P. 1
PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023

PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023

|Views: 4,625|Likes:
Published by Henritta Sualan

More info:

Published by: Henritta Sualan on Feb 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2013

pdf

text

original

PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023

__________________________________________________________ KPF5023 PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH
TAJUK:
KEPELBAGAIAI BUDAYA DAN ANALISIS BUKU TEKS

UNTUK PERHATIAN: EN. AB TALIB HASHIM

DISEDIAKAN OLEH: Bil. 1 2 3 Nama HENRITTA SUALAN JESSYLA@ASSAD BINTI SHAPRI MUNIRAH ANIS BT JAMLI No. matrik (L20101005806) (L20101005822) (L20101005820)

PROGRAM DIPLOMA LEPASAN IJAZAH (ATO3D)

0

PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023

ISI KANDUNGAN PERKARA 1.0 KEPELBAGAIAN BUDAYA 2.0 KONSEP PENDIDIKAN BERDASARKAN BUDAYA 2.1 PEMBUDAYAAN 2.2 JANTINA 2.3 KAUM DAN ETNIK 2.4 BUDAYA 2.5 BUDAYA DAN AGAMA 2.6 GAYA PEMBELAJARAN 2.7 SOSIO-EKONOMI 3.0 PENDIDIKAN KEPELBAGAIAN BUDAYA 3.1 ISU-ISU PENDIDIKAN BUDAYA 4.0 AMALAN PENDIDIKAN KEPELBAGAIAN BUDAYA 4.1 MODEL SLEETER DAN GRANT 4.2 MODEL OLEH JAMES BANK 5.0 ANALISIS DAN PENILAIAN BUKU TEKS 5.1 KONSEP DAN PENGERTIAN BUKU TEKS 5.2 OBJEKTIF ANALISIS DAN PENILAIAN BUKU TEKS 5.3 KANDUNGAN BUKU TEKS 5.4 REKA BENTUK BUKU TEKS 5.5 ISU BERKAITAN BUKU TEKS 6.0 RUMUSAN DAN CADANGAN 7.0 RUJUKAN 8.0 LAMPIRAN 26 27 16 - 25 11 - 15 10 - 11 MUKA SURAT 1-2 2 - 10

1

PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023

1.0 KEPELBAGAIAN BUDAYA

Secara umumnya kepelbagaian budaya adalah satu keseragaman budaya dalam satu komuniti. Satu komuniti ini merangkumi interaksi, toleransi dan integrasi. Pendek kata kepelbagaian budaya merupakan suatu fakta yang harus diterima dan difahami secara positif demi perkembangan kebudayaan. Konsep masyarakat kepelbagaian budaya diperkenalkan untuk membezakan pegertian masyarakat mono-budaya. Masyarakat mono-budaya adalah masyarakat asli atau etnik yang semua anggotanya mempunyai hubungan yang baik tanpa terikat secara paksaan berdasarkan nilai-nilai yang dominan dan kukuh dalam struktur masyarakatnya. Manakala masyarakat kepelbagaian budaya ini terdiri daripada masyarakat yang terdiri daripada etnik dan kebudayaan yang pelbagai ragam tetapi hidup secara bersama. Kehidupan komuniti mereka tidak berdasarkan oleh sistem budaya tunggal atau tertutup tetapi berdasarkan nilai-nilai yang pelbagai. Menurut kamu Dewan (2005) edisi keempat muka surat 102, kepelbagaian ialah perihal berbagai-bagai jenis. Kepelbagaian merangkumi banyak benda sama ada abstrak atau konkrit yang boleh diperoleh di sesuatu tempat atau kawasan yang sama. Budaya pula merupakan cara hidup manusia yang dibentuk supaya dapat berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan masyarakat dan alam sekitar. Perkataan budaya berasal daripada gabungan perkataan Sanskrit dan Melayu iaitu µbudhi¶ dan µdaya¶ (Shamsul Amri Baharuddin, 2007;13). Perkataan µbudhi¶ yang dipinjam daripada bahasa Sanskrit bererti kecergasan fikiran dan akal. Perkataan µdaya¶ pula ialah perkataan Melayu Polunesia yang bermakna kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh. Mengikut Kamus Dewan (2005) edisi keempat muka surat 212 menyatakan budaya membawa maksud tamadun, peradaban, kemajuan fikiran dan akal budi. Budaya merupakan antara faktor yang melahirkan sesuatu masyarakat dan bangsa yang dinilai berdasarkan di atas kejayaan dan kekuatan tamadun yang dibangunkan. Sebagai contoh kaum Cina di Malaysia merupakan kaum yang paling berpengaruh dan memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi Negara Malaysia. Tidak ketinggalan juga kaum India telah berjaya bersaing dengan kaum Cina dan kaum Melayu sehingga mendapat tempat di dalam ekonomi dan politik Negara ini. Malaysia merupakan sebuah Negara yang mempunyai pelbagai kaum yang mempunyai budaya adat resam dan ciri-ciri keistemewaan yang tersendiri. Kepelbagaian budaya ini telah membentuk satu identiti Malaysia yang harmonis dan bersama-sama berganding bahu untuk

2

budaya. Menurut Khairul Yusri. Menurut Sigmund Freud. fizikal. kaum dan etnik. Setiap pelajar mempunyai budaya. tingkah laku. perbezaan individu bermaksud variasi atau ketidaksamaan individu daripada norma kumpulannya sama ada dari segi sifat kognitif.1 PEMBUDAYAAN Dalam konteks pendidikan di Malaysia. gaya pembelajaran. pandangan corak peranan lelaki dan perempuan berkaitan dengan Oedipus kompleks. Kesilapan dalam membentuk dan mendidik remaja akan menyebabkan wujudnya sifat negatif dalam diri mereka dan ianya akan terus menjadi salah satu sifat dalam personaliti mereka. sosio-politik & sosio-budaya. Oedipus kompleks ialah kanak-kanak lelaki yang inginkan kasih sayang ibunya. bugaya. konsep kepelbagaian latar belakang pelajar ini adalah perkara asas dalam pembentukan pusat pembelajaran dan perkembangan pelajar. Peranan jantina pelajar memberi pengaruh yang besar dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Masalah ini menyebabkan kanak-kanak menghadapi isu mencari identiti peranan jantina apabila dewasa. 2007. emosi. latar belakang keluarga. 2. gaya pembelajaran dan sosio-ekonomi.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 mengekalkan keamanan dan kestabilan dari aspek politik. Justeru amalan positif atau negatif masyarakat tersebut bergantung kepada sejauhmana sistem budaya yang dilaksanakan dan kekuatan unsur-unsur yang terdapat di dalam budaya.2 JANTINA Umumnya. Eric Erikson mangatakan remaja menghadapi krisis identiti dalam mencari peranan jantina sebenar.0 KONSEP PENDIDIKAN BERDASARKAN BUDAYA 2. Konsep kepelbagaian latar belakang pelajar ini boleh dikaji dari aspek jantina. kaum. iaitu lelaki dan perempuan. namun mencemburui bapanya. moral. dan tahap sosioekonomi yang berbeza-beza yang sedikit sebanyak memberi kesan kepada pembelajaran mereka. Dalam konteks kepelbagaian ini. Kepelbagaian latar belakang pelajar ini merangkumi aspek jantina. ekonomi. 2. pertumbuhan dan perkembangan seseorang pelajar itu mempunyai kesan yang sangat kuat dalam menyusuri arus pembelajaran mereka. jantina manusia terbahagi kepada dua. Masyarakat yang yakin kepada amalan dan larangan yang terdapat dalam budaya tersebut. Ia juga adalah satu imapak yang sangat penting kepada pelajar untuk mencapai kejayaan daripada hasil pembelajaran mereka di sekolah. status sosio-ekonomi. pendidikan dan sosial. sosial atau bakat dan aspek ± aspek lain yang mungkin terdapat sesama individu dalam sesuatu kumpulan. 3 .

Hal ini menyebabkan pelajar lelaki boleh bertindak sebagai pemimpin manakala pelajar perempuan lebih cenderung kepada kesusasteraan dan kesenian. budaya dan bahasa yang sama. Perempuan lebih menonjolkan pencapaian gred yang terbaik di peringkat awal persekolahan tetapi ianya berlaianan apabila di peringkat sekolah menengah. Negara asal. tradisi. perempuan lebih suka bermain anak patung dan lelaki suak bermain permainan yang lasak.¶ethnos¶ yang membawa maksud kumpulan manusia atau bangsa yang mempunyai ciri-ciri seperti kewarganegaraan. kejiranan dan rakan-rakan yang berkongsi ciri-ciri kehidupan yang akrab. Kumpulan kaum atau etnik sememangnya membantu mengekalkan talian kumpulan dan mengukuhkan kumpulan etnik mereka. kaum bermaksud golongan orang sebagai sebahagian daripada satu bangsa yang besar yang dikenali berdasarkan ciri-ciri seperti warna kulit dan rambut. pelajar perempuan hanyalah mendapat keputusan yang biasa dalam semua matapelajaran. Mereka mempunyai kesamaan dari segi sejarah. Cina. perempuan belajar mengira pada peringkat umur lebih awal berbanding lelaki. Lelaki dan perempuan memiliki minat yang berbeza dan memilih alat permainan yang berbeza. Manakala. Cetakan ke-sembilan 1993. Etnik pul berasal daripada perkataan Greek. Kebiasaannya. budaya. 2. Begitu juga dari aspek pencapaian.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 Secara umumnya. Kaum atau etnik merujuk kepada pengenalan diri seseorang ke dalam kumpulan yang mempunyai latar belakang keturunan nenek moyang yang sama. Perasaan kekitaan ke dalam kumpulan kaum atau etnik berkembang menerusi hubungan kekeluargaan. sedangkan perempuan lebih cenderung ke arah kefasihan bercakap dan berbahasa. Kaum di Malaysia terdiri daripada kaum Melayu. lelaki lebih baik dalam menyelesaikan tugasan matematik dan sains. bahasa. malah semakin ketara di sekolah menengah. Namun. Pelajar lelaki melakukan yang terbaik dalam subjek yang mereka minati dan teruk dalam subjek yang tidak digemari. stuktur dan sistem nilai. 4 .3 KAUM DAN ETNIK Mengikut Kamus Pelajar bahasa Malaysia. India. Perbezaan jantina ini bukan sahaja ketara di seolah rendah. Bangsa pula bermaksud kumpulan manusia yang sama asal usulnya serta sifat-sifat seperti bangsa melayu. serta Sabah dan Sarawak. keadaan boleh berlaku sebaliknya.

Sekolah itu sendiri lahir daripada keperluan masyarakat. Seorang murid warganegara Malaysia adalah dikehendaki menerapkan nilai-nilai material dan bukan material ala Malaysia. Budaya sebagai warisan social manusia. adat dan sebarang bentuk keupayaan dan kebiasaan yang diperolehi oleh seseorang sebagai ahli masyarakat´. kereta.4 BUDAYA Budaya secara ringkas merujuk kepada ciri-ciri dan hasilan tingkah laku yang dipelajari oleh sekumpulan manusia daripada persekitaran sosialnya. Begitu juga simbol mewakili makna objek dan subjek sementara bahasa merupakan sistem sosial berstruktur yang berdasarkan corak bunyi yang mempunyai makna khusus dan arbitrari dalam budaya masyarakat tertentu. moral undang-undang. Komponen-komponen budaya akan menentukan bentuk tingkah laku yang dijangka bagi anggota-anggota masyarakat. kepercayaan. Norma misalnya menjadi peraturan sosial yang secara khusus menetapkan perangai yang sesuai dan tidak sesuai dalam situasi tertentu. Adalah menjadi peranan sekolah dan institusi-institusi pendidikan lain membentuk budaya yang dikehendaki oleh masyarakat. cara pemikiran. Budaya nonmaterial pula merupakan ciptaan-ciptaan abstrak seperti nilai. kepercayaan. Murid-murid sejak mula masuk ke bangku sekolah terus didedahkan kepada norma. Pendidikan nilai misalnya amat diutamakan. gangsa. perasaan dan aksi-aksi yang dipindahkan daripada generasi ke generasi merangkumi budaya material dan bukan material. Budaya sekolah merupakan sebahagian daripada budaya masyarakat. Sekiranya beliau 5 . Budaya material wujud dalam maujud atau artifak fizikal seperti batu. nilai. Budaya sebagai proses sosial memberi peluang kepada guru untuk membentuk budaya melalui interaksi dengan pelajarnya. kanak-kanak dididik untuk berbudaya sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakatnya. symbol dan bahasa yang akan mencorakkan masa hadapan mereka. Tafsiran klasik budaya selalu dirujuk kepada Tylor (1987) yang mengatakan budaya sebagai ³keseluruhan yang kompleks yang mengandungi ilmu pengetahuan.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 2. keris. betul dan baik yang dikongsi bersama oleh sebahagian besar anggota masyarakat. kapal angkasa. Budaya adalah hak masyarakat kerana masyarakat ditakrifkan sebagai sekumpulan manusia yang hidup dalam satu wilayah dan mempunyai budaya yang sama. institusi dan sebagainya. pakaian. norma. Nilai pula merupakan idea-idea mengenai apa yang dikehendaki. Di sekolah. bangunan sekolah dan sebagainya. computer. simbol. adat serta adab. Bagi tokoh kontemporari Bourdieu. kesenian. Peranan sekolah sebagai agen pembudayaan sangat penting untuk mencapai matlamat pendidikan Negara. budaya adalah proses sosial dengan masyarakat di sekeliling kita.

Seseorang yang memasuki banyak persatuan atau memegang jawatanjawatan penting akan dihormati oleh rakan-rakan. hari terbuka.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 mengingkari nilai-nilai berkenaan. kegiatan ko-kurikulum seperti persatuan-persatuan akademik. bertemu rakan. hari asrama. Murid-murid yang bergiat cergas dalam kegiatan kokurikulum mungkin mempunyai status yang tinggi dalam komuniti sekolah. Kurikulum formal menentukan bidang akademik yang sesuai untuk membentuk budaya kerja Malaysia. belajar malam. ke pawagam. Misalnya waktu-waktu untuk bangun pagi. kelab-kelab sosial dan unit-unit beruniform dibentuk secara formal. Di sebelah petang. Mereka boleh bersiar-siar. Faktor pembudayaan sekolah tidak seketat sekolah asrama penuh. sekolah kebangsaan dengan sekolah jenis kebangsaan dan sebagainya. Perbezaan budaya adalah ketara antara mereka yang berada di sekolah-sekolah berasrama penuh dan sekolah-sekolah harian biasa. Di samping itu. kelab-kelab sukan. Mereka yang berada di sekolah asrama penuh dalam jangka waktu tertentu diasingkan daripada masyarakat luar. riadah. rehat. Budaya formal sekolah merupakan apa yang telah dirancangkan. murid-murid yang mendapat markah tinggi dan terbaik dalam peperiksaan selalu mendapat sanjungan dan pujian guru. Waktu senggang mungkin dipenuhi dengan rakan sebaya. sukan. media massa ataupun keluarga masing-masing. pembentukan budaya melalui kurikulum tidak formal berlangsung apabila sekolah mengadakan aktivit-aktiviti seperti gotong-royong. sekolah Bandar dengan sekolah desa. 6 . Dalam kurikulum akademik. malam dan hujung minggu mereka bebas memilih budaya-budaya yang dianjurkan oleh rakan sebaya. Terdapat beberapa perbezaan budaya antara sekolah-sekolah yang mempengaruhi murid-murid. menonton televisyen. Sekarang kurikulum pendidikan Malaysia mengutamakan penerapan nilai-nilai murni dalam setiap mata pelajaran yang tentunya bertujuan membina budaya masyarakat. masa persediaan dan tidur telah dijadualkan setiap hari. Perbezaan boleh dilihat antara sekolah-sekolah harian biasa dengan sekolah asrama penuh. Selain daripada aktiviti kurikulum. kelas. Pembudayaan di sekolah dilaksanakan menerusi kurikulum formal dan kurikulum tidak formal. majlis penyampaian hadiah dan sebagainya. makan tengah hari. Seorang yang juara dalam sukan. Rakan-rakan juga akan menghormati mereka. sarapan. waktu formal di sekolah lebih singkat. Mereka dengan ketat tertakluk kepada budaya formal kehiduapan asrama. sembahyang. sekolah perempuan dengan sekolah lelaki. selalu mempunyai ramai rakan dan peminat. makan malam. penduduk di rumah dan sebagainya. Bagi mereka yang berada disekolah harian biasa. maka berlakulah penyelewengan budaya. Keseluruhannya pengiktirafan bergantung sebanyak mana keahlian persatuan yang diceburi dan jawatan disandang. malahan mereka telah diasingkan daripada ibu bapa.

Sejauh mana hak ketuanan Melayu wujud banyak bergantung kepada definisi hak ketuanan itu sendiri. Perjuangan menuntut hak kini memasuki fasa terjahan kepada perkara yang selama ini dianggap paling sensitif ia ini isu agama. adalah difikirkan keberanian mencabar hal agama mempunyai kaitan dengan semakin lemahnya sensitiviti agama dalam kalangan masyarakat Melayu sendiri.5 BUDAYA DAN AGAMA Berdasarkan kepada Kongres Kebudayaan Kebangsaan 1971. Penampilan dan penerimaan budaya yang pelbagai telah mencerminkan kekuatan kumpulan etnik berkenaan mengetengahkan identiti mereka. Pada satu segi. Usaha-usaha yang semakin berani menyentuh sensitiviti tradisional orang-orang Melayu antaranya seperti penggunaan kalimah Allah. Namun dalam era moden kapitalis amatlah sukar mempertahankan ketuanan politik tanpa kekuatan ekonomi. Keberanian telah ditunjukkan dalam mencabar hak beragama dalam kalangan orang-orang Melayu. unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar boleh diterima untuk menjadi unsur kebudayaan kebangsaan dan Islam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan. telah ditetapkan bahawa terdapat tiga prinsip bagi membina kebudayaan kebangsaan iaitu kebudayaan kebangsaan haruslah berteraskan kepada kebudayaan rakyat asal di rantau ini.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 2. Kini. Secara teorinya memang terdapat banyak faktor yang melemahkan sensitiviti etnik Melayu terhadap agama. Selama ini kemungkinan ketuanan mempunyai kaitan dengan kepimpinan yang berwibawa. Namun begitu dalam teori konflik. Justeru secara teori juga diramalkan pada masa akan datang sedikit sebanyak akan berlaku perubahan dalam struktur kepercayaan beragama dalam kalangan masyarakat Melayu. Pengiktirafan kepada ketuanan tidak mungkin dapat 7 . golongan yang berjuang selalu akan melihat kelemahan pihak lawan dan akan menyerang kelemahan-kelemahan berkenaan (Amir Hasan Dawi. malah semakin menerima pelbagai unsur kebudayaan µasing¶ termasuk yang dari Barat sebagai cara hidup seharian. konsep kebudayaan kebangsaan telah semakin longgar apabila masyarakat Malaysia bukan sahaja berbangga dan meraikan budaya yang bukan berunsur peribumi. Satu lagi status quo yang cuba dipertahankan oleh etnik Melayu ialah hak ketuanan Melayu. perarakan kepala lembu serta pembakaran gereja dan surau. 2006). kebebasan menganut agama lain dalam kalangan Melayu dan hakim bukan Islam di Mahkamah Syariah. Cabar mencabar dalam agama bukan sahaja melalui hujahan awam dan di mahkamah malahan juga ditonjolkan dalam aktiviti perkauman jalanan seperti peristiwa pelontaran anggota babi di masjid.

Oleh itu dalam golongan bumiputera terdapat keperluan memperkukuhkan ekonomi jika mahu meneruskan 8 µKetuanan¶. demonstrasi tindakan dan lakonan. Tidak ada pihak yang rela menerima sifat ketuanan yang lemah. Bagi pelajar daripada golongan audio. bercerita atau menghuraikan. lakonan. kanak-kanak yang diasuh dengan penuh demoktari dan penuh kebebasanakan menunjukkan dengan jelas ciri-ciri ekstrovert. mereka lebih suka mendengar atau bercakap seperti mendengar cerita. penerangan. teori evolusi membuktikan ketuanan diterima adalah yang berlaku secara proses semula jadi. Pada asasnya. Gagne. penguasaan mereka adalah suatu realiti ketuanan. Menurut MBTI. (1970). pembelajaran sebagai perubahan tingakah laku atau kebolehan seseorang yang dapat dikekalkan & tidak termasuk perubahan yang disebabkan oleh proses pertumbuhan. menerangkan.6 GAYA PEMBELAJARAN Gaya pembelajaran merupakan satu set ciri-ciri peribadi yang mempengaruhi bagaimana seorang menerima. huraian oleh guru atau pelajar lain. member pendapat. berbual. benda. Golongan kinestatik merupakan golongan pelajar yang suka belajar dengan membuat atau melakukan sesuatu seperti menulis atau melukis. 2. 8 . Terdapat empat kategori dalam mengelaskan pelajar mengikut MBTI iaitu eksrtovert vs introvert. syarahan. Pelajar yang tergolong dalam golongan visual merupakan pelajar yang suka belajar dengan melihat huruf atau perkataan. eksperimen. nilai yang dipegang dan pendedahan pendidikan sewaktu membesar. Menurut Robert M. terdapat tiga gaya pembelajaran iaitu Visual. Dalam jangka masa panjang. mengumpul dan memproses maklumat. membuat latihan. Lantas ketuanan berkemungkinan hanya suatu simbol di mana dalam realiti ia tidak bermakna. simulasi dan projek. deria vs gerak hati. gambar atau gambarajah. kerja amali. Jenis gaya pembelajaran berkaitan dengan pengalaman. pemikiran vs perasaan serta mengadili vs mengamati.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 dipertahankan dalam masyarakat yang bertunjangkan kapitalisme sekiranya tidak disokong oleh kedudukan kewangan. Sebaliknya bagi golongan bukan bumiputera yang mengusai ekonomi. Auditori dan Kenestatik atau lebih dikenali sebagai gaya pembelajaran VAK. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) dicipta oleh Katherina Briggs dan Isabel Myers untuk mengukur pilihan-pilihan psikologi dalam bagaimana orang ramai melihat dunia dan membuat keputusan.

menumpu segala bentuk faktafakta yang sedia ada dan menjalankan tugas secara terperinci. patuh dan mengikut peraturan tertentu. Introvert merupakan individu yang lebih memfokuskan dalam diri sendiri. bebas dari perasaan bimbang dan berminat dengan pelbagai sukan. 2. 4. Manakala individu yang tergolong dalam golongan perasaan pula merupakan seorang yang cenderung membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang bersifat peribadi dan berkemanusiaan. sensatif dan pemalu serta mempunyai ikatan persahabatan yang berpanjangan walaupun tidak mempunyai ramai kawan. gemar mengambil keputusan atau kesimpulan walaupun data atau maklumat tidak lengkap. Mereka tidak gemar aktiviti sosial yang melibatkan hubungan interpersonal. 3.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 1. Eksrtovert vs Introvert Ekstrovert merujuk kepada individu yang berkeinginan mencuba semua perkara terutamanya yang berkaitan dengan sesuatu yang berada di luar dirinya. Gerak hati pula merupakan sekumpulan individu yang menitikberatkan kepada sesuatu pengertian dan kemungkinan. Deria vs Gerak Hati Deria ialah kumpulan individu yang bersifat praktikal. Pemikiran vs Perasaan Individu yang tergolong dalam golongan pemikiran merupakan seseorang yang cenderung untuk mengambil keputusan yang berasaskan logik dan mengikut prosedur. mudah berinteraksi. Mengadili vs Mengamati Mengadili menerangkan seseorang yang berperibadi tetap. Mereka mudah menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran dengan cepat. peramah. Golongan ini bersikap pasif. 9 . Mereka sentiasa berusaha untuk melengkapkan maklumatmaklumat yang telah diperolehi. Golongan mengamati ialah seseorang yang sentiasa berubah mengikut persekitaran.

0 PENDIDIKAN KEPELBAGAIAN BUDAYA Pendidikan kepelbagaian budaya ialah struktur keutamaan pendidikan. Nilai pendidikan pelbagai budaya berbeza dan menggalakkan perkembangan kesedaran bagi perbezaan ini. Ia adalah tanggungjawab pendidikan yang utama bagi menyemai sikap dan tingkahlaku yang penting bagi mengelakkan perlakuan yang tidak adil berdasarkan penampilan fizikal. kelakuam 10 . berada di peringkat teratas dalam kelas sosial dan tinggal di kawasan bandar merupakan golongan yang mempunyai taraf sosio-ekonomi yang terbaik dan amat berbeza dengan golongan yang berpendapatan rendah dan tinggal di kawasan luar bandar. asal usul ras dan etnik serta faktor-faktor lain yang berkaitan. komitmen dan proses yang menggambarkan reality budaya majmuk sebagai budaya kehidupan di Malaysia. Pemikiran masyarakat setempat yang masih lagi di takuk yang lama menyebabkan mereka merasa rendah diri apabila dikelilingi oleh golongan yangmempunyai status sosio-ekonomi yang tinngi. kumpulan dan komuniti. pendapatan. kedudukan politik. budaya dan etnik (Robert E. Status sosio-ekonomi tidak berkait dengan perbezaan kaum. Status sosio-ekonomi adalah disebabkan keturunan. Ia memerlukan komitmen para pendidik pada konsep asas kepelbagaian seperti yang dinyatakan melalui aspek dimensi etnik dan cara hidup budaya kumpulan. (1985) menyatakan bahawa taraf atau status dipangkatkan mengikut ukuran-ukuran pencapaian pendidikan. Ahli sosiologi mendefinisikan status sosio-ekonomi sebagai pendapatan seseorang. kelas sosial dan tempat tinggal. kelas sosial. Pendidikan pelbagai budaya mengenal pasti pengekalan budaya penting bukan sahaja kepada kehidupan kumpulan tertentu.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 2. pendidikan dan pangkat seseorang dalam komuniti. Keutamaan pendidikan perlu memberi fokus pada perkembangan dan pengekalan kesedaran kepelbagaian budaya seperti yang digambarkan oleh individu. Slavin. 1997). 3. kemahiran. Ia mengenalpasti persamaan yang wujud antara individu dengan kumpulan. tetapi pada asas rukun yang menyokong demokrasi yang ideal. pelajaran. kemiskinan dan pendidikan yang diterima seseorang. Masyarakat selalunya membuat rumusan bahawa mereka yang mempunyai pendapatan pekerjaan yang tinggi. Status sosioskonomi amat berkait rapat dengn kelas ekonomi yang kebiasaannya dinilai menerusi perbezaan pekerjaan. pekerjaan.7 SOSIO-EKONOMI Sharifah Alwiah Alsagoff.

suasana pendidikan akan diterapkan dengan kemudahan pendidikan pelbagai budaya. Pendidikan pada peringkat ini memberikan peluang kepada semua kaum. semua sekolah jenis kebangsaan tersebut tidak hanya memberikan peluang pendidikan kepada kaumnya sahaja. Apa yang diperlukan adalah sokongan yang positif bagi perbezaan-perbezaan ini. Peranan kerajaan khususnya kementerian pendidikan dengan 11 . Pendidikan pelbagai budaya menyediakan banyak pengaruh dengan mengenal pasti kemajmukan etnik dan latar belakang budaya individu. Konsep pelbagai budaya dalam pendidikan berkaitan dengan hubungan antara murid dengan guru. Faktor utama pertimbangannya adalah kumpulan etnik dan factor budaya yang berkaitan dengan mereka. pengalaman menyediakan gur pelatih. dihargai dan dibentuk ke dalam semua pengalaman pendidikan dalam lingkungan system. Kefehaman konsep pelbagai budaya perlu meliputi semua aspek latihan perguruan. Ia tidak mencukupi hanya dengan memahami perbezaan budaya yang mungkin berlaku. Kurikulum. Kebimbangan disini bukan sahaja secara langsung kepada guru pelatih ataupun guru tetapi termasuk pendidik yang bertanggungjawab. guru dalam perkhidmatan dan pelatih guru perlu menggambarkan konsep pelbagai budaya. membina.1 ISU-ISU PENDIDIKAN KEPELBAGAIAN BUDAYA Peluang pendidikan selepas merdeka telah mengalami perubahan. Penghapusan amalan rasisme dan bersifat perkauman dalam masyarakat ini adalah tanggungjawab besar dalam institusi latihan perguruan dan sekolah. ibu bapa dengan guru dan guru dengan komuniti. Namun begitu. Sistem pendidikan vernakular yang berasakan kaum masih wujud contohnya sekolah jenis kebangsaan Cina dan India. guru. Hal ini kerana ada juga daripada kaum lain contohnya kaum Melayu menghantar anaknya ke sekolah jenis kebangsaan Cina. Ini menunjukkan bahawa keterbukaan antara kaum semakin kukuh khususnya dalam mendapatkan pendidikan dan secara tidak langsung perpaduan dapat dikukuhkan untuk mendapatkan peluang tersebut. 3. bahan-bahan pembelajaran. Setiap kaum bebas untuk mendapatkan pendidikan. Ini bermaksud faktor kaum tidak lagi mempengaruhi peluang untuk pendidikan. melaksanakan dan menilai program latihan perguruan. Oleh itu. dan menerima kemajumukan dan membinanya. Penerapan pendidikan pelbagai budaya dalam struktur pendidikan adalah melalui falsafah pendidikan.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 dan cara hidup. Faktor budaya akan difahami.

dikongsi. tidak ada lagi unsur yang berasaskan kaum. Sistem ini turut dilaksanakan dalam pemberian biasiswa. dalam pendidikan abad ke-21 ini peluang tersebut tidak lagi dapat dipengaruhi oleh kaum. setiap kaum boleh menimba ilmu pengetahuan. Oleh itu. Globalisasi juga adalah satu proses kehidupan yang serba luas dan infiniti merangkumi segala aspek kehidupan seperti politik. Hal ini kerana pendidikan kini boleh dipelajari. Peluang pendidikan yang tidak terbatas dengan perkaitan teknologi dengan pendidikan diaplikasikan. 12 . Pelaksanaan sistem ini menyebabkan wujudnya suatu persaingan untuk mendapatkan peluang bagi melanjutkan pengajian. sosial. sentiasa berubah. Dalam bidang pendidikan turut dipengaruhi oleh pencapaian globalisasi ini. bersifat sejagat. Dengan penggunaan teknologi akibat lonjakan globalisasi membolehkan setiap kaum diberikan peluang pendidikan secara sama rata. Meritokrasi adalah suatu sistem yang mengambil kira merit atau tahap kecemerlangan akademik seseorang dalam peperiksaan utama iaitu SPM dan STPM untuk berkelayakan memasuki sesuatu institusi pendidikan. Globalisasi menyebabkan peluang pendidikan tersebut semakin luas. Kesan globalisasi dalam pendidikan menyebabkan peluang tersebut semakin luas. boleh diwarisi. Dengan pelaksanaan sistem ini. simbolik dan berpandangan semesta. setiap pelajar tanpa megira kaum bebas bersaing untuk mendapatkan peluang tersebut.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 melaksanakan sistem sekolah seperti pembinaan sekolah wawasan yang menempatkan pelbagai kaum adalah satu langkah baik yang secara langsung menyebabkan faktor kaum tidak lagi mempengaruhi peluang pendidikan antara kaum. Ini bermakna segala-galanya menjadi milik bersama dalam konsep dunia tanpa sempadan. Kesimpulanya. Peluang pendidikan pada abad-21 juga mengalami kesan akibat daripada kepelbagaian kaum yang wujud di Malaysia. dan semuanya bergantung kepada setiap kaum tersebut sama ada ingin merebut peluang tersebut sememangnya tersedia ada. Dengan menggunakan teknologi. pada peringkat pendidikan abad-21 ini faktor kaum tidak lagi boleh dikatakan mempengaruhi peluang pendidikan. dan ekonomi yang boleh dirasai oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Pelaksanaan sistem ini juga membolehkan pelajar-pelajar berkelayakan dan mempunyai tahap pencapaian akademik yang baik untuk diberikan peluang pendidikan. Peluang pendidikan pada peringkat ini di pengaruhi oleh dua faktor iaitu faktor meritokrasi dan globalisasi. Menurut Kamus Dewan globalisasi didefinisikan sebagai fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan kepantasan perkembangan teknologi maklumat.

Selain meningkatkan integrasi antara kaum cara ini juga boleh meningkatkan toleransi kaum dan interksi sosial. pembangunan bangsa dan perpaduan kaum dititikberatkan dalam agenda pendidikan kerana perpaduan nasional dan integrasi nasional merupakan dasar pendidikan negara. maka tujuan pendidikan Malaysia mengutamakan pendidikan multibudaya untuk meningkatkan integrasi sosial di antara pelbagai etnik serta menghindari daripada diskriminasi kaum. Di Malaysia. Berdasarkan kepada perkara ini. nilai-nilai.0 AMALAN PENDIDIKAN KEPELBAGAIAN BUDAYA. pendidikan perlu mempunyai unsur-unsur yang menyokong kepada matlamat keseluruhan masyarakat. Selain itu terdapat juga beberapa etnik yang lain seperti bumiputera Sabah dan Sarawak. Untuk mencapai kesejahteraan. Justeru pendidikan diharapkan menjalankan fungsi-fungsi yang dikehendaki.nilai. Sebaiknya seorang guru ataupun pentadbir sesebuah sekolah itu memberikan perhatian yang sama rata kepada semua 13 .PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 4. Kumpulan etnik ini mempunyai budaya. 4. salah satu komponen penting dalam pendidikan multibudaya adalah penglibatan daripada organisasi sesebuah sekolah itu. Pendidikan merupakan struktur yang menyumbang kepada keberlangsungan sesebuah masyarakat. Bagi mencapai tujuan pendidikan multibudaya ini berjaya dilaksanakan para pelajar daripada kumpulan etnik berbeza ditempatkan kepada satu kelas agar mereka dapat berinteraksi antara satu sama lain. Guru perlu menunjukkan contoh pendidikan multibudaya iaitu bukan hanya memberi keutamaan kepada satu kaum sahaja dalam menberikan ilmu pengethuan.1 Model oleh Sleeter dan Grant Berdasarkan kepada Model Sleeter dan Grant. Pendidikan multibudaya merupakan satu sistem pendidikan yang mengamalkan kepada kepercayaan dan tingkahlaku di mana semua kaum saling menghormati dan mengiktiraf nilainilai perbezaan sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat sesebuah negara.norma dan kepercayaan yang mempengaruhi segala tingkahlaku dan kehidupan seharian mereka. Sebagaimana yang berlaku dalam dunia maju. Dalam satu petikan yang diambil dari Falsafah Pendidikan Kebangsaan menyatakan bahawa ´untuk menanamkan dan memupuk kesedaran kebangsaan melalui pembinaan cita-cita bersama. aspirasi dan kesetiaan perlu ada untuk membentuk kesatuan nasional dan identiti kebangsaan dalam suatu masyarakat '.Cina dan India.adat resam. Keunikan sekolah di Malaysia berbanding negara lain adalah pelajar di sekolah-sekolah Malaysia terdiri daripada tiga kumpulan etnik yang berbeza iaitu Melayu. masyarakat Malaysia telah menerima unsur-insur moden.

Peringkat pertama adalah mengenalpasti sumbangan. Sikap ibu bapa yang mengamalkan sikap stereotaip terhadap bangsa lain perlu dibendung daripada menular kepada anak-anak mereka. Pelajar harus dididik bagaimana untuk meningkatkan integrasi antara kaum.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 pelajar tanpa mengira bangsa dan kaum. bahasa.filem serta alat bantu mengajar setiap kumpulan budaya yang berbeza.makanan pelbagai bangsa.dan unsur budaya diskrit. Ini menyebabkan objektif pendidikan multibudaya ini tidak tercapai. jantina. Peringkat keempat dalam model Bank adalah hubungan sosial. sekolah sepatutnya menekankan kepelbagaian budaya. Sleeter dan Grant bersetuju terhadap Pendidikan Multibudaya ini tetapi kurang bersetuju terhadap usaha yang dijalankan setakat ini. Pada peringkat kedua µAddictive¶ kurikulum ditambah dengan unit khas dalam etnik tertentu tetapi tidak terdapat sebarang perubahan kepada kandungan asas kurikulum yang terdahulu. ekonomi dan bangsa pelajar. Menurutnya. Pelajar akan dilatih untuk melihat sendri isu-isu dari perspektif pelbagai budaya. Sekolah perlu membuat kerangka yang berbeza dari rujukan dan bahan kandungan daripada pelbagai budaya dalam rangka memperluaskan pemahaman pelajar. Tahap ketiga dalam model Bank. Sebuah sekolah perlulah mewujudkan suasana yang mengutamakan integrasi nasioanl dkalangan pelajarnya. Beberapa sekolah di Ameriksa Syarikat hanya mengajar dan bukannya menekankan kepada amalan. Dimana pada peringkat ini sifat ingin tahu dipupuk dalam diri pelajar.status sosial. perbezaan budaya perlu diajarkan kepada diri pelajar terutamnya konsep perbezaan individu itu.bahan-bahan. Pendekatan dengan menggunakan pengajaran tentang makanan. 4. pendidikan menumpukan kepada sumbangan jasa pahlawan. Menurut Model Sleeter dan Grant. Berdasarkan Sleeter dan Grant.adalah transformasi.Tujuan utama pendidikan multibudaya bagi Banks adalah untuk mempersiapkan 14 . Pada peringkat ini. untuk mengelakkan ketidakseimbangan prestasi akademik pelajar guru harus mengharapkan semua pelajar untuk berjaya dan tidak hanya mengharapkan kepada kelas. Sepatutnya pelajar perlulah dilatih dan disarankan agar mengamalkan toleransi kaum dengan menghormati serta berinteraksi pada kaum yang berbeza.2 Model oleh James Bank James Bank telah mengembangkan satu model dimana pendidikan multibudaya terdiri daripada empat peringkat.pakaian dan cerita rakyat dari budaya lain tidak dapat mencapai objektif pendidikan multibudaya. Sleeter dan Grant menyatakan kebanyakan sekolah dan guru-guru hanya menunjukkan kurikulum.

15 . dan Program matematik dan sains khusus untuk etnik minoriti atau pelajar perempuan. Bank menggambarkan tiga cara dalam menjalankan pendidikan multibudaya: i. etnik.sikap dan kemahiran yang diperlukan untuk digunakan dalam ahli masyarakat yang demokratik dan ia juga melatih para pelajar berinteraksi. Pada pandangan Bank (1994) lagi . kelas sosial dan kumpulan budaya. Guru perlu menghormati dan mempengaruhi pelajar agar membawa perasaan menghormati budaya lain dalam proses pengajaran agar pelajar dapat memperoleh pengetahuan tentang nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat sekeliling. berunding dan berkomunikasi dengan masyarakat dari kumpulan yang pelbagai dalam menwujudkan masyarakat majmuk demi kebaikan bersama. ii. Banks (2001). mengelakkan berat sebelah serta pembelajaran kooperatif dikalangan pelajar. iii. pendidikan multi budaya bukan sahaja untuk mengelakkan pengasingan kaum di sekolah tetapi juga adalah satu cara untuk memperkenalkan kepada pelajar kepada semua jenis bangsa yang pelbagai.program bahasa dibina di atas bahasa dan budaya pelajar Afrika-Amerika. pendidikan multibudaya merupakan bidang kajian dan disiplin yang utama bertujuan untuk membuka peluang pendidikan yang sama bagi setiap pelajar yang pelbagai bangsa. Menurut Banks (1994).PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 pelajar dalam masyarakat yang pelbagai pada hari ini. Peningkatan prestasi akademik juga dapat dinaikkan hasil daripada perkongsian serta interkasi pelajar dalam menyalurkan ilmu pengetahuan sesama mereka. Pendidikan multibudaya ini mempunyai peranan yang penting dalam melahirkan masyarakat yang bersifat demokratik. menggalakkan penglibatan guru-guru minoriti. menyatakan pendidikan multibudaya adalah satu usaha untuk meningkatkan pengetahuan pelajar mengenai pelbagai etnik. Pendidikan multibudaya ini adalah penting untuk membantu semua pelajar untuk mendapatkan pengetahuan. Program yang menggunakan gaya pembelajaran berasaskan budaya dalam usaha untuk menentukan gaya pengajaran untuk digunakan dengan kumpulan etnik Program Bilingual atau Dwibudaya. Berdasarkan Banks. budaya serta kumpulan jantina. menyatakan kepelbagaian budaya yang semakin meningkat di Amerika Syarikat mencabar.

buku teks menjadi mekanisme untuk melaksanakan pendidikan dan menyalurkan ilmu yang diperlukan oleh generasi muda Abd Shukor Abdullah (1990:12). telah menghasilkan karya agung beliau yang berjudul µRepublik¶ yang menjadi teks penting di pusat pendidikan yang diasaskannya iaitu Akademi. 16 . iaitu Al-Quran dan Hadis. Menurut tradisi Islam. harapan dan cita-cita sesebuah Negara. Oleh itu setiap guru atau calon guru hendaklah membekalkan diri masing-masing dengan ilmu pengetahuan tentang buku teks.0 ANALISIS DAN PENILAIAN BUKU TEKS SUBJEK TAHUN PENULIS : PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN : TIGA : ABDUL HAFIDZ BIN HAJI OMAR. Ia juga merupakan bahan atau sumber yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pengajian yang berasaskan akidah dan syariah dilaksanakan dengan berasaskan teks yang menjadi nas. Selain itu buku teks merupakan unsur penting dalam proses pendidikan formal terutamanya di sekolah. buku teks merupakan bahan dimana suatu yang penting bagi guru dan murid. Selai itu buku teks juga digunakan sumber maklumat mengenai mata pelajaran atau bidang tertentu serta mencerminkan nilai masyarakat. Plato misalnya. yang menjadi teks induk dan merupakan sumber penghasilan teks lain dlam bentuk kitab tafsir. Peranan dan pengaruh buku teks ini merupakan penentuan penting dalam pencapaian pelajar. feqah dan lain-lain. ZALAWATI BINTI SUFIAN PENERBIT TEMPAT TERBIT TAHUN TERBIT : DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA : SELANGOR DARUL ESHAN : CETAKAN PERTAMA 2004 5.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 5.1 KONSEP DAN PEGERTIAN BUKU TEKS Buku teks mempunyai perkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran. tauhid. buku teks juga menjadi bahan pendidikan yang penting. HUSAIN BIN AYOB.

buku teks merupakan alat pengajaran yang dapat diterima selagi 17 . Buku ini digunakan dengan amat meluas sebagai bahan pengajaran dimana merupakan sumber utama untuk mendapatkan bahan pengajaran tertentu dan idea yang mungkin dapat dikembangkan dengan menggunakan bahan tambahan. Selain itu. penyemakan sangat penting kerana penulisan buku teks melibatkan penyampaian pengetahuan dan pengalaman pengajaran-pengajaran yang bakal membentuk minda dan corak masyarakat pada masa hadapan. Selaras dengan pembangunan Negara yang begitu pesat. mutu pendidikan perlu sejajar dengan arus perkembangan ini. penulisan buku teks perlu menjadi contoh yang baik kepada pelajar dan guru. Penyemakan dapat digunakan sebagai alat bantu utama dalam pengajaranpengajaran bilik darjah. buku teks bagi setiap peringkat persekolahan telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia terutamanya dari segi kualiti isi kandungan. Mulai tahun 2003 buku teks banyak mengalami perubahan. Selain itu. banyak proses yang berlaku sebelum sebuah tulisan dapat dihasilkan. penyemakan merupakan proses yang sangat penting untuk memastikan sebuah tulisan itu dapat disempurnakan dan dapat menepati tujuan serta cita rasa pembaca sasaran. Dalam penyiapan sebuah tulisan. sukatan pelajaran standard dan buku teks tertentu telah disediakan untuk pelajar. Dari aspek penulisan.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 Buku teks adalah antara bahan pengajaran yang paling dominan dan senang digunakan sebagai sumber pemerolehan ilmu sejak sistem pendidikan formal di jalankan di sekolah. Dalam konteks penulisan buku teks sekolah rendah. Buku teks merupakan buku khusus yang digunakan untuk menyampaikan pengetahuan tertentu bagi kegunaan pendidikan formal di sekolah. Buku teks hendaklah dilihat sebagai alat bantu mengajar dan bukan satu-satunya sumber pengajaran. Dalam konteks sistem pendidikan di Malaysia. frasa. faktor masa untuk menyediakan bahan pengajaran turut menjadi punca. ayat dan melengkapkan penulisan idea perlu dijalankan untuk menghasilkan sebuah karya yang dapat menepati tujuan penulisan dan dapat disampaikan serta diterima oleh pembaca sasaran. menterjemahkan idea ke dalam bentuk perkataan. menyusun idea. Buku teks perlu disertai bahan lain yang diusahakan oleh guru. Batasan Kerbergantungan pada buku teks banyak berpunca daripada penekanan pada bahan bertulis sebagai media utama pendidikan. Bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Proses mendapatkan idea. Kebanyakan guru kekurangan masa atau latihan untuk menyediakan bahan baru dan sebagai bahan mudah mereka bergantung pada buku teks dan buku kerja. Pada hakikatnya.

kesesuaian buku mengikuti latar belakang murid ataupun berdasarkan kepelbagaian budaya. Kesesuaian bahan dalam buku teks perlu dan harus dapat menarik minat pelajar untuk membaca dan meminati pelajaran tersebu. Kualiti buku teks juga memperlihatkan masalah dalam bidang editorial.3 KANDUNGAN BUKU TEKS Tinjauan terhadap kualiti buku teks di Negara ini mendapati bahawa banyak buku teks mengandungi fakta dan penggunaan bahan yang tidak tepat. kematangan. Doening dan Read 1998). reka bentuk dan reka letak dengan variasi yang berbagai-bagai daripada buku teks bercetak hitam kepada buku teks bercetak berwarna penuh. Pemilihan. disusun dan disesuaikan mengikut tahap dan keperluan sukatan pelajaran. bilangan latihan dan sebagainya perlu diambil kira agar dapat memberi manfaat yang maksimum. Kandungan buku teks ini dipilih.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 guru melakukan pemilihan bahan dengan teliti dan memanfaatkannya dengan perspektif yang betul sehingga tidak dianggap satu-satunya sumber pengetahuan dan tidak pula buku teks bertukar menjadi kurikulum (Ornstein 1990: 333). 5. lemah dari segi ilustrasi. buku teks juga harus meliputi aspek-aspek intelek. serta berdasarkan sumber rujukan berwibawa bagi mata pelajaran berkenaan. 18 . 5. rohani dan emosi murid untuk melahirkan insan yang seimbang. Selain itu. Menurut Hashim Mydin (1983: iv). penyesuaian dan penggunaan bahan di dalam buku teks mesti diteliti berdasarkan peringkat umur. harmoni dan berakhlak mulia. keupayaan dan latar belakang sosiobudaya pelajar.2 Objketif analisis dan penilaian buku teks Penilaian dan analisis buku teks ini adalah untuk mengkaji kesesuaian buku teks Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan Tahun Tiga dari struktur dalaman dan luaran teks. Kandungan buku teks mestilah tepat mengikut piawaian penguasaan pendidikan. buku teks perlu disemak tentang perkara-perkara seperti kebolehan murid. dan aras bahasa yang kurang menepati kumpulan sasaran (Paxman.

Hal ini kerana. Usaha ini dikukuhkan dengan harapan dapat melahirkan warganegara yang cemerlang. Psikomotor mendedahkan murid tentang pergerakan.1 Ketepatan isi kandungan Mata pelajaran Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan kini banyak mengalami perubahan sama ada dari segi konsep ataupun perkembangan intipati kandungannya. memupuk sikap positif terhadap kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat. Kelengkapan isi kandungan Keluasan isi kandungan Kedalaman isi kandungan Daripada ketiga-tiga intipati kandungan ini maka. Salah satu unsur yang mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini ialah buku teks yang berkualiti. iii. 5. Buku ini ditulis berdasarkan kepada Sukatan Pelajaran(SP) dan Huraian Sukatan Pelajaran(HSP). i. kesesuaian isi kandungan adalah selaras dengan tahap perkembangan murid Tahun 3. Selain itu. Pendidikan kesihatan bertujuan membantu murid meningkatkan pengetahuan kesihatan. berdaya saing dengan kehendak pembangunan dan perkembangan teknologi maklumat serta komunikasi (ICT) sebagai memenuhi kemajuan Negara pada masa depan.3. pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan perlu dilaksanakan dengan berkesan. psikomotor dan afektif. 19 . buku ini juga ditulis seiring dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menginginkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. permainan dan aktiviti sukan. khususnya dalam era Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(KBSR). Bagi memastikan kejayaan.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 Kerja kursus ini menumpukan perhatian pada analisis buku teks Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan Tahun Tiga. Kognitif membolehkan murid mengetahui dan memahami akan aspek kecergasan dan kesihatan yang boleh diamalkan dalam kehidupan seharian. Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan merupakan mata pelajaran teras Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. emosi dan jasmani. ii. Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan serta aspek-aspek kesihatan. rohani. Pembelajaran dilakukan dengan mengutamakan tiga perkara utama iaitu kognitif . Manakala afektif ini membolehkan nilai-nilai murni diterapkan pada diri murid melalui Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan.

buku teks ini juga menggunakan contoh.3. Keadaan dan situasi lingkungan sosiobudaya pelajar juga sesuai kerana dalam tunjang Pendidikan Kesihatan banyak menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian.4 Fokus kandungan Fokus kandungan dalam buku teks Tahun 3 Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan lebih mendorong kepada murid dalam perkembangan kemahiran asas dan keseronokan dalam melakukan aktiviti. gambar dan kes tempatan yang sesuai kerana banyak menggambarkan cara hidup masyarakat di Malaysia. tolong-menolong dan hormat-menghormati diterapkan dalam diri murid.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 5. ia dapat meningkatkan kepekaan terhadap nilai-nilai tempatan yang melibatkan domaian afektif seperti bekerjasama. Secara tidak langsung murid dapat mengaplikasikan kemahiran dalam kehidupan mereka seharian.2 Kesesuaian dengan kehidupan Perkembangan dan kemampuan pelajar melalui aktiviti kecergasan fizikal adalah sesuai digunakan dalam Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan adalah sesuai digunakan dalam PJPK berdasarkan buku teks. hormat-menghormati dan banyak lagi diperjelaskan dalam Bab 4 iaitu Kesihatan Diri Dan Keluarga. Selain itu. Contohnya dalam tunjang Kesihatan Diri Dan Keluarga. nilai seperti bertanggungjawab. Mengembangkan kepekaan murid terhadap nilai-nilai gagasan atau wawasan Negara diterapkan dalam domain afektif pembelajaran iaitu menyemai semangat berpasukan serta menanamkan keyakinan dalam diri pelajar. 5.3.3.3 Kepekaan terhadap nilai tempatan Berdasarkan kandungan buku teks. Selain itu dalam mengembangkan daya kritikal dan kemahiran hidup juga diterapkan dalam diri murid berdasarkan pembelajaran kandungan buku teks ini. 5. kesopanan. 20 .

iii. Prinsip asas reka bentuk buku teks ini melibatkan keseuaian kepada falsafah. sosiologi. membaca mengikut urutan dalam sesuatu terbitan dan membezakan bahan-bahan utama dan bahan-bahan sekunder. 5. bahagian paparan.psikologi. iaitu bermula dengan bahagian pengenalan dan diiikuti oleh bahagian isi dan bahagian penutup. gaya dewan 1995. Pendahuluan 21 . Hal ini dapt memudahkan murid atau guru merujuk buku teks ini. bahagian isi dan bahagian penutup. iv. Bahagian yang secara konvensional perlu ada dalam buku ialah bahagaian pendahuluan.3 REKA BENTUK BUKU TEKS Reka bentuk adalah pelan tersusun yang merangkumi konsep rekaan sesebuah buku. pedadogi dan teknologi.2 Bahagian pengenalan Bahagian pengenalan buku ini terdiri daripada: i. jelas. dan Klitguard 1983). bahagian grafif dan bahagian akhiran (the Chicago Manual of Style 1993. Format persembahan pada keseluruhan buku hendaklah terancang. Analisis struktur teks ini akan menumpukan perhatian pada bahagaian. v. Reka bentuk ini merupakan rekaan yang memaparkan teks atau bahan grafik atau bahan lain pada halaman buku. Setiap ruang mestilah digunakan secara optimum.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 3. ii. berfungsi. ramah pengguna serta mudah. 5. Buku ini didapati memenuhi ciri buku yang sempurna dari segi struktur keseluruhan.1 Struktur teks Struktur teks ialah susunan bahagian yang perlu ada dalam sebuah buku. pengenalan. bahagian isi.4. disamping mengambil kira ruang membolehkan pembaca merehatkan mata. Reka bentuk sesebuah buku teks juga merupakan factor penting yang dapat membezakan sesuatu terbitan dengan terbitan lain. Halaman judul Halaman hak cipta dan Penghargaan Halaman kandungan Kata Pengantar (oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia). Reka bentuk yang baik dapat memandu mata pembaca. bahagian bahasa.4.

Contohnya.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 5. manipulasi peralatan. isi.4 Bahagian Penutup Bahagian penutup buku ini pula tidak dinyatakan atau tidak terdapat dalam buku. urutan dan kesinambungan. Hal ini. Setiap pembelajaran disampaikan dalam bentuk ilustrasi yang menarik dan ditambah dengan maklumat tambahan dan aktiviti kemahiran berfikir sebagai mengukuhkan pemahaman murid. penerapan Sains dan Teknologi. senarai rujukan dan indeks. senarai rujukan dan indek penting sebagai panduan dan rujukan. Setiap tunjang ini memenuhi skop yang dinyatakan berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran. Gaya Hidup Sihat dan Kebersihan Dan Keselamatan Persekitaran. permainan dan bahan grafik ( carta dan gambar). sesuai bagi memupuk kemahiran dalam pergerakan fizikal. tunjang pembelajaran 1 iaitu Kecergasan Fizikal merangkumi kepada lima unit kecergasan fizikal iaitu Daya Tahan Kardiovaskular. Didapati sebahagian besar bahan rangsangan dalam buku ini ialah menggunakan 22 .5 Jenis isi Isi sesuatu buku teks terdiri daripada beberapa aspek iaitu skop. integrasi. Buku teks tersebut ditulis berdasarkan kepada enam tunjang pembelajaran seperti terdapat dalam Huraian sukatan Pelajaran (HSP) iaitu Kecergasan Fizikal. 5. Fleksibiliti. Setiap unit pembelajaran tersebut dikembangkan dengan memanfaatkan pelbagai bahan rangsangan dialog. merentas kurikulum dan pencarian maklumat daripada laman web. Kesihatan Diri Dan Keluarga. lagu.4. 5. Setiap unit pembelajaran adalah untuk berperanan kepada pengolahan bahan. Bahagian penutup sebuah buku teks sepatutnya terdiri daripada glosari. aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan untuk menyatupadukan kandungan. Bahagian penutup ini iaitu glosari. wujud integrasi isi antara unit-unit dan tunjang pembelajaran. Kesemuanya disampaikan menggunakan pendekatan konsep Sains Sukan. imbangan.4. Kesukanan. Bahagian isi teks yang menjadi teras buku ini dibahagikan kepada enam tunjang pembelajaran. Kemahiran. Koordinasi. Imbangan dan Ketangkasan.3 Bahagian isi Pada halaman kandungan diberikan maklumat yang memberi gambaran tentang isi teks dan item pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan yang diperincikan dalam bahagian teks.4. amalan asas kesihatan dan nilai murni dalam diri setiap murid serta murid dapat menguasai Hasil Pembelajaran yang terdapat dalam sukatan.

Hal ini sesuai dengan tahap murid Tahun Tiga. Penggunaan bahasa melibatkan beberapa aspek iaitu ketepatan. Penggunaan bahasa yang digabung dengan paparan gambar. Salah satu contonya adalah definisi konsep yang menggunakan bahasa mudah dan disertai dengan gambarajah. Penggabungjalinan yang pertama meliputi gabung jalin antara kemahiran dengan manipulasi peralatan dan aktiviti dengan pergerakan yang diamalkan dalam kehidupan seharian. Berdasarkan penilaian buku teks ini. Isi buku teks ini juga disusun mengikut urutan iaitu susunan dari segi kognitif. Murid didedahkan kepada kemahiran asas seterusnya kepada kemahiran aras yang lebih tinggi. komunikatif. pergerakan kreatif digabungjalinkan untuk menjadi satu pergerakan yang melibatkan kemahiran dalam sukan. Dalam setiap unit terdapat strategi penggabungjalinan yang merupakan satu lagi teras dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Contohnya. kesesuaian dan logik. Berikut adalah contoh konsep dan definisi dalam buku teks tersebut: i. (rujuk Lampiran).2 Fleksibiliti) 23 . Contohnya ialah. bahasa yang digunakan adalah lebih komunikatif. aktiviti manipulasi peralatan dan grafik iaitu gambar Skip Secara Individu dan Skip Satu Kaki. Fleksibiliti ialah keupayaan merenggang otot dan kebebasan sendi untuk bergerak(Rujuk Lampiran 1. 5. psikomotor dan afektif pelajar yang mempunyai pelbagai kebolehan.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 bahan grafik dimana bahan grafik ini lebih menarik minat murid untuk membaca.6 Bahasa Penggunaan bahasa dalam penulisan buku teks perlulah mudah difahami oleh pengguna terutamanya murid dan guru.4. Buku teks ini juga mengambil kira aspek kesesuaian bahasa dengan perkembangan pelajar iaitubahasa yang digunakan dapat menjelaskan suatu konsep mestilah sesuai dengan tahap perkembangan kognitif pelajar. interaktif. psikomotor dan afektif. Bahagian isi buku ini juga mengambil kira keseimbangan iaitu berdasarkan tahap kognitif. Buku teks ini menggunakan bahasa yang ringkas dan sesuai bagi murid Tahun tiga.

sesuai. Dalam kata lain.4. Oleh kerana itu isu-isu yang melibatkan hubungan antara kepelbagaian budaya perlulah difahami dan di hayati. Selain itu. aktiviti fleksibiliti diri dilakukan secarastatik dan seterusnya dilakukan dengan memanipulasikan peralatan. Setiap rakyat Malaysia berhadapan dengan realiti hubungan etnik. kurikulum pendidikan kebangsaan mahu menyatukan segala unsur kepelbagaian menjadi satu kesatuan yang dapat membentuk persefahaman budaya.5 ISU BERKAITAN BUKU TEKS Untuk mencapai misi dan visi Falsafah Pendidikan Kebangsaan berdasarkan intipati di atas.inilah visi dan misi yang hendak dikembangkan daripada pendidikan dan kegiatan pembelajaran (Tajul Ariffin Noordin dan Nor Aini Dan 1992). menarik. tentu sekali mengambil kira kedudukan pelajar daripada pelbagai latar belakang etnik dan budaya.7 Paparan Paparan merangkumi kepada beberapa aspek iaitu paparan itu mesti sistematik. kerana di Malaysia terdapat lebih 200 suku kaum. 5. Setiap unit dalam buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan dilakukan secara sistematik iaitu sebagai contoh pada bab satu. pada unit 1 aktiviti Menyanyi Sambil Bergalop boleh meningkatkan keseronokan murid seterusnya meningkatkan motivasi diri mereka. bertolak ansur dan identiti kebangsaan yang bercirikan Negara bangsa. Oleh sebab itu. Salah satu aktiviti dalam Unit 1 ini ialah Pelbagai Gaya Skip. biarpun yang kelihatan nyata adalah tiga komuniti etnik yang utama iaitu Melayu.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 5. Bahagian Unit 1 dalam buku teks ini memberi paparan yang baik seterusnya membangkitkan motivasi pembaca untuk belajar kepada unit-unit seterusnya. Cina dan India. bermakna. Buku Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan turut memberi cabaran kepada pembaca terutamanya murid Tahun 3 dimana setiap unit menyediakan pelbagai aktiviti fizikal 24 . kesepaduan bermaksud menerapkan nilai-nilai murni yang wujud dalam semua kepercayaan (Kepercayaan kepada Tuhan) dan unsur-unsur norma masyarakat pelbagai etnik (Kepelbagaian budaya). variasi dan daya intelek. Setiap aktiviti yang dilakukan adala bermula dari mudah kepada sukar. berdasarkan paparan aktiviti dilakukan secara individu terlebih dahulu sebelum kepada aktiviti berkumpulan. Aktivitiaktiviti ini menunjukkan satu paparan yang sistematik. Sebagai contoh.

dalam Unit 2 iaitu Kemahiran murid dikehendaki melakukan Guling Hadapan. contoh boleh diambil dalam Unit 4 Kesihatan Diri Dan Keluarga.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 yang dapat memberi cabaran kepada murid-murid. Isuisu ini masih diperkatakan sehingga ke hari ini dan pelbagai pendekatan. tidak bersungguh-sungguh semasa melakukan aktiviti dan murid kurang berdisplin serta tidak mematuhi arahan guru. Beberapa isu yang disentuh dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan iaitu tidak membawa pakaian sukan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. Setiap unit mengajukan soalan bagi murid berfikir dan mencari penyelesaian soalan-soalan tersebut.dari segi kognitif. Berdasarkan buku teks yang dinilai dan dianalisis. maklumat dan isi kandunganya mengikut perkembangan semasa. Contohnya. Penggunaan buku teks secara cekap dan terancang oleh murid dapat menghasilkan mutu pembelajaran yang lebih berkesan. Aktiviti ini mencabar di mana murid perlu melakukan aktiviti dengan bantuan guru. membazir masa semasa menukar pakaian. Beberapa contoh soalan iaitu seperti berikut: a) b) µCuba kamu fikirkan kebaikan berpakaian sopan. Persoalannya adakan penggunaan buku teks itu cekap dan terancang dan adakah mutu pembelajaran berkesan. 25 . teknik dan kaedah yang telah digunakan mengatasai masalah ini. Apakah maksud ³Bersatu Teguh Becerai Roboh´? Soalan-soalan ini agak mencabar kognitif atau menjana murid tahap 1 untu berfikir.

kos dan teknologi perlulah diatasi dan diperbaiki dari semasa ke semasa selaras dengan matlamat pendidikan dan Falsafah Pendidikan kebangsaan. Guru dan murid perlu merujuk buku teks dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kerana buku teks merupakan sumber. buku teks menjadi bahan pengajaran dan pembelajaran yang kandungannya disediakan mengikut keperluan dan penekanan pihak berkuasa pendidikan sesuatu tempat. Oleh itu. ideologi. Berdasarkan penilaian dan analisis buku teks tersebut. aktiviti dan latihan yang diberikan dapat meningkakan kemahiran asas fizikal. Walau bagaimanapun guru perlu membantu pelajar dengan penjelasan yang mendalam. Selain itu. Penulisan buku teks juga perlu mengambil kira tentang konsep kepelbagaian budaya dimana penulisan buku teks yang baik dan boleh difahami oleh pengguna dari pelbagai budaya iatu salah satunya ialah latar belakang individu. Penulisan buku teks ini juga mengambil kira matlamat pendidikan. 26 . buku teks ini juga memberi dan menyediakan pelbagai aktiviti yang dapat meningkatkan keseronokan dan minat murid serta hubungan sesama mereka berdasarkan aktiviti berkumpulan. Selain itu. isu buku teks yang tidak mencukupi. Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran. Kurikulum. dari sudut kandungan.0 KESIMPULAN DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN Secara keseluruhannya buku teks merupakan salah satu sumber untuk kegunaan murid dan guru dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. kreativiti dan daya kritikal murid. isi kandungan.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 6. jelas dan mengaitkan setiap kandungan yang sesuai dengan aktiviti kehidupan seharian.

Abdul Razaq Ahmad. Zahara Aziz.htm 27 . Quantum Books Peti Surat 55. http://www. Sekolah Dan Masyarakat.PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 7. 2009.info/reviews/rev237.0 RUJUKAN Ahmad Ali Seman.edrev. KeberkesananPendekatanBerasaskan KepelbagaianBudayaTerhadapIntegrasiNasionalDalam Mata PelajaranSejarah.com/doc/47221724/LAMPIRAN-II-analisis-buku-teks-table ONLINE 26JAN 2011 http://www.org/1995-1/multicultural. 35900 Tanjong Malim.ericdigests.scribd.htm http://www. Amir Hasan Dawi.

PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 LAMPIRAN Gambarajah 1 28 .

PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH KPF 5023 Gambarajah 2 29 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->