MENGENALPASTI KELEMAHAN DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN SUKATAN PELAJARAN DAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN SEKOLAH RENDAH

ISI KANDUNGAN
1.Pengenalan................................................................................................1 Latarbelakang ..........................................................................................................1 Pernyataan Masalah.................................................................................................3 Objektif Kertas Tugasan............................................................................................4 Penerangan Kandungan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4..............................................................5 Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR................................................................5 Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan Tahun 4..............................................6 Kelemahan dalam Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4........................................................................8 Ketidakseragaman dan Kekaburan dalam penyampaian maklumat dalam SP dan HSP .................................................................................................................8 Kelemahan dalam Topik ‘Rumah dan Keluarga’......................................................10 Kelemahan dalam Sub-Topik ‘Perihal Rumah’.........................................................11 Kelemahan dalam Topik ‘Sekolah Kita’...................................................................13 Cadangan Penambahbaikan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral KBSR/Tahun 4...........................................................15 Penggunaan Pengurusan Grafik dalam Penyampaian Maklumat dalam SP dan HSP ......................................................................................................................15 Penambahbaikan dalam Topik ‘Rumah dan Keluarga’............................................16 Penambahbaikan dalam subtopik ‘Perihal Rumah’.................................................17 Penambahbaikan dalam Topik ‘Sekolah Kita’..........................................................19 Kesimpulan.................................................................................................21 Rujukan......................................................................................................23 Lampiran 1 – Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR.................................24

1. Ia menjadi alat untuk membawa perubahan tingkah laku dalam diri pelajar sebagai hasil daripada aktiviti-aktiviti mereka di institusi pendidikan dan juga seluruh pengalaman-pengalaman pembelajaran yang diperolehi oleh pelajar dengan bimbingan sekolah. 1996). KBSR ini adalah berlandaskan kepada Perakuan 57(a) Laporan Kabinet (1979) membolehkan mencapai kemahiran dalam tiga bidang asas iaitu bidang komunikasi. minat. bidang manusia dan alam sekelilingnya dan bidang perkembangan individu sesuai dengan keperluan. strategi adalah dan pendidikan Su (1992) di sesebuah institusi yang bahawa berdasarkan kepada kurikulum Goodlad menerangkan kurikulum adalah satu rekabentuk atau perancangan bagi sesuatu institusi atau negara yang mengandungi peluangpeluang belajar yang sebenar yang disediakan untuk satu jangka waktu dan tempat tertentu. bakat dan Mukasurat 1 daripada 25 . Pengenalan Latarbelakang Pelaksanaan pendidikan digubal. Pendidikan di peringkat sekolah rendah dilaksanakan berdasarkan kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang telah dilaksanakan sejak tahun 1983 di mana pembentukan kurikulum ini adalah berasaskan keperluan individu iaitu: “Kurikulum dirancang Sekolah untuk Rendah itu hendaklah murid-murid dan negara (Mok.

1996). Kajian Tempatan merupakan satu mata pelajaran yang diajar di Tahap II di peringkat sekolah rendah. Kandungan dalam Sukatan Pelajaran (SP) Kajian Tempatan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) merangkumi tiga ruang liput iaitu ruang liput pertama yang menekankan interaksi murid dengan keluarga dan masyarakat. komponen Kemanusiaan dan Persekitaran memberi kemahiran muridmurid untuk aspek manusia dan alam sekelilingnya. mata pelajaran Alam dan Manusia diperkenalkan di Tahap II tetapi kemudiannya dipecahkan kepada dua mata pelajaran iaitu Sains dan Kajian Tempatan pada Tahun 1995 (Mok. Pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran ini bertujuan melahirkan warganegara Malaysia yang bersatu padu. Tahap I dalam sekolah rendah ditumpukan kepada penguasaan kemahiran-kemahiran asas manakala Tahap II dirangka untuk pengukuhan dan penggunaan kemahirankemahiran asas bagi mempelajari berbagai-bagai bidang ilmu (Mok. menggunakan kemahiran tersebut. Pertama.kemampuan mental serta kesediaan murid-murid itu” Proses pendidikan peringkat sekolah rendah menekankan kemahiran-kemahiran asas yang mana terdaapt dua langkah yang diberikan perhatian. hidup dalam masyarakat yang demokratik. ruang liput kedua yang mengesahkan identiti dan Mukasurat 2 daripada 25 . Di sepanjang masa persekolahan rendah. menguasai kemahiran itu dan kedua. progresif dan sejahtera. Pada awalnya. penyayang. 1996). Kajian Tempatan menjadi pendukung utama bagi memupuk semangat patriotik di kalangan murid.

2001b). kesesuaian menyusun murid dan aktiviti mengikut (Pusat Perkembangan Kurikulum. Namun. guru-guru disarankan menggunakan mengolah kreativiti untuk memilih. Huraian ini diharap dapat membantu guru merancang dan melaksana pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Huraian Sukatan Pelajaran menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber.keistimewaan kawasan tempat tinggal murid dan ruang liput ketiga yang memperihalkan tentang sejarah. Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) pula merupakan satu dokumen yang memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan menyediakan murid menghadapi pengetahuan arus pada globalisasi abad serta ekonomi (Pusat berasaskan ke-21 Perkembangan Kurikulum. Pernyataan Masalah Di peringkat sekolah. SP dan HSP menjadi dokumen asas untuk membuat Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) dan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) untuk sesuatu mata pelajaran. ekonomoi dan kejayaan negara Malaysia (Pusat Perkembangan Kurikulum. 2001b). keadaan sosial. Mukasurat 3 daripada 25 . Sesebuah RPT atau RPH perlulah merujuk kepada SP dan khususnya HSP bagi merancang pengajaran dan pembelajaran untuk memastikan pengisian kurikulum muridmurid menepati matlamat dan objektif HSP yang ditetapkan. 2001a).

guru perlu menyesuaikan tahap pengetahuan dan kemahiran murid-murid. Objektif Kertas Tugasan Kertas untuk tugasan Tahun ini Empat bertujuan serta untuk membincangkan cadangan kelemahan SP dan HSP Kajian Tempatan KBSR khususnya memberikan penambahbaikan terhadap SP dan HSP Kajian Tempatan berkenaan. kebolehdapatan sumber pengajaran dan pembelajaran dan situasi dalam sekolah untuk membangunkan RPT dan RPH.Dalam masa yang sama. Objektif khusus kertas tugasan ini adalah seperti berikut: (1)Untuk membentangkan aspek-aspek kelemahan dalam SP dan HSP Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4. Perubahan maklumat dan akibat arus globalisasi masa kini dan teknologi komunikasi menyebabkan terdapatnya beberapa aspek dalam SP dan HSP yang perlu dinilai semula supaya sesuai dengan perubahan semasa. Mukasurat 4 daripada 25 . (2)Untuk memberikan cadangan penambahbaikan terhadap SP dan HSP Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4. dan (3)Untuk menerangkan cabaran dan implikasi kepada cadangan penambahbaikan SP dan HSP Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4.

jiran dan sekolah Kedua: Kawasan tempat tinggal. objektif dan organisasi kurikulum bagi mata pelajaran Kajian Tempatan Tahap II. Ruang liput pertama (keluarga. Mukasurat 5 daripada 25 . Ia bertujuan memberi kesedaran kepada murid tentang usaha pembinaan bangsa dan negara Malaysia. keadaan sosial. rumah. Mengikut SP ini. daerah/jajahan. daerah/jajahan. mukim. ekonomi dan kejayaan negara. jiran dan sekolah) menekankan interaksi murid dengan keluarga dan masyarakat serta amalan nilai-nilai hidup berjiran dan bermasyarakat. Ruang liput kedua menyedarkan murid tentang identiti dan keistimewaan kawasan tempat tinggal.Penerangan Kandungan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4 Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR ini memuatkan maklumat mengenai matlamat. bahagian dan negeri supaya mereka cinta dan bangga dengan persekitaran dan negeri mereka. mukim. bahagian dan negeri Ketiga: Negara kita Setiap ruang liput ini memberikan hasil pembelajaran yang berlainan. rumah. terdapat tiga ruang liput dalam program pembelajaran Tahap II sekolah rendah iaitu: Pertama: Keluarga. Ruang liput ketiga pula memberi pendedahan kepada murid tentang sejarah.

Huraian Sukata Pelajaran Kajian Tempatan disediakan bagi meningkatkan kefahaman guru dan pihak-pihak yang mempunyai peranan dalam aktiviti latihan dan penyebaran maklumat tentang kandungan SP tersebut. iii. Mukasurat 6 daripada 25 . Menentukan objektif am. 2001a). Mentafsir dan memahami SP Kajian Tempatan Sekolah Rendah dengan tepat. Mengetahui skop. Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan Tahun 4 Perancangan Tempatan dan pelaksanaan mata pelajaran Kajian yang berkesan di sekolah memerlukan guru mengetahui dan memahami matlamat. Setiap ruang liput dibahagikan kepada beberapa topik atau bidang pembelajaran untuk memberi tumpuan kepada aspek-aspek yang perlu dikaji oleh murid-murid. ruang liput dan bidang kajian mata pelajaran ini. objektif khusus dan hasil pembelajaran untuk merancang pelajaran. ii. objektif. Tujuan HSP adalah untuk membantu guru: i. organisasi kandungan dan strategi pengajaran dan pembelajaran yang dinyatakan di dalam SP Kajian Tempatan sekolah rendah. Lampiran 1 memberikan butiran lebih lanjut mengenai pembahagian topik berkenaan mengikut tahun.Pengalaman pembelajaran dalam ruang liput tersebut dapat membentuk warganegara yang bersemangat patriotik dan berbangga sebagai rakyat Malaysia (Pusat Perkembangan Kurikulum.

Lajur Topik/Subtopik menyenaraikan topik utama dan subtopik-subtopik serta tajuk-tajuk kecil. Menyediakan rancangan pelajaran yang sistematis. Mukasurat 7 daripada 25 . Guru boleh memilih tajuk kecil atau rangkuman beberapa tajuk kecil sebagai isi pelajaran mengikut kesesuaian. Lajur Hasil Pembelajaran menunjukkan segala kemahiran dan pengalaman pembelajaran yang perlu dikuasai murid. Aspek ini perlu disepadukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana melaluinya. Kedalaman dan keluasan skop sesuatu topik ditentukan oleh subtopik. Lajur Contoh Aktiviti pula memberikan panduan kepada guru untuk mengelolakan pelajaran dengan lebih berkesan. Hasil Pembelajaran. dan Melaksanakan berkesan.iv. HSP ini dipersembahkan dalam empat lajur iaitu pengajaran dan pembelajaran yang Topik/Subtopik. afektif dan psikomotor. Hasil pembelajaran ini disenaraikan mengikut urutan kesukaran dan merangkumi bidang kognitif. v. Unsur Patriotisme dan Contoh Aktiviti. murid dapat menghayati mesej yang disampaikan. Ini merupakan kandungan sukatan pelajaran. tajuk kecil dan perincian huraian tajuk kecil. Pernyataan hasil pembelajaran diolah secara khusus supaya mudah diukur dengan tepat tentang apa yang boleh dimanifestasikan oleh murid berhubung dengan pengetahuan dan pengalaman pembelajaran mereka. kesediaan dan keupayaan murid apabila membuat RPT dan RPH. Lajur Unsur Patriotisme pula menyenaraikan nilai murni masyarakat dan semangat patriotik yang ingin dipupuk.

untuk mata menjelaskan pelajaran bidang-bidang Tempatan pembelajaran Bidang-bidang pembelajaran pula dikategorikan kepada Topik. Rajah 1: Grafik dalam SP Rajah 2: Grafik dalam HSP Mukasurat 8 daripada 25 .Kelemahan dalam Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR/Tahun 4 Ketidakseragaman dan Kekaburan dalam penyampaian maklumat dalam SP dan HSP Di dalam SP. Grafik di bawah menunjukkan paparan dalam SP. Kajian istilah ‘Ruang Liput’ Tahap digunakan dalam I.

Di dalam SP dan HSP. Kebanyakan maklumat disampaikan dalam bentuk teks yang memerlukan lebih banyak masa untuk scanning dan sklmming.Penyampaian menunjukkan kekeliruan. tanpa memberi indikasi dalam senarai tersebut topik tersebut untuk tahun mana. Rajah 3: Grafik dalam SP SP hanya menjelaskan pembahagian topik seperti Rajah 3 dan seterusnya memberikan senarai topik-topik dalam Tahap II. Ia grafik dalam SP dan boleh HSP ini tidak jelas keseragaman juga tidak dan menimbulkan dengan menunjukkan pembahagian sukatan pelajaran mengikut tahun. Kelemahan ini sebenarnya merupakan satu kelemahan kecil sahaja tetapi perlu diambilkira. Pembestarian yang diamalkan dalam konteks pendidikan sekolah tidak ditunjukkan dalam penyampaian maklumat dalam SP ini. paparan berikut menunjukkan pembahagian bidang pembelajaran. Penggunaan Mukasurat 9 daripada 25 . Paparan dalam bentuk pengurusan grafik tidak digunakan untuk menyampaikan maklumat secara berkesan. Guru merupakan warga pendidik yang sibuk dan perlu mengakses dan mengumpul maklumat dengan cepat.

Menerusi topik ini. Namun. kemudahan asas dan fungsinya sebagai tempat perlindungan. cara hidup dan perubahanperubahan yang berlaku dalam keluarga dari masa ke semasa. Memahami keluarga sebagai satu institusi sosial dan peranan setiap anggota keluarga. murid akan mengetahui dan memahami tentang rumah sebagai tempat perlindungan. kematian dan perkahwinan. 2. kandungan dalam topik ini merangkumi pengetahuan asas murid-murid mengenai aspek rumah dan keluarga asas. 1.istilah yang tidak seragam juga menyebabkan guru terpaksa mengambil masa memahami konteks istilah tersebut. Menghargai rumah dan keluarga sendiri. konsep keluarga asas dan keluarga kembangan. Salah satu daripada topik pembelajaran yang dimuatkan adalah Perubahan dalam Keluarga (1d) [Rajah 4]. dan 3. Topik ini juga menyentuh peranan dan tanggungjawab murid terhadap rumah dan keluarga. Mengenali rumah sendiri dari segi bentuk. murid-murid juga semasa perlu didedahkan dengan dan perubahan-perubahan seperti perceraian Mukasurat 10 daripada 25 . Kelemahan dalam Topik ‘Rumah dan Keluarga’ Topik pertama. Objektif topik ini adalah. Rumah dan Keluarga mengisahkan perihal rumah dan keluarga murid serta interaksi dalam keluarga. Murid-murid perlu didedahkan kepada perubahanperubahan yang berlaku dalam insititusi sosial iaitu keluarga. Secara amnya. Perubahan yang dimasukkan dalam pembelajaran sekarang hanya meliputi aspek kelahiran.

perkahwinan semula dalam keluarga. Kemudahan Asas Mukasurat 11 daripada 25 . Pembinaan Rumah c. Jenis Rumah d. Rumah saya b. Ruang dan Kegunaan e. dan berbincang mengenai sebab. Rajah 4:Topik Pembelajaran ‘Perubahan dalam Keluarga’ dalam HSP Kelemahan dalam Sub-Topik ‘Perihal Rumah’ Subtopik-subtopik dalam ‘Perihal Rumah’ memuatkan enam tajuk kecil iaitu: a. perasaan dan kesan perubahan dalam keluarga mereka.

f. bahan binaan dan pihak yang telribat seperti arkitek. Keceriaan dan Keselamatan Rajah 4 di bawah menunjukkan subtopik ‘Pembinaan Rumah’ di mana terdapat tiga tajuk kecil iaitu pelan. kontraktor. tukang kayu dan tukang paip. Rajah 4: Sub-topik ‘Pembinaan Rumah’ dalam HSP Mukasurat 12 daripada 25 .

Ini kerana aspek ini dapat disentuh secara tidak langsung dalam membincangkan sub-topik (d) Ruang dan Kegunaan dan (e) Kemudahan Asas dalam topik ini. bilik sembahyang (surau).iii) ini agak bertindih dengan pengisian untuk subtopik (d) dan (e). jawatan dan tanggungjawab. Lokasi hanya memberi fokus kepada lokasi bilik darjah murid seperti ditunjukkan dalam Rajah 5. dan sebagainya supaya murid juga dapat memperihalkan seolah dengan lebih meluas. sejarah. Mukasurat 13 daripada 25 . kantin. bilik bimbingan dan kaunseling. peraturan dan keselamatan dan aktiviti. Kelemahan dalam Topik ‘Sekolah Kita’ Topik ‘Sekolah Saya’ terdiri daripada enam subtopik iaitu lokasi. Penumpuan kepada bilik darjah sahaja didapati tidak memadai kerana muridmurid juga sepatutnya mengetahui lokasi bagi tempat-tempat lain seperti bilik guru. Pengasingan kepada subtopik (b. pusat sumber. identiti.Pengetahuan mengenai pihak yang terlibat dalam pembinaan rumah dianggap tidak relevan dalam memberikan pengalaman pembelajaran mengenai pembinaan rumah.

dan sebagainya. dalam subtopik (e.Rajah 5: Lokasi dalam Topik ‘Sekolah Kita’ Topik ini juga tidak memberi pendedahan kepada peranan badan-badan tertentu di dalam sekolah seperti peranan Pusat Sumber.iii) Peraturan dan Keselamatan. bilik bimbingan dan kaunseling dan tempat-tempat lain yang khas di sekolah. Mukasurat 14 daripada 25 . Bilik Bimbingan dan Kaunseling. aspek peraturan di tempattempat khas tidak memasukkan pusat sumber. Bilik ICT. Begitu juga.

Cadangan Penambahbaikan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral KBSR/Tahun 4 Penggunaan Pengurusan Grafik dalam Penyampaian Maklumat dalam SP dan HSP Penyampaian maklumat dalam SP dapat diperbaiki dengan menggunakan borang pengurusan grafik yang sesuai di mana ia dapat memaparkan maklumat secara berasingan dan keseluruhan dalam satu bentuk grafik. Bidang Pembelajaran Kajian Tempatan Pertama Kedua Ketiga (Tahun 4) (Tahun 5) (Tahun 6) Keluarga. Kejiranan 3. Masyarakat Malaysia 1. Sejarah negara kita 4. Mengenal negara kita 2. sekolah dan Negara Kita Negara Kita perihal setempat Topik-topik yang diliputi adalah: 1. Rumah dan Keluarga 2. Sumber negara 2. Keindahan negara kita 3. Grafik yang ditunjukkan dalam Rajah 6 di bawah adalah cadangan untuk memaparkan maklumat dalam SP KBSR Kajian Tempatan. mengurangkan masa merujuk dan memberikan gambaran yang lebih jelas. Pembinaan bangsa dan negara 4. Kejayaan dan kebanggaan negara Mukasurat 15 daripada 25 . Sekolah Kita 4. Ekonomi negara 3. Perihal Setempat 1. Cara sebegini lebih mudah difahami. rumah. Latar belakang Pembangunan jiran.

Mata pelajaran Kajian Tempatan boleh dijadikan satu saluran utama dan awal untuk mendidik murid-murid untuk memahami dan mempunyai pengetahuan untuk menangani kesan daripada masalah ini. Ia juga terus memberi gambaran pemecahan bidang pembelajaran kepada Tahun 4. sama seperti mereka Mukasurat 16 daripada 25 . 5 dan 6. Dalam mempelajari aspek rumah dan keluarga. 5 dan 6 di samping memberi gambaran keseluruhan kandungan sukatan pelajaran dari Tahun 4.Rajah 5: Cadangan Pengolahan Pembelajaran dalam SP dan HSP Penyampaian grafik yang lebih jelas membolehkan guru merancang pengajaran dan pembelajaran dengan lebih baik lagi. kehadiran pembantu rumah. ketiadaan keluarga kembangan dalam ruang lingkup kehidupan kanak-kanak sekarang. Penambahbaikan dalam Topik ‘Rumah dan Keluarga’ Topik rumah dan keluarga perlu memasukkan isu-isu kekeluargaan yang semasa dan futuristik. Mereka perlu dibawa berbincang mengenai sebab. sukatan pelajaran yang ada sekarang tidak memasukkan beberapa aspek semasa dalam keluarga moden seperti kejadian perceraian dalam keluarga. Kadar perceraian dan ibu tunggal semakin meningkat sekarang dan dihubungkaitkan dengan pelbagai isu sosial di kalangan kanak-kanak. Isu perpecahan dalam keluarga merupakan satu isu yang tidak boleh diketepikan dalam generasi masa kini. perasaan dan kesan perubahan sedemikian dalam keluarga mereka.

kontraktor. tukang kayu dan tukang paip” Mukasurat 17 daripada 25 . Tajuk kecil diagihkan kepada (b) Jenis Rumah dan (e) Kemudahan Asas d Ruang Kegunaan dan Dikekalkan e Kemudahan asas Memasukkan “Pihak yang satu tajuk kecil seperti dalam (c) Pembinaan Rumah iaitu terlibat arkitek. Urutan tajuk-tajuk kecil dalam sub-topik berkenaan dicadangkan seperti berikut. kematian dan perkahwinan dalam keluarga. Penambahbaikan dalam subtopik ‘Perihal Rumah’ Tajuk-tajuk kecil dalam sub-topik ‘Perihal Rumah’ didapati mempunyai pertindihan kandungan sukatan pelajaran. No Urutan TajukTajuk Kecil Cadangan a b Rumah Saya Jenis Rumah Dikekalkan Memasukkan dua tajuk kecil dalam (c) Pembinaan Rumah iaitu pelan dan rumah bahan binaan dalam perbincangan mengenai jenis-jenis c Pembinaan Rumah Digugurkan.membincangkan perihal kelahiran.

Oleh itu. aspek keselamatan rumah perlu dikembangkan untuk membawa dengan murid-murid penggunaan berbincang bahan elektrik. Huraian (iii) Pihak yang terlibat seperti arkitek. dan sebagainya. tukang kayu dan tukang paip.f g Keceriaan keselamatan Diasingkan daripada keselamatan Diasingkan daripada keceriaan Untuk mengelakkan pertindihan pengajaran dan juga untuk mengemaskini HSP. tajuk kecil ‘Pembinaan Rumah’ digugurkan dan huraian-huraian di dalamnya iaitu (i) pelan dan (ii) bahan binaan lebih sesuai dibincang bersama dengan tajuk kecil ‘Jenis-jenis Rumah’. merogol dan sebagainya semakin menjadi-jadi. pula lebih sesuai digabungkan dengan tajuk kecil “Kemudahan Asas” kerana dalam tajuk ini. Mukasurat 18 daripada 25 . Ini kerana apabila akan membincangkan yang digunakan. keselamatan rumah masa kini menjadi isu yang penting disebabkan kes pecah rumah yang melibatkan jenayah berat seperti membunuh. Di samping itu. rumah. Keceriaan dan keselamatan juga dicadangkan agar dipisahkan kerana aspek keceriaan dan keselamatan mempunyai skop yang luas. penyediaan kemudahan asas boleh terus merujuk kepada pihak yang menyediakan kemudahan asas berkenaan. mengenai langkah tanggungjawab mereka menjaga keselamatan di rumah yang berkaitan berjaga-jaga daripada kejadian mencuri dan pecah rumah. jenis-jenis perbincangan membawa kepada pelan (rekabentuk) dan juga bahan binaan kontraktor.

Bilik Kesihatan. Oleh itu. makmal Sains. Surau Sekolah. Surau. Oleh itu. Mereka kesedaran kepelbagaian fungsi sekolah seperti bilik darjah. makmal ICT. Pusat Kesihatan. makmal Sains. Bilik Bimbingan dan Kaunseling dan sebagainya. Kantin. makmal ICT. memahami peranan dan fungsi tempat-tempat khas ini. Murid-murid perlu didedahkan bukan sahaja kepada peraturan di tempat-tempat khas tetapi lebih penting lagi. pengetahuan haruslah mereka yang mendalam perlu tentang diberi sekolah disesuaikan. Cadangan tetapi ditambah dengan lokasi tempat-tempat khas di sekolah seperti pusat sumber.Penambahbaikan dalam Topik ‘Sekolah Kita’ Sekolah merupakan rumah kedua bagi murid-murid. bilik guru. penambahbaikan dalam topik ini dicadangkan pengolahan subtopik-subtopik seperti berikut: No a Sub-topik Lokasi Dikekalkan. pusat sumber. Bilik Bimbingan & Kaunseling dsb b c d Sejarah Identiti Jawatan dan Dikekalkan Dikekalkan Dikekalkan Mukasurat 19 daripada 25 .

menggunakan istilah yang betul. Contoh: Pusat Sumber dan bukan lagi Perpustakaan f Aktiviti Dikekalkan Mukasurat 20 daripada 25 .tanggungjawab e Peraturan dan keselamatan Dikekalkan tetapi senarai tempattempat khas perlu disemak semula.

Walaupun demikian. KBSR juga telah mengalami beberapa perubahan dan setiap daripada perubahan ini perlu diserapkan dalam SP dan HSP mata pelajaran. Pembestarian sekolah yang berlaku pada tahun 2000 membawa lebih banyak arus perubahan dalam penyampaian pengajaran sekolah. Kesimpulannya. isu-isu dan masalah berkaitan dengan penyampaian kandungan dalam sukatan pelajaran sememangnya perlu diketengahkan dan disampaikan kepada pihak berkenaan supaya inovasi kurikulum ke arah peningkatan kualiti dapat diteruskan. Sebagai guru yang menyampaikan pengajaran dan dan pembelajaran matapelajaran-matapelajaran di pembelajaran dalam mata pelajaran Kajian Tempatan. kelemahan yang dinyatakan dalam kertas tugasan ini adalah semata-mata andaian dan pendapat guru sebagai pengoperasi kurikulum di sekolah dan cadangan penambahbaikan pula datang daripada pengalaman guru dalam Mukasurat 21 daripada 25 . Perubahan kali dalam ia kurikulum dilakukan beberapa sejak diperkenalkan. Guru merupakan pengoperasi kurikulum di bilik darjah dan dengan itu orang yang penting dalam memberi pendapat dan cadangan penambahbaikan sukatan pelajaran sedia ada. guru melihat sesuatu kelemahan itu di peringkat mikro iaitu dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di sekolah manakala Pusat Perkembangan Kurikulum perlu mengambilkira pendapat guru-guru dan melihatnya pula di peringkat makro.Kesimpulan Mok (2004) menyatakan bahawa Malaysia juga tidak ketinggalan dalam melakukan sekolah reformasi telah pendidikan.

Mukasurat 22 daripada 25 .memantapkan lagi penyampaian pengajaran dan pembelajaran Kajian Tempatan di sekolah.

com/media/Program%20Kurikulum. J. Making sense of teaching. Z. Handbook of research on curriculum (hh. & Bondi. I.saktie. Ilmu Pendidikan untuk KPLI (Kursus Perguruan Lepasan Ijazah).). New Jersey: Prentice-Hall. & Su. Masalah Pendidikan. Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR Tahun Empat. Buckingham: Open University Press. The organization of the curriculum. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia Pusat Perkembangan Kurikulum (2001b). Goodlad. D. Dlm. & Park. 1. w. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn Bhd Pusat Perkembangan Kurikulum (2001a).. 27 McCormick.pdf web: Fullan.Rujukan Brown. P. Contoh Perancangan Kurikulum Sekolah. (1993). W.. Jackson (Ed. Pendidikan di Malaysia untuk Diploma Perguruan. & McIntyre. (2004) Guru dan Pelaksanaan Inovasi Kurikulum: Sorotan dan Perbincangan. S. 327-344).. (1983). London: Routledge. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia Wiles. & James.. laman http://www. (1989). Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR. 1. M. Ontario: Ministry of Education. Curriculum implementation. P. (1998). R. C. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn Bhd Mok Soon Sang (2004). New York: Macmillan Habib Mat Som.. (1992). Curriculum evaluation in schools. Curriculum development: A guide to practice. Mukasurat 23 daripada 25 . M. Mok Soon Sang (1996).

Sejarah Tahun 5 5.1 Perihal Jiran a. Kawasan utama dan faktor yang mempengaruhinya 10. Nama negeri . mercu dan lambang lain 4. Peranan dan tanggungjawab 3. Keceriaan dan keselamatan 2.2 Sumber Manusia Mukasurat 24 daripada 25 . Keluarga kembangan c. Ruang dan kegunaan e. Cara hidup 2. jata.1 Kegiatan Ekonomi a. RUMAH & KELUARGA 1. Pemeliharaan dan pemuliharaan 10. Di dunia 5. Cara mendapatkan sumber d.2 Perihal Rumah a. Kesan kepada alam sekitar f.2 Sumbangan Kegiatan Ekonomi a. bendera. Ketua Negeri dan Ketua Kerajaan Negeri 5. SUMBER NEGARA 9. Rumah saya b.1 Lokasi a. Jenis sumber b. Kegiatan ekonomi utama b. bendera jata dan lambang lambang negeri c. Pekerjaan b. Latar belakang jiran c.1 Perihal Sekolah a. KEJIRANAN 2. Anggota keluarga jiran b. Kepentingan hidup berjiran b. Peranan dan tanggungjawab pengguna b. Perubahan dalam keluarga e. Ketua Negara dan Ketua Kerajaan Persekutuan 6. Lokasi b. Pendapatan c. Lagu. Di Asia Tenggara b. Sumber yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui c.Lampiran 1 – Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan KBSR Pembahagian Topik Kajian Tempatan Tahun 4 1.1 Sumber Semula Jadi a. EKONOMI NEGARA 10. Kegunaan e. Keluarga asas b. KEINDAHAN Tahun 6 9. Pembangunan 10. ibu negeri dan bandar utama b. Jenis rumah d.2 Hidup Berjiran a.2 Negeri-Negeri Dalam Malaysia a. Jenis dan kepentingan b.1 Perihal Keluarga a. Kemudahan asas f . Kepentingan bekalan sumber b. Peranan & tanggungjawab d. MENGENAL NEGARA KITA 5. SEKOLAH KITA 3. Lagu .3 Pembangunan Ekonomi Berterusan a. Cara hidup berkeluarga 1. Penyelidikan dan pembangunan 9. Pembinaan rumah c.3 Identiti Negara a. Struktur pentadbiran negara c.5 Kemudahan dan Perkhidmatan Awam a.

1 Latar Belakang a. Kemajuan ekonomi c.3 Masyarakat a. Pertubuhan yang Mukasurat 25 daripada 25 . Peranan dan tanggungjawab b. Jumlah penduduk b. Prinsip b. Penentangan masyarakat tempatan 7. SEJARAH NEGARA KITA 7.2 Rukun Negara a. Tahap kesihatan 11. Peristiwa c. Pekerjaan 4. Aktiviti 3. Sumbangan murid kepada sekolah 3. Asal-usul nama Sarawak b.1 Masyarakat Harmonis a. Tokoh dan pemimpin d. Persatuan Ibu Bapa dan Guru ( PIBG ) b. Semangat kebangsaan b. Pihak lain yang memberi sumbangan kepada sekolah c. Pengasasan Melaka b. PEMBINAAN BANGSA DAN NEGARA 11. Aspek fizikal utama c. Rancangan sosial 12.2 Sejarah Awal Sabah a.4 Zaman Penjajahan a. Tahap pendidikan c. Pentadbiran c. Mengenal pasti NEGARA KITA 6. Kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera dan kepentingan sah kaum lain e. Sejarah dan legenda b.6 Isu Setempat a. PERIHAL SETEMPAT 4.1 Perlembagaan Negara a.3 Usaha-Usaha Membangunkan Negara a. Pembangunan sosial 12. Kegemilangan Melaka 7. Perayaan dan sambutan c. Kesan penjajahan c. Keindahan dan keistimewaan seni bina 7. Keistimewaan setempat 4. Penghayatan 11. a. Bentuk muka bumi Malaysia 6. Khidmat sekolah kepada masyarakat 4.5 Kemerdekaan dan Penubuhan Malaysia a. Keturunan b. Lokasi b.1 Kesultanan Melayu Melaka a. Asal usul nama Sabah b. Identiti d. Lagu.4 Pentadbiran a. jata dan lambang c. Cara hidup 7. Bahasa dan agama rasmi 11. Raja Berperlembagaan f . Pentadbiran c. Cara hidup 7. Rancangan ekonomi b. Sistem Kerajaan Persekutuan b. KEJAYAAN DAN KEBANGGAAN NEGARA 12.2 Saya dan Sekolah a.2 Bangunan dan Binaan a. Kestabilan politik b. Jawatan dan tanggungjawab e. Kedatangan penjajah b.3 Sejarah Awal Sarawak. Cuaca 4. Kewarganegaraan c.2 Kejayaan Negara a. Pembentukan a.1 Ciri .2 Identiti Setempat a. Peraturan dan keselamatan f .c. Faktor istimewa 12. Jawatan di pelbagai peringkat 4.3 Malaysia di Arena Antarabangsa a.3 Sekolah & Masyarakat a. bendera.Ciri Fizikal yang Istimewa a.

Penyertaan pelbagai kaum dalam aktiviti permainan.masalah dan cara mengatasinya. kesenian dan rekreasi c. Peranan dan sumbangan Mukasurat 26 daripada 25 . MASYARAKAT MALAYSIA 8.4 Perpaduan a. Faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk 8. Pemeliharaan dan pemuliharaan 8. Cara hidup 8. Kepelbagaian agama dan kepercayaan 8. Malaysia 7. Sistem pendidikan d.1 Penduduk a.3 Kebudayaan dan kesenian a. Undang-undang dan peraturan dianggotai dan faedahnya b. Komposisi dan taburan b.6 Warisan Sejarah a. Kegiatan sosial dan kebajikan b.2 Agama dan kepercayaan a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful