Penglibatan Ibu Bapa dalam Pendidikan Anak-anak Hubungan penglibatan ibu bapa dengan pencapaian murid dan

prestasi sekolah. Hubungan antara penglibatan ibu bapa dengan pencapaian akademik murid Bumiputera sekolah rendah di luar bandar di Sabah 1. Apakah hubungan antara pengetahuan dan kemahiran guru menghubungi ibu bapa dengan tahap penglibatan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak. 2. Apakah perspektif ibu bapa dan pentadbir sekolah terhadap penglibatan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak. 3. Adakah ibu bapa mempunyai kompetensi melibatkan diri dalam pendidikan anak-anak, khususnya menjadi tutor? Jika tidak bolehkah guru memperlengkap ibu bapa sedangkan guru sendiri tidak dapat mendidik anak-anak murid dengan memadai? Apakah teori / andaian anda? 1. Ibu bapa yang mempunyai kesedaran (yang menyedari) kepentingan pendidikan memberi nilai yang tinggi kepada pendidikan akan melibatkan diri dalam pendidikan anak-anak? Adakah hanya faktor kesedaran yang menentukan penglibatan ibu bapa atau ada faktor lain? Persoalannya: a. Apakah faktor yang menentukan kesedaran tersebut? Sumber: SES, faktor-faktor demografi yang lain; nilai, budaya keluarga. b. Daripada mana mereka memperoleh kesedaran itu? atau Siapa yang memberi kesedaran tersebut kepada mereka? Orang / program / tools / alat? c. Bagaimana mereka menyedari kepentingan pendidikan itu? Apa proses kesedaran tersebut. Ia berbicara tentang strategi. 1. Apakah pandangan ibu bapa yang mempunyai penglibatan yang tinggi dalam pendidikan anak-anak tentang value / nilai pendidikan? Tahap kesedaran tersebut akan dikenal pasti melalui tahap / degree / darjah penglibatan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak. 2. Apakah pula pandangan ibu bapa yang didapati tidak melibatkan diri dalam pendidikan anak-anak tentang value / nilai pendidikan? Persoalannya? a. Siapa yang menentukan tahap penglibatan tersebut? Sekolah? Ibu bapa? b. Apa standard kriteria yang menjadi pengukur penglibatan tersebut? c. Apa korelasi antara tahap penglibatan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak dengan tahap kesedaran mereka terhadap nilai / value pendidikan?

Ibu bapa yang kurang aktif melibatkan diri ± faktornya adalah SES rendah. Manakala. penglibatan ibu bapa adalah pelbagai. Adakah ibu bapa yang mempunyai kesedaran tentang kepentingan pendidikan akan memberikan value / nilai yang rendah terhadap pendidikan? 5. Dari segi kajian. Adakah pula ibu bapa yang tidak mempunyai kesedaran tentang kepentingan pendidikan akan memberi value / nilai yang rendah terhadap pendidikan? Secara perbandingan: Kajian mendapati bahawa bagi ibu bapa yang SES rendah. b. namun Model Epstein meluas digunakan sebagai panduan. isu yang timbul adalah dari segi masa. 6. Jenis-jenis penglibatan ibu bapa pula adalah pelbagai. Dalam sistem pendidikan di Barat. Adakah ibu bapa yang mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap nilai dan kepentingan pendidikan akan melibatkan diri secara aktif (penglibatan yang tinggi dalam pendidikan)? Persoalan ini boleh dihuraikan seperti berikut. Dalam konteks. falsafah / prinsip / jenis .Penglibatan (P) Kesedaran (K) P tinggi ± K tinggi P tinggi ± K rendah P rendah ± K tinggi P rendah ± K rendah 1. Adakah ibu bapa yang mempunyai kesedaran tentang kepentingan pendidikan akan memberi value / nilai yang tinggi terhadap pendidikan? 3. Ibu bapa yang mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap nilai dan kepentingan pendidikan akan melibatkan diri secara aktif dalam pendidikan anak-anak bergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi penglibatan mereka. tidak kelihatan (psikologi). bagi ibu bapa yang berkerjaya. Adakah ibu bapa yang tidak mempunyai kesedaran tentang kepentingan pendidikan memberi value / nilai yang tinggi terhadap pendidikan? 4. Model Epstein mengkategorikan penglibatan ibu bapa dalam 6 jenis. yang kelihatan (ekonomi). a. amalan sistem pendidikan di Malaysia. Apakah korelasi antara tahap kesedaran tentang kepentingan pendidikan dengan nilai / value yang diberikan ibu bapa terhadap pendidikan itu? Apakah maksud penyataan ini? Maksud penyataan ini boleh diterangkan melalui persoalan berikut? 2. Ada beberapa kemungkinan. Adakah pula ibu bapa yang tidak mempunyai kesedaran tentang kepentingan pendidikan akan memberi value /nilai yang rendah terhadap pendidikan? Apa maksud value / nilai pendidikan? Apa maksudnya kesedaran tentang kepentingan pendidikan? Kesedaran ± berbicara tentang aspek dalaman. penglibatan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak adalah amat penting. faktor utama yang menghalang mereka melibatkan diri dalam pendidikan anak-anak adalah dari segi kewangan. Ibu bapa yang melibatkan diri secara aktif (tinggi) ± faktornya ialah masa. Persoalan lain yang timbul adalah: 1. value berbicara tentang luaran.

beliau mencadangkan kajian kualitatif lanjut dilakukan untuk mengukur persepsi murid-murid terhadap penglibatan ibu bapa yang mungkin boleh mempengaruhi tahap pembelajaran mereka. mana satu jenis penglibatan yang mempunyai impak yang lebih tinggi terhadap pencapaian murid? Apa sebenarnya yang ingin dana kaji? Apa minat anda? Apa kebolehan anda? Apa keupayaan anda? Apa yang sudah dikaji dan cadangan kajian lanjut yang diberikan oleh pengkaji terdahulu? Dalam kajian Stevens (2007). Sehubungan dengan itu. personaliti.jadi insan yang baik. karakter b. tahap ekonomi yang rendah) mempunyai kesedaran + nilai yang rendah terhadap pendidikan? 2. apa kesimpulan kajian anda? Ibu bapa / orang / sesiapa yang mempunyai kesedaran tentang kepentingan pendidikan dan memberi nilai yang tinggi terhadap pendidikan akan melibatkan diri secara aktif dalam pendidikan anak-anak dan seterusnya penglibatan tersebut akan mendatangkan impak pencapaian murid. Adakah ibu bapa yang mempunyai SES rendah (tahap pendidikan yang rendah. Soalnya. Apakah maksudnya ibu bapa yang mempunyai kesedaran tentang kepentingan pendidikan? . Apakah pula maksudnya ibu bapa yang memberi nilai yang tinggi terhadap nilai pendidikan? ± jadi insan yang berkerjaya. sahkah kanak-kanak menjadi responden? Untuk melaksanakan kajian ini pilih 2 sekolah rendah dari sekolah rendah yang termasuk dalam kategori On Target (OT) sekolah rendah negeri Sabah bagi tahun 2009. namun dari segi amalannya. akhlak. Ini dikaitkan dengan faktor perbezaan Akta dan fokus peranan dalam menyediakan pendidikan . mungkin berbeza.penglibatan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak adalah lebih kurang sama seperti di negara lain. Apakah implikasinya jika ini dilakukan? Isu etika. Pilih ibu bapa (bukan guru) dan murid sebagai responden yang dianggap oleh Guru Besar mempunyai penglibatan yang tinggi dalam pendidikan anak-anak mereka di sekolah tersebut ± Kajian kes: Keluarga 2. . ibu bapa yang terlibat dalam kajian mempunyai pandangan yang berbeza tentang yang mana satu penglibatan mereka yang memberi impak terhadap pencapaian anak-anak. Bagaimanakah kajian ini boleh dilakukan? Kajian ini boleh dilakukan dengan mempertimbangkan salah satu daripada perkara berikut: 1. berbeza fokus. Beberapa persoalan lain perlu diteroka. Pilih murid (sebagai responden) yang ibu bapanya dianggap oleh Guru Besar mempunyai penglibatan yang tinggi dalam pendidikan anak-anak mereka. Agaknya. validity. Adakah ibu bapa yang mempunyai SES yang tinggi mempunyai kesedaran + nilai yang tinggi terhadap pendidikan? Persoalannya ialah: a. ada kerja. Berbeza Akta. ada pendapatan. 1. moral.

KK (Gred A) dan SK Dallas. apa lagi mengajar anaknya? Jika ini berlaku. penglibatan ibu bapa sebagai pembimbing anak-anak dalam mata pelajaran adalah amat minimum. tetapi di sekolah anaknya itu tidak mendapat pengajaran daripada guru? Situasi 2: Guru mengajar di sekolah tetapi di rumah ibu bapa tidak mengajar / membantu anaknya belajar? Ibu bapa di rumah mengajar anaknya atau membantu anak-anaknya belajar dan di sekolah pula guru-guru mengajar murid-murid tersebut? Situasi 3: Dalam konteks pendidikan anak-anak di rumah. ibu bapa tersebut masih boleh membantu anak-anaknya belajar ataupun mengajar anak-anaknya (tutor). Kota Belud (SKM) Saya tidak percaya / yakin murid tidak pandai jika ibu bapa mengajarnya di rumah dan guru mengajarnya di sekolah. Apa pula akan terjadi jika« Situasi 1: Ibu bapa di rumah mengajar anaknya. misalnya dalam membuat kerja rumah 2. Teori Model Design : : : Human Development / Bioecology Theory ± Bronfenbrenner (1979) Parent Involvement in Children Education Model Hoover-Dempsey & Sandler Model Qualitative Case Study .Sekolah tersebut ialah SK Sri Gaya. beberapa persoalan mungkin muncul: 1. Bagi ibu bapa yang mendapat pendidikan / melalui sistem pendidikan. Bagi ibu bapa yang tidak berpendidikan atau tidak melalui sistem pendidikan. bagaimana mungkin ibu bapa berkenaan membantu anaknya belajar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful