September 2007

JABATAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM LATIHAN PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN

PERI GKAT ASAS

MODUL 1
Amalan dan Prinsip Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran

Modul 1

AMALAN DAN PRINSIP PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN
1.0 Pengenalan: Kursus ini bertujuan memperkenalkan asas-asas Pendidikan Khas, konsep keperluan dan murid-murid berkeperluan khas. Ia juga

memberi pengenalan dan kemahiran asas kepada guru supaya dapat mengendalikan kelas-kelas khas bermasalah pembelajaran dengan berkesan. Kemahiran asas yang akan diperkenalkan ialah amalan dan prinsip pendidikan khas, struktur organisasi dan institusi-institusi yang terlibat.

2.0

Matlamat: Mewujudkan kesedaran dan pembina sikap yang positif terhadap perlaksanaan Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran.

3.0

Objektif : 3.1 Guru-guru mendapat pendedahan dan pengetahuan terhadap latar belakang Program Pendidikan Khas Bermasalah

Pembelajaran di Malaysia. 3.2 Memberi maklumat tentang prosedur kemasukan murid-murid khas ke Program Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran. 4.0 Jangkamasa: 2 jam

5.0

Kandungan Bahagian 1 : Falsafah, Visi, Misi dan Sejarah Pendidikan Khas Bahagian 2 : Struktur Organisasi Pendidikan Khas di peringkat Kementerian, Jabatan dan Sekolah Bahagian 3 : Program Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran Bahagian 4 : Prosedur Kemasukan Kanak-kanak Berkeperluan Khas ke Program Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran Bahagian 5 : Pengenalan Akta Pendidikan Khas dalam negara Bahagian 6 : Arahan dan Pekeliling Pendidikan Khas 2

berakhlak mulia. berupaya. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. 3 . berketrampilan.Modul 1 BAHAGIAN 1 FALSAFAH DAN SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KHAS 1. rohani. berhaluan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.” 1. mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai seorang individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan falsafah pendidikan negara. beriman. masyarakat dan negara.” Refleksi : Huraikan perbezaan dan persamaan antara Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Khas. berdikari.2 Falsafah Pendidikan Khas “Pendidikan Khas di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Modul 1 1.4 Misi Pendidikan Khas Menyediakan pendidikan yang berkualiti kepada murid-murid berkeperluan khas untuk menjadikan mereka insan yang mampu berdikari. 1.5 Sejarah Perkembangan (PKBP) Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran diwujudkan berdasarkan kepada keputusan perbincangan Jawatankuasa Advokasi Persatuan Kanak-Kanak Terencat Akal Selangor & Wilayah Persekutuan pada 3 Oktober 1987. Kuala Lumpur ( dua 4 . berjaya dalam hidup dan memberikan sumbangan bakti kepada masyarakat dan negara.3 Visi Pendidikan Khas Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada murid-murid berkeperluan khas ke arah kecemerlangan hidup sejajar dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Refleksi : Sejauhmanakah visi dan misi Pendidikan Khas tercapai selepas program PKBP dilaksanakan lebih dari satu dekad? 1. 1988 Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan menubuhkan Kelas Khas Bermasalah Pembelajaran (KKBP)yang pertama di SRK(L) Jalan Batu 1.

SMK Seksyen 9. 1992 Pembukaan program Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran (PKBP) di seluruh negara secara berperingkat. 1990 Ujian Percubaan Alat Penilaian Kelas Khas Bermasalah Pembelajaran (KKBP). tiga orang guru terlatih).Modul 1 kelas dengan dua puluh orang murid. UKM.Pendidikan Inklusif bermula (Sumber data: JPK) 5 . 1993 Pendidikan Khas di Falkuti Pendidikan. Shah Alam. 1994 Pembukaan program Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran perintis di peringkat sekolah menengah di SMK Yaacob Latiff. Program ini merupakan program gabungan Prinsip Pendidikan Am dan Prinsip Pendidikan Khas. Selangor. Mesyuarat menganalisa data dari ujian percubaan di Universiti Malaya. Jalan Peel dan SMK Bandar Baru Sentul. Shah Alam. Kuala Lumpur. Jabatan Pelajaran Selangor membuka dua kelas di SRK Jalan Raja Muda. 1995 . di mana dua ratus orang murid dari kelas-kelas percantuman telah diuji. 1991 Kursus satu tahun bermasalah pembelajaran bermula di Maktab Perguruan Ilmu Khas. Seksyen 4.

struktur organisasinya adalah sebagaimana rajahrajah berikut Struktur Organisasi Pendidikan Khas di Peringkat Kementerian Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Bahagian Perancangan & Pembangunan Bahagian Pengurusan Sekolah Bahagian Latihan dan Khidmat Bantu Unit Pengurusan 6 . JABATAN DAN SEKOLAH.Modul 1 BAHAGIAN 2 STRUKTUR ORGANISASI PENDIDIKAN KHAS DI PERINGKAT KEMENTERIAN.0 : Setiap badan mempunyai struktur organisasi masing-masing. 2. Bagi Pendidikan Khas pula.

Modul 1 2. Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Guru Penolong Kanan Kurikulum Penyelaras Pendidikan Khas Guru Guru-guru Pendidikan Khas Murid Murid 7 .2 : Struktur Organisasi Pentadbiran Pendidikan Khas Di Peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Dan Di Peringkat Sekolah PENGARAH PELAJARAN NEGERI Ketua Sektor Pengurusan & Perkhidmatan Ketua Sektor Pengurusan Sekolah Ketua Sektor Pengurusan Akademik Ketua Sektor Pembangunan Manusia Ketua Sektor Pendidikan Islam & Moral Unit Pendidikan Khas Contoh kedudukan penyelaras di sekolah (rendah & menengah) GURU BESAR/ PENGETUA SEK.

Modul 1 Refleksi : Lakarkan struktur organisasi Program Bermasalah Pembelajaran di sekolah anda. Pendidikan Khas Struktur Organisasi Program Pendidikan khas Bermasalah Pembelajaran Sekolah . 8 .

0 Definisi Pendidikan Khas ? Pendidikan Khas bererti program yang dirancang khusus untuk memenuhi pelbagai keperluan murid-murid khas. peralatan khas.1 Ciri-ciri Program Pendidikan Khas Antara beberapa perkara penting yang perlu dititikberatkan sebelum program pendidikan khas dapat dilaksanakan adalah seperti berikut : • • • • • • • • • guru-guru terlatih khas pendekatan pelbagai disiplin rancangan pendidikan individu kurikulum khas objektif pengajaran yang nyata. Ini termasuk pengunaan bahan-bahan khas. penyimpanan rekod dan RPI kaedah pengajaran khas 9 . bermakna dan berjangka pendek analisis tugasan penglibatan murid secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran penilaian berterusan.Modul 1 BAHAGIAN 3 PROGRAM PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN 3. Ia bertujuan untuk MENDIDIK dan MEMBENTUK murid melalui • • • perkembangan mental kestabilan emosi integrasi sosial 3. teknik pengajaran dan pembelajaran mengikut tahap kebolehan dan keupayaan murid.

Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan. Kuala Lumpur) 10 .2 Siapakah yang terlibat dalam Pendidikan Khas ? Pendidikan Khas melibatkan SEMUA murid-murid berkeperluan khas yang diajar oleh guru terlatih khas. 3. Pendidikan Khas juga melibatkan pelbagai khidmat sokongan untuk membantu murid-murid khas belajar dengan lebih berkesan.3 Murid-murid Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran Murid-murid bermasalah pembelajaran merupakan golongan muridmurid yang telah dikenalpasti dan disahkan oleh pakar profesional klinikal sebagai mengalami kecacatan yang mengganggu proses pembelajaran. Kecacatan yang dialami boleh dikategorikan mengikut tahap kefungsian murid-murid dalam kemahiran-kemahiran berikut : • • • • • • kognitif tingkahlaku sosial/perkembangan sosial penguasaan bahasa lisan/pertuturan penguasaan membaca kemahiran perkembangan (development skills) kemahiran matematik (sumber : Unit Pendidikan Khas.Modul 1 • bimbingan dan kaunseling ibu bapa dan murid 3.

Kementerian pendidikan Pelajaran juga menjalankan program integrasi khas bermasalah penglihatan. Senarai nama murid pada daftar program Pendidikan khas.4 Program Integrasi Pendidikan Khas Selain daripada sekolah khas. 3. Pendidikan inklusif boleh dijalankan dalam dua bentuk: 3.5 Pendidikan Inklusif Pendidikan Inklusif adalah program bagi menempatkan murid Pendidikan Khas yang telah menguasai sebahagian atau sebahagian besar mata pelajaran (akademik) ke kelas biasa untuk mengikuti suasana pembelajaran normal. Waktu selebihnya mengikuti program di kelas khas. 11 .5.1 Separa Inklusif Murid mengikuti pembelajaran di kelas biasa untuk mata pelajaran tertentu sahaja. Mengambil ujian mata pelajaran terlibat sama dengan murid biasa. bermasalah pendengaran dan bermasalah pembelajaran. Program integrasi ini dikendalikan dan menerima bantuan peruntukan daripada Jabatan Pendidikan Negeri yang menjadi Pusat Tanggungjawab. Guru Pendidikan Khas terlibat sebagai pembimbing atau guru pendamping.Modul 1 3.

Pelajar pendidikan khas yang layak dari segi pencapaian akademik boleh diberi peluang untuk mengambil peperiksaan UPSR/PMR/SPM dsb.5.Modul 1 3. a) b) c) 12 .2 Inklusif Sepenuh Masa Murid mengikuti semua mata pelajaran di kelas biasa seperti murid biasa. Senarai nama murid kekal dalam daftar kelas khas. Guru kelas biasa boleh rujuk atau minta bantuan daripada guru Pendidikan Khas (guru pendamping) sekiranya terdapat sebarang masalah sama ada dari segi pembelajaran atau tingkahlaku. atau Refleksi : amakan tiga buah sekolah di kawasan anda yang mempunyai Pendidikan Inklusif bagi murid-murid PKBP. Program Pendidikan Inklusif ini boleh dilaksanakan di sekolah rendah dan menengah bergantung kepada laporan prestasi atau RPI oleh guru untuk menentukan sama ada seseorang murid itu layak sebaliknya.

Modul 1 BAHAGIAN 4 PROSEDUR KEMASUKAN MURID-MURID PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN TAHUN PERTAMA DI PROGRAM INTEGRASI Mula Ambil Borang Pendaftaran Kanak-Kanak Berkeperluan Khas di Jabatan Pelajaran Negeri Isi Borang dan Buat Pemeriksaan Kembalikan Borang Yang Lengkap ke Jabatan Pelajaran Negeri Proses Penilaian Temuduga Ibu bapa Tawaran Penempatan Tempoh Percubaan Pengesahan Penempatan 13 .

Modul 1 4.1 Struktur Perkhidmatan Pendidikan Khas tahap perkhidmatan Perkhidmatan Pendidikan Khas (Deno. 1970) 1 sekolah berasrama penuh 2 kelas khas sepenuh masa 3 kelas biasa separuh masa kelas khas separuh masa 4 kelas biasa dengan perkhidmatan pendidikan sokongan 5 kelas biasa dengan perkhidmatan rundingan untuk guru normal 6 kelas normal sepenuh masa 7 bilangan murid 14 .

2 Perkhidmatan dan Penempatan Murid Khas Kurang Teruk Tahap 6 : Pusat Penjagaan/ Latihan Harian Tahap 5 : Kelas Khas penuh masa Program Khas dengan Guru Khas Tahap Masalah Bilangan murid Tahap 4 : Kelas Khas – Separuh Masa Program Khas – Guru Biasa Tahap 3 : Kelas Biasa – Guru Biasa Perkhidmatan Guru Khas Tahap 2 : Kelas biasa – Guru Biasa Khidmat sokongan dan Guru Khas Ringan Ramai Tahap 1 : Kelas Biasa Guru Biasa Kurikulum Biasa 15 .Modul 1 4.

jikalau mereka tidak bersetuju dengan keputusan pentadbiran sekolah. 5.Modul 1 BAHAGIAN 5 PENGENALAN AKTA PENDIDIKAN KHAS DALAM NEGARA 5.1 Akta Pendidikan Bagi Semua Jenis Kanak-Kanak Cacat 1975 Public Law 94-142 Komponen-komponen : 5.1. 5. Ibu bapa murid-murid khas berhak mendengar “due process” yang tidak berat sebelah.4 Keizinan Ibu bapa Sebelum murid-murid dinilai. 5. ditempatkan atau dirancang pendidikannya.1.1 Mengenalpasti kanak-kanak khas Mengenalpasti kanak-kanak khas melalui ujian saringan.3 “Due Process” Ibu bapa/Penjaga murid-murid khas berhak mendapat penerangan yang secukupnya.1.1.2 Pendidikan Percuma Memastikan setiap murid khas diberi pendidikan percuma. 16 . terlebih dahulu mesti mendapat keizinan daripada ibu bapa murid-murid tersebut.

5 Persekitaran yang tidak terhad Murid-murid khas mesti diberi pendidikan di dalam keadaan persekitaran yang tidak terhad. budaya dan ketidakupayaan murid-murid tersebut.9 Kursus dalam Perkhidmatan Latihan mesti diberi kepada guru-guru khas dan para profesional yang berkaitan dengan pendidikan khas. 5. Penilaian ini hendaklah adil dari segi bahasa. 5. perancangan.6 Rancangan Pendidikan Individu Setiap murid mesti disediakan RPI secara bertulis mengikut tahap pencapaian dan keperluannya.Modul 1 5. penilaian dan penempatan mesti dirahsiakan.1. penilaian dan penempatan anak-anak mereka.1. 17 .1. yang konsisten dengan keperluan pendidikannya dan seboleh-bolehnya biasa.1.7 Penilaian yang tidak berat sebelah Murid-murid khas perlu dinilai di dalam semua bidang yang berkaitan dengan ketidakupayaan mereka.8 Rahsia Segala keputusan-keputusan perancangan. 5.1. Walaubagaimanapun ibu bapa dibenarkan meneliti rekod-rekod. bersama dengan murid-murid 5.

5. 5.10 Penglibatan Ibu bapa Ibu bapa perlu melibatkan diri dalam program pendidikan khas.1.2 Surat Pekeliling Surat Pekeliling Pendidikan Khas merujuk kepada arahan-arahan.Modul 1 5. dasardasar atau peraturan-peraturan yang telah diputuskan oleh Jabatan Pendidikan Khas atau Kementerian Pelajaran Malaysia untuk dipatuhi atau dilaksanakan.3 Kepentingan Surat Pekeliling • • • • • • panduan tindakan rujukan menyampaikan maklumat terkini penyelarasan program melindungi kepentingan murid-murid khas memberi penjelasan atau pentafsiran maklumat 18 .

Penempatan manakah yang merupakan penempatan yang paling terhad? (A) Kelas khas (B) Bilik resos (C) Sekolah khas harian (D) Sekolah khas berasrama 3. Apakah prinsip utama yang ditekankan dalam Falsafah Pendidikan Khas? (A) pendidikan untuk semua (B) program berlandaskan kefungsian (C) pergaulan yang berterusan dengan murid biasa (D) keperluan kasih sayang dan penerimaan kumpulan 2. Berapa jenis penempatan pendidikan disediakan untuk murid-murid berkeperluan khas.Modul 1 KUIZ 1. Yang manakah antara berikut merupakan usaha yang membantu mencapai matlamat ini? (A) penyediaan guru-guru yang bertauliah dan berkelayakan (B) pengajaran dilakukan mengikut tahap kebolehan murid (C) penekanan kepada penguasaan kemahiran pra-vokasional (D) kebenaran untuk mengubahsuaikan kurikulum mengikut tahap kebolehan murid 19 . Salah satu berkeperluan matlamat khas pendidikan dapat khas ialah dan supaya murid-murid kepada berdikari menyumbang perkembangan negara.

Modul 1 4. semua faktor yang berikut perlu diambil kira kecuali (A) khidmat sokongan perlu disediakan (B) guru khas perlu selalu berkerjasama dengan guru kelas biasa (C) guru kelas mesti terlatih dalam bidang pendidikan khas (D) beberapa pengubahsuaian perlu dijalankan untuk membantu murid dalam pembelajaran 5. Yang manakah antara berikut tidak termasuk dalam tugasan guru khas di sekolah? (A) mengawasi skim buku teks (B) mendapatan sokongan dan penglibatan komuniti (C) melaksanakan program yang diperlukan oleh murid khas (D) menyediakan khidmat bimbingan dan kaunseling untuk murid dan ibu bapa jika perlu 20 . Bagi menjayakan pelaksanaan pendidikan inklusif.

Bahagian Sekolah. & Crealock. John (1990) Educating Children with Special Needs. 21 .Prentice Hall : New York. Buku Panduan Rancangan Pendidikan Individu (RPI) murid-murid berkeperluan khas. (1986) Instructional Strategies for Students with Special Needs. .Prentice Hall : New York. Dan G. Kuala Lumpur : Unit Pendidikan Khas. Kementerian Pelajaran Malaysia (2000). (1990) Methods and Strategies for Special Children.Modul 1 Bahan rujukan/bacaan tambahan Ashman. (1992) Surat Pekeliling-Pekeliling Pendidikan Khas (1979 – 1991). Cole. Prentice Hall : New York. Peter & Chan Lorna. . Kementerian Pelajaran Malaysia. Carol. Adrian & Elkiar. Bachor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful