Hadis tentang pernikahan perrlu dicermati, ditulisan ini saya tidak menuliskan penjelasan-penjelasan dari Surat atau

Hadist yang tercantum dibawah. Jadi barang siapa yang masih mempunyai unek-unek, silahkan dipertanyakan dan jangan disimpan. Sesungguhnya masih banyak surat dan hadist lain, tapi maaf saya hanya mampu mengumpulkan sebanyak ini. Khusus untuk hadist, saya belum men-check kembali perawi dan muatan hadist. Silahkan ingatkan saya jika ada hadist yang lemah.
Dasar Pemikiran Pernikahan Dari Al Quran dan Al Hadits :

1.

³Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mengkayakan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) dan Maha Mengetahui.´ (QS. An Nuur (24) : 32). 2. ³Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah.´ (QS. Adz Dzariyaat (51) : 49). 3. ¨Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui¡¨ (Qs. Yaa Siin (36) : 36). 4. Bagi kalian Allah menciptakan pasangan-pasangan (istri-istri) dari jenis kalian sendiri, kemudian dari istri-istri kalian itu Dia ciptakan bagi kalian anak cucu keturunan, dan kepada kalian Dia berikan rezeki yang baik-baik (Qs. An Nahl (16) : 72). 5. Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Qs. Ar. Ruum (30) : 21). 6. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi pelindung (penolong) bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma¶ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah ; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Qs. At Taubah (9) : 71). 7. Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu satu diri, lalu Ia jadikan daripadanya jodohnya, kemudian Dia kembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali. (Qs. An Nisaa (4) : 1). 8. Wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik. Lelaki yang baik untuk wanita yang baik pula (begitu pula sebaliknya). Bagi mereka ampunan dan reski yang melimpah (yaitu : Surga) (Qs. An Nuur (24) : 26). 9. ..Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja..(Qs. An Nisaa¶ (4) : 3). 10. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai

bersiwak dan menikah (HR. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)´ (An-Nur 26) 1. Baihaqi). Saling menikahlah kamu. Tirmidzi). Muslim) 7. Dialah yang menciptakan kalian dari satu orang. c. Dari Amr Ibnu As. ³Tiga golongan yang berhak ditolong oleh Allah : a. 5. Shalat 2 rakaat yang diamalkan orang yang sudah berkeluarga lebih baik. dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula). Muslim. Hakim dan Abu Dawud). bukan golonganku !´(HR.). 11. Kawinlah dengan wanita yang mencintaimu dan yang mampu beranak. Abdurrazak dan Baihaqi). Al Ahzaab (33) : 36). 11. 9. dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Janganlah kalian mendekati zina. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Qs.a. dan sebaik-baik perhiasan hidup adalah istri yang sholihah´ (HR. 2. Anjuran-anjuran Rasulullah untuk Menikah : Rasulullah SAW bersabda: ³Nikah itu sunnahku. kemudian darinya Dia menciptakan istrinya. Ibnu Majah. daripada 70 rakaat yang diamalkan oleh jejaka (atau perawan) (HR. ³Wahai generasi muda ! Bila diantaramu sudah mampu menikah hendaklah ia nikah. memakai wewangian. Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu. 10. Sabda Rasulullah SAW: ³Barangsiapa diberi Allah seorang istri yang sholihah. Sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlahmu di tengah umat yang lain (HR.´ (HR. Ibnu Ady dalam kitab Al Kamil dari Abu Hurairah). Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas¶ud). sesungguhnya telah ditolong separoh agamanya.´ (HR. agar menjadi cocok dan tenteram kepadanya´ (Al-A¶raf 189) 14. (An-Nuur: ) 12. Empat macam diantara sunnah-sunnah para Rasul yaitu : berkasih sayang. 6. kemaluan akan lebih terpelihara. Tirmidzi. . 4. Pemuda / i yang menikah karena mau menjauhkan dirinya dari yang haram.´ (HR. dan perbanyaklah (keturunan). Dan hendaklah bertaqwa kepada Allah separoh lainnya. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. dari Aisyah r.(HR. Dari Aisyah. ³Nikahilah olehmu kaum wanita itu. Dunia ini dijadikan Allah penuh perhiasan. karena zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk´ (Al-Isra 32) 13. Ibnu Hibban dan Hakim) 8. Budak yang menebus dirinya dari tuannya. maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta (rezeki) bagi kamu¡¨ (HR. 3.Allah dan RasulNya maka sesungguhnya dia telah berbuat kesesatan yang nyata. barangsiapa yang tidak suka. Orang yang berjihad / berperang di jalan Allah. Ibnu Majah dan An Nasai). Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasannya ialah wanita shalihat. b. karena mata akan lebih terjaga. Abu Dawud). saling membuat keturunanlah kamu. Sesungguhnya aku akan membanggakan kamu sebagai umat yang terbanyak (HR.

Allah akan memperbaiki akhlak. Rasulullah SAW bersabda : Kawinkanlah orang-orang yang masih sendirian diantaramu. sebab syaithan menemaninya. Abdurrazak dan Baihaqi) 25. At-Turmidzi) 23. Sesungguhnya aku akan membanggakan kamu sebagai umat yang terbanyak´ (HR. Rasulullah SAW. Wahai para pemuda. kecuali wanita itu disertai mahramnya´ (HR. maka hendaklah dia menikah. Sesungguhnya. siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang menikahkan (putrinya) karena silau akan kekayaan lelaki meskipun buruk agama dan akhlaknya. Siapa yang menikahinya karena kekayaan. Empat macam diantara sunnah-sunnah para Rasul yaitu : berkasih sayang. pernah bersabda : Barang siapa mau bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih lagi suci. karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya´ (HR. Allah akan menambahkan kehinaan kepadanya. Abu Dawud) 24. Bukhori-Muslim) 21. Sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlahmu di tengah umat yang lain´ (HR. Janganlah seorang laki-laki dan wanita berkhalwat. Allah hanya akan memberinya kemiskinan. 14.dhaif). Janganlah salah seorang di antara kita berkhalwat. memakai wewangian. maka tidak akan pernah pernikahan itu dibarakahi-Nya. Shalat 2 rakaat yang diamalkan orang yang sudah berkeluarga lebih baik. Rasulullah SAW. ³Sungguh kepala salah seorang diantara kamu ditusuk dengan jarum dari besi lebih baik. Namun siapa yang menikah hanya karena ingin menjaga pandangan dan nafsunya atau .R.12. Allah akan menambahkan kerendahan padanya. maka Allah akan memandang keduanya dengan pandangan kasih & sayang. Thabrani dan Baihaqi) 17. 15. Siapa yang menikahi seorang wanita karena kedudukannya. bersiwak dan menikah´ (HR. apabila seorang suami memandang isterinya (dengan kasih & sayang) dan isterinya juga memandang suaminya (dengan kasih & sayang). adalah yang tidak menikah. Ibnu Majah. Dan barang siapa yang belum mampu. Dari Anas. maka nikahkanlah ia (dengan putrimu). bersabda : ³Seburuk-buruk kalian. Jika kamu tidak menerima (lamaran)-nya niscaya terjadi malapetaka di bumi dan kerusakan yang luas´ (H. Saling menikahlah kamu. Sesungguhnya. daripada 70 rakaat yang diamalkan oleh jejaka (atau perawan)´ (HR. Diantara kamu semua yang paling buruk adalah yang hidup membujang. dan kematian kamu semua yang paling hina adalah kematian orang yang memilih hidup membujang (HR. maka hendaklah dia berpuasa. Jika datang (melamar) kepadamu orang yang engkau senangi agama dan akhlaknya. Ibnu Ady dalam kitab Al Kamil dari Abu Hurairah) 19. Kawinlah dengan wanita yang mencintaimu dan yang mampu beranak. (HR. Abu Sa¶id) 18. 22. saling membuat keturunanlah kamu. Imam Bukhari dan Iman Muslim dari Abdullah Ibnu Abbas ra). adalah yang tidak menikah´ (HR. dan perbanyaklah (keturunan). 16. maka kawinkanlah dengan perempuan terhormat. Siapa yang menikahi wanita karena bagus nasabnya. dan sehina-hina mayat kalian. daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya´ (HR. dan menambah keluhuran mereka (Al Hadits). Dan apabila seorang suami memegangi jemari isterinya (dengan kasih & sayang) maka berjatuhanlah dosa-dosa dari segala jemari keduanya´ (HR. 13. Abu Ya¡¦la dan Thabrani). meluaskan rezeki. Tirmidzi) 20. Bukhari).

Janganlah kamu menikahi wanita karena kecantikannya.. Sesungguhnya Nabi SAW. mungkin saja kecantikan itu membuatmu hina. Sebab. hartanya. Muslim dan Tirmidzi) . Thabrani) 26. Dari Jabir r. seorang budak wanita yang shaleh. dan kecantikannya . Jangan kamu menikahi wanita karena harta / tahtanya mungkin saja harta / tahtanya membuatmu melampaui batas. kedudukan.a. Ibnu Majah) 27.karena ingin mempererat kasih sayang. meskipun buruk wajahnya adalah lebih utama´ (HR. Allah senantiasa memberi barakah dan menambah kebarakahan itu padanya´ (HR. Akan tetapi nikahilah wanita karena agamanya. maka pilihlah yang beragama´ (HR. telah bersabda : Sesungguhnya perempuan itu dinikahi orang karena agamanya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful