Penghargaan

Pada mulanya, ucapan terima kasih ini ditunjukan kepada guru Geografi saya, Puan Lee Shuk Mengk yang banyak memberi tunjuk ajar dan penganjaran kepada saya dan rakan-rakan sekalian. Beliau bukan sahaja menerangkan format pelaksanaan projek kursus dengan teliti, malah juga memberi nasihat dan penerangan tentang hasil yang dibuat untuk projek kursus tersebut. Tidak lupa juga saya merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Pengetua sekolah, Encik Lee Chin Hoi kerana membenarkan kami menjalankan kajian ini dengan sepenuh-penuhnya.

Seterusnya, saya juga ingin berterima kasih kepada ibu bapa saya, Encik Hii John Tack dan Puan Yap Fung Yee yang memberi dorongan dan sokongan yang moral kepada saya. Mereka juga memberi bantuan yang secukupnya untuk membantu saya membuat penyelidikan tentang kitar semula sama ada di sekolah atau perpustakaan daerah Sandakan. Tambahan pula, saya mengucapkan terima kasih kepada rakan sekelas saya terutamanya seperti Samuel Kwan Zhe Yang, Lee Lit Hong dan Phang Wei Terd yang rela berkongsi maklumat dengan saya. Tanpa mereka, saya pasti tidak sempat untuk memperolehi dan menganalisis maklumat dalam masa yang ditetapkan.

Akhir sekali, saya amat berterima kasih kepada semua pihak yang amat membantu saya dalam projek kajian tersebut. Semoga kajian folio ini dapat memberi kesedaran tentang kepentingan kitar semula dan sekali lagi terima kasih sekalung budi.