UjianFormatif

y

Bahanataualatujian untukmengujisesuatu yang telahdiajar.

yang unit

digunakanoleh

guru

kemahiranatausubkemahiranbahasa

y

Ujian

yang

diberikanadalahberasaskansesuatukemahiranatausubkemahiranata usesuatuaspekbahasa yang telahdiajardalamjangkamasa yang

pendeksepertimingguanataubulanan.
y

Ujianformatifbertujuanuntukmengujikemahiranmuriddalampengua saansesuatusubkemahiranbahasa.

2. UjianSumatif
y

Bahanataualatujian

yang

dibinauntukmengujipencapaianmuriddalambeberapakemahiranbah asa yang telahdiajarsecarajangkamasapanjangsepertiselepassatu semester atauselepassetahunpersekolahan.
y y

Ujianinimemberipenekanankepadakognitifmurid. Selainitu, jenisujianiniialahrujukannormadanpelaporannya pula adalahberbentukjumlahskor.

3. UjianKefasihan
y

Ujianinidilakukanbagimenentukansetakatmanamuridmengetahuida nmenguasaisesuatubahasasecarakeseluruhan.

4. y Iadinilaidarisegi ~ ~ ~ ~ Intonasidan nada yang yang : Penyebutandanpengucapandenganbetuldanjelas. yang lemahakanberhentiuntukmennyerapperkataan). betul. ingindiuji. yang Pemilihanungkapan Mimikmuka jelassesuaiuntukmembayangkansesuatumaksuddenganjelas. betul. program pembelajaran yang telahdiikutiolehmuriddanpengetahuan yang y Iabertujuanuntukmengukurdanmenilaisetakatmanamurid-murid yang telahmenguasaibahanatauperkara-perkara yang telahdiajartentangsatu-satutajuktertentu. UjianKemajuan y Setiapujiankemajuan yang digunakandalambilikdarjahadalahkhususbagisesuatudarjahdanhan yasesuaidinilaioleh guru kelassahaja. y Iajugahendaklahberasaskankepadaobjektifpengajaran. y Ujianiniseringdigunakanbagimenempatkanseseorangdalamkumpul anpembelajaran yang sesuaidengankebolehannnya. ~ ~ Posisitubuh Pergerakanmata yang (matapembaca betul. .y Iaberbezadenganujianpencapaiankeranaujiankefasihantidakberdas arkankepadasesuatuisipelajaransebaliknyamenilaikebolehan global (umum) padabahasa yang dipelajarimuridterbabit.

Hasilujiandirekoddandianalisisuntukmembantu memahamimasalahpelajardanmengenalpastipelajar berbakatuntukmempelajarisesuatubahasadengancepat. UjianPencapaian y Iabertujuanuntukmenentukansetakatmanapelajartelahmenguasaike mahiran. bahanatauisipelajaran yang telahdiajarkepadamereka. y tatabahasa.y Hasildaripadakemajuanmembolehkan emajuandarjahnyasecarakeseluruhan. guru yang 6. y Iamelibatkan data-data bahasa yang µartifical¶ yang mengandungipelbagaiunsurbahasasepertifonetik. y Ujianpencapaianbolehdijalankanpadaakhirkursusatausetelah tamat nyasesuatu unit pembelajaranataumengikutpenggalatau semester persekolahan. y Ujianiniadalahkhususuntukmenelaahpotensiseseorangpelajardalam pelajaranataukemahiranbahasaasing yang akandipelajari. . Soalan-soalan yang dikemukakan pula y berkaitandenganisipelajaran yang telahdiajarsahaja. UjianBakat y Ujianbakatbertujuanuntukmengesanbakatseseorangpelajardalamm enguasaibahasaasingsamaadakhususpadasatu satubahasaatausecarakeseluruhan. guru mengetahuidenganlebihjelastentangkemajuansetiapmuriddanjugak 5. perbendaharaan kata dansebagainnya.

y Iajugamerupakanpeperiksaanuntukmenentukanpenempatanjenisse kolahdanjurusanpelajar. y . Pembentukanujianiniadalahberasaskansukatanpelajaran.