Hadis tentang pernikahan perrlu dicermati, ditulisan ini saya tidak menuliskan penjelasan-penjelasan dari Surat atau

Hadist yang tercantum dibawah. Jadi barang siapa yang masih mempunyai unek-unek, silahkan dipertanyakan dan jangan disimpan. Sesungguhnya masih banyak surat dan hadist lain, tapi maaf saya hanya mampu mengumpulkan sebanyak ini. Khusus untuk hadist, saya belum men-check kembali perawi dan muatan hadist. Silahkan ingatkan saya jika ada hadist yang lemah.
Dasar Pemikiran Pernikahan Dari Al Quran dan Al Hadits :

1.

³Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mengkayakan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) dan Maha Mengetahui.´ (QS. An Nuur (24) : 32). 2. ³Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah.´ (QS. Adz Dzariyaat (51) : 49). 3. ¨Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui¡¨ (Qs. Yaa Siin (36) : 36). 4. Bagi kalian Allah menciptakan pasangan-pasangan (istri-istri) dari jenis kalian sendiri, kemudian dari istri-istri kalian itu Dia ciptakan bagi kalian anak cucu keturunan, dan kepada kalian Dia berikan rezeki yang baik-baik (Qs. An Nahl (16) : 72). 5. Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Qs. Ar. Ruum (30) : 21). 6. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi pelindung (penolong) bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma¶ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah ; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Qs. At Taubah (9) : 71). 7. Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu satu diri, lalu Ia jadikan daripadanya jodohnya, kemudian Dia kembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali. (Qs. An Nisaa (4) : 1). 8. Wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik. Lelaki yang baik untuk wanita yang baik pula (begitu pula sebaliknya). Bagi mereka ampunan dan reski yang melimpah (yaitu : Surga) (Qs. An Nuur (24) : 26). 9. ..Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja..(Qs. An Nisaa¶ (4) : 3). 10. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai

Ibnu Ady dalam kitab Al Kamil dari Abu Hurairah). (Qs. Muslim) 7. 5. kemaluan akan lebih terpelihara. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. 9. Al Ahzaab (33) : 36). Muslim. b. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas¶ud). Abu Dawud). kemudian darinya Dia menciptakan istrinya.´ (HR. Kawinlah dengan wanita yang mencintaimu dan yang mampu beranak. sesungguhnya telah ditolong separoh agamanya. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu. ³Wahai generasi muda ! Bila diantaramu sudah mampu menikah hendaklah ia nikah.). Shalat 2 rakaat yang diamalkan orang yang sudah berkeluarga lebih baik. karena mata akan lebih terjaga.´ (HR. daripada 70 rakaat yang diamalkan oleh jejaka (atau perawan) (HR. 6. karena zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk´ (Al-Isra 32) 13. maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta (rezeki) bagi kamu¡¨ (HR. Dialah yang menciptakan kalian dari satu orang. Ibnu Hibban dan Hakim) 8. Dunia ini dijadikan Allah penuh perhiasan. 2.(HR. Dari Aisyah. 4. Sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlahmu di tengah umat yang lain (HR. Tirmidzi). Sesungguhnya aku akan membanggakan kamu sebagai umat yang terbanyak (HR. Abdurrazak dan Baihaqi). Tirmidzi. barangsiapa yang tidak suka. c. dan sebaik-baik perhiasan hidup adalah istri yang sholihah´ (HR.Allah dan RasulNya maka sesungguhnya dia telah berbuat kesesatan yang nyata. memakai wewangian. 3. bersiwak dan menikah (HR. Saling menikahlah kamu. agar menjadi cocok dan tenteram kepadanya´ (Al-A¶raf 189) 14. Janganlah kalian mendekati zina. Dan hendaklah bertaqwa kepada Allah separoh lainnya.´ (HR. dan perbanyaklah (keturunan). dari Aisyah r. bukan golonganku !´(HR. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasannya ialah wanita shalihat. Orang yang berjihad / berperang di jalan Allah. Empat macam diantara sunnah-sunnah para Rasul yaitu : berkasih sayang. dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. 10. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Budak yang menebus dirinya dari tuannya. Ibnu Majah. Hakim dan Abu Dawud). dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula). (An-Nuur: ) 12. Dari Amr Ibnu As. dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)´ (An-Nur 26) 1. ³Nikahilah olehmu kaum wanita itu.a. 11. Ibnu Majah dan An Nasai). 11. . Baihaqi). Anjuran-anjuran Rasulullah untuk Menikah : Rasulullah SAW bersabda: ³Nikah itu sunnahku. Pemuda / i yang menikah karena mau menjauhkan dirinya dari yang haram. ³Tiga golongan yang berhak ditolong oleh Allah : a. Sabda Rasulullah SAW: ³Barangsiapa diberi Allah seorang istri yang sholihah. saling membuat keturunanlah kamu.

memakai wewangian. Tirmidzi) 20. bersiwak dan menikah´ (HR. Siapa yang menikahi seorang wanita karena kedudukannya. daripada 70 rakaat yang diamalkan oleh jejaka (atau perawan)´ (HR. Abu Ya¡¦la dan Thabrani). Ibnu Majah. Wahai para pemuda. saling membuat keturunanlah kamu. Abu Dawud) 24. dan menambah keluhuran mereka (Al Hadits). Sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlahmu di tengah umat yang lain´ (HR. dan kematian kamu semua yang paling hina adalah kematian orang yang memilih hidup membujang (HR. maka hendaklah dia menikah. karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya´ (HR. adalah yang tidak menikah. Allah akan menambahkan kehinaan kepadanya. maka tidak akan pernah pernikahan itu dibarakahi-Nya. maka kawinkanlah dengan perempuan terhormat. Sesungguhnya. maka Allah akan memandang keduanya dengan pandangan kasih & sayang. Namun siapa yang menikah hanya karena ingin menjaga pandangan dan nafsunya atau . maka nikahkanlah ia (dengan putrimu). Barangsiapa yang menikahkan (putrinya) karena silau akan kekayaan lelaki meskipun buruk agama dan akhlaknya. Shalat 2 rakaat yang diamalkan orang yang sudah berkeluarga lebih baik. 13. Bukhari). At-Turmidzi) 23. Sesungguhnya aku akan membanggakan kamu sebagai umat yang terbanyak´ (HR. Janganlah seorang laki-laki dan wanita berkhalwat. bersabda : ³Seburuk-buruk kalian. dan sehina-hina mayat kalian. Rasulullah SAW. Jika datang (melamar) kepadamu orang yang engkau senangi agama dan akhlaknya. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Rasulullah SAW bersabda : Kawinkanlah orang-orang yang masih sendirian diantaramu. Empat macam diantara sunnah-sunnah para Rasul yaitu : berkasih sayang. Allah akan menambahkan kerendahan padanya. Saling menikahlah kamu. sebab syaithan menemaninya. Dari Anas.R. Abu Sa¶id) 18. Allah akan memperbaiki akhlak. 22. daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya´ (HR. Bukhori-Muslim) 21. Imam Bukhari dan Iman Muslim dari Abdullah Ibnu Abbas ra). kecuali wanita itu disertai mahramnya´ (HR. meluaskan rezeki. Jika kamu tidak menerima (lamaran)-nya niscaya terjadi malapetaka di bumi dan kerusakan yang luas´ (H. Dan barang siapa yang belum mampu. apabila seorang suami memandang isterinya (dengan kasih & sayang) dan isterinya juga memandang suaminya (dengan kasih & sayang). Abdurrazak dan Baihaqi) 25. Dan apabila seorang suami memegangi jemari isterinya (dengan kasih & sayang) maka berjatuhanlah dosa-dosa dari segala jemari keduanya´ (HR. Rasulullah SAW. dan perbanyaklah (keturunan).12. 16. Siapa yang menikahinya karena kekayaan. pernah bersabda : Barang siapa mau bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih lagi suci. 14. ³Sungguh kepala salah seorang diantara kamu ditusuk dengan jarum dari besi lebih baik. Thabrani dan Baihaqi) 17. adalah yang tidak menikah´ (HR. Allah hanya akan memberinya kemiskinan. Siapa yang menikahi wanita karena bagus nasabnya. 15. Sesungguhnya.dhaif). Diantara kamu semua yang paling buruk adalah yang hidup membujang. Janganlah salah seorang di antara kita berkhalwat. Ibnu Ady dalam kitab Al Kamil dari Abu Hurairah) 19. Kawinlah dengan wanita yang mencintaimu dan yang mampu beranak. maka hendaklah dia berpuasa. (HR. siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin.

karena ingin mempererat kasih sayang. telah bersabda : Sesungguhnya perempuan itu dinikahi orang karena agamanya. hartanya. Dari Jabir r. Muslim dan Tirmidzi) . maka pilihlah yang beragama´ (HR. Akan tetapi nikahilah wanita karena agamanya. meskipun buruk wajahnya adalah lebih utama´ (HR.a. seorang budak wanita yang shaleh. Ibnu Majah) 27. Janganlah kamu menikahi wanita karena kecantikannya. kedudukan. Jangan kamu menikahi wanita karena harta / tahtanya mungkin saja harta / tahtanya membuatmu melampaui batas. Allah senantiasa memberi barakah dan menambah kebarakahan itu padanya´ (HR. Sebab. Sesungguhnya Nabi SAW.. Thabrani) 26. dan kecantikannya . mungkin saja kecantikan itu membuatmu hina.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful