P. 1
IMPLIKASI KEPELBAGAIAN BUDAYA EDU3106

IMPLIKASI KEPELBAGAIAN BUDAYA EDU3106

|Views: 637|Likes:
Published by Caprius Zaura

More info:

Published by: Caprius Zaura on Jan 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2013

pdf

text

original

IMPLIKASI KEPELBAGAIAN BUDAYA EDU3106

Perbezaan dan kepelbagaian sosio-budaya sukar untuk dinafikan dalam sebuah Negara seperti Malaysia yang lahir dari kelompok masyarakat yang berbilang etnik iaitu Melayu, Cina, dan India yang menjadi majoriti terbesar serta kaum pribumi Sabah dan Sarawak serta orang asli dan kaum ± kaum lain menjadi kaum minoriti. Setiap etnik membawa sosio-budaya yang berbeza yang diwarisi dari nenek - moyang yang terdahulu. Sebelum membincangkan lebih lanjut berkaitan kepelbagaian sosio-budaya, terlebih dahulu dihuraikan maksud budaya itu sendiri. Apakah yang dimaksudkan dengan sosio-budaya? Menurut ensiklopedia bebas http://ms.wikipedia.org/ budaya atau kebudayaan (daripada perkataan Sanskrit buddayah, yang merupakan kata jamak bagi perkataan buddhi, yang bermaksud budi pekerti atau akal) secara amnya membincangkan hal ± hal berkaitan budi dan akal manusia. Manakala daya ialah perkataan Melayu Polynesia bermakna kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh. Apabila ke dua ± dua perkataan ini dicantumkan (budaya) membawa maksud tenaga, fikiran, usaha rohani atau kuasa yang menggerakkan jiwa. Menurut Kamus Dewan Edisi ke 3,1996,m/s:180 menyatakan budaya dapat ditakrifkan sebagai tamadun atau peradaban. Ia juga bermaksud kemajuan fikiran atau akal budi (cara berfikir dan berkelakuan). Dr. Mohd. Arshad Hj. Taib ( bekas professor Madya UiTM) telah menyatakan dalam laman web http://dppwp.wordpress.com/usrah/pembangunan -sistem-sosio-budaya-islam-dalamkontek-masyarakat-malaysia/ maksud sosio-budaya ialah amalan yang berupa gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat, lahir dari pegangan dan kecenderongan diri masyakarat berkenaan dalam berbagai bidang hidup, untuk memberi kepuasan dan meransang pembangunan hidup masyarakat tersebut. Sementara itu menurut Andreas Eppink pula, kebudayaan ialah keseluruhan pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan serta struktur ± struktur kemasyarakatan, keagamaan selain penghasilan seni dan intelektual yang membentuk ciri ± ciri khas sesebuah masyarakat. Pengertian sebegini dipersetujui oleh Edward B. Taylor. Beliau memandang budaya sebagai satu konsep menyeluruh yang rumit yang mengandungi ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, tatasusila, undang ± undang, adat resam dan lain ± lain kebolehan serta kebiasaan yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam konteks pendidikan, kepelbagaian sosio budaya individu itu bukan sahaja dilihat dari ras, etnik dan adat budaya mereka sahaja. Malah ia juga merangkumi skop yang lebih besar. Menurut Papalia (2001) individu manusia itu berbeza dari segi jantina, saiz badan, kesihatan, tahap tenaga, personaliti dan emosi. Manakala Slavin (1997) pula mengaitkan perbezaan individu dengan konteks pengajaran dan pembelajaran. Beliau mengatakan kepelbagaian pelajar terdapat dalam tahap prestasi, kadar belajar, gaya kognitif, etnik, budaya, kelas sosial, bahasa, jantina , bakat dan minat. Kepelbagaian sosio-budaya di antara murid memberi implikasi secara langsung terhadap guru dan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Implikasi kepada guru µ«kita mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan minda dan jiwa rakyat untuk membawa kita kea rah wawasan yang ingin kita capai´ Dato¶ Sri Abdullah Ahmad Badawi PIPP 2006-2010 m.s 38

persekitaran bilik darjah. dalam konsep 1 Malaysia. penglibatan aktif murid. masyarakat dan Negara. kemurnian tingkah laku. bertanggungjawab. Selain itu guru perlu mahir dalam menguruskan bilik darjah dan mengintegrasikan TMK. pengajaran dan pembelajaran yang berkesan boleh ditakrifkan sebagai proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang berkualiti iaitu proses yang dapat mengembangkan potensi insan dari segi psikomotor. kepetahan berkomunikasi. Oleh itu perkhidmatan yang diberi haruslah mengiktu standard yang telah ditetapkan oleh majikan iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia. Merujuk kepada Dasar Pernyataan Standard Tinggi Kualiti Pendidikan Malaysia. tanggungjawab dan amanah ini terletak dipundak guru yang mengajar mengenal tulis baca. keupayaan mencipta dan menyumbang kepada pemajuan Negara-bangsa dan global¶ (Dasar Standard Tinggi Kualiti Pendidikan. sumber pembelajaran. Selagi seseorang itu memegang status sebagai warga Negara Malaysia. seolah ± olah tidak lagi menaruh keyakinan kepada kewibawaan sekolah dalam hal ehwal mendidik. Natijahnya. penilaian prestasi.Pelajar pada masa kini. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Murid adalah pelanggan manakala guru merupakan individu yang menawarkan perkhidmatan. berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta member sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. masa yang diperuntukkan dan profil pelajar mengikut tahap kecerdasan. elemen yang perlu dikuasai oleh setiap guru untuk menjadikan pengajarannya berkesan meliputi kesesuaian bahan pengajaran. pengukuran dan penambahbaikan. . 1988 Manakala menurut Dato¶ Panglima Sri Najib Tun Abd. ³orang ramai semakin kerap mempersoalkan kualiti pendidikan di sekolah. Sewajibnya guru perlu berkemahiran dalam pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi aspek perancangan dan perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang dapat menjamin kemajuan pelajar secara optimum. terutama apabila mendapati kelakuan murid lepasan sekolah tidak seperti yang diharapkan oleh masyarakat dan Negara. ketokohan sebagai pemimpin. Guru perlu berkemahiran menangani masalah kepelbagaian sosio-budaya murid ± murid agar masalah guru µsyok sendiri¶ dalam mengajar tidak berlaku. Kecemerlangan pada sijil peperiksaan mereka secara realitinya tidak memperlihatkan kematangan berfikir. Jemaah Nazir Sekolah (2001):hlm 24) Bertitik tolak dari pernyataan di atas. spesifik dan relevan dengan objektif pembelajaran. kerajaan perlu memulakan polisi yang kelihatan adil dan dilaksanakan dengan komitmen membantu tanpa melihat ras dan etnik. Sebagai seorang guru perkara ± perkara pokok seperti perancangan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai. b) Berpandukan bahan ± bahan sokongan yang relevan dengan tahap pencapaian semasa. Setiap rakyat Malaysia sepatutnya berupaya untuk memenuhi sepenuhnya dari segi pembangunan diri mereka tanpa mengira jantina. mereka layak menerima bantuan tanpa melihat dari kaum mana mereka datang. Razak. berakhlak mulia. kaedah dan teknk yang dipelbagaikan dengan melibatkan murid secara aktif. Antaranya ialah: a) Pendekatan. (2001). kognitif dan afektif ke tahap yang optimum. Dalam erti kata lain. proses pengajaran dan pembelajaran perlu dirancang dan dilaksanakan mengikut beberapa prinsip yang digariskan. mempunyai potensi yang tinggi untuk dikembangkan supaya menjadi rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.

Perbezaan tahap kecerdasan murid juga harus dititik beratkan oleh seseorang guru dalam menyampaikan pelajaran. kerja yang dilakukan lebih spesifik. Pelbagai kaedah dan strategi boleh dirancang dan dilaksanakan dalam mengatasi masalah murid ± murid sedemikian. Aktiviti yang melibatkan interaksi di kalangan murid haruslah sentiasa dijalankan agar murid dapat menjalinkan hubungan yang lebih mesra sesama mereka tanpa mengira latar belakang sosial dan kecerdasan individu. Murid yang lambat menerima pembelajaran tidak diabaikan. Hukuman berbentuk deraan dan memalukan seharusnya tidak dilaksanakan kerana akan menyebabkan hubungan guru dengan murid akan renggang dan menghilangkan minat untuk mereka meneruskan pembelajaran. menghayati hasil kerja atau objektif kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek. Setiap kepercayaan dan nilai haruslah diterima seadanya oleh setiap guru. Sebagai seorang yang menawarkan perkhidmatan. Berdasarkan apa yang dinyatakan di atas. Isu yang mempunyai unsur bias kepada mana ± mana jantina mesti dielakkan untuk member peluang sama rata pada setiap murid meneroka aktiviti pembelajaran. Guru juga harus bijak mencetuskan situasi pembelajaran yang mesra rakan. boleh dicapai. menjadi tanggungjawab guru untuk membentuk persepsi yang positif di kalangan murid supaya mereka tidak terus hidup dengan kecelaruan tersebut. c) Penilaian dan penambahbaikan P&P secara berterusan. Guru haruslah . Catatan kemajuan dan kelemahan yang terdapat dalam pengajaran dan pembelajaran hendaklah dicatatkan sebagai refleksi atau impak di akhir sesi pembelajaran. Bagi murid yang kecelaruan jantina. Ini akan memudahkan guru untuk merancang strategi dan kaedah yang sesuai untuk mengatasi kelemahan. Perkara ini perlu untuk mengelakkan murid ± murid merasa bosan dan seterusnya akan mengakibatkan masalah disiplin yang sukar dikawal. Anjakan paradigma haruslah dilakukan oleh setiap guru dan tidak berada di zon selesa sentiasa. Ini akan member peluang sama rata kepasa semua murid untuk mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran. adat budaya dan pegangan agama mereka. Guru merupakan ejen perubahan dan sumber inspirasi kepada murid. boleh diukur pencapaiannya. Guru yang berwibawa sentiasa memikir kaedah bagi mencapai pengurusan yang cemerlang yang mana fokus utama ialah mengetahui dan memahami bidang kerjayanya. pelanggan iaitu murid haruslah sentiasa dihormati dan bersikap adil kepada mereka. Isu sensitif berkaitan dengan agama dan kaum hendaklah dielakkan sama sekali. Penggunaan bahasa standard iaitu bahasa rasmi kebangsaan iaitu bahasa Melayu hendaklah digunakan tanpa pengaruh bahasa dialek. realistic dan bijak dalam pengurusan masa. Aktiviti pembelajaran yang dirancang oleh guru seharusnya boleh member peluang kepada semua murid tanpa mengira etnik dan jantina. seseorang guru haruslah peka dengan kepelbagaian sosio-budaya murid ± muridnya. Guru harus mempelbagaikan kaedah pengajaran bersesuaian dengan tahap murid. Pendekatan yang bijak harus digunakan dengan tidak membezakan kelas sosial murid.potensi dan kemajuan murid. Aktiviti pembelajaran yang dirancang hendaklah menjurus kepada penglibatan semua murid tanpa mengira kaum. Murid hendaklah dilayan sama rata tanpa mengira samada mereka dari kelas atasan atau bawahan.

aktiviti yang bercorak kea rah peningkatan bahasa perlu disertai supaya tahap penguasaan bahasa murid sentiasa bertambah. seharusnya guru mengurus tingkahlaku murid berdasarkan matlamat untuk menghapus atau merapatkan jurang kepelbagaian sosio-budaya di kalangan murid agar prinsip keadilan kesaksamaan dapat dipraktikkan. Proses sosialisasi antara kaum tanpa mengira anutan agama hendaklah dikembangkan supaya proses pembentukan kendiri murid dapat dilaksanakan. dan. Perbendaharaan kata yang tepat akan membantu murid mencapai kematangan sosial yang sepatutnya. Perkara 12. penggunaan bahasa standard iaitu Bahasa Melayu harus diamalkan oleh murid. Petikan perlembagaan Malaysia Berlandaskan Perlembagaan Malaysia. pengurusan bilik darjah. Murid harus berinteraksi tanpa mengira kelas sosial dan perlu membuang sikap prajudis terhadap bangsa lain.pro-aktif dalam mengatasi kelebihan dan kelemahan muridnya. atau (b) dalam memberikan bantuan kewangan daripada wang sesuatu pihak berkuasa awam bagi penyenggaraan atau pendidikan murid-murid atau pelajar-pelajar di mana-mana institusi pendidikan (sama ada disenggarakan oleh suatu pihak berkuasa awam atau tidak dan sama ada di dalam atau di luar Persekutuan). penggunaan laras bahasa yang tepat mestilah diamalkan dalam situasi yang sesuai. motivasi dan dorongan serta kepimpinan kurikulum di tempat kerja. Dalam berkomunikasi. menarik dan menyeronokkan. Secara langsung semangat perpaduan dapat dijalinkan dalam masyarakat dan seterusnya berupaya membentuk masyarakat yang toleran kea rah memacu pembangunan Negara. malahan meliputi skop yang lebih luas seperti gaya kepimpinan. Murid harus bersosial dalam melakukan aktiviti pembelajaran. Mereka akan bersama setiap kali aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung dalam bilik darjah mahupun di luar bilik darjah. . Penyampaian pengajaran guru haruslah kreatif dan efektif. Ini termaktub di dalam perlembagaan persekutuan. tidak boleh ada diskriminasi terhadap mana-mana warganegara semata-mata atas alasan agama. khususnya. Kepercayaan dan amalan agama yang dianuti tidak harus dipertikan dan aktiviti yang dijalankan haruslah berupaya menyemai semangat saling percaya dan mempercayai ke dalam jiwa murid. ras. Sebagai seorang pelanggan. (1) Tanpa menjejaskan keluasan Perkara 8. Implikasi kepada murid Murid adalah pelanggan bagi setiap guru di dalam bilik darjah. Secara ringkasnya dapat disimpulkan pengajaran berkesan oleh guru bukan sahaja meliputi aspek kurikulum yang diajar di dalam bilik darjah. Hak berkenaan dengan pendidikan. Unsur ± unsur dialek mengikut kaum hendaklah dielakkan. kemasukan murid-murid atau pelajar-pelajar atau pembayaran fi. keturunan atau tempat lahir² (a) dalam pentadbiran mana-mana institusi pendidikan yang disenggarakan oleh suatu pihak berkuasa awam. Antara perkara yang boleh dijadikan panduan dalam mengurus tingkahlaku murid ialah menyenaraikan maklumat yang perlu murid ketahui tentang peraturan yang wajib mereka patuhi sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran. budaya ilmu dan berfikir. Murid juga digalakkan berinteraksi dan berhubung dengan mereka yang berlainan jantina. kita haruslah melayan mereka dengan adil dan saksama.

Budaya belajar yang ceria. ada kalangan ibu bapa Orang Asli yang menanamkan kepercayaan bahawa sekolah tidak akan mengubah masa depan kaum mereka. Seringkali guru menggunakan kaedah yang tidak selari dengan kehendak dan penerimaan murid yang mengakibatkan murid bosan untuk mengikuti P&P. Ahli Jawatan Kuasa keceriaan kelas perlu diwujudkan disamping jawatan ketua kelas dan penolong ketua kelas. Cadangan kaedah P&P dalam menangani kepelbagaan sosio-budaya murid Kepelbagaian sosio-budaya murid member kesan secara langsung terhadap kaedah yang harus digunapakai oleh guru dalam sesi P&P agar setiap murid mendapat peluang sama rata dalam penerimaan pembelajaran. Seharusnya seseorang guru mengenali dan memahami sosio budaya setiap muridnya agar sesi pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih m udah dan mesra murid. Walaupun berat untuk diakui. Acapkali dibaca dan didengar permasalahan masalah disiplin seperti ponteng sekolah. Kemelut budaya. setiap murid haruslah diberikan peranan dan tanggungjawab tertentu untuk menanam semangat kerjasama dan cintakan kelas mereka. masalah keciciran pendidikan di kalangan etnik ini amat tinggi. Malah masih ada yang terjajah pemikirannya. Dengan ini setiap murid dapat merasakan diri mereka tidak dipinggirkan di dalam kelas mereka. Dalam kes tertentu mungkin terdapat segelintir kanak ± kanak Orang Asli yang tidak dapat ke sekolah kerana tergolong sebagai kanak ± kanak berkeperluan khas. kreatif dan inovatif dan bermatlamat boleh menarik minat murid. Mengambil contoh permasalahan yang berlaku kepada etnik Orang Asli. namun kita harus menerima hakikat. kenapakah anak Orang Asli masih keberatan atau langsung tidak mahu ke sekolah? Mereka tidak mahu ke sekolah ketika tiba musim buah ± buahan. Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEO) melaporkan 34. disamping meningkatkan kecergasan mental. kajian mendapati. Oleh itu guru mesti membentuk program ± program yang bertujuan membangunkan murid. Apabila membicarakan tentang budaya pelajar Orang Asli. Murid biasanya akan terpengaruh kepada tindakan guru yang menunjukkan teladan sebagai seorang profesional. kita tidak dapat lari daripada isu pembangunan dan budaya pemikiran komuniti Orang Asli yang masih dibelenggu struktur persekitaran dan sosial masyarakat mereka sendiri. Persoalannya. Dalam pengurusan bilik darjah. Menurut sumber Kementerian Pelajaran. dengan peraturan dan arahan yang jelas bagi mengurangkan segala tingkahlaku negative. vandalisma dan sebagainya yang dilakukan oleh murid.31% dilaporkan tidak menamatkan pendidikan sehingga ke tingkatan lima. sensitif dan malu meminta bantuan guru untuk mengatasi masalah ± masalah pembelajaran menyebabkan pelajar Orang Asli terus memendam perasaan tanpa . salah satu faktor penyebab permasalahan ini adalah datangnya dari guru yang tidak komited terhadap kerjayanya.Mereka juga perlu diberikan kesedaran batasan perhubungan dalam interaksi yang berlainan jantina. Guru sebagai µrole model¶ kepada murid ± murid. menyeronokkan. menyentuh emosi. Pengurusan yang cekap dalam merancang dan melaksanakan sesi penga jaran dan pembelajaran akan membantu mengurangkan ketidakseimbangan di dalam penyampaian pelajaran kepada setiap murid.

html . Selain daripada itu.com/2010/02/implikasi-kepelbagaian-budaya-edu3106. Pelajar Orang Asli lebih suka bersantai dan tidak suka dikongkong.blogspot. Seandainya guru tidak meratakan jurang kepimpinan dimana guru melakukan proses pengajaran dan pembelajaran sekata antara pelajar. mereka akan menyampaikan perilaku guru tersebut kepada ibu bapa. Masa lapang mereka dipenuhi dengan aktiviti permainan. Berdasarkan perkara ± perkara di atas. Memanjat pokok. golongan Orang Asli ini akan ketinggalan jika mereka tidak memahami sesuatu kerana budaya yang diwarisi mempengaruhi mereka untuk terus berdiam diri dan memendam rasa tanpa reaksi bahkan mereka akan tersinggung dengan kata ± kata guru khususnya di sekolah. Mereka suka bermain alat muzik seperti gitar dan dram serta suka menyanyi. budaya mencintai kesenian telah tertanam dalam kehidupan Orang Asli. perkara ini boleh dijadikan kelebihan dalam merancang kaedah P&P yang sesuai untuk menarik minat anak ± anak Orang Asli ini mengikuti pelajaran. dan mandi sungai merupakan aktiviti yang sering dilakukan oleh mereka. Sebagai seorang guru. menjerat haiwan.berusaha mengatasi masalah yang dihadapi. dua kaedah yang dirasakan sesuai dipilih untuk dilaksanakan di dalam kelas yang mempunyai kepelbagaian sosial dan mempunyai anak Orang Asli di dalam kelas tersebut. http://iltizamskg. Ibu bapa pelajar Orang Asli mudah percaya dengan aduan anak mereka dan ini menyumbang kepada faktor ponteng sekolah seterusnya akan mematikan minat untuk belajar.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->