MENGENALPASTI KELEMAHAN DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN SUKATAN PELAJARAN DAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN SEKOLAH RENDAH

ISI KANDUNGAN
1.Pengenalan................................................................................................1 Latarbelakang ..........................................................................................................1 Pernyataan Masalah.................................................................................................3 Objektif Kertas Tugasan............................................................................................4 Penerangan Kandungan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4..............................................................5 Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR................................................................5 Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan Tahun 4..............................................6 Kelemahan dalam Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4........................................................................8 Ketidakseragaman dan Kekaburan dalam penyampaian maklumat dalam SP dan HSP .................................................................................................................8 Kelemahan dalam Topik ‘Rumah dan Keluarga’......................................................10 Kelemahan dalam Sub-Topik ‘Perihal Rumah’.........................................................11 Kelemahan dalam Topik ‘Sekolah Kita’...................................................................13 Cadangan Penambahbaikan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral KBSR/Tahun 4...........................................................15 Penggunaan Pengurusan Grafik dalam Penyampaian Maklumat dalam SP dan HSP ......................................................................................................................15 Penambahbaikan dalam Topik ‘Rumah dan Keluarga’............................................16 Penambahbaikan dalam subtopik ‘Perihal Rumah’.................................................17 Penambahbaikan dalam Topik ‘Sekolah Kita’..........................................................19 Kesimpulan.................................................................................................21 Rujukan......................................................................................................23 Lampiran 1 – Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR.................................24

KBSR ini adalah berlandaskan kepada Perakuan 57(a) Laporan Kabinet (1979) membolehkan mencapai kemahiran dalam tiga bidang asas iaitu bidang komunikasi. bidang manusia dan alam sekelilingnya dan bidang perkembangan individu sesuai dengan keperluan. 1996).1. bakat dan Mukasurat 1 daripada 25 . Pendidikan di peringkat sekolah rendah dilaksanakan berdasarkan kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang telah dilaksanakan sejak tahun 1983 di mana pembentukan kurikulum ini adalah berasaskan keperluan individu iaitu: “Kurikulum dirancang Sekolah untuk Rendah itu hendaklah murid-murid dan negara (Mok. minat. Pengenalan Latarbelakang Pelaksanaan pendidikan digubal. Ia menjadi alat untuk membawa perubahan tingkah laku dalam diri pelajar sebagai hasil daripada aktiviti-aktiviti mereka di institusi pendidikan dan juga seluruh pengalaman-pengalaman pembelajaran yang diperolehi oleh pelajar dengan bimbingan sekolah. strategi adalah dan pendidikan Su (1992) di sesebuah institusi yang bahawa berdasarkan kepada kurikulum Goodlad menerangkan kurikulum adalah satu rekabentuk atau perancangan bagi sesuatu institusi atau negara yang mengandungi peluangpeluang belajar yang sebenar yang disediakan untuk satu jangka waktu dan tempat tertentu.

Tahap I dalam sekolah rendah ditumpukan kepada penguasaan kemahiran-kemahiran asas manakala Tahap II dirangka untuk pengukuhan dan penggunaan kemahirankemahiran asas bagi mempelajari berbagai-bagai bidang ilmu (Mok. 1996). menggunakan kemahiran tersebut. Di sepanjang masa persekolahan rendah. ruang liput kedua yang mengesahkan identiti dan Mukasurat 2 daripada 25 . Kajian Tempatan merupakan satu mata pelajaran yang diajar di Tahap II di peringkat sekolah rendah. Pada awalnya. komponen Kemanusiaan dan Persekitaran memberi kemahiran muridmurid untuk aspek manusia dan alam sekelilingnya.kemampuan mental serta kesediaan murid-murid itu” Proses pendidikan peringkat sekolah rendah menekankan kemahiran-kemahiran asas yang mana terdaapt dua langkah yang diberikan perhatian. hidup dalam masyarakat yang demokratik. mata pelajaran Alam dan Manusia diperkenalkan di Tahap II tetapi kemudiannya dipecahkan kepada dua mata pelajaran iaitu Sains dan Kajian Tempatan pada Tahun 1995 (Mok. Kajian Tempatan menjadi pendukung utama bagi memupuk semangat patriotik di kalangan murid. 1996). menguasai kemahiran itu dan kedua. Kandungan dalam Sukatan Pelajaran (SP) Kajian Tempatan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) merangkumi tiga ruang liput iaitu ruang liput pertama yang menekankan interaksi murid dengan keluarga dan masyarakat. penyayang. Pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran ini bertujuan melahirkan warganegara Malaysia yang bersatu padu. progresif dan sejahtera. Pertama.

Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) pula merupakan satu dokumen yang memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan menyediakan murid menghadapi pengetahuan arus pada globalisasi abad serta ekonomi (Pusat berasaskan ke-21 Perkembangan Kurikulum. SP dan HSP menjadi dokumen asas untuk membuat Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) dan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) untuk sesuatu mata pelajaran.keistimewaan kawasan tempat tinggal murid dan ruang liput ketiga yang memperihalkan tentang sejarah. guru-guru disarankan menggunakan mengolah kreativiti untuk memilih. ekonomoi dan kejayaan negara Malaysia (Pusat Perkembangan Kurikulum. Huraian ini diharap dapat membantu guru merancang dan melaksana pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Mukasurat 3 daripada 25 . Namun. 2001b). Pernyataan Masalah Di peringkat sekolah. Sesebuah RPT atau RPH perlulah merujuk kepada SP dan khususnya HSP bagi merancang pengajaran dan pembelajaran untuk memastikan pengisian kurikulum muridmurid menepati matlamat dan objektif HSP yang ditetapkan. kesesuaian menyusun murid dan aktiviti mengikut (Pusat Perkembangan Kurikulum. Huraian Sukatan Pelajaran menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. 2001b). keadaan sosial. 2001a).

dan (3)Untuk menerangkan cabaran dan implikasi kepada cadangan penambahbaikan SP dan HSP Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4. Perubahan maklumat dan akibat arus globalisasi masa kini dan teknologi komunikasi menyebabkan terdapatnya beberapa aspek dalam SP dan HSP yang perlu dinilai semula supaya sesuai dengan perubahan semasa. Objektif Kertas Tugasan Kertas untuk tugasan Tahun ini Empat bertujuan serta untuk membincangkan cadangan kelemahan SP dan HSP Kajian Tempatan KBSR khususnya memberikan penambahbaikan terhadap SP dan HSP Kajian Tempatan berkenaan. (2)Untuk memberikan cadangan penambahbaikan terhadap SP dan HSP Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4.Dalam masa yang sama. Mukasurat 4 daripada 25 . Objektif khusus kertas tugasan ini adalah seperti berikut: (1)Untuk membentangkan aspek-aspek kelemahan dalam SP dan HSP Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4. kebolehdapatan sumber pengajaran dan pembelajaran dan situasi dalam sekolah untuk membangunkan RPT dan RPH. guru perlu menyesuaikan tahap pengetahuan dan kemahiran murid-murid.

objektif dan organisasi kurikulum bagi mata pelajaran Kajian Tempatan Tahap II. bahagian dan negeri Ketiga: Negara kita Setiap ruang liput ini memberikan hasil pembelajaran yang berlainan. rumah. keadaan sosial. daerah/jajahan.Penerangan Kandungan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4 Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR ini memuatkan maklumat mengenai matlamat. bahagian dan negeri supaya mereka cinta dan bangga dengan persekitaran dan negeri mereka. Ia bertujuan memberi kesedaran kepada murid tentang usaha pembinaan bangsa dan negara Malaysia. jiran dan sekolah) menekankan interaksi murid dengan keluarga dan masyarakat serta amalan nilai-nilai hidup berjiran dan bermasyarakat. Mengikut SP ini. Ruang liput pertama (keluarga. mukim. jiran dan sekolah Kedua: Kawasan tempat tinggal. terdapat tiga ruang liput dalam program pembelajaran Tahap II sekolah rendah iaitu: Pertama: Keluarga. rumah. mukim. daerah/jajahan. Ruang liput kedua menyedarkan murid tentang identiti dan keistimewaan kawasan tempat tinggal. ekonomi dan kejayaan negara. Mukasurat 5 daripada 25 . Ruang liput ketiga pula memberi pendedahan kepada murid tentang sejarah.

ii. objektif. ruang liput dan bidang kajian mata pelajaran ini. objektif khusus dan hasil pembelajaran untuk merancang pelajaran. Mengetahui skop. Lampiran 1 memberikan butiran lebih lanjut mengenai pembahagian topik berkenaan mengikut tahun. Huraian Sukata Pelajaran Kajian Tempatan disediakan bagi meningkatkan kefahaman guru dan pihak-pihak yang mempunyai peranan dalam aktiviti latihan dan penyebaran maklumat tentang kandungan SP tersebut. Mukasurat 6 daripada 25 . Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan Tahun 4 Perancangan Tempatan dan pelaksanaan mata pelajaran Kajian yang berkesan di sekolah memerlukan guru mengetahui dan memahami matlamat. Tujuan HSP adalah untuk membantu guru: i. organisasi kandungan dan strategi pengajaran dan pembelajaran yang dinyatakan di dalam SP Kajian Tempatan sekolah rendah. iii. 2001a). Menentukan objektif am. Setiap ruang liput dibahagikan kepada beberapa topik atau bidang pembelajaran untuk memberi tumpuan kepada aspek-aspek yang perlu dikaji oleh murid-murid.Pengalaman pembelajaran dalam ruang liput tersebut dapat membentuk warganegara yang bersemangat patriotik dan berbangga sebagai rakyat Malaysia (Pusat Perkembangan Kurikulum. Mentafsir dan memahami SP Kajian Tempatan Sekolah Rendah dengan tepat.

Guru boleh memilih tajuk kecil atau rangkuman beberapa tajuk kecil sebagai isi pelajaran mengikut kesesuaian. Pernyataan hasil pembelajaran diolah secara khusus supaya mudah diukur dengan tepat tentang apa yang boleh dimanifestasikan oleh murid berhubung dengan pengetahuan dan pengalaman pembelajaran mereka. afektif dan psikomotor. HSP ini dipersembahkan dalam empat lajur iaitu pengajaran dan pembelajaran yang Topik/Subtopik. Ini merupakan kandungan sukatan pelajaran. Lajur Hasil Pembelajaran menunjukkan segala kemahiran dan pengalaman pembelajaran yang perlu dikuasai murid. Hasil Pembelajaran. Mukasurat 7 daripada 25 . Unsur Patriotisme dan Contoh Aktiviti. kesediaan dan keupayaan murid apabila membuat RPT dan RPH. Kedalaman dan keluasan skop sesuatu topik ditentukan oleh subtopik. Hasil pembelajaran ini disenaraikan mengikut urutan kesukaran dan merangkumi bidang kognitif. v. tajuk kecil dan perincian huraian tajuk kecil. Lajur Unsur Patriotisme pula menyenaraikan nilai murni masyarakat dan semangat patriotik yang ingin dipupuk.iv. dan Melaksanakan berkesan. Aspek ini perlu disepadukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana melaluinya. murid dapat menghayati mesej yang disampaikan. Lajur Contoh Aktiviti pula memberikan panduan kepada guru untuk mengelolakan pelajaran dengan lebih berkesan. Lajur Topik/Subtopik menyenaraikan topik utama dan subtopik-subtopik serta tajuk-tajuk kecil. Menyediakan rancangan pelajaran yang sistematis.

Kajian istilah ‘Ruang Liput’ Tahap digunakan dalam I. Rajah 1: Grafik dalam SP Rajah 2: Grafik dalam HSP Mukasurat 8 daripada 25 . untuk mata menjelaskan pelajaran bidang-bidang Tempatan pembelajaran Bidang-bidang pembelajaran pula dikategorikan kepada Topik.Kelemahan dalam Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4 Ketidakseragaman dan Kekaburan dalam penyampaian maklumat dalam SP dan HSP Di dalam SP. Grafik di bawah menunjukkan paparan dalam SP.

Rajah 3: Grafik dalam SP SP hanya menjelaskan pembahagian topik seperti Rajah 3 dan seterusnya memberikan senarai topik-topik dalam Tahap II. paparan berikut menunjukkan pembahagian bidang pembelajaran. tanpa memberi indikasi dalam senarai tersebut topik tersebut untuk tahun mana. Pembestarian yang diamalkan dalam konteks pendidikan sekolah tidak ditunjukkan dalam penyampaian maklumat dalam SP ini.Penyampaian menunjukkan kekeliruan. Kelemahan ini sebenarnya merupakan satu kelemahan kecil sahaja tetapi perlu diambilkira. Kebanyakan maklumat disampaikan dalam bentuk teks yang memerlukan lebih banyak masa untuk scanning dan sklmming. Ia grafik dalam SP dan boleh HSP ini tidak jelas keseragaman juga tidak dan menimbulkan dengan menunjukkan pembahagian sukatan pelajaran mengikut tahun. Penggunaan Mukasurat 9 daripada 25 . Guru merupakan warga pendidik yang sibuk dan perlu mengakses dan mengumpul maklumat dengan cepat. Di dalam SP dan HSP. Paparan dalam bentuk pengurusan grafik tidak digunakan untuk menyampaikan maklumat secara berkesan.

Objektif topik ini adalah. Kelemahan dalam Topik ‘Rumah dan Keluarga’ Topik pertama.istilah yang tidak seragam juga menyebabkan guru terpaksa mengambil masa memahami konteks istilah tersebut. kematian dan perkahwinan. 2. Namun. cara hidup dan perubahanperubahan yang berlaku dalam keluarga dari masa ke semasa. kandungan dalam topik ini merangkumi pengetahuan asas murid-murid mengenai aspek rumah dan keluarga asas. Murid-murid perlu didedahkan kepada perubahanperubahan yang berlaku dalam insititusi sosial iaitu keluarga. Mengenali rumah sendiri dari segi bentuk. Secara amnya. Menghargai rumah dan keluarga sendiri. Perubahan yang dimasukkan dalam pembelajaran sekarang hanya meliputi aspek kelahiran. kemudahan asas dan fungsinya sebagai tempat perlindungan. dan 3. Menerusi topik ini. Topik ini juga menyentuh peranan dan tanggungjawab murid terhadap rumah dan keluarga. Memahami keluarga sebagai satu institusi sosial dan peranan setiap anggota keluarga. Salah satu daripada topik pembelajaran yang dimuatkan adalah Perubahan dalam Keluarga (1d) [Rajah 4]. murid-murid juga semasa perlu didedahkan dengan dan perubahan-perubahan seperti perceraian Mukasurat 10 daripada 25 . konsep keluarga asas dan keluarga kembangan. Rumah dan Keluarga mengisahkan perihal rumah dan keluarga murid serta interaksi dalam keluarga. 1. murid akan mengetahui dan memahami tentang rumah sebagai tempat perlindungan.

perkahwinan semula dalam keluarga. perasaan dan kesan perubahan dalam keluarga mereka. Pembinaan Rumah c. Ruang dan Kegunaan e. Kemudahan Asas Mukasurat 11 daripada 25 . Rumah saya b. dan berbincang mengenai sebab. Rajah 4:Topik Pembelajaran ‘Perubahan dalam Keluarga’ dalam HSP Kelemahan dalam Sub-Topik ‘Perihal Rumah’ Subtopik-subtopik dalam ‘Perihal Rumah’ memuatkan enam tajuk kecil iaitu: a. Jenis Rumah d.

bahan binaan dan pihak yang telribat seperti arkitek.f. tukang kayu dan tukang paip. Rajah 4: Sub-topik ‘Pembinaan Rumah’ dalam HSP Mukasurat 12 daripada 25 . Keceriaan dan Keselamatan Rajah 4 di bawah menunjukkan subtopik ‘Pembinaan Rumah’ di mana terdapat tiga tajuk kecil iaitu pelan. kontraktor.

dan sebagainya supaya murid juga dapat memperihalkan seolah dengan lebih meluas. bilik sembahyang (surau).Pengetahuan mengenai pihak yang terlibat dalam pembinaan rumah dianggap tidak relevan dalam memberikan pengalaman pembelajaran mengenai pembinaan rumah. Lokasi hanya memberi fokus kepada lokasi bilik darjah murid seperti ditunjukkan dalam Rajah 5. identiti. sejarah. Pengasingan kepada subtopik (b. Mukasurat 13 daripada 25 .iii) ini agak bertindih dengan pengisian untuk subtopik (d) dan (e). jawatan dan tanggungjawab. peraturan dan keselamatan dan aktiviti. pusat sumber. bilik bimbingan dan kaunseling. kantin. Penumpuan kepada bilik darjah sahaja didapati tidak memadai kerana muridmurid juga sepatutnya mengetahui lokasi bagi tempat-tempat lain seperti bilik guru. Ini kerana aspek ini dapat disentuh secara tidak langsung dalam membincangkan sub-topik (d) Ruang dan Kegunaan dan (e) Kemudahan Asas dalam topik ini. Kelemahan dalam Topik ‘Sekolah Kita’ Topik ‘Sekolah Saya’ terdiri daripada enam subtopik iaitu lokasi.

bilik bimbingan dan kaunseling dan tempat-tempat lain yang khas di sekolah.Rajah 5: Lokasi dalam Topik ‘Sekolah Kita’ Topik ini juga tidak memberi pendedahan kepada peranan badan-badan tertentu di dalam sekolah seperti peranan Pusat Sumber. Begitu juga. Bilik Bimbingan dan Kaunseling. Bilik ICT. aspek peraturan di tempattempat khas tidak memasukkan pusat sumber. dalam subtopik (e.iii) Peraturan dan Keselamatan. dan sebagainya. Mukasurat 14 daripada 25 .

Cara sebegini lebih mudah difahami. Ekonomi negara 3. Pembinaan bangsa dan negara 4. Kejiranan 3. rumah. Sekolah Kita 4. Kejayaan dan kebanggaan negara Mukasurat 15 daripada 25 . Sumber negara 2. Grafik yang ditunjukkan dalam Rajah 6 di bawah adalah cadangan untuk memaparkan maklumat dalam SP KBSR Kajian Tempatan.Cadangan Penambahbaikan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral KBSR/Tahun 4 Penggunaan Pengurusan Grafik dalam Penyampaian Maklumat dalam SP dan HSP Penyampaian maklumat dalam SP dapat diperbaiki dengan menggunakan borang pengurusan grafik yang sesuai di mana ia dapat memaparkan maklumat secara berasingan dan keseluruhan dalam satu bentuk grafik. Latar belakang Pembangunan jiran. Sejarah negara kita 4. Masyarakat Malaysia 1. Keindahan negara kita 3. sekolah dan Negara Kita Negara Kita perihal setempat Topik-topik yang diliputi adalah: 1. Perihal Setempat 1. Rumah dan Keluarga 2. mengurangkan masa merujuk dan memberikan gambaran yang lebih jelas. Mengenal negara kita 2. Bidang Pembelajaran Kajian Tempatan Pertama Kedua Ketiga (Tahun 4) (Tahun 5) (Tahun 6) Keluarga.

Ia juga terus memberi gambaran pemecahan bidang pembelajaran kepada Tahun 4. Dalam mempelajari aspek rumah dan keluarga. kehadiran pembantu rumah. perasaan dan kesan perubahan sedemikian dalam keluarga mereka. Mata pelajaran Kajian Tempatan boleh dijadikan satu saluran utama dan awal untuk mendidik murid-murid untuk memahami dan mempunyai pengetahuan untuk menangani kesan daripada masalah ini. Mereka perlu dibawa berbincang mengenai sebab. ketiadaan keluarga kembangan dalam ruang lingkup kehidupan kanak-kanak sekarang. 5 dan 6.Rajah 5: Cadangan Pengolahan Pembelajaran dalam SP dan HSP Penyampaian grafik yang lebih jelas membolehkan guru merancang pengajaran dan pembelajaran dengan lebih baik lagi. sukatan pelajaran yang ada sekarang tidak memasukkan beberapa aspek semasa dalam keluarga moden seperti kejadian perceraian dalam keluarga. Kadar perceraian dan ibu tunggal semakin meningkat sekarang dan dihubungkaitkan dengan pelbagai isu sosial di kalangan kanak-kanak. sama seperti mereka Mukasurat 16 daripada 25 . Isu perpecahan dalam keluarga merupakan satu isu yang tidak boleh diketepikan dalam generasi masa kini. 5 dan 6 di samping memberi gambaran keseluruhan kandungan sukatan pelajaran dari Tahun 4. Penambahbaikan dalam Topik ‘Rumah dan Keluarga’ Topik rumah dan keluarga perlu memasukkan isu-isu kekeluargaan yang semasa dan futuristik.

membincangkan perihal kelahiran. tukang kayu dan tukang paip” Mukasurat 17 daripada 25 . Tajuk kecil diagihkan kepada (b) Jenis Rumah dan (e) Kemudahan Asas d Ruang Kegunaan dan Dikekalkan e Kemudahan asas Memasukkan “Pihak yang satu tajuk kecil seperti dalam (c) Pembinaan Rumah iaitu terlibat arkitek. Urutan tajuk-tajuk kecil dalam sub-topik berkenaan dicadangkan seperti berikut. Penambahbaikan dalam subtopik ‘Perihal Rumah’ Tajuk-tajuk kecil dalam sub-topik ‘Perihal Rumah’ didapati mempunyai pertindihan kandungan sukatan pelajaran. kontraktor. No Urutan TajukTajuk Kecil Cadangan a b Rumah Saya Jenis Rumah Dikekalkan Memasukkan dua tajuk kecil dalam (c) Pembinaan Rumah iaitu pelan dan rumah bahan binaan dalam perbincangan mengenai jenis-jenis c Pembinaan Rumah Digugurkan. kematian dan perkahwinan dalam keluarga.

tajuk kecil ‘Pembinaan Rumah’ digugurkan dan huraian-huraian di dalamnya iaitu (i) pelan dan (ii) bahan binaan lebih sesuai dibincang bersama dengan tajuk kecil ‘Jenis-jenis Rumah’.f g Keceriaan keselamatan Diasingkan daripada keselamatan Diasingkan daripada keceriaan Untuk mengelakkan pertindihan pengajaran dan juga untuk mengemaskini HSP. Keceriaan dan keselamatan juga dicadangkan agar dipisahkan kerana aspek keceriaan dan keselamatan mempunyai skop yang luas. Di samping itu. Oleh itu. jenis-jenis perbincangan membawa kepada pelan (rekabentuk) dan juga bahan binaan kontraktor. aspek keselamatan rumah perlu dikembangkan untuk membawa dengan murid-murid penggunaan berbincang bahan elektrik. rumah. pula lebih sesuai digabungkan dengan tajuk kecil “Kemudahan Asas” kerana dalam tajuk ini. penyediaan kemudahan asas boleh terus merujuk kepada pihak yang menyediakan kemudahan asas berkenaan. Huraian (iii) Pihak yang terlibat seperti arkitek. dan sebagainya. tukang kayu dan tukang paip. merogol dan sebagainya semakin menjadi-jadi. Ini kerana apabila akan membincangkan yang digunakan. keselamatan rumah masa kini menjadi isu yang penting disebabkan kes pecah rumah yang melibatkan jenayah berat seperti membunuh. Mukasurat 18 daripada 25 . mengenai langkah tanggungjawab mereka menjaga keselamatan di rumah yang berkaitan berjaga-jaga daripada kejadian mencuri dan pecah rumah.

Murid-murid perlu didedahkan bukan sahaja kepada peraturan di tempat-tempat khas tetapi lebih penting lagi. Surau. makmal ICT. pengetahuan haruslah mereka yang mendalam perlu tentang diberi sekolah disesuaikan. Oleh itu. Bilik Kesihatan. makmal Sains. bilik guru. Bilik Bimbingan & Kaunseling dsb b c d Sejarah Identiti Jawatan dan Dikekalkan Dikekalkan Dikekalkan Mukasurat 19 daripada 25 . Cadangan tetapi ditambah dengan lokasi tempat-tempat khas di sekolah seperti pusat sumber. penambahbaikan dalam topik ini dicadangkan pengolahan subtopik-subtopik seperti berikut: No a Sub-topik Lokasi Dikekalkan. makmal Sains. Pusat Kesihatan. Oleh itu. Surau Sekolah. pusat sumber. Kantin. makmal ICT. Mereka kesedaran kepelbagaian fungsi sekolah seperti bilik darjah.Penambahbaikan dalam Topik ‘Sekolah Kita’ Sekolah merupakan rumah kedua bagi murid-murid. Bilik Bimbingan dan Kaunseling dan sebagainya. memahami peranan dan fungsi tempat-tempat khas ini.

Contoh: Pusat Sumber dan bukan lagi Perpustakaan f Aktiviti Dikekalkan Mukasurat 20 daripada 25 .tanggungjawab e Peraturan dan keselamatan Dikekalkan tetapi senarai tempattempat khas perlu disemak semula. menggunakan istilah yang betul.

Perubahan kali dalam ia kurikulum dilakukan beberapa sejak diperkenalkan. Guru merupakan pengoperasi kurikulum di bilik darjah dan dengan itu orang yang penting dalam memberi pendapat dan cadangan penambahbaikan sukatan pelajaran sedia ada. Sebagai guru yang menyampaikan pengajaran dan dan pembelajaran matapelajaran-matapelajaran di pembelajaran dalam mata pelajaran Kajian Tempatan. Pembestarian sekolah yang berlaku pada tahun 2000 membawa lebih banyak arus perubahan dalam penyampaian pengajaran sekolah. guru melihat sesuatu kelemahan itu di peringkat mikro iaitu dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di sekolah manakala Pusat Perkembangan Kurikulum perlu mengambilkira pendapat guru-guru dan melihatnya pula di peringkat makro. kelemahan yang dinyatakan dalam kertas tugasan ini adalah semata-mata andaian dan pendapat guru sebagai pengoperasi kurikulum di sekolah dan cadangan penambahbaikan pula datang daripada pengalaman guru dalam Mukasurat 21 daripada 25 .Kesimpulan Mok (2004) menyatakan bahawa Malaysia juga tidak ketinggalan dalam melakukan sekolah reformasi telah pendidikan. KBSR juga telah mengalami beberapa perubahan dan setiap daripada perubahan ini perlu diserapkan dalam SP dan HSP mata pelajaran. isu-isu dan masalah berkaitan dengan penyampaian kandungan dalam sukatan pelajaran sememangnya perlu diketengahkan dan disampaikan kepada pihak berkenaan supaya inovasi kurikulum ke arah peningkatan kualiti dapat diteruskan. Kesimpulannya. Walaupun demikian.

memantapkan lagi penyampaian pengajaran dan pembelajaran Kajian Tempatan di sekolah. Mukasurat 22 daripada 25 .

P. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia Pusat Perkembangan Kurikulum (2001b). Contoh Perancangan Kurikulum Sekolah. (1993).). 1... Z.. laman http://www. Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR Tahun Empat. Curriculum implementation.. 1. D. Buckingham: Open University Press. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn Bhd Pusat Perkembangan Kurikulum (2001a). Curriculum development: A guide to practice. (1992). W. 27 McCormick.com/media/Program%20Kurikulum. Handbook of research on curriculum (hh. I.pdf web: Fullan. Ontario: Ministry of Education. Mukasurat 23 daripada 25 . R.. & Bondi. New Jersey: Prentice-Hall. London: Routledge. The organization of the curriculum. & Su. & McIntyre. (1989). & Park.saktie.Rujukan Brown. (1983). (2004) Guru dan Pelaksanaan Inovasi Kurikulum: Sorotan dan Perbincangan. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia Wiles. Pendidikan di Malaysia untuk Diploma Perguruan. Curriculum evaluation in schools. w. Mok Soon Sang (1996). 327-344). Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR. Ilmu Pendidikan untuk KPLI (Kursus Perguruan Lepasan Ijazah). New York: Macmillan Habib Mat Som. Jackson (Ed. C. & James. J. Making sense of teaching. Goodlad. P. Masalah Pendidikan. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn Bhd Mok Soon Sang (2004). M. Dlm. (1998). M. S.

Jenis rumah d. Kesan kepada alam sekitar f. Keluarga asas b. MENGENAL NEGARA KITA 5. bendera jata dan lambang lambang negeri c. Keceriaan dan keselamatan 2. Peranan dan tanggungjawab 3.2 Hidup Berjiran a. Pendapatan c. Jenis sumber b. Keluarga kembangan c. Lagu . Sumber yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui c. Pembangunan 10. Pembinaan rumah c. Cara hidup berkeluarga 1. Pemeliharaan dan pemuliharaan 10. Pekerjaan b. Di dunia 5. Ketua Negeri dan Ketua Kerajaan Negeri 5.1 Kegiatan Ekonomi a. Kegunaan e. Nama negeri . Penyelidikan dan pembangunan 9. Cara mendapatkan sumber d.2 Sumber Manusia Mukasurat 24 daripada 25 . mercu dan lambang lain 4. ibu negeri dan bandar utama b. Rumah saya b.1 Perihal Sekolah a. Peranan dan tanggungjawab pengguna b.2 Negeri-Negeri Dalam Malaysia a. KEJIRANAN 2. Peranan & tanggungjawab d.1 Sumber Semula Jadi a. Perubahan dalam keluarga e.1 Perihal Keluarga a. jata. Kepentingan hidup berjiran b.1 Lokasi a. Ketua Negara dan Ketua Kerajaan Persekutuan 6.3 Pembangunan Ekonomi Berterusan a.2 Sumbangan Kegiatan Ekonomi a.1 Perihal Jiran a. Sejarah Tahun 5 5. Jenis dan kepentingan b. Lokasi b. Lagu. Ruang dan kegunaan e.2 Perihal Rumah a. Kawasan utama dan faktor yang mempengaruhinya 10. Kemudahan asas f . Kegiatan ekonomi utama b. Cara hidup 2. SEKOLAH KITA 3. EKONOMI NEGARA 10.5 Kemudahan dan Perkhidmatan Awam a. KEINDAHAN Tahun 6 9.3 Identiti Negara a. Di Asia Tenggara b. SUMBER NEGARA 9. Latar belakang jiran c.Lampiran 1 – Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR Pembahagian Topik Kajian Tempatan Tahun 4 1. Struktur pentadbiran negara c. Kepentingan bekalan sumber b. Anggota keluarga jiran b. RUMAH & KELUARGA 1. bendera.

1 Ciri . Pembentukan a. Penentangan masyarakat tempatan 7. Bentuk muka bumi Malaysia 6. Pembangunan sosial 12. Tahap pendidikan c.c.2 Identiti Setempat a. Penghayatan 11.1 Perlembagaan Negara a. Peristiwa c. SEJARAH NEGARA KITA 7. Khidmat sekolah kepada masyarakat 4. Pengasasan Melaka b. Faktor istimewa 12.4 Zaman Penjajahan a.1 Masyarakat Harmonis a. bendera. PERIHAL SETEMPAT 4. Kestabilan politik b. Raja Berperlembagaan f . Pekerjaan 4. Cuaca 4. Kemajuan ekonomi c. a. Asal usul nama Sabah b. Lagu.2 Kejayaan Negara a. Aspek fizikal utama c. Identiti d. Kewarganegaraan c. Pentadbiran c. Tokoh dan pemimpin d. Jawatan di pelbagai peringkat 4. KEJAYAAN DAN KEBANGGAAN NEGARA 12. Jawatan dan tanggungjawab e.2 Sejarah Awal Sabah a. Keistimewaan setempat 4.Ciri Fizikal yang Istimewa a. Sejarah dan legenda b. Pertubuhan yang Mukasurat 25 daripada 25 . Peraturan dan keselamatan f . Peranan dan tanggungjawab b. Lokasi b. Pihak lain yang memberi sumbangan kepada sekolah c.6 Isu Setempat a. Aktiviti 3. Kegemilangan Melaka 7.3 Malaysia di Arena Antarabangsa a. Asal-usul nama Sarawak b. Jumlah penduduk b. Keindahan dan keistimewaan seni bina 7.2 Bangunan dan Binaan a.2 Saya dan Sekolah a.3 Masyarakat a. Kesan penjajahan c. Tahap kesihatan 11.3 Sejarah Awal Sarawak. Prinsip b.3 Usaha-Usaha Membangunkan Negara a. Cara hidup 7. Rancangan ekonomi b. Sumbangan murid kepada sekolah 3.1 Latar Belakang a. Bahasa dan agama rasmi 11.2 Rukun Negara a. Cara hidup 7. Pentadbiran c. Kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera dan kepentingan sah kaum lain e. Mengenal pasti NEGARA KITA 6. Perayaan dan sambutan c. Rancangan sosial 12. PEMBINAAN BANGSA DAN NEGARA 11.1 Kesultanan Melayu Melaka a. Persatuan Ibu Bapa dan Guru ( PIBG ) b. jata dan lambang c.3 Sekolah & Masyarakat a.4 Pentadbiran a. Kedatangan penjajah b.5 Kemerdekaan dan Penubuhan Malaysia a. Sistem Kerajaan Persekutuan b. Keturunan b. Semangat kebangsaan b.

Malaysia 7. Kegiatan sosial dan kebajikan b.2 Agama dan kepercayaan a.6 Warisan Sejarah a. Penyertaan pelbagai kaum dalam aktiviti permainan. Undang-undang dan peraturan dianggotai dan faedahnya b. Cara hidup 8.4 Perpaduan a. kesenian dan rekreasi c. Peranan dan sumbangan Mukasurat 26 daripada 25 . MASYARAKAT MALAYSIA 8. Kepelbagaian agama dan kepercayaan 8. Pemeliharaan dan pemuliharaan 8. Komposisi dan taburan b.3 Kebudayaan dan kesenian a. Faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk 8.1 Penduduk a. Sistem pendidikan d.masalah dan cara mengatasinya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful