FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

PANDUAN PEMBELAJARAN
HBML4803 PERBANDINGAN TATABAHASA MELAYU
Jun 2009

.

ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik. mekanik. Hak Cipta Terpelihara. Open University Malaysia (OUM). fotokopi. 3 . Open University Malaysia Pusat Reka Bentuk Pengajaran dan Teknologi Open University Malaysia Jun 2009 Diterbitkan oleh: Terbitan Pertama: Hak Cipta @ Open University Malaysia (OUM).PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Jun 2009 Disediakan oleh: Cik Norazlina Mohamad Fakulti Pendidikan dan Bahasa. rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Presiden. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel.

.

................................................................................................................................................................................................... 18 5 .. 11 Minggu 4....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 Buku Teks .........................................................................................PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Isi Kandungan Pengenalan Kursus........................................... 8 Panduan Pembelajaran Mingguan............................................................................................................................................ 9 Minggu 2............................................. 6 Keperluan Kursus ................................. 7 Rujukan Penting ............................................................................................. 10 Minggu 3................................................................... 14 Minggu 7............... 7 Pengetahuan Asas ................................................................. 6 Sasaran Kursus ............................................................................................ 6 Sinopsis Kursus................................... 8 Penghantaran Tugasan Lewat....... 7 Saranan Bacaan Tambahan ........................................... 13 Minggu 6............................................................. 8 Sumber Perpustakaan Digital OUM ..................................................... 8 Format Penilaian ........................................... 16 Minggu 9........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 Minggu 8.................................................................................................................................................................................................................................................................... 12 Minggu 5................................................................. 8 Penilaian . 6 Hasil Pembelajaran Kursus .......... 17 Minggu 10................ 9 Minggu 1.............................................................................................................. 7 Sumber dan Keperluan Kursus ................................................................ 6 Beban Kursus ..................................................................................................................................................................................................................

Membandingkan pengkelasan sintaksis bahasa Melayu daripada segi binaan. anda haruslah dapat: 1. iaitu Tatabahasa Dewan dan dibandingkan dengan tatabahasa-tatabahasa lain yang dikarang oleh Za’ba (1952). khususnya prinsip yang mendefinisikan bentuk dan fungsi tatabahasa sesebuah bahasa. Di samping perbandingan dengan tatabahasa tempatan. seseorang pelajar itu perlu memperuntukkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu PENGENALAN KURSUS Sinopsis Kursus Kursus ini akan memperkenalkan falsafah tatabahasa (Otto Jespersen. Membandingkan pengkelasan morfologi bahasa Melayu daripada segi bentuk dan fungsi berdasarkan penulisan tatabahasa yang dibuat oleh ahli tatabahasa yang masyhur di Malaysia. Selaras dengan piawaian ini. 1968). Menjustifikasi perbezaan-perbezaan yang berlaku dalam penulisan tatabahasa Melayu. kursus yang bernilai tiga jam kredit memerlukan masa selama 120 jam pembelajaran. kursus ini juga akan membandingkan tatabahasa pegangan dengan tatabahasa yang diperkenalkan oleh sarjana-sarjana Barat. Memahami susur-galur dan aliran di sebalik penulisan tatabahasa Melayu dari zaman Raja Ali Haji hingga hari ini. Kemudian. Asmah Hj. pelajar akan meneliti tatabahasa pegangan. 2. bentuk dan ragam sintaksis berdasarkan penulisan tatabahasa yang dibuat oleh ahli tatabahasa yang masyhur di Malaysia. Tumpuan akan diberi kepada unsur-unsur tatabahasa sejagat dan unsur-unsur khusus bahasa Melayu. Anggaran masa pembelajaran ialah seperti yang ditunjukkan di dalam Jadual 1. 6 . 4. Omar (1993) dan Abdullah Hassan (2002). Hasil Pembelajaran Kursus Di akhir kursus ini. 3. Beban Kursus Berdasarkan piawaian OUM. Sasaran Kursus Sasaran kursus ini ialah: Kursus ini ditawarkan kepada pelajar yang mengikuti Program Sarjana Muda Keguruan major bidang Bahasa Melayu dengan Kepujian (SMK).

Rujukan Penting 1. Arbak Othman (1984). 7 . 3.T. Petaling Jaya: Penerbitan Sarjana. S. pelajar dikehendaki mengikuti susunan tahap pengetahuan asas yang bermula daripada tahap 1 sehingga ke tahap berikutnya. (Edisi Ketiga). Omar (1993). Nahu Melayu Mutakhir.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Jadual 1: Anggaran Masa Pembelajaran Aktiviti Membaca modul dan menyiapkan latihan Menghadiri 5 sesi tutorial ( 2 jam setiap sesi) Perbincangan atas talian Menyiapkan tugasan Ulangkaji Total Jam Pembelajaran 60 10 15 20 15 120 KEPERLUAN KURSUS Pengetahuan Asas Dalam silibus pengajian. Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur: Zaman Baru Limited. Asmah Hj. Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. (2008). Asraf Abdul Wahab (1985). 2. Nik Safiah Karim et. Alisjahbana. (1964).al. (2008). Tatabahasa Bahasa Melayu Baku. Kuala Lumpur: Sasbadi. Kuala Lumpu: Dewan Bahasa dan Pustaka. Contoh: SUMBER DAN KEPERLUAN KURSUS Buku Teks Abdullah Hassan. Tatabahasa Bahasa Malaysia. Tatabahasa Baru Bahasa Melayu/Indonesia 1 &2. 4.

A. jurnal. 2. Jakarta : Balai Pustaka. artikel. 4. TSDASL Facebook. OUM ID. Jespenson. 3. panduan perpustakaan dan bahan bacaan lain yang dimuatkan di perpustakaan digital ini. Tatabahasa Baku Bahasa Indonesia. katalog.com. New Straits Times. Utusan Malaysia. Sumber Perpustakaan Digital OUM Para pelajar OUM juga disediakan dengan kemudahan menggunakan Perpustakaan Digital Tan Sri Dr. Library Community – soalan interaktif yang menghubungkan pelajar dengan komuniti OUM melalui Blog@OUM. i-TOOLS – menyediakan perkhidmatan yang merangkumi koleksi digital seperti e-Jounals dan e-Books. 2. Pelita Bahasa Melayu I – III. 6. PENILAIAN Format penilaian Sila rujuk MyLMS Penghantaran Tugasan Lewat Tugasan yang tidak dihantar menjelang atau pada tarikh akhir tanpa mendapat kebenaran rasmi untuk tempoh penghantaran tambahan daripada tutor kursus akan menyebabkan tugasan tersebut dikenakan penalti. Allen and Unwin Ltd. Online Newspapers – membolehkan pelajar mendapatkan berita-berita terkini melalui Berita Harian. The Star dan termasuk juga blog seperti Agenda Daily. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Harian Metro. et al (1988). Moeliono. (1968).PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Saranan Bacaan Tambahan 1. 5. MyLibrary Bulletin – maklumat terkini dari masa ke semasa mengenai perkembangan perpustakaan digital TSDAS dan informasi-informasi berguna mengenai perpustakaan digital ini. 3. PPM dan IFLA. Zainal Abidin Ahmad (1965). OPAC – Enjin carian bagi pelajar mencari buku-buku. kamus digital. Abdullah Sanusi yang menawarkan akses seperti: 1. 8 . O. PERPUN. The Philosophy of Grammar. Recommended Reading – cadangan buku-buku terkini berkaitan dengan pembelajaran pelajar lengkap dengan informasi seperti ringkasan kandungan buku. penerbit dan sebagainya. soalansoalan peperiksaan lepas. London : Ceorge.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. institut perguruan dan universiti. fungsi dan tugas tatabahasa serta rumusan pengertian tatabahasa. Tatabahasa atau dahulunya dikenali sebagai ‘nahu’ adalah bermula dengan perkataanperkataan yang boleh terbina secara semulajadi sebagai perkataan atau dibina dengan imbuhan kepada perkataan lain. (2008). Tatabahasa pegangan adalah tatabahasa yang dipilih oleh pihak berwajib bagi menentukan sesuatu tatabahasa itu dijadikan pedoman umum untuk semua sekolah. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Tatabahasa pedagogi pula adalah tatabahasa yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa. Perkataan-perkataan yang mempunyai makna ini kemudiannya disusun menjadi ayat-ayat yang bermakna. − − − − Soalan-soalan Pembelajaran 1. Apa perbezaan antara tatabahasa pegangan dan tatabahasa pedagogi? Bagaimana tatabahasa pedagogi memperlengkap Tatabahasa Dewan? Bincangkan contoh-contoh pengajaran aspek tatabahasa seperti dihuraikan dalam Tatabahasa Dewan yang diubahsuai untuk keperluan pengajaran bahasa Melayu? 9 . Terdapat pelbagai konsep tatabahasa yang dikategorikan sebagai tatabahasa pegangan dan tatabahasa pedagogi. 2. − Topik 1 menjelaskan tentang ciri-ciri penting dalam tatabahasa. 4. (Edisi Ketiga). Nik Safiah Karim et. Tatabahasa Dewan. pendapat tentang tatabahasa. Bhd. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. atau dengan menggabungkan dua perkataan berlainan menjadi sebuah perkataan baharu.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu PANDUAN PEMBELAJARAN MINGGUAN Minggu 1 Topik 1: Falsafah Tatabahasa – Bentuk dan Fungsi Bahan Bacaan Abdullah Hassan. sistem. Beri definisi tatabahasa. pengertian tatabahasa. 3.al. (2008).

Ini bermakna rumus-rumus tatabahasa yang terdapat dalam Tatabahasa Dewan hendaklah dijadikan pedoman bagi mengajarkan tatabahasa Melayu di sekolah. Tatabahasa Dewan. Tatabahasa adalah merupakan peraturan atau sistem sesuatu bahasa. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. (2008). bagaimanakah anda mengaitkan perumpunan bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa lain? Jelaskan jenis-jenis tatabahasa. 4. − Topik 2 menjelaskan tentang susur galur dan peringkat-peringkat perkembangan penulisan tatabahasa Melayu di samping jenis-jenis tatabahasa seperti tatabahasa formal. bebas konteks dan fungsional. (Edisi Ketiga). Buku Tatabahasa Dewan telah diputuskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia supaya digunakan sebagai tatabahasa pegangan. − − Soalan-soalan Pembelajaran 1. (2008). 3. deskriptif. Nik Safiah Karim et. institut perguruan dan universiti. iaitu cara sesuatu bahasa itu digunakan sama ada dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mengapakah kita perlu mengetahui jenis-jenis dan perbezaan-perbezaan tatabahasa itu? Apakah unit-unit bahasa yang terlibat dalam analisis tatabahasa? 10 . nosional.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 2 Topik 2: Susur Galur Perkembangan Penulisan Tatabahasa Melayu Bahan Bacaan Abdullah Hassan. Bhd. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. Melalui susur galur bahasa Melayu. preskriptif. 2.al.

Tatabahasa Dewan. masing-masing mempunyai aliran tatabahasa yang mereka pegang dalam memartabatkan bahasa Melayu. O. 2. (2008). Pegawai-pegawai Eropah (Inggeris) yang bertugas di negeri-negeri Melayu dikehendaki mempelajari bahasa Melayu dan wajib lulus peperiksaan bahasa Melayu sebagai syarat pengesahan jawatan.Marsden dan R. Antara sarjana-sarjana Barat yang dimuatkan dalam topik ini ialah seperti W. Antara faktor yang menjadikan sarjana-sarjana Barat ini sebahagian daripada sejarah perkembangan bahasa Melayu dan turut dimuatkan dalam kandungan mata pelajaran bahasa Melayu adalah kerana sumbangan-sumbangan mereka yang tidak dapat dinafikan. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. 4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Baik sarjana Barat mahupun sarjana tempatan. (2008). Bhd. Senaraikan tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam memartabatkan bahasa Melayu. peranan dan sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam memartabat dan memperkukuhkan bahasa Melayu turut dibincangkan.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 3 Topik 3: Tokoh dan Aliran Dalam Tatabahasa Melayu Bahan Bacaan Abdullah Hassan. Selain daripada itu. Nik Safiah Karim et. Apakah aliran-aliran tatabahasa yang terdapat dalam bahasa Melayu? Apakah perbezaan antara aliran-aliran yang dipegang oleh tokoh-tokoh bahasa? Apakah sumbangan utama Dewan Bahasa dan Pustaka dalam memartabatkan bahasa Melayu sehingga ke hari ini? 11 . bahasa Melayu telah digunakan untuk tujuan rasmi di Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu. Winstedt manakala sarjana-sarjana tempatan yang dibincangkan ialah seperti Pendeta Za’ba. 3.al. (Edisi Ketiga). − Tokoh dan aliran dalam tatabahasa Melayu turut dibincangkan dalam Topik 3. Dalam zaman penjajahan Inggeris di Tanah Melayu. Asmah Haji Omar dan Abdullah. Faktor inilah yang telah menarik minta yang tinggi terhadap bahasa Melayu di kalangan pegawai-pegawai Inggeris sehingga menjadikan mereka sarjana bahasa Melayu yang terkenal seperti Marsden dan Winstedt misalnya. − − − Soalan-soalan Pembelajaran 1.

(Edisi Ketiga). Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. Apakah perbezaan antara tatabahasa tradisional dan tatabahasa preskriptif? Mengapakah Latin dan Yunani dikaitkan dengan tatabahasa tradisional? Apakah yang dimaksudkan dengan linguistik moden? 12 . Tatabahasa Tradisional boleh diaplikasikan kepada tatabahasa lain dan bercirikan kajian bahasa sebelum linguistik moden.al. 2. Berikan definisi tatabahasa tradisional. Ciri-ciri tatabahasa ini adalah mengikut acuan pola dan kaedah tatabahasa Latin dan Yunani. Tatabahasa Dewan.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 4 Topik 4: Tatabahasa Tradisional Bahan Bacaan Abdullah Hassan. 3. − Topik 4 hingga 6 menumpukan kepada bentuk-bentuk tatabahasa. Nik Safiah Karim et. Selain itu. (2008). dan rumus-rumus yang menentukan penggunaan bahasa dalam konteks sosial. apsek-aspek lain yang dibincangkan ialah seperti tatabahasa preskriptif. (2008). Bhd. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Penumpuan Topik 4 adalah kepada Tatabahasa Tradisional. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. − Soalan-soalan Pembelajaran 1. 4.

al. Nik Safiah Karim et. Konsep ayat seperti konsep struktur permukaan seperti yang dipegang oleh penganut aliran struktural turut ditekankan dalam topik ini. (2008). Tatabahasa Struktural menganggap bahasa sebagai struktur dan unsur-unsur yang membentuk struktur itu mempunyai hubungan dan sifat tertentu. (2008). Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. − Dalam Topik 5. (Edisi Ketiga). aspek-aspek penting yang dibincangkan ialah definisi Tatabahasa Struktural dan konstituen dalam ayat.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 5 Topik 5: Tatabahasa Struktural Bahan Bacaan Abdullah Hassan. Hal ini adalah kerana ramai yang mengguna dan memahami struktur bahasa pada tahap struktur permukaan daripada tahap struktur dalaman. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. 3. 4. 2. Bhd. Berikan definisi lengkap tatabahasa struktural. Tatabahasa Dewan. − Soalan-soalan Pembelajaran 1. Apakah unsur-unsur yang membentuk struktur tatabahasa struktural? Apakah yang dimaksudkan dengan konsep struktur permukaan dan struktur dalaman? Apakah yang menentukan konstituen dalam ayat? 13 . Unsur-unsur ini juga digunakan untuk menjana ayat dan menentukan struktur konstituennya.

Dalam teori Tatabahasa Generatif diandaikan bahawa setiap ayat mestilah mempunyai subjek sepanjang ia diterbitkan dari struktur dalaman ke struktur luaran. Berikan definisi tatabahasa generatif. Tatabahasa ini telah dipelopori oleh Noam Chomsky pada tahun 1957. 2. Kerangka asas TG yang membezakannya dengan teori lingusitik yang lain seperti struktural ialah TG beranggapan bahawa bahasa terdiri daripada beberapa set rumus. (Edisi Ketiga). 3. (2008). Nik Safiah Karim et. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. 4. Huraikan Rumus Transformasi. Hal ini berlaku kerana TG beranggapan bahawa proses penambahan. Bagaimanakah tatabahasa generatif berbeza daripada tatabahasa sruktural? Jelaskan penggunaan Rumus Struktur Frasa dalam analisis hubungan linguistik dalam ayat. (2008).PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 6 Topik 6: Tatabahasa Generatif (TG) Bahan Bacaan Abdullah Hassan.al. Tatabahasa Dewan. ayat dilihat sebagai unit asas yang mempunyai stuktur luaran dan struktur dalaman dimana hubungan butir linguistik dalam ayat dijelaskan melalui Rumus Struktur Frasa dan pemerian bahasa pula menggunakan Rumus Transformasi. pengguguran dan penukaran merupakan antara proses semulajadi yang berlaku dalam sesuatu bahasa. 14 . − Topik 6 pula membincangkan tentang Tatabahasa Generatif (TG) dari aspek rumus struktur frasa (dalaman) bahasa Melayu. rumus transformasi dan ayat terbitan serta proses penyusunan semula. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. − − − Soalan-soalan Pembelajaran 1. Menurut TG. rumuslah yang telah membentuk sesuatu kata dan ayat dalam sesuatu bahasa. Bhd. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. cara menganalisis sesetengah struktur ayat ialah dengan menggunakan struktur ayat pasif. Dengan kata lain. Selain itu.

Melalui proses pembentukan kata ini. 3. 4. bentuk kata majmuk dan bentuk kata ganda. Tatabahasa Dewan. Nik Safiah Karim et. − − Topik 7 membincangkan tentang pembentukan kata bahasa Melayu yang melibatkan aspek morfologi seperti penggolongan kata. Mengapakah aspek morfologi dikaitkan dengan proses pembentukan kata bahasa Melayu? Apakah perbezaan antara struktur kata dan penggolongan kata? Berapakah jenis penggandaan yang terdapat dalam bahasa Melayu? Apakah jenis-jenis imbuhan dalam bahasa Melayu? 15 . Terdapat beberapa cara membentuk perkataan. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. proses penerbitan kata. (2008). Antaranya ialah melalui proses pengimbuhan. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. Soalan-soalan Pembelajaran 1. bentuk kata terbitan. dan proses-proses lain.al. pemajmukan dan penggandaan. Bhd. 2. (Edisi Ketiga). (2008). bentuk-bentuk yang terhasil adalah seperti bentuk kata tunggal.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 7 Topik 7: Pembentukan Kata Bahasa Melayu Bahan Bacaan Abdullah Hassan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Huraikan tiga subgolongan kata nama. Berlainan pula dengan kata kerja. 16 . kata adjektif dan kata tugas. Nik Safiah Karim et.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 8 Topik 8: Penggolongan Kata Bahasa Melayu Bahan Bacaan Abdullah Hassan. Kata adjektif ialah kata yang memberi sifat kepada sesuatu benda. nama tempat dan nama perkara mempunyai tiga subgolongan di bawahnya. Terdapat empat golongan perkataan utama yang dikelaskan dalam buku Tatabahasa Dewan iaitu kata nama.al. kata sendi dan kata hubung. Huraikan tugas dan fungsi kata adverba. Kata nama yang menunjukkan nama benda. kata tugas adalah perkataan-perkataan yang tidak mempunyai makna sendiri tetapi melakukan tugas-tugas atau fungsi tatabahasa seperti kata adverba. orang dan perkara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (Edisi Ketiga). − Aspek morfologi didalami lagi dengan membicangkan topik penggolongan kata bahasa Melayu dalam Topik 8. kata kerja. nama orang. Jelaskan perbezaan antara kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. (2008). Tatabahasa Dewan. Kata kerja yang mengandungi makna perbuatan pula terdiri daripada dua jenis. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. 2. Topik 8 ini menumpukan kepada golongan kata dan proses penerbitan kata. − − − − − Soalan-soalan Pembelajaran 1. 3. Terangkan perbezaan antara kata kerja dan kata tugas. 4. Bhd. (2008). iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah.

Sebuah ayat mempunyai subjek dan predikat dan begitu jugalah dengan klausa yang mempunyai subjek dan predikat. (2008). Namun begitu. frasa boleh dirumuskan sebagai ayat dalam ayat. Oleh itu. Frasa ialah unsur yang menjadi sebahagian daripada ayat yang terdiri daripada satu perkataan ataupun sekumpulan perkataan yang digabungkan menurut rumus tatabahasa Melayu bagi membawa makna. Huraikan perbezaan antara frasa dan klausa.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 9 Topik 9: Penjenisan dan Pengkelasan Frasa Bahasa Melayu Bahan Bacaan Abdullah Hassan. (Edisi Ketiga). Topik 9 akan menumpukan perbincangan kepada frasa nama dan frasa kerja sahaja. frasa kerja. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2008).al. Bhd. Frasa dan klausa adalah kedua-duanya unsur dalam ayat. 3. Terdapat dua jenis frasa yang dibincangkan iaitu frasa nama dan frasa kerja. 2. Tatabahasa Dewan. − − − Soalan-soalan Pembelajaran 1. setiap frasa mesti mempunyai inti kerana intilah yang sebenarnya membina struktur frasa. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. − Penjenisan dan pengkelasan frasa Bahasa Melayu dalam Topik 9 ini membincangkan tentang frasa dan klausa. Maka tidak hairanlah apabila Za’ba menggelar klausa sebagai ayat kecil. Bagaimana klausa boleh membentuk ayat majmuk? Apakah perbezaan diantara objek dan pelengkap? 17 . Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. 4. Jelaskan perbezaan fungsi frasa nama dan frasa kerja. frasa adjektif dan frasa sendi. Apa yang penting. Nik Safiah Karim et. Terdapat empat jenis frasa iaitu: frasa nama.

Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu klausa sahaja. yang berfungsi mengubah aturan atau struktur ayat serta memperluas sesuatu unsur dalam ayat atau frasa. (2008). 4. 2.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 10 Topik 10: Penjenisan dan Pengkelasan Ayat Bahasa Melayu Bahan Bacaan Abdullah Hassan.al. Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. (2008). Apabila dua perkataan digabungkan maka terbentuklah ayat apabila ia mengandungi subjek dan predikat yang bermakna. dan frasa pula terdiri daripada bentuk-bentuk perkataan. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua dan ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja. − Bab terakhir memfokus kepada golongan jenis ayat dan pola ayat seperti ayat dasar. Ayat tunggal dalam bahasa Melayu juga boleh dibahagikan kepada ayat aktif dan ayat pasif. manakala klausa terbentuk daripada unsur frasa. Oleh yang demikian. Ayat pasif pula boleh dibahagikan kepada ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif. Nik Safiah Karim et. Pola-pola rangka ayat itulah yang disebut pola ayat dasar bagi sesuatu bahasa. Bhd. ayat tunggal. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Huraikan jenis-jenis ayat pasif. Ayat terbitan pula ialah hasil daripada terlaksananya suatu proses gramatis. iaitu melibatkan pelaksanaan rumus transformasi. ayat tunggal juga terbit daripada ayat dasar dan binaan ayat tunggal adalah menyamai ayat dasar. Ayat mengandungi unsur klausa. Ayat dasar ialah ayat yang menjadi dasar atau sumber bagi pembentukan semua ayat lain dalam sesuatu bahasa. Ini menunjukkan bahawa ayat terletak pada peringkat susunan yang tertinggi dalam tatabahasa kerana mengandungi makna yang lengkap. seperti ayat-ayat jenis lain. iaitu mengandungi satu konstituen subjek dan satu konstituen predikat. Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. ayat aktif dan ayat pasif. Tatabahasa Dewan. 3. Adakah ayat dasar dan ayat tunggal terdiri daripada jenis ayat yang sama? Apakah yang anda faham dengan konsep bahawa pembentukan semua jenis ayat adalah terdiri daripada jenis ayat dasar? Jelaskan perbezaan antara ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. 18 . ayat terbitan. Jika dikaji binaan sesuatu ayat itu maka boleh dikesan rangka dasarnya berasal daripada beberapa pola tertentu. − − − − − − Soalan-soalan Pembelajaran 1. (Edisi Ketiga).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful