Pasal Pertama

BIOGRAFI UMAR BIN AlKHATHTHAB RA.
NASABNYA
Beliau adalah Umar bin al-Khaththab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ai, Abu Hafs al-'Adawi. Julukan beliau adalah al-Faruq. Ada yang menyebutkan bahwa gelar itu berasal dari Ahli Kitab.279 Adapun ibunya bernama Hantamah binti Hisyam bin al-Mughirah, kakak dari Abu Jahal bin Hisyam.280

CIRI-CIRI DAN SIFATNYA
Beliau adalah seorang lelaki yang tinggi, kepala bagian depannya botak, selalu bekerja dengan dua tangannya, kedua matanya hitam, berkulit ku-ning281, ada yang mengatakan berkulit putih hingga menjadi kemerah-merahan. Giginya putih bersih mengkilat, selalu mewarnai janggutnya dan merapikan rambutnya dengan menggunakan inai (daun pacar).282
Hal ini telah disebutkan oleh ath-Thabari, 4/195 dari jalan Ibnu Sa'ad dengan sanad yang shahih bersumber dari azZuhri, dengan lafazh 'Telah sampai kabar kepadaku...', lihat pula ath-Thabaqatal-Kubra 3/270 di sini dia sebutkan dengan sanad dari jalan al-Waqidi dari µAisyah ra. %?& bahwa Nabi s^ yang telah memberi gelar al-Faruq kepada Umar, dan al-Waqidi sendiri dinilai matruk (ditinggalkan beritanya, pent.) oleh kalangan al-Muhadditsin. Ibnu Sa'ad mengeluarkan dengan jalan yang mursal bahwa Rasulullah saw. 3Sg bersabda, "Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran di atas lidah Umar dan di atas hatinya, dialah al-Faruq." Ath-Thabaqat al-Kubra 3/ 270, lihat juga Fathul Bah7/44. 280 Inilah yang disebutkan oleh beliau -semoga Allah SWT. merahmatinya- adapun yang disebutkan oleh para ulama nasab dan para penulis tarajum (biografi) ibu Umar adalah Hantamah binti Hasyim bin al-Mughirah, saudara dari Hisyam bin al-Mughirah, dengan itu Abu Jahal adalah anak pamannya, lihat Nasab Quraisy karya az-Zubairi 103, 347, dan Thabaqat Ibnu Sa'ad 3/265, dan jamharatu Ansab al-Arab karya Ibnu Hazm him. 44, al-Istl'abkarya Ibnu Abdil Bar him. 1144, dia memperingatkan kekeliruan yang tersebar bahwa Ibu Umar adalah binti Hisyam. 281 Ibnu Sa'ad dalam kitab ath-Thabaqatnya menukil dari al-Waqidi 3/324 bahwa dia pernah berkata, tidak pernah kami ketahui bahwa Umar berkulit kuning -kecuali jika orang yang memberikan kriteria Umar- melihatnya pada masa peceklik, pada masa itu warna Umar berubah disebabkan hanya memakan minyak selalu. Ibnu Abdil Bar telah membantah perkataan al-Waqidi, dia berkata, "Ini adalah perkataan yang harus di ingkari." {al-Isti'ab 1146). 282 Lihat Thabaqat Sa'ad 3/324, dan Tarikh ath-ThabarAf 196. Kata A'sara Yusran yaitu orang yang bekerja dengan dua tangannya sebagaimana terdapat dalam Lisan al-Arab 4/196, dan kata AsynabulAsnan artinya yaitu giginya sangat putih mengkilat, ibid, 1/507.
279

Beliau adalah orang yang sangat tawadhu1 kepada Allah. Kehidupan dan makanannya sangat sederhana. Beliau terkenal sangat tegas dalam urusan agama Allah, selalu menambal bajunya dengan kulit, membawa ember di atas kedua pundaknya, dengan wibawanya yang sangat besar, selalu mengenda-rai keledai tanpa pelana, jarang tertawa dan tidak pernah bergurau dengan siapapun. Cincinnya bertuliskan sebuah kata-kata "Cukuplah kematian menjadi peringatan bagimu hai Umar."

ISTRI DAN ANAK-ANAK BELIAU
Al-Waqidi, al-Kalbi dan lainnya pernah berkata, "Pada masa jahiliyyah Umar ra. pernah menikahi Zainab binti Mazh'un saudara wanita dari Utsman bin Mazh'un, dari perkawinan tersebut lahirlah Abdullah, Abdurrahman yang sulung,

"283 Al-Madaini berkata. Kemudian Umar ra. "Umar ra. "Apakah engkau meno-lak Amirul Mukminin?" Ummu Kaltsum menjawab. "Umar ra. juga menikahi Ummu Hakim binti al-Harits bin Hisyam setelah suaminya -yakni Ikrimah bin Abu Jahal. Al-Waqidi berkata. sewaktu terjadi hudnah (perdamaian) Umar ra. wanita ini dinikahi oleh az-Zubair bin al-Awwam Disebutkan bahwa wanita ini adalah ibu dari anaknya yang bernama Iyadh. Al-Waqidi berkata. lihat pula Nasab Quraisykarya az-Zubairi him. untuk menikahi puteri Abu Bakar ra. namun Ummu Kaltsum berkata.dalam hal ini Umar ra. wallahu a 'lam. 286 Dalam teks aslinya tertulis Ibn Abi Mulaikah." Akhirnya µAisyah ra. puteri Abu 283 284 Lihat Nasab QuraisyWm. " Aku tidak mau menikah dengannya!" µAisyah ra. mengirim surat kepada ' Aisyah. 349 Lihat Ibn Hajar." Mereka berkata. dan perbaikan ini dari Tarikh ath-Thabari 4/199. yang sebelumnya adalah istri Abdullah bin Abu Bakar ra. -ketika itu masih gadis kecil. dia berkata." Mereka berkata.. meminang Ummu Kaltsum kepada Ali dan memberikannya mahar sebanyak empat puluh ribu. juga menikahi Luhyah -seorang wanita Yamandari hasil pernikahan itu lahirlah Abdurrahman yang bungsu. sebagaimana yang dikatakan oleh al-Madaini. "Ya. terbunuh. pernah menikahi Quraibah binti Abi Umayyah al-Makhzumi. 285 Dalam Tarikh ath-Thabari. menceraikannya. "Wanita ini adalah Ummu al-Walad (budak wanita) dan bukan sebagai istri. dari hasil perkawinan tersebut lahirlah Ubaidullah. al-Ishabah 8/193. pernah pula menikahi Jamilah binti285 Ashim bin Tsabit bin Abi al-Aqlah dari suku Aus. Mereka berkata. 6/352. Beliau juga pernah menikahi Mulaikah binti Jarwal. dan menyarankan kepadanya agar menikahi Ummu Kaltsum puteri Ali bin Abi Thalib dari hasil pernikahannya dengan Fathimah. "Umar ra. "Nikahilah puteri Ali dan hubungkan kekerabatanmu dengan kerabat Rasulullah saw. dari hasil pernikahan ini lahirlah Ubaidullah dan Zaid yang bungsu. "Umar ra. berkata padanya. Al-Madaini berkata.terbunuh dalam peperangan di negeri Syam. Kakak Ashim dan itulah yang benar. dan lihat mengenai pernikahan Umar pada Kejadian tahun 12 H di dalam al-Bidayah wan Nihayah. setelah itu wanita ini dinikahi oleh Abdurrahman bin Abu Bakar ra.286 Setelah Umar ra." Umar ra. pernah meminang Ummu Kaltsum. 349." Lihat ThabaqatIbn Sa'ad 3/265." Al-Madaini berkata. "Zainab adalah . "Wanita ini bernama Ummu Kaltsum binti Jarwal. sebab hidupnya miskin. tidak menceraikannya. "Umar ra. "Umar ra.284 Dari hasil pernikahan ini lahirlah Fathimah. dan Amru berusaha memalingkan keinginan Umar ra. Amru berkata padanya. Setelah itu beliau menceraikannya ketika terjadi hudnah (perdamaian). "Dari hasil pernikahan dengannya Umar mendapatkan anak bernama Ashim.. juga memiliki Fukaihah sebagai Ummu Walad yang melahirkan anaknya bernama Zainab. 4/199.serta Hafshah.287 Ada yang menyebutkan bahwa Umar ra. Setelah dicerai wanita tersebut dinikahi oleh Abu Jahm bin Hudzaifah. Al-Waqidi berkata. Bakar as-Shiddiq ra. juga menikahi Atikah binti Zaid bin Amr bin Nufail. " Akhirnya Umar ra. ada yang menyebutkan Abdurrahman yang tengah. mengirim surat kepada Amru bin al-Ash. Dan dari hasil pernikahan ini lahirlah Zaid dan Ruqayyah. menceraikannya.

orang yang pertama kali berkeliling di malam hari mengontrol rakyatnya di Madinah. 289 Pernah menjadi pemimpin atas pasukan Turban yang diutus ke Ajz Hawazin. Rabi'ah. wilayah pegunungan. KEISLAMANNYA Umar ra. (Sirah ibn Hisyam 4/341). Ruqayyah. Naisaburi. Ahwaaz. wilayah Persia dan lain sebagainya. Halab. Qadisiyyah. beliau mengikuti perang Badar dan seluruh peperangan yang terjadi setelahnya bersama Rasulullah saw. yaitu. Zainab. 349. Yordania. yang pernah dinikahi pada masa jahiliyyah dan Islam baik yang diceraikan ataupun yang ditinggal wafat sebanyak tujuh orang. Adapun daerah Jazirah Eufrat yang ditaklukkannya adalah. adalah tiga belas orang. az-zubair bin Bakkar -yaitu Abu Syahmah288. Horns. Iskandariyah (Alexandria). Madain. yang pertama kali membawa tongkat pemukul untuk memberi pelajaran dan menghukum yang salah. daerah sawahil (pesisir). al-Quds. arRahaa dan ar-Raqqah. Ar-Rai. Beliau juga pernah diutus untuk berangkat bersama sebahagian tentara untuk memata-matai dan mencari informasi tentang musuh. Ra'sul Ain. Nahawand. Syimsyath. Zaid yang sulung. Fathimah. . Istakhar. Diriwayatkan dari Said Ibnu al-Musayyab bahwa Abu Hurairah berkata. membuat undang-undang perpajakan. mengumpulkan manusia untuk Shalat Tarawih berjama'ah. Baisan. terkadang menjadi pemimpin dalam tugas ini. 349. Sungai Sair. Lihat Nasab QuralsyHm. Adalah Penduduk Surga 1. membagi-bagi wilayah yang ditaklukkan seperti as-Sawad. Hafsah. Asqalan. Harran. Abdurrahman yang sulung." Ibnu Katsir berkata. dan Burqah. Jurjaan. Ashim. Hamazan. yang paling kecil. Beliaulah yang pertama kali membuat penanggalan hijriyah. as-Sus. negeri Mosul dan wilayah-wilayah sekitarnya. 288 tetap. Abdurraman yang bungsu. bab Manaqib Umar bin al-Khaththab291 Abu Hafsh al-Qurasy. menempatkan para qadhi.289 Beliaulah yang pertama kali digelari Amirul Mukminim. Ramalah. dan Anthakiyah.290 yang pertama kali membuat kota-kota. "Jumlah seluruh anak Umar ra. masuk Islam ketika berusia dua puluh tujuh tahun. Abdullah. Beliau berhasil menaklukan banyak wilayah di negeri Syam. yang pertama kali mendera peminum khamr 80 kali cambukan.anak Umar ra. FADHILAH DAN KEUTAMAANNYA Imam al-Bukhari berkata. Sabath. di antaranya. menentukan gaji 287 Sebagaimana yang dikatakan oleh az-Zubairi dalam Nasab Quraisyhlm. Qinsir. Zaid yang bungsu. Iyadh. 290 Pada masanya banyak sekali terjadi penaklukan-penaklukan. Wilayah Irak dan wilayah timur yang ditaklukkannya. Dia juga menaklukkan Mesir. Ba'labak. al-Jabiyah. Para tentaranya telah pula menyeberangi sungai Jaihun berulang kali. Ain Wardah. tiba-tiba beliau berkata. membentuk tentara resmi. Ashbahan. Adzarbaijan dan Iain-lain. Ubaidullah. Tripoli Barat. Qumis. Nasibain. Thabariyah. membuat sekretariat. Abdurrahman yang pertegahan. ad-'Adawi 1) Umar ra. Damaskus. "Ketika kami berada di sisi Rasulullah saw. Perkampungan Bakr. Jumlah seluruh istri Umar ra. Gazza. Marwa. khalifah yang melakukan banyak penaklukan. Khurasan.

menangis dan berkata. maka Rasulullah saw. Abu Bakar ra. "Kapan datangnya hari Kiamat?" Maka Rasulullah saw." Aku segera membuka pintu dan ternyata orang itu adalah Umar ra. Diriwayatkan Abu Musa ia berkata. memukulkan kakinya dan berkata. shiddiq dan dua orang syahid. kembali bertanya padanya. bab Manaqib Umar (7/ 40-43 dari Fathul Ban) sengaja saya nukil di sini Karena saya anggap begitu penting dan shahih. hanya saja aku mencintai Allah SWT. "Bukalah pintu dan beritakan baginya berita gembira berupa surga. berkata padaku. dan RasulNya. Tak lama setelah itu datang seseorang minta diberi izin masuk. Tiba-tiba datang seorang lelaki minta dibukakan pintu. mana mungkin aku akan cemburu padamu wahai Rasulullah saw. Aku berharap agar dapat dikumpulkan beserta mereka. "Tidaklah kami merasa senang kecuali setelah mendengar sabda Nabi. dan kitab ini ditulis dalam dua jilid sebagaimana yang dikatakannya. Umar ra.. bersabda. "Bukakan pintu untuknya dan beritakan kabar gembira kepadanya berupa surga dan berita musibah yang kelak akan menimpanya. Diriwayatkan Anas bin Malik ia berkata." Seluruh nas dari no. Rasulullah saw. Abu Bakar mengucapkan pujian kepada Allah SWT. maka dia memuji Allah SWT. Segera aku beritahukan kepadanya apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah saw. "Milik Umar. "Diamlah wahai Uhud sesungguhnya di atasmu hanyalah seorang Nabi. menaiki gunung Uhud beserta Abu Bakar ra. sementara al-Hafizh Ibn Katsir tidak menukil kecuali bagian terakhir saja. "Demi Allah SWT. berkata." Umar ra. Kemudian aku melihat seorang wanita berwudhu di samping sebuah istana..?" 2. "Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari itu?" Ia menjawab. "Aku tidak memiliki persiapan apapun. seluruhnya dari Shahih al-Bukhari kitab Fadhail Shahabah. Maka aku buka pintu dan ternyata orang itu adalah Abu Bakar." Ketika aku membuka pintu ternyata orang tersebut adalah Utsman. "Allah al-Musta 'aan (hanya kepada Allah SWT. "Milik siapa istana ini?" Mereka menjawab. dan berkata. Kemudian datang lagi seseorang ingin masuk. maka aku bertanya.. "Engkau kelak akan dibangkitkan beserta orang-orang yang kau cintai." Maka Rasulullah saw. aku memohon ." Maka aku teringat akan kecemburuan Umar.. "Engkau kelak akan dibangkitkan beserta orang-orang yang engkau cintai. 1 s/d 15 adalah tambahan yang tidak terdapat dalam naskah asli. maka aku segera memberitakan kabar gembira untuknya dan berita musibah yang kelak akan menimpanya. Ia bertanya.. di salah satu kebun di kota Madinah. 291 3. untuknya. walaupun aku tidak mampu beramal seperti mereka.. berkata. segera aku menjauhi istana itu. maka Rasulullah saw.. segera Rasulullah saw."Sewaktu tidur aku bermimipi seolah-olah aku berada di surga." Anas berkata. "Aku mencintai Nabi saw. "Bukakan pintu untuk orang itu dan beritakan baginya kabar gembira berupa surga. Maka-tibatiba gunung itu bergoncang. Diriwayatkan dari Anas bahwa seorang lelaki pernah bertanya kepada Nabi saw tentang hari kiamat.. maka aku beritahukan kepadanya apa yang dikatakan Nabi untuknya. maka Rasulullah saw. dia telah mengisyaratkan untuk meruju' ke kitab yang dikarangnya secara khusus mengenai biografl Umar 4fa dan hadits-hadtts yang diriwayatkan dari dirinya. "Aku bersama Rasulullah saw." 4. la juga mengucapkan pujian kepada Allah SWT. serta Umar ra." Anas berkata. dan Utsman ra.

Aku berharap dapat menjadi seperti dirimu ketika akan menghadap Allah SWT. 7. sementara manusia berada di sekelilingnya mendoakan dirinya sebelum diangkat -ketika itu aku hadir di antara mereka. kemudian Ali berkata. "Ilmu. Diriwayatkan dari Miswar bin Makhramah dia berkata. maka datanglah Abu Bakar mengambil air dari sumur tersebut satu atau dua timba dan terlihat dia begitu lemah menarik timba tersebut -semoga Allah SWT. "Aku berangkat bersama Abu Bakar ra. dan engkau telah berbuat baik dalam persahabatan dengannya. 'Wahai Amirul mukminin. 3/26 "Aku bermimpi sedang mengulurkan timba ke dalam sebuah sumur yang ditarik dengan penggerek. ditidurkan di atas kasurnya. D iriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra. Kemudian engkau berpisah dengannya dalam keadaan .. bersabda." 9.. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah dia pernah mendengar Abdullah bin Abbas berkata." 5) Kedekatan Umar ra. yang selalu mengiringinya. mengampuninya-. "Ketika aku tidur maka aku bermimpi meminum -yaitu susu. masuk Islam. Aku diberitahukan oleh Hamzah292 dari bapaknya bahwa Rasulullah saw. aku keluar bersama Abu Bakar ra. dengan Rasulullah saw. aku tidak pernah melihat seseorang pemimpin abqari293 yang begitu gesit hingga seluruh manusia dapat minum sepuasnya dan memberikan minum unta-unta mereka." 4) Kemuliaan dan Kekuatan Kaum Muslimin dengan Keislaman Umar ra. ia mengerang kesakitan.aku terkejut ketika seseorang memegang kedua pundakku dan ternyata ia adalah Ali bin Abi Thalib. "Umar ra. bersabda. semoga dirahmati Allah SWT. menjawab.. biografinya dapat di lihat dalam Tahdzib atTahdzib. pernah bersabda. "Engkau tidak pernah meninggalkan seorang yang dapat menyamai dirimu dan karya yang engkau hasilkan. dan Umar ra. Abdullah bin Mas'ud berkata.).. Setelah itu datanglah Umar bin al-Khaththab ra.mengambil air sebanyak-banyaknya." 3) Luasnya Penyebaran Islam Pada Masa Umar ra. "Kami menjadi kuat sejak Umar ra.pertolongan). "Apa takwilnya wahai Rasulullah saw.. 6. dan Abu Bakar ra. bahwa Rasulullah saw. pent. dan Umar ra. maka Abdullah bin Abbas berkata sambil menghiburnya. bukankah engkau sahabat Rasulullah saw.hingga aku melihat bekas-bekas susu tersebut melekat pada kuku-kukuku kemudian aku berikan kepada Umar. 5." 2) Keutamaan Ilmu Umar ra. Diriwayatkan dari az-Zuhri dia berkata. 292 Yaitu Hamzah bin Abi Usaid Malik bin Rabi'ah al-Ansari as-Sha'idi.?" Maka Rasulullah saw. Demi Allah aku merasa yakin bahwa Allah akan mengumpulkanmu dengan kedua sahabatmu (Rasulullah saw." Mereka bertanya. ditikam. aku masuk bersama Abu Bakar ra. Ali mengucapkan doa untuk Umar ra. Sehingga la Selalu Mengiringi Rasulullah saw. 8. dan Umar ra. "Ketika Umar ra. Aku banyak mendengar Rasulullah saw..

bersabda Rasululullah : "Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari Bani lsrail ada yang diberikan ilham walaupun mereka bukan Nabi.ia rela terhadapmu. sebelum aku melihat adzab itu datang. Demi Allah andai saja aku memiliki emas sepenuh dunia pasti akan aku tebus diriku dengannya dari adzab Allah SWT. merupa-kan karunia Allah SWT. jika salah seorang dari umatku mendapatkannya maka Umarlah orangnya. begitu bersungguh-sungguh dan paling baik dalam menggunakan hartanya hingga wafat selain Umar bin alKhaththab. Diriwayatkan dari Abu Hurairah. bahwa Rasulullah saw." . dan Abqari¶ atau kaum yaitu pemimpin mereka yang paling kuat {AnNihayah Gharib al-Haditst3/349. itu 293 Al-Gharbu. Pengembala tersebut mengejarnya hingga berhasil mengambil kembali kambing tersebut darinya. maka jika engkau meninggalkan mereka. terhadapku. "Siapa kelak yang dapat menjaganya ketika tidak ada pengembala selain diriku?" Manusia berkata. dan keridhaannya terhadapku itupun merupakan karunia Allah SWT. -Yang Mahamulia. "Ketika seseorang sedang mengembala karnbingnya maka tiba-tiba datang serigala menerkam seekor karnbingnya. Adalah Seorang Sahabat yang Mendapat Ilham 12. "Maka sesungguhnya aku beriman dengan kejadian ini. dia berkata. berkata.. Setelah itu engkau menjadi sahabat setia Abu Bakar ra. Apabila salah seorang umatku mendapatkannya maka Umarlah orangnya.. itu seluruhnya disebabkan tang-gung jawabku terhadapmu dan para sahabatmu. dan ridhanya terhadap diriku." 10."294 7) Umar ra." 8) Kuatnya Agama dan Iman Umar ra. dan Umar ra. bersabda. "Subhanallah!" Nabi bersabda. "Aku tidak pernah melihat seorangpun setelah Rasulullah saw. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dia berkata. Kemudian engkau bergaul dengan sahabat-sahabat mereka dengan baik." Zakaria bin Abi Zaidah menambahkah dari Sa'ad dari Abi Salamah dari Abu Hurairah dia berkata. mereka akan rela terhadapmu. yaitu ember yang sangat besar sekali. hingga engkau berpisah dengannya dalam keadaan ia rela terhadapmu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra. Sementara yang engkau lihat tentang kekhawatiranku. Tiba-tiba serigala tersebut menoleh kepadanya dan berkata. ketika itu ia sedang menarik tangan Umar bin alKhaththab. 'Adapun apa yang telah engkau sebutkan mengenai persahabatanku dengan Rasulullah saw.terhadapku. dan apa yang telah engkau sebutkan mengenai persahabatanku dengan Abu Bakar as-Shiddiq ra.. 173 secara berturut-turut)." 6) Kesungguhan Umar ra. dan Kebaikannya dalam Masalah Harta 11. demikian pula Abu Bakar ra. "Rasulullullah bersabda.' Umar ra. Diriwayatkan dari Abdullah bin Hisyam dia berkata. "Sesungguhya di antara orang-orang sebelum kalian terdapat sejumlah manusia yang mendapat ilham. 13. "Kami bersama Rasulullah saw.

" Rasulullah saw. Mereka bertanya. "Hadits ini lemah.. Ketika Umar ra. Rasulullah saw. "Sesungguhnya aku memiliki dua menteri dari Penduduk bumi dan dua menteri dari penduduk langit. 46 296 Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab al-Manaqib (hadits no. DAN KEADAAN BELIAU Umar ra. dan Setan yang Berusaha Menghindari Jalan yang Ditempuhnya 15." Umar ra. menjawab. Setelah diberi izin Umar ra. "Wahai Ibnul al-Khaththab.. dan yang paling tegas dalam menegakkan agama Allah adalah Umar.. "Apa takwil mimpi itu wahai Rasulullah saw. dan dia CUPLIKAN PERKATAAN UMAR RA. pent. bersabda. Syaikh al-Albani berkata.´295 17. 3791) dari hadits Abu Qilabah dari Anas. sebab engkau lebih keras dan lebih kasar daripada Rasulullah saw. berbicara kepada mereka. ketika itu ada beberapa orang wanita dari Quraisy sedang berbincang-bincang dengan Rasulullah saw." Padahal ketika itu keduanya tidak berada di tempat tersebut. ada yang mengenakannya di bawah dada." Kemudian Umar ra. "Sesungguhnya setan ketakutan terhadap Umar. Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri aku mendengar Rasulullah saw. memohon agar diizinkan masuk ke rumah Rasulullah saw." terdapat syahicfaya dalam hadits yang ke 15." 16. "Apa yang membuat anda tertawa wahai Rasulullah saw. "Umar bin al-Khaththab ra. Masuk ke rumah Rasulullah saw.). 7149' Perkataan Ibn Umar khusus berlaku ketika masa pemerintahan Umar.?" Rasulullah saw. "Aku heran terhadap wanita-wanita yang berada di sisiku ini. maka diperlihatkan padaku Umar sementara dia mengenakan pakaian panjang yang diseretseretnya.?" Rasulullah saw. sementara Rasulullah saw. "Ketika tidur aku melihat dalam mimpi seluruh manusia diperlihatkan padaku dan masing-masing mereka mengenakan baju-baju. "Tidak halal bagiku harta yang diberikan Allah . bertanya. "Wahai para wanita yang menjadi musuh bagi nafsunya sendiri. "Agamanya. no. menjawab. bersabda. ada yang mengenakan bajn hingga ke dadanya. demi Allah SWT. dan diriwayatkan secara Mauquf'dari Ibnu Mas'ud dengan sanad yang hasan sebagaimana yang terdapat dalam Fadhail Shahabah karya al-Imam Ahmad No. Sebagaimana dikatakan oleh al-Haitsami dalam Majma az-Zawaid." Dia mengisyararatkan untuk meruju' ke kitabnya Silsilah al-Ahaditst ad-Dhaifah. 9/51 yang telah dikeluarkan oleh ath-Thabrani dari Hadits Ummu Salamah dan di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Mujib ats-Tsaqafi yang tertuduh sebagai pendusta. ketika mereka mendengar suaramu. dan mereka berbicara dengan nada suara yang keras melebihi suara Rasululullah. Masuk mereka segera berdiri dan menurunkan hijab.. sesungguhnya tidaklah setan menemuimu sedang berjalan di suatu jalan kecuali dia akan mencari jalan lain yang tidak kau lalui. Umar ra. 14. Diriwayatkan dari Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqash dari ayahnya ia berkata. Adapun hadits."296 295 Sebelum ini Ibnu Katsir membawakan sebuah badits dari jalan Ibnu Abbas. bagaimana kalian segan terhadap diriku dan tidak segan terhadap Rasulullah saw. "Sebenarnya engkau yang lebih layak mereka segani Wahai Rasulullah saw. pernah bersabda. 9) Wibawa Umar ra. Diriwayatkan dari µAisyah ra. berkata. yang jiwaku berada dalam genggaman tanganNya.?" Mereka menjawab. " Umatku yang paling penyayang adalah Abu Bakar ra. pernah berkata. "Sesungguhnya setan lari ketakutan jika bertemu Umar. tertawa. Adapun riwayat ibnu Abbas telah dikeluarkan pula oleh at-Tirmidzi sebagaimana yang terdapat dalam Dhaif al-Jami' ash-Shaghir." dst. "Ya. bersabda. segera mereka berdiri menarik hijab." (yakni kedudukannya dalam agama.294 Al-Hafizh Ibn Hajar berkata dalam Fathul Ban. bahwa Rasulullah saw. 3056.

dan kainnya ditambal dengan kulit.. tidak memakan makanan yang enak-enak. dan Ibnul 3auzi."299 Beliau selalu memakai jubah yang terbuat dari kulit yang banyak tambalannya -sementara beliau adalah Khalifah-. "Alangkah baik jika engkau memakan makanan yang bergizi tentu akan membantu dirimu supaya lebih kuat membela kebenaran. 300 Ibid3/330 Anas berkata. ia tidak sedikitpun menginginkan dunia dan dunia juga tidak ingin datang menghampiri-nya. 21271 dengan redaksi yang mirip dari jalan Hafsah l^s». kecuali dua pakaian." Mu'awiyah bin Abi Sufyan berkata. 908. 299 Ath-Thabaqat al-Kubra. dan dikeluarkan pula oleh imam Ahmad dalam Musnad. "Demi Allah sesungguhnya berita yang aku sampaikan kepadamu adalah benar kecuali apa yang engkau perintah-kan aku untuk menutup mulut.) maka jika aku tidak mengikuti ketegaran mereka." Pernah Umar ra. 3/207 dari jalan al-Waqidi dan dikeluarkan oleh ath-Thabari dalam Tarikh nya. bandingkan dengan Tarikh athThabari. tetapi beliau akan . "Hadits hasan shahih. dan dalam Silsilah al-al-Ahadits ash-Shahihah No.." Beliau tidak pernah bernaung di bawah sesuatu. Aku sendiri hanyalah salah seorang dari kaum muslimin. dicela dan dikatakan kepadanya. berkata.. "Sesungguhnya aku telah. akan segera menegurnya dan berkata.. 1224 297 Dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Thabaqat. adapun kita bergelimang dalam kenikmatan dunia. dan ia berbohong dalam sepatah atau dua patah kalimat. aku takut tidak akan dapat mengejar kedudukan mereka.) dalam keadaan tegar (tidak terpengaruh dengan dunia.SWT.meninggalkan kedua sahabatku (yakni Rasulullah saw. no. 4/198. Pernah beliau khutbah di atas mimbar mengenakan kain yang memiliki 12 tambalan."297 Jika menugaskan para gubernurnya. dan Abu Bakar ra. akan menulis perjanjian yang disaksikan oleh kaum Muhajirin. 3/617. maka beliau akan mengambilnya dan melemparkannya ke hala-man rumah orang. "Antara dua bahu dari baju Umar ra. dunia datang menghampirinya namun dia tidak menginginkannya. berjalan mengelilingi pasar sambil membawa tongkat di atas pundaknya untuk memukul orang-orang yang melanggar peraturan. dan tidak menutup pintu rumahnya kepada rakyat yang membutuhkan bantuan. tidak berpakaian yang halus. Jika beliau melewati biji atupun lainnya yang bermanfaat. mensyaratkan kepada mereka agar tidak menaiki kereta kuda. 4/207 dengan sanad la ba'sa bih (tidak mengapa)." Maka Umar ra. 3/275 dengan sanad yang shahih 298 Ibnu Sa'ad menyebutkan hal yang senada dan ringkas di dalam ath-Thabaqat. Jika mereka melanggar pesan ini maka akan mendapatkan hukuman. bukan standar yang paling kaya di antara mereka. tutup mulutmu!" Maka lelaki yang berbicara kepadanya berkata. Umar ra. dan dishahihkan oleh as-Syaikh Nasiruddin al-Albani dalam Sahih al-Jami'. "Tutup mulutmu. Umar ra. Adapun makanan untuk keluargaku sama saja dengan makanan orang-orang Quraisy pada umumnya. pent.301 Ketika melaksana-kan ibadah haji beliau hanya menggunakan 16 dinar.300 berkata. "Kita terlalu boros dan berlebihan. terdapat empat tambalan. 3/184. "Adapun Abu Bakar ra. Sedangkan Umar ra. pent. maka Umar ra.298 Jika seseorang berbicara kepadanya menyampaikan berita. Satu untuk dikenakan di musim dingin dan satu lagi digunakan untuk musim panas. sementara beliau berkata kepada anaknya.

"Hai Umar bin alKhaththab. Kepala beliau yang botak bersinar terkena matahari. Him. Umar ra. Umar ra. Terkadang beliau mendengar ayat Allah SWT. "Apa itu katun?" Mereka memberitahukan kepadanya apa itu katun. ketika hadir Umar ra. kuda tersebut berjalan dengan liar. "Engkau adalah penguasa Arab. 302 Ibnu Sa'ad mengeluarkan yang senada dalam ath-Thabaqat. (Ath. mulai mengendarainya. di negeri ini tidak pantas seseorang mengendarai unta.303 Diriwayatkan dari Anas ia berkata. 3/279. "Aku pernah bersama Umar ra." Pada waktu tahun paceklik dan kelaparan beliau tidak pernah makan kecuali roti dan minyak hingga kulit beliau berubah menjadi hitam. Sebagian orang mengkritiknya. tolong berikan untaku kembali!" Setelah itu beliau turun dan kembali mengendarai untanya. 303 Lihat Ibn Jauzi. ya. 151. 3/292 dengan sanad yang shahih Pernah beliau melaksanakan Shalat Isya¶ bersama kaum muslimin. kemudian beliau masuk ke kebun untuk buang hajat -sementara jarak antara aku dan dirinya hanyalah pagar kebun.. dan jatuh pingsan karena perasaan ." Maka dibawakan kepada beliau baju yang terbuat dari katun. jika tidak Allah SWT.302 Ketika memasuki negeri Syam saat penaklukan Baitul Maqdis beliau mengendarai seekor unta yang telah tua."304 Disebutkan bahwasanya Umar ra. segera melepas bajunya lalu mencuci kemudian menjahitnya. "Panggil kemari pemimpin wilayah ini. Ketika singgah di Baitul Maqdis beliau segera memanggil pemimpin wilayah itu dan berkata. Beliau membawa satu kantong yang terbuat dari kulit yang digunakan sebagai alas untuk tidur jika beliau berhenti turun. pasti akan mengadzabmu." Pada wajah beliau terdapat dua garis hitam disebabkan banyak mena-ngis. namun beliau berkata. Beliau bertanya kepada mereka. "Tolong cucikan bajuku ini sekaligus jahitkan dan pinjami aku baju." Maka segera dibawakan kepadanya kuda yang bagus.. setelah itu beliau segera masuk ke rumah dan masih terus mengerjakan shalat hingga fajar tiba. berkata padanya. Melihat hal tersebut pemimpin wilayah itu berkata padanya. Beliau bertanya. Hai Ibn alKhaththab. beliau berkata. 'Apa ini?" Dikatakan kepadanya bahwa baju ini dibuat dari katun. beliau segera memerintahkan kepada orang yang bersamanya. Ketika Umar ra. engkau adalah Amirul mukminin! Demi Allah takutlah engkau kepada Allah SWT. "Tahan kuda ini! Aku tidak mengira jika orang-orang di sini suka mengendarai setan-setan. 304 Dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dalam ath-Thabaqat. 3/328).Thabaqat alKubra. "Aku terlalu kagum terhadap diriku sendiri oleh karena itu aku ingin menghina-kannya. Waktu itu beliau tidak mengenakan topi ataupun sorban. Kaki beliau menjulur ke bawah kendaraan tanpa pelana..aku dengar ia berkata sendiri." Orang-orang segera memanggilnya.meletakkan kainnya di atas pohon kemudian bernaung di bawahnya. Manaqib Umar. Setelah kering beliau mengenakannya kembali. Beliau tidak memiliki kemah ataupun tenda. pernah membawa tempat air di atas pundaknya. segera melepas pelana dan pedalnya lalu menaikinya." 301 Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dari jalan-jalan yang sahih bersumber dari riwayat Anas. engkau adalah Amirul mukminim. "Akulah sejelek-jelek penguasa apabila aku kenyang sementara rakyatku kelaparan.

'Celakalah engkau hai Umar berapa banyak anak-anak bayi kaum muslimin yang telah engkau bunuh. 'Ya. sebab kami akan memberikan jatah bagi setiap anak yang lahir dalam Islam. keluar dalam kegelapan malam dan masuk ke salah satu rumah. dan dia menjawab. bertanya kepadanya. "Suatu ketika Umar ra.takut. dan segera kami datangi.) datang ke rumahmu?" Wanita itu menjawab. Umar ra."306 Aslam berkata. menuju tempat anak itu dan bertanya kepada ibunya. "Mengapa lelaki ini (Umar ra.' Umar ra." Aku berkata kepada diriku. kembali ke tempatnya. kenapa aku mendengar anakmu menangis sepanjang malam?' Wanita itu menjawab. "Ia selalu mengunjungiku setiap beberapa hari sekali untuk membantuku membersihkan dan mengurus segala keperluanku. kenapa engkau memata-matai Umar ra. bertanya tentang keadaannya. Setelah itu Umar ra. "Sesungguhnya Adzab Rabbmu pasti akan terjadi. segera menyebarkan berita ini ke seluruh daerah kekuasaannya. dan berbuat baiklah dalam merawat anakmu. 'Aku adalah seorang wanita Arab yang akan bersalin (melahirkan) sedang tidak memiliki apapun. 305 Beliau berkata. kembali ke tempatnya semula. maka pada pagi hari aku mencari rumah tersebut dan aku datangi. 'Hai tuan. 'Celakalah engkau kenapa terlalu cepat engkau menyapihnya? Maka ketika shalat subuh bacaan beliau nyaris tidak terdengar jelas oleh para makmum disebabkan tangisnya. "Pernah datang ke Madinah satu rombo-ngan saudagar.' Kemudian Umar ra. berkata. hingga terpaksa dibopong ke rumah dalam keadaan pingsan. padahal beliau tidak memiliki penyakit yang membuat beliau pingsan kecuali perasaan takutnya.' Maka Umar ra. "Pernah suatu malam aku keluar bersama Umar ra.' Setelah itu ia menyuruh salah seorang pegawainya untuk mengumumkan kepada seluruh orang. sesungguhnya aku berusaha menyapihnya dan memalingkan perhatiannya untuk menyusu tetapi dia masih tetap ingin menyusu. 'Celakalah engkau. ternyata di dalamnya ada seorang wanita sedang menagis. mereka segera turun di mushalla. ternyata dalam rumah itu terdapat seorang perempuan tua yang buta sedang duduk. 'Kenapa engkau akan menyapihnya?' Wanita itu menjawab. menangis dan . mendengar suara anak kecil menangis. 'Takutlah engkau kepada Allah SWT. 'Berapa usia anakmu?' Dia menjawab. 'Bagaimana jika malam ini kita menjaga mereka?' Abdurrahman berkata. Kami melihat ada sebuah tenda dari kulit. maka Umar ra.?" Aslam Maula Umar berkata. ketika menafsirkan ayat yang berbunyi. aku setuju!' Maka keduanya menjaga para saudagar tersebut sepanjang malam sambil shalat. berkata kepada Abdurrahman bin Auf.' Umar ra. Umar ra. Kemudian ia mendengar lagi suara bayi itu dan ia mendatangi tempat itu kembali dan bertanya kepada ibunya seperti pertanyaan beliau tadi. Janganlah kalian terlalu cepat menyapih anak-anak kalian. hanya memberikan jatah makan terhadap anak-anak yang telah disapih saja.' Umar ra. Kemudian kaum muslimin menjenguk beliau beberapa hari.305 Thalhah bin Ubaidillah berkata. sesungguhnya engkau adalah ibu yang buruk. Namun tiba-tiba Umar ra. Lihat Tafsir al-Quran al-Azhim karya Ibn Katsir. 'Baru beberapa bulan saja. Di akhir malam dia mendengar bayi tersebut menangis lagi." Lihat pula ad-Durar al-Mantsur karya as-Suyuti. "Celakalah dirimu wahai Thalhah. segera Umar ra. ke luar kota Madinah. segera mendatangi bayi itu dan berkata kepada ibunya. bertanya.' Umar ra. Aku tanyakan kepadanya. 7/4Q7. 6/118. 'Karena Umar ra.

'Apakah engkau mau mendapatkan pahala yang akan Allah SWT. Namun Umar ra. 'Karena lapar. Umar ra. Setelah meletakkan karung tersebut beliau segera mengeluarkan gandum dari dalamnya dan memasukkannya ke dalam periuk.' Umar ra. 'Ada apa gerangan dengan kalian?' Wanita itu menjawab. 'Berikan aku piring kalian!'. 'Kami kemalaman dalam perjalanan serta kedinginan. 'Wa alaika as-Salam'. 'Silahkan!¶ Umar ra. 175). 'Biar aku saja yang membawanya untukmu. 'Kami boleh mendekat?¶ Dia menjawab. aku akan membantunya.' Setelah itu Umar ra. Shirar adalah sebuah sumur yang berjarak sekitar 3 mil dari kota Madinah.' Umar ra. keduanya berjalan mendatangi wanita tersebut. menangis dan segera berlari pulang menuju gudang tempat penyimpanan gandum. berkata.' Umar ra. 'Apa yang engkau masak di atas api itu?¶ Dia menjawab. Setelah itu ia memasukkan daging ke dalamya. dan berkata. kembali bertanya. maka istrinya berkata. 'Wahai Amirul mukminin sampaikan berita gembira kepada suaminya bahwa anaknya yang baru lahir adalah lelaki. kelak yang akan jadi hakim antara kami dengan Umar ra.' Umar ra. 3/302 dengan sanadnya dari jalan Abdullah bin Umar. Akhirnya wanita itu berhasil melahirkan seorang bayi. mari kita berangkat menuju mereka. Setelah piring diletakkan segera Umar ra. Ummu Kaltsum berkata kepada Umar ra.' 306 307 Dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Thabaqat. 'Assalamu alaiki wahai pemilik api. berkata. Ketika kami sampai di Shirar307 kami melihat ada api yang dinyalakan. segera mendekat dan bertanya. Umar ra. kembali bertanya. Umar ra. bertanya.' Kami segera mendatangi mereka dan ternyata di sana ada seorang wanita bersama anak-anaknya sedang menunggu periuk yang diletakkan di atas api. Maka Umar ra.. karuniakan kepadamu?' Segera Umar ra.segera berlari menuju rumah Ummu Kaltsum binti Ali bin Abi Thalib -istrinya-. menuangkan isi periuk ke dalam piring itu dan menghidangkannya kepada anak-anak wanita itu dan berkata. (Mu'jam al-Ma'alim alJughrafiyah. 'Tidak mengapa. duduk bersama suaminya -yang tidak mengenal Umar ra. sementara Ummu Kaltsum membawa peralatan yang dibutuhkan untuk bersalin.' Wanita itu menjawab. memberikan kepada mereka nafkah dan apa yang mereka butuhkan lantas beliaupun pulang. Umar ra.-sambil berbincang-bincang. menjawab.ke dusun Waqim. berkata kepadanya." Aslam berkata. Ketika lelaki itu mendengar perkataan Amirul Mukminin ia merasa sangat kaget dan minta maaf kepada Umar ra. 'Kenapa anak-anak itu menagis?¶Wanita itu menjawab. segera membawa satu karung gandum beserta daging di atas bahunya.' Aslam berkata. "Suatu malam aku keluar bersama Umar bin al-Khaththab ra.. Air agar aku dapat menenangkan mereka hingga tertidur. 'Makanlah!¶ Maka . 'Apakah engkau mau memikul dosaku kelak di hari Kiamat?¶ Maka beliau segera memikul karung tersebut di atas pundaknya hingga mendatangi tempat wania itu. berusaha meniup api di bawah periuk hingga asap menyebar di antara jenggotnya untuk beberapa saat. la segera mengeluarkan sekarung gandum dan satu ember daging. Dan Allah SWT. Setelah itu Umar ra. 'Ya. 'Wahai Aslam naikkan karung ini ke atas pundakku. sementara Umar ra.. menurunkan periuk dari atas api dan berkata. Sesampainya di sana Ummu Kaltsum segera masuk ke tempat wanita itu. 'Wahai Aslam di sana ada musafir yang kemalaman. sambil berkata. memberitakan padanya mengenai wanita yang dilihatnya tadi. menghadap ke kampung. sementara anak-anaknya sedang menangis.

sekalipun. 'Wahai Aslam sesungguhnya rasa laparlah yang membu-at mereka begadang dan tidak dapat tidur'. agar Allah SWT. kitab FadhailMadinah. 3/335. kemudian Abu Lu'lu'ah bunuh diri. Abu Lu'lu'ah menikamnya tiga tikaman -ada yang mengatakan enam tikaman-. agar diberi ganjaran pahala sementara dia sendiri tidak mengenal Umar ra. bab Karahiyatu an-Nabian Tu'ra al-Madinah. selesai melaksanakan ibadah haji pada tahun 23 H beliau sempat berdoa kepada Allah SWT. Al-Mughirah memberinya gaji sebanyak dua dirham per hari. memberikan kepada mereka nafkah lantas pulang." Kemudian Umar ra. agar gaji budaknya itu ditambah karena budaknya memiliki banyak keahlian dan merangkap beberapa profesi. satu di bawah pusarnya hingga terputus urat-urat dalam perut beliau312 akhirnya Umar ra. tentang usianya yang telah senja. "Semoga Allah SWT. setelah itu dia ditawan oleh tentara kaum muslimin. maka Umar ra. kami telah menyuruhnya suatu perkara yang baik. Dalam peristiwa itu sebanyak 13 orang terluka dan 6 orang dari mereka tewas. berkata. 382 dan Muhaqq/q kitab itu berkomentar. "Dia beragama Nasrani." Beliau berkata. jatuh 308 Dikeluarkan oleh Ahmad dalam kitab Fadhailas-Shahabah. Waktu itu Umar ra." Kemudian beliau shalat. berkali-kali jatuh pingsan dan sadar. Kemudian orang kafir itu (Abu Lu'lu'ah) berlari ke belakang. yaitu sebagai tukang kayu. 310 Diriwayatkan al-Bukhari dalam Shahihnya. mengabulkan doanya ini dan memberikan kedua permohonan-nya tersebut. pent. sambil menikam seluruh orang yang dilaluinya. Hal itu terjadi sebelum matahari terbit. "sanadnya Hasan. melaknatnya. menaikkan gajinya . di Abthah." 312 As-Sifaq yaitu daerah sekitara pusar berupa kulit yang tipis yang terletak di bawah kulit luar dan di atas daging. setelah shalat beliau bertanya siapa yang menikamnya?" Mereka menjawab. kemudian ia menuntut Umar ra." dalam jilid 4/190 dia berkata. (4/100 Fathul Bari). berkata kepadaku. memberikan syahadah (mati syahid) serta dimakamkan di negeri hijrah (yaitu Madinah." Lihat Tarikh ath-Thabari. Umar ra. "Ya aku akan shalat dan tidak ada bagian dari Islam bagi orang yang meninggalkan shalat. Ia berdoa kepada Allah SWT. 311 Ath-Thabari berkata 4/190. kekuatannya telah melemah. Umar ra. memberikan kejelekan baginya. Akhirnya beliau ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Fairuz -seorang yang aslinya beragama Majusi dan tinggal di Romawi-311 ketika Umar ra. Ringkasnya. masih bersama mereka hingga anak-anak itu tertidur pulas. tersungkur dan menyuruh Abdurrahman bin Auf agar menggan-tikannya menjadi imam shalat. Umar ra. no. "Ya Allah. "Abu Lu'luah berasal dari Nahawand. 309 Ibnu Sa'ad juga megeluarkan semakna dengan ini dalam ath-Thabaqat al-Kubra. mengadu kepada Allah SWT. semoga Allah SWT. wanita itu berdoa untuk Umar ra. yaitu mati syahid di Madinah. mewafatkannya309 dan berdoa agar Allah SWT. shalat di mihrab pada waktu Subuh hari Rabu tanggal 25 Dzulhijjah tahun 23 H dengan belati yang memiliki dua mata. sebagaimana yang terdapat dalam shahih Muslim bahwa Umar ra.. 4/ 205-206.) untuk menjeratnya. pemahat dan tukang besi. pernah berkata. kemudian orang-orang mengingatkannya shalat. "Alhamdulillah yang telah menentukan kematianku di tangan seseorang yang tidak beriman dan tidak pernah sujud kepada Allah SWT. {Lisanu/Arab10/203). sementara rakyatnya tersebar luas dan ia takut tidak dapat menjalankan tugas dengan sempurna. "Abu Lu'lu'ah budak al-Mughirah bin Syu'bah. beliau sadar sambil berkata. setelah itu dia ditawan orang Romawi. aku bermohon kepadamu menda-patkan syahadah (mati syahid) di atas jalanMu dan wafat di tanah NabiMu. Setelah itu Umar ra. ketika Umar ra."308 KISAH TERBUNUHNYA UMAR RA."310 Maka Allah SWT.anak-anak itu makan hingga kenyang. segera dibawa ke rumahnya sementara darah mengalir deras dari luka-lukanya.313 Maka segera Abdullah bin Auf314 menangkapnya dengan melemparkan humus (baju panjang yang memiliki penutup kepala. Ini adalah perkara yang sulit namun Allah Maha lembut kepada hambaNya.

"Kami diberitahukan oleh Musa bin Ismail. beliau dikebumi-kan pada hari Ahad di awal bulan Muharrarm tahun 24 H dan dikebumikan di Kamar Nabi di samping Abu Bakar ash-Shiddiq. Masa kekhalifahannya adalah 10 tahun 6 bulan 4 hari. Umar ra. dilantik pada malam terakhir dari bulan Dzulhijjah. dia berkata. Umar ra." 313 Mukminin µAisyah ra. "Aku diberitahukan oleh Abu Bakar bin Ismail bin Muhammad bin Sa'ad dari ayahnya dia berkata. Akhirnya Umar ra. sebab Sa'id berasal dari kabilah Umar ra. ia memulai kekhalifahannya pada awal bulan Muharram tahun 24 H. Masa kepemimpinannya selama 10 tahun 5 bulan 21 malam. Sa'ad bin Abi Waqqash Beliau tidak menyebutkan Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail al-Adawi.menjadi 100 dirham perbulan. "Aku diberitahukan oleh Hisyam bin Muhammad dia berkata. "Umar ra. ditikam pada hari Rabu 25 Dzulhijjah tahun 23 H. Terbunuh pada tanggal 25 bulan Dzulhijjah tepat di penghujung tahun 23 H. Dengan demikian.. 'Engkau keliru'. wafat dalam keadaan ridha kepada mereka. Thalhah.beberapa hari sebelum dirinya terbunuh. 3/337 dari riwayat Hushain dari Amr bin Maimun bahwa yang terbunuh sembilan orang. dia berkata. "Ketika melihat tragedi ini maka salah seorang dari Muhajirin yang bernama Hatthan at-Tamimim al-Yarbu'i melemparkan mantelnya. Kemudian Umar ra. Umar mewasiatkan kepada siapa yang akan menggantikannya untuk berbuat yang terbaik kepada seluruh manusia dengan berbagai macam tingkatan mereka. di Madinah sedang berbicara kepada Hudzaifah bin al-Yaman .dan ternyata dia menikamnya tepat pada hari Rabu di pagi hari pada 25 Dzulhijjah. Utsman ra. dan riwayat ini dari Hushain dari Amr dari Maimun.Bukhari sebagaimana kelak akan diterangkan hanya tujuh orang yang tewas. terbunuh pada tanggal 23 bulan Dzulhijjah dan masa kekhalifahannya adalah 10 tahun 6 bulan dan empat hari'."317 Riwayat AI-Bukhari Tentang Peristiwa Terbunuhnya Umar ra. 'Umar ra. terjadi pada hari senin pada tanggal 3 Muharram. sementara pelantikan Utsman ra. dia berkata.318 Al-Bukhari berkata. 7/ 63. wafat 25 Dzulhijjah dan Utsman ra. Abdurrahman bin Auf. "Demi Allah aku akan memberitahukan kepadamu tentang penumbuk gandum yang akan menjadi pembicaraan manusia di timur dan barat-percakapan ini terjadi pada hari selasa di malam hari. dan mungkin itu adalah kekeliruan. az-Zubair. dia berkata. dan dikhawatirkan kelak dirinya terpilih disebabkan kekerabatannya yang dekat dengan Umar ra. setelah mendapat izin dari Ummul Dalam Thabaqat Ibnu Sa'ad. dibai'at316 menjadi khalifah. 'Umar ra." Dan dikatakan bahwa Riwayat ini yang paling shahih dibandingkan riwayat Ibnu Sa'ad yang memiliki sanad dhaif dan munqati' yang menyatakan bahwa lelaki itu adalah Abdullah bin 'Auf. Ali. berkata padanya. yang kemudian memenggal kepalanya. "Kami dengar bahwa dirimu mampu membuat penumbuk gandum yang berputar di udara (kincir)?" Abu Lu'lu'ah menjawab. wafat tiga hari setelah peristiwa itu. -'Di dalam Zail al-Istiab karya Ibn Fathun dari jalan Sa'id bin Yahya alUmawi dengan sanadnya dia berkata. aku pernah melihat Umar bin al-Khaththab ra. mewasiat-kan agar penggantinya yang menjadi Khalifah dimusyawarahkan oleh enam orang yang Rasulullah saw."315 Abu Ma'syar berkata. Al-Waqidi berkata. "3ika jalan ini benar maka bisa jadi kedua orang ini sama-sama bersekutu dalam membunuhnya. Setelah itu Utsman ra. Ibnu Jarir berkata.. 314 Al-Hafizh Ibn Hajar berkata dalam Fathul Bari. ketika aku sebutkan hal ini pada Utsman bin Akhnas. yaitu. kami diberitahukan oleh Abu 'Awanah dari Husain dan Amru bin Maimun. sebab yang terdapat dalam Shahih al.

"Jika engku mau budak-budak itu akan kami bunuh. 'Subhanallah. Umar ra. 316 Ternyata beliau ditikam oleh seorang budak.' Ibnu Abbas pergi sesaat kemudian kembali sambil berkata. Ketika budak kafir itu yakin bahwa dia akan tertangkap dia langsung bunuh diri. 'Budaknya yang lihai bertukang itu?' Ibnu Abbas menjawab. Siapa saja yang berdiri di belakang Umar ra. segera menarik tangan Abdurrahman dan meyuruhnya maju menjadi imam. 317 Ibid. Tarikh ath-Thabari. 'Luruskan. membinasa-kannya. berkata. Umar ra. padahal aku telah menyuruhnya kepada kebaikan. 'Aku dimakan anjing (aku ditikam). engkau dan ayahmu (Abbas) menginginkan agar budak-budak kafir itu banyak tinggal di Madinah'. 'Apa yang telah kalian perbuat? Apakah kalian takut telah membebani pajak bumi yang memberatkan dan tidak sanggup dibayar pemiliknya?' Keduanya menjawab. kemudian budak kafir itu lari dengan membawa pisau belati bermata dua." Empat hari setelah itu beliau terbunuh. Alhamdulillah yang telah menjadikan sebab kematianku di tangan orang yang tidak ber-agama Islam. masih memberikan kepadaku umur yang panjang. Ketika salah seorang dari kaum mulimin melihat peristiwa itu ia melemparkan humus (baju ber-penutup kepala) untuk menangkapnya. "Engkau salah. Amru bin Maimun berkata.¶ Umar ra. Pada waktu itu mungkin beliau sedang membaca surat Yusuf atau an-Nahl atau-pun surat yang lainnya pada rakaat pertama hingga seluruh jama'ah hadir berkumpul. 4/193.' Setelah melihat barisan telah rapat dan lurus beliau maju dan mulai bertakbir. ia berkata.' Umar ra. menjawab. Selesai orang-orang mengerjakan shalat. maka akan aku tinggalkan para janda-janda di Irak dalam keadaan tidak lagi membutuhkan para pria setelah aku wafat'.' 315 Ath-Thabaqat al-Kubra. 'Hendaklah kalian berdua meninjau ulang. Umar ra. 'Kami mem-bebani pajak bumi dengan sepantasnya. Adapun orang-orang yang berada di sudutsudut masjid. 'Pembunuhmu adalah budak milik al-Mughirah'. berkata. pasti akan melihat apa yang aku lihat. 'Wahai Ibnu Abbas lihatlah siapa yang telah menikamku. bertanya.' Keduanya berkata. aku berdiri dekat sekali dengan Umar ra. bagaimana membunuh mereka setelah .dan Utsman bin Hunaif. Ketika beliau bertakbir tiba-tiba aku mendengar beliau menjerit. berkata. Abbas pernah berkata kepada Umar ra. tidak terlalu banyak." Pada waktu itu Abbas yang paling banyak memiliki budak. di antara mereka ada yang mengatakan.' Maka akhirnya Abdurrahman yang menjadi imam shalat mereka dan ia sengaja memendekkan shalat. 'Semoga Allah SWT. 'Ya. "Pada pagi terbunuhnya Umar ra. Kebiasaannya jika beliau berjalan di sela-sela shaf beliau selalu berkata.. 4/194. 318 Tulisan ini adalah tambahan dari naskah aslinya.' Umar ra. 'Jika Allah SWT. 'Tidak. melanjutkan.. 3/365. Peng-halang antara aku dan beliau hanyalah Abdullah bin Abbas. jangan-jangan kalian telah mem-bebani pajak bumi yang tidak sanggup dipikul oleh para pemiliknya. mereka tidak tahu apa yang telah terjadi hanya saja mereka tidak lagi mendengar suara Umar ra. sengaja kita sebutkan karena begitu pentingnya isi dalamnya dan sekaligus bersumber dari jalan yang shahih." Umar ra.. Setiap kali melewati orang-orang dia menikamkan belatiya ke kanan maupun kiri hingga menikam 13 orang kaum muslimin dan 7 di antara mereka tewas. Tarikh ath-Thabari.

Maka tunaikan hutang-hutangku. "Aku khawatir ia akan tewas. ada yang berkomentar. kemudian engkau diberikan Allah SWT. "Sebagaimana yang engkau inginkan wahai Amirul mukminin. sementara orang-orang berdatangan mengucapkan pujian atas dirinya. segera dibawa ke rumahnya. tidak lebih ataupun kurang. "Apa berita yang engkau bawa?" Dia menjawab. Lihatlah Abdullah bin Umar ra. "Jika harta keluarga Umar ra. tidak tertolong lagi dan ia pasti akan tewas. Kemudian dibawakan kepadanya susu dan ia meminumnya. Seolah-olah kaum muslimin tidak pernah mendapat musibah sebelumnya. syahadah (mati Syahid). "Umar ra." Dan ada juga yang berkata. ke tubuh anaknya Abdullah bin Umar ra. "Lukanya tidak parah. dan ternyata ia sedang duduk menangis." Setelah itu dibawakan kepada-nya minuman nabidz dan ia meminumnya. "Bergembiralah wahai Amirul Mukminin dengan berita gembira dari Allah SWT. memanggilnya dan berkata. angkatlah pakaianmu sesungguhnya hal itu akan lebih bersih bagi pakaianmu dan lebih menaikkan ketaqwaanmu kepada Rabbmu.dan katakan." Mereka hitung dan ternyata jumlahnya lebih kurang sebanyak 86. jika ia memberikan izin maka . berkata. Kami berangkat bersama-sama mengikutinya. berkata.000.mengucapkan salam untukmu dan ia minta izin agar dapat dimakamkan di sisi kedua sahabatnya. berkata. telah datang. maka kami masuk menjenguknya. cukup untuk melunasinya maka bayarlah dari harta mereka. tetapi minuman tersebut keluar kembali dari perutnya yang ditikam. Umar ra. Aisyah telah mengizinkan dirimu." Umar ra. pent.. Umar ra.mereka mulai berbicara dengan menggunakan bahasa kalian." Aisyah menjawab. engkau menjabat pemimpin dan engkau berlaku adil. 'Umar bin al-Khaththab ra." Tatkala pemuda itu berbalik ternyata pakaiannya terjulur hingga menyentuh lantai. namun susu tersebut tetap keluar lagi dari bekas lukanya. maka yakinlah mereka bahwa Umar ra." Salah seorang menyandarkan Umar ra. segera mengucapkan salam dan minta izin masuk kepada µAisyah ra. "Sebenarnya aku menginginkan agar tempat tersebut menjadi tempatku kelak jika mati. Abdullah bin Umar ra. "Angkatlah aku.. Umar ra. kembali. shalat menghadap ke arah qiblat kalian dan melaksanakan haji sebagaimana kalian melaksanakannya?" Umar ra. katakan kepadanya bahwa Umar bin al-Khaththab ra. jika aku wafat maka bawalah jenazahku ke sana dan katakan.minta izin untuk dapat masuk. untukmu. pendahulu Islam. menjawab. menyampaikan salam kepadanya dan jangan kau katakan salam dari Amirul mukminin. berangkatlah engkau sekarang ke rumah Aisyah -ummul mukminin." Ketika Abdullah bin Umar ra. 'Aku ber-harap seluruh perkara yang engkau sebutkan tadi cukup untukku. "Wahai saudaraku. Maka Abdullah bin Umar ra. maka ada yang mengatakan. namun hari ini aku harus mengalah untuk Umar ra. berkata. sebab sejak hari ini aku tidak lagi menjadi Amirul mukminin. Umar ra. tidak ada yang lebih penting bagiku selain dari itu. Tiba-tiba datang seorang pemuda dan berkata.) Maka Umar ra. engkau adalah sahabat Rasulullah saw..minta izin agar dapat dimakamkan di samping dua sahabatnya. lihatlah berapa hutangku. bertanya kepadanya. Wahai Abdullah bin Umar ra. jika belum juga lunas minta-lah kepada Bani Adi bin Ka'ab dan jika ternyata belum juga cukup maka mintalah pada kaum Quraisy dan jangan minta kepada selain mereka.. "Umar bin al-Khaththab ra. "Alhamdulillah." (dimakamkan di sisi dua sahabatmu.

maka bawalah jenazahku ke pemakaman kaum muslimin. "Berilah wasiat wahai amirul mukminin.minta izin agar dapat masuk. Bawalah ia masuk.319 Umurnya Ketika Wafat Masih diperselisihkan berapa usia Umar ra. bin al-Khaththab ra. Abdullah bin Umar ra. Aku wasiatkan juga kepada penggantiku kelak agar memperhatikan dengan baik orangorang Arab pedalaman. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan sembilan pendapat saja dengan memulai pendapat yang didahulukan oleh Ibnu Jarir dalam tarikhnya. Hafshah duduk di sisinya dan menangis beberapa saat. pilihlah penggantimu!" Umar ra. Aku wasiatkan kepada pengantiku untuk memperhatikan seluruh penduduk kota sebab mereka adalah para penjaga Islam. Hendaklah dipungut dari mereka zakat binatang ternak mereka dan disalurkan kepada orang-orang yang miskin dari mereka. sebab aku tidak pernah mencopotnya disebabkan dia berkhianat ataupun kelemahannya." Ketika Umar ra. Sementara kami masih mendengar isak tangisnya dari dalam. Orang-orang berkata. Sa'ad dan Abdurrahman.. dan kejelekan mereka hendaklah dimaafkan.. "Aku tidak mendapati ada orang yang lebih berhak untuk memegang urusan ini (menjadi khalifah) selain dari enam orang yang Rasulullah saw. Aku wasiatkan kepada Khalifah setelahku agar memperhatikan kaum Muhajirin yang terdahulu keislamannya. Ali. Utsman ra. "Yang menjadi saksi kalian adalah Abdullah bin Umar ra. Aku wasiatkan juga kepada penggantiku kelak agar menjaga seluruh ahli dzimmah. Merekalah orang-orang yang telah menyiapkan kampung halaman beserta rumah mereka untuk menampung kaum Muhajirin dan orang-orang yang beriman.. tetapi jika ia menolak. Hendaklah perjanjian maupun kesepakatan dengan mereka tetap dipelihara. sebab mereka adalah asalnya bangsa Arab dan personil Islam. Janganlah diambil dari mereka kecuali kelebihan dari harta mereka dengan kerelaan hati mereka." µAisyah ra. Janganlah mereka dibebani dengan hal yang tidak dapat mereka pikul.bawalah aku masuk. rela atas mereka ketika wafatnya. tak berapa lama datang rombongan lelaki minta izin untuk dapat menjenguk Umar ra. Jika kelak yang terpilih Sa'ad maka dia berhak untuk itu. Aku juga wasiatkan kepada penggantiku kelak agar memperhatikan kaum Anshar sebaik mungkin." Umar ra. dalam masalah mi terdapat sepuluh pendapat. dibawa masuk dan dikebumikan di tempat itu bersama kedua sahabatnya. ketika kami melihat ia masuk maka kami segera berdiri menghindar. hendaklah dijaga dan diperhatikan hak-hak maupun kehormatan mereka.. jika tidak maka hendaklah kalian memintanya agar menunjuk siapa yang berhak di antara kalian. berkata. az-Zubair. Dan yang diperangi itu hendaklah orang-orang kafir selain mereka (selain ahli dzimmah). wafat maka kami keluar membawa jenazahnya menuju rumah µAisyah ra. . dan ia tidak berhak dipilih. Thalhah. Hendaklah kebaikan mereka dihormati dan diterima dengan baik. menjawab." Tiba-tiba datanglah Hafshah beserta rombongan wanita. mengucapkan salam sambil berkata. menye-butkan nama mereka. ketika ia wafat. Beliau berkata.. maka segera Hafshah masuk ke dalam sambil mem-persilahkan rombongan lelaki menjenguk Umar ra. "Umar ra. pemasok harta dan pagar pelindung terhadap musuh." Maka jenazah Umar ra.

"Ketika Umar ra.. ad-Darawardi meriwayatkan dari Ubaidullah bin Umar. terbunuh ketika berusia 55 tahun. Isnad Ibnu Sa'ad lemah di dalamnya terdapat Hariz Maula Muawiyah. ia berkata. berkata al-Hafizh mengenai diri perawi ini dalam at-Taqrib no. "Umar wafat ketika berusia enam puluh tiga tahun. wafat ia berusia enam puluh tiga tahun. Tarikhath-Thabari. dari Nafi¶ dari Abdullah bin Umar ra.. Ibnu Sa'ad menyebutkan hal yang semakna dalam Thabaqat. Ia juga menyebutkan 319 Kitab Fadhail Shahabah. "Diriwayatkan dari Amir asSya'bi. "Hadits ini tidak kami ketahui pernah terdengar di Madinah. pendapat yang paling kuat menurut kami bahwa dia wafat ketika berusia enam puluh tahun. adapun Ahmad meriwayatkanya dari Hasyim dari Ali bin Zaid dari Salim bin Abdullah bin Umar ra." 320 pendapat al-Madaini. "Dia majhul(tidak di kenal) dari thabaqah ke tiga."321 Menurutku. 1195. 3/365 dari dua jalan Dari Abu Ishaq as-Sabi'iy dan Amir Ibnu Sa'ad dari Jarir bahwa dia pernah mendengar Muawiyah berkata. Kami diberitahukan oleh Abu Qutaibah dari Jarir bin Hazim dari Ayyub dari Xafi' dari Abdullah bin Umar ra. inilah pendapat yang masyhur. "Umar ra.Ibnu Jarir berkata. "Umar ra." Menurutku. Bab Qissatul Bai'ah. "Kami diberitahukan oleh Zaid bin Akhzam ia berkata.320 Setelah itu ia menyebutkan pendapat lain."322 322 . Demikian pula Abdur Razzaq mangatakan yang sama dari riwayat Ibnu Juraij dari az-Zuhri. (7/59 dari Fathut Ban). dia berpendapat.4l\97 321 Ibid 4/198. wafat ketika berusia lima puluh tujuh tahun." Al-Waqidi berkata.