IMPLIKASI KEPELBAGAIAN BUDAYA EDU3106

Perbezaan dan kepelbagaian sosio-budaya sukar untuk dinafikan dalam sebuah Negara seperti Malaysia yang lahir dari kelompok masyarakat yang berbilang etnik iaitu Melayu, Cina, dan India yang menjadi majoriti terbesar serta kaum pribumi Sabah dan Sarawak serta orang asli dan kaum ± kaum lain menjadi kaum minoriti. Setiap etnik membawa sosio-budaya yang berbeza yang diwarisi dari nenek - moyang yang terdahulu. Sebelum membincangkan lebih lanjut berkaitan kepelbagaian sosio-budaya, terlebih dahulu dihuraikan maksud budaya itu sendiri. Apakah yang dimaksudkan dengan sosio-budaya? Menurut ensiklopedia bebas http://ms.wikipedia.org/ budaya atau kebudayaan (daripada perkataan Sanskrit buddayah, yang merupakan kata jamak bagi perkataan buddhi, yang bermaksud budi pekerti atau akal) secara amnya membincangkan hal ± hal berkaitan budi dan akal manusia. Manakala daya ialah perkataan Melayu Polynesia bermakna kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh. Apabila ke dua ± dua perkataan ini dicantumkan (budaya) membawa maksud tenaga, fikiran, usaha rohani atau kuasa yang menggerakkan jiwa. Menurut Kamus Dewan Edisi ke 3,1996,m/s:180 menyatakan budaya dapat ditakrifkan sebagai tamadun atau peradaban. Ia juga bermaksud kemajuan fikiran atau akal budi (cara berfikir dan berkelakuan). Dr. Mohd. Arshad Hj. Taib ( bekas professor Madya UiTM) telah menyatakan dalam laman web http://dppwp.wordpress.com/usrah/pembangunan -sistem-sosio-budaya-islam-dalamkontek-masyarakat-malaysia/ maksud sosio-budaya ialah amalan yang berupa gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat, lahir dari pegangan dan kecenderongan diri masyakarat berkenaan dalam berbagai bidang hidup, untuk memberi kepuasan dan meransang pembangunan hidup masyarakat tersebut. Sementara itu menurut Andreas Eppink pula, kebudayaan ialah keseluruhan pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan serta struktur ± struktur kemasyarakatan, keagamaan selain penghasilan seni dan intelektual yang membentuk ciri ± ciri khas sesebuah masyarakat. Pengertian sebegini dipersetujui oleh Edward B. Taylor. Beliau memandang budaya sebagai satu konsep menyeluruh yang rumit yang mengandungi ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, tatasusila, undang ± undang, adat resam dan lain ± lain kebolehan serta kebiasaan yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam konteks pendidikan, kepelbagaian sosio budaya individu itu bukan sahaja dilihat dari ras, etnik dan adat budaya mereka sahaja. Malah ia juga merangkumi skop yang lebih besar. Menurut Papalia (2001) individu manusia itu berbeza dari segi jantina, saiz badan, kesihatan, tahap tenaga, personaliti dan emosi. Manakala Slavin (1997) pula mengaitkan perbezaan individu dengan konteks pengajaran dan pembelajaran. Beliau mengatakan kepelbagaian pelajar terdapat dalam tahap prestasi, kadar belajar, gaya kognitif, etnik, budaya, kelas sosial, bahasa, jantina , bakat dan minat. Kepelbagaian sosio-budaya di antara murid memberi implikasi secara langsung terhadap guru dan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Implikasi kepada guru µ«kita mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan minda dan jiwa rakyat untuk membawa kita kea rah wawasan yang ingin kita capai´ Dato¶ Sri Abdullah Ahmad Badawi PIPP 2006-2010 m.s 38

kerajaan perlu memulakan polisi yang kelihatan adil dan dilaksanakan dengan komitmen membantu tanpa melihat ras dan etnik. kemurnian tingkah laku. masyarakat dan Negara. penilaian prestasi. Setiap rakyat Malaysia sepatutnya berupaya untuk memenuhi sepenuhnya dari segi pembangunan diri mereka tanpa mengira jantina. kepetahan berkomunikasi. ketokohan sebagai pemimpin. Selagi seseorang itu memegang status sebagai warga Negara Malaysia. masa yang diperuntukkan dan profil pelajar mengikut tahap kecerdasan. terutama apabila mendapati kelakuan murid lepasan sekolah tidak seperti yang diharapkan oleh masyarakat dan Negara. Oleh itu perkhidmatan yang diberi haruslah mengiktu standard yang telah ditetapkan oleh majikan iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia. berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta member sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. pengukuran dan penambahbaikan. seolah ± olah tidak lagi menaruh keyakinan kepada kewibawaan sekolah dalam hal ehwal mendidik. penglibatan aktif murid. Jemaah Nazir Sekolah (2001):hlm 24) Bertitik tolak dari pernyataan di atas. elemen yang perlu dikuasai oleh setiap guru untuk menjadikan pengajarannya berkesan meliputi kesesuaian bahan pengajaran. keupayaan mencipta dan menyumbang kepada pemajuan Negara-bangsa dan global¶ (Dasar Standard Tinggi Kualiti Pendidikan. mempunyai potensi yang tinggi untuk dikembangkan supaya menjadi rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. tanggungjawab dan amanah ini terletak dipundak guru yang mengajar mengenal tulis baca. Razak. pengajaran dan pembelajaran yang berkesan boleh ditakrifkan sebagai proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang berkualiti iaitu proses yang dapat mengembangkan potensi insan dari segi psikomotor. Merujuk kepada Dasar Pernyataan Standard Tinggi Kualiti Pendidikan Malaysia. berakhlak mulia. Kecemerlangan pada sijil peperiksaan mereka secara realitinya tidak memperlihatkan kematangan berfikir. Dalam erti kata lain. proses pengajaran dan pembelajaran perlu dirancang dan dilaksanakan mengikut beberapa prinsip yang digariskan. Guru perlu berkemahiran menangani masalah kepelbagaian sosio-budaya murid ± murid agar masalah guru µsyok sendiri¶ dalam mengajar tidak berlaku. bertanggungjawab. (2001). Sebagai seorang guru perkara ± perkara pokok seperti perancangan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai. . dalam konsep 1 Malaysia. Natijahnya. Selain itu guru perlu mahir dalam menguruskan bilik darjah dan mengintegrasikan TMK. 1988 Manakala menurut Dato¶ Panglima Sri Najib Tun Abd. sumber pembelajaran. Antaranya ialah: a) Pendekatan. kaedah dan teknk yang dipelbagaikan dengan melibatkan murid secara aktif. ³orang ramai semakin kerap mempersoalkan kualiti pendidikan di sekolah. b) Berpandukan bahan ± bahan sokongan yang relevan dengan tahap pencapaian semasa. Sewajibnya guru perlu berkemahiran dalam pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi aspek perancangan dan perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang dapat menjamin kemajuan pelajar secara optimum. kognitif dan afektif ke tahap yang optimum. spesifik dan relevan dengan objektif pembelajaran. persekitaran bilik darjah. Murid adalah pelanggan manakala guru merupakan individu yang menawarkan perkhidmatan. mereka layak menerima bantuan tanpa melihat dari kaum mana mereka datang.Pelajar pada masa kini. Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

boleh diukur pencapaiannya. Guru harus mempelbagaikan kaedah pengajaran bersesuaian dengan tahap murid. adat budaya dan pegangan agama mereka. Bagi murid yang kecelaruan jantina. Guru merupakan ejen perubahan dan sumber inspirasi kepada murid. Ini akan member peluang sama rata kepasa semua murid untuk mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran. Aktiviti yang melibatkan interaksi di kalangan murid haruslah sentiasa dijalankan agar murid dapat menjalinkan hubungan yang lebih mesra sesama mereka tanpa mengira latar belakang sosial dan kecerdasan individu. Sebagai seorang yang menawarkan perkhidmatan. Guru yang berwibawa sentiasa memikir kaedah bagi mencapai pengurusan yang cemerlang yang mana fokus utama ialah mengetahui dan memahami bidang kerjayanya. Isu yang mempunyai unsur bias kepada mana ± mana jantina mesti dielakkan untuk member peluang sama rata pada setiap murid meneroka aktiviti pembelajaran. Ini akan memudahkan guru untuk merancang strategi dan kaedah yang sesuai untuk mengatasi kelemahan. Setiap kepercayaan dan nilai haruslah diterima seadanya oleh setiap guru.potensi dan kemajuan murid. pelanggan iaitu murid haruslah sentiasa dihormati dan bersikap adil kepada mereka. kerja yang dilakukan lebih spesifik. Perbezaan tahap kecerdasan murid juga harus dititik beratkan oleh seseorang guru dalam menyampaikan pelajaran. Hukuman berbentuk deraan dan memalukan seharusnya tidak dilaksanakan kerana akan menyebabkan hubungan guru dengan murid akan renggang dan menghilangkan minat untuk mereka meneruskan pembelajaran. Aktiviti pembelajaran yang dirancang hendaklah menjurus kepada penglibatan semua murid tanpa mengira kaum. Guru haruslah . Pelbagai kaedah dan strategi boleh dirancang dan dilaksanakan dalam mengatasi masalah murid ± murid sedemikian. Catatan kemajuan dan kelemahan yang terdapat dalam pengajaran dan pembelajaran hendaklah dicatatkan sebagai refleksi atau impak di akhir sesi pembelajaran. Murid yang lambat menerima pembelajaran tidak diabaikan. Murid hendaklah dilayan sama rata tanpa mengira samada mereka dari kelas atasan atau bawahan. Aktiviti pembelajaran yang dirancang oleh guru seharusnya boleh member peluang kepada semua murid tanpa mengira etnik dan jantina. Anjakan paradigma haruslah dilakukan oleh setiap guru dan tidak berada di zon selesa sentiasa. Penggunaan bahasa standard iaitu bahasa rasmi kebangsaan iaitu bahasa Melayu hendaklah digunakan tanpa pengaruh bahasa dialek. Perkara ini perlu untuk mengelakkan murid ± murid merasa bosan dan seterusnya akan mengakibatkan masalah disiplin yang sukar dikawal. menghayati hasil kerja atau objektif kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek. Isu sensitif berkaitan dengan agama dan kaum hendaklah dielakkan sama sekali. Berdasarkan apa yang dinyatakan di atas. Pendekatan yang bijak harus digunakan dengan tidak membezakan kelas sosial murid. boleh dicapai. seseorang guru haruslah peka dengan kepelbagaian sosio-budaya murid ± muridnya. c) Penilaian dan penambahbaikan P&P secara berterusan. realistic dan bijak dalam pengurusan masa. Guru juga harus bijak mencetuskan situasi pembelajaran yang mesra rakan. menjadi tanggungjawab guru untuk membentuk persepsi yang positif di kalangan murid supaya mereka tidak terus hidup dengan kecelaruan tersebut.

ras. Kepercayaan dan amalan agama yang dianuti tidak harus dipertikan dan aktiviti yang dijalankan haruslah berupaya menyemai semangat saling percaya dan mempercayai ke dalam jiwa murid. budaya ilmu dan berfikir. Proses sosialisasi antara kaum tanpa mengira anutan agama hendaklah dikembangkan supaya proses pembentukan kendiri murid dapat dilaksanakan. penggunaan bahasa standard iaitu Bahasa Melayu harus diamalkan oleh murid. Mereka akan bersama setiap kali aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung dalam bilik darjah mahupun di luar bilik darjah. pengurusan bilik darjah. seharusnya guru mengurus tingkahlaku murid berdasarkan matlamat untuk menghapus atau merapatkan jurang kepelbagaian sosio-budaya di kalangan murid agar prinsip keadilan kesaksamaan dapat dipraktikkan. Dalam berkomunikasi. Hak berkenaan dengan pendidikan. Antara perkara yang boleh dijadikan panduan dalam mengurus tingkahlaku murid ialah menyenaraikan maklumat yang perlu murid ketahui tentang peraturan yang wajib mereka patuhi sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran. kita haruslah melayan mereka dengan adil dan saksama. penggunaan laras bahasa yang tepat mestilah diamalkan dalam situasi yang sesuai. (1) Tanpa menjejaskan keluasan Perkara 8. Petikan perlembagaan Malaysia Berlandaskan Perlembagaan Malaysia. tidak boleh ada diskriminasi terhadap mana-mana warganegara semata-mata atas alasan agama. malahan meliputi skop yang lebih luas seperti gaya kepimpinan. . aktiviti yang bercorak kea rah peningkatan bahasa perlu disertai supaya tahap penguasaan bahasa murid sentiasa bertambah. motivasi dan dorongan serta kepimpinan kurikulum di tempat kerja. keturunan atau tempat lahir² (a) dalam pentadbiran mana-mana institusi pendidikan yang disenggarakan oleh suatu pihak berkuasa awam. menarik dan menyeronokkan. dan. kemasukan murid-murid atau pelajar-pelajar atau pembayaran fi. Implikasi kepada murid Murid adalah pelanggan bagi setiap guru di dalam bilik darjah. Unsur ± unsur dialek mengikut kaum hendaklah dielakkan. Sebagai seorang pelanggan. Murid harus bersosial dalam melakukan aktiviti pembelajaran. Secara langsung semangat perpaduan dapat dijalinkan dalam masyarakat dan seterusnya berupaya membentuk masyarakat yang toleran kea rah memacu pembangunan Negara. Murid juga digalakkan berinteraksi dan berhubung dengan mereka yang berlainan jantina. Perbendaharaan kata yang tepat akan membantu murid mencapai kematangan sosial yang sepatutnya. Penyampaian pengajaran guru haruslah kreatif dan efektif. Ini termaktub di dalam perlembagaan persekutuan. Secara ringkasnya dapat disimpulkan pengajaran berkesan oleh guru bukan sahaja meliputi aspek kurikulum yang diajar di dalam bilik darjah. Murid harus berinteraksi tanpa mengira kelas sosial dan perlu membuang sikap prajudis terhadap bangsa lain. atau (b) dalam memberikan bantuan kewangan daripada wang sesuatu pihak berkuasa awam bagi penyenggaraan atau pendidikan murid-murid atau pelajar-pelajar di mana-mana institusi pendidikan (sama ada disenggarakan oleh suatu pihak berkuasa awam atau tidak dan sama ada di dalam atau di luar Persekutuan). Perkara 12. khususnya.pro-aktif dalam mengatasi kelebihan dan kelemahan muridnya.

31% dilaporkan tidak menamatkan pendidikan sehingga ke tingkatan lima. Mengambil contoh permasalahan yang berlaku kepada etnik Orang Asli. setiap murid haruslah diberikan peranan dan tanggungjawab tertentu untuk menanam semangat kerjasama dan cintakan kelas mereka. namun kita harus menerima hakikat. vandalisma dan sebagainya yang dilakukan oleh murid. masalah keciciran pendidikan di kalangan etnik ini amat tinggi. Dengan ini setiap murid dapat merasakan diri mereka tidak dipinggirkan di dalam kelas mereka. kenapakah anak Orang Asli masih keberatan atau langsung tidak mahu ke sekolah? Mereka tidak mahu ke sekolah ketika tiba musim buah ± buahan. Oleh itu guru mesti membentuk program ± program yang bertujuan membangunkan murid. kita tidak dapat lari daripada isu pembangunan dan budaya pemikiran komuniti Orang Asli yang masih dibelenggu struktur persekitaran dan sosial masyarakat mereka sendiri. Walaupun berat untuk diakui. Pengurusan yang cekap dalam merancang dan melaksanakan sesi penga jaran dan pembelajaran akan membantu mengurangkan ketidakseimbangan di dalam penyampaian pelajaran kepada setiap murid. Cadangan kaedah P&P dalam menangani kepelbagaan sosio-budaya murid Kepelbagaian sosio-budaya murid member kesan secara langsung terhadap kaedah yang harus digunapakai oleh guru dalam sesi P&P agar setiap murid mendapat peluang sama rata dalam penerimaan pembelajaran. Acapkali dibaca dan didengar permasalahan masalah disiplin seperti ponteng sekolah. disamping meningkatkan kecergasan mental. Dalam pengurusan bilik darjah. Malah masih ada yang terjajah pemikirannya. kajian mendapati. Murid biasanya akan terpengaruh kepada tindakan guru yang menunjukkan teladan sebagai seorang profesional. Persoalannya. dengan peraturan dan arahan yang jelas bagi mengurangkan segala tingkahlaku negative. Ahli Jawatan Kuasa keceriaan kelas perlu diwujudkan disamping jawatan ketua kelas dan penolong ketua kelas. menyeronokkan. kreatif dan inovatif dan bermatlamat boleh menarik minat murid. salah satu faktor penyebab permasalahan ini adalah datangnya dari guru yang tidak komited terhadap kerjayanya. ada kalangan ibu bapa Orang Asli yang menanamkan kepercayaan bahawa sekolah tidak akan mengubah masa depan kaum mereka. Dalam kes tertentu mungkin terdapat segelintir kanak ± kanak Orang Asli yang tidak dapat ke sekolah kerana tergolong sebagai kanak ± kanak berkeperluan khas. Apabila membicarakan tentang budaya pelajar Orang Asli. Seringkali guru menggunakan kaedah yang tidak selari dengan kehendak dan penerimaan murid yang mengakibatkan murid bosan untuk mengikuti P&P. Seharusnya seseorang guru mengenali dan memahami sosio budaya setiap muridnya agar sesi pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih m udah dan mesra murid.Mereka juga perlu diberikan kesedaran batasan perhubungan dalam interaksi yang berlainan jantina. Budaya belajar yang ceria. menyentuh emosi. sensitif dan malu meminta bantuan guru untuk mengatasi masalah ± masalah pembelajaran menyebabkan pelajar Orang Asli terus memendam perasaan tanpa . Guru sebagai µrole model¶ kepada murid ± murid. Menurut sumber Kementerian Pelajaran. Kemelut budaya. Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEO) melaporkan 34.

Seandainya guru tidak meratakan jurang kepimpinan dimana guru melakukan proses pengajaran dan pembelajaran sekata antara pelajar. http://iltizamskg.blogspot. budaya mencintai kesenian telah tertanam dalam kehidupan Orang Asli. Mereka suka bermain alat muzik seperti gitar dan dram serta suka menyanyi. perkara ini boleh dijadikan kelebihan dalam merancang kaedah P&P yang sesuai untuk menarik minat anak ± anak Orang Asli ini mengikuti pelajaran. dua kaedah yang dirasakan sesuai dipilih untuk dilaksanakan di dalam kelas yang mempunyai kepelbagaian sosial dan mempunyai anak Orang Asli di dalam kelas tersebut. Masa lapang mereka dipenuhi dengan aktiviti permainan. Sebagai seorang guru. mereka akan menyampaikan perilaku guru tersebut kepada ibu bapa. menjerat haiwan. dan mandi sungai merupakan aktiviti yang sering dilakukan oleh mereka.com/2010/02/implikasi-kepelbagaian-budaya-edu3106. Memanjat pokok. golongan Orang Asli ini akan ketinggalan jika mereka tidak memahami sesuatu kerana budaya yang diwarisi mempengaruhi mereka untuk terus berdiam diri dan memendam rasa tanpa reaksi bahkan mereka akan tersinggung dengan kata ± kata guru khususnya di sekolah. Selain daripada itu.berusaha mengatasi masalah yang dihadapi. Ibu bapa pelajar Orang Asli mudah percaya dengan aduan anak mereka dan ini menyumbang kepada faktor ponteng sekolah seterusnya akan mematikan minat untuk belajar. Pelajar Orang Asli lebih suka bersantai dan tidak suka dikongkong.html . Berdasarkan perkara ± perkara di atas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful