P. 1
KELEMAHAN KURIKULUM

KELEMAHAN KURIKULUM

|Views: 260|Likes:
Published by Stephanny Sylvester

More info:

Published by: Stephanny Sylvester on Jan 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2014

pdf

text

original

MENGENALPASTI KELEMAHAN DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN SUKATAN PELAJARAN DAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN SEKOLAH RENDAH

ISI KANDUNGAN
1.Pengenalan................................................................................................1 Latarbelakang ..........................................................................................................1 Pernyataan Masalah.................................................................................................3 Objektif Kertas Tugasan............................................................................................4 Penerangan Kandungan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4..............................................................5 Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR................................................................5 Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan Tahun 4..............................................6 Kelemahan dalam Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4........................................................................8 Ketidakseragaman dan Kekaburan dalam penyampaian maklumat dalam SP dan HSP .................................................................................................................8 Kelemahan dalam Topik ‘Rumah dan Keluarga’......................................................10 Kelemahan dalam Sub-Topik ‘Perihal Rumah’.........................................................11 Kelemahan dalam Topik ‘Sekolah Kita’...................................................................13 Cadangan Penambahbaikan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral KBSR/Tahun 4...........................................................15 Penggunaan Pengurusan Grafik dalam Penyampaian Maklumat dalam SP dan HSP ......................................................................................................................15 Penambahbaikan dalam Topik ‘Rumah dan Keluarga’............................................16 Penambahbaikan dalam subtopik ‘Perihal Rumah’.................................................17 Penambahbaikan dalam Topik ‘Sekolah Kita’..........................................................19 Kesimpulan.................................................................................................21 Rujukan......................................................................................................23 Lampiran 1 – Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR.................................24

minat. Ia menjadi alat untuk membawa perubahan tingkah laku dalam diri pelajar sebagai hasil daripada aktiviti-aktiviti mereka di institusi pendidikan dan juga seluruh pengalaman-pengalaman pembelajaran yang diperolehi oleh pelajar dengan bimbingan sekolah. strategi adalah dan pendidikan Su (1992) di sesebuah institusi yang bahawa berdasarkan kepada kurikulum Goodlad menerangkan kurikulum adalah satu rekabentuk atau perancangan bagi sesuatu institusi atau negara yang mengandungi peluangpeluang belajar yang sebenar yang disediakan untuk satu jangka waktu dan tempat tertentu. Pendidikan di peringkat sekolah rendah dilaksanakan berdasarkan kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang telah dilaksanakan sejak tahun 1983 di mana pembentukan kurikulum ini adalah berasaskan keperluan individu iaitu: “Kurikulum dirancang Sekolah untuk Rendah itu hendaklah murid-murid dan negara (Mok. 1996). bakat dan Mukasurat 1 daripada 25 . KBSR ini adalah berlandaskan kepada Perakuan 57(a) Laporan Kabinet (1979) membolehkan mencapai kemahiran dalam tiga bidang asas iaitu bidang komunikasi. Pengenalan Latarbelakang Pelaksanaan pendidikan digubal.1. bidang manusia dan alam sekelilingnya dan bidang perkembangan individu sesuai dengan keperluan.

ruang liput kedua yang mengesahkan identiti dan Mukasurat 2 daripada 25 . menguasai kemahiran itu dan kedua. Kajian Tempatan merupakan satu mata pelajaran yang diajar di Tahap II di peringkat sekolah rendah. 1996). penyayang. mata pelajaran Alam dan Manusia diperkenalkan di Tahap II tetapi kemudiannya dipecahkan kepada dua mata pelajaran iaitu Sains dan Kajian Tempatan pada Tahun 1995 (Mok. Pertama. komponen Kemanusiaan dan Persekitaran memberi kemahiran muridmurid untuk aspek manusia dan alam sekelilingnya. Pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran ini bertujuan melahirkan warganegara Malaysia yang bersatu padu. Di sepanjang masa persekolahan rendah. Kandungan dalam Sukatan Pelajaran (SP) Kajian Tempatan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) merangkumi tiga ruang liput iaitu ruang liput pertama yang menekankan interaksi murid dengan keluarga dan masyarakat. progresif dan sejahtera. Tahap I dalam sekolah rendah ditumpukan kepada penguasaan kemahiran-kemahiran asas manakala Tahap II dirangka untuk pengukuhan dan penggunaan kemahirankemahiran asas bagi mempelajari berbagai-bagai bidang ilmu (Mok. Kajian Tempatan menjadi pendukung utama bagi memupuk semangat patriotik di kalangan murid. menggunakan kemahiran tersebut.kemampuan mental serta kesediaan murid-murid itu” Proses pendidikan peringkat sekolah rendah menekankan kemahiran-kemahiran asas yang mana terdaapt dua langkah yang diberikan perhatian. 1996). hidup dalam masyarakat yang demokratik. Pada awalnya.

ekonomoi dan kejayaan negara Malaysia (Pusat Perkembangan Kurikulum. Mukasurat 3 daripada 25 . Namun. 2001b). Sesebuah RPT atau RPH perlulah merujuk kepada SP dan khususnya HSP bagi merancang pengajaran dan pembelajaran untuk memastikan pengisian kurikulum muridmurid menepati matlamat dan objektif HSP yang ditetapkan. 2001b). kesesuaian menyusun murid dan aktiviti mengikut (Pusat Perkembangan Kurikulum. 2001a). Huraian ini diharap dapat membantu guru merancang dan melaksana pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. keadaan sosial.keistimewaan kawasan tempat tinggal murid dan ruang liput ketiga yang memperihalkan tentang sejarah. Huraian Sukatan Pelajaran menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. Pernyataan Masalah Di peringkat sekolah. SP dan HSP menjadi dokumen asas untuk membuat Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) dan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) untuk sesuatu mata pelajaran. guru-guru disarankan menggunakan mengolah kreativiti untuk memilih. Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) pula merupakan satu dokumen yang memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan menyediakan murid menghadapi pengetahuan arus pada globalisasi abad serta ekonomi (Pusat berasaskan ke-21 Perkembangan Kurikulum.

Objektif khusus kertas tugasan ini adalah seperti berikut: (1)Untuk membentangkan aspek-aspek kelemahan dalam SP dan HSP Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4. kebolehdapatan sumber pengajaran dan pembelajaran dan situasi dalam sekolah untuk membangunkan RPT dan RPH. guru perlu menyesuaikan tahap pengetahuan dan kemahiran murid-murid. Mukasurat 4 daripada 25 . Objektif Kertas Tugasan Kertas untuk tugasan Tahun ini Empat bertujuan serta untuk membincangkan cadangan kelemahan SP dan HSP Kajian Tempatan KBSR khususnya memberikan penambahbaikan terhadap SP dan HSP Kajian Tempatan berkenaan. (2)Untuk memberikan cadangan penambahbaikan terhadap SP dan HSP Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4.Dalam masa yang sama. Perubahan maklumat dan akibat arus globalisasi masa kini dan teknologi komunikasi menyebabkan terdapatnya beberapa aspek dalam SP dan HSP yang perlu dinilai semula supaya sesuai dengan perubahan semasa. dan (3)Untuk menerangkan cabaran dan implikasi kepada cadangan penambahbaikan SP dan HSP Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4.

jiran dan sekolah) menekankan interaksi murid dengan keluarga dan masyarakat serta amalan nilai-nilai hidup berjiran dan bermasyarakat. rumah. bahagian dan negeri supaya mereka cinta dan bangga dengan persekitaran dan negeri mereka. bahagian dan negeri Ketiga: Negara kita Setiap ruang liput ini memberikan hasil pembelajaran yang berlainan. Ia bertujuan memberi kesedaran kepada murid tentang usaha pembinaan bangsa dan negara Malaysia. jiran dan sekolah Kedua: Kawasan tempat tinggal. Mukasurat 5 daripada 25 . mukim. Mengikut SP ini.Penerangan Kandungan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4 Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR ini memuatkan maklumat mengenai matlamat. rumah. objektif dan organisasi kurikulum bagi mata pelajaran Kajian Tempatan Tahap II. terdapat tiga ruang liput dalam program pembelajaran Tahap II sekolah rendah iaitu: Pertama: Keluarga. daerah/jajahan. Ruang liput ketiga pula memberi pendedahan kepada murid tentang sejarah. daerah/jajahan. ekonomi dan kejayaan negara. mukim. Ruang liput pertama (keluarga. keadaan sosial. Ruang liput kedua menyedarkan murid tentang identiti dan keistimewaan kawasan tempat tinggal.

Tujuan HSP adalah untuk membantu guru: i. iii. Mukasurat 6 daripada 25 . objektif. objektif khusus dan hasil pembelajaran untuk merancang pelajaran. Setiap ruang liput dibahagikan kepada beberapa topik atau bidang pembelajaran untuk memberi tumpuan kepada aspek-aspek yang perlu dikaji oleh murid-murid. Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan Tahun 4 Perancangan Tempatan dan pelaksanaan mata pelajaran Kajian yang berkesan di sekolah memerlukan guru mengetahui dan memahami matlamat. ii. organisasi kandungan dan strategi pengajaran dan pembelajaran yang dinyatakan di dalam SP Kajian Tempatan sekolah rendah. Mentafsir dan memahami SP Kajian Tempatan Sekolah Rendah dengan tepat. Lampiran 1 memberikan butiran lebih lanjut mengenai pembahagian topik berkenaan mengikut tahun. Mengetahui skop.Pengalaman pembelajaran dalam ruang liput tersebut dapat membentuk warganegara yang bersemangat patriotik dan berbangga sebagai rakyat Malaysia (Pusat Perkembangan Kurikulum. Huraian Sukata Pelajaran Kajian Tempatan disediakan bagi meningkatkan kefahaman guru dan pihak-pihak yang mempunyai peranan dalam aktiviti latihan dan penyebaran maklumat tentang kandungan SP tersebut. 2001a). Menentukan objektif am. ruang liput dan bidang kajian mata pelajaran ini.

iv. Mukasurat 7 daripada 25 . Unsur Patriotisme dan Contoh Aktiviti. murid dapat menghayati mesej yang disampaikan. dan Melaksanakan berkesan. Pernyataan hasil pembelajaran diolah secara khusus supaya mudah diukur dengan tepat tentang apa yang boleh dimanifestasikan oleh murid berhubung dengan pengetahuan dan pengalaman pembelajaran mereka. Guru boleh memilih tajuk kecil atau rangkuman beberapa tajuk kecil sebagai isi pelajaran mengikut kesesuaian. Lajur Hasil Pembelajaran menunjukkan segala kemahiran dan pengalaman pembelajaran yang perlu dikuasai murid. Lajur Topik/Subtopik menyenaraikan topik utama dan subtopik-subtopik serta tajuk-tajuk kecil. Lajur Contoh Aktiviti pula memberikan panduan kepada guru untuk mengelolakan pelajaran dengan lebih berkesan. Lajur Unsur Patriotisme pula menyenaraikan nilai murni masyarakat dan semangat patriotik yang ingin dipupuk. Hasil pembelajaran ini disenaraikan mengikut urutan kesukaran dan merangkumi bidang kognitif. Kedalaman dan keluasan skop sesuatu topik ditentukan oleh subtopik. afektif dan psikomotor. Aspek ini perlu disepadukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana melaluinya. HSP ini dipersembahkan dalam empat lajur iaitu pengajaran dan pembelajaran yang Topik/Subtopik. Hasil Pembelajaran. v. kesediaan dan keupayaan murid apabila membuat RPT dan RPH. Ini merupakan kandungan sukatan pelajaran. tajuk kecil dan perincian huraian tajuk kecil. Menyediakan rancangan pelajaran yang sistematis.

Grafik di bawah menunjukkan paparan dalam SP. Kajian istilah ‘Ruang Liput’ Tahap digunakan dalam I.Kelemahan dalam Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4 Ketidakseragaman dan Kekaburan dalam penyampaian maklumat dalam SP dan HSP Di dalam SP. untuk mata menjelaskan pelajaran bidang-bidang Tempatan pembelajaran Bidang-bidang pembelajaran pula dikategorikan kepada Topik. Rajah 1: Grafik dalam SP Rajah 2: Grafik dalam HSP Mukasurat 8 daripada 25 .

Ia grafik dalam SP dan boleh HSP ini tidak jelas keseragaman juga tidak dan menimbulkan dengan menunjukkan pembahagian sukatan pelajaran mengikut tahun. Kebanyakan maklumat disampaikan dalam bentuk teks yang memerlukan lebih banyak masa untuk scanning dan sklmming. Rajah 3: Grafik dalam SP SP hanya menjelaskan pembahagian topik seperti Rajah 3 dan seterusnya memberikan senarai topik-topik dalam Tahap II.Penyampaian menunjukkan kekeliruan. Paparan dalam bentuk pengurusan grafik tidak digunakan untuk menyampaikan maklumat secara berkesan. tanpa memberi indikasi dalam senarai tersebut topik tersebut untuk tahun mana. Guru merupakan warga pendidik yang sibuk dan perlu mengakses dan mengumpul maklumat dengan cepat. Di dalam SP dan HSP. Pembestarian yang diamalkan dalam konteks pendidikan sekolah tidak ditunjukkan dalam penyampaian maklumat dalam SP ini. paparan berikut menunjukkan pembahagian bidang pembelajaran. Penggunaan Mukasurat 9 daripada 25 . Kelemahan ini sebenarnya merupakan satu kelemahan kecil sahaja tetapi perlu diambilkira.

Murid-murid perlu didedahkan kepada perubahanperubahan yang berlaku dalam insititusi sosial iaitu keluarga. Topik ini juga menyentuh peranan dan tanggungjawab murid terhadap rumah dan keluarga. konsep keluarga asas dan keluarga kembangan. kemudahan asas dan fungsinya sebagai tempat perlindungan. Namun. dan 3. Menghargai rumah dan keluarga sendiri. Rumah dan Keluarga mengisahkan perihal rumah dan keluarga murid serta interaksi dalam keluarga. 2. kematian dan perkahwinan. Kelemahan dalam Topik ‘Rumah dan Keluarga’ Topik pertama. kandungan dalam topik ini merangkumi pengetahuan asas murid-murid mengenai aspek rumah dan keluarga asas. murid akan mengetahui dan memahami tentang rumah sebagai tempat perlindungan. Menerusi topik ini. Memahami keluarga sebagai satu institusi sosial dan peranan setiap anggota keluarga. cara hidup dan perubahanperubahan yang berlaku dalam keluarga dari masa ke semasa. Perubahan yang dimasukkan dalam pembelajaran sekarang hanya meliputi aspek kelahiran. Salah satu daripada topik pembelajaran yang dimuatkan adalah Perubahan dalam Keluarga (1d) [Rajah 4]. Objektif topik ini adalah. 1. murid-murid juga semasa perlu didedahkan dengan dan perubahan-perubahan seperti perceraian Mukasurat 10 daripada 25 .istilah yang tidak seragam juga menyebabkan guru terpaksa mengambil masa memahami konteks istilah tersebut. Mengenali rumah sendiri dari segi bentuk. Secara amnya.

Jenis Rumah d. perasaan dan kesan perubahan dalam keluarga mereka.perkahwinan semula dalam keluarga. Ruang dan Kegunaan e. Rumah saya b. Rajah 4:Topik Pembelajaran ‘Perubahan dalam Keluarga’ dalam HSP Kelemahan dalam Sub-Topik ‘Perihal Rumah’ Subtopik-subtopik dalam ‘Perihal Rumah’ memuatkan enam tajuk kecil iaitu: a. Pembinaan Rumah c. Kemudahan Asas Mukasurat 11 daripada 25 . dan berbincang mengenai sebab.

kontraktor.f. tukang kayu dan tukang paip. Keceriaan dan Keselamatan Rajah 4 di bawah menunjukkan subtopik ‘Pembinaan Rumah’ di mana terdapat tiga tajuk kecil iaitu pelan. bahan binaan dan pihak yang telribat seperti arkitek. Rajah 4: Sub-topik ‘Pembinaan Rumah’ dalam HSP Mukasurat 12 daripada 25 .

Kelemahan dalam Topik ‘Sekolah Kita’ Topik ‘Sekolah Saya’ terdiri daripada enam subtopik iaitu lokasi. Pengasingan kepada subtopik (b. Lokasi hanya memberi fokus kepada lokasi bilik darjah murid seperti ditunjukkan dalam Rajah 5. pusat sumber. sejarah. jawatan dan tanggungjawab. peraturan dan keselamatan dan aktiviti. bilik sembahyang (surau). kantin. Ini kerana aspek ini dapat disentuh secara tidak langsung dalam membincangkan sub-topik (d) Ruang dan Kegunaan dan (e) Kemudahan Asas dalam topik ini. bilik bimbingan dan kaunseling. Penumpuan kepada bilik darjah sahaja didapati tidak memadai kerana muridmurid juga sepatutnya mengetahui lokasi bagi tempat-tempat lain seperti bilik guru. dan sebagainya supaya murid juga dapat memperihalkan seolah dengan lebih meluas. identiti. Mukasurat 13 daripada 25 .Pengetahuan mengenai pihak yang terlibat dalam pembinaan rumah dianggap tidak relevan dalam memberikan pengalaman pembelajaran mengenai pembinaan rumah.iii) ini agak bertindih dengan pengisian untuk subtopik (d) dan (e).

dalam subtopik (e. Bilik ICT. bilik bimbingan dan kaunseling dan tempat-tempat lain yang khas di sekolah.iii) Peraturan dan Keselamatan.Rajah 5: Lokasi dalam Topik ‘Sekolah Kita’ Topik ini juga tidak memberi pendedahan kepada peranan badan-badan tertentu di dalam sekolah seperti peranan Pusat Sumber. Mukasurat 14 daripada 25 . Bilik Bimbingan dan Kaunseling. Begitu juga. dan sebagainya. aspek peraturan di tempattempat khas tidak memasukkan pusat sumber.

Sumber negara 2. Keindahan negara kita 3. Grafik yang ditunjukkan dalam Rajah 6 di bawah adalah cadangan untuk memaparkan maklumat dalam SP KBSR Kajian Tempatan. rumah. Perihal Setempat 1. Rumah dan Keluarga 2. Mengenal negara kita 2. Pembinaan bangsa dan negara 4. Kejayaan dan kebanggaan negara Mukasurat 15 daripada 25 . Bidang Pembelajaran Kajian Tempatan Pertama Kedua Ketiga (Tahun 4) (Tahun 5) (Tahun 6) Keluarga. Masyarakat Malaysia 1. sekolah dan Negara Kita Negara Kita perihal setempat Topik-topik yang diliputi adalah: 1. Cara sebegini lebih mudah difahami. mengurangkan masa merujuk dan memberikan gambaran yang lebih jelas. Sekolah Kita 4. Kejiranan 3.Cadangan Penambahbaikan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral KBSR/Tahun 4 Penggunaan Pengurusan Grafik dalam Penyampaian Maklumat dalam SP dan HSP Penyampaian maklumat dalam SP dapat diperbaiki dengan menggunakan borang pengurusan grafik yang sesuai di mana ia dapat memaparkan maklumat secara berasingan dan keseluruhan dalam satu bentuk grafik. Ekonomi negara 3. Latar belakang Pembangunan jiran. Sejarah negara kita 4.

Rajah 5: Cadangan Pengolahan Pembelajaran dalam SP dan HSP Penyampaian grafik yang lebih jelas membolehkan guru merancang pengajaran dan pembelajaran dengan lebih baik lagi. perasaan dan kesan perubahan sedemikian dalam keluarga mereka. sukatan pelajaran yang ada sekarang tidak memasukkan beberapa aspek semasa dalam keluarga moden seperti kejadian perceraian dalam keluarga. 5 dan 6 di samping memberi gambaran keseluruhan kandungan sukatan pelajaran dari Tahun 4. ketiadaan keluarga kembangan dalam ruang lingkup kehidupan kanak-kanak sekarang. Mata pelajaran Kajian Tempatan boleh dijadikan satu saluran utama dan awal untuk mendidik murid-murid untuk memahami dan mempunyai pengetahuan untuk menangani kesan daripada masalah ini. kehadiran pembantu rumah. sama seperti mereka Mukasurat 16 daripada 25 . Mereka perlu dibawa berbincang mengenai sebab. Dalam mempelajari aspek rumah dan keluarga. 5 dan 6. Kadar perceraian dan ibu tunggal semakin meningkat sekarang dan dihubungkaitkan dengan pelbagai isu sosial di kalangan kanak-kanak. Isu perpecahan dalam keluarga merupakan satu isu yang tidak boleh diketepikan dalam generasi masa kini. Penambahbaikan dalam Topik ‘Rumah dan Keluarga’ Topik rumah dan keluarga perlu memasukkan isu-isu kekeluargaan yang semasa dan futuristik. Ia juga terus memberi gambaran pemecahan bidang pembelajaran kepada Tahun 4.

kematian dan perkahwinan dalam keluarga. Tajuk kecil diagihkan kepada (b) Jenis Rumah dan (e) Kemudahan Asas d Ruang Kegunaan dan Dikekalkan e Kemudahan asas Memasukkan “Pihak yang satu tajuk kecil seperti dalam (c) Pembinaan Rumah iaitu terlibat arkitek.membincangkan perihal kelahiran. No Urutan TajukTajuk Kecil Cadangan a b Rumah Saya Jenis Rumah Dikekalkan Memasukkan dua tajuk kecil dalam (c) Pembinaan Rumah iaitu pelan dan rumah bahan binaan dalam perbincangan mengenai jenis-jenis c Pembinaan Rumah Digugurkan. tukang kayu dan tukang paip” Mukasurat 17 daripada 25 . Penambahbaikan dalam subtopik ‘Perihal Rumah’ Tajuk-tajuk kecil dalam sub-topik ‘Perihal Rumah’ didapati mempunyai pertindihan kandungan sukatan pelajaran. kontraktor. Urutan tajuk-tajuk kecil dalam sub-topik berkenaan dicadangkan seperti berikut.

mengenai langkah tanggungjawab mereka menjaga keselamatan di rumah yang berkaitan berjaga-jaga daripada kejadian mencuri dan pecah rumah. Oleh itu. Keceriaan dan keselamatan juga dicadangkan agar dipisahkan kerana aspek keceriaan dan keselamatan mempunyai skop yang luas. Di samping itu. jenis-jenis perbincangan membawa kepada pelan (rekabentuk) dan juga bahan binaan kontraktor. Huraian (iii) Pihak yang terlibat seperti arkitek. tajuk kecil ‘Pembinaan Rumah’ digugurkan dan huraian-huraian di dalamnya iaitu (i) pelan dan (ii) bahan binaan lebih sesuai dibincang bersama dengan tajuk kecil ‘Jenis-jenis Rumah’. aspek keselamatan rumah perlu dikembangkan untuk membawa dengan murid-murid penggunaan berbincang bahan elektrik. Ini kerana apabila akan membincangkan yang digunakan. pula lebih sesuai digabungkan dengan tajuk kecil “Kemudahan Asas” kerana dalam tajuk ini. merogol dan sebagainya semakin menjadi-jadi. penyediaan kemudahan asas boleh terus merujuk kepada pihak yang menyediakan kemudahan asas berkenaan. dan sebagainya. keselamatan rumah masa kini menjadi isu yang penting disebabkan kes pecah rumah yang melibatkan jenayah berat seperti membunuh.f g Keceriaan keselamatan Diasingkan daripada keselamatan Diasingkan daripada keceriaan Untuk mengelakkan pertindihan pengajaran dan juga untuk mengemaskini HSP. tukang kayu dan tukang paip. rumah. Mukasurat 18 daripada 25 .

Surau. Mereka kesedaran kepelbagaian fungsi sekolah seperti bilik darjah. makmal ICT. pengetahuan haruslah mereka yang mendalam perlu tentang diberi sekolah disesuaikan. Bilik Bimbingan & Kaunseling dsb b c d Sejarah Identiti Jawatan dan Dikekalkan Dikekalkan Dikekalkan Mukasurat 19 daripada 25 . Oleh itu. makmal Sains. makmal ICT. pusat sumber. Murid-murid perlu didedahkan bukan sahaja kepada peraturan di tempat-tempat khas tetapi lebih penting lagi. Bilik Kesihatan. Surau Sekolah.Penambahbaikan dalam Topik ‘Sekolah Kita’ Sekolah merupakan rumah kedua bagi murid-murid. penambahbaikan dalam topik ini dicadangkan pengolahan subtopik-subtopik seperti berikut: No a Sub-topik Lokasi Dikekalkan. Pusat Kesihatan. makmal Sains. memahami peranan dan fungsi tempat-tempat khas ini. Bilik Bimbingan dan Kaunseling dan sebagainya. Cadangan tetapi ditambah dengan lokasi tempat-tempat khas di sekolah seperti pusat sumber. Kantin. bilik guru. Oleh itu.

Contoh: Pusat Sumber dan bukan lagi Perpustakaan f Aktiviti Dikekalkan Mukasurat 20 daripada 25 . menggunakan istilah yang betul.tanggungjawab e Peraturan dan keselamatan Dikekalkan tetapi senarai tempattempat khas perlu disemak semula.

Kesimpulannya. Sebagai guru yang menyampaikan pengajaran dan dan pembelajaran matapelajaran-matapelajaran di pembelajaran dalam mata pelajaran Kajian Tempatan. Walaupun demikian. KBSR juga telah mengalami beberapa perubahan dan setiap daripada perubahan ini perlu diserapkan dalam SP dan HSP mata pelajaran. kelemahan yang dinyatakan dalam kertas tugasan ini adalah semata-mata andaian dan pendapat guru sebagai pengoperasi kurikulum di sekolah dan cadangan penambahbaikan pula datang daripada pengalaman guru dalam Mukasurat 21 daripada 25 . Perubahan kali dalam ia kurikulum dilakukan beberapa sejak diperkenalkan. Guru merupakan pengoperasi kurikulum di bilik darjah dan dengan itu orang yang penting dalam memberi pendapat dan cadangan penambahbaikan sukatan pelajaran sedia ada.Kesimpulan Mok (2004) menyatakan bahawa Malaysia juga tidak ketinggalan dalam melakukan sekolah reformasi telah pendidikan. guru melihat sesuatu kelemahan itu di peringkat mikro iaitu dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di sekolah manakala Pusat Perkembangan Kurikulum perlu mengambilkira pendapat guru-guru dan melihatnya pula di peringkat makro. isu-isu dan masalah berkaitan dengan penyampaian kandungan dalam sukatan pelajaran sememangnya perlu diketengahkan dan disampaikan kepada pihak berkenaan supaya inovasi kurikulum ke arah peningkatan kualiti dapat diteruskan. Pembestarian sekolah yang berlaku pada tahun 2000 membawa lebih banyak arus perubahan dalam penyampaian pengajaran sekolah.

Mukasurat 22 daripada 25 .memantapkan lagi penyampaian pengajaran dan pembelajaran Kajian Tempatan di sekolah.

New York: Macmillan Habib Mat Som. Dlm. Making sense of teaching.. Z. Mukasurat 23 daripada 25 .. Jackson (Ed. P. (1983). Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn Bhd Pusat Perkembangan Kurikulum (2001a). Buckingham: Open University Press. Curriculum implementation.saktie. (1989). R.. Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR. (1998). M. P.Rujukan Brown. Contoh Perancangan Kurikulum Sekolah. The organization of the curriculum. (1992).). Pendidikan di Malaysia untuk Diploma Perguruan. Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR Tahun Empat. (2004) Guru dan Pelaksanaan Inovasi Kurikulum: Sorotan dan Perbincangan. & Bondi. & James. & McIntyre. I. D.. Ontario: Ministry of Education. Curriculum development: A guide to practice. & Park. Ilmu Pendidikan untuk KPLI (Kursus Perguruan Lepasan Ijazah). Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn Bhd Mok Soon Sang (2004). (1993).. London: Routledge. laman http://www. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia Pusat Perkembangan Kurikulum (2001b). Goodlad. M. 27 McCormick.pdf web: Fullan. Mok Soon Sang (1996). & Su. 1. S. 1. w. Masalah Pendidikan. 327-344). Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia Wiles. New Jersey: Prentice-Hall. C. Curriculum evaluation in schools. W. Handbook of research on curriculum (hh.com/media/Program%20Kurikulum. J.

Pekerjaan b.3 Identiti Negara a. Sumber yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui c. Kemudahan asas f . jata.2 Negeri-Negeri Dalam Malaysia a. Rumah saya b.1 Perihal Jiran a. bendera jata dan lambang lambang negeri c. Ketua Negeri dan Ketua Kerajaan Negeri 5.2 Sumbangan Kegiatan Ekonomi a. Pemeliharaan dan pemuliharaan 10.Lampiran 1 – Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR Pembahagian Topik Kajian Tempatan Tahun 4 1. Pendapatan c. Kepentingan hidup berjiran b. Kesan kepada alam sekitar f. Latar belakang jiran c. Di dunia 5. Jenis rumah d. Cara hidup 2.1 Lokasi a. mercu dan lambang lain 4.1 Perihal Keluarga a. Jenis sumber b. Keluarga kembangan c.1 Kegiatan Ekonomi a. Di Asia Tenggara b. KEJIRANAN 2. Pembangunan 10. Penyelidikan dan pembangunan 9. Lokasi b.3 Pembangunan Ekonomi Berterusan a. Kepentingan bekalan sumber b. Cara hidup berkeluarga 1. EKONOMI NEGARA 10.2 Sumber Manusia Mukasurat 24 daripada 25 . Pembinaan rumah c. Jenis dan kepentingan b.1 Perihal Sekolah a. Kegunaan e. Perubahan dalam keluarga e. Peranan dan tanggungjawab pengguna b. Anggota keluarga jiran b. Ruang dan kegunaan e. Nama negeri . bendera. Kawasan utama dan faktor yang mempengaruhinya 10. Peranan & tanggungjawab d.1 Sumber Semula Jadi a. Struktur pentadbiran negara c. Peranan dan tanggungjawab 3. Sejarah Tahun 5 5.2 Perihal Rumah a. RUMAH & KELUARGA 1. SEKOLAH KITA 3. ibu negeri dan bandar utama b. Lagu. KEINDAHAN Tahun 6 9. Lagu . SUMBER NEGARA 9. Ketua Negara dan Ketua Kerajaan Persekutuan 6. MENGENAL NEGARA KITA 5. Keluarga asas b. Cara mendapatkan sumber d. Keceriaan dan keselamatan 2. Kegiatan ekonomi utama b.5 Kemudahan dan Perkhidmatan Awam a.2 Hidup Berjiran a.

Rancangan sosial 12. Raja Berperlembagaan f . Bentuk muka bumi Malaysia 6. Pembentukan a.1 Ciri . Faktor istimewa 12. bendera. Persatuan Ibu Bapa dan Guru ( PIBG ) b. Perayaan dan sambutan c. Bahasa dan agama rasmi 11.3 Sejarah Awal Sarawak. Kestabilan politik b.3 Malaysia di Arena Antarabangsa a. Prinsip b. Aspek fizikal utama c. Identiti d. Pentadbiran c. Keistimewaan setempat 4. Pekerjaan 4.3 Usaha-Usaha Membangunkan Negara a. Tahap kesihatan 11.Ciri Fizikal yang Istimewa a. Rancangan ekonomi b. PEMBINAAN BANGSA DAN NEGARA 11.1 Latar Belakang a. Mengenal pasti NEGARA KITA 6.3 Sekolah & Masyarakat a.2 Identiti Setempat a.1 Kesultanan Melayu Melaka a. Kedatangan penjajah b. Tokoh dan pemimpin d. Pihak lain yang memberi sumbangan kepada sekolah c. Semangat kebangsaan b. Kemajuan ekonomi c. Penentangan masyarakat tempatan 7. Keindahan dan keistimewaan seni bina 7.2 Sejarah Awal Sabah a. a.c. Peranan dan tanggungjawab b. Lokasi b.6 Isu Setempat a. Sumbangan murid kepada sekolah 3.2 Rukun Negara a. Cuaca 4. Jawatan di pelbagai peringkat 4. Kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera dan kepentingan sah kaum lain e.5 Kemerdekaan dan Penubuhan Malaysia a. Asal-usul nama Sarawak b. Khidmat sekolah kepada masyarakat 4. Peristiwa c. Peraturan dan keselamatan f . Asal usul nama Sabah b. Tahap pendidikan c. Jumlah penduduk b. Cara hidup 7. Pengasasan Melaka b. Kegemilangan Melaka 7. Kesan penjajahan c. PERIHAL SETEMPAT 4.2 Bangunan dan Binaan a. SEJARAH NEGARA KITA 7. KEJAYAAN DAN KEBANGGAAN NEGARA 12. Keturunan b.3 Masyarakat a.1 Perlembagaan Negara a. Pertubuhan yang Mukasurat 25 daripada 25 .2 Kejayaan Negara a. Sistem Kerajaan Persekutuan b. Kewarganegaraan c.4 Pentadbiran a. Sejarah dan legenda b.4 Zaman Penjajahan a. jata dan lambang c. Pentadbiran c. Aktiviti 3.2 Saya dan Sekolah a. Pembangunan sosial 12. Lagu. Jawatan dan tanggungjawab e. Cara hidup 7.1 Masyarakat Harmonis a. Penghayatan 11.

Kepelbagaian agama dan kepercayaan 8.masalah dan cara mengatasinya. Faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk 8. Sistem pendidikan d. Undang-undang dan peraturan dianggotai dan faedahnya b. Kegiatan sosial dan kebajikan b.4 Perpaduan a.2 Agama dan kepercayaan a.6 Warisan Sejarah a. Peranan dan sumbangan Mukasurat 26 daripada 25 . Malaysia 7. MASYARAKAT MALAYSIA 8. Komposisi dan taburan b. Pemeliharaan dan pemuliharaan 8.1 Penduduk a. Penyertaan pelbagai kaum dalam aktiviti permainan. Cara hidup 8.3 Kebudayaan dan kesenian a. kesenian dan rekreasi c.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->