1. Rajah Tulang Ikan. Rajah ini menyerupai tulang ikan.

Ia digunakan untuk menunjukkan sebab-sebab yang saling berkaitan kepada satu peristiwa atau fenomena.Fokus tajuk atau fenomena yang dibincangkan ditulis pada garisan mendatar, manakala faktor – faktor yang mencetuskan fenomena itu ditulis pada garisan condong.Di sisi garisan – garisan itu ditulis pula huraian pada setiap faktor. 2. Rajah Jaringan Rajah ini digunakan untuk menerangkan sesuatu idea, tajuk atau konsep. Topik perbincangan diletakkan di tengah – tengah.Idea – idea penting diletakkan di sekeliling topik dan setiap idea penting dihuraikan secara lebih khusus. 3. Rajah Pusingan. Rajah ini menunjukkan siri peristiwa atau perkara yang menyebabkan sesuatu kejadian berlaku berulang kali. 4. Carta Pai Rajah ini menggambarkan data secara perbandingan. 5. Garisan Masa. Rajah ini dapat menunjukkan susunan peristiwa berdasarkan tarikh. 6. Gambar Rajah Venn. Rajah ini menggunakan bulatan untuk menggambarkan perhubungan antara perkara yang dibincangkan berdasarkan ciri – ciri persamaan atau perbezaan. 7. Peta Minda Peta minda yang diperkenalkan oleh Tony Buzan pada tahun 1974, merupakan satu teknik lakaran yang boleh digunakan untuk mencatat nota.Teknik ini mengambil kira faktor – faktor berhubung fungsi otak dan faktor – faktor yang mempengaruhi ingatan. Otak akan lebih mudah menyimpan dan mengingat kembali maklumat – maklumat yang tersusun, ada hubung kait, mempunyai imej yang jelas, berkelompok dan mempunyai ciri – ciri tersendiri.Peta minda yang terbaik dan efektif sepatutnya mempunyai ciri – ciri yang dinyatakan di atas. Dr.Gordon Howe, dari Universiti Exeter, dan beberapa orang penyelidik lain telah menjalankan kajian tentang berbagai – bagai teknik membuat nota.

Langkah untuk menyusun atau memperkemas peta minda boleh dibuat selepas itu. Ia mudah diingat kerana dapat menggambarkan maklumat yang lebih bermakna daripada perkataan lain. Cara melakar peta minda : 1. teknik – teknik membuat nota telah diberi pangkatan mengikut urutan dari yang tidak berkesan kepada yang paling berkesan seperti berikut. Lakarlah dengan bebas. Transkrip lengkap yang dibuat oleh pelajar. Nota kata kunci yang dibuat oleh pelajar. Nota kata kunci yang diberi oleh pensyarah atau guru. 2. 4. menggunakan huruf besar (mudah untuk dibaca) 4. 3. Dengan itu. Gunakan banyak simbol untuk keseluruhan peta minda. Garisan – garisan dalam kelompok yang sama bersambung antara satu sama lain. Nota dalam bentuk ayay – ayat yang dibuat oleh pelajar. Gunakan warna untuk keseluruhan peta minda. Nota dalam bentuk ayat – ayat yang diberi oleh pensyarah atau guru. jelaslah bahawa nota yang panjang lebar tidak membantu pelajar. 1. kepantasan membuat nota dan keberkesanan nota meningkat. Mulakan dengan imej atau simbol berwarna untuk menggambarkan tajuk di tengah – tengah kertas. 5. 6. Pelajar seharusnya cuba menggunakan kata kunci kerana melalui cara inilah juga minda menyimpan dan mengeluarkan maklumat.jangan fakirkan dimana hendak diletakkan sesuatu item. Dengan menggunakan kata kunci. Kata kunci merupakan perkataan yang signifikan bagi sesuatu ayat ataupun idea. Selebihnya. kata kunci ini terdiri daripada kata nama dan kata kerja. 5. 8. usaha untuk mengingat kembali juga menjadi lebih mudah. Daripada kajian itu juga. 7. Perkataan ditulis atas garisan. 3.(teknik yang paling tidak berkesan) 2. Tiada nota langsung. 6. Gunakan satu perkataan(kata kunci) atas satu garisan. Didapati juga kadar ingatan kembali bagi nota yang menggunakan kata kunci adalah lebih tinggi berbanding nota yang tiada kata kunci. Ia dijadikan prinsip untuk peta minda kerana ada kaitan dengan daya ingatan dan fungsi otak. Transkrip lengkap yang diberi oleh guru atau pensyarah. Disebabkan itulah dalam peta minda hanya digunakan kata kunci. 7. Setiap satu peraturan diatas juga berperanan kea rah membantu dan . Perkataan ditulis dengan jelas. jangan fikirkan sama ada sesuatu item itu hendak dimasukkan atau tidak. Peraturan – peraturan diatas bukanlah sekadar peraturan sahaja.Mereka semuanya bersetuju bahawa nota penting untuk pembelajaran tetapi nota yang baik adalah nota yang sedikit.

Lakaran dapat memberi gambaran keseluruhan. Lakaran memupuk pemikiran nonlinear kerana ia boleh dibaca tidak kira dari kiri ke kanan. 1. imej yang berbeza bentuk dan warna pada setiap pusat menjadikan tiap – tiap satu kelompok itu jelas dan unik. meningkatkan kreativiti. atas ke bawah atau sebaliknya. Dapat memberi gambaran yang jelas dan luas tanpa menggunakan banyak ruang atau perkataan. Mengandungi rangka kasar sahaja. Mudah dan menarik untuk mengulang kaji. Selain daripada itu. Nota yang bagaimanakah patut dihasilkan oleh pelajar? Setakat ini telah dibincangkan teknik – teknik mencatat nota. Selalunya. kanan ke kiri. 2. apa sahaja yang berbeza akan mendapat perhatian dan mudah diingat. membuat analisis dan sintesis. Garisan – garisan dalam peta minda bermula dari pusat yang membentuk beberapa kelompok. Ciri ini juga berkait dengan kemampuan daya ingatan jangka pendek yang hanya dapat mengingati item – item secara berkelompok. tetapi alah bias tegal biasa. Tanpa kemahiran ini. pelajar akan dapat meneliti bahagian – bahagian dan hubung kait setiap bahagian dengan keseluruhan tajuk. Dicatat pada buku khas. Imej berwarna. kata kunci yang ditulis di atas garisan. 7.memudahkan proses penyimpanan maklumat serta memudahkan ingatan kembali. Apabila pelajar selesai membuat lakaran untuk sesuatu tajuk bermakna ia telah membuat ringkasan bagi tajuk tersebut. Dengan mengetahui peraturan – peraturan melakar peta minda dan kenapa peraturan itu dibuat. Meningkatkan kemahiran berfikir. Dengan sekali pandang. . Ciri – ciri nota yang baik dan yang patut dihasilkan oleh pelajar adalah seperti berikut : 1. usaha untuk mengumpulkan maklumat akan terjejas. 6. garisan – garisan yang bersambung semuanya berfungsi untuk menghasilkan sesuatu lakaran yang berstruktur. 5. 3. Pada peringkat awal mungkin pelajar – pelajar akan menghadapi masalah untuk melakar peta minda. 4. Kemahiran mencatat nota amat perlu untuk semua pelajar. mantap dan bahagian – bahagian yang saling bersangkutan. KELEBIHAN LAKARAN DAN PEMETAAN. 2. sudah tentu akan meyakinkan pelajar untuk cuba mengambil atau menvatat nota dengan menggunakan teknik itu. Pastikan setiap pusat tidak lebih daripada tujuh atau lapan kelompok.

untuk menunjukkan perkara –perkara yang perlu diberikan perhatian. menemuramah. 9. Hanya anda yang dapat menentukan teknik mana yang paling sesuai untuk diri anda. lambing. atau melalui bentuk soal selidik. dengan menulis ayat baris demi baris. Terdapat ruangan untuk kata kunci dan isi – isi utama nota tambahan. Mendapatkan maklumat dari sumber pakar sama ada secara menemubual. majalah dan laporan. 1. rajah dan lakaran grafik. Membaca untuk mendapatkan maklumat tambahan. perpustakaan atau pusat sumber dan sumber kepakaran. tetapi cuba gabungjalinkan teknik – teknik yang telah dibincangkan. Mungkin anda tidak mahu menggunakan lakaran atau pemetaan sahaja. Ada butir rujukan seperti tajuk. Yang pasti anda harus cuba dahulu. pastikan ia mematuhi ciri – ciri dan peraturan yang telah ditetapkan. 5. Bagi nota dalam bentuk peta minda. Sekarang anda mempunyai beberapa pilihan. Kalau selama ini anda membuat nota secara linear. membuat rujukan boleh dikategorikan kepada penggunaan bahan bacaan. nama penceramah serta tarikh. bintang(*). 5. Secara umumnya.3. dan buat pilihan kemudian. buku tahunan. 8. Setelah kita mengetahui kepentingan belajar serta kaedah – kaedah utama seperti mendengar secara aktif. 6. jurnal. Membaca bahan yang bertanda ‘R’ (rujukan) di perpustakaan. Membaca bahan cetakan tertentu yang terpilih seperti tesis dan sebagainya yang digolongkan sebagai ‘bahan terpilih’. kemapa tidak anda cuba mencatat nota secara melakar pula? Anda boleh juga cuba menggunakan peta minda. Ciri ini khusus untuk nota yang dicatat berdasarkan ruangan seperti yang disarankan pada halaman. mencatat serta membuat nota. 3. ia tidak dikatakan sebagai membuat rujukan. kamus. Terdiri daripada isi penting. Terdapat tanda – tanda seperti garisan bulatan. 2. 7. Anda masih boleh menggunakan secar linear. Kita dikatakan membuat rujukan apabila memenuhi perkara – perkara berikut . buku atau surat khabar sama ada di perpustakaan atau dimana – mana sahaja hanya semata – mata untuk memenuhi masa lapang dan semata – mata untuk membaca sahaja. Terdapat simbol. MEMBUAT RUJUKAN. bagi menokok tambah maklumat yang sedia ada. 4. 4. Catatan adalah terang dan mudah dibaca. Membaca bahan rujukan seperti ensiklopedia. Apakah itu membuat rujukan? Jika kita sekadar membaca majalah. . satu lagi aspek penting ialah membuat rujukan.

kamus. masa tunggu. Pengalaman penggunaan soalan dan teknik penyoalan merangkumi soalan akademik. 4. KEMAHIRAN MENYOAL. Di sebelah kiri halaman kata penunjuk menunjukkan perkataan pertama mengikut susunan abjad yang terdapat di halaman itu. Perpustakaan di institusi – institusi pengajian tinggi. Pusat sumber atau perpustakaan sekolah. Soalan – soalan dan kemahiran menyoal. Perpustakaan awam. memberi pengiktirafan pada gerak balas yang betul. Pusat Perkembangan Guru (PKG) KEMAHIRAN MENGGUNAKAN KAMUS. Bahan – bahan tersebut boleh didapati dengan banyaknya di tempat – tempat sumber rujukan seperti : 1. Kajian yang dijalankan oleh Wilen dan Dillon (1984) juga mendapati guru boleh dilatih menggunakan aras kognitif dalam soalan mereka secara efektif dalam pelbagai teknik penyoalan. Cara paling asas yang digunakan oleh guru untuk merangsang pembelajaran dan pemikiran ialah melalui penyoalan. Kajian oleh Wilen(1991) mendapati bahawa soalan aras tinggi melahirkan pemikiran kritis apabila guru menggalakkan murid menerang. jurnal. Bahan – bahan kajian mengenai bentuk soalan dan cara menyoal telah meningkat kerana pengkaji – pengkaji cuba mengenal pasti tingkah laku guru dan teknik yang boleh memberi sumbangan dalam peningkatan pembelajaran. Terdapat beberapa jenis kamus seperti kamus dwibahasa. Di setiap halaman disediakan dengan dua kata petunjuk. Kamus adalah bahan rujukan yang memberi maklumat. kamus bidang khusus (seperti sains). laporan dan atlas. majalah. manakala kata petunjuk di sebelah kanan halaman menunjukkan perkataan terakhir di dalam halaman itu. kamus peribahasa. 3.BAHAN BACAAN. belajar dan untuk persiapan luar darjah pelajar di masa depan. Satu kajian utama yang telah dijalankan mendapati soalan guru tertumpu pada aras pemikiran kognitif rendah yang menekan kepada kemahiran mengingat kembali. Ini bertentangan dengan pandangan teori bahawa soalan aras tinggi lebih berguna untuk berfikir. mudah soal(phrasing). kamus sinonim dan kamus antonim. soalan aras kognitif tinggi untuk pelajar sederhana dan sekolah menengah. 2. Bahan bacaan adalah bahan – bahan bertulis seperti buku. makna serta penerangan tentang sesuatu perkataan. menggalakkan gerak balas pelajar. ensiklopedia. mengimbangi . Perkataan . menghurai dan menyokong pandangan mereka.perkataan didalam kamus disusun mengikut tertib mengikut huruf abjad. soalan aras kognitif rendah untuk pelajar peringkat rendah.

Soalan – soalan yang mempunyai beberapa dimensi. Penekanan diberi pada menghafaz dan pemerhatian. 3. Ia juga digunaka sebagai landasan untuk aras pemikiran yang tinggi. Oleh yang demikian. Menurut model ‘struktur intelek’ Guilford (1956). mengeluar dan meluah semula pengetahuannya untuk memberi jawapan (pemikiran ingat kembali). Empat aras soalan yang dikemukakan adalah seperti berikut : Aras 1 : Bertumpu aras rendah Soalan yang memerlukan pelajar mengingat. Aras minat : rangsangan ingin tahu dan keinginan. yang digunakan oleh Gallagher dan Aschner (1963). kreatif dan evaluatif. (a) Apa? (b) Siapa? (c) Di mana? (d) Bila? (e) Mengapa? (f) Bagaimana? 2. Aras 1 ini bersesuaian dengan aras pengetahuan dalam taksonomi Bloom.Tujuan guru ialah agar pelajar dapat mengingat kembali. memanggil pelajar. (a) (b) (c) (d) (e) Aras fungsi : aras kognitif atau efektif spesifik. Soalan bercapah pula memerlukan pelajar memproses apa yang dipelajari secara kritis. Aras dinamik : soalan terbuka dan tertutup. skema klasifikasi mengenal pasti dan membina aras kognitif soalan dikategorikan dalam bentuk bertumpu dan bercapah. .gerak balas dari pelajar secara sukarela atau sebaliknya. Pelajar perlu diberi peluang berlatih menggunakan pemikiran berbentuk tinggi jika mereka diharapkan menjadi pemikir reflektif dan bebas. Aras kepayahan : kompleks dan mencabar pelajar. soalan aras rendah adalah persiapan untuk pemikiran aras tinggi dan bukan berakhir di aras tersebut. Soalan berdasarkan kata tanya. Aras fisibiliti : kebolehan pelajar memeproses soalan. 1. menggalakkan gerak balas yang betul dan mencungkil. Sistem klasifikasi soalan. Soalan bertumpu digunakan untuk mengenal pasti pengetahuan asas dan kefahaman pelajar. JENIS – JENIS SOALAN. dan gerak balas pelajar dapat dijangka.

sabitkan. ceritakan bagaimanakah gagak itu dapat minum air dari takar itu? Aras 3 : Bercapah aras rendah. gunakan. Soalan aras ini memerlukan pelajar menggunakan pemikiran produktif peringkat satu. kesimpulan atau andaian. menterjemahkan. kaitkan. fahamkan. memberi bukti. sebab musabab. Soalan yang memerlukan pelajar berfikir secara kreatif mengenai maklumat untuk mencari sebab musabab.Contoh soalan : • • • Siapakah yang mencipta roket? Berapa warna terdapat pada pelangi? Apakah definisi pendidikan? Aras 2 : Bertumpu aras tinggi. Walaupun pemikiran yang lebih mendalam diperlukan. oleh itu gerak balas pelajar mungkin dapat ataupun tidak dapat dijangka. selesaikan. membuat andaian keputusan. menganalisis maklumat dan sebagainya. membanding. Contoh soalan : • • Selepas menjalankan eksperimen. melengkapkan semula. Contoh tingkah laku pelajar : mengenal pasti motif. menyokong idea. Contoh tingkah laku murid : menerangkan. apakah kesimpulan anda? Mengapa kepekatan bahan berlaku? . Pelajar juga belajar mengaplikasikan maklumat. gerak balas murid masih dapat dijangka. Contoh soalan : • • • • Apakah contoh ciri kerjasama yang terdapat di rumah? Bagaimanakah ciri – ciri tersebut berkait? Bagaimana anda menyelesaikan masalah ini menggunakan tatacara yang telah dibincangkan tadi? Dengan menggunakan ayat sendiri. meringkaskan. Tujuan guru adalah untuk menyediakan murid melintasi peringkat ingat kembali dan menunjukkan kefahaman terhadap maklumat dengan mengurus bahan di dalam pemikirannya. Pemikiran produktif aras tinggi terlibat disini. Aras 2 adalah bersamaan dengan peringkat kefahaman dan aplikasi dalam taksonomi Bloom. beri contoh. Aras 3 ini bersamaan dengan peringkat analisis Bloom. atau bukti menyokong pendapat. membuat rumusan.

mencipta. maklumat. Contoh tingkah laku pelajar : menghasilkan komunikasi yang tulen. mengeluarkan pendapat. membuat keputusan. Contoh soalan : • • • • Bagaimanakah anda menilai keberkesanan Agensi Perlindungan Alam Sekitar? Apakah tajuk yang sesuai bagi cerita ini? Bagaimanakah caranya kita mendapatkan wang untuk pusat pengguna? Apakah program televisyen yang paling anda minati?kenapa? . memilih. membuat spekulasi. membangun. menulis. hipotesis. tindakan dan jelmaan estetik berasaskan criteria dalaman dan luaran. mereka cipta. menyelesaikan masalah sebenar. sintesis. Soalan aras ini memerlukan pelajar berfikir secara evaluatif dan tulen. mengadili. Tujuan guru ialah memungkinkan pelajar membuat andaian. mencadang penyelesaian. Aras 4 bersamaan dengan aras sintesis dalam taksonomi Bloom. mereka. menilai idea. gerak balas dari pelajar sukar dijangka. membina. Aras ini merupakan peringkat tertinggi dalam pemikiran produktif. menilai. Oleh itu.• • Kenapa anak gadis lari dari rumah? Apakah bukti yang dapat anda beri untuk menyokong pendapat anda tentang kemerosotan pelaksanaan undang – undang di Malaysia? Aras 4 : Bercapah aras tinggi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful