MENGENALPASTI KELEMAHAN DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN SUKATAN PELAJARAN DAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN SEKOLAH RENDAH

ISI KANDUNGAN
1.Pengenalan................................................................................................1 Latarbelakang ..........................................................................................................1 Pernyataan Masalah.................................................................................................3 Objektif Kertas Tugasan............................................................................................4 Penerangan Kandungan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4..............................................................5 Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR................................................................5 Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan Tahun 4..............................................6 Kelemahan dalam Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4........................................................................8 Ketidakseragaman dan Kekaburan dalam penyampaian maklumat dalam SP dan HSP .................................................................................................................8 Kelemahan dalam Topik ‘Rumah dan Keluarga’......................................................10 Kelemahan dalam Sub-Topik ‘Perihal Rumah’.........................................................11 Kelemahan dalam Topik ‘Sekolah Kita’...................................................................13 Cadangan Penambahbaikan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral KBSR/Tahun 4...........................................................15 Penggunaan Pengurusan Grafik dalam Penyampaian Maklumat dalam SP dan HSP ......................................................................................................................15 Penambahbaikan dalam Topik ‘Rumah dan Keluarga’............................................16 Penambahbaikan dalam subtopik ‘Perihal Rumah’.................................................17 Penambahbaikan dalam Topik ‘Sekolah Kita’..........................................................19 Kesimpulan.................................................................................................21 Rujukan......................................................................................................23 Lampiran 1 – Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR.................................24

strategi adalah dan pendidikan Su (1992) di sesebuah institusi yang bahawa berdasarkan kepada kurikulum Goodlad menerangkan kurikulum adalah satu rekabentuk atau perancangan bagi sesuatu institusi atau negara yang mengandungi peluangpeluang belajar yang sebenar yang disediakan untuk satu jangka waktu dan tempat tertentu. 1996). bidang manusia dan alam sekelilingnya dan bidang perkembangan individu sesuai dengan keperluan. minat.1. bakat dan Mukasurat 1 daripada 25 . Pengenalan Latarbelakang Pelaksanaan pendidikan digubal. Pendidikan di peringkat sekolah rendah dilaksanakan berdasarkan kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang telah dilaksanakan sejak tahun 1983 di mana pembentukan kurikulum ini adalah berasaskan keperluan individu iaitu: “Kurikulum dirancang Sekolah untuk Rendah itu hendaklah murid-murid dan negara (Mok. Ia menjadi alat untuk membawa perubahan tingkah laku dalam diri pelajar sebagai hasil daripada aktiviti-aktiviti mereka di institusi pendidikan dan juga seluruh pengalaman-pengalaman pembelajaran yang diperolehi oleh pelajar dengan bimbingan sekolah. KBSR ini adalah berlandaskan kepada Perakuan 57(a) Laporan Kabinet (1979) membolehkan mencapai kemahiran dalam tiga bidang asas iaitu bidang komunikasi.

1996). Pada awalnya. menggunakan kemahiran tersebut. Di sepanjang masa persekolahan rendah. hidup dalam masyarakat yang demokratik. penyayang. Pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran ini bertujuan melahirkan warganegara Malaysia yang bersatu padu. progresif dan sejahtera. Kajian Tempatan menjadi pendukung utama bagi memupuk semangat patriotik di kalangan murid. Kajian Tempatan merupakan satu mata pelajaran yang diajar di Tahap II di peringkat sekolah rendah. komponen Kemanusiaan dan Persekitaran memberi kemahiran muridmurid untuk aspek manusia dan alam sekelilingnya. Tahap I dalam sekolah rendah ditumpukan kepada penguasaan kemahiran-kemahiran asas manakala Tahap II dirangka untuk pengukuhan dan penggunaan kemahirankemahiran asas bagi mempelajari berbagai-bagai bidang ilmu (Mok. mata pelajaran Alam dan Manusia diperkenalkan di Tahap II tetapi kemudiannya dipecahkan kepada dua mata pelajaran iaitu Sains dan Kajian Tempatan pada Tahun 1995 (Mok. ruang liput kedua yang mengesahkan identiti dan Mukasurat 2 daripada 25 . Pertama. Kandungan dalam Sukatan Pelajaran (SP) Kajian Tempatan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) merangkumi tiga ruang liput iaitu ruang liput pertama yang menekankan interaksi murid dengan keluarga dan masyarakat. menguasai kemahiran itu dan kedua.kemampuan mental serta kesediaan murid-murid itu” Proses pendidikan peringkat sekolah rendah menekankan kemahiran-kemahiran asas yang mana terdaapt dua langkah yang diberikan perhatian. 1996).

2001a). Sesebuah RPT atau RPH perlulah merujuk kepada SP dan khususnya HSP bagi merancang pengajaran dan pembelajaran untuk memastikan pengisian kurikulum muridmurid menepati matlamat dan objektif HSP yang ditetapkan. SP dan HSP menjadi dokumen asas untuk membuat Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) dan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) untuk sesuatu mata pelajaran. Huraian ini diharap dapat membantu guru merancang dan melaksana pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) pula merupakan satu dokumen yang memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan menyediakan murid menghadapi pengetahuan arus pada globalisasi abad serta ekonomi (Pusat berasaskan ke-21 Perkembangan Kurikulum. Pernyataan Masalah Di peringkat sekolah. 2001b). Huraian Sukatan Pelajaran menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. ekonomoi dan kejayaan negara Malaysia (Pusat Perkembangan Kurikulum. keadaan sosial.keistimewaan kawasan tempat tinggal murid dan ruang liput ketiga yang memperihalkan tentang sejarah. kesesuaian menyusun murid dan aktiviti mengikut (Pusat Perkembangan Kurikulum. Mukasurat 3 daripada 25 . 2001b). Namun. guru-guru disarankan menggunakan mengolah kreativiti untuk memilih.

dan (3)Untuk menerangkan cabaran dan implikasi kepada cadangan penambahbaikan SP dan HSP Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4. Objektif Kertas Tugasan Kertas untuk tugasan Tahun ini Empat bertujuan serta untuk membincangkan cadangan kelemahan SP dan HSP Kajian Tempatan KBSR khususnya memberikan penambahbaikan terhadap SP dan HSP Kajian Tempatan berkenaan. Perubahan maklumat dan akibat arus globalisasi masa kini dan teknologi komunikasi menyebabkan terdapatnya beberapa aspek dalam SP dan HSP yang perlu dinilai semula supaya sesuai dengan perubahan semasa. guru perlu menyesuaikan tahap pengetahuan dan kemahiran murid-murid. Objektif khusus kertas tugasan ini adalah seperti berikut: (1)Untuk membentangkan aspek-aspek kelemahan dalam SP dan HSP Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4. Mukasurat 4 daripada 25 . (2)Untuk memberikan cadangan penambahbaikan terhadap SP dan HSP Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4.Dalam masa yang sama. kebolehdapatan sumber pengajaran dan pembelajaran dan situasi dalam sekolah untuk membangunkan RPT dan RPH.

objektif dan organisasi kurikulum bagi mata pelajaran Kajian Tempatan Tahap II. jiran dan sekolah) menekankan interaksi murid dengan keluarga dan masyarakat serta amalan nilai-nilai hidup berjiran dan bermasyarakat. Ruang liput ketiga pula memberi pendedahan kepada murid tentang sejarah. Ia bertujuan memberi kesedaran kepada murid tentang usaha pembinaan bangsa dan negara Malaysia. mukim. ekonomi dan kejayaan negara.Penerangan Kandungan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4 Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR ini memuatkan maklumat mengenai matlamat. rumah. Mengikut SP ini. mukim. bahagian dan negeri Ketiga: Negara kita Setiap ruang liput ini memberikan hasil pembelajaran yang berlainan. jiran dan sekolah Kedua: Kawasan tempat tinggal. terdapat tiga ruang liput dalam program pembelajaran Tahap II sekolah rendah iaitu: Pertama: Keluarga. bahagian dan negeri supaya mereka cinta dan bangga dengan persekitaran dan negeri mereka. rumah. daerah/jajahan. Ruang liput pertama (keluarga. daerah/jajahan. keadaan sosial. Ruang liput kedua menyedarkan murid tentang identiti dan keistimewaan kawasan tempat tinggal. Mukasurat 5 daripada 25 .

organisasi kandungan dan strategi pengajaran dan pembelajaran yang dinyatakan di dalam SP Kajian Tempatan sekolah rendah. ii. Setiap ruang liput dibahagikan kepada beberapa topik atau bidang pembelajaran untuk memberi tumpuan kepada aspek-aspek yang perlu dikaji oleh murid-murid. ruang liput dan bidang kajian mata pelajaran ini. Mentafsir dan memahami SP Kajian Tempatan Sekolah Rendah dengan tepat. iii. Lampiran 1 memberikan butiran lebih lanjut mengenai pembahagian topik berkenaan mengikut tahun. Mengetahui skop. objektif khusus dan hasil pembelajaran untuk merancang pelajaran. 2001a). Menentukan objektif am. Mukasurat 6 daripada 25 . objektif. Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan Tahun 4 Perancangan Tempatan dan pelaksanaan mata pelajaran Kajian yang berkesan di sekolah memerlukan guru mengetahui dan memahami matlamat. Huraian Sukata Pelajaran Kajian Tempatan disediakan bagi meningkatkan kefahaman guru dan pihak-pihak yang mempunyai peranan dalam aktiviti latihan dan penyebaran maklumat tentang kandungan SP tersebut.Pengalaman pembelajaran dalam ruang liput tersebut dapat membentuk warganegara yang bersemangat patriotik dan berbangga sebagai rakyat Malaysia (Pusat Perkembangan Kurikulum. Tujuan HSP adalah untuk membantu guru: i.

tajuk kecil dan perincian huraian tajuk kecil. Unsur Patriotisme dan Contoh Aktiviti. Hasil pembelajaran ini disenaraikan mengikut urutan kesukaran dan merangkumi bidang kognitif. Hasil Pembelajaran. Pernyataan hasil pembelajaran diolah secara khusus supaya mudah diukur dengan tepat tentang apa yang boleh dimanifestasikan oleh murid berhubung dengan pengetahuan dan pengalaman pembelajaran mereka.iv. Guru boleh memilih tajuk kecil atau rangkuman beberapa tajuk kecil sebagai isi pelajaran mengikut kesesuaian. kesediaan dan keupayaan murid apabila membuat RPT dan RPH. Lajur Contoh Aktiviti pula memberikan panduan kepada guru untuk mengelolakan pelajaran dengan lebih berkesan. Lajur Topik/Subtopik menyenaraikan topik utama dan subtopik-subtopik serta tajuk-tajuk kecil. Lajur Hasil Pembelajaran menunjukkan segala kemahiran dan pengalaman pembelajaran yang perlu dikuasai murid. Aspek ini perlu disepadukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana melaluinya. dan Melaksanakan berkesan. afektif dan psikomotor. Mukasurat 7 daripada 25 . murid dapat menghayati mesej yang disampaikan. Lajur Unsur Patriotisme pula menyenaraikan nilai murni masyarakat dan semangat patriotik yang ingin dipupuk. Ini merupakan kandungan sukatan pelajaran. v. Menyediakan rancangan pelajaran yang sistematis. HSP ini dipersembahkan dalam empat lajur iaitu pengajaran dan pembelajaran yang Topik/Subtopik. Kedalaman dan keluasan skop sesuatu topik ditentukan oleh subtopik.

Kelemahan dalam Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4 Ketidakseragaman dan Kekaburan dalam penyampaian maklumat dalam SP dan HSP Di dalam SP. Rajah 1: Grafik dalam SP Rajah 2: Grafik dalam HSP Mukasurat 8 daripada 25 . untuk mata menjelaskan pelajaran bidang-bidang Tempatan pembelajaran Bidang-bidang pembelajaran pula dikategorikan kepada Topik. Kajian istilah ‘Ruang Liput’ Tahap digunakan dalam I. Grafik di bawah menunjukkan paparan dalam SP.

Kelemahan ini sebenarnya merupakan satu kelemahan kecil sahaja tetapi perlu diambilkira.Penyampaian menunjukkan kekeliruan. paparan berikut menunjukkan pembahagian bidang pembelajaran. Penggunaan Mukasurat 9 daripada 25 . tanpa memberi indikasi dalam senarai tersebut topik tersebut untuk tahun mana. Rajah 3: Grafik dalam SP SP hanya menjelaskan pembahagian topik seperti Rajah 3 dan seterusnya memberikan senarai topik-topik dalam Tahap II. Guru merupakan warga pendidik yang sibuk dan perlu mengakses dan mengumpul maklumat dengan cepat. Paparan dalam bentuk pengurusan grafik tidak digunakan untuk menyampaikan maklumat secara berkesan. Pembestarian yang diamalkan dalam konteks pendidikan sekolah tidak ditunjukkan dalam penyampaian maklumat dalam SP ini. Ia grafik dalam SP dan boleh HSP ini tidak jelas keseragaman juga tidak dan menimbulkan dengan menunjukkan pembahagian sukatan pelajaran mengikut tahun. Di dalam SP dan HSP. Kebanyakan maklumat disampaikan dalam bentuk teks yang memerlukan lebih banyak masa untuk scanning dan sklmming.

Kelemahan dalam Topik ‘Rumah dan Keluarga’ Topik pertama. Namun. Topik ini juga menyentuh peranan dan tanggungjawab murid terhadap rumah dan keluarga. konsep keluarga asas dan keluarga kembangan. Salah satu daripada topik pembelajaran yang dimuatkan adalah Perubahan dalam Keluarga (1d) [Rajah 4]. kandungan dalam topik ini merangkumi pengetahuan asas murid-murid mengenai aspek rumah dan keluarga asas. Murid-murid perlu didedahkan kepada perubahanperubahan yang berlaku dalam insititusi sosial iaitu keluarga. Menghargai rumah dan keluarga sendiri. Rumah dan Keluarga mengisahkan perihal rumah dan keluarga murid serta interaksi dalam keluarga. murid-murid juga semasa perlu didedahkan dengan dan perubahan-perubahan seperti perceraian Mukasurat 10 daripada 25 . Memahami keluarga sebagai satu institusi sosial dan peranan setiap anggota keluarga. 2. Objektif topik ini adalah. Mengenali rumah sendiri dari segi bentuk. Perubahan yang dimasukkan dalam pembelajaran sekarang hanya meliputi aspek kelahiran. Menerusi topik ini. dan 3. cara hidup dan perubahanperubahan yang berlaku dalam keluarga dari masa ke semasa. 1. murid akan mengetahui dan memahami tentang rumah sebagai tempat perlindungan. Secara amnya. kematian dan perkahwinan. kemudahan asas dan fungsinya sebagai tempat perlindungan.istilah yang tidak seragam juga menyebabkan guru terpaksa mengambil masa memahami konteks istilah tersebut.

Kemudahan Asas Mukasurat 11 daripada 25 . Ruang dan Kegunaan e. Pembinaan Rumah c. dan berbincang mengenai sebab. Rumah saya b. Rajah 4:Topik Pembelajaran ‘Perubahan dalam Keluarga’ dalam HSP Kelemahan dalam Sub-Topik ‘Perihal Rumah’ Subtopik-subtopik dalam ‘Perihal Rumah’ memuatkan enam tajuk kecil iaitu: a. perasaan dan kesan perubahan dalam keluarga mereka.perkahwinan semula dalam keluarga. Jenis Rumah d.

Keceriaan dan Keselamatan Rajah 4 di bawah menunjukkan subtopik ‘Pembinaan Rumah’ di mana terdapat tiga tajuk kecil iaitu pelan. Rajah 4: Sub-topik ‘Pembinaan Rumah’ dalam HSP Mukasurat 12 daripada 25 .f. bahan binaan dan pihak yang telribat seperti arkitek. tukang kayu dan tukang paip. kontraktor.

Lokasi hanya memberi fokus kepada lokasi bilik darjah murid seperti ditunjukkan dalam Rajah 5. bilik bimbingan dan kaunseling. peraturan dan keselamatan dan aktiviti. Mukasurat 13 daripada 25 . pusat sumber. kantin. identiti. Ini kerana aspek ini dapat disentuh secara tidak langsung dalam membincangkan sub-topik (d) Ruang dan Kegunaan dan (e) Kemudahan Asas dalam topik ini. bilik sembahyang (surau). Kelemahan dalam Topik ‘Sekolah Kita’ Topik ‘Sekolah Saya’ terdiri daripada enam subtopik iaitu lokasi. sejarah.Pengetahuan mengenai pihak yang terlibat dalam pembinaan rumah dianggap tidak relevan dalam memberikan pengalaman pembelajaran mengenai pembinaan rumah. Pengasingan kepada subtopik (b. jawatan dan tanggungjawab. Penumpuan kepada bilik darjah sahaja didapati tidak memadai kerana muridmurid juga sepatutnya mengetahui lokasi bagi tempat-tempat lain seperti bilik guru.iii) ini agak bertindih dengan pengisian untuk subtopik (d) dan (e). dan sebagainya supaya murid juga dapat memperihalkan seolah dengan lebih meluas.

dalam subtopik (e. Mukasurat 14 daripada 25 .iii) Peraturan dan Keselamatan. Begitu juga. Bilik ICT. dan sebagainya. aspek peraturan di tempattempat khas tidak memasukkan pusat sumber.Rajah 5: Lokasi dalam Topik ‘Sekolah Kita’ Topik ini juga tidak memberi pendedahan kepada peranan badan-badan tertentu di dalam sekolah seperti peranan Pusat Sumber. bilik bimbingan dan kaunseling dan tempat-tempat lain yang khas di sekolah. Bilik Bimbingan dan Kaunseling.

mengurangkan masa merujuk dan memberikan gambaran yang lebih jelas. Sumber negara 2. Kejiranan 3. sekolah dan Negara Kita Negara Kita perihal setempat Topik-topik yang diliputi adalah: 1.Cadangan Penambahbaikan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral KBSR/Tahun 4 Penggunaan Pengurusan Grafik dalam Penyampaian Maklumat dalam SP dan HSP Penyampaian maklumat dalam SP dapat diperbaiki dengan menggunakan borang pengurusan grafik yang sesuai di mana ia dapat memaparkan maklumat secara berasingan dan keseluruhan dalam satu bentuk grafik. Rumah dan Keluarga 2. Sekolah Kita 4. Bidang Pembelajaran Kajian Tempatan Pertama Kedua Ketiga (Tahun 4) (Tahun 5) (Tahun 6) Keluarga. Ekonomi negara 3. Latar belakang Pembangunan jiran. Cara sebegini lebih mudah difahami. Pembinaan bangsa dan negara 4. Masyarakat Malaysia 1. rumah. Mengenal negara kita 2. Sejarah negara kita 4. Keindahan negara kita 3. Perihal Setempat 1. Kejayaan dan kebanggaan negara Mukasurat 15 daripada 25 . Grafik yang ditunjukkan dalam Rajah 6 di bawah adalah cadangan untuk memaparkan maklumat dalam SP KBSR Kajian Tempatan.

sama seperti mereka Mukasurat 16 daripada 25 . kehadiran pembantu rumah. Kadar perceraian dan ibu tunggal semakin meningkat sekarang dan dihubungkaitkan dengan pelbagai isu sosial di kalangan kanak-kanak. Mereka perlu dibawa berbincang mengenai sebab. Ia juga terus memberi gambaran pemecahan bidang pembelajaran kepada Tahun 4. perasaan dan kesan perubahan sedemikian dalam keluarga mereka.Rajah 5: Cadangan Pengolahan Pembelajaran dalam SP dan HSP Penyampaian grafik yang lebih jelas membolehkan guru merancang pengajaran dan pembelajaran dengan lebih baik lagi. Dalam mempelajari aspek rumah dan keluarga. Mata pelajaran Kajian Tempatan boleh dijadikan satu saluran utama dan awal untuk mendidik murid-murid untuk memahami dan mempunyai pengetahuan untuk menangani kesan daripada masalah ini. 5 dan 6. ketiadaan keluarga kembangan dalam ruang lingkup kehidupan kanak-kanak sekarang. 5 dan 6 di samping memberi gambaran keseluruhan kandungan sukatan pelajaran dari Tahun 4. Isu perpecahan dalam keluarga merupakan satu isu yang tidak boleh diketepikan dalam generasi masa kini. Penambahbaikan dalam Topik ‘Rumah dan Keluarga’ Topik rumah dan keluarga perlu memasukkan isu-isu kekeluargaan yang semasa dan futuristik. sukatan pelajaran yang ada sekarang tidak memasukkan beberapa aspek semasa dalam keluarga moden seperti kejadian perceraian dalam keluarga.

membincangkan perihal kelahiran. Urutan tajuk-tajuk kecil dalam sub-topik berkenaan dicadangkan seperti berikut. kematian dan perkahwinan dalam keluarga. No Urutan TajukTajuk Kecil Cadangan a b Rumah Saya Jenis Rumah Dikekalkan Memasukkan dua tajuk kecil dalam (c) Pembinaan Rumah iaitu pelan dan rumah bahan binaan dalam perbincangan mengenai jenis-jenis c Pembinaan Rumah Digugurkan. tukang kayu dan tukang paip” Mukasurat 17 daripada 25 . Penambahbaikan dalam subtopik ‘Perihal Rumah’ Tajuk-tajuk kecil dalam sub-topik ‘Perihal Rumah’ didapati mempunyai pertindihan kandungan sukatan pelajaran. Tajuk kecil diagihkan kepada (b) Jenis Rumah dan (e) Kemudahan Asas d Ruang Kegunaan dan Dikekalkan e Kemudahan asas Memasukkan “Pihak yang satu tajuk kecil seperti dalam (c) Pembinaan Rumah iaitu terlibat arkitek. kontraktor.

dan sebagainya. mengenai langkah tanggungjawab mereka menjaga keselamatan di rumah yang berkaitan berjaga-jaga daripada kejadian mencuri dan pecah rumah. tukang kayu dan tukang paip. pula lebih sesuai digabungkan dengan tajuk kecil “Kemudahan Asas” kerana dalam tajuk ini. keselamatan rumah masa kini menjadi isu yang penting disebabkan kes pecah rumah yang melibatkan jenayah berat seperti membunuh. jenis-jenis perbincangan membawa kepada pelan (rekabentuk) dan juga bahan binaan kontraktor. Ini kerana apabila akan membincangkan yang digunakan. merogol dan sebagainya semakin menjadi-jadi. Di samping itu. rumah. Huraian (iii) Pihak yang terlibat seperti arkitek. penyediaan kemudahan asas boleh terus merujuk kepada pihak yang menyediakan kemudahan asas berkenaan. tajuk kecil ‘Pembinaan Rumah’ digugurkan dan huraian-huraian di dalamnya iaitu (i) pelan dan (ii) bahan binaan lebih sesuai dibincang bersama dengan tajuk kecil ‘Jenis-jenis Rumah’. aspek keselamatan rumah perlu dikembangkan untuk membawa dengan murid-murid penggunaan berbincang bahan elektrik. Mukasurat 18 daripada 25 . Keceriaan dan keselamatan juga dicadangkan agar dipisahkan kerana aspek keceriaan dan keselamatan mempunyai skop yang luas. Oleh itu.f g Keceriaan keselamatan Diasingkan daripada keselamatan Diasingkan daripada keceriaan Untuk mengelakkan pertindihan pengajaran dan juga untuk mengemaskini HSP.

Oleh itu. Bilik Kesihatan. Oleh itu. Bilik Bimbingan & Kaunseling dsb b c d Sejarah Identiti Jawatan dan Dikekalkan Dikekalkan Dikekalkan Mukasurat 19 daripada 25 . Murid-murid perlu didedahkan bukan sahaja kepada peraturan di tempat-tempat khas tetapi lebih penting lagi. Kantin. makmal ICT. Pusat Kesihatan. Bilik Bimbingan dan Kaunseling dan sebagainya. Cadangan tetapi ditambah dengan lokasi tempat-tempat khas di sekolah seperti pusat sumber. pengetahuan haruslah mereka yang mendalam perlu tentang diberi sekolah disesuaikan. makmal ICT. Surau. makmal Sains. memahami peranan dan fungsi tempat-tempat khas ini. Surau Sekolah. Mereka kesedaran kepelbagaian fungsi sekolah seperti bilik darjah. penambahbaikan dalam topik ini dicadangkan pengolahan subtopik-subtopik seperti berikut: No a Sub-topik Lokasi Dikekalkan. bilik guru.Penambahbaikan dalam Topik ‘Sekolah Kita’ Sekolah merupakan rumah kedua bagi murid-murid. makmal Sains. pusat sumber.

tanggungjawab e Peraturan dan keselamatan Dikekalkan tetapi senarai tempattempat khas perlu disemak semula. Contoh: Pusat Sumber dan bukan lagi Perpustakaan f Aktiviti Dikekalkan Mukasurat 20 daripada 25 . menggunakan istilah yang betul.

Sebagai guru yang menyampaikan pengajaran dan dan pembelajaran matapelajaran-matapelajaran di pembelajaran dalam mata pelajaran Kajian Tempatan. Perubahan kali dalam ia kurikulum dilakukan beberapa sejak diperkenalkan. Walaupun demikian. KBSR juga telah mengalami beberapa perubahan dan setiap daripada perubahan ini perlu diserapkan dalam SP dan HSP mata pelajaran. Guru merupakan pengoperasi kurikulum di bilik darjah dan dengan itu orang yang penting dalam memberi pendapat dan cadangan penambahbaikan sukatan pelajaran sedia ada.Kesimpulan Mok (2004) menyatakan bahawa Malaysia juga tidak ketinggalan dalam melakukan sekolah reformasi telah pendidikan. isu-isu dan masalah berkaitan dengan penyampaian kandungan dalam sukatan pelajaran sememangnya perlu diketengahkan dan disampaikan kepada pihak berkenaan supaya inovasi kurikulum ke arah peningkatan kualiti dapat diteruskan. Kesimpulannya. kelemahan yang dinyatakan dalam kertas tugasan ini adalah semata-mata andaian dan pendapat guru sebagai pengoperasi kurikulum di sekolah dan cadangan penambahbaikan pula datang daripada pengalaman guru dalam Mukasurat 21 daripada 25 . Pembestarian sekolah yang berlaku pada tahun 2000 membawa lebih banyak arus perubahan dalam penyampaian pengajaran sekolah. guru melihat sesuatu kelemahan itu di peringkat mikro iaitu dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di sekolah manakala Pusat Perkembangan Kurikulum perlu mengambilkira pendapat guru-guru dan melihatnya pula di peringkat makro.

memantapkan lagi penyampaian pengajaran dan pembelajaran Kajian Tempatan di sekolah. Mukasurat 22 daripada 25 .

(1989). C. 1. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia Wiles. New Jersey: Prentice-Hall. laman http://www. Mok Soon Sang (1996). Making sense of teaching.com/media/Program%20Kurikulum. & McIntyre. & Su. (1992). Ontario: Ministry of Education. The organization of the curriculum. Z. W. Curriculum development: A guide to practice. Curriculum implementation. (1993). Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn Bhd Mok Soon Sang (2004). w. Dlm.. (2004) Guru dan Pelaksanaan Inovasi Kurikulum: Sorotan dan Perbincangan. D. Ilmu Pendidikan untuk KPLI (Kursus Perguruan Lepasan Ijazah). M. S. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia Pusat Perkembangan Kurikulum (2001b). 327-344).. Pendidikan di Malaysia untuk Diploma Perguruan. I. Mukasurat 23 daripada 25 .. & Bondi. Masalah Pendidikan. R.saktie.. J. Curriculum evaluation in schools. Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR. Handbook of research on curriculum (hh. M. P. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn Bhd Pusat Perkembangan Kurikulum (2001a). P. & Park. & James.pdf web: Fullan.). (1998). Goodlad.Rujukan Brown. Jackson (Ed. Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR Tahun Empat. London: Routledge. 1.. Buckingham: Open University Press. New York: Macmillan Habib Mat Som. (1983). 27 McCormick. Contoh Perancangan Kurikulum Sekolah.

Lagu. Rumah saya b.3 Identiti Negara a. Cara mendapatkan sumber d.1 Lokasi a. KEJIRANAN 2. Kepentingan bekalan sumber b. Kesan kepada alam sekitar f. Pekerjaan b. RUMAH & KELUARGA 1.2 Sumbangan Kegiatan Ekonomi a.3 Pembangunan Ekonomi Berterusan a. EKONOMI NEGARA 10. Peranan & tanggungjawab d.2 Perihal Rumah a. Jenis dan kepentingan b. Penyelidikan dan pembangunan 9. Cara hidup berkeluarga 1. Pembinaan rumah c. Pemeliharaan dan pemuliharaan 10.2 Sumber Manusia Mukasurat 24 daripada 25 . mercu dan lambang lain 4. Ketua Negara dan Ketua Kerajaan Persekutuan 6. Latar belakang jiran c. Sumber yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui c. Ruang dan kegunaan e. Kepentingan hidup berjiran b. Kegiatan ekonomi utama b. Anggota keluarga jiran b.Lampiran 1 – Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR Pembahagian Topik Kajian Tempatan Tahun 4 1. Ketua Negeri dan Ketua Kerajaan Negeri 5. Pembangunan 10.2 Negeri-Negeri Dalam Malaysia a. Kemudahan asas f .1 Perihal Sekolah a. Kegunaan e. Peranan dan tanggungjawab pengguna b. Kawasan utama dan faktor yang mempengaruhinya 10. Jenis sumber b. Di Asia Tenggara b. bendera jata dan lambang lambang negeri c. bendera.1 Kegiatan Ekonomi a. Di dunia 5. Nama negeri . SUMBER NEGARA 9.1 Perihal Jiran a. Pendapatan c. KEINDAHAN Tahun 6 9. Struktur pentadbiran negara c. Cara hidup 2. jata. Perubahan dalam keluarga e. Keluarga kembangan c. Lokasi b.1 Perihal Keluarga a. Jenis rumah d. Keceriaan dan keselamatan 2. Peranan dan tanggungjawab 3.5 Kemudahan dan Perkhidmatan Awam a.1 Sumber Semula Jadi a. Keluarga asas b. SEKOLAH KITA 3. Lagu . ibu negeri dan bandar utama b. Sejarah Tahun 5 5. MENGENAL NEGARA KITA 5.2 Hidup Berjiran a.

Pentadbiran c.2 Saya dan Sekolah a. Identiti d. KEJAYAAN DAN KEBANGGAAN NEGARA 12.1 Perlembagaan Negara a. Cara hidup 7. Peranan dan tanggungjawab b. Faktor istimewa 12.c.1 Kesultanan Melayu Melaka a. Jawatan dan tanggungjawab e. Asal-usul nama Sarawak b. Bahasa dan agama rasmi 11.Ciri Fizikal yang Istimewa a.2 Kejayaan Negara a. PERIHAL SETEMPAT 4.6 Isu Setempat a. Kegemilangan Melaka 7.3 Malaysia di Arena Antarabangsa a. Tahap pendidikan c. Pihak lain yang memberi sumbangan kepada sekolah c. Pertubuhan yang Mukasurat 25 daripada 25 . Pekerjaan 4. PEMBINAAN BANGSA DAN NEGARA 11. Kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera dan kepentingan sah kaum lain e. Raja Berperlembagaan f . Perayaan dan sambutan c.1 Latar Belakang a. Prinsip b. Pembangunan sosial 12. Peristiwa c. Aspek fizikal utama c.5 Kemerdekaan dan Penubuhan Malaysia a. Kedatangan penjajah b. Cara hidup 7.2 Rukun Negara a.3 Sekolah & Masyarakat a. Peraturan dan keselamatan f . Lagu.2 Identiti Setempat a.1 Ciri . Penentangan masyarakat tempatan 7. Rancangan sosial 12.3 Sejarah Awal Sarawak. Aktiviti 3. Jawatan di pelbagai peringkat 4.1 Masyarakat Harmonis a. jata dan lambang c.4 Zaman Penjajahan a. Bentuk muka bumi Malaysia 6. Persatuan Ibu Bapa dan Guru ( PIBG ) b. SEJARAH NEGARA KITA 7. Kemajuan ekonomi c. Tokoh dan pemimpin d.3 Masyarakat a. Mengenal pasti NEGARA KITA 6. Kesan penjajahan c. Sejarah dan legenda b. Keindahan dan keistimewaan seni bina 7. Rancangan ekonomi b. Pengasasan Melaka b. Semangat kebangsaan b.2 Sejarah Awal Sabah a. Tahap kesihatan 11. Penghayatan 11. Sistem Kerajaan Persekutuan b. Kestabilan politik b. Keistimewaan setempat 4. Pembentukan a. Keturunan b. a. Khidmat sekolah kepada masyarakat 4. Jumlah penduduk b.2 Bangunan dan Binaan a.4 Pentadbiran a. Sumbangan murid kepada sekolah 3. Kewarganegaraan c. Asal usul nama Sabah b. Pentadbiran c. Lokasi b.3 Usaha-Usaha Membangunkan Negara a. Cuaca 4. bendera.

Penyertaan pelbagai kaum dalam aktiviti permainan. Peranan dan sumbangan Mukasurat 26 daripada 25 . Undang-undang dan peraturan dianggotai dan faedahnya b. Pemeliharaan dan pemuliharaan 8.1 Penduduk a. Sistem pendidikan d.masalah dan cara mengatasinya.4 Perpaduan a. Komposisi dan taburan b. MASYARAKAT MALAYSIA 8.6 Warisan Sejarah a.3 Kebudayaan dan kesenian a.2 Agama dan kepercayaan a. kesenian dan rekreasi c. Cara hidup 8. Kepelbagaian agama dan kepercayaan 8. Faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk 8. Malaysia 7. Kegiatan sosial dan kebajikan b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful