Hadis tentang pernikahan perrlu dicermati, ditulisan ini saya tidak menuliskan penjelasan-penjelasan dari Surat atau

Hadist yang tercantum dibawah. Jadi barang siapa yang masih mempunyai unek-unek, silahkan dipertanyakan dan jangan disimpan. Sesungguhnya masih banyak surat dan hadist lain, tapi maaf saya hanya mampu mengumpulkan sebanyak ini. Khusus untuk hadist, saya belum men-check kembali perawi dan muatan hadist. Silahkan ingatkan saya jika ada hadist yang lemah.
Dasar Pemikiran Pernikahan Dari Al Quran dan Al Hadits :

1.

³Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mengkayakan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) dan Maha Mengetahui.´ (QS. An Nuur (24) : 32). 2. ³Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah.´ (QS. Adz Dzariyaat (51) : 49). 3. ¨Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui¡¨ (Qs. Yaa Siin (36) : 36). 4. Bagi kalian Allah menciptakan pasangan-pasangan (istri-istri) dari jenis kalian sendiri, kemudian dari istri-istri kalian itu Dia ciptakan bagi kalian anak cucu keturunan, dan kepada kalian Dia berikan rezeki yang baik-baik (Qs. An Nahl (16) : 72). 5. Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Qs. Ar. Ruum (30) : 21). 6. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi pelindung (penolong) bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma¶ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah ; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Qs. At Taubah (9) : 71). 7. Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu satu diri, lalu Ia jadikan daripadanya jodohnya, kemudian Dia kembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali. (Qs. An Nisaa (4) : 1). 8. Wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik. Lelaki yang baik untuk wanita yang baik pula (begitu pula sebaliknya). Bagi mereka ampunan dan reski yang melimpah (yaitu : Surga) (Qs. An Nuur (24) : 26). 9. ..Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja..(Qs. An Nisaa¶ (4) : 3). 10. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai

). Baihaqi). Janganlah kalian mendekati zina. Shalat 2 rakaat yang diamalkan orang yang sudah berkeluarga lebih baik. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Hakim dan Abu Dawud). 11. Tirmidzi. dari Aisyah r. b. agar menjadi cocok dan tenteram kepadanya´ (Al-A¶raf 189) 14. 11. Kawinlah dengan wanita yang mencintaimu dan yang mampu beranak.´ (HR. Budak yang menebus dirinya dari tuannya.´ (HR. ³Nikahilah olehmu kaum wanita itu. Muslim. saling membuat keturunanlah kamu. dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlahmu di tengah umat yang lain (HR. Anjuran-anjuran Rasulullah untuk Menikah : Rasulullah SAW bersabda: ³Nikah itu sunnahku. Empat macam diantara sunnah-sunnah para Rasul yaitu : berkasih sayang. ³Tiga golongan yang berhak ditolong oleh Allah : a. 4. Muslim) 7. memakai wewangian.(HR. maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta (rezeki) bagi kamu¡¨ (HR. dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)´ (An-Nur 26) 1.´ (HR. Dan hendaklah bertaqwa kepada Allah separoh lainnya. 9. Orang yang berjihad / berperang di jalan Allah. karena zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk´ (Al-Isra 32) 13. Dari Aisyah. sesungguhnya telah ditolong separoh agamanya. 10. Sabda Rasulullah SAW: ³Barangsiapa diberi Allah seorang istri yang sholihah. dan perbanyaklah (keturunan). Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasannya ialah wanita shalihat. Sesungguhnya aku akan membanggakan kamu sebagai umat yang terbanyak (HR. (Qs. Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu. Ibnu Majah dan An Nasai). daripada 70 rakaat yang diamalkan oleh jejaka (atau perawan) (HR. barangsiapa yang tidak suka.a. Dialah yang menciptakan kalian dari satu orang. karena mata akan lebih terjaga. Al Ahzaab (33) : 36). 3. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula). (An-Nuur: ) 12. . bersiwak dan menikah (HR. Dari Amr Ibnu As.Allah dan RasulNya maka sesungguhnya dia telah berbuat kesesatan yang nyata. Tirmidzi). dan sebaik-baik perhiasan hidup adalah istri yang sholihah´ (HR. kemaluan akan lebih terpelihara. Ibnu Majah. Dunia ini dijadikan Allah penuh perhiasan. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas¶ud). bukan golonganku !´(HR. Abu Dawud). Saling menikahlah kamu. 5. 2. c. Abdurrazak dan Baihaqi). ³Wahai generasi muda ! Bila diantaramu sudah mampu menikah hendaklah ia nikah. 6. Ibnu Ady dalam kitab Al Kamil dari Abu Hurairah). Pemuda / i yang menikah karena mau menjauhkan dirinya dari yang haram. kemudian darinya Dia menciptakan istrinya. Ibnu Hibban dan Hakim) 8.

Dan barang siapa yang belum mampu. Abdurrazak dan Baihaqi) 25. daripada 70 rakaat yang diamalkan oleh jejaka (atau perawan)´ (HR. Allah hanya akan memberinya kemiskinan. ³Sungguh kepala salah seorang diantara kamu ditusuk dengan jarum dari besi lebih baik. Thabrani dan Baihaqi) 17. 16. 15. Saling menikahlah kamu. Abu Sa¶id) 18. (HR.12. Shalat 2 rakaat yang diamalkan orang yang sudah berkeluarga lebih baik. Ibnu Majah. maka hendaklah dia berpuasa. bersiwak dan menikah´ (HR. Allah akan menambahkan kehinaan kepadanya. Bukhari). Barangsiapa yang menikahkan (putrinya) karena silau akan kekayaan lelaki meskipun buruk agama dan akhlaknya. Namun siapa yang menikah hanya karena ingin menjaga pandangan dan nafsunya atau . Janganlah salah seorang di antara kita berkhalwat. Allah akan memperbaiki akhlak. Dan apabila seorang suami memegangi jemari isterinya (dengan kasih & sayang) maka berjatuhanlah dosa-dosa dari segala jemari keduanya´ (HR. Diantara kamu semua yang paling buruk adalah yang hidup membujang. maka kawinkanlah dengan perempuan terhormat. siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. kecuali wanita itu disertai mahramnya´ (HR. Sesungguhnya aku akan membanggakan kamu sebagai umat yang terbanyak´ (HR. Tirmidzi) 20. Imam Bukhari dan Iman Muslim dari Abdullah Ibnu Abbas ra). dan sehina-hina mayat kalian. Siapa yang menikahi seorang wanita karena kedudukannya. maka Allah akan memandang keduanya dengan pandangan kasih & sayang. Jika kamu tidak menerima (lamaran)-nya niscaya terjadi malapetaka di bumi dan kerusakan yang luas´ (H. Bukhori-Muslim) 21. meluaskan rezeki. pernah bersabda : Barang siapa mau bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih lagi suci. Allah akan menambahkan kerendahan padanya. daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya´ (HR. dan perbanyaklah (keturunan). Siapa yang menikahi wanita karena bagus nasabnya. Kawinlah dengan wanita yang mencintaimu dan yang mampu beranak. saling membuat keturunanlah kamu. Sesungguhnya. memakai wewangian. Dari Anas. Jika datang (melamar) kepadamu orang yang engkau senangi agama dan akhlaknya. dan kematian kamu semua yang paling hina adalah kematian orang yang memilih hidup membujang (HR. adalah yang tidak menikah. Abu Dawud) 24.R. Empat macam diantara sunnah-sunnah para Rasul yaitu : berkasih sayang. karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya´ (HR. 22. bersabda : ³Seburuk-buruk kalian. maka nikahkanlah ia (dengan putrimu). At-Turmidzi) 23. sebab syaithan menemaninya. Abu Ya¡¦la dan Thabrani). Janganlah seorang laki-laki dan wanita berkhalwat. maka hendaklah dia menikah. Sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlahmu di tengah umat yang lain´ (HR. Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Siapa yang menikahinya karena kekayaan. Wahai para pemuda. apabila seorang suami memandang isterinya (dengan kasih & sayang) dan isterinya juga memandang suaminya (dengan kasih & sayang). maka tidak akan pernah pernikahan itu dibarakahi-Nya. 13. adalah yang tidak menikah´ (HR. dan menambah keluhuran mereka (Al Hadits). Sesungguhnya. 14. Ibnu Ady dalam kitab Al Kamil dari Abu Hurairah) 19. Rasulullah SAW bersabda : Kawinkanlah orang-orang yang masih sendirian diantaramu.dhaif).

Dari Jabir r. kedudukan. telah bersabda : Sesungguhnya perempuan itu dinikahi orang karena agamanya.. Sesungguhnya Nabi SAW. Janganlah kamu menikahi wanita karena kecantikannya. seorang budak wanita yang shaleh. meskipun buruk wajahnya adalah lebih utama´ (HR. Allah senantiasa memberi barakah dan menambah kebarakahan itu padanya´ (HR. dan kecantikannya . mungkin saja kecantikan itu membuatmu hina. maka pilihlah yang beragama´ (HR.karena ingin mempererat kasih sayang. Thabrani) 26. hartanya. Sebab.a. Jangan kamu menikahi wanita karena harta / tahtanya mungkin saja harta / tahtanya membuatmu melampaui batas. Akan tetapi nikahilah wanita karena agamanya. Ibnu Majah) 27. Muslim dan Tirmidzi) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful