KEWAJIBAN BERJIHAD

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu [jumlahnya] karena takut mati; maka Allah berfirman kepada mereka: "Matilah kamu" [3] kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. (243) Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (244)

Kursi [4] Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (255) ALLAH PELINDUNG ORANG YANG BERIMAN Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan [kekafiran] kepada cahaya [iman]. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan [kekafiran]. Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (257) MEMBANGKITKAN ORANG YANG SUDAH MATI Dan [ingatlah] ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, perlihatkanlah padaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati". Allah berfirman: "Belum yakinkah kamu?". Ibrahim menjawab: "Aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap [dengan imanku]". Allah berfirman: "[Kalau demikian] ambillah empat ekor burung, lalu cingcanglah [1] semuanya olehmu. [Allah berfirman]: "Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera". Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (260) MENAFKAHKAN HARTA DIJALAN ALLAH Perumpamaan [nafkah yang dikeluarkan oleh] orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah [2] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan [ganjaran] bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas [karunia-Nya] lagi Maha Mengetahui. (261) Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti [perasaan si penerima], mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak [pula] mereka bersedih hati. (262) Perkataan yang baik dan pemberian ma af [3] lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan [perasaan si penerima]. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. (263) Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah [di jalan Allah] sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan

PERBEDAAN DERAJAT RASUL RASUL Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata [langsung dengan dia] dan sebagiannya Allah meninggikannya [1] beberapa derajat. Dan Kami berikan kepada Isa putera Maryam beberapa mu jizat serta Kami perkuat dia dengan Ruhul Qudus [2]. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang [yang datang] sesudah rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada [pula] di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya. (253) ANJURAN MEMBELANJAKAN HARTA Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah [di jalan Allah] sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual-beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafa at [3]. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. (254) ALLAH MENGATUR ALAM TANPA HENTI Allah, tidak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus [makhluk-Nya]; tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apaapa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya.

Kewajiban berjihad

[Mereka berdo a]: "Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali". (285) Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia [2]. dan rahmatilah kami. [Mereka mengatakan]: "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun [dengan yang lain] dari rasul rasul-Nya". dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ketahuilah. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya. janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami. Dan Allah Maha Luas [karunia-Nya] lagi Maha Mengetahui. ampunilah kami. (272) LARANGAN RIBA Hai orang-orang yang beriman. maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan barangsiapa yang dianugerahi al hikmah itu. sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya [dirugikan]. janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orangorang yang sebelum kami. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. (268 Allah menganugerahkan al hikmah [kepahaman yang dalam tentang Al Qur an dan As Sunnah] kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan [di jalan Allah]. janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. (284) Rasul telah beriman kepada Al Qur an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. (267) Syaitan menjanjikan [menakut-nakuti] kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan [kikir]. padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Ya Tuhan kami. bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba [yang belum dipungut] jika kamu orang-orang yang beriman. malaikat-malaikat-Nya. niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya [dirugikan]. kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolongpun baginya. niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Beri ma aflah kami. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan. (271) Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk. [Mereka berdo a]: "Ya Tuhan kami. Dan jika kamu menyembunyikannya [3] dan kamu berikan kepada orang-orang fakir. (278) Dan peliharalah dirimu dari [azab yang terjadi pada] hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran [dari firman Allah]. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu.dari bumi untuk kamu. ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. maka itu adalah baik sekali. (286) Kewajiban berjihad . Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". (269) Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan [1]. demikian pula orang-orang yang beriman. akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk [memberi taufiq] siapa yang dikehendaki-Nya. dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami ta at". Semuanya beriman kepada Allah. (270) Jika kamu menampakkan sedekah[mu] [2]. Ia mendapat pahala [dari kebaikan] yang diusahakannya dan ia mendapat siksa [dari kejahatan] yang dikerjakannya. Engkaulah Penolong kami. (281) PUJIAN ALLAH TERHADAP ORANG MUKMIN DAN DOA MEREKA Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.

Yang menegakkan keadilan. yang benar. sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk [menerima pembalasan pada] hari yang tak ada keraguan padanya". (9) PENGARUH HARTA BENDA DUNIAWI Sesungguhnya orang-orang yang kafir. karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. anak-anak. (4) Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak [pula] di langit. (5) Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya." (8) "Ya Tuhan kami. karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi [karunia]. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. mereka mendustakan ayat-ayat Kami. binatang-binatang ternak [2] dan sawah ladang. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu [2] [juga menyatakan yang demikian itu]. Dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Dan Allah sangat keras siksa-Nya. Tak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia. dan jika mereka berpaling. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab [3] kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. (18) Sesungguhnya agama [yang diridhai] di sisi Allah hanyalah Islam. (17) PERNYATAAN ALLAH TENTANG KEESAAN DAN KEADILAN NYA. harta yang banyak dari jenis emas. (20) Kewajiban berjihad . maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan [siksa]. Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. perak. dan yang memohon ampun di waktu sahur [1]. harta benda dan anak-anak mereka. dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. (11) Dijadikan indah pada [pandangan] manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. sesungguhnya kami telah beriman. menjadi petunjuk bagi manusia. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. karena kedengkian [yang ada] di antara mereka. mereka kekal di dalamnya. (1) Allah. (15) [Yaitu] orang-orang yang berdo a: "Ya Tuhan kami. yang tetap ta at. yaitu: wanita-wanita. (14) Katakanlah: "Inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?" Untuk orang-orang yang bertakwa [kepada Allah].SURAT AL IMRON KEKUASAAN ALLA DAN ALQURAN SERTA KITAB KITAB LAIN YANG DITURUNKAN NYA Alif laam miim. maka katakanlah: "Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan [demikian pula] orang-orang yang mengikutiku". sedikitpun tidak dapat menolak [siksa] Allah dari mereka. Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhlukNya [1]. (2) Dia menurunkan Al Kitab [Al Qur an] kepadamu dengan sebenarnya. (10) [keadaan mereka] adalah seperti keadaan kaum Fir aun dan orang-orang yang sebelumnya. janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami." (16) [yaitu] orang-orang yang sabar. yang menafkahkan hartanya [di jalan Allah]. pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. kuda pilihan. DAN AGAMA YANG DIRIDHAINYA Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia. tidak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik [surga]. Tak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia. dan Dia menurunkan Al Furqaan [2]. (19) Kemudian jika mereka mendebat kamu [tentang kebenaran Islam]. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab dan kepada orang-orang yang ummi: [4] "Apakah kamu [mau] masuk Islam?" Jika mereka masuk Islam. Sesungguhnya orangorang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat. (3) sebelum [Al Qur an]. Dan [mereka dikaruniai] isteri-isteri yang disucikan serta keridhaan Allah: Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan [ayat-ayat Allah]. (6) DOA ORANG MUKMIN [Mereka berdo a]: "Ya Tuhan kami.

lalu jadilah dia. maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: "Jadilah". Tuhanku dan Tuhanmu. (21) Mereka itu adalah orang-orang yang lenyap [pahala] amal-amalnya di dunia dan akhirat. padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun. ikutilah aku. sesungguhnya Aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaKu serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir. (31) Katakanlah: "Ta atilah Allah dan Rasul-Nya. pasti Allah mengetahui. (33) . Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi.. (55) Adapun orang-orang yang kafir. (25) BEBERAPA BUKTI KEKUASAAN ALLAH Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan. keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat [di masa mereka masing-masing]. Dan disempurnakan kepada tiap-tiap diri balasan apa yang diusahakannya sedang mereka tidak dianiaya [dirugikan]. Kami beriman kepada Allah. kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti rasul. [Ingatlah]. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu. ketika Malaikat berkata: "Hai Maryam. lalu Aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya". (51) Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka [Bani Israil] berkatalah dia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk [menegakkan agama] Allah?" Para hawariyyin [sahabat-sahabat setia] menjawab: "Kamilah penolong-penolong [agama] Allah. Dan Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab [batas]. maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir". Kemudian hanya kepada Akulah kembalimu. dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. ketika Allah berfirman: "Hai Isa. dan mereka tidak memperoleh penolong. (32) Sesungguhnya Allah telah memilih Adam. (53) [Ingatlah]. dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup [1]." (27 ALLAH MAHA MENGETAHUI Katakanlah: "Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya." Allah berfirman [dengan perantaraan Jibril]: "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. jika kamu berpaling. Inilah jalan yang lurus". (26) Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. (52) Ya Tuhan kami. niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. (56) Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh. seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan [kepada Allah]. namanya Al Masih Isa putera Maryam. maka akan Ku-siksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat.PEMBALASAN TERHADAP ORANG ORANG YANG MEMBUNUG PARA NABI Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. dan Allah tidak Kewajiban berjihad . Nuh. karena itu sembahlah Dia. betapa mungkin aku mempunyai anak. maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih. (45) dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketika sudah dewasa dan dia termasuk di antara orang-orang yang saleh." (46) Maryam berkata: "Ya Tuhanku. (29) BUKTI CINTA KEPADA ALLAH Katakanlah: "Jika kamu [benar-benar] mencintai Allah. dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (47) Sesungguhnya Allah. (22) BALASAN BAGI ORANG YAHUDI DI AKHIRAT Bagaimanakah nanti apabila mereka Kami kumpulkan di hari [kiamat] yang tidak ada keraguan tentang adanya. maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka. sesungguhnya Allah menggembirakan kamu [dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan] dengan kalimat [3] [yang datang] daripada-Nya. dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong. karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi [tentang keesaan Allah]"." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

(74) BALASAN TERHADAP KEBURUKAN ORANG YAHUDI DI AKHIRAT [Bukan demikian]. maka jadilah dia. maka sekali-kali tidaklah akan diterima [agama itu] daripadanya. (73) Allah menentukan rahmat-Nya [kenabian] kepada siapa yang dikehendakiNya. dan [janganlah kamu percaya] bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu. itulah yang benar. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk [yang harus diikuti] ialah petunjuk Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah. yang datang dari Tuhanmu. mengapa kamu mencampur adukkan yang haq dengan yang bathil [1]. (69) Hai Ahli Kitab. dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak [pula] akan mensucikan mereka. (76) Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji [nya dengan] Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Ishaq. (58) Sesungguhnya misal [penciptaan] Isa di sisi Allah. padahal kamu mengetahui [kebenarannya]. dan keterangan-keteranganpun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu." (67) SIKAP AHLI KITAB TERHADAP ORANG ISLAM Segolongan dari Ahli Kitab ingin menyesatkan kamu. mengapa kamu mengingkari ayatayat Allah [5]. sesudah [kafir] itu dan mengadakan perbaikan [1]. (88) kecuali orang-orang yang taubat.menyukai orang-orang yang zalim. maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. adalah seperti [penciptaan] Adam. mereka itu tidak mendapat bahagian [pahala] di akhirat. Allah menciptakan Adam dari tanah. marilah [berpegang] kepada suatu kalimat [ketetapan] yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. balasannya ialah: bahwasanya la nat Allah ditimpakan kepada mereka. (77) SATU SATUNYA AGAMA ADALAH ISLAM Katakanlah: "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim. Kami membacakannya kepada kamu sebagian dari bukti-bukti [kerasulannya] dan [membacakan] Al Qur an yang penuh hikmah. Ya qub. Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. (89) Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman. (59) [Apa yang telah Kami ceritakan itu]. (90) Kewajiban berjihad . Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (87) mereka kekal di dalamnya. bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak [pula] sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. dan [jangan pula kamu percaya] bahwa mereka akan mengalahkan hujjahmu di sisi Tuhanmu". Bagi mereka azab yang pedih. padahal mereka [sebenarnya] tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri. [demikian pula] la nat para malaikat dan manusia seluruhnya. dan Allah mempunyai karunia yang besar. (64) Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan [pula] seorang Nasrani." (84) Barangsiapa mencari agama selain agama Islam. dan anak-anaknya. dan dia di akhirat termasuk orangorang yang rugi. dan Allah Maha Luas [karunia-Nya] lagi Maha Mengetahui". kemudian bertambah kekafirannya. sebenarnya siapa yang menepati janji [yang dibuat]nya [5] dan bertakwa. dan menyembunyikan kebenaran [2]. (85) Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman. sekali-kali tidak akan diterima taubatnya. tidak diringankan siksa dari mereka. Isma il. (70) Hai Ahli Kitab. kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" [seorang manusia]. (57) Demikianlah [kisah Isa]. (60 AJAKAN TAUKHID. dan mereka tidak menyadarinya. akan tetapi dia adalah seorang yang lurus [4] lagi berserah diri [kepada Allah] dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. MILLAH IBRAHIM Katakanlah: "Hai Ahli Kitab. Katakanlah: "Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. (86) Mereka itu. bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri [kepada Allah]". Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan hanya kepada-Nya-lah kami menyerahkan diri. dan tidak [pula] mereka diberi tangguh. serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu [Muhammad] benar-benar rasul. padahal kamu mengetahui? (71) Dan Janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu [3]. dan apa yang diberikan kepada Musa. dan mereka itulah orang-orang yang sesat.

(92) BANTAHAN TERHADAP PENGAKUAN AHLI KITAP TENTANG RMAH IBADAH PERTAMA Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk [tempat beribadat] manusia. (102) Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali [agama] Allah. lalu menjadilah kamu karena ni mat Allah orangorang yang bersaudara. (104) Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki. baik di waktu lapang maupun sempit. dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. menyuruh kepada yang ma ruf dan mencegah dari yang mungkar. mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah. Dan apa saja yang kamu nafkahkan. (132) PERINTAH TAAT KEPADA ALLAH DAN RASUL SERTA SIFAT SIFAT ORANG YANG BERTAKWA Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Sekiranya Ahli Kitab beriman. menyuruh kepada yang ma ruf. Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki. lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan [yang sempurna]. sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. (131) Dan ta atilah Allah dan Rasul. tentulah itu lebih baik bagi mereka. dan janganlah kamu bercerai berai. supaya kamu diberi rahmat. dan Rasul-Nyapun berada di tengah-tengah kamu? Barangsiapa yang berpegang teguh kepada [agama] Allah maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. (130) Dan peliharalah dirimu dari api neraka. maka Allah mempersatukan hatimu. (100) Bagaimanakah kamu [sampai] menjadi kafir. dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. dan mencegah dari yang mungkar. janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda [6] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. di antara mereka ada yang beriman. jika kamu mengikuti sebahagian dari orangorang yang diberi Al Kitab.SALAH SATU MAKNA AL BIR ( ) Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan. (96) Katakanlah: "Hai Ahli Kitab. [1] merekalah orang-orang yang beruntung. Allah menyukai orangorang yang berbuat kebajikan. padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan?" (98) KEHARUSAN MENJAGA PERSATUAN ATAS DASAR TAQWA Hai orang-orang yang beriman. mereka ingat akan Allah. yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu. (134) Dan [juga] orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri [1]. niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. (129) LARANGAN RIBA Hai orang-orang yang beriman. dan beriman kepada Allah. (101) Hai orang-orang yang beriman. maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema afkan [kesalahan] orang. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu. ialah Baitullah yang di Bakkah [Mekah] yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia[3]. (133) [yaitu] orang-orang yang menafkahkan [hartanya]. agar kamu mendapat petunjuk. dan ingatlah akan ni mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu [masa Jahiliyah] bermusuh musuhan. (103) Kewajiban berjihad . (105) KELEBIHAN UMAT ISLAM DARI YANG LAIN Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. (110) ALLAH MAHA BESAR Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya.

(183) Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". bahkan mereka itu hidup [2] di sisi Tuhannya dengan mendapat rezki. dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa." (181) [Azab] yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun. maka sungguh ia telah beruntung. dan barangsiapa menghendaki pahala akhirat. (176) Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran. sekalikali mereka tidak akan dapat memberi mudharat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi [derajatnya]. (182) [Yaitu] orang-orang [Yahudi] yang mengatakan: "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan Kami akan memberi balasan kepada orangorang yang bersyukur. (138) Janganlah kamu bersikap lemah. (135) Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. (144) Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. sedang mereka mengetahui. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu. (148) SALAH SATU PAHALA ORANG MATI SAHID Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. jika kamu orang-orang yang beriman. dan bagi mereka azab yang besar. (180) Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya". Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang [murtad]? Barangsiapa yang berbalik ke belakang. dan bagi mereka azab yang pedih. maka mengapa kamu membunuh mereka jika kamu orang-orang yang benar. (145) Tidak ada do a mereka selain ucapan: "Ya Tuhan kami. (136) Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah [2]. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. dan janganlah [pula] kamu bersedih hati. (139) Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. [2] sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi mudharat kepada Allah sedikitpun. Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabinabi tanpa alasan yang benar. sebelum dia mendatangkan kepada kami korban yang dimakan api. bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. (177) KEBAKHILAN DAN DUSTA SERTA BALASANNYA Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. (137) [Al Qur an] ini adalah penerangan bagi seluruh manusia. Barangsiapa menghendaki pahala dunia. dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Nya. ampunilah dosadosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami [4] dan tetapkanlah pendirian kami." Katakanlah: "Sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa orang rasul sebelumku. sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul [3]. sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan [rasul-rasul]. (169) UNTUK MENENTERAMKAN HATI NAMI MUHAMMAD {176} Janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang segera menjadi kafir. Allah berkehendak tidak akan memberi sesuatu bahagian [dari pahala] kepada mereka di hari akhirat. (147) Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia [5] dan pahala yang baik di akhirat. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu.meneruskan perbuatan kejinya itu. supaya kami jangan beriman kepada seseorang rasul. dan Kami akan mengatakan [kepada mereka]: "Rasakanlah olehmu azab yang membakar. Kami berikan [pula] kepadanya pahala akhirat. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. membawa keterangan-keterangan yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan. sedang mereka kekal di dalamnya. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan [yang ada] di langit dan di bumi. (185) Kewajiban berjihad .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful