KEWAJIBAN BERJIHAD

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu [jumlahnya] karena takut mati; maka Allah berfirman kepada mereka: "Matilah kamu" [3] kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. (243) Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (244)

Kursi [4] Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (255) ALLAH PELINDUNG ORANG YANG BERIMAN Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan [kekafiran] kepada cahaya [iman]. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan [kekafiran]. Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (257) MEMBANGKITKAN ORANG YANG SUDAH MATI Dan [ingatlah] ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, perlihatkanlah padaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati". Allah berfirman: "Belum yakinkah kamu?". Ibrahim menjawab: "Aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap [dengan imanku]". Allah berfirman: "[Kalau demikian] ambillah empat ekor burung, lalu cingcanglah [1] semuanya olehmu. [Allah berfirman]: "Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera". Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (260) MENAFKAHKAN HARTA DIJALAN ALLAH Perumpamaan [nafkah yang dikeluarkan oleh] orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah [2] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan [ganjaran] bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas [karunia-Nya] lagi Maha Mengetahui. (261) Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti [perasaan si penerima], mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak [pula] mereka bersedih hati. (262) Perkataan yang baik dan pemberian ma af [3] lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan [perasaan si penerima]. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. (263) Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah [di jalan Allah] sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan

PERBEDAAN DERAJAT RASUL RASUL Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata [langsung dengan dia] dan sebagiannya Allah meninggikannya [1] beberapa derajat. Dan Kami berikan kepada Isa putera Maryam beberapa mu jizat serta Kami perkuat dia dengan Ruhul Qudus [2]. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang [yang datang] sesudah rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada [pula] di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya. (253) ANJURAN MEMBELANJAKAN HARTA Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah [di jalan Allah] sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual-beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafa at [3]. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. (254) ALLAH MENGATUR ALAM TANPA HENTI Allah, tidak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus [makhluk-Nya]; tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apaapa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya.

Kewajiban berjihad

(269) Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan [1]. demikian pula orang-orang yang beriman. Dan barangsiapa yang dianugerahi al hikmah itu. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran [dari firman Allah]. ampunilah kami. sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia [2]. niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya [dirugikan]. janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. maka itu adalah baik sekali. maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk [memberi taufiq] siapa yang dikehendaki-Nya. maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ya Tuhan kami. Dan Allah Maha Luas [karunia-Nya] lagi Maha Mengetahui. padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Beri ma aflah kami. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Ia mendapat pahala [dari kebaikan] yang diusahakannya dan ia mendapat siksa [dari kejahatan] yang dikerjakannya. sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya [dirugikan]. [Mereka mengatakan]: "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun [dengan yang lain] dari rasul rasul-Nya". Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. (278) Dan peliharalah dirimu dari [azab yang terjadi pada] hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami ta at". Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. [Mereka berdo a]: "Ya Tuhan kami.dari bumi untuk kamu. Semuanya beriman kepada Allah. bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba [yang belum dipungut] jika kamu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolongpun baginya. (272) LARANGAN RIBA Hai orang-orang yang beriman. (281) PUJIAN ALLAH TERHADAP ORANG MUKMIN DAN DOA MEREKA Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. (286) Kewajiban berjihad . (284) Rasul telah beriman kepada Al Qur an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. [Mereka berdo a]: "Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali". janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orangorang yang sebelum kami. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan. (267) Syaitan menjanjikan [menakut-nakuti] kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan [kikir]. (271) Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk. janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. dan rahmatilah kami. ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. (270) Jika kamu menampakkan sedekah[mu] [2]. (285) Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Engkaulah Penolong kami. Dan jika kamu menyembunyikannya [3] dan kamu berikan kepada orang-orang fakir. kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. Dan ketahuilah. Ya Tuhan kami. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan [di jalan Allah]. malaikat-malaikat-Nya. (268 Allah menganugerahkan al hikmah [kepahaman yang dalam tentang Al Qur an dan As Sunnah] kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah.

sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk [menerima pembalasan pada] hari yang tak ada keraguan padanya". Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab [3] kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. karena kedengkian [yang ada] di antara mereka. janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi [karunia]. sedikitpun tidak dapat menolak [siksa] Allah dari mereka. harta yang banyak dari jenis emas. (6) DOA ORANG MUKMIN [Mereka berdo a]: "Ya Tuhan kami. binatang-binatang ternak [2] dan sawah ladang. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. (9) PENGARUH HARTA BENDA DUNIAWI Sesungguhnya orang-orang yang kafir. yang menafkahkan hartanya [di jalan Allah]. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab dan kepada orang-orang yang ummi: [4] "Apakah kamu [mau] masuk Islam?" Jika mereka masuk Islam. (10) [keadaan mereka] adalah seperti keadaan kaum Fir aun dan orang-orang yang sebelumnya. mereka mendustakan ayat-ayat Kami. Tak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia. DAN AGAMA YANG DIRIDHAINYA Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia. maka katakanlah: "Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan [demikian pula] orang-orang yang mengikutiku". (17) PERNYATAAN ALLAH TENTANG KEESAAN DAN KEADILAN NYA. Sesungguhnya orangorang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat. dan jika mereka berpaling. sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. (20) Kewajiban berjihad . sesungguhnya kami telah beriman. anak-anak. Dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. kuda pilihan. (3) sebelum [Al Qur an]. maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan [ayat-ayat Allah]. (2) Dia menurunkan Al Kitab [Al Qur an] kepadamu dengan sebenarnya. dan yang memohon ampun di waktu sahur [1]. dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan [siksa]. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu [2] [juga menyatakan yang demikian itu]. pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia. mereka kekal di dalamnya. yang benar. tidak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia. (1) Allah. (15) [Yaitu] orang-orang yang berdo a: "Ya Tuhan kami. (5) Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya. Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. (19) Kemudian jika mereka mendebat kamu [tentang kebenaran Islam]. membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. menjadi petunjuk bagi manusia. (11) Dijadikan indah pada [pandangan] manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini.SURAT AL IMRON KEKUASAAN ALLA DAN ALQURAN SERTA KITAB KITAB LAIN YANG DITURUNKAN NYA Alif laam miim. harta benda dan anak-anak mereka. Dan [mereka dikaruniai] isteri-isteri yang disucikan serta keridhaan Allah: Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya." (8) "Ya Tuhan kami. Dan Allah sangat keras siksa-Nya. dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik [surga]. (18) Sesungguhnya agama [yang diridhai] di sisi Allah hanyalah Islam. perak. Yang menegakkan keadilan. Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhlukNya [1]." (16) [yaitu] orang-orang yang sabar. (14) Katakanlah: "Inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?" Untuk orang-orang yang bertakwa [kepada Allah]. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. (4) Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak [pula] di langit. yang tetap ta at. dan Dia menurunkan Al Furqaan [2]. Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. yaitu: wanita-wanita.

dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi [tentang keesaan Allah]". (45) dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketika sudah dewasa dan dia termasuk di antara orang-orang yang saleh. Nuh. maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka. dan Allah tidak Kewajiban berjihad . sesungguhnya Aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaKu serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir. betapa mungkin aku mempunyai anak. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. (53) [Ingatlah]." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (25) BEBERAPA BUKTI KEKUASAAN ALLAH Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan." Allah berfirman [dengan perantaraan Jibril]: "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya." Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (21) Mereka itu adalah orang-orang yang lenyap [pahala] amal-amalnya di dunia dan akhirat. Dan Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab [batas]. ketika Malaikat berkata: "Hai Maryam. (55) Adapun orang-orang yang kafir. Dan disempurnakan kepada tiap-tiap diri balasan apa yang diusahakannya sedang mereka tidak dianiaya [dirugikan]. (32) Sesungguhnya Allah telah memilih Adam. Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki." (46) Maryam berkata: "Ya Tuhanku. dan mereka tidak memperoleh penolong. lalu jadilah dia. keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat [di masa mereka masing-masing]. Inilah jalan yang lurus". Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. karena itu sembahlah Dia. sesungguhnya Allah menggembirakan kamu [dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan] dengan kalimat [3] [yang datang] daripada-Nya. pasti Allah mengetahui. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup [1].PEMBALASAN TERHADAP ORANG ORANG YANG MEMBUNUG PARA NABI Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Kemudian hanya kepada Akulah kembalimu. ketika Allah berfirman: "Hai Isa. lalu Aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya". (26) Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir". niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. (47) Sesungguhnya Allah. jika kamu berpaling. [Ingatlah]." (27 ALLAH MAHA MENGETAHUI Katakanlah: "Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya.. padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun. (56) Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh. maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih. (29) BUKTI CINTA KEPADA ALLAH Katakanlah: "Jika kamu [benar-benar] mencintai Allah. Kami beriman kepada Allah. seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan [kepada Allah]. namanya Al Masih Isa putera Maryam. (33) . kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti rasul. (22) BALASAN BAGI ORANG YAHUDI DI AKHIRAT Bagaimanakah nanti apabila mereka Kami kumpulkan di hari [kiamat] yang tidak ada keraguan tentang adanya. dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu. maka akan Ku-siksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. ikutilah aku. (52) Ya Tuhan kami. Tuhanku dan Tuhanmu. (51) Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka [Bani Israil] berkatalah dia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk [menegakkan agama] Allah?" Para hawariyyin [sahabat-sahabat setia] menjawab: "Kamilah penolong-penolong [agama] Allah. (31) Katakanlah: "Ta atilah Allah dan Rasul-Nya. maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: "Jadilah".

dan menyembunyikan kebenaran [2]. dan Allah mempunyai karunia yang besar. padahal mereka [sebenarnya] tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri. akan tetapi dia adalah seorang yang lurus [4] lagi berserah diri [kepada Allah] dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. dan tidak [pula] mereka diberi tangguh. padahal kamu mengetahui [kebenarannya]. bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri [kepada Allah]". maka sekali-kali tidaklah akan diterima [agama itu] daripadanya. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah. padahal kamu mengetahui? (71) Dan Janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu [3]. dan mereka tidak menyadarinya. mereka itu tidak mendapat bahagian [pahala] di akhirat. (90) Kewajiban berjihad . Ishaq. mengapa kamu mengingkari ayatayat Allah [5]. itulah yang benar. (60 AJAKAN TAUKHID. sekali-kali tidak akan diterima taubatnya." (84) Barangsiapa mencari agama selain agama Islam. balasannya ialah: bahwasanya la nat Allah ditimpakan kepada mereka. Isa dan para nabi dari Tuhan mereka.menyukai orang-orang yang zalim. (76) Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji [nya dengan] Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. (73) Allah menentukan rahmat-Nya [kenabian] kepada siapa yang dikehendakiNya. karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. (69) Hai Ahli Kitab. (57) Demikianlah [kisah Isa]. Katakanlah: "Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. dan [jangan pula kamu percaya] bahwa mereka akan mengalahkan hujjahmu di sisi Tuhanmu"." (67) SIKAP AHLI KITAB TERHADAP ORANG ISLAM Segolongan dari Ahli Kitab ingin menyesatkan kamu. sebenarnya siapa yang menepati janji [yang dibuat]nya [5] dan bertakwa. serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu [Muhammad] benar-benar rasul. (77) SATU SATUNYA AGAMA ADALAH ISLAM Katakanlah: "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim. dan anak-anaknya. Bagi mereka azab yang pedih. (88) kecuali orang-orang yang taubat. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk [yang harus diikuti] ialah petunjuk Allah. MILLAH IBRAHIM Katakanlah: "Hai Ahli Kitab. dan dia di akhirat termasuk orangorang yang rugi. dan [janganlah kamu percaya] bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu. (58) Sesungguhnya misal [penciptaan] Isa di sisi Allah. Kami membacakannya kepada kamu sebagian dari bukti-bukti [kerasulannya] dan [membacakan] Al Qur an yang penuh hikmah. Ya qub. (74) BALASAN TERHADAP KEBURUKAN ORANG YAHUDI DI AKHIRAT [Bukan demikian]. (59) [Apa yang telah Kami ceritakan itu]. tidak diringankan siksa dari mereka. (85) Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman. dan Allah Maha Luas [karunia-Nya] lagi Maha Mengetahui". [demikian pula] la nat para malaikat dan manusia seluruhnya. Isma il. maka jadilah dia. (89) Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa yang diberikan kepada Musa. (87) mereka kekal di dalamnya. (70) Hai Ahli Kitab. Allah menciptakan Adam dari tanah. adalah seperti [penciptaan] Adam. marilah [berpegang] kepada suatu kalimat [ketetapan] yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" [seorang manusia]. dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak [pula] akan mensucikan mereka. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. yang datang dari Tuhanmu. kemudian bertambah kekafirannya. mengapa kamu mencampur adukkan yang haq dengan yang bathil [1]. dan mereka itulah orang-orang yang sesat. (86) Mereka itu. maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (64) Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan [pula] seorang Nasrani. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan hanya kepada-Nya-lah kami menyerahkan diri. dan keterangan-keteranganpun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak [pula] sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. sesudah [kafir] itu dan mengadakan perbaikan [1].

Dan apa saja yang kamu nafkahkan. mereka ingat akan Allah. [1] merekalah orang-orang yang beruntung. (100) Bagaimanakah kamu [sampai] menjadi kafir. Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki. supaya kamu diberi rahmat. (105) KELEBIHAN UMAT ISLAM DARI YANG LAIN Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. (103) Kewajiban berjihad . (102) Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali [agama] Allah. dan beriman kepada Allah. lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan [yang sempurna]. dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. (131) Dan ta atilah Allah dan Rasul. yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Allah menyukai orangorang yang berbuat kebajikan. (110) ALLAH MAHA BESAR Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. (96) Katakanlah: "Hai Ahli Kitab. lalu menjadilah kamu karena ni mat Allah orangorang yang bersaudara. (104) Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. menyuruh kepada yang ma ruf dan mencegah dari yang mungkar. agar kamu mendapat petunjuk. mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah. jika kamu mengikuti sebahagian dari orangorang yang diberi Al Kitab. lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. baik di waktu lapang maupun sempit. maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (101) Hai orang-orang yang beriman. dan Rasul-Nyapun berada di tengah-tengah kamu? Barangsiapa yang berpegang teguh kepada [agama] Allah maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. di antara mereka ada yang beriman. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. tentulah itu lebih baik bagi mereka. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu. bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya. (133) [yaitu] orang-orang yang menafkahkan [hartanya]. dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. (134) Dan [juga] orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri [1]. dan janganlah kamu bercerai berai. Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki. (92) BANTAHAN TERHADAP PENGAKUAN AHLI KITAP TENTANG RMAH IBADAH PERTAMA Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk [tempat beribadat] manusia. ialah Baitullah yang di Bakkah [Mekah] yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia[3]. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. menyuruh kepada yang ma ruf. niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan?" (98) KEHARUSAN MENJAGA PERSATUAN ATAS DASAR TAQWA Hai orang-orang yang beriman. (130) Dan peliharalah dirimu dari api neraka. maka Allah mempersatukan hatimu. (129) LARANGAN RIBA Hai orang-orang yang beriman.SALAH SATU MAKNA AL BIR ( ) Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan. janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda [6] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Sekiranya Ahli Kitab beriman. padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu. (132) PERINTAH TAAT KEPADA ALLAH DAN RASUL SERTA SIFAT SIFAT ORANG YANG BERTAKWA Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema afkan [kesalahan] orang. dan ingatlah akan ni mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu [masa Jahiliyah] bermusuh musuhan. dan mencegah dari yang mungkar. sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai.

dan bagi mereka azab yang pedih. padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi [derajatnya]. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. jika kamu orang-orang yang beriman. (148) SALAH SATU PAHALA ORANG MATI SAHID Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. maka sungguh ia telah beruntung. dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. sedang mereka kekal di dalamnya. sekalikali mereka tidak akan dapat memberi mudharat kepada Allah sedikitpun. niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu. (137) [Al Qur an] ini adalah penerangan bagi seluruh manusia. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabinabi tanpa alasan yang benar. karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan [rasul-rasul]. bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan barangsiapa menghendaki pahala akhirat. dan bagi mereka azab yang besar. maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun. (145) Tidak ada do a mereka selain ucapan: "Ya Tuhan kami. Allah berkehendak tidak akan memberi sesuatu bahagian [dari pahala] kepada mereka di hari akhirat. [2] sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi mudharat kepada Allah sedikitpun. (135) Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. ampunilah dosadosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami [4] dan tetapkanlah pendirian kami. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan [yang ada] di langit dan di bumi. (138) Janganlah kamu bersikap lemah. sebelum dia mendatangkan kepada kami korban yang dimakan api. Barangsiapa menghendaki pahala dunia. dan janganlah [pula] kamu bersedih hati. dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Nya. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang [murtad]? Barangsiapa yang berbalik ke belakang. sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul [3]." Katakanlah: "Sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa orang rasul sebelumku. dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. (185) Kewajiban berjihad . (169) UNTUK MENENTERAMKAN HATI NAMI MUHAMMAD {176} Janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang segera menjadi kafir. dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".meneruskan perbuatan kejinya itu. maka mengapa kamu membunuh mereka jika kamu orang-orang yang benar. bahkan mereka itu hidup [2] di sisi Tuhannya dengan mendapat rezki. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan Kami akan memberi balasan kepada orangorang yang bersyukur. (144) Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. (136) Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah [2]. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. (176) Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran. (183) Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. (180) Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya". membawa keterangan-keterangan yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan. supaya kami jangan beriman kepada seseorang rasul. (147) Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia [5] dan pahala yang baik di akhirat. sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. (177) KEBAKHILAN DAN DUSTA SERTA BALASANNYA Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka. dan Kami akan mengatakan [kepada mereka]: "Rasakanlah olehmu azab yang membakar." (181) [Azab] yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. Kami berikan [pula] kepadanya pahala akhirat. (182) [Yaitu] orang-orang [Yahudi] yang mengatakan: "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. sedang mereka mengetahui. (139) Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul.