ASPEK AL QUR’AN

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

KEGIATAN 1 : Ayat-ayat Al Qur’an Tentang Anjuran Bertoleransi
: Memahami ayat-ayat Al Qur’an tentang anjuran bertoleransi :  Membaca QS. Al Kafirun, Yunus : ayat 40-41, dan Al Kahfi ayat 29.  Menjelaskan arti QS. Al Kapirun, Yunus ayat 40-41 dan Al Kahfi ayat 29.  Membiasakan perilaku bertoleransi seperti terkandung dalam QS. Al Kafirun Yunus : 40-41 dan Al Kahfi ayat 29. : Siswa dapat :  Membaca dan mengidentifikasi tajwid dalam QS. Al Kafirun, Yunus ayat 40-41 dan Al Kahfi ayat 29  Mengartikan setiap kata, ayat, dan menjelaskan arti/ kandungan ayat QS. Al Kafirun, Yunus : 40-41 dan Al Kahfi ayat 29  Membiasakan , mempraktekkan dan menujukkan perilaku bertoleransi sesuai dengan QS. Al Kafirun, Yunus : 40-41 dan Al Kahfi ayat

Tujuan Pembelajaran

Ringkasan Materi
I. QS. Al Kafirun Membaca Surat Al Kafirun 1-6 .1.1

                                   
1. 2. Hukum Bacaan Bacaan Hukum Bacaan Mad wajib muttasil Mad ‘arid Cara Membaca Yaaaa (panjangnya 5 harakat Al-Kafirun (panjangnya 2,4 atau 6 harakat Ang tum (dibaca samar) Abattum (memasukkan huruf dal pada huruf ta) A’budd Alasan / Sebab Karena huruf mad mhdapi hrf hamzah dlm satu kata Karena adanya huruf mad bertemu huruf mati berhenti (waqaf) dalam bacaan Kerena nun mati menghadapi huruf ta’ Tanda sukun pd hrf dal menghdpi hrf ta berhakat, keduanya sm makhrajnya dan lain sifatnya Huruf dal berharakat sukun karena waqaf

r'¯»t crãÏÿ»x6ø9$ OçFRr& nt6tã

Ikhfa’ Idgham mutajanisain

   

Qolqolah kubra

1.3. Arti secara Harfiah / setiap kata Katakanllah Wahai orang-orang kafir = =

Aku tidak akan menyembah Apa yang kamu sembah Dan kamu bukan Penyembah (Tuhan) Yang aku sembah Dan aku tidak pernah Menjadi penyembah Apa yang kamu semabah Dan kamu tidak pernah Menjadi penyembah Yang aku sembah Untukmulah agamamu Dan untukkulah agamaku

= = = = = = = = = = = = =

                           

1.4. Arti per ayat / terjemahan ayat 1. Katakanlah: “Wahai orang-orang Kafir!” 2. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah 3. Dan kam bukan penyembah Tuhan yang aku sembah 4. Dan aku tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang kamu sembah 5. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah 6. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku 1.5. Isi Kandungan Ayat  Menolak ajakan kaum musrikin untuk tukar menukar pengamalan keimanan dan peribadatan atau untuk keluar dari agama Islam dan menganut agama mereka dengan tegas dan bijaksana. ( pelajari QS. Al Baqarah ayat 217 ).

 Penegasan bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad Saw dan umat Islam berbeda dengan orang-orang kafir. Demikian juga cara peribadatannya.  Setiap Muslim / Muslimah akan bertekad dan berusaha secara sungguh-sungguh agar selama hidup di alam dunia ini senantiasa meyakini kebenaran agama Islam yang dianutnya dan mengamalkan seluruh ajarannya dengan bertakwa kepada Allh Swt.  Tidak ada kompromi (toleransi) dalam hal keimanan (akidah) dan peribadatan, namun dalam pergaulan bermasyarakat antara umat Islam dan umat lain (non Islam) hendaknya saling menghormati dan menghargai serta bekerja sama dalam urusan dunia demi terwujudnya keamanan, ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan bersama. 1.6. Membiasakan perilaku bertoleransi seperti terkandung dalam surat Al Kafirun a. Identifikasi perilaku bertoleransi sesuai dengan surat Al Kafirun ayat 1-6 - Setiap muslim harus bersikap tegas dalam mempertahankan dan keyakinan sebagai muslim. - Sikap tegas itu harus disampaikan dengan cara yang baik, agar tidak menyinggung persasaan orang lain yang berbeda keyakinan. - Tidak mau berkompromi dalam hal akidah dan keyakinan, dengan dalih dan alasan apa pun. misalnya dengan menghadiri perayaan misa, natal, waisak, dan lainya. - Bersikap saling menghormati dan menghargai terhadap sesama, meskipun terdapat perbedaan satu sama lain b. Menunjukkan perilaku bertoleransi sesuai dengan surat Al Kafirun ayat 1-6 - Tidak mengganggu orang lain yang berbeda agama dan keyakinan dengan kita. sebab dalam agama Islam tidak ada paksaan bagi siapa pun untuk memeluk agama Islam. - Tidak mau menerima pujuk rayu dari orang lain yang bermaksud mengajak kita keluar dari agama Islam’ - Menganggap orang lain sebagai saudara, meskipun berbeda agama dan keyakinan, sehigga tercipta kerukunan dan kedamaian. - Selalu bersikap hormat dan menghargai orang lain yang berbeda keyakinan gamanyas ehingga tercipta kbersamaan dalam perbedaan - Selalu menghindari sikap bermusuhan dan kebencian pada orang lain yang berbeda agama. sebab Islam adalah agama damai yang menganjurkan umatnya bersikap prilaku kasih saying. c. Mempraktikkan perilaku tolernsi seperti terkandung dalam QS Al Kafirun ayat 1-6 Untuk dapat membiasakan diri berperilaku toleran terhadap sesama, hendaknya terlebih dahulu kamu memperhatikan beberapa hal berikut ini; - Tanamkan sikap persaudaraan dan kebersamaan dengan sesama, baik sesama, baik sesama muslim maupun sesame warga negara dan sesama umat manusi. - Hindari sikap egois dan merasa diri paling benar, sehingga tidak ada orang atau pihak yang merasa dilecehkan atau direndahkan yang pada gilirannya akan menimbulkan permusuhan dan saling membenci. - Hindari sikap buruk sangka dan curiga terhadap orang lain yang memiliki perbedaan pandangan, pendapat dan keyakinan dengan kita tanpa alas an yang jelas. - Mulailah memiasakan diri bersikap toleran dalam kehidupan sehari-hari, baik di Lingkungan keluarga, sekolah maupun di lingkungan masyarakat yang luas.

2.

QS. Yunus ayat 40 -41 2.1. Membaca Sutar Yunus ayat 40-41

Nåk÷]ÏBur `¨B ß`ÏB÷sã ¾ÏmÎ/ Nåk÷]ÏBur `¨B w ÚÆÏB÷sã ¾ÏmÎ/ 4 y7/uur ÞOn=÷ær& tûïÏÅ¡øÿßJø9$$Î/ ÇÍÉÈ bÎ)ur x8qç/¤x. @à)sù Ík< Í?yJtã öNä3s9ur öNä3è=yJtã ( OçFRr& tbqä«ÿÌt/ !$£JÏB ã@yJôãr& O$tRr&ur ÖäüÌt/ $£JÏiB tbqè=yJ÷ès? ÇÍÊÈ
2.2 Hukum Bacaan Bacaan Hukum Bacaan Izhar Idgham bila gunnah Ikhfa’ Cara Membaca Minhum (dibaca jelas) Malla (dibaca berpadu tanpa dengung) Ing kazzabu (dibaca samara) Bariiun (panjangnya lima harakat) Ta’maluun (panjangnya 2,4 atau 6 harakat) Alasan / Sebab Karena nun mati menghadapi huruf ha’ Karena nun mati menghadapi huruf lam Karena nun mati menghadapi huruf kaf (salah satu hrf ikhfa’) Karena huruf mad menghadapi huruf hamzah dlm satu kata Karena adanya hruf mad bertemu hrf mati berhenti(waqaf) dlm bacaan.

Nåk÷]ÏB w`¨B

x qç/¤x. bÎ)u x äüÌt/ bqè=yJ÷ès?

Mad ‘arid Mad ‘arid

2.3. Arti secara Harfiah / setiap kata Dan, di antara mereka Ada orang-orang beriman Kepadanya (Al Qur’an) Dan, di antara mereka Ada (pula) orang-orang yang tidak beriman kepadanya ( Al Qur’an) Dan Tuhanmu lebih mengetahui Tentang orang-orang yang berbuat kerusakan Dan jika mereka mendustakan kamu Maka katakanlah bagiku pekerjaanku = = = = =

= = = =

               

dan tidak beriman kepada Al Qur’an  Allah Maha Mengetahui sikap dan perilaku orang-orang beriman yang selama hidupnya di dunia senantiasa bertakwa kepada-Nya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orangorang yang berbuat kerusakan. ada orang yang beriman kepada Allah dan ada pula yang tidakberiman. dan banyak berbuat durhaka kepada Allah Swt. Ada golongan umat manusia yang beriman terhadap kebenaran kerasulannya... Membiasakan perilaku bertoleransi seperti terkandung dalam QS.Isi Kandungan Ayat  Umat Islam yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad Saw. maka katakanlah!.Dan bagimu pekerjaanmu Kamu berlepas diri Terhadap apa yang kamu kerjakan Dan aku berlepas diri = = = = = Terhadap apa yang kamu kerjakan                     2. Yunus Ayat 40-41 a. Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. yang terakhir. dan banyak berbuat kerusakan di muka bumi.5. Di antara mereka ada orang-orang yang tidak beriman kepada Al Qur’an. Allah Swt pun Mengetahui terhadap sikap dan perilaku orang yang tidak beriman / kaum Kafir yang senantiasa berbuat durhaka kepada Allah Swt. . 2.4. Arti per ayat / terjemahan ayat 40. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan.  Dalam menghadapi orang-orang yang tidak beriman kepada Al Qur’an dan mendustakan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad Saw. dan ada pula golongan yang mendustakan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad Saw. dan kitab suci yang disampaikannya. 41. . sebagai Rasul Allah Swt.6. Identifikasi perilaku bertoleransi sesuai dengan durat Yunus ayat 40-41 . Jika mereka mendustakan kamu. 2. dan diantaranya ada (pula) orang-orang yang tidak beriman kepadanya.Bahwa di dunia ini selalu ada perbedaan. orang-orang yang beriman harus berpendirian teguh dan yakin bahwa Nabi Muhammad Saw betul-betul Rasul Allah Swt yang terakhir dan Al Qur’an merupakan kitab suci. terbagi menjadi dua golongan.Orang yang tidak beriman itu perbuatannya cendrung merusak.

2 Hukum Bacaan Bacaan Hukum bacaan Idgham Bila gunnah Ikhfa’ Haqiqi Oä3În/§`ÏB ( uä!$x©( Cara membaca Mirrabbikum (bunyi sukun menjadi satu dengan ra’) Famany-syaa-a (suara nun ttp terdengar Alasan / Sebab Nun sukun bertemu huruf ra’ Nun sukun bertemu huruf . seperti dalam lingkungan keluarga ketika berbeda pendapat dengan adik atau kakaktentang sesuatu.Untuk dapat membiasakan diri bersikap toleran seperti terkandung dalam QS.Mulailah membiasakan diri bersikap perilaku toleran dari lingkungan yang paling kecil dalam hal yang sangat sederhana. baik dalam berpendapat.. Membaca surat Al Kahfi ayat 29 È@è%ur . sehingga dapat menimbulkan kebencian dan kemarahan orang laina .Selalu menghargai akidah dan keyakinan yang diant orang lain. QS. hendaknya kita tetap dalam keyakinan dan keimanan yang kita miliki. c. .Selalu bersikap waspada terhadap orang atau pihak lain yang bermaksud menghancurkan akidah kita. Sebab setiap orang berhak memiliki keyakinannya masing-masing . berperilaku maupun berkeyakinan erhadap agama yang dianutnya.Selalu menghindari sikap egois. dan jika ada gangguan dari pihak lain. . hendaknya terlebih dahulu kamu memperhatikan beberapa hal berikut ini. Menunjukkan perilaku bertoleransi sesuai denga surat Yuns ayat 40-41 . b. Hargai setiap pendapat dan hormati setiap keyakinan orang lain. tanpa harus mencurigai atau memusuhi orang tersebut. Setiap orang hendaknya tidak saling mengganggu atau merendahkan satu sama lain. meskipun berbeda keyakinan dengan kita.Hindari sikap arogansi dan keras kepala yang mengganggu diri sebagai yang terbaik dan paling benar.- Jika mereka orang yang tidak beriman mengoda dan memperdaya kamu. Yunus : 40-41. .Selalu menerima kehadiran orang lain. Yunus ayat 40-41 . hendaknya kamu jangan terpengaruh oleh tipu daya mereka.1. dan amalkan sesuai dengan petunjuknya Tanamkan sikap hormat dan menghargai orang lain dalam segala hal. sombong dan angkuh yang dapat membuat orang lain tersinggung. sehingga pesatuan dan kesatuan sukar diwujudkan. Mempraktikkan perilaku toleransi seperti terkandung dalam QS. . Al Kahfi ayat 29 3. hendaknya bersikap tegas. Èqô±o onqã_âqø9$# 4 [ø©Î/ Ü>#u¤³9$# ôNuä!$yur $¸)xÿs?öãB ÇËÒÈ 3.ysø9$# `ÏB óOä3În/§ ( `yJsù uä!$x© `ÏB÷sãù=sù ÆtBur uä!$x© öàÿõ3uù=sù 4 !$¯RÎ) $tRôtGôãr& tûüÏJÎ=»©à=Ï9 #·$tR xÞ%tnr& öNÍkÍ5 $ygè%Ï uß 4 bÎ)ur (#qèVÉótGó¡o (#qèO$tóã &ä!$yJÎ/ # È@ôgßJø9$%x.Pelajari agama Islam dengan baik dan benar. 3.

`yJsù ur u`ÏB÷ Idgham Bigunnah Mad jaiz Munfasil ! $tRôtGôãr&$¯ RÎ) #·$tR tp samar antara izhar dan idgham Miwwa (waw skn dimaskkan menjd satu dgn huruf waw dgn mendengung Innaa a’tadnaa (panjangnya 2. brbh menjd a syin Nun sukun bertemu huruf waw Mad tabi’I bertemu hamzah pada kata berikutnya Tanwin fathah pada hrf ra dibaca waqaf dan panjangnya 2 harakat Mad ‘Iwad 3. Arti secara Harfiah / setiap kata Dan katakanlah kebenaran itu (datangnya) dari Tuhanmu Maka barang siapa yang ingin (beriman) Hendaklah dia beriman Dan barang siapa yang ingin .3.4. atau 5 harakat Naa raa (tanwin tdk berbunyi. (kafir) Bialah dia kafir Sesungguhnya kami Telah disediakan Bagi orang yang zhalim itu neraka Yang gejolaknya mengepung mereka Dan jika mereka minta minum mereka Akan diberi minum Dengan air seperti besi yang mendidih Yang menghanguskan muka = = = = = = = = = = = = = =                                   .3.

hendaknya terlebih dahulu kamu memperhatikan beberapa hal berikut ini. sedangkan yang sari selah datangnya dari selain Allah Swt. b. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi oang yang zhalim itu neraka.  Manusia baik sebagai individu maupun kelompok. termasuk pebedaan agama dan keyakinan. 3. dan mengandung unsur menyekutukan Allah Swt. . dan balasan bagi orang zalim adalah neraka. . Menunjukkan perilaku bertoleransi sesuai denga surat Al Kahfi ayat 29 . dianggap zalim. dan perbuatannya itu hanya akan mencelakakan dirinya sendiri. . .Agama Islam memberikan kebebasan kepada manusia. tapi tidak boleh dengan jalan memaksa.Minuman yang paling buruk Tempat istirahat yang paling jelek = =       3.Dakwah Islam harus di siarkan ke segala penjuru dunia.5. Membiasakan perilaku bertoleransi seperti terkandung dalam surat Al Kahfi ayat 29 a. Isi Kandungan Ayat  Kebenaran itu datangnya dari Allah Swt. Apakah ia mau menjadi muslim atau tetap menjadi kafir. . memiliki kebebasan penuh untuk menentukan pilihan terhadap agama yang akan dianutnya. c.Selalu mempertebal keimanan agar tidak mudah tergoda oleh pihak lain yang menginginkan kita keluar dari agama Islam. Identifikasi perilaku bertoleransi sesuai dengan durat Al Kahfi ayat 29 . dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir. .” 3.6. termasuk dalam memilih agama. .  Manusia yang memilih agama yang salah yakni yang tidak berasal dari Allah Swt. Arti per ayat / terjemahan ayat 29 “Dan katakanlah: kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu..4. yakni kebenaran dari Allah SWT.Agama Islam menganggap orang yang tidak beriman termasuk oramh berbuat aniaya terhadap dirinya. termasuk memaksa orang lain agar memeluk agama islam. . Al Kahfi : 29 Untuk dapat membiasakan diri bersikap toleran seperti terkandung dalam QS.Bersikap demokratis dan jiwa besar dalam menghadapi perbedaan.Bersikap teguh pendirian dalam menegakkan kebenaran. .Setiap muslim harus berpegang teguh kepada kebnaran yang hakiki.Tidak memaksa kehendak sendiri. . yang gejolaknya mengepung mereka. niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang yang paling jelek. Dan jika mereka meminta minum. Mempraktikkan perilaku bertoleransi seperti terkandung dalam QS. Yunus : 40-41. sesuai yang diajarkan agama Islam. maka barang siapa yang ingin beriman.

7. ………………………. Tanamkan keyakinan bahwa besikap toleran akan mendatangkan banyak kawan dan saudara. 8. 1.. Nun mati menghadapi ya Mad Asli …………………. Isilah titik-titik pada kolom berikut ! No. LEMBAR KERJA SISWA 1. 3. ………………… ………………… Alasan Fathah pada huruf lam (mad) menghadapi alif mati dan hamzah     …………………  …………………. 4. . 6. berpikir dan belajar dari pengalaman. ……………………… Waminhum …………………. Hindari sikap menutup diri dan membatasi pergaulan yang luas dengan sesama. ………………… Setelah huruf mad bertemu huruf yang mati Huruf dal …………………. Duu di baca panjang 2 harokat (1 Alif) Ang tum ………………………. Perluas wawasan dan pemikiran dengan cara banyak membaca.1. 5.    Idgham mutajanisain  2. Bacaan Hukum Bacaan Cara Membaca ………………………. ………………………. . sebaliknya sikap egois hanya dapat mengundang kebencian dan banyak musuh. sebab perbedaan adalah pertanda kemajuan dan kekayaan kelompok yang suatu saat dapat bermanfaat bagi kehidupan sesama. sehingga terhindar dari sikap perilaku picik dan memandang sebelah mata terhdap orang lain.             ………………….- Bersikap menghargai perbedaan. baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain.

Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. besi yang keras c. Menghargai dan menghormati penganut agama lain. Jelaskan apa maksudnya! . 1. ………………………. 3. mu’amalah b. Umat Islam dan umat non-Islam sama-sama umat yang diredhoi oleh Allah Swt. a. Agama Islam menanamkan sikap peduli antarsesama muslim.3. e. a. b. keperluan c. 2. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah tuhan yang kamu sembah. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. d. ………………… 1. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. …………………. 1. a.    artinya adalah…. Allah Swt Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat kebaikan dan orang yang berbuat kerusakan. Agama Islam tidak boleh menghalangi seseorang untuk menentukan agama yang akan dianutnya. besi yang kuat e. Setiap orang berlepas diri dari apa yang dikerjakan orang lain.2. Soal Uraian Jawablah pertanyaan dengan singkat dan benar. Aku tidak akan mennyembah apa yang kamu sembah. 5. e. c. 4. b. 3. Agama Islam senantiasa berdampinga dengan agama lain. c. duri yang keras 1. Soal Pilihan Ganda Berilah tanda Silang (X) pada salah satu jawaban yang paling tepat. b.. Memilih suatu agama untuk dianut merupakan Hak Azazi Manusia. e. c. Untukmulah agamamu dan untukkulah agama ku. d. Identifikasikan perilaku bertoleransi yang terkandung dalam surat Al Kaafiruun ayat 1-6 ! 2. Islam dikatakan sebagai agama yang toleran. a. akidah d. ……………………… berharakat sukun …………………. Dalam menghadapi kaum yang tdak beragama Islam. Berikut ini yang tidak termasuk kandungan Surah Yunus ayat 40-41 adalah…. Kita tidak boleh bersikap toleransi dalam hal …. Bagaimana sikap anda terhadap orang yang berbeda pendapat dan keyakinan dengan anda! 4. besi yang mendidih timah yang mendidih d. maksudnya adalah…. ekonomi Minuman orang-orang kafir di neraka adalah…. umat Islam harus berpendirian teguh. a. d. kehiidupan e. Tulis Isi kandungan surat Yunus ayat 40-41.   10   9. di dunia ini ada orang-orang yang beriman kepada Al Qur’an dan ada pula yang tidak beriman b.

Tugas ! 1. Jelaskan sebab turunnya surah Al Kafirun ayat 1-6. 6. Tulis masing-masing tiga contoh dari perbuatan zhalim terdap Allah Swt dan sesame manusia 7. Tulis beberapa contoh perilaku toleransi terhadap orang yang berbeda agama ! 2. 10.  b.    b.    d. Tulis beberapa contoh hukum bacaan idgham dalam surat Yunus : 40-41 dan Al Kahfi : 29. Tulis isi kandungan surat Al Kahfi ayat 29. Carilah referensi buku-buku Agama Islam dan buku lainnya.    1. Kemukakan alasan-alasannya bahwa tukar-menukar keimanan dan peribadatan Islam dengan keimanan dan peribadatan yang bukan Islam itu hukumnya haram.  c.   e. 8. Tulis judul dan nama pengarang buku yang dijadikan referensi!.5.4. Artikan kata di bawah ini a. Bagaimana bersikap toleransi yang baik dan benar menurut ajaran Islam ! b. a. 9. Ranah Afektif (berkelanjutan) No . Diskusikan dan kemukakan contoh-contoh kerja sama antara umat Islam dan umat lain (nonIslam) dalam urusan dunia yang dibenarkan syara’ 2.

ASPEK AL QUR’AN Standar Kompetensi Kompetensi Dasar KEGIATAN 2 : Ayat-ayat Al Qur’an Tentang Etos Kerja : : Memahami ayat-ayat Al Qur’an tentang Etos Kerja  Membaca QS.  Menjelaskan arti QS. Al Jumu’ah ayat 9-10. Al jumu’ah ayat 9-10 Tujuan Pembelajaran : Siswa dapat :  Membaca dan mengidentifikasi tajwid dalam QS.  Membiasakan perilaku etos kerja seperti terkandung dalam QS. Al Jumu’ah ayat 9-10. Al Mujadilah ayat 11 dan QS. Al Mujadilah : 11 dan Al Jumu’ah : 9-10 . Al Mujadilah ayat 11 dan QS. Al Mujadilah ayat 11 dan QS.

3 Arti secara Harfiah / Setiap kata Wahai Tdk boleh berhenti tanpa Karena tidak berada di mengulangi ayat sblmnya akhir ayat =   .1. Mengartikan setiap kata.  Membiasakan . mempraktekkan dan menujukkan perilaku etos kerja sesuai dengan QS. dan menjelaskan arti (kandungan) ayat QS. QS. ayat. RINGKASAN MATERI I. Al Mujadilah : 11 dan Al Jumu’ah : 9-10. Al Mujadilah : 11 dan Al Jumu’ah : 9-10.2 Hukum Bacaan Bacaan Hukum Bacaan Mad Jaiz Munfsil Mad Jaiz Munfasil Cara Membaca Yaa ayyuhallaiina (ya dibaca panjang 2 s/d 5 harakat) Aamanuu izaa (nun dibaca panjng antara 2 s/d 5 harakat Alasan / Sebab Karena huruf mad menghdpi hrf hamzah pada kata berikutnya Sda       Waqaf Jaiz Boleh berhenti (waqaf) & Waqaf Jaiz boleh pula disambung Qiilang syuzuu (dibaca samara) Nun mati menghadpi huruf syin    Ikhfa’ La waqfa fihi 1. Membaca Surat Al Mujadilah ayat 11                                1. Al MUJADILAH AYAT 11 1.

Orang-orang yang beriman Apabila Dikatakan Kepadamu Berlapang-lapanglah = = = = = Dalam Majlis = Maka lapangkanlah Niscaya Allah akan memberi kelapangan Untukmu Dan apabila dikatakan Berdirilah kamu Maka berdirilah Niscaya Allah akan meninggikan Orang-orang yang beriman Di antara kamu Dan orang-orang Yang diberi ilmu pengetahuan Beberapa derajat Dan Allah Terhadap apa yang kamu kerjakan Maha mengetahui 1. Arti per ayat / Terjemahan ayat = = = = = = = = = = = = = = =                                       .4.

. ‘Berdirilah kamu’.” 1.Bersikap sportif dan konsekuen dengan bersedia menerima kesalahan dan kekurangan diri sendiri. . Sebagai Muslim kita harus menunjukkan sikap perilaku etos kerja yang bagus. dan Rasul-Nya. Membiasakan beretos kerja seperti terkandung dalam surat Al Mujaadillah ayat 11. . sehingga tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. .Rajin dan taat beribadah kepada Allah sehingga imannya terus bertambah dan semakin kuat.Perilaku disiplin dan taat asas. di antaranya yaitu sebagai berikut. dan Allah Swt..Menghormati hak dan kewibawaan orang lain.  Apabila disuruh bangun untuk melakukan hal-hal yang baik dan diridhai Allah. . maka patuhilah suruhan tersebut dengan segera dan dengan cara yang sebaik-baiknya.6. . dan segala majlis yang sifatnya mentaati Allah SWT.Bekerja dngan didasari niat ibadah kepada Allah Swt. Ringkasnya Allah Swt. Misalnya. baik ilmu-ilmu umum maupun ilmu-ilmu agama. meningggikan derajat orang-orang beriman. majlis zikir. . mengangkat orang-rang beriman an berilmu pengathuan atas orang-oran yang beriman tetapi tidak berilmu pengetahuan beberapa derajat tingginya.5. tidak hanya kepada manusia melainkan kepada Allah Swt. b. a. 1. . serta mengakui kelebihan dan kebenaran dari orang lain. akan mendatangkan hasil yang buruk.Rajin dan giat mencari ilmu. Sehingga tertanam rasa takut akan berbuat curang atau aniaya terhadap siapa pun.Bekerja / belajar sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Maka belajarlah dengan menunjukkan perilaku etos kerja yang baik. sehingga setiap tugas dan pekerjaan dijalankan dengan ikhlas. Identifikasi perilaku beretos kerja seperti terkandung dalam QS Al Mujaadillah : 11 Perilaku etos kerja yang terdapat dalam ayat tersebut. apabila dikatakan kepadamu. niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. pekerjaannya adalah belajar dan menggali ilmu pengetahuan. dan sepanjang menjalankan pekerjaan senantiasa mendapat pahala dari Allah Swt. . baik diri sendiri maupun orang atau pihak lain. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. ‘Berlapang-lapanglah kamu dalam majlis’.“ Hai orang-orang yang beriman. niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. sebab pada dasarnya semua orang ingin dihargai dan dihormati kewibawaannya. Dan apabila dikatakan. sebab pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai aturan.Bekerja / belajar dengan penuh semangat. Isi kandungan Ayat  Perintah untuk memberikan kelapangan kepada orang lain da-orang beriman lam majlis ilmu. apa pun pekerjaan kita dan di manapun tempat kita bekerja. sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Menunjukkan perilaku etos kerja sesuai dengan surat Al Mujadillah ayat 11. maka berdirilah. maka lapangkanlah.Bekerja denagan sikap penuh tangung jawab. sebagai pelajar. dan semakin hari semakin bertambah banyak ilmunya. . . sehinga pekerjaan dipandan sebagai sesuatu yang menyenangkan bukan beban yang memberatkan. teristimewa orang-orang beriman lagi berilmu pengetahuan. Di antara perilaku etos kerja yang baik adalah.  Allah Swt mengangkat orang-orang beriman atas orang-orang yang tidak beriman dengan beberapa derajat tingginya.

QS.c. Mempraktikkan beretos kerja seperti terkandung dalam surat Al Mujadillah ayat 11. hendaknya terlebih dahulu kamu perhatikan beberapa hal berikut : . tepat atas komitmen. dimana persaingan hidup semakin ketat dan peluang mendapat pekerjaan semakin sempit. Sebagai generasi yang hidup di era modern. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa arti atau terisi dengan perbuatan yan sia-sia. . waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. AL Jumu’ah ayat 9 . sehingga tidak terbersit pikiran akan menyepelekan atau mengabaikannya. Hari ini tidak akan dating lagi esok atau lusa.Mulailah membiasakan diri beretos kerja yang baik sejak sekarang. ia akan menjadi sebuah kenangan.Biasakan hidup teratur dan bersikap disiplin.10 2. ia akan terkubur oleh hari-hari berikutnya. dan setia pada janji. . serta etos kerja yan baik. Hukum Bacaan Bacaan Hukum Bacaan Idgham bigunnah Izhar syafawi Cara Membaca Miy yaumin Zaalikum khoirun Alasan / Sebab Karena nun mati bertemu dgn hruf Ya Mim mati bertemu dengan huruf Kha      .2.10                                            2. Untuk dapat membiasakan diri beretos kerja yang baik.Biasakan menghargai waktu dan menggunakannya untuk hal-hal yan positif. Sehingga hidup terasa indah dan bermakna. hendaknya kita dapat mempersiapkan diri dengan berbagai bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan.Pahami dengan baik. . bahwa waktu dan kesempatan datanganya hanya satu kali dalam seumur hidup. Al Jumu’ah ayat 9 .1. .Jadikan suatu pekerjaan atau tugas sebagai kewajiban yang harus ditunaikan. dengan menata jadwal kegiatan sendiri dan berusaha menepati dan melaksanakannya sesuai komitmen diri. 2. taat kepada aturan. Membaca QS.

          Idgham bilagunnah Kassyiralla’allakum Fathah tanwin bertemu dgn Lam Ikhfa’ Ikhfa’ Ing kuntum Fantasyiiruu Nun mati bertemu dengan huruf Kaf Nun mati bertemu Dgn huruf Ta 2. Arti secara Harfiah / Setiap kata Wahai orang-orang yang beriman = Apabila diseru Untuk menunaikan salat Pada hari jum’at = = = Maka bersegeralah Kepada mengingat Allah Dan tinggalkanlah jual beli Yang demikian itu Lebih baik bagimu Jika kamu Mengetahui Maka Apabila Telah ditunaikan salat = = = = = = = = =                           .3.

. 2. terhadap orang-orang beriman atau umat Islam yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai mukhallaf untuk melaksanakan shalat Jum’at. Isi kandungan ayat  Seruan Allah Swt.  Umat Islam yang telah selesai menunaikan shalat diperintahkan Allah Swt. Arti per ayat / Terjemahan ayat 9. sehingga hidup akan bermakna dan bermanfaat. maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” 10.Perilaku disiplin dan konsekuen terhadap peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. yang demikian itu lebih baik bagimu. apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum’at maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Identifikasi peilaku etos kerja sesuai denan surat Al jumu’ah ayat 9 – 10.. yakni beribadah kepada Allah Swt. sehingga tidak ada waktu yang terbuang tanpa pekerjaan yang berarti. a.Perilaku pandai mengatur waktu.” 2. “Hai orang-orang yang beriman.4. baik peraturan negara maupun peraturan agama.6.Maka bertebaranlah Di muka bumi Dan carilah Dari karunia Allah Dan ingatlah Allah = = = = = Banyak-banyak Supaya kamu Beruntung = = =                  2. denan pekerjaan ukhrawi. seperti menuntut ilmu dan jual beli atau pekerjaan di kantor-kantor. dan pabrik-pabrik.  Mengajar kita agar senantiasa berdisiplin dalam menunaikan ibadah wajib dan tetapberusaha dengan sungguh-sungguh dan bekerja keras. untuk berusaha atau bekerja kembali agar memperoleh karunia-Nya. . dan wajib meninggalkan segala pekarjaannya.: . Membiasakan beretos kerja seperti terkandung dalam surat Al Jumu’ah ayat 9 – 10. . jika kamu mengetahui.5. Jika tidak maka aktivitas tersebut hukumnya haram. “Apabila telah ditunaikan salat.Bersikap perilaku seimbang terhadap pekerjaan duniawi mencari nafkah atau menuntut ilmu.

. kita akan merugi. dan terhindar dari kecelakaan kerja.Selalu mengisi waktu luang dengan mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. dan usaha tanpa do’a membuat hati mudah kecewa dan putus asa.Perilaku ulet. sebab sikap perilaku demikian itu hanya akan megurangi semangat bekerja. b. . tanpa diisi dengan amal shaleh dan perbuatan terpuj. . tanpa diraih dengan kerj sia keras. sehingga dapat mendatangkan hasil yang optimal. antara lain sebagai berikut . Sehingga apa pun pekerjaannya dapat mendatangkan keberuntunan baik bagi dirinya maupun orang lain. tekun. ulet dan rajin beribadah serta berdo’a kepada Allah. c. yang pada gilirannya dapat mendatangkan penyesalan di kemudian hari. . . sehingga tidak ada waktu yang terlewatkan dengan percuma.Yakinkan dalam hati bahwa hidup di dunia ini satu kali.Perilaku jujur dan adil dalam bekerja. . . tekun dan bekerja keras dalam mendapatkan kebahagiaan hidup.Mulailah membiasakan diri beretos kerja yang tinggi sejak sekarang dari hal-hal yang sederhana. hendaknya kita mampu membiasakan diri beretos kerja yang tinggi dan mampu mempergunakan waktu sebaik-baiknya. . Baik bagi diri sendiri maupun orang lain.Selalu bersikap perilaku serius dalam menjalankan tugas pekerjaan. bekerja membantu orang tua. . sebab waktu adalah peluang dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Swt. sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat perbuatan curang dan zalim.Tidak merendahkan pekerjaan yang menjadi tugas dan kewajibannya. Menunjukkan perilaku etos kerja sesuai dengan surah Al Jumu’ah ayat 9 – 10 Beberapa perilaku etos kerja di atas.. Di antara perilaku etos kerja yang harus ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Mempraktikan beretos kerja seperti terkandung dalam surat Al Jumu’ah ayat 9-10 Setelah memahami dan menhayati ayat di atas. kepada umatNya untuk diisi dan dipergunakan sebaik-baiknya.Selalu berpegang teguh kepada aturan dan ketentuan yang berlaku. seperti mengisi waktu dengan belajar.Tanamkan keyakinan bahwa dihadapan Allah tidak ada pekerjaan baik yang sia-sia melainkan semuanya akan mendapat balasannya yang setimpal. - . . baik aturan yang dibuat manusia maupun aturan Allah Swt. . Untuk dapat membiasakan diri beretos kerja yang tinggi.Selalu bersikap seimbang antara pekerjaan dunia untukmencari nafkah dengan pekerjaan akhirat untuk beribadah. baik hidup di dunia maupun di akherat. hndaknya kamu perhatikan terlebih dahulu beberapa hal berikutini .Tanamkan keyakinan bahwa menyia-nyiakan waktu adalah suatu kerugian yang amat besar. Sebab do’a tanpa usaha adalah mimpi belaka. Misalnya menganggap pekerjaan sebagai sampingan atau sementara. baik di dunia maupun di akherat.Tanamkan keyakinan bahwa tidak ada kebahagiaan dan kesuksesan yang turun dari langit. hendaknya ditunjukan oleh setiap muslim yang beriman dalam kehidupannya sehari-hari. Si rajin akan mendapat prestasi dan pujian dan si malas akan tertimpa malapetaka dan hinaan. menguji ilmu agama dan sebagainya.

. Menerapkan hikmah beriman kepada hari akhir Membiasakan perilaku etos kerja seperti terkandung dalam QS. KEGIATAN 3 ASPEK AL QUR’AN Standar Kompetensi Kompetensi Dasar : : Meningkatkan keimanan kepada Hari Akhir  Menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap hari   Tujuan Pembelajaran : akhir. perilaku yang mencerminkan . Al Mujadilah ayat 11 dan QS. Al jumu’ah ayat 9-10 Siswa dapat :  Menjelaskan dan menampilkan keimanan terhadap hari akhir.

serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat[18]. akhirat lawan dunia.s. dan hewan . Injil dan Shuhuf-Shuhuf yang tersebut dalam Al Quran yang diturunkan kepada Para rasul. Beriman pada hari akhir merupakan cirri orang-orang yang bertaqwa (muttaqin). [17] Kitab-Kitab yang telah diturunkan sebelum Muhammad s. yang banyak menelan korban jiwa.w. Allah berfirman sebagai berkut:            4. seperti gempa bumi.a.1. tumbuhan. Hari Kiamat Menurut Al Qur’an 2. apakah mereka masuk surga atau masuk neraka. dan mereka yang beriman kepada kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-Kitab yang telah diturunkan sebelummu[17]. Pada pelajaran ini. mendeskripsikan dsn menerapkan hikmah beriman kepada hari akhir. kita akan membahas tentang hari akhir atau sering disebut sebagai hari kiamat.1. yakin akan adanya kehidupan akhirat ialah benar-benar percaya akan adanya kehidupan sesudah dunia berakhir.. 2. Jadi. ialah Kitab-Kitab yang diturunkan sebelum Al Quran seperti: Taurat. Manusia. Misalnya kematian atau berbagai macam bencana alam. matahari. Kiamat Sugra Kiamat sugra berarti kerusakan kecil. Jin. tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Jasmani kembali ke asalnya yaitu tanah. sedangkan rohani terus hidup di alam Barzakh sampai mereka dibangkitkan dari kuburnya masing-masing untuk kemudian ditentukan Allah.2. Firman Allah menyatakan sebagai berikut :           57. dan bintang saling bertabrakan sehigga mengalami kehancuran total.1. Kiamat Kubro Kiamat kubro / kerusakan besar adalah hancurnya alam semesta dengan sedala isinya.1. lalu Jibril menyampaikannya kepada rasul. Menjelaskan. Kematian atau ajal itu adalah terpisahnya antara jasmani dengan rohani. kemudian hanyalah kepada Kami kamu dikembalikan. [18] Yakin ialah kepercayaan yang kuat dengan tidak dicampuri keraguan sedikitpun. orang yang mengaku Islam tetapi tidak beriman kepada hari akhir dianggap murtad. Zabur. Allah menurunkan kitab kepada Rasul ialah dengan memberikan wahyu kepada Jibril a. atau banjir. kehidupan akhirat ialah kehidupan sesudah dunia berakhir. 2. gunung meletus. Bumi.

"             26. Di dalam Al Qur’an banyak disebutkan tentang kepastian datangnya hari akhir. 27.1. 15. dan terbelahlah langit. 16. sebagaimana Firman Allah :                       56. termasuk Rasulullah saw sendiri. dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung. lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. karena pada hari itu langit menjadi lemah. semua yang ada di bumi itu akan binasa. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Peistiwa ini terjadi setelah sangkakala pertama kali ditiupkan oelh Malaikat Israfil. Maka Inilah hari berbangkit itu akan tetapi kamu selalu tidak meyakini(nya).seluruhnya mati. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup[1507] 14. Tanda-tanda hari akhir secara garis . Tanda-tanda Adanya Hari Akhir Waktu terjadinya hari akhir memang tidak ada yang tahu. Namun dalam haditsnya rasul menjelaskan tentang tanda-tanda telah dekatnya hari kiiamat. dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Firman Allah :                          13.3. sampai hari berbangkit. dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan (kepada orang-orang yang kafir): "Sesungguhnya kamu telah berdiam (dalam kubur) menurut ketetapan Allah. [1507] Maksudnya: ialah tiupan yang pertama yang pada waktu itu alam semesta menjadi hancur. 2.

perbuatan. Hal ini disebabkan adanya keyakinan. dan tanda-tanda besar. memelihara. • Mancintai fakir miskin yang diwujukan melalui sikap. Ali Imran (3) ayat 131 dan 133. melaink sekedar bahan bacaan biasa Banyaknya manusia yang menjadi kufur dan murtad. bahwa oran yang ketika di dunianya bertaqwa tentu di alam akheratnya akan terbebas dari neraka dan masuk surga (Baca QS. • Disiplin dalam melaksanakan shalat lima waktu dan ibadah-ibadah lain yang hukumnya wajib. 2. Perilaku yang Mencerminkan Keimanan terhadap Hari Akhir. dan bantuan harta benda. • Adanya dua golongan besar yang saling membunuh. Munculnya binatang-binatang ajaib yang bias berbicara. • Gempa bumi dan tsunami terjadi di mana-mana dan fitnah merajalela menimpa kehidupan manusia. yaitu juru selamat pada hari akhir • Munculnya bangsa Yakjuj dan Makjuj. Al-Qur’an sudah tidak dianggap sebagai pedoman hidup manusia. • Menyantuni. dan mendidik anak-anak yatim dengan penuh kasih saying • • • • • • . • Munculnya Dajjal ( para pendusta besar) yang mengaku dirinya sebagai utusan Allah. tapi sama-sama mengaku dirinya memperjuangkan agama islam.2. Tanda-tanda kecil yang dimaksud adalah Hamba sahaya (perempuan) dikawini oleh tuannya • Ilmu agama sudah tidak dianggap penting lagi. Sedangkan tanda-tanda besar antara lain sebagai berikut : Matahari terbit dari arah barat dan terbenam di ufuk timur. Perilaku sebagai pencerminan keimanan terhadap hari akhir itu antara lain: • Senantiasa bertaqwa kepada Allah SWT.. Munculnya Imam Mahdi. mengasuh. Hal ini karena adanya keyakinan bahwa mencintai fakir miskin merupakan kunci untuk masuk surga. • Pembunuhan terjadi di mana-mana dan banyak yang menginginkan dirinya mati.• • • besar dapat dikategorikan ke dalam dua macam. yakni melaksanakan semua perintah-Nya dan meninggalkan larangan-larangan-Nya. Perzinahan terjadi dimana-mana. Jumlah kaum perempuan lebih banyak dari kaum laki-laki ( 50 berbanding 1). dan minuman keras merajalela. ucapan. yaitu tanda-tanda kecil. yaitu bangsa atau kaum perusak di muka bumi Rusaknya Ka’bah atau Baitullah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

2. hari akhir sesungguhnya. Untuk dapat menampilkan sikap yang mencerminkan keimanan kepada hari akhir. • Berkeyakinan di dunia ini tidak ada yang abadi.3. pemuda yang rajin beribadah kepada Allah SWT. Memperbanyak Beribadah dan Bertaubat dalam Kehidupan seharihari Bagi manusia. baik tatkala keduanya berkumpul ataupun pada waktu berpisah. tunaikan zakat jika telah berkemampuan. serta perbanyak mengingat mati 2. . puasa di bulan ramadhan.• Berperilaku baik terhadap tetangga. Menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap Hari Akhir Setiap Muslim yang beriman hendaknya mampu menampilkan sikap keimanannya terhadap Hari Akhir.. tidak hanya diyakini di dalam hati dan diucapkan di mulut. yaitu pemimpin yang adil. yaitu kehidupan di alam akherat. sebelum semuanya terlambat. melainkan juga harus diterapkan dalam bentuk perilkau yang terpuji. dua orang yang saling berkasih saying dengan dilandasi niat ikhlas karena Allah. jika berbuat dosa. segala sesuatunya pasti berakhir termasuk kehitupan manusia dan alam semesta. Oleh sebab itu hendaknya memperbanyak ibadah kepada Allah SWT dan segera bertaubat atas segala dosa yang telah diperbuat. serta segera bertaubat. Artinya. semua orang tentu ingin hidupnya bahagia. orang yang hatinya selalu rindu dengan masjid. • Melaksanakan tujuh macam perilaku yang menyebabkan memperoleh naungan (perlindungan) Allah SWT di alam akherat kelat. Oleh sebab itu. maka amal ibadah lainnya kemungkinan besar diterima juga. Shalat wajib merupakan salah satu amal yang pertama kali harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. kemudian menolaknya sambil berkata “Sesungguhnya saya takut pada Allah”. sehingga keimanannya tersebut dapat membimbing sikap perilakunya menuju kebaikan. dan perbanyak sedekah dan amal shaleh lainnya. Bahkan ibdah shalat dijadikan ukuran diteima atau tidaknya amal ibadah manusia yang lainnya. untuk beribadah dan bertaubat kepada-Nya. orang lelaki yang diajak berzina oleh wanita bangsawan nan cantik. • Perbanyak amal shaleh dan perbanyak berzikir kepada Allah SWT sebagai bekal di hari akhir nanti. segerakan memperbanyak ibadah khususnya shalat. sehigga mencucurkan air mata. Dalam kehidupan yang abadi itu. Orang yang bersedekah secara rahasia dan orang yang mengingat Allah ketika sendirian. hendaknya diperhatikan terlebih dahulu beberapa hal. Manusia diberi kesempatan oleh Allah SWT. merupakan awal bagi kehidupannya yang abadi.R. menghormati tamu. (H. jika seseorang ibadah shalatnya diterima.4. sepanjang nyawa belum di tenggorokan. dan bertutur kata yang baik-baik saja atau diam. Beriman kepada Hari Akhir.Bukhari dan Muslim).

keimanan terhadap Allah dan hari akhir akan mendatangkan hikmah bagi keidupannya. Oleh sebab itu. Oleh sebab itu sikap. ia berkeyakinan semua ucapan. agar senantiasa mendapat bimbingan. Hikmah beriman kepada hari akhir. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun. Sebagaimana firman Allah. Perbanyak mengingat mati. 4.                            .……                                   77. Keimanan terhadap hari akhir tentu saja akan mendatangkan hikmah yang besar bagi pelakunya. Menyadari pentingnya kehidupan akirat Orang yang beriman kepada hari akhir akan menyadari pentingnya hidup di alam akherat. 3. sebagai bekal kelak di hari akhir. dan selalu menauhkan diri dari kemaksiatan. Selalu berada dalam kebenaran Orang yang beriman kepada hari akhir. niscaya dia akan melihat (balasan)nya. ia akan selalu berusaha agar hidupnya berada dalam kebenaran dan lindungan Allah Swt. niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula 3. baik di dunia maupun di akherat. 5. ucapan dan perbuatannya selalu dijaga dan dipelihara dari hal-hal yang keji dan munkar. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun. dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun. sebab kematian pasti terjadi pada setiap makhluk hidup.              . 2.1. Meyakini bahwa beriman kepada hari akhir merupakan kewajiban setiap muslim. . Perhatikan Firman Allah Swt. sehinga hidupnya di dunia selalu dimanfaatkannya untuk mengerjakan amal shaleh dan segala sikap perbuatannya selalu mengutamakan kepentingan akherat. Katakanlah: "Kesenangan di dunia Ini Hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Di antara hikmah yang dapat dipetik dari keimanan terhadap hari akhir ialah sebagai berikut : 1. hidupnya senantiasa terkendali dan selalu dalam petunjuk dan bimbingan Allah Swt. sebagaiman firman Allah Swt. Bersikap hati-hati dan waspada Bagi orang yang beriman kepada hari akhir. 2. Orang yang beriman terhadap hari akhir. Perbanyak zikir kepada Allah Swt. A. 8. perilaku dan tindakan akan diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan kelak di akherat. Perbanyak amal shaleh dan perbuatan terpuji. Tanamkan keyakinan bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi.                            7.

Identifikasi beberapa hikmah yang terkandung dalam keeimanan kepada hari akhir. Mendapatkan dua keuntungan Orang yang beriman kepada hari akhir selain mendapat keuntungan di dunia berupa kebaikan dan keshalehan dalam bersikap.. Mendeskripsikan hikmah beriman kepada hari akhir Setelah kamu memahami hikmah beriman kepada hari akhir. hendaknya dapat mendeskripsikannya dalam bentuk diskusi kelompok bersama teman-teman.                          20. Hendaknya selalu menjaga diri dari perbuatan maksiat dan dosa. ia juga dapat keuntungan di akherat berupa pahala dan kebehagiaan yang abadi. baik dalam beribadah kepada Allah Swt. hendaknya perhatikan terlebih dahulu beberapa hal berikut ini: 1. belajar menuntut ilmu. dan bertindak. Pahami pengertian beriman kepada hari akhir. C. 2. Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah ataukah ada padanya penyakit gila?" (Tidak). hendaknya kita juga mampu mengambil hikmah dari keimanan kepada hari akhir tersebut. B. Menerapkan hikmah beriman kepada hari akhir Setiap orang yang beriman kepada hari akhir. 5. Isilah kehidupan dengan berbagai amal perbuatan yang baik. untuk kemudian diterapkan dalam sikap perilaku kita sepanjang hayat. . Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambah keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagianpun di akhirat. Firman Allah Swt. 1. 3. Untuk dapat menerapkan hikmah beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Hendaknya selalu memelihara sikap ikhlas beramal. bekerja mencari nafkah maupun dalam segala hal. dan hikmah keimanan itu mampu diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 4. Namun sebelumnya perhatikan beberapa petunjuk berikut. Hendaknya selalu bersikap optimis dan penuh semangat juang. berucap. 4. niscaya akan mendapatkan hikmah atas keimanan terhadapya. 3. tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh. Identifikasi beberapa perilaku yang mencerminkan keimanan kepada hari akhir.8. Hendaknya selalu bersikap tawadhu’ atau menghindari sikap sombong. 2. Sebagai muslim yang beriman. 4. Ketahui dengan baik beberapa tanda-tanda akan terjadinya hari akhir.

ridha dan amal shaleh dalam kehidupan sehar-hari. ridha dan amal shaleh. ridha dan amal shaleh. RINGKASAN MATERI 1.  Menampilkan contoh prilaku adil. ridha dan amal shaleh dalam kehidupan Tujuan Pembelajaran : sehari-hari. ridha dan amal shaleh  Menunjukkan dan membiasakan prilaku adil.  Menampilkan contoh prilaku adil. ridha dan amal shaleh.  Membiasakan perilaku adil. Adil .KEGIATAN 4 ASPEK AKHLAK Standar Kompetensi Kompetensi Dasar : : Membiasakan prilaku terpuji  Menjelaskan pengertian adil. Siswa dapat :  Menjelaskan pengertian adil.

a.1. dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. adil ialah suatu keputusan atau tindakan yang tidak memihak dan dapat memberikan kepuasan bathin bagi pihak lain atau menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa melebihinya atau menguranginya. dalam surat Al Baqarah ayat 195                   195. adil terbagi kepada tiga macam. dalam Surat Al Maidah ayat 8 di bawah ini !                                      8. dan berbuat . Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah. Islam melarang umatnya melakukan perbuatan yang dapat menganiaya diri sendiri. hak istirahat buat seluruh anggota badan. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. hak makan dan minum buat tenaga. Sebab keadilan adalah milik semua orang. baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. kita harus senantiasa bersikap adil dan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.1. Menurut Ulama. sebab hal itu termasuk perbuatan aniaya yang dapat merugikan dirinya Sebagaimana Firman Allah Swt. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum. Sedangkan menurut istilah. bahkan terhadap musuh sekalipun. Sebagai muslim. Adil terhadap diri sendiri Bersikap adil terhadap diri sendiri misalnya. dan kewajiban setiap orang untuk menegakkan dan menjunjung tinggi keadilan tersebut. menjadi saksi dengan adil. mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Pengertian Adil Adil menurut bahasa ialah menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Perhatikan firman Allah Swt. berlaku adillah. dan bertakwalah kepada Allah. Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. dan sebagainya. memberikan hak tidur buat mata.

dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku). seperti kehidupan. Selain adil terhadap diri sendiri. baik terhadap manusia maupun alam semesta... Dan (ingatlah juga). yang khusus diberikan kepada manusia. manusia harus bersikap adil terhadap Allah Swt. Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". dengan jalan memenuhi segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Adil terhadap sesama makhluk Allah Swt. . Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah Swt.. Perhatikan Firman Allah Swt. Banyak nikmat dan karunia Allah Swt. Bersikap adil terhadap sesama makhluk Allah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. kemungkaran dan permusuhan.:              7. memberi kepada kaum kerabat. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan. kesehatan. Perhatikan Firman Allah Swt. Bersikap adil terhadap Allah Swt. baik yang dapat dirasakan keberadaannya maupun yang secara otomatis telah menyatu dengan diri manusia. Allah semakin saying terhadapnya. tatkala Tuhanmu memaklumkan. "Sesungguhnya jika kamu bersyukur. c.baiklah.. pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu. yang diberi tugas sebagai khalifah di muka bumi.                     90. Adil terhadap Allah Swt. Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. dan selalu akan menambah nikmat-Nya terhadap oran tersebut. kita juga harus mampu bersikap adil terhadap sesama makhluk Allah. sesungguhnya sangat menguntungkan manusia itu sendiri. Dengan demikian. b. dan Allah melarang dari perbuatan keji.. dan akal pikiran. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Sebab semakin adil seseorang terhadap Allah.

terhadap makhluk-Nya yang telah menjadi kenyataan.  Senantiasa bersikap tawadhu’ atau rendah hati. hendaknya terlebih dahulu kamu . Ridla yang dimaksudkan disini adalah ridla terhadap takdir Allah Swt. pengasih dan penyayang. Perbuatan tidak menyukai semua pelajaran dan gurunya termasuk sikap perilaku tidak adil. Selain itu.1. artinya kamu sedang berbuat tidak adik terhadap orang lain. tanpa ada perasaan terpaksa atau terbebani. kamu selalu dengan sengaja datang terlambat dan selalu dan beralasan kesiangan. Membuang sampah sembarangan atau bukan pada tempatnya. sehingga tidak ada orang atau pihak yang merasa dikecewakan dan teraniaya. seperti tidak begadang di tengah malam tanpa tujuan dan manfaat. . menyontek pada saat ujian atau meminta jawaban kepada orang lain. yang harus dipatuhi. sehingga terhindar dari sikap dan kemauan untuk berbuat aniaya. juga termasuk perbuatan tidak adil / zhalim. juga termasuk perbuatan tidak adil terhadap orang lain dan lingkungan. termasuk kamu sebagai siswa muslim adalah kamu menyukai semua pelajaran. guru tertentu dan waktu belajar tertentu dengan mengabaikan yang lainnya. Ridla.  Menghindari sikap sombong dan ankuh terhadap sesama. Ridla juga dapat diartikan suka atau senang terhadap sesuatu dan bersedia menerima atau melakukannya. sebab kesombongan hanya akan mendatangkan kezaliman dan aniaya. Mulailah bersikap adil terhadap hal-hal yang sederhana. Membiarkan bunga di taman sekolah kekeringan dan layu juga termasuk perbuatan tidak adil terhadap sesama makhluk Allah. Contoh dan cara membiasakan diri bersikap perilaku adil dalam kehidpan sehari-hari Di antara sikap prilaku adil yang harus dimiliki oleh setiap orang. dan senantiasa bersabar jika menerima takdir buruk berupa musibah Ridla terhadap takdir Allah merupaka kewajiban seseorang hamba terhadap khalik penciptanya. tanpa pilih kasih atau tidak hanya menyukai pelajaran tertentu. sehingga tidak merugikan orang atau pihak lain. dan itu artinya kamu telah berbuat tidak adil bagi dirimu sendiri. yaitu rencana ketentuan Allah Swt.. Jika setiap kali piket. 2. bersikap acuh kepada guru dan sebagainya 2. atau sengaja melukai binatang tanpa ada alasan syar’i pun termasuk perbuatan tidak adil. Untuk dapat menunjukkan atau membiasakan diri bersikap adil. yang tidak akan mendatangkan keuntungan bagi diri kamu. Ridla terhadap takdir Allah maksudnya adalah selalu bersyukur kepada-Nya jika menerima takdir baik berupa kenikmatan.  Bersikap kasih sayang baik terhadap diri sendiri maupun terhadap sesama makhluk Allah Swt.1.2. agar tertanam sikap jiwa pemurah. dan semua guru yang mengajarmu. Takdir dapat disebut juga qadar atau nasib. Pengertian Ridla Ridla artinya rela menerima atau mengerjakan sesuatu.. Begitu pula dalam mengerjakan tugas piket di sekolah misalnya.  Senantiasa berkata benar dan bersikap perilaku jujur.  Meningkatkan keyakinan bahwa bersikap perilaku adil itu merupakan perintah Allah Swt.  Biasakan menghargai waktu dan oran lain. sehingga mempunyai semangat untuk menegakkan keadilan. Orang yang tidak ridla terhadap ketentuan dan kekuasaan Allah atas nasib yang menimpanya tergolong orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya dan akan mendatkan azab yang sangat pedih.

:                23. kamu menermanya dengan ridha dan ikhlas. sebab mungkin masih ada kelemahan dan kekurangan dalam diri kamu yang ingin ditunjukkan oleh Allah Swt. 2. Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah dan pertemuan dengan Dia. mereka putus asa dari rahmat-Ku. sehingga kamu tidak berhati-hati bahkan tergesa-gesa dalam mengisi jawaban. hakekatnya datang dari Allah Swt. sesuai dengan kerja kerasmu.  Biasakan berbuat sesuatu tanpa pamrih atau mengharap imbalan dari pihak atau orang lain. bahkan hampir dibawah standar kelulusan. sebab perbuatan demikian itu hanya akan mendatangkan kecewa manakala tidak mendapatkannya. dan mereka itu mendapat azab yang pedih. dan bimbingan belajar.1. Pengertian Amal Shaleh Menurut bahasa amal artinya perbuatan. agar tidak mudah tergoda oleh bujuk rayu syetan yang akan menjerumuskan manusia ke dalam jurang kebinasaan.  Berkeyakinan bahwa setiap musibah dan bencana yang menimpa manusia.2. Misalnya karena adanya rasa sombong dan angkuh bahwa kamu pasti bisa menjawab semua soal ujian dengan mudah. Untuk dapat menunjukkan atau membiasakan diri bersikap ridha. bahkan menambah ilmu dengan mengikuti les. tentu jauh-jauh hari kamu telah mempersiapkan diri dengan belajar yang giat dan rajin. Namun ternyata tidak demikian. agar kita dapat mengambil suatu hikmah atau pelajaran dari setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. saleh artinya baik. apa pun yang menimpa diri kita hendaknya diterima dengan ridha dan ikhlas.  Berkeyakinan bahwa Allah tidak. Amal Saleh 3. Menurut istilah dalam pengertian yang khusus amal saleh atau perbuatan yang baik ialah .. Kamu pun yakin bahwa hasil ujianmu akan bagus.hendaknya terlebih dahulu kamu . privat. tentu kamu merasa kecewa dan bisa jadi mencari kambing hitam dengan menyalahkan orang atau pihak lain. 3. Tetapi sebagai muslim yang beriman. Contoh dan Cara Membiasakan diri bersikap perilaku rida dalam kehidpan sehari-hari Misalnya. ketika kamu hendak mengikuti Ujian Nasional.Perhatikan Firman Allah Swt.akan memberi ujian dan cobaan tehadap hamba-Nya di luar batas kemampuannya. Kamu mendapatkan nilai rata-rata sama dengan temanmu yang lain. Akibatnya banyak jawaban yang keliru atau salah mengisi nomor jawaban. yang semestinya jawaban untuk nomor dua kamu simpan di nomor lima. dan kamu akan lulus dengan nilai tertinggi. justru hasilnya tidak sesuai dengan harapan.  Meningkatkan keimanan yang kuat dalam hati. Oleh sebab itu. Sebagai manusia. sesuai dengan rencana yang telah ditentukan-Nya.

Hal ini menunjukkan bahwa orang yang beriman harus beramal saleh. Dalam ajaran Islam.  Amal saleh itu hendaknya dilakukan secara sah. Maka mereka akan masuk surga. Az Zumar ayat 11 dan 12 ).setiap hal yang mengajak dan membawa ketaatan terhadap Allah Swt. atau setiap perbuatan yang mengantar kepada ketaatan kepada Allah. setiap perbuatan yang baik. Allah berfirman .yan berakibat pada hal yang positip atau bermanfaat. . baik di dunia dan di akhirat. atau amal saleh itu hendaknya dilandasi dengan iman. dan tindakan kelak akan diperhitungkan dan dimintai pertnggungjawaban di hadapan Allah Swt. sebab setiap perbuatan. ucapan. Setiap muslim diwajibkan untuk beramal saleh sepanjang hayatnya. berikut :                               40. Maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. sesuai dengan ketentuan sara’ dan sesuai dengan ilmunya. Orang yang beramal dan beriman kepada Allah.bermanfaat dan tidak melanggar aturan agama dan negara termasuk amal saleh. jika disertai niat yang tulus dan ikhlas serta keimanan yang kuat kepada Allah Swt. diantaranya sering kali beriringan dengan kata iman. tentu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan baik begi kehidupan di alam dunia maupun bagi kehidupan di akherat. baik perbuatan lahir mapun bathin. Syarat sahnya amal saleh :  Amal saleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Swt. Apabila amal saleh itu dikerjakan dengan niat yang ikhlas karena Allah. amal saleh ialah semua perbuatan lahir atau bathin. semata ( llihat QS. niscaya akan diberikan kehidupan yang lapang oleh Allah. mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab.  Dilakukan dengan mengetahui ilmunya. sesuai dengan petunjuk sara’ ( lihat juga QS.. Az Zumar ayat 11 dan 12. Banyak ayat Al-Qur’an yang menyebutkan amal saleh. dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman. Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam pengertian yang umum. Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat.

pondok pesantren. madrasah.  Setiap perbuatan harus didasarkan kepada niat yang baik dan ikhlas.            Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh. membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. serta mendatangkan manfaat bagi pelaku dan masyarakat lingkungannya termasuk amal saleh.2. Semua perbuatan tersebut. baik berupa moril maupun material menengok teman atau saudara yang sakit. 3. .  Meningkatkan keimanan yang kuat agar dapat terjaga dari godaan syetan. menyumbang dana bai pembangunan masjid. mendonorkan darah untuk keperluan kemanusiaan dan sebagainya. tentunya harus didasari keimanan dan keikhlasan.  Pahami dengan bak makna keimanan yang dimiliki. sehingga di hadapan Allah Swt. Contoh dan Cara Membiasakan diri bersikap perilaku amal saleh dalam kehidupan sehari-hari. mereka itu penghuni surga. ataupun fasilitas umum yang lainnya. turut bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolah.  Perbanyak bergaul dengan orang-orang saleh agar dapat terbawa arus pergaulan yang baik dan bermanfaat. dapat digolongkan amal saleh. 82. Untuk dapat menunjukkan atau membiasakan diri bersikap amal saleh. hendaknya terlebih dahulu kamu . sehingga terhindar dari perbuatan riya yang dapat menghancurkan pahala. sehingga dapat melaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. mereka kekal di dalamnya. misalnya perbuatan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Setiap perbuatan yang baik menurut agama dan hokum Negara.

talak dan ruju’  Menjelaskan ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia dan menguraikan kompilasi hukum perkawinan di Indonesia    Tujuan Pembelajaran : RINGKASAN MATERI 1.1.KEGIATAN 5 ASPEK FIQIH Standar Kompetensi Kompetensi Dasar : : Memahami Hukum Islam tentang Hukum Keluarga Menjelaskan ketentuanhHukum perkawinan dalam Islam Menjelaskan hikmah perkawinan. talak dan ruju’. . Siswa dapat :  Menjelaskan ketentuan hokum Islam tentang nikah.  Untuk mencapai ketenangan hidup yang diliputi kasih sayang lahir bathin dari suami istri. nikah ialah akad atau ikatan perjanjian yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. yang bukan muhrim untuk membentuk rumah tangga yang diridhai Allah Swt. Ketentuan Hukum Islam tentang Nikah 1.  Menjelaskan hikmah nikah. Arti dan Tujuan pernikahan Nikah berasal dari bahasa Arab yang artinya dalam bahasa Insonesia adalah kawin. Menjelaskan ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia. Menurut istilah hokum syara’. Adapun tujuan pernikahan dalam Islam antara lain sebagai berikut.

hukum asli pernikahan.                                                                                                        21. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ar Rum ayat 21 1.  Untuk menyalurkan nafsu seksual dengan wajar dan sah. artinya setiap orang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu boleh menikah dengan calon pasangannya. Nisa’ ayat 34                          34.   melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita). bagi mereka yang belum berkeinginan untuk menikah. bahagia. dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. sehingga mencerminkan keluarga yang taat menjalankan ibadah. dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina.  Untuk menjaga diri seseorang agar tidak mudah jatuh ke lembah kemaksiatan terutama perzinaan.  Wajib. manakala pernikahan tersebut dimaksudkan menyakiti atau balas dendam terhadap pasangannya. karena orang yang telah menikah akan merasa segala tindakannya senantiasa mendapat pengawasan langsung dari suami atau istrinya  Untuk mewujudkan keluarga muslim yang sejahtera. dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. 1. dan khawatir setelah menikah tidak bertanggung jawab atas rumah tangganya..  Sunnah. tentram. Hukum Pernikahan  Mubah. serta memiliki tanggung jawab terhadap rumah tangga. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. dan berkeinginan untuk mnikah. secara naluriah. dan damai serta menciptakan pendidikan menurut ajaran islam.3.2. . atau menikahi orang yang masih mahram. Untuk memperoleh keturunan yang sah. supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. cukup umur.  Qs.  Haram. oleh Karena Allah Telah …. mempunyai kemampuan lahir (memberi nafkah) dan bathin (sehat mental dan rohaninya). bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat pernikahan . bagi mereka yang telah mempunyai kemampuan lahir dan bathin. yaitu keturunan yang mengenal atau diketahui kedua orang tua yang bertanggung jawab kepada keturunannya. Dalil-dalil tentang pernikahan  Qs.  Makruh. belum mempunyai kemampuan yang cukup. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteriisteri dari jenismu sendiri.

4. binatangbinatang ternak[186] dan sawah ladang. Hak dan kewajiban suami istri . anak-anak. Maka  datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Calon suami. 1. • Adil  Dua orang saksi. kuda pilihan. dengan syarat • Beragama islam • Bukan muhrim calon istri • Tidak dipaksa atau terpaksa Calon istri . Ali Imran ayat 14                                         14. perak. dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini.  Qs. harta yang banyak dari jenis emas. Rukun dan syarat pernikahan  Calon suami dan istri. yaitu: wanita-wanita.  Ijab Kabul 1. dengan syarat • Beragama islam atau ahli kitab • Bukan muhrim calon istri • Sedang tidak mempunyai suami • Tidak dalam masa idah  Wali dengan syarat • Beragama islam • Sudah dewasa • Saleh.5. Qs. Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok  … tanam. Al Baqarah ayat 223       223. Itulah kesenangan hidup di dunia. syarat untuk menjadi saksi sama dengan syarat seorang wali.

dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Dengan demikian suami merasa terhibur di dalam rumahnya sendiri. • Membantu tugas-tugas istri terutama dalam hal mendidik dan memelihara anak dengan penuh rasa tanggung jawab.               …. terutama sandang. dan merasa tidak perlu mencari hiburan di tempat lain. • Memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sepanjang sesuai dengan ajaran islam. Perhatikan Firman Allah Swt. • Menghormati dan menerima pemberian suami walaupun sedikit. Kewajiban suami atau hak istri • Memimpin. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. tidak mempersulit apalagi membuat istri menderita lahir batin yang dapat mendorong istri berbuat jahat. oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita). sehingga suami selalu merasa senang memandangnya serta mengerjakan urusan rumah tangga dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. • Memberi nafkah lahir batin sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan segala keperluan rumah tangga. pangan dan tempat tinggal. . Sebab suami adalam pemimpin bagi keluarganya. memelihara dan membimbing keluaga. serta menjaga dan bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keselamatan keluarganya. • Melayani suami lahir batin dengan penuh tanggung jawab. An Nisa’ ayat 34). • Dapat mengatasi keadaan. sehingga suami tidak mudah tertarik oleh perempuan lain. (QS. sehingga tampak indah dan menyegarkan dipandang mata. dan selalu berusaha mencukupkan nafkah yang diberikan sesuai dengan kemampuan suami. mencari penyelesaian secara bijaksana dan tidak berbuat semena-mena. sebagai amanah dari Allah Swt. • Bersikap lemah lembut dan tidak bermuka masam. • Merawat dan memelihara anak-anak serta mendidiknya dengan penuh kasih sayang.  34.  Kewajiban istri atau hak suami. rajin merawat diri dan bersolek untuk menyenangkan suami. • Mengatur dan menata suasana rumah tangga dengan menempatkan setiap perabot atau alat rumah tangga sesuai dengan yang semestinya.

tidak melakukan hal-hal yang mencurigakan. kerena talak merupakan perbuatan halal yang paling tidak disukai oleh Allah Swt.2. Sehingga suami tidak tersinggung. talak artinya lepasnya ikatan. Sunnah. talak wajib dijatuhkan manakala suami istri yang berselisih tidak dapat didamaikan lagi oleh majlis hakim. suami istri beragama islam dan melakukan akad nikah secara islam. talak haram dijatuhkan tanpa ada alasan yang jelas dan dapat dibenarkan menurut syara’. Syarat dan rukun talak Talak dapat dijatuhkan manakala telah terpenuhi syarat-syaratnya. misalnya talak yang dijatuhkan kepada istri yang akhlaknya buruk. Misalnya pulang larut malam. yaitu:  Niat atau ‘azam. hukum talak sebagai beikut.  Merdeka. Mubah. tidak gila atau ayan. 2.  Baligh. Haram. menerima tamu laki-laki di luar batas kesopanan dan sebagainya. Menurut mazhab Hambali. talak yang dijatuhkan kepada istri-istri yang telah melanggar hukum-hukum Allah swt. yaitu.  Berakal sehat. dan yang akan merugikan bagi kedua belah fihak.     2. Dalam kaitannya dengan pernikahan. tidak sedang ditahan atau dipenjara. tidak marah.• • • Jika suami sedang tidak ada di rumah. suami bukan hamba sahaya. suami sudah dewasa. hendaknya diperingatkan dengan cara dan waktu yang baik dan tepat. dan kedua pihak memandang perceraian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan perselisihan mereka. baik bagi pihak suami. dan tidak karena keliru. talak berarti lepasnya ikatan pernikahan dengan lafaz-lafaz talak atau yang searti dan mengandung maksud sama dengan talak. istri maupun anak-anak bagi yang telah mempunyai anak.  Istri sedang dalam ‘iddah dari talak raj’i maupun ba’in sughra Sedangkan rukun talak terdiri dari dua. tidak sedang sakit keras. . Jika suami sedang khilaf berbuat salah. Hukum talak pada dasarnya makruh.1. Wajib. Bila sudah mempunyai anak maka tidak dijadikan alas an untuk mengabaikan suami karena perhatiannya habis tercurahkan kepada anak. Pengetian dan hukum talak Menurut bahasa. talak yang dijatuhkan jika diperlukan.. akhlaknya sudah tidak bisa diperbaiki dan sudah tidak mampu menjaga harga diri dan kehormatannya.  Islam. tidak terpaksa. dan tidak dapat diperbaiki di kemudian hari. Ketentuan Hukum Islam tentang Talak 2. suami tidak sedang mabuk.

suami boleh pilih mau terus dilanjutkan atau diceraikan.   Dilihat dari segi keadaan istri yang akan diceraikan. suami yang menceraikan istri yang sudah disetubuhinya dengan satu talak pada waktu suci. talak yang dijatuhkan suami dengan talak tiga sekaligus. yakni. lantas meruju’nya kembali. dan penderitaan bagi keduanya. namun sebelumnya disetubuhi terlebih dahulu.  Iddah cerai mati. Macam-macam talak Dilihat dari segi metoda atau cara dijatuhkannya.  Haram. Talak sunni.  Talak dengan mengirim utusan.  Suami. yang masih berada dalam masa iddah. 2. Apabila masa iddahnya habis maka tidak boleh ruju’. Hukum ruju’ sangat tergantung pada situasi dan kondisi para pelaku ruju’. 3.  Mubah / jaiz. 3. jika diyakini bahwa ruju’ akan mendatangkan kemudaratan. dan istri yang diceraikan belum sempurna gilirannya. Juga menjatuhkan pada saat istri sedang haid atau nifas. talak terbagai dua. jika tidak hamil masanya empat bulan 1sepuluh hari.  Iddah cerai hidup. baik dalam satu kali ucapan maupun dengan tiga kali ucapan dan dalam tiga tempat. syaratnya .3. khusus bagi suami yang berpoligami. baik cerai mati atau cerai hidup. yaitu. Setelah talak yang kedua itu. talak yang diucapkan suami dengan kalimat yang tegas dan jelas.  Talak kinayah’ talak yang diucapkan suami dengan kalimat sindiran  Talak dengan isyarat.  Wajib. tetapi harus melalui akad nikah yang baru. jika tidak haid lagi masanya tiga bulan. misalnya. Pengertian dan hukum ruju’ Ruju’ ialah kembali suami kepada bekas istrinya yang ditalak raj’I. Ketentuan Hukum Islam tentang Rujuk 3. syaratnya merdeka dan atas dasar kehendak sendiri. atau suci. jika diyakini ruju’ akan mendatangkan kebaikan bagi keduanya dan anak. dan sekali lagi mentalaknya.  Iddah hamil. “Kutalak kamu” atau “Saya cerai kamu sekarang” atau “Pulanglah ke rumah orang tuamu” atau “Pergilah kamu dan jangan pulang lagi ke rumah ini”.1. guna mengetahui apakah ia sedang hamil atau tidak. merupakan hukum asli ruju’. jika ia masih haid masanya tiga kali suci. Iddah Iddah ialah masa menunggu bagi wanita yang telah diceraikan oleh suaminya. Iddah terbagi tiga macam.  Istri.  Talak sharih. Talak bid’I.2. jika diyakini bahwa perceraian itu justru lebih baik bagi keduanya. talak terbagi lima macam. masa iddahnya sampai melahirkan anak.  Makruh.4. Lafaz atau kata-kata yang menegaskan adanya talak. 2. dan kemudian meruju’nya. Rukun dan syarat ruju’. karena suami berhak kembali kepada istri  Sunnah.

memiliki beban mental yang amat berat. halal hukumnya.Dalam keadaan talak raj’i Terjadinya ruju’ harus pada waktu istri masih dalam keadaan iddah. Pernikahan akan mendorong seseorang untuk senantiasa bekerja keras dalam mencari nafkah. akan berusaha memenuhi kebutuhan biologisnya dengan lawan jenis. menurut ajaran islam kedudukannya sama dengan anak-anak yang lain.  Saksi. Namun secara psikologis. Sah dalam pandangan agama. baik secara tegas atau sindiran. khawatir atau takut terhadap akibat hubungan seksnya dengan lawan jenisnya.  Meningkatkan tanggung jawab . dia dapat memenuhi kebutuhan biologisnya sekaligus juga menghindar diri dari kemaksiatan. Hikmah Perkawinan. Pernikahan dapat melanjutkan keturunan manusia secara sah dan berwibawa. • • • • II. Dengan demikian. dan ada tanggung jawab yang disandangnya. syarat dua orang saksi yang adil dan berakal sehat. diantaranya sebagai berikut:  Dapat menentramkan Jiwa.                  . dalam hal ini keluarganya. Tanggung jawab untuk mensejahterakan keluarga merupakan kewajiban bagi setiap suami.  Sighat. Ada kewajiban yang harus dipenuhinya. Jelas orangnya. Pernikahan adalah upaya penyaluran nafsu biologis secara sah dan sehat. Anak yang dilahirkan di luar pernikahan. Pernikahan dapat membuat orang memiliki tanggung jawab terhadap yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat At Tahrim ayat 6. Sudah disetubuhi. yakni perzinaha. misalya rasa malu terhadap teman-temannya. Namun dengan pernikahan yang sah. Dengan pernikahan seorang dapat trhindar dari pebuatan maksiat. terutama perbuatan zina. syaratnya harus mengucapkan lafaz ruju’. pernikahan dapat menentramkan jiwa pelakunya. Tanpa pernikahan. dia akan terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Orang yang sudah memasuki usia dewasa. Materi Ajar A. Dia akan giat bekerja karena rasa tanggung jawab terhadap anak-anak dan istrinya. artinya istri yang akan diruju’ itu orangnya ada. dan sehat karena terhindar dari hubungan seks bebas yang mengandung resiko tertulaanya penyakit kelamin. Pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syari’at Islam akan mengandung hikmah bagi kehidupan sebuah keluarga.  Melestarikan keturunan secara sah.  Menghindarkan diri dari maksiat. sebab tidak ada perasaan galau.

dan sesuai dengan ketentuan syari’at agama. sebagai muslim dan sebagai sesame manusia harus tetap dilestarikan.  Memungkinkan untuk islah (berdamai) Dengan syari’at talak. pertengkaran dan silang pendapat antara suami istri.  Melestarikan tali silaturahmi Meskipun hubungan pernikahan telah diakhiri dengan talak. Antara suami dengan istri. melainkan demi kemaslahatan dan kebaikan umat itu sendiri.. tapi hubungan kekeluargaan. dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Pernikahan dapat menjalin hubungan keluarga yang erat. kepada umatnya. C. Hikmah Ruju’ . peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Untuk menjaga kelestarian hubungan keluarga itu maka perpisahan sebuah rumah tangga harus atas dasar kehendak bersama. yang tadinya bisa saja tidak saling kenal.  Berpisah dengan baik-baik Meskipun awal mula talak adalah perselisihan. tetapi dengan dijatuhkannya talak atas dasar kesadaran keduany. maka talak merupakan jalan terbaik bagi keduanya. dapat menimbulkan kerukunan kembali untuk tidak saling membuka aib masing-masing. seorang suami dapat melakukan islah (damai) kembali kepada istrinya. B. dan sesame saudara dalam keluarga tersebut. Jika suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya. takut. Sebab kondisi yang demikian itu. Diantara hikmah talak sebagai berikut. tidak semata-mata untuk membebani umat-Nya. baik antara kedua mempelai maupun bagi keluarga masing-masing. dan jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan dapat mndatangkan bencana bagi semuanya. Tentu saja sepanjang istri bersedia untuk ruju’. Hikmah Talak Syari’at islam yang diturunkan Allah Swt. Selain itu. keras. dan tertekan karena suatu pernikahan maka jalan yang terbaik baginya adalah talak. Begitu pula dengan disyari’atkannya talak.  Memberi kedamaian lahir batin Jika seorang merasa gelisah.         6. sangat bertentangan dengan tujuan pernikahan.  Mempererat ukhuwah (persaudaraan) Pernikahan dapat mempersatukan hubungan dua keluarga besar. pernikahan juga dapat menimbulkan rasa kasih sayang diantara anggota keluarga. Hai orang-orang yang beriman.  Menghindari kemudaratan dan pendritaan. Dengan demikian. orang tua dengan anak. talak tidak boleh dijatuhkan oleh suami tanpa ada sebab-sebab yang jelas dan manusiawi. yakni membuat jiwa menjadi tenang. penjaganya malaikat-malaikat yang kasar.

 Menyelamatkan aset keluarga Aset yang paling berharga dalam sebuah keluarga adalah anak-anak. Diantaranya sebagai berikut:  Merajut kembali barang yang pecah.  Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. hendaknya dapat menjadikan kedua belah pihak menjadi intim kembali. cinta kasih diantara keduanya seakan telah raib entah kemana. II.  Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nkah tidak mempunyai kekuatan hukum. maka dengan ruju’ seseorang dapat merajut kembali barangnya yang sudah pecah. Perceraian adalah perpecahan dan perpisahan. . Maka jika ada diantara suatu keluarga yang dilanda sengketa. agar dapat menyelamatkan segala hal yang selama ini menjadi cita-cita bersama. Dengan demikian. dan Kompilasi Hukum Islam yang disahkan melalui Instruksi Presiden Indonesia Nomor 1 tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 serta Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991. “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. ruju’ mengandung hikmah bagi kehidupan umat manusia. Ruju’ merupakan upaya positif yang mesti dilakukan untuk menyelamatkan aset penting tersebut. Dan salah satunya dengan melakukan ruju’ atas istri yang ditalak. setiap perkawinan harus dicatat. maka dengan ruju’ diharapkan.  Sikap perkawinan harus dilangsungkan dihadpan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Di dunia ini tidak ada orang yang sempurna. terdiri dari 14 bab. 2) Pencatatan perkawinan Mengenai pencatatan perkawinan tercantum pada pasal 2 ayat 2 yang berbunyi. Maka kesadaran akan hal itu.  Menemukan cinta kasih yang baru Jika selama ini. semua memiliki kelebihan dan kekurangannya. dan terbagi dalam 67 pasal. Adapun yang menjadi tujuan pencatatan perkawinan adalah. mereka dapat menemukan kembali mahkota kasih sayang yang sempat hilang tersebut. “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.Dibolehkan ruju’ dalam Islam merupakan tanda bahwa Islam tidak menghendaki umatnya terpecah belah. mereka adalah aset masa depan bagi keluarganya. Ketentuan perkawinan di Indonesia diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Maka hendaknya mereka diselamatkan oleh kedua orang tuanya. Materi Ajar Ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia (Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam). hendaknya diselesaikan dengan jalan damai.  Pencatatan perkawinan harus dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Diantara hal-hal yang harus diketahui dari undang-undang dan kompilasi hukum Islam tersebut ialah sebagai berikut: 1) Pengertian perkawinan Mengenai pengertian perkawinan dielaskan dalam pasal 1 yang berbunyi.

tempat tinggal. tahun. tanggal dan tempat lahir. 5) Akta nikah Dalam pasal 7 ayat (1) dari kompilasi Hukum Islam di bidang hokum perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktkan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. sedankan pencatatan nikah abtara muslin dengan non muslim atau antar agama selain islam dilakukan di Kantor Catatan Sipil. “Bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. dan pencatatan nikahnya di Kantor Urusan Agama (KUA). dan apa hubungannya dengan mempelai wanita (yang diwalikan). 7) Batasan-batasan dalam berpoligami Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. (2).  Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. pekerjaan dan tempat tinggal) dan yang menjadi wali (juga dituliskan nama.  Seorang wanita hamil di luar nikah. lalu diserahkan kepada kedua mempelai. pekerjaan dan tempat tinggal) dengan seorang wanita (dituliskan nama. yakni KUA Kecamatan tempata dilangsungkannya pernikahan. tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. tentang perkawinan menganut sistim monogami hal ini ditegaskan pada pasal 3 ayat (1) sebagai berikut. Sedang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.  Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil. tanggal dan tempat lahir. Pernikahan antara laki-laki muslim dan wanita muslimah adalah sah. Surat tersebut ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah diatas meteri dan distempel. Pengadilan hanya akan mengabulkan keinginan suami untuk berpoligami apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:  Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri  Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan  Istri tidak dapat melahirkan keturunan . Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.3) Sahnya perkawinan Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu “. bulan. 4) Tujuan perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. 6) Kawin hamil Dalam pasal 53 ayat (1). pekerjaan. yang menerangkan bahwa pada hari. dan jam telah terjadi akad nikah antara seorang laki-laki (dituliskan nama. tanggal dan tempat lahir. tanggal. dan (3) dari Kompilasi Hukum Islam di bidang perkawinan dijelaskan.

harus dipenuhi syaratsyarat sebagai berikut :  Adanya persetujuan dari istri. 8) Peranan Pengadilan Agama dalam penetapan talak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menurut Kompilasi Hukum Islam. baik lisan maupun tulisan  Adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak anak mereka  Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Apabila perceraian antara suami istri tidak dapat dihindarkan maka Pengadilan Agama berperan sebagai lembaga yang berhak memutuskan perceraian mereka. dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan: “Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) ini.” .” Pasal 70 ayat 1 “Pengadilan Agama setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian maka Pengadilan menetapkan bahwa perceraian tersebut dikabulkan.Untuk mengajukan permohonan berpoligami kepada pengadilan. Menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1 dinyatakan sebagai berikut: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 peran Pengadilan Agama dinyatakan sebagai berikut: Pasal 66 ayat 1 “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.” Sebagai penjabaran dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Gujarat .  Mengambil hikmah dari perkembangan Siswa dapat :  Menjelaskan masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. disebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pertama kali pada abad pertama Hijriah (kira-kira abad 8 M). Menurut hasil seminar “Masuknya Islam di Indonesia “ pada tanggal 17 – 20 Maret 1963 di Medan yang dihadiri oleh sejumlah budayawan dan sejarawan Indonesia. Bahkan pada abad 7-12 M di beberapa wilayah kepulauan Indonesia telah berdiri kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha. sehingga mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam. dengan rute. Pulau Jawa. Adanya dorongan kewajiban bagi setiap Muslim/Muslimah kususnya para ulamanya.  Jalur Selaan.KEGIATAN 6 ASPEK TARIKH DAN PERADABAN ISLAM : Standar Kompetensi Kompetensi Dasar : : Memahami Perkembangan Islam di Indonesia Menjelaskan perkembangan Islam di Indonesia. Dari daerah tersebut menyebar ke berbagai pelosok Indonesia. berbagai macam agama dan kepercayaan seperti Animisme. dan Budha telah dianut oleh masyarakat Indonesia. yaitu wilayah Pulau Sumatera. Sebelum agama Islam masuk ke Indonesia. Adanya kesunggguhan hati dan keuletan para juru dakwah untuk berdakwah secara terus menerus kepada keluarga. dalam kurun waktu yang berbeda. 2.  Menampilkan contoh perkembangan Islam di Indonesia. Masuk dan Perkembangan Islam di Indonesia. para tetangga. Dinamisme.  Mentukan ciri-ciri dan menunjukkan perkembangan Islam di indonesia  Mengidentifikasi dan menjelaskan hikmah perkembangan Islam di Indonesia. dengan rute. Daerah pertama dari kepulauan Indonesia yang dimasuki Islam adalah pantai Sumatera bagian utara. Arab (Mekah dan Madinah) – Dmaskus – Bagdad – Gujarat (Pantai Barat India) – Srilangka – Indonesia. Islam masuk ke Indonesia melalui dua jalur. dan masyarakat sekitarnya. Hindu.Mereka berdakwah . Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut : 1. yaitu:  Jalur Utara.Srilangka Indoesia. Pulau Kalimantan. Arab (Mekah dan Masinah) – Yaman . Kepulauan Maluku dan sekitarnya.  Tujuan Pembelajaran : A. Dalam waktu yang tidak terlalu lama Islam telah tersebar ke seluruh pelosok kepulauan Indonesia. Pulau Sulwesi. untuk berdakwah mensyiarkan Islam sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing.

Ciri-ciri perkembangan Islam di Indonesia 1. dengan bertukar pikiran. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang sejarah perkembangan kaum muslimin dalam mengembangkan agama Islam di bumi Nusantara 2. khususnya terhadap rakyat mereka. 3. sehingga agama Islam tetap berkembang dari waktu ke waktu 5. Umumnya apa yang dianjurkan oleh para raja senantiasa ditaati oleh rakyatnya. Memberikan dorongan positif dalam menegakkan kebenaran . umat islam dan para ulama senantiasa mengawal setiap program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah 4. Materi Ajar Hikmah perkembangan Islam di Indonesia 1. baik terlibat langsung secara formal dalam kelembagaan negara maupun secara non formal dan informal melalui organisasi. Para ulama dan umat islam pada umumnya. Meneladani kecintaan kaum muslimin terdahulu kepada ilmu pengetahuan. II. terus berkiprah dan mengambil peran aktif dalam setiap lini pembangunan. Islam berkembang secara persuasive 4. Persyaratan untuk masuk islam sangat mudah. yakni : tidak dengan paksaan dan kekerasan. Banyaknya organisasi kemasyarakatan (ormas). terutama dari lapisan bawah. 5. Ajaran Islam tentang persamaan dan tidak adanya system kasta dan diskriminasi mudah menarik simpati rakyat. Meneladani kesuksesan dan menjadikan pelajaran atas kegagalan mereka II. 2. Contoh perkembangan Islam di Indonesia 1. dan sebagainya yang berazaskan Islam atau berlabel Islam. 4. Materi Ajar A. Islam berkembang secara cultural 3. baik ilmu-ilmu agama maupun ilmu umum.Manfaat yang dapat diambil dari sejarah perkembangan Islam di Indonesia 1. tapi dengan cara bijaksana. 4. Dapat meneladani semangat juang dan pengorbanan kaum muslimin terdahulu. Banyak raja-raja Islam yang ada di berbagai wilayah Indonesia ikut berperan aktif melaksanakan kegiatan dakwa islamiah. Senantiasa berusaha mempertahan akidah Islam bangsa ini. 3.sesuai dengan tuntunan Allah SWT dan rasul-Nya. dengan contoh teladan yang betul-betul islami. Setelah kemerdekaan diraih. yakni dengan mengucapkan dua kaliamat syahadat. umat silam mengambil peranan penting dalam upaya meraih kemerdekaan bangsa dan negaranya. Islam berkembang secara natural 2. B. dengan pengajaran yang baik. Islam berkembang secara genetic B. Selain itu ajaran-ajaran islam mudah dipahami dan diamalkan oleh segenap rakayat Indonesia. organisasi social politik (orsospol). organisasi frofesi. dalam rangka menyebarkan agama Islam dan membela bangsa dan Negara 3. Setelah agama islam menyebar di tengah masyarakat Indonesia.

dan menapaki jalan-jalan desa untuk menyampaikan kebenaran dan keadilah sesuai risalah Tuhan. Sebab bagi mereka.Ataubah ayat 41. Hal itulah yang mendorong para ulama untuk senantiasa bekerja keras . Islam mendorong umatnya untuk maju dan berkembang dalam kehidupannya. . yang demikian itu adalah lebih baik bagimu. senantiasa ditunjukkan oleh para ulama tempo dulu.Sebagaimana firman Allah dalam surat At. sebab tanpa adanya sikap tersebut sesorang tidak akan pernah mendapat kemajuan.Agama Islam mengajarkan kepada umatnya. 4. Hal itulah ditunjukkan para ulama terdahulu. Jika kebenaran dan keadilan itu tegak dimuka bumi maka manusia akan mendapatkan kebahagiaan. dinamis dalam bertindak. menghormati yang lebih tua adalah ajaran islam yang ditekankan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Oleh karena itu ulama terdahulu senantiasa melakukan kegiatan yang senantiasa mendatangkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akherat. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat. agar senantiasa berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. harus segera ditumpas dan keadilan harus segera ditegakkan. dimana mereka berani mengarungi samudera. di manapun dan kapanpun mereka berada. menjelajah hutan rimba. Menumbuhkan sikap percaya diri dalam menyampaikan kebenara Sikap percaya diri sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Percaya diri adalah keberanian menentukan nasib sendiri. Banyak penduduk suatu wilayah berbondong-bondong masuk Islam karena sikap bijaksana dan tenggang rasa yang diajarkan mubalighnya. baik di dunia maupun di akherat. dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. dan berjuang dengan gigih merebut kemerdekaan bangsanya. dan konstruktif dalam berpikir. Sikap dinamis dan konstruktif itu. Percaya diri ini telah ditunjukkan oleh para ulama terdahulu. penjajahan adalah perbuatan zalim yang tidak boleh terjadi di muka bumi ini. Menumbuhkan sikap tenggang rasa dan bijaksana Islam mengajarkan kepada umatnya. Membangun dan menanamkan sikap konstruktif dan dinamis Hanya agama Islam yang mengajarkan asas keseimbangan. jika kamu Mengetahui. Mengasihi orang lemah. agar senantiasa saling tolong menolong dan saling bekerja sama dalam kebaikan. 3. sehingga mereka mendapatkan sambutan yang sangat baik dari setiap masyarakat yang disinggahinya.                             41. yakni kepentingan hidup di dunia harus seimbang dengan kepentingan di akherat. Sehingga tjuan ingin mendapat dua kebahagiaan dapat tercapai dengan selamat. Di manapun ada kezaliman dan kemaksiatan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful