Melakukan Operasi Hitung Bilangan Bulat dan Pemecahan Masalah

I. Melakukan Operasi Hitung Bilangan Bulat Termasuk Sifat-Sifatnya. Pembulatan dan
Penaksiran

Pada bagian ini, kita akan melakukan operasi hitung bilangan bulat termasuk siIat-
siIatnya, pembulatan dan penaksiran.

. Bilangan bulat
Perhatikan gaaris bilangan di bawah ini.


Bilangan bulat meliputi bilangan bulat positiI, bilangan bulat negatiI dan bilangan nol ( 0 ).Bilangan bulat kadang dinyatakan dengan anak panah untuk mempermudah pengaplikasiannya
dalam hitungan. Perhatikan gambar berikut .


Anak panah tersebut menuniukkan bilangan angka :

a ÷ 3 d ÷ -5
b ÷ -4 e ÷ 4
c ÷ 6 I ÷ -4


Anak panah ke kiri menuniukkan nilai negatiI dan anak panah ke kanan menuniukkan nilai
positiI. Sedangkan paniang anak panah menuniukkan nilai daripada bilangan.

. Operasi Bilangan Bulat

Operasi bilangan bulat meliputi peniumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Semua
penggunaan operasi itu akan kita pelaiari lebih laniut.


a. Operasi penjumlahanb. Operasi Pengurangan

Operasi pengurangan merupakan kebalikan atau lawan pengeriaan dari operasi peniumlahan.
c. Operasi Perkalian

Coba iawab pekalian ini diluar kepala.

Bagaimana dengan perkalian bilangan bulat? Untuk lebih ielasnya perhatikan contoh berikut

Jadi kesimpulannya


d. Operasi Pembagian
Operasi pembagian adalah kebalikan dari pengeriaan operasi perkalian.Dari contoh tersebut dapat kita simpulkan.. Sifat-Sifat Operasi Hitung Bilangan Bulat
SiIat-siIat operasinya hampir sama dengan siIat-siIat operasi pada bilangan cacah. Untuk lebih
ielasnya perhatikan uraian berikut.

a. Penjumlahan Bilangan Bulat

.

-4 + ÷ + (-4) -8 + (-) ÷ - + (-8)
. + + (-) ÷ ( + ) + ( - )
÷ + ( - )
÷

+ + (-) ÷ + ( + ( - ) )
÷ +
÷

( + ) + ( - ) ÷ + ( + ( - ) )


. + 0 ÷ 0 + ( - ) ÷ -


4. Setiap bilangan bulat mempunyai lawan yang juga merupakan bilangan bulat.
Perhatikan gambar berikut.Lawan bilangan 3 adalah -3
Lawan bilangan -5 adalah 5
Bagaimana iarak bilangan bulat dengan lawannya dari titik 0 ( nol )?

+ ( - )÷ 0 - + ÷ 0b. Perkalian Bilangan Bulat5Ŧ Ŷ 64 x 0 ƹ 0
0 x ( Ŵ 235 ) ƹ 04Ŧ Þembu|atan

aŦ Þembu|atan ke b||angan terdekat
ÞerhaLlkan aarls bllanaan dl bawah lnl denaan balkŦ


Perkalian bilangan bulat dengan satu ( ). hasilnya adalah bilangan itu sendiri.
Sifat ini disebut juga sifat bilangan pada perkalian. Bilangan satu adalah
identitas perkalian
ÞerhaLlkan !!

1
3
leblh kecll darl
1
2
ţ aLau
1
3
<
1
2

1
4
leblh kecll darl
1
2
ţ aLau
1
4
<
1
2


2
5
leblh kecll darl
1
2
ţ aLau
2
5
<
1
2


2
3
leblh besar darl
1
2
ţ aLau
2
3
>
1
2


3
4
leblh besar darl
1
2
ţ aLau
3
4
<
1
2


3
5
leblh besar darl
1
2
ţ aLau
3
5
<
1
2


8erlkuL lnl adalah conLoh pembulaLan ke bllanaan LerdekaLŦ


. 3
3
5
menjadi 4. karena
3
5
>
1
2


.
3
7
menjadi 9. karena 7 <
1
2


. 12
7

menjadi . karena
7

>
1
2


4. 15
3
8
menjadi . karena
3
8
<
1
2


. 7
1
2
menjadi 8. karena
1
2
÷
1
2bŦ Þembu|atan ke ratusanţ pu|uhanţ dan r|buan terdekat

ÞerhaLlkan aarls bllanaan berlkuLŦ4 kurang dari 5, atau 4 · 5

6 lebih dari 5, atau 6 ~ 5

46 kurang dari 50, 46 · 50

58 lebih dari 50, 58 ~ 50

475 kurang dari 500, 475 · 5000

323 leblh darl 300ţ 323 ƽ 300

unLuk pembulaLan ke puluhanţ raLusan dan rlbuan perhaLlkan conLoh berlkuL denaan seksamaŦ


1. 14 meniadi 10, karena 4 · 5
27 meniadi 30, karena 7 ~ 5

2. 246 meniadi 200, karena 46 · 50
356 meniadi 400, karena 56 ~ 50

3. 2.395 meniadi 2.000, karena 395 · 500
4.635 meniadi 5.000, karena 635 ~ 500


5Ŧ Þenaks|ran
Þenakslran dan pembulaLan dllakukan berdasarkan keLenLuan LerLenLuŦ Þenakslran dan
pembulaLan ke bllanaan bulaL aLau saLuanţ puluhanţ raLusanţ dan rlbuan LerdekaL selan[uLnvaŦ
unLuk leblh [elasnvaţ marl klLa pela[arl denaan seksamaŦ

aŦ Þenaks|ran ke b||angan bu|at atau satuan terdekatŦ

ÞerhaLlkan !

Paniang pita A kira-kira 5 cm
Paniang pita B kira-kira 8 cm

1Ŧ Ź
ŵ
Ÿ
+ Ż
Ż
ŵŴ
ƹ n 1akslran rendah unLuk n adalah 3 + 7 ƹ 12
1akslran Llnaal unLuk n adalah 6 + 8 ƹ 14
1akslran balk unLuk n adalah ( klraŴklra ) 3 + 8 ƹ 13

Ź

+ 7

ƹ n ţ 12 Ƽ n Ƽ 14ţ n klraŴklra adalah 13

unLuk penakslran ke bllanaan bulaL aLau saLuan LerdekaL

bŦ Þenakslran ke 10ţ 100 dan 1Ŧ000Ŧ
1Ŧ unLuk penakslran kellpaLan 10 LerdekaL
aŦ unLuk saLuan kurana darl 3 ( Ƽ 3 )ţ dlanaaap nol ( 0 )
bŦ unLuk saLuan vana leblh darl aLau sama denaan 3 ( ǀ 3 )ţ dlanaaap 10
ConLohŦ
28 + 43 ƹ nţ Lakslran rendah unLuk n adalah 20 + 40 ƹ 60
Lakslran Llnaal unLuk n adalah 30 + 30 ƹ 80
Lakslran balk (klraŴklra) unLuk n adalah 30 + 40 ƹ 70
28 + 43 ƹ nţ 60 Ƽ n Ƽ 80 n klraŴklra 70

2Ŧ unLuk penakslran kellpaLan 100 LerdekaL
aŦ Þuluhan kurana darl 30 ( Ƽ 30 )ţ dlanaaap nol ( 0 )
bŦ Þuluhan leblh darl aLau sama denaan 30 ( ǀ 30 )ţ dlanaaap 100
ConLohŦ
368 + 243 ƹ nţ Lakslran rendah unLuk n adalah 300 + 200 ƹ 300
Lakslran Llnaal unLuk n adalah 400 + 300 ƹ 700
Lakslran balk (klraŴklra) unLuk n adalah 400 + 200 ƹ 600
368 + 243 ƹ nţ 300 Ƽ n Ƽ 700 n klraŴklra 600

3Ŧ unLuk penakslran kellpaLan 1Ŧ000 LerdekaL
aŦ 8aLusan kurana darl 300 ( Ƽ 300 )ţ dlanaaap nol ( 0 )
bŦ 8aLusan leblh darl aLau sama denaan 300 (ǀ 300 )ţ dlanaaap 1Ŧ000
ConLohŦ
3Ŧ273 + 4Ŧ612 ƹ nţ Lakslran rendah unLuk n adalah 3Ŧ000 + 4Ŧ000 ƹ 7Ŧ000
Lakslran Llnaal unLuk n adalah 4Ŧ000 + 3Ŧ000 ƹ9Ŧ000
Lakslran balk ( klraŴklra ) unLuk n adalah 3Ŧ000 + 3Ŧ000 ƹ 8Ŧ000
3Ŧ273 + 4Ŧ612 ƹ nţ 7Ŧ000Ƽ n Ƽ 9Ŧ000 n klraŴklra 8Ŧ000

a. Pecahan kurang dari
1
2
( <
1
2
) dianggap nol ( 0 )

b. Pecahan sama dengan atau lebih dari
1
2
( >
1
2
) dianggap