FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

PANDUAN PEMBELAJARAN
HBML4803 PERBANDINGAN TATABAHASA MELAYU
Jun 2009

.

fotokopi. Open University Malaysia (OUM). Hak Cipta Terpelihara. Open University Malaysia Pusat Reka Bentuk Pengajaran dan Teknologi Open University Malaysia Jun 2009 Diterbitkan oleh: Terbitan Pertama: Hak Cipta @ Open University Malaysia (OUM).PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Jun 2009 Disediakan oleh: Cik Norazlina Mohamad Fakulti Pendidikan dan Bahasa. rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Presiden. ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik. mekanik. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. 3 .

.

................ 17 Minggu 10.......................................................................................................................................... 7 Saranan Bacaan Tambahan ............... 7 Sumber dan Keperluan Kursus ................................................... 18 5 ................................. 8 Panduan Pembelajaran Mingguan.............................. 7 Pengetahuan Asas .............. 9 Minggu 1....................................... 10 Minggu 3................................................................................................................................................................................................................................. 6 Sinopsis Kursus..... 6 Sasaran Kursus .......... 9 Minggu 2........... 11 Minggu 4..................................................................................................... 15 Minggu 8.................................................................................................................................................................................................................... 7 Buku Teks ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8 Penilaian ............................ 6 Keperluan Kursus .......................................... 12 Minggu 5............................................................................................................................................................. 6 Hasil Pembelajaran Kursus ............................................................................................. 6 Beban Kursus ......................................................................................................................................................PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Isi Kandungan Pengenalan Kursus................................................... 13 Minggu 6........... 14 Minggu 7................................................................................ 8 Format Penilaian ........ 8 Penghantaran Tugasan Lewat.................................................................................................................................................................. 16 Minggu 9......................................................................................... 7 Rujukan Penting ..................................................................... 8 Sumber Perpustakaan Digital OUM ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Memahami susur-galur dan aliran di sebalik penulisan tatabahasa Melayu dari zaman Raja Ali Haji hingga hari ini. Anggaran masa pembelajaran ialah seperti yang ditunjukkan di dalam Jadual 1.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu PENGENALAN KURSUS Sinopsis Kursus Kursus ini akan memperkenalkan falsafah tatabahasa (Otto Jespersen. 3. iaitu Tatabahasa Dewan dan dibandingkan dengan tatabahasa-tatabahasa lain yang dikarang oleh Za’ba (1952). bentuk dan ragam sintaksis berdasarkan penulisan tatabahasa yang dibuat oleh ahli tatabahasa yang masyhur di Malaysia. 2. Menjustifikasi perbezaan-perbezaan yang berlaku dalam penulisan tatabahasa Melayu. Sasaran Kursus Sasaran kursus ini ialah: Kursus ini ditawarkan kepada pelajar yang mengikuti Program Sarjana Muda Keguruan major bidang Bahasa Melayu dengan Kepujian (SMK). Omar (1993) dan Abdullah Hassan (2002). Membandingkan pengkelasan sintaksis bahasa Melayu daripada segi binaan. Membandingkan pengkelasan morfologi bahasa Melayu daripada segi bentuk dan fungsi berdasarkan penulisan tatabahasa yang dibuat oleh ahli tatabahasa yang masyhur di Malaysia. Selaras dengan piawaian ini. Beban Kursus Berdasarkan piawaian OUM. Kemudian. kursus yang bernilai tiga jam kredit memerlukan masa selama 120 jam pembelajaran. 6 . Hasil Pembelajaran Kursus Di akhir kursus ini. 1968). Tumpuan akan diberi kepada unsur-unsur tatabahasa sejagat dan unsur-unsur khusus bahasa Melayu. 4. seseorang pelajar itu perlu memperuntukkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. anda haruslah dapat: 1. khususnya prinsip yang mendefinisikan bentuk dan fungsi tatabahasa sesebuah bahasa. kursus ini juga akan membandingkan tatabahasa pegangan dengan tatabahasa yang diperkenalkan oleh sarjana-sarjana Barat. Di samping perbandingan dengan tatabahasa tempatan. pelajar akan meneliti tatabahasa pegangan. Asmah Hj.

Tatabahasa Baru Bahasa Melayu/Indonesia 1 &2. Kuala Lumpur: Sasbadi. 7 .PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Jadual 1: Anggaran Masa Pembelajaran Aktiviti Membaca modul dan menyiapkan latihan Menghadiri 5 sesi tutorial ( 2 jam setiap sesi) Perbincangan atas talian Menyiapkan tugasan Ulangkaji Total Jam Pembelajaran 60 10 15 20 15 120 KEPERLUAN KURSUS Pengetahuan Asas Dalam silibus pengajian. pelajar dikehendaki mengikuti susunan tahap pengetahuan asas yang bermula daripada tahap 1 sehingga ke tahap berikutnya. Petaling Jaya: Penerbitan Sarjana. Asraf Abdul Wahab (1985). Asmah Hj. 2. (2008). Tatabahasa Dewan. S. Kuala Lumpu: Dewan Bahasa dan Pustaka. Arbak Othman (1984). 4. Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Omar (1993). (Edisi Ketiga). (2008). Nik Safiah Karim et. Nahu Melayu Mutakhir.al. Tatabahasa Bahasa Melayu Baku. Rujukan Penting 1. Contoh: SUMBER DAN KEPERLUAN KURSUS Buku Teks Abdullah Hassan.T. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Tatabahasa Bahasa Malaysia. Alisjahbana. 3. (1964). Kuala Lumpur: Zaman Baru Limited. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn.

et al (1988). 2. The Philosophy of Grammar. (1968). PENILAIAN Format penilaian Sila rujuk MyLMS Penghantaran Tugasan Lewat Tugasan yang tidak dihantar menjelang atau pada tarikh akhir tanpa mendapat kebenaran rasmi untuk tempoh penghantaran tambahan daripada tutor kursus akan menyebabkan tugasan tersebut dikenakan penalti. 6.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Saranan Bacaan Tambahan 1. OPAC – Enjin carian bagi pelajar mencari buku-buku. panduan perpustakaan dan bahan bacaan lain yang dimuatkan di perpustakaan digital ini. PPM dan IFLA. artikel. Jespenson. Recommended Reading – cadangan buku-buku terkini berkaitan dengan pembelajaran pelajar lengkap dengan informasi seperti ringkasan kandungan buku. London : Ceorge. TSDASL Facebook. Harian Metro. New Straits Times. Sumber Perpustakaan Digital OUM Para pelajar OUM juga disediakan dengan kemudahan menggunakan Perpustakaan Digital Tan Sri Dr. Jakarta : Balai Pustaka.com. 8 . penerbit dan sebagainya. Utusan Malaysia. 3. O. OUM ID. Online Newspapers – membolehkan pelajar mendapatkan berita-berita terkini melalui Berita Harian. Pelita Bahasa Melayu I – III. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. jurnal. MyLibrary Bulletin – maklumat terkini dari masa ke semasa mengenai perkembangan perpustakaan digital TSDAS dan informasi-informasi berguna mengenai perpustakaan digital ini. A. Moeliono. 2. 4. Allen and Unwin Ltd. 5. katalog. soalansoalan peperiksaan lepas. Zainal Abidin Ahmad (1965). 3. i-TOOLS – menyediakan perkhidmatan yang merangkumi koleksi digital seperti e-Jounals dan e-Books. Tatabahasa Baku Bahasa Indonesia. Library Community – soalan interaktif yang menghubungkan pelajar dengan komuniti OUM melalui Blog@OUM. PERPUN. kamus digital. The Star dan termasuk juga blog seperti Agenda Daily. Abdullah Sanusi yang menawarkan akses seperti: 1.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tatabahasa Dewan. Nik Safiah Karim et. Beri definisi tatabahasa. fungsi dan tugas tatabahasa serta rumusan pengertian tatabahasa. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. Tatabahasa atau dahulunya dikenali sebagai ‘nahu’ adalah bermula dengan perkataanperkataan yang boleh terbina secara semulajadi sebagai perkataan atau dibina dengan imbuhan kepada perkataan lain.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu PANDUAN PEMBELAJARAN MINGGUAN Minggu 1 Topik 1: Falsafah Tatabahasa – Bentuk dan Fungsi Bahan Bacaan Abdullah Hassan. − Topik 1 menjelaskan tentang ciri-ciri penting dalam tatabahasa. sistem. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. atau dengan menggabungkan dua perkataan berlainan menjadi sebuah perkataan baharu. 4. Apa perbezaan antara tatabahasa pegangan dan tatabahasa pedagogi? Bagaimana tatabahasa pedagogi memperlengkap Tatabahasa Dewan? Bincangkan contoh-contoh pengajaran aspek tatabahasa seperti dihuraikan dalam Tatabahasa Dewan yang diubahsuai untuk keperluan pengajaran bahasa Melayu? 9 . pendapat tentang tatabahasa. pengertian tatabahasa. (2008). 3. Perkataan-perkataan yang mempunyai makna ini kemudiannya disusun menjadi ayat-ayat yang bermakna. Tatabahasa pegangan adalah tatabahasa yang dipilih oleh pihak berwajib bagi menentukan sesuatu tatabahasa itu dijadikan pedoman umum untuk semua sekolah.al. (2008). 2. Bhd. (Edisi Ketiga). institut perguruan dan universiti. Terdapat pelbagai konsep tatabahasa yang dikategorikan sebagai tatabahasa pegangan dan tatabahasa pedagogi. − − − − Soalan-soalan Pembelajaran 1. Tatabahasa pedagogi pula adalah tatabahasa yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa.

bebas konteks dan fungsional. Nik Safiah Karim et. − − Soalan-soalan Pembelajaran 1.al. Bhd. (2008). Buku Tatabahasa Dewan telah diputuskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia supaya digunakan sebagai tatabahasa pegangan. (Edisi Ketiga). preskriptif. iaitu cara sesuatu bahasa itu digunakan sama ada dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Melalui susur galur bahasa Melayu. 4.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 2 Topik 2: Susur Galur Perkembangan Penulisan Tatabahasa Melayu Bahan Bacaan Abdullah Hassan. (2008). Tatabahasa Dewan. institut perguruan dan universiti. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. bagaimanakah anda mengaitkan perumpunan bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa lain? Jelaskan jenis-jenis tatabahasa. Mengapakah kita perlu mengetahui jenis-jenis dan perbezaan-perbezaan tatabahasa itu? Apakah unit-unit bahasa yang terlibat dalam analisis tatabahasa? 10 . 3. Tatabahasa adalah merupakan peraturan atau sistem sesuatu bahasa. nosional. − Topik 2 menjelaskan tentang susur galur dan peringkat-peringkat perkembangan penulisan tatabahasa Melayu di samping jenis-jenis tatabahasa seperti tatabahasa formal. Ini bermakna rumus-rumus tatabahasa yang terdapat dalam Tatabahasa Dewan hendaklah dijadikan pedoman bagi mengajarkan tatabahasa Melayu di sekolah. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. deskriptif. 2.

(2008). Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Bhd. Asmah Haji Omar dan Abdullah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Dalam zaman penjajahan Inggeris di Tanah Melayu. Faktor inilah yang telah menarik minta yang tinggi terhadap bahasa Melayu di kalangan pegawai-pegawai Inggeris sehingga menjadikan mereka sarjana bahasa Melayu yang terkenal seperti Marsden dan Winstedt misalnya. Tatabahasa Dewan. Baik sarjana Barat mahupun sarjana tempatan. Apakah aliran-aliran tatabahasa yang terdapat dalam bahasa Melayu? Apakah perbezaan antara aliran-aliran yang dipegang oleh tokoh-tokoh bahasa? Apakah sumbangan utama Dewan Bahasa dan Pustaka dalam memartabatkan bahasa Melayu sehingga ke hari ini? 11 . Selain daripada itu. O. Antara faktor yang menjadikan sarjana-sarjana Barat ini sebahagian daripada sejarah perkembangan bahasa Melayu dan turut dimuatkan dalam kandungan mata pelajaran bahasa Melayu adalah kerana sumbangan-sumbangan mereka yang tidak dapat dinafikan. Nik Safiah Karim et. Antara sarjana-sarjana Barat yang dimuatkan dalam topik ini ialah seperti W. bahasa Melayu telah digunakan untuk tujuan rasmi di Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu. 3. masing-masing mempunyai aliran tatabahasa yang mereka pegang dalam memartabatkan bahasa Melayu. peranan dan sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam memartabat dan memperkukuhkan bahasa Melayu turut dibincangkan.Marsden dan R. Winstedt manakala sarjana-sarjana tempatan yang dibincangkan ialah seperti Pendeta Za’ba. − − − Soalan-soalan Pembelajaran 1.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 3 Topik 3: Tokoh dan Aliran Dalam Tatabahasa Melayu Bahan Bacaan Abdullah Hassan. 4. (Edisi Ketiga). Pegawai-pegawai Eropah (Inggeris) yang bertugas di negeri-negeri Melayu dikehendaki mempelajari bahasa Melayu dan wajib lulus peperiksaan bahasa Melayu sebagai syarat pengesahan jawatan. − Tokoh dan aliran dalam tatabahasa Melayu turut dibincangkan dalam Topik 3. (2008). Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. Senaraikan tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam memartabatkan bahasa Melayu. 2.al.

− Topik 4 hingga 6 menumpukan kepada bentuk-bentuk tatabahasa. Ciri-ciri tatabahasa ini adalah mengikut acuan pola dan kaedah tatabahasa Latin dan Yunani.al. apsek-aspek lain yang dibincangkan ialah seperti tatabahasa preskriptif. Selain itu. 3. (2008). 4. Bhd.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 4 Topik 4: Tatabahasa Tradisional Bahan Bacaan Abdullah Hassan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim et. (2008). Apakah perbezaan antara tatabahasa tradisional dan tatabahasa preskriptif? Mengapakah Latin dan Yunani dikaitkan dengan tatabahasa tradisional? Apakah yang dimaksudkan dengan linguistik moden? 12 . Berikan definisi tatabahasa tradisional. (Edisi Ketiga). Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. − Soalan-soalan Pembelajaran 1. Tatabahasa Dewan. Tatabahasa Tradisional boleh diaplikasikan kepada tatabahasa lain dan bercirikan kajian bahasa sebelum linguistik moden. 2. dan rumus-rumus yang menentukan penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Penumpuan Topik 4 adalah kepada Tatabahasa Tradisional. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah.

PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 5 Topik 5: Tatabahasa Struktural Bahan Bacaan Abdullah Hassan. (2008). Unsur-unsur ini juga digunakan untuk menjana ayat dan menentukan struktur konstituennya. 2. 4. − Dalam Topik 5. (2008). Apakah unsur-unsur yang membentuk struktur tatabahasa struktural? Apakah yang dimaksudkan dengan konsep struktur permukaan dan struktur dalaman? Apakah yang menentukan konstituen dalam ayat? 13 . Tatabahasa Struktural menganggap bahasa sebagai struktur dan unsur-unsur yang membentuk struktur itu mempunyai hubungan dan sifat tertentu.al. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Nik Safiah Karim et. − Soalan-soalan Pembelajaran 1. (Edisi Ketiga). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. aspek-aspek penting yang dibincangkan ialah definisi Tatabahasa Struktural dan konstituen dalam ayat. Tatabahasa Dewan. Hal ini adalah kerana ramai yang mengguna dan memahami struktur bahasa pada tahap struktur permukaan daripada tahap struktur dalaman. Bhd. Konsep ayat seperti konsep struktur permukaan seperti yang dipegang oleh penganut aliran struktural turut ditekankan dalam topik ini. Berikan definisi lengkap tatabahasa struktural. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. 3.

4. Berikan definisi tatabahasa generatif.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 6 Topik 6: Tatabahasa Generatif (TG) Bahan Bacaan Abdullah Hassan. Hal ini berlaku kerana TG beranggapan bahawa proses penambahan. 14 . Huraikan Rumus Transformasi. (2008). rumus transformasi dan ayat terbitan serta proses penyusunan semula. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Dengan kata lain. Bagaimanakah tatabahasa generatif berbeza daripada tatabahasa sruktural? Jelaskan penggunaan Rumus Struktur Frasa dalam analisis hubungan linguistik dalam ayat. Nik Safiah Karim et. cara menganalisis sesetengah struktur ayat ialah dengan menggunakan struktur ayat pasif. ayat dilihat sebagai unit asas yang mempunyai stuktur luaran dan struktur dalaman dimana hubungan butir linguistik dalam ayat dijelaskan melalui Rumus Struktur Frasa dan pemerian bahasa pula menggunakan Rumus Transformasi. Kerangka asas TG yang membezakannya dengan teori lingusitik yang lain seperti struktural ialah TG beranggapan bahawa bahasa terdiri daripada beberapa set rumus.al. 3. Selain itu. Tatabahasa ini telah dipelopori oleh Noam Chomsky pada tahun 1957. Dalam teori Tatabahasa Generatif diandaikan bahawa setiap ayat mestilah mempunyai subjek sepanjang ia diterbitkan dari struktur dalaman ke struktur luaran. 2. (2008). (Edisi Ketiga). Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. − Topik 6 pula membincangkan tentang Tatabahasa Generatif (TG) dari aspek rumus struktur frasa (dalaman) bahasa Melayu. pengguguran dan penukaran merupakan antara proses semulajadi yang berlaku dalam sesuatu bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Menurut TG. rumuslah yang telah membentuk sesuatu kata dan ayat dalam sesuatu bahasa. Tatabahasa Dewan. − − − Soalan-soalan Pembelajaran 1. Bhd.

(2008). − − Topik 7 membincangkan tentang pembentukan kata bahasa Melayu yang melibatkan aspek morfologi seperti penggolongan kata. bentuk kata terbitan. (Edisi Ketiga). 3. bentuk kata majmuk dan bentuk kata ganda. 2. Nik Safiah Karim et. bentuk-bentuk yang terhasil adalah seperti bentuk kata tunggal. dan proses-proses lain. Antaranya ialah melalui proses pengimbuhan. proses penerbitan kata. Mengapakah aspek morfologi dikaitkan dengan proses pembentukan kata bahasa Melayu? Apakah perbezaan antara struktur kata dan penggolongan kata? Berapakah jenis penggandaan yang terdapat dalam bahasa Melayu? Apakah jenis-jenis imbuhan dalam bahasa Melayu? 15 . pemajmukan dan penggandaan. Soalan-soalan Pembelajaran 1. Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.al. (2008). Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Tatabahasa Dewan. 4. Melalui proses pembentukan kata ini. Terdapat beberapa cara membentuk perkataan.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 7 Topik 7: Pembentukan Kata Bahasa Melayu Bahan Bacaan Abdullah Hassan. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn.

orang dan perkara.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 8 Topik 8: Penggolongan Kata Bahasa Melayu Bahan Bacaan Abdullah Hassan. 4. (Edisi Ketiga). Huraikan tiga subgolongan kata nama. 3. Kata nama yang menunjukkan nama benda. − Aspek morfologi didalami lagi dengan membicangkan topik penggolongan kata bahasa Melayu dalam Topik 8. Terangkan perbezaan antara kata kerja dan kata tugas. Tatabahasa Dewan. kata sendi dan kata hubung. 16 . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.al. 2. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. Kata kerja yang mengandungi makna perbuatan pula terdiri daripada dua jenis. (2008). Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Terdapat empat golongan perkataan utama yang dikelaskan dalam buku Tatabahasa Dewan iaitu kata nama. Jelaskan perbezaan antara kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Nik Safiah Karim et. Kata adjektif ialah kata yang memberi sifat kepada sesuatu benda. − − − − − Soalan-soalan Pembelajaran 1. Topik 8 ini menumpukan kepada golongan kata dan proses penerbitan kata. Bhd. kata adjektif dan kata tugas. (2008). nama orang. kata kerja. kata tugas adalah perkataan-perkataan yang tidak mempunyai makna sendiri tetapi melakukan tugas-tugas atau fungsi tatabahasa seperti kata adverba. Berlainan pula dengan kata kerja. Huraikan tugas dan fungsi kata adverba. nama tempat dan nama perkara mempunyai tiga subgolongan di bawahnya.

Frasa dan klausa adalah kedua-duanya unsur dalam ayat. Oleh itu. (Edisi Ketiga). frasa kerja. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. Sebuah ayat mempunyai subjek dan predikat dan begitu jugalah dengan klausa yang mempunyai subjek dan predikat. Bagaimana klausa boleh membentuk ayat majmuk? Apakah perbezaan diantara objek dan pelengkap? 17 . − Penjenisan dan pengkelasan frasa Bahasa Melayu dalam Topik 9 ini membincangkan tentang frasa dan klausa. Topik 9 akan menumpukan perbincangan kepada frasa nama dan frasa kerja sahaja. frasa adjektif dan frasa sendi. Terdapat dua jenis frasa yang dibincangkan iaitu frasa nama dan frasa kerja. 4.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 9 Topik 9: Penjenisan dan Pengkelasan Frasa Bahasa Melayu Bahan Bacaan Abdullah Hassan.al. Apa yang penting. 3. Tatabahasa Dewan. (2008). Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Jelaskan perbezaan fungsi frasa nama dan frasa kerja. 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim et. Huraikan perbezaan antara frasa dan klausa. setiap frasa mesti mempunyai inti kerana intilah yang sebenarnya membina struktur frasa. (2008). frasa boleh dirumuskan sebagai ayat dalam ayat. Terdapat empat jenis frasa iaitu: frasa nama. Frasa ialah unsur yang menjadi sebahagian daripada ayat yang terdiri daripada satu perkataan ataupun sekumpulan perkataan yang digabungkan menurut rumus tatabahasa Melayu bagi membawa makna. − − − Soalan-soalan Pembelajaran 1. Namun begitu. Bhd. Maka tidak hairanlah apabila Za’ba menggelar klausa sebagai ayat kecil.

seperti ayat-ayat jenis lain. Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. − Bab terakhir memfokus kepada golongan jenis ayat dan pola ayat seperti ayat dasar. ayat tunggal juga terbit daripada ayat dasar dan binaan ayat tunggal adalah menyamai ayat dasar. Pola-pola rangka ayat itulah yang disebut pola ayat dasar bagi sesuatu bahasa. Ayat terbitan pula ialah hasil daripada terlaksananya suatu proses gramatis. manakala klausa terbentuk daripada unsur frasa. Nik Safiah Karim et. Tatabahasa Dewan. 3. ayat terbitan. Kuala Lumpur: PTS Publishing Sdn. Bhd. Adakah ayat dasar dan ayat tunggal terdiri daripada jenis ayat yang sama? Apakah yang anda faham dengan konsep bahawa pembentukan semua jenis ayat adalah terdiri daripada jenis ayat dasar? Jelaskan perbezaan antara ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. iaitu melibatkan pelaksanaan rumus transformasi. (2008). Ini menunjukkan bahawa ayat terletak pada peringkat susunan yang tertinggi dalam tatabahasa kerana mengandungi makna yang lengkap. Ayat pasif pula boleh dibahagikan kepada ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif. ayat tunggal. Jika dikaji binaan sesuatu ayat itu maka boleh dikesan rangka dasarnya berasal daripada beberapa pola tertentu. Apabila dua perkataan digabungkan maka terbentuklah ayat apabila ia mengandungi subjek dan predikat yang bermakna. Ayat tunggal dalam bahasa Melayu juga boleh dibahagikan kepada ayat aktif dan ayat pasif. Ayat dasar ialah ayat yang menjadi dasar atau sumber bagi pembentukan semua ayat lain dalam sesuatu bahasa. ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua dan ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja. Ayat mengandungi unsur klausa. iaitu mengandungi satu konstituen subjek dan satu konstituen predikat. Huraikan jenis-jenis ayat pasif. (2008). (Edisi Ketiga).al. Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. 18 . yang berfungsi mengubah aturan atau struktur ayat serta memperluas sesuatu unsur dalam ayat atau frasa. dan frasa pula terdiri daripada bentuk-bentuk perkataan. ayat aktif dan ayat pasif.PANDUAN PEMBELAJARAN HBML4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu Minggu 10 Topik 10: Penjenisan dan Pengkelasan Ayat Bahasa Melayu Bahan Bacaan Abdullah Hassan. Oleh yang demikian. 2. Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu klausa sahaja. − − − − − − Soalan-soalan Pembelajaran 1. 4.