P. 1
BAB3_Penyelenggaraan_Kenderaan

BAB3_Penyelenggaraan_Kenderaan

|Views: 494|Likes:
Published by ApechRanger

More info:

Published by: ApechRanger on Jan 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2015

pdf

text

original

BAB 3

PENYELENGGARAAN KENDERAAN
3.1 Pengenalan
Bab ini adalah berkenaan pengurusan aset dari segi penyelenggaraan di
mana Manual Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) menyatakan bahawa
kenderaan dan loji/jentera berat adalah merupakan Harta Modal milik
kerajaan yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain dan
memerlukan penyelenggaraan seara berjadual seperti mana telah
ditetapkan dalam manual pengguna yang dibekalkan oleh pengeluar
kenderaan!
Kenderaan dan jentera berat yang juga dipanggil dengan nama loji
merupakan Aset Alih Kerajaan kerana pada asalnya ia dibeli pada harga
minimum "M #$%%% ("inggit Malaysia &atu "ibu) setiap satu dan ke atas$
maka ia memerlukan penyelenggaraan seara berjadual tanpa mengira
harga asal pembelian aset itu! 'leh itu$ kenderaan dan jentera berat adalah
Harta Modal di bawah Aset Alih Kerajaan!
3.1.1 Objektif
Penyelenggaraan kenderaan adalah perlu bagi membolehkan
menapai objekti()objekti( berikut*
i! Aset ber(ungsi dengan lanar seara berterusan dan selamat
digunakan!
ii! Berupaya memanjangkan jangka hayat aset selain daripada
memelihara aset!
iii! Meningkatkan keupayaan!
i+! Mengurangkan kerosakan!
21
+! Menjimatkan perbelanjaan kerajaan!
+i! Menjamin keselamatan pengguna!
+ii! Mewujudkan suasana kerja yang kondusi( dan produkti(!
+iii! Memelihara imej kerajaan!
3.2 Tanggungjawab Pean!u
3.2.1 Etika Pean!uan
,tika Pemanduan adalah berkenaan sikap seorang pemandu
terhadap tanggungjawabnya mengenai soal keselamatan dirinya
sendiri sebagai pemandu$ penumpang dan persekitaran sekelilingnya
selain keinginannya memelihara serta memulihara aset yang
diamanahkan (kenderaan)*
i! -ndi+idu Pemandu iaitu sihat atau tidak sakit yang dikhuatiri akan
mendatangkan bahaya kepada diri sendiri$ penumpang dan
orang lain!
ii! Mempunyai lesen memandu yang sah dan setara( dengan kelas
pemanduan!
iii! Melakukan pemeriksaan terhadap kenderaan setiap kali sebelum
memulakan akti+iti pemanduan yang pertama setiap hari agar
kenderaan sentiasa berkeadaan baik dan selamat untuk
beroperasi!
3.2.2 Pen"elengga#aan Ken!e#aan
"ajah .!# Buku /og Kenderaan!
Pemandu bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kenderaan yang
dipandunya untuk menjalani penyelenggaraan berpandukan manual
pengguna ataupun jadual penyelenggaraan kenderaan yang
22
disediakan oleh pihak jabatan bagi memastikan (ungsi dan operasi
berjalan dengan lanar dan berterusan!
3.3 Pen"elengga#aan Pen$ega%an
Penyelenggaraan Penegahan atau ‘Preventive Maintenance ‘ merupakan
tindakan penyelenggaraan seara berjadual yang diambil untuk memeriksa$
menser+is$ membaik pulih ataupun tindakan mengganti komponen atau
sumber (i0ikal seara teratur supaya dapat ber(ungsi dengan lanar seara
berterusan! Penyelenggaraan Penegahan biasanya melibatkan*
i! Minyak pelinir enjin!
Minyak pelinir terdapat dalam pelbagai jenis dan gred bergantung
kepada kesesuaian enjin!
"ajah .!1 Minyak Pelinir 2red Tunggal SAE 40!
Bagi 3nit Penyelenggaraan di bawah Bahagian 4orksyp 5KM 6egeri
&elangor$ Minyak Pelinir 7enis ‘Monograde’ atau 2red Tunggal paling
kerap digunakan seperti SAE 40 kerana kebanyakan kenderaan jabatan
merupakan kenderaan pauan empat roda$ kenderaan berat seperti lori
dan juga jentera berat seperti ‘Back Hoe Loader’ dan ‘Motor Grader’!
Tempoh masa bagi tukaran minyak pelinir adalah di antara 8$%%% km
hingga #%$%%% km jarak perjalanan!
ii! Minyak pelinir pada kotak transmisi (manual dan automatik) untuk
pauan dua roda dan empat roda!
23
Permukaan gigi gear yang bersentuhan dan menyebabkan kehausan
permukaan bersentuhan! Minyak pelinir yang mempunyai kadar
kelikatan yang tinggi seperti Minyak Pelinir 2red Tunggal SAE 90
mampu bertindak dalam mengurangkan geseran sekaligus dapat
menyerap lebih banyak haba yang terhasil berbanding minyak pelinir
yang kurang kadar kelikatannya!
"ajah .!. Minyak Pelinir 2red Tunggal SAE 90!
Tempoh masa penggunaan minyak pelinir transmisi adalah sama
dengan tempoh masa pada gear ‘axe’ iaitu diantara 9%$%%% km hingga
:%$%%% km perjalanan kenderaan! Kelewatan ser+is dari tempoh yang
diadangkan akan menyebabkan penukaran gear sukar dilakukan
kerana minyak pelinir yang tidak ditukar tidak lagi mampu
mengurangkan geseran pada permukaan gear!
iii! Minyak pelinir gear ‘Axe’ (depan dan belakang)!
24
"ajah .!9 Minyak Pelinir 2red Tunggal SAE !40!
2ear ‘axe’ menghasilkan geseran dan haba yang tinggi akibat
pergerakan antara permukaan gear yang bersentuhan! ;iketahui
bahawa gear heliks mampu memindahkan daya yang lebih besar
menyebabkan suhu haba yang terhasil juga lebih tinggi! Kebiasaannya
Minyak Pelinir 2red Tunggal SAE !40 digunakan pada kotak transmisi
‘axe’ kenderaan berat bagi menampung pemindahan sejumlah beban
yang besar ketika ia bergerak! Tempoh masa bagi tukaran adalah sama
dengan Minyak Pelinir 2red Tunggal SAE 90 iaitu 9%$%%% km perjalanan
kenderaan!
i+! Bendalir Transmisi Automatik "A#$%!
"ajah .!8 Bendalir A#$ atau SAE !!!
Bendalir A#$ mempunyai kadar kelikatan yang sangat rendah
berdasarkan Kod Piawaian SAE iaitu SAE !!! 7angka masa maksimum
bagi tempoh penggunaan adalah 9%$%%% km! Tidak melakukan tukaran
25
dalam tempoh masa yang diadangkan mengakibatkan roda kawalan
menjadi berat untuk di kawal ketika pemanduan!
+! Bendalir brek!
Bendalir Brek terdapat dalam dua jenis iaitu*
a! 7enis &'# ()
b! 7enis &'# 4!
"ajah .!< Bendalir Brek 7enis &'# 4)
"ajah .!= Bendalir Brek 7enis &'# (!
26
Penggunaan Bendalir Brek 7enis &'# ( sesuai pada suhu di antara ) 91
o
5 hingga 1.1
o
5 manakala bagi penggunaan Bendalir Brek 7enis &'#
4 pula sesuai digunakan pada suhu yang tinggi iaitu melebihi suhu 1.%
o
5 dan ke atas!
Tempoh maksimum yang diadangkan ialah 9%$%%% km jarak perjalanan
kenderaan! 5engkaman kurang atau tidak ketika membrek biasanya
disebabkan oleh tidak menghantar kenderaan menjalani
penyelenggaraan pada tempoh yang ditetapkan!
+i! Bendalir klas!
"ajah .!: Bendalir klas 7enis &'# (!
Bendalir Brek 7enis &'# ( juga boleh digunakan pada sistem klas
kenderaan dengan tempoh masa penggunaan juga sama iaitu 9%$%%%
km jarak perjalanan!
Bendalir Brek 7enis &'# ( dan 7enis &'# 4 bersi(at menghakis dan
panas apabila tersentuh dengan kulit! Pakai sarung tangan ketika
kendalian dan elakkan bendalir terkena pada bahagian asis kenderaan
kerana ia boleh menyebabkan kerosakan!
+ii! Penuras udara!
>ungsi penuras udara pada enjin kenderaan adalah untuk*
27
a! Membersihkan udara sebelum masuk ke dalam enjin melalui ‘*ntake
Mani+od’)
b! Mengurangkan kelajuan udara yang masuk$ dengan itu akan
menjimatkan penggunaan bahan bakar!
"ajah .!? ,lemen Penuras 3dara!
Terdapat dua jenis penuras yang biasanya digunakan bergantung
kepada keperluan dan kegunaan!
a! Penuras 7enis Kering!
"ajah .!#% Penuras 7enis Kering!
Menggunakan elemen kertas sebagai penapis! &etiap 8$%%% km
perjalanan atau . bulan uian penuras akan dilakukan dan tukaran
dilakukan setiap #8$%%% km hingga 1%$%%% km jarak perjalanan!
b! Penuras 7enis Basah!
28
"ajah .!## Penuras 7enis Basah!
Bertindak memerangkap benda asing menggunakan lingkaran)
lingkaran dawai halus di mana eair seperti minyak berada di bawah
lingkaran dawai ini sebelum udara masuk ke kebuk pembakaran!
Penyelenggaran untuk di ui setiap 8$%%% km jarak perjalanan atau
: bulan!
+iii! Penuras minyak pelinir!
Penuras minyak pelinir bertindak untuk memerangkap kotoran dan
ebisan halus serbuk besi yang terdapat dalam minyak pelinir!Tukaran
biasanya setelah #%$%%% km hingga 1%$%%% km jarak perjalanan dilalui
bergantung kepada jenis dan pengeluar!
"ajah .!#1 Penuras minyak pelinir enjin!

Kesan jangka masa panjang seperti kebooran di sekitar penuras kerana
kehausan ‘',ring@ penuras boleh berlaku!
iA! Penuras bahan bakar!
29
a! 7enis Mangkuk ,napan atau Kon+ensional!
"ajah .!#. Penuras Bahan Bakar 7enis Kon+ensional!
Penuras yang mempunyai tabung diperbuat daripada logam atau
tabung yang lutsinar yang bertindak memerangkap kotoran dan
benda asing!
"ajah .!#9 ,lemen Penuras Bahan Bakar 7enis Kon+ensional!
-a boleh di buka dan di ui setiap 8$%%% km jarak perjalanan dan
elemennya perlu di tukar setelah menapai perjalanan antara 18$%%%
km hingga .%$%%% km!
b! 7enis Katrij!
30
"ajah .!#8 Penuras Bahan Bakar 7enis Katrij!
Perangkap kotoran dan benda asing yang menggunakan kertas turas
sebagai medium yang terletak di tengah)tengah tabung (penuras)!
Penuras 7enis Katrij tidak boleh di ui semula dan tukaran penuras
dilakukan setiap #%$%%% km jarak perjalanan yang dilalui!
A! Palam penuuh!
"ajah .!#< Palam Penuuh!
Palam penuuh hanya digunakan pada kenderaan yang menggunakan
petrol sebagai bahan bakarnya! Akibat daripada penggunaan palam
penuuh yang melebihi tempoh$ pembekalan sumber api dalam sistem
pembakaran kenderaan akan terganggu sekaligus menjadikan perjalan
kenderaan tidak lanar dan stabil! 5adangan bagi jarak perjalanan
maksimum adalah :%$%%% km sebelum menjalani penyelenggaraan
seterusnya!
Ai! Bateri!
31
"ajah .!#= Bateri!
;ua jenis bateri yang biasa terdapat di pasaran iaitu 7enis &el Basah
dan 7enis &el Kering! Bagi &el Basah$ Asid &ul(urik air digunakan di
dalam bateri sebagai konduktor arus! Tempoh masa bagi penggunaan
bateri biasanya setahun sekali bergantung kepada ara dan tempoh
masa penggunaan sesebuah kenderaan!
3.& Pen"elengga#aan Peuli%an
Penyelenggaraan Pemulihan atau @ -orrective Maintenance B merupakan
tindakan membaiki atau mengganti komponen atau sumber (i0ikal supaya
dapat ber(ungsi mengikut standard yang ditetapkan! Terdapat tiga perkara
yang mesti dijalankan apabila melaksanakan melaksanakan kaedah ini!
3.&.1 Kenal Pa'ti Pun$a (a'ala% (Troubleshooting)
&elain manual pengguna kaedah mengenal pasti masalah
memerlukan maklumat daripada pemandu berkenaan masalah yang
dihadapi atau pandu uji dijalankan oleh mekanik untuk mengenal
pasti masalah kenderaan tersebut!
3.&.2 Ke#ja Baik Puli%
Bagi kerja pemulihan proses penyelenggaraan bergantung kepada
masalah yang dihadapi! Biasanya penyelenggaraan pemulihan
melibatkan prosedur kerja yang rumit atau memerlukan kepakaran
khusus berkaitan sistem atau bahagian terlibat!
32
3.&.3 Pan!u )ji
Kenderaan yang siap dibaik pulih akan di uji pula bagi memastikan
sistem atau bahagian terlibat telah bebas daripada masalah dan
ber(ungsi dengan baik sebagaimana standard yang ditetapkan!
3.* Ke'i+ulan
3nit Penyelenggaraan adalah unit di bawah seliaan Bahagian 4orksyop
yang berperanaan sangat penting dalam memastikan (ungsi dan operasi
kenderaan sentiasa berada dalam kondisinya yang terbaik! &eara tidak
langsung telah membantu kerajaan dari segi kos baik pulih yang mahal
sekaligus meringankan sedikit sebanyak beban yang ditanggung kerajaan!
33

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->