ASPEK AL QUR’AN

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

KEGIATAN 1 : Ayat-ayat Al Qur’an Tentang Anjuran Bertoleransi
: Memahami ayat-ayat Al Qur’an tentang anjuran bertoleransi :  Membaca QS. Al Kafirun, Yunus : ayat 40-41, dan Al Kahfi ayat 29.  Menjelaskan arti QS. Al Kapirun, Yunus ayat 40-41 dan Al Kahfi ayat 29.  Membiasakan perilaku bertoleransi seperti terkandung dalam QS. Al Kafirun Yunus : 40-41 dan Al Kahfi ayat 29. : Siswa dapat :  Membaca dan mengidentifikasi tajwid dalam QS. Al Kafirun, Yunus ayat 40-41 dan Al Kahfi ayat 29  Mengartikan setiap kata, ayat, dan menjelaskan arti/ kandungan ayat QS. Al Kafirun, Yunus : 40-41 dan Al Kahfi ayat 29  Membiasakan , mempraktekkan dan menujukkan perilaku bertoleransi sesuai dengan QS. Al Kafirun, Yunus : 40-41 dan Al Kahfi ayat

Tujuan Pembelajaran

Ringkasan Materi
I. QS. Al Kafirun Membaca Surat Al Kafirun 1-6 .1.1

                                   
1. 2. Hukum Bacaan Bacaan Hukum Bacaan Mad wajib muttasil Mad ‘arid Cara Membaca Yaaaa (panjangnya 5 harakat Al-Kafirun (panjangnya 2,4 atau 6 harakat Ang tum (dibaca samar) Abattum (memasukkan huruf dal pada huruf ta) A’budd Alasan / Sebab Karena huruf mad mhdapi hrf hamzah dlm satu kata Karena adanya huruf mad bertemu huruf mati berhenti (waqaf) dalam bacaan Kerena nun mati menghadapi huruf ta’ Tanda sukun pd hrf dal menghdpi hrf ta berhakat, keduanya sm makhrajnya dan lain sifatnya Huruf dal berharakat sukun karena waqaf

r'¯»t crãÏÿ»x6ø9$ OçFRr& nt6tã

Ikhfa’ Idgham mutajanisain

   

Qolqolah kubra

1.3. Arti secara Harfiah / setiap kata Katakanllah Wahai orang-orang kafir = =

Aku tidak akan menyembah Apa yang kamu sembah Dan kamu bukan Penyembah (Tuhan) Yang aku sembah Dan aku tidak pernah Menjadi penyembah Apa yang kamu semabah Dan kamu tidak pernah Menjadi penyembah Yang aku sembah Untukmulah agamamu Dan untukkulah agamaku

= = = = = = = = = = = = =

                           

1.4. Arti per ayat / terjemahan ayat 1. Katakanlah: “Wahai orang-orang Kafir!” 2. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah 3. Dan kam bukan penyembah Tuhan yang aku sembah 4. Dan aku tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang kamu sembah 5. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah 6. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku 1.5. Isi Kandungan Ayat  Menolak ajakan kaum musrikin untuk tukar menukar pengamalan keimanan dan peribadatan atau untuk keluar dari agama Islam dan menganut agama mereka dengan tegas dan bijaksana. ( pelajari QS. Al Baqarah ayat 217 ).

 Penegasan bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad Saw dan umat Islam berbeda dengan orang-orang kafir. Demikian juga cara peribadatannya.  Setiap Muslim / Muslimah akan bertekad dan berusaha secara sungguh-sungguh agar selama hidup di alam dunia ini senantiasa meyakini kebenaran agama Islam yang dianutnya dan mengamalkan seluruh ajarannya dengan bertakwa kepada Allh Swt.  Tidak ada kompromi (toleransi) dalam hal keimanan (akidah) dan peribadatan, namun dalam pergaulan bermasyarakat antara umat Islam dan umat lain (non Islam) hendaknya saling menghormati dan menghargai serta bekerja sama dalam urusan dunia demi terwujudnya keamanan, ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan bersama. 1.6. Membiasakan perilaku bertoleransi seperti terkandung dalam surat Al Kafirun a. Identifikasi perilaku bertoleransi sesuai dengan surat Al Kafirun ayat 1-6 - Setiap muslim harus bersikap tegas dalam mempertahankan dan keyakinan sebagai muslim. - Sikap tegas itu harus disampaikan dengan cara yang baik, agar tidak menyinggung persasaan orang lain yang berbeda keyakinan. - Tidak mau berkompromi dalam hal akidah dan keyakinan, dengan dalih dan alasan apa pun. misalnya dengan menghadiri perayaan misa, natal, waisak, dan lainya. - Bersikap saling menghormati dan menghargai terhadap sesama, meskipun terdapat perbedaan satu sama lain b. Menunjukkan perilaku bertoleransi sesuai dengan surat Al Kafirun ayat 1-6 - Tidak mengganggu orang lain yang berbeda agama dan keyakinan dengan kita. sebab dalam agama Islam tidak ada paksaan bagi siapa pun untuk memeluk agama Islam. - Tidak mau menerima pujuk rayu dari orang lain yang bermaksud mengajak kita keluar dari agama Islam’ - Menganggap orang lain sebagai saudara, meskipun berbeda agama dan keyakinan, sehigga tercipta kerukunan dan kedamaian. - Selalu bersikap hormat dan menghargai orang lain yang berbeda keyakinan gamanyas ehingga tercipta kbersamaan dalam perbedaan - Selalu menghindari sikap bermusuhan dan kebencian pada orang lain yang berbeda agama. sebab Islam adalah agama damai yang menganjurkan umatnya bersikap prilaku kasih saying. c. Mempraktikkan perilaku tolernsi seperti terkandung dalam QS Al Kafirun ayat 1-6 Untuk dapat membiasakan diri berperilaku toleran terhadap sesama, hendaknya terlebih dahulu kamu memperhatikan beberapa hal berikut ini; - Tanamkan sikap persaudaraan dan kebersamaan dengan sesama, baik sesama, baik sesama muslim maupun sesame warga negara dan sesama umat manusi. - Hindari sikap egois dan merasa diri paling benar, sehingga tidak ada orang atau pihak yang merasa dilecehkan atau direndahkan yang pada gilirannya akan menimbulkan permusuhan dan saling membenci. - Hindari sikap buruk sangka dan curiga terhadap orang lain yang memiliki perbedaan pandangan, pendapat dan keyakinan dengan kita tanpa alas an yang jelas. - Mulailah memiasakan diri bersikap toleran dalam kehidupan sehari-hari, baik di Lingkungan keluarga, sekolah maupun di lingkungan masyarakat yang luas.

2.

QS. Yunus ayat 40 -41 2.1. Membaca Sutar Yunus ayat 40-41

Nåk÷]ÏBur `¨B ß`ÏB÷sã ¾ÏmÎ/ Nåk÷]ÏBur `¨B w ÚÆÏB÷sã ¾ÏmÎ/ 4 y7/uur ÞOn=÷ær& tûïÏÅ¡øÿßJø9$$Î/ ÇÍÉÈ bÎ)ur x8qç/¤x. @à)sù Ík< Í?yJtã öNä3s9ur öNä3è=yJtã ( OçFRr& tbqä«ÿÌt/ !$£JÏB ã@yJôãr& O$tRr&ur ÖäüÌt/ $£JÏiB tbqè=yJ÷ès? ÇÍÊÈ
2.2 Hukum Bacaan Bacaan Hukum Bacaan Izhar Idgham bila gunnah Ikhfa’ Cara Membaca Minhum (dibaca jelas) Malla (dibaca berpadu tanpa dengung) Ing kazzabu (dibaca samara) Bariiun (panjangnya lima harakat) Ta’maluun (panjangnya 2,4 atau 6 harakat) Alasan / Sebab Karena nun mati menghadapi huruf ha’ Karena nun mati menghadapi huruf lam Karena nun mati menghadapi huruf kaf (salah satu hrf ikhfa’) Karena huruf mad menghadapi huruf hamzah dlm satu kata Karena adanya hruf mad bertemu hrf mati berhenti(waqaf) dlm bacaan.

Nåk÷]ÏB w`¨B

x qç/¤x. bÎ)u x äüÌt/ bqè=yJ÷ès?

Mad ‘arid Mad ‘arid

2.3. Arti secara Harfiah / setiap kata Dan, di antara mereka Ada orang-orang beriman Kepadanya (Al Qur’an) Dan, di antara mereka Ada (pula) orang-orang yang tidak beriman kepadanya ( Al Qur’an) Dan Tuhanmu lebih mengetahui Tentang orang-orang yang berbuat kerusakan Dan jika mereka mendustakan kamu Maka katakanlah bagiku pekerjaanku = = = = =

= = = =

               

 Dalam menghadapi orang-orang yang tidak beriman kepada Al Qur’an dan mendustakan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad Saw.Dan bagimu pekerjaanmu Kamu berlepas diri Terhadap apa yang kamu kerjakan Dan aku berlepas diri = = = = = Terhadap apa yang kamu kerjakan                     2. 2. Jika mereka mendustakan kamu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu.5. dan ada pula golongan yang mendustakan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad Saw. yang terakhir. dan tidak beriman kepada Al Qur’an  Allah Maha Mengetahui sikap dan perilaku orang-orang beriman yang selama hidupnya di dunia senantiasa bertakwa kepada-Nya. .Isi Kandungan Ayat  Umat Islam yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad Saw. 2. Arti per ayat / terjemahan ayat 40. dan banyak berbuat kerusakan di muka bumi.Orang yang tidak beriman itu perbuatannya cendrung merusak. orang-orang yang beriman harus berpendirian teguh dan yakin bahwa Nabi Muhammad Saw betul-betul Rasul Allah Swt yang terakhir dan Al Qur’an merupakan kitab suci. Yunus Ayat 40-41 a.4. dan diantaranya ada (pula) orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Membiasakan perilaku bertoleransi seperti terkandung dalam QS. Ada golongan umat manusia yang beriman terhadap kebenaran kerasulannya. dan kitab suci yang disampaikannya. sebagai Rasul Allah Swt. terbagi menjadi dua golongan. 41. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orangorang yang berbuat kerusakan. ada orang yang beriman kepada Allah dan ada pula yang tidakberiman. Identifikasi perilaku bertoleransi sesuai dengan durat Yunus ayat 40-41 .. maka katakanlah!. Di antara mereka ada orang-orang yang tidak beriman kepada Al Qur’an. dan banyak berbuat durhaka kepada Allah Swt. Allah Swt pun Mengetahui terhadap sikap dan perilaku orang yang tidak beriman / kaum Kafir yang senantiasa berbuat durhaka kepada Allah Swt..6.Bahwa di dunia ini selalu ada perbedaan. .

