Hadis tentang pernikahan perrlu dicermati, ditulisan ini saya tidak menuliskan penjelasan-penjelasan dari Surat atau

Hadist yang tercantum dibawah. Jadi barang siapa yang masih mempunyai unek-unek, silahkan dipertanyakan dan jangan disimpan. Sesungguhnya masih banyak surat dan hadist lain, tapi maaf saya hanya mampu mengumpulkan sebanyak ini. Khusus untuk hadist, saya belum men-check kembali perawi dan muatan hadist. Silahkan ingatkan saya jika ada hadist yang lemah.
Dasar Pemikiran Pernikahan Dari Al Quran dan Al Hadits :

1.

³Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mengkayakan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) dan Maha Mengetahui.´ (QS. An Nuur (24) : 32). 2. ³Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah.´ (QS. Adz Dzariyaat (51) : 49). 3. ¨Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui¡¨ (Qs. Yaa Siin (36) : 36). 4. Bagi kalian Allah menciptakan pasangan-pasangan (istri-istri) dari jenis kalian sendiri, kemudian dari istri-istri kalian itu Dia ciptakan bagi kalian anak cucu keturunan, dan kepada kalian Dia berikan rezeki yang baik-baik (Qs. An Nahl (16) : 72). 5. Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Qs. Ar. Ruum (30) : 21). 6. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi pelindung (penolong) bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma¶ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah ; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Qs. At Taubah (9) : 71). 7. Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu satu diri, lalu Ia jadikan daripadanya jodohnya, kemudian Dia kembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali. (Qs. An Nisaa (4) : 1). 8. Wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik. Lelaki yang baik untuk wanita yang baik pula (begitu pula sebaliknya). Bagi mereka ampunan dan reski yang melimpah (yaitu : Surga) (Qs. An Nuur (24) : 26). 9. ..Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja..(Qs. An Nisaa¶ (4) : 3). 10. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai

Dunia ini dijadikan Allah penuh perhiasan.Allah dan RasulNya maka sesungguhnya dia telah berbuat kesesatan yang nyata. barangsiapa yang tidak suka.). 6. daripada 70 rakaat yang diamalkan oleh jejaka (atau perawan) (HR. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Dan hendaklah bertaqwa kepada Allah separoh lainnya. memakai wewangian. b. Shalat 2 rakaat yang diamalkan orang yang sudah berkeluarga lebih baik. bersiwak dan menikah (HR. Tirmidzi). 9. Hakim dan Abu Dawud). 5.´ (HR. Empat macam diantara sunnah-sunnah para Rasul yaitu : berkasih sayang. ³Wahai generasi muda ! Bila diantaramu sudah mampu menikah hendaklah ia nikah. Baihaqi). (An-Nuur: ) 12. Muslim. Janganlah kalian mendekati zina. dari Aisyah r. . Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasannya ialah wanita shalihat. 2. Sabda Rasulullah SAW: ³Barangsiapa diberi Allah seorang istri yang sholihah. Pemuda / i yang menikah karena mau menjauhkan dirinya dari yang haram. saling membuat keturunanlah kamu. Muslim) 7. dan perbanyaklah (keturunan).´ (HR. Tirmidzi. dan sebaik-baik perhiasan hidup adalah istri yang sholihah´ (HR. Kawinlah dengan wanita yang mencintaimu dan yang mampu beranak. Al Ahzaab (33) : 36). Ibnu Majah. Abu Dawud). Dari Aisyah. maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta (rezeki) bagi kamu¡¨ (HR. Saling menikahlah kamu. 10. Budak yang menebus dirinya dari tuannya. ³Tiga golongan yang berhak ditolong oleh Allah : a. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas¶ud). dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)´ (An-Nur 26) 1. sesungguhnya telah ditolong separoh agamanya. Abdurrazak dan Baihaqi). Ibnu Majah dan An Nasai). Dari Amr Ibnu As. karena zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk´ (Al-Isra 32) 13. (Qs. Dialah yang menciptakan kalian dari satu orang. 4. Ibnu Hibban dan Hakim) 8.(HR. Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. agar menjadi cocok dan tenteram kepadanya´ (Al-A¶raf 189) 14. Sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlahmu di tengah umat yang lain (HR. 11. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Orang yang berjihad / berperang di jalan Allah. kemudian darinya Dia menciptakan istrinya. c.´ (HR. dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula). bukan golonganku !´(HR. ³Nikahilah olehmu kaum wanita itu. 11. Ibnu Ady dalam kitab Al Kamil dari Abu Hurairah). kemaluan akan lebih terpelihara. 3. dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. karena mata akan lebih terjaga. Anjuran-anjuran Rasulullah untuk Menikah : Rasulullah SAW bersabda: ³Nikah itu sunnahku. Sesungguhnya aku akan membanggakan kamu sebagai umat yang terbanyak (HR.a.

16. Jika datang (melamar) kepadamu orang yang engkau senangi agama dan akhlaknya. Siapa yang menikahinya karena kekayaan. Bukhari).12. maka tidak akan pernah pernikahan itu dibarakahi-Nya. karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya´ (HR. Empat macam diantara sunnah-sunnah para Rasul yaitu : berkasih sayang. Wahai para pemuda. maka Allah akan memandang keduanya dengan pandangan kasih & sayang. bersiwak dan menikah´ (HR. Janganlah salah seorang di antara kita berkhalwat. Allah akan menambahkan kehinaan kepadanya. Rasulullah SAW bersabda : Kawinkanlah orang-orang yang masih sendirian diantaramu. (HR. Rasulullah SAW. adalah yang tidak menikah´ (HR. Saling menikahlah kamu. saling membuat keturunanlah kamu. dan sehina-hina mayat kalian. 14. Sesungguhnya aku akan membanggakan kamu sebagai umat yang terbanyak´ (HR. Dan apabila seorang suami memegangi jemari isterinya (dengan kasih & sayang) maka berjatuhanlah dosa-dosa dari segala jemari keduanya´ (HR. Abu Dawud) 24. meluaskan rezeki. Sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlahmu di tengah umat yang lain´ (HR. 22. maka nikahkanlah ia (dengan putrimu). Rasulullah SAW. Barangsiapa yang menikahkan (putrinya) karena silau akan kekayaan lelaki meskipun buruk agama dan akhlaknya. Namun siapa yang menikah hanya karena ingin menjaga pandangan dan nafsunya atau . Abu Sa¶id) 18. Dari Anas. 15. Dan barang siapa yang belum mampu. apabila seorang suami memandang isterinya (dengan kasih & sayang) dan isterinya juga memandang suaminya (dengan kasih & sayang). memakai wewangian. At-Turmidzi) 23. Ibnu Majah. Abu Ya¡¦la dan Thabrani). dan kematian kamu semua yang paling hina adalah kematian orang yang memilih hidup membujang (HR. Sesungguhnya. dan menambah keluhuran mereka (Al Hadits). kecuali wanita itu disertai mahramnya´ (HR. Thabrani dan Baihaqi) 17. Allah hanya akan memberinya kemiskinan. Janganlah seorang laki-laki dan wanita berkhalwat. Bukhori-Muslim) 21. adalah yang tidak menikah. Abdurrazak dan Baihaqi) 25. siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin. Siapa yang menikahi seorang wanita karena kedudukannya. Shalat 2 rakaat yang diamalkan orang yang sudah berkeluarga lebih baik. maka kawinkanlah dengan perempuan terhormat. sebab syaithan menemaninya. maka hendaklah dia berpuasa.R. Ibnu Ady dalam kitab Al Kamil dari Abu Hurairah) 19. daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya´ (HR. 13. Siapa yang menikahi wanita karena bagus nasabnya. Jika kamu tidak menerima (lamaran)-nya niscaya terjadi malapetaka di bumi dan kerusakan yang luas´ (H. dan perbanyaklah (keturunan). Diantara kamu semua yang paling buruk adalah yang hidup membujang. Allah akan menambahkan kerendahan padanya. Sesungguhnya. maka hendaklah dia menikah. Allah akan memperbaiki akhlak.dhaif). Kawinlah dengan wanita yang mencintaimu dan yang mampu beranak. Tirmidzi) 20. bersabda : ³Seburuk-buruk kalian. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. ³Sungguh kepala salah seorang diantara kamu ditusuk dengan jarum dari besi lebih baik. daripada 70 rakaat yang diamalkan oleh jejaka (atau perawan)´ (HR. Imam Bukhari dan Iman Muslim dari Abdullah Ibnu Abbas ra). pernah bersabda : Barang siapa mau bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih lagi suci.

Janganlah kamu menikahi wanita karena kecantikannya.karena ingin mempererat kasih sayang. Akan tetapi nikahilah wanita karena agamanya. dan kecantikannya . Jangan kamu menikahi wanita karena harta / tahtanya mungkin saja harta / tahtanya membuatmu melampaui batas. kedudukan. Thabrani) 26. Sebab. meskipun buruk wajahnya adalah lebih utama´ (HR. Ibnu Majah) 27. telah bersabda : Sesungguhnya perempuan itu dinikahi orang karena agamanya.a. Allah senantiasa memberi barakah dan menambah kebarakahan itu padanya´ (HR. Sesungguhnya Nabi SAW. seorang budak wanita yang shaleh. Dari Jabir r. hartanya. maka pilihlah yang beragama´ (HR. Muslim dan Tirmidzi) .. mungkin saja kecantikan itu membuatmu hina.