1. Rajah Tulang Ikan. Rajah ini menyerupai tulang ikan.

Ia digunakan untuk menunjukkan sebab-sebab yang saling berkaitan kepada satu peristiwa atau fenomena.Fokus tajuk atau fenomena yang dibincangkan ditulis pada garisan mendatar, manakala faktor – faktor yang mencetuskan fenomena itu ditulis pada garisan condong.Di sisi garisan – garisan itu ditulis pula huraian pada setiap faktor. 2. Rajah Jaringan Rajah ini digunakan untuk menerangkan sesuatu idea, tajuk atau konsep. Topik perbincangan diletakkan di tengah – tengah.Idea – idea penting diletakkan di sekeliling topik dan setiap idea penting dihuraikan secara lebih khusus. 3. Rajah Pusingan. Rajah ini menunjukkan siri peristiwa atau perkara yang menyebabkan sesuatu kejadian berlaku berulang kali. 4. Carta Pai Rajah ini menggambarkan data secara perbandingan. 5. Garisan Masa. Rajah ini dapat menunjukkan susunan peristiwa berdasarkan tarikh. 6. Gambar Rajah Venn. Rajah ini menggunakan bulatan untuk menggambarkan perhubungan antara perkara yang dibincangkan berdasarkan ciri – ciri persamaan atau perbezaan. 7. Peta Minda Peta minda yang diperkenalkan oleh Tony Buzan pada tahun 1974, merupakan satu teknik lakaran yang boleh digunakan untuk mencatat nota.Teknik ini mengambil kira faktor – faktor berhubung fungsi otak dan faktor – faktor yang mempengaruhi ingatan. Otak akan lebih mudah menyimpan dan mengingat kembali maklumat – maklumat yang tersusun, ada hubung kait, mempunyai imej yang jelas, berkelompok dan mempunyai ciri – ciri tersendiri.Peta minda yang terbaik dan efektif sepatutnya mempunyai ciri – ciri yang dinyatakan di atas. Dr.Gordon Howe, dari Universiti Exeter, dan beberapa orang penyelidik lain telah menjalankan kajian tentang berbagai – bagai teknik membuat nota.

3. Kata kunci merupakan perkataan yang signifikan bagi sesuatu ayat ataupun idea. 8. jangan fikirkan sama ada sesuatu item itu hendak dimasukkan atau tidak. Dengan menggunakan kata kunci. Garisan – garisan dalam kelompok yang sama bersambung antara satu sama lain. Nota dalam bentuk ayay – ayat yang dibuat oleh pelajar. Gunakan banyak simbol untuk keseluruhan peta minda. jelaslah bahawa nota yang panjang lebar tidak membantu pelajar. kata kunci ini terdiri daripada kata nama dan kata kerja. Didapati juga kadar ingatan kembali bagi nota yang menggunakan kata kunci adalah lebih tinggi berbanding nota yang tiada kata kunci. Gunakan warna untuk keseluruhan peta minda. Setiap satu peraturan diatas juga berperanan kea rah membantu dan . Ia dijadikan prinsip untuk peta minda kerana ada kaitan dengan daya ingatan dan fungsi otak.Mereka semuanya bersetuju bahawa nota penting untuk pembelajaran tetapi nota yang baik adalah nota yang sedikit. Nota kata kunci yang diberi oleh pensyarah atau guru. Daripada kajian itu juga. 4. 6. Lakarlah dengan bebas. Cara melakar peta minda : 1. Dengan itu. usaha untuk mengingat kembali juga menjadi lebih mudah. 5. Perkataan ditulis dengan jelas. Ia mudah diingat kerana dapat menggambarkan maklumat yang lebih bermakna daripada perkataan lain. 2. Pelajar seharusnya cuba menggunakan kata kunci kerana melalui cara inilah juga minda menyimpan dan mengeluarkan maklumat. Transkrip lengkap yang diberi oleh guru atau pensyarah. 6. teknik – teknik membuat nota telah diberi pangkatan mengikut urutan dari yang tidak berkesan kepada yang paling berkesan seperti berikut. Tiada nota langsung. 5. Nota dalam bentuk ayat – ayat yang diberi oleh pensyarah atau guru. Peraturan – peraturan diatas bukanlah sekadar peraturan sahaja. Disebabkan itulah dalam peta minda hanya digunakan kata kunci. Transkrip lengkap yang dibuat oleh pelajar. 7.(teknik yang paling tidak berkesan) 2. Selebihnya. 3. kepantasan membuat nota dan keberkesanan nota meningkat. Nota kata kunci yang dibuat oleh pelajar. Perkataan ditulis atas garisan.jangan fakirkan dimana hendak diletakkan sesuatu item. 7. Mulakan dengan imej atau simbol berwarna untuk menggambarkan tajuk di tengah – tengah kertas. 1. Gunakan satu perkataan(kata kunci) atas satu garisan. Langkah untuk menyusun atau memperkemas peta minda boleh dibuat selepas itu. menggunakan huruf besar (mudah untuk dibaca) 4.

Apabila pelajar selesai membuat lakaran untuk sesuatu tajuk bermakna ia telah membuat ringkasan bagi tajuk tersebut. tetapi alah bias tegal biasa.memudahkan proses penyimpanan maklumat serta memudahkan ingatan kembali. 7. 1. usaha untuk mengumpulkan maklumat akan terjejas. Garisan – garisan dalam peta minda bermula dari pusat yang membentuk beberapa kelompok. Lakaran dapat memberi gambaran keseluruhan. sudah tentu akan meyakinkan pelajar untuk cuba mengambil atau menvatat nota dengan menggunakan teknik itu. Kemahiran mencatat nota amat perlu untuk semua pelajar. apa sahaja yang berbeza akan mendapat perhatian dan mudah diingat. 4. atas ke bawah atau sebaliknya. Ciri ini juga berkait dengan kemampuan daya ingatan jangka pendek yang hanya dapat mengingati item – item secara berkelompok. 2. Imej berwarna. Pada peringkat awal mungkin pelajar – pelajar akan menghadapi masalah untuk melakar peta minda. 3. kanan ke kiri. imej yang berbeza bentuk dan warna pada setiap pusat menjadikan tiap – tiap satu kelompok itu jelas dan unik. kata kunci yang ditulis di atas garisan. 5. 6. meningkatkan kreativiti. mantap dan bahagian – bahagian yang saling bersangkutan. KELEBIHAN LAKARAN DAN PEMETAAN. Nota yang bagaimanakah patut dihasilkan oleh pelajar? Setakat ini telah dibincangkan teknik – teknik mencatat nota. Dicatat pada buku khas. Selalunya. pelajar akan dapat meneliti bahagian – bahagian dan hubung kait setiap bahagian dengan keseluruhan tajuk. Mudah dan menarik untuk mengulang kaji. Selain daripada itu. Dapat memberi gambaran yang jelas dan luas tanpa menggunakan banyak ruang atau perkataan. Dengan sekali pandang. . Ciri – ciri nota yang baik dan yang patut dihasilkan oleh pelajar adalah seperti berikut : 1. garisan – garisan yang bersambung semuanya berfungsi untuk menghasilkan sesuatu lakaran yang berstruktur. Tanpa kemahiran ini. Mengandungi rangka kasar sahaja. Meningkatkan kemahiran berfikir. 2. Dengan mengetahui peraturan – peraturan melakar peta minda dan kenapa peraturan itu dibuat. Pastikan setiap pusat tidak lebih daripada tujuh atau lapan kelompok. Lakaran memupuk pemikiran nonlinear kerana ia boleh dibaca tidak kira dari kiri ke kanan. membuat analisis dan sintesis.

5. Apakah itu membuat rujukan? Jika kita sekadar membaca majalah. Terdiri daripada isi penting. Bagi nota dalam bentuk peta minda. dengan menulis ayat baris demi baris. kemapa tidak anda cuba mencatat nota secara melakar pula? Anda boleh juga cuba menggunakan peta minda. Catatan adalah terang dan mudah dibaca. ia tidak dikatakan sebagai membuat rujukan. perpustakaan atau pusat sumber dan sumber kepakaran. Setelah kita mengetahui kepentingan belajar serta kaedah – kaedah utama seperti mendengar secara aktif. 8. Terdapat ruangan untuk kata kunci dan isi – isi utama nota tambahan. lambing. Anda masih boleh menggunakan secar linear. Ada butir rujukan seperti tajuk. 1. Kita dikatakan membuat rujukan apabila memenuhi perkara – perkara berikut .3. 7. buku atau surat khabar sama ada di perpustakaan atau dimana – mana sahaja hanya semata – mata untuk memenuhi masa lapang dan semata – mata untuk membaca sahaja. 4. dan buat pilihan kemudian. menemuramah. Ciri ini khusus untuk nota yang dicatat berdasarkan ruangan seperti yang disarankan pada halaman. kamus. pastikan ia mematuhi ciri – ciri dan peraturan yang telah ditetapkan. Mendapatkan maklumat dari sumber pakar sama ada secara menemubual. Terdapat tanda – tanda seperti garisan bulatan. Membaca bahan rujukan seperti ensiklopedia. 6. 9. Terdapat simbol. Kalau selama ini anda membuat nota secara linear. buku tahunan. nama penceramah serta tarikh. 5. atau melalui bentuk soal selidik. MEMBUAT RUJUKAN. rajah dan lakaran grafik. Hanya anda yang dapat menentukan teknik mana yang paling sesuai untuk diri anda. 2. 3. Membaca untuk mendapatkan maklumat tambahan. Membaca bahan cetakan tertentu yang terpilih seperti tesis dan sebagainya yang digolongkan sebagai ‘bahan terpilih’. untuk menunjukkan perkara –perkara yang perlu diberikan perhatian. Sekarang anda mempunyai beberapa pilihan. Mungkin anda tidak mahu menggunakan lakaran atau pemetaan sahaja. 4. satu lagi aspek penting ialah membuat rujukan. bintang(*). bagi menokok tambah maklumat yang sedia ada. Secara umumnya. jurnal. tetapi cuba gabungjalinkan teknik – teknik yang telah dibincangkan. mencatat serta membuat nota. . Yang pasti anda harus cuba dahulu. Membaca bahan yang bertanda ‘R’ (rujukan) di perpustakaan. majalah dan laporan. membuat rujukan boleh dikategorikan kepada penggunaan bahan bacaan.

BAHAN BACAAN. soalan aras kognitif tinggi untuk pelajar sederhana dan sekolah menengah. mengimbangi . menghurai dan menyokong pandangan mereka. Pengalaman penggunaan soalan dan teknik penyoalan merangkumi soalan akademik. Bahan – bahan kajian mengenai bentuk soalan dan cara menyoal telah meningkat kerana pengkaji – pengkaji cuba mengenal pasti tingkah laku guru dan teknik yang boleh memberi sumbangan dalam peningkatan pembelajaran. 2. kamus peribahasa. kamus. makna serta penerangan tentang sesuatu perkataan. Di setiap halaman disediakan dengan dua kata petunjuk. Perkataan .perkataan didalam kamus disusun mengikut tertib mengikut huruf abjad. mudah soal(phrasing). manakala kata petunjuk di sebelah kanan halaman menunjukkan perkataan terakhir di dalam halaman itu. Perpustakaan awam. belajar dan untuk persiapan luar darjah pelajar di masa depan. soalan aras kognitif rendah untuk pelajar peringkat rendah. Kajian oleh Wilen(1991) mendapati bahawa soalan aras tinggi melahirkan pemikiran kritis apabila guru menggalakkan murid menerang. jurnal. laporan dan atlas. menggalakkan gerak balas pelajar. kamus sinonim dan kamus antonim. masa tunggu. Pusat Perkembangan Guru (PKG) KEMAHIRAN MENGGUNAKAN KAMUS. Bahan – bahan tersebut boleh didapati dengan banyaknya di tempat – tempat sumber rujukan seperti : 1. Bahan bacaan adalah bahan – bahan bertulis seperti buku. KEMAHIRAN MENYOAL. 4. Pusat sumber atau perpustakaan sekolah. Satu kajian utama yang telah dijalankan mendapati soalan guru tertumpu pada aras pemikiran kognitif rendah yang menekan kepada kemahiran mengingat kembali. Perpustakaan di institusi – institusi pengajian tinggi. Di sebelah kiri halaman kata penunjuk menunjukkan perkataan pertama mengikut susunan abjad yang terdapat di halaman itu. Kamus adalah bahan rujukan yang memberi maklumat. Soalan – soalan dan kemahiran menyoal. Terdapat beberapa jenis kamus seperti kamus dwibahasa. 3. kamus bidang khusus (seperti sains). memberi pengiktirafan pada gerak balas yang betul. Ini bertentangan dengan pandangan teori bahawa soalan aras tinggi lebih berguna untuk berfikir. ensiklopedia. Cara paling asas yang digunakan oleh guru untuk merangsang pembelajaran dan pemikiran ialah melalui penyoalan. Kajian yang dijalankan oleh Wilen dan Dillon (1984) juga mendapati guru boleh dilatih menggunakan aras kognitif dalam soalan mereka secara efektif dalam pelbagai teknik penyoalan. majalah.

Ia juga digunaka sebagai landasan untuk aras pemikiran yang tinggi. yang digunakan oleh Gallagher dan Aschner (1963). 1. menggalakkan gerak balas yang betul dan mencungkil. JENIS – JENIS SOALAN. soalan aras rendah adalah persiapan untuk pemikiran aras tinggi dan bukan berakhir di aras tersebut. Aras 1 ini bersesuaian dengan aras pengetahuan dalam taksonomi Bloom. mengeluar dan meluah semula pengetahuannya untuk memberi jawapan (pemikiran ingat kembali). Empat aras soalan yang dikemukakan adalah seperti berikut : Aras 1 : Bertumpu aras rendah Soalan yang memerlukan pelajar mengingat.Tujuan guru ialah agar pelajar dapat mengingat kembali. (a) Apa? (b) Siapa? (c) Di mana? (d) Bila? (e) Mengapa? (f) Bagaimana? 2. Aras dinamik : soalan terbuka dan tertutup. . skema klasifikasi mengenal pasti dan membina aras kognitif soalan dikategorikan dalam bentuk bertumpu dan bercapah. Soalan berdasarkan kata tanya.gerak balas dari pelajar secara sukarela atau sebaliknya. Soalan bercapah pula memerlukan pelajar memproses apa yang dipelajari secara kritis. Pelajar perlu diberi peluang berlatih menggunakan pemikiran berbentuk tinggi jika mereka diharapkan menjadi pemikir reflektif dan bebas. dan gerak balas pelajar dapat dijangka. Aras minat : rangsangan ingin tahu dan keinginan. kreatif dan evaluatif. Soalan bertumpu digunakan untuk mengenal pasti pengetahuan asas dan kefahaman pelajar. memanggil pelajar. Aras kepayahan : kompleks dan mencabar pelajar. Menurut model ‘struktur intelek’ Guilford (1956). Sistem klasifikasi soalan. Oleh yang demikian. Aras fisibiliti : kebolehan pelajar memeproses soalan. 3. Penekanan diberi pada menghafaz dan pemerhatian. (a) (b) (c) (d) (e) Aras fungsi : aras kognitif atau efektif spesifik. Soalan – soalan yang mempunyai beberapa dimensi.

Aras 3 ini bersamaan dengan peringkat analisis Bloom. atau bukti menyokong pendapat. apakah kesimpulan anda? Mengapa kepekatan bahan berlaku? . kesimpulan atau andaian. kaitkan. ceritakan bagaimanakah gagak itu dapat minum air dari takar itu? Aras 3 : Bercapah aras rendah. menyokong idea. sebab musabab. oleh itu gerak balas pelajar mungkin dapat ataupun tidak dapat dijangka. membuat rumusan. Aras 2 adalah bersamaan dengan peringkat kefahaman dan aplikasi dalam taksonomi Bloom. selesaikan. fahamkan. melengkapkan semula. Tujuan guru adalah untuk menyediakan murid melintasi peringkat ingat kembali dan menunjukkan kefahaman terhadap maklumat dengan mengurus bahan di dalam pemikirannya. gerak balas murid masih dapat dijangka. Contoh tingkah laku murid : menerangkan. menganalisis maklumat dan sebagainya.Contoh soalan : • • • Siapakah yang mencipta roket? Berapa warna terdapat pada pelangi? Apakah definisi pendidikan? Aras 2 : Bertumpu aras tinggi. Soalan yang memerlukan pelajar berfikir secara kreatif mengenai maklumat untuk mencari sebab musabab. meringkaskan. menterjemahkan. beri contoh. Contoh soalan : • • Selepas menjalankan eksperimen. Pelajar juga belajar mengaplikasikan maklumat. Walaupun pemikiran yang lebih mendalam diperlukan. membuat andaian keputusan. Soalan aras ini memerlukan pelajar menggunakan pemikiran produktif peringkat satu. gunakan. Contoh tingkah laku pelajar : mengenal pasti motif. memberi bukti. sabitkan. Contoh soalan : • • • • Apakah contoh ciri kerjasama yang terdapat di rumah? Bagaimanakah ciri – ciri tersebut berkait? Bagaimana anda menyelesaikan masalah ini menggunakan tatacara yang telah dibincangkan tadi? Dengan menggunakan ayat sendiri. Pemikiran produktif aras tinggi terlibat disini. membanding.

tindakan dan jelmaan estetik berasaskan criteria dalaman dan luaran. mencadang penyelesaian. membuat keputusan. menilai. memilih. maklumat. membuat spekulasi. mereka cipta. menilai idea. Oleh itu. mencipta. menyelesaikan masalah sebenar. Aras 4 bersamaan dengan aras sintesis dalam taksonomi Bloom. mereka.• • Kenapa anak gadis lari dari rumah? Apakah bukti yang dapat anda beri untuk menyokong pendapat anda tentang kemerosotan pelaksanaan undang – undang di Malaysia? Aras 4 : Bercapah aras tinggi. mengeluarkan pendapat. gerak balas dari pelajar sukar dijangka. Contoh tingkah laku pelajar : menghasilkan komunikasi yang tulen. membangun. Soalan aras ini memerlukan pelajar berfikir secara evaluatif dan tulen. menulis. Aras ini merupakan peringkat tertinggi dalam pemikiran produktif. mengadili. sintesis. hipotesis. Tujuan guru ialah memungkinkan pelajar membuat andaian. membina. Contoh soalan : • • • • Bagaimanakah anda menilai keberkesanan Agensi Perlindungan Alam Sekitar? Apakah tajuk yang sesuai bagi cerita ini? Bagaimanakah caranya kita mendapatkan wang untuk pusat pengguna? Apakah program televisyen yang paling anda minati?kenapa? .