FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

PANDUAN PEMBELAJARAN
HBML4803 PERBANDINGAN TATABAHASA MELAYU
Jun 2009

.

Open University Malaysia (OUM). rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Presiden. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. fotokopi. Open University Malaysia Pusat Reka Bentuk Pengajaran dan Teknologi Open University Malaysia Jun 2009 Diterbitkan oleh: Terbitan Pertama: Hak Cipta @ Open University Malaysia (OUM).PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Jun 2009 Disediakan oleh: Cik Norazlina Mohamad Fakulti Pendidikan dan Bahasa. mekanik. Hak Cipta Terpelihara. 3 . ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik.

.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Isi Kandungan Pengenalan Kursus.................................................. 7 Saranan Bacaan Tambahan ............................................................ 12 Minggu 5.... 10 Minggu 3...................... 7 Sumber dan Keperluan Kursus ............................................................................................................................................................................ 15 Minggu 8..................................... 14 Minggu 7.................... 9 Minggu 1.......................................................................................... 18 5 ........................................................................ 7 Buku Teks .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 Minggu 9........................................... 6 Hasil Pembelajaran Kursus .................... 9 Minggu 2.................................................................. 8 Format Penilaian ......................................................................................................................................................... 17 Minggu 10....................................................................................................................... 8 Penilaian ....................... 7 Rujukan Penting .......................................... 6 Keperluan Kursus ......................................... 6 Sinopsis Kursus..................................................................................................................................................................................................... 11 Minggu 4.. 8 Panduan Pembelajaran Mingguan.................................................................................................................................................... 7 Pengetahuan Asas ............................................................................................................................................................ 13 Minggu 6................................................................................................ 8 Penghantaran Tugasan Lewat. 8 Sumber Perpustakaan Digital OUM ....... 6 Sasaran Kursus ............................. 6 Beban Kursus ......................................................

Tumpuan akan diberi kepada unsur-unsur tatabahasa sejagat dan unsur-unsur khusus bahasa Melayu. khususnya prinsip yang mendefinisikan bentuk dan fungsi tatabahasa sesebuah bahasa. 1968). Di samping perbandingan dengan tatabahasa tempatan. kursus yang bernilai tiga jam kredit memerlukan masa selama 120 jam pembelajaran. 2. Membandingkan pengkelasan sintaksis bahasa Melayu daripada segi binaan. Omar (1993) dan Abdullah Hassan (2002). Hasil Pembelajaran Kursus Di akhir kursus ini. Beban Kursus Berdasarkan piawaian OUM. Sasaran Kursus Sasaran kursus ini ialah: Kursus ini ditawarkan kepada pelajar yang mengikuti Program Sarjana Muda Keguruan major bidang Bahasa Melayu dengan Kepujian (SMK). Memahami susur-galur dan aliran di sebalik penulisan tatabahasa Melayu dari zaman Raja Ali Haji hingga hari ini. iaitu Tatabahasa Dewan dan dibandingkan dengan tatabahasa-tatabahasa lain yang dikarang oleh Za’ba (1952). anda haruslah dapat: 1. pelajar akan meneliti tatabahasa pegangan. Kemudian.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu PENGENALAN KURSUS Sinopsis Kursus Kursus ini akan memperkenalkan falsafah tatabahasa (Otto Jespersen. Membandingkan pengkelasan morfologi bahasa Melayu daripada segi bentuk dan fungsi berdasarkan penulisan tatabahasa yang dibuat oleh ahli tatabahasa yang masyhur di Malaysia. 3. kursus ini juga akan membandingkan tatabahasa pegangan dengan tatabahasa yang diperkenalkan oleh sarjana-sarjana Barat. bentuk dan ragam sintaksis berdasarkan penulisan tatabahasa yang dibuat oleh ahli tatabahasa yang masyhur di Malaysia. 6 . Selaras dengan piawaian ini. 4. seseorang pelajar itu perlu memperuntukkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. Anggaran masa pembelajaran ialah seperti yang ditunjukkan di dalam Jadual 1. Asmah Hj. Menjustifikasi perbezaan-perbezaan yang berlaku dalam penulisan tatabahasa Melayu.

Bhd. 4.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Jadual 1: Anggaran Masa Pembelajaran Aktiviti Membaca modul dan menyiapkan latihan Menghadiri 5 sesi tutorial ( 2 jam setiap sesi) Perbincangan atas talian Menyiapkan tugasan Ulangkaji Total Jam Pembelajaran 60 10 15 20 15 120 KEPERLUAN KURSUS Pengetahuan Asas Dalam silibus pengajian. (2008). Kuala Lumpur: Zaman Baru Limited. Tatabahasa Baru Bahasa Melayu/Indonesia 1 &2. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. pelajar dikehendaki mengikuti susunan tahap pengetahuan asas yang bermula daripada tahap 1 sehingga ke tahap berikutnya. Tatabahasa Dewan. Tatabahasa Bahasa Melayu Baku. Kuala Lumpu: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Sasbadi. (1964).T. Nahu Melayu Mutakhir. Omar (1993). 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. S. Arbak Othman (1984). Contoh: SUMBER DAN KEPERLUAN KURSUS Buku Teks Abdullah Hassan. (2008). 2. 7 .al. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. (Edisi Ketiga). Asmah Hj. Petaling Jaya: Penerbitan Sarjana. Asraf Abdul Wahab (1985). Rujukan Penting 1. Tatabahasa Bahasa Malaysia. Nik Safiah Karim et. Alisjahbana.

kamus digital. 6. jurnal. Tatabahasa Baku Bahasa Indonesia. 4. Jakarta : Balai Pustaka. Moeliono. soalansoalan peperiksaan lepas. A. Zainal Abidin Ahmad (1965). New Straits Times. MyLibrary Bulletin – maklumat terkini dari masa ke semasa mengenai perkembangan perpustakaan digital TSDAS dan informasi-informasi berguna mengenai perpustakaan digital ini. London : Ceorge. Pelita Bahasa Melayu I – III. Online Newspapers – membolehkan pelajar mendapatkan berita-berita terkini melalui Berita Harian. The Star dan termasuk juga blog seperti Agenda Daily. Library Community – soalan interaktif yang menghubungkan pelajar dengan komuniti OUM melalui Blog@OUM. 8 . panduan perpustakaan dan bahan bacaan lain yang dimuatkan di perpustakaan digital ini. katalog. TSDASL Facebook. 2. 5. Utusan Malaysia. PENILAIAN Format penilaian Sila rujuk MyLMS Penghantaran Tugasan Lewat Tugasan yang tidak dihantar menjelang atau pada tarikh akhir tanpa mendapat kebenaran rasmi untuk tempoh penghantaran tambahan daripada tutor kursus akan menyebabkan tugasan tersebut dikenakan penalti. penerbit dan sebagainya. The Philosophy of Grammar. 3. OPAC – Enjin carian bagi pelajar mencari buku-buku. Sumber Perpustakaan Digital OUM Para pelajar OUM juga disediakan dengan kemudahan menggunakan Perpustakaan Digital Tan Sri Dr. i-TOOLS – menyediakan perkhidmatan yang merangkumi koleksi digital seperti e-Jounals dan e-Books. PPM dan IFLA. OUM ID. PERPUN. 2. 3. (1968).PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Saranan Bacaan Tambahan 1. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdullah Sanusi yang menawarkan akses seperti: 1.com. Allen and Unwin Ltd. O. artikel. Recommended Reading – cadangan buku-buku terkini berkaitan dengan pembelajaran pelajar lengkap dengan informasi seperti ringkasan kandungan buku. Jespenson. Harian Metro. et al (1988).

Apa perbezaan antara tatabahasa pegangan dan tatabahasa pedagogi? Bagaimana tatabahasa pedagogi memperlengkap Tatabahasa Dewan? Bincangkan contoh-contoh pengajaran aspek tatabahasa seperti dihuraikan dalam Tatabahasa Dewan yang diubahsuai untuk keperluan pengajaran bahasa Melayu? 9 . Bhd. − − − − Soalan-soalan Pembelajaran 1. (Edisi Ketiga).al. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu PANDUAN PEMBELAJARAN MINGGUAN Minggu 1 Topik 1: Falsafah Tatabahasa – Bentuk dan Fungsi Bahan Bacaan Abdullah Hassan. Beri definisi tatabahasa. − Topik 1 menjelaskan tentang ciri-ciri penting dalam tatabahasa. institut perguruan dan universiti. (2008). atau dengan menggabungkan dua perkataan berlainan menjadi sebuah perkataan baharu. Tatabahasa pegangan adalah tatabahasa yang dipilih oleh pihak berwajib bagi menentukan sesuatu tatabahasa itu dijadikan pedoman umum untuk semua sekolah. sistem. Perkataan-perkataan yang mempunyai makna ini kemudiannya disusun menjadi ayat-ayat yang bermakna. fungsi dan tugas tatabahasa serta rumusan pengertian tatabahasa. Nik Safiah Karim et. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Terdapat pelbagai konsep tatabahasa yang dikategorikan sebagai tatabahasa pegangan dan tatabahasa pedagogi. pendapat tentang tatabahasa. Tatabahasa atau dahulunya dikenali sebagai ‘nahu’ adalah bermula dengan perkataanperkataan yang boleh terbina secara semulajadi sebagai perkataan atau dibina dengan imbuhan kepada perkataan lain. pengertian tatabahasa. Tatabahasa pedagogi pula adalah tatabahasa yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa. (2008). Tatabahasa Dewan. 4. 2.

3. preskriptif. − − Soalan-soalan Pembelajaran 1.al. Nik Safiah Karim et. nosional.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 2 Topik 2: Susur Galur Perkembangan Penulisan Tatabahasa Melayu Bahan Bacaan Abdullah Hassan. bebas konteks dan fungsional. iaitu cara sesuatu bahasa itu digunakan sama ada dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. 4. deskriptif. Melalui susur galur bahasa Melayu. Buku Tatabahasa Dewan telah diputuskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia supaya digunakan sebagai tatabahasa pegangan. 2. Tatabahasa Dewan. (2008). − Topik 2 menjelaskan tentang susur galur dan peringkat-peringkat perkembangan penulisan tatabahasa Melayu di samping jenis-jenis tatabahasa seperti tatabahasa formal. (Edisi Ketiga). bagaimanakah anda mengaitkan perumpunan bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa lain? Jelaskan jenis-jenis tatabahasa. (2008). Ini bermakna rumus-rumus tatabahasa yang terdapat dalam Tatabahasa Dewan hendaklah dijadikan pedoman bagi mengajarkan tatabahasa Melayu di sekolah. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Mengapakah kita perlu mengetahui jenis-jenis dan perbezaan-perbezaan tatabahasa itu? Apakah unit-unit bahasa yang terlibat dalam analisis tatabahasa? 10 . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tatabahasa adalah merupakan peraturan atau sistem sesuatu bahasa. institut perguruan dan universiti. Bhd.

O. Antara sarjana-sarjana Barat yang dimuatkan dalam topik ini ialah seperti W.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 3 Topik 3: Tokoh dan Aliran Dalam Tatabahasa Melayu Bahan Bacaan Abdullah Hassan. 2. − − − Soalan-soalan Pembelajaran 1. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Winstedt manakala sarjana-sarjana tempatan yang dibincangkan ialah seperti Pendeta Za’ba. 4. Apakah aliran-aliran tatabahasa yang terdapat dalam bahasa Melayu? Apakah perbezaan antara aliran-aliran yang dipegang oleh tokoh-tokoh bahasa? Apakah sumbangan utama Dewan Bahasa dan Pustaka dalam memartabatkan bahasa Melayu sehingga ke hari ini? 11 .Marsden dan R. 3. Baik sarjana Barat mahupun sarjana tempatan. (Edisi Ketiga). Selain daripada itu.al. Tatabahasa Dewan. Dalam zaman penjajahan Inggeris di Tanah Melayu. (2008). Nik Safiah Karim et. Asmah Haji Omar dan Abdullah. (2008). masing-masing mempunyai aliran tatabahasa yang mereka pegang dalam memartabatkan bahasa Melayu. peranan dan sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam memartabat dan memperkukuhkan bahasa Melayu turut dibincangkan. Antara faktor yang menjadikan sarjana-sarjana Barat ini sebahagian daripada sejarah perkembangan bahasa Melayu dan turut dimuatkan dalam kandungan mata pelajaran bahasa Melayu adalah kerana sumbangan-sumbangan mereka yang tidak dapat dinafikan. − Tokoh dan aliran dalam tatabahasa Melayu turut dibincangkan dalam Topik 3. Senaraikan tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam memartabatkan bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pegawai-pegawai Eropah (Inggeris) yang bertugas di negeri-negeri Melayu dikehendaki mempelajari bahasa Melayu dan wajib lulus peperiksaan bahasa Melayu sebagai syarat pengesahan jawatan. Bhd. Faktor inilah yang telah menarik minta yang tinggi terhadap bahasa Melayu di kalangan pegawai-pegawai Inggeris sehingga menjadikan mereka sarjana bahasa Melayu yang terkenal seperti Marsden dan Winstedt misalnya. bahasa Melayu telah digunakan untuk tujuan rasmi di Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu.

Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. 3.al. Tatabahasa Dewan. (Edisi Ketiga). Selain itu. Berikan definisi tatabahasa tradisional. Tatabahasa Tradisional boleh diaplikasikan kepada tatabahasa lain dan bercirikan kajian bahasa sebelum linguistik moden. Bhd. Ciri-ciri tatabahasa ini adalah mengikut acuan pola dan kaedah tatabahasa Latin dan Yunani. apsek-aspek lain yang dibincangkan ialah seperti tatabahasa preskriptif. 4. (2008). dan rumus-rumus yang menentukan penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Penumpuan Topik 4 adalah kepada Tatabahasa Tradisional. (2008).PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 4 Topik 4: Tatabahasa Tradisional Bahan Bacaan Abdullah Hassan. 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Apakah perbezaan antara tatabahasa tradisional dan tatabahasa preskriptif? Mengapakah Latin dan Yunani dikaitkan dengan tatabahasa tradisional? Apakah yang dimaksudkan dengan linguistik moden? 12 . − Topik 4 hingga 6 menumpukan kepada bentuk-bentuk tatabahasa. Nik Safiah Karim et. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. − Soalan-soalan Pembelajaran 1.

Hal ini adalah kerana ramai yang mengguna dan memahami struktur bahasa pada tahap struktur permukaan daripada tahap struktur dalaman. − Soalan-soalan Pembelajaran 1. (2008). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. Tatabahasa Dewan. 4. Unsur-unsur ini juga digunakan untuk menjana ayat dan menentukan struktur konstituennya. Konsep ayat seperti konsep struktur permukaan seperti yang dipegang oleh penganut aliran struktural turut ditekankan dalam topik ini. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. Nik Safiah Karim et.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 5 Topik 5: Tatabahasa Struktural Bahan Bacaan Abdullah Hassan. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. 2. (Edisi Ketiga). Berikan definisi lengkap tatabahasa struktural.al. Apakah unsur-unsur yang membentuk struktur tatabahasa struktural? Apakah yang dimaksudkan dengan konsep struktur permukaan dan struktur dalaman? Apakah yang menentukan konstituen dalam ayat? 13 . (2008). aspek-aspek penting yang dibincangkan ialah definisi Tatabahasa Struktural dan konstituen dalam ayat. 3. Tatabahasa Struktural menganggap bahasa sebagai struktur dan unsur-unsur yang membentuk struktur itu mempunyai hubungan dan sifat tertentu. − Dalam Topik 5.

rumus transformasi dan ayat terbitan serta proses penyusunan semula. Berikan definisi tatabahasa generatif. Dengan kata lain. Huraikan Rumus Transformasi. Nik Safiah Karim et. − − − Soalan-soalan Pembelajaran 1. Dalam teori Tatabahasa Generatif diandaikan bahawa setiap ayat mestilah mempunyai subjek sepanjang ia diterbitkan dari struktur dalaman ke struktur luaran. (Edisi Ketiga). Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. − Topik 6 pula membincangkan tentang Tatabahasa Generatif (TG) dari aspek rumus struktur frasa (dalaman) bahasa Melayu. (2008). rumuslah yang telah membentuk sesuatu kata dan ayat dalam sesuatu bahasa. cara menganalisis sesetengah struktur ayat ialah dengan menggunakan struktur ayat pasif. (2008). Kerangka asas TG yang membezakannya dengan teori lingusitik yang lain seperti struktural ialah TG beranggapan bahawa bahasa terdiri daripada beberapa set rumus. pengguguran dan penukaran merupakan antara proses semulajadi yang berlaku dalam sesuatu bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bagaimanakah tatabahasa generatif berbeza daripada tatabahasa sruktural? Jelaskan penggunaan Rumus Struktur Frasa dalam analisis hubungan linguistik dalam ayat. Menurut TG. Selain itu. Bhd. 3. 4. 2. ayat dilihat sebagai unit asas yang mempunyai stuktur luaran dan struktur dalaman dimana hubungan butir linguistik dalam ayat dijelaskan melalui Rumus Struktur Frasa dan pemerian bahasa pula menggunakan Rumus Transformasi. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. Tatabahasa Dewan. 14 .al. Hal ini berlaku kerana TG beranggapan bahawa proses penambahan. Tatabahasa ini telah dipelopori oleh Noam Chomsky pada tahun 1957.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 6 Topik 6: Tatabahasa Generatif (TG) Bahan Bacaan Abdullah Hassan.

bentuk kata majmuk dan bentuk kata ganda. (Edisi Ketiga). proses penerbitan kata. bentuk kata terbitan. − − Topik 7 membincangkan tentang pembentukan kata bahasa Melayu yang melibatkan aspek morfologi seperti penggolongan kata. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. 3. Bhd. pemajmukan dan penggandaan. Terdapat beberapa cara membentuk perkataan. dan proses-proses lain. 2. Antaranya ialah melalui proses pengimbuhan. Soalan-soalan Pembelajaran 1. (2008). Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. 4. Melalui proses pembentukan kata ini. (2008). bentuk-bentuk yang terhasil adalah seperti bentuk kata tunggal.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 7 Topik 7: Pembentukan Kata Bahasa Melayu Bahan Bacaan Abdullah Hassan. Nik Safiah Karim et. Mengapakah aspek morfologi dikaitkan dengan proses pembentukan kata bahasa Melayu? Apakah perbezaan antara struktur kata dan penggolongan kata? Berapakah jenis penggandaan yang terdapat dalam bahasa Melayu? Apakah jenis-jenis imbuhan dalam bahasa Melayu? 15 .al. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tatabahasa Dewan.

nama tempat dan nama perkara mempunyai tiga subgolongan di bawahnya. Kata adjektif ialah kata yang memberi sifat kepada sesuatu benda. Terdapat empat golongan perkataan utama yang dikelaskan dalam buku Tatabahasa Dewan iaitu kata nama. Kata kerja yang mengandungi makna perbuatan pula terdiri daripada dua jenis. kata adjektif dan kata tugas. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. nama orang. (2008). kata tugas adalah perkataan-perkataan yang tidak mempunyai makna sendiri tetapi melakukan tugas-tugas atau fungsi tatabahasa seperti kata adverba. Topik 8 ini menumpukan kepada golongan kata dan proses penerbitan kata. kata kerja. − Aspek morfologi didalami lagi dengan membicangkan topik penggolongan kata bahasa Melayu dalam Topik 8.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 8 Topik 8: Penggolongan Kata Bahasa Melayu Bahan Bacaan Abdullah Hassan. (Edisi Ketiga). Berlainan pula dengan kata kerja. Huraikan tugas dan fungsi kata adverba. Kata nama yang menunjukkan nama benda. Huraikan tiga subgolongan kata nama. Jelaskan perbezaan antara kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. 3. Bhd. Tatabahasa Dewan. 16 . (2008). 4. Nik Safiah Karim et. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. kata sendi dan kata hubung. Terangkan perbezaan antara kata kerja dan kata tugas. orang dan perkara.al. 2. iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. − − − − − Soalan-soalan Pembelajaran 1.

al. − − − Soalan-soalan Pembelajaran 1. Huraikan perbezaan antara frasa dan klausa. 2. Bagaimana klausa boleh membentuk ayat majmuk? Apakah perbezaan diantara objek dan pelengkap? 17 . setiap frasa mesti mempunyai inti kerana intilah yang sebenarnya membina struktur frasa. frasa boleh dirumuskan sebagai ayat dalam ayat. Oleh itu. Frasa dan klausa adalah kedua-duanya unsur dalam ayat. Jelaskan perbezaan fungsi frasa nama dan frasa kerja. Terdapat dua jenis frasa yang dibincangkan iaitu frasa nama dan frasa kerja. 4.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 9 Topik 9: Penjenisan dan Pengkelasan Frasa Bahasa Melayu Bahan Bacaan Abdullah Hassan. frasa kerja. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Topik 9 akan menumpukan perbincangan kepada frasa nama dan frasa kerja sahaja. − Penjenisan dan pengkelasan frasa Bahasa Melayu dalam Topik 9 ini membincangkan tentang frasa dan klausa. Namun begitu. Terdapat empat jenis frasa iaitu: frasa nama. Nik Safiah Karim et. Maka tidak hairanlah apabila Za’ba menggelar klausa sebagai ayat kecil. 3. frasa adjektif dan frasa sendi. Frasa ialah unsur yang menjadi sebahagian daripada ayat yang terdiri daripada satu perkataan ataupun sekumpulan perkataan yang digabungkan menurut rumus tatabahasa Melayu bagi membawa makna. Tatabahasa Dewan. Sebuah ayat mempunyai subjek dan predikat dan begitu jugalah dengan klausa yang mempunyai subjek dan predikat. (Edisi Ketiga). (2008). Apa yang penting. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2008).

yang berfungsi mengubah aturan atau struktur ayat serta memperluas sesuatu unsur dalam ayat atau frasa. ayat terbitan. iaitu melibatkan pelaksanaan rumus transformasi. Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. Ayat mengandungi unsur klausa. Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu klausa sahaja. 18 . Oleh yang demikian. Ayat pasif pula boleh dibahagikan kepada ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif. (Edisi Ketiga). 3. − − − − − − Soalan-soalan Pembelajaran 1. − Bab terakhir memfokus kepada golongan jenis ayat dan pola ayat seperti ayat dasar. Apabila dua perkataan digabungkan maka terbentuklah ayat apabila ia mengandungi subjek dan predikat yang bermakna. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Ayat tunggal dalam bahasa Melayu juga boleh dibahagikan kepada ayat aktif dan ayat pasif.al. Ayat terbitan pula ialah hasil daripada terlaksananya suatu proses gramatis. seperti ayat-ayat jenis lain. Nik Safiah Karim et. 2. iaitu mengandungi satu konstituen subjek dan satu konstituen predikat. (2008). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. manakala klausa terbentuk daripada unsur frasa. Pola-pola rangka ayat itulah yang disebut pola ayat dasar bagi sesuatu bahasa. ayat aktif dan ayat pasif. ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua dan ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja. Ini menunjukkan bahawa ayat terletak pada peringkat susunan yang tertinggi dalam tatabahasa kerana mengandungi makna yang lengkap.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 10 Topik 10: Penjenisan dan Pengkelasan Ayat Bahasa Melayu Bahan Bacaan Abdullah Hassan. Jika dikaji binaan sesuatu ayat itu maka boleh dikesan rangka dasarnya berasal daripada beberapa pola tertentu. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. Ayat dasar ialah ayat yang menjadi dasar atau sumber bagi pembentukan semua ayat lain dalam sesuatu bahasa. Huraikan jenis-jenis ayat pasif. ayat tunggal juga terbit daripada ayat dasar dan binaan ayat tunggal adalah menyamai ayat dasar. Tatabahasa Dewan. Adakah ayat dasar dan ayat tunggal terdiri daripada jenis ayat yang sama? Apakah yang anda faham dengan konsep bahawa pembentukan semua jenis ayat adalah terdiri daripada jenis ayat dasar? Jelaskan perbezaan antara ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. (2008). dan frasa pula terdiri daripada bentuk-bentuk perkataan. 4. Bhd. ayat tunggal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful