P. 1
BAHAN BINAAN(2)

BAHAN BINAAN(2)

|Views: 350|Likes:
Published by Norashikin Daud

More info:

Published by: Norashikin Daud on Feb 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

SULIT 1 8101/1

BAHAGIAN A
Jawab Semua Soalan
SOALAN 1
Pengeringan tanur dapat menjimatkan masa yang lebih singkat dan proses pengeringan kayu
leih seragam.
Senaraikan jenis pengeringan tanur yang terdapat di dalam proses pengeringan tanur.
a. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
b. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
". !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
d. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
e. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

# skor $ %
SOALAN 2
Pengeringan kayu merupakan proses mengeluarkan kelembapan atau "e"air dalam rongga sel
kayu. Lengkapkan senarai &aktor yang mempengaruhi proses pengeringan kayu yang berikut.
'uang ja(apan
# skor $ %
#Lihat )alaman Sebelah
SULIT
*ara pengeringan dilakukan
SULIT + 8101/1
SOALAN 3
'ajah menunjukkan sistem bekalan air dalam rumah kediaman. ,amakan tiga bahagian yang
berlabel -. * dan /.
- 0 !!!!!!!!!!!!!!!.
* 1 !!!!!!!!!!!!!!!.
/ 1 !!!!!!!!!!!!!!!.
'ajah adalah menunjukkan sistem bekalan air yang biasa terdapat dalam rumah kediaman.
,yatakan jenis sistem bekalan air dalam rajah tersebut.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#skor 1 $%
SOALAN 4
#Lihat )alaman Sebelah
SULIT
SULIT 2 8101/1
'ajah menunjukkan peralatan tangan dalam kerja paip.
a3 ,amakan mana4mana dua alat tangan tersebut.
i3 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ii3 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
b3 ,yatakan kegunaan setiap alat tangan yang anda namakan
i3 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ii3 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#Skor $%
SOALAN 5
-ata penutup merupakan sebahagian daripada bata biasa yang dipotong untuk disesuaikan
dlm ikatan bata. Lakarkan + jenis bata penutup dalam ruang ja(apan di ba(ah
-ata penutup 5 6 7ueen "loser 3 -ata 8erat 9

#Skor $%
#Lihat )alaman Sebelah
SULIT
SULIT $ 8101/1
BAHAGIAN B
Jawab Semua Soalan
SOALAN 1
8a"a biasa digunakan di dalam kerja pembinaan. Ia dihasilkan daripada bahan seperti pasir.
abu soda. batu kapur natrium sul&at "an gelas pe"ah 6 "ullet 3. Padankan jenis ka"a yang
tersebut.

# skor $ %
#Lihat )alaman Sebelah
SULIT
8a"a lut sinar
8a"a lut "ahaya
8a"a sehala
8a"a prisma
8a"a tidak menyerap haba
:empunyai (arna yang
berkilauan dan ka"a ini
membalikkan "ahaya.
:embenarkan "ahaya melaluinya
dan pandangan jelas.
8a"a ini tidak mudah
mengembang dan lut sinar.
:embalikkan "ahaya.ber(arna
gelap dan pandangan sehala.
:embenarkan "ahaya
menembusinya tetapi pandangan
tidak jelas.
SULIT 8101/1
SOALAN 2
8a(alan mutu konkrit adalah sangat penting untuk memastikan konkrit yang dihasilkan
bermutu dan mematuhi pia(aian pembinaan. Senaraikan ujian ; ujian dan ka(alan yang
terlibat bagi menga(al mutu konkrit.
a.
b.
".
d.
[Skor 1 2]
SOALAN 3
'ajah menunjukkan akti<iti yang dilakukan semasa membina tembok bata. -erdasarkan
penyataan di ba(ah. lengkapkan mengikut urutan akti<iti tersebut dalam ruang ja(apan.
Penyataan
= :enyusun bata tanpa mortar pada lapisan pertama dan kedua
- :enentukan kedudukan bata berdasarkan pelan
* :embuat garisan tanda kedudukan bata menggunakan kapur
> :enentukan kedudukan bata penutup pada lapisan pertama dan kedua
Ruang Jawapan


#Lihat )alaman Sebelah
SULIT
1 +
*
2 $
SULIT ? 8101/1
#Skor 1 2%
SOALAN 4
'ajah menunjukkan akti<iti yang dilakukan untuk menyediakan pelbagai jenis bata kerat.
Lengkapkan "arta alir kaedah memotong bata berkenaan dalam ruang ja(apan.
Ruang Jawapan


#Skor 1 2%
#Lihat )alaman Sebelah
SULIT
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:emastikan langkah keselamatan dipatuhi
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SULIT @ 8101/1
SOALAN 5
,yatakan 2 "iri bahan kalis lembap yang digunakan dalam pembinaan tembok bata.
a. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
b. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

". AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

#Skor 1 2%
SOALAN 6
Perekat sering digunakan di dalam kerja pembinaan perabot. ,amaka 2 jenis perekat yang
kamu ketahui.
# skor 2 %
#Lihat )alaman Sebelah
SULIT
BC,IS PC'C8=T
. . .
SULIT 8 8101/1
SOALAN 7
Padankan jenis kemasan kayu dengan pelarutnya.

# skor 2 %
SOALAN 8
:alaysia merupakan antara ,egara yang mempunyai hutan hujan tropika yang tertua di
dunia. Senaraikan empat kumpulan kayu tempatan yang banyak membantu industri ,egara
kita.
a. 8ayu Lembut
b. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
". !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
d. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#skor 2 %
#Lihat )alaman Sebelah
SULIT
K!ASAN "LAR#$
Lekar
*at minyak
Syelek
Thinner
Spirit
Turpentine
SULIT D 8101/1
SOALAN %
Penga(etan kayu adalah bertujuan untuk meningkatkan ketahanlasakan kayu. Terdapat 2
jenis kaedah penga(etan kayu. antaranya kaedah rendaman.
Senaraikan 2 jenis penga(etan kaedah rendaman yang terdapat di dalam proses penga(etan.
a. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
b. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
". !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
# skor 2 %
SOALAN 1&
Proses pembekalan tenaga elektrik dijalankan se"ara berperingkat. Senaraikan 2 peringkat
tersebut.
a. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
b. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
". !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
# skor 2 %
#Lihat )alaman Sebelah
SULIT
SULIT 10 8101/1
BAHAGIAN '
Jawab Semua Soalan
SOALAN 1
'ajah menunjukkan ikatan tembok bata. >alam kerja amali bata. pelajar dikehendaki
membina tembok bata berpandukan lukisan kerja yang telah diberikan. Selepas pembinaan
tembok. ia akan disusuli dengan kerja lepaan.
:erujuk kepada kerja pembinaan tembok bata0
a. ,yatakan bahan dan peralatan yang digunakan dalam kerja pembinaan tembok bata
b. Terangkan langkah kerja pembinaan tembok bata
# Skor 10 %
#Lihat )alaman Sebelah
SULIT
SULIT 11 8101/1
Ruang Jawapan
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#Lihat )alaman Sebelah
SULIT
SULIT 1+ 8101/1
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
SOALAN 2
Syarikat E=-=, :FTF' telah mendapat ta(aran untuk menser<is +00 buah kereta sebulan
pada harga ': 1?0.00 bagi sebuah kereta. Spesi&ikasi kerja yang di nyatakan dalam surat
ta(aran ialah menukar minyak pelin"ir. penapis minyak pelin"ir. palam pen"u"uh dan
penalaan enjin.
8os operasi untuk sebulan adalah saperti berikut 1
-il Perkara )arga6':3
1 :inyak pelin"ir ?$00.00
+ Penapis minyak pelin"ir 2000.00
2 Palam pen"u"uh 6plug3 +$00.00
$ Eaji penyelia +000.00
Upah pekerja 1+000.00
? Se(a tapak 1+00.00
@ -il air 200.00
8 -il elektrik +00.00
D Susutnilai mesin penalaan enjin dan peralatan elektrik 1+00.00
10 -elanja run"it 1000.00
-erdasarkan maklumat di atas. kirakan 1
a3 8os bahan perkhidmatan ser<is
b3 8os buruh langsung
"3 8os o<erhead
d3 Bumlah kos operasi sebulan
e3 8os se unit menser<is sebuah kereta
&3 8euntungan seunit perkhidmatan ser<is kereta.
# Skor 10 %
#Lihat )alaman Sebelah
SULIT
SULIT 12 8101/1
Ruang Jawapan
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#Lihat )alaman Sebelah
SULIT
SULIT 1$ 8101/1
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
SOALAN 3
G

a. 'ajah di atas menunjukkan sebuah tanggam. ,yatakan tanggam tersebut.
# skor +%
b. ,yatakan berapakah kadaran nisbah bahagian G tersebut.
# skor + %
". >engan bantuan lakaran. terangkan pembinaan sebuah tanggam lubang dan puting
berjanjang.
# skor 8 %
#Lihat )alaman Sebelah
SULIT
SULIT 1 8101/1
Ruang Jawapan
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#Lihat )alaman Sebelah
SULIT
SULIT 1? 8101/1
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
BAHAGIAN (
Jawab Semua Soalan
SOALAN 1
Soalan 1
a3 Cngsel diperbuat daripada keluli. aluminium dan kuprum. Sila nama dan lakarkan +
jenis engsel yang terdapat di dalam industri binaan.
# skor + %
b) Cn. )ussien ingin memperbaiki sebuah pintu yang rosak di rumahnya. >i dapati
engsel yang digunakan telah rosak. >engan bantuan lakaran. terangkan jenis engsel.
kaedah pemasangan yang perlu dilakukan bagi membaiki keadaan tersebut.
# skor 8 %
#Lihat )alaman Sebelah
SULIT
SULIT 1@ 8101/1
Ruang Jawapan
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#Lihat )alaman Sebelah
SULIT
SULIT 18 8101/1
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
SOALAN 2
Sebuah tempat letak kereta berlantai konkrit di bina di rmah Cn. Eaban dengan kemasan lepa
simen. >engan bantuan lakaran terangkan langkah kerja berturutan pembinaan tempat letak
kereta yang di ran"ang itu.
# skor 10 %
#Lihat )alaman Sebelah
SULIT

: : ………………………………………. ………………………………………. B C F . C dan F. Rajah adalah menunjukkan sistem bekalan air yang biasa terdapat dalam rumah kediaman. ………………………………………………………………………………………………… [skor : 4] SOALAN 4 [Lihat Halaman Sebelah SULIT . Nyatakan jenis sistem bekalan air dalam rajah tersebut.SULIT SOALAN 3 2 8101/1 Rajah menunjukkan sistem bekalan air dalam rumah kediaman. ………………………………………. Namakan tiga bahagian yang berlabel B.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->