Hargai setiap pendapat dan hormati setiap keyakinan orang lain. seperti dalam lingkungan keluarga ketika berbeda pendapat dengan adik atau kakaktentang sesuatu. berperilaku maupun berkeyakinan erhadap agama yang dianutnya. Al Kahfi ayat 29 3. c.. Membaca surat Al Kahfi ayat 29 È@è%ur .1. baik dalam berpendapat.2 Hukum Bacaan Bacaan Hukum bacaan Idgham Bila gunnah Ikhfa’ Haqiqi Oä3În/§`ÏB ( uä!$x©( Cara membaca Mirrabbikum (bunyi sukun menjadi satu dengan ra’) Famany-syaa-a (suara nun ttp terdengar Alasan / Sebab Nun sukun bertemu huruf ra’ Nun sukun bertemu huruf . hendaknya kita tetap dalam keyakinan dan keimanan yang kita miliki. Èqô±o onqã_âqø9$# 4 [ø©Î/ Ü>#u¤³9$# ôNuä!$yur $¸)xÿs?öãB ÇËÒÈ 3.Untuk dapat membiasakan diri bersikap toleran seperti terkandung dalam QS.Selalu menerima kehadiran orang lain. hendaknya terlebih dahulu kamu memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yunus : 40-41. Mempraktikkan perilaku toleransi seperti terkandung dalam QS. .Pelajari agama Islam dengan baik dan benar. . Sebab setiap orang berhak memiliki keyakinannya masing-masing .Selalu menghargai akidah dan keyakinan yang diant orang lain. . sehingga dapat menimbulkan kebencian dan kemarahan orang laina .Hindari sikap arogansi dan keras kepala yang mengganggu diri sebagai yang terbaik dan paling benar.Mulailah membiasakan diri bersikap perilaku toleran dari lingkungan yang paling kecil dalam hal yang sangat sederhana. sombong dan angkuh yang dapat membuat orang lain tersinggung. dan amalkan sesuai dengan petunjuknya Tanamkan sikap hormat dan menghargai orang lain dalam segala hal. tanpa harus mencurigai atau memusuhi orang tersebut.- Jika mereka orang yang tidak beriman mengoda dan memperdaya kamu. Setiap orang hendaknya tidak saling mengganggu atau merendahkan satu sama lain. 3. . Yunus ayat 40-41 . hendaknya kamu jangan terpengaruh oleh tipu daya mereka. b.Selalu menghindari sikap egois. QS. meskipun berbeda keyakinan dengan kita. sehingga pesatuan dan kesatuan sukar diwujudkan.ysø9$# `ÏB óOä3În/§ ( `yJsù uä!$x© `ÏB÷sãù=sù ÆtBur uä!$x© öàÿõ3uù=sù 4 !$¯RÎ) $tRôtGôãr& tûüÏJÎ=»©à=Ï9 #·$tR xÞ%tnr& öNÍkÍ5 $ygè%Ï uß 4 bÎ)ur (#qèVÉótGó¡o (#qèO$tóã &ä!$yJÎ/ # È@ôgßJø9$%x. Menunjukkan perilaku bertoleransi sesuai denga surat Yuns ayat 40-41 .Selalu bersikap waspada terhadap orang atau pihak lain yang bermaksud menghancurkan akidah kita. dan jika ada gangguan dari pihak lain. hendaknya bersikap tegas.

Arti secara Harfiah / setiap kata Dan katakanlah kebenaran itu (datangnya) dari Tuhanmu Maka barang siapa yang ingin (beriman) Hendaklah dia beriman Dan barang siapa yang ingin .4.3.`yJsù ur u`ÏB÷ Idgham Bigunnah Mad jaiz Munfasil ! $tRôtGôãr&$¯ RÎ) #·$tR tp samar antara izhar dan idgham Miwwa (waw skn dimaskkan menjd satu dgn huruf waw dgn mendengung Innaa a’tadnaa (panjangnya 2. (kafir) Bialah dia kafir Sesungguhnya kami Telah disediakan Bagi orang yang zhalim itu neraka Yang gejolaknya mengepung mereka Dan jika mereka minta minum mereka Akan diberi minum Dengan air seperti besi yang mendidih Yang menghanguskan muka = = = = = = = = = = = = = =                                   .3. brbh menjd a syin Nun sukun bertemu huruf waw Mad tabi’I bertemu hamzah pada kata berikutnya Tanwin fathah pada hrf ra dibaca waqaf dan panjangnya 2 harakat Mad ‘Iwad 3. atau 5 harakat Naa raa (tanwin tdk berbunyi.

Agama Islam memberikan kebebasan kepada manusia.  Manusia yang memilih agama yang salah yakni yang tidak berasal dari Allah Swt.Dakwah Islam harus di siarkan ke segala penjuru dunia. Membiasakan perilaku bertoleransi seperti terkandung dalam surat Al Kahfi ayat 29 a. . .Selalu mempertebal keimanan agar tidak mudah tergoda oleh pihak lain yang menginginkan kita keluar dari agama Islam. Dan jika mereka meminta minum. dan balasan bagi orang zalim adalah neraka.  Manusia baik sebagai individu maupun kelompok. 3. Al Kahfi : 29 Untuk dapat membiasakan diri bersikap toleran seperti terkandung dalam QS. . maka barang siapa yang ingin beriman. tapi tidak boleh dengan jalan memaksa. dan perbuatannya itu hanya akan mencelakakan dirinya sendiri. .Bersikap teguh pendirian dalam menegakkan kebenaran. hendaknya terlebih dahulu kamu memperhatikan beberapa hal berikut ini.Bersikap demokratis dan jiwa besar dalam menghadapi perbedaan. yang gejolaknya mengepung mereka. . Mempraktikkan perilaku bertoleransi seperti terkandung dalam QS.Minuman yang paling buruk Tempat istirahat yang paling jelek = =       3. dianggap zalim. sesuai yang diajarkan agama Islam. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi oang yang zhalim itu neraka.” 3.Agama Islam menganggap orang yang tidak beriman termasuk oramh berbuat aniaya terhadap dirinya. niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang yang paling jelek. termasuk memaksa orang lain agar memeluk agama islam. c. b. Menunjukkan perilaku bertoleransi sesuai denga surat Al Kahfi ayat 29 . yakni kebenaran dari Allah SWT. memiliki kebebasan penuh untuk menentukan pilihan terhadap agama yang akan dianutnya.Setiap muslim harus berpegang teguh kepada kebnaran yang hakiki. dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.4. termasuk pebedaan agama dan keyakinan. . . Yunus : 40-41. . Identifikasi perilaku bertoleransi sesuai dengan durat Al Kahfi ayat 29 .Tidak memaksa kehendak sendiri. .5. dan mengandung unsur menyekutukan Allah Swt. Isi Kandungan Ayat  Kebenaran itu datangnya dari Allah Swt. Apakah ia mau menjadi muslim atau tetap menjadi kafir. sedangkan yang sari selah datangnya dari selain Allah Swt. Arti per ayat / terjemahan ayat 29 “Dan katakanlah: kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu.6. . termasuk dalam memilih agama..

8. Bacaan Hukum Bacaan Cara Membaca ……………………….- Bersikap menghargai perbedaan. ……………………… Waminhum …………………. 1. berpikir dan belajar dari pengalaman. ………………… ………………… Alasan Fathah pada huruf lam (mad) menghadapi alif mati dan hamzah     …………………  …………………. sehingga terhindar dari sikap perilaku picik dan memandang sebelah mata terhdap orang lain. 6. sebaliknya sikap egois hanya dapat mengundang kebencian dan banyak musuh. 5. ………………………. LEMBAR KERJA SISWA 1. Isilah titik-titik pada kolom berikut ! No. baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Tanamkan keyakinan bahwa besikap toleran akan mendatangkan banyak kawan dan saudara. Duu di baca panjang 2 harokat (1 Alif) Ang tum ………………………. 7. 4. Nun mati menghadapi ya Mad Asli …………………. Hindari sikap menutup diri dan membatasi pergaulan yang luas dengan sesama.    Idgham mutajanisain  2. ………………… Setelah huruf mad bertemu huruf yang mati Huruf dal …………………. Perluas wawasan dan pemikiran dengan cara banyak membaca.1. . ………………………. ..             …………………. 3. sebab perbedaan adalah pertanda kemajuan dan kekayaan kelompok yang suatu saat dapat bermanfaat bagi kehidupan sesama.

Agama Islam menanamkan sikap peduli antarsesama muslim. Identifikasikan perilaku bertoleransi yang terkandung dalam surat Al Kaafiruun ayat 1-6 ! 2. Untukmulah agamamu dan untukkulah agama ku. Agama Islam tidak boleh menghalangi seseorang untuk menentukan agama yang akan dianutnya. besi yang mendidih timah yang mendidih d. Bagaimana sikap anda terhadap orang yang berbeda pendapat dan keyakinan dengan anda! 4. Aku tidak akan mennyembah apa yang kamu sembah. 2. Agama Islam senantiasa berdampinga dengan agama lain. Soal Uraian Jawablah pertanyaan dengan singkat dan benar. c.3. kehiidupan e. b. …………………. 5. Menghargai dan menghormati penganut agama lain.2. a. Tulis Isi kandungan surat Yunus ayat 40-41. b. duri yang keras 1. Jelaskan apa maksudnya! .    artinya adalah….. di dunia ini ada orang-orang yang beriman kepada Al Qur’an dan ada pula yang tidak beriman b. b. Memilih suatu agama untuk dianut merupakan Hak Azazi Manusia. ekonomi Minuman orang-orang kafir di neraka adalah…. e.   10   9. d. d. a. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. 1. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Dalam menghadapi kaum yang tdak beragama Islam. c. d. ………………… 1. 4. mu’amalah b. c. Setiap orang berlepas diri dari apa yang dikerjakan orang lain. 1. 3. maksudnya adalah…. 3. a. Umat Islam dan umat non-Islam sama-sama umat yang diredhoi oleh Allah Swt. Allah Swt Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat kebaikan dan orang yang berbuat kerusakan. e. a. ……………………… berharakat sukun …………………. keperluan c. umat Islam harus berpendirian teguh. ………………………. besi yang keras c. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Berikut ini yang tidak termasuk kandungan Surah Yunus ayat 40-41 adalah…. besi yang kuat e. a. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah tuhan yang kamu sembah. Soal Pilihan Ganda Berilah tanda Silang (X) pada salah satu jawaban yang paling tepat. e. Islam dikatakan sebagai agama yang toleran. Kita tidak boleh bersikap toleransi dalam hal …. akidah d.

   d. a. Tulis masing-masing tiga contoh dari perbuatan zhalim terdap Allah Swt dan sesame manusia 7. Tulis judul dan nama pengarang buku yang dijadikan referensi!. Diskusikan dan kemukakan contoh-contoh kerja sama antara umat Islam dan umat lain (nonIslam) dalam urusan dunia yang dibenarkan syara’ 2. Carilah referensi buku-buku Agama Islam dan buku lainnya. Bagaimana bersikap toleransi yang baik dan benar menurut ajaran Islam ! b.    b.  c. Tulis isi kandungan surat Al Kahfi ayat 29.    1.  b. Tulis beberapa contoh perilaku toleransi terhadap orang yang berbeda agama ! 2. 10. Artikan kata di bawah ini a. 9. Jelaskan sebab turunnya surah Al Kafirun ayat 1-6. Tugas ! 1.5.4. Ranah Afektif (berkelanjutan) No .   e. 8. Tulis beberapa contoh hukum bacaan idgham dalam surat Yunus : 40-41 dan Al Kahfi : 29. 6. Kemukakan alasan-alasannya bahwa tukar-menukar keimanan dan peribadatan Islam dengan keimanan dan peribadatan yang bukan Islam itu hukumnya haram.

Al jumu’ah ayat 9-10 Tujuan Pembelajaran : Siswa dapat :  Membaca dan mengidentifikasi tajwid dalam QS. Al Mujadilah ayat 11 dan QS. Al Mujadilah ayat 11 dan QS.ASPEK AL QUR’AN Standar Kompetensi Kompetensi Dasar KEGIATAN 2 : Ayat-ayat Al Qur’an Tentang Etos Kerja : : Memahami ayat-ayat Al Qur’an tentang Etos Kerja  Membaca QS. Al Mujadilah : 11 dan Al Jumu’ah : 9-10 .  Membiasakan perilaku etos kerja seperti terkandung dalam QS. Al Mujadilah ayat 11 dan QS. Al Jumu’ah ayat 9-10. Al Jumu’ah ayat 9-10.  Menjelaskan arti QS.

Al Mujadilah : 11 dan Al Jumu’ah : 9-10. QS.  Membiasakan . Membaca Surat Al Mujadilah ayat 11                                1.2 Hukum Bacaan Bacaan Hukum Bacaan Mad Jaiz Munfsil Mad Jaiz Munfasil Cara Membaca Yaa ayyuhallaiina (ya dibaca panjang 2 s/d 5 harakat) Aamanuu izaa (nun dibaca panjng antara 2 s/d 5 harakat Alasan / Sebab Karena huruf mad menghdpi hrf hamzah pada kata berikutnya Sda       Waqaf Jaiz Boleh berhenti (waqaf) & Waqaf Jaiz boleh pula disambung Qiilang syuzuu (dibaca samara) Nun mati menghadpi huruf syin    Ikhfa’ La waqfa fihi 1.1. ayat. Al MUJADILAH AYAT 11 1. RINGKASAN MATERI I. mempraktekkan dan menujukkan perilaku etos kerja sesuai dengan QS. dan menjelaskan arti (kandungan) ayat QS.3 Arti secara Harfiah / Setiap kata Wahai Tdk boleh berhenti tanpa Karena tidak berada di mengulangi ayat sblmnya akhir ayat =   . Al Mujadilah : 11 dan Al Jumu’ah : 9-10. Mengartikan setiap kata.

Orang-orang yang beriman Apabila Dikatakan Kepadamu Berlapang-lapanglah = = = = = Dalam Majlis = Maka lapangkanlah Niscaya Allah akan memberi kelapangan Untukmu Dan apabila dikatakan Berdirilah kamu Maka berdirilah Niscaya Allah akan meninggikan Orang-orang yang beriman Di antara kamu Dan orang-orang Yang diberi ilmu pengetahuan Beberapa derajat Dan Allah Terhadap apa yang kamu kerjakan Maha mengetahui 1.4. Arti per ayat / Terjemahan ayat = = = = = = = = = = = = = = =                                       .

Rajin dan taat beribadah kepada Allah sehingga imannya terus bertambah dan semakin kuat.Rajin dan giat mencari ilmu. . mengangkat orang-rang beriman an berilmu pengathuan atas orang-oran yang beriman tetapi tidak berilmu pengetahuan beberapa derajat tingginya. Isi kandungan Ayat  Perintah untuk memberikan kelapangan kepada orang lain da-orang beriman lam majlis ilmu. dan Rasul-Nya.Bekerja / belajar sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. baik ilmu-ilmu umum maupun ilmu-ilmu agama. Identifikasi perilaku beretos kerja seperti terkandung dalam QS Al Mujaadillah : 11 Perilaku etos kerja yang terdapat dalam ayat tersebut. . dan sepanjang menjalankan pekerjaan senantiasa mendapat pahala dari Allah Swt. . .Menghormati hak dan kewibawaan orang lain. sebab pada dasarnya semua orang ingin dihargai dan dihormati kewibawaannya.Bekerja dngan didasari niat ibadah kepada Allah Swt. serta mengakui kelebihan dan kebenaran dari orang lain.. .Bekerja / belajar dengan penuh semangat. . sehingga setiap tugas dan pekerjaan dijalankan dengan ikhlas. dan Allah Swt.“ Hai orang-orang yang beriman. ‘Berdirilah kamu’. dan segala majlis yang sifatnya mentaati Allah SWT. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. . meningggikan derajat orang-orang beriman. baik diri sendiri maupun orang atau pihak lain. maka berdirilah. Di antara perilaku etos kerja yang baik adalah. majlis zikir. ‘Berlapang-lapanglah kamu dalam majlis’. akan mendatangkan hasil yang buruk. apa pun pekerjaan kita dan di manapun tempat kita bekerja. Misalnya. . .” 1. Membiasakan beretos kerja seperti terkandung dalam surat Al Mujaadillah ayat 11.Perilaku disiplin dan taat asas. sebab pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai aturan. niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Menunjukkan perilaku etos kerja sesuai dengan surat Al Mujadillah ayat 11.5. a. dan semakin hari semakin bertambah banyak ilmunya.  Allah Swt mengangkat orang-orang beriman atas orang-orang yang tidak beriman dengan beberapa derajat tingginya. Sebagai Muslim kita harus menunjukkan sikap perilaku etos kerja yang bagus. sehinga pekerjaan dipandan sebagai sesuatu yang menyenangkan bukan beban yang memberatkan. Maka belajarlah dengan menunjukkan perilaku etos kerja yang baik. maka lapangkanlah. tidak hanya kepada manusia melainkan kepada Allah Swt. Sehingga tertanam rasa takut akan berbuat curang atau aniaya terhadap siapa pun.Bersikap sportif dan konsekuen dengan bersedia menerima kesalahan dan kekurangan diri sendiri. . sehingga tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Ringkasnya Allah Swt. pekerjaannya adalah belajar dan menggali ilmu pengetahuan.  Apabila disuruh bangun untuk melakukan hal-hal yang baik dan diridhai Allah.6. maka patuhilah suruhan tersebut dengan segera dan dengan cara yang sebaik-baiknya.Bekerja denagan sikap penuh tangung jawab. apabila dikatakan kepadamu. Dan apabila dikatakan. 1. sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. . di antaranya yaitu sebagai berikut. teristimewa orang-orang beriman lagi berilmu pengetahuan. sebagai pelajar. b.

bahwa waktu dan kesempatan datanganya hanya satu kali dalam seumur hidup.Biasakan menghargai waktu dan menggunakannya untuk hal-hal yan positif. dan setia pada janji. Untuk dapat membiasakan diri beretos kerja yang baik. waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. ia akan menjadi sebuah kenangan. Al Jumu’ah ayat 9 . hendaknya terlebih dahulu kamu perhatikan beberapa hal berikut : . sehingga tidak terbersit pikiran akan menyepelekan atau mengabaikannya. tepat atas komitmen.1. .Biasakan hidup teratur dan bersikap disiplin.c.Pahami dengan baik. Sebagai generasi yang hidup di era modern. QS. . serta etos kerja yan baik. 2. dengan menata jadwal kegiatan sendiri dan berusaha menepati dan melaksanakannya sesuai komitmen diri.Mulailah membiasakan diri beretos kerja yang baik sejak sekarang. Membaca QS.10 2. hendaknya kita dapat mempersiapkan diri dengan berbagai bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan. ia akan terkubur oleh hari-hari berikutnya. taat kepada aturan. Hukum Bacaan Bacaan Hukum Bacaan Idgham bigunnah Izhar syafawi Cara Membaca Miy yaumin Zaalikum khoirun Alasan / Sebab Karena nun mati bertemu dgn hruf Ya Mim mati bertemu dengan huruf Kha      . Jangan biarkan waktu berlalu tanpa arti atau terisi dengan perbuatan yan sia-sia.Jadikan suatu pekerjaan atau tugas sebagai kewajiban yang harus ditunaikan. Mempraktikkan beretos kerja seperti terkandung dalam surat Al Mujadillah ayat 11. AL Jumu’ah ayat 9 . Sehingga hidup terasa indah dan bermakna. dimana persaingan hidup semakin ketat dan peluang mendapat pekerjaan semakin sempit. Hari ini tidak akan dating lagi esok atau lusa. . .2.10                                            2.

Arti secara Harfiah / Setiap kata Wahai orang-orang yang beriman = Apabila diseru Untuk menunaikan salat Pada hari jum’at = = = Maka bersegeralah Kepada mengingat Allah Dan tinggalkanlah jual beli Yang demikian itu Lebih baik bagimu Jika kamu Mengetahui Maka Apabila Telah ditunaikan salat = = = = = = = = =                           .          Idgham bilagunnah Kassyiralla’allakum Fathah tanwin bertemu dgn Lam Ikhfa’ Ikhfa’ Ing kuntum Fantasyiiruu Nun mati bertemu dengan huruf Kaf Nun mati bertemu Dgn huruf Ta 2.3.

terhadap orang-orang beriman atau umat Islam yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai mukhallaf untuk melaksanakan shalat Jum’at.5. untuk berusaha atau bekerja kembali agar memperoleh karunia-Nya. jika kamu mengetahui.6. Identifikasi peilaku etos kerja sesuai denan surat Al jumu’ah ayat 9 – 10. 2.  Mengajar kita agar senantiasa berdisiplin dalam menunaikan ibadah wajib dan tetapberusaha dengan sungguh-sungguh dan bekerja keras. denan pekerjaan ukhrawi. baik peraturan negara maupun peraturan agama. Membiasakan beretos kerja seperti terkandung dalam surat Al Jumu’ah ayat 9 – 10. yakni beribadah kepada Allah Swt.Maka bertebaranlah Di muka bumi Dan carilah Dari karunia Allah Dan ingatlah Allah = = = = = Banyak-banyak Supaya kamu Beruntung = = =                  2. yang demikian itu lebih baik bagimu.” 10. sehingga tidak ada waktu yang terbuang tanpa pekerjaan yang berarti. .Perilaku disiplin dan konsekuen terhadap peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. . “Apabila telah ditunaikan salat. Arti per ayat / Terjemahan ayat 9. sehingga hidup akan bermakna dan bermanfaat..Perilaku pandai mengatur waktu.” 2.Bersikap perilaku seimbang terhadap pekerjaan duniawi mencari nafkah atau menuntut ilmu. apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum’at maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. a. dan pabrik-pabrik. seperti menuntut ilmu dan jual beli atau pekerjaan di kantor-kantor. “Hai orang-orang yang beriman. Isi kandungan ayat  Seruan Allah Swt. maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.4. . Jika tidak maka aktivitas tersebut hukumnya haram.: . dan wajib meninggalkan segala pekarjaannya.  Umat Islam yang telah selesai menunaikan shalat diperintahkan Allah Swt.

Tidak merendahkan pekerjaan yang menjadi tugas dan kewajibannya. . baik di dunia maupun di akherat. .Yakinkan dalam hati bahwa hidup di dunia ini satu kali. . . ulet dan rajin beribadah serta berdo’a kepada Allah. tekun dan bekerja keras dalam mendapatkan kebahagiaan hidup. Si rajin akan mendapat prestasi dan pujian dan si malas akan tertimpa malapetaka dan hinaan. Mempraktikan beretos kerja seperti terkandung dalam surat Al Jumu’ah ayat 9-10 Setelah memahami dan menhayati ayat di atas.Perilaku jujur dan adil dalam bekerja. antara lain sebagai berikut .Selalu berpegang teguh kepada aturan dan ketentuan yang berlaku.Tanamkan keyakinan bahwa tidak ada kebahagiaan dan kesuksesan yang turun dari langit. sehingga dapat mendatangkan hasil yang optimal. tanpa diisi dengan amal shaleh dan perbuatan terpuj.Tanamkan keyakinan bahwa menyia-nyiakan waktu adalah suatu kerugian yang amat besar. hendaknya ditunjukan oleh setiap muslim yang beriman dalam kehidupannya sehari-hari. sehingga tidak ada waktu yang terlewatkan dengan percuma. b. hndaknya kamu perhatikan terlebih dahulu beberapa hal berikutini .Mulailah membiasakan diri beretos kerja yang tinggi sejak sekarang dari hal-hal yang sederhana.Selalu mengisi waktu luang dengan mengerjakan sesuatu yang bermanfaat.Tanamkan keyakinan bahwa dihadapan Allah tidak ada pekerjaan baik yang sia-sia melainkan semuanya akan mendapat balasannya yang setimpal.Selalu bersikap perilaku serius dalam menjalankan tugas pekerjaan. dan usaha tanpa do’a membuat hati mudah kecewa dan putus asa. - . tanpa diraih dengan kerj sia keras. . hendaknya kita mampu membiasakan diri beretos kerja yang tinggi dan mampu mempergunakan waktu sebaik-baiknya. yang pada gilirannya dapat mendatangkan penyesalan di kemudian hari.Selalu bersikap seimbang antara pekerjaan dunia untukmencari nafkah dengan pekerjaan akhirat untuk beribadah. Di antara perilaku etos kerja yang harus ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. seperti mengisi waktu dengan belajar. tekun. . . sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat perbuatan curang dan zalim. menguji ilmu agama dan sebagainya. baik aturan yang dibuat manusia maupun aturan Allah Swt. . Sebab do’a tanpa usaha adalah mimpi belaka. Menunjukkan perilaku etos kerja sesuai dengan surah Al Jumu’ah ayat 9 – 10 Beberapa perilaku etos kerja di atas. . sebab waktu adalah peluang dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Swt.Perilaku ulet. . c. dan terhindar dari kecelakaan kerja. bekerja membantu orang tua. Baik bagi diri sendiri maupun orang lain. sebab sikap perilaku demikian itu hanya akan megurangi semangat bekerja. baik hidup di dunia maupun di akherat. kita akan merugi. Untuk dapat membiasakan diri beretos kerja yang tinggi. . Misalnya menganggap pekerjaan sebagai sampingan atau sementara. Sehingga apa pun pekerjaannya dapat mendatangkan keberuntunan baik bagi dirinya maupun orang lain.. kepada umatNya untuk diisi dan dipergunakan sebaik-baiknya.

