MENGENALPASTI KELEMAHAN DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN SUKATAN PELAJARAN DAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN SEKOLAH RENDAH

ISI KANDUNGAN
1.Pengenalan................................................................................................1 Latarbelakang ..........................................................................................................1 Pernyataan Masalah.................................................................................................3 Objektif Kertas Tugasan............................................................................................4 Penerangan Kandungan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4..............................................................5 Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR................................................................5 Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan Tahun 4..............................................6 Kelemahan dalam Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4........................................................................8 Ketidakseragaman dan Kekaburan dalam penyampaian maklumat dalam SP dan HSP .................................................................................................................8 Kelemahan dalam Topik ‘Rumah dan Keluarga’......................................................10 Kelemahan dalam Sub-Topik ‘Perihal Rumah’.........................................................11 Kelemahan dalam Topik ‘Sekolah Kita’...................................................................13 Cadangan Penambahbaikan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral KBSR/Tahun 4...........................................................15 Penggunaan Pengurusan Grafik dalam Penyampaian Maklumat dalam SP dan HSP ......................................................................................................................15 Penambahbaikan dalam Topik ‘Rumah dan Keluarga’............................................16 Penambahbaikan dalam subtopik ‘Perihal Rumah’.................................................17 Penambahbaikan dalam Topik ‘Sekolah Kita’..........................................................19 Kesimpulan.................................................................................................21 Rujukan......................................................................................................23 Lampiran 1 – Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR.................................24

1996). minat. bakat dan Mukasurat 1 daripada 25 . KBSR ini adalah berlandaskan kepada Perakuan 57(a) Laporan Kabinet (1979) membolehkan mencapai kemahiran dalam tiga bidang asas iaitu bidang komunikasi. bidang manusia dan alam sekelilingnya dan bidang perkembangan individu sesuai dengan keperluan. Pendidikan di peringkat sekolah rendah dilaksanakan berdasarkan kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang telah dilaksanakan sejak tahun 1983 di mana pembentukan kurikulum ini adalah berasaskan keperluan individu iaitu: “Kurikulum dirancang Sekolah untuk Rendah itu hendaklah murid-murid dan negara (Mok. Ia menjadi alat untuk membawa perubahan tingkah laku dalam diri pelajar sebagai hasil daripada aktiviti-aktiviti mereka di institusi pendidikan dan juga seluruh pengalaman-pengalaman pembelajaran yang diperolehi oleh pelajar dengan bimbingan sekolah. strategi adalah dan pendidikan Su (1992) di sesebuah institusi yang bahawa berdasarkan kepada kurikulum Goodlad menerangkan kurikulum adalah satu rekabentuk atau perancangan bagi sesuatu institusi atau negara yang mengandungi peluangpeluang belajar yang sebenar yang disediakan untuk satu jangka waktu dan tempat tertentu.1. Pengenalan Latarbelakang Pelaksanaan pendidikan digubal.

penyayang. hidup dalam masyarakat yang demokratik. Pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran ini bertujuan melahirkan warganegara Malaysia yang bersatu padu. Pada awalnya. Kandungan dalam Sukatan Pelajaran (SP) Kajian Tempatan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) merangkumi tiga ruang liput iaitu ruang liput pertama yang menekankan interaksi murid dengan keluarga dan masyarakat. 1996). 1996). Kajian Tempatan menjadi pendukung utama bagi memupuk semangat patriotik di kalangan murid. ruang liput kedua yang mengesahkan identiti dan Mukasurat 2 daripada 25 . mata pelajaran Alam dan Manusia diperkenalkan di Tahap II tetapi kemudiannya dipecahkan kepada dua mata pelajaran iaitu Sains dan Kajian Tempatan pada Tahun 1995 (Mok. Pertama. Di sepanjang masa persekolahan rendah. progresif dan sejahtera. komponen Kemanusiaan dan Persekitaran memberi kemahiran muridmurid untuk aspek manusia dan alam sekelilingnya. Kajian Tempatan merupakan satu mata pelajaran yang diajar di Tahap II di peringkat sekolah rendah. Tahap I dalam sekolah rendah ditumpukan kepada penguasaan kemahiran-kemahiran asas manakala Tahap II dirangka untuk pengukuhan dan penggunaan kemahirankemahiran asas bagi mempelajari berbagai-bagai bidang ilmu (Mok. menguasai kemahiran itu dan kedua. menggunakan kemahiran tersebut.kemampuan mental serta kesediaan murid-murid itu” Proses pendidikan peringkat sekolah rendah menekankan kemahiran-kemahiran asas yang mana terdaapt dua langkah yang diberikan perhatian.

Mukasurat 3 daripada 25 . 2001a). Huraian ini diharap dapat membantu guru merancang dan melaksana pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Sesebuah RPT atau RPH perlulah merujuk kepada SP dan khususnya HSP bagi merancang pengajaran dan pembelajaran untuk memastikan pengisian kurikulum muridmurid menepati matlamat dan objektif HSP yang ditetapkan. 2001b). ekonomoi dan kejayaan negara Malaysia (Pusat Perkembangan Kurikulum. keadaan sosial. Namun. SP dan HSP menjadi dokumen asas untuk membuat Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) dan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) untuk sesuatu mata pelajaran. Pernyataan Masalah Di peringkat sekolah. guru-guru disarankan menggunakan mengolah kreativiti untuk memilih. 2001b). Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) pula merupakan satu dokumen yang memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan menyediakan murid menghadapi pengetahuan arus pada globalisasi abad serta ekonomi (Pusat berasaskan ke-21 Perkembangan Kurikulum. kesesuaian menyusun murid dan aktiviti mengikut (Pusat Perkembangan Kurikulum.keistimewaan kawasan tempat tinggal murid dan ruang liput ketiga yang memperihalkan tentang sejarah. Huraian Sukatan Pelajaran menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber.

Objektif khusus kertas tugasan ini adalah seperti berikut: (1)Untuk membentangkan aspek-aspek kelemahan dalam SP dan HSP Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4. guru perlu menyesuaikan tahap pengetahuan dan kemahiran murid-murid. kebolehdapatan sumber pengajaran dan pembelajaran dan situasi dalam sekolah untuk membangunkan RPT dan RPH. Mukasurat 4 daripada 25 . dan (3)Untuk menerangkan cabaran dan implikasi kepada cadangan penambahbaikan SP dan HSP Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4.Dalam masa yang sama. Objektif Kertas Tugasan Kertas untuk tugasan Tahun ini Empat bertujuan serta untuk membincangkan cadangan kelemahan SP dan HSP Kajian Tempatan KBSR khususnya memberikan penambahbaikan terhadap SP dan HSP Kajian Tempatan berkenaan. (2)Untuk memberikan cadangan penambahbaikan terhadap SP dan HSP Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4. Perubahan maklumat dan akibat arus globalisasi masa kini dan teknologi komunikasi menyebabkan terdapatnya beberapa aspek dalam SP dan HSP yang perlu dinilai semula supaya sesuai dengan perubahan semasa.

Ruang liput pertama (keluarga. jiran dan sekolah Kedua: Kawasan tempat tinggal. daerah/jajahan. mukim. bahagian dan negeri Ketiga: Negara kita Setiap ruang liput ini memberikan hasil pembelajaran yang berlainan. Ruang liput ketiga pula memberi pendedahan kepada murid tentang sejarah. terdapat tiga ruang liput dalam program pembelajaran Tahap II sekolah rendah iaitu: Pertama: Keluarga. Mukasurat 5 daripada 25 . rumah. bahagian dan negeri supaya mereka cinta dan bangga dengan persekitaran dan negeri mereka. keadaan sosial. mukim. ekonomi dan kejayaan negara. Ruang liput kedua menyedarkan murid tentang identiti dan keistimewaan kawasan tempat tinggal. daerah/jajahan. Ia bertujuan memberi kesedaran kepada murid tentang usaha pembinaan bangsa dan negara Malaysia. jiran dan sekolah) menekankan interaksi murid dengan keluarga dan masyarakat serta amalan nilai-nilai hidup berjiran dan bermasyarakat. Mengikut SP ini. objektif dan organisasi kurikulum bagi mata pelajaran Kajian Tempatan Tahap II. rumah.Penerangan Kandungan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4 Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR ini memuatkan maklumat mengenai matlamat.

ii. Tujuan HSP adalah untuk membantu guru: i. Setiap ruang liput dibahagikan kepada beberapa topik atau bidang pembelajaran untuk memberi tumpuan kepada aspek-aspek yang perlu dikaji oleh murid-murid. Mentafsir dan memahami SP Kajian Tempatan Sekolah Rendah dengan tepat. Menentukan objektif am. Mukasurat 6 daripada 25 . organisasi kandungan dan strategi pengajaran dan pembelajaran yang dinyatakan di dalam SP Kajian Tempatan sekolah rendah.Pengalaman pembelajaran dalam ruang liput tersebut dapat membentuk warganegara yang bersemangat patriotik dan berbangga sebagai rakyat Malaysia (Pusat Perkembangan Kurikulum. Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan Tahun 4 Perancangan Tempatan dan pelaksanaan mata pelajaran Kajian yang berkesan di sekolah memerlukan guru mengetahui dan memahami matlamat. Mengetahui skop. objektif khusus dan hasil pembelajaran untuk merancang pelajaran. objektif. Lampiran 1 memberikan butiran lebih lanjut mengenai pembahagian topik berkenaan mengikut tahun. iii. Huraian Sukata Pelajaran Kajian Tempatan disediakan bagi meningkatkan kefahaman guru dan pihak-pihak yang mempunyai peranan dalam aktiviti latihan dan penyebaran maklumat tentang kandungan SP tersebut. 2001a). ruang liput dan bidang kajian mata pelajaran ini.

Guru boleh memilih tajuk kecil atau rangkuman beberapa tajuk kecil sebagai isi pelajaran mengikut kesesuaian.iv. Lajur Topik/Subtopik menyenaraikan topik utama dan subtopik-subtopik serta tajuk-tajuk kecil. Lajur Contoh Aktiviti pula memberikan panduan kepada guru untuk mengelolakan pelajaran dengan lebih berkesan. Unsur Patriotisme dan Contoh Aktiviti. Lajur Hasil Pembelajaran menunjukkan segala kemahiran dan pengalaman pembelajaran yang perlu dikuasai murid. Mukasurat 7 daripada 25 . Aspek ini perlu disepadukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana melaluinya. afektif dan psikomotor. v. Hasil pembelajaran ini disenaraikan mengikut urutan kesukaran dan merangkumi bidang kognitif. dan Melaksanakan berkesan. Lajur Unsur Patriotisme pula menyenaraikan nilai murni masyarakat dan semangat patriotik yang ingin dipupuk. Ini merupakan kandungan sukatan pelajaran. HSP ini dipersembahkan dalam empat lajur iaitu pengajaran dan pembelajaran yang Topik/Subtopik. Pernyataan hasil pembelajaran diolah secara khusus supaya mudah diukur dengan tepat tentang apa yang boleh dimanifestasikan oleh murid berhubung dengan pengetahuan dan pengalaman pembelajaran mereka. Kedalaman dan keluasan skop sesuatu topik ditentukan oleh subtopik. kesediaan dan keupayaan murid apabila membuat RPT dan RPH. Menyediakan rancangan pelajaran yang sistematis. tajuk kecil dan perincian huraian tajuk kecil. Hasil Pembelajaran. murid dapat menghayati mesej yang disampaikan.

Kajian istilah ‘Ruang Liput’ Tahap digunakan dalam I. Rajah 1: Grafik dalam SP Rajah 2: Grafik dalam HSP Mukasurat 8 daripada 25 .Kelemahan dalam Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4 Ketidakseragaman dan Kekaburan dalam penyampaian maklumat dalam SP dan HSP Di dalam SP. untuk mata menjelaskan pelajaran bidang-bidang Tempatan pembelajaran Bidang-bidang pembelajaran pula dikategorikan kepada Topik. Grafik di bawah menunjukkan paparan dalam SP.

Penggunaan Mukasurat 9 daripada 25 . Pembestarian yang diamalkan dalam konteks pendidikan sekolah tidak ditunjukkan dalam penyampaian maklumat dalam SP ini.Penyampaian menunjukkan kekeliruan. Kebanyakan maklumat disampaikan dalam bentuk teks yang memerlukan lebih banyak masa untuk scanning dan sklmming. Di dalam SP dan HSP. Ia grafik dalam SP dan boleh HSP ini tidak jelas keseragaman juga tidak dan menimbulkan dengan menunjukkan pembahagian sukatan pelajaran mengikut tahun. Kelemahan ini sebenarnya merupakan satu kelemahan kecil sahaja tetapi perlu diambilkira. Guru merupakan warga pendidik yang sibuk dan perlu mengakses dan mengumpul maklumat dengan cepat. Rajah 3: Grafik dalam SP SP hanya menjelaskan pembahagian topik seperti Rajah 3 dan seterusnya memberikan senarai topik-topik dalam Tahap II. tanpa memberi indikasi dalam senarai tersebut topik tersebut untuk tahun mana. paparan berikut menunjukkan pembahagian bidang pembelajaran. Paparan dalam bentuk pengurusan grafik tidak digunakan untuk menyampaikan maklumat secara berkesan.

Namun. Menghargai rumah dan keluarga sendiri. kematian dan perkahwinan. dan 3. Memahami keluarga sebagai satu institusi sosial dan peranan setiap anggota keluarga. Salah satu daripada topik pembelajaran yang dimuatkan adalah Perubahan dalam Keluarga (1d) [Rajah 4]. konsep keluarga asas dan keluarga kembangan. Mengenali rumah sendiri dari segi bentuk. kandungan dalam topik ini merangkumi pengetahuan asas murid-murid mengenai aspek rumah dan keluarga asas. kemudahan asas dan fungsinya sebagai tempat perlindungan. 1. murid-murid juga semasa perlu didedahkan dengan dan perubahan-perubahan seperti perceraian Mukasurat 10 daripada 25 . Murid-murid perlu didedahkan kepada perubahanperubahan yang berlaku dalam insititusi sosial iaitu keluarga. murid akan mengetahui dan memahami tentang rumah sebagai tempat perlindungan. Objektif topik ini adalah. Secara amnya. 2. Menerusi topik ini. cara hidup dan perubahanperubahan yang berlaku dalam keluarga dari masa ke semasa.istilah yang tidak seragam juga menyebabkan guru terpaksa mengambil masa memahami konteks istilah tersebut. Topik ini juga menyentuh peranan dan tanggungjawab murid terhadap rumah dan keluarga. Kelemahan dalam Topik ‘Rumah dan Keluarga’ Topik pertama. Perubahan yang dimasukkan dalam pembelajaran sekarang hanya meliputi aspek kelahiran. Rumah dan Keluarga mengisahkan perihal rumah dan keluarga murid serta interaksi dalam keluarga.

perkahwinan semula dalam keluarga. Ruang dan Kegunaan e. Jenis Rumah d. Kemudahan Asas Mukasurat 11 daripada 25 . Rajah 4:Topik Pembelajaran ‘Perubahan dalam Keluarga’ dalam HSP Kelemahan dalam Sub-Topik ‘Perihal Rumah’ Subtopik-subtopik dalam ‘Perihal Rumah’ memuatkan enam tajuk kecil iaitu: a. Rumah saya b. perasaan dan kesan perubahan dalam keluarga mereka. Pembinaan Rumah c. dan berbincang mengenai sebab.

tukang kayu dan tukang paip. Keceriaan dan Keselamatan Rajah 4 di bawah menunjukkan subtopik ‘Pembinaan Rumah’ di mana terdapat tiga tajuk kecil iaitu pelan. Rajah 4: Sub-topik ‘Pembinaan Rumah’ dalam HSP Mukasurat 12 daripada 25 .f. kontraktor. bahan binaan dan pihak yang telribat seperti arkitek.

Ini kerana aspek ini dapat disentuh secara tidak langsung dalam membincangkan sub-topik (d) Ruang dan Kegunaan dan (e) Kemudahan Asas dalam topik ini. jawatan dan tanggungjawab.iii) ini agak bertindih dengan pengisian untuk subtopik (d) dan (e). peraturan dan keselamatan dan aktiviti. bilik bimbingan dan kaunseling. kantin. Penumpuan kepada bilik darjah sahaja didapati tidak memadai kerana muridmurid juga sepatutnya mengetahui lokasi bagi tempat-tempat lain seperti bilik guru. identiti. pusat sumber. Lokasi hanya memberi fokus kepada lokasi bilik darjah murid seperti ditunjukkan dalam Rajah 5. Pengasingan kepada subtopik (b. Kelemahan dalam Topik ‘Sekolah Kita’ Topik ‘Sekolah Saya’ terdiri daripada enam subtopik iaitu lokasi. sejarah.Pengetahuan mengenai pihak yang terlibat dalam pembinaan rumah dianggap tidak relevan dalam memberikan pengalaman pembelajaran mengenai pembinaan rumah. dan sebagainya supaya murid juga dapat memperihalkan seolah dengan lebih meluas. bilik sembahyang (surau). Mukasurat 13 daripada 25 .

Rajah 5: Lokasi dalam Topik ‘Sekolah Kita’ Topik ini juga tidak memberi pendedahan kepada peranan badan-badan tertentu di dalam sekolah seperti peranan Pusat Sumber. Mukasurat 14 daripada 25 . dalam subtopik (e. Begitu juga. Bilik ICT. aspek peraturan di tempattempat khas tidak memasukkan pusat sumber. Bilik Bimbingan dan Kaunseling. dan sebagainya.iii) Peraturan dan Keselamatan. bilik bimbingan dan kaunseling dan tempat-tempat lain yang khas di sekolah.

Masyarakat Malaysia 1. Rumah dan Keluarga 2. Latar belakang Pembangunan jiran. Sumber negara 2. Bidang Pembelajaran Kajian Tempatan Pertama Kedua Ketiga (Tahun 4) (Tahun 5) (Tahun 6) Keluarga. Ekonomi negara 3. Kejiranan 3. Sekolah Kita 4. Cara sebegini lebih mudah difahami. Kejayaan dan kebanggaan negara Mukasurat 15 daripada 25 . Mengenal negara kita 2. Sejarah negara kita 4. Perihal Setempat 1. sekolah dan Negara Kita Negara Kita perihal setempat Topik-topik yang diliputi adalah: 1. mengurangkan masa merujuk dan memberikan gambaran yang lebih jelas. rumah. Pembinaan bangsa dan negara 4. Grafik yang ditunjukkan dalam Rajah 6 di bawah adalah cadangan untuk memaparkan maklumat dalam SP KBSR Kajian Tempatan.Cadangan Penambahbaikan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral KBSR/Tahun 4 Penggunaan Pengurusan Grafik dalam Penyampaian Maklumat dalam SP dan HSP Penyampaian maklumat dalam SP dapat diperbaiki dengan menggunakan borang pengurusan grafik yang sesuai di mana ia dapat memaparkan maklumat secara berasingan dan keseluruhan dalam satu bentuk grafik. Keindahan negara kita 3.

ketiadaan keluarga kembangan dalam ruang lingkup kehidupan kanak-kanak sekarang. Kadar perceraian dan ibu tunggal semakin meningkat sekarang dan dihubungkaitkan dengan pelbagai isu sosial di kalangan kanak-kanak. Dalam mempelajari aspek rumah dan keluarga. perasaan dan kesan perubahan sedemikian dalam keluarga mereka. Isu perpecahan dalam keluarga merupakan satu isu yang tidak boleh diketepikan dalam generasi masa kini. sama seperti mereka Mukasurat 16 daripada 25 . 5 dan 6 di samping memberi gambaran keseluruhan kandungan sukatan pelajaran dari Tahun 4. Mereka perlu dibawa berbincang mengenai sebab. 5 dan 6. sukatan pelajaran yang ada sekarang tidak memasukkan beberapa aspek semasa dalam keluarga moden seperti kejadian perceraian dalam keluarga.Rajah 5: Cadangan Pengolahan Pembelajaran dalam SP dan HSP Penyampaian grafik yang lebih jelas membolehkan guru merancang pengajaran dan pembelajaran dengan lebih baik lagi. kehadiran pembantu rumah. Mata pelajaran Kajian Tempatan boleh dijadikan satu saluran utama dan awal untuk mendidik murid-murid untuk memahami dan mempunyai pengetahuan untuk menangani kesan daripada masalah ini. Penambahbaikan dalam Topik ‘Rumah dan Keluarga’ Topik rumah dan keluarga perlu memasukkan isu-isu kekeluargaan yang semasa dan futuristik. Ia juga terus memberi gambaran pemecahan bidang pembelajaran kepada Tahun 4.

Urutan tajuk-tajuk kecil dalam sub-topik berkenaan dicadangkan seperti berikut. kontraktor. kematian dan perkahwinan dalam keluarga. Tajuk kecil diagihkan kepada (b) Jenis Rumah dan (e) Kemudahan Asas d Ruang Kegunaan dan Dikekalkan e Kemudahan asas Memasukkan “Pihak yang satu tajuk kecil seperti dalam (c) Pembinaan Rumah iaitu terlibat arkitek.membincangkan perihal kelahiran. Penambahbaikan dalam subtopik ‘Perihal Rumah’ Tajuk-tajuk kecil dalam sub-topik ‘Perihal Rumah’ didapati mempunyai pertindihan kandungan sukatan pelajaran. tukang kayu dan tukang paip” Mukasurat 17 daripada 25 . No Urutan TajukTajuk Kecil Cadangan a b Rumah Saya Jenis Rumah Dikekalkan Memasukkan dua tajuk kecil dalam (c) Pembinaan Rumah iaitu pelan dan rumah bahan binaan dalam perbincangan mengenai jenis-jenis c Pembinaan Rumah Digugurkan.

mengenai langkah tanggungjawab mereka menjaga keselamatan di rumah yang berkaitan berjaga-jaga daripada kejadian mencuri dan pecah rumah. aspek keselamatan rumah perlu dikembangkan untuk membawa dengan murid-murid penggunaan berbincang bahan elektrik. Ini kerana apabila akan membincangkan yang digunakan. penyediaan kemudahan asas boleh terus merujuk kepada pihak yang menyediakan kemudahan asas berkenaan. rumah. dan sebagainya. merogol dan sebagainya semakin menjadi-jadi.f g Keceriaan keselamatan Diasingkan daripada keselamatan Diasingkan daripada keceriaan Untuk mengelakkan pertindihan pengajaran dan juga untuk mengemaskini HSP. Huraian (iii) Pihak yang terlibat seperti arkitek. Di samping itu. Keceriaan dan keselamatan juga dicadangkan agar dipisahkan kerana aspek keceriaan dan keselamatan mempunyai skop yang luas. Oleh itu. Mukasurat 18 daripada 25 . jenis-jenis perbincangan membawa kepada pelan (rekabentuk) dan juga bahan binaan kontraktor. tukang kayu dan tukang paip. pula lebih sesuai digabungkan dengan tajuk kecil “Kemudahan Asas” kerana dalam tajuk ini. keselamatan rumah masa kini menjadi isu yang penting disebabkan kes pecah rumah yang melibatkan jenayah berat seperti membunuh. tajuk kecil ‘Pembinaan Rumah’ digugurkan dan huraian-huraian di dalamnya iaitu (i) pelan dan (ii) bahan binaan lebih sesuai dibincang bersama dengan tajuk kecil ‘Jenis-jenis Rumah’.

Cadangan tetapi ditambah dengan lokasi tempat-tempat khas di sekolah seperti pusat sumber. Mereka kesedaran kepelbagaian fungsi sekolah seperti bilik darjah.Penambahbaikan dalam Topik ‘Sekolah Kita’ Sekolah merupakan rumah kedua bagi murid-murid. Murid-murid perlu didedahkan bukan sahaja kepada peraturan di tempat-tempat khas tetapi lebih penting lagi. Bilik Bimbingan & Kaunseling dsb b c d Sejarah Identiti Jawatan dan Dikekalkan Dikekalkan Dikekalkan Mukasurat 19 daripada 25 . Surau Sekolah. penambahbaikan dalam topik ini dicadangkan pengolahan subtopik-subtopik seperti berikut: No a Sub-topik Lokasi Dikekalkan. pengetahuan haruslah mereka yang mendalam perlu tentang diberi sekolah disesuaikan. pusat sumber. makmal ICT. memahami peranan dan fungsi tempat-tempat khas ini. Oleh itu. Kantin. bilik guru. Surau. Bilik Bimbingan dan Kaunseling dan sebagainya. makmal Sains. Pusat Kesihatan. makmal Sains. makmal ICT. Oleh itu. Bilik Kesihatan.

menggunakan istilah yang betul. Contoh: Pusat Sumber dan bukan lagi Perpustakaan f Aktiviti Dikekalkan Mukasurat 20 daripada 25 .tanggungjawab e Peraturan dan keselamatan Dikekalkan tetapi senarai tempattempat khas perlu disemak semula.

Perubahan kali dalam ia kurikulum dilakukan beberapa sejak diperkenalkan. Kesimpulannya. Walaupun demikian. guru melihat sesuatu kelemahan itu di peringkat mikro iaitu dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di sekolah manakala Pusat Perkembangan Kurikulum perlu mengambilkira pendapat guru-guru dan melihatnya pula di peringkat makro.Kesimpulan Mok (2004) menyatakan bahawa Malaysia juga tidak ketinggalan dalam melakukan sekolah reformasi telah pendidikan. Guru merupakan pengoperasi kurikulum di bilik darjah dan dengan itu orang yang penting dalam memberi pendapat dan cadangan penambahbaikan sukatan pelajaran sedia ada. KBSR juga telah mengalami beberapa perubahan dan setiap daripada perubahan ini perlu diserapkan dalam SP dan HSP mata pelajaran. kelemahan yang dinyatakan dalam kertas tugasan ini adalah semata-mata andaian dan pendapat guru sebagai pengoperasi kurikulum di sekolah dan cadangan penambahbaikan pula datang daripada pengalaman guru dalam Mukasurat 21 daripada 25 . isu-isu dan masalah berkaitan dengan penyampaian kandungan dalam sukatan pelajaran sememangnya perlu diketengahkan dan disampaikan kepada pihak berkenaan supaya inovasi kurikulum ke arah peningkatan kualiti dapat diteruskan. Sebagai guru yang menyampaikan pengajaran dan dan pembelajaran matapelajaran-matapelajaran di pembelajaran dalam mata pelajaran Kajian Tempatan. Pembestarian sekolah yang berlaku pada tahun 2000 membawa lebih banyak arus perubahan dalam penyampaian pengajaran sekolah.

memantapkan lagi penyampaian pengajaran dan pembelajaran Kajian Tempatan di sekolah. Mukasurat 22 daripada 25 .

com/media/Program%20Kurikulum. Mok Soon Sang (1996). & Park. Jackson (Ed. Goodlad.pdf web: Fullan. (1992).. New York: Macmillan Habib Mat Som. (1998). 27 McCormick. P. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia Wiles. & James. Curriculum development: A guide to practice. S. M. New Jersey: Prentice-Hall.. Ontario: Ministry of Education. Masalah Pendidikan. w.). (1983). Pendidikan di Malaysia untuk Diploma Perguruan. & Su. London: Routledge. P. J.. C. & McIntyre. Handbook of research on curriculum (hh. 327-344). Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn Bhd Mok Soon Sang (2004). 1. (2004) Guru dan Pelaksanaan Inovasi Kurikulum: Sorotan dan Perbincangan. M. Ilmu Pendidikan untuk KPLI (Kursus Perguruan Lepasan Ijazah). Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR.saktie. laman http://www. D. Mukasurat 23 daripada 25 . (1989). Buckingham: Open University Press. Curriculum evaluation in schools. Making sense of teaching. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn Bhd Pusat Perkembangan Kurikulum (2001a). I. & Bondi. Curriculum implementation.. R.Rujukan Brown. Contoh Perancangan Kurikulum Sekolah. Dlm. The organization of the curriculum. Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR Tahun Empat. Z.. W. 1. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia Pusat Perkembangan Kurikulum (2001b). (1993).

Lagu.2 Negeri-Negeri Dalam Malaysia a. Kesan kepada alam sekitar f.1 Perihal Jiran a. Perubahan dalam keluarga e. Peranan & tanggungjawab d. Sumber yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui c.2 Sumber Manusia Mukasurat 24 daripada 25 . Pembangunan 10. Di Asia Tenggara b. Pendapatan c. Kepentingan hidup berjiran b.2 Sumbangan Kegiatan Ekonomi a. Sejarah Tahun 5 5. jata.Lampiran 1 – Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR Pembahagian Topik Kajian Tempatan Tahun 4 1. Keluarga asas b. Peranan dan tanggungjawab pengguna b.1 Lokasi a.1 Perihal Keluarga a. bendera jata dan lambang lambang negeri c. Rumah saya b. Pembinaan rumah c. Lagu . Kegunaan e. Kawasan utama dan faktor yang mempengaruhinya 10. Pemeliharaan dan pemuliharaan 10.1 Kegiatan Ekonomi a. Keluarga kembangan c. Jenis rumah d. Kepentingan bekalan sumber b. MENGENAL NEGARA KITA 5. Pekerjaan b. Jenis sumber b. Ruang dan kegunaan e.2 Perihal Rumah a. Di dunia 5. Lokasi b. Cara mendapatkan sumber d. KEJIRANAN 2. Kegiatan ekonomi utama b. KEINDAHAN Tahun 6 9. Latar belakang jiran c. Struktur pentadbiran negara c. bendera. SUMBER NEGARA 9.3 Identiti Negara a.1 Sumber Semula Jadi a.3 Pembangunan Ekonomi Berterusan a. mercu dan lambang lain 4. Ketua Negeri dan Ketua Kerajaan Negeri 5. Peranan dan tanggungjawab 3. RUMAH & KELUARGA 1.2 Hidup Berjiran a. Cara hidup berkeluarga 1. Nama negeri . Anggota keluarga jiran b. ibu negeri dan bandar utama b. Kemudahan asas f . Jenis dan kepentingan b. EKONOMI NEGARA 10. Ketua Negara dan Ketua Kerajaan Persekutuan 6.1 Perihal Sekolah a. Keceriaan dan keselamatan 2.5 Kemudahan dan Perkhidmatan Awam a. Cara hidup 2. SEKOLAH KITA 3. Penyelidikan dan pembangunan 9.

Tahap kesihatan 11. Pihak lain yang memberi sumbangan kepada sekolah c. Mengenal pasti NEGARA KITA 6. Pekerjaan 4.6 Isu Setempat a. Kesan penjajahan c.4 Zaman Penjajahan a. Peranan dan tanggungjawab b. jata dan lambang c.2 Bangunan dan Binaan a. Faktor istimewa 12. Kestabilan politik b. Jawatan di pelbagai peringkat 4. Kewarganegaraan c. Sistem Kerajaan Persekutuan b.1 Latar Belakang a. Sejarah dan legenda b. Tahap pendidikan c. Perayaan dan sambutan c. Bahasa dan agama rasmi 11. PEMBINAAN BANGSA DAN NEGARA 11. Rancangan ekonomi b. Pentadbiran c. Bentuk muka bumi Malaysia 6. Aspek fizikal utama c.4 Pentadbiran a.3 Malaysia di Arena Antarabangsa a. Raja Berperlembagaan f . Kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera dan kepentingan sah kaum lain e. KEJAYAAN DAN KEBANGGAAN NEGARA 12.2 Kejayaan Negara a. Identiti d.5 Kemerdekaan dan Penubuhan Malaysia a. Peraturan dan keselamatan f . Peristiwa c. Jumlah penduduk b. Lokasi b.Ciri Fizikal yang Istimewa a. Asal usul nama Sabah b. Penentangan masyarakat tempatan 7. Kemajuan ekonomi c.3 Sejarah Awal Sarawak. Aktiviti 3.1 Kesultanan Melayu Melaka a. Pembangunan sosial 12. Cuaca 4.3 Usaha-Usaha Membangunkan Negara a.2 Identiti Setempat a. Penghayatan 11.1 Perlembagaan Negara a.1 Masyarakat Harmonis a.2 Saya dan Sekolah a.1 Ciri . Rancangan sosial 12. Persatuan Ibu Bapa dan Guru ( PIBG ) b. Pertubuhan yang Mukasurat 25 daripada 25 . Pentadbiran c. Kegemilangan Melaka 7. Tokoh dan pemimpin d. a. Semangat kebangsaan b. Keturunan b.c.2 Rukun Negara a. SEJARAH NEGARA KITA 7. Keindahan dan keistimewaan seni bina 7. Cara hidup 7. Jawatan dan tanggungjawab e. Khidmat sekolah kepada masyarakat 4. Pembentukan a. Pengasasan Melaka b. Sumbangan murid kepada sekolah 3. bendera.2 Sejarah Awal Sabah a. Asal-usul nama Sarawak b. Lagu. PERIHAL SETEMPAT 4. Prinsip b.3 Sekolah & Masyarakat a. Keistimewaan setempat 4. Cara hidup 7.3 Masyarakat a. Kedatangan penjajah b.

Sistem pendidikan d.masalah dan cara mengatasinya. Pemeliharaan dan pemuliharaan 8.1 Penduduk a. Malaysia 7.6 Warisan Sejarah a. Penyertaan pelbagai kaum dalam aktiviti permainan. kesenian dan rekreasi c. MASYARAKAT MALAYSIA 8. Peranan dan sumbangan Mukasurat 26 daripada 25 . Undang-undang dan peraturan dianggotai dan faedahnya b. Komposisi dan taburan b.4 Perpaduan a. Faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk 8.3 Kebudayaan dan kesenian a. Kegiatan sosial dan kebajikan b.2 Agama dan kepercayaan a. Kepelbagaian agama dan kepercayaan 8. Cara hidup 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful