ASPEK AL QUR’AN

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

KEGIATAN 1 : Ayat-ayat Al Qur’an Tentang Anjuran Bertoleransi
: Memahami ayat-ayat Al Qur’an tentang anjuran bertoleransi :  Membaca QS. Al Kafirun, Yunus : ayat 40-41, dan Al Kahfi ayat 29.  Menjelaskan arti QS. Al Kapirun, Yunus ayat 40-41 dan Al Kahfi ayat 29.  Membiasakan perilaku bertoleransi seperti terkandung dalam QS. Al Kafirun Yunus : 40-41 dan Al Kahfi ayat 29. : Siswa dapat :  Membaca dan mengidentifikasi tajwid dalam QS. Al Kafirun, Yunus ayat 40-41 dan Al Kahfi ayat 29  Mengartikan setiap kata, ayat, dan menjelaskan arti/ kandungan ayat QS. Al Kafirun, Yunus : 40-41 dan Al Kahfi ayat 29  Membiasakan , mempraktekkan dan menujukkan perilaku bertoleransi sesuai dengan QS. Al Kafirun, Yunus : 40-41 dan Al Kahfi ayat

Tujuan Pembelajaran

Ringkasan Materi
I. QS. Al Kafirun Membaca Surat Al Kafirun 1-6 .1.1

                                   
1. 2. Hukum Bacaan Bacaan Hukum Bacaan Mad wajib muttasil Mad ‘arid Cara Membaca Yaaaa (panjangnya 5 harakat Al-Kafirun (panjangnya 2,4 atau 6 harakat Ang tum (dibaca samar) Abattum (memasukkan huruf dal pada huruf ta) A’budd Alasan / Sebab Karena huruf mad mhdapi hrf hamzah dlm satu kata Karena adanya huruf mad bertemu huruf mati berhenti (waqaf) dalam bacaan Kerena nun mati menghadapi huruf ta’ Tanda sukun pd hrf dal menghdpi hrf ta berhakat, keduanya sm makhrajnya dan lain sifatnya Huruf dal berharakat sukun karena waqaf

r'¯»t crãÏÿ»x6ø9$ OçFRr& nt6tã

Ikhfa’ Idgham mutajanisain

   

Qolqolah kubra

1.3. Arti secara Harfiah / setiap kata Katakanllah Wahai orang-orang kafir = =

Aku tidak akan menyembah Apa yang kamu sembah Dan kamu bukan Penyembah (Tuhan) Yang aku sembah Dan aku tidak pernah Menjadi penyembah Apa yang kamu semabah Dan kamu tidak pernah Menjadi penyembah Yang aku sembah Untukmulah agamamu Dan untukkulah agamaku

= = = = = = = = = = = = =

                           

1.4. Arti per ayat / terjemahan ayat 1. Katakanlah: “Wahai orang-orang Kafir!” 2. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah 3. Dan kam bukan penyembah Tuhan yang aku sembah 4. Dan aku tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang kamu sembah 5. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah 6. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku 1.5. Isi Kandungan Ayat  Menolak ajakan kaum musrikin untuk tukar menukar pengamalan keimanan dan peribadatan atau untuk keluar dari agama Islam dan menganut agama mereka dengan tegas dan bijaksana. ( pelajari QS. Al Baqarah ayat 217 ).

 Penegasan bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad Saw dan umat Islam berbeda dengan orang-orang kafir. Demikian juga cara peribadatannya.  Setiap Muslim / Muslimah akan bertekad dan berusaha secara sungguh-sungguh agar selama hidup di alam dunia ini senantiasa meyakini kebenaran agama Islam yang dianutnya dan mengamalkan seluruh ajarannya dengan bertakwa kepada Allh Swt.  Tidak ada kompromi (toleransi) dalam hal keimanan (akidah) dan peribadatan, namun dalam pergaulan bermasyarakat antara umat Islam dan umat lain (non Islam) hendaknya saling menghormati dan menghargai serta bekerja sama dalam urusan dunia demi terwujudnya keamanan, ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan bersama. 1.6. Membiasakan perilaku bertoleransi seperti terkandung dalam surat Al Kafirun a. Identifikasi perilaku bertoleransi sesuai dengan surat Al Kafirun ayat 1-6 - Setiap muslim harus bersikap tegas dalam mempertahankan dan keyakinan sebagai muslim. - Sikap tegas itu harus disampaikan dengan cara yang baik, agar tidak menyinggung persasaan orang lain yang berbeda keyakinan. - Tidak mau berkompromi dalam hal akidah dan keyakinan, dengan dalih dan alasan apa pun. misalnya dengan menghadiri perayaan misa, natal, waisak, dan lainya. - Bersikap saling menghormati dan menghargai terhadap sesama, meskipun terdapat perbedaan satu sama lain b. Menunjukkan perilaku bertoleransi sesuai dengan surat Al Kafirun ayat 1-6 - Tidak mengganggu orang lain yang berbeda agama dan keyakinan dengan kita. sebab dalam agama Islam tidak ada paksaan bagi siapa pun untuk memeluk agama Islam. - Tidak mau menerima pujuk rayu dari orang lain yang bermaksud mengajak kita keluar dari agama Islam’ - Menganggap orang lain sebagai saudara, meskipun berbeda agama dan keyakinan, sehigga tercipta kerukunan dan kedamaian. - Selalu bersikap hormat dan menghargai orang lain yang berbeda keyakinan gamanyas ehingga tercipta kbersamaan dalam perbedaan - Selalu menghindari sikap bermusuhan dan kebencian pada orang lain yang berbeda agama. sebab Islam adalah agama damai yang menganjurkan umatnya bersikap prilaku kasih saying. c. Mempraktikkan perilaku tolernsi seperti terkandung dalam QS Al Kafirun ayat 1-6 Untuk dapat membiasakan diri berperilaku toleran terhadap sesama, hendaknya terlebih dahulu kamu memperhatikan beberapa hal berikut ini; - Tanamkan sikap persaudaraan dan kebersamaan dengan sesama, baik sesama, baik sesama muslim maupun sesame warga negara dan sesama umat manusi. - Hindari sikap egois dan merasa diri paling benar, sehingga tidak ada orang atau pihak yang merasa dilecehkan atau direndahkan yang pada gilirannya akan menimbulkan permusuhan dan saling membenci. - Hindari sikap buruk sangka dan curiga terhadap orang lain yang memiliki perbedaan pandangan, pendapat dan keyakinan dengan kita tanpa alas an yang jelas. - Mulailah memiasakan diri bersikap toleran dalam kehidupan sehari-hari, baik di Lingkungan keluarga, sekolah maupun di lingkungan masyarakat yang luas.

2.

QS. Yunus ayat 40 -41 2.1. Membaca Sutar Yunus ayat 40-41

Nåk÷]ÏBur `¨B ß`ÏB÷sã ¾ÏmÎ/ Nåk÷]ÏBur `¨B w ÚÆÏB÷sã ¾ÏmÎ/ 4 y7/uur ÞOn=÷ær& tûïÏÅ¡øÿßJø9$$Î/ ÇÍÉÈ bÎ)ur x8qç/¤x. @à)sù Ík< Í?yJtã öNä3s9ur öNä3è=yJtã ( OçFRr& tbqä«ÿÌt/ !$£JÏB ã@yJôãr& O$tRr&ur ÖäüÌt/ $£JÏiB tbqè=yJ÷ès? ÇÍÊÈ
2.2 Hukum Bacaan Bacaan Hukum Bacaan Izhar Idgham bila gunnah Ikhfa’ Cara Membaca Minhum (dibaca jelas) Malla (dibaca berpadu tanpa dengung) Ing kazzabu (dibaca samara) Bariiun (panjangnya lima harakat) Ta’maluun (panjangnya 2,4 atau 6 harakat) Alasan / Sebab Karena nun mati menghadapi huruf ha’ Karena nun mati menghadapi huruf lam Karena nun mati menghadapi huruf kaf (salah satu hrf ikhfa’) Karena huruf mad menghadapi huruf hamzah dlm satu kata Karena adanya hruf mad bertemu hrf mati berhenti(waqaf) dlm bacaan.

Nåk÷]ÏB w`¨B

x qç/¤x. bÎ)u x äüÌt/ bqè=yJ÷ès?

Mad ‘arid Mad ‘arid

2.3. Arti secara Harfiah / setiap kata Dan, di antara mereka Ada orang-orang beriman Kepadanya (Al Qur’an) Dan, di antara mereka Ada (pula) orang-orang yang tidak beriman kepadanya ( Al Qur’an) Dan Tuhanmu lebih mengetahui Tentang orang-orang yang berbuat kerusakan Dan jika mereka mendustakan kamu Maka katakanlah bagiku pekerjaanku = = = = =

= = = =

               

Tuhanmu lebih mengetahui tentang orangorang yang berbuat kerusakan. Identifikasi perilaku bertoleransi sesuai dengan durat Yunus ayat 40-41 . 2. orang-orang yang beriman harus berpendirian teguh dan yakin bahwa Nabi Muhammad Saw betul-betul Rasul Allah Swt yang terakhir dan Al Qur’an merupakan kitab suci.Isi Kandungan Ayat  Umat Islam yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad Saw. dan banyak berbuat kerusakan di muka bumi.Bahwa di dunia ini selalu ada perbedaan. Membiasakan perilaku bertoleransi seperti terkandung dalam QS. terbagi menjadi dua golongan. .  Dalam menghadapi orang-orang yang tidak beriman kepada Al Qur’an dan mendustakan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad Saw. Allah Swt pun Mengetahui terhadap sikap dan perilaku orang yang tidak beriman / kaum Kafir yang senantiasa berbuat durhaka kepada Allah Swt. . dan ada pula golongan yang mendustakan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad Saw. sebagai Rasul Allah Swt. Di antara mereka ada orang-orang yang tidak beriman kepada Al Qur’an. dan banyak berbuat durhaka kepada Allah Swt. 2. dan diantaranya ada (pula) orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Jika mereka mendustakan kamu. ada orang yang beriman kepada Allah dan ada pula yang tidakberiman. dan kitab suci yang disampaikannya.Orang yang tidak beriman itu perbuatannya cendrung merusak. maka katakanlah!.4.. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan.Dan bagimu pekerjaanmu Kamu berlepas diri Terhadap apa yang kamu kerjakan Dan aku berlepas diri = = = = = Terhadap apa yang kamu kerjakan                     2.6. 41. Ada golongan umat manusia yang beriman terhadap kebenaran kerasulannya. Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. dan tidak beriman kepada Al Qur’an  Allah Maha Mengetahui sikap dan perilaku orang-orang beriman yang selama hidupnya di dunia senantiasa bertakwa kepada-Nya. Yunus Ayat 40-41 a.5.. Arti per ayat / terjemahan ayat 40. yang terakhir.

- Jika mereka orang yang tidak beriman mengoda dan memperdaya kamu. Membaca surat Al Kahfi ayat 29 È@è%ur .Selalu menerima kehadiran orang lain. sehingga dapat menimbulkan kebencian dan kemarahan orang laina . . baik dalam berpendapat.Untuk dapat membiasakan diri bersikap toleran seperti terkandung dalam QS. dan amalkan sesuai dengan petunjuknya Tanamkan sikap hormat dan menghargai orang lain dalam segala hal. Menunjukkan perilaku bertoleransi sesuai denga surat Yuns ayat 40-41 .Selalu bersikap waspada terhadap orang atau pihak lain yang bermaksud menghancurkan akidah kita.2 Hukum Bacaan Bacaan Hukum bacaan Idgham Bila gunnah Ikhfa’ Haqiqi Oä3În/§`ÏB ( uä!$x©( Cara membaca Mirrabbikum (bunyi sukun menjadi satu dengan ra’) Famany-syaa-a (suara nun ttp terdengar Alasan / Sebab Nun sukun bertemu huruf ra’ Nun sukun bertemu huruf . b. seperti dalam lingkungan keluarga ketika berbeda pendapat dengan adik atau kakaktentang sesuatu.Hindari sikap arogansi dan keras kepala yang mengganggu diri sebagai yang terbaik dan paling benar. . hendaknya kita tetap dalam keyakinan dan keimanan yang kita miliki. Yunus : 40-41. hendaknya bersikap tegas. dan jika ada gangguan dari pihak lain. c.Selalu menghargai akidah dan keyakinan yang diant orang lain. . Setiap orang hendaknya tidak saling mengganggu atau merendahkan satu sama lain. sehingga pesatuan dan kesatuan sukar diwujudkan. Hargai setiap pendapat dan hormati setiap keyakinan orang lain. berperilaku maupun berkeyakinan erhadap agama yang dianutnya.1. Sebab setiap orang berhak memiliki keyakinannya masing-masing . QS. sombong dan angkuh yang dapat membuat orang lain tersinggung. hendaknya kamu jangan terpengaruh oleh tipu daya mereka. Yunus ayat 40-41 .ysø9$# `ÏB óOä3În/§ ( `yJsù uä!$x© `ÏB÷sãù=sù ÆtBur uä!$x© öàÿõ3uù=sù 4 !$¯RÎ) $tRôtGôãr& tûüÏJÎ=»©à=Ï9 #·$tR xÞ%tnr& öNÍkÍ5 $ygè%Ï uß 4 bÎ)ur (#qèVÉótGó¡o (#qèO$tóã &ä!$yJÎ/ # È@ôgßJø9$%x. tanpa harus mencurigai atau memusuhi orang tersebut.Selalu menghindari sikap egois.Pelajari agama Islam dengan baik dan benar.. 3. Èqô±o onqã_âqø9$# 4 [ø©Î/ Ü>#u¤³9$# ôNuä!$yur $¸)xÿs?öãB ÇËÒÈ 3. Mempraktikkan perilaku toleransi seperti terkandung dalam QS. meskipun berbeda keyakinan dengan kita. Al Kahfi ayat 29 3. . hendaknya terlebih dahulu kamu memperhatikan beberapa hal berikut ini.Mulailah membiasakan diri bersikap perilaku toleran dari lingkungan yang paling kecil dalam hal yang sangat sederhana.

atau 5 harakat Naa raa (tanwin tdk berbunyi. Arti secara Harfiah / setiap kata Dan katakanlah kebenaran itu (datangnya) dari Tuhanmu Maka barang siapa yang ingin (beriman) Hendaklah dia beriman Dan barang siapa yang ingin .`yJsù ur u`ÏB÷ Idgham Bigunnah Mad jaiz Munfasil ! $tRôtGôãr&$¯ RÎ) #·$tR tp samar antara izhar dan idgham Miwwa (waw skn dimaskkan menjd satu dgn huruf waw dgn mendengung Innaa a’tadnaa (panjangnya 2.4.3. (kafir) Bialah dia kafir Sesungguhnya kami Telah disediakan Bagi orang yang zhalim itu neraka Yang gejolaknya mengepung mereka Dan jika mereka minta minum mereka Akan diberi minum Dengan air seperti besi yang mendidih Yang menghanguskan muka = = = = = = = = = = = = = =                                   . brbh menjd a syin Nun sukun bertemu huruf waw Mad tabi’I bertemu hamzah pada kata berikutnya Tanwin fathah pada hrf ra dibaca waqaf dan panjangnya 2 harakat Mad ‘Iwad 3.3.

Dan jika mereka meminta minum. dianggap zalim. yang gejolaknya mengepung mereka.Dakwah Islam harus di siarkan ke segala penjuru dunia. Membiasakan perilaku bertoleransi seperti terkandung dalam surat Al Kahfi ayat 29 a. dan balasan bagi orang zalim adalah neraka.Tidak memaksa kehendak sendiri. hendaknya terlebih dahulu kamu memperhatikan beberapa hal berikut ini. maka barang siapa yang ingin beriman. 3.. b. Arti per ayat / terjemahan ayat 29 “Dan katakanlah: kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. dan mengandung unsur menyekutukan Allah Swt.  Manusia yang memilih agama yang salah yakni yang tidak berasal dari Allah Swt. c. Al Kahfi : 29 Untuk dapat membiasakan diri bersikap toleran seperti terkandung dalam QS.Agama Islam menganggap orang yang tidak beriman termasuk oramh berbuat aniaya terhadap dirinya. . . sesuai yang diajarkan agama Islam.Bersikap teguh pendirian dalam menegakkan kebenaran.4. Identifikasi perilaku bertoleransi sesuai dengan durat Al Kahfi ayat 29 . tapi tidak boleh dengan jalan memaksa. sedangkan yang sari selah datangnya dari selain Allah Swt. termasuk dalam memilih agama. Yunus : 40-41.Selalu mempertebal keimanan agar tidak mudah tergoda oleh pihak lain yang menginginkan kita keluar dari agama Islam. niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang yang paling jelek.  Manusia baik sebagai individu maupun kelompok. .Agama Islam memberikan kebebasan kepada manusia.Bersikap demokratis dan jiwa besar dalam menghadapi perbedaan. . . dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir. Isi Kandungan Ayat  Kebenaran itu datangnya dari Allah Swt. termasuk pebedaan agama dan keyakinan. . yakni kebenaran dari Allah SWT.Setiap muslim harus berpegang teguh kepada kebnaran yang hakiki. termasuk memaksa orang lain agar memeluk agama islam. Apakah ia mau menjadi muslim atau tetap menjadi kafir. . . . dan perbuatannya itu hanya akan mencelakakan dirinya sendiri. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi oang yang zhalim itu neraka. memiliki kebebasan penuh untuk menentukan pilihan terhadap agama yang akan dianutnya. Mempraktikkan perilaku bertoleransi seperti terkandung dalam QS.5. Menunjukkan perilaku bertoleransi sesuai denga surat Al Kahfi ayat 29 .Minuman yang paling buruk Tempat istirahat yang paling jelek = =       3. .” 3.6.

………………………. sebab perbedaan adalah pertanda kemajuan dan kekayaan kelompok yang suatu saat dapat bermanfaat bagi kehidupan sesama. . 5.             …………………. LEMBAR KERJA SISWA 1. Bacaan Hukum Bacaan Cara Membaca ……………………….- Bersikap menghargai perbedaan. 6. Isilah titik-titik pada kolom berikut ! No.    Idgham mutajanisain  2. sebaliknya sikap egois hanya dapat mengundang kebencian dan banyak musuh. ……………………… Waminhum …………………. 1. ………………… ………………… Alasan Fathah pada huruf lam (mad) menghadapi alif mati dan hamzah     …………………  …………………. 8. ………………… Setelah huruf mad bertemu huruf yang mati Huruf dal …………………. sehingga terhindar dari sikap perilaku picik dan memandang sebelah mata terhdap orang lain. . Tanamkan keyakinan bahwa besikap toleran akan mendatangkan banyak kawan dan saudara. baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. berpikir dan belajar dari pengalaman. Duu di baca panjang 2 harokat (1 Alif) Ang tum ………………………. 3. Hindari sikap menutup diri dan membatasi pergaulan yang luas dengan sesama. Nun mati menghadapi ya Mad Asli …………………. 4. Perluas wawasan dan pemikiran dengan cara banyak membaca. 7.1.. ……………………….

Agama Islam senantiasa berdampinga dengan agama lain. kehiidupan e. c. ……………………… berharakat sukun …………………. a. 2. Tulis Isi kandungan surat Yunus ayat 40-41. 1. duri yang keras 1. Identifikasikan perilaku bertoleransi yang terkandung dalam surat Al Kaafiruun ayat 1-6 ! 2. mu’amalah b. ……………………….2. Berikut ini yang tidak termasuk kandungan Surah Yunus ayat 40-41 adalah…. Untukmulah agamamu dan untukkulah agama ku. e.    artinya adalah…. Kita tidak boleh bersikap toleransi dalam hal …. e. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.. Menghargai dan menghormati penganut agama lain. Memilih suatu agama untuk dianut merupakan Hak Azazi Manusia. Islam dikatakan sebagai agama yang toleran. ekonomi Minuman orang-orang kafir di neraka adalah…. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah tuhan yang kamu sembah. akidah d. Bagaimana sikap anda terhadap orang yang berbeda pendapat dan keyakinan dengan anda! 4. 1. Soal Uraian Jawablah pertanyaan dengan singkat dan benar. d. di dunia ini ada orang-orang yang beriman kepada Al Qur’an dan ada pula yang tidak beriman b. b. Agama Islam menanamkan sikap peduli antarsesama muslim. besi yang mendidih timah yang mendidih d. Dalam menghadapi kaum yang tdak beragama Islam. 3. b. Aku tidak akan mennyembah apa yang kamu sembah.   10   9. ………………… 1. a. d. b. …………………. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. 5. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Umat Islam dan umat non-Islam sama-sama umat yang diredhoi oleh Allah Swt. d. 4. 3. c. besi yang kuat e. keperluan c. maksudnya adalah…. a. e. Agama Islam tidak boleh menghalangi seseorang untuk menentukan agama yang akan dianutnya. Setiap orang berlepas diri dari apa yang dikerjakan orang lain. Soal Pilihan Ganda Berilah tanda Silang (X) pada salah satu jawaban yang paling tepat. besi yang keras c.3. c. umat Islam harus berpendirian teguh. Jelaskan apa maksudnya! . Allah Swt Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat kebaikan dan orang yang berbuat kerusakan. a. a.

4. Tulis beberapa contoh hukum bacaan idgham dalam surat Yunus : 40-41 dan Al Kahfi : 29.  c. Artikan kata di bawah ini a. 8. Tulis judul dan nama pengarang buku yang dijadikan referensi!. Tugas ! 1. 6.5.    1. Tulis beberapa contoh perilaku toleransi terhadap orang yang berbeda agama ! 2. Jelaskan sebab turunnya surah Al Kafirun ayat 1-6. Diskusikan dan kemukakan contoh-contoh kerja sama antara umat Islam dan umat lain (nonIslam) dalam urusan dunia yang dibenarkan syara’ 2. Bagaimana bersikap toleransi yang baik dan benar menurut ajaran Islam ! b.    d. Tulis isi kandungan surat Al Kahfi ayat 29. 10.   e. Tulis masing-masing tiga contoh dari perbuatan zhalim terdap Allah Swt dan sesame manusia 7.    b. Ranah Afektif (berkelanjutan) No . 9. Carilah referensi buku-buku Agama Islam dan buku lainnya. a.  b. Kemukakan alasan-alasannya bahwa tukar-menukar keimanan dan peribadatan Islam dengan keimanan dan peribadatan yang bukan Islam itu hukumnya haram.

Al Jumu’ah ayat 9-10. Al jumu’ah ayat 9-10 Tujuan Pembelajaran : Siswa dapat :  Membaca dan mengidentifikasi tajwid dalam QS.ASPEK AL QUR’AN Standar Kompetensi Kompetensi Dasar KEGIATAN 2 : Ayat-ayat Al Qur’an Tentang Etos Kerja : : Memahami ayat-ayat Al Qur’an tentang Etos Kerja  Membaca QS. Al Mujadilah ayat 11 dan QS.  Menjelaskan arti QS. Al Mujadilah ayat 11 dan QS.  Membiasakan perilaku etos kerja seperti terkandung dalam QS. Al Mujadilah ayat 11 dan QS. Al Mujadilah : 11 dan Al Jumu’ah : 9-10 . Al Jumu’ah ayat 9-10.

Al Mujadilah : 11 dan Al Jumu’ah : 9-10. dan menjelaskan arti (kandungan) ayat QS. Membaca Surat Al Mujadilah ayat 11                                1. QS.  Membiasakan .2 Hukum Bacaan Bacaan Hukum Bacaan Mad Jaiz Munfsil Mad Jaiz Munfasil Cara Membaca Yaa ayyuhallaiina (ya dibaca panjang 2 s/d 5 harakat) Aamanuu izaa (nun dibaca panjng antara 2 s/d 5 harakat Alasan / Sebab Karena huruf mad menghdpi hrf hamzah pada kata berikutnya Sda       Waqaf Jaiz Boleh berhenti (waqaf) & Waqaf Jaiz boleh pula disambung Qiilang syuzuu (dibaca samara) Nun mati menghadpi huruf syin    Ikhfa’ La waqfa fihi 1.3 Arti secara Harfiah / Setiap kata Wahai Tdk boleh berhenti tanpa Karena tidak berada di mengulangi ayat sblmnya akhir ayat =   . RINGKASAN MATERI I. Al Mujadilah : 11 dan Al Jumu’ah : 9-10. ayat. Mengartikan setiap kata. Al MUJADILAH AYAT 11 1.1. mempraktekkan dan menujukkan perilaku etos kerja sesuai dengan QS.

4.Orang-orang yang beriman Apabila Dikatakan Kepadamu Berlapang-lapanglah = = = = = Dalam Majlis = Maka lapangkanlah Niscaya Allah akan memberi kelapangan Untukmu Dan apabila dikatakan Berdirilah kamu Maka berdirilah Niscaya Allah akan meninggikan Orang-orang yang beriman Di antara kamu Dan orang-orang Yang diberi ilmu pengetahuan Beberapa derajat Dan Allah Terhadap apa yang kamu kerjakan Maha mengetahui 1. Arti per ayat / Terjemahan ayat = = = = = = = = = = = = = = =                                       .

. apa pun pekerjaan kita dan di manapun tempat kita bekerja. ‘Berlapang-lapanglah kamu dalam majlis’. maka berdirilah. Ringkasnya Allah Swt.5. dan Allah Swt.Perilaku disiplin dan taat asas. sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. tidak hanya kepada manusia melainkan kepada Allah Swt. sebab pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai aturan. . Identifikasi perilaku beretos kerja seperti terkandung dalam QS Al Mujaadillah : 11 Perilaku etos kerja yang terdapat dalam ayat tersebut. . sehingga setiap tugas dan pekerjaan dijalankan dengan ikhlas. Isi kandungan Ayat  Perintah untuk memberikan kelapangan kepada orang lain da-orang beriman lam majlis ilmu.  Apabila disuruh bangun untuk melakukan hal-hal yang baik dan diridhai Allah.Bekerja dngan didasari niat ibadah kepada Allah Swt. maka patuhilah suruhan tersebut dengan segera dan dengan cara yang sebaik-baiknya. . Menunjukkan perilaku etos kerja sesuai dengan surat Al Mujadillah ayat 11.“ Hai orang-orang yang beriman.Rajin dan taat beribadah kepada Allah sehingga imannya terus bertambah dan semakin kuat. dan sepanjang menjalankan pekerjaan senantiasa mendapat pahala dari Allah Swt. baik ilmu-ilmu umum maupun ilmu-ilmu agama.. baik diri sendiri maupun orang atau pihak lain. akan mendatangkan hasil yang buruk. sehingga tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Membiasakan beretos kerja seperti terkandung dalam surat Al Mujaadillah ayat 11. sehinga pekerjaan dipandan sebagai sesuatu yang menyenangkan bukan beban yang memberatkan.Rajin dan giat mencari ilmu. dan segala majlis yang sifatnya mentaati Allah SWT. dan Rasul-Nya. Sebagai Muslim kita harus menunjukkan sikap perilaku etos kerja yang bagus. a.Bekerja denagan sikap penuh tangung jawab. Dan apabila dikatakan. apabila dikatakan kepadamu.Bekerja / belajar sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. .Menghormati hak dan kewibawaan orang lain. ‘Berdirilah kamu’. di antaranya yaitu sebagai berikut. b. pekerjaannya adalah belajar dan menggali ilmu pengetahuan.Bekerja / belajar dengan penuh semangat.” 1. majlis zikir. . .  Allah Swt mengangkat orang-orang beriman atas orang-orang yang tidak beriman dengan beberapa derajat tingginya. meningggikan derajat orang-orang beriman. mengangkat orang-rang beriman an berilmu pengathuan atas orang-oran yang beriman tetapi tidak berilmu pengetahuan beberapa derajat tingginya. sebab pada dasarnya semua orang ingin dihargai dan dihormati kewibawaannya.6. niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. . Sehingga tertanam rasa takut akan berbuat curang atau aniaya terhadap siapa pun. . teristimewa orang-orang beriman lagi berilmu pengetahuan. Maka belajarlah dengan menunjukkan perilaku etos kerja yang baik. Misalnya.Bersikap sportif dan konsekuen dengan bersedia menerima kesalahan dan kekurangan diri sendiri. Di antara perilaku etos kerja yang baik adalah. . . serta mengakui kelebihan dan kebenaran dari orang lain. niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan semakin hari semakin bertambah banyak ilmunya. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 1. sebagai pelajar. maka lapangkanlah.

dengan menata jadwal kegiatan sendiri dan berusaha menepati dan melaksanakannya sesuai komitmen diri.c. sehingga tidak terbersit pikiran akan menyepelekan atau mengabaikannya. Untuk dapat membiasakan diri beretos kerja yang baik.2. Membaca QS. hendaknya terlebih dahulu kamu perhatikan beberapa hal berikut : . Hari ini tidak akan dating lagi esok atau lusa. Hukum Bacaan Bacaan Hukum Bacaan Idgham bigunnah Izhar syafawi Cara Membaca Miy yaumin Zaalikum khoirun Alasan / Sebab Karena nun mati bertemu dgn hruf Ya Mim mati bertemu dengan huruf Kha      . ia akan menjadi sebuah kenangan. AL Jumu’ah ayat 9 . dan setia pada janji. . Al Jumu’ah ayat 9 . Sebagai generasi yang hidup di era modern.Biasakan hidup teratur dan bersikap disiplin. taat kepada aturan. 2.10 2. hendaknya kita dapat mempersiapkan diri dengan berbagai bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan. QS. .Biasakan menghargai waktu dan menggunakannya untuk hal-hal yan positif.10                                            2. tepat atas komitmen. waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. serta etos kerja yan baik.Mulailah membiasakan diri beretos kerja yang baik sejak sekarang. .Jadikan suatu pekerjaan atau tugas sebagai kewajiban yang harus ditunaikan. Sehingga hidup terasa indah dan bermakna.Pahami dengan baik. Mempraktikkan beretos kerja seperti terkandung dalam surat Al Mujadillah ayat 11.1. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa arti atau terisi dengan perbuatan yan sia-sia. bahwa waktu dan kesempatan datanganya hanya satu kali dalam seumur hidup. dimana persaingan hidup semakin ketat dan peluang mendapat pekerjaan semakin sempit. . ia akan terkubur oleh hari-hari berikutnya.

3. Arti secara Harfiah / Setiap kata Wahai orang-orang yang beriman = Apabila diseru Untuk menunaikan salat Pada hari jum’at = = = Maka bersegeralah Kepada mengingat Allah Dan tinggalkanlah jual beli Yang demikian itu Lebih baik bagimu Jika kamu Mengetahui Maka Apabila Telah ditunaikan salat = = = = = = = = =                           .          Idgham bilagunnah Kassyiralla’allakum Fathah tanwin bertemu dgn Lam Ikhfa’ Ikhfa’ Ing kuntum Fantasyiiruu Nun mati bertemu dengan huruf Kaf Nun mati bertemu Dgn huruf Ta 2.

Jika tidak maka aktivitas tersebut hukumnya haram.5. apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum’at maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Membiasakan beretos kerja seperti terkandung dalam surat Al Jumu’ah ayat 9 – 10. Isi kandungan ayat  Seruan Allah Swt.4. . untuk berusaha atau bekerja kembali agar memperoleh karunia-Nya.  Umat Islam yang telah selesai menunaikan shalat diperintahkan Allah Swt. maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. a. dan pabrik-pabrik. “Apabila telah ditunaikan salat.Bersikap perilaku seimbang terhadap pekerjaan duniawi mencari nafkah atau menuntut ilmu.Maka bertebaranlah Di muka bumi Dan carilah Dari karunia Allah Dan ingatlah Allah = = = = = Banyak-banyak Supaya kamu Beruntung = = =                  2.” 2. Identifikasi peilaku etos kerja sesuai denan surat Al jumu’ah ayat 9 – 10.: . seperti menuntut ilmu dan jual beli atau pekerjaan di kantor-kantor. terhadap orang-orang beriman atau umat Islam yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai mukhallaf untuk melaksanakan shalat Jum’at. baik peraturan negara maupun peraturan agama. dan wajib meninggalkan segala pekarjaannya.6.Perilaku pandai mengatur waktu. “Hai orang-orang yang beriman. sehingga hidup akan bermakna dan bermanfaat. 2.. denan pekerjaan ukhrawi.Perilaku disiplin dan konsekuen terhadap peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Arti per ayat / Terjemahan ayat 9. jika kamu mengetahui. yakni beribadah kepada Allah Swt.” 10. yang demikian itu lebih baik bagimu. .  Mengajar kita agar senantiasa berdisiplin dalam menunaikan ibadah wajib dan tetapberusaha dengan sungguh-sungguh dan bekerja keras. sehingga tidak ada waktu yang terbuang tanpa pekerjaan yang berarti. .

antara lain sebagai berikut . kepada umatNya untuk diisi dan dipergunakan sebaik-baiknya.Selalu bersikap seimbang antara pekerjaan dunia untukmencari nafkah dengan pekerjaan akhirat untuk beribadah. hendaknya kita mampu membiasakan diri beretos kerja yang tinggi dan mampu mempergunakan waktu sebaik-baiknya.Perilaku jujur dan adil dalam bekerja.Selalu berpegang teguh kepada aturan dan ketentuan yang berlaku.Mulailah membiasakan diri beretos kerja yang tinggi sejak sekarang dari hal-hal yang sederhana. - . Mempraktikan beretos kerja seperti terkandung dalam surat Al Jumu’ah ayat 9-10 Setelah memahami dan menhayati ayat di atas. b. .Tanamkan keyakinan bahwa dihadapan Allah tidak ada pekerjaan baik yang sia-sia melainkan semuanya akan mendapat balasannya yang setimpal. sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat perbuatan curang dan zalim.Tanamkan keyakinan bahwa tidak ada kebahagiaan dan kesuksesan yang turun dari langit. tekun. Misalnya menganggap pekerjaan sebagai sampingan atau sementara. Untuk dapat membiasakan diri beretos kerja yang tinggi.Tidak merendahkan pekerjaan yang menjadi tugas dan kewajibannya. sehingga dapat mendatangkan hasil yang optimal. sehingga tidak ada waktu yang terlewatkan dengan percuma. Menunjukkan perilaku etos kerja sesuai dengan surah Al Jumu’ah ayat 9 – 10 Beberapa perilaku etos kerja di atas.. seperti mengisi waktu dengan belajar. . dan terhindar dari kecelakaan kerja. Sehingga apa pun pekerjaannya dapat mendatangkan keberuntunan baik bagi dirinya maupun orang lain. sebab waktu adalah peluang dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Swt. tekun dan bekerja keras dalam mendapatkan kebahagiaan hidup.Tanamkan keyakinan bahwa menyia-nyiakan waktu adalah suatu kerugian yang amat besar. tanpa diisi dengan amal shaleh dan perbuatan terpuj. ulet dan rajin beribadah serta berdo’a kepada Allah. . . tanpa diraih dengan kerj sia keras. dan usaha tanpa do’a membuat hati mudah kecewa dan putus asa. yang pada gilirannya dapat mendatangkan penyesalan di kemudian hari.Selalu mengisi waktu luang dengan mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. . . Baik bagi diri sendiri maupun orang lain. baik di dunia maupun di akherat. c. Sebab do’a tanpa usaha adalah mimpi belaka.Selalu bersikap perilaku serius dalam menjalankan tugas pekerjaan.Perilaku ulet.Yakinkan dalam hati bahwa hidup di dunia ini satu kali. kita akan merugi. baik hidup di dunia maupun di akherat. Di antara perilaku etos kerja yang harus ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. sebab sikap perilaku demikian itu hanya akan megurangi semangat bekerja. Si rajin akan mendapat prestasi dan pujian dan si malas akan tertimpa malapetaka dan hinaan. baik aturan yang dibuat manusia maupun aturan Allah Swt. . bekerja membantu orang tua. hendaknya ditunjukan oleh setiap muslim yang beriman dalam kehidupannya sehari-hari. hndaknya kamu perhatikan terlebih dahulu beberapa hal berikutini . . . . . menguji ilmu agama dan sebagainya.

Al Mujadilah ayat 11 dan QS. KEGIATAN 3 ASPEK AL QUR’AN Standar Kompetensi Kompetensi Dasar : : Meningkatkan keimanan kepada Hari Akhir  Menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap hari   Tujuan Pembelajaran : akhir. Menerapkan hikmah beriman kepada hari akhir Membiasakan perilaku etos kerja seperti terkandung dalam QS. perilaku yang mencerminkan .. Al jumu’ah ayat 9-10 Siswa dapat :  Menjelaskan dan menampilkan keimanan terhadap hari akhir.

Pada pelajaran ini. Menjelaskan. dan bintang saling bertabrakan sehigga mengalami kehancuran total.s. Jadi.a. Bumi. Manusia. orang yang mengaku Islam tetapi tidak beriman kepada hari akhir dianggap murtad. Jin. yang banyak menelan korban jiwa. lalu Jibril menyampaikannya kepada rasul. sedangkan rohani terus hidup di alam Barzakh sampai mereka dibangkitkan dari kuburnya masing-masing untuk kemudian ditentukan Allah. 2. serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat[18]. Beriman pada hari akhir merupakan cirri orang-orang yang bertaqwa (muttaqin). tumbuhan. dan mereka yang beriman kepada kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-Kitab yang telah diturunkan sebelummu[17].1. Allah menurunkan kitab kepada Rasul ialah dengan memberikan wahyu kepada Jibril a. Zabur. ialah Kitab-Kitab yang diturunkan sebelum Al Quran seperti: Taurat. apakah mereka masuk surga atau masuk neraka. kita akan membahas tentang hari akhir atau sering disebut sebagai hari kiamat. Firman Allah menyatakan sebagai berikut :           57. Kiamat Sugra Kiamat sugra berarti kerusakan kecil. Injil dan Shuhuf-Shuhuf yang tersebut dalam Al Quran yang diturunkan kepada Para rasul.2. Kematian atau ajal itu adalah terpisahnya antara jasmani dengan rohani. matahari. Hari Kiamat Menurut Al Qur’an 2. yakin akan adanya kehidupan akhirat ialah benar-benar percaya akan adanya kehidupan sesudah dunia berakhir. Allah berfirman sebagai berkut:            4.. gunung meletus. Kiamat Kubro Kiamat kubro / kerusakan besar adalah hancurnya alam semesta dengan sedala isinya.w. dan hewan . [17] Kitab-Kitab yang telah diturunkan sebelum Muhammad s. Jasmani kembali ke asalnya yaitu tanah. kemudian hanyalah kepada Kami kamu dikembalikan. seperti gempa bumi. kehidupan akhirat ialah kehidupan sesudah dunia berakhir. atau banjir. akhirat lawan dunia. Misalnya kematian atau berbagai macam bencana alam. mendeskripsikan dsn menerapkan hikmah beriman kepada hari akhir. [18] Yakin ialah kepercayaan yang kuat dengan tidak dicampuri keraguan sedikitpun.1. 2.1. tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati.1.

sampai hari berbangkit. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup[1507] 14. karena pada hari itu langit menjadi lemah. Tanda-tanda hari akhir secara garis . 15. sebagaimana Firman Allah :                       56. Peistiwa ini terjadi setelah sangkakala pertama kali ditiupkan oelh Malaikat Israfil. lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung. Tanda-tanda Adanya Hari Akhir Waktu terjadinya hari akhir memang tidak ada yang tahu. 2."             26. 16. 27. semua yang ada di bumi itu akan binasa. dan terbelahlah langit.3. [1507] Maksudnya: ialah tiupan yang pertama yang pada waktu itu alam semesta menjadi hancur. termasuk Rasulullah saw sendiri. Di dalam Al Qur’an banyak disebutkan tentang kepastian datangnya hari akhir. dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan (kepada orang-orang yang kafir): "Sesungguhnya kamu telah berdiam (dalam kubur) menurut ketetapan Allah.1. Firman Allah :                          13. Namun dalam haditsnya rasul menjelaskan tentang tanda-tanda telah dekatnya hari kiiamat. dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka Inilah hari berbangkit itu akan tetapi kamu selalu tidak meyakini(nya).seluruhnya mati.

ucapan. melaink sekedar bahan bacaan biasa Banyaknya manusia yang menjadi kufur dan murtad. yakni melaksanakan semua perintah-Nya dan meninggalkan larangan-larangan-Nya. • Gempa bumi dan tsunami terjadi di mana-mana dan fitnah merajalela menimpa kehidupan manusia. Tanda-tanda kecil yang dimaksud adalah Hamba sahaya (perempuan) dikawini oleh tuannya • Ilmu agama sudah tidak dianggap penting lagi. • Munculnya Dajjal ( para pendusta besar) yang mengaku dirinya sebagai utusan Allah. dan minuman keras merajalela. yaitu bangsa atau kaum perusak di muka bumi Rusaknya Ka’bah atau Baitullah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. memelihara. Jumlah kaum perempuan lebih banyak dari kaum laki-laki ( 50 berbanding 1).. • Disiplin dalam melaksanakan shalat lima waktu dan ibadah-ibadah lain yang hukumnya wajib. 2. dan mendidik anak-anak yatim dengan penuh kasih saying • • • • • • . Perzinahan terjadi dimana-mana. bahwa oran yang ketika di dunianya bertaqwa tentu di alam akheratnya akan terbebas dari neraka dan masuk surga (Baca QS. Hal ini karena adanya keyakinan bahwa mencintai fakir miskin merupakan kunci untuk masuk surga. yaitu juru selamat pada hari akhir • Munculnya bangsa Yakjuj dan Makjuj. Ali Imran (3) ayat 131 dan 133. Munculnya Imam Mahdi. dan tanda-tanda besar. dan bantuan harta benda.2.• • • besar dapat dikategorikan ke dalam dua macam. • Mancintai fakir miskin yang diwujukan melalui sikap. yaitu tanda-tanda kecil. Al-Qur’an sudah tidak dianggap sebagai pedoman hidup manusia. Sedangkan tanda-tanda besar antara lain sebagai berikut : Matahari terbit dari arah barat dan terbenam di ufuk timur. • Menyantuni. perbuatan. • Adanya dua golongan besar yang saling membunuh. mengasuh. Hal ini disebabkan adanya keyakinan. tapi sama-sama mengaku dirinya memperjuangkan agama islam. Perilaku yang Mencerminkan Keimanan terhadap Hari Akhir. • Pembunuhan terjadi di mana-mana dan banyak yang menginginkan dirinya mati. Munculnya binatang-binatang ajaib yang bias berbicara. Perilaku sebagai pencerminan keimanan terhadap hari akhir itu antara lain: • Senantiasa bertaqwa kepada Allah SWT.

Bukhari dan Muslim). Bahkan ibdah shalat dijadikan ukuran diteima atau tidaknya amal ibadah manusia yang lainnya. Beriman kepada Hari Akhir. semua orang tentu ingin hidupnya bahagia. • Melaksanakan tujuh macam perilaku yang menyebabkan memperoleh naungan (perlindungan) Allah SWT di alam akherat kelat. tidak hanya diyakini di dalam hati dan diucapkan di mulut. jika berbuat dosa. (H. pemuda yang rajin beribadah kepada Allah SWT.R.3.. kemudian menolaknya sambil berkata “Sesungguhnya saya takut pada Allah”. • Perbanyak amal shaleh dan perbanyak berzikir kepada Allah SWT sebagai bekal di hari akhir nanti. merupakan awal bagi kehidupannya yang abadi. Memperbanyak Beribadah dan Bertaubat dalam Kehidupan seharihari Bagi manusia. maka amal ibadah lainnya kemungkinan besar diterima juga. dan bertutur kata yang baik-baik saja atau diam. orang lelaki yang diajak berzina oleh wanita bangsawan nan cantik. tunaikan zakat jika telah berkemampuan. yaitu kehidupan di alam akherat. melainkan juga harus diterapkan dalam bentuk perilkau yang terpuji. sepanjang nyawa belum di tenggorokan. menghormati tamu. orang yang hatinya selalu rindu dengan masjid. dan perbanyak sedekah dan amal shaleh lainnya. 2. jika seseorang ibadah shalatnya diterima. Orang yang bersedekah secara rahasia dan orang yang mengingat Allah ketika sendirian. Oleh sebab itu.4. yaitu pemimpin yang adil. Menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap Hari Akhir Setiap Muslim yang beriman hendaknya mampu menampilkan sikap keimanannya terhadap Hari Akhir. . segala sesuatunya pasti berakhir termasuk kehitupan manusia dan alam semesta. serta perbanyak mengingat mati 2. untuk beribadah dan bertaubat kepada-Nya. sehingga keimanannya tersebut dapat membimbing sikap perilakunya menuju kebaikan. Untuk dapat menampilkan sikap yang mencerminkan keimanan kepada hari akhir. Dalam kehidupan yang abadi itu. sebelum semuanya terlambat. hari akhir sesungguhnya. sehigga mencucurkan air mata.• Berperilaku baik terhadap tetangga. baik tatkala keduanya berkumpul ataupun pada waktu berpisah. puasa di bulan ramadhan. serta segera bertaubat. Shalat wajib merupakan salah satu amal yang pertama kali harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Manusia diberi kesempatan oleh Allah SWT. hendaknya diperhatikan terlebih dahulu beberapa hal. Oleh sebab itu hendaknya memperbanyak ibadah kepada Allah SWT dan segera bertaubat atas segala dosa yang telah diperbuat. • Berkeyakinan di dunia ini tidak ada yang abadi. segerakan memperbanyak ibadah khususnya shalat. dua orang yang saling berkasih saying dengan dilandasi niat ikhlas karena Allah. Artinya.

Katakanlah: "Kesenangan di dunia Ini Hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Tanamkan keyakinan bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi.……                                   77. ucapan dan perbuatannya selalu dijaga dan dipelihara dari hal-hal yang keji dan munkar. 3. sehinga hidupnya di dunia selalu dimanfaatkannya untuk mengerjakan amal shaleh dan segala sikap perbuatannya selalu mengutamakan kepentingan akherat. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun. Perbanyak mengingat mati. Hikmah beriman kepada hari akhir. Perbanyak amal shaleh dan perbuatan terpuji. 8. perilaku dan tindakan akan diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan kelak di akherat. dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun. 2. Di antara hikmah yang dapat dipetik dari keimanan terhadap hari akhir ialah sebagai berikut : 1. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun. sebagai bekal kelak di hari akhir. Perbanyak zikir kepada Allah Swt. Oleh sebab itu sikap. baik di dunia maupun di akherat. 4. ia akan selalu berusaha agar hidupnya berada dalam kebenaran dan lindungan Allah Swt. Menyadari pentingnya kehidupan akirat Orang yang beriman kepada hari akhir akan menyadari pentingnya hidup di alam akherat. . Perhatikan Firman Allah Swt. sebagaiman firman Allah Swt. agar senantiasa mendapat bimbingan. Oleh sebab itu. Keimanan terhadap hari akhir tentu saja akan mendatangkan hikmah yang besar bagi pelakunya. Meyakini bahwa beriman kepada hari akhir merupakan kewajiban setiap muslim. Sebagaimana firman Allah. Orang yang beriman terhadap hari akhir. keimanan terhadap Allah dan hari akhir akan mendatangkan hikmah bagi keidupannya.                            7. hidupnya senantiasa terkendali dan selalu dalam petunjuk dan bimbingan Allah Swt. 2. sebab kematian pasti terjadi pada setiap makhluk hidup. A. 5. niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula 3. ia berkeyakinan semua ucapan. Bersikap hati-hati dan waspada Bagi orang yang beriman kepada hari akhir.                            . dan selalu menauhkan diri dari kemaksiatan.              . niscaya dia akan melihat (balasan)nya.1. Selalu berada dalam kebenaran Orang yang beriman kepada hari akhir.

4. Hendaknya selalu bersikap optimis dan penuh semangat juang. B. Isilah kehidupan dengan berbagai amal perbuatan yang baik. hendaknya dapat mendeskripsikannya dalam bentuk diskusi kelompok bersama teman-teman. Untuk dapat menerapkan hikmah beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. 3. ia juga dapat keuntungan di akherat berupa pahala dan kebehagiaan yang abadi. 5. Identifikasi beberapa hikmah yang terkandung dalam keeimanan kepada hari akhir. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambah keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagianpun di akhirat. belajar menuntut ilmu. Hendaknya selalu memelihara sikap ikhlas beramal. 1. 3.. baik dalam beribadah kepada Allah Swt. Identifikasi beberapa perilaku yang mencerminkan keimanan kepada hari akhir. 4. Menerapkan hikmah beriman kepada hari akhir Setiap orang yang beriman kepada hari akhir. Firman Allah Swt. dan bertindak. tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh. bekerja mencari nafkah maupun dalam segala hal. berucap. Mendeskripsikan hikmah beriman kepada hari akhir Setelah kamu memahami hikmah beriman kepada hari akhir. Namun sebelumnya perhatikan beberapa petunjuk berikut. Pahami pengertian beriman kepada hari akhir. Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah ataukah ada padanya penyakit gila?" (Tidak). dan hikmah keimanan itu mampu diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. hendaknya perhatikan terlebih dahulu beberapa hal berikut ini: 1. Mendapatkan dua keuntungan Orang yang beriman kepada hari akhir selain mendapat keuntungan di dunia berupa kebaikan dan keshalehan dalam bersikap. C. 2. hendaknya kita juga mampu mengambil hikmah dari keimanan kepada hari akhir tersebut.                          20.8. Hendaknya selalu bersikap tawadhu’ atau menghindari sikap sombong. . Ketahui dengan baik beberapa tanda-tanda akan terjadinya hari akhir. 2. untuk kemudian diterapkan dalam sikap perilaku kita sepanjang hayat. 4. Sebagai muslim yang beriman. Hendaknya selalu menjaga diri dari perbuatan maksiat dan dosa. niscaya akan mendapatkan hikmah atas keimanan terhadapya.

Siswa dapat :  Menjelaskan pengertian adil.  Menampilkan contoh prilaku adil. ridha dan amal shaleh dalam kehidupan Tujuan Pembelajaran : sehari-hari. ridha dan amal shaleh.  Menampilkan contoh prilaku adil. ridha dan amal shaleh dalam kehidupan sehar-hari. ridha dan amal shaleh. ridha dan amal shaleh  Menunjukkan dan membiasakan prilaku adil. ridha dan amal shaleh.  Membiasakan perilaku adil. Adil .KEGIATAN 4 ASPEK AKHLAK Standar Kompetensi Kompetensi Dasar : : Membiasakan prilaku terpuji  Menjelaskan pengertian adil. RINGKASAN MATERI 1.

dan berbuat . kita harus senantiasa bersikap adil dan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah. Menurut Ulama. Pengertian Adil Adil menurut bahasa ialah menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. a. memberikan hak tidur buat mata. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum. sebab hal itu termasuk perbuatan aniaya yang dapat merugikan dirinya Sebagaimana Firman Allah Swt. dan kewajiban setiap orang untuk menegakkan dan menjunjung tinggi keadilan tersebut. hak istirahat buat seluruh anggota badan. mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Islam melarang umatnya melakukan perbuatan yang dapat menganiaya diri sendiri. dalam surat Al Baqarah ayat 195                   195. Sedangkan menurut istilah. Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah. hak makan dan minum buat tenaga. berlaku adillah. Adil terhadap diri sendiri Bersikap adil terhadap diri sendiri misalnya. adil terbagi kepada tiga macam. dan sebagainya. dalam Surat Al Maidah ayat 8 di bawah ini !                                      8. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.1. adil ialah suatu keputusan atau tindakan yang tidak memihak dan dapat memberikan kepuasan bathin bagi pihak lain atau menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa melebihinya atau menguranginya. bahkan terhadap musuh sekalipun. baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa.1. Sebab keadilan adalah milik semua orang. menjadi saksi dengan adil. dan bertakwalah kepada Allah. dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Perhatikan firman Allah Swt. Sebagai muslim.

dengan jalan memenuhi segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya.:              7.baiklah. baik terhadap manusia maupun alam semesta. Bersikap adil terhadap Allah Swt. Dan (ingatlah juga). Dengan demikian. kesehatan. dan selalu akan menambah nikmat-Nya terhadap oran tersebut. Perhatikan Firman Allah Swt. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah Swt. yang khusus diberikan kepada manusia. c.. b. Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".. dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku). dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.. Adil terhadap Allah Swt. memberi kepada kaum kerabat. baik yang dapat dirasakan keberadaannya maupun yang secara otomatis telah menyatu dengan diri manusia. Perhatikan Firman Allah Swt.. sesungguhnya sangat menguntungkan manusia itu sendiri. Sebab semakin adil seseorang terhadap Allah. tatkala Tuhanmu memaklumkan. Allah semakin saying terhadapnya. kita juga harus mampu bersikap adil terhadap sesama makhluk Allah. Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. dan Allah melarang dari perbuatan keji. manusia harus bersikap adil terhadap Allah Swt. kemungkaran dan permusuhan. Adil terhadap sesama makhluk Allah Swt. Banyak nikmat dan karunia Allah Swt.                     90. dan akal pikiran. "Sesungguhnya jika kamu bersyukur. Selain adil terhadap diri sendiri. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan. yang diberi tugas sebagai khalifah di muka bumi. Bersikap adil terhadap sesama makhluk Allah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. .. pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu. seperti kehidupan.

sehingga terhindar dari sikap dan kemauan untuk berbuat aniaya.1. yang harus dipatuhi. sehingga tidak ada orang atau pihak yang merasa dikecewakan dan teraniaya.1. termasuk kamu sebagai siswa muslim adalah kamu menyukai semua pelajaran.  Bersikap kasih sayang baik terhadap diri sendiri maupun terhadap sesama makhluk Allah Swt. atau sengaja melukai binatang tanpa ada alasan syar’i pun termasuk perbuatan tidak adil. Orang yang tidak ridla terhadap ketentuan dan kekuasaan Allah atas nasib yang menimpanya tergolong orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya dan akan mendatkan azab yang sangat pedih. Ridla. Jika setiap kali piket. yaitu rencana ketentuan Allah Swt. dan semua guru yang mengajarmu. hendaknya terlebih dahulu kamu . sehingga mempunyai semangat untuk menegakkan keadilan. Pengertian Ridla Ridla artinya rela menerima atau mengerjakan sesuatu. agar tertanam sikap jiwa pemurah. seperti tidak begadang di tengah malam tanpa tujuan dan manfaat. kamu selalu dengan sengaja datang terlambat dan selalu dan beralasan kesiangan.. Ridla yang dimaksudkan disini adalah ridla terhadap takdir Allah Swt. 2. Perbuatan tidak menyukai semua pelajaran dan gurunya termasuk sikap perilaku tidak adil. artinya kamu sedang berbuat tidak adik terhadap orang lain. bersikap acuh kepada guru dan sebagainya 2. Selain itu. Membiarkan bunga di taman sekolah kekeringan dan layu juga termasuk perbuatan tidak adil terhadap sesama makhluk Allah.  Senantiasa berkata benar dan bersikap perilaku jujur.  Menghindari sikap sombong dan ankuh terhadap sesama..  Senantiasa bersikap tawadhu’ atau rendah hati. menyontek pada saat ujian atau meminta jawaban kepada orang lain. Contoh dan cara membiasakan diri bersikap perilaku adil dalam kehidpan sehari-hari Di antara sikap prilaku adil yang harus dimiliki oleh setiap orang. Mulailah bersikap adil terhadap hal-hal yang sederhana. dan itu artinya kamu telah berbuat tidak adil bagi dirimu sendiri. . Ridla terhadap takdir Allah maksudnya adalah selalu bersyukur kepada-Nya jika menerima takdir baik berupa kenikmatan.2. Takdir dapat disebut juga qadar atau nasib.  Biasakan menghargai waktu dan oran lain. pengasih dan penyayang. Untuk dapat menunjukkan atau membiasakan diri bersikap adil. guru tertentu dan waktu belajar tertentu dengan mengabaikan yang lainnya. tanpa ada perasaan terpaksa atau terbebani. dan senantiasa bersabar jika menerima takdir buruk berupa musibah Ridla terhadap takdir Allah merupaka kewajiban seseorang hamba terhadap khalik penciptanya. sebab kesombongan hanya akan mendatangkan kezaliman dan aniaya. tanpa pilih kasih atau tidak hanya menyukai pelajaran tertentu. Ridla juga dapat diartikan suka atau senang terhadap sesuatu dan bersedia menerima atau melakukannya. juga termasuk perbuatan tidak adil / zhalim. yang tidak akan mendatangkan keuntungan bagi diri kamu. sehingga tidak merugikan orang atau pihak lain. juga termasuk perbuatan tidak adil terhadap orang lain dan lingkungan. Begitu pula dalam mengerjakan tugas piket di sekolah misalnya. terhadap makhluk-Nya yang telah menjadi kenyataan.  Meningkatkan keyakinan bahwa bersikap perilaku adil itu merupakan perintah Allah Swt. Membuang sampah sembarangan atau bukan pada tempatnya.

sesuai dengan kerja kerasmu. Akibatnya banyak jawaban yang keliru atau salah mengisi nomor jawaban. Oleh sebab itu. Kamu mendapatkan nilai rata-rata sama dengan temanmu yang lain. sehingga kamu tidak berhati-hati bahkan tergesa-gesa dalam mengisi jawaban. Namun ternyata tidak demikian. sebab mungkin masih ada kelemahan dan kekurangan dalam diri kamu yang ingin ditunjukkan oleh Allah Swt. Contoh dan Cara Membiasakan diri bersikap perilaku rida dalam kehidpan sehari-hari Misalnya. yang semestinya jawaban untuk nomor dua kamu simpan di nomor lima. Misalnya karena adanya rasa sombong dan angkuh bahwa kamu pasti bisa menjawab semua soal ujian dengan mudah. sesuai dengan rencana yang telah ditentukan-Nya. 3..hendaknya terlebih dahulu kamu . dan bimbingan belajar. sebab perbuatan demikian itu hanya akan mendatangkan kecewa manakala tidak mendapatkannya. dan mereka itu mendapat azab yang pedih. mereka putus asa dari rahmat-Ku. kamu menermanya dengan ridha dan ikhlas.2. justru hasilnya tidak sesuai dengan harapan.  Berkeyakinan bahwa setiap musibah dan bencana yang menimpa manusia. saleh artinya baik.  Berkeyakinan bahwa Allah tidak. Menurut istilah dalam pengertian yang khusus amal saleh atau perbuatan yang baik ialah . Pengertian Amal Shaleh Menurut bahasa amal artinya perbuatan. Sebagai manusia. agar kita dapat mengambil suatu hikmah atau pelajaran dari setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. ketika kamu hendak mengikuti Ujian Nasional. bahkan menambah ilmu dengan mengikuti les. Tetapi sebagai muslim yang beriman.  Meningkatkan keimanan yang kuat dalam hati. Untuk dapat menunjukkan atau membiasakan diri bersikap ridha.1. 2. apa pun yang menimpa diri kita hendaknya diterima dengan ridha dan ikhlas. Amal Saleh 3.  Biasakan berbuat sesuatu tanpa pamrih atau mengharap imbalan dari pihak atau orang lain. agar tidak mudah tergoda oleh bujuk rayu syetan yang akan menjerumuskan manusia ke dalam jurang kebinasaan. bahkan hampir dibawah standar kelulusan. dan kamu akan lulus dengan nilai tertinggi. tentu kamu merasa kecewa dan bisa jadi mencari kambing hitam dengan menyalahkan orang atau pihak lain.akan memberi ujian dan cobaan tehadap hamba-Nya di luar batas kemampuannya. Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah dan pertemuan dengan Dia. hakekatnya datang dari Allah Swt.:                23. privat.Perhatikan Firman Allah Swt. tentu jauh-jauh hari kamu telah mempersiapkan diri dengan belajar yang giat dan rajin. Kamu pun yakin bahwa hasil ujianmu akan bagus.

baik perbuatan lahir mapun bathin. ucapan.  Dilakukan dengan mengetahui ilmunya.  Amal saleh itu hendaknya dilakukan secara sah. Banyak ayat Al-Qur’an yang menyebutkan amal saleh.yan berakibat pada hal yang positip atau bermanfaat. Allah berfirman . Maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dalam pengertian yang umum. niscaya akan diberikan kehidupan yang lapang oleh Allah. tentu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan baik begi kehidupan di alam dunia maupun bagi kehidupan di akherat. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang beriman harus beramal saleh. Setiap muslim diwajibkan untuk beramal saleh sepanjang hayatnya. baik di dunia dan di akhirat. Syarat sahnya amal saleh :  Amal saleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Swt. amal saleh ialah semua perbuatan lahir atau bathin.. diantaranya sering kali beriringan dengan kata iman. Apabila amal saleh itu dikerjakan dengan niat yang ikhlas karena Allah.bermanfaat dan tidak melanggar aturan agama dan negara termasuk amal saleh. . semata ( llihat QS. jika disertai niat yang tulus dan ikhlas serta keimanan yang kuat kepada Allah Swt. sebab setiap perbuatan. Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam ajaran Islam. dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman. Az Zumar ayat 11 dan 12 ). atau setiap perbuatan yang mengantar kepada ketaatan kepada Allah. Orang yang beramal dan beriman kepada Allah. dan tindakan kelak akan diperhitungkan dan dimintai pertnggungjawaban di hadapan Allah Swt. Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat. atau amal saleh itu hendaknya dilandasi dengan iman.setiap hal yang mengajak dan membawa ketaatan terhadap Allah Swt. sesuai dengan petunjuk sara’ ( lihat juga QS. setiap perbuatan yang baik. Az Zumar ayat 11 dan 12. sesuai dengan ketentuan sara’ dan sesuai dengan ilmunya. berikut :                               40. mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab. Maka mereka akan masuk surga.

dapat digolongkan amal saleh. mendonorkan darah untuk keperluan kemanusiaan dan sebagainya. sehingga dapat melaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.  Meningkatkan keimanan yang kuat agar dapat terjaga dari godaan syetan. Contoh dan Cara Membiasakan diri bersikap perilaku amal saleh dalam kehidupan sehari-hari. menyumbang dana bai pembangunan masjid. . mereka kekal di dalamnya. tentunya harus didasari keimanan dan keikhlasan. baik berupa moril maupun material menengok teman atau saudara yang sakit. hendaknya terlebih dahulu kamu .  Setiap perbuatan harus didasarkan kepada niat yang baik dan ikhlas. Untuk dapat menunjukkan atau membiasakan diri bersikap amal saleh. misalnya perbuatan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya.  Perbanyak bergaul dengan orang-orang saleh agar dapat terbawa arus pergaulan yang baik dan bermanfaat. sehingga di hadapan Allah Swt. membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Semua perbuatan tersebut. 3. sehingga terhindar dari perbuatan riya yang dapat menghancurkan pahala. 82.2. serta mendatangkan manfaat bagi pelaku dan masyarakat lingkungannya termasuk amal saleh. madrasah. turut bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. mereka itu penghuni surga.            Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh. pondok pesantren.  Pahami dengan bak makna keimanan yang dimiliki. ataupun fasilitas umum yang lainnya. Setiap perbuatan yang baik menurut agama dan hokum Negara.

 Untuk mencapai ketenangan hidup yang diliputi kasih sayang lahir bathin dari suami istri. Siswa dapat :  Menjelaskan ketentuan hokum Islam tentang nikah.KEGIATAN 5 ASPEK FIQIH Standar Kompetensi Kompetensi Dasar : : Memahami Hukum Islam tentang Hukum Keluarga Menjelaskan ketentuanhHukum perkawinan dalam Islam Menjelaskan hikmah perkawinan. Arti dan Tujuan pernikahan Nikah berasal dari bahasa Arab yang artinya dalam bahasa Insonesia adalah kawin. Adapun tujuan pernikahan dalam Islam antara lain sebagai berikut. talak dan ruju’  Menjelaskan ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia dan menguraikan kompilasi hukum perkawinan di Indonesia    Tujuan Pembelajaran : RINGKASAN MATERI 1. Menjelaskan ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia. talak dan ruju’.1. nikah ialah akad atau ikatan perjanjian yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. . Menurut istilah hokum syara’. Ketentuan Hukum Islam tentang Nikah 1.  Menjelaskan hikmah nikah. yang bukan muhrim untuk membentuk rumah tangga yang diridhai Allah Swt.

2. secara naluriah. belum mempunyai kemampuan yang cukup. bagi mereka yang telah mempunyai kemampuan lahir dan bathin. dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. oleh Karena Allah Telah …. yaitu keturunan yang mengenal atau diketahui kedua orang tua yang bertanggung jawab kepada keturunannya.  Haram. bahagia. 1.. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. bagi mereka yang belum berkeinginan untuk menikah. bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat pernikahan .  Untuk menjaga diri seseorang agar tidak mudah jatuh ke lembah kemaksiatan terutama perzinaan. dan khawatir setelah menikah tidak bertanggung jawab atas rumah tangganya. Hukum Pernikahan  Mubah. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. dan berkeinginan untuk mnikah. Dalil-dalil tentang pernikahan  Qs.                                                                                                        21.  Untuk menyalurkan nafsu seksual dengan wajar dan sah. cukup umur. atau menikahi orang yang masih mahram.   melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita).  Sunnah.  Wajib. dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Nisa’ ayat 34                          34. artinya setiap orang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu boleh menikah dengan calon pasangannya. hukum asli pernikahan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteriisteri dari jenismu sendiri. dan damai serta menciptakan pendidikan menurut ajaran islam. Ar Rum ayat 21 1. . manakala pernikahan tersebut dimaksudkan menyakiti atau balas dendam terhadap pasangannya. Untuk memperoleh keturunan yang sah. mempunyai kemampuan lahir (memberi nafkah) dan bathin (sehat mental dan rohaninya). dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina.3. sehingga mencerminkan keluarga yang taat menjalankan ibadah. tentram.  Makruh. karena orang yang telah menikah akan merasa segala tindakannya senantiasa mendapat pengawasan langsung dari suami atau istrinya  Untuk mewujudkan keluarga muslim yang sejahtera. serta memiliki tanggung jawab terhadap rumah tangga.  Qs.

binatangbinatang ternak[186] dan sawah ladang.5. dengan syarat • Beragama islam • Bukan muhrim calon istri • Tidak dipaksa atau terpaksa Calon istri . Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. perak. yaitu: wanita-wanita. Hak dan kewajiban suami istri . 1. Ali Imran ayat 14                                         14.4. Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok  … tanam. harta yang banyak dari jenis emas. Rukun dan syarat pernikahan  Calon suami dan istri. Maka  datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. syarat untuk menjadi saksi sama dengan syarat seorang wali.  Ijab Kabul 1. kuda pilihan. Qs. dengan syarat • Beragama islam atau ahli kitab • Bukan muhrim calon istri • Sedang tidak mempunyai suami • Tidak dalam masa idah  Wali dengan syarat • Beragama islam • Sudah dewasa • Saleh.  Qs. dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). Calon suami. • Adil  Dua orang saksi. anak-anak. Itulah kesenangan hidup di dunia. Al Baqarah ayat 223       223.

              …. • Dapat mengatasi keadaan. • Membantu tugas-tugas istri terutama dalam hal mendidik dan memelihara anak dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban suami atau hak istri • Memimpin.  Kewajiban istri atau hak suami. . oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita). memelihara dan membimbing keluaga. dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. dan selalu berusaha mencukupkan nafkah yang diberikan sesuai dengan kemampuan suami. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. tidak mempersulit apalagi membuat istri menderita lahir batin yang dapat mendorong istri berbuat jahat. (QS. terutama sandang. • Memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sepanjang sesuai dengan ajaran islam. • Menghormati dan menerima pemberian suami walaupun sedikit. • Merawat dan memelihara anak-anak serta mendidiknya dengan penuh kasih sayang. mencari penyelesaian secara bijaksana dan tidak berbuat semena-mena. • Mengatur dan menata suasana rumah tangga dengan menempatkan setiap perabot atau alat rumah tangga sesuai dengan yang semestinya. • Bersikap lemah lembut dan tidak bermuka masam. Dengan demikian suami merasa terhibur di dalam rumahnya sendiri. serta menjaga dan bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keselamatan keluarganya. Perhatikan Firman Allah Swt. • Melayani suami lahir batin dengan penuh tanggung jawab. rajin merawat diri dan bersolek untuk menyenangkan suami. An Nisa’ ayat 34). sehingga tampak indah dan menyegarkan dipandang mata.  34. Sebab suami adalam pemimpin bagi keluarganya. • Memberi nafkah lahir batin sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan segala keperluan rumah tangga. sehingga suami selalu merasa senang memandangnya serta mengerjakan urusan rumah tangga dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. pangan dan tempat tinggal. dan merasa tidak perlu mencari hiburan di tempat lain. sehingga suami tidak mudah tertarik oleh perempuan lain. sebagai amanah dari Allah Swt.

yaitu:  Niat atau ‘azam. Syarat dan rukun talak Talak dapat dijatuhkan manakala telah terpenuhi syarat-syaratnya. Haram.     2. dan yang akan merugikan bagi kedua belah fihak. tidak sedang ditahan atau dipenjara. tidak marah. dan tidak dapat diperbaiki di kemudian hari.2. tidak sedang sakit keras.• • • Jika suami sedang tidak ada di rumah. talak berarti lepasnya ikatan pernikahan dengan lafaz-lafaz talak atau yang searti dan mengandung maksud sama dengan talak.  Islam. talak yang dijatuhkan kepada istri-istri yang telah melanggar hukum-hukum Allah swt.  Baligh.  Merdeka. talak wajib dijatuhkan manakala suami istri yang berselisih tidak dapat didamaikan lagi oleh majlis hakim. . Misalnya pulang larut malam. tidak terpaksa. suami bukan hamba sahaya. Bila sudah mempunyai anak maka tidak dijadikan alas an untuk mengabaikan suami karena perhatiannya habis tercurahkan kepada anak. tidak melakukan hal-hal yang mencurigakan. tidak gila atau ayan. kerena talak merupakan perbuatan halal yang paling tidak disukai oleh Allah Swt. Menurut mazhab Hambali. suami sudah dewasa. menerima tamu laki-laki di luar batas kesopanan dan sebagainya. talak yang dijatuhkan jika diperlukan. Hukum talak pada dasarnya makruh. Sehingga suami tidak tersinggung. dan kedua pihak memandang perceraian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan perselisihan mereka. talak artinya lepasnya ikatan. akhlaknya sudah tidak bisa diperbaiki dan sudah tidak mampu menjaga harga diri dan kehormatannya. Dalam kaitannya dengan pernikahan.1. Ketentuan Hukum Islam tentang Talak 2. istri maupun anak-anak bagi yang telah mempunyai anak. Sunnah. baik bagi pihak suami. hendaknya diperingatkan dengan cara dan waktu yang baik dan tepat. yaitu. Jika suami sedang khilaf berbuat salah..  Istri sedang dalam ‘iddah dari talak raj’i maupun ba’in sughra Sedangkan rukun talak terdiri dari dua. Wajib. Mubah. talak haram dijatuhkan tanpa ada alasan yang jelas dan dapat dibenarkan menurut syara’. Pengetian dan hukum talak Menurut bahasa.  Berakal sehat. 2. suami tidak sedang mabuk. suami istri beragama islam dan melakukan akad nikah secara islam. dan tidak karena keliru. hukum talak sebagai beikut. misalnya talak yang dijatuhkan kepada istri yang akhlaknya buruk.

talak yang diucapkan suami dengan kalimat yang tegas dan jelas. 3. talak terbagai dua.2.  Suami. dan istri yang diceraikan belum sempurna gilirannya. 2. suami yang menceraikan istri yang sudah disetubuhinya dengan satu talak pada waktu suci. baik cerai mati atau cerai hidup.  Wajib. jika ia masih haid masanya tiga kali suci. Juga menjatuhkan pada saat istri sedang haid atau nifas.  Mubah / jaiz. suami boleh pilih mau terus dilanjutkan atau diceraikan.  Iddah hamil. talak terbagi lima macam.  Haram. khusus bagi suami yang berpoligami. jika diyakini bahwa perceraian itu justru lebih baik bagi keduanya.4. namun sebelumnya disetubuhi terlebih dahulu.  Makruh. syaratnya merdeka dan atas dasar kehendak sendiri. Talak sunni. guna mengetahui apakah ia sedang hamil atau tidak. tetapi harus melalui akad nikah yang baru.  Talak kinayah’ talak yang diucapkan suami dengan kalimat sindiran  Talak dengan isyarat. talak yang dijatuhkan suami dengan talak tiga sekaligus. 2. misalnya.   Dilihat dari segi keadaan istri yang akan diceraikan.1.  Iddah cerai mati. masa iddahnya sampai melahirkan anak. Hukum ruju’ sangat tergantung pada situasi dan kondisi para pelaku ruju’. Apabila masa iddahnya habis maka tidak boleh ruju’. lantas meruju’nya kembali.  Talak dengan mengirim utusan. Lafaz atau kata-kata yang menegaskan adanya talak. jika diyakini ruju’ akan mendatangkan kebaikan bagi keduanya dan anak. Ketentuan Hukum Islam tentang Rujuk 3. Macam-macam talak Dilihat dari segi metoda atau cara dijatuhkannya. jika tidak haid lagi masanya tiga bulan.  Talak sharih. yaitu. karena suami berhak kembali kepada istri  Sunnah. Iddah terbagi tiga macam. yakni. yang masih berada dalam masa iddah. Setelah talak yang kedua itu. Talak bid’I. atau suci. 3. jika tidak hamil masanya empat bulan 1sepuluh hari. dan kemudian meruju’nya. Rukun dan syarat ruju’. jika diyakini bahwa ruju’ akan mendatangkan kemudaratan. “Kutalak kamu” atau “Saya cerai kamu sekarang” atau “Pulanglah ke rumah orang tuamu” atau “Pergilah kamu dan jangan pulang lagi ke rumah ini”.  Iddah cerai hidup. merupakan hukum asli ruju’.  Istri.3. baik dalam satu kali ucapan maupun dengan tiga kali ucapan dan dalam tiga tempat. Iddah Iddah ialah masa menunggu bagi wanita yang telah diceraikan oleh suaminya. dan penderitaan bagi keduanya. Pengertian dan hukum ruju’ Ruju’ ialah kembali suami kepada bekas istrinya yang ditalak raj’I. dan sekali lagi mentalaknya. syaratnya .

akan berusaha memenuhi kebutuhan biologisnya dengan lawan jenis. Materi Ajar A. Pernikahan akan mendorong seseorang untuk senantiasa bekerja keras dalam mencari nafkah. Anak yang dilahirkan di luar pernikahan. misalya rasa malu terhadap teman-temannya.                  . Pernikahan dapat membuat orang memiliki tanggung jawab terhadap yang lainnya. Hikmah Perkawinan. Tanggung jawab untuk mensejahterakan keluarga merupakan kewajiban bagi setiap suami.  Menghindarkan diri dari maksiat. • • • • II. memiliki beban mental yang amat berat.  Melestarikan keturunan secara sah. Orang yang sudah memasuki usia dewasa. menurut ajaran islam kedudukannya sama dengan anak-anak yang lain. syarat dua orang saksi yang adil dan berakal sehat. Sah dalam pandangan agama. khawatir atau takut terhadap akibat hubungan seksnya dengan lawan jenisnya. dan ada tanggung jawab yang disandangnya. Jelas orangnya. syaratnya harus mengucapkan lafaz ruju’. artinya istri yang akan diruju’ itu orangnya ada. dalam hal ini keluarganya. Namun secara psikologis.  Saksi. sebab tidak ada perasaan galau. Dia akan giat bekerja karena rasa tanggung jawab terhadap anak-anak dan istrinya. Dengan pernikahan seorang dapat trhindar dari pebuatan maksiat. Ada kewajiban yang harus dipenuhinya. Pernikahan dapat melanjutkan keturunan manusia secara sah dan berwibawa. dia akan terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Dengan demikian.  Sighat. terutama perbuatan zina. Namun dengan pernikahan yang sah. dia dapat memenuhi kebutuhan biologisnya sekaligus juga menghindar diri dari kemaksiatan. Pernikahan adalah upaya penyaluran nafsu biologis secara sah dan sehat.  Meningkatkan tanggung jawab . yakni perzinaha. halal hukumnya. baik secara tegas atau sindiran. Tanpa pernikahan. dan sehat karena terhindar dari hubungan seks bebas yang mengandung resiko tertulaanya penyakit kelamin. Sudah disetubuhi. diantaranya sebagai berikut:  Dapat menentramkan Jiwa. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat At Tahrim ayat 6.Dalam keadaan talak raj’i Terjadinya ruju’ harus pada waktu istri masih dalam keadaan iddah. Pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syari’at Islam akan mengandung hikmah bagi kehidupan sebuah keluarga. pernikahan dapat menentramkan jiwa pelakunya.

 Berpisah dengan baik-baik Meskipun awal mula talak adalah perselisihan. dan jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan dapat mndatangkan bencana bagi semuanya. orang tua dengan anak. B. Begitu pula dengan disyari’atkannya talak. Hikmah Ruju’ . kepada umatnya. dan sesuai dengan ketentuan syari’at agama. Pernikahan dapat menjalin hubungan keluarga yang erat. Diantara hikmah talak sebagai berikut. tidak semata-mata untuk membebani umat-Nya. melainkan demi kemaslahatan dan kebaikan umat itu sendiri. peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.  Memberi kedamaian lahir batin Jika seorang merasa gelisah. dapat menimbulkan kerukunan kembali untuk tidak saling membuka aib masing-masing. dan sesame saudara dalam keluarga tersebut. takut. Hai orang-orang yang beriman. keras. baik antara kedua mempelai maupun bagi keluarga masing-masing. yang tadinya bisa saja tidak saling kenal. talak tidak boleh dijatuhkan oleh suami tanpa ada sebab-sebab yang jelas dan manusiawi. pernikahan juga dapat menimbulkan rasa kasih sayang diantara anggota keluarga. Tentu saja sepanjang istri bersedia untuk ruju’. C. dan tertekan karena suatu pernikahan maka jalan yang terbaik baginya adalah talak. pertengkaran dan silang pendapat antara suami istri. maka talak merupakan jalan terbaik bagi keduanya. sebagai muslim dan sebagai sesame manusia harus tetap dilestarikan. Selain itu. tetapi dengan dijatuhkannya talak atas dasar kesadaran keduany. Sebab kondisi yang demikian itu.  Menghindari kemudaratan dan pendritaan. yakni membuat jiwa menjadi tenang. Jika suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya. penjaganya malaikat-malaikat yang kasar. dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Antara suami dengan istri.         6.  Melestarikan tali silaturahmi Meskipun hubungan pernikahan telah diakhiri dengan talak. Hikmah Talak Syari’at islam yang diturunkan Allah Swt. Dengan demikian. Untuk menjaga kelestarian hubungan keluarga itu maka perpisahan sebuah rumah tangga harus atas dasar kehendak bersama. seorang suami dapat melakukan islah (damai) kembali kepada istrinya..  Mempererat ukhuwah (persaudaraan) Pernikahan dapat mempersatukan hubungan dua keluarga besar. tapi hubungan kekeluargaan.  Memungkinkan untuk islah (berdamai) Dengan syari’at talak. sangat bertentangan dengan tujuan pernikahan.

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. Adapun yang menjadi tujuan pencatatan perkawinan adalah. .  Sikap perkawinan harus dilangsungkan dihadpan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. ruju’ mengandung hikmah bagi kehidupan umat manusia.  Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. dan terbagi dalam 67 pasal. mereka dapat menemukan kembali mahkota kasih sayang yang sempat hilang tersebut. Maka jika ada diantara suatu keluarga yang dilanda sengketa. Maka kesadaran akan hal itu. Ketentuan perkawinan di Indonesia diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.  Menyelamatkan aset keluarga Aset yang paling berharga dalam sebuah keluarga adalah anak-anak.  Pencatatan perkawinan harus dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. dan Kompilasi Hukum Islam yang disahkan melalui Instruksi Presiden Indonesia Nomor 1 tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 serta Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991. hendaknya diselesaikan dengan jalan damai. terdiri dari 14 bab. Dan salah satunya dengan melakukan ruju’ atas istri yang ditalak. Ruju’ merupakan upaya positif yang mesti dilakukan untuk menyelamatkan aset penting tersebut. maka dengan ruju’ seseorang dapat merajut kembali barangnya yang sudah pecah. II.  Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nkah tidak mempunyai kekuatan hukum. setiap perkawinan harus dicatat. Diantara hal-hal yang harus diketahui dari undang-undang dan kompilasi hukum Islam tersebut ialah sebagai berikut: 1) Pengertian perkawinan Mengenai pengertian perkawinan dielaskan dalam pasal 1 yang berbunyi. Dengan demikian. mereka adalah aset masa depan bagi keluarganya. hendaknya dapat menjadikan kedua belah pihak menjadi intim kembali. Diantaranya sebagai berikut:  Merajut kembali barang yang pecah. Perceraian adalah perpecahan dan perpisahan. Di dunia ini tidak ada orang yang sempurna. agar dapat menyelamatkan segala hal yang selama ini menjadi cita-cita bersama. Materi Ajar Ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia (Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam). semua memiliki kelebihan dan kekurangannya. Maka hendaknya mereka diselamatkan oleh kedua orang tuanya. cinta kasih diantara keduanya seakan telah raib entah kemana. maka dengan ruju’ diharapkan.  Menemukan cinta kasih yang baru Jika selama ini. 2) Pencatatan perkawinan Mengenai pencatatan perkawinan tercantum pada pasal 2 ayat 2 yang berbunyi.Dibolehkan ruju’ dalam Islam merupakan tanda bahwa Islam tidak menghendaki umatnya terpecah belah.

lalu diserahkan kepada kedua mempelai. pekerjaan. dan (3) dari Kompilasi Hukum Islam di bidang perkawinan dijelaskan. pekerjaan dan tempat tinggal) dengan seorang wanita (dituliskan nama.  Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 6) Kawin hamil Dalam pasal 53 ayat (1). Pernikahan antara laki-laki muslim dan wanita muslimah adalah sah.  Seorang wanita hamil di luar nikah. tempat tinggal. tanggal dan tempat lahir. Sedang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. dan pencatatan nikahnya di Kantor Urusan Agama (KUA). tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir. tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 7) Batasan-batasan dalam berpoligami Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. (2). tahun. 5) Akta nikah Dalam pasal 7 ayat (1) dari kompilasi Hukum Islam di bidang hokum perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktkan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. tentang perkawinan menganut sistim monogami hal ini ditegaskan pada pasal 3 ayat (1) sebagai berikut. dan apa hubungannya dengan mempelai wanita (yang diwalikan). Surat tersebut ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah diatas meteri dan distempel.  Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil. tanggal. “Bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. dan jam telah terjadi akad nikah antara seorang laki-laki (dituliskan nama. tanggal dan tempat lahir. sedankan pencatatan nikah abtara muslin dengan non muslim atau antar agama selain islam dilakukan di Kantor Catatan Sipil. pekerjaan dan tempat tinggal) dan yang menjadi wali (juga dituliskan nama. bulan. dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.3) Sahnya perkawinan Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu “. yakni KUA Kecamatan tempata dilangsungkannya pernikahan. tanggal dan tempat lahir. yang menerangkan bahwa pada hari. Pengadilan hanya akan mengabulkan keinginan suami untuk berpoligami apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:  Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri  Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan  Istri tidak dapat melahirkan keturunan . 4) Tujuan perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

harus dipenuhi syaratsyarat sebagai berikut :  Adanya persetujuan dari istri.” Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 peran Pengadilan Agama dinyatakan sebagai berikut: Pasal 66 ayat 1 “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.Untuk mengajukan permohonan berpoligami kepada pengadilan. Apabila perceraian antara suami istri tidak dapat dihindarkan maka Pengadilan Agama berperan sebagai lembaga yang berhak memutuskan perceraian mereka.” . dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan: “Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) ini. baik lisan maupun tulisan  Adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak anak mereka  Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. 8) Peranan Pengadilan Agama dalam penetapan talak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menurut Kompilasi Hukum Islam.” Sebagai penjabaran dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1 dinyatakan sebagai berikut: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Pasal 70 ayat 1 “Pengadilan Agama setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian maka Pengadilan menetapkan bahwa perceraian tersebut dikabulkan. dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

2. dan masyarakat sekitarnya. dalam kurun waktu yang berbeda.  Menampilkan contoh perkembangan Islam di Indonesia. dengan rute. Dari daerah tersebut menyebar ke berbagai pelosok Indonesia. yaitu wilayah Pulau Sumatera.  Mengambil hikmah dari perkembangan Siswa dapat :  Menjelaskan masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia.  Tujuan Pembelajaran : A. Pulau Jawa.  Mentukan ciri-ciri dan menunjukkan perkembangan Islam di indonesia  Mengidentifikasi dan menjelaskan hikmah perkembangan Islam di Indonesia. Bahkan pada abad 7-12 M di beberapa wilayah kepulauan Indonesia telah berdiri kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha. untuk berdakwah mensyiarkan Islam sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing.Gujarat . Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut : 1. para tetangga. berbagai macam agama dan kepercayaan seperti Animisme. Arab (Mekah dan Madinah) – Dmaskus – Bagdad – Gujarat (Pantai Barat India) – Srilangka – Indonesia. Dinamisme.  Jalur Selaan. Hindu. Sebelum agama Islam masuk ke Indonesia.KEGIATAN 6 ASPEK TARIKH DAN PERADABAN ISLAM : Standar Kompetensi Kompetensi Dasar : : Memahami Perkembangan Islam di Indonesia Menjelaskan perkembangan Islam di Indonesia. Dalam waktu yang tidak terlalu lama Islam telah tersebar ke seluruh pelosok kepulauan Indonesia. yaitu:  Jalur Utara. Adanya dorongan kewajiban bagi setiap Muslim/Muslimah kususnya para ulamanya. dengan rute. Islam masuk ke Indonesia melalui dua jalur.Srilangka Indoesia. Arab (Mekah dan Masinah) – Yaman . sehingga mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam. Kepulauan Maluku dan sekitarnya. Pulau Sulwesi. Menurut hasil seminar “Masuknya Islam di Indonesia “ pada tanggal 17 – 20 Maret 1963 di Medan yang dihadiri oleh sejumlah budayawan dan sejarawan Indonesia. Adanya kesunggguhan hati dan keuletan para juru dakwah untuk berdakwah secara terus menerus kepada keluarga.Mereka berdakwah . Masuk dan Perkembangan Islam di Indonesia. dan Budha telah dianut oleh masyarakat Indonesia. disebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pertama kali pada abad pertama Hijriah (kira-kira abad 8 M). Daerah pertama dari kepulauan Indonesia yang dimasuki Islam adalah pantai Sumatera bagian utara. Pulau Kalimantan.

Materi Ajar A. organisasi frofesi. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang sejarah perkembangan kaum muslimin dalam mengembangkan agama Islam di bumi Nusantara 2. 4. Setelah agama islam menyebar di tengah masyarakat Indonesia. Ajaran Islam tentang persamaan dan tidak adanya system kasta dan diskriminasi mudah menarik simpati rakyat. Islam berkembang secara genetic B. tapi dengan cara bijaksana. Para ulama dan umat islam pada umumnya. Islam berkembang secara natural 2. dengan bertukar pikiran. umat islam dan para ulama senantiasa mengawal setiap program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah 4. terutama dari lapisan bawah. baik terlibat langsung secara formal dalam kelembagaan negara maupun secara non formal dan informal melalui organisasi. Contoh perkembangan Islam di Indonesia 1. umat silam mengambil peranan penting dalam upaya meraih kemerdekaan bangsa dan negaranya. Setelah kemerdekaan diraih. sehingga agama Islam tetap berkembang dari waktu ke waktu 5. organisasi social politik (orsospol). baik ilmu-ilmu agama maupun ilmu umum. 4. yakni dengan mengucapkan dua kaliamat syahadat. Islam berkembang secara persuasive 4. yakni : tidak dengan paksaan dan kekerasan. Umumnya apa yang dianjurkan oleh para raja senantiasa ditaati oleh rakyatnya. Banyaknya organisasi kemasyarakatan (ormas).sesuai dengan tuntunan Allah SWT dan rasul-Nya. dan sebagainya yang berazaskan Islam atau berlabel Islam. dalam rangka menyebarkan agama Islam dan membela bangsa dan Negara 3. II. 3.Manfaat yang dapat diambil dari sejarah perkembangan Islam di Indonesia 1. khususnya terhadap rakyat mereka. Banyak raja-raja Islam yang ada di berbagai wilayah Indonesia ikut berperan aktif melaksanakan kegiatan dakwa islamiah. Meneladani kesuksesan dan menjadikan pelajaran atas kegagalan mereka II. 3. Senantiasa berusaha mempertahan akidah Islam bangsa ini. B. Persyaratan untuk masuk islam sangat mudah. 5. dengan pengajaran yang baik. dengan contoh teladan yang betul-betul islami. terus berkiprah dan mengambil peran aktif dalam setiap lini pembangunan. 2. Meneladani kecintaan kaum muslimin terdahulu kepada ilmu pengetahuan. Ciri-ciri perkembangan Islam di Indonesia 1. Selain itu ajaran-ajaran islam mudah dipahami dan diamalkan oleh segenap rakayat Indonesia. Materi Ajar Hikmah perkembangan Islam di Indonesia 1. Dapat meneladani semangat juang dan pengorbanan kaum muslimin terdahulu. Islam berkembang secara cultural 3. Memberikan dorongan positif dalam menegakkan kebenaran .

Banyak penduduk suatu wilayah berbondong-bondong masuk Islam karena sikap bijaksana dan tenggang rasa yang diajarkan mubalighnya. Percaya diri adalah keberanian menentukan nasib sendiri.                             41. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu. menjelajah hutan rimba. dan menapaki jalan-jalan desa untuk menyampaikan kebenaran dan keadilah sesuai risalah Tuhan. Oleh karena itu ulama terdahulu senantiasa melakukan kegiatan yang senantiasa mendatangkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akherat. dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. baik di dunia maupun di akherat. Di manapun ada kezaliman dan kemaksiatan. Membangun dan menanamkan sikap konstruktif dan dinamis Hanya agama Islam yang mengajarkan asas keseimbangan. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat. Sikap dinamis dan konstruktif itu. Sebab bagi mereka. Islam mendorong umatnya untuk maju dan berkembang dalam kehidupannya. Percaya diri ini telah ditunjukkan oleh para ulama terdahulu. jika kamu Mengetahui. di manapun dan kapanpun mereka berada. Hal itulah yang mendorong para ulama untuk senantiasa bekerja keras . sebab tanpa adanya sikap tersebut sesorang tidak akan pernah mendapat kemajuan. Mengasihi orang lemah.Sebagaimana firman Allah dalam surat At. dinamis dalam bertindak. 2. dimana mereka berani mengarungi samudera. menghormati yang lebih tua adalah ajaran islam yang ditekankan dalam kehidupan sehari-hari. Menumbuhkan sikap percaya diri dalam menyampaikan kebenara Sikap percaya diri sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.Agama Islam mengajarkan kepada umatnya. sehingga mereka mendapatkan sambutan yang sangat baik dari setiap masyarakat yang disinggahinya. Jika kebenaran dan keadilan itu tegak dimuka bumi maka manusia akan mendapatkan kebahagiaan. harus segera ditumpas dan keadilan harus segera ditegakkan. Hal itulah ditunjukkan para ulama terdahulu. .Ataubah ayat 41. penjajahan adalah perbuatan zalim yang tidak boleh terjadi di muka bumi ini. yakni kepentingan hidup di dunia harus seimbang dengan kepentingan di akherat. dan berjuang dengan gigih merebut kemerdekaan bangsanya. senantiasa ditunjukkan oleh para ulama tempo dulu. dan konstruktif dalam berpikir. agar senantiasa saling tolong menolong dan saling bekerja sama dalam kebaikan. 3. Menumbuhkan sikap tenggang rasa dan bijaksana Islam mengajarkan kepada umatnya. Sehingga tjuan ingin mendapat dua kebahagiaan dapat tercapai dengan selamat. 4. agar senantiasa berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful