1. Rajah Tulang Ikan. Rajah ini menyerupai tulang ikan.

Ia digunakan untuk menunjukkan sebab-sebab yang saling berkaitan kepada satu peristiwa atau fenomena.Fokus tajuk atau fenomena yang dibincangkan ditulis pada garisan mendatar, manakala faktor – faktor yang mencetuskan fenomena itu ditulis pada garisan condong.Di sisi garisan – garisan itu ditulis pula huraian pada setiap faktor. 2. Rajah Jaringan Rajah ini digunakan untuk menerangkan sesuatu idea, tajuk atau konsep. Topik perbincangan diletakkan di tengah – tengah.Idea – idea penting diletakkan di sekeliling topik dan setiap idea penting dihuraikan secara lebih khusus. 3. Rajah Pusingan. Rajah ini menunjukkan siri peristiwa atau perkara yang menyebabkan sesuatu kejadian berlaku berulang kali. 4. Carta Pai Rajah ini menggambarkan data secara perbandingan. 5. Garisan Masa. Rajah ini dapat menunjukkan susunan peristiwa berdasarkan tarikh. 6. Gambar Rajah Venn. Rajah ini menggunakan bulatan untuk menggambarkan perhubungan antara perkara yang dibincangkan berdasarkan ciri – ciri persamaan atau perbezaan. 7. Peta Minda Peta minda yang diperkenalkan oleh Tony Buzan pada tahun 1974, merupakan satu teknik lakaran yang boleh digunakan untuk mencatat nota.Teknik ini mengambil kira faktor – faktor berhubung fungsi otak dan faktor – faktor yang mempengaruhi ingatan. Otak akan lebih mudah menyimpan dan mengingat kembali maklumat – maklumat yang tersusun, ada hubung kait, mempunyai imej yang jelas, berkelompok dan mempunyai ciri – ciri tersendiri.Peta minda yang terbaik dan efektif sepatutnya mempunyai ciri – ciri yang dinyatakan di atas. Dr.Gordon Howe, dari Universiti Exeter, dan beberapa orang penyelidik lain telah menjalankan kajian tentang berbagai – bagai teknik membuat nota.

jangan fakirkan dimana hendak diletakkan sesuatu item. Garisan – garisan dalam kelompok yang sama bersambung antara satu sama lain. Dengan menggunakan kata kunci. Langkah untuk menyusun atau memperkemas peta minda boleh dibuat selepas itu. Daripada kajian itu juga. jelaslah bahawa nota yang panjang lebar tidak membantu pelajar. 4. Perkataan ditulis atas garisan. usaha untuk mengingat kembali juga menjadi lebih mudah. 5. Transkrip lengkap yang diberi oleh guru atau pensyarah. 8. Nota kata kunci yang dibuat oleh pelajar. Dengan itu. Tiada nota langsung. Perkataan ditulis dengan jelas. Lakarlah dengan bebas.(teknik yang paling tidak berkesan) 2. Kata kunci merupakan perkataan yang signifikan bagi sesuatu ayat ataupun idea. 7. 3. 2. Gunakan banyak simbol untuk keseluruhan peta minda. Pelajar seharusnya cuba menggunakan kata kunci kerana melalui cara inilah juga minda menyimpan dan mengeluarkan maklumat. Nota kata kunci yang diberi oleh pensyarah atau guru. 7. Ia dijadikan prinsip untuk peta minda kerana ada kaitan dengan daya ingatan dan fungsi otak. kata kunci ini terdiri daripada kata nama dan kata kerja. 6. Selebihnya. Gunakan satu perkataan(kata kunci) atas satu garisan. jangan fikirkan sama ada sesuatu item itu hendak dimasukkan atau tidak. teknik – teknik membuat nota telah diberi pangkatan mengikut urutan dari yang tidak berkesan kepada yang paling berkesan seperti berikut. Disebabkan itulah dalam peta minda hanya digunakan kata kunci. Ia mudah diingat kerana dapat menggambarkan maklumat yang lebih bermakna daripada perkataan lain. Nota dalam bentuk ayat – ayat yang diberi oleh pensyarah atau guru. Cara melakar peta minda : 1.Mereka semuanya bersetuju bahawa nota penting untuk pembelajaran tetapi nota yang baik adalah nota yang sedikit. Setiap satu peraturan diatas juga berperanan kea rah membantu dan . Transkrip lengkap yang dibuat oleh pelajar. Didapati juga kadar ingatan kembali bagi nota yang menggunakan kata kunci adalah lebih tinggi berbanding nota yang tiada kata kunci. 6. menggunakan huruf besar (mudah untuk dibaca) 4. Nota dalam bentuk ayay – ayat yang dibuat oleh pelajar. kepantasan membuat nota dan keberkesanan nota meningkat. Mulakan dengan imej atau simbol berwarna untuk menggambarkan tajuk di tengah – tengah kertas. Gunakan warna untuk keseluruhan peta minda. 5. 3. Peraturan – peraturan diatas bukanlah sekadar peraturan sahaja. 1.

mantap dan bahagian – bahagian yang saling bersangkutan.memudahkan proses penyimpanan maklumat serta memudahkan ingatan kembali. . atas ke bawah atau sebaliknya. tetapi alah bias tegal biasa. Tanpa kemahiran ini. Dengan sekali pandang. Ciri – ciri nota yang baik dan yang patut dihasilkan oleh pelajar adalah seperti berikut : 1. garisan – garisan yang bersambung semuanya berfungsi untuk menghasilkan sesuatu lakaran yang berstruktur. 2. pelajar akan dapat meneliti bahagian – bahagian dan hubung kait setiap bahagian dengan keseluruhan tajuk. Lakaran memupuk pemikiran nonlinear kerana ia boleh dibaca tidak kira dari kiri ke kanan. 7. KELEBIHAN LAKARAN DAN PEMETAAN. Nota yang bagaimanakah patut dihasilkan oleh pelajar? Setakat ini telah dibincangkan teknik – teknik mencatat nota. Selalunya. 4. 6. membuat analisis dan sintesis. 1. Pastikan setiap pusat tidak lebih daripada tujuh atau lapan kelompok. Dicatat pada buku khas. kata kunci yang ditulis di atas garisan. Lakaran dapat memberi gambaran keseluruhan. Kemahiran mencatat nota amat perlu untuk semua pelajar. imej yang berbeza bentuk dan warna pada setiap pusat menjadikan tiap – tiap satu kelompok itu jelas dan unik. Imej berwarna. kanan ke kiri. Mudah dan menarik untuk mengulang kaji. Ciri ini juga berkait dengan kemampuan daya ingatan jangka pendek yang hanya dapat mengingati item – item secara berkelompok. Garisan – garisan dalam peta minda bermula dari pusat yang membentuk beberapa kelompok. 3. Meningkatkan kemahiran berfikir. Mengandungi rangka kasar sahaja. apa sahaja yang berbeza akan mendapat perhatian dan mudah diingat. 2. 5. Apabila pelajar selesai membuat lakaran untuk sesuatu tajuk bermakna ia telah membuat ringkasan bagi tajuk tersebut. meningkatkan kreativiti. sudah tentu akan meyakinkan pelajar untuk cuba mengambil atau menvatat nota dengan menggunakan teknik itu. Dengan mengetahui peraturan – peraturan melakar peta minda dan kenapa peraturan itu dibuat. usaha untuk mengumpulkan maklumat akan terjejas. Dapat memberi gambaran yang jelas dan luas tanpa menggunakan banyak ruang atau perkataan. Pada peringkat awal mungkin pelajar – pelajar akan menghadapi masalah untuk melakar peta minda. Selain daripada itu.

Mungkin anda tidak mahu menggunakan lakaran atau pemetaan sahaja. 4. Bagi nota dalam bentuk peta minda. bintang(*). 9. atau melalui bentuk soal selidik. 8. Ada butir rujukan seperti tajuk. Sekarang anda mempunyai beberapa pilihan. jurnal. Membaca untuk mendapatkan maklumat tambahan. Terdapat ruangan untuk kata kunci dan isi – isi utama nota tambahan. Membaca bahan rujukan seperti ensiklopedia. Catatan adalah terang dan mudah dibaca. 5. Secara umumnya. dengan menulis ayat baris demi baris. menemuramah. 4. nama penceramah serta tarikh. mencatat serta membuat nota. Apakah itu membuat rujukan? Jika kita sekadar membaca majalah. Setelah kita mengetahui kepentingan belajar serta kaedah – kaedah utama seperti mendengar secara aktif. Hanya anda yang dapat menentukan teknik mana yang paling sesuai untuk diri anda. 2. kamus. pastikan ia mematuhi ciri – ciri dan peraturan yang telah ditetapkan. 5. tetapi cuba gabungjalinkan teknik – teknik yang telah dibincangkan. 6. rajah dan lakaran grafik. untuk menunjukkan perkara –perkara yang perlu diberikan perhatian. Kita dikatakan membuat rujukan apabila memenuhi perkara – perkara berikut . Ciri ini khusus untuk nota yang dicatat berdasarkan ruangan seperti yang disarankan pada halaman. Terdiri daripada isi penting. buku atau surat khabar sama ada di perpustakaan atau dimana – mana sahaja hanya semata – mata untuk memenuhi masa lapang dan semata – mata untuk membaca sahaja. Yang pasti anda harus cuba dahulu. Terdapat simbol. majalah dan laporan. Membaca bahan yang bertanda ‘R’ (rujukan) di perpustakaan. lambing. satu lagi aspek penting ialah membuat rujukan. 7. Terdapat tanda – tanda seperti garisan bulatan. Kalau selama ini anda membuat nota secara linear. dan buat pilihan kemudian. Mendapatkan maklumat dari sumber pakar sama ada secara menemubual. 3. Membaca bahan cetakan tertentu yang terpilih seperti tesis dan sebagainya yang digolongkan sebagai ‘bahan terpilih’. membuat rujukan boleh dikategorikan kepada penggunaan bahan bacaan. perpustakaan atau pusat sumber dan sumber kepakaran.3. 1. bagi menokok tambah maklumat yang sedia ada. . kemapa tidak anda cuba mencatat nota secara melakar pula? Anda boleh juga cuba menggunakan peta minda. ia tidak dikatakan sebagai membuat rujukan. buku tahunan. Anda masih boleh menggunakan secar linear. MEMBUAT RUJUKAN.

Perkataan . kamus. kamus bidang khusus (seperti sains). KEMAHIRAN MENYOAL. soalan aras kognitif rendah untuk pelajar peringkat rendah. Kamus adalah bahan rujukan yang memberi maklumat. masa tunggu. memberi pengiktirafan pada gerak balas yang betul. 2. manakala kata petunjuk di sebelah kanan halaman menunjukkan perkataan terakhir di dalam halaman itu. Ini bertentangan dengan pandangan teori bahawa soalan aras tinggi lebih berguna untuk berfikir. soalan aras kognitif tinggi untuk pelajar sederhana dan sekolah menengah. Bahan – bahan kajian mengenai bentuk soalan dan cara menyoal telah meningkat kerana pengkaji – pengkaji cuba mengenal pasti tingkah laku guru dan teknik yang boleh memberi sumbangan dalam peningkatan pembelajaran. laporan dan atlas. makna serta penerangan tentang sesuatu perkataan. Terdapat beberapa jenis kamus seperti kamus dwibahasa. mudah soal(phrasing). menggalakkan gerak balas pelajar. kamus peribahasa. Pengalaman penggunaan soalan dan teknik penyoalan merangkumi soalan akademik. menghurai dan menyokong pandangan mereka. ensiklopedia. Bahan bacaan adalah bahan – bahan bertulis seperti buku. Di sebelah kiri halaman kata penunjuk menunjukkan perkataan pertama mengikut susunan abjad yang terdapat di halaman itu. 3. kamus sinonim dan kamus antonim. Di setiap halaman disediakan dengan dua kata petunjuk. Perpustakaan di institusi – institusi pengajian tinggi. jurnal.perkataan didalam kamus disusun mengikut tertib mengikut huruf abjad. Perpustakaan awam. Kajian oleh Wilen(1991) mendapati bahawa soalan aras tinggi melahirkan pemikiran kritis apabila guru menggalakkan murid menerang. belajar dan untuk persiapan luar darjah pelajar di masa depan. Bahan – bahan tersebut boleh didapati dengan banyaknya di tempat – tempat sumber rujukan seperti : 1. 4.BAHAN BACAAN. majalah. Soalan – soalan dan kemahiran menyoal. mengimbangi . Satu kajian utama yang telah dijalankan mendapati soalan guru tertumpu pada aras pemikiran kognitif rendah yang menekan kepada kemahiran mengingat kembali. Cara paling asas yang digunakan oleh guru untuk merangsang pembelajaran dan pemikiran ialah melalui penyoalan. Pusat Perkembangan Guru (PKG) KEMAHIRAN MENGGUNAKAN KAMUS. Pusat sumber atau perpustakaan sekolah. Kajian yang dijalankan oleh Wilen dan Dillon (1984) juga mendapati guru boleh dilatih menggunakan aras kognitif dalam soalan mereka secara efektif dalam pelbagai teknik penyoalan.

Aras minat : rangsangan ingin tahu dan keinginan. dan gerak balas pelajar dapat dijangka. . Empat aras soalan yang dikemukakan adalah seperti berikut : Aras 1 : Bertumpu aras rendah Soalan yang memerlukan pelajar mengingat. Aras 1 ini bersesuaian dengan aras pengetahuan dalam taksonomi Bloom. kreatif dan evaluatif. Soalan bertumpu digunakan untuk mengenal pasti pengetahuan asas dan kefahaman pelajar. Soalan berdasarkan kata tanya. mengeluar dan meluah semula pengetahuannya untuk memberi jawapan (pemikiran ingat kembali). (a) Apa? (b) Siapa? (c) Di mana? (d) Bila? (e) Mengapa? (f) Bagaimana? 2. Sistem klasifikasi soalan. menggalakkan gerak balas yang betul dan mencungkil. 1. memanggil pelajar. Aras dinamik : soalan terbuka dan tertutup. Aras fisibiliti : kebolehan pelajar memeproses soalan. Oleh yang demikian. Soalan bercapah pula memerlukan pelajar memproses apa yang dipelajari secara kritis. (a) (b) (c) (d) (e) Aras fungsi : aras kognitif atau efektif spesifik. soalan aras rendah adalah persiapan untuk pemikiran aras tinggi dan bukan berakhir di aras tersebut. Menurut model ‘struktur intelek’ Guilford (1956).Tujuan guru ialah agar pelajar dapat mengingat kembali. yang digunakan oleh Gallagher dan Aschner (1963). JENIS – JENIS SOALAN. Pelajar perlu diberi peluang berlatih menggunakan pemikiran berbentuk tinggi jika mereka diharapkan menjadi pemikir reflektif dan bebas. Soalan – soalan yang mempunyai beberapa dimensi.gerak balas dari pelajar secara sukarela atau sebaliknya. Ia juga digunaka sebagai landasan untuk aras pemikiran yang tinggi. skema klasifikasi mengenal pasti dan membina aras kognitif soalan dikategorikan dalam bentuk bertumpu dan bercapah. Penekanan diberi pada menghafaz dan pemerhatian. 3. Aras kepayahan : kompleks dan mencabar pelajar.

Soalan yang memerlukan pelajar berfikir secara kreatif mengenai maklumat untuk mencari sebab musabab. sabitkan. selesaikan. Pemikiran produktif aras tinggi terlibat disini. atau bukti menyokong pendapat. beri contoh. Walaupun pemikiran yang lebih mendalam diperlukan. memberi bukti. ceritakan bagaimanakah gagak itu dapat minum air dari takar itu? Aras 3 : Bercapah aras rendah.Contoh soalan : • • • Siapakah yang mencipta roket? Berapa warna terdapat pada pelangi? Apakah definisi pendidikan? Aras 2 : Bertumpu aras tinggi. menyokong idea. oleh itu gerak balas pelajar mungkin dapat ataupun tidak dapat dijangka. membanding. menganalisis maklumat dan sebagainya. Contoh tingkah laku murid : menerangkan. fahamkan. gerak balas murid masih dapat dijangka. Tujuan guru adalah untuk menyediakan murid melintasi peringkat ingat kembali dan menunjukkan kefahaman terhadap maklumat dengan mengurus bahan di dalam pemikirannya. kesimpulan atau andaian. membuat andaian keputusan. Contoh tingkah laku pelajar : mengenal pasti motif. meringkaskan. kaitkan. Soalan aras ini memerlukan pelajar menggunakan pemikiran produktif peringkat satu. Aras 3 ini bersamaan dengan peringkat analisis Bloom. apakah kesimpulan anda? Mengapa kepekatan bahan berlaku? . menterjemahkan. Aras 2 adalah bersamaan dengan peringkat kefahaman dan aplikasi dalam taksonomi Bloom. Contoh soalan : • • • • Apakah contoh ciri kerjasama yang terdapat di rumah? Bagaimanakah ciri – ciri tersebut berkait? Bagaimana anda menyelesaikan masalah ini menggunakan tatacara yang telah dibincangkan tadi? Dengan menggunakan ayat sendiri. Contoh soalan : • • Selepas menjalankan eksperimen. melengkapkan semula. membuat rumusan. sebab musabab. gunakan. Pelajar juga belajar mengaplikasikan maklumat.

menulis. Aras 4 bersamaan dengan aras sintesis dalam taksonomi Bloom. mereka. mereka cipta. Aras ini merupakan peringkat tertinggi dalam pemikiran produktif. mencadang penyelesaian. Soalan aras ini memerlukan pelajar berfikir secara evaluatif dan tulen. Contoh tingkah laku pelajar : menghasilkan komunikasi yang tulen. membina. menyelesaikan masalah sebenar. gerak balas dari pelajar sukar dijangka. membangun. hipotesis. menilai idea. tindakan dan jelmaan estetik berasaskan criteria dalaman dan luaran. maklumat. Tujuan guru ialah memungkinkan pelajar membuat andaian. membuat spekulasi. Contoh soalan : • • • • Bagaimanakah anda menilai keberkesanan Agensi Perlindungan Alam Sekitar? Apakah tajuk yang sesuai bagi cerita ini? Bagaimanakah caranya kita mendapatkan wang untuk pusat pengguna? Apakah program televisyen yang paling anda minati?kenapa? . mencipta. menilai. memilih. Oleh itu. mengeluarkan pendapat. mengadili.• • Kenapa anak gadis lari dari rumah? Apakah bukti yang dapat anda beri untuk menyokong pendapat anda tentang kemerosotan pelaksanaan undang – undang di Malaysia? Aras 4 : Bercapah aras tinggi. membuat keputusan. sintesis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful