P. 1
KEWAJIBAN BERJIHAD

KEWAJIBAN BERJIHAD

|Views: 52|Likes:
Published by mariyanto_dwi

More info:

Published by: mariyanto_dwi on Jan 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2011

pdf

text

original

KEWAJIBAN BERJIHAD

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu [jumlahnya] karena takut mati; maka Allah berfirman kepada mereka: "Matilah kamu" [3] kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. (243) Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (244)

Kursi [4] Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (255) ALLAH PELINDUNG ORANG YANG BERIMAN Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan [kekafiran] kepada cahaya [iman]. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan [kekafiran]. Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (257) MEMBANGKITKAN ORANG YANG SUDAH MATI Dan [ingatlah] ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, perlihatkanlah padaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati". Allah berfirman: "Belum yakinkah kamu?". Ibrahim menjawab: "Aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap [dengan imanku]". Allah berfirman: "[Kalau demikian] ambillah empat ekor burung, lalu cingcanglah [1] semuanya olehmu. [Allah berfirman]: "Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera". Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (260) MENAFKAHKAN HARTA DIJALAN ALLAH Perumpamaan [nafkah yang dikeluarkan oleh] orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah [2] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan [ganjaran] bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas [karunia-Nya] lagi Maha Mengetahui. (261) Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti [perasaan si penerima], mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak [pula] mereka bersedih hati. (262) Perkataan yang baik dan pemberian ma af [3] lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan [perasaan si penerima]. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. (263) Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah [di jalan Allah] sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan

PERBEDAAN DERAJAT RASUL RASUL Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata [langsung dengan dia] dan sebagiannya Allah meninggikannya [1] beberapa derajat. Dan Kami berikan kepada Isa putera Maryam beberapa mu jizat serta Kami perkuat dia dengan Ruhul Qudus [2]. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang [yang datang] sesudah rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada [pula] di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya. (253) ANJURAN MEMBELANJAKAN HARTA Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah [di jalan Allah] sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual-beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafa at [3]. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. (254) ALLAH MENGATUR ALAM TANPA HENTI Allah, tidak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus [makhluk-Nya]; tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apaapa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya.

Kewajiban berjihad

sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia [2]. (285) Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya Tuhan kami. niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya [dirugikan]. (268 Allah menganugerahkan al hikmah [kepahaman yang dalam tentang Al Qur an dan As Sunnah] kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya Tuhan kami. [Mereka berdo a]: "Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali". akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk [memberi taufiq] siapa yang dikehendaki-Nya. Engkaulah Penolong kami. Beri ma aflah kami. Dan ketahuilah. dan rahmatilah kami. maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan [di jalan Allah]. niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba [yang belum dipungut] jika kamu orang-orang yang beriman. demikian pula orang-orang yang beriman. ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orangorang yang sebelum kami. janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan. (271) Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk. Ia mendapat pahala [dari kebaikan] yang diusahakannya dan ia mendapat siksa [dari kejahatan] yang dikerjakannya. dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami ta at". (281) PUJIAN ALLAH TERHADAP ORANG MUKMIN DAN DOA MEREKA Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (267) Syaitan menjanjikan [menakut-nakuti] kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan [kikir]. malaikat-malaikat-Nya. Dan jika kamu menyembunyikannya [3] dan kamu berikan kepada orang-orang fakir. janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. ampunilah kami. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. (270) Jika kamu menampakkan sedekah[mu] [2]. (286) Kewajiban berjihad . (272) LARANGAN RIBA Hai orang-orang yang beriman.dari bumi untuk kamu. (269) Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan [1]. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran [dari firman Allah]. [Mereka berdo a]: "Ya Tuhan kami. bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (278) Dan peliharalah dirimu dari [azab yang terjadi pada] hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya [dirugikan]. maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolongpun baginya. Dan barangsiapa yang dianugerahi al hikmah itu. (284) Rasul telah beriman kepada Al Qur an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. maka itu adalah baik sekali. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah Maha Luas [karunia-Nya] lagi Maha Mengetahui. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Semuanya beriman kepada Allah. [Mereka mengatakan]: "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun [dengan yang lain] dari rasul rasul-Nya".

Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. (19) Kemudian jika mereka mendebat kamu [tentang kebenaran Islam]. karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. DAN AGAMA YANG DIRIDHAINYA Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia. Dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. (11) Dijadikan indah pada [pandangan] manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. anak-anak. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab dan kepada orang-orang yang ummi: [4] "Apakah kamu [mau] masuk Islam?" Jika mereka masuk Islam. Tak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia. (9) PENGARUH HARTA BENDA DUNIAWI Sesungguhnya orang-orang yang kafir. (10) [keadaan mereka] adalah seperti keadaan kaum Fir aun dan orang-orang yang sebelumnya. dan yang memohon ampun di waktu sahur [1]. Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. yang benar. (14) Katakanlah: "Inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?" Untuk orang-orang yang bertakwa [kepada Allah]. (15) [Yaitu] orang-orang yang berdo a: "Ya Tuhan kami. karena kedengkian [yang ada] di antara mereka. maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan [ayat-ayat Allah]. (6) DOA ORANG MUKMIN [Mereka berdo a]: "Ya Tuhan kami. (17) PERNYATAAN ALLAH TENTANG KEESAAN DAN KEADILAN NYA. sedikitpun tidak dapat menolak [siksa] Allah dari mereka. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab [3] kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu [2] [juga menyatakan yang demikian itu]. (2) Dia menurunkan Al Kitab [Al Qur an] kepadamu dengan sebenarnya." (8) "Ya Tuhan kami. tidak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia. Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhlukNya [1]. Sesungguhnya orangorang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat. janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. mereka mendustakan ayat-ayat Kami. (1) Allah.SURAT AL IMRON KEKUASAAN ALLA DAN ALQURAN SERTA KITAB KITAB LAIN YANG DITURUNKAN NYA Alif laam miim. Dan Allah sangat keras siksa-Nya. dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. (4) Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak [pula] di langit. yang tetap ta at. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik [surga]. Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. kuda pilihan. dan jika mereka berpaling. mereka kekal di dalamnya. perak. sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk [menerima pembalasan pada] hari yang tak ada keraguan padanya". sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. binatang-binatang ternak [2] dan sawah ladang. Tak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia. maka katakanlah: "Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan [demikian pula] orang-orang yang mengikutiku". (3) sebelum [Al Qur an]. sesungguhnya kami telah beriman. (20) Kewajiban berjihad ." (16) [yaitu] orang-orang yang sabar. (18) Sesungguhnya agama [yang diridhai] di sisi Allah hanyalah Islam. membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. harta benda dan anak-anak mereka. yaitu: wanita-wanita. Yang menegakkan keadilan. harta yang banyak dari jenis emas. menjadi petunjuk bagi manusia. Dan [mereka dikaruniai] isteri-isteri yang disucikan serta keridhaan Allah: Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. yang menafkahkan hartanya [di jalan Allah]. dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan [siksa]. karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi [karunia]. dan Dia menurunkan Al Furqaan [2]. maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. (5) Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya.

pasti Allah mengetahui. seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan [kepada Allah]. Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Kami beriman kepada Allah. (22) BALASAN BAGI ORANG YAHUDI DI AKHIRAT Bagaimanakah nanti apabila mereka Kami kumpulkan di hari [kiamat] yang tidak ada keraguan tentang adanya. sesungguhnya Allah menggembirakan kamu [dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan] dengan kalimat [3] [yang datang] daripada-Nya. jika kamu berpaling. (26) Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Kemudian hanya kepada Akulah kembalimu." Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi [tentang keesaan Allah]". Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu. (51) Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka [Bani Israil] berkatalah dia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk [menegakkan agama] Allah?" Para hawariyyin [sahabat-sahabat setia] menjawab: "Kamilah penolong-penolong [agama] Allah. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir". (52) Ya Tuhan kami. maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. (45) dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketika sudah dewasa dan dia termasuk di antara orang-orang yang saleh. ketika Allah berfirman: "Hai Isa. ikutilah aku. dan mereka tidak memperoleh penolong. karena itu sembahlah Dia. lalu jadilah dia. Dan Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab [batas]. (33) . (31) Katakanlah: "Ta atilah Allah dan Rasul-Nya. maka akan Ku-siksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. sesungguhnya Aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaKu serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong. maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih. Dan disempurnakan kepada tiap-tiap diri balasan apa yang diusahakannya sedang mereka tidak dianiaya [dirugikan]. (32) Sesungguhnya Allah telah memilih Adam.. dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. (29) BUKTI CINTA KEPADA ALLAH Katakanlah: "Jika kamu [benar-benar] mencintai Allah. (55) Adapun orang-orang yang kafir.PEMBALASAN TERHADAP ORANG ORANG YANG MEMBUNUG PARA NABI Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. betapa mungkin aku mempunyai anak." Allah berfirman [dengan perantaraan Jibril]: "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti rasul. keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat [di masa mereka masing-masing]. padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (47) Sesungguhnya Allah. ketika Malaikat berkata: "Hai Maryam. namanya Al Masih Isa putera Maryam." (46) Maryam berkata: "Ya Tuhanku. lalu Aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya". (21) Mereka itu adalah orang-orang yang lenyap [pahala] amal-amalnya di dunia dan akhirat. Inilah jalan yang lurus". dan Allah tidak Kewajiban berjihad . dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup [1]." (27 ALLAH MAHA MENGETAHUI Katakanlah: "Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya. dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Tuhanku dan Tuhanmu. Nuh. (25) BEBERAPA BUKTI KEKUASAAN ALLAH Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan. (53) [Ingatlah]. maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: "Jadilah". (56) Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh. [Ingatlah].

sekali-kali tidak akan diterima taubatnya. (77) SATU SATUNYA AGAMA ADALAH ISLAM Katakanlah: "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim. dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak [pula] akan mensucikan mereka. dan dia di akhirat termasuk orangorang yang rugi. adalah seperti [penciptaan] Adam. dan [janganlah kamu percaya] bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu. dan tidak [pula] mereka diberi tangguh. Isma il. (59) [Apa yang telah Kami ceritakan itu]. yang datang dari Tuhanmu. Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. dan keterangan-keteranganpun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. akan tetapi dia adalah seorang yang lurus [4] lagi berserah diri [kepada Allah] dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Bagi mereka azab yang pedih. maka sekali-kali tidaklah akan diterima [agama itu] daripadanya." (67) SIKAP AHLI KITAB TERHADAP ORANG ISLAM Segolongan dari Ahli Kitab ingin menyesatkan kamu. Allah menciptakan Adam dari tanah. dan mereka tidak menyadarinya. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah.menyukai orang-orang yang zalim. sesudah [kafir] itu dan mengadakan perbaikan [1]. (90) Kewajiban berjihad . dan mereka itulah orang-orang yang sesat. bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri [kepada Allah]"." (84) Barangsiapa mencari agama selain agama Islam. (86) Mereka itu. dan apa yang diberikan kepada Musa. serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu [Muhammad] benar-benar rasul. (57) Demikianlah [kisah Isa]. kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" [seorang manusia]. itulah yang benar. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kami membacakannya kepada kamu sebagian dari bukti-bukti [kerasulannya] dan [membacakan] Al Qur an yang penuh hikmah. Ya qub. (69) Hai Ahli Kitab. (89) Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman. mengapa kamu mengingkari ayatayat Allah [5]. dan Allah Maha Luas [karunia-Nya] lagi Maha Mengetahui". dan Allah mempunyai karunia yang besar. (70) Hai Ahli Kitab. balasannya ialah: bahwasanya la nat Allah ditimpakan kepada mereka. padahal mereka [sebenarnya] tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri. karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. (87) mereka kekal di dalamnya. kemudian bertambah kekafirannya. MILLAH IBRAHIM Katakanlah: "Hai Ahli Kitab. bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak [pula] sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan hanya kepada-Nya-lah kami menyerahkan diri. mereka itu tidak mendapat bahagian [pahala] di akhirat. (58) Sesungguhnya misal [penciptaan] Isa di sisi Allah. maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (76) Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji [nya dengan] Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Ishaq. mengapa kamu mencampur adukkan yang haq dengan yang bathil [1]. dan menyembunyikan kebenaran [2]. dan anak-anaknya. marilah [berpegang] kepada suatu kalimat [ketetapan] yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. [demikian pula] la nat para malaikat dan manusia seluruhnya. padahal kamu mengetahui [kebenarannya]. (73) Allah menentukan rahmat-Nya [kenabian] kepada siapa yang dikehendakiNya. padahal kamu mengetahui? (71) Dan Janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu [3]. (88) kecuali orang-orang yang taubat. maka jadilah dia. dan [jangan pula kamu percaya] bahwa mereka akan mengalahkan hujjahmu di sisi Tuhanmu". (60 AJAKAN TAUKHID. (74) BALASAN TERHADAP KEBURUKAN ORANG YAHUDI DI AKHIRAT [Bukan demikian]. (64) Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan [pula] seorang Nasrani. tidak diringankan siksa dari mereka. (85) Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman. sebenarnya siapa yang menepati janji [yang dibuat]nya [5] dan bertakwa. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk [yang harus diikuti] ialah petunjuk Allah.

dan janganlah kamu bercerai berai. (100) Bagaimanakah kamu [sampai] menjadi kafir. [1] merekalah orang-orang yang beruntung. yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. mereka ingat akan Allah. (103) Kewajiban berjihad . (101) Hai orang-orang yang beriman. lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan [yang sempurna]. (132) PERINTAH TAAT KEPADA ALLAH DAN RASUL SERTA SIFAT SIFAT ORANG YANG BERTAKWA Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. (96) Katakanlah: "Hai Ahli Kitab. maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. maka Allah mempersatukan hatimu. tentulah itu lebih baik bagi mereka. lalu menjadilah kamu karena ni mat Allah orangorang yang bersaudara. sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. (134) Dan [juga] orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri [1]. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. baik di waktu lapang maupun sempit. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu. (129) LARANGAN RIBA Hai orang-orang yang beriman.SALAH SATU MAKNA AL BIR ( ) Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan?" (98) KEHARUSAN MENJAGA PERSATUAN ATAS DASAR TAQWA Hai orang-orang yang beriman. agar kamu mendapat petunjuk. Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki. janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda [6] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. (105) KELEBIHAN UMAT ISLAM DARI YANG LAIN Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. (133) [yaitu] orang-orang yang menafkahkan [hartanya]. di antara mereka ada yang beriman. dan mencegah dari yang mungkar. Allah menyukai orangorang yang berbuat kebajikan. Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki. (110) ALLAH MAHA BESAR Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya. dan Rasul-Nyapun berada di tengah-tengah kamu? Barangsiapa yang berpegang teguh kepada [agama] Allah maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. (92) BANTAHAN TERHADAP PENGAKUAN AHLI KITAP TENTANG RMAH IBADAH PERTAMA Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk [tempat beribadat] manusia. dan ingatlah akan ni mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu [masa Jahiliyah] bermusuh musuhan. Sekiranya Ahli Kitab beriman. dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. ialah Baitullah yang di Bakkah [Mekah] yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia[3]. dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema afkan [kesalahan] orang. jika kamu mengikuti sebahagian dari orangorang yang diberi Al Kitab. dan beriman kepada Allah. menyuruh kepada yang ma ruf. (104) Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. supaya kamu diberi rahmat. (130) Dan peliharalah dirimu dari api neraka. mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah. (131) Dan ta atilah Allah dan Rasul. niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. menyuruh kepada yang ma ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan apa saja yang kamu nafkahkan. (102) Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali [agama] Allah. padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu.

(182) [Yaitu] orang-orang [Yahudi] yang mengatakan: "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. [2] sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi mudharat kepada Allah sedikitpun. (183) Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Nya. sebelum dia mendatangkan kepada kami korban yang dimakan api. Barangsiapa menghendaki pahala dunia. maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun. (145) Tidak ada do a mereka selain ucapan: "Ya Tuhan kami. dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. (180) Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya". (135) Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. ampunilah dosadosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami [4] dan tetapkanlah pendirian kami. dan bagi mereka azab yang besar. sedang mereka mengetahui. sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul [3]. (169) UNTUK MENENTERAMKAN HATI NAMI MUHAMMAD {176} Janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang segera menjadi kafir. maka mengapa kamu membunuh mereka jika kamu orang-orang yang benar." Katakanlah: "Sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa orang rasul sebelumku. niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu. (139) Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi [derajatnya]. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. supaya kami jangan beriman kepada seseorang rasul. sekalikali mereka tidak akan dapat memberi mudharat kepada Allah sedikitpun. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang [murtad]? Barangsiapa yang berbalik ke belakang. (148) SALAH SATU PAHALA ORANG MATI SAHID Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. membawa keterangan-keterangan yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan. (147) Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia [5] dan pahala yang baik di akhirat." (181) [Azab] yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. maka sungguh ia telah beruntung. Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabinabi tanpa alasan yang benar. (185) Kewajiban berjihad . Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Kami akan memberi balasan kepada orangorang yang bersyukur. bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Allah berkehendak tidak akan memberi sesuatu bahagian [dari pahala] kepada mereka di hari akhirat. (177) KEBAKHILAN DAN DUSTA SERTA BALASANNYA Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka. dan janganlah [pula] kamu bersedih hati. dan barangsiapa menghendaki pahala akhirat. (136) Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah [2]. bahkan mereka itu hidup [2] di sisi Tuhannya dengan mendapat rezki. jika kamu orang-orang yang beriman. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. (138) Janganlah kamu bersikap lemah. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. dan bagi mereka azab yang pedih. dan Kami akan mengatakan [kepada mereka]: "Rasakanlah olehmu azab yang membakar. (137) [Al Qur an] ini adalah penerangan bagi seluruh manusia. (176) Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan [yang ada] di langit dan di bumi. Kami berikan [pula] kepadanya pahala akhirat. (144) Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. sedang mereka kekal di dalamnya. karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan [rasul-rasul].meneruskan perbuatan kejinya itu. dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->