UjianFormatif

y

Bahanataualatujian untukmengujisesuatu yang telahdiajar.

yang unit

digunakanoleh

guru

kemahiranatausubkemahiranbahasa

y

Ujian

yang

diberikanadalahberasaskansesuatukemahiranatausubkemahiranata usesuatuaspekbahasa yang telahdiajardalamjangkamasa yang

pendeksepertimingguanataubulanan.
y

Ujianformatifbertujuanuntukmengujikemahiranmuriddalampengua saansesuatusubkemahiranbahasa.

2. UjianSumatif
y

Bahanataualatujian

yang

dibinauntukmengujipencapaianmuriddalambeberapakemahiranbah asa yang telahdiajarsecarajangkamasapanjangsepertiselepassatu semester atauselepassetahunpersekolahan.
y y

Ujianinimemberipenekanankepadakognitifmurid. Selainitu, jenisujianiniialahrujukannormadanpelaporannya pula adalahberbentukjumlahskor.

3. UjianKefasihan
y

Ujianinidilakukanbagimenentukansetakatmanamuridmengetahuida nmenguasaisesuatubahasasecarakeseluruhan.

betul. ingindiuji. yang Pemilihanungkapan Mimikmuka jelassesuaiuntukmembayangkansesuatumaksuddenganjelas. program pembelajaran yang telahdiikutiolehmuriddanpengetahuan yang y Iabertujuanuntukmengukurdanmenilaisetakatmanamurid-murid yang telahmenguasaibahanatauperkara-perkara yang telahdiajartentangsatu-satutajuktertentu. UjianKemajuan y Setiapujiankemajuan yang digunakandalambilikdarjahadalahkhususbagisesuatudarjahdanhan yasesuaidinilaioleh guru kelassahaja. ~ ~ Posisitubuh Pergerakanmata yang (matapembaca betul. yang lemahakanberhentiuntukmennyerapperkataan). . betul. y Ujianiniseringdigunakanbagimenempatkanseseorangdalamkumpul anpembelajaran yang sesuaidengankebolehannnya. y Iajugahendaklahberasaskankepadaobjektifpengajaran.y Iaberbezadenganujianpencapaiankeranaujiankefasihantidakberdas arkankepadasesuatuisipelajaransebaliknyamenilaikebolehan global (umum) padabahasa yang dipelajarimuridterbabit. 4. y Iadinilaidarisegi ~ ~ ~ ~ Intonasidan nada yang yang : Penyebutandanpengucapandenganbetuldanjelas.

y Hasildaripadakemajuanmembolehkan emajuandarjahnyasecarakeseluruhan. y Ujianpencapaianbolehdijalankanpadaakhirkursusatausetelah tamat nyasesuatu unit pembelajaranataumengikutpenggalatau semester persekolahan. UjianPencapaian y Iabertujuanuntukmenentukansetakatmanapelajartelahmenguasaike mahiran. y tatabahasa. . bahanatauisipelajaran yang telahdiajarkepadamereka. y Ujianiniadalahkhususuntukmenelaahpotensiseseorangpelajardalam pelajaranataukemahiranbahasaasing yang akandipelajari. Hasilujiandirekoddandianalisisuntukmembantu memahamimasalahpelajardanmengenalpastipelajar berbakatuntukmempelajarisesuatubahasadengancepat. perbendaharaan kata dansebagainnya. guru yang 6. y Iamelibatkan data-data bahasa yang µartifical¶ yang mengandungipelbagaiunsurbahasasepertifonetik. guru mengetahuidenganlebihjelastentangkemajuansetiapmuriddanjugak 5. UjianBakat y Ujianbakatbertujuanuntukmengesanbakatseseorangpelajardalamm enguasaibahasaasingsamaadakhususpadasatu satubahasaatausecarakeseluruhan. Soalan-soalan yang dikemukakan pula y berkaitandenganisipelajaran yang telahdiajarsahaja.

Pembentukanujianiniadalahberasaskansukatanpelajaran.y Iajugamerupakanpeperiksaanuntukmenentukanpenempatanjenisse kolahdanjurusanpelajar. y .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful