SemakanKredit CCRIS di Biro Kredit Sumber : Bank Negara Malaysia

Untukpengetahuansemua, apabilaandamemohonpinjamandarisesebuahinstitusikewanganterutamanya bank dansyarikat finance, merekaakanmelaksanakan proses penilaiankreditkeatasanda. Ianyaadalahsatupenyemakanlatarbelakangmengenaisejarahkreditterhadapbakalpeminjamsebelumk eputusanpemberianpinjamandibuat. Semakandibuatmelalui Biro Kredit di Bank Negara Malaysia menggunakansistem yang dipanggil CCRIS. Antaramaklumat yang dikumpulkanadalahbutirmaklumatper ibadiandasptnama, nombor i/c danalamat, sertabutirterperinciakaunkreditanda, sepertijeniskemudahankredit/pinjaman yang andaada, had kredit,bakibelumjelas, pengendalianakaundan status undang2 jikaada. Sebagaicontoh: Jikaandamempunyaibakitertunggakpinjamankereta 3 bulan.Iniakanmemberikesankpdsemakankredit CCRISanda, dimanajumlahbayarantertunggakiniakan 'timbul' sebagaisaturekodpembayaran yang tidakelok. Walaupunandaselesaikanbayaran 3 bulan yang tertunggakitusekaligus, rekodpengendalianakaunandaakantetapmenun jukkanandapernahtidakbayarpinjamankeretauntuk 3 bulan. Dalamerti kata lain, semuamaklumatiniadadirekodkandansemuanyadiberikepadainstitusikewanganberkenaanuntukmem bantumerekamembuatkeputusansamadauntukmeluluskanpinjamanatautidak. Sistem CCRIS atau Biro Kredittidakmemberipendapatterhadapsemakankreditseseorang.Sebaliknyahanyamemberimaklumat kreditsebagairujukan bank berkenaan.Semuakeputusansamadauntukmeluluskanpinjaman, bergantungkepadapolisidanbudibicara bank tersebut.

Maklumatlanjutberkenaan biro kredit http://creditbureau.bnm.gov.my/