Langkah-langkah memupuk amalan berbudi bahasa dalam kalangan remaja dan kesannya .

€€ € Perkembangan semasa dan pelbagai isu yang sering dipaparkan dalam media massa bel akangan ini jelas telah banyak menimbulkan kegelisahan dalam kalangan masyarakat . Berita tentang golongan remaja bertindak liar di luar batas-batas kesopanan da n kesusilaan cukup mengejutkan masyarakat. Kesibukan ibu bapa mencari rezeki keh idupan dan memburu kebendaan saban hari menyebabkan mereka terlepas pandang akan kepentingan kasih sayang dan kebajikan anak-anak. Kekurangan didikan moral dan agama merupakan antara punca berlakunya kepincangan akhlak remaja pada hari ini. €€ € Oleh itu, penerapan salah satu nilai murni kehidupan yakni nilai budi bahasa dian ggap amat penting dalam usaha melahirkan modal insan yang sempurna akhlaknya dan mempunyai kekuatan jati diri. Amalan ini perlu dipupuk sejak kecil lagi. Ibu ba pa dan guru-guru berganding bahu membentuk peribadi anak-anak remaja yang boleh diibaratkan seperti sehelai kain putih. Golongan ini mudah menerima dan seterusn ya mengamalkan nilai-nilai budi bahasa yang terpuji. Generasi remaja perlu digal akkan komunikasi, ucapan, pertuturan atau panggilan atau dalam perlakuan. Amalan berkomunikasi secara berhemah ini berjaya menghasilkan penghayatan maksud secar a berkesan dan berterusan. Malahan, budi bahasa dalam institusi pembelajaran dan institusi perkhidmatan juga perlu dititikberatkan. €€ € Penerapan budi bahasa dalam pelbagai institusi ini sangat penting dalam semua sit uasi. Dalam kehidupan masyarakat majmuk, golongan remaja perlu sentiasa mengguna kan tutur kata yang sopan dan pekerti yang mulia. Mereka akan dilihat sebagai go longan yang berhemah dan menjafi idola kepada golongan yang lain. Remaja juga ha ruslah sentiasa mengutamakan nilai-nilai bekerjasama. Aktiviti yang dianjurkan o leh kerajaan seperti Program Latihan Khidmat Negara mampu memantapkan nilai beke rjasama sesama remaja. Sebagai warga ilmu, mereka perlu berdisiplin dan mentaati peraturan sekolah. €€ € Disiplin yang tinggi sebenarnya menjadi wadah untuk melahirkan pelajar yang cemer lang akedemiknya. Remaja pelajar perlu menghargai perbezaan agama dan idea rakan sebaya. Penerapan amalan ini akan menjamin hubungan yang baik sesama rakan seba ya yang terdiri daripada pelbagai kaum. Sebagai generasi pelapis, remaja perlu d idedshkan nilai-nilai kepimpinan yang baik kerana diharap menjadi pemimpin yang cemerlang pada masa akan datang. Tuntasnya, pemupukan nilai berbudi bahasa menja di tanggungjawab semua warganegara yang cinta akan pengekalan budaya positif. Am alan saling menghormati tanpa mengira bangsa dan agam diharap menjafi benteng pe nghayatan nilai-nilai murni ini untuk mencapai wawasan 2020.