Sihir dan Peramalan

Written by Andi Rahmanto Sunday, 05 April 2009 07:05

 

Sihir dan peramalan merupakan perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Perkara haram tersebut dapat mengurangi kesempurnaan akidah bahkan mambatalkannya karena masuk dalam tindakan kesyirikan.

Sihir

Sihir adalah sesuatu yang halus dan lembut sebabnya. Sihir merupakan sesuatu yang terjadi secara tersembunyi yang tidak terjangkau oleh penglihatan manusia.

Sihir dapat mempengaruhi jiwa dan badan sehingga membuat orang sakit, membunuh dan memisahkan antara suami-istri. Sihir merupakan perbuatan syetan. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Jauhilah tujuh perkara yang membawa kepada kehancuran.” Para sahabat bertanya, “Apakah ketujuh perkara tersebut wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Syirik kepada Allah, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan agama, memakan riba, memakan harta anak yatim, membelot dalam peperangan, dan melontarkan tuduhan zina terhadap wanita-wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa dan tidak tahu menahu tentangnya.” (HR. Bukhari-Muslim)

Sihir masuk dalam syirik dilihat dari dua sisi:

Pertama, karena didalamnya terdapat permintaan pelayanan dari setan-setan, serta ketergantungan terhadap mereka melalui sesuatu yang mereka (setan) sukai, agar setan-setan itu memberikan pelayanan kepada tukang sihir. Sihir sendiri adalah ajaran setan. Allah Ta’ala berfirman, “Tetapi setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia.” (QS. Al-Baqarah: 102)

Kedua, di dalam sihir terdapat pengakuran terhadap mengetahui hal-hal ghaib. Ini adalah kekufuran.

1/2

Sihir dan Peramalan
Written by Andi Rahmanto Sunday, 05 April 2009 07:05

Jika demikian, tidak diragukan lagi bahwa sihir adalah kemusyikan yang bisa membatalkan akidah, sedangkan orang yang melakukannya wajib dibunuh. Hal itu karena para pembesar di zaman sahabat telah membunuh para tukang sihir.

Perdukunan dan Peramalan

Perdukunan dan peramalan adalah pengakuan mengetahui ilmu ghaib dan perkara-perkara ghaib. Perdukunan tidaklah lepas dari kemusyikan, sebab ia adalah mendekatkan diri kepada setan-setan. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa mendatangi dukun dan ia mempercayai apa yang dikatakannya, maka sesungguhnya ia telah kafir (ingkar) dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad.” (HR. Abu Daud)

Di antara yang harus diwaspadai adalah bahwa tukang sihir, dukun, dan peramal terkadang menampakkan diri mereka sebagai seorang tabib (dokter). Mereka memerintahkan pasien untuk menyembelih kurban kepada selain Allah. Bahkan ada diantara mereka yang mengucapkan mantra-mantra syirik atau permohonan perlindungan kepada selain Allah.

 

Sumber:

Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, Kitab Tauhid 3: Darul Haq

2/2