P. 1
Ujian Formatif

Ujian Formatif

|Views: 114|Likes:
Published by Mashitah Shaari

More info:

Published by: Mashitah Shaari on Feb 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2012

pdf

text

original

UjianFormatif

y

Bahanataualatujian untukmengujisesuatu yang telahdiajar.

yang unit

digunakanoleh

guru

kemahiranatausubkemahiranbahasa

y

Ujian

yang

diberikanadalahberasaskansesuatukemahiranatausubkemahiranata usesuatuaspekbahasa yang telahdiajardalamjangkamasa yang

pendeksepertimingguanataubulanan.
y

Ujianformatifbertujuanuntukmengujikemahiranmuriddalampengua saansesuatusubkemahiranbahasa.

2. UjianSumatif
y

Bahanataualatujian

yang

dibinauntukmengujipencapaianmuriddalambeberapakemahiranbah asa yang telahdiajarsecarajangkamasapanjangsepertiselepassatu semester atauselepassetahunpersekolahan.
y y

Ujianinimemberipenekanankepadakognitifmurid. Selainitu, jenisujianiniialahrujukannormadanpelaporannya pula adalahberbentukjumlahskor.

3. UjianKefasihan
y

Ujianinidilakukanbagimenentukansetakatmanamuridmengetahuida nmenguasaisesuatubahasasecarakeseluruhan.

. 4. UjianKemajuan y Setiapujiankemajuan yang digunakandalambilikdarjahadalahkhususbagisesuatudarjahdanhan yasesuaidinilaioleh guru kelassahaja. yang Pemilihanungkapan Mimikmuka jelassesuaiuntukmembayangkansesuatumaksuddenganjelas. ingindiuji. program pembelajaran yang telahdiikutiolehmuriddanpengetahuan yang y Iabertujuanuntukmengukurdanmenilaisetakatmanamurid-murid yang telahmenguasaibahanatauperkara-perkara yang telahdiajartentangsatu-satutajuktertentu. y Ujianiniseringdigunakanbagimenempatkanseseorangdalamkumpul anpembelajaran yang sesuaidengankebolehannnya. betul. betul. ~ ~ Posisitubuh Pergerakanmata yang (matapembaca betul. y Iadinilaidarisegi ~ ~ ~ ~ Intonasidan nada yang yang : Penyebutandanpengucapandenganbetuldanjelas. yang lemahakanberhentiuntukmennyerapperkataan).y Iaberbezadenganujianpencapaiankeranaujiankefasihantidakberdas arkankepadasesuatuisipelajaransebaliknyamenilaikebolehan global (umum) padabahasa yang dipelajarimuridterbabit. y Iajugahendaklahberasaskankepadaobjektifpengajaran.

. y Ujianpencapaianbolehdijalankanpadaakhirkursusatausetelah tamat nyasesuatu unit pembelajaranataumengikutpenggalatau semester persekolahan. y Ujianiniadalahkhususuntukmenelaahpotensiseseorangpelajardalam pelajaranataukemahiranbahasaasing yang akandipelajari. Hasilujiandirekoddandianalisisuntukmembantu memahamimasalahpelajardanmengenalpastipelajar berbakatuntukmempelajarisesuatubahasadengancepat. Soalan-soalan yang dikemukakan pula y berkaitandenganisipelajaran yang telahdiajarsahaja. UjianBakat y Ujianbakatbertujuanuntukmengesanbakatseseorangpelajardalamm enguasaibahasaasingsamaadakhususpadasatu satubahasaatausecarakeseluruhan. bahanatauisipelajaran yang telahdiajarkepadamereka. guru yang 6. perbendaharaan kata dansebagainnya. UjianPencapaian y Iabertujuanuntukmenentukansetakatmanapelajartelahmenguasaike mahiran. y tatabahasa. guru mengetahuidenganlebihjelastentangkemajuansetiapmuriddanjugak 5. y Iamelibatkan data-data bahasa yang µartifical¶ yang mengandungipelbagaiunsurbahasasepertifonetik.y Hasildaripadakemajuanmembolehkan emajuandarjahnyasecarakeseluruhan.

y Iajugamerupakanpeperiksaanuntukmenentukanpenempatanjenisse kolahdanjurusanpelajar. Pembentukanujianiniadalahberasaskansukatanpelajaran. y .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->