UjianFormatif

y

Bahanataualatujian untukmengujisesuatu yang telahdiajar.

yang unit

digunakanoleh

guru

kemahiranatausubkemahiranbahasa

y

Ujian

yang

diberikanadalahberasaskansesuatukemahiranatausubkemahiranata usesuatuaspekbahasa yang telahdiajardalamjangkamasa yang

pendeksepertimingguanataubulanan.
y

Ujianformatifbertujuanuntukmengujikemahiranmuriddalampengua saansesuatusubkemahiranbahasa.

2. UjianSumatif
y

Bahanataualatujian

yang

dibinauntukmengujipencapaianmuriddalambeberapakemahiranbah asa yang telahdiajarsecarajangkamasapanjangsepertiselepassatu semester atauselepassetahunpersekolahan.
y y

Ujianinimemberipenekanankepadakognitifmurid. Selainitu, jenisujianiniialahrujukannormadanpelaporannya pula adalahberbentukjumlahskor.

3. UjianKefasihan
y

Ujianinidilakukanbagimenentukansetakatmanamuridmengetahuida nmenguasaisesuatubahasasecarakeseluruhan.

y Ujianiniseringdigunakanbagimenempatkanseseorangdalamkumpul anpembelajaran yang sesuaidengankebolehannnya. UjianKemajuan y Setiapujiankemajuan yang digunakandalambilikdarjahadalahkhususbagisesuatudarjahdanhan yasesuaidinilaioleh guru kelassahaja. y Iajugahendaklahberasaskankepadaobjektifpengajaran. program pembelajaran yang telahdiikutiolehmuriddanpengetahuan yang y Iabertujuanuntukmengukurdanmenilaisetakatmanamurid-murid yang telahmenguasaibahanatauperkara-perkara yang telahdiajartentangsatu-satutajuktertentu. y Iadinilaidarisegi ~ ~ ~ ~ Intonasidan nada yang yang : Penyebutandanpengucapandenganbetuldanjelas. . yang Pemilihanungkapan Mimikmuka jelassesuaiuntukmembayangkansesuatumaksuddenganjelas. 4. ~ ~ Posisitubuh Pergerakanmata yang (matapembaca betul. betul.y Iaberbezadenganujianpencapaiankeranaujiankefasihantidakberdas arkankepadasesuatuisipelajaransebaliknyamenilaikebolehan global (umum) padabahasa yang dipelajarimuridterbabit. betul. ingindiuji. yang lemahakanberhentiuntukmennyerapperkataan).

Hasilujiandirekoddandianalisisuntukmembantu memahamimasalahpelajardanmengenalpastipelajar berbakatuntukmempelajarisesuatubahasadengancepat.y Hasildaripadakemajuanmembolehkan emajuandarjahnyasecarakeseluruhan. y Ujianpencapaianbolehdijalankanpadaakhirkursusatausetelah tamat nyasesuatu unit pembelajaranataumengikutpenggalatau semester persekolahan. y Iamelibatkan data-data bahasa yang µartifical¶ yang mengandungipelbagaiunsurbahasasepertifonetik. UjianBakat y Ujianbakatbertujuanuntukmengesanbakatseseorangpelajardalamm enguasaibahasaasingsamaadakhususpadasatu satubahasaatausecarakeseluruhan. y Ujianiniadalahkhususuntukmenelaahpotensiseseorangpelajardalam pelajaranataukemahiranbahasaasing yang akandipelajari. guru mengetahuidenganlebihjelastentangkemajuansetiapmuriddanjugak 5. . y tatabahasa. Soalan-soalan yang dikemukakan pula y berkaitandenganisipelajaran yang telahdiajarsahaja. perbendaharaan kata dansebagainnya. UjianPencapaian y Iabertujuanuntukmenentukansetakatmanapelajartelahmenguasaike mahiran. bahanatauisipelajaran yang telahdiajarkepadamereka. guru yang 6.

y . Pembentukanujianiniadalahberasaskansukatanpelajaran.y Iajugamerupakanpeperiksaanuntukmenentukanpenempatanjenisse kolahdanjurusanpelajar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful