BAB 9 PergerakanBumi di DalamSistemSuria

9.1 PengaruhPergerakanBumiTerhadapCuaca Dan Iklim

PutaranBumi PancaranMatahari

1. Bumiberputarpadapaksinyadaribaratketimur . 2. 2. Bumimembuatsatuputarandalammasa24jam . 3. Putaranbumimenyebabkan : a) Siang danmalam b) Air pasangsurut c) Pembiassan angina lazim

2 CuacadanIklim di Malaysia a)Suhuharian b)Puratasuhu c)Julatsuhutahunan d) Suhuharian 27 27. Putaranbumimengelilingimatahrimengakibatkan : a) Kejadianempatmusim yang nyata di kawasanzonsederhana b) Siang danmalam yang tidaksamapanjang c) Kedudukanmataharipadawaktutengahariberbezamengikuttem pat 9.PeredaranB i B i eredarmengelilingimatahari B mimembuat atuperedarandalammasasetahunatau 365 ¼ hari .3C . 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful