KEWAJIBAN BERJIHAD

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu [jumlahnya] karena takut mati; maka Allah berfirman kepada mereka: "Matilah kamu" [3] kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. (243) Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (244)

Kursi [4] Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (255) ALLAH PELINDUNG ORANG YANG BERIMAN Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan [kekafiran] kepada cahaya [iman]. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan [kekafiran]. Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (257) MEMBANGKITKAN ORANG YANG SUDAH MATI Dan [ingatlah] ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, perlihatkanlah padaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati". Allah berfirman: "Belum yakinkah kamu?". Ibrahim menjawab: "Aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap [dengan imanku]". Allah berfirman: "[Kalau demikian] ambillah empat ekor burung, lalu cingcanglah [1] semuanya olehmu. [Allah berfirman]: "Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera". Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (260) MENAFKAHKAN HARTA DIJALAN ALLAH Perumpamaan [nafkah yang dikeluarkan oleh] orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah [2] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan [ganjaran] bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas [karunia-Nya] lagi Maha Mengetahui. (261) Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti [perasaan si penerima], mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak [pula] mereka bersedih hati. (262) Perkataan yang baik dan pemberian ma af [3] lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan [perasaan si penerima]. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. (263) Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah [di jalan Allah] sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan

PERBEDAAN DERAJAT RASUL RASUL Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata [langsung dengan dia] dan sebagiannya Allah meninggikannya [1] beberapa derajat. Dan Kami berikan kepada Isa putera Maryam beberapa mu jizat serta Kami perkuat dia dengan Ruhul Qudus [2]. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang [yang datang] sesudah rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada [pula] di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya. (253) ANJURAN MEMBELANJAKAN HARTA Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah [di jalan Allah] sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual-beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafa at [3]. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. (254) ALLAH MENGATUR ALAM TANPA HENTI Allah, tidak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus [makhluk-Nya]; tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apaapa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya.

Kewajiban berjihad

Engkaulah Penolong kami. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. [Mereka berdo a]: "Ya Tuhan kami. maka itu adalah baik sekali. ampunilah kami.dari bumi untuk kamu. akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk [memberi taufiq] siapa yang dikehendaki-Nya. (272) LARANGAN RIBA Hai orang-orang yang beriman. (285) Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan Allah Maha Luas [karunia-Nya] lagi Maha Mengetahui. (271) Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan [di jalan Allah]. maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya. janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Ya Tuhan kami. maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. malaikat-malaikat-Nya. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Dan ketahuilah. (286) Kewajiban berjihad . sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya [dirugikan]. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan. bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Tuhan kami. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya. (268 Allah menganugerahkan al hikmah [kepahaman yang dalam tentang Al Qur an dan As Sunnah] kepada siapa yang Dia kehendaki. Ia mendapat pahala [dari kebaikan] yang diusahakannya dan ia mendapat siksa [dari kejahatan] yang dikerjakannya. (267) Syaitan menjanjikan [menakut-nakuti] kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan [kikir]. (269) Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan [1]. niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. [Mereka berdo a]: "Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali". kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (270) Jika kamu menampakkan sedekah[mu] [2]. padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran [dari firman Allah]. Semuanya beriman kepada Allah. (281) PUJIAN ALLAH TERHADAP ORANG MUKMIN DAN DOA MEREKA Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya [dirugikan]. Dan barangsiapa yang dianugerahi al hikmah itu. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia [2]. ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami ta at". [Mereka mengatakan]: "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun [dengan yang lain] dari rasul rasul-Nya". (278) Dan peliharalah dirimu dari [azab yang terjadi pada] hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba [yang belum dipungut] jika kamu orang-orang yang beriman. demikian pula orang-orang yang beriman. (284) Rasul telah beriman kepada Al Qur an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orangorang yang sebelum kami. Beri ma aflah kami. janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu menyembunyikannya [3] dan kamu berikan kepada orang-orang fakir. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolongpun baginya. dan rahmatilah kami.

Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (8) "Ya Tuhan kami. menjadi petunjuk bagi manusia. yang menafkahkan hartanya [di jalan Allah]. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu [2] [juga menyatakan yang demikian itu]. harta benda dan anak-anak mereka. dan jika mereka berpaling. (3) sebelum [Al Qur an]. (18) Sesungguhnya agama [yang diridhai] di sisi Allah hanyalah Islam. yaitu: wanita-wanita. (5) Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya. (11) Dijadikan indah pada [pandangan] manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. dan Dia menurunkan Al Furqaan [2]. Yang menegakkan keadilan. karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. (9) PENGARUH HARTA BENDA DUNIAWI Sesungguhnya orang-orang yang kafir. mereka mendustakan ayat-ayat Kami. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. maka katakanlah: "Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan [demikian pula] orang-orang yang mengikutiku". binatang-binatang ternak [2] dan sawah ladang. (6) DOA ORANG MUKMIN [Mereka berdo a]: "Ya Tuhan kami. DAN AGAMA YANG DIRIDHAINYA Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia." (16) [yaitu] orang-orang yang sabar. pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. (14) Katakanlah: "Inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?" Untuk orang-orang yang bertakwa [kepada Allah]. karena kedengkian [yang ada] di antara mereka. membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. anak-anak. (17) PERNYATAAN ALLAH TENTANG KEESAAN DAN KEADILAN NYA. (1) Allah. kuda pilihan. perak. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab [3] kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik [surga]. Tak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia. sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk [menerima pembalasan pada] hari yang tak ada keraguan padanya". (20) Kewajiban berjihad . Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. (19) Kemudian jika mereka mendebat kamu [tentang kebenaran Islam]. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab dan kepada orang-orang yang ummi: [4] "Apakah kamu [mau] masuk Islam?" Jika mereka masuk Islam. tidak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia. (15) [Yaitu] orang-orang yang berdo a: "Ya Tuhan kami. Sesungguhnya orangorang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat. Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhlukNya [1]. Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. mereka kekal di dalamnya. sedikitpun tidak dapat menolak [siksa] Allah dari mereka. karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi [karunia]. janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. sesungguhnya kami telah beriman. yang benar. dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan [siksa]. maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan [ayat-ayat Allah].SURAT AL IMRON KEKUASAAN ALLA DAN ALQURAN SERTA KITAB KITAB LAIN YANG DITURUNKAN NYA Alif laam miim. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. (2) Dia menurunkan Al Kitab [Al Qur an] kepadamu dengan sebenarnya. dan yang memohon ampun di waktu sahur [1]. harta yang banyak dari jenis emas. (10) [keadaan mereka] adalah seperti keadaan kaum Fir aun dan orang-orang yang sebelumnya. maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. Tak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia. yang tetap ta at. sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Dan Allah sangat keras siksa-Nya. Dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. (4) Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak [pula] di langit. Dan [mereka dikaruniai] isteri-isteri yang disucikan serta keridhaan Allah: Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.

niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. karena itu sembahlah Dia. Kami beriman kepada Allah. sesungguhnya Allah menggembirakan kamu [dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan] dengan kalimat [3] [yang datang] daripada-Nya." Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. dan Allah tidak Kewajiban berjihad . (32) Sesungguhnya Allah telah memilih Adam. (22) BALASAN BAGI ORANG YAHUDI DI AKHIRAT Bagaimanakah nanti apabila mereka Kami kumpulkan di hari [kiamat] yang tidak ada keraguan tentang adanya. Kemudian hanya kepada Akulah kembalimu. maka akan Ku-siksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat. seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan [kepada Allah]. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi [tentang keesaan Allah]". Nuh. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. lalu jadilah dia. maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih. Dan Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab [batas]. dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup [1]. dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti rasul. (55) Adapun orang-orang yang kafir. (31) Katakanlah: "Ta atilah Allah dan Rasul-Nya. (56) Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (29) BUKTI CINTA KEPADA ALLAH Katakanlah: "Jika kamu [benar-benar] mencintai Allah. ketika Allah berfirman: "Hai Isa. sesungguhnya Aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaKu serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir. (47) Sesungguhnya Allah. dan mereka tidak memperoleh penolong." (27 ALLAH MAHA MENGETAHUI Katakanlah: "Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya. (26) Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. (53) [Ingatlah]. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu. padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun. (33) . Dan disempurnakan kepada tiap-tiap diri balasan apa yang diusahakannya sedang mereka tidak dianiaya [dirugikan]. lalu Aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya". ikutilah aku. dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Tuhanku dan Tuhanmu. (21) Mereka itu adalah orang-orang yang lenyap [pahala] amal-amalnya di dunia dan akhirat.PEMBALASAN TERHADAP ORANG ORANG YANG MEMBUNUG PARA NABI Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. betapa mungkin aku mempunyai anak. maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka. [Ingatlah]. (25) BEBERAPA BUKTI KEKUASAAN ALLAH Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan. dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong. pasti Allah mengetahui. maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: "Jadilah". maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir"." Allah berfirman [dengan perantaraan Jibril]: "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Inilah jalan yang lurus". namanya Al Masih Isa putera Maryam. (45) dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketika sudah dewasa dan dia termasuk di antara orang-orang yang saleh. keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat [di masa mereka masing-masing]. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. ketika Malaikat berkata: "Hai Maryam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati." (46) Maryam berkata: "Ya Tuhanku.. (52) Ya Tuhan kami. jika kamu berpaling. Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. (51) Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka [Bani Israil] berkatalah dia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk [menegakkan agama] Allah?" Para hawariyyin [sahabat-sahabat setia] menjawab: "Kamilah penolong-penolong [agama] Allah.

sekali-kali tidak akan diterima taubatnya. [demikian pula] la nat para malaikat dan manusia seluruhnya. Ishaq.menyukai orang-orang yang zalim. maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. itulah yang benar. dan mereka tidak menyadarinya. padahal kamu mengetahui [kebenarannya]. kemudian bertambah kekafirannya. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan anak-anaknya. Kami membacakannya kepada kamu sebagian dari bukti-bukti [kerasulannya] dan [membacakan] Al Qur an yang penuh hikmah. maka sekali-kali tidaklah akan diterima [agama itu] daripadanya. sebenarnya siapa yang menepati janji [yang dibuat]nya [5] dan bertakwa. dan Allah Maha Luas [karunia-Nya] lagi Maha Mengetahui". Ya qub. Bagi mereka azab yang pedih." (84) Barangsiapa mencari agama selain agama Islam. dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak [pula] akan mensucikan mereka. dan menyembunyikan kebenaran [2]. (85) Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman. dan dia di akhirat termasuk orangorang yang rugi. sesudah [kafir] itu dan mengadakan perbaikan [1]. (74) BALASAN TERHADAP KEBURUKAN ORANG YAHUDI DI AKHIRAT [Bukan demikian]. dan [jangan pula kamu percaya] bahwa mereka akan mengalahkan hujjahmu di sisi Tuhanmu". padahal kamu mengetahui? (71) Dan Janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu [3]. dan tidak [pula] mereka diberi tangguh. (58) Sesungguhnya misal [penciptaan] Isa di sisi Allah. marilah [berpegang] kepada suatu kalimat [ketetapan] yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. (76) Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji [nya dengan] Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. dan Allah mempunyai karunia yang besar. (60 AJAKAN TAUKHID. Isma il. (87) mereka kekal di dalamnya. padahal mereka [sebenarnya] tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri. Allah menciptakan Adam dari tanah. (73) Allah menentukan rahmat-Nya [kenabian] kepada siapa yang dikehendakiNya. (57) Demikianlah [kisah Isa]. maka jadilah dia. bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak [pula] sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu [Muhammad] benar-benar rasul. (77) SATU SATUNYA AGAMA ADALAH ISLAM Katakanlah: "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim. (69) Hai Ahli Kitab. dan mereka itulah orang-orang yang sesat. bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri [kepada Allah]". (64) Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan [pula] seorang Nasrani. mereka itu tidak mendapat bahagian [pahala] di akhirat. Katakanlah: "Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk [yang harus diikuti] ialah petunjuk Allah. mengapa kamu mengingkari ayatayat Allah [5]. (89) Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman. kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" [seorang manusia]. akan tetapi dia adalah seorang yang lurus [4] lagi berserah diri [kepada Allah] dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. (70) Hai Ahli Kitab. (59) [Apa yang telah Kami ceritakan itu]. tidak diringankan siksa dari mereka. dan apa yang diberikan kepada Musa." (67) SIKAP AHLI KITAB TERHADAP ORANG ISLAM Segolongan dari Ahli Kitab ingin menyesatkan kamu. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan hanya kepada-Nya-lah kami menyerahkan diri. (90) Kewajiban berjihad . dan keterangan-keteranganpun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. adalah seperti [penciptaan] Adam. karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. yang datang dari Tuhanmu. mengapa kamu mencampur adukkan yang haq dengan yang bathil [1]. balasannya ialah: bahwasanya la nat Allah ditimpakan kepada mereka. (88) kecuali orang-orang yang taubat. MILLAH IBRAHIM Katakanlah: "Hai Ahli Kitab. dan [janganlah kamu percaya] bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah. (86) Mereka itu. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Isa dan para nabi dari Tuhan mereka.

agar kamu mendapat petunjuk. [1] merekalah orang-orang yang beruntung. (100) Bagaimanakah kamu [sampai] menjadi kafir. (131) Dan ta atilah Allah dan Rasul. di antara mereka ada yang beriman. dan beriman kepada Allah. dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. tentulah itu lebih baik bagi mereka. niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. (96) Katakanlah: "Hai Ahli Kitab. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu. (102) Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali [agama] Allah. dan janganlah kamu bercerai berai. ialah Baitullah yang di Bakkah [Mekah] yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia[3]. (134) Dan [juga] orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri [1]. (132) PERINTAH TAAT KEPADA ALLAH DAN RASUL SERTA SIFAT SIFAT ORANG YANG BERTAKWA Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. (133) [yaitu] orang-orang yang menafkahkan [hartanya]. sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya. (105) KELEBIHAN UMAT ISLAM DARI YANG LAIN Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Allah menyukai orangorang yang berbuat kebajikan. Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki. yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. (92) BANTAHAN TERHADAP PENGAKUAN AHLI KITAP TENTANG RMAH IBADAH PERTAMA Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk [tempat beribadat] manusia. lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki. dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (130) Dan peliharalah dirimu dari api neraka. lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan [yang sempurna]. Dan apa saja yang kamu nafkahkan. (103) Kewajiban berjihad . menyuruh kepada yang ma ruf dan mencegah dari yang mungkar. (104) Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. dan ingatlah akan ni mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu [masa Jahiliyah] bermusuh musuhan. mereka ingat akan Allah. maka Allah mempersatukan hatimu.SALAH SATU MAKNA AL BIR ( ) Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan. janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda [6] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. dan Rasul-Nyapun berada di tengah-tengah kamu? Barangsiapa yang berpegang teguh kepada [agama] Allah maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu. mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah. dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema afkan [kesalahan] orang. menyuruh kepada yang ma ruf. lalu menjadilah kamu karena ni mat Allah orangorang yang bersaudara. supaya kamu diberi rahmat. (129) LARANGAN RIBA Hai orang-orang yang beriman. (101) Hai orang-orang yang beriman. baik di waktu lapang maupun sempit. Sekiranya Ahli Kitab beriman. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan?" (98) KEHARUSAN MENJAGA PERSATUAN ATAS DASAR TAQWA Hai orang-orang yang beriman. (110) ALLAH MAHA BESAR Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. dan mencegah dari yang mungkar. maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. jika kamu mengikuti sebahagian dari orangorang yang diberi Al Kitab.

(169) UNTUK MENENTERAMKAN HATI NAMI MUHAMMAD {176} Janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang segera menjadi kafir. (137) [Al Qur an] ini adalah penerangan bagi seluruh manusia. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kami berikan [pula] kepadanya pahala akhirat. dan barangsiapa menghendaki pahala akhirat. sekalikali mereka tidak akan dapat memberi mudharat kepada Allah sedikitpun. (177) KEBAKHILAN DAN DUSTA SERTA BALASANNYA Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka. (139) Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. sebelum dia mendatangkan kepada kami korban yang dimakan api." Katakanlah: "Sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa orang rasul sebelumku. Allah berkehendak tidak akan memberi sesuatu bahagian [dari pahala] kepada mereka di hari akhirat. sedang mereka mengetahui. sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul [3]. Dan Kami akan memberi balasan kepada orangorang yang bersyukur. dan Kami akan mengatakan [kepada mereka]: "Rasakanlah olehmu azab yang membakar. sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. (135) Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. (145) Tidak ada do a mereka selain ucapan: "Ya Tuhan kami. karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan [rasul-rasul]. dan bagi mereka azab yang pedih. sedang mereka kekal di dalamnya. membawa keterangan-keterangan yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan. supaya kami jangan beriman kepada seseorang rasul. (176) Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. dan bagi mereka azab yang besar. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. [2] sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi mudharat kepada Allah sedikitpun. dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". maka sungguh ia telah beruntung.meneruskan perbuatan kejinya itu. (182) [Yaitu] orang-orang [Yahudi] yang mengatakan: "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami. dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Nya. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan [yang ada] di langit dan di bumi. (144) Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. dan janganlah [pula] kamu bersedih hati. niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu. bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Barangsiapa menghendaki pahala dunia. bahkan mereka itu hidup [2] di sisi Tuhannya dengan mendapat rezki. (185) Kewajiban berjihad . dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. (183) Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. ampunilah dosadosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami [4] dan tetapkanlah pendirian kami. (136) Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah [2]. jika kamu orang-orang yang beriman. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang [murtad]? Barangsiapa yang berbalik ke belakang. (148) SALAH SATU PAHALA ORANG MATI SAHID Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabinabi tanpa alasan yang benar. (138) Janganlah kamu bersikap lemah." (181) [Azab] yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi [derajatnya]. maka mengapa kamu membunuh mereka jika kamu orang-orang yang benar. (147) Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia [5] dan pahala yang baik di akhirat. (180) Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful