MAWARDI BIN MD YUSOF MOHD SAFRUL MIZUAN BIN MOHD ISA

Persampelan Rawak Mudah (simple random Sampling) Merupakan satu prosedur di mana setiap elemen dalam populasi itu mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. De Vaus (1985) menyenaraikan lima tahap yang perlu bagi seseorang itu lakukan dalam persampelan rawak mudah iaitu. 1. 2. 3. 4. Memperoleh satu rangka persampelan lengkap. Memberikan tiap tiap ahli satu nombor khas. Menentukan saiz persampelan. Memilih ahli- ahli mengikut saiz yang ditentukan berdasarkan jadual nombor rawak. 5. Memilih ahli daripada angka rawak tersebut.

Persampelan Berstrata ( Stratatified Sampling) Ada kalanya sesuatu populasi itu terdiri daripada beberapa kategori. Satu sampel yang mewakili sesebuah populasi yang merangkumi beberapakategori yang berbeza, haruslah juga merangkumi ahli-ahli dalam kategori tersebut bagi sampel yang terpilih dalam bahagian yang sama seperti yang wujud dalam populasi yang dikaji. Persampelan Berstrata dalam sesebuah organisasi Pelajar program pengurusan di universiti Hassan Pengsampelan Kerangka persampelan yang seimbang berstrata

Bilangan

Peratusan

Bilangan

Peratus

Lain±lain Siam India Cina Melayu

900 3000 3000 3600 4500

6.0 20.0 20.0 24.0 30.0

18 60 60 72 90

6.0 20.0 20.0 24.0 30.0

Jumlah

15,000

100.0

300

100.0

MAWARDI BIN MD YUSOF MOHD SAFRUL MIZUAN BIN MOHD ISA .