Teguhkan tekad Menuju Allah

Berjalan menuju Allah ;
2. Berpindah dari jiwa yang tidak bersih (kotor) kepada jiwa yang bersih. 3. Berpindah dari akal yang tidak mengikut syarak menuju tunduk kepada syarak. 4. Berpindah dari hati yang kafir, munafiq, fasiq, kepada hati yang tenang lagi selamat. 08/16/08 H. Mas'oed Abidin 1 5. Berpindah dari ruh yang tidak

َّ ‫الن َّفس الحي َوانِي‬ ْ ‫َ َ ة‬ ُ ُ
Pencemaran jiwa
karena ada berbagai dorongan untuk pemenuhan kehendak tubuh dan jasad lahiriyah semata (hedonist).

‫ ( ال ّوْ ُ الح َ َا ِي‬Ruh hayawani( ‫ر ح َيو ن‬

‫ن س يو ّة‬ ُ ‫ال ّفْ ُ الحَ َ َانِي‬
dipunyai manusia dan binatang
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 2

Zikrullah, yakni mengingati Allah dengan tauhid uluhiyah
1. Jiwa yang beriman (tauhid) pasti jauh dari sikap mengikuti hawa nafsu, 2. Jiwa yang beriman mesti memiliki rasa takut, kasih dan sayang kepada Allah, 3. Jiwa yang beriman mempunyai perasaan yakin, percaya, harap, tawakkal dan pasrah kepada ketentuan Allah
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 3

Menjaga kesuburan Nafs yang teratur,  Ibadah
 Amalan di kerjakan sepanjang masa,  Bersungguh-sungguh selama hayat,  Menghadiri majlis-majlis ta’lim,  Memperbanyak zikrullah setiap waktu,  Membaca al-Qur’an,  Shalat sunnat malam (tahajjud),
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 4

‫حب من ال‬ Dicintai Allah

‫إخلص‬ ‫النية‬ Ikhlas Niat

‫الح‬ ‫سان‬
‫مراقبة الله‬

‫أجر من ال‬ Pahala dr Allah

‫نصر من ال‬ Bantuan Allah
08/16/08

‫إحسان‬ ‫العمل‬ Baik Amal

‫إحسان إتقان العمل‬ Diyakini ‫النية‬ Baik Cita Ungkapan Indah Istighfar/Ta H. Mas'oed Abidin ubah ‫إحسان الله‬
5

Jalan menyucikan jiwa hanya dengan zi krulla h

Melakukan tazkiyah nafs memerlukan kawan yang sama mengingatkan (tafahum) dan bantu-membantu dalam masalah yang dihadapi (ta’awun).
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 6

ْ ‫اَل َ ب ِذك‬ ‫ِ ر الله‬ ِ ِ ُ ‫تَطْمئ ِن القل‬ ُّ َ ‫ُ وب‬ ْ

Me la kuk an tazkiyah an Nafs tid ak bo le h berd am pin ga n deng an k eja hata n dan p engiku t h awa nafsu y ang tid ak bera da b so pan kepa da A llah
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 7

‫‪Melakukan muhasabah diri‬‬

‫80/61/80‬

‫َّ‬ ‫ياأيَ‬ ‫َ ُّهَا الذِين ءَامنُوا‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ات َّقوا الله وَلْتَنْظ ُ‬ ‫ر‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ن َفس ما قَد َّ‬ ‫مت لِغَد‬ ‫َ ْ‬ ‫ْ ٌ َ‬
‫‪H. Mas'oed Abidin‬‬

‫8‬

Merawat hati dalam tazkiyah nafs dengan bersih niat, akidah dan ibadah
1. Membanyakkan bersedekah 2. Tidak mementingkan diri sendiri 3. Bertaqwa kepada Allah 4. Melaksanakan suruhan dan laranganNya. 5. Merenungkan amalan yang telah dilakukan 6. Menjadikan jiwa insaf 7. Memikirkan kewajiban yang sudah dilalaikan. 8. Membersihkan diri dengan aqidah tauhid
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 9

Mujahadah al-nafs dengan adab yang mesti di patuhi dengan sabar dan ikhlas
menghalang al-nafs dari yang bukan haknya dan memberikan hak orang lain

Mujahadah al-Nafs

‫وي عم ن طع م عل حب م ك ن ويت م َ س ر‬ ً ‫َ ُطْ ِ ُو َ ال ّ َا َ َ َى ُ ّهِ ِسْ ِي ًا َ َ ِي ًا وأَ ِي‬
Dan mereka (orang abrar) memberikan yang di sukai kepada orang makanan ,miskin .anak yatim dan orang yang di tawan
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 10

َّ ‫وَالذِين جاهَدُوا فِينَا‬ َ َ َّ َ ‫لَنَهْدِيَنَّهُم سبُلَنَا وَإ ِن الله‬ ّ ُ ْ َ ‫ل َمعَ ال ْمحسنِين‬ َ َ ِ ْ ُ

“Dan orang-orang yang bekerja sungguh-sungguh pada (jalan) kami, sesungguhnya kami akan pimpin mereka di jalan-jalan kami: dan sesunggunya Allah beserta orang-orang yang berbuat kebaikan”
(QS. Al-Ankabut, ayat 69)
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 11

Mensyukuri Nikmat Allah
Daerah kita terkenal daerah yang kaya dengan Minat sumber alam. Sumber Daya Alam (natural resources) belum seluruh di Tradisi olah. Budaya Dapat mendukung suatu 08/16/08 H. Mas'oed Abidin pertumbuhan

Ishlahul Ummah Gerakan Ihsanisasi SDA Ulayat Akhlaq

Iman

12

Gerakan Ishlah
1. Ishlah an-nafsi,
yaitu perbaikan kualitas diri sendiri, “Mulailah dari diri sendiri, kemudian lanjutkan kepada keluarga dan teruskan kepada pembinaan lingkunganmu”, (Al Hadist( masyarakat, menyangkut keluarga, hubungan sosial masyarakat, sosial ekonomi, kebudayaan dan pembinaan lingkungan dan pembangunan yang berkesinambungan.
H. Mas'oed Abidin

2. Islah al-ghairi yaitu perbaikan kualitas

08/16/08

13

Bahaya tidak Menggunakan Hati

َّ ‫ول َقدذَرأْنَال ِجهن‬ ‫ َ َ مكَثِيرا‬ َ ْ َ َ  ً َ ْ ‫منال‬ ‫والن ْس‬‫ جن‬ َ ِ َ ِّ ِ ِ
Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah)
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 14

َ ‫ولَهم أ‬ ‫َ ُ ْ عْي ُن ل يُب ْصرون‬ َ ُ ِ ٌ ‫بِهَا‬ َ ‫وَلَهُم ءَاذ‬ ‫ان ل‬ ٌ ْ ‫ي َسمعُون بِهَا‬ َ َ ْ
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 15

Dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah).

َ ‫أُولَئ ِك كَال‬ ْ َ َ ‫ن ْعام‬ َ ِ ُ‫ب َل هم أ َضل‬ ّ َ ُ ْ ْ ُ‫أ‬ َ‫ولَئ ِك‬ ‫هم‬ ُ ُ ُ ‫ال ْغافل‬ ‫َ ِ ون‬ َ Mereka itu sebagai binatang
08/16/08

ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orangorang yang lalai.
H. Mas'oed Abidin

16

Taqar rub Ilaa A ll ah

melatih nafs annatiqah ‫النفس الناطقة‬

Mendekatkan diri kepada Allah dengan tauhid rububiyah, ibadah,

08/16/08

H. Mas'oed Abidin

menjadi nafs al muthmain-nah ‫النفس المطمئنة‬
17

َّ ‫ت َقشعِر من ْه جلُود ُ الَّذِين ي َخشوْن رب‬ ‫َ ْ َ َ َ هُم‬ ُ ُ ِ ُّ َ ْ ْ َّ ‫ث ُم تَلِين جلُودُهُم وَقُلُوبُهُم إِلَى ذِكْر‬ ُ ُ ْ ْ ِ َّ ِ‫الله‬

Gem ent ar kar enany a (mendengar ay at al -Qur’an) kul it or ang yang ta ku t akan kebesar an Tuhanny a, (takut kepada Al lah), kemudi an menj adi tenang tubuh dan hati mer eka k eti ka mer eka mengi nga ti (kesempur naan) 08/16/08 H. Mas'oed Abidin 18 All ah. ”

Bila sesorang mendapat kurnia Allah, maka dia akan memiliki kearif an

atau dhawq dan kesempurnaan sifat akhlaq. Dia akan tumbuh menjadi insan yang memiliki visi duniawi dan ukhrawi, memiliki kearifan dan hikmah.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 19

 Dengan hikmah dan kearifan ْ ‫أُدْع إلى سبِيل رب ّك بالحك‬ َ ‫ِ مة‬ ُ َ َ ِ ‫و الموعظَة ال ْحسن َة و‬ ِ ْ َ ِ َ َ ِ َ َ
Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 20

َ ‫جادلهم بالتَّي هي أ‬ ... ‫حسن‬ ِ ُ َ ْ ْ ُ ِ َ

Sifat Rabbaniah
tegak di landasan pengenalan (makrifat) dan pengabdian (`ubudiah) kepada Allah 1. peningkatan ilmu pengetahuan, 2. pemantapan pengajaran, 3. menanamkan akhlak, 4. memberikan nasehat, 5. amar ma’ruf (social support),
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 21

Upaya Menguatkan Akidah ummat
NILAI AMAL Akidah / Nawaitu

Masyarakat Muslim

Ukhuwwah

Social Support Amar Makruf

Social Control
Nahyun Anil Munkar‘

08/16/08

H. Mas'oed Abidin

22

TAZKIYAH AN

Amal Salih, Zikrullah, dan
08/16/08

NAFS

Ilmu yang benar
H. Mas'oed Abidin

23

Derajat bangsa ditentukan oleh Ilmu dan Implementasi

‫ولِك ُل دَرجات مما عملُوا‬ ِ َ َّ ِ ٌ َ َ ٍّ َ َ ‫ولِي ُوفي َهم أ َعمال َهم وهم‬ ‫ْ َ ُ ْ َ ُ ْ ل‬ ْ ُ ِّ َ َ ‫يُظْل َمون‬ َ ُ
Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan 08/16/08 H. Mas'oed Abidin agar Allah mencukupkan bagi mereka 24

menginginkan akhirat juga dengan ilmu, dan yang menginginkan keduanya, dengan ilmu
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 25

ِ‫َو مَن ْ أَرَادَ ا د ّ ْي َعَله‬ ‫ل ُنَا ف َي‬ ْ َ ‫بال ْعلْم, و من أ‬ ‫ِ ِ ِ َ َ ْ رادَ الخرة‬ ِ َ ِ َ َ ‫فعلَي ْه بِال ْعلْم, و من أ َرا‬ ‫ِ ِ َ َ ْ َ د‬ َ َ َ Siapa yang menginginkan kebahgiaan dunia ‫بِال ْعلْم‬dengan ilmu, siapa yang ‫هما َ فعلَي ْهما‬ ِ diperoleh َ ِ َ َ ُ ِ

Sabda Rasulul lah SAW , dal am menghadapi segala tant angan dari berbagai penj uru ,

“Wahai kaum muslimin, bersiap-siaplah karena perkara ini sangat serius”.

1. Siap sedia karena saat kepergian sudah dekat. 2. Siapkan perbekalan karena perjalanan jauh. 3. Kurangi beban, karena di depan menantang rintangan sangat sulit, kecuali bagi H. Mas'oed Abidin orang yang ringan 08/16/08 26

Wahai manusia, sesungguhnya menjelang hari kiamat akan terjadi berbagai peristiwa yang sangat gawat. Dan berbagai bencana yang besar.

1.Dan akan terjadi pula saat-saat yang kritis di mana kelompok orang-orang zhalim mulai berkuasa, dan orang-orang fasik memegang kedudukan penting. 2.Sementara itu orang-orang yang menyeru kepada kebaikan akan ditindas, sebaliknya orang-orang yang mencegah kepada 08/16/08 H. Mas'oed Abidin 27 kemungkaran mendapat tekanan.

Oleh karena itu bersiap-siaplah untuk menghadapi semua itu
6. Dengan bekal iman yang sangat cukup. 7. Perbanyaklah amal shaleh, 8. Paksa dirimu untuk mentaati Allah, 9. Sabarlah dalam menghadapi kesulitan, niscaya kalian akan 08/16/08 H. Mas'oed Abidin mendapatkan ganjaran sorga 28

IHSAN
1. Setia kepada Allah 2. Taat pada ajaran tauhid, 3. Cinta sejati (mahabbah) kepada Allah

 Fenomena kekuatan Mukminin  Ujian terhadap krisis
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 29

‫حب من الله‬
‫‪Dicintai Allah‬‬

‫أجر من الله‬

‫إخلص‬ ‫النية‬ ‫‪Ikhlas‬‬ ‫‪Niat‬‬ ‫إ‬

‫الحسا‬ ‫ن‬
‫مراقبة الله‬
‫إحسان النية‬
‫‪Baik Cita‬‬

‫‪Pertolongan Allah‬‬
‫80/61/80‬

‫تقا إحسان العمل‬ ‫‪Pahala Baik Amal‬‬ ‫ن‬ ‫الع‬ ‫مل‬ ‫نصر من الله‬ ‫‪ Am‬الداع‬ ‫جودة‬
‫‪Seruan‬‬ ‫‪al‬‬ ‫‪H. Mas'oed Abidin‬‬ ‫‪Indah‬‬ ‫‪Yak‬‬

‫إحسان الله‬
‫03‬

َ َ ِ َ َ ‫من حل ِّه و أَن ْفقه فى حقه أَثَاب َه الله عل‬ ‫ُ َ ي ْه و‬ ِ ُ َ َ ِ ْ ِ ِ ِ ِّ َ ُ ‫أ َوردَهُ جنَّت َه و من اكْت َسب في ْها مال ً من غي ْر‬ ْ َ َ ُ َ َ َ ِ َ َ َ ْ ِ َ ْ ِ َّ َ ّ ‫حل ِّه و أَن ْفقه فى غي ْر حقه أحله الله دَار‬ ِ ُ َ َ ُ ُ َ ِ ِ َ ِ َ َ َ ِ ِ ‫الهوان و رب مت َخوض فى مال الله و‬ ِ ٍ ِّ َ ُ َّ ُ َ ِ َ َ ِ َ َ ِ
Dunia itu manis dan hijau. Siapa yang berusaha memperoleh harta di dunia di jalan yang halal dan ‫(ابن عمر‬ membelanjakannya menurut patutnya, niscaya orang itu diberi pahala oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga-Nya. Siapa yang mengusahakan harta di dunia tidak di jalan yang halal dan dinafkahkannya tiada menurut patutnya, niscaya Allah akan menempatkan orang itu di kampung 08/16/08 H. Mas'oed Abidin 31 kehinaan. Tidak sedikit orang yang menyelewengkan harta Allah dan Rasul-Nya

َ

‫رسول ِه ل َه النَّار ي َوم القيَامة. )رواه البيهقي عن‬ ِ َ ِ َ ْ َ ُ ِ ْ ُ َ

‫‪Melakukan‬‬ ‫‪muhasabah diri‬‬

‫80/61/80‬

‫َّ‬ ‫ياأيَ‬ ‫َ ُّهَا الذِين ءَامنُوا‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ات َّقوا الله وَلْتَنْظ ُ‬ ‫ر‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ن َفس ما قَد َّ‬ ‫مت لِغَد‬ ‫َ ْ‬ ‫ْ ٌ َ‬
‫‪H. Mas'oed Abidin‬‬

‫23‬

Merawat hati di dalam rangka tazkiyah nafs dilakukan dengan membersihkan niat, akidah dan ibadah 1. Membanyakkan bersedekah agar tidak mementingkan diri sendiri. 2. Bertaqwa kepada Allah dengan melaksanakan suruhan dan menjauhi laranganNya. 3. Merenungkan amalan yang telah dilakukan agar jiwa menjadi insaf. 4. Memikirkan kewajiban yang dilaksanakan atau yang sudah dilalaikan. 08/16/08 H. 5. MembersihkanMas'oed Abidin dan aqidah 33 diri dari

Mujahadah al-nafs terutama melakukan berbagai adab yang mesti dipatuhi dengan kesabaran dan keikhlasan. Mujahadah al-Nafs bermaksud menghalang al-nafs dari yang bukan haknya dan memberikan hak orang lain.

Dan mereka (orang abrar) memberikan makanan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang 08/16/08 H. Mas'oed Abidin ditawan. (Al-Insan, 8)

َ ‫ويُطْعمون الطَّعام عل‬ ‫َ َ َ ى حب ِّه‬ ِ ُ َ ُ ِ َ ‫مسكِينًا ويَتِيما وأ َسير‬ ْ ِ َ ً ِ َ ً

34

Menghapus maksiat dari hati, hanyalah dengan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

bertaubat.

Bertaubat terus-menerus. Sembahyang fardhu berjemaah Selau memelihara rwuduk Makan minum yang halal.. Dikurangkan tidur Selalu Taqarrub Ilaa Allah kepada Allah Selalu menjaga niat untuk menghampirkan diri kepada Allah dan mendapatkan redha-Nya.
H. Mas'oed Abidin 35

08/16/08

Bahaya tidak Mempergunakan Hati

ْ‫ول َقد ذ َرأن‬ ‫َ َ ْ َ َا ل ِجهَن َّم كَثِيرا‬ َ َ ً ‫من ال ْجن وَالِن ْس لَهُم‬ ْ ِّ ِ َ ِ ِ Dan‫ب‬sesungguhnya Kami ‫قُلُو‬ ‫ِهَا‬neraka ُ‫ ب ل ي َفقه‬jadikan untuk ‫ ون‬Jahannam ٌkebanyakan dari َ ْ َ isi
jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah)
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 36

َ ‫ولَهم أ‬ ‫َ ُ ْ عْي ُن ل يُب ْصرون‬ َ ُ ِ ٌ ‫بِهَا‬ َ ‫وَلَهُم ءَاذ‬ ‫ان ل‬ ٌ ْ ‫ي َسمعُون بِهَا‬ َ َ ْ
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 37

Dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah).

َ ‫أُولَئ ِك كَال‬ ْ َ َ ‫ن ْعام‬ َ ِ ُ‫ب َل هم أ َضل‬ ّ َ ُ ْ ْ ُ‫أ‬ َ‫ولَئ ِك‬ ‫هم‬ ُ ُ ُ ‫ال ْغافل‬ ‫َ ِ ون‬ َ Mereka itu sebagai binatang
08/16/08

ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orangorang yang lalai.
H. Mas'oed Abidin

38

Etika Muslim profesional

Tanggungjawab Terhadap Allah

08/16/08

H. Mas'oed Abidin

39

Tanggungjawab Terhadap Diri

08/16/08

H. Mas'oed Abidin

40

Tanggungjawab kepada ilmu

08/16/08

H. Mas'oed Abidin

41

Tanggungjawab Terhadap Profesi

.
‫( )رواه مسلم و أحمن و الترمذي و النسائي و ابن ماجة‬
Barangsiapa yang menyunnahkan suatu sunnah 08/16/08 H. Mas'oed Abidin 42 yang baik di dalam Islam, maka dia mendapatkan

Tanggungjawab Terhadap Masyarakat

08/16/08

H. Mas'oed Abidin

43

Tanggungjawab Terhadap Sejawat

08/16/08

H. Mas'oed Abidin

44

Tanggungjawab Terhadap Rumah Tangga

08/16/08

H. Mas'oed Abidin

45

Kekayaan
(iman, harta dan ilmu) sumber

kekuatan
membangun

sikap
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 46

Sikap ikhlas
1. Mencari ridha Allah ُ ‫سيَأْتِي عَلَيْك ُم زمان، ل َ يَك‬ ٌ‫وْن فِيْهِ شيء‬ ٌ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ‫أَعز من ثَلَثَة درهم حل َل أَو أ َخ يستأن‬ ‫ٍ ِ ْ َ ٍ َ ٍ ْ ٍ ُ ْ َ َس بِه‬ ِ ُ ِ ُّ َ ْ ُ‫أَوْ سنَّةٍ يُعْمل‬ ‫َ بِهَا‬ ُ
‫ خذيفة‬datang padamu suatu masa yang dimasa itu tidak akan ‫()رواه الطبراني عن‬ “Akan
lebih sulit dari tiga perkara: Dirham (uang( yang halal, teman yang dipercayai kejujurannya, dan kebiasaan baik (sunnah( yang dikerjakan orang”
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 47

َ enunt ut ْ‫دُّنْيَا له‬ ُّ ‫د‬ti dak m‫لِهَا، من أ َخ‬puj ian, ‫دَعُوا ال‬ ‫َ ْ َ ذ َ من ال نْيَا‬ َ ِ

2. Menghi ndar i uj ub, ti dak riya dan

َ ‫فَوْقَ ما يَك ْفيْهِ أ َخذ َ حت ْفه وَ هُوَ ل‬ ‫ي َشعُر‬ ِ َ ُ َ َ َ ُ ْ

“Biarkanlah dunia itu untuk ( ‫)رواه ابن لل عن أنس‬ahli dunia. Siapa yang mengambil dari dunia ini lebih dari cukup, niscaya
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 48

kelebihan itu akan menyebabkan matinya, sedang dia tiada sadar”

3. Layak dal am memi mpi n, ti dak cer oboh dan ti da k gegabah, ُ ‫يَاأَيُّهَا الَّذِين ءَامنُوا من ي َرتَد َّ منْك‬ ‫ِ م ع َن دِينِه‬ ِ ْ َ ْ ْ ْ َ َ

َّ َ ُّ ‫فَسوْف يَأْتِي الل َّه ب ِقوْم ٍ ي ُحبُّهُم وَي ُحب‬ َ ُ َ ٍ‫ِ ون َه أذِلة‬ َ ْ ِ ُ َّ ِ َ ِ ُ َ‫عَلَى ال ْمؤ ْمنِين أ َعزةٍ عَلَى الْكا‬ ‫فِرِين ي ُجاهِدُون‬ َ َ َ َ‫فِي سبِيل اللَّهِ وَل ي َخافُون لَوْمة لئِم ٍ ذَل ِك‬ ُ ْ ‫فَضل‬ َ َ َ َ ِ َ َّ َّ َ ْ ‫اللهِ يُؤْتِيهِ من ي َشاءُ وَالله وَاسعٌ عَلِيم‬ ِ ٌ Hai orang-orang yang beriman, َ barangsiapa di antara kamu ُ

yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki08/16/08 49 Nya, dan Allah MahaH. Mas'oed Abidin Luas (pemberian-Nya( lagi Maha Mengetahui. (QS.al Maidah, 5:54(

‫الدُّنْيَا دَار من ل َ دَار ل َه و‬ َ ُ َ ْ َ ُ ‫مال من ل َ مال ل َه وَ لَهَا‬ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ‫ي َجمعُ من ل َ ع َقل ل‬ .‫ْ َ ه‬ ُ ْ َ َ ْ
‫()رواه أحمد عن السيدة عائشة‬
“Dunia ini adalah kampung yang tidak mempunyai kampung, harta orang yang tidak mempunyai harta dan dikumpulkan oleh orang yang tidak mempunyai 08/16/08 H. Mas'oed Abidin 50 akal”

4. Sabar at as cobaan Al lah, Syukur at as ni kmat Al lah ,

1. Mengej ar amal an yang bermanf aat,

َ‫أ َربَعٌ من الش‬ َ ‫ّ قاءِ: جموْد ُ العَي ْن، و‬ ُ ُ َ ْ َ ِ ُ ‫قَسوَةُ القل ْب، وَ ال ْحرص وَ طُوْل‬ ْ ُ ْ ِ ِ َ َ ‫(ال‬ ‫مل. )رواه أبو نعيم عن أنس‬ ِ َ

”Empat pokok celaka (malang(: beku mata (tidak bisa menangis(, kasat hati, loba tamak dan panjang angan-angan”
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 51

6. kore ksi d iri dan bers ih d iri (is tig hfa r), disiplin , is tiq amah (k onsisten bertin dak),

ْ ‫الدُّنْيَا ملْعُوْن َة، ملْعُوْن ما فِيْهَا إِل َّ ذِك‬ ‫ر‬ َ ٌ َ ٌ َ َ ِّ ‫اللهِ وَ ما وَالَه ُ وَ عَال ِما أَوْ متَعَل‬ .‫ُ ما‬ ً ً َ
‫()رواه الطبراني عن ابن مسعود‬
“Dunia ini terkutuk, terkukut apa yang ada di dalamnya, kecuali mengingati Allah dan apa yang berhubungan dengan itu, orang yang berpengetahuan atau orang yang belajar” 08/16/08 H. Mas'oed Abidin 52

7. Qanaah.

َّ ُ ‫أ َخشى ما خشي ْت عَلَى أ‬ َ ْ ‫متي: كِب َر‬ ُ ِ َ َ ُ ِ ‫البَط ْن، وَ مدَاوَمة النَّوْم ِ وَ الك َسل و‬ ُ َ ُ َ ِ َ ِ
‫)رواه الدار قطنى عن‬ ‫(جابر‬
“Yang paling aku cemaskan bahayanya
terhadap umatku ialah: Besar perut (banyak makan(, banyak tidur, malas dan lemah keyakinan.” 08/16/08 H. Mas'oed Abidin 53

.‫ضعْف الي َقي ْن‬ ُ َ ِ ِ

Akhlak Karimah
Hidupkan prinsip musyawarah, Rapatkan mana yang rengggang, Selesaikan mana yang kusut, Ganti mana yang lapuk, Seimbang hidup bermasyarakat,
H. Mas'oed Abidin

08/16/08

54

‫‪Kesaudaraan Islam‬‬
‫َلف‬ ‫تأْ ِيْ ُ‬ ‫قل ب‬ ‫‪‬ال ُُو ِ‬ ‫‪ٍٍSeh ati‬‬
‫ف‬ ‫تَأْلِيْ ُ‬ ‫ْ ر‬ ‫‪‬الَفكَا ِ‬

‫الخوة السلمية‬ ‫الخوة السلمية‬
‫َ َ ِ ّا‬ ‫جسدي‬ ‫‪Fisik‬‬
‫فَرْد ّا‬ ‫ِي‬

‫قَـلْ ِ ّا‬ ‫بي‬ ‫‪Rasa‬‬

‫‪Individu‬‬

‫‪Pribadi‬‬ ‫‪Utuh‬‬ ‫‪Saling‬‬ ‫‪Menjaga‬‬

‫َلف‬ ‫تأِْيْ ُ‬ ‫ل رد‬ ‫ا ِفْ َا ِ‬

‫ّع ون ف ري‬ ‫ت لف‬ ‫الت َا ُ ُ ِكْ ِ ّا ال ّآُ ُ‬ ‫‪Mi si Karsa Gerak‬‬
‫ع َ ِ ّا‬ ‫َملي‬ ‫‪Kar ya‬‬

‫‪Sat u‬‬ ‫‪visi‬‬

‫ّع ر‬ ‫تف ُم‬ ‫ا ِتْ َا ُ الت َا ُف فِكْرِيّا ال ّ َاه ُ‬ ‫لصل‬ ‫‪Pend e‬‬ ‫‪Id e Fikir kat an Jaringan‬‬
‫نفْ ِ ّا‬ ‫َ سي‬ ‫‪Jiw a‬‬
‫َمَا ِ ّا‬ ‫ج عي‬

‫ت ُل‬ ‫ال ّكَاف ُ‬

‫‪‬‬ ‫ت حد‬ ‫َوْ ِيْ ُ‬ ‫توحيد‬ ‫َ ل‬ ‫الصف 80/61/80 العمَ ِ‬
‫(0)‬ ‫(1)‬

‫‪Sat u‬‬ ‫‪ger ak‬‬
‫‪H. Mas'oed Abidin‬‬ ‫55‬

‫ت ِْ ف‬ ‫َأليْ ُ‬ ‫مل‬ ‫‪‬الَعْ َا ِ‬

‫‪Ke lomp ok‬‬

 shiddiq (lurus, transparan),  amanah (jujur),  tabligh (dialogis),  fathanah (ilmiah),  tauhidiyah  percaya akhirat.  disiplin ibadah (taat syari’at).  optimis luasnya alam (rezki dari Allah ). 08/16/08 56  kesaudaraan H. Mas'oed Abidin mendalam (mu-akhah)

Strukturisasi ruhaniyah

َ‫واذْك ُروا إذ ْ أن‬ ‫ِ ْت ُم قَلِيل مست َضعَفون فِي‬ َ ُ ْ ْ ُ ٌ ْ َ ُ َّ َ‫الرض ت َخافُون أ َن يَت َخطفك ُم الن ّا‬ ‫س‬ َ ِ ْ ْ َ ُ َ َ ُ ُ ‫فَآوَاك ُم وَأَيَّدَك ُم بِن َصرِهِ وَرزقَك‬ ‫َ َ م من‬ ْ ْ ْ َ ِ ْ َّ َ َّ ‫الطي ِّبَات لعَلك ُم ت َشك ُرون‬ ِ َ ُ ْ ْ “Dan ingatlah (hai para Muhajirin) ketika kamu
masih berjumlah sedikit, lagi tertindas dipermukaan bumi (Makkah), kamu takut orang-orang (Makkah) akan menculik kamu, maka Allah memberi kamu tempat menetap (di Madinah) dan dijadikan-Nya kamu kuat dengan pertolongan-Nya, dan diberi-Nya kamu rezeki dari yang baik-baik, agar kamu bersyukur” 08/16/08 H. Mas'oed Abidin 57 (QS.8, al-Anfaal :26).

Khulasah
Menampilkan Program Umatisasi
1.Mengokohkan pegangan umat dengan keyakinan dasar Islam sebagai suatu cara hidup yang komprehensif. 2.Menyebarkan budaya wahyu di atas kemampuan akal. 3.Memperluas penyampaian fiqh Islam dalam aspek-aspek sosio politik, ekonomi, komunikasi, pendidikan dan lain-lain.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 58

Menghidupkan semangat jihad di jalan Allah.
1. Meningkatkan program menguatkan peran muslimat dalam membentuk sejarah gemilang di zaman silam. 2. Menampilkan sistem pendidikan Islam melawan aliran pendidikan sekular. 3. Menggandakan bilangan ulama suluah bendang di nagari. 4. Melahirkan pendakwah Rabbani melalui pembinaan pusat-pusat pengajian tinggi (ma‘hadul ‘aliy) dan 08/16/08 H. Mas'oed Abidin 59 institut perkaderan Imamah dan

Penting pembentukan da’iya di nagari-nagari pada saat kembali ke surau

Menjalin dan membuat kekuatan bersama untuk menghambat gerakan-gerakan yang merusak Islam. • Menimbulkan keinsafan mendalam di kalangan rakyat tentang perlunya penghakiman yang adil. Kehakiman yang adil adalah tuntutan Islam. • Meningkatkan program untuk melahirkan masyarakat penyayang yang tidak aniaya satu sama lain. Menanamkan tata kehidupan saling kasih mengasihi dan 08/16/08 H. 60 beradab sopan Mas'oed Abidin adat basandi sesuai

َ‫َاأ ّ َا ال ّ ُو ُ بّغْ َا ُنْ ِل إلَيْكَ ِن ر ّك‬ ‫ي َيه رس ل َل م أ ز َ ِ م ْ َب‬ َ‫َِن لَمْ تَفْ َلْ َ َا َلغ َ ِ َاَ َه َالّه يعص ُك‬ ‫ع فم بّ ْت رس لت ُ و ل ُ َ ْ ِم‬ ْ ‫وإ‬ َ‫ِن ال ّاس ِن الّ َ ل َهْ ِي الْقَوْم الْكَافِ ِين‬ ‫ر‬ َ ‫م َ ن ِ إ ّ له ي د‬
“Wahai Rasul Allah, sampaikanlah apa yang di turunkan kepadamu dari tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu), berarti kamu tidak menyampaikan amanahnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang 61 08/16/08 H. Mas'oed Abidin yang kafir”. (QS.Al Maidah, 5:67)

Amanat bagi ummah
1. Serangan Salibiyyah moden di zaman IT amat berbahaya, Indonesia menjadi sasaran semenjak 1970. 2. Perlu mempercepatkan undang undang dgn. Takrif yang luas sebagai instrumen memberantas ancaman terbaru pada negara 62 08/16/08 H. Mas'oed Abidin dan ummat.

Undang Undang Dan Perda Anti Maksiat )Pekat(

Instrumen Memberantas Ancaman Maksiat

08/16/08

H. Mas'oed Abidin

63

1. Sembahyang fardhu berjemaah 2. Selalu memelihara wudhuk 3. Makan minum yang halal 4. Dikurangkan tidur 5. Selalu Taqarrub Ilaa Allah kepada Allah 6. Selalu menjaga niat 7. Berupaya mendapat redha Allah 8. Banyak bersedekah 9. Tidak mementingkan diri sendiri
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 64

1. Tafakkur terhadap amalan di lakukan, 2. Menjadikan jiwa insaf, 3. Memikirkan kewajiban yang di lalaikan, 4. Mujahadah al-nafs dengan adab sabar dan ikhlas, 5. Membersihkan diri dengan amalan, 6. Memelihara aqidah dengan kebersihan tauhid.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 65

‫الحمد لله رب‬ ‫العالمين‬
‫صدق الله العظيم‬

‫80/61/80‬

‫‪H. Mas'oed Abidin‬‬

‫66‬

Melakukan muhasabah diri

Hai orang-orang yang beriman 08/16/08 H. Mas'oed Abidin hendaklah kamu bertaqwa kepada 67

َّ َ ‫ياأ‬ ‫َ ي ُّها الذين ءَامنُوا‬ َ َ ِ َ َّ ُ‫ات َّقوا الله ولْتَنْظ‬ ُ ‫ر‬ ْ َ َ ‫ن َفس ما قدَّمت ل ِغد‬ َ ْ َ َ َ ٌ ْ

kemauan dari dalam diri
َّ ُ ‫ل َق تَزا ل قطائِف ٌق ق من قأ‬ ‫ُق‬ ‫متقى قققا ئ ِمة قبأمر‬ ٌ َ ‫ة ْق‬ ِ ْ ُّ ُ َّ ‫الل ه، ل يضره م م ن خذ َل هم حت ى يأ تي‬ َ ْ َ ْ ِ ُ َ ‫أمر قالل ه، قو قهقم قظاهرو ن قعلقى قالنَّاس‬ ِ ‫ِق‬ ‫َق‬ ُ ْ ِ
(‫)متفق عليه‬

Akan ada segolongan orang dari umatku selalu berdiri dengan seizin Allah, sementara orang yang membenci mereka tidak akan mampu memperdayakan mereka hingga datang perintahH. Mas'oed dan mereka tetap berada di Allah, Abidin 08/16/08 68

Menghapus maksiat dari hati, hanyalah dengan
• • • • •

bertaubat.

Istighfar terus-menerus. Sembahyang fardhu berjemaah Selalu memelihara wuduk Makan minum yang halal.. Kurangi tidur, Taqarrub Ilaa Allah kepada Allah • Selalu menjaga niat mendekati 08/16/08 Mas'oed Abidin 69 Allah untuk H. mendapatkan redha-

‫َلَ ِ ّ الّ َ َ ّ َ ِ َيْ ُ ُ ا ِيمَا َ و َينَ ُ ِي‬ ‫و كن له حبب إل كم ل ن َز ّ ه ف‬ ‫قل بك و ر إل كم ك ر و فس و ع ي ن‬ َ ‫ُُو ِ ُمْ َكَ ّهَ ِ َيْ ُ ُ الْ ُفْ َ َالْ ُ ُوقَ َالْ ِصْ َا‬ ‫من له ون مة‬ ً َ ْ‫ُولَئكَ ُ ُ ال ّاشِ ُون َضْل ِ َ الّ ِ َ ِع‬ ‫أ ِ هم ر د ف‬
“…tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orangorang yang mengikuti jalan yang lurus, sebagai karunia dan ni`mat dari Allah.” (QS. Al Hujurat : 7)
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 70

Kesadaran kepada luasnya bumi Allah.

Maka berpencarlah kamu diatas bumi, dan carilah karunia Allah dan (di samping itu) banyaklah ingat akan Allah, supaya kamu mencapai kejayaan.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin (QS.62, Al Jumu‘ah : 10). 71

َ ‫فانْت َشروا في الرض‬ ِ ِ ُ َِ ْ ‫وابْت َغوا من فضل الل ّه‬ ُ ِ ِ ْ ََ ْ ِ َ ‫واذْك ُروا الل ّه كَثِيرا‬ َ ً ُ َ َّ َ ‫لعلك ُم ت ُفل ِحون‬ َ ُ ْ َ ْ

Mujahadah al-nafs
beradab dengan kesabaran dan keikhlasan.

Mujahadah al-Nafs
menghalangi al-nafs dari yang bukan haknya dan memerintah diri memberi hak orang lain

Dan mereka (orang abrar) memberikan makanan yang Mas'oed Abidin 08/16/08 H. disukai kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang

َ ‫ويُطْعمون الطَّعام عل‬ ‫َ َ َ ى حب ِّه‬ ِ ُ َ ُ ِ َ َ ‫مسكينًا ويتِيما وأ‬ ‫َ َ ً َ سير‬ ِ ْ ِ ً ِ

72

Sabda Rasulullah SAW, melempangkan jalan menghadapi segala tantangan dari berbagai penjuru ,
“Wahai kaum muslimin, bersiap-siaplah karena perkara ini sangat serius”.

• Siap sedia karena saat kepergian sudah dekat. • Persiapkan perbekalan karena perjalanan sangat jauh. • Kurangi beban-beban, karena di depan menantang rintangan yang sangat 08/16/08 Mas'oed Abidin 73 menyulitkan,H.kecuali bagi orang-orang

ُّ ُ ٌ ‫كلكُم راع، و كلكم مسئُول‬ ْ َ ْ ٍ َ ِ ِ َ ْ َ ‫عن رعيَّت ِه، فال ِمام راع، وهو‬ َ ُ ِ ٍ َ ُ َ ‫(مسؤول عن رعيَّت ِه )متفق عليه‬ ِ ِ َ ْ َ ٌ ْ ُ ْ َ
Setiap kamu adalah pemimpin – penggembala – dan setiap kamu akan di tanya tentang rakyatnya, Imam adalah pemimpin dan dia di tanya tentang rakyat yang di pimpinnya.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 74 (HR.Muttafaq ‘alaihi dari Ibnu Umar R.‘Anhuma.)

Wahai manusia, sesungguhnya menjelang hari kiamat akan terjadi berbagai peristiwa yang sangat gawat. Dan berbagai bencana yang besar. 1. Dan akan terjadi pula saat-saat yang kritis di mana kelompok orang-orang zhalim mulai berkuasa, dan orangorang fasik memegang kedudukan penting. 2. Sementara itu orang-orang yang menyeru kepada kebaikan akan ditindas, sebaliknya orang-orang yang mencegah kepada Abidin kemungkaran 75 08/16/08 H. Mas'oed mendapat tekanan.

ُ ‫سيَأْتِي علَيْك ُم زمان، ل َ يَك‬ ‫ون‬ َ ُ ْ ٌ َ َ ْ َ ُ‫في ْه شيءٌ أ َعز‬ َ ِ ِ ‫َ ّ من ثَلَث َة‬ ٍ ْ ِ ْ ْ ‫درهم حل َل أ َو أ َخ يستَأ‬ ‫ٍ ْ ٍ ُ ْ ن َس‬ َ ٍ َ ْ ِ ُ َّ ‫ب ِه أ َو سن‬ ‫ُ ة ي ُعمل ب ِها )رواه الطبراني‬ َ ُ َ ْ ٍ ْ ِ
‫“خذيفة‬Akan datang padamu suatu masa, ‫(عن‬
dimana lebih sulit di dapat tiga perkara: Dirham (uang) yang halal, teman yang dipercayai kejujurannya, dan kebiasaan 08/16/08 76 baik (sunnah)H. Mas'oed Abidin yang dikerjakan orang”

Cari ridha Allah

Oleh karena itu bersiap-siaplah untuk menghadapi semua itu
• • • • Dengan bekal iman yang sangat cukup. Perbanyaklah amal shaleh Paksalah dirimu untuk mentaati Allah.

Serta bersabarlah dalam menghadapi kesulitan ini, niscaya kalian akan mendapatkan ganjaran sorga yang abadi.” 08/16/08 H. Mas'oed Abidin 77

َ َ َ ُ َ ‫الدُّنْيَا دَار من ل َ دَار ل َه و مال‬ ْ َ ُ َ‫من ل َ مال ل َه و ل َها ي َجمع من ل‬ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ ْ َ .‫عقل ل َه‬ ُ َ ْ َ
‫()رواه أحمد عن السيدة عائشة‬
“Dunia adalah kampung bagi yang tidak ada tempat pulang, dan harta untuk yang tidak punya penyimpanan dan di kumpul oleh yang tidak ber akal”
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 78

Sa ba r atas co baa n, dan Syu kuri nikma t Al lah

Akhlak Karimah
Hidupkan prinsip musyawarah, Rapatkan mana yang rengggang, Selesaikan mana yang kusut, Ganti mana yang lapuk, Seimbang hidup bermasyarakat,
H. Mas'oed Abidin

08/16/08

79

ّ َ َ ‫ل ت َعبُدُون إ ِل الل ّه وبِال ْوالِدَي ْن إ ِحسانًا وذي‬ ِ َ ْ َ ْ ِ َ َ َ ُ َ ِ ‫ال ْقربَى والْيَتَامى وال ْمساكِين وقولُوا لِلنَّاس‬ َ َ َ َ َ ْ ُ ِ َ َّ َّ َ‫حسنًا وأ َقيموا الصلةَ وءَاتُوا الزكَاة‬ ْ ُ ُ ِ َ َ
Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat

Akhlak ialah terpeliharanya hubungan baik dengan Allah dan baiknya hubungan dengan manusia. َ َ

baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 80

Melakukan tazkiyah nafs memerlukan kawan yang sama mengingatkan (tafahum) dan bantu-membantu dalam masalah yang dihadapi (ta’awun).

Untuk melakukan tazkiyah an Nafs Tidak boleh berdampingan dengan kejahatan dan pengikut hawa nafsu yang tidak beradab sopan kepada Allah
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 81

 Menghidupkan Sunnah Rasul
َّ َ َ ً َ َ ً ُ ‫من سن فى ال سلم سن َّة ح سن َة، فله‬ َ َ ‫أ َجرها و أ‬ َ ِ َ ‫جر من عمل بها من ب َعده، من‬ َ ُ ْ ِ ِ ِ ْ ِ َ ُ ْ َ ‫غي ْر أَ ن يَن ْق ص من أ ُجورهم‬ ‫ُ ْ ِ ِ ْ شيءٌ. (رواه‬ ِ َ ُ ْ َ َ ْ
)‫مسلم و أحمد و الترمذي و النسائي و ابن ماجة‬
Barangsiapa yang menyunnahkan suatu sunnah yang baik di dalam Islam, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya, tanpa mengurangi sedikitpun dari pahala mereka
( HR.Muslim, Ahmad, Tirmidzi, Abidin 08/16/08 H. Mas'oed Nasa’I, dan Ibnu Majah dari 82 Jarir, Shahih al Jami’ ash Shaghir : 6305)

َ‫َاّ ِينَ ءَامَ ُوا و َ ُِوا ال ّال َات َءَامَ ُوا ِمَا ُزل‬ ّ ‫ن َعمل ص ِح ِ و ن ب ن‬ ‫و لذ‬ ْ‫عَلَى ُ َ ّد َهوَ ال َ ّ منْ َب ِمْ كَ ّ َ َن ُمْ َ ّئَات ِم‬ ‫محم ٍ و ُ ْحق ِ ر ّه فر ع ْه سي ِه‬ ‫وَأَصْل َ بَال ُم ْ* ذَلكَ ِأ ّ اّ ِينَ كَفَ ُوا ا ّ َ ُوا‬ ‫ر تبع‬ ‫ِ ب َن لذ‬ ‫َح َه‬ َ‫الْبَاطلَ َأ ّ اّ ِينَ ءَامَ ُوا ا ّ َ ُوا ال َ ّ منْ َب ِمْ كَذَلك‬ ِ ‫ن تبع ْحق ِ ر ّه‬ ‫ِ وَن لذ‬ ْ‫* َضْ ِ ُ الّ ُ ِل ّا ِ أَمْثَال ُم‬ ‫ي رب له ل ن س َه‬
“Dan orang-orang yang beriman (kepada Allah) dan mengerjakan amalamal yang saleh serta beriman (pula) kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan itulah yang hak dari Tuhan mereka, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.”
08/16/08

(QS.47,Muhammad:2-3).
H. Mas'oed Abidin

83

َ‫قَد أَفْل َح من زك ّا‬ ‫َ َ ْ َ هَا. وَقَد ْ خاب‬ ْ َ َ َّ ‫من د َساهَا‬ َ ْ beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dan Sesungguhnya
sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. (Asy-Syams 9-10)

Bersih hati, peluang besar menerima perintah Allah dengan sempurna. • Jiwa yang bersih menerima hidayah dengan mengenali yang baik untuk di amalkan dan mengenali perkara buruk untuk di jauhi. • Mengikis habis sifat jahil, engkar, bohong, memfitnah, zalim, tamak 84 08/16/08 H. Mas'oed Abidin

‫‪Bahaya tidak mempergunakan‬‬ ‫‪hati‬‬

‫وَل َقد ْ ذ َرأْنَا ل ِجهَن َّم كثَ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ِيرا من‬ ‫ً ِ َ‬ ‫َ‬ ‫ال ْجن وَالن ْس لَهُم قُلُوب ل‬ ‫ٌ‬ ‫ْ‬ ‫ِ ِّ‬ ‫ِ‬ ‫يفقهون بها ولَهم أ َ‬ ‫َ ْ َ ُ َ ِ َ َ ُ ْ عْي ُن ل‬ ‫ٌ‬ ‫يُب ْصرون بِهَا وَلَهُم ءَاذَان ل‬ ‫ٌ‬ ‫ِ ُ َ‬ ‫ْ‬ ‫ي َسمعُون بِهَا أُول َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ئ ِك كَالنْعَام ِ ب َل‬ ‫َ‬ ‫ْ َ‬
‫80/61/80‬ ‫‪H. Mas'oed Abidin‬‬ ‫58‬

Merawat hati di dalam rangka tazkiyah nafs dilakukan dengan membersihkan niat, akidah dan ibadah
1. Membanyakkan bersedekah agar tidak mementingkan diri sendiri. 2. Bertaqwa kepada Allah dengan melaksanakan suruhan dan menjauhi laranganNya. 3. Merenungkan amalan yang telah dilakukan agar jiwa menjadi insaf. 4. Memikirkan kewajiban yang dilaksanakan atau yang sudah dilalaikan. 5. Membersihkan diri dari dan aqidah yang berlawanan dengan tauhid
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 86

َ ‫أ َخشى ما خشي ْت عَل‬ َ ْ ‫َ َ ِ ُ ى‬ ْ ‫أ ُمتي: كِب َر البَط‬ َّ ‫ن، وَ مدَاوَمة‬ ُ َ ُ ُ ِ ِ ‫النَّوْم ِ وَ الك َسل وَ ضعْف‬ ُ َ ِ َ
‫)رواه الدار قطنى عن‬
“Yang paling aku cemaskan bahayanya ‫(جابر‬ terhadap umatku ialah: Besar perut (banyak makan(, banyak tidur, malas dan lemah keyakinan.”
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 87

.‫الي َقي ْن‬ ِ ِ

Sikap yang Dibentuk dengan Agama
 Berkelakuan baik  Penyayang dan penyabar  Berdisiplin  Bermasyarakat dengan baik  Amanah dan menunaikan janji  Suka menolong  Mempunyai arah hidup yang spesifik  Syakhshiyah yang dihormati
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 88

sikap ikhlas
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 89

membangun

Iman

Sikap ikhlas
1. Mencari ridha Allah
2. Menghindari ujub, tidak riya dan tidak menuntut pujian, 3. Layak dal am memi mpi n, tidak ceroboh dan ti dak gegabah, 4. Sabar at as cobaan Al lah, Syukur at as nikmat Al lah,
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 90

1. Mengejar amalan yang bermanfaat, 6. kor eksi diri dan ber sih dir i (isti ghf ar ), dis ip lin , ist iqamah (konsist en ber tindak),

7.Qanaah.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 91

Siddiqiah
enam jenis kejujuran (alsidq)
 kejujuran lidah (lisaniyah),  kejujuran niat, ikhlas kemauan (akhlaqiyah),  kejujuran cita-cita (‘azam istiqamah),  kejujuran ucapan dan janji (al-wafa’),  kejujuran prestasi, kreasi dan karya cipta (amal as-shalih),  kejujuran pengamalan ajaran agama (maqamat al-din).
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 92

Membangun Masyarakat Potensial

Jiwa Sadar Adat Istiadat

Iman

Interaksi

Amaliyah
H. Mas'oed Abidin 93

08/16/08

 shiddiq (lurus, transparan),  amanah (jujur),  tabligh (dialogis),  fathanah (ilmiah),  tauhidiyah  percaya akhirat.  disiplin ibadah (taat syari’at).  optimis luasnya alam (rezki dari Allah ). 08/16/08 H.  kesaudaraanMas'oed Abidin mendalam (mu- 94

Strukturisasi ruhaniyah

َ ‫أ َرب َع من الش‬ ،‫َّ قاء: جمودُ العي ْن‬ َ ٌ ْ َ ْ ُ ُ ِ ِ ‫و قسوةُ القل ْب، و ال ْحرص و‬ ِ ْ َ َ ِ َ َ ُ ْ َ َ َ ‫طُول ال‬ ُ ْ .‫م ل‬ ِ َ
‫( )رواه أبو نعيم عن أنس‬
”Empat pokok celaka (malang(: beku mata (tidak bisa menangis(, kasat hati, loba tamak dan panjang angan-angan”
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 95

Program Ke Surau

Akidah Tauhid (Ketuhanan yg Maha Esa Spiritual/Teologis (Bimbingan wahyu da Sunnah Rasulullah) c. Wajib melaksanakan kehidupan dengan Landasan pagar spritualitas dalam bernegara/nag Syarakd. Sunnah (Mu‘malah ma‘al khaliq)

• •

Bina Surau & Taklim

• Ukhuwah, esensi kesatuan bernegara, • Menghormati hak-hak & kewajiban asasi m Wawasan • Membantu atau menolong orang kesusahan Ideologis • taat undang-undang (law enforcement), • Mua‘malat ma‘an naas. 1. Amaliyah berprikemanusiaan beradab, Pemikiran 2. Mengedepankan integrasi bangsa, Strategis 3. Berkeadilan social,

4. Alam takambang jadikan guru, (good gover

08/16/08

• Membantu atau menolong orang kesusahan Tindakan • Membuat Kebaikan/kebajikan, adil, jujur, be • taktis Menahan diri dari kejahatan, hormati sesam • Musyawarah, menjaga kerahasiaan, konsist H. Mas'oed Abidin • Menghormati perbedaan, loyal dan 96 beradat

Tazkiyah An Nafs
Langkah Pen ting di dalam Membentuk Masyarakat Beradab
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 97

Per an Pembentukan Bi dang SD M

1. Memulai gerakan Masyarakat Untuk memperhatikan Pendidikan Anak Usia Dini
 Melakukan pelatihan untuk guru dan pengelola  Membantu pengembangan sekolahsekolah atau kelompok model, seperti:
 TK dan Wawasan Internasional  Pendidikan Anak Usia Dini melalui Posyandu
08/16/08

 PADU terintegrasi dengan TPA, dll.
H. Mas'oed Abidin

98

Upaya merebut keberhasilan
1. Mengambil I‘tibar dari kesalahan umat terdahulu karena mendustakan agama, 2. Selalu berpedoman Kitabullah dan Sunnah Rasul, 3. Tidak bersikap patah hati (pesimistis), 4. Harap terhadap kekuasaan 08/16/08 H. Mas'oed Abidin 99 Allah, artinya berkeyakinan

Menguatkan Aqidah Ummat
Potensi Ummatisasi

SDA/ ULAYAT

Iman

Adat Istiadat EFISIENSI Amaliyah

Interaksi Ukhuwah
08/16/08 H. Mas'oed Abidin

100

agama tidak kena mengena (relevan) dengan gerak kehidupan riil, tatanan politik pemerintahan, sosial ekonomi, budaya, hubungan hak asasi manusia, atau ilmu pengetahuan dan
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 101

Tazkiyah an Nafs menjaga kesuburan Anjuran Rasulullah SAW
Nafs  Ibadah yang teratur sepanjang
masa,
 Banyak

 Bersungguh-sungguh

beramal sepanjang hayat

zikrullah dan membaca almajlis-majlis ta’lim,

Qur’an,

 Menghadiri

 Shalat sunnat malam (tahajjud) dan berpuasa

sunat
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 102

Seorang yang berkeinginan melakukan tazkiyah nafs mesti didukung oleh himmah (minat dan cita) yang kuat.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 103

Himmah
adalah cita-cita. Tekad bulat dan kuat, di dorong oleh niat yang tulus, dengan keyakinan yang benar, direbut dengan cara yang benar di dalam mencapai cita-cita itu.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin

104

Melakukan tazkiyah nafs memerlukan kawan yang sama mengingatkan (tafahum) dan bantumembantu dalam masalah yang dihadapi (ta’awun).
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 105

Untuk melakukan tazkiyah an Nafs Tidak boleh berdampingan dengan kejahatan dan pengikut hawa nafsu yang tidak beradab sopan kepada Allah
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 106

Pencemaran jiwa terutama terhadap ُ ْ‫ال ّف‬ ‫نس‬ ُ ‫ال َي َا ِي‬karena ada berbagai ‫ح َو ن ّة‬ dorongan untuk pemenuhan kehendak tubuh dan jasad lahiriyah semata. Ruh hayawani = ‫ ال ّوْ ُ الح َ َانِي‬atau ‫ر ح َيو‬

‫ن س َيو ِية‬ ُ ّ ‫ ال ّفْ ُ الح َ َان‬memang dipunyai oleh manusia dan binatang.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 107

ُ