JENIS-JENIS UJIAN

Ujian Rujukan Norma Ujian Rujukan Norma ini mempunyai tujuannya iaitu untuk membandingkan prestasi seorang individu dengan individu-individu yang lain atau membandingkan prestasi kumpulan dengan kumpulan yang lain dengan menggunakan keputusan ujian yang sama. Misalnya, di peringkat sekolah, Ujian Rujukan Norma dijalankan dalam peperiksaan seperti Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Peperiksaan Akhir Tahun dan juga peperiksaan awam sepeti PMR, SPM dan STPM. Markah-markah sesuatu mata pelajaran yang diperolehi sebagai criteria asas untuk membandingkan prestasi pelajar dalam kelas atau antara kelas. Dalam ujian rujukan norma ini juga, soalansoalan ujian lazimnya digubal berdasarkan kepada sukatan pelajaran dalam sesuatu peringkat tertentu dan kesukaran soalan-soalan ujian ini bermula dari tahap mudah (25%), sederhana (50%) dan sukar (25%).

Ujian Rujukan Kriteria Ujian Rujukan Kriteria bertujuan untuk menentukan taraf pencapaian seseorang individu yang dikehendaki dalam sesuatu bidang kemahiran. Di peringkat sekolah, guru menetapkan criteria pada peringkat paling minimum bagi setiap murid dikehendaki mencapai objektif pelajarannya. Ujian rujukan criteria biasanya diadakan setelah sesuatu kemahiran diajarkan. Ujian ini sesuai digunakan untuk menguji sebahagian kecil isi kandungan pelajaran sahaja iaitu satu atau beberapa kemahiran yang telah diajarkan. Keputusan ujian akan digunakan untuk menetukan sama ada murid berkenaan menguasai kemahiran dalam peringkat yang dikehendaki atau tidak. Ujian rujukan criteria juga dikenali sebagai ujian rujukan objektif.

Ujian Pencapaian Ujian pencapaian ialah ujian yang digubal oleh guru untuk mengukur sejauh mana seseorang murid dapat menguasai tajuk-tajuk yang telah diajar oleh guru yang merangkumi aspek pengetahuan, kefahaman dan aplikasi. Ujian ini juga dapat menentukan kesediaan murid untuk memulakan tajuk baru dan juga dapat mengenal pasti masalah yang dihadapi murid bagi tajuk-tajuk yang diuji. Ujian pencapaian boleh dibahagikan kepada dua iaitu Ujian Rujukan Norma dan Ujian Rujukan Kriteria.

Ujian Kecerdasan Ujian kecerdasan juga dikenali sebagai ujian mental. Ujian ini digunakan untuk mengukur kecerdasan mental seseorang individu atau perbezaan antara individu. Ujian kecerdasan ini memberikan bukti tentang potensi yang ditunjukkan oleh murid-murid berdasarkan prestasi mereka dalam ujian tersebut.

Ujian Prestasi Ujian prestasi ialah ujian yang digunakan untuk mengukur kecekapan murid melakukan sesuatu tugas yang melibatkan manipulasi objek yang konkrit dan ianya juga memerlukan murid untuk membuat beberapa tugasan lain sebagai ukuran tambahan. Ujian ini melibatkan penggunaan alat yang konkrit seperti penggunaan gambar dan radas dan tidak hanya tertumpu kepada aspek bahasa dan ujian bertulis.

Ujian Diagnostik Ujian diagnostik digunakan untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, ujian ini juga digunakan untuk mementukan punca-punca yang menyebabkan masalah itu berlaku. Ujian diagnostic ini ditumpukan kepada tajuk tertentu dan itemnya dibina secara terperinci supaya masalah

yang dihadapi oleh setiap murid dapat dikesan bagi tajuk tersebut. Ujian ini penting kerana ia dapat mengenal pasti kelemahan murid dan memberikan peluang kepada guru untuk menjalankan aktiviti pemulihan kepada murid-murid tersebut. Ciri-ciri ujian diagnostic ini ialah ujian ini tidak memberikan skor atau gred kepada murid, ujian ini dijalankan semasa proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dan laporan ujian dibuat dalam bentuk profil perkara yang belum dikuasai pelajar.

Ujian Personaliti Ujian personality ialah ujian yang digunakan untuk mengukur personality pelajar seperti sikap, pendirian, nilai, minat dan motivasi. Ciri-ciri ini diukur melalui alat-alat psikologi berbentuk ujian, inventori, indicator atau indeks.Terdapat tiga alat yang dapat digunakan oleh guru untuk mengukur personality murid iaitu inventori laporan kendiri (apa yang murid kata mengenai dirinya sendiri), inventori sosiometrik (apa yang orang lain kata tentang sesorang pelajar dan teknik pemerhatian (apa yang dibuat oleh pelajar dalam situasi tertentu).

Ujian Bakat Ujian bakat ialah ujian yang digunakan untuk membuat telahan tentang bakat atau keistimewaan yang dimiliki oleh murid. Ujian bakat dapat dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu ujian bakat yang berasaskan kajian besar-besaran dan ujian bakat yang berasaskan keperluan tertentu. Ujian ini juga bertujuan untuk memberikan maklumat asas untuk membuat jangkaan tentang prestasi masa depan seseorang pelajar dalam sesuatu bidang.