KEWAJIBAN BERJIHAD

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu [jumlahnya] karena takut mati; maka Allah berfirman kepada mereka: "Matilah kamu" [3] kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. (243) Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (244)

Kursi [4] Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (255) ALLAH PELINDUNG ORANG YANG BERIMAN Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan [kekafiran] kepada cahaya [iman]. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan [kekafiran]. Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (257) MEMBANGKITKAN ORANG YANG SUDAH MATI Dan [ingatlah] ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, perlihatkanlah padaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati". Allah berfirman: "Belum yakinkah kamu?". Ibrahim menjawab: "Aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap [dengan imanku]". Allah berfirman: "[Kalau demikian] ambillah empat ekor burung, lalu cingcanglah [1] semuanya olehmu. [Allah berfirman]: "Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera". Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (260) MENAFKAHKAN HARTA DIJALAN ALLAH Perumpamaan [nafkah yang dikeluarkan oleh] orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah [2] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan [ganjaran] bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas [karunia-Nya] lagi Maha Mengetahui. (261) Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti [perasaan si penerima], mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak [pula] mereka bersedih hati. (262) Perkataan yang baik dan pemberian ma af [3] lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan [perasaan si penerima]. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. (263) Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah [di jalan Allah] sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan

PERBEDAAN DERAJAT RASUL RASUL Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata [langsung dengan dia] dan sebagiannya Allah meninggikannya [1] beberapa derajat. Dan Kami berikan kepada Isa putera Maryam beberapa mu jizat serta Kami perkuat dia dengan Ruhul Qudus [2]. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang [yang datang] sesudah rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada [pula] di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya. (253) ANJURAN MEMBELANJAKAN HARTA Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah [di jalan Allah] sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual-beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafa at [3]. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. (254) ALLAH MENGATUR ALAM TANPA HENTI Allah, tidak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus [makhluk-Nya]; tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apaapa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya.

Kewajiban berjihad

Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan [di jalan Allah]. Ya Tuhan kami. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran [dari firman Allah]. maka itu adalah baik sekali. (270) Jika kamu menampakkan sedekah[mu] [2]. [Mereka berdo a]: "Ya Tuhan kami. Dan ketahuilah. Semuanya beriman kepada Allah. (278) Dan peliharalah dirimu dari [azab yang terjadi pada] hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. (268 Allah menganugerahkan al hikmah [kepahaman yang dalam tentang Al Qur an dan As Sunnah] kepada siapa yang Dia kehendaki. maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". (267) Syaitan menjanjikan [menakut-nakuti] kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan [kikir]. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. (281) PUJIAN ALLAH TERHADAP ORANG MUKMIN DAN DOA MEREKA Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. malaikat-malaikat-Nya. (271) Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk. [Mereka berdo a]: "Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali". maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. [Mereka mengatakan]: "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun [dengan yang lain] dari rasul rasul-Nya". janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orangorang yang sebelum kami. sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya [dirugikan].dari bumi untuk kamu. (272) LARANGAN RIBA Hai orang-orang yang beriman. demikian pula orang-orang yang beriman. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya [dirugikan]. (286) Kewajiban berjihad . bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya. janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Dan Allah Maha Luas [karunia-Nya] lagi Maha Mengetahui. Beri ma aflah kami. niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba [yang belum dipungut] jika kamu orang-orang yang beriman. padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami ta at". sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia [2]. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan jika kamu menyembunyikannya [3] dan kamu berikan kepada orang-orang fakir. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolongpun baginya. akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk [memberi taufiq] siapa yang dikehendaki-Nya. (284) Rasul telah beriman kepada Al Qur an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. (269) Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan [1]. Engkaulah Penolong kami. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. dan rahmatilah kami. Ia mendapat pahala [dari kebaikan] yang diusahakannya dan ia mendapat siksa [dari kejahatan] yang dikerjakannya. Dan barangsiapa yang dianugerahi al hikmah itu. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan. kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. ampunilah kami. Ya Tuhan kami. (285) Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik [surga]. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi [karunia]. membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan [ayat-ayat Allah]. yaitu: wanita-wanita. karena kedengkian [yang ada] di antara mereka. Tak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia. Dan Allah sangat keras siksa-Nya.SURAT AL IMRON KEKUASAAN ALLA DAN ALQURAN SERTA KITAB KITAB LAIN YANG DITURUNKAN NYA Alif laam miim. sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk [menerima pembalasan pada] hari yang tak ada keraguan padanya". Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhlukNya [1]. menjadi petunjuk bagi manusia. dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. (20) Kewajiban berjihad . sesungguhnya kami telah beriman. (2) Dia menurunkan Al Kitab [Al Qur an] kepadamu dengan sebenarnya. Yang menegakkan keadilan. dan Dia menurunkan Al Furqaan [2]. maka katakanlah: "Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan [demikian pula] orang-orang yang mengikutiku". mereka mendustakan ayat-ayat Kami. (14) Katakanlah: "Inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?" Untuk orang-orang yang bertakwa [kepada Allah]. yang tetap ta at. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab dan kepada orang-orang yang ummi: [4] "Apakah kamu [mau] masuk Islam?" Jika mereka masuk Islam. pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. (5) Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya. (19) Kemudian jika mereka mendebat kamu [tentang kebenaran Islam]. mereka kekal di dalamnya. (18) Sesungguhnya agama [yang diridhai] di sisi Allah hanyalah Islam. (3) sebelum [Al Qur an]. Dan [mereka dikaruniai] isteri-isteri yang disucikan serta keridhaan Allah: Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya orangorang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat. tidak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia. dan yang memohon ampun di waktu sahur [1]. Tak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia. DAN AGAMA YANG DIRIDHAINYA Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia. (6) DOA ORANG MUKMIN [Mereka berdo a]: "Ya Tuhan kami. sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. harta benda dan anak-anak mereka." (16) [yaitu] orang-orang yang sabar. (15) [Yaitu] orang-orang yang berdo a: "Ya Tuhan kami. (17) PERNYATAAN ALLAH TENTANG KEESAAN DAN KEADILAN NYA. sedikitpun tidak dapat menolak [siksa] Allah dari mereka. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab [3] kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. (1) Allah. dan jika mereka berpaling. anak-anak. dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan [siksa]. yang benar. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu [2] [juga menyatakan yang demikian itu]. Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. yang menafkahkan hartanya [di jalan Allah]. (4) Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak [pula] di langit. maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. binatang-binatang ternak [2] dan sawah ladang. perak. karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. (9) PENGARUH HARTA BENDA DUNIAWI Sesungguhnya orang-orang yang kafir." (8) "Ya Tuhan kami. harta yang banyak dari jenis emas. kuda pilihan. (11) Dijadikan indah pada [pandangan] manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. (10) [keadaan mereka] adalah seperti keadaan kaum Fir aun dan orang-orang yang sebelumnya.

" Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ketika Allah berfirman: "Hai Isa. (56) Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh. keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat [di masa mereka masing-masing]. lalu Aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya". (31) Katakanlah: "Ta atilah Allah dan Rasul-Nya. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. sesungguhnya Aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaKu serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir.PEMBALASAN TERHADAP ORANG ORANG YANG MEMBUNUG PARA NABI Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: "Jadilah". ketika Malaikat berkata: "Hai Maryam. Kemudian hanya kepada Akulah kembalimu. karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi [tentang keesaan Allah]". Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. maka akan Ku-siksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti rasul. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun. niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. sesungguhnya Allah menggembirakan kamu [dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan] dengan kalimat [3] [yang datang] daripada-Nya. maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih. (29) BUKTI CINTA KEPADA ALLAH Katakanlah: "Jika kamu [benar-benar] mencintai Allah. Dan Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab [batas]. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Allah berfirman [dengan perantaraan Jibril]: "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya.. ikutilah aku. seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan [kepada Allah]." (27 ALLAH MAHA MENGETAHUI Katakanlah: "Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya. karena itu sembahlah Dia. (45) dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketika sudah dewasa dan dia termasuk di antara orang-orang yang saleh. jika kamu berpaling. dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong. Dan disempurnakan kepada tiap-tiap diri balasan apa yang diusahakannya sedang mereka tidak dianiaya [dirugikan]. (51) Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka [Bani Israil] berkatalah dia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk [menegakkan agama] Allah?" Para hawariyyin [sahabat-sahabat setia] menjawab: "Kamilah penolong-penolong [agama] Allah. (26) Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Nuh. pasti Allah mengetahui. (33) . Tuhanku dan Tuhanmu. (52) Ya Tuhan kami. (32) Sesungguhnya Allah telah memilih Adam. maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka. (55) Adapun orang-orang yang kafir. (22) BALASAN BAGI ORANG YAHUDI DI AKHIRAT Bagaimanakah nanti apabila mereka Kami kumpulkan di hari [kiamat] yang tidak ada keraguan tentang adanya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu. Inilah jalan yang lurus". (53) [Ingatlah]. dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup [1]." (46) Maryam berkata: "Ya Tuhanku. dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. namanya Al Masih Isa putera Maryam. maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir". (21) Mereka itu adalah orang-orang yang lenyap [pahala] amal-amalnya di dunia dan akhirat. betapa mungkin aku mempunyai anak. Kami beriman kepada Allah. lalu jadilah dia. (47) Sesungguhnya Allah. dan mereka tidak memperoleh penolong. [Ingatlah]. (25) BEBERAPA BUKTI KEKUASAAN ALLAH Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan. dan Allah tidak Kewajiban berjihad . dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati.

sesudah [kafir] itu dan mengadakan perbaikan [1]. bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri [kepada Allah]". (77) SATU SATUNYA AGAMA ADALAH ISLAM Katakanlah: "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim. mengapa kamu mencampur adukkan yang haq dengan yang bathil [1]. Kami membacakannya kepada kamu sebagian dari bukti-bukti [kerasulannya] dan [membacakan] Al Qur an yang penuh hikmah. (73) Allah menentukan rahmat-Nya [kenabian] kepada siapa yang dikehendakiNya. Ya qub. (90) Kewajiban berjihad . Katakanlah: "Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. dan Allah mempunyai karunia yang besar. dan [jangan pula kamu percaya] bahwa mereka akan mengalahkan hujjahmu di sisi Tuhanmu". MILLAH IBRAHIM Katakanlah: "Hai Ahli Kitab. tidak diringankan siksa dari mereka. (60 AJAKAN TAUKHID. (85) Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman. (70) Hai Ahli Kitab. dan dia di akhirat termasuk orangorang yang rugi. padahal kamu mengetahui [kebenarannya]. (89) Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk [yang harus diikuti] ialah petunjuk Allah. [demikian pula] la nat para malaikat dan manusia seluruhnya.menyukai orang-orang yang zalim. dan [janganlah kamu percaya] bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu. dan tidak [pula] mereka diberi tangguh. serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu [Muhammad] benar-benar rasul. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah. Bagi mereka azab yang pedih. mereka itu tidak mendapat bahagian [pahala] di akhirat. Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Isma il. sebenarnya siapa yang menepati janji [yang dibuat]nya [5] dan bertakwa. padahal mereka [sebenarnya] tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri. adalah seperti [penciptaan] Adam. dan anak-anaknya. dan apa yang diberikan kepada Musa. marilah [berpegang] kepada suatu kalimat [ketetapan] yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. (58) Sesungguhnya misal [penciptaan] Isa di sisi Allah. padahal kamu mengetahui? (71) Dan Janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu [3]. maka jadilah dia. (64) Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan [pula] seorang Nasrani. dan keterangan-keteranganpun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. itulah yang benar. sekali-kali tidak akan diterima taubatnya. kemudian bertambah kekafirannya. (59) [Apa yang telah Kami ceritakan itu]. dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak [pula] akan mensucikan mereka. dan mereka itulah orang-orang yang sesat. bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak [pula] sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" [seorang manusia]. maka sekali-kali tidaklah akan diterima [agama itu] daripadanya. (76) Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji [nya dengan] Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. dan Allah Maha Luas [karunia-Nya] lagi Maha Mengetahui"." (84) Barangsiapa mencari agama selain agama Islam. (74) BALASAN TERHADAP KEBURUKAN ORANG YAHUDI DI AKHIRAT [Bukan demikian]. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan hanya kepada-Nya-lah kami menyerahkan diri. dan mereka tidak menyadarinya. yang datang dari Tuhanmu. (87) mereka kekal di dalamnya. (86) Mereka itu. (57) Demikianlah [kisah Isa]. (88) kecuali orang-orang yang taubat. dan menyembunyikan kebenaran [2]." (67) SIKAP AHLI KITAB TERHADAP ORANG ISLAM Segolongan dari Ahli Kitab ingin menyesatkan kamu. mengapa kamu mengingkari ayatayat Allah [5]. Ishaq. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. balasannya ialah: bahwasanya la nat Allah ditimpakan kepada mereka. Allah menciptakan Adam dari tanah. akan tetapi dia adalah seorang yang lurus [4] lagi berserah diri [kepada Allah] dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. (69) Hai Ahli Kitab.

dan Rasul-Nyapun berada di tengah-tengah kamu? Barangsiapa yang berpegang teguh kepada [agama] Allah maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. [1] merekalah orang-orang yang beruntung. lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu. mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah. (134) Dan [juga] orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri [1]. niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki. yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. ialah Baitullah yang di Bakkah [Mekah] yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia[3]. Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki. (130) Dan peliharalah dirimu dari api neraka. mereka ingat akan Allah. dan ingatlah akan ni mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu [masa Jahiliyah] bermusuh musuhan. Allah menyukai orangorang yang berbuat kebajikan. di antara mereka ada yang beriman. Sekiranya Ahli Kitab beriman. janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda [6] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (105) KELEBIHAN UMAT ISLAM DARI YANG LAIN Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. menyuruh kepada yang ma ruf dan mencegah dari yang mungkar. (104) Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. tentulah itu lebih baik bagi mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Dan apa saja yang kamu nafkahkan. bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya. dan janganlah kamu bercerai berai. maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (102) Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali [agama] Allah. dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. (100) Bagaimanakah kamu [sampai] menjadi kafir. supaya kamu diberi rahmat. jika kamu mengikuti sebahagian dari orangorang yang diberi Al Kitab. lalu menjadilah kamu karena ni mat Allah orangorang yang bersaudara. maka Allah mempersatukan hatimu. sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai.SALAH SATU MAKNA AL BIR ( ) Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan. agar kamu mendapat petunjuk. (110) ALLAH MAHA BESAR Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. dan mencegah dari yang mungkar. padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu. (133) [yaitu] orang-orang yang menafkahkan [hartanya]. dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema afkan [kesalahan] orang. menyuruh kepada yang ma ruf. (92) BANTAHAN TERHADAP PENGAKUAN AHLI KITAP TENTANG RMAH IBADAH PERTAMA Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk [tempat beribadat] manusia. (101) Hai orang-orang yang beriman. (103) Kewajiban berjihad . (129) LARANGAN RIBA Hai orang-orang yang beriman. lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan [yang sempurna]. baik di waktu lapang maupun sempit. (96) Katakanlah: "Hai Ahli Kitab. dan beriman kepada Allah. padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan?" (98) KEHARUSAN MENJAGA PERSATUAN ATAS DASAR TAQWA Hai orang-orang yang beriman. (131) Dan ta atilah Allah dan Rasul. (132) PERINTAH TAAT KEPADA ALLAH DAN RASUL SERTA SIFAT SIFAT ORANG YANG BERTAKWA Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

Allah berkehendak tidak akan memberi sesuatu bahagian [dari pahala] kepada mereka di hari akhirat. supaya kami jangan beriman kepada seseorang rasul. Dan Kami akan memberi balasan kepada orangorang yang bersyukur. Kami berikan [pula] kepadanya pahala akhirat. (139) Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. (138) Janganlah kamu bersikap lemah. sedang mereka kekal di dalamnya. dan janganlah [pula] kamu bersedih hati. maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun. (148) SALAH SATU PAHALA ORANG MATI SAHID Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. [2] sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi mudharat kepada Allah sedikitpun. Barangsiapa menghendaki pahala dunia. Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabinabi tanpa alasan yang benar. sebelum dia mendatangkan kepada kami korban yang dimakan api. (136) Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah [2]. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (147) Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia [5] dan pahala yang baik di akhirat. (182) [Yaitu] orang-orang [Yahudi] yang mengatakan: "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami. dan Kami akan mengatakan [kepada mereka]: "Rasakanlah olehmu azab yang membakar. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. (135) Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul [3]. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. ampunilah dosadosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami [4] dan tetapkanlah pendirian kami. dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan [yang ada] di langit dan di bumi. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. (145) Tidak ada do a mereka selain ucapan: "Ya Tuhan kami.meneruskan perbuatan kejinya itu. sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Nya. dan bagi mereka azab yang besar. sekalikali mereka tidak akan dapat memberi mudharat kepada Allah sedikitpun." Katakanlah: "Sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa orang rasul sebelumku. bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. bahkan mereka itu hidup [2] di sisi Tuhannya dengan mendapat rezki. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang [murtad]? Barangsiapa yang berbalik ke belakang. maka sungguh ia telah beruntung. sedang mereka mengetahui. (177) KEBAKHILAN DAN DUSTA SERTA BALASANNYA Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka. niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu. (137) [Al Qur an] ini adalah penerangan bagi seluruh manusia. (185) Kewajiban berjihad . dan barangsiapa menghendaki pahala akhirat. (144) Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. (176) Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran." (181) [Azab] yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. (183) Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. membawa keterangan-keterangan yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". jika kamu orang-orang yang beriman. padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi [derajatnya]. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. dan bagi mereka azab yang pedih. maka mengapa kamu membunuh mereka jika kamu orang-orang yang benar. (180) Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya". (169) UNTUK MENENTERAMKAN HATI NAMI MUHAMMAD {176} Janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang segera menjadi kafir. karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan [rasul-rasul]. dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful