P. 1
sukatan pelajaran pendidikan syariah islamiah kbsm

sukatan pelajaran pendidikan syariah islamiah kbsm

|Views: 3,462|Likes:
Published by Zainal Ariffin

More info:

Published by: Zainal Ariffin on Feb 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

sukatan pelajaran pendidikan syariah islamiah kbsm

1
Pendahuluan

ﻢﻴﺣﺮﻟﺍ ﻦﲪﺮﻟﺍ ﷲﺍ ﻢﺴﺑ
ﺏﺭ ﷲ ﺪﻤﳊﺍ ﲔﳌﺎﻌﻟﺍ ﻪﻟﺁ ﻰﻠﻋﻭ ﺪﻤﳏ ﺎﻧﺪﻴﺳﻰﻠﻋ ﻡﻼﺴﻟﺍﻭ ﺓﻼﺼﻟﺍﻭ
ﲔﻌﲨﺃ ﻪﺑﺎﺤﺻﺃﻭ
Mata pelajaran Pendidikan Syariah Islamiah termasuk dalam
kumpulan mata pelajaran elektif Pengajian Islam di peringkat
persekolahan menengah atas. Mata pelajaran ini lebih
meluas dan mendalam daripada mata pelajaran Pendidikan
Islam teras. Ini selaras dengan hasrat Kementerian
Pendidikan Malaysia untuk mempertingkat Pendidikan Islam
di sekolah-sekolah sejajar dengan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan.

Sukatan Pelajaran Pendidikan Syariah Islamiah adalah
kesinambungan daripada kurikulum Pendidikan Islam di peringkat
Persekolahan Menengah Rendah. Isi Sukatan Pelajaran
Pendidikan Islam teras sebahagian besarnya dikekalkan dengan
huraian yang lebih luas dan ditambah dengan bidang-bidang serta
tajuk-tajuk baru.

Sukatan ini merangkumi bidang Akidah, Sejarah Perundangan
Islam, Usul Fikah, Ayat-ayat Hukum, Hadis-hadis Hukum dan
Fikah. Dalam bidang Akidah aspek-aspek yang positif dan
sukatan pelajaran pendidikan syariah islamiah kbsm
2
konstruktif ditonjolkan untuk mengelakkan perselisihan dan
keraguan bagi memantapkan akidah. Bidang Sejarah Perundangan
Islam dan Usul Fikah memberi tumpuan terhadap konsep, prinsip,
sejarah dan kaedah yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam.
Bidang Ayat-ayat hukum dan Hadis-hadis hukum memberi
penekanan tentang cara bagaimana fukaha mengeluarkan hukum
daripadanya serta kaedah-kaedah yang berkaitan. Sementara
bidang Fikah memberi penekanan kepada hukum-hukum Islam
tentang tajuk-tajuk tertentu.

Melalui mata pelajaran ini adalah diharapkan murid akan mendapat
peluang yang lebih luas untuk mendalami ilmu-ilmu tersebut dan
menghayatinya.


MATLAMAT

Matlamat Pendidikan Syariah Islamiah yang berlandaskan al-Quran
dan al-Sunnah adalah untuk membentuk, memperkembang dan
melahirkan insan yang mengetahui dan memahami ‘Ulum Syariah
secara lebih meluas dan mendalam supaya menjadi muslim
berilmu, beriman, beramal soleh, berperibadi mulia dan berupaya
menunaikan tanggungjawab sebagai hamba dan Khalifah Allah
yang bertaqwa.
sukatan pelajaran pendidikan syariah islamiah kbsm
3
OBJEKTIF

Kurikulum Pendidikan Syariah Islamiah membolehkan pelajar
mendapat:

1. Memahami konsep Iman dan Islam sebagai al-Din dan
peranan iman dalam mewujudkan kekuatan jiwa.
2. Mengetahui dan memahami kewujudan Allah S.W.T.
berdasarkan pemerhatian kepada kejadian manusia dan
alam.
3. Memahami tentang dosa dan pahala, perkara-perkara yang
membatalkan iman dan berusaha menjauhinya serta
mempertingkatkan iman.
4. Memahami ma‘rifatu’lLah ( ﷲﺍ ﺔﻓﺮﻌﻣ) dan taqlid (ﺪﻴﻠﻘﺗ )
af’alu‘lLah ( ﷲﺍ ﻝﺎﻌﻓﺃ ), af’alu‘l-‘ibad ( ﺩﺎﺒﻌﻟﺍ ﻝﺎﻌﻓﺃ ), sejarah
perkembangan Ilmu Kalam, dan ayat-ayat serta Hadis-hadis
mutasyabihat.
5. Memahami sejarah dan sumber perundangan Islam serta
mengetahui dan memahami konsep dan prinsip ilmu Usul
Fikah serta cara ulama mengistinbatkan hukum.
6. Membaca dan memahami ayat-ayat hukum dan hadis-hadis
hukum untuk diamal dan dihayati dalam kehidupan dan
mengetahui cara ulama mengistinbat hukum daripada ayat-
ayat dan hadis-hadis tersebut.
7. Memahami ibadat Haji dan pelaksanaannya untuk dihayati.


sukatan pelajaran pendidikan syariah islamiah kbsm
4
8. Mengetahui dan memahami konsep dan prinsip sembelihan,
kurban dan akikah dalam Islam serta menghayatinya.
9. Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip muamalat
Islamiah dan cara pelaksanaannya dalam masyarakat pada
masa kini serta mengamalkannya.
10. Memahami sistem kekeluargaan dalam Islam serta
mengetahui institusi kehakiman dalam Islam dan peranan
Mahkamah Syariah di Malaysia dalam pentadbiran undang-
undang kekeluargaan Islam.


ORGANISASI KANDUNGAN:

Pendidikan Syariah Islamiah merangkumi Bidang; Akidah, Sejarah
Perundangan Islam, Usul Fikah, Ayat-ayat dan Hadis-hadis hukum
dan Fikah.

Bidang Akidah membincangkan tentang iman, Islam dan bukti-bukti
kewujudan Allah S.W.T., dosa dan pahala, perkara-perkara yang
membatalkan iman, ma‘rifatulLah dan taqlid, af‘alulLah, af’alul-
‘ibad, sejarah perkembangan ilmu kalam dan ayat-ayat serta hadis-
hadis mutasyabihat.

Bidang Sejarah Perundangan Islam mengandungi prinsip-prinsip
sejarah dan sumber-sumber perundangan Islam dari zaman
Rasulullah s.a.w., Khulafa’ al-Rasyidin, Umaiyah, Abbasiyah dan
Perundangan Islam di zaman penjajahan Barat.

sukatan pelajaran pendidikan syariah islamiah kbsm
5
Bidang Usul Fikah menghuraikan konsep dan prinsip yang
berkaitan dengan Ilmu Usul Fikah, dalil-dalil yang disepakati dan
yang tidak disepakati oleh ulama sebagai hujah dalam sumber
perundangan Islam.

Bidang Ayat-ayat dan Hadis-hadis hukum membicarakan tentang
cara Fukaha mengeluarkan hukum daripada beberapa ayat
tertentu serta kaedah-kaedah yang berkaitan.

Bidang Fikah menerangkan peraturan Ibadat Haji, Sembelihan,
Kurban, Akikah, Pengenalan Sistem Muamalat dalam Islam,
Munakahat dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya,
Peranan Mahkamah Syariah di Malaysia, Konsep Kehakiman
Dalam Islam dan Organisasinya.

Pengetahuan dan kemahiran dalam Pendidikan Syariah Islamiah
ini adalah sesuai dengan peringkat sekolah menengah atas.
Adalah diharapkan mata pelajaran ini dapat dijadikan asas
pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.

sukatan pelajaran pendidikan syariah islamiah kbsm
6
ISI PELAJARAN:

1. Akidah

1.1 Iman fitrah manusia
1.2 Peranan iman dalam mewujudkan kekuatan jiwa,
semangat pengorbanan dan kesejahteraan hidup di
dunia dan akhirat
1.3 Islam sebagai al-Din yang membawa rahmat kepada
manusia dan alam sarwajagat.
1.4 Kejadian manusia sebagai sebahagian daripada bukti
kewujudan Allah S.W.T.
1.5 Kejadian alam sebagai tanda kekuasaan dan
kebijaksanaan Allah S.W.T.
1.6 Dosa, Pahala dan Bahagiannya.
1.7 Iman Boleh Bertambah dan Berkurang, Perkara Yang
Membatalkan Iman dan Usaha-usaha Menjauhinya.
1.8 Ma’rifatullah ( ﺔﻓﺮﻌﻣ ﷲﺍ ) dan taqlid ( ﺪﻴﻠﻘﺗ ).
1.9 Af’alulLah ( ﷲﺍ ﻝﺎﻌﻓﺃ ) af‘alul-‘ibad ( ﺩﺎﺒﻌﻟﺍ ﻝﺎﻌﻓﺃ ) menurut
Ahlu Sunnah Wal-Jamaah.
1.10 Sejarah perkembangan Ilmu Kalam.
1.11 Ayat-ayat dan Hadis-hadis mutasyabihat
sukatan pelajaran pendidikan syariah islamiah kbsm
7
2. Sejarah Perundangan Islam

2.1 Prinsip-prinsip Perundangan Islam dan
Perkembangannya pada zaman Rasulullah s.a.w.,
Sahabat, Tabi‘in, Tabi‘ tabi’in.
2.2 Perundangan Islam pada zaman penjajahan Barat.


3 Usul Fikah

3.1 Pengertian, sejarah dan kepentingan ilmu Usul Fikah.
3.2 Pengertian hukum syarak dan bahagian-bahagiannya:
Hukum Taklifi dan Hukum Wadh’i.
3.3 Dalil-dalil hukum syarak dan bahagian-bahagiannya.
3.3.1 Dalil-dalil yang disepakati sebagai hujah: al-
Quran, al-Sunnah, Ijmak dan Qias.
3.3.2 Dalil-dalil yang tidak disepakati sebagai hujah
seperti: Istihsan, Masalih al-mursalah, Istishab,
Amal Ahlil Madinah, Uruf dan Adat, Qaulu
Sahabi dan Syar‘un man Qablina.
3.4 Am dan Khas
3.5 Mutlaq dan Muqayyad.
3.6 Nasakh.

sukatan pelajaran pendidikan syariah islamiah kbsm
8
4 Ayat-ayat dan hadis-hadis hukum

4.1 Ayat-ayat hukum :
4.1.1 Tayammum:
Surah al-Nisa’, 4 : 43.
4.1.2 Qiamullail:
Surah al-Muzammil, 73 : 1 - 10
4.1.3 Puasa Ramadhan:
Surah al-Baqarah 2 : 185
4.1.4 Adab Pergaulan Dalam Rumah:
Surah al-Nur, 24 : 58 - 59
4.1.5 Memelihara Ukhuwwah Islamiah:
Surah al-Hujurat, 49 : 11 - 12.
4.1.6 Memberi Nasab Anak Angkat:
Surah al-Ahzab, 33 : 5.
4.1.7 Berbakti Kepada Dua Ibu Bapa:
Surah al-Isra’, 17 : 23 - 25.
4.1.8 Pemgurusan Harta Anak Yatim:
Surah al-Nisa, 4 : 5 - 6.
4.1.9 Peperangan Dalam Islam:
Surah al-Hajj, 22 : 39 - 41.
4.1.10 Membunuh Tanpa Sengaja dan Hukumannya:
Surah al-Nisa’, 4 : 92.

sukatan pelajaran pendidikan syariah islamiah kbsm
9
4.2 Hadis-hadis hukum
4.2.1 Mengubah Ciptaan Allah :

_ ﺩﻮ_ ﻌ_ ﺴ_ ﻣ ﹺ ﻦ_ ﺑﺍ _ ﻦ_ ﻋ _ ﺕﺎ_ ﻤ_ ﺷﺍ_ ﻮﹾ ﻟﺍ _ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ _ ﻦ_ ﻌﹶ ﻟ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ _ﻪ_ ﻨ_ ﻋ _ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ _ ﻲ_ ﺿ_ ﺭ
_ ﺕﺍ_ ﺮ_ ﻴ_ ﻐ_ ﻤﹾ ﻟﺍ ﹺ ﻦ_ ﺴ_ ﺤﹾ ﻠ_ ﻟ _ ﺕﺎ_ ﺠﱢ ﻠﹶ ﻔ_ ﺘ_ ﻤﹾ ﻟﺍ_ ﻭ _ ﺕﺎ_ ﺼ_ ﻤ_ ﻨ_ ﺘ_ ﻤﹾ ﻟﺍ_ ﻭ _ ﺕﺎ_ ﻤ_ ﺷ_ ﻮ_ ﺘ_ ﺴ_ ﻤﹾ ﻟﺍ_ ﻭ
ﻪﱠ ﻠﻟﺍ _ ﻖﹾ ﻠ_ ﺧ .
) ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ (

4.2.2 Syak Dalam Solat :

ﱠ ﻠﻟﺍ ﹸ ﻝﻮ_ ﺳ_ ﺭ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ _ ﻱﹺ ﺭ_ ﺪ_ ﺨﹾ ﻟﺍ _ ﺪﻴ_ ﻌ_ ﺳﻲﹺ ﺑﹶ ﺃ _ ﻦ_ ﻋ _ ﻪ_ ﻴﹶ ﻠ_ ﻋ _ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ_ ﺻ_ ﻪ
_ ﻡﹶ ﺃ ﺎﹰ ﺛﹶ ﻼﹶ ﺛﺃ ﻰﱠ ﻠ_ ﺻ_ ﻢﹶ ﻛ ﹺ ﺭ_ ﺪ_ ﻳ _ ﻢﹶ ﻠﹶ ﻓ _ ﻪ_ ﺗﹶ ﻼﺻﻲ_ ﻓ _ ﻢﹸﻛ_ﺪ_ ﺣﹶ ﺃ _ ﻚ_ ﺷﺍﹶ ﺫﹺ ﺇ _ ﻢﱠﻠ_ ﺳ_ ﻭ
ﹺ ﻦ_ ﻴ_ ﺗ_ ﺪ_ ﺠ_ ﺳ_ﺪ_ﺠ_ ﺴ_ ﻳ _ﻢﹸ ﺛ _ ﻦﹶ ﻘ_ ﻴ_ ﺘ_ ﺳﺍ ﺎ_ ﻣ ﻰﹶ ﻠ_ ﻋ ﹺ ﻦ_ ﺒ_ ﻴﹾ ﻟ_ ﻭ _ ﻚ_ ﺸﻟﺍ _ ﺡ_ ﺮﹾ ﻄ_ ﻴﹾ ﻠﹶ ﻓ ﺎ_ ﻌ_ ﺑ_ ﺭﹶ ﺃ
_ ﺴ_ ﻤ_ ﺧ ﻰﱠ ﻠ_ ﺻﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ﹾ ﻥﹺ ﺈﹶ ﻓ _ ﻢﱢ ﻠ_ ﺴ_ﻳ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ﹶ ﻞ_ ﺒﹶ ﻗ ﹶ ﻥﺎﹶ ﻛ ﹾ ﻥﹺ ﺇ_ ﻭ _ﻪ_ ﺗﹶ ﻼ_ ﺻ_ﻪﹶ ﻟ _ ﻦ_ ﻌﹶ ﻔ_ ﺷﺎ
_ ﻥﺎﹶ ﻄ_ ﻴ_ ﺸﻠ_ ﻟ ﺎ_ ﻤﻴ_ ﻏ_ ﺮ_ ﺗ ﺎ_ ﺘ_ ﻧﺎﹶ ﻛ ﹴ ﻊ_ ﺑ_ ﺭَ ﻷ ﺎ_ ﻣﺎ_ ﻤ_ ﺗﹺ ﺇ ﻰﱠ ﻠ_ ﺻ
) ﻢﻠﺴﻣ ﻩﺍﻭﺭ (

4.2.3 Wasiat :

ﺎ_ ﺿ_ ﺮ_ ﻣ ﹶ ﺔﱠﻜ_ ﻤﹺ ﺑ _ﺖ_ ﺿﹺ ﺮ_ ﻣ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ _ ﻪﻴﹺ ﺑﹶ ﺃ _ ﻦ_ ﻋ ﹴ ﺹﺎﱠ ﻗ_ ﻭ ﻲﹺ ﺑﹶ ﺃ ﹺ ﻦ_ ﺑ _ ﺪ_ ﻌ_ ﺳﻦﻋ
ﹺ ﺒ_ ﻨﻟﺍ ﻲﹺ ﻧﺎ_ ﺗﹶ ﺄﹶ ﻓ_ ﺕ_ ﻮ_ ﻤﹾ ﻟﺍ ﻰﹶ ﻠ_ ﻋ _ﻪ_ ﻨ_ ﻣ _ﺖ_ ﻴﹶ ﻔ_ ﺷﹶ ﺄﹶ ﻓ _ ﻪ_ ﻴﹶ ﻠ_ ﻋ _ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ_ ﺻ_ ﻲ _ ﻢﱠﻠ_ ﺳ_ ﻭ
ﱠﻻﹺ ﺇ ﻲﹺ ﻨﹸ ﺛﹺ ﺮ_ ﻳ _ ﺲ_ ﻴﹶ ﻟ_ ﻭ ﺍ_ ﲑ_ ﺜﹶ ﻛ ﹰ ﻻﺎ_ ﻣ ﻲ_ ﻟ ﱠﻥﹺ ﺇ _ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹶ ﻝﻮ_ ﺳ_ ﺭ ﺎ_ ﻳ _ﺖﹾ ﻠﹸﻘﹶ ﻓ ﻲﹺ ﻧ_ ﺩﻮ_ ﻌ_ ﻳ


sukatan pelajaran pendidikan syariah islamiah kbsm
10
_ ﺖﹾ ﻠﹸ ﻗ ﻻ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ _ ﺮﹾ ﻄ_ﺸﻟﺎﹶ ﻓ _ ﺖﹾ ﻠﹸ ﻗ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻻ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﻲ_ ﻟﺎ_ ﻣ _ ﻲﹶ ﺜﹸﻠﹸﺜﹺ ﺑ _ﻕ_ ﺪ_ ﺼ_ ﺗﹶ ﺄﹶ ﻓﹶ ﺃ ﻲ_ ﺘ_ ﻨ_ ﺑﺍ
_ ﺜﹶ ﻛ ﹸ ﺚﹸ ﻠﱡﺜﻟﺍ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﹸ ﺚﹸ ﻠﱡﺜﻟﺍ ﹾ ﻥﹶ ﺃ _ ﻦ_ ﻣ _ ﺮ_ ﻴ_ ﺧ َ ﺀﺎ_ ﻴﹺ ﻨﹾ ﻏﹶ ﺃ _ ﻙ_ ﺪﹶ ﻟ_ ﻭ _ ﺖﹾ ﻛ_ ﺮ_ ﺗ ﹾ ﻥﹺ ﺇ _ ﻚ_ ﻧﹺ ﺇ _ ﲑ
_ ﺕ_ ﺮﹺ ﺟﹸﺃ ﱠﻻﹺ ﺇ ﹰ ﺔﹶ ﻘﹶ ﻔ_ ﻧ _ ﻖ_ ﻔ_ ﻨ_ﺗ _ ﻦﹶ ﻟ _ ﻚ_ ﻧﹺ ﺇ_ ﻭ _ ﺱﺎ_ ﻨﻟﺍ ﹶ ﻥﻮﹸ ﻔﱠ ﻔﹶ ﻜ_ ﺘ_ ﻳ ﹰ ﺔﹶ ﻟﺎ_ ﻋ _ ﻢ_ﻬﹶ ﻛ_ﺮ_ ﺘ_ ﺗ
_ ﻚ_ ﺗﹶ ﺃ_ ﺮ_ ﻣﺍ ﻲ_ ﻓ ﻰﹶ ﻟﹺ ﺇ ﺎ_ ﻬ_ ﻌﹶ ﻓ_ ﺮ_ ﺗ ﹶ ﺔ_ ﻤﹾ ﻘﱡﻠﻟﺍ ﻰ_ ﺘ_ ﺣ ﺎ_ ﻬ_ ﻴﹶ ﻠ_ ﻋ .

) ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭ (

4.2.4 Memberi dan Menjawab Salam :

_ ﻪ_ ﻴﹶ ﻠ_ ﻋ _ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ_ ﺻ_ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹺ ﻝﻮ_ ﺳ_ ﺭ _ ﻦ_ ﻋ _ﻪ_ ﻨ_ ﻋ _ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ _ ﻲ_ ﺿ_ ﺭ ﹶ ﺓ_ ﺮ_ ﻳ_ ﺮ_ﻫ ﻲﹺ ﺑﹶ ﺃ _ ﻦ_ ﻋ
_ ﺪ_ ﻋﺎﹶ ﻘﹾ ﻟﺍ ﻰﹶ ﻠ_ ﻋ ﻲ_ ﺷﺎ_ ﻤﹾ ﻟﺍ_ ﻭ ﻲ_ ﺷﺎ_ ﻤﹾ ﻟﺍ ﻰﹶ ﻠ_ ﻋ _ﺐ_ ﻛﺍ_ ﺮﻟﺍ _ ﻢﱢﻠ_ ﺴ_ ﻳ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ _ ﻪ_ﻧﹶ ﺃ _ ﻢﱠﻠ_ ﺳ_ ﻭ
ﹺ ﲑ_ ﺜﹶ ﻜﹾ ﻟﺍ ﻰﹶ ﻠ_ ﻋ ﹸﻞﻴ_ ﻠﹶ ﻘﹾ ﻟﺍ_ ﻭ .
) ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ (

4.2.5 Arak :

_ ﻋ ﻲ_ ﻓ _ ﻢﱠﻠ_ ﺳ_ ﻭ _ ﻪ_ ﻴﹶ ﻠ_ ﻋ _ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ_ ﺻ_ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹸ ﻝﻮ_ ﺳ_ ﺭ _ ﻦ_ ﻌﹶ ﻟ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ _ ﻚ_ ﻟﺎ_ ﻣ ﹺ ﻦ_ ﺑ ﹺ ﺲ_ ﻧﹶ ﺃ _ ﻦ
ﹸ ﺔﹶ ﻟﻮ_ ﻤ_ ﺤ_ ﻤﹾ ﻟﺍ_ ﻭ ﺎ_ ﻬﹶ ﻠ_ ﻣﺎ_ ﺣ_ ﻭ ﺎ_ ﻬ_ ﺑﹺ ﺭﺎ_ ﺷ_ ﻭ ﺎ_ ﻫ_ ﺮ_ ﺼ_ ﺘ_ ﻌ_ ﻣ_ ﻭ ﺎ_ ﻫ_ ﺮ_ ﺻﺎ_ ﻋ ﹰ ﺓ_ ﺮ_ ﺸ_ ﻋ ﹺ ﺮ_ ﻤ_ ﺨﹾ ﻟﺍ
ﺍ_ ﻭ ﺎ_ ﻬﹶ ﻟ ﻱﹺ ﺮ_ ﺘ_ ﺸ_ ﻤﹾ ﻟﺍ_ ﻭ ﺎ_ ﻬﹺ ﻨ_ ﻤﹶ ﺛ ﹶ ﻞ_ ﻛﺁ_ ﻭ ﺎ_ ﻬ_ ﻌ_ ﺋﺎ_ ﺑ_ ﻭ ﺎ_ ﻬ_ ﻴ_ ﻗﺎ_ ﺳ_ ﻭ _ ﻪ_ ﻴﹶ ﻟﹺ ﺇ _ﻪﹶ ﻟ ﹸ ﺓﺍ_ ﺮ_ ﺘ_ ﺸ_ ﻤﹾ ﻟ .
) ﻱﺬﻴﻣﺮﺘﻟﺍﻭ ﻪﺟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﻩﺍﻭﺭ (
sukatan pelajaran pendidikan syariah islamiah kbsm
11
4.2.6 Zina :

ﻰﹶ ﻟﹺ ﺇ _ ﻪﹺ ﺑ َ ﺀﻲﹺ ﺟ _ ﲔ_ ﺣ _ ﻚ_ ﻟﺎ_ ﻣ _ ﻦ_ ﺑ _ ﺰ_ ﻋﺎ_ ﻣ _ﺖ_ ﻳﹶ ﺃ_ ﺭ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﹶ ﺓ_ ﺮ_ﻤ_ ﺳﹺ ﻦ_ ﺑ ﹺ ﺮﹺ ﺑﺎ_ ﺟ _ ﻦ_ ﻋ
ٌ ﺀﺍ_ ﺩﹺ ﺭ _ ﻪ_ ﻴﹶ ﻠ_ ﻋ _ ﺲ_ ﻴﹶ ﻟ ﹸﻞ_ ﻀ_ ﻋﹶ ﺃ _ ﲑ_ ﺼﹶ ﻗ ﹲ ﻞ_ ﺟ_ ﺭ _ ﻢﱠﻠ_ ﺳ_ ﻭ _ ﻪ_ ﻴﹶ ﻠ_ ﻋ _ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ_ ﺻ_ ﻲﹺ ﺒ_ ﻨﻟﺍ
_ ﻧ ﻰﹶ ﻠ_ ﻋ _ ﺪﹺ ﻬ_ ﺸﹶ ﻓ _ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ_ ﺻ_ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹸ ﻝﻮ_ ﺳ_ ﺭ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻘﹶ ﻓ ﻰ_ ﻧ_ ﺯ _ ﻪ_ﻧﹶ ﺃ _ ﺕﺍ_ ﺮ_ ﻣ _ ﻊ_ ﺑ_ ﺭﹶ ﺃ _ ﻪِ ﺴﹾ ﻔ
_ﻪ_ ﻤ_ ﺟ_ ﺮﹶ ﻓ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ _ﺮ_ ﺧَ ﻷﺍ ﻰ_ ﻧ_ ﺯ _ ﺪﹶ ﻗ _ ﻪ_ﻧﹺ ﺇ _ ﻪﱠﻠﻟﺍ_ ﻭ ﻻ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ َ ؟ﻚﱠ ﻠ_ ﻌﹶ ﻠﹶ ﻓ _ ﻢﱠﻠ_ ﺳ_ ﻭ _ ﻪ_ ﻴﹶ ﻠ_ ﻋ .
) ﺩﻭﺍﺩ ﻮﺑﺃﻭ ﻢﻠﺴﻣ ﻩﺍﻭﺭ (

4.2.7 Membunuh Diri :

_ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ _ ﻲ_ ﺿ_ ﺭ ﹶ ﺓ_ ﺮ_ ﻳ_ ﺮ_ﻫ ﻲﹺ ﺑﹶ ﺃ _ ﻦ_ ﻋ _ ﻢﱠﻠ_ ﺳ_ ﻭ _ ﻪ_ ﻴﹶ ﻠ_ ﻋ _ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ_ ﺻ_ ﻲﹺ ﺒ_ ﻨﻟﺍ _ ﻦ_ ﻋ _ﻪ_ ﻨ_ ﻋ
ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ _ ﻪﻴ_ ﻓ ﻯ_ ﺩ_ ﺮ_ ﺘ_ ﻳ _ ﻢ_ ﻨ_ ﻬ_ ﺟ ﹺ ﺭﺎ_ ﻧ ﻲ_ ﻓ _ ﻮ_ﻬﹶ ﻓ _ﻪ_ ﺴﹾ ﻔ_ ﻧ ﹶ ﻞ_ ﺘﹶ ﻘﹶ ﻓ ﹴ ﻞ_ ﺒ_ ﺟ _ ﻦ_ ﻣ ﻯ_ ﺩ_ ﺮ_ ﺗ _ ﻦ_ ﻣ
ﻲ_ ﻓ _ ﻪ_ﻤ_ ﺴﹶ ﻓ _ﻪ_ ﺴﹾ ﻔ_ ﻧ ﹶ ﻞ_ ﺘﹶ ﻘﹶ ﻓ ﺎ_ ﻤ_ ﺳﻰ_ ﺴ_ ﺤ_ ﺗ _ ﻦ_ ﻣ_ ﻭ ﺍ_ ﺪ_ ﺑﹶ ﺃ ﺎ_ ﻬﻴ_ ﻓ ﺍ_ ﺪﱠ ﻠ_ ﺨ_ ﻣ ﺍ_ ﺪ_ ﻟﺎ_ ﺧ
_ ﺴ_ ﺤ_ ﺘ_ ﻳ _ ﻩ_ ﺪ_ ﻳ _ﻪ_ ﺴﹾ ﻔ_ ﻧ ﹶ ﻞ_ ﺘﹶ ﻗ _ ﻦ_ ﻣ_ ﻭ ﺍ_ ﺪ_ ﺑﹶ ﺃ ﺎ_ ﻬﻴ_ ﻓ ﺍ_ ﺪﱠ ﻠ_ ﺨ_ ﻣ ﺍ_ ﺪ_ ﻟﺎ_ ﺧ _ ﻢ_ ﻨ_ ﻬ_ ﺟ ﹺ ﺭﺎ_ ﻧ ﻲ_ ﻓ _ ﻩﺎ
ﺍ_ ﺪ_ ﻟﺎ_ ﺧ _ ﻢ_ ﻨ_ ﻬ_ ﺟ ﹺ ﺭﺎ_ ﻧ ﻲ_ ﻓ _ ﻪﹺ ﻨﹾ ﻄ_ ﺑ ﻲ_ ﻓ ﺎ_ ﻬﹺ ﺑ ﹸﺄ_ ﺠ_ ﻳ _ ﻩ_ ﺪ_ ﻳ ﻲ_ ﻓ _ﻪ_ﺗ_ ﺪﻳ_ ﺪ_ ﺤﹶ ﻓ _ ﺓ_ ﺪﻳ_ ﺪ_ ﺤﹺ ﺑ
ﺍ_ ﺪ_ ﺑﹶ ﺃ ﺎ_ ﻬﻴ_ ﻓ ﺍ_ ﺪﱠ ﻠ_ ﺨ_ ﻣ .
) ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭ (

4.2.8 Berkelakuan Ganas dan Pendedahan
Aurat :

_ ﻥﺎﹶ ﻔ_ ﻨ_ ﺻ_ ﻢﱠﻠ_ ﺳ_ ﻭ _ ﻪ_ ﻴﹶ ﻠ_ ﻋ _ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠ ﻠ_ ﺻ_ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹸ ﻝﻮ_ ﺳ_ ﺭ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ﹶ ﺓ_ ﺮ_ ﻳ_ ﺮ_ﻫ ﻲﹺ ﺑﹶ ﺃ _ ﻦ_ ﻋ
ﹶ ﻥﻮ_ ﺑﹺ ﺮ_ ﻀ_ ﻳ ﹺ ﺮﹶ ﻘ_ ﺒﹾ ﻟﺍ ﹺ ﺏﺎ_ ﻧﹾ ﺫﹶ ﺄﹶ ﻛ ﹲ ﻁﺎ_ ﻴ_ ﺳ_ ﻢ_ﻬ_ ﻌ_ ﻣ _ ﻡ_ ﻮﹶ ﻗ ﺎ_ ﻤ_ ﻫ_ ﺭﹶ ﺃ _ ﻢﹶ ﻟ ﹺ ﺭﺎ_ ﻨﻟﺍ ﹺ ﻞ_ ﻫﹶ ﺃ _ ﻦ_ ﻣ
sukatan pelajaran pendidikan syariah islamiah kbsm
12

_ ﻣ _ ﺕﻼﻴ_ ﻤ_ ﻣ _ ﺕﺎ_ ﻳﹺ ﺭﺎ_ ﻋ _ ﺕﺎ_ ﻴ_ ﺳﺎﹶ ﻛ ٌ ﺀﺎ_ ﺴﹺ ﻧ_ ﻭ _ ﺱﺎ_ ﻨﻟﺍ ﺎ_ ﻬﹺ ﺑ _ﻦ_ ﻬ_ ﺳﻭُ ﺀ_ ﺭ _ ﺕﻼ_ ﺋﺎ
ﱠﻥﹺ ﺇ_ ﻭ ﺎ_ ﻬ_ ﳛﹺ ﺭ ﹶ ﻥ_ ﺪﹺ ﺠ_ ﻳ ﻻ_ ﻭ ﹶ ﺔ_ ﻨ_ ﺠﹾ ﻟﺍ _ ﻦﹾ ﻠ_ ﺧ_ ﺪ_ ﻳ ﻻ _ ﺔﹶ ﻠ_ ﺋﺎ_ ﻤﹾ ﻟﺍ _ ﺖ_ ﺨ_ ﺒﹾ ﻟﺍ _ ﺔ_ ﻤﹺ ﻨ_ ﺳﹶ ﺄﹶ ﻛ
ﺍﹶ ﺬﹶ ﻛ_ ﻭ ﺍﹶ ﺬﹶ ﻛ _ ﺓ_ ﲑِ ﺴ_ ﻣ _ ﻦ_ ﻣ _ﺪ_ ﺟﻮ_ ﻴﹶ ﻟ ﺎ_ ﻬ_ ﳛﹺ ﺭ .

) ﻢﻠﺴﻣ ﻩﺍﻭﺭ (


4.2.9 Wakaf

ﻋ ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺮﻤﻋ ﻦﺑﺍ ﻦ : ﺃ _ ﺏﺎﺻﹶ ﺃ ﺏﺎﻄﳋﺍ ﻦﺑ ﺮﻤﻋ ﻥ
ﹶ ﻓ ،ﺮ_ ﺒ_ ﻴ_ ﺨﹺ ﺑ ﺎ_ ﺿﺭﹶ ﺃ ،ﺎ_ ﻬﻴ_ ﻓ _ﻩ_ﺮ_ ﻣﹾ ﺄ_ ﺘ_ ﺴ_ ﻳ ﻢﱠ ﻠ_ ﺳ_ ﻭ _ ﻪ_ ﻴﹶ ﻠ_ ﻋ ﷲﺍ ﻰﱠ ﻠ_ ﺻﻲﹺ ﺒ_ ﻨﻟﺍ ﻰ_ ﺗﹶ ﺄ
ﹶ ﻝﺎﹶ ﻘﹶ ﻓ : ﻂﹶ ﻗ ﻻﺎ_ ﻣ ﺐﺻﺃ ﱂ ،ﺮ_ ﺒ_ ﻴ_ ﺨﹺ ﺑ ﺎ_ ﺿ_ ﺭﹶ ﺃ ﺖﺒﺻﺃ ﻲ_ ﻧﹺ ﺇ ،ِ ﷲﺍ ﹶ ﻝﻮ_ ﺳ_ ﺭ ﺎ_ ﻳ
ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ ؟_ ﻪﹺ ﺑ _ﺮ_ﻣﹾ ﺄ_ ﺗ ﺎ_ ﻤﹶ ﻓ ،ﻪﻨﻣ ﻱﺪﻨﻋ ﺲﻔﻧﺃ ) : ﺎﻬﻠﺻﺃ _ ﺖ_ ﺴ_ ﺒ_ ﺣ _ ﺖﹾ ﺌ_ ﺷﹾ ﻥﹺ ﺇ
ﺎ_ ﻬﹺ ﺑ _ ﺖﹾ ﻗ_ ﺪ_ ﺼ_ ﺗ_ ﻭ .( ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ : _ ﻕ_ ﺪ_ ﺼ_ ﺘﹶ ﻓ _ﺮ_ ﻤ_ﻋ ﺎ_ ﻬﹺ ﺑ : _ﺐ_ ﻫﻮ_ ﻳ ﻻﻭ _ ﻉﺎ_ ﺒ_ ﻳ ﻻ _ ﻪ_ﻧﹶ ﺃ
،ﹺ ﺏﺎﹶ ﻗ_ ﺮﻟﺍ ﰲﻭ ،ﻰ_ ﺑ_ ﺮﹸ ﻘﻟﺍ ﰲﻭ ،ﺀﺍ_ ﺮﹶ ﻘﹸﻔﻟﺍ ﰲ ﺎ_ ﻕﺪﺼﺗﻭ ،ﹸ ﺙ_ ﺭﻮ_ ﻳ ﻻﻭ
ﺎﻬﻴﻟﻭ ﻦ_ ﻣ ﻰﹶ ﻠ_ ﻋ _ ﺡﺎ_ ﻨ_ ﺟ ﻻ ،_ ﻒ_ ﻴ_ ﻀﻟﺍﻭ ،ﹺ ﻞﻴﹺ ﺒ_ ﺴﻟﺍ _ ﻦﺑﺍﻭ ،ِ ﷲﺍ ﹺ ﻞﻴﹺ ﺒ_ ﺳﰲﻭ
ﻝﻮﻤﺘﻣ ﺮ_ ﻴﹶ ﻏ ﻢﻌﻄﻳﻭ ،_ ﻑﻭ_ ﺮ_ ﻌ_ ﻤﹾ ﻟﺎﹺ ﺑ ﺎ_ ﻬ_ ﻨ_ ﻣ ﹶ ﻞﹸﻛﹾ ﺄ_ ﻳ ﹾ ﻥﹶ ﺃ . ﹶ ﻝﺎﹶ ﻗ : ﹶ ﻓ ﻪﺑ ﺖﺛﺪﺤ
ﻝﺎﻘﻓ ،ﻦﻳﲑﺳﻦﺑﺍ : ﻻﺎﻣ ﻞﺛﺄﺘﻣ ﲑﻏ .
) ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ (
sukatan pelajaran pendidikan syariah islamiah kbsm
13

5 Fikah.

5.1 Ibadat Haji dan Umrah:
5.1.1 Sejarah, Konsep dan Kepentingan.
5.1.2 Cara Pelaksanaan Ibadat Haji dan Umrah.
5.1.3 Niabah Haji.
5.1.4 Pengurusan Haji di Malaysia.
5.2 Sembelihan, Kurban dan Akikah.
5.2.1 Sembelihan.
5.2.2 Kurban.
5.2.3 Akikah.
5.3 Muamalat Dalam Islam:
5.3.1 Prinsip dan Kepentingan Muamalat Dalam
Islam.
5.3.2 Pengenalan Kepada Muamalat Dalam Islam:
a. J ual beli dan Khiyar
b. Bai Salam
c. Syarikat
d. Mudharabah
e. Al-Bai bi Thamani Ajil
f. Al-Wadiah
g. Al-Rahn
h. Takaful
i. Sahamsukatan pelajaran pendidikan syariah islamiah kbsm
14

5.4 Perkahwinan:
5.4.1 Hukum, Kaifiat dan Hikmahnya.
5.4.2 Tanggungjawab suami isteri, nafaqah, mut‘ah
dan hadanah.
5.4.3 Talaq, ruju‘, ‘idah, fasakh, khulu‘, nusyuz, zihar
dan poligami.
5.5 Peranan Mahkamah Syariah di Malaysia dalam
pentadbiran undang-undang kekeluargaan Islam.
5.6 Konsep kehakiman dalam Islam dan organisasinya.
5.7 J enis-jenis kesalahan, hukumannya dan kuasa
pengampunan.

memperkembang dan melahirkan insan yang mengetahui dan memahami ‘Ulum Syariah secara lebih meluas dan mendalam supaya menjadi muslim berilmu.sukatan pelajaran pendidikan syariah islamiah kbsm konstruktif ditonjolkan untuk mengelakkan perselisihan dan keraguan bagi memantapkan akidah. berperibadi mulia dan berupaya menunaikan tanggungjawab sebagai hamba dan Khalifah Allah yang bertaqwa. beramal soleh. prinsip. Melalui mata pelajaran ini adalah diharapkan murid akan mendapat peluang yang lebih luas untuk mendalami ilmu-ilmu tersebut dan menghayatinya. Bidang Sejarah Perundangan Islam dan Usul Fikah memberi tumpuan terhadap konsep. 2 . MATLAMAT Matlamat Pendidikan Syariah Islamiah yang berlandaskan al-Quran dan al-Sunnah adalah untuk membentuk. sejarah dan kaedah yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Bidang Ayat-ayat hukum dan Hadis-hadis hukum memberi penekanan tentang cara bagaimana fukaha mengeluarkan hukum daripadanya serta kaedah-kaedah yang berkaitan. Sementara bidang Fikah memberi penekanan kepada hukum-hukum Islam tentang tajuk-tajuk tertentu. beriman.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->