Hadis tentang pernikahan perrlu dicermati, ditulisan ini saya tidak menuliskan penjelasan-penjelasan dari Surat atau

Hadist yang tercantum dibawah. Jadi barang siapa yang masih mempunyai unek-unek, silahkan dipertanyakan dan jangan disimpan. Sesungguhnya masih banyak surat dan hadist lain, tapi maaf saya hanya mampu mengumpulkan sebanyak ini. Khusus untuk hadist, saya belum men-check kembali perawi dan muatan hadist. Silahkan ingatkan saya jika ada hadist yang lemah.
Dasar Pemikiran Pernikahan Dari Al Quran dan Al Hadits :

1.

³Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mengkayakan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) dan Maha Mengetahui.´ (QS. An Nuur (24) : 32). 2. ³Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah.´ (QS. Adz Dzariyaat (51) : 49). 3. ¨Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui¡¨ (Qs. Yaa Siin (36) : 36). 4. Bagi kalian Allah menciptakan pasangan-pasangan (istri-istri) dari jenis kalian sendiri, kemudian dari istri-istri kalian itu Dia ciptakan bagi kalian anak cucu keturunan, dan kepada kalian Dia berikan rezeki yang baik-baik (Qs. An Nahl (16) : 72). 5. Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Qs. Ar. Ruum (30) : 21). 6. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi pelindung (penolong) bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma¶ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah ; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Qs. At Taubah (9) : 71). 7. Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu satu diri, lalu Ia jadikan daripadanya jodohnya, kemudian Dia kembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali. (Qs. An Nisaa (4) : 1). 8. Wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik. Lelaki yang baik untuk wanita yang baik pula (begitu pula sebaliknya). Bagi mereka ampunan dan reski yang melimpah (yaitu : Surga) (Qs. An Nuur (24) : 26). 9. ..Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja..(Qs. An Nisaa¶ (4) : 3). 10. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai

dan perbanyaklah (keturunan). barangsiapa yang tidak suka. Dari Amr Ibnu As. Ibnu Majah dan An Nasai). Sabda Rasulullah SAW: ³Barangsiapa diberi Allah seorang istri yang sholihah.(HR. Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu. Dan hendaklah bertaqwa kepada Allah separoh lainnya. bukan golonganku !´(HR. Sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlahmu di tengah umat yang lain (HR. 10. Muslim. saling membuat keturunanlah kamu. karena zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk´ (Al-Isra 32) 13. 5. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas¶ud). Empat macam diantara sunnah-sunnah para Rasul yaitu : berkasih sayang. Hakim dan Abu Dawud). karena mata akan lebih terjaga. c. (An-Nuur: ) 12. Abdurrazak dan Baihaqi). Shalat 2 rakaat yang diamalkan orang yang sudah berkeluarga lebih baik. agar menjadi cocok dan tenteram kepadanya´ (Al-A¶raf 189) 14. . 2. 11. Abu Dawud). Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. memakai wewangian. Tirmidzi. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. 4. ³Wahai generasi muda ! Bila diantaramu sudah mampu menikah hendaklah ia nikah. dari Aisyah r. Dunia ini dijadikan Allah penuh perhiasan.´ (HR. ³Tiga golongan yang berhak ditolong oleh Allah : a. 9. daripada 70 rakaat yang diamalkan oleh jejaka (atau perawan) (HR. Orang yang berjihad / berperang di jalan Allah. Tirmidzi). Baihaqi). Al Ahzaab (33) : 36). Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasannya ialah wanita shalihat. kemudian darinya Dia menciptakan istrinya. 3.´ (HR. Ibnu Ady dalam kitab Al Kamil dari Abu Hurairah). b. ³Nikahilah olehmu kaum wanita itu. Saling menikahlah kamu.a. Budak yang menebus dirinya dari tuannya. dan sebaik-baik perhiasan hidup adalah istri yang sholihah´ (HR. Pemuda / i yang menikah karena mau menjauhkan dirinya dari yang haram. 11.). bersiwak dan menikah (HR. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)´ (An-Nur 26) 1. dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula). dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. 6. sesungguhnya telah ditolong separoh agamanya. kemaluan akan lebih terpelihara. Dari Aisyah. Anjuran-anjuran Rasulullah untuk Menikah : Rasulullah SAW bersabda: ³Nikah itu sunnahku. Dialah yang menciptakan kalian dari satu orang.´ (HR. Kawinlah dengan wanita yang mencintaimu dan yang mampu beranak. maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta (rezeki) bagi kamu¡¨ (HR.Allah dan RasulNya maka sesungguhnya dia telah berbuat kesesatan yang nyata. Muslim) 7. Ibnu Hibban dan Hakim) 8. Ibnu Majah. Sesungguhnya aku akan membanggakan kamu sebagai umat yang terbanyak (HR. Janganlah kalian mendekati zina. (Qs.

Rasulullah SAW bersabda : Kawinkanlah orang-orang yang masih sendirian diantaramu. bersabda : ³Seburuk-buruk kalian. maka hendaklah dia menikah. Siapa yang menikahinya karena kekayaan. Janganlah seorang laki-laki dan wanita berkhalwat. adalah yang tidak menikah. daripada 70 rakaat yang diamalkan oleh jejaka (atau perawan)´ (HR. Dan apabila seorang suami memegangi jemari isterinya (dengan kasih & sayang) maka berjatuhanlah dosa-dosa dari segala jemari keduanya´ (HR. Rasulullah SAW. Allah akan memperbaiki akhlak. Sesungguhnya. Kawinlah dengan wanita yang mencintaimu dan yang mampu beranak. daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya´ (HR. Saling menikahlah kamu. Janganlah salah seorang di antara kita berkhalwat. Rasulullah SAW. Dari Anas. Bukhari). 14. ³Sungguh kepala salah seorang diantara kamu ditusuk dengan jarum dari besi lebih baik. saling membuat keturunanlah kamu. sebab syaithan menemaninya. Sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlahmu di tengah umat yang lain´ (HR. Siapa yang menikahi seorang wanita karena kedudukannya. Ibnu Ady dalam kitab Al Kamil dari Abu Hurairah) 19. Abu Dawud) 24. Abu Sa¶id) 18. At-Turmidzi) 23. Jika datang (melamar) kepadamu orang yang engkau senangi agama dan akhlaknya. 13. Allah akan menambahkan kehinaan kepadanya. apabila seorang suami memandang isterinya (dengan kasih & sayang) dan isterinya juga memandang suaminya (dengan kasih & sayang).dhaif). meluaskan rezeki. Sesungguhnya aku akan membanggakan kamu sebagai umat yang terbanyak´ (HR. maka tidak akan pernah pernikahan itu dibarakahi-Nya. Abu Ya¡¦la dan Thabrani). maka hendaklah dia berpuasa. Diantara kamu semua yang paling buruk adalah yang hidup membujang. pernah bersabda : Barang siapa mau bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih lagi suci. maka kawinkanlah dengan perempuan terhormat. Ibnu Majah. adalah yang tidak menikah´ (HR. Allah akan menambahkan kerendahan padanya. kecuali wanita itu disertai mahramnya´ (HR. Namun siapa yang menikah hanya karena ingin menjaga pandangan dan nafsunya atau . Jika kamu tidak menerima (lamaran)-nya niscaya terjadi malapetaka di bumi dan kerusakan yang luas´ (H. Barangsiapa yang menikahkan (putrinya) karena silau akan kekayaan lelaki meskipun buruk agama dan akhlaknya. maka nikahkanlah ia (dengan putrimu). maka Allah akan memandang keduanya dengan pandangan kasih & sayang. bersiwak dan menikah´ (HR. memakai wewangian.12. Siapa yang menikahi wanita karena bagus nasabnya. Abdurrazak dan Baihaqi) 25. siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin.R. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Bukhori-Muslim) 21. 16. Sesungguhnya. Tirmidzi) 20. dan menambah keluhuran mereka (Al Hadits). 22. dan perbanyaklah (keturunan). Wahai para pemuda. Empat macam diantara sunnah-sunnah para Rasul yaitu : berkasih sayang. 15. dan kematian kamu semua yang paling hina adalah kematian orang yang memilih hidup membujang (HR. Shalat 2 rakaat yang diamalkan orang yang sudah berkeluarga lebih baik. (HR. Thabrani dan Baihaqi) 17. karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya´ (HR. Imam Bukhari dan Iman Muslim dari Abdullah Ibnu Abbas ra). Dan barang siapa yang belum mampu. dan sehina-hina mayat kalian. Allah hanya akan memberinya kemiskinan.

. meskipun buruk wajahnya adalah lebih utama´ (HR. Allah senantiasa memberi barakah dan menambah kebarakahan itu padanya´ (HR. kedudukan. Thabrani) 26. Ibnu Majah) 27. dan kecantikannya . Janganlah kamu menikahi wanita karena kecantikannya. telah bersabda : Sesungguhnya perempuan itu dinikahi orang karena agamanya. seorang budak wanita yang shaleh. Akan tetapi nikahilah wanita karena agamanya. Sebab.karena ingin mempererat kasih sayang.a. Dari Jabir r. maka pilihlah yang beragama´ (HR. mungkin saja kecantikan itu membuatmu hina. Muslim dan Tirmidzi) . Sesungguhnya Nabi SAW. hartanya. Jangan kamu menikahi wanita karena harta / tahtanya mungkin saja harta / tahtanya membuatmu melampaui batas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful