KEWAJIBAN BERJIHAD

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu [jumlahnya] karena takut mati; maka Allah berfirman kepada mereka: "Matilah kamu" [3] kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. (243) Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (244)

Kursi [4] Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (255) ALLAH PELINDUNG ORANG YANG BERIMAN Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan [kekafiran] kepada cahaya [iman]. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan [kekafiran]. Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (257) MEMBANGKITKAN ORANG YANG SUDAH MATI Dan [ingatlah] ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, perlihatkanlah padaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati". Allah berfirman: "Belum yakinkah kamu?". Ibrahim menjawab: "Aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap [dengan imanku]". Allah berfirman: "[Kalau demikian] ambillah empat ekor burung, lalu cingcanglah [1] semuanya olehmu. [Allah berfirman]: "Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera". Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (260) MENAFKAHKAN HARTA DIJALAN ALLAH Perumpamaan [nafkah yang dikeluarkan oleh] orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah [2] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan [ganjaran] bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas [karunia-Nya] lagi Maha Mengetahui. (261) Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti [perasaan si penerima], mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak [pula] mereka bersedih hati. (262) Perkataan yang baik dan pemberian ma af [3] lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan [perasaan si penerima]. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. (263) Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah [di jalan Allah] sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan

PERBEDAAN DERAJAT RASUL RASUL Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata [langsung dengan dia] dan sebagiannya Allah meninggikannya [1] beberapa derajat. Dan Kami berikan kepada Isa putera Maryam beberapa mu jizat serta Kami perkuat dia dengan Ruhul Qudus [2]. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang [yang datang] sesudah rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada [pula] di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya. (253) ANJURAN MEMBELANJAKAN HARTA Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah [di jalan Allah] sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual-beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafa at [3]. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. (254) ALLAH MENGATUR ALAM TANPA HENTI Allah, tidak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus [makhluk-Nya]; tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apaapa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya.

Kewajiban berjihad

Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran [dari firman Allah]. Ia mendapat pahala [dari kebaikan] yang diusahakannya dan ia mendapat siksa [dari kejahatan] yang dikerjakannya. (286) Kewajiban berjihad . maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan [di jalan Allah]. (272) LARANGAN RIBA Hai orang-orang yang beriman. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. [Mereka berdo a]: "Ya Tuhan kami. dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami ta at". demikian pula orang-orang yang beriman. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolongpun baginya. (268 Allah menganugerahkan al hikmah [kepahaman yang dalam tentang Al Qur an dan As Sunnah] kepada siapa yang Dia kehendaki. sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya [dirugikan]. janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orangorang yang sebelum kami. ampunilah kami. Dan jika kamu menyembunyikannya [3] dan kamu berikan kepada orang-orang fakir. (267) Syaitan menjanjikan [menakut-nakuti] kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan [kikir]. janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Dan ketahuilah. Ya Tuhan kami. Dan barangsiapa yang dianugerahi al hikmah itu. maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". Semuanya beriman kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya. [Mereka mengatakan]: "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun [dengan yang lain] dari rasul rasul-Nya". akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk [memberi taufiq] siapa yang dikehendaki-Nya. (271) Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk. [Mereka berdo a]: "Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali". (269) Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan [1].dari bumi untuk kamu. (281) PUJIAN ALLAH TERHADAP ORANG MUKMIN DAN DOA MEREKA Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan rahmatilah kami. (285) Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya. padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia [2]. maka itu adalah baik sekali. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Engkaulah Penolong kami. (284) Rasul telah beriman kepada Al Qur an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba [yang belum dipungut] jika kamu orang-orang yang beriman. (278) Dan peliharalah dirimu dari [azab yang terjadi pada] hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan. Dan Allah Maha Luas [karunia-Nya] lagi Maha Mengetahui. Beri ma aflah kami. Ya Tuhan kami. (270) Jika kamu menampakkan sedekah[mu] [2]. malaikat-malaikat-Nya. niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya [dirugikan].

karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk [menerima pembalasan pada] hari yang tak ada keraguan padanya". (4) Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak [pula] di langit. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab [3] kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka." (8) "Ya Tuhan kami. (10) [keadaan mereka] adalah seperti keadaan kaum Fir aun dan orang-orang yang sebelumnya. janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. kuda pilihan. yang benar. binatang-binatang ternak [2] dan sawah ladang. harta yang banyak dari jenis emas. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. menjadi petunjuk bagi manusia. (11) Dijadikan indah pada [pandangan] manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. sedikitpun tidak dapat menolak [siksa] Allah dari mereka. dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. Dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhlukNya [1]. yang menafkahkan hartanya [di jalan Allah]. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya." (16) [yaitu] orang-orang yang sabar. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu [2] [juga menyatakan yang demikian itu]. sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. (1) Allah. perak. (17) PERNYATAAN ALLAH TENTANG KEESAAN DAN KEADILAN NYA. maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. (20) Kewajiban berjihad . (14) Katakanlah: "Inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?" Untuk orang-orang yang bertakwa [kepada Allah]. DAN AGAMA YANG DIRIDHAINYA Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia. dan yang memohon ampun di waktu sahur [1]. dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan [siksa]. (5) Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya. yaitu: wanita-wanita. Tak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia. pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab dan kepada orang-orang yang ummi: [4] "Apakah kamu [mau] masuk Islam?" Jika mereka masuk Islam.SURAT AL IMRON KEKUASAAN ALLA DAN ALQURAN SERTA KITAB KITAB LAIN YANG DITURUNKAN NYA Alif laam miim. dan Dia menurunkan Al Furqaan [2]. Dan Allah sangat keras siksa-Nya. membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Sesungguhnya orangorang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat. (6) DOA ORANG MUKMIN [Mereka berdo a]: "Ya Tuhan kami. harta benda dan anak-anak mereka. mereka kekal di dalamnya. (3) sebelum [Al Qur an]. Yang menegakkan keadilan. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik [surga]. Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (18) Sesungguhnya agama [yang diridhai] di sisi Allah hanyalah Islam. tidak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia. Tak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia. maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan [ayat-ayat Allah]. sesungguhnya kami telah beriman. dan jika mereka berpaling. Dan [mereka dikaruniai] isteri-isteri yang disucikan serta keridhaan Allah: Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. karena kedengkian [yang ada] di antara mereka. (9) PENGARUH HARTA BENDA DUNIAWI Sesungguhnya orang-orang yang kafir. maka katakanlah: "Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan [demikian pula] orang-orang yang mengikutiku". anak-anak. mereka mendustakan ayat-ayat Kami. (2) Dia menurunkan Al Kitab [Al Qur an] kepadamu dengan sebenarnya. (15) [Yaitu] orang-orang yang berdo a: "Ya Tuhan kami. yang tetap ta at. karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi [karunia]. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. (19) Kemudian jika mereka mendebat kamu [tentang kebenaran Islam].

Nuh. sesungguhnya Aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaKu serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir. namanya Al Masih Isa putera Maryam. dan mereka tidak memperoleh penolong. (31) Katakanlah: "Ta atilah Allah dan Rasul-Nya. (32) Sesungguhnya Allah telah memilih Adam." Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. pasti Allah mengetahui. maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih. dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan [kepada Allah]. padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun. dan Allah tidak Kewajiban berjihad . Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti rasul. dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. (52) Ya Tuhan kami. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu." (46) Maryam berkata: "Ya Tuhanku. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Dan disempurnakan kepada tiap-tiap diri balasan apa yang diusahakannya sedang mereka tidak dianiaya [dirugikan]. Dan Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab [batas]. (55) Adapun orang-orang yang kafir." (27 ALLAH MAHA MENGETAHUI Katakanlah: "Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. (25) BEBERAPA BUKTI KEKUASAAN ALLAH Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan. betapa mungkin aku mempunyai anak. karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi [tentang keesaan Allah]". niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. lalu jadilah dia. (47) Sesungguhnya Allah. keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat [di masa mereka masing-masing]. (33) . Kami beriman kepada Allah. maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir". (51) Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka [Bani Israil] berkatalah dia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk [menegakkan agama] Allah?" Para hawariyyin [sahabat-sahabat setia] menjawab: "Kamilah penolong-penolong [agama] Allah. dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup [1].. [Ingatlah]. ikutilah aku. (21) Mereka itu adalah orang-orang yang lenyap [pahala] amal-amalnya di dunia dan akhirat. ketika Malaikat berkata: "Hai Maryam. maka akan Ku-siksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat. (53) [Ingatlah]. dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong. karena itu sembahlah Dia. sesungguhnya Allah menggembirakan kamu [dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan] dengan kalimat [3] [yang datang] daripada-Nya. Inilah jalan yang lurus". Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. (22) BALASAN BAGI ORANG YAHUDI DI AKHIRAT Bagaimanakah nanti apabila mereka Kami kumpulkan di hari [kiamat] yang tidak ada keraguan tentang adanya. Kemudian hanya kepada Akulah kembalimu.PEMBALASAN TERHADAP ORANG ORANG YANG MEMBUNUG PARA NABI Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: "Jadilah". jika kamu berpaling. Tuhanku dan Tuhanmu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. lalu Aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya"." Allah berfirman [dengan perantaraan Jibril]: "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. (45) dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketika sudah dewasa dan dia termasuk di antara orang-orang yang saleh. (29) BUKTI CINTA KEPADA ALLAH Katakanlah: "Jika kamu [benar-benar] mencintai Allah. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka. (56) Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh. (26) Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. ketika Allah berfirman: "Hai Isa.

dan mereka tidak menyadarinya. mengapa kamu mencampur adukkan yang haq dengan yang bathil [1]. karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu [Muhammad] benar-benar rasul. (89) Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman. padahal kamu mengetahui [kebenarannya]. dan anak-anaknya. tidak diringankan siksa dari mereka. (77) SATU SATUNYA AGAMA ADALAH ISLAM Katakanlah: "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim. Allah menciptakan Adam dari tanah. mereka itu tidak mendapat bahagian [pahala] di akhirat.menyukai orang-orang yang zalim. (73) Allah menentukan rahmat-Nya [kenabian] kepada siapa yang dikehendakiNya. [demikian pula] la nat para malaikat dan manusia seluruhnya. dan dia di akhirat termasuk orangorang yang rugi. dan apa yang diberikan kepada Musa. (58) Sesungguhnya misal [penciptaan] Isa di sisi Allah. (70) Hai Ahli Kitab. (88) kecuali orang-orang yang taubat. Bagi mereka azab yang pedih. itulah yang benar. bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak [pula] sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. (85) Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman. maka jadilah dia. (74) BALASAN TERHADAP KEBURUKAN ORANG YAHUDI DI AKHIRAT [Bukan demikian]. marilah [berpegang] kepada suatu kalimat [ketetapan] yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Katakanlah: "Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. dan keterangan-keteranganpun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. balasannya ialah: bahwasanya la nat Allah ditimpakan kepada mereka." (84) Barangsiapa mencari agama selain agama Islam. dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak [pula] akan mensucikan mereka. dan menyembunyikan kebenaran [2]. dan Allah mempunyai karunia yang besar. (57) Demikianlah [kisah Isa]. (90) Kewajiban berjihad . MILLAH IBRAHIM Katakanlah: "Hai Ahli Kitab. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan hanya kepada-Nya-lah kami menyerahkan diri. sesudah [kafir] itu dan mengadakan perbaikan [1]. Isma il. dan Allah Maha Luas [karunia-Nya] lagi Maha Mengetahui". Kami membacakannya kepada kamu sebagian dari bukti-bukti [kerasulannya] dan [membacakan] Al Qur an yang penuh hikmah. (69) Hai Ahli Kitab. Ishaq. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah. kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" [seorang manusia]. (87) mereka kekal di dalamnya. (76) Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji [nya dengan] Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. akan tetapi dia adalah seorang yang lurus [4] lagi berserah diri [kepada Allah] dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. adalah seperti [penciptaan] Adam. bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri [kepada Allah]". (60 AJAKAN TAUKHID. sekali-kali tidak akan diterima taubatnya. dan tidak [pula] mereka diberi tangguh. mengapa kamu mengingkari ayatayat Allah [5]. padahal kamu mengetahui? (71) Dan Janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu [3]. dan mereka itulah orang-orang yang sesat. yang datang dari Tuhanmu. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. padahal mereka [sebenarnya] tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri. (86) Mereka itu. maka sekali-kali tidaklah akan diterima [agama itu] daripadanya. dan [jangan pula kamu percaya] bahwa mereka akan mengalahkan hujjahmu di sisi Tuhanmu". dan [janganlah kamu percaya] bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu. kemudian bertambah kekafirannya. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk [yang harus diikuti] ialah petunjuk Allah. sebenarnya siapa yang menepati janji [yang dibuat]nya [5] dan bertakwa. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (67) SIKAP AHLI KITAB TERHADAP ORANG ISLAM Segolongan dari Ahli Kitab ingin menyesatkan kamu. Ya qub. (59) [Apa yang telah Kami ceritakan itu]. (64) Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan [pula] seorang Nasrani.

Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. lalu menjadilah kamu karena ni mat Allah orangorang yang bersaudara. dan Rasul-Nyapun berada di tengah-tengah kamu? Barangsiapa yang berpegang teguh kepada [agama] Allah maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. (133) [yaitu] orang-orang yang menafkahkan [hartanya]. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu. maka Allah mempersatukan hatimu. jika kamu mengikuti sebahagian dari orangorang yang diberi Al Kitab. dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema afkan [kesalahan] orang.SALAH SATU MAKNA AL BIR ( ) Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan. dan ingatlah akan ni mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu [masa Jahiliyah] bermusuh musuhan. dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya. mereka ingat akan Allah. (130) Dan peliharalah dirimu dari api neraka. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah. menyuruh kepada yang ma ruf. janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda [6] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan [yang sempurna]. Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki. agar kamu mendapat petunjuk. (131) Dan ta atilah Allah dan Rasul. padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu. padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan?" (98) KEHARUSAN MENJAGA PERSATUAN ATAS DASAR TAQWA Hai orang-orang yang beriman. dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. (134) Dan [juga] orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri [1]. maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. supaya kamu diberi rahmat. [1] merekalah orang-orang yang beruntung. (102) Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali [agama] Allah. (96) Katakanlah: "Hai Ahli Kitab. Allah menyukai orangorang yang berbuat kebajikan. (105) KELEBIHAN UMAT ISLAM DARI YANG LAIN Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. (92) BANTAHAN TERHADAP PENGAKUAN AHLI KITAP TENTANG RMAH IBADAH PERTAMA Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk [tempat beribadat] manusia. (129) LARANGAN RIBA Hai orang-orang yang beriman. (110) ALLAH MAHA BESAR Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. (101) Hai orang-orang yang beriman. niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. (100) Bagaimanakah kamu [sampai] menjadi kafir. baik di waktu lapang maupun sempit. dan janganlah kamu bercerai berai. lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. ialah Baitullah yang di Bakkah [Mekah] yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia[3]. dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. dan mencegah dari yang mungkar. yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. menyuruh kepada yang ma ruf dan mencegah dari yang mungkar. tentulah itu lebih baik bagi mereka. (104) Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki. dan beriman kepada Allah. Dan apa saja yang kamu nafkahkan. sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. di antara mereka ada yang beriman. Sekiranya Ahli Kitab beriman. (132) PERINTAH TAAT KEPADA ALLAH DAN RASUL SERTA SIFAT SIFAT ORANG YANG BERTAKWA Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. (103) Kewajiban berjihad .

supaya kami jangan beriman kepada seseorang rasul. (183) Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. (185) Kewajiban berjihad . dan barangsiapa menghendaki pahala akhirat. dan Kami akan mengatakan [kepada mereka]: "Rasakanlah olehmu azab yang membakar. (144) Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. bahkan mereka itu hidup [2] di sisi Tuhannya dengan mendapat rezki. Kami berikan [pula] kepadanya pahala akhirat. dan janganlah [pula] kamu bersedih hati. dan bagi mereka azab yang pedih. padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi [derajatnya]. membawa keterangan-keterangan yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan. dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". (137) [Al Qur an] ini adalah penerangan bagi seluruh manusia." Katakanlah: "Sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa orang rasul sebelumku. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. (138) Janganlah kamu bersikap lemah. (148) SALAH SATU PAHALA ORANG MATI SAHID Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. dan bagi mereka azab yang besar. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa menghendaki pahala dunia. maka sungguh ia telah beruntung. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang [murtad]? Barangsiapa yang berbalik ke belakang. Dan Kami akan memberi balasan kepada orangorang yang bersyukur. [2] sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi mudharat kepada Allah sedikitpun. niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu. (139) Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan [yang ada] di langit dan di bumi. (135) Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. (145) Tidak ada do a mereka selain ucapan: "Ya Tuhan kami. jika kamu orang-orang yang beriman. (136) Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah [2]. maka mengapa kamu membunuh mereka jika kamu orang-orang yang benar. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. sedang mereka kekal di dalamnya. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. (176) Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran. dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. sedang mereka mengetahui. Allah berkehendak tidak akan memberi sesuatu bahagian [dari pahala] kepada mereka di hari akhirat. sekalikali mereka tidak akan dapat memberi mudharat kepada Allah sedikitpun. (180) Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya". ampunilah dosadosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami [4] dan tetapkanlah pendirian kami. maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun. Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabinabi tanpa alasan yang benar. (147) Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia [5] dan pahala yang baik di akhirat.meneruskan perbuatan kejinya itu. (177) KEBAKHILAN DAN DUSTA SERTA BALASANNYA Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka. (182) [Yaitu] orang-orang [Yahudi] yang mengatakan: "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami. karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan [rasul-rasul]. dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. (169) UNTUK MENENTERAMKAN HATI NAMI MUHAMMAD {176} Janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang segera menjadi kafir. sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul [3]. sebelum dia mendatangkan kepada kami korban yang dimakan api. dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Nya." (181) [Azab] yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful