FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI MOTIVASI PEMBELAJARAN TERHADAP SUBJEK EKONOMI MAHASISWA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

MASHITHAH BINTI KHALID PENDIDIKAN EKONOMI

1/26/2011

KAEDAH PENYELIDIKAN 1

1

ISI KANDUNGAN
1.0 BAB 1 PENDAHULUAN PENYATAAN MASALAH 2.0 BAB 2 LITARATUR RIVEW 3.0 BAB 3 METODOLOGY
1/26/2011 KAEDAH PENYELIDIKAN 1 2

PENDAHULUAN
Motivasi adalah penting dalam diri seseorang pelajar terutama ketika mempelajari sesuatu. Motivasi turut mendorong gaya pembelajaran seseorang pelajar bagi meningkatan pencapaian pelajar. Hal ini dapat dilihat dalam kajian Abdul Rahim Hamid et al. (2008) yang menjelaskan gaya pembelajaran seseorang pelajar didorong kuat oleh motivasi, dimana motivasi memainkan peranan penting untuk menimbulkan kesedaran dalam kalangan pelajar untuk menguasai pembelajaran mereka. Pencapaian yang cemerlang seseorang pelajar adalah bergantung kepada bagaimana pelajar berkenaan memotivasikan dirinya.

1/26/2011

KAEDAH PENYELIDIKAN 1

3

PENYATAAN MASALAH
1. Tranformasi Pelajar Dari Sekolah Ke Institusi Pengajian Tinggi
– Para Mahasiswa tercicir pada awal semester di universiti ini kerana perbezaan cara belajar dan gaya mengajar dipraktikan oleh universiti (Anis Maesin et al. 2009).

1/26/2011

KAEDAH PENYELIDIKAN 1

4

PENYATAAN MASALAH
2. Pelaksanaan Kaedah Pembelajaran Yang Kurang Berkesan
kaedah pembelajaran kolaboratif yang diamalkan kurang berkesan, kekurangan kemahiran pemikiran kritis pelajar dan menyebabkan prestasi Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) yang kurang memuaskan (KhooYin Yin 2008),
1/26/2011 KAEDAH PENYELIDIKAN 1 5

PENYATAAN MASAALAH
3. Peguasaan Bahasa Inggeris • penguasaan Bahasa Inggeris sesetengah mahasiswa adalah lemah menurut (Azizi HJ. Yahaya et al. 2008) • (Faridah Karim & Rahman Ismail 1992), mahasiswa universiti mengalami masalah mendapat bahan rujukan daripada perpustakan serta masalah tidak memahami bahan rujukan yang dibaca yang kebanyakannya dalam Bahasa Inggeris dan latar belakang matematik yang lemah.

1/26/2011

KAEDAH PENYELIDIKAN 1

6

OBJEKTIF KAJIAN
• Mengenal pasti faktor luaran yang mempengaruhi motivasi pembelajaran dalam subjek ekonomi di UKM. • Mengenal pasti faktor dalaman yang mempengaruhi motivasi pembelajaran dalam subjek ekonomi di UKM. • Melihat perbezaan diantara faktor dalaman dan luaran berdasarkan aspek demografi dalam motivasi pembelajaran .

1/26/2011

KAEDAH PENYELIDIKAN 1

7

KERANGKA KONSEPTUAL
DEMOGRAFI •Tahun pengajian •Jumlah jam belajar

--------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------

---

FAKTOR LUARAN •Rakan sebaya •Kaedah pembelajaran pensyarah •Persekitaran FAKTOR DALAMAN •Minat •Sikap •Emosi

MOTIVASI PEMBELAJARAN

1/26/2011

---

KAEDAH PENYELIDIKAN 1

8

HIPOTESIS KAJIAN
• Ho1: Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor luaran dengan motivasi pembelajaran dalam subjek ekonomi di UKM. • H02: Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor dalaman dengan motivasi pembelajaran dalam subjek ekonomi di UKM. • H03:Tidak terdapat perbezaan di antara faktor luaran dan faktor dalaman berdasarkan aspek demografi
1/26/2011 KAEDAH PENYELIDIKAN 1 9

DIFINASI OPERASIONAL
• Motivasi - Motivasi adalah untuk menginspirasikan seseorang untuk bekerja secara individu ataupun secara berkumpulan, untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik (N. Malik 2010). • Motivasi Pembelajaran - motivasi pembelajaran ini merujuk kepada perkara yang memdorong kepada seseorang pelajar itu untuk melalui proses pembelajaran
1/26/2011 KAEDAH PENYELIDIKAN 1 10

Samb…
• Pengaruh Rakan Sebaya - anak-anak muda yang sama umurnya dalam satu kumpulan • Kaedah Pembelajaran Pensyarah - Kaedah pembelajaran pensyarah adalah dalam pelbagai bentuk terpulang kepada kesesuian dan kesukaan seseorang pengajar tersebut

1/26/2011

KAEDAH PENYELIDIKAN 1

11

Samb…
• Persekitaran - Persekitaran adalah menjurus kepada persekitaran pelajar yang akan mempengaruhi motivasi seseorang pelajar. • Sikap - Sikap menurut (Safiah 1979) menegaskan minat membaca di kalangan pelajar berkait rapat dengan faktor pencapaian
1/26/2011 KAEDAH PENYELIDIKAN 1 12

Samb…
• Minat/ Instrinstik - Minat adalah sesuatu yang disukai oleh seseorang. Menurut Noraini Omar (2008) minat adalah seseuatu yang diminati oleh seseorang yang berbentuk positif. • Emosi - Emosi adalah perasaan yang dialami oleh seorang pelajar ketika yang akan mempengaruhi motivasi pembelajaran
1/26/2011 KAEDAH PENYELIDIKAN 1 13

Samb..
• Faktor Jantina - Faktor jantina ini akan menunjukan tahap motivasi pembelajaran antara lelaki dan perempuan bagi pelajar ekonomi. • Faktor Bangsa - motivasi pembelajaran berdasarkan etnik turut dilihat untuk memastikan faktor-faktor yang menyumbang kepada motivasi pembelajaran. Dalam kajian Norlia Abd Aziz et al. (2006) didapati bahawa terdapat perbezaan yang signifikan gaya pembelajaran permukaan mengikut etnik. Bagi gaya pembelajaran mendalam, terancang dan gigih usaha didapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar Melayu dan Cina
1/26/2011 KAEDAH PENYELIDIKAN 1 14

Bab2: SOROTAN KARYA
Motivasi Pembelajaraan
Teori motivasi Abdul Rahim Bin Hamdan et al. 2008 Gilson al et. 2008 Saemah & John 2006 Motivasi berdasarkan faktor bangsa Norlia Abd Aziz et al. 2006 Motivasi berdasarkan Lokasi Sekolah

Faktor dalaman yang mempengaruhi motivasi pembelajaran

Faktor Luaran yang Mempengaruhi Motivasi Pembelajaran

Motivasi Pengajaran dan Pencapaian Pelajar Saemah & John 2006

Motivasi Berdasarkan Faktor Jantina Azizi Yahya & Nurhashimah Ismail 2008

Faktor-faktor Mempengaruhi Motivasi Pembelajaran Subjek Ekonomi UKM
1/26/2011 KAEDAH PENYELIDIKAN 1 15

BAB3: METODOLOGY
• Reka Bentuk Kajian - Tinjauan (soal-selidik) • Tempat Kajian - Universiti Kebangsaan Malaysia, iaitu Fakulti Ekonomi dan Perniagaan

1/26/2011

KAEDAH PENYELIDIKAN 1

16

Samb..
• Sempel Kajian - 100 orang pelajar ekonomi di fakulti ekonomi dan perniagaan • Instrument Kajian - soal selidik yang ditadbirkan kepada sampel kajian fakulti ekonomi dan perniagaan, soal selidik ini mempunyai 4 bahagian

1/26/2011

KAEDAH PENYELIDIKAN 1

17

Samb…
• Analisi Data - Statistik Untuk Sains Sosial (SPSS PC + VERSION 11.55) - melibatkan dua jenis analisis, iaitu analisis deskriptif dan analisis inferensi • Prosedur Pemerolehan Data -Langkah pertama yang diambil ialah mendapatkan izin dari Pihak Universiti Kebangsaan Malaysia dan fakulti ekonomi dan perniagaan kerana kajian ini melibatkan pelajar dari fakulti berkenaan.
1/26/2011 KAEDAH PENYELIDIKAN 1 18

kesimpulan
• Kajian ini berkaitan faktor-faktor mempengaruhi motivasi pembelajaran mahasiswa ekonomi. • Secara keseluruhannya ia melihat faktor dalaman dan luaran serta hubung kait antara faktor demografi kepada motivasi pembelajara pelajar ekonomi bagi penenutut di Universiti Kebangsaan Malaysia.
1/26/2011 KAEDAH PENYELIDIKAN 1 19

Sekian… terima kasih

1/26/2011

KAEDAH PENYELIDIKAN 1

20

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.