FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

PANDUAN PEMBELAJARAN
HBML4803 PERBANDINGAN TATABAHASA MELAYU
Jun 2009

.

Open University Malaysia Pusat Reka Bentuk Pengajaran dan Teknologi Open University Malaysia Jun 2009 Diterbitkan oleh: Terbitan Pertama: Hak Cipta @ Open University Malaysia (OUM). 3 . Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Presiden. ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik. fotokopi. Open University Malaysia (OUM).PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Jun 2009 Disediakan oleh: Cik Norazlina Mohamad Fakulti Pendidikan dan Bahasa. Hak Cipta Terpelihara. mekanik.

.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 5 ........................................ 7 Pengetahuan Asas ....................................................................................................................... 8 Penghantaran Tugasan Lewat............................. 12 Minggu 5.............. 6 Beban Kursus .................. 11 Minggu 4......................... 6 Sinopsis Kursus................................................................................................................................................................................. 8 Format Penilaian ........................ 6 Sasaran Kursus ...................................................................................................................... 6 Keperluan Kursus ............................................................................................................ 7 Buku Teks ............................................................................................................................. 13 Minggu 6........................................................... 14 Minggu 7.......................................................................................................... 8 Sumber Perpustakaan Digital OUM ..................... 7 Sumber dan Keperluan Kursus ........ 7 Saranan Bacaan Tambahan ............ 8 Penilaian ...................................... 7 Rujukan Penting .................... 9 Minggu 1........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 17 Minggu 10........................................................................... 9 Minggu 2..................................................................... 6 Hasil Pembelajaran Kursus ................................................................................................................................................................................. 16 Minggu 9............ 8 Panduan Pembelajaran Mingguan.................................................................... 10 Minggu 3......................................... 15 Minggu 8...................................................................................................................................PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Isi Kandungan Pengenalan Kursus...............................................................................

seseorang pelajar itu perlu memperuntukkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. Tumpuan akan diberi kepada unsur-unsur tatabahasa sejagat dan unsur-unsur khusus bahasa Melayu. 1968). Sasaran Kursus Sasaran kursus ini ialah: Kursus ini ditawarkan kepada pelajar yang mengikuti Program Sarjana Muda Keguruan major bidang Bahasa Melayu dengan Kepujian (SMK).PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu PENGENALAN KURSUS Sinopsis Kursus Kursus ini akan memperkenalkan falsafah tatabahasa (Otto Jespersen. 3. Hasil Pembelajaran Kursus Di akhir kursus ini. 2. Anggaran masa pembelajaran ialah seperti yang ditunjukkan di dalam Jadual 1. Di samping perbandingan dengan tatabahasa tempatan. Membandingkan pengkelasan morfologi bahasa Melayu daripada segi bentuk dan fungsi berdasarkan penulisan tatabahasa yang dibuat oleh ahli tatabahasa yang masyhur di Malaysia. 4. anda haruslah dapat: 1. Omar (1993) dan Abdullah Hassan (2002). pelajar akan meneliti tatabahasa pegangan. Membandingkan pengkelasan sintaksis bahasa Melayu daripada segi binaan. Selaras dengan piawaian ini. Asmah Hj. Kemudian. kursus ini juga akan membandingkan tatabahasa pegangan dengan tatabahasa yang diperkenalkan oleh sarjana-sarjana Barat. 6 . Menjustifikasi perbezaan-perbezaan yang berlaku dalam penulisan tatabahasa Melayu. kursus yang bernilai tiga jam kredit memerlukan masa selama 120 jam pembelajaran. Memahami susur-galur dan aliran di sebalik penulisan tatabahasa Melayu dari zaman Raja Ali Haji hingga hari ini. iaitu Tatabahasa Dewan dan dibandingkan dengan tatabahasa-tatabahasa lain yang dikarang oleh Za’ba (1952). Beban Kursus Berdasarkan piawaian OUM. bentuk dan ragam sintaksis berdasarkan penulisan tatabahasa yang dibuat oleh ahli tatabahasa yang masyhur di Malaysia. khususnya prinsip yang mendefinisikan bentuk dan fungsi tatabahasa sesebuah bahasa.

(1964). Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpu: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nahu Melayu Mutakhir. Arbak Othman (1984). (Edisi Ketiga). Petaling Jaya: Penerbitan Sarjana. Contoh: SUMBER DAN KEPERLUAN KURSUS Buku Teks Abdullah Hassan. Asraf Abdul Wahab (1985). Alisjahbana. pelajar dikehendaki mengikuti susunan tahap pengetahuan asas yang bermula daripada tahap 1 sehingga ke tahap berikutnya. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Kuala Lumpur: Sasbadi. 4.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Jadual 1: Anggaran Masa Pembelajaran Aktiviti Membaca modul dan menyiapkan latihan Menghadiri 5 sesi tutorial ( 2 jam setiap sesi) Perbincangan atas talian Menyiapkan tugasan Ulangkaji Total Jam Pembelajaran 60 10 15 20 15 120 KEPERLUAN KURSUS Pengetahuan Asas Dalam silibus pengajian. Bhd. (2008). Rujukan Penting 1. 2. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Asmah Hj. Kuala Lumpur: Zaman Baru Limited. (2008). 7 . Tatabahasa Baru Bahasa Melayu/Indonesia 1 &2. Omar (1993). 3.al. Nik Safiah Karim et. Tatabahasa Bahasa Melayu Baku. Tatabahasa Bahasa Malaysia. S.T.

Tatabahasa Baku Bahasa Indonesia. panduan perpustakaan dan bahan bacaan lain yang dimuatkan di perpustakaan digital ini. Sumber Perpustakaan Digital OUM Para pelajar OUM juga disediakan dengan kemudahan menggunakan Perpustakaan Digital Tan Sri Dr. 2. Harian Metro. 6. New Straits Times. Utusan Malaysia. 2. The Star dan termasuk juga blog seperti Agenda Daily. kamus digital. 4. London : Ceorge. jurnal. 8 . O. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. OUM ID. Jakarta : Balai Pustaka. The Philosophy of Grammar.com. Recommended Reading – cadangan buku-buku terkini berkaitan dengan pembelajaran pelajar lengkap dengan informasi seperti ringkasan kandungan buku. Pelita Bahasa Melayu I – III. 3. Allen and Unwin Ltd. katalog. soalansoalan peperiksaan lepas. PENILAIAN Format penilaian Sila rujuk MyLMS Penghantaran Tugasan Lewat Tugasan yang tidak dihantar menjelang atau pada tarikh akhir tanpa mendapat kebenaran rasmi untuk tempoh penghantaran tambahan daripada tutor kursus akan menyebabkan tugasan tersebut dikenakan penalti. (1968). 3. TSDASL Facebook. 5. MyLibrary Bulletin – maklumat terkini dari masa ke semasa mengenai perkembangan perpustakaan digital TSDAS dan informasi-informasi berguna mengenai perpustakaan digital ini. artikel. et al (1988). Zainal Abidin Ahmad (1965). Moeliono. A. Online Newspapers – membolehkan pelajar mendapatkan berita-berita terkini melalui Berita Harian. OPAC – Enjin carian bagi pelajar mencari buku-buku. PPM dan IFLA. Library Community – soalan interaktif yang menghubungkan pelajar dengan komuniti OUM melalui Blog@OUM. penerbit dan sebagainya.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Saranan Bacaan Tambahan 1. i-TOOLS – menyediakan perkhidmatan yang merangkumi koleksi digital seperti e-Jounals dan e-Books. Jespenson. PERPUN. Abdullah Sanusi yang menawarkan akses seperti: 1.

pendapat tentang tatabahasa. atau dengan menggabungkan dua perkataan berlainan menjadi sebuah perkataan baharu. (2008). Tatabahasa pegangan adalah tatabahasa yang dipilih oleh pihak berwajib bagi menentukan sesuatu tatabahasa itu dijadikan pedoman umum untuk semua sekolah. Beri definisi tatabahasa. Bhd. fungsi dan tugas tatabahasa serta rumusan pengertian tatabahasa. sistem. Perkataan-perkataan yang mempunyai makna ini kemudiannya disusun menjadi ayat-ayat yang bermakna. (Edisi Ketiga). − Topik 1 menjelaskan tentang ciri-ciri penting dalam tatabahasa. − − − − Soalan-soalan Pembelajaran 1. Nik Safiah Karim et. Tatabahasa Dewan.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu PANDUAN PEMBELAJARAN MINGGUAN Minggu 1 Topik 1: Falsafah Tatabahasa – Bentuk dan Fungsi Bahan Bacaan Abdullah Hassan. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. Apa perbezaan antara tatabahasa pegangan dan tatabahasa pedagogi? Bagaimana tatabahasa pedagogi memperlengkap Tatabahasa Dewan? Bincangkan contoh-contoh pengajaran aspek tatabahasa seperti dihuraikan dalam Tatabahasa Dewan yang diubahsuai untuk keperluan pengajaran bahasa Melayu? 9 . 4. institut perguruan dan universiti. Tatabahasa pedagogi pula adalah tatabahasa yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.al. pengertian tatabahasa. Terdapat pelbagai konsep tatabahasa yang dikategorikan sebagai tatabahasa pegangan dan tatabahasa pedagogi. Tatabahasa atau dahulunya dikenali sebagai ‘nahu’ adalah bermula dengan perkataanperkataan yang boleh terbina secara semulajadi sebagai perkataan atau dibina dengan imbuhan kepada perkataan lain. 2. (2008). 3.

Ini bermakna rumus-rumus tatabahasa yang terdapat dalam Tatabahasa Dewan hendaklah dijadikan pedoman bagi mengajarkan tatabahasa Melayu di sekolah. bebas konteks dan fungsional. Tatabahasa Dewan. iaitu cara sesuatu bahasa itu digunakan sama ada dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Buku Tatabahasa Dewan telah diputuskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia supaya digunakan sebagai tatabahasa pegangan. Bhd.al. Melalui susur galur bahasa Melayu. deskriptif. (2008). Nik Safiah Karim et. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. (2008). 2. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. 3. bagaimanakah anda mengaitkan perumpunan bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa lain? Jelaskan jenis-jenis tatabahasa. (Edisi Ketiga). nosional. − Topik 2 menjelaskan tentang susur galur dan peringkat-peringkat perkembangan penulisan tatabahasa Melayu di samping jenis-jenis tatabahasa seperti tatabahasa formal. Tatabahasa adalah merupakan peraturan atau sistem sesuatu bahasa. Mengapakah kita perlu mengetahui jenis-jenis dan perbezaan-perbezaan tatabahasa itu? Apakah unit-unit bahasa yang terlibat dalam analisis tatabahasa? 10 .PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 2 Topik 2: Susur Galur Perkembangan Penulisan Tatabahasa Melayu Bahan Bacaan Abdullah Hassan. preskriptif. 4. institut perguruan dan universiti. − − Soalan-soalan Pembelajaran 1.

2. Nik Safiah Karim et. O. (2008). 4. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. Baik sarjana Barat mahupun sarjana tempatan. peranan dan sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam memartabat dan memperkukuhkan bahasa Melayu turut dibincangkan. bahasa Melayu telah digunakan untuk tujuan rasmi di Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu. − − − Soalan-soalan Pembelajaran 1. Winstedt manakala sarjana-sarjana tempatan yang dibincangkan ialah seperti Pendeta Za’ba. Selain daripada itu. 3.al. masing-masing mempunyai aliran tatabahasa yang mereka pegang dalam memartabatkan bahasa Melayu. Antara sarjana-sarjana Barat yang dimuatkan dalam topik ini ialah seperti W. Apakah aliran-aliran tatabahasa yang terdapat dalam bahasa Melayu? Apakah perbezaan antara aliran-aliran yang dipegang oleh tokoh-tokoh bahasa? Apakah sumbangan utama Dewan Bahasa dan Pustaka dalam memartabatkan bahasa Melayu sehingga ke hari ini? 11 .Marsden dan R. Pegawai-pegawai Eropah (Inggeris) yang bertugas di negeri-negeri Melayu dikehendaki mempelajari bahasa Melayu dan wajib lulus peperiksaan bahasa Melayu sebagai syarat pengesahan jawatan. Antara faktor yang menjadikan sarjana-sarjana Barat ini sebahagian daripada sejarah perkembangan bahasa Melayu dan turut dimuatkan dalam kandungan mata pelajaran bahasa Melayu adalah kerana sumbangan-sumbangan mereka yang tidak dapat dinafikan. Faktor inilah yang telah menarik minta yang tinggi terhadap bahasa Melayu di kalangan pegawai-pegawai Inggeris sehingga menjadikan mereka sarjana bahasa Melayu yang terkenal seperti Marsden dan Winstedt misalnya.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 3 Topik 3: Tokoh dan Aliran Dalam Tatabahasa Melayu Bahan Bacaan Abdullah Hassan. Dalam zaman penjajahan Inggeris di Tanah Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. − Tokoh dan aliran dalam tatabahasa Melayu turut dibincangkan dalam Topik 3. Senaraikan tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam memartabatkan bahasa Melayu. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Tatabahasa Dewan. (Edisi Ketiga). Asmah Haji Omar dan Abdullah. (2008).

− Soalan-soalan Pembelajaran 1. Tatabahasa Tradisional boleh diaplikasikan kepada tatabahasa lain dan bercirikan kajian bahasa sebelum linguistik moden. (2008). Bhd. 4. Ciri-ciri tatabahasa ini adalah mengikut acuan pola dan kaedah tatabahasa Latin dan Yunani. Selain itu. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Berikan definisi tatabahasa tradisional.al.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 4 Topik 4: Tatabahasa Tradisional Bahan Bacaan Abdullah Hassan. dan rumus-rumus yang menentukan penggunaan bahasa dalam konteks sosial. 2. (2008). 3. Penumpuan Topik 4 adalah kepada Tatabahasa Tradisional. Tatabahasa Dewan. − Topik 4 hingga 6 menumpukan kepada bentuk-bentuk tatabahasa. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. apsek-aspek lain yang dibincangkan ialah seperti tatabahasa preskriptif. Nik Safiah Karim et. Apakah perbezaan antara tatabahasa tradisional dan tatabahasa preskriptif? Mengapakah Latin dan Yunani dikaitkan dengan tatabahasa tradisional? Apakah yang dimaksudkan dengan linguistik moden? 12 . (Edisi Ketiga).

(2008).al. Unsur-unsur ini juga digunakan untuk menjana ayat dan menentukan struktur konstituennya. (Edisi Ketiga). Nik Safiah Karim et. − Soalan-soalan Pembelajaran 1. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. 3. Berikan definisi lengkap tatabahasa struktural. (2008). Bhd. Apakah unsur-unsur yang membentuk struktur tatabahasa struktural? Apakah yang dimaksudkan dengan konsep struktur permukaan dan struktur dalaman? Apakah yang menentukan konstituen dalam ayat? 13 . − Dalam Topik 5. 2. 4. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Tatabahasa Struktural menganggap bahasa sebagai struktur dan unsur-unsur yang membentuk struktur itu mempunyai hubungan dan sifat tertentu. aspek-aspek penting yang dibincangkan ialah definisi Tatabahasa Struktural dan konstituen dalam ayat. Hal ini adalah kerana ramai yang mengguna dan memahami struktur bahasa pada tahap struktur permukaan daripada tahap struktur dalaman. Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 5 Topik 5: Tatabahasa Struktural Bahan Bacaan Abdullah Hassan. Konsep ayat seperti konsep struktur permukaan seperti yang dipegang oleh penganut aliran struktural turut ditekankan dalam topik ini.

− − − Soalan-soalan Pembelajaran 1. pengguguran dan penukaran merupakan antara proses semulajadi yang berlaku dalam sesuatu bahasa. ayat dilihat sebagai unit asas yang mempunyai stuktur luaran dan struktur dalaman dimana hubungan butir linguistik dalam ayat dijelaskan melalui Rumus Struktur Frasa dan pemerian bahasa pula menggunakan Rumus Transformasi. (2008). rumus transformasi dan ayat terbitan serta proses penyusunan semula. Dengan kata lain. 3. (2008). Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. (Edisi Ketiga). Menurut TG. Kerangka asas TG yang membezakannya dengan teori lingusitik yang lain seperti struktural ialah TG beranggapan bahawa bahasa terdiri daripada beberapa set rumus. 14 . Tatabahasa Dewan. Tatabahasa ini telah dipelopori oleh Noam Chomsky pada tahun 1957. Nik Safiah Karim et. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. 4. Bhd. cara menganalisis sesetengah struktur ayat ialah dengan menggunakan struktur ayat pasif.al. 2. Dalam teori Tatabahasa Generatif diandaikan bahawa setiap ayat mestilah mempunyai subjek sepanjang ia diterbitkan dari struktur dalaman ke struktur luaran. Selain itu. Hal ini berlaku kerana TG beranggapan bahawa proses penambahan. rumuslah yang telah membentuk sesuatu kata dan ayat dalam sesuatu bahasa. Berikan definisi tatabahasa generatif. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. − Topik 6 pula membincangkan tentang Tatabahasa Generatif (TG) dari aspek rumus struktur frasa (dalaman) bahasa Melayu. Bagaimanakah tatabahasa generatif berbeza daripada tatabahasa sruktural? Jelaskan penggunaan Rumus Struktur Frasa dalam analisis hubungan linguistik dalam ayat. Huraikan Rumus Transformasi.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 6 Topik 6: Tatabahasa Generatif (TG) Bahan Bacaan Abdullah Hassan.

bentuk kata terbitan.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 7 Topik 7: Pembentukan Kata Bahasa Melayu Bahan Bacaan Abdullah Hassan. bentuk-bentuk yang terhasil adalah seperti bentuk kata tunggal. (2008). 4. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2. Soalan-soalan Pembelajaran 1. Bhd. (Edisi Ketiga). proses penerbitan kata. Nik Safiah Karim et.al. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. Melalui proses pembentukan kata ini. bentuk kata majmuk dan bentuk kata ganda. pemajmukan dan penggandaan. 3. Mengapakah aspek morfologi dikaitkan dengan proses pembentukan kata bahasa Melayu? Apakah perbezaan antara struktur kata dan penggolongan kata? Berapakah jenis penggandaan yang terdapat dalam bahasa Melayu? Apakah jenis-jenis imbuhan dalam bahasa Melayu? 15 . Terdapat beberapa cara membentuk perkataan. Tatabahasa Dewan. (2008). Antaranya ialah melalui proses pengimbuhan. − − Topik 7 membincangkan tentang pembentukan kata bahasa Melayu yang melibatkan aspek morfologi seperti penggolongan kata. dan proses-proses lain.

Jelaskan perbezaan antara kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. − − − − − Soalan-soalan Pembelajaran 1. 2. kata tugas adalah perkataan-perkataan yang tidak mempunyai makna sendiri tetapi melakukan tugas-tugas atau fungsi tatabahasa seperti kata adverba. Bhd. Nik Safiah Karim et. kata adjektif dan kata tugas. nama orang. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Huraikan tugas dan fungsi kata adverba. (Edisi Ketiga). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Terdapat empat golongan perkataan utama yang dikelaskan dalam buku Tatabahasa Dewan iaitu kata nama. Tatabahasa Dewan. 4. iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Kata kerja yang mengandungi makna perbuatan pula terdiri daripada dua jenis. nama tempat dan nama perkara mempunyai tiga subgolongan di bawahnya. Terangkan perbezaan antara kata kerja dan kata tugas.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 8 Topik 8: Penggolongan Kata Bahasa Melayu Bahan Bacaan Abdullah Hassan. Huraikan tiga subgolongan kata nama. 3. Kata adjektif ialah kata yang memberi sifat kepada sesuatu benda. 16 . Kata nama yang menunjukkan nama benda. Berlainan pula dengan kata kerja. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. orang dan perkara. kata sendi dan kata hubung. (2008). Topik 8 ini menumpukan kepada golongan kata dan proses penerbitan kata.al. (2008). − Aspek morfologi didalami lagi dengan membicangkan topik penggolongan kata bahasa Melayu dalam Topik 8. kata kerja.

Frasa ialah unsur yang menjadi sebahagian daripada ayat yang terdiri daripada satu perkataan ataupun sekumpulan perkataan yang digabungkan menurut rumus tatabahasa Melayu bagi membawa makna. Nik Safiah Karim et. Bhd. Maka tidak hairanlah apabila Za’ba menggelar klausa sebagai ayat kecil. Topik 9 akan menumpukan perbincangan kepada frasa nama dan frasa kerja sahaja. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. setiap frasa mesti mempunyai inti kerana intilah yang sebenarnya membina struktur frasa.al. (2008). Huraikan perbezaan antara frasa dan klausa. Tatabahasa Dewan. 2. frasa adjektif dan frasa sendi. − − − Soalan-soalan Pembelajaran 1. frasa boleh dirumuskan sebagai ayat dalam ayat. Namun begitu. Terdapat dua jenis frasa yang dibincangkan iaitu frasa nama dan frasa kerja. Oleh itu. 4. (2008). frasa kerja. (Edisi Ketiga). Frasa dan klausa adalah kedua-duanya unsur dalam ayat. Apa yang penting. Sebuah ayat mempunyai subjek dan predikat dan begitu jugalah dengan klausa yang mempunyai subjek dan predikat.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 9 Topik 9: Penjenisan dan Pengkelasan Frasa Bahasa Melayu Bahan Bacaan Abdullah Hassan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 3. − Penjenisan dan pengkelasan frasa Bahasa Melayu dalam Topik 9 ini membincangkan tentang frasa dan klausa. Bagaimana klausa boleh membentuk ayat majmuk? Apakah perbezaan diantara objek dan pelengkap? 17 . Jelaskan perbezaan fungsi frasa nama dan frasa kerja. Terdapat empat jenis frasa iaitu: frasa nama.

yang berfungsi mengubah aturan atau struktur ayat serta memperluas sesuatu unsur dalam ayat atau frasa. iaitu mengandungi satu konstituen subjek dan satu konstituen predikat. ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua dan ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja. seperti ayat-ayat jenis lain. ayat terbitan. ayat aktif dan ayat pasif. Ayat mengandungi unsur klausa. Pola-pola rangka ayat itulah yang disebut pola ayat dasar bagi sesuatu bahasa. ayat tunggal. ayat tunggal juga terbit daripada ayat dasar dan binaan ayat tunggal adalah menyamai ayat dasar. Ayat terbitan pula ialah hasil daripada terlaksananya suatu proses gramatis. Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. dan frasa pula terdiri daripada bentuk-bentuk perkataan. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 10 Topik 10: Penjenisan dan Pengkelasan Ayat Bahasa Melayu Bahan Bacaan Abdullah Hassan. Apabila dua perkataan digabungkan maka terbentuklah ayat apabila ia mengandungi subjek dan predikat yang bermakna. Ayat pasif pula boleh dibahagikan kepada ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif. Huraikan jenis-jenis ayat pasif. (2008). Bhd. − Bab terakhir memfokus kepada golongan jenis ayat dan pola ayat seperti ayat dasar. 3. Tatabahasa Dewan. iaitu melibatkan pelaksanaan rumus transformasi. Ini menunjukkan bahawa ayat terletak pada peringkat susunan yang tertinggi dalam tatabahasa kerana mengandungi makna yang lengkap. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Oleh yang demikian. 18 . Jika dikaji binaan sesuatu ayat itu maka boleh dikesan rangka dasarnya berasal daripada beberapa pola tertentu. − − − − − − Soalan-soalan Pembelajaran 1. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. 4. Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu klausa sahaja. Ayat dasar ialah ayat yang menjadi dasar atau sumber bagi pembentukan semua ayat lain dalam sesuatu bahasa.al. Nik Safiah Karim et. Ayat tunggal dalam bahasa Melayu juga boleh dibahagikan kepada ayat aktif dan ayat pasif. manakala klausa terbentuk daripada unsur frasa. Adakah ayat dasar dan ayat tunggal terdiri daripada jenis ayat yang sama? Apakah yang anda faham dengan konsep bahawa pembentukan semua jenis ayat adalah terdiri daripada jenis ayat dasar? Jelaskan perbezaan antara ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. (2008). (Edisi Ketiga). 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful