TEKS UCAPAN YB.

DATUK SERI NOH BIN HAJI OMAR, MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI MALAYSIA SEMPENA MAJLIS PENYAMPAIAN ELAUN SARA HIDUP NELAYAN KAWASAN PARLIMEN TANJONG KARANG DI DEWAN MCA PASIR PENAMBANG, KUALA SELANGOR JUMAAT - 28 JANUARI 2011 WAKTU KETIBAAN - 4.45 PETANG

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Sejahtera. Salam 1Malaysia. YB Dato’ Mohd Johari bin Baharom, Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani YB Tuan Chua Tee Yong, Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani YBhg Dato’ Mohd Hashim bin Abdullah, Ketua Setiausaha, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani YH Dato’ Ahamad Sabki bin Mahmood, Ketua Pengarah Jabatan Perikanan Malaysia YH Dato’ Haji Mohad Khazin bin Hamzah, Ketua Pengarah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia YBrs Encik Abdul Rahman bin Haji Ellis, Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan) LKIM Encik Mohd Hanifiah bin Hussein, Pengarah LKIM Negeri Selangor
1

Ketua-Ketua Jabatan/Agensi Industri Asas Tani Ahli-Ahli Yang Berhormat Dato-Dato, Datin-Datin Dif-Dif Kehormat Wargakerja Jabatan/Agensi Industri Asas Tani

Kementerian

Pertanian

dan

Kementerian

Pertanian

dan

Pengerusi dan Pengurus Besar Persatuan Nelayan Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian.

1.

Saya bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersama-sama pada petang ini bagi

kerana dapat hadir

menjayakan majlis untuk para nelayan di kawasan Parlimen Tanjong Karang dan ini merupakan kesempatan bagi saya bertemu serta beramah mesra dan secara tidak langsung dapat mengeratkan lagi silaturahim antara pihak Kementerian, Jabatan dan Agensi bersama tuan-tuan masyarakat nelayan di sini. Semoga pertemuan kali ini menjadi penggerak terbaik bagi tahun 2011 ini bagi kita sama-sama menggerakkan sektor perikanan ke arah yang lebih baik. Saudara Saudari para hadirin Sekalian,

2

2.

Dalam

usaha

meningkatkan

hasil

tangkapan

ikan,

Kementerian telah memperuntukkan RM 170.5 juta. Daripada jumlah ini, RM132.3 juta untuk menampung elaun sara hidup nelayan dan pemilik bot perikanan serta RM38.2 juta sebagai insentif tangkapan ikan. Ingin saya maklumkan disini bahawa penerima elaun sara hidup serta insentif yang diberi ini bukan hanya tertumpu kepada nelayan Melayu sahaja malah penumpuan kita turut kepada nelayan Cina iaitu sebanyak

26.8 peratus, India 0.6 peratus dan lain-lain bangsa sebanyak 1.3 peratus.

3.

Pada petang ini, LKIM akan menyampaikan bayaran

elaun RM200.00 kepada saudara saudari masyarakat nelayan yang layak menerimanya iaitu seramai 395 orang. Semua sudah tahu bahawa kerajaan memperuntukkan jumlah yang besar bagi membantu para nelayan. Dengan pemberian elaun sara hidup ini, pihak Kementerian berharap ia dapat membantu meningkatkan ekonomi para nelayan dan mengurangkan bebanan hidup seharian.

4.

Lembaga

Kemajuan

Ikan

Malaysia

(LKIM)

yang

berperanan meningkatkan sosio ekonomi nelayan sedang dalam usaha meningkatkan penggunaan pendapatan teknologi nelayan moden dan dalam

memperkenalkan

penangkapan ikan melalui program Transformasi Nelayan.

3

5.

Bagi program yang diwujudkan ini, kita mensasarkan

nelayan memperoleh pendapatan melebihi RM1,000 sebulan yang mana akan mengurangkan jumlah nelayan miskin selain meningkatkan kualiti ikan dan produktiviti yang lebih tinggi. Di bawah KPI Menteri yang dilaksanakan dalam tempoh setahun iaitu tahun 2009 – 2010 yang dilaksanakan oleh LKIM ramai nelayan miskin tegar yang diberi bantuan telah dapat meningkatkan pendapatan mereka. Ada nelayan yang mampu mencapai tiga kali ganda peningkatan pendapatan mereka dan menghampiri garis golongan berpendapatan sederhana.

Contohnya Encik Amir Hamzah Mat Shaari daripada Kampung Sungai Nipah, Bagan Datoh Perak. Sebelum mendapat bantuan pendapatan beliau hanya RM700 sebulan. Pihak LKIM beri bantuan berupa peralatan tangkapan ikan dan sampan, beliau kini mampu memperoleh pendapatan mencecah

RM2,500.00 sebulan.

6.

LKIM juga telah melaksanakan pelbagai program bagi

membantu masyarakat nelayan antaranya melalui program Dana Nelayan. Program ini telah diperkenalkan pada tahun 2003 bagi menyediakan pinjaman mudah kepada nelayan pantai untuk pembelian bot dan peralatan baru atau

meningkatkan keupayaan bot yang sedia ada. Pada tahun 2006, Dana Nelayan ini telah kita perluaskan kepada Skim

4

Pinjaman Transformasi Nelayan Tradisonal kepada nelayan moden dan komersil iaitu pinjaman secara berkumpulan bagi membina dan menaiktaraf bot yang lebih besar. Bagi Negeri Selangor seramai 160 orang nelayan telah diberi pinjaman di bawah skim berkenaan dengan nilai keseluruhan pinjaman berjumlah RM3.6 juta. Dan bagi tahun 2011 ini merupakan tahun kutipan semula dana-dana nelayan yang dipinjam dan untuk itu, saya mahu, bagi yang telah membuat pinjaman diharap tuan-tuan dapat membuat bayaran balik seperti yang telah ditetapkan dalam syarat ketika permohonan pinjaman dibuat. Saudara Saudari para hadirin Sekalian, 7. Pada tahun 2010, LKIM telah melaksanakan pelbagai

program yang mana penerima manfaatnya adalah tuan-tuan golongan nelayan sekalian. Antara yang telah dilaksanakan di negeri Selangor ini adalah:

BIL

PROGRAM

1.

Pembinaan

Jeti

BIL. PENERIMA MANFAAT 2,279

PERUNTUKAN (RM) 2,271,608.00

Pendaratan Ikan LKIM 2. Pembinaan Kemudahan Nelayan (Pasar Nelayan) 125 100,000.00

5

3. 4.

Pinjaman Dana Nelayan Pemberian Elaun Sara Hidup

28 4,539

587,120.00 9,161,000.00

5. 6.

Insentif Tangkapan Ikan Pembangunan Usahawan Tani (High Impact Project) Pemberian Subsidi Minyak

20,985 18

33,867,022.00 240,000.00

7.

Diesel – 1,485

75,523,881.26 12,210,322.46 199,636.00 RM 134,060,590.44

8.

Petrol – 2,473 86 Skim Bantuan Bencana Alam & Kebajikan JUMLAH 32,468

8.

Daripada

program-program

yang

dilaksanakan

dan

bilangan penerima-penerima manfaatnya, jelas menunjukkan bahawa keutamaan kita adalah dalam usaha membantu masyarakat nelayan dan golongan sasaran meningkatkan taraf hidup dan menerima faedahnya. Ini adalah bertujuan

merealisasikan hasrat Kementerian, Jabatan dan Agensi bagi menjadikan sektor pertanian khususnya sektor perikanan ini sebagai penyumbang utama ekonomi negara. Untuk itu, seharusnya semua pihak di sini termasuk tuan-tuan sekalian untuk memainkan peranan secara bersepadu dan seiring bagi menggerakkan pelbagai aktiviti perikanan secara berterusan

6

dan menggunakan kemudahan yang disediakan dengan sebaik mungkin.

Saudara Saudari para hadirin Sekalian,

10. Selaras dengan tema MAHA dan HPPNK 2010 yang telah berlangsung, ‘Inovasi Pertanian Pemangkin Pembangunan’, inovasi akan dapat membantu menangani cabaran pada masa hadapan untuk mengurangkan kos pengeluaran dan dalam masa yang sama meningkatkan hasil pengeluaran makanan sama ada dalam bentuk kuantiti mahupun kualiti.

11. Sebagai mendokong hasrat kerajaan menjadikan negara berpendapatan tinggi, pertanian dan pengeluaran makanan haruslah diusahakan secara komersil dan peningkatan kualiti yang berterusan. Justeru, tuan-tuan sebagai masyarakat nelayan haruslah lebih berinovasi, lebih gigih dengan

mengusahakan perikanan bukan sahaja terbatas kepada kegiatan pengeluaran tetapi juga kegiatan pemprosesan dan pemasaran. Kegiatan-kegiatan tersebut hendaklah diusahakan secara berskala besar supaya dapat mengurangkan kos dan meningkatkan pengeluaran, produk-produk yang dikeluarkan ini bukan sahaja boleh dijual dalam negara malah boleh dieksport ke luar negara dalam bentuk segar atau diproses. Inovasi pembungkusan dan nilai tambah haruslah ditingkatkan dari

7

masa ke semasa supaya hasil perikanan yang dikeluarkan mempunyai nilai kewangan setimpal dengan kos pengeluaran serta dapat menembusi pasaran antarabangsa.

12. Banyak program transformasi yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri kita. Saya yakin tujuan kerajaan mengadakan program dan rancangan ini supaya nelayan menjadi usahawan yang berjaya dengan harapan pengeluaran makanan negara dapat ditingkatkan dan menjadikan kegiatan inovasi perikanan dan inovasi industri berasaskan perikanan sebagai pemangkin pembangunan negara berpendapatan tinggi. Ini menjadikan kegiatan perikanan yang sebagai boleh perniagaan disertai komersil aktif yang oleh

menguntungkan

secara

Persatuan Nelayan bersama ahli-ahlinya.

Saudara Saudari para hadirin Sekalian, 12. Kementerian sentiasa memberi perhatian serius dalam usaha membangunkan sektor perikanan untuk serta sentiasa

mengalu-alukan

sebarang

usaha

melaksanakan

transformasi sektor perikanan dan perubahan minda nelayan untuk melihat arus pembangunan perikanan yang berterusan. Disamping itu, usaha yang berterusan dan agresif ke arah menarik minat lebih ramai golongan muda untuk menceburi bidang perikanan perlu diteruskan.

8

13. Sementara itu, dalam memastikan perancangan dan pelaksanaan program-program yang dirancang, saya akan turun padang dan ‘hands on’ terhadap projek yang dijalankan supaya ianya berjalan bukan sahaja mengikut jadual tetapi menepati sasaran yang ditetapkan. Sehubungan dengan itu, saya juga mohon kepada ketua-ketua jabatan dan agensi untuk turut melaksanakan tindakan yang sama demi melihat hasil terbaik daripada apa yang sedang dilaksanakan oleh jabatan dan agensi masing-masing. Ini amat penting dalam usaha meletakkan bidang pertanian sebagai satu daripada jentera pertumbuhan ekonomi negara kita. Saya percaya, dengan sokongan dan kerjasama semua pihak aspirasi ini akan dapat kita jayakan.

14. Akhir kata saya mendoakan kejayaan saudara saudari. Saya mengharapkan semua pihak di sini akan berusaha mempergiatkan usaha serta sumbangan yang terbaik agar matlamat negara untuk sektor ini akan tercapai. Saya juga amat komited untuk melihat sendiri kejayaan-kejayaan nelayan dibantu oleh jabatan dan agensi di bawah Kementerian dalam usaha kita menghadapi krisis makanan yang berlaku selain bergerak selari meningkatkan hasil-hasil pertanian.

Sekian, wabillahi taufik wal hidayah wassala mualaikum warrahmatullahi wabarokatuh.... terima kasih.

9

10