FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

PANDUAN PEMBELAJARAN
HBML4803 PERBANDINGAN TATABAHASA MELAYU
Jun 2009

.

fotokopi. mekanik. rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Presiden.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Jun 2009 Disediakan oleh: Cik Norazlina Mohamad Fakulti Pendidikan dan Bahasa. Hak Cipta Terpelihara. Open University Malaysia Pusat Reka Bentuk Pengajaran dan Teknologi Open University Malaysia Jun 2009 Diterbitkan oleh: Terbitan Pertama: Hak Cipta @ Open University Malaysia (OUM). Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. 3 . ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik. Open University Malaysia (OUM).

.

........................ 6 Sasaran Kursus ............................................................................................... 6 Hasil Pembelajaran Kursus ....................................................................................................................................................................................................... 11 Minggu 4............................................. 6 Keperluan Kursus ...................... 15 Minggu 8.......................... 18 5 ............................... 7 Pengetahuan Asas ........................................................................................................................................................................................................................................................ 7 Saranan Bacaan Tambahan ...............................................................................................................................PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Isi Kandungan Pengenalan Kursus................. 9 Minggu 2....................... 8 Format Penilaian ........................................................................................................................................................ 8 Penghantaran Tugasan Lewat........................................................................................................................................................................................................................ 8 Penilaian .......... 10 Minggu 3................................................. 12 Minggu 5................................................................... 6 Beban Kursus ................................................................................................................................................................................................................................................................ 8 Sumber Perpustakaan Digital OUM ........................................................................ 8 Panduan Pembelajaran Mingguan.............................................................................................................................................. 7 Sumber dan Keperluan Kursus ................................................................................. 7 Rujukan Penting ........................................... 6 Sinopsis Kursus...................................................................................................................................................................................................................................... 17 Minggu 10...................................................................... 14 Minggu 7................ 9 Minggu 1....................................... 16 Minggu 9.. 13 Minggu 6........................................................................................................................... 7 Buku Teks ..........................................

Asmah Hj. bentuk dan ragam sintaksis berdasarkan penulisan tatabahasa yang dibuat oleh ahli tatabahasa yang masyhur di Malaysia. anda haruslah dapat: 1. Anggaran masa pembelajaran ialah seperti yang ditunjukkan di dalam Jadual 1. Membandingkan pengkelasan morfologi bahasa Melayu daripada segi bentuk dan fungsi berdasarkan penulisan tatabahasa yang dibuat oleh ahli tatabahasa yang masyhur di Malaysia. Menjustifikasi perbezaan-perbezaan yang berlaku dalam penulisan tatabahasa Melayu. khususnya prinsip yang mendefinisikan bentuk dan fungsi tatabahasa sesebuah bahasa. Memahami susur-galur dan aliran di sebalik penulisan tatabahasa Melayu dari zaman Raja Ali Haji hingga hari ini. Sasaran Kursus Sasaran kursus ini ialah: Kursus ini ditawarkan kepada pelajar yang mengikuti Program Sarjana Muda Keguruan major bidang Bahasa Melayu dengan Kepujian (SMK). seseorang pelajar itu perlu memperuntukkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. Kemudian. Omar (1993) dan Abdullah Hassan (2002).PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu PENGENALAN KURSUS Sinopsis Kursus Kursus ini akan memperkenalkan falsafah tatabahasa (Otto Jespersen. 3. 4. Membandingkan pengkelasan sintaksis bahasa Melayu daripada segi binaan. iaitu Tatabahasa Dewan dan dibandingkan dengan tatabahasa-tatabahasa lain yang dikarang oleh Za’ba (1952). pelajar akan meneliti tatabahasa pegangan. Selaras dengan piawaian ini. Hasil Pembelajaran Kursus Di akhir kursus ini. Beban Kursus Berdasarkan piawaian OUM. 6 . kursus yang bernilai tiga jam kredit memerlukan masa selama 120 jam pembelajaran. kursus ini juga akan membandingkan tatabahasa pegangan dengan tatabahasa yang diperkenalkan oleh sarjana-sarjana Barat. 2. Tumpuan akan diberi kepada unsur-unsur tatabahasa sejagat dan unsur-unsur khusus bahasa Melayu. Di samping perbandingan dengan tatabahasa tempatan. 1968).

Tatabahasa Baru Bahasa Melayu/Indonesia 1 &2. Kuala Lumpur: Zaman Baru Limited. Contoh: SUMBER DAN KEPERLUAN KURSUS Buku Teks Abdullah Hassan. 4. Rujukan Penting 1. 2. Asraf Abdul Wahab (1985). Arbak Othman (1984). (2008). Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. (1964). Kuala Lumpur: Sasbadi. 7 . Petaling Jaya: Penerbitan Sarjana. Tatabahasa Bahasa Melayu Baku.al.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Jadual 1: Anggaran Masa Pembelajaran Aktiviti Membaca modul dan menyiapkan latihan Menghadiri 5 sesi tutorial ( 2 jam setiap sesi) Perbincangan atas talian Menyiapkan tugasan Ulangkaji Total Jam Pembelajaran 60 10 15 20 15 120 KEPERLUAN KURSUS Pengetahuan Asas Dalam silibus pengajian. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn.T. pelajar dikehendaki mengikuti susunan tahap pengetahuan asas yang bermula daripada tahap 1 sehingga ke tahap berikutnya. Kuala Lumpu: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tatabahasa Dewan. Alisjahbana. (2008). Omar (1993). Asmah Hj. (Edisi Ketiga). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nahu Melayu Mutakhir. Nik Safiah Karim et. Tatabahasa Bahasa Malaysia. S. 3. Bhd.

6. O. Sumber Perpustakaan Digital OUM Para pelajar OUM juga disediakan dengan kemudahan menggunakan Perpustakaan Digital Tan Sri Dr. TSDASL Facebook. Allen and Unwin Ltd. PPM dan IFLA. PERPUN. Moeliono. 8 . 3. kamus digital. New Straits Times. jurnal.com. panduan perpustakaan dan bahan bacaan lain yang dimuatkan di perpustakaan digital ini. Tatabahasa Baku Bahasa Indonesia. A. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. soalansoalan peperiksaan lepas. OUM ID. Utusan Malaysia. 2. 4. London : Ceorge. penerbit dan sebagainya. 2. Abdullah Sanusi yang menawarkan akses seperti: 1. PENILAIAN Format penilaian Sila rujuk MyLMS Penghantaran Tugasan Lewat Tugasan yang tidak dihantar menjelang atau pada tarikh akhir tanpa mendapat kebenaran rasmi untuk tempoh penghantaran tambahan daripada tutor kursus akan menyebabkan tugasan tersebut dikenakan penalti. MyLibrary Bulletin – maklumat terkini dari masa ke semasa mengenai perkembangan perpustakaan digital TSDAS dan informasi-informasi berguna mengenai perpustakaan digital ini. Harian Metro. et al (1988). The Philosophy of Grammar. katalog. Online Newspapers – membolehkan pelajar mendapatkan berita-berita terkini melalui Berita Harian. The Star dan termasuk juga blog seperti Agenda Daily. (1968). Jespenson. artikel. Jakarta : Balai Pustaka.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Saranan Bacaan Tambahan 1. Library Community – soalan interaktif yang menghubungkan pelajar dengan komuniti OUM melalui Blog@OUM. Zainal Abidin Ahmad (1965). OPAC – Enjin carian bagi pelajar mencari buku-buku. 5. Pelita Bahasa Melayu I – III. i-TOOLS – menyediakan perkhidmatan yang merangkumi koleksi digital seperti e-Jounals dan e-Books. 3. Recommended Reading – cadangan buku-buku terkini berkaitan dengan pembelajaran pelajar lengkap dengan informasi seperti ringkasan kandungan buku.

al. pendapat tentang tatabahasa. Tatabahasa atau dahulunya dikenali sebagai ‘nahu’ adalah bermula dengan perkataanperkataan yang boleh terbina secara semulajadi sebagai perkataan atau dibina dengan imbuhan kepada perkataan lain. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. Tatabahasa pegangan adalah tatabahasa yang dipilih oleh pihak berwajib bagi menentukan sesuatu tatabahasa itu dijadikan pedoman umum untuk semua sekolah. − Topik 1 menjelaskan tentang ciri-ciri penting dalam tatabahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. sistem. Tatabahasa Dewan. fungsi dan tugas tatabahasa serta rumusan pengertian tatabahasa. 4. Bhd. Apa perbezaan antara tatabahasa pegangan dan tatabahasa pedagogi? Bagaimana tatabahasa pedagogi memperlengkap Tatabahasa Dewan? Bincangkan contoh-contoh pengajaran aspek tatabahasa seperti dihuraikan dalam Tatabahasa Dewan yang diubahsuai untuk keperluan pengajaran bahasa Melayu? 9 . 2. Beri definisi tatabahasa. Perkataan-perkataan yang mempunyai makna ini kemudiannya disusun menjadi ayat-ayat yang bermakna. Terdapat pelbagai konsep tatabahasa yang dikategorikan sebagai tatabahasa pegangan dan tatabahasa pedagogi. (2008). (Edisi Ketiga). pengertian tatabahasa. Tatabahasa pedagogi pula adalah tatabahasa yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu PANDUAN PEMBELAJARAN MINGGUAN Minggu 1 Topik 1: Falsafah Tatabahasa – Bentuk dan Fungsi Bahan Bacaan Abdullah Hassan. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. (2008). − − − − Soalan-soalan Pembelajaran 1. atau dengan menggabungkan dua perkataan berlainan menjadi sebuah perkataan baharu. Nik Safiah Karim et. 3. institut perguruan dan universiti.

Tatabahasa adalah merupakan peraturan atau sistem sesuatu bahasa. 2. iaitu cara sesuatu bahasa itu digunakan sama ada dalam bentuk tulisan ataupun lisan. institut perguruan dan universiti. bagaimanakah anda mengaitkan perumpunan bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa lain? Jelaskan jenis-jenis tatabahasa. (2008). Mengapakah kita perlu mengetahui jenis-jenis dan perbezaan-perbezaan tatabahasa itu? Apakah unit-unit bahasa yang terlibat dalam analisis tatabahasa? 10 . Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. bebas konteks dan fungsional. nosional. 3. − Topik 2 menjelaskan tentang susur galur dan peringkat-peringkat perkembangan penulisan tatabahasa Melayu di samping jenis-jenis tatabahasa seperti tatabahasa formal.al. Ini bermakna rumus-rumus tatabahasa yang terdapat dalam Tatabahasa Dewan hendaklah dijadikan pedoman bagi mengajarkan tatabahasa Melayu di sekolah. Tatabahasa Dewan. deskriptif. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. Melalui susur galur bahasa Melayu. Bhd. − − Soalan-soalan Pembelajaran 1.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 2 Topik 2: Susur Galur Perkembangan Penulisan Tatabahasa Melayu Bahan Bacaan Abdullah Hassan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (Edisi Ketiga). 4. (2008). preskriptif. Nik Safiah Karim et. Buku Tatabahasa Dewan telah diputuskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia supaya digunakan sebagai tatabahasa pegangan.

Asmah Haji Omar dan Abdullah. 3. Antara sarjana-sarjana Barat yang dimuatkan dalam topik ini ialah seperti W. Selain daripada itu. Faktor inilah yang telah menarik minta yang tinggi terhadap bahasa Melayu di kalangan pegawai-pegawai Inggeris sehingga menjadikan mereka sarjana bahasa Melayu yang terkenal seperti Marsden dan Winstedt misalnya. (2008). 2.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 3 Topik 3: Tokoh dan Aliran Dalam Tatabahasa Melayu Bahan Bacaan Abdullah Hassan. O. − Tokoh dan aliran dalam tatabahasa Melayu turut dibincangkan dalam Topik 3. peranan dan sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam memartabat dan memperkukuhkan bahasa Melayu turut dibincangkan. Nik Safiah Karim et. Dalam zaman penjajahan Inggeris di Tanah Melayu. Senaraikan tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam memartabatkan bahasa Melayu. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. Antara faktor yang menjadikan sarjana-sarjana Barat ini sebahagian daripada sejarah perkembangan bahasa Melayu dan turut dimuatkan dalam kandungan mata pelajaran bahasa Melayu adalah kerana sumbangan-sumbangan mereka yang tidak dapat dinafikan. Tatabahasa Dewan. − − − Soalan-soalan Pembelajaran 1.Marsden dan R. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pegawai-pegawai Eropah (Inggeris) yang bertugas di negeri-negeri Melayu dikehendaki mempelajari bahasa Melayu dan wajib lulus peperiksaan bahasa Melayu sebagai syarat pengesahan jawatan. Bhd. Baik sarjana Barat mahupun sarjana tempatan. (2008). 4. (Edisi Ketiga). bahasa Melayu telah digunakan untuk tujuan rasmi di Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu. Apakah aliran-aliran tatabahasa yang terdapat dalam bahasa Melayu? Apakah perbezaan antara aliran-aliran yang dipegang oleh tokoh-tokoh bahasa? Apakah sumbangan utama Dewan Bahasa dan Pustaka dalam memartabatkan bahasa Melayu sehingga ke hari ini? 11 .al. masing-masing mempunyai aliran tatabahasa yang mereka pegang dalam memartabatkan bahasa Melayu. Winstedt manakala sarjana-sarjana tempatan yang dibincangkan ialah seperti Pendeta Za’ba.

Penumpuan Topik 4 adalah kepada Tatabahasa Tradisional.al. (2008). (Edisi Ketiga). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. − Topik 4 hingga 6 menumpukan kepada bentuk-bentuk tatabahasa. Berikan definisi tatabahasa tradisional. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Nik Safiah Karim et. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. 4. 2. Tatabahasa Dewan. Ciri-ciri tatabahasa ini adalah mengikut acuan pola dan kaedah tatabahasa Latin dan Yunani. − Soalan-soalan Pembelajaran 1.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 4 Topik 4: Tatabahasa Tradisional Bahan Bacaan Abdullah Hassan. Bhd. apsek-aspek lain yang dibincangkan ialah seperti tatabahasa preskriptif. Selain itu. Apakah perbezaan antara tatabahasa tradisional dan tatabahasa preskriptif? Mengapakah Latin dan Yunani dikaitkan dengan tatabahasa tradisional? Apakah yang dimaksudkan dengan linguistik moden? 12 . Tatabahasa Tradisional boleh diaplikasikan kepada tatabahasa lain dan bercirikan kajian bahasa sebelum linguistik moden. (2008). 3. dan rumus-rumus yang menentukan penggunaan bahasa dalam konteks sosial.

Apakah unsur-unsur yang membentuk struktur tatabahasa struktural? Apakah yang dimaksudkan dengan konsep struktur permukaan dan struktur dalaman? Apakah yang menentukan konstituen dalam ayat? 13 .PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 5 Topik 5: Tatabahasa Struktural Bahan Bacaan Abdullah Hassan. (2008). Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. Bhd.al. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tatabahasa Struktural menganggap bahasa sebagai struktur dan unsur-unsur yang membentuk struktur itu mempunyai hubungan dan sifat tertentu. 4. (Edisi Ketiga). Hal ini adalah kerana ramai yang mengguna dan memahami struktur bahasa pada tahap struktur permukaan daripada tahap struktur dalaman. Berikan definisi lengkap tatabahasa struktural. aspek-aspek penting yang dibincangkan ialah definisi Tatabahasa Struktural dan konstituen dalam ayat. − Soalan-soalan Pembelajaran 1. (2008). Tatabahasa Dewan. − Dalam Topik 5. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. 2. Konsep ayat seperti konsep struktur permukaan seperti yang dipegang oleh penganut aliran struktural turut ditekankan dalam topik ini. Unsur-unsur ini juga digunakan untuk menjana ayat dan menentukan struktur konstituennya. Nik Safiah Karim et. 3.

PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 6 Topik 6: Tatabahasa Generatif (TG) Bahan Bacaan Abdullah Hassan. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Bhd. Menurut TG. Nik Safiah Karim et. Hal ini berlaku kerana TG beranggapan bahawa proses penambahan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (Edisi Ketiga). rumus transformasi dan ayat terbitan serta proses penyusunan semula. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. (2008). Huraikan Rumus Transformasi. pengguguran dan penukaran merupakan antara proses semulajadi yang berlaku dalam sesuatu bahasa. rumuslah yang telah membentuk sesuatu kata dan ayat dalam sesuatu bahasa. 3. − − − Soalan-soalan Pembelajaran 1. ayat dilihat sebagai unit asas yang mempunyai stuktur luaran dan struktur dalaman dimana hubungan butir linguistik dalam ayat dijelaskan melalui Rumus Struktur Frasa dan pemerian bahasa pula menggunakan Rumus Transformasi. − Topik 6 pula membincangkan tentang Tatabahasa Generatif (TG) dari aspek rumus struktur frasa (dalaman) bahasa Melayu. Kerangka asas TG yang membezakannya dengan teori lingusitik yang lain seperti struktural ialah TG beranggapan bahawa bahasa terdiri daripada beberapa set rumus. (2008). Tatabahasa ini telah dipelopori oleh Noam Chomsky pada tahun 1957. Berikan definisi tatabahasa generatif. 14 . Selain itu. Bagaimanakah tatabahasa generatif berbeza daripada tatabahasa sruktural? Jelaskan penggunaan Rumus Struktur Frasa dalam analisis hubungan linguistik dalam ayat.al. cara menganalisis sesetengah struktur ayat ialah dengan menggunakan struktur ayat pasif. Tatabahasa Dewan. 4. Dengan kata lain. 2. Dalam teori Tatabahasa Generatif diandaikan bahawa setiap ayat mestilah mempunyai subjek sepanjang ia diterbitkan dari struktur dalaman ke struktur luaran.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Soalan-soalan Pembelajaran 1. (2008). 2. − − Topik 7 membincangkan tentang pembentukan kata bahasa Melayu yang melibatkan aspek morfologi seperti penggolongan kata. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. Melalui proses pembentukan kata ini. pemajmukan dan penggandaan. Tatabahasa Dewan. Mengapakah aspek morfologi dikaitkan dengan proses pembentukan kata bahasa Melayu? Apakah perbezaan antara struktur kata dan penggolongan kata? Berapakah jenis penggandaan yang terdapat dalam bahasa Melayu? Apakah jenis-jenis imbuhan dalam bahasa Melayu? 15 . (Edisi Ketiga). Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Terdapat beberapa cara membentuk perkataan. 3. Antaranya ialah melalui proses pengimbuhan. bentuk kata majmuk dan bentuk kata ganda. Nik Safiah Karim et. 4. bentuk kata terbitan. proses penerbitan kata. Bhd. (2008).PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 7 Topik 7: Pembentukan Kata Bahasa Melayu Bahan Bacaan Abdullah Hassan. dan proses-proses lain.al. bentuk-bentuk yang terhasil adalah seperti bentuk kata tunggal.

Terangkan perbezaan antara kata kerja dan kata tugas. Jelaskan perbezaan antara kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. nama tempat dan nama perkara mempunyai tiga subgolongan di bawahnya. kata adjektif dan kata tugas. Bhd.al. kata sendi dan kata hubung. kata tugas adalah perkataan-perkataan yang tidak mempunyai makna sendiri tetapi melakukan tugas-tugas atau fungsi tatabahasa seperti kata adverba. (Edisi Ketiga). Berlainan pula dengan kata kerja.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 8 Topik 8: Penggolongan Kata Bahasa Melayu Bahan Bacaan Abdullah Hassan. Huraikan tiga subgolongan kata nama. (2008). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. − Aspek morfologi didalami lagi dengan membicangkan topik penggolongan kata bahasa Melayu dalam Topik 8. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Huraikan tugas dan fungsi kata adverba. Kata adjektif ialah kata yang memberi sifat kepada sesuatu benda. Tatabahasa Dewan. 2. orang dan perkara. Kata kerja yang mengandungi makna perbuatan pula terdiri daripada dua jenis. (2008). 3. Kata nama yang menunjukkan nama benda. Topik 8 ini menumpukan kepada golongan kata dan proses penerbitan kata. nama orang. kata kerja. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. − − − − − Soalan-soalan Pembelajaran 1. 16 . 4. Nik Safiah Karim et. Terdapat empat golongan perkataan utama yang dikelaskan dalam buku Tatabahasa Dewan iaitu kata nama.

al. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. frasa adjektif dan frasa sendi. (2008). (2008). Frasa dan klausa adalah kedua-duanya unsur dalam ayat. Namun begitu. frasa kerja. 2. 3.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 9 Topik 9: Penjenisan dan Pengkelasan Frasa Bahasa Melayu Bahan Bacaan Abdullah Hassan. Tatabahasa Dewan. Oleh itu. Huraikan perbezaan antara frasa dan klausa. Frasa ialah unsur yang menjadi sebahagian daripada ayat yang terdiri daripada satu perkataan ataupun sekumpulan perkataan yang digabungkan menurut rumus tatabahasa Melayu bagi membawa makna. Jelaskan perbezaan fungsi frasa nama dan frasa kerja. frasa boleh dirumuskan sebagai ayat dalam ayat. Terdapat dua jenis frasa yang dibincangkan iaitu frasa nama dan frasa kerja. Nik Safiah Karim et. Terdapat empat jenis frasa iaitu: frasa nama. Maka tidak hairanlah apabila Za’ba menggelar klausa sebagai ayat kecil. Topik 9 akan menumpukan perbincangan kepada frasa nama dan frasa kerja sahaja. (Edisi Ketiga). Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. 4. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. − Penjenisan dan pengkelasan frasa Bahasa Melayu dalam Topik 9 ini membincangkan tentang frasa dan klausa. setiap frasa mesti mempunyai inti kerana intilah yang sebenarnya membina struktur frasa. Bagaimana klausa boleh membentuk ayat majmuk? Apakah perbezaan diantara objek dan pelengkap? 17 . − − − Soalan-soalan Pembelajaran 1. Apa yang penting. Bhd. Sebuah ayat mempunyai subjek dan predikat dan begitu jugalah dengan klausa yang mempunyai subjek dan predikat.

3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ayat terbitan pula ialah hasil daripada terlaksananya suatu proses gramatis. Ayat mengandungi unsur klausa. 2. Huraikan jenis-jenis ayat pasif. Tatabahasa Dewan. Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. Ayat pasif pula boleh dibahagikan kepada ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif. seperti ayat-ayat jenis lain. (2008). ayat tunggal juga terbit daripada ayat dasar dan binaan ayat tunggal adalah menyamai ayat dasar. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Ini menunjukkan bahawa ayat terletak pada peringkat susunan yang tertinggi dalam tatabahasa kerana mengandungi makna yang lengkap.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 10 Topik 10: Penjenisan dan Pengkelasan Ayat Bahasa Melayu Bahan Bacaan Abdullah Hassan. (Edisi Ketiga). Adakah ayat dasar dan ayat tunggal terdiri daripada jenis ayat yang sama? Apakah yang anda faham dengan konsep bahawa pembentukan semua jenis ayat adalah terdiri daripada jenis ayat dasar? Jelaskan perbezaan antara ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif.al. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. (2008). iaitu mengandungi satu konstituen subjek dan satu konstituen predikat. yang berfungsi mengubah aturan atau struktur ayat serta memperluas sesuatu unsur dalam ayat atau frasa. − − − − − − Soalan-soalan Pembelajaran 1. Ayat tunggal dalam bahasa Melayu juga boleh dibahagikan kepada ayat aktif dan ayat pasif. manakala klausa terbentuk daripada unsur frasa. ayat terbitan. Oleh yang demikian. Pola-pola rangka ayat itulah yang disebut pola ayat dasar bagi sesuatu bahasa. 4. Apabila dua perkataan digabungkan maka terbentuklah ayat apabila ia mengandungi subjek dan predikat yang bermakna. 18 . ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua dan ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja. Nik Safiah Karim et. dan frasa pula terdiri daripada bentuk-bentuk perkataan. − Bab terakhir memfokus kepada golongan jenis ayat dan pola ayat seperti ayat dasar. Ayat dasar ialah ayat yang menjadi dasar atau sumber bagi pembentukan semua ayat lain dalam sesuatu bahasa. Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu klausa sahaja. Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. Jika dikaji binaan sesuatu ayat itu maka boleh dikesan rangka dasarnya berasal daripada beberapa pola tertentu. Bhd. ayat tunggal. iaitu melibatkan pelaksanaan rumus transformasi. ayat aktif dan ayat pasif.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful