1. Rajah Tulang Ikan. Rajah ini menyerupai tulang ikan.

Ia digunakan untuk menunjukkan sebab-sebab yang saling berkaitan kepada satu peristiwa atau fenomena.Fokus tajuk atau fenomena yang dibincangkan ditulis pada garisan mendatar, manakala faktor – faktor yang mencetuskan fenomena itu ditulis pada garisan condong.Di sisi garisan – garisan itu ditulis pula huraian pada setiap faktor. 2. Rajah Jaringan Rajah ini digunakan untuk menerangkan sesuatu idea, tajuk atau konsep. Topik perbincangan diletakkan di tengah – tengah.Idea – idea penting diletakkan di sekeliling topik dan setiap idea penting dihuraikan secara lebih khusus. 3. Rajah Pusingan. Rajah ini menunjukkan siri peristiwa atau perkara yang menyebabkan sesuatu kejadian berlaku berulang kali. 4. Carta Pai Rajah ini menggambarkan data secara perbandingan. 5. Garisan Masa. Rajah ini dapat menunjukkan susunan peristiwa berdasarkan tarikh. 6. Gambar Rajah Venn. Rajah ini menggunakan bulatan untuk menggambarkan perhubungan antara perkara yang dibincangkan berdasarkan ciri – ciri persamaan atau perbezaan. 7. Peta Minda Peta minda yang diperkenalkan oleh Tony Buzan pada tahun 1974, merupakan satu teknik lakaran yang boleh digunakan untuk mencatat nota.Teknik ini mengambil kira faktor – faktor berhubung fungsi otak dan faktor – faktor yang mempengaruhi ingatan. Otak akan lebih mudah menyimpan dan mengingat kembali maklumat – maklumat yang tersusun, ada hubung kait, mempunyai imej yang jelas, berkelompok dan mempunyai ciri – ciri tersendiri.Peta minda yang terbaik dan efektif sepatutnya mempunyai ciri – ciri yang dinyatakan di atas. Dr.Gordon Howe, dari Universiti Exeter, dan beberapa orang penyelidik lain telah menjalankan kajian tentang berbagai – bagai teknik membuat nota.

Cara melakar peta minda : 1. Dengan itu. Pelajar seharusnya cuba menggunakan kata kunci kerana melalui cara inilah juga minda menyimpan dan mengeluarkan maklumat. kepantasan membuat nota dan keberkesanan nota meningkat. teknik – teknik membuat nota telah diberi pangkatan mengikut urutan dari yang tidak berkesan kepada yang paling berkesan seperti berikut. Perkataan ditulis dengan jelas. jangan fikirkan sama ada sesuatu item itu hendak dimasukkan atau tidak. Ia dijadikan prinsip untuk peta minda kerana ada kaitan dengan daya ingatan dan fungsi otak. 5. Gunakan warna untuk keseluruhan peta minda. 3. 8. Ia mudah diingat kerana dapat menggambarkan maklumat yang lebih bermakna daripada perkataan lain. Dengan menggunakan kata kunci. Langkah untuk menyusun atau memperkemas peta minda boleh dibuat selepas itu. Didapati juga kadar ingatan kembali bagi nota yang menggunakan kata kunci adalah lebih tinggi berbanding nota yang tiada kata kunci. Disebabkan itulah dalam peta minda hanya digunakan kata kunci. Kata kunci merupakan perkataan yang signifikan bagi sesuatu ayat ataupun idea.Mereka semuanya bersetuju bahawa nota penting untuk pembelajaran tetapi nota yang baik adalah nota yang sedikit. Daripada kajian itu juga. 3. Gunakan banyak simbol untuk keseluruhan peta minda. 6. Lakarlah dengan bebas. 6. usaha untuk mengingat kembali juga menjadi lebih mudah. 2. 5. kata kunci ini terdiri daripada kata nama dan kata kerja.jangan fakirkan dimana hendak diletakkan sesuatu item. 7. menggunakan huruf besar (mudah untuk dibaca) 4. Tiada nota langsung. jelaslah bahawa nota yang panjang lebar tidak membantu pelajar. Transkrip lengkap yang diberi oleh guru atau pensyarah. Gunakan satu perkataan(kata kunci) atas satu garisan. Setiap satu peraturan diatas juga berperanan kea rah membantu dan . Garisan – garisan dalam kelompok yang sama bersambung antara satu sama lain. Peraturan – peraturan diatas bukanlah sekadar peraturan sahaja. Nota kata kunci yang dibuat oleh pelajar. Nota dalam bentuk ayat – ayat yang diberi oleh pensyarah atau guru.(teknik yang paling tidak berkesan) 2. 7. Selebihnya. Nota kata kunci yang diberi oleh pensyarah atau guru. 1. Transkrip lengkap yang dibuat oleh pelajar. Mulakan dengan imej atau simbol berwarna untuk menggambarkan tajuk di tengah – tengah kertas. Nota dalam bentuk ayay – ayat yang dibuat oleh pelajar. Perkataan ditulis atas garisan. 4.

Kemahiran mencatat nota amat perlu untuk semua pelajar. usaha untuk mengumpulkan maklumat akan terjejas. imej yang berbeza bentuk dan warna pada setiap pusat menjadikan tiap – tiap satu kelompok itu jelas dan unik. Meningkatkan kemahiran berfikir. . meningkatkan kreativiti. Nota yang bagaimanakah patut dihasilkan oleh pelajar? Setakat ini telah dibincangkan teknik – teknik mencatat nota.memudahkan proses penyimpanan maklumat serta memudahkan ingatan kembali. Dapat memberi gambaran yang jelas dan luas tanpa menggunakan banyak ruang atau perkataan. 7. apa sahaja yang berbeza akan mendapat perhatian dan mudah diingat. Tanpa kemahiran ini. atas ke bawah atau sebaliknya. Lakaran dapat memberi gambaran keseluruhan. pelajar akan dapat meneliti bahagian – bahagian dan hubung kait setiap bahagian dengan keseluruhan tajuk. Mengandungi rangka kasar sahaja. Pada peringkat awal mungkin pelajar – pelajar akan menghadapi masalah untuk melakar peta minda. tetapi alah bias tegal biasa. 2. Imej berwarna. 6. Garisan – garisan dalam peta minda bermula dari pusat yang membentuk beberapa kelompok. kata kunci yang ditulis di atas garisan. Lakaran memupuk pemikiran nonlinear kerana ia boleh dibaca tidak kira dari kiri ke kanan. Apabila pelajar selesai membuat lakaran untuk sesuatu tajuk bermakna ia telah membuat ringkasan bagi tajuk tersebut. Selalunya. Ciri – ciri nota yang baik dan yang patut dihasilkan oleh pelajar adalah seperti berikut : 1. Ciri ini juga berkait dengan kemampuan daya ingatan jangka pendek yang hanya dapat mengingati item – item secara berkelompok. membuat analisis dan sintesis. kanan ke kiri. sudah tentu akan meyakinkan pelajar untuk cuba mengambil atau menvatat nota dengan menggunakan teknik itu. garisan – garisan yang bersambung semuanya berfungsi untuk menghasilkan sesuatu lakaran yang berstruktur. Dengan mengetahui peraturan – peraturan melakar peta minda dan kenapa peraturan itu dibuat. Pastikan setiap pusat tidak lebih daripada tujuh atau lapan kelompok. Dengan sekali pandang. mantap dan bahagian – bahagian yang saling bersangkutan. 2. 3. Selain daripada itu. 4. KELEBIHAN LAKARAN DAN PEMETAAN. Dicatat pada buku khas. 5. 1. Mudah dan menarik untuk mengulang kaji.

. kemapa tidak anda cuba mencatat nota secara melakar pula? Anda boleh juga cuba menggunakan peta minda. mencatat serta membuat nota. Membaca bahan cetakan tertentu yang terpilih seperti tesis dan sebagainya yang digolongkan sebagai ‘bahan terpilih’. 2.3. buku atau surat khabar sama ada di perpustakaan atau dimana – mana sahaja hanya semata – mata untuk memenuhi masa lapang dan semata – mata untuk membaca sahaja. 9. Secara umumnya. perpustakaan atau pusat sumber dan sumber kepakaran. rajah dan lakaran grafik. bintang(*). Apakah itu membuat rujukan? Jika kita sekadar membaca majalah. jurnal. Membaca bahan yang bertanda ‘R’ (rujukan) di perpustakaan. Kalau selama ini anda membuat nota secara linear. 5. 5. tetapi cuba gabungjalinkan teknik – teknik yang telah dibincangkan. Ada butir rujukan seperti tajuk. Kita dikatakan membuat rujukan apabila memenuhi perkara – perkara berikut . 1. dengan menulis ayat baris demi baris. Anda masih boleh menggunakan secar linear. lambing. pastikan ia mematuhi ciri – ciri dan peraturan yang telah ditetapkan. Terdapat tanda – tanda seperti garisan bulatan. menemuramah. atau melalui bentuk soal selidik. 4. ia tidak dikatakan sebagai membuat rujukan. 7. kamus. Terdiri daripada isi penting. nama penceramah serta tarikh. Hanya anda yang dapat menentukan teknik mana yang paling sesuai untuk diri anda. Setelah kita mengetahui kepentingan belajar serta kaedah – kaedah utama seperti mendengar secara aktif. Mungkin anda tidak mahu menggunakan lakaran atau pemetaan sahaja. 8. Catatan adalah terang dan mudah dibaca. buku tahunan. bagi menokok tambah maklumat yang sedia ada. 4. Bagi nota dalam bentuk peta minda. Terdapat ruangan untuk kata kunci dan isi – isi utama nota tambahan. membuat rujukan boleh dikategorikan kepada penggunaan bahan bacaan. Ciri ini khusus untuk nota yang dicatat berdasarkan ruangan seperti yang disarankan pada halaman. Membaca bahan rujukan seperti ensiklopedia. untuk menunjukkan perkara –perkara yang perlu diberikan perhatian. Yang pasti anda harus cuba dahulu. 3. majalah dan laporan. 6. Mendapatkan maklumat dari sumber pakar sama ada secara menemubual. satu lagi aspek penting ialah membuat rujukan. Terdapat simbol. Membaca untuk mendapatkan maklumat tambahan. MEMBUAT RUJUKAN. dan buat pilihan kemudian. Sekarang anda mempunyai beberapa pilihan.

Di setiap halaman disediakan dengan dua kata petunjuk. jurnal. Di sebelah kiri halaman kata penunjuk menunjukkan perkataan pertama mengikut susunan abjad yang terdapat di halaman itu. Perkataan . Perpustakaan awam.perkataan didalam kamus disusun mengikut tertib mengikut huruf abjad. soalan aras kognitif rendah untuk pelajar peringkat rendah. kamus sinonim dan kamus antonim. kamus bidang khusus (seperti sains). Kajian oleh Wilen(1991) mendapati bahawa soalan aras tinggi melahirkan pemikiran kritis apabila guru menggalakkan murid menerang. 2. Pusat Perkembangan Guru (PKG) KEMAHIRAN MENGGUNAKAN KAMUS. 4. masa tunggu. Bahan bacaan adalah bahan – bahan bertulis seperti buku. mudah soal(phrasing). manakala kata petunjuk di sebelah kanan halaman menunjukkan perkataan terakhir di dalam halaman itu.BAHAN BACAAN. Satu kajian utama yang telah dijalankan mendapati soalan guru tertumpu pada aras pemikiran kognitif rendah yang menekan kepada kemahiran mengingat kembali. belajar dan untuk persiapan luar darjah pelajar di masa depan. Kajian yang dijalankan oleh Wilen dan Dillon (1984) juga mendapati guru boleh dilatih menggunakan aras kognitif dalam soalan mereka secara efektif dalam pelbagai teknik penyoalan. memberi pengiktirafan pada gerak balas yang betul. Cara paling asas yang digunakan oleh guru untuk merangsang pembelajaran dan pemikiran ialah melalui penyoalan. kamus peribahasa. KEMAHIRAN MENYOAL. kamus. ensiklopedia. Kamus adalah bahan rujukan yang memberi maklumat. Pusat sumber atau perpustakaan sekolah. Pengalaman penggunaan soalan dan teknik penyoalan merangkumi soalan akademik. menggalakkan gerak balas pelajar. mengimbangi . laporan dan atlas. 3. majalah. Bahan – bahan tersebut boleh didapati dengan banyaknya di tempat – tempat sumber rujukan seperti : 1. Ini bertentangan dengan pandangan teori bahawa soalan aras tinggi lebih berguna untuk berfikir. makna serta penerangan tentang sesuatu perkataan. Soalan – soalan dan kemahiran menyoal. soalan aras kognitif tinggi untuk pelajar sederhana dan sekolah menengah. menghurai dan menyokong pandangan mereka. Perpustakaan di institusi – institusi pengajian tinggi. Terdapat beberapa jenis kamus seperti kamus dwibahasa. Bahan – bahan kajian mengenai bentuk soalan dan cara menyoal telah meningkat kerana pengkaji – pengkaji cuba mengenal pasti tingkah laku guru dan teknik yang boleh memberi sumbangan dalam peningkatan pembelajaran.

. kreatif dan evaluatif. Aras 1 ini bersesuaian dengan aras pengetahuan dalam taksonomi Bloom.Tujuan guru ialah agar pelajar dapat mengingat kembali. Soalan bercapah pula memerlukan pelajar memproses apa yang dipelajari secara kritis. yang digunakan oleh Gallagher dan Aschner (1963). Menurut model ‘struktur intelek’ Guilford (1956).gerak balas dari pelajar secara sukarela atau sebaliknya. memanggil pelajar. Aras minat : rangsangan ingin tahu dan keinginan. Ia juga digunaka sebagai landasan untuk aras pemikiran yang tinggi. skema klasifikasi mengenal pasti dan membina aras kognitif soalan dikategorikan dalam bentuk bertumpu dan bercapah. (a) (b) (c) (d) (e) Aras fungsi : aras kognitif atau efektif spesifik. Soalan – soalan yang mempunyai beberapa dimensi. Soalan berdasarkan kata tanya. soalan aras rendah adalah persiapan untuk pemikiran aras tinggi dan bukan berakhir di aras tersebut. mengeluar dan meluah semula pengetahuannya untuk memberi jawapan (pemikiran ingat kembali). 1. dan gerak balas pelajar dapat dijangka. Sistem klasifikasi soalan. Empat aras soalan yang dikemukakan adalah seperti berikut : Aras 1 : Bertumpu aras rendah Soalan yang memerlukan pelajar mengingat. JENIS – JENIS SOALAN. Aras kepayahan : kompleks dan mencabar pelajar. 3. Penekanan diberi pada menghafaz dan pemerhatian. menggalakkan gerak balas yang betul dan mencungkil. Aras fisibiliti : kebolehan pelajar memeproses soalan. Aras dinamik : soalan terbuka dan tertutup. Oleh yang demikian. Pelajar perlu diberi peluang berlatih menggunakan pemikiran berbentuk tinggi jika mereka diharapkan menjadi pemikir reflektif dan bebas. (a) Apa? (b) Siapa? (c) Di mana? (d) Bila? (e) Mengapa? (f) Bagaimana? 2. Soalan bertumpu digunakan untuk mengenal pasti pengetahuan asas dan kefahaman pelajar.

kesimpulan atau andaian. Aras 3 ini bersamaan dengan peringkat analisis Bloom. ceritakan bagaimanakah gagak itu dapat minum air dari takar itu? Aras 3 : Bercapah aras rendah. Contoh soalan : • • Selepas menjalankan eksperimen. gunakan. fahamkan. Walaupun pemikiran yang lebih mendalam diperlukan. menganalisis maklumat dan sebagainya. atau bukti menyokong pendapat. sebab musabab. Aras 2 adalah bersamaan dengan peringkat kefahaman dan aplikasi dalam taksonomi Bloom. Soalan aras ini memerlukan pelajar menggunakan pemikiran produktif peringkat satu. Contoh tingkah laku pelajar : mengenal pasti motif. melengkapkan semula. gerak balas murid masih dapat dijangka. Pelajar juga belajar mengaplikasikan maklumat. sabitkan. membanding. menterjemahkan. apakah kesimpulan anda? Mengapa kepekatan bahan berlaku? . selesaikan. membuat rumusan. membuat andaian keputusan. Pemikiran produktif aras tinggi terlibat disini. oleh itu gerak balas pelajar mungkin dapat ataupun tidak dapat dijangka. Contoh soalan : • • • • Apakah contoh ciri kerjasama yang terdapat di rumah? Bagaimanakah ciri – ciri tersebut berkait? Bagaimana anda menyelesaikan masalah ini menggunakan tatacara yang telah dibincangkan tadi? Dengan menggunakan ayat sendiri.Contoh soalan : • • • Siapakah yang mencipta roket? Berapa warna terdapat pada pelangi? Apakah definisi pendidikan? Aras 2 : Bertumpu aras tinggi. kaitkan. meringkaskan. beri contoh. Tujuan guru adalah untuk menyediakan murid melintasi peringkat ingat kembali dan menunjukkan kefahaman terhadap maklumat dengan mengurus bahan di dalam pemikirannya. Contoh tingkah laku murid : menerangkan. menyokong idea. Soalan yang memerlukan pelajar berfikir secara kreatif mengenai maklumat untuk mencari sebab musabab. memberi bukti.

menilai idea. tindakan dan jelmaan estetik berasaskan criteria dalaman dan luaran. Aras 4 bersamaan dengan aras sintesis dalam taksonomi Bloom. Oleh itu. mereka cipta. menyelesaikan masalah sebenar. Contoh tingkah laku pelajar : menghasilkan komunikasi yang tulen. mengeluarkan pendapat. Aras ini merupakan peringkat tertinggi dalam pemikiran produktif. mengadili. membuat spekulasi. Soalan aras ini memerlukan pelajar berfikir secara evaluatif dan tulen. Tujuan guru ialah memungkinkan pelajar membuat andaian. memilih. mencadang penyelesaian. sintesis. hipotesis. gerak balas dari pelajar sukar dijangka. menulis.• • Kenapa anak gadis lari dari rumah? Apakah bukti yang dapat anda beri untuk menyokong pendapat anda tentang kemerosotan pelaksanaan undang – undang di Malaysia? Aras 4 : Bercapah aras tinggi. Contoh soalan : • • • • Bagaimanakah anda menilai keberkesanan Agensi Perlindungan Alam Sekitar? Apakah tajuk yang sesuai bagi cerita ini? Bagaimanakah caranya kita mendapatkan wang untuk pusat pengguna? Apakah program televisyen yang paling anda minati?kenapa? . menilai. mereka. membangun. mencipta. membina. membuat keputusan. maklumat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful