P. 1
KELEMAHAN KURIKULUM

KELEMAHAN KURIKULUM

|Views: 261|Likes:
Published by Stephanny Sylvester

More info:

Published by: Stephanny Sylvester on Jan 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2014

pdf

text

original

MENGENALPASTI KELEMAHAN DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN SUKATAN PELAJARAN DAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN SEKOLAH RENDAH

ISI KANDUNGAN
1.Pengenalan................................................................................................1 Latarbelakang ..........................................................................................................1 Pernyataan Masalah.................................................................................................3 Objektif Kertas Tugasan............................................................................................4 Penerangan Kandungan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4..............................................................5 Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR................................................................5 Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan Tahun 4..............................................6 Kelemahan dalam Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4........................................................................8 Ketidakseragaman dan Kekaburan dalam penyampaian maklumat dalam SP dan HSP .................................................................................................................8 Kelemahan dalam Topik ‘Rumah dan Keluarga’......................................................10 Kelemahan dalam Sub-Topik ‘Perihal Rumah’.........................................................11 Kelemahan dalam Topik ‘Sekolah Kita’...................................................................13 Cadangan Penambahbaikan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral KBSR/Tahun 4...........................................................15 Penggunaan Pengurusan Grafik dalam Penyampaian Maklumat dalam SP dan HSP ......................................................................................................................15 Penambahbaikan dalam Topik ‘Rumah dan Keluarga’............................................16 Penambahbaikan dalam subtopik ‘Perihal Rumah’.................................................17 Penambahbaikan dalam Topik ‘Sekolah Kita’..........................................................19 Kesimpulan.................................................................................................21 Rujukan......................................................................................................23 Lampiran 1 – Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR.................................24

KBSR ini adalah berlandaskan kepada Perakuan 57(a) Laporan Kabinet (1979) membolehkan mencapai kemahiran dalam tiga bidang asas iaitu bidang komunikasi.1. strategi adalah dan pendidikan Su (1992) di sesebuah institusi yang bahawa berdasarkan kepada kurikulum Goodlad menerangkan kurikulum adalah satu rekabentuk atau perancangan bagi sesuatu institusi atau negara yang mengandungi peluangpeluang belajar yang sebenar yang disediakan untuk satu jangka waktu dan tempat tertentu. Pendidikan di peringkat sekolah rendah dilaksanakan berdasarkan kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang telah dilaksanakan sejak tahun 1983 di mana pembentukan kurikulum ini adalah berasaskan keperluan individu iaitu: “Kurikulum dirancang Sekolah untuk Rendah itu hendaklah murid-murid dan negara (Mok. bakat dan Mukasurat 1 daripada 25 . Pengenalan Latarbelakang Pelaksanaan pendidikan digubal. minat. 1996). bidang manusia dan alam sekelilingnya dan bidang perkembangan individu sesuai dengan keperluan. Ia menjadi alat untuk membawa perubahan tingkah laku dalam diri pelajar sebagai hasil daripada aktiviti-aktiviti mereka di institusi pendidikan dan juga seluruh pengalaman-pengalaman pembelajaran yang diperolehi oleh pelajar dengan bimbingan sekolah.

Di sepanjang masa persekolahan rendah. mata pelajaran Alam dan Manusia diperkenalkan di Tahap II tetapi kemudiannya dipecahkan kepada dua mata pelajaran iaitu Sains dan Kajian Tempatan pada Tahun 1995 (Mok. Pada awalnya. ruang liput kedua yang mengesahkan identiti dan Mukasurat 2 daripada 25 . Kajian Tempatan menjadi pendukung utama bagi memupuk semangat patriotik di kalangan murid. Kajian Tempatan merupakan satu mata pelajaran yang diajar di Tahap II di peringkat sekolah rendah. Kandungan dalam Sukatan Pelajaran (SP) Kajian Tempatan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) merangkumi tiga ruang liput iaitu ruang liput pertama yang menekankan interaksi murid dengan keluarga dan masyarakat. penyayang. menguasai kemahiran itu dan kedua. 1996). menggunakan kemahiran tersebut. Pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran ini bertujuan melahirkan warganegara Malaysia yang bersatu padu. progresif dan sejahtera. hidup dalam masyarakat yang demokratik. 1996). Tahap I dalam sekolah rendah ditumpukan kepada penguasaan kemahiran-kemahiran asas manakala Tahap II dirangka untuk pengukuhan dan penggunaan kemahirankemahiran asas bagi mempelajari berbagai-bagai bidang ilmu (Mok.kemampuan mental serta kesediaan murid-murid itu” Proses pendidikan peringkat sekolah rendah menekankan kemahiran-kemahiran asas yang mana terdaapt dua langkah yang diberikan perhatian. komponen Kemanusiaan dan Persekitaran memberi kemahiran muridmurid untuk aspek manusia dan alam sekelilingnya. Pertama.

keadaan sosial. Namun. guru-guru disarankan menggunakan mengolah kreativiti untuk memilih. 2001a). 2001b). Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) pula merupakan satu dokumen yang memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan menyediakan murid menghadapi pengetahuan arus pada globalisasi abad serta ekonomi (Pusat berasaskan ke-21 Perkembangan Kurikulum. Mukasurat 3 daripada 25 . Sesebuah RPT atau RPH perlulah merujuk kepada SP dan khususnya HSP bagi merancang pengajaran dan pembelajaran untuk memastikan pengisian kurikulum muridmurid menepati matlamat dan objektif HSP yang ditetapkan. Huraian Sukatan Pelajaran menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. SP dan HSP menjadi dokumen asas untuk membuat Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) dan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) untuk sesuatu mata pelajaran. Pernyataan Masalah Di peringkat sekolah. kesesuaian menyusun murid dan aktiviti mengikut (Pusat Perkembangan Kurikulum.keistimewaan kawasan tempat tinggal murid dan ruang liput ketiga yang memperihalkan tentang sejarah. ekonomoi dan kejayaan negara Malaysia (Pusat Perkembangan Kurikulum. Huraian ini diharap dapat membantu guru merancang dan melaksana pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. 2001b).

Dalam masa yang sama. guru perlu menyesuaikan tahap pengetahuan dan kemahiran murid-murid. Perubahan maklumat dan akibat arus globalisasi masa kini dan teknologi komunikasi menyebabkan terdapatnya beberapa aspek dalam SP dan HSP yang perlu dinilai semula supaya sesuai dengan perubahan semasa. Objektif Kertas Tugasan Kertas untuk tugasan Tahun ini Empat bertujuan serta untuk membincangkan cadangan kelemahan SP dan HSP Kajian Tempatan KBSR khususnya memberikan penambahbaikan terhadap SP dan HSP Kajian Tempatan berkenaan. Objektif khusus kertas tugasan ini adalah seperti berikut: (1)Untuk membentangkan aspek-aspek kelemahan dalam SP dan HSP Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4. (2)Untuk memberikan cadangan penambahbaikan terhadap SP dan HSP Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4. Mukasurat 4 daripada 25 . kebolehdapatan sumber pengajaran dan pembelajaran dan situasi dalam sekolah untuk membangunkan RPT dan RPH. dan (3)Untuk menerangkan cabaran dan implikasi kepada cadangan penambahbaikan SP dan HSP Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4.

jiran dan sekolah Kedua: Kawasan tempat tinggal. Ia bertujuan memberi kesedaran kepada murid tentang usaha pembinaan bangsa dan negara Malaysia.Penerangan Kandungan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4 Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR ini memuatkan maklumat mengenai matlamat. Mengikut SP ini. Ruang liput kedua menyedarkan murid tentang identiti dan keistimewaan kawasan tempat tinggal. Ruang liput ketiga pula memberi pendedahan kepada murid tentang sejarah. objektif dan organisasi kurikulum bagi mata pelajaran Kajian Tempatan Tahap II. bahagian dan negeri Ketiga: Negara kita Setiap ruang liput ini memberikan hasil pembelajaran yang berlainan. ekonomi dan kejayaan negara. keadaan sosial. rumah. daerah/jajahan. Ruang liput pertama (keluarga. Mukasurat 5 daripada 25 . bahagian dan negeri supaya mereka cinta dan bangga dengan persekitaran dan negeri mereka. daerah/jajahan. rumah. mukim. mukim. jiran dan sekolah) menekankan interaksi murid dengan keluarga dan masyarakat serta amalan nilai-nilai hidup berjiran dan bermasyarakat. terdapat tiga ruang liput dalam program pembelajaran Tahap II sekolah rendah iaitu: Pertama: Keluarga.

Mukasurat 6 daripada 25 .Pengalaman pembelajaran dalam ruang liput tersebut dapat membentuk warganegara yang bersemangat patriotik dan berbangga sebagai rakyat Malaysia (Pusat Perkembangan Kurikulum. Menentukan objektif am. ruang liput dan bidang kajian mata pelajaran ini. ii. objektif khusus dan hasil pembelajaran untuk merancang pelajaran. 2001a). Setiap ruang liput dibahagikan kepada beberapa topik atau bidang pembelajaran untuk memberi tumpuan kepada aspek-aspek yang perlu dikaji oleh murid-murid. Mengetahui skop. iii. Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan Tahun 4 Perancangan Tempatan dan pelaksanaan mata pelajaran Kajian yang berkesan di sekolah memerlukan guru mengetahui dan memahami matlamat. Lampiran 1 memberikan butiran lebih lanjut mengenai pembahagian topik berkenaan mengikut tahun. Mentafsir dan memahami SP Kajian Tempatan Sekolah Rendah dengan tepat. objektif. Huraian Sukata Pelajaran Kajian Tempatan disediakan bagi meningkatkan kefahaman guru dan pihak-pihak yang mempunyai peranan dalam aktiviti latihan dan penyebaran maklumat tentang kandungan SP tersebut. Tujuan HSP adalah untuk membantu guru: i. organisasi kandungan dan strategi pengajaran dan pembelajaran yang dinyatakan di dalam SP Kajian Tempatan sekolah rendah.

Hasil Pembelajaran. Ini merupakan kandungan sukatan pelajaran. Mukasurat 7 daripada 25 . HSP ini dipersembahkan dalam empat lajur iaitu pengajaran dan pembelajaran yang Topik/Subtopik. tajuk kecil dan perincian huraian tajuk kecil. Hasil pembelajaran ini disenaraikan mengikut urutan kesukaran dan merangkumi bidang kognitif. dan Melaksanakan berkesan. Unsur Patriotisme dan Contoh Aktiviti. Kedalaman dan keluasan skop sesuatu topik ditentukan oleh subtopik. Aspek ini perlu disepadukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana melaluinya. afektif dan psikomotor. Lajur Contoh Aktiviti pula memberikan panduan kepada guru untuk mengelolakan pelajaran dengan lebih berkesan. v. Guru boleh memilih tajuk kecil atau rangkuman beberapa tajuk kecil sebagai isi pelajaran mengikut kesesuaian. Lajur Topik/Subtopik menyenaraikan topik utama dan subtopik-subtopik serta tajuk-tajuk kecil. murid dapat menghayati mesej yang disampaikan. Pernyataan hasil pembelajaran diolah secara khusus supaya mudah diukur dengan tepat tentang apa yang boleh dimanifestasikan oleh murid berhubung dengan pengetahuan dan pengalaman pembelajaran mereka.iv. Lajur Hasil Pembelajaran menunjukkan segala kemahiran dan pengalaman pembelajaran yang perlu dikuasai murid. kesediaan dan keupayaan murid apabila membuat RPT dan RPH. Lajur Unsur Patriotisme pula menyenaraikan nilai murni masyarakat dan semangat patriotik yang ingin dipupuk. Menyediakan rancangan pelajaran yang sistematis.

Rajah 1: Grafik dalam SP Rajah 2: Grafik dalam HSP Mukasurat 8 daripada 25 . Kajian istilah ‘Ruang Liput’ Tahap digunakan dalam I.Kelemahan dalam Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4 Ketidakseragaman dan Kekaburan dalam penyampaian maklumat dalam SP dan HSP Di dalam SP. Grafik di bawah menunjukkan paparan dalam SP. untuk mata menjelaskan pelajaran bidang-bidang Tempatan pembelajaran Bidang-bidang pembelajaran pula dikategorikan kepada Topik.

Di dalam SP dan HSP. Ia grafik dalam SP dan boleh HSP ini tidak jelas keseragaman juga tidak dan menimbulkan dengan menunjukkan pembahagian sukatan pelajaran mengikut tahun. Penggunaan Mukasurat 9 daripada 25 . Kelemahan ini sebenarnya merupakan satu kelemahan kecil sahaja tetapi perlu diambilkira. paparan berikut menunjukkan pembahagian bidang pembelajaran. Guru merupakan warga pendidik yang sibuk dan perlu mengakses dan mengumpul maklumat dengan cepat. Pembestarian yang diamalkan dalam konteks pendidikan sekolah tidak ditunjukkan dalam penyampaian maklumat dalam SP ini. Kebanyakan maklumat disampaikan dalam bentuk teks yang memerlukan lebih banyak masa untuk scanning dan sklmming. tanpa memberi indikasi dalam senarai tersebut topik tersebut untuk tahun mana. Paparan dalam bentuk pengurusan grafik tidak digunakan untuk menyampaikan maklumat secara berkesan. Rajah 3: Grafik dalam SP SP hanya menjelaskan pembahagian topik seperti Rajah 3 dan seterusnya memberikan senarai topik-topik dalam Tahap II.Penyampaian menunjukkan kekeliruan.

Murid-murid perlu didedahkan kepada perubahanperubahan yang berlaku dalam insititusi sosial iaitu keluarga. murid-murid juga semasa perlu didedahkan dengan dan perubahan-perubahan seperti perceraian Mukasurat 10 daripada 25 . kandungan dalam topik ini merangkumi pengetahuan asas murid-murid mengenai aspek rumah dan keluarga asas.istilah yang tidak seragam juga menyebabkan guru terpaksa mengambil masa memahami konteks istilah tersebut. Kelemahan dalam Topik ‘Rumah dan Keluarga’ Topik pertama. kematian dan perkahwinan. Objektif topik ini adalah. murid akan mengetahui dan memahami tentang rumah sebagai tempat perlindungan. Secara amnya. cara hidup dan perubahanperubahan yang berlaku dalam keluarga dari masa ke semasa. Rumah dan Keluarga mengisahkan perihal rumah dan keluarga murid serta interaksi dalam keluarga. dan 3. Namun. Memahami keluarga sebagai satu institusi sosial dan peranan setiap anggota keluarga. konsep keluarga asas dan keluarga kembangan. Menerusi topik ini. Menghargai rumah dan keluarga sendiri. Topik ini juga menyentuh peranan dan tanggungjawab murid terhadap rumah dan keluarga. 2. Salah satu daripada topik pembelajaran yang dimuatkan adalah Perubahan dalam Keluarga (1d) [Rajah 4]. Mengenali rumah sendiri dari segi bentuk. kemudahan asas dan fungsinya sebagai tempat perlindungan. Perubahan yang dimasukkan dalam pembelajaran sekarang hanya meliputi aspek kelahiran. 1.

Rajah 4:Topik Pembelajaran ‘Perubahan dalam Keluarga’ dalam HSP Kelemahan dalam Sub-Topik ‘Perihal Rumah’ Subtopik-subtopik dalam ‘Perihal Rumah’ memuatkan enam tajuk kecil iaitu: a.perkahwinan semula dalam keluarga. Pembinaan Rumah c. Ruang dan Kegunaan e. Rumah saya b. Jenis Rumah d. dan berbincang mengenai sebab. Kemudahan Asas Mukasurat 11 daripada 25 . perasaan dan kesan perubahan dalam keluarga mereka.

Keceriaan dan Keselamatan Rajah 4 di bawah menunjukkan subtopik ‘Pembinaan Rumah’ di mana terdapat tiga tajuk kecil iaitu pelan.f. bahan binaan dan pihak yang telribat seperti arkitek. kontraktor. Rajah 4: Sub-topik ‘Pembinaan Rumah’ dalam HSP Mukasurat 12 daripada 25 . tukang kayu dan tukang paip.

bilik sembahyang (surau). dan sebagainya supaya murid juga dapat memperihalkan seolah dengan lebih meluas. pusat sumber. identiti. sejarah.iii) ini agak bertindih dengan pengisian untuk subtopik (d) dan (e). jawatan dan tanggungjawab.Pengetahuan mengenai pihak yang terlibat dalam pembinaan rumah dianggap tidak relevan dalam memberikan pengalaman pembelajaran mengenai pembinaan rumah. Kelemahan dalam Topik ‘Sekolah Kita’ Topik ‘Sekolah Saya’ terdiri daripada enam subtopik iaitu lokasi. Pengasingan kepada subtopik (b. peraturan dan keselamatan dan aktiviti. Penumpuan kepada bilik darjah sahaja didapati tidak memadai kerana muridmurid juga sepatutnya mengetahui lokasi bagi tempat-tempat lain seperti bilik guru. Ini kerana aspek ini dapat disentuh secara tidak langsung dalam membincangkan sub-topik (d) Ruang dan Kegunaan dan (e) Kemudahan Asas dalam topik ini. Mukasurat 13 daripada 25 . Lokasi hanya memberi fokus kepada lokasi bilik darjah murid seperti ditunjukkan dalam Rajah 5. kantin. bilik bimbingan dan kaunseling.

bilik bimbingan dan kaunseling dan tempat-tempat lain yang khas di sekolah. Bilik ICT. dan sebagainya. Bilik Bimbingan dan Kaunseling. dalam subtopik (e. Begitu juga. Mukasurat 14 daripada 25 .Rajah 5: Lokasi dalam Topik ‘Sekolah Kita’ Topik ini juga tidak memberi pendedahan kepada peranan badan-badan tertentu di dalam sekolah seperti peranan Pusat Sumber.iii) Peraturan dan Keselamatan. aspek peraturan di tempattempat khas tidak memasukkan pusat sumber.

Ekonomi negara 3. Rumah dan Keluarga 2. mengurangkan masa merujuk dan memberikan gambaran yang lebih jelas. Kejayaan dan kebanggaan negara Mukasurat 15 daripada 25 . Masyarakat Malaysia 1. Perihal Setempat 1. Sumber negara 2. Kejiranan 3. Bidang Pembelajaran Kajian Tempatan Pertama Kedua Ketiga (Tahun 4) (Tahun 5) (Tahun 6) Keluarga. Cara sebegini lebih mudah difahami. Mengenal negara kita 2. Latar belakang Pembangunan jiran. Keindahan negara kita 3.Cadangan Penambahbaikan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral KBSR/Tahun 4 Penggunaan Pengurusan Grafik dalam Penyampaian Maklumat dalam SP dan HSP Penyampaian maklumat dalam SP dapat diperbaiki dengan menggunakan borang pengurusan grafik yang sesuai di mana ia dapat memaparkan maklumat secara berasingan dan keseluruhan dalam satu bentuk grafik. Sejarah negara kita 4. sekolah dan Negara Kita Negara Kita perihal setempat Topik-topik yang diliputi adalah: 1. Pembinaan bangsa dan negara 4. Grafik yang ditunjukkan dalam Rajah 6 di bawah adalah cadangan untuk memaparkan maklumat dalam SP KBSR Kajian Tempatan. Sekolah Kita 4. rumah.

5 dan 6 di samping memberi gambaran keseluruhan kandungan sukatan pelajaran dari Tahun 4. Isu perpecahan dalam keluarga merupakan satu isu yang tidak boleh diketepikan dalam generasi masa kini. sukatan pelajaran yang ada sekarang tidak memasukkan beberapa aspek semasa dalam keluarga moden seperti kejadian perceraian dalam keluarga. perasaan dan kesan perubahan sedemikian dalam keluarga mereka. ketiadaan keluarga kembangan dalam ruang lingkup kehidupan kanak-kanak sekarang. 5 dan 6. Kadar perceraian dan ibu tunggal semakin meningkat sekarang dan dihubungkaitkan dengan pelbagai isu sosial di kalangan kanak-kanak. Mereka perlu dibawa berbincang mengenai sebab. Ia juga terus memberi gambaran pemecahan bidang pembelajaran kepada Tahun 4. Penambahbaikan dalam Topik ‘Rumah dan Keluarga’ Topik rumah dan keluarga perlu memasukkan isu-isu kekeluargaan yang semasa dan futuristik. sama seperti mereka Mukasurat 16 daripada 25 . Dalam mempelajari aspek rumah dan keluarga.Rajah 5: Cadangan Pengolahan Pembelajaran dalam SP dan HSP Penyampaian grafik yang lebih jelas membolehkan guru merancang pengajaran dan pembelajaran dengan lebih baik lagi. Mata pelajaran Kajian Tempatan boleh dijadikan satu saluran utama dan awal untuk mendidik murid-murid untuk memahami dan mempunyai pengetahuan untuk menangani kesan daripada masalah ini. kehadiran pembantu rumah.

kematian dan perkahwinan dalam keluarga. Tajuk kecil diagihkan kepada (b) Jenis Rumah dan (e) Kemudahan Asas d Ruang Kegunaan dan Dikekalkan e Kemudahan asas Memasukkan “Pihak yang satu tajuk kecil seperti dalam (c) Pembinaan Rumah iaitu terlibat arkitek. tukang kayu dan tukang paip” Mukasurat 17 daripada 25 . Penambahbaikan dalam subtopik ‘Perihal Rumah’ Tajuk-tajuk kecil dalam sub-topik ‘Perihal Rumah’ didapati mempunyai pertindihan kandungan sukatan pelajaran. Urutan tajuk-tajuk kecil dalam sub-topik berkenaan dicadangkan seperti berikut. kontraktor.membincangkan perihal kelahiran. No Urutan TajukTajuk Kecil Cadangan a b Rumah Saya Jenis Rumah Dikekalkan Memasukkan dua tajuk kecil dalam (c) Pembinaan Rumah iaitu pelan dan rumah bahan binaan dalam perbincangan mengenai jenis-jenis c Pembinaan Rumah Digugurkan.

penyediaan kemudahan asas boleh terus merujuk kepada pihak yang menyediakan kemudahan asas berkenaan. aspek keselamatan rumah perlu dikembangkan untuk membawa dengan murid-murid penggunaan berbincang bahan elektrik. merogol dan sebagainya semakin menjadi-jadi. Di samping itu. Huraian (iii) Pihak yang terlibat seperti arkitek. tukang kayu dan tukang paip. rumah. Keceriaan dan keselamatan juga dicadangkan agar dipisahkan kerana aspek keceriaan dan keselamatan mempunyai skop yang luas. Ini kerana apabila akan membincangkan yang digunakan. pula lebih sesuai digabungkan dengan tajuk kecil “Kemudahan Asas” kerana dalam tajuk ini. dan sebagainya. keselamatan rumah masa kini menjadi isu yang penting disebabkan kes pecah rumah yang melibatkan jenayah berat seperti membunuh. jenis-jenis perbincangan membawa kepada pelan (rekabentuk) dan juga bahan binaan kontraktor. tajuk kecil ‘Pembinaan Rumah’ digugurkan dan huraian-huraian di dalamnya iaitu (i) pelan dan (ii) bahan binaan lebih sesuai dibincang bersama dengan tajuk kecil ‘Jenis-jenis Rumah’.f g Keceriaan keselamatan Diasingkan daripada keselamatan Diasingkan daripada keceriaan Untuk mengelakkan pertindihan pengajaran dan juga untuk mengemaskini HSP. Oleh itu. mengenai langkah tanggungjawab mereka menjaga keselamatan di rumah yang berkaitan berjaga-jaga daripada kejadian mencuri dan pecah rumah. Mukasurat 18 daripada 25 .

Oleh itu. Surau Sekolah. makmal ICT. Mereka kesedaran kepelbagaian fungsi sekolah seperti bilik darjah. pusat sumber. Bilik Bimbingan & Kaunseling dsb b c d Sejarah Identiti Jawatan dan Dikekalkan Dikekalkan Dikekalkan Mukasurat 19 daripada 25 . memahami peranan dan fungsi tempat-tempat khas ini. pengetahuan haruslah mereka yang mendalam perlu tentang diberi sekolah disesuaikan. makmal Sains. Cadangan tetapi ditambah dengan lokasi tempat-tempat khas di sekolah seperti pusat sumber. Pusat Kesihatan. Surau. makmal Sains. Murid-murid perlu didedahkan bukan sahaja kepada peraturan di tempat-tempat khas tetapi lebih penting lagi. bilik guru. Kantin. Bilik Kesihatan. Oleh itu.Penambahbaikan dalam Topik ‘Sekolah Kita’ Sekolah merupakan rumah kedua bagi murid-murid. makmal ICT. penambahbaikan dalam topik ini dicadangkan pengolahan subtopik-subtopik seperti berikut: No a Sub-topik Lokasi Dikekalkan. Bilik Bimbingan dan Kaunseling dan sebagainya.

menggunakan istilah yang betul. Contoh: Pusat Sumber dan bukan lagi Perpustakaan f Aktiviti Dikekalkan Mukasurat 20 daripada 25 .tanggungjawab e Peraturan dan keselamatan Dikekalkan tetapi senarai tempattempat khas perlu disemak semula.

Guru merupakan pengoperasi kurikulum di bilik darjah dan dengan itu orang yang penting dalam memberi pendapat dan cadangan penambahbaikan sukatan pelajaran sedia ada. guru melihat sesuatu kelemahan itu di peringkat mikro iaitu dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di sekolah manakala Pusat Perkembangan Kurikulum perlu mengambilkira pendapat guru-guru dan melihatnya pula di peringkat makro. Sebagai guru yang menyampaikan pengajaran dan dan pembelajaran matapelajaran-matapelajaran di pembelajaran dalam mata pelajaran Kajian Tempatan. Kesimpulannya. KBSR juga telah mengalami beberapa perubahan dan setiap daripada perubahan ini perlu diserapkan dalam SP dan HSP mata pelajaran. Perubahan kali dalam ia kurikulum dilakukan beberapa sejak diperkenalkan. kelemahan yang dinyatakan dalam kertas tugasan ini adalah semata-mata andaian dan pendapat guru sebagai pengoperasi kurikulum di sekolah dan cadangan penambahbaikan pula datang daripada pengalaman guru dalam Mukasurat 21 daripada 25 . Pembestarian sekolah yang berlaku pada tahun 2000 membawa lebih banyak arus perubahan dalam penyampaian pengajaran sekolah. isu-isu dan masalah berkaitan dengan penyampaian kandungan dalam sukatan pelajaran sememangnya perlu diketengahkan dan disampaikan kepada pihak berkenaan supaya inovasi kurikulum ke arah peningkatan kualiti dapat diteruskan.Kesimpulan Mok (2004) menyatakan bahawa Malaysia juga tidak ketinggalan dalam melakukan sekolah reformasi telah pendidikan. Walaupun demikian.

memantapkan lagi penyampaian pengajaran dan pembelajaran Kajian Tempatan di sekolah. Mukasurat 22 daripada 25 .

Pendidikan di Malaysia untuk Diploma Perguruan. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia Wiles. (1993). Mok Soon Sang (1996). Masalah Pendidikan. Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR Tahun Empat.. Z. & James. J. Ontario: Ministry of Education.). London: Routledge. Curriculum evaluation in schools. & Bondi. P. 1. The organization of the curriculum. W. (2004) Guru dan Pelaksanaan Inovasi Kurikulum: Sorotan dan Perbincangan. D. laman http://www. Mukasurat 23 daripada 25 . Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn Bhd Pusat Perkembangan Kurikulum (2001a). Making sense of teaching. New York: Macmillan Habib Mat Som. Buckingham: Open University Press. w. Ilmu Pendidikan untuk KPLI (Kursus Perguruan Lepasan Ijazah).. 327-344).. Dlm. 1. P. Jackson (Ed.saktie. (1989).pdf web: Fullan. I. Goodlad. Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR.. & McIntyre. Curriculum implementation. New Jersey: Prentice-Hall. (1992). Contoh Perancangan Kurikulum Sekolah.. Curriculum development: A guide to practice. & Park.com/media/Program%20Kurikulum. R. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn Bhd Mok Soon Sang (2004). S. M. & Su. 27 McCormick. M. (1983). Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia Pusat Perkembangan Kurikulum (2001b). C.Rujukan Brown. Handbook of research on curriculum (hh. (1998).

1 Perihal Keluarga a. Kesan kepada alam sekitar f. KEINDAHAN Tahun 6 9. Jenis dan kepentingan b. Kepentingan bekalan sumber b. bendera.1 Perihal Sekolah a. MENGENAL NEGARA KITA 5.3 Pembangunan Ekonomi Berterusan a.1 Lokasi a. Cara hidup 2. Keceriaan dan keselamatan 2. Nama negeri .1 Sumber Semula Jadi a. bendera jata dan lambang lambang negeri c. RUMAH & KELUARGA 1. Peranan dan tanggungjawab 3.2 Sumber Manusia Mukasurat 24 daripada 25 . Kegunaan e. Pembangunan 10. Pendapatan c. Lokasi b. Keluarga kembangan c. Pembinaan rumah c.5 Kemudahan dan Perkhidmatan Awam a. Cara mendapatkan sumber d. jata. Sejarah Tahun 5 5. Ketua Negeri dan Ketua Kerajaan Negeri 5. Di dunia 5. Struktur pentadbiran negara c. mercu dan lambang lain 4. Rumah saya b. Cara hidup berkeluarga 1. SUMBER NEGARA 9. Jenis sumber b. Perubahan dalam keluarga e. Ruang dan kegunaan e. Kawasan utama dan faktor yang mempengaruhinya 10. Keluarga asas b. Kegiatan ekonomi utama b. Lagu. Ketua Negara dan Ketua Kerajaan Persekutuan 6. Kemudahan asas f . Pekerjaan b. Di Asia Tenggara b.2 Negeri-Negeri Dalam Malaysia a. Peranan & tanggungjawab d.1 Perihal Jiran a.Lampiran 1 – Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR Pembahagian Topik Kajian Tempatan Tahun 4 1. Sumber yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui c. Penyelidikan dan pembangunan 9. Peranan dan tanggungjawab pengguna b.2 Hidup Berjiran a.3 Identiti Negara a. Anggota keluarga jiran b. Latar belakang jiran c. Jenis rumah d. Lagu . KEJIRANAN 2.1 Kegiatan Ekonomi a.2 Sumbangan Kegiatan Ekonomi a. EKONOMI NEGARA 10. ibu negeri dan bandar utama b. SEKOLAH KITA 3.2 Perihal Rumah a. Pemeliharaan dan pemuliharaan 10. Kepentingan hidup berjiran b.

Penghayatan 11. Kestabilan politik b. Kedatangan penjajah b.Ciri Fizikal yang Istimewa a. Raja Berperlembagaan f . Asal-usul nama Sarawak b.2 Bangunan dan Binaan a. Tahap kesihatan 11. Keistimewaan setempat 4. Tahap pendidikan c.1 Latar Belakang a. Lagu. Pihak lain yang memberi sumbangan kepada sekolah c.3 Sekolah & Masyarakat a.1 Kesultanan Melayu Melaka a. Cuaca 4. Bentuk muka bumi Malaysia 6. PEMBINAAN BANGSA DAN NEGARA 11. Semangat kebangsaan b. PERIHAL SETEMPAT 4. Tokoh dan pemimpin d. Cara hidup 7.3 Sejarah Awal Sarawak. Identiti d. KEJAYAAN DAN KEBANGGAAN NEGARA 12. Keindahan dan keistimewaan seni bina 7. Rancangan ekonomi b.2 Identiti Setempat a. Sejarah dan legenda b. Jawatan di pelbagai peringkat 4. Asal usul nama Sabah b. Jumlah penduduk b. Mengenal pasti NEGARA KITA 6. Sumbangan murid kepada sekolah 3. Faktor istimewa 12. Aktiviti 3.4 Pentadbiran a.2 Sejarah Awal Sabah a.1 Masyarakat Harmonis a.3 Masyarakat a. Keturunan b. Pembentukan a. Khidmat sekolah kepada masyarakat 4. Kesan penjajahan c. Pengasasan Melaka b. Bahasa dan agama rasmi 11.6 Isu Setempat a.2 Kejayaan Negara a.c. Rancangan sosial 12. Perayaan dan sambutan c. Sistem Kerajaan Persekutuan b.3 Usaha-Usaha Membangunkan Negara a. Prinsip b. Kewarganegaraan c. Kemajuan ekonomi c.4 Zaman Penjajahan a. Pentadbiran c. Jawatan dan tanggungjawab e. Cara hidup 7.1 Perlembagaan Negara a. Pembangunan sosial 12. Pekerjaan 4. Peranan dan tanggungjawab b. Persatuan Ibu Bapa dan Guru ( PIBG ) b. Penentangan masyarakat tempatan 7. Pertubuhan yang Mukasurat 25 daripada 25 .1 Ciri . Pentadbiran c. jata dan lambang c. Kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera dan kepentingan sah kaum lain e. Peristiwa c. Aspek fizikal utama c. bendera. Kegemilangan Melaka 7.2 Saya dan Sekolah a.2 Rukun Negara a.5 Kemerdekaan dan Penubuhan Malaysia a. a.3 Malaysia di Arena Antarabangsa a. Lokasi b. SEJARAH NEGARA KITA 7. Peraturan dan keselamatan f .

masalah dan cara mengatasinya. Pemeliharaan dan pemuliharaan 8.4 Perpaduan a. kesenian dan rekreasi c. Undang-undang dan peraturan dianggotai dan faedahnya b. Sistem pendidikan d.6 Warisan Sejarah a.1 Penduduk a.3 Kebudayaan dan kesenian a.2 Agama dan kepercayaan a. Kegiatan sosial dan kebajikan b. MASYARAKAT MALAYSIA 8. Faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk 8. Cara hidup 8. Komposisi dan taburan b. Peranan dan sumbangan Mukasurat 26 daripada 25 . Malaysia 7. Kepelbagaian agama dan kepercayaan 8. Penyertaan pelbagai kaum dalam aktiviti permainan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->