SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL DI MALAYSIA

SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL DI MALAYSIA Oleh: Khairul Anwar Bin Sharin dan Anas Syafik Bin Zulkipli PROGRAM SARJANA MUDA PERGURUAN (KEPUJIAN) REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK KUALA LUMPUR

1.0 PENGENALAN Perubahan era globalisasi masa kini menjadikan pendidikan teknik dan vokasional salah satu agenda utama negara terhadap pembangunan negara melalui visi dan mi i negara iaitu s Wawasan 2020 dalam mencapai taraf negara maju pada tahun 2020. Oleh itu, dalam usaha mencapai taraf negara maju tersebut beberapa perkara perlu diambil perhatian oleh pihak tertentu iaitu yang pertama, penambahan tenaga kerja dalam bidang b erkaitan teknik dan vokasional dan yang kedua penambahan institusi pendidikan teknik dan vokasional. Namun demikian, tahukah anda bagaimana pendidikan teknik dan vokasional di Malaysia ini berkembang bagi merealisasikan impian negara?. Maka, dalam kajian i i akan mengupas n sejarah perkembangan teknik dan vokasional di Malaysia. 2.0 PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL DI ZAMAN IMPERIALISME BARAT 2.1. Sebelum Zaman Kolonialisme British

apabila Melaka jatuh ke tangan Belanda pula. bertukang kayu dan lo gam.1. Masyarakat pada ketika itu. menyeba bkan berlakunya perubahan daripada mazhab Katolik ke mazhab Protestant di Melaka pada ketika itu. 2. Kebanyakkan masyarakat pada ketika itu menerima ilmu kemahiran secara tidak formal seperti kemahiran berladang atau berkebun. Sejarah perkembangannya bermula pada tahun 1900 Orang-orang Melayu yang berkemahiran . membuat keris dan kerja-kerja kraftangan seperti anyaman. Kemudian. British telah mengategorikan sistem pendidikan kepada lima peringkat iaitu: ‡ Pendidikan Rendah ‡ Pendidikan Menengah ‡ Latihan Perguruan ‡ Pendidikan Teknik dan Vokasional ‡ Pendidikan Tinggi Pendidikan teknik dan vokasional turut diberi perhatian oleh kerajaan British pada ketika itu. menuntut ilmu berpusatkan rumah-rumah guru dan surau-surau.Pendidikan di Tanah Melayu bermula sejak kewujudan Empayar Melaka lagi sewaktu perkembangan ajaran Islam ke rantau Asia Tenggara. bersawah.2. Sebelum Perang Dunia Kedua Semasa British menjajah Tanah Melayu. menyulam dan mengukir diambil untuk menjadi tenaga pengajar di . Selepas berlaku pertambahan bilangan anak murid maka wujudkan sekolah pondok dengan sukatan berdasarkan kurikulum Majid Als Haram di Makkah.2. Semasa Zaman Kolonialisme British 2. Reformasi kecil telah berlaku setelah kehadiran Portugis pada tahun 1511 apabila mereka telah memperkenalkan pendidikan berasaskan agama Kristian mazhab Roman Katolik. dalam seni menganyam.

00 & ertubuhan a ngsa-bangsa ersatu ( ). dikenali sebagai Uni ersiti utra eberapa dasar telah diperkenalkan oleh ritish dalam pendidikan di anah menghadapi erang Dunia Kedua bagi memantapkan sistem pendidikan dan kepentingan politik mereka di anah elayu. ritish telah memperkenalkan Laporan arnes ( ) yang telah dipengerusik oleh L. Fenn yang merupakan etiausaha Kerja ersekutu kepada Lembaga Amanah bagi beberapa buah uni ersiti di China dan beliau telah dibantu oleh Dr. agi ¥ )    ¥ # ' " 5 4 3 6 3 " ' ¥ & 0 # 2 ' elayu engenai ara-cara berladang dan berkebun. ekolah aktab " )  & $ & ada tahun 3 usat Latihan ertanian telah ditubuhkan bagi § § e beri latihan ke a da orang e beri se o ¡ § ¨ ¨ ¨  ¨ § ¡ £ ¡ ¤£ ¡ ¢¢ ¢© ¢¢  ¢   © ¢¦ ¦ ¢ ¥ ¢   se o e e e e K L ) 1 & ¥ & ¥ 0 0 0 & & # # " .2. ekolah ertanian telah - 7 dan hari ini  0 " 38 & eknik dan dinaik taraf enjadi Uni ersiti eknologi alaysia ada tahun 7 . rancangan beliau gagal kerana laporan beliau gagal untuk mencadangkan penambahbaikan kepada sekolah -sekolah merombak semula sistem pendidikan secara keseluruhan. eni erusahaan dan ains Rumah angga. Ke udian.Wu yang merupakan petugas di bantuan pusat dan latihan perguruan untuk masyarakat cina. Uni ersiti Oxford telah menyatakan hasrat untuk mendirikan sekolah okasional moden yang mengutamakan matapelajaran ains. Dalam laporan ini.2. elangor dan kemudian dinaik taraf sebagai Kolej alaysia pada tahun ertanian sebelum diiktiraf sebagai Uni ersiti ertanian alaysia. e ngkaji ke erluan elajaran okasional an tekn i egeri negeri ik anah eknik telah ditubuhkan dan ke udiannya ada tahun 4 statusnya telah ditukar ke diwujudkan pada tahun 3 di erdang. maka satu laporan yang dikenali sebagai Laporan Fenn -Wu ( ) telah diperkenalkan oleh Dr. e ep s e n un e u ) elayu selepas & ¥ & " & ' 3 @ ¥ "   endidikan yang lebih endalam ke a da egawai pegawai pertanian.¥ # ¤ (  ¨ £ ¡ '  ¢ § ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ & ¨ £§ § ¡§  ¨§£ & § ¡ £ ¨  ¦ ¢ ¥ ¢ ¢ # ¢ ¢     # ¢   ¢¦ ¢% ¢ ¢ ¢ ¢ " ¢  ¨ § ¨  ¨ ¨ § ¨  ¤§ ¨   ¨ £ ¡  ¢   ¢¢ ¢ ¢¦¢ ¢% ¢¢ ¢      ¢ ¢ ¢   ¢ ¢ ¢ § ¨ § § £ ¡ §  § ¡ § £ ¨ £ ¡ ! ¨§£ ¨ § ¢¢ $¢ #     # ¢   " ¢ ¢ ¢ ¢   ¢  ¢ Ke i e o e i e e K L e i e e i i i e e e e i iJ Ke R J i U Ke e e 8 e i i e I stri te i e tuk untuk alayu. amun. ada tahun 6. elayu tanpa enyedari bahawa masyarakat cina di anah elayu juga ingin mejaga kepentingan mereka.J. sekolah cina ingin meminta " ¥ ¥ # ! ) ' " !  ¥ ( 0 0 0 # 0 # ' 9 0 & 7 2. an arnes yang merupakan e ngarah a hagian Latihan osial.

Guru terdiri daripada orang eropah yang ditadbir oleh seorang pengetua dibawah kelolaan Jabatan Pe lajaran. Tujuan penubuhan sekolah teknik ini adalah untuk mela hirkan pembantu-pembantu jurteknik di Jabatan Kerja Raya. Tiga mata pelajarn menjadi teras iaitu seni perusahaan. dan penubuhan Sekolah Menengah Vokasional dicadangkan dan termaktub sebagai Polisi Pelajaran Kebangsaan. telah berlaku perang dunia kedua menyebabkan semua jabatanjabatan tersebut ditutup. maka kerajaan British telah mengambil jalan tengah dengan memperkenalkan satu ordinan yang dikenali sebagai Ordinan Pelajaran 1952. 3. Sekolah teknik pertama ialah Sekolah Teknik Treacher yang dikelolakan oleh Jabatan Kerjaya Raya Negeri negeri Melayu Bersekutu.Melihat kepada laporan-laporan yang telah dibentangkan. Murid akan mengikuti kursus selama tahun. sains pertanian dan sains rumah tangga. Bertujuan untuk melahirkan mekanik mekanik terlatih untuk memenuhi keperluan di Jabatan Keretapi dan di sekolah -sekolah untuk D mata pelajaran pertukangan. Sekolah teknik juga turut ditutup. Latar belakang murid kebanyakkannya merupakan pel jar yang gagal untuk meneruskan pelajaran ke sekolah a menengah. Antara kursus yang diperkenalkan ialah kejuruteraan awam. Ordinan ini telah mengkaji kedua laporan dan mengambil keputusan untuk memperkenalkan sekolah kebangsaan. Pada tahun 1 . . A B Pada tahun 191 . bahasa Melayu dan Inggeris diperkenalkan di sekolah sekolah jenis kebangsaan. sekolah teknik telah 91 dibuka semula dan telah diambil alih oleh Jabatan Pelajaran pada tahun 19 1. kejuruter aan mekanikal dan kejuruteraan ukur. Jabatan Keretapi Tanah Melayu dan Jabatan kur. Sekolah pertukangan atau Trade School bermula pada tahun 192 dengan tertubuhnya B E buah sekolah pertama di Kuala Lumpur. sekolah aliran Ingeris dikekalkan. pendidikan agama Islam dijalankan untuk murid-murid beragama Islam.0 SEJARAH PENUBUHAN SEKOLAH TEKNIK dan VOKASIONAL DAN PERTUKANGAN Penubuhan sekolah teknik bermula pada tahun 1905. Sekolah teknik DD D C ini telah menerima pelajar-pelajar dari agensi swasta pada tahun 19 .

penubuhan bahagian ini berfungsi untuk memastikan kesinambungan polisi pendidikan dan perkembangan endidikan teknik dan okasional di Antara bidang operasi yang terdapat di alaysia. perdagangan dan hospitaliti. Keputusan W W X e X YY Y W endidikan oliteknik mula diperkenalkan di alaysia melalui elan Colombo pada tahun X Y Y W d W ` f c W e endidikan eknikal (J ek) pada tahun .0 N N I N N I I N NI NV I N L awalnya. n j okhlis bin Jaafar. e lain merangka polisi. a hagian engurusan oliteknik dikenali sebagai ektor engurusan oliteknik X ` e f WW oliteknik dan Kolej Komuniti (J KK) yang ditubuhkan pada ahun . Dalam usaha menyelaraskan setiap bid ang operasi yang ada di maka tujuh buah unit diwujudkan. iaitu: . ermula W e i ih iih a X X YY c c W W endidikan ( 7 ) dan elan Industri Kebangsaan pada tahun 8 ² . pengkoordinasian. jabatan baru ini juga W f X YY g W W a ` ada tahun 64. Kementerian elajaran 6 G a P U T TG 4. pelaksanaan. Unit erdagangan 3.0 N N LI NI I N L Y Q V Q QS F S R ` W` ba X Y Y P HI H GF Q P HI H GF Q iih W X Y a a W c W s d W W c W ` W W W f W h X f . Ini dikukuhkan lagi melalui satu resolusi yang telah dipersetujui oleh Jemaah Kabinet dalam elan erlaksanaan Jawatankuasa Kabinet mengenai latihan( ) sekali lagi memberi ruang kepada penambahan bilangan politeknik dan penawaran kursus-kursus bagi memenuhi permintaan tenaga separa profesional dalam bidang kejuteraan. Ipoh. dengan penubuhan politeknik pertama iaitu oliteknik Ungku Omar. pada ketika itu ialah menyedia kan perkhidmatan dalam penyelidikan. 5. erubahan struktur kabinet kerajaan alaysia pada tahun 4 telah mengubah pengurusan politeknik daripada Kementerian elajaran alaysia ke kementerian baru iaitu Kementerian engajian inggi dimana pengoperasian politeknik diletakkan di bawah Jabatan engajian dan diketuai oleh imbalan Ketua engarah ( engurusan oliteknik). Unit konomi Rumah angga ( R ) W a hagian endidikan eknik dan okasional ( )ditubuhkan pada tahun 64. perancangan. Unit Ketukangan Kejuruteraan . a hagian endidikan eknikal dan okas ional ( W` ba b H ). pengawasan dan pemantauan perkembangan pendidikan teknik dan okasional sebagai agensi pusat untuk ekolah enengah eknik dan okasional. atu badan khusus telah ditubuhkan bertanggungjawab dalam mengurus politeknik iaitu a hagian e ngurusan oliteknik. a hagian ini seterusnya diberi status jabatan dan dinamakan Jabatan bertanggungjawab menentukan halatuju pendidikan teknikal dan okasional selaras dengan program pengindustrian dan modernisasi egara. ada W X Y c W p a c T Q R rQ R W d d W` ba b U T TG T U U GF S Q Q W W` ba W a W s W b W a P I Q qQ Q a a a ` eptember 7.alaysia telah ditubuhkan dan dipertanggungjawab untuk mempromosikan pendidikan teknikal dan okasional.

Oleh itu dalam bulan € u u “ “‡ 6. N NI . Unit entadbiran a hagian endidikan eknik dan okasional dinaik taraf dan bertukar nama sebagai Jabatan endidikan eknikal pada tahun elaras dengan syor-syor dalam enyata Razak dan e nyata Rahman alib tentang pendidikan teknik dan okasional. Unit Kejuruteraan 4. da ƒ u pakar kejuruteraan dan bekas e ngetua aktab erguruan eknik Ontario. Aschroft. Jawatankuasa enyemak Dasar elajaran maktab perguruan teknik ditubuhkan selewat-lewatnya pada tahun bagi mengkaji penubuhan maktab perguruan teknik di negara ini. Unit oliteknik 7. Unit Kejuruteraan Awam . Kerajaan ersekutuan telah bersetuju untuk mendapatkan pakar teknik dari Kanada 6 . dengan kerjasama Kerajaan Kanada melalui Rancangan w ‚ x w … x 6 mencadangkan sebuah 6 . Unit Kursus endek 6. Unit R ekanikal 6. unit di dalam . Colombo.4. dua orang pakar pendidikan teknik dan okasional Kana iaitu ncik C. Unit erdagangan .C. Unit engurusan pelajar . Unit entadbiran ada tahun 86. Unit ains ertanian . Unit Kejuruteraan l ektrik 3.0 ˆ•ˆ •‡† ‰ “  ˆ‰ ˆ ‡† ” ‘ – ‘” ‘ ’ ‘ N N u uy € v w xx  u „ ƒ € u w x u u € — € u u w … x u u u u u u t ƒ t u w … y u v ‚ w v x t telah bertambah menjadi sepuluh unit iaitu: . Kanada dan ncik ƒ € — „ u w Kemudian pada bulan Jun w x u Jun 6 . Unit embangunan 8. Unit engurusan . Unit ains ertanian 7.

bengkel. iaitu eni erusahaan. kurikulum dan sebagainya. maka pelbagai perubahan perlu dibentuk berdas arkan pengalaman-pengalaman yang lalu. selepas tibanya j i i f telah datang ke negara ini untuk membuat kajian. erikutan itu. apabila jabatan aktab erguruan ertukangan di Kuantan dipindahkan ke sini. Kuala Lumpur.F. Kuala Lumpur ( kepada kerajaan beberapa langkah yang perlu diambil termasuklah anggaran perbelanjaan pembinaan bangunan. elan h h h h h i h ulai tahun 2006. Dingwell. Kemudian pada akhir tahun 1967 apabila perkhidmatan kakitangan dari Kanada tamat. Ia mula dikenali sebagai Institut erguruan Teknik (I TKL). bekas guru teknik di Junior Technical Trade chool. egeri embilan. reka bentuk bangunan. Kerajaan e ™ d ˜ 6-1958) i i i n i l h k h h f i i i g g g h h h ˜ ˜ . Kita hendaklah memastikan bahawa setiap perancangan dan tindakan selari dengan dasar yang telah digariskan oleh kementerian seperti Dasar e ndidikan Kebangsaan. erdagangan dan ains Rumah Tangga. sekumpulan guru teknik dan okasional dari Kanada yang diketuai oleh ncik . satu perjanjian kerjasama lima tahun telah ditandatangani antara Kerajaan ersekutuan Tanah elayu dengan Kerajaan Kanada. mereka telah mengesyorkan engikut perjanjian tersebut. Addy. kepada para pelajarnya. Kanada bertanggungjawab untuk menyediakan tenaga pengajar. bekas bangunan Kolej erempuan elayu ( alay irl's College) yang telah berpindah ke eremban. angunan ini adalah g l h k h Dengan itu lahirlah aktab erguruan Teknik ( T) pada 17 ei 196 . semua tanggungjawab untuk mengurus maktab ini diambil alih oleh pegawai-pegawai tempatan. asilnya. Kemahiran anipulatif Tambahan dan ertanian sejak 1989 i h h h i i h h berkenaan di aktab j h h ˜ g o h ˜ m h i ˜ i h h i ˜ h i p r r qp s h a ngunan T yang pertama terletak di Jalan Damansara. ains ertanian. makmal. 7. T dinaiktarafkan dengan kemampuan menganugerakan Ija zah erguruan h g h sehingga kursus-kursus tersebut dipindahkan ke aktab erguruan atu a hat dalam tahun h idup: k onomi Rumah Tangga. merangka data kursus dan menganjurkan latihan untuk kakitangan tempatan di Kanada. ada tahun 197 kursus engajian erdagangan pula dimulakan apabila Jabatan engajian erdagangan erguruan Ilmu Khas dipindahkan ke maktab ini dalam usaha menggabungkan jurusan teknik dan okasional. T mula mengendalikan Kursus ertukangan pada awal tahun 197 .D. eranan maktab ini telah menjadi bertambah penting dengan terlaksananya istem elajaran Aneka Jurusan dalam tahun 1965 yang memperkenalkan empat mata pelajaran baru di peringkat sekolah menengah rendah.0 N agi merealisasikan impian negara iaitu menjadikan alasia sebgai negara maju menjelang tahun 2020. T juga telah mengendalikan latihan perguruan dalam tiga komponen kursus Kema hiran 1992.T.

etiap guru perlu membuat anjakan dalam proses pembelajaran dan pengajaran selari dengan perubahan globalisasi yang berlaku. (2008). Kuala Lumpur: Kumpulan udiman t mat. elangor: I u u ~ ~ t } t  … …„ ‡ † ƒ ‚‚ t t y vv z xw | t u  € { u u . dn. Falsafah endidikan Kebangsaan dan sebagainya. 8.0 I LI FI uku dn. a ‰ € ˆ IC L W I 2:24:00 Keow. Falsafah dan endidikan di alaysia. hd. (2005). ICT merentas kurikulum boleh dipraktikkan oleh guru sebagai salah satu bahan bantu mengajar di dalam ke las. . L. etaling Jaya.Induk embangunan e ndidikan. endidikan Teknik dan okasional di alaysia. hd. C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful