MENGENALPASTI KELEMAHAN DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN SUKATAN PELAJARAN DAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN SEKOLAH RENDAH

ISI KANDUNGAN
1.Pengenalan................................................................................................1 Latarbelakang ..........................................................................................................1 Pernyataan Masalah.................................................................................................3 Objektif Kertas Tugasan............................................................................................4 Penerangan Kandungan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4..............................................................5 Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR................................................................5 Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan Tahun 4..............................................6 Kelemahan dalam Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4........................................................................8 Ketidakseragaman dan Kekaburan dalam penyampaian maklumat dalam SP dan HSP .................................................................................................................8 Kelemahan dalam Topik ‘Rumah dan Keluarga’......................................................10 Kelemahan dalam Sub-Topik ‘Perihal Rumah’.........................................................11 Kelemahan dalam Topik ‘Sekolah Kita’...................................................................13 Cadangan Penambahbaikan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral KBSR/Tahun 4...........................................................15 Penggunaan Pengurusan Grafik dalam Penyampaian Maklumat dalam SP dan HSP ......................................................................................................................15 Penambahbaikan dalam Topik ‘Rumah dan Keluarga’............................................16 Penambahbaikan dalam subtopik ‘Perihal Rumah’.................................................17 Penambahbaikan dalam Topik ‘Sekolah Kita’..........................................................19 Kesimpulan.................................................................................................21 Rujukan......................................................................................................23 Lampiran 1 – Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR.................................24

1996).1. Ia menjadi alat untuk membawa perubahan tingkah laku dalam diri pelajar sebagai hasil daripada aktiviti-aktiviti mereka di institusi pendidikan dan juga seluruh pengalaman-pengalaman pembelajaran yang diperolehi oleh pelajar dengan bimbingan sekolah. KBSR ini adalah berlandaskan kepada Perakuan 57(a) Laporan Kabinet (1979) membolehkan mencapai kemahiran dalam tiga bidang asas iaitu bidang komunikasi. strategi adalah dan pendidikan Su (1992) di sesebuah institusi yang bahawa berdasarkan kepada kurikulum Goodlad menerangkan kurikulum adalah satu rekabentuk atau perancangan bagi sesuatu institusi atau negara yang mengandungi peluangpeluang belajar yang sebenar yang disediakan untuk satu jangka waktu dan tempat tertentu. Pengenalan Latarbelakang Pelaksanaan pendidikan digubal. Pendidikan di peringkat sekolah rendah dilaksanakan berdasarkan kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang telah dilaksanakan sejak tahun 1983 di mana pembentukan kurikulum ini adalah berasaskan keperluan individu iaitu: “Kurikulum dirancang Sekolah untuk Rendah itu hendaklah murid-murid dan negara (Mok. bidang manusia dan alam sekelilingnya dan bidang perkembangan individu sesuai dengan keperluan. bakat dan Mukasurat 1 daripada 25 . minat.

penyayang. ruang liput kedua yang mengesahkan identiti dan Mukasurat 2 daripada 25 . Kajian Tempatan menjadi pendukung utama bagi memupuk semangat patriotik di kalangan murid. Kandungan dalam Sukatan Pelajaran (SP) Kajian Tempatan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) merangkumi tiga ruang liput iaitu ruang liput pertama yang menekankan interaksi murid dengan keluarga dan masyarakat. komponen Kemanusiaan dan Persekitaran memberi kemahiran muridmurid untuk aspek manusia dan alam sekelilingnya. hidup dalam masyarakat yang demokratik. Kajian Tempatan merupakan satu mata pelajaran yang diajar di Tahap II di peringkat sekolah rendah. Di sepanjang masa persekolahan rendah. 1996). mata pelajaran Alam dan Manusia diperkenalkan di Tahap II tetapi kemudiannya dipecahkan kepada dua mata pelajaran iaitu Sains dan Kajian Tempatan pada Tahun 1995 (Mok. progresif dan sejahtera. Pertama. menggunakan kemahiran tersebut. Pada awalnya.kemampuan mental serta kesediaan murid-murid itu” Proses pendidikan peringkat sekolah rendah menekankan kemahiran-kemahiran asas yang mana terdaapt dua langkah yang diberikan perhatian. menguasai kemahiran itu dan kedua. Pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran ini bertujuan melahirkan warganegara Malaysia yang bersatu padu. Tahap I dalam sekolah rendah ditumpukan kepada penguasaan kemahiran-kemahiran asas manakala Tahap II dirangka untuk pengukuhan dan penggunaan kemahirankemahiran asas bagi mempelajari berbagai-bagai bidang ilmu (Mok. 1996).

Mukasurat 3 daripada 25 . keadaan sosial. kesesuaian menyusun murid dan aktiviti mengikut (Pusat Perkembangan Kurikulum. 2001b). ekonomoi dan kejayaan negara Malaysia (Pusat Perkembangan Kurikulum. Sesebuah RPT atau RPH perlulah merujuk kepada SP dan khususnya HSP bagi merancang pengajaran dan pembelajaran untuk memastikan pengisian kurikulum muridmurid menepati matlamat dan objektif HSP yang ditetapkan.keistimewaan kawasan tempat tinggal murid dan ruang liput ketiga yang memperihalkan tentang sejarah. 2001b). Huraian ini diharap dapat membantu guru merancang dan melaksana pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Namun. 2001a). Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) pula merupakan satu dokumen yang memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan menyediakan murid menghadapi pengetahuan arus pada globalisasi abad serta ekonomi (Pusat berasaskan ke-21 Perkembangan Kurikulum. guru-guru disarankan menggunakan mengolah kreativiti untuk memilih. Huraian Sukatan Pelajaran menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. Pernyataan Masalah Di peringkat sekolah. SP dan HSP menjadi dokumen asas untuk membuat Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) dan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) untuk sesuatu mata pelajaran.

Objektif khusus kertas tugasan ini adalah seperti berikut: (1)Untuk membentangkan aspek-aspek kelemahan dalam SP dan HSP Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4. (2)Untuk memberikan cadangan penambahbaikan terhadap SP dan HSP Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4. guru perlu menyesuaikan tahap pengetahuan dan kemahiran murid-murid. Objektif Kertas Tugasan Kertas untuk tugasan Tahun ini Empat bertujuan serta untuk membincangkan cadangan kelemahan SP dan HSP Kajian Tempatan KBSR khususnya memberikan penambahbaikan terhadap SP dan HSP Kajian Tempatan berkenaan.Dalam masa yang sama. Mukasurat 4 daripada 25 . Perubahan maklumat dan akibat arus globalisasi masa kini dan teknologi komunikasi menyebabkan terdapatnya beberapa aspek dalam SP dan HSP yang perlu dinilai semula supaya sesuai dengan perubahan semasa. dan (3)Untuk menerangkan cabaran dan implikasi kepada cadangan penambahbaikan SP dan HSP Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4. kebolehdapatan sumber pengajaran dan pembelajaran dan situasi dalam sekolah untuk membangunkan RPT dan RPH.

daerah/jajahan. Ruang liput ketiga pula memberi pendedahan kepada murid tentang sejarah. Ruang liput kedua menyedarkan murid tentang identiti dan keistimewaan kawasan tempat tinggal. Ia bertujuan memberi kesedaran kepada murid tentang usaha pembinaan bangsa dan negara Malaysia. keadaan sosial. Mengikut SP ini. rumah.Penerangan Kandungan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4 Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR ini memuatkan maklumat mengenai matlamat. bahagian dan negeri supaya mereka cinta dan bangga dengan persekitaran dan negeri mereka. mukim. jiran dan sekolah Kedua: Kawasan tempat tinggal. daerah/jajahan. bahagian dan negeri Ketiga: Negara kita Setiap ruang liput ini memberikan hasil pembelajaran yang berlainan. mukim. terdapat tiga ruang liput dalam program pembelajaran Tahap II sekolah rendah iaitu: Pertama: Keluarga. Mukasurat 5 daripada 25 . objektif dan organisasi kurikulum bagi mata pelajaran Kajian Tempatan Tahap II. Ruang liput pertama (keluarga. rumah. ekonomi dan kejayaan negara. jiran dan sekolah) menekankan interaksi murid dengan keluarga dan masyarakat serta amalan nilai-nilai hidup berjiran dan bermasyarakat.

Tujuan HSP adalah untuk membantu guru: i. 2001a). ruang liput dan bidang kajian mata pelajaran ini. Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan Tahun 4 Perancangan Tempatan dan pelaksanaan mata pelajaran Kajian yang berkesan di sekolah memerlukan guru mengetahui dan memahami matlamat. Mengetahui skop. Setiap ruang liput dibahagikan kepada beberapa topik atau bidang pembelajaran untuk memberi tumpuan kepada aspek-aspek yang perlu dikaji oleh murid-murid. Lampiran 1 memberikan butiran lebih lanjut mengenai pembahagian topik berkenaan mengikut tahun. Menentukan objektif am. Mentafsir dan memahami SP Kajian Tempatan Sekolah Rendah dengan tepat. objektif khusus dan hasil pembelajaran untuk merancang pelajaran. iii. ii. organisasi kandungan dan strategi pengajaran dan pembelajaran yang dinyatakan di dalam SP Kajian Tempatan sekolah rendah. Mukasurat 6 daripada 25 . objektif. Huraian Sukata Pelajaran Kajian Tempatan disediakan bagi meningkatkan kefahaman guru dan pihak-pihak yang mempunyai peranan dalam aktiviti latihan dan penyebaran maklumat tentang kandungan SP tersebut.Pengalaman pembelajaran dalam ruang liput tersebut dapat membentuk warganegara yang bersemangat patriotik dan berbangga sebagai rakyat Malaysia (Pusat Perkembangan Kurikulum.

Guru boleh memilih tajuk kecil atau rangkuman beberapa tajuk kecil sebagai isi pelajaran mengikut kesesuaian. Unsur Patriotisme dan Contoh Aktiviti. Lajur Hasil Pembelajaran menunjukkan segala kemahiran dan pengalaman pembelajaran yang perlu dikuasai murid. Lajur Contoh Aktiviti pula memberikan panduan kepada guru untuk mengelolakan pelajaran dengan lebih berkesan. tajuk kecil dan perincian huraian tajuk kecil. v. Lajur Topik/Subtopik menyenaraikan topik utama dan subtopik-subtopik serta tajuk-tajuk kecil. Kedalaman dan keluasan skop sesuatu topik ditentukan oleh subtopik. dan Melaksanakan berkesan. HSP ini dipersembahkan dalam empat lajur iaitu pengajaran dan pembelajaran yang Topik/Subtopik. Pernyataan hasil pembelajaran diolah secara khusus supaya mudah diukur dengan tepat tentang apa yang boleh dimanifestasikan oleh murid berhubung dengan pengetahuan dan pengalaman pembelajaran mereka. Ini merupakan kandungan sukatan pelajaran. kesediaan dan keupayaan murid apabila membuat RPT dan RPH. Mukasurat 7 daripada 25 . Hasil Pembelajaran. Lajur Unsur Patriotisme pula menyenaraikan nilai murni masyarakat dan semangat patriotik yang ingin dipupuk. Menyediakan rancangan pelajaran yang sistematis. murid dapat menghayati mesej yang disampaikan. afektif dan psikomotor.iv. Aspek ini perlu disepadukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana melaluinya. Hasil pembelajaran ini disenaraikan mengikut urutan kesukaran dan merangkumi bidang kognitif.

untuk mata menjelaskan pelajaran bidang-bidang Tempatan pembelajaran Bidang-bidang pembelajaran pula dikategorikan kepada Topik. Kajian istilah ‘Ruang Liput’ Tahap digunakan dalam I. Grafik di bawah menunjukkan paparan dalam SP.Kelemahan dalam Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4 Ketidakseragaman dan Kekaburan dalam penyampaian maklumat dalam SP dan HSP Di dalam SP. Rajah 1: Grafik dalam SP Rajah 2: Grafik dalam HSP Mukasurat 8 daripada 25 .

paparan berikut menunjukkan pembahagian bidang pembelajaran. Pembestarian yang diamalkan dalam konteks pendidikan sekolah tidak ditunjukkan dalam penyampaian maklumat dalam SP ini. Ia grafik dalam SP dan boleh HSP ini tidak jelas keseragaman juga tidak dan menimbulkan dengan menunjukkan pembahagian sukatan pelajaran mengikut tahun.Penyampaian menunjukkan kekeliruan. Penggunaan Mukasurat 9 daripada 25 . Rajah 3: Grafik dalam SP SP hanya menjelaskan pembahagian topik seperti Rajah 3 dan seterusnya memberikan senarai topik-topik dalam Tahap II. tanpa memberi indikasi dalam senarai tersebut topik tersebut untuk tahun mana. Kelemahan ini sebenarnya merupakan satu kelemahan kecil sahaja tetapi perlu diambilkira. Kebanyakan maklumat disampaikan dalam bentuk teks yang memerlukan lebih banyak masa untuk scanning dan sklmming. Di dalam SP dan HSP. Guru merupakan warga pendidik yang sibuk dan perlu mengakses dan mengumpul maklumat dengan cepat. Paparan dalam bentuk pengurusan grafik tidak digunakan untuk menyampaikan maklumat secara berkesan.

cara hidup dan perubahanperubahan yang berlaku dalam keluarga dari masa ke semasa. Salah satu daripada topik pembelajaran yang dimuatkan adalah Perubahan dalam Keluarga (1d) [Rajah 4]. dan 3. kandungan dalam topik ini merangkumi pengetahuan asas murid-murid mengenai aspek rumah dan keluarga asas. Namun.istilah yang tidak seragam juga menyebabkan guru terpaksa mengambil masa memahami konteks istilah tersebut. Menerusi topik ini. Rumah dan Keluarga mengisahkan perihal rumah dan keluarga murid serta interaksi dalam keluarga. Murid-murid perlu didedahkan kepada perubahanperubahan yang berlaku dalam insititusi sosial iaitu keluarga. Menghargai rumah dan keluarga sendiri. konsep keluarga asas dan keluarga kembangan. Memahami keluarga sebagai satu institusi sosial dan peranan setiap anggota keluarga. murid akan mengetahui dan memahami tentang rumah sebagai tempat perlindungan. Topik ini juga menyentuh peranan dan tanggungjawab murid terhadap rumah dan keluarga. 1. 2. murid-murid juga semasa perlu didedahkan dengan dan perubahan-perubahan seperti perceraian Mukasurat 10 daripada 25 . kematian dan perkahwinan. Kelemahan dalam Topik ‘Rumah dan Keluarga’ Topik pertama. Perubahan yang dimasukkan dalam pembelajaran sekarang hanya meliputi aspek kelahiran. Objektif topik ini adalah. kemudahan asas dan fungsinya sebagai tempat perlindungan. Secara amnya. Mengenali rumah sendiri dari segi bentuk.

dan berbincang mengenai sebab.perkahwinan semula dalam keluarga. perasaan dan kesan perubahan dalam keluarga mereka. Jenis Rumah d. Pembinaan Rumah c. Rumah saya b. Ruang dan Kegunaan e. Rajah 4:Topik Pembelajaran ‘Perubahan dalam Keluarga’ dalam HSP Kelemahan dalam Sub-Topik ‘Perihal Rumah’ Subtopik-subtopik dalam ‘Perihal Rumah’ memuatkan enam tajuk kecil iaitu: a. Kemudahan Asas Mukasurat 11 daripada 25 .

bahan binaan dan pihak yang telribat seperti arkitek. tukang kayu dan tukang paip. kontraktor. Keceriaan dan Keselamatan Rajah 4 di bawah menunjukkan subtopik ‘Pembinaan Rumah’ di mana terdapat tiga tajuk kecil iaitu pelan.f. Rajah 4: Sub-topik ‘Pembinaan Rumah’ dalam HSP Mukasurat 12 daripada 25 .

bilik sembahyang (surau). dan sebagainya supaya murid juga dapat memperihalkan seolah dengan lebih meluas. Pengasingan kepada subtopik (b. pusat sumber. Penumpuan kepada bilik darjah sahaja didapati tidak memadai kerana muridmurid juga sepatutnya mengetahui lokasi bagi tempat-tempat lain seperti bilik guru. Kelemahan dalam Topik ‘Sekolah Kita’ Topik ‘Sekolah Saya’ terdiri daripada enam subtopik iaitu lokasi. Mukasurat 13 daripada 25 . identiti. jawatan dan tanggungjawab.iii) ini agak bertindih dengan pengisian untuk subtopik (d) dan (e). kantin. peraturan dan keselamatan dan aktiviti. sejarah.Pengetahuan mengenai pihak yang terlibat dalam pembinaan rumah dianggap tidak relevan dalam memberikan pengalaman pembelajaran mengenai pembinaan rumah. bilik bimbingan dan kaunseling. Ini kerana aspek ini dapat disentuh secara tidak langsung dalam membincangkan sub-topik (d) Ruang dan Kegunaan dan (e) Kemudahan Asas dalam topik ini. Lokasi hanya memberi fokus kepada lokasi bilik darjah murid seperti ditunjukkan dalam Rajah 5.

Mukasurat 14 daripada 25 . dan sebagainya. Bilik Bimbingan dan Kaunseling. Bilik ICT. dalam subtopik (e.Rajah 5: Lokasi dalam Topik ‘Sekolah Kita’ Topik ini juga tidak memberi pendedahan kepada peranan badan-badan tertentu di dalam sekolah seperti peranan Pusat Sumber. bilik bimbingan dan kaunseling dan tempat-tempat lain yang khas di sekolah. aspek peraturan di tempattempat khas tidak memasukkan pusat sumber.iii) Peraturan dan Keselamatan. Begitu juga.

Bidang Pembelajaran Kajian Tempatan Pertama Kedua Ketiga (Tahun 4) (Tahun 5) (Tahun 6) Keluarga. Sumber negara 2. Rumah dan Keluarga 2. Cara sebegini lebih mudah difahami. Kejiranan 3. Perihal Setempat 1. Pembinaan bangsa dan negara 4. Masyarakat Malaysia 1. Latar belakang Pembangunan jiran. Ekonomi negara 3. Mengenal negara kita 2. Sejarah negara kita 4. mengurangkan masa merujuk dan memberikan gambaran yang lebih jelas. Sekolah Kita 4. Keindahan negara kita 3. rumah. Grafik yang ditunjukkan dalam Rajah 6 di bawah adalah cadangan untuk memaparkan maklumat dalam SP KBSR Kajian Tempatan. sekolah dan Negara Kita Negara Kita perihal setempat Topik-topik yang diliputi adalah: 1.Cadangan Penambahbaikan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral KBSR/Tahun 4 Penggunaan Pengurusan Grafik dalam Penyampaian Maklumat dalam SP dan HSP Penyampaian maklumat dalam SP dapat diperbaiki dengan menggunakan borang pengurusan grafik yang sesuai di mana ia dapat memaparkan maklumat secara berasingan dan keseluruhan dalam satu bentuk grafik. Kejayaan dan kebanggaan negara Mukasurat 15 daripada 25 .

Kadar perceraian dan ibu tunggal semakin meningkat sekarang dan dihubungkaitkan dengan pelbagai isu sosial di kalangan kanak-kanak. Mata pelajaran Kajian Tempatan boleh dijadikan satu saluran utama dan awal untuk mendidik murid-murid untuk memahami dan mempunyai pengetahuan untuk menangani kesan daripada masalah ini. Penambahbaikan dalam Topik ‘Rumah dan Keluarga’ Topik rumah dan keluarga perlu memasukkan isu-isu kekeluargaan yang semasa dan futuristik. sama seperti mereka Mukasurat 16 daripada 25 .Rajah 5: Cadangan Pengolahan Pembelajaran dalam SP dan HSP Penyampaian grafik yang lebih jelas membolehkan guru merancang pengajaran dan pembelajaran dengan lebih baik lagi. kehadiran pembantu rumah. Isu perpecahan dalam keluarga merupakan satu isu yang tidak boleh diketepikan dalam generasi masa kini. 5 dan 6. perasaan dan kesan perubahan sedemikian dalam keluarga mereka. sukatan pelajaran yang ada sekarang tidak memasukkan beberapa aspek semasa dalam keluarga moden seperti kejadian perceraian dalam keluarga. Ia juga terus memberi gambaran pemecahan bidang pembelajaran kepada Tahun 4. Mereka perlu dibawa berbincang mengenai sebab. ketiadaan keluarga kembangan dalam ruang lingkup kehidupan kanak-kanak sekarang. 5 dan 6 di samping memberi gambaran keseluruhan kandungan sukatan pelajaran dari Tahun 4. Dalam mempelajari aspek rumah dan keluarga.

No Urutan TajukTajuk Kecil Cadangan a b Rumah Saya Jenis Rumah Dikekalkan Memasukkan dua tajuk kecil dalam (c) Pembinaan Rumah iaitu pelan dan rumah bahan binaan dalam perbincangan mengenai jenis-jenis c Pembinaan Rumah Digugurkan. tukang kayu dan tukang paip” Mukasurat 17 daripada 25 . kematian dan perkahwinan dalam keluarga. Penambahbaikan dalam subtopik ‘Perihal Rumah’ Tajuk-tajuk kecil dalam sub-topik ‘Perihal Rumah’ didapati mempunyai pertindihan kandungan sukatan pelajaran.membincangkan perihal kelahiran. Urutan tajuk-tajuk kecil dalam sub-topik berkenaan dicadangkan seperti berikut. kontraktor. Tajuk kecil diagihkan kepada (b) Jenis Rumah dan (e) Kemudahan Asas d Ruang Kegunaan dan Dikekalkan e Kemudahan asas Memasukkan “Pihak yang satu tajuk kecil seperti dalam (c) Pembinaan Rumah iaitu terlibat arkitek.

keselamatan rumah masa kini menjadi isu yang penting disebabkan kes pecah rumah yang melibatkan jenayah berat seperti membunuh. jenis-jenis perbincangan membawa kepada pelan (rekabentuk) dan juga bahan binaan kontraktor. mengenai langkah tanggungjawab mereka menjaga keselamatan di rumah yang berkaitan berjaga-jaga daripada kejadian mencuri dan pecah rumah. Ini kerana apabila akan membincangkan yang digunakan. tukang kayu dan tukang paip.f g Keceriaan keselamatan Diasingkan daripada keselamatan Diasingkan daripada keceriaan Untuk mengelakkan pertindihan pengajaran dan juga untuk mengemaskini HSP. aspek keselamatan rumah perlu dikembangkan untuk membawa dengan murid-murid penggunaan berbincang bahan elektrik. Di samping itu. dan sebagainya. pula lebih sesuai digabungkan dengan tajuk kecil “Kemudahan Asas” kerana dalam tajuk ini. penyediaan kemudahan asas boleh terus merujuk kepada pihak yang menyediakan kemudahan asas berkenaan. Oleh itu. Huraian (iii) Pihak yang terlibat seperti arkitek. rumah. tajuk kecil ‘Pembinaan Rumah’ digugurkan dan huraian-huraian di dalamnya iaitu (i) pelan dan (ii) bahan binaan lebih sesuai dibincang bersama dengan tajuk kecil ‘Jenis-jenis Rumah’. Mukasurat 18 daripada 25 . merogol dan sebagainya semakin menjadi-jadi. Keceriaan dan keselamatan juga dicadangkan agar dipisahkan kerana aspek keceriaan dan keselamatan mempunyai skop yang luas.

makmal ICT. pusat sumber. Bilik Bimbingan dan Kaunseling dan sebagainya. pengetahuan haruslah mereka yang mendalam perlu tentang diberi sekolah disesuaikan. Oleh itu. Surau. Oleh itu. Cadangan tetapi ditambah dengan lokasi tempat-tempat khas di sekolah seperti pusat sumber. penambahbaikan dalam topik ini dicadangkan pengolahan subtopik-subtopik seperti berikut: No a Sub-topik Lokasi Dikekalkan. Surau Sekolah. Pusat Kesihatan. Bilik Bimbingan & Kaunseling dsb b c d Sejarah Identiti Jawatan dan Dikekalkan Dikekalkan Dikekalkan Mukasurat 19 daripada 25 . makmal Sains. Murid-murid perlu didedahkan bukan sahaja kepada peraturan di tempat-tempat khas tetapi lebih penting lagi. makmal Sains.Penambahbaikan dalam Topik ‘Sekolah Kita’ Sekolah merupakan rumah kedua bagi murid-murid. Kantin. bilik guru. Mereka kesedaran kepelbagaian fungsi sekolah seperti bilik darjah. memahami peranan dan fungsi tempat-tempat khas ini. makmal ICT. Bilik Kesihatan.

tanggungjawab e Peraturan dan keselamatan Dikekalkan tetapi senarai tempattempat khas perlu disemak semula. Contoh: Pusat Sumber dan bukan lagi Perpustakaan f Aktiviti Dikekalkan Mukasurat 20 daripada 25 . menggunakan istilah yang betul.

Perubahan kali dalam ia kurikulum dilakukan beberapa sejak diperkenalkan.Kesimpulan Mok (2004) menyatakan bahawa Malaysia juga tidak ketinggalan dalam melakukan sekolah reformasi telah pendidikan. isu-isu dan masalah berkaitan dengan penyampaian kandungan dalam sukatan pelajaran sememangnya perlu diketengahkan dan disampaikan kepada pihak berkenaan supaya inovasi kurikulum ke arah peningkatan kualiti dapat diteruskan. Sebagai guru yang menyampaikan pengajaran dan dan pembelajaran matapelajaran-matapelajaran di pembelajaran dalam mata pelajaran Kajian Tempatan. Pembestarian sekolah yang berlaku pada tahun 2000 membawa lebih banyak arus perubahan dalam penyampaian pengajaran sekolah. KBSR juga telah mengalami beberapa perubahan dan setiap daripada perubahan ini perlu diserapkan dalam SP dan HSP mata pelajaran. Guru merupakan pengoperasi kurikulum di bilik darjah dan dengan itu orang yang penting dalam memberi pendapat dan cadangan penambahbaikan sukatan pelajaran sedia ada. kelemahan yang dinyatakan dalam kertas tugasan ini adalah semata-mata andaian dan pendapat guru sebagai pengoperasi kurikulum di sekolah dan cadangan penambahbaikan pula datang daripada pengalaman guru dalam Mukasurat 21 daripada 25 . Walaupun demikian. Kesimpulannya. guru melihat sesuatu kelemahan itu di peringkat mikro iaitu dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di sekolah manakala Pusat Perkembangan Kurikulum perlu mengambilkira pendapat guru-guru dan melihatnya pula di peringkat makro.

memantapkan lagi penyampaian pengajaran dan pembelajaran Kajian Tempatan di sekolah. Mukasurat 22 daripada 25 .

Ontario: Ministry of Education. P. w. Jackson (Ed. Buckingham: Open University Press. & Bondi. W. C. Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR. laman http://www. (1992). Handbook of research on curriculum (hh. Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR Tahun Empat... & Su. 1. London: Routledge. Contoh Perancangan Kurikulum Sekolah. S. 1.. P.pdf web: Fullan. The organization of the curriculum.. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia Wiles.). & Park. M. Making sense of teaching. 27 McCormick.saktie. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia Pusat Perkembangan Kurikulum (2001b). (1989). Ilmu Pendidikan untuk KPLI (Kursus Perguruan Lepasan Ijazah). (1983). 327-344). & James. Masalah Pendidikan. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn Bhd Pusat Perkembangan Kurikulum (2001a). Curriculum implementation. R. New Jersey: Prentice-Hall. Curriculum evaluation in schools. M. & McIntyre. New York: Macmillan Habib Mat Som. Mukasurat 23 daripada 25 . (2004) Guru dan Pelaksanaan Inovasi Kurikulum: Sorotan dan Perbincangan. I. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn Bhd Mok Soon Sang (2004). (1993). D. (1998).com/media/Program%20Kurikulum. Pendidikan di Malaysia untuk Diploma Perguruan.Rujukan Brown. Z. Curriculum development: A guide to practice.. Mok Soon Sang (1996). Dlm. J. Goodlad.

Latar belakang jiran c. Pembinaan rumah c. Peranan dan tanggungjawab pengguna b. bendera. Perubahan dalam keluarga e. Keluarga asas b. Pemeliharaan dan pemuliharaan 10. Pendapatan c. Jenis dan kepentingan b. Peranan dan tanggungjawab 3. bendera jata dan lambang lambang negeri c. RUMAH & KELUARGA 1. Kepentingan bekalan sumber b. Kawasan utama dan faktor yang mempengaruhinya 10. Kepentingan hidup berjiran b. Lagu. Kemudahan asas f . Cara hidup 2. Lokasi b. Di dunia 5.3 Identiti Negara a. Sumber yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui c. Ruang dan kegunaan e. KEINDAHAN Tahun 6 9. SUMBER NEGARA 9. jata.1 Perihal Sekolah a. Cara hidup berkeluarga 1. Kegunaan e. Rumah saya b. Nama negeri . Keluarga kembangan c.2 Sumber Manusia Mukasurat 24 daripada 25 . EKONOMI NEGARA 10. KEJIRANAN 2.1 Lokasi a.2 Sumbangan Kegiatan Ekonomi a. Lagu . SEKOLAH KITA 3. Ketua Negeri dan Ketua Kerajaan Negeri 5.2 Hidup Berjiran a. Kegiatan ekonomi utama b.1 Sumber Semula Jadi a. Penyelidikan dan pembangunan 9.3 Pembangunan Ekonomi Berterusan a. Peranan & tanggungjawab d. Struktur pentadbiran negara c. Di Asia Tenggara b. Cara mendapatkan sumber d. Sejarah Tahun 5 5.1 Perihal Jiran a.2 Negeri-Negeri Dalam Malaysia a.1 Kegiatan Ekonomi a. Pekerjaan b. Pembangunan 10. Kesan kepada alam sekitar f. Jenis sumber b. Jenis rumah d.1 Perihal Keluarga a. mercu dan lambang lain 4.5 Kemudahan dan Perkhidmatan Awam a. Ketua Negara dan Ketua Kerajaan Persekutuan 6. MENGENAL NEGARA KITA 5. Anggota keluarga jiran b. Keceriaan dan keselamatan 2. ibu negeri dan bandar utama b.Lampiran 1 – Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR Pembahagian Topik Kajian Tempatan Tahun 4 1.2 Perihal Rumah a.

Kewarganegaraan c. PEMBINAAN BANGSA DAN NEGARA 11. Penghayatan 11. a. Keistimewaan setempat 4.3 Malaysia di Arena Antarabangsa a.2 Kejayaan Negara a. Kedatangan penjajah b. Kegemilangan Melaka 7.3 Sejarah Awal Sarawak. Identiti d.c. KEJAYAAN DAN KEBANGGAAN NEGARA 12.5 Kemerdekaan dan Penubuhan Malaysia a. Pertubuhan yang Mukasurat 25 daripada 25 . Kemajuan ekonomi c. Pembentukan a. Pentadbiran c. Peraturan dan keselamatan f . Bahasa dan agama rasmi 11. Cuaca 4. Faktor istimewa 12. Kestabilan politik b.4 Zaman Penjajahan a. Kesan penjajahan c. Pekerjaan 4. SEJARAH NEGARA KITA 7. Asal usul nama Sabah b. Peranan dan tanggungjawab b. Pembangunan sosial 12. Jumlah penduduk b.2 Bangunan dan Binaan a. jata dan lambang c. Cara hidup 7. Raja Berperlembagaan f . Keturunan b. Aspek fizikal utama c. Persatuan Ibu Bapa dan Guru ( PIBG ) b. Jawatan dan tanggungjawab e. Sejarah dan legenda b. Sumbangan murid kepada sekolah 3. Semangat kebangsaan b. Lokasi b. Jawatan di pelbagai peringkat 4. Bentuk muka bumi Malaysia 6. Tahap pendidikan c. Prinsip b. Khidmat sekolah kepada masyarakat 4.Ciri Fizikal yang Istimewa a. Sistem Kerajaan Persekutuan b. Mengenal pasti NEGARA KITA 6. Kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera dan kepentingan sah kaum lain e.1 Ciri .4 Pentadbiran a. Pentadbiran c.1 Kesultanan Melayu Melaka a.1 Perlembagaan Negara a.3 Usaha-Usaha Membangunkan Negara a. Penentangan masyarakat tempatan 7.2 Sejarah Awal Sabah a. PERIHAL SETEMPAT 4.2 Saya dan Sekolah a. Tahap kesihatan 11. Peristiwa c. Pihak lain yang memberi sumbangan kepada sekolah c.3 Sekolah & Masyarakat a. Tokoh dan pemimpin d. Asal-usul nama Sarawak b. Rancangan sosial 12. bendera.2 Rukun Negara a.6 Isu Setempat a. Aktiviti 3.1 Masyarakat Harmonis a.3 Masyarakat a. Rancangan ekonomi b. Pengasasan Melaka b. Keindahan dan keistimewaan seni bina 7.1 Latar Belakang a. Cara hidup 7. Perayaan dan sambutan c.2 Identiti Setempat a. Lagu.

1 Penduduk a. Pemeliharaan dan pemuliharaan 8.6 Warisan Sejarah a.masalah dan cara mengatasinya. Sistem pendidikan d. Penyertaan pelbagai kaum dalam aktiviti permainan.4 Perpaduan a.2 Agama dan kepercayaan a. kesenian dan rekreasi c. Undang-undang dan peraturan dianggotai dan faedahnya b. Kepelbagaian agama dan kepercayaan 8. MASYARAKAT MALAYSIA 8. Kegiatan sosial dan kebajikan b. Peranan dan sumbangan Mukasurat 26 daripada 25 . Komposisi dan taburan b. Malaysia 7. Cara hidup 8. Faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk 8.3 Kebudayaan dan kesenian a.