Apa maksud penyelidikan Etnografi? Ia berasal daripada perkataan Greek, ´Ethnosµ bererti manusia, bangsa atau budaya.

Ia sejenis kajian lapangan yang berbentuk pemerhatian yang sering digunakan dalam kajian sosiologi dan antropologi. Menurut Sabitha Marican (2005), etnografi sebagai penjelasan bertulis mengenai sesuatu budaya tentang adat, kepercayaan, tingkah laku yang berdasarkan kepada maklumat-maklumat yang dikumpulkan dari kerja lapangan. Ia adalah kajian deskriptif ke atas budaya, sub budaya, institusi atau kumpulan sesebuah masyarakat.

€

Menurut Creswell (2005), etnografi merupakan bentuk kajian kualitatif untuk menerangkan, menganalisa dan Meninterpretasi bentuk ´culturesharingµ sesuatu kumpulan seperti tingkah laku, kepercayaan, bahasa, ekonomi, struktur politik, interaksi, kehidupan dan gaya dalm perhubungan. Untuk memahami ´culture-sharingµ, seseorang pengkaji perlu meluangkan masa dilapangan untuk temubual, memantau dan mendokumentasi bagi memahaminya. Masa yang lama diambil, mka data dapat direkodkan dengan terperinci.

€

Ringkasnya, etnografi ialah gambaran dan belajar tentang budaya manusia dalam skala yang kecil yang saling berintraksi.

Etnografi secara umumnya ialah kaedah kerja lapangan (pemerhatian). Teknik ini biasanya berkaitan dengan disiplin antropologi. Dalam teknik ini data dan maklumat diperolehi dengan merujuk kepada kajian pemahaman dan pemerhatian terhadap budaya dan sub-budaya. Pengkaji akan terlibat sama dalam masyarakat yang dikaji dan akan berinteraksi dengan mereka. Contohnya kajian amalan pemujaan oleh satu golongan etnik di sesuatu kawasan penempatan. Kajian yang dibuat oleh pengkaji atau penyelidik biasanya berkisarkan kepada memahami budaya masyarakat tersebut dan membezakan ciri-ciri budaya itu dan melihat persamaan dengan budaya lain.

1.

2.

3.

4.

Etnografi akademik Kajian ini berusaha untuk menambah pengetahuan mengenai sesuatu budaya atau mengenal pasti corak interaksi sosial, seperti konsep ´darahµ dalam hubungan kekeluargaan Orang Asli. Etnografi aplikasi Bertujuan membangunkan satu pentafsiran yang menyeluruh terhadap sesuatu masyarakat atau institusi sosial seperti hospital, sekolah dan agensi kerajaan. Etnografi tradisional atau klasik Penyelidik akan tinggal bersama dan menghurai pelbagai kumpulan sosial seperti Mat Rempit dan pemain judi profesional. Etnografi analitik Melibatkan kerja lapangan seperti pemerhatian, temu bual, pengumpulan dokumen, membuat rakaman dll. Ia amat popular dan biasanya digunakan oleh penyelidik.

1. Etnografi Kritikal 2. Etnografi Realistik 3. Kajian Kes Etnografi 4. Etnografi Pengakuan 5. Etnografi Auto 6. Etnografi Mikro 7. Etnografi Feminis 8. Sejarah Hidup 9. Etnografi Novel 10. Etnografi Postmodern

Lazimnya 3 jenis Etnografi sering digunakan oleh penyelidik, iaitu:
a)

b)

c)

Etnografi Kritikal ² penyelidikan berbentuk politikal dan bertujuan menyatakan sesuatu ketidakadilan atau membantah sesuatu dominasi ke atas sesebuah kumpulan dalam masyarakat seperti hak wanita dan kes buli di sekolah. Etnografi Realistik ² pula bertujuan memberi gambaran sebenar tentang sesuatu budaya atau sistem dan biasa dijalankan oleh ahli budaya atau ahli antropologi terhadap kehidupan sebenar seperti cara hidup keluarga, pekerjaan, jaringan sosial dan sistem status. Kajian Kes Etnografi - tumpuan pada penyelidikan terhadap aktiviti sesuatu kumpulan yang spesifik atau corak tingkah laku yang dibentuk dalam suatu jangkamasa tertentu.

1.

Tumpuan untuk memahami tingkah laku manusia dalam kumpulan kecil yang melibatkan penyelidik dan respondan dalam kajian. Kajian melibatkan persekitaran semulajadi atau di tapak kajian (Gay & Airasian, 2003). Ia bermaksud pembolehubah yang dikaji itu berada dalam persekitaran semulajadi dan persekitaran yang tidak di kawal oleh penyelidik (Sabitha Marican, 2005). Kajian melibatkan interaksi bersemuka penyelidik dan responden (Gay & Airasian, 2003), iaitu seperti pemerhatian dan temu bual oleh penyelidik (bertanyakan soalan dengan jelas).

2.

3.

4.

Keputusan pemerhatian akan dicatatkan dalam bentuk nota serta dihuraikan semula dan disusun semula untuk dianalisis secara keseluruhan (Sabitha Marican, 2005). Menurut Hammersey (1998), pengumpulan data secara tidak berstruktur, iaitu tidak mengikut sepenuhnya perancangan di awal kajian dan data diambil berbentuk data-data mentah. Kajian menggunakan pelbagai sumber data (pemerhatian, rakaman, temu bual, pita audio dan peta video (Massey, 1998). Manakala menurut Hammersley (1998), walaupun data didapati pelbagai sumber, pemerhatian dan perbualan yang tidak formal akan menjadi sumber utama.

5.

6.

7. Kajian menggunakan konsep kebudayaan
sebagai mekanisme menginterpretasi keputusan yang diperolehi untuk memhami isu yang dikaji (Gay & Airasian, 2003).

1.

Kajian perkembangan kanak-kanak dalam masyarakat di Arfika Barat oleh Lancy (1996) telah mengambarkan kanak-kanak belajar secara tidak formal melalui pemerhatian mereka ke atas ibu bapa dan masyarakat sekitar. Kajian tentang gaya hidup di kalangan kaki tangan awam yang telah pencen dan dbagaimana mereka habiskan wang pampasan yang diterima (Sabitha Marican 2005) Kajian di kalangan wanita yang mempunyai anak yang berhadapan dengan masalah tempat perlindungan atau tidak ada rumah (Thrasher & Muwbary, 1995)

2.

3.

Menurut Jean J Schensul penyelidikan ini ialah: 1.

(2005),

kelebihan

Etnografi boleh digunakan sama ada kuantitatif atau kualitatif. Penyelidik boleh berinteraksi berdepan dengan sampel tau subjek yang terlibat. Refleksi lebih tepat diperolehi terhadap perspektif dan tingkah laku perserta / sampel.

2.

3.

4. Penyelidik boleh menggunakan pelbagai data yang dikutip lebih tepat dan mempunyai kebolehpercayaan tinggi, 5. Pengumpulan datanya lebih induktif, interaktif dan boleh diulang. 6. Strategi lebih analitik untuk membina teori, tingkah laku atau pembudayaan setempat.

6.

Menggunakan konsep budaya sebagai alat untuk melihat komuniti dan menginterpretasikan keputusan yang didapati. Rangka dan tindakan penyelidikan dapat dilakukan berdasarkan konteks sosio politik dan sejarahnya.

7.

8. Kaedah etnografi sangat berguna kepada kumpulan peniaga untuk memahami bagaimana pengguna menggunakan produk dan perkhidmatan mereka (Miller, Daniel, 1987)

1.

Perspektif pengkaji berkemungkinan dipengaruhi oleh kecederungan budayanya sendiri. Data diperolehi tidak lengkap kerana responden tidak memenuhi ciri yang ada dalam budaya yang dikaji, tidak jujur dan banyak pantang larang. Tempoh masa kajian terlalu lama sehingga bertahun-tahun kerana pengkaji perlu membuat pemerhatian yang penuh ke atas sesebuah masyarakat yang dikaji.

2.

3.

Walaupun terdapat kelemahan, namun kaedah ini amat perlu dan penting untuk dilaksanakan kerana dapatan kajiannya banyak membantu dan memberi maklumat yang diperlukan oleh pihakpihak atau organisasi tertentu untuk mereka melaksanakan dasar atau rancangan di masa hadapan.