LAPORAN KAJIAN PASARAN BAGI PROGRAM DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM DAN TEKNOLOGI Pengenalan Universiti Malaysia Perlis telah

bercadang untuk menawarkan satu program akademik yang baru iaitu Program Diploma Kejuruteraan Awam dan Teknologi. Kertas kerja bagi penawaran program ini telah dibangunkan oleh sebuah pasukan pembangunan program, yang dianggotai oleh staf UniMAP dari Pusat Pengajian Kejuruteraan Alam Sekitar, dan dicadangkan untuk ditawarkan oleh Pusat Pengajian Kejuruteraan Alam Sekitar (PPKAS) dan menjadi program diploma teknologi pertama di PPKAS. Dalam proses mendapatkan kelulusan penawaran program baru daripada pihak Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT), Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, IPTA yang bertanggungjawab telah disyaratkan untuk membuat kajian terhadap maklum balas daripada pihak luar terutamanya daripada pihak industri. Oleh itu, pasukan pembangunan program di bawah pemantauan Dekan Pengurusan Akademik UniMAP dalam proses membuat kajian pasaran pada fasa pertama. Borang Soal Selidik Borang soal selidik yang digunakan telah dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan (kini Kementerian Pengajian Tinggi) dan telah diubahsuai oleh sebuah pasukan yang diketuai oleh Dekan Pengurusan Akademik UniMAP yang mana ianya boleh dibahagikan kepada tiga bahagian utama iaitu: (a) maklum balas berkenaan kursus-kursus yang ditawarkan, (b) maklum balas berkenaan peluang pekerjaan bagi para graduan, dan (c) maklum balas berkenaan pembabitan pihak industri sebagai sokongan terhadap program ini. a. Kursus-kursus yang ditawarkan.

Soalan-soalan yang dikemukakan pada bahagian ini adalah bertujuan bagi mendapatkan maklumbalas daripada organisasi yang berkenaan tentang kesesuaian dan keperluan bagi kursus-kursus yang telah dicadangkan bagi program ini. Antara perkara-perkara yang ditekankan adalah seperti berikut: a) Kesesuaian kursus-kursus yang ditawarkan iaitu kursus-kursus ini hendaklah merangkumi teori-teori asas bagi bidang-bidang yang berkaitan seperti Mekanikal, Elektrikal dan Elektronik. b) Kerelevanan kursus-kursus pada keadaan semasa iaitu kursus-kursus ini adalah seiring dengan perkembangan pesat teknologi-teknologi baru. c) Keperluan kursus-kursus lain yang relevan iaitu kursus-kursus yang diperlukan bagi memantapkan lagi program ini. d) Jangkamasa latihan praktikal di industri.

Pembabitan pihak industri. Kesimpulan Kerjasama dari pihak industri untuk memberi maklumat amatlah diharapkan di dalam menghasilkan program yang berkualiti dan seterusnya dapat melahirkan graduan-graduan yang dapat memenuhi kehendak industri. f) Anggaran jumlah jawatan yang diperlukan dalam sesebuah organisasi. i) Galakan kepada staf untuk mengikuti program berkenaan. .b. Pihak industri diminta memberi pendapat tentang peluang-peluang pekerjaan bagi para graduan program ini. Antara soalan-soalan yang dikemukakan adalah: e) Jabatan dan jawatan yang sesuai bagi graduan program ini. j) Pendapat terhadap keupayaan program ini bagi memenuhi keperluan negara. Peluang pekerjaan. c. g) Keperluan program-program siswazah dalam bidang berkaitan. Antara soalansoalan yang dimajukan adalah: h) Kesediaan organisasi bagi membiayai pelajar untuk mengikuti program ini. Pihak industri diminta menyatakan beberapa perkara yang dapat menunjukkan sokongan terhadap program ini sekira ianya dapat dilaksanakan.

Pusat Pengajian Kejuruteraan Alam Sekitar Soal-selidik Kajian Pasaran Program Diploma Kejuruteraan Awam dan Teknologi Bahagian A. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 7. Teori asas Konsep semasa Aplikasi ICT Aplikasi kaedah kuantitatif 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 1 2 Penilaian 3-Memuaskan 4-Baik 5. 6. iii. iv. 3.kursus yang akan ditawarkan menyumbang kepada kekuatan program? Adakah pendekatan kepada “lab intensive” menyumbang kepada kekuatan program? Adakah subjek tambahan diperlukan dalam program ini? Adakah terdapat kursus yang tidak relevan kepada program yang dicadangkan? Nyatakan sama ada program yang dicadangkan telah memenuhi criteria berikut: i.Maklum balas mengenai Program Diploma Kejuruteraan Awam dan Teknologi 1. Adakah program ini memenuhi teori asas yang diperlukan dalam disiplin yang berkaitan? Adakah teori relevan dengan keadaan semasa? Adakah kursus. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 4. . 1 2 3 4 5 5. ii.Cemerlang Keputusan 3 4 5 2.Lemah 2-Sederhana Soalan 1.

10-20 >1000 20-30 >1500 >30 >2500 3. Ya Tidak . 4.8. & kualitatif v. 9. Relevan kepada pasaran semasa dan industri Adakah program mencukupi dari segi tempoh masa pengajian? Adakah program ini mencukupi dari segi tempoh masa latihan industri? Adakah graduan daripada program ini sesuai bekerja di industri? Adakah graduan dalam bidang ini diperlukan dalam jumlah yang besar dari tahun ke tahun bagi memenuhi keperluan industri? Perlukah universiti. 1 2 3 4 5 Bahagian B. Adakah graduan dalam bidang ini sesuai untuk bekerja dengan pihak anda? Berapakah jumlah jawatan di dalam organisasi anda yang boleh dipenuhi oleh graduan program ini? Berapakah jumlah pendapatan sebenar yang bakal diterima oleh graduan program ini? Adakah program ini akan melahirkan graduan yang terlatih dalam bidang berkaitan untuk pasaran buruh di negara ini? 1-10 <1000 Ya Keputusan Tidak 2. 10 . 11 .universiti menawarkan program ini diperingkat pascasiswazah? 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 12 .Maklum balas mengenai peluang pekerjaan bagi graduan Program Pengajian Diploma Kejuruteraan Awam dan Teknologi Soalan 1.

Ya Tidak Komen/cadangan/ulasan anda mengenai Program Diploma Kejuruteraan Awam dan Teknologi ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Terima kasih di atas respon anda . Ya Tidak 3.Bahagian C.Maklum balas mengenai pembabitan industri Soalan 1. Name: ________________________________ Designation: ________________________________ Nama Syarikat: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ . Adakah graduan dalam bidang ini sesuai untuk menjalani latihan industri di tempat anda? Adakah pihak anda pernah membiayai pelajar mengikuti program yang berkaitan? Adakah pihak anda menggalakkan staf untuk mengkuti program ini? Ya Keputusan Tidak 2.