KEGIATAN 3 ASPEK AL QUR’AN Standar Kompetensi Kompetensi Dasar : : Meningkatkan keimanan kepada Hari Akhir  Menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap hari   Tujuan Pembelajaran : akhir. Al jumu’ah ayat 9-10 Siswa dapat :  Menjelaskan dan menampilkan keimanan terhadap hari akhir. Menerapkan hikmah beriman kepada hari akhir Membiasakan perilaku etos kerja seperti terkandung dalam QS. perilaku yang mencerminkan . Al Mujadilah ayat 11 dan QS..

Pada pelajaran ini. apakah mereka masuk surga atau masuk neraka. yang banyak menelan korban jiwa.a.1. Injil dan Shuhuf-Shuhuf yang tersebut dalam Al Quran yang diturunkan kepada Para rasul. tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. kita akan membahas tentang hari akhir atau sering disebut sebagai hari kiamat. Jasmani kembali ke asalnya yaitu tanah. atau banjir. ialah Kitab-Kitab yang diturunkan sebelum Al Quran seperti: Taurat. Zabur. Manusia. kehidupan akhirat ialah kehidupan sesudah dunia berakhir. yakin akan adanya kehidupan akhirat ialah benar-benar percaya akan adanya kehidupan sesudah dunia berakhir. Firman Allah menyatakan sebagai berikut :           57. dan mereka yang beriman kepada kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-Kitab yang telah diturunkan sebelummu[17].1. 2. Kiamat Sugra Kiamat sugra berarti kerusakan kecil. orang yang mengaku Islam tetapi tidak beriman kepada hari akhir dianggap murtad.1. Hari Kiamat Menurut Al Qur’an 2. sedangkan rohani terus hidup di alam Barzakh sampai mereka dibangkitkan dari kuburnya masing-masing untuk kemudian ditentukan Allah. [17] Kitab-Kitab yang telah diturunkan sebelum Muhammad s. mendeskripsikan dsn menerapkan hikmah beriman kepada hari akhir. tumbuhan. Jadi. akhirat lawan dunia. dan bintang saling bertabrakan sehigga mengalami kehancuran total. dan hewan . Jin. Kiamat Kubro Kiamat kubro / kerusakan besar adalah hancurnya alam semesta dengan sedala isinya.2. gunung meletus. [18] Yakin ialah kepercayaan yang kuat dengan tidak dicampuri keraguan sedikitpun. Bumi. Kematian atau ajal itu adalah terpisahnya antara jasmani dengan rohani. seperti gempa bumi.. lalu Jibril menyampaikannya kepada rasul. kemudian hanyalah kepada Kami kamu dikembalikan.1. Misalnya kematian atau berbagai macam bencana alam. Allah menurunkan kitab kepada Rasul ialah dengan memberikan wahyu kepada Jibril a. matahari. Menjelaskan. serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat[18].w. 2. Allah berfirman sebagai berkut:            4. Beriman pada hari akhir merupakan cirri orang-orang yang bertaqwa (muttaqin).s.

15.3. karena pada hari itu langit menjadi lemah.seluruhnya mati. sampai hari berbangkit. Tanda-tanda hari akhir secara garis . Maka Inilah hari berbangkit itu akan tetapi kamu selalu tidak meyakini(nya). semua yang ada di bumi itu akan binasa. 27. Tanda-tanda Adanya Hari Akhir Waktu terjadinya hari akhir memang tidak ada yang tahu. Di dalam Al Qur’an banyak disebutkan tentang kepastian datangnya hari akhir."             26. 2. dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup[1507] 14. sebagaimana Firman Allah :                       56. lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Namun dalam haditsnya rasul menjelaskan tentang tanda-tanda telah dekatnya hari kiiamat. dan terbelahlah langit. termasuk Rasulullah saw sendiri. dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan (kepada orang-orang yang kafir): "Sesungguhnya kamu telah berdiam (dalam kubur) menurut ketetapan Allah. dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Firman Allah :                          13. 16.1. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Peistiwa ini terjadi setelah sangkakala pertama kali ditiupkan oelh Malaikat Israfil. [1507] Maksudnya: ialah tiupan yang pertama yang pada waktu itu alam semesta menjadi hancur.

Sedangkan tanda-tanda besar antara lain sebagai berikut : Matahari terbit dari arah barat dan terbenam di ufuk timur. 2. • Mancintai fakir miskin yang diwujukan melalui sikap. • Gempa bumi dan tsunami terjadi di mana-mana dan fitnah merajalela menimpa kehidupan manusia.. Perzinahan terjadi dimana-mana. ucapan. mengasuh. dan mendidik anak-anak yatim dengan penuh kasih saying • • • • • • . perbuatan. yaitu juru selamat pada hari akhir • Munculnya bangsa Yakjuj dan Makjuj. Munculnya binatang-binatang ajaib yang bias berbicara. bahwa oran yang ketika di dunianya bertaqwa tentu di alam akheratnya akan terbebas dari neraka dan masuk surga (Baca QS. Hal ini karena adanya keyakinan bahwa mencintai fakir miskin merupakan kunci untuk masuk surga. tapi sama-sama mengaku dirinya memperjuangkan agama islam. Ali Imran (3) ayat 131 dan 133. Perilaku sebagai pencerminan keimanan terhadap hari akhir itu antara lain: • Senantiasa bertaqwa kepada Allah SWT. Jumlah kaum perempuan lebih banyak dari kaum laki-laki ( 50 berbanding 1). • Adanya dua golongan besar yang saling membunuh. melaink sekedar bahan bacaan biasa Banyaknya manusia yang menjadi kufur dan murtad. • Munculnya Dajjal ( para pendusta besar) yang mengaku dirinya sebagai utusan Allah. yaitu bangsa atau kaum perusak di muka bumi Rusaknya Ka’bah atau Baitullah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.• • • besar dapat dikategorikan ke dalam dua macam. dan bantuan harta benda. Tanda-tanda kecil yang dimaksud adalah Hamba sahaya (perempuan) dikawini oleh tuannya • Ilmu agama sudah tidak dianggap penting lagi. Hal ini disebabkan adanya keyakinan. • Disiplin dalam melaksanakan shalat lima waktu dan ibadah-ibadah lain yang hukumnya wajib. dan tanda-tanda besar. Perilaku yang Mencerminkan Keimanan terhadap Hari Akhir. memelihara. • Pembunuhan terjadi di mana-mana dan banyak yang menginginkan dirinya mati.2. dan minuman keras merajalela. Munculnya Imam Mahdi. yakni melaksanakan semua perintah-Nya dan meninggalkan larangan-larangan-Nya. Al-Qur’an sudah tidak dianggap sebagai pedoman hidup manusia. • Menyantuni. yaitu tanda-tanda kecil.

4. Bahkan ibdah shalat dijadikan ukuran diteima atau tidaknya amal ibadah manusia yang lainnya. jika berbuat dosa. semua orang tentu ingin hidupnya bahagia. maka amal ibadah lainnya kemungkinan besar diterima juga. Memperbanyak Beribadah dan Bertaubat dalam Kehidupan seharihari Bagi manusia. dan bertutur kata yang baik-baik saja atau diam. dan perbanyak sedekah dan amal shaleh lainnya. Oleh sebab itu hendaknya memperbanyak ibadah kepada Allah SWT dan segera bertaubat atas segala dosa yang telah diperbuat. jika seseorang ibadah shalatnya diterima.Bukhari dan Muslim). Beriman kepada Hari Akhir. (H. 2. hendaknya diperhatikan terlebih dahulu beberapa hal.. sepanjang nyawa belum di tenggorokan. serta perbanyak mengingat mati 2. segerakan memperbanyak ibadah khususnya shalat. Menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap Hari Akhir Setiap Muslim yang beriman hendaknya mampu menampilkan sikap keimanannya terhadap Hari Akhir. puasa di bulan ramadhan. hari akhir sesungguhnya. sehingga keimanannya tersebut dapat membimbing sikap perilakunya menuju kebaikan. Manusia diberi kesempatan oleh Allah SWT. merupakan awal bagi kehidupannya yang abadi. • Berkeyakinan di dunia ini tidak ada yang abadi. dua orang yang saling berkasih saying dengan dilandasi niat ikhlas karena Allah. Orang yang bersedekah secara rahasia dan orang yang mengingat Allah ketika sendirian. sehigga mencucurkan air mata.3. . baik tatkala keduanya berkumpul ataupun pada waktu berpisah. kemudian menolaknya sambil berkata “Sesungguhnya saya takut pada Allah”. melainkan juga harus diterapkan dalam bentuk perilkau yang terpuji. yaitu pemimpin yang adil. • Melaksanakan tujuh macam perilaku yang menyebabkan memperoleh naungan (perlindungan) Allah SWT di alam akherat kelat. yaitu kehidupan di alam akherat. tunaikan zakat jika telah berkemampuan. orang lelaki yang diajak berzina oleh wanita bangsawan nan cantik.R. Shalat wajib merupakan salah satu amal yang pertama kali harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. menghormati tamu. Dalam kehidupan yang abadi itu. tidak hanya diyakini di dalam hati dan diucapkan di mulut. • Perbanyak amal shaleh dan perbanyak berzikir kepada Allah SWT sebagai bekal di hari akhir nanti. serta segera bertaubat. Artinya. segala sesuatunya pasti berakhir termasuk kehitupan manusia dan alam semesta. pemuda yang rajin beribadah kepada Allah SWT. orang yang hatinya selalu rindu dengan masjid. Untuk dapat menampilkan sikap yang mencerminkan keimanan kepada hari akhir. Oleh sebab itu. untuk beribadah dan bertaubat kepada-Nya.• Berperilaku baik terhadap tetangga. sebelum semuanya terlambat.

Orang yang beriman terhadap hari akhir. dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun. sebab kematian pasti terjadi pada setiap makhluk hidup.              . .                            7. hidupnya senantiasa terkendali dan selalu dalam petunjuk dan bimbingan Allah Swt. perilaku dan tindakan akan diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan kelak di akherat. Di antara hikmah yang dapat dipetik dari keimanan terhadap hari akhir ialah sebagai berikut : 1. keimanan terhadap Allah dan hari akhir akan mendatangkan hikmah bagi keidupannya. niscaya dia akan melihat (balasan)nya.                            . Tanamkan keyakinan bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. 5. baik di dunia maupun di akherat. Oleh sebab itu sikap. 8. ia berkeyakinan semua ucapan. ucapan dan perbuatannya selalu dijaga dan dipelihara dari hal-hal yang keji dan munkar. dan selalu menauhkan diri dari kemaksiatan. Meyakini bahwa beriman kepada hari akhir merupakan kewajiban setiap muslim. Keimanan terhadap hari akhir tentu saja akan mendatangkan hikmah yang besar bagi pelakunya. sebagaiman firman Allah Swt. niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula 3. 2. 2. Perbanyak mengingat mati.……                                   77. Hikmah beriman kepada hari akhir. Oleh sebab itu. Perhatikan Firman Allah Swt. ia akan selalu berusaha agar hidupnya berada dalam kebenaran dan lindungan Allah Swt.1. Perbanyak amal shaleh dan perbuatan terpuji. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun. Bersikap hati-hati dan waspada Bagi orang yang beriman kepada hari akhir. Katakanlah: "Kesenangan di dunia Ini Hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. sebagai bekal kelak di hari akhir. 4. agar senantiasa mendapat bimbingan. 3. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun. Sebagaimana firman Allah. Perbanyak zikir kepada Allah Swt. A. sehinga hidupnya di dunia selalu dimanfaatkannya untuk mengerjakan amal shaleh dan segala sikap perbuatannya selalu mengutamakan kepentingan akherat. Selalu berada dalam kebenaran Orang yang beriman kepada hari akhir. Menyadari pentingnya kehidupan akirat Orang yang beriman kepada hari akhir akan menyadari pentingnya hidup di alam akherat.

dan bertindak. Hendaknya selalu bersikap tawadhu’ atau menghindari sikap sombong. Untuk dapat menerapkan hikmah beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Identifikasi beberapa perilaku yang mencerminkan keimanan kepada hari akhir. Menerapkan hikmah beriman kepada hari akhir Setiap orang yang beriman kepada hari akhir. Mendapatkan dua keuntungan Orang yang beriman kepada hari akhir selain mendapat keuntungan di dunia berupa kebaikan dan keshalehan dalam bersikap. 3. Hendaknya selalu menjaga diri dari perbuatan maksiat dan dosa. niscaya akan mendapatkan hikmah atas keimanan terhadapya. hendaknya dapat mendeskripsikannya dalam bentuk diskusi kelompok bersama teman-teman. Ketahui dengan baik beberapa tanda-tanda akan terjadinya hari akhir. dan hikmah keimanan itu mampu diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambah keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagianpun di akhirat. hendaknya perhatikan terlebih dahulu beberapa hal berikut ini: 1. ia juga dapat keuntungan di akherat berupa pahala dan kebehagiaan yang abadi. Pahami pengertian beriman kepada hari akhir. 2. Firman Allah Swt. . tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh. 5. 4. B. 1. berucap.8. Hendaknya selalu bersikap optimis dan penuh semangat juang. Sebagai muslim yang beriman.. C. Hendaknya selalu memelihara sikap ikhlas beramal. Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah ataukah ada padanya penyakit gila?" (Tidak). belajar menuntut ilmu.                          20. Namun sebelumnya perhatikan beberapa petunjuk berikut. 4. Identifikasi beberapa hikmah yang terkandung dalam keeimanan kepada hari akhir. Mendeskripsikan hikmah beriman kepada hari akhir Setelah kamu memahami hikmah beriman kepada hari akhir. bekerja mencari nafkah maupun dalam segala hal. hendaknya kita juga mampu mengambil hikmah dari keimanan kepada hari akhir tersebut. 2. baik dalam beribadah kepada Allah Swt. untuk kemudian diterapkan dalam sikap perilaku kita sepanjang hayat. 3. 4. Isilah kehidupan dengan berbagai amal perbuatan yang baik.

ridha dan amal shaleh  Menunjukkan dan membiasakan prilaku adil.  Membiasakan perilaku adil. ridha dan amal shaleh dalam kehidupan sehar-hari. RINGKASAN MATERI 1.KEGIATAN 4 ASPEK AKHLAK Standar Kompetensi Kompetensi Dasar : : Membiasakan prilaku terpuji  Menjelaskan pengertian adil. Adil . ridha dan amal shaleh.  Menampilkan contoh prilaku adil.  Menampilkan contoh prilaku adil. Siswa dapat :  Menjelaskan pengertian adil. ridha dan amal shaleh. ridha dan amal shaleh dalam kehidupan Tujuan Pembelajaran : sehari-hari. ridha dan amal shaleh.

Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Perhatikan firman Allah Swt. berlaku adillah.1. Islam melarang umatnya melakukan perbuatan yang dapat menganiaya diri sendiri. adil ialah suatu keputusan atau tindakan yang tidak memihak dan dapat memberikan kepuasan bathin bagi pihak lain atau menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa melebihinya atau menguranginya. Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah. kita harus senantiasa bersikap adil dan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Pengertian Adil Adil menurut bahasa ialah menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. dan kewajiban setiap orang untuk menegakkan dan menjunjung tinggi keadilan tersebut. a. dan berbuat . dan sebagainya. Adil terhadap diri sendiri Bersikap adil terhadap diri sendiri misalnya. Sebagai muslim. dan bertakwalah kepada Allah. baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. adil terbagi kepada tiga macam.1. sebab hal itu termasuk perbuatan aniaya yang dapat merugikan dirinya Sebagaimana Firman Allah Swt. menjadi saksi dengan adil. dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. dalam Surat Al Maidah ayat 8 di bawah ini !                                      8. Menurut Ulama. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum. hak istirahat buat seluruh anggota badan. hak makan dan minum buat tenaga. Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah. Sebab keadilan adalah milik semua orang. memberikan hak tidur buat mata. dalam surat Al Baqarah ayat 195                   195. Sedangkan menurut istilah. bahkan terhadap musuh sekalipun.

b. Dan (ingatlah juga). Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". Bersikap adil terhadap Allah Swt. baik terhadap manusia maupun alam semesta. "Sesungguhnya jika kamu bersyukur.. c. dan selalu akan menambah nikmat-Nya terhadap oran tersebut... pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu. . Sebab semakin adil seseorang terhadap Allah. yang khusus diberikan kepada manusia. Bersikap adil terhadap sesama makhluk Allah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. tatkala Tuhanmu memaklumkan. Perhatikan Firman Allah Swt. Perhatikan Firman Allah Swt. Adil terhadap sesama makhluk Allah Swt. seperti kehidupan.:              7. sesungguhnya sangat menguntungkan manusia itu sendiri. Allah semakin saying terhadapnya. kesehatan. kita juga harus mampu bersikap adil terhadap sesama makhluk Allah..baiklah. Selain adil terhadap diri sendiri. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan. yang diberi tugas sebagai khalifah di muka bumi.. baik yang dapat dirasakan keberadaannya maupun yang secara otomatis telah menyatu dengan diri manusia. Dengan demikian. Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. dengan jalan memenuhi segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. memberi kepada kaum kerabat. manusia harus bersikap adil terhadap Allah Swt. dan akal pikiran.                     90. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah Swt. dan Allah melarang dari perbuatan keji. dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku). Adil terhadap Allah Swt. Banyak nikmat dan karunia Allah Swt. kemungkaran dan permusuhan.

Membiarkan bunga di taman sekolah kekeringan dan layu juga termasuk perbuatan tidak adil terhadap sesama makhluk Allah. Perbuatan tidak menyukai semua pelajaran dan gurunya termasuk sikap perilaku tidak adil.2. atau sengaja melukai binatang tanpa ada alasan syar’i pun termasuk perbuatan tidak adil. Orang yang tidak ridla terhadap ketentuan dan kekuasaan Allah atas nasib yang menimpanya tergolong orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya dan akan mendatkan azab yang sangat pedih. artinya kamu sedang berbuat tidak adik terhadap orang lain. Selain itu. kamu selalu dengan sengaja datang terlambat dan selalu dan beralasan kesiangan.. Ridla.  Senantiasa berkata benar dan bersikap perilaku jujur. Pengertian Ridla Ridla artinya rela menerima atau mengerjakan sesuatu. tanpa ada perasaan terpaksa atau terbebani. Membuang sampah sembarangan atau bukan pada tempatnya. Jika setiap kali piket. . Ridla juga dapat diartikan suka atau senang terhadap sesuatu dan bersedia menerima atau melakukannya. agar tertanam sikap jiwa pemurah. Begitu pula dalam mengerjakan tugas piket di sekolah misalnya. menyontek pada saat ujian atau meminta jawaban kepada orang lain. Mulailah bersikap adil terhadap hal-hal yang sederhana. sehingga tidak ada orang atau pihak yang merasa dikecewakan dan teraniaya. sehingga mempunyai semangat untuk menegakkan keadilan. dan itu artinya kamu telah berbuat tidak adil bagi dirimu sendiri. tanpa pilih kasih atau tidak hanya menyukai pelajaran tertentu. Ridla yang dimaksudkan disini adalah ridla terhadap takdir Allah Swt. Takdir dapat disebut juga qadar atau nasib. terhadap makhluk-Nya yang telah menjadi kenyataan.1. hendaknya terlebih dahulu kamu .  Senantiasa bersikap tawadhu’ atau rendah hati. termasuk kamu sebagai siswa muslim adalah kamu menyukai semua pelajaran. Ridla terhadap takdir Allah maksudnya adalah selalu bersyukur kepada-Nya jika menerima takdir baik berupa kenikmatan. dan senantiasa bersabar jika menerima takdir buruk berupa musibah Ridla terhadap takdir Allah merupaka kewajiban seseorang hamba terhadap khalik penciptanya.  Meningkatkan keyakinan bahwa bersikap perilaku adil itu merupakan perintah Allah Swt. 2.  Biasakan menghargai waktu dan oran lain. guru tertentu dan waktu belajar tertentu dengan mengabaikan yang lainnya. pengasih dan penyayang. yang harus dipatuhi. seperti tidak begadang di tengah malam tanpa tujuan dan manfaat. sehingga tidak merugikan orang atau pihak lain.  Bersikap kasih sayang baik terhadap diri sendiri maupun terhadap sesama makhluk Allah Swt. Contoh dan cara membiasakan diri bersikap perilaku adil dalam kehidpan sehari-hari Di antara sikap prilaku adil yang harus dimiliki oleh setiap orang.1. sebab kesombongan hanya akan mendatangkan kezaliman dan aniaya. dan semua guru yang mengajarmu. juga termasuk perbuatan tidak adil / zhalim. yang tidak akan mendatangkan keuntungan bagi diri kamu. bersikap acuh kepada guru dan sebagainya 2. juga termasuk perbuatan tidak adil terhadap orang lain dan lingkungan. yaitu rencana ketentuan Allah Swt. Untuk dapat menunjukkan atau membiasakan diri bersikap adil. sehingga terhindar dari sikap dan kemauan untuk berbuat aniaya.  Menghindari sikap sombong dan ankuh terhadap sesama..

Untuk dapat menunjukkan atau membiasakan diri bersikap ridha. yang semestinya jawaban untuk nomor dua kamu simpan di nomor lima. Akibatnya banyak jawaban yang keliru atau salah mengisi nomor jawaban.  Meningkatkan keimanan yang kuat dalam hati. Namun ternyata tidak demikian. saleh artinya baik. Amal Saleh 3. 3.hendaknya terlebih dahulu kamu . kamu menermanya dengan ridha dan ikhlas. tentu jauh-jauh hari kamu telah mempersiapkan diri dengan belajar yang giat dan rajin. privat. Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah dan pertemuan dengan Dia. Tetapi sebagai muslim yang beriman. Sebagai manusia. tentu kamu merasa kecewa dan bisa jadi mencari kambing hitam dengan menyalahkan orang atau pihak lain.akan memberi ujian dan cobaan tehadap hamba-Nya di luar batas kemampuannya.:                23. sehingga kamu tidak berhati-hati bahkan tergesa-gesa dalam mengisi jawaban.1. sebab perbuatan demikian itu hanya akan mendatangkan kecewa manakala tidak mendapatkannya. Pengertian Amal Shaleh Menurut bahasa amal artinya perbuatan. sesuai dengan kerja kerasmu. ketika kamu hendak mengikuti Ujian Nasional.  Biasakan berbuat sesuatu tanpa pamrih atau mengharap imbalan dari pihak atau orang lain. Oleh sebab itu. dan bimbingan belajar. Contoh dan Cara Membiasakan diri bersikap perilaku rida dalam kehidpan sehari-hari Misalnya.. Kamu mendapatkan nilai rata-rata sama dengan temanmu yang lain.Perhatikan Firman Allah Swt.  Berkeyakinan bahwa Allah tidak.  Berkeyakinan bahwa setiap musibah dan bencana yang menimpa manusia. Kamu pun yakin bahwa hasil ujianmu akan bagus. bahkan hampir dibawah standar kelulusan. Misalnya karena adanya rasa sombong dan angkuh bahwa kamu pasti bisa menjawab semua soal ujian dengan mudah. hakekatnya datang dari Allah Swt. justru hasilnya tidak sesuai dengan harapan. dan kamu akan lulus dengan nilai tertinggi. agar kita dapat mengambil suatu hikmah atau pelajaran dari setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. mereka putus asa dari rahmat-Ku.2. 2. apa pun yang menimpa diri kita hendaknya diterima dengan ridha dan ikhlas. Menurut istilah dalam pengertian yang khusus amal saleh atau perbuatan yang baik ialah . sesuai dengan rencana yang telah ditentukan-Nya. sebab mungkin masih ada kelemahan dan kekurangan dalam diri kamu yang ingin ditunjukkan oleh Allah Swt. bahkan menambah ilmu dengan mengikuti les. agar tidak mudah tergoda oleh bujuk rayu syetan yang akan menjerumuskan manusia ke dalam jurang kebinasaan. dan mereka itu mendapat azab yang pedih.

Hal ini menunjukkan bahwa orang yang beriman harus beramal saleh. setiap perbuatan yang baik. Setiap muslim diwajibkan untuk beramal saleh sepanjang hayatnya. Az Zumar ayat 11 dan 12 ). berikut :                               40. Dalam ajaran Islam.  Amal saleh itu hendaknya dilakukan secara sah.  Dilakukan dengan mengetahui ilmunya. sesuai dengan ketentuan sara’ dan sesuai dengan ilmunya. niscaya akan diberikan kehidupan yang lapang oleh Allah. dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman. baik perbuatan lahir mapun bathin. Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat.. semata ( llihat QS. tentu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan baik begi kehidupan di alam dunia maupun bagi kehidupan di akherat. Maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. sebab setiap perbuatan.bermanfaat dan tidak melanggar aturan agama dan negara termasuk amal saleh. Az Zumar ayat 11 dan 12. Sebagaimana firman Allah Swt. Apabila amal saleh itu dikerjakan dengan niat yang ikhlas karena Allah. Banyak ayat Al-Qur’an yang menyebutkan amal saleh. ucapan. . mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab. Dalam pengertian yang umum. sesuai dengan petunjuk sara’ ( lihat juga QS. jika disertai niat yang tulus dan ikhlas serta keimanan yang kuat kepada Allah Swt. diantaranya sering kali beriringan dengan kata iman. dan tindakan kelak akan diperhitungkan dan dimintai pertnggungjawaban di hadapan Allah Swt.setiap hal yang mengajak dan membawa ketaatan terhadap Allah Swt. Maka mereka akan masuk surga. amal saleh ialah semua perbuatan lahir atau bathin. Syarat sahnya amal saleh :  Amal saleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Swt. atau amal saleh itu hendaknya dilandasi dengan iman. atau setiap perbuatan yang mengantar kepada ketaatan kepada Allah. Orang yang beramal dan beriman kepada Allah. Allah berfirman . baik di dunia dan di akhirat.yan berakibat pada hal yang positip atau bermanfaat.

 Perbanyak bergaul dengan orang-orang saleh agar dapat terbawa arus pergaulan yang baik dan bermanfaat. serta mendatangkan manfaat bagi pelaku dan masyarakat lingkungannya termasuk amal saleh. hendaknya terlebih dahulu kamu .  Meningkatkan keimanan yang kuat agar dapat terjaga dari godaan syetan. menyumbang dana bai pembangunan masjid. sehingga dapat melaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Untuk dapat menunjukkan atau membiasakan diri bersikap amal saleh. dapat digolongkan amal saleh. misalnya perbuatan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. . 3. pondok pesantren. mereka kekal di dalamnya. ataupun fasilitas umum yang lainnya.            Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh.2. sehingga terhindar dari perbuatan riya yang dapat menghancurkan pahala. tentunya harus didasari keimanan dan keikhlasan.  Setiap perbuatan harus didasarkan kepada niat yang baik dan ikhlas. mereka itu penghuni surga. mendonorkan darah untuk keperluan kemanusiaan dan sebagainya. Semua perbuatan tersebut. sehingga di hadapan Allah Swt. 82. baik berupa moril maupun material menengok teman atau saudara yang sakit.  Pahami dengan bak makna keimanan yang dimiliki. Contoh dan Cara Membiasakan diri bersikap perilaku amal saleh dalam kehidupan sehari-hari. Setiap perbuatan yang baik menurut agama dan hokum Negara. turut bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. madrasah.

 Untuk mencapai ketenangan hidup yang diliputi kasih sayang lahir bathin dari suami istri. talak dan ruju’  Menjelaskan ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia dan menguraikan kompilasi hukum perkawinan di Indonesia    Tujuan Pembelajaran : RINGKASAN MATERI 1.  Menjelaskan hikmah nikah. Ketentuan Hukum Islam tentang Nikah 1. nikah ialah akad atau ikatan perjanjian yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. talak dan ruju’. Arti dan Tujuan pernikahan Nikah berasal dari bahasa Arab yang artinya dalam bahasa Insonesia adalah kawin. yang bukan muhrim untuk membentuk rumah tangga yang diridhai Allah Swt. Menjelaskan ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia. Siswa dapat :  Menjelaskan ketentuan hokum Islam tentang nikah. . Menurut istilah hokum syara’. Adapun tujuan pernikahan dalam Islam antara lain sebagai berikut.1.KEGIATAN 5 ASPEK FIQIH Standar Kompetensi Kompetensi Dasar : : Memahami Hukum Islam tentang Hukum Keluarga Menjelaskan ketentuanhHukum perkawinan dalam Islam Menjelaskan hikmah perkawinan.

bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat pernikahan . Untuk memperoleh keturunan yang sah. cukup umur. Hukum Pernikahan  Mubah. karena orang yang telah menikah akan merasa segala tindakannya senantiasa mendapat pengawasan langsung dari suami atau istrinya  Untuk mewujudkan keluarga muslim yang sejahtera. oleh Karena Allah Telah …. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. hukum asli pernikahan. dan berkeinginan untuk mnikah. Dalil-dalil tentang pernikahan  Qs. atau menikahi orang yang masih mahram. dan khawatir setelah menikah tidak bertanggung jawab atas rumah tangganya..2. Ar Rum ayat 21 1.  Sunnah.  Wajib.  Makruh. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteriisteri dari jenismu sendiri. dan damai serta menciptakan pendidikan menurut ajaran islam. mempunyai kemampuan lahir (memberi nafkah) dan bathin (sehat mental dan rohaninya).                                                                                                        21.  Qs. bagi mereka yang belum berkeinginan untuk menikah. secara naluriah. belum mempunyai kemampuan yang cukup.3. bahagia. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. bagi mereka yang telah mempunyai kemampuan lahir dan bathin.  Untuk menyalurkan nafsu seksual dengan wajar dan sah. yaitu keturunan yang mengenal atau diketahui kedua orang tua yang bertanggung jawab kepada keturunannya. . Nisa’ ayat 34                          34. supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya.   melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita). serta memiliki tanggung jawab terhadap rumah tangga.  Untuk menjaga diri seseorang agar tidak mudah jatuh ke lembah kemaksiatan terutama perzinaan. manakala pernikahan tersebut dimaksudkan menyakiti atau balas dendam terhadap pasangannya. artinya setiap orang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu boleh menikah dengan calon pasangannya. tentram. sehingga mencerminkan keluarga yang taat menjalankan ibadah.  Haram. dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina. 1. dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

kuda pilihan.  Qs.4. Hak dan kewajiban suami istri .  Ijab Kabul 1. Al Baqarah ayat 223       223. anak-anak. dengan syarat • Beragama islam atau ahli kitab • Bukan muhrim calon istri • Sedang tidak mempunyai suami • Tidak dalam masa idah  Wali dengan syarat • Beragama islam • Sudah dewasa • Saleh. Ali Imran ayat 14                                         14. dengan syarat • Beragama islam • Bukan muhrim calon istri • Tidak dipaksa atau terpaksa Calon istri . binatangbinatang ternak[186] dan sawah ladang. Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok  … tanam. Rukun dan syarat pernikahan  Calon suami dan istri. Qs. Calon suami. 1. dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). yaitu: wanita-wanita.5. syarat untuk menjadi saksi sama dengan syarat seorang wali. Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. harta yang banyak dari jenis emas. Itulah kesenangan hidup di dunia. Maka  datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. perak. • Adil  Dua orang saksi.

oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita). • Memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sepanjang sesuai dengan ajaran islam. • Memberi nafkah lahir batin sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan segala keperluan rumah tangga. sehingga suami tidak mudah tertarik oleh perempuan lain.  34. sebagai amanah dari Allah Swt. Kewajiban suami atau hak istri • Memimpin. Sebab suami adalam pemimpin bagi keluarganya. serta menjaga dan bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keselamatan keluarganya. memelihara dan membimbing keluaga. Dengan demikian suami merasa terhibur di dalam rumahnya sendiri. pangan dan tempat tinggal. dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. • Menghormati dan menerima pemberian suami walaupun sedikit. sehingga tampak indah dan menyegarkan dipandang mata. An Nisa’ ayat 34).  Kewajiban istri atau hak suami. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. • Merawat dan memelihara anak-anak serta mendidiknya dengan penuh kasih sayang. tidak mempersulit apalagi membuat istri menderita lahir batin yang dapat mendorong istri berbuat jahat. dan merasa tidak perlu mencari hiburan di tempat lain. sehingga suami selalu merasa senang memandangnya serta mengerjakan urusan rumah tangga dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. . dan selalu berusaha mencukupkan nafkah yang diberikan sesuai dengan kemampuan suami. • Bersikap lemah lembut dan tidak bermuka masam. rajin merawat diri dan bersolek untuk menyenangkan suami. Perhatikan Firman Allah Swt. mencari penyelesaian secara bijaksana dan tidak berbuat semena-mena. (QS. • Mengatur dan menata suasana rumah tangga dengan menempatkan setiap perabot atau alat rumah tangga sesuai dengan yang semestinya. • Melayani suami lahir batin dengan penuh tanggung jawab. terutama sandang. • Membantu tugas-tugas istri terutama dalam hal mendidik dan memelihara anak dengan penuh rasa tanggung jawab. • Dapat mengatasi keadaan.               ….

 Merdeka. talak yang dijatuhkan kepada istri-istri yang telah melanggar hukum-hukum Allah swt. Mubah.1.2. Wajib. hendaknya diperingatkan dengan cara dan waktu yang baik dan tepat.• • • Jika suami sedang tidak ada di rumah. Hukum talak pada dasarnya makruh.  Baligh. akhlaknya sudah tidak bisa diperbaiki dan sudah tidak mampu menjaga harga diri dan kehormatannya. suami bukan hamba sahaya. kerena talak merupakan perbuatan halal yang paling tidak disukai oleh Allah Swt. dan tidak karena keliru. 2.     2. suami tidak sedang mabuk. talak berarti lepasnya ikatan pernikahan dengan lafaz-lafaz talak atau yang searti dan mengandung maksud sama dengan talak. Ketentuan Hukum Islam tentang Talak 2. tidak marah. tidak sedang ditahan atau dipenjara. . Sunnah.  Berakal sehat. talak yang dijatuhkan jika diperlukan. Haram. Bila sudah mempunyai anak maka tidak dijadikan alas an untuk mengabaikan suami karena perhatiannya habis tercurahkan kepada anak. Dalam kaitannya dengan pernikahan. tidak melakukan hal-hal yang mencurigakan. talak haram dijatuhkan tanpa ada alasan yang jelas dan dapat dibenarkan menurut syara’. tidak sedang sakit keras.  Istri sedang dalam ‘iddah dari talak raj’i maupun ba’in sughra Sedangkan rukun talak terdiri dari dua. tidak gila atau ayan. Syarat dan rukun talak Talak dapat dijatuhkan manakala telah terpenuhi syarat-syaratnya. yaitu. suami sudah dewasa..  Islam. tidak terpaksa. Menurut mazhab Hambali. Sehingga suami tidak tersinggung. talak wajib dijatuhkan manakala suami istri yang berselisih tidak dapat didamaikan lagi oleh majlis hakim. yaitu:  Niat atau ‘azam. istri maupun anak-anak bagi yang telah mempunyai anak. dan kedua pihak memandang perceraian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan perselisihan mereka. dan tidak dapat diperbaiki di kemudian hari. dan yang akan merugikan bagi kedua belah fihak. Pengetian dan hukum talak Menurut bahasa. Misalnya pulang larut malam. Jika suami sedang khilaf berbuat salah. misalnya talak yang dijatuhkan kepada istri yang akhlaknya buruk. menerima tamu laki-laki di luar batas kesopanan dan sebagainya. talak artinya lepasnya ikatan. suami istri beragama islam dan melakukan akad nikah secara islam. baik bagi pihak suami. hukum talak sebagai beikut.

merupakan hukum asli ruju’. yaitu. karena suami berhak kembali kepada istri  Sunnah. Iddah Iddah ialah masa menunggu bagi wanita yang telah diceraikan oleh suaminya. dan penderitaan bagi keduanya.4. masa iddahnya sampai melahirkan anak. misalnya. jika ia masih haid masanya tiga kali suci. jika tidak hamil masanya empat bulan 1sepuluh hari. namun sebelumnya disetubuhi terlebih dahulu. jika diyakini bahwa perceraian itu justru lebih baik bagi keduanya. dan sekali lagi mentalaknya. Hukum ruju’ sangat tergantung pada situasi dan kondisi para pelaku ruju’. talak yang dijatuhkan suami dengan talak tiga sekaligus. guna mengetahui apakah ia sedang hamil atau tidak. Talak sunni. Juga menjatuhkan pada saat istri sedang haid atau nifas. Iddah terbagi tiga macam. baik cerai mati atau cerai hidup. tetapi harus melalui akad nikah yang baru. syaratnya . jika diyakini ruju’ akan mendatangkan kebaikan bagi keduanya dan anak.  Iddah cerai mati.  Talak sharih. Talak bid’I.  Haram.1. Macam-macam talak Dilihat dari segi metoda atau cara dijatuhkannya.  Istri.  Mubah / jaiz. Apabila masa iddahnya habis maka tidak boleh ruju’. jika tidak haid lagi masanya tiga bulan. suami boleh pilih mau terus dilanjutkan atau diceraikan. lantas meruju’nya kembali. talak yang diucapkan suami dengan kalimat yang tegas dan jelas.  Suami. talak terbagai dua. suami yang menceraikan istri yang sudah disetubuhinya dengan satu talak pada waktu suci.3. 2. baik dalam satu kali ucapan maupun dengan tiga kali ucapan dan dalam tiga tempat. 2. dan kemudian meruju’nya.  Makruh. Setelah talak yang kedua itu.   Dilihat dari segi keadaan istri yang akan diceraikan. jika diyakini bahwa ruju’ akan mendatangkan kemudaratan.  Iddah cerai hidup. Lafaz atau kata-kata yang menegaskan adanya talak. 3. “Kutalak kamu” atau “Saya cerai kamu sekarang” atau “Pulanglah ke rumah orang tuamu” atau “Pergilah kamu dan jangan pulang lagi ke rumah ini”.  Wajib.2. syaratnya merdeka dan atas dasar kehendak sendiri. yang masih berada dalam masa iddah. khusus bagi suami yang berpoligami. talak terbagi lima macam. Pengertian dan hukum ruju’ Ruju’ ialah kembali suami kepada bekas istrinya yang ditalak raj’I.  Talak kinayah’ talak yang diucapkan suami dengan kalimat sindiran  Talak dengan isyarat. Rukun dan syarat ruju’. 3. yakni. atau suci.  Talak dengan mengirim utusan. dan istri yang diceraikan belum sempurna gilirannya.  Iddah hamil. Ketentuan Hukum Islam tentang Rujuk 3.

 Saksi.  Sighat. Pernikahan adalah upaya penyaluran nafsu biologis secara sah dan sehat. sebab tidak ada perasaan galau. dia dapat memenuhi kebutuhan biologisnya sekaligus juga menghindar diri dari kemaksiatan. Hikmah Perkawinan. khawatir atau takut terhadap akibat hubungan seksnya dengan lawan jenisnya. diantaranya sebagai berikut:  Dapat menentramkan Jiwa. Tanggung jawab untuk mensejahterakan keluarga merupakan kewajiban bagi setiap suami. Ada kewajiban yang harus dipenuhinya. akan berusaha memenuhi kebutuhan biologisnya dengan lawan jenis. dan sehat karena terhindar dari hubungan seks bebas yang mengandung resiko tertulaanya penyakit kelamin. Sudah disetubuhi. Dengan pernikahan seorang dapat trhindar dari pebuatan maksiat. artinya istri yang akan diruju’ itu orangnya ada. menurut ajaran islam kedudukannya sama dengan anak-anak yang lain. dan ada tanggung jawab yang disandangnya. Materi Ajar A.                  .Dalam keadaan talak raj’i Terjadinya ruju’ harus pada waktu istri masih dalam keadaan iddah. terutama perbuatan zina. Dia akan giat bekerja karena rasa tanggung jawab terhadap anak-anak dan istrinya. misalya rasa malu terhadap teman-temannya. Pernikahan dapat membuat orang memiliki tanggung jawab terhadap yang lainnya. Tanpa pernikahan. baik secara tegas atau sindiran.  Meningkatkan tanggung jawab . pernikahan dapat menentramkan jiwa pelakunya. memiliki beban mental yang amat berat. Namun secara psikologis. Jelas orangnya. Anak yang dilahirkan di luar pernikahan. Dengan demikian. Pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syari’at Islam akan mengandung hikmah bagi kehidupan sebuah keluarga.  Melestarikan keturunan secara sah. syarat dua orang saksi yang adil dan berakal sehat. Namun dengan pernikahan yang sah. dalam hal ini keluarganya. Sah dalam pandangan agama. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat At Tahrim ayat 6. halal hukumnya. Pernikahan akan mendorong seseorang untuk senantiasa bekerja keras dalam mencari nafkah. • • • • II. syaratnya harus mengucapkan lafaz ruju’. yakni perzinaha. Pernikahan dapat melanjutkan keturunan manusia secara sah dan berwibawa.  Menghindarkan diri dari maksiat. dia akan terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Orang yang sudah memasuki usia dewasa.

melainkan demi kemaslahatan dan kebaikan umat itu sendiri. Jika suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya. C. baik antara kedua mempelai maupun bagi keluarga masing-masing.. Dengan demikian. peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. dan sesame saudara dalam keluarga tersebut. Sebab kondisi yang demikian itu. Selain itu. tidak semata-mata untuk membebani umat-Nya. Untuk menjaga kelestarian hubungan keluarga itu maka perpisahan sebuah rumah tangga harus atas dasar kehendak bersama. Hikmah Ruju’ . Hikmah Talak Syari’at islam yang diturunkan Allah Swt. pertengkaran dan silang pendapat antara suami istri.  Memberi kedamaian lahir batin Jika seorang merasa gelisah. B. Begitu pula dengan disyari’atkannya talak. sangat bertentangan dengan tujuan pernikahan. kepada umatnya. yakni membuat jiwa menjadi tenang. pernikahan juga dapat menimbulkan rasa kasih sayang diantara anggota keluarga. tetapi dengan dijatuhkannya talak atas dasar kesadaran keduany.  Memungkinkan untuk islah (berdamai) Dengan syari’at talak. Antara suami dengan istri. tapi hubungan kekeluargaan.  Menghindari kemudaratan dan pendritaan. dan tertekan karena suatu pernikahan maka jalan yang terbaik baginya adalah talak. talak tidak boleh dijatuhkan oleh suami tanpa ada sebab-sebab yang jelas dan manusiawi.  Melestarikan tali silaturahmi Meskipun hubungan pernikahan telah diakhiri dengan talak. seorang suami dapat melakukan islah (damai) kembali kepada istrinya. Hai orang-orang yang beriman. maka talak merupakan jalan terbaik bagi keduanya. Diantara hikmah talak sebagai berikut. Tentu saja sepanjang istri bersedia untuk ruju’. penjaganya malaikat-malaikat yang kasar. orang tua dengan anak. yang tadinya bisa saja tidak saling kenal. sebagai muslim dan sebagai sesame manusia harus tetap dilestarikan. dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. dan sesuai dengan ketentuan syari’at agama. takut. dan jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan dapat mndatangkan bencana bagi semuanya. keras.         6.  Mempererat ukhuwah (persaudaraan) Pernikahan dapat mempersatukan hubungan dua keluarga besar.  Berpisah dengan baik-baik Meskipun awal mula talak adalah perselisihan. Pernikahan dapat menjalin hubungan keluarga yang erat. dapat menimbulkan kerukunan kembali untuk tidak saling membuka aib masing-masing.

maka dengan ruju’ seseorang dapat merajut kembali barangnya yang sudah pecah. 2) Pencatatan perkawinan Mengenai pencatatan perkawinan tercantum pada pasal 2 ayat 2 yang berbunyi.Dibolehkan ruju’ dalam Islam merupakan tanda bahwa Islam tidak menghendaki umatnya terpecah belah. setiap perkawinan harus dicatat. . dan Kompilasi Hukum Islam yang disahkan melalui Instruksi Presiden Indonesia Nomor 1 tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 serta Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991. Perceraian adalah perpecahan dan perpisahan. Materi Ajar Ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia (Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam).  Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam.  Pencatatan perkawinan harus dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. mereka dapat menemukan kembali mahkota kasih sayang yang sempat hilang tersebut. “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Maka kesadaran akan hal itu. Dan salah satunya dengan melakukan ruju’ atas istri yang ditalak. Maka hendaknya mereka diselamatkan oleh kedua orang tuanya. Diantaranya sebagai berikut:  Merajut kembali barang yang pecah. ruju’ mengandung hikmah bagi kehidupan umat manusia. Ketentuan perkawinan di Indonesia diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Maka jika ada diantara suatu keluarga yang dilanda sengketa. “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. II. cinta kasih diantara keduanya seakan telah raib entah kemana. mereka adalah aset masa depan bagi keluarganya.  Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nkah tidak mempunyai kekuatan hukum.  Menyelamatkan aset keluarga Aset yang paling berharga dalam sebuah keluarga adalah anak-anak. hendaknya diselesaikan dengan jalan damai.  Sikap perkawinan harus dilangsungkan dihadpan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Ruju’ merupakan upaya positif yang mesti dilakukan untuk menyelamatkan aset penting tersebut. Diantara hal-hal yang harus diketahui dari undang-undang dan kompilasi hukum Islam tersebut ialah sebagai berikut: 1) Pengertian perkawinan Mengenai pengertian perkawinan dielaskan dalam pasal 1 yang berbunyi. Di dunia ini tidak ada orang yang sempurna. maka dengan ruju’ diharapkan. terdiri dari 14 bab. agar dapat menyelamatkan segala hal yang selama ini menjadi cita-cita bersama. Dengan demikian. semua memiliki kelebihan dan kekurangannya. hendaknya dapat menjadikan kedua belah pihak menjadi intim kembali. Adapun yang menjadi tujuan pencatatan perkawinan adalah. dan terbagi dalam 67 pasal.  Menemukan cinta kasih yang baru Jika selama ini.

“Bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. (2). tanggal dan tempat lahir. dan apa hubungannya dengan mempelai wanita (yang diwalikan). bulan. tempat tinggal.  Seorang wanita hamil di luar nikah.3) Sahnya perkawinan Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu “. Sedang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. tahun. yakni KUA Kecamatan tempata dilangsungkannya pernikahan. Pengadilan hanya akan mengabulkan keinginan suami untuk berpoligami apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:  Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri  Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan  Istri tidak dapat melahirkan keturunan . 5) Akta nikah Dalam pasal 7 ayat (1) dari kompilasi Hukum Islam di bidang hokum perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktkan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. pekerjaan dan tempat tinggal) dengan seorang wanita (dituliskan nama. tanggal. tanggal dan tempat lahir. sedankan pencatatan nikah abtara muslin dengan non muslim atau antar agama selain islam dilakukan di Kantor Catatan Sipil. pekerjaan.  Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. tentang perkawinan menganut sistim monogami hal ini ditegaskan pada pasal 3 ayat (1) sebagai berikut. dan jam telah terjadi akad nikah antara seorang laki-laki (dituliskan nama. yang menerangkan bahwa pada hari. 6) Kawin hamil Dalam pasal 53 ayat (1). pekerjaan dan tempat tinggal) dan yang menjadi wali (juga dituliskan nama. dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. 7) Batasan-batasan dalam berpoligami Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.  Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil. Pernikahan antara laki-laki muslim dan wanita muslimah adalah sah. dan pencatatan nikahnya di Kantor Urusan Agama (KUA). dan (3) dari Kompilasi Hukum Islam di bidang perkawinan dijelaskan. tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir. tanggal dan tempat lahir. tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. lalu diserahkan kepada kedua mempelai. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. 4) Tujuan perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Surat tersebut ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah diatas meteri dan distempel.

harus dipenuhi syaratsyarat sebagai berikut :  Adanya persetujuan dari istri.Untuk mengajukan permohonan berpoligami kepada pengadilan. dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan: “Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) ini. 8) Peranan Pengadilan Agama dalam penetapan talak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menurut Kompilasi Hukum Islam.” Pasal 70 ayat 1 “Pengadilan Agama setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian maka Pengadilan menetapkan bahwa perceraian tersebut dikabulkan. Apabila perceraian antara suami istri tidak dapat dihindarkan maka Pengadilan Agama berperan sebagai lembaga yang berhak memutuskan perceraian mereka. Menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1 dinyatakan sebagai berikut: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Sebagai penjabaran dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.” Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 peran Pengadilan Agama dinyatakan sebagai berikut: Pasal 66 ayat 1 “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. baik lisan maupun tulisan  Adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak anak mereka  Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.” .

Pulau Kalimantan. Dari daerah tersebut menyebar ke berbagai pelosok Indonesia. Bahkan pada abad 7-12 M di beberapa wilayah kepulauan Indonesia telah berdiri kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha. Hindu. Arab (Mekah dan Madinah) – Dmaskus – Bagdad – Gujarat (Pantai Barat India) – Srilangka – Indonesia.  Tujuan Pembelajaran : A. berbagai macam agama dan kepercayaan seperti Animisme.KEGIATAN 6 ASPEK TARIKH DAN PERADABAN ISLAM : Standar Kompetensi Kompetensi Dasar : : Memahami Perkembangan Islam di Indonesia Menjelaskan perkembangan Islam di Indonesia. Adanya kesunggguhan hati dan keuletan para juru dakwah untuk berdakwah secara terus menerus kepada keluarga. para tetangga. untuk berdakwah mensyiarkan Islam sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. sehingga mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam. Pulau Sulwesi. Dinamisme. disebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pertama kali pada abad pertama Hijriah (kira-kira abad 8 M).Gujarat . dengan rute.Srilangka Indoesia. dan masyarakat sekitarnya. yaitu:  Jalur Utara. Menurut hasil seminar “Masuknya Islam di Indonesia “ pada tanggal 17 – 20 Maret 1963 di Medan yang dihadiri oleh sejumlah budayawan dan sejarawan Indonesia. 2. Pulau Jawa. dengan rute.  Mentukan ciri-ciri dan menunjukkan perkembangan Islam di indonesia  Mengidentifikasi dan menjelaskan hikmah perkembangan Islam di Indonesia. dalam kurun waktu yang berbeda. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut : 1. Daerah pertama dari kepulauan Indonesia yang dimasuki Islam adalah pantai Sumatera bagian utara. Islam masuk ke Indonesia melalui dua jalur. dan Budha telah dianut oleh masyarakat Indonesia. Arab (Mekah dan Masinah) – Yaman . Kepulauan Maluku dan sekitarnya.Mereka berdakwah . yaitu wilayah Pulau Sumatera. Sebelum agama Islam masuk ke Indonesia.  Mengambil hikmah dari perkembangan Siswa dapat :  Menjelaskan masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Adanya dorongan kewajiban bagi setiap Muslim/Muslimah kususnya para ulamanya.  Jalur Selaan. Masuk dan Perkembangan Islam di Indonesia.  Menampilkan contoh perkembangan Islam di Indonesia. Dalam waktu yang tidak terlalu lama Islam telah tersebar ke seluruh pelosok kepulauan Indonesia.

Setelah agama islam menyebar di tengah masyarakat Indonesia. 4. Islam berkembang secara genetic B. Setelah kemerdekaan diraih. yakni : tidak dengan paksaan dan kekerasan. umat islam dan para ulama senantiasa mengawal setiap program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah 4. Ciri-ciri perkembangan Islam di Indonesia 1. dan sebagainya yang berazaskan Islam atau berlabel Islam. Banyaknya organisasi kemasyarakatan (ormas). II. baik terlibat langsung secara formal dalam kelembagaan negara maupun secara non formal dan informal melalui organisasi. Senantiasa berusaha mempertahan akidah Islam bangsa ini.Manfaat yang dapat diambil dari sejarah perkembangan Islam di Indonesia 1. 2. Islam berkembang secara persuasive 4.sesuai dengan tuntunan Allah SWT dan rasul-Nya. organisasi social politik (orsospol). 3. Banyak raja-raja Islam yang ada di berbagai wilayah Indonesia ikut berperan aktif melaksanakan kegiatan dakwa islamiah. dalam rangka menyebarkan agama Islam dan membela bangsa dan Negara 3. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang sejarah perkembangan kaum muslimin dalam mengembangkan agama Islam di bumi Nusantara 2. Para ulama dan umat islam pada umumnya. tapi dengan cara bijaksana. Umumnya apa yang dianjurkan oleh para raja senantiasa ditaati oleh rakyatnya. dengan pengajaran yang baik. Islam berkembang secara natural 2. organisasi frofesi. B. 5. Persyaratan untuk masuk islam sangat mudah. Materi Ajar Hikmah perkembangan Islam di Indonesia 1. dengan bertukar pikiran. terutama dari lapisan bawah. Islam berkembang secara cultural 3. sehingga agama Islam tetap berkembang dari waktu ke waktu 5. 4. terus berkiprah dan mengambil peran aktif dalam setiap lini pembangunan. Contoh perkembangan Islam di Indonesia 1. Memberikan dorongan positif dalam menegakkan kebenaran . 3. Dapat meneladani semangat juang dan pengorbanan kaum muslimin terdahulu. Materi Ajar A. khususnya terhadap rakyat mereka. yakni dengan mengucapkan dua kaliamat syahadat. Meneladani kesuksesan dan menjadikan pelajaran atas kegagalan mereka II. dengan contoh teladan yang betul-betul islami. Meneladani kecintaan kaum muslimin terdahulu kepada ilmu pengetahuan. baik ilmu-ilmu agama maupun ilmu umum. umat silam mengambil peranan penting dalam upaya meraih kemerdekaan bangsa dan negaranya. Ajaran Islam tentang persamaan dan tidak adanya system kasta dan diskriminasi mudah menarik simpati rakyat. Selain itu ajaran-ajaran islam mudah dipahami dan diamalkan oleh segenap rakayat Indonesia.

senantiasa ditunjukkan oleh para ulama tempo dulu. Hal itulah ditunjukkan para ulama terdahulu. dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah.Ataubah ayat 41. Menumbuhkan sikap percaya diri dalam menyampaikan kebenara Sikap percaya diri sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. agar senantiasa berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. dan menapaki jalan-jalan desa untuk menyampaikan kebenaran dan keadilah sesuai risalah Tuhan. Sebab bagi mereka. Sikap dinamis dan konstruktif itu. yakni kepentingan hidup di dunia harus seimbang dengan kepentingan di akherat. dan konstruktif dalam berpikir.                             41. dan berjuang dengan gigih merebut kemerdekaan bangsanya. 2. Mengasihi orang lemah. dinamis dalam bertindak. sebab tanpa adanya sikap tersebut sesorang tidak akan pernah mendapat kemajuan. Sehingga tjuan ingin mendapat dua kebahagiaan dapat tercapai dengan selamat. di manapun dan kapanpun mereka berada. 3. Membangun dan menanamkan sikap konstruktif dan dinamis Hanya agama Islam yang mengajarkan asas keseimbangan. baik di dunia maupun di akherat. Jika kebenaran dan keadilan itu tegak dimuka bumi maka manusia akan mendapatkan kebahagiaan. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu. 4. Di manapun ada kezaliman dan kemaksiatan. sehingga mereka mendapatkan sambutan yang sangat baik dari setiap masyarakat yang disinggahinya. penjajahan adalah perbuatan zalim yang tidak boleh terjadi di muka bumi ini. agar senantiasa saling tolong menolong dan saling bekerja sama dalam kebaikan. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat. Banyak penduduk suatu wilayah berbondong-bondong masuk Islam karena sikap bijaksana dan tenggang rasa yang diajarkan mubalighnya.Sebagaimana firman Allah dalam surat At. menghormati yang lebih tua adalah ajaran islam yang ditekankan dalam kehidupan sehari-hari.Agama Islam mengajarkan kepada umatnya. Islam mendorong umatnya untuk maju dan berkembang dalam kehidupannya. menjelajah hutan rimba. . Percaya diri ini telah ditunjukkan oleh para ulama terdahulu. dimana mereka berani mengarungi samudera. Percaya diri adalah keberanian menentukan nasib sendiri. Oleh karena itu ulama terdahulu senantiasa melakukan kegiatan yang senantiasa mendatangkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akherat. Hal itulah yang mendorong para ulama untuk senantiasa bekerja keras . jika kamu Mengetahui. Menumbuhkan sikap tenggang rasa dan bijaksana Islam mengajarkan kepada umatnya. harus segera ditumpas dan keadilan harus segera ditegakkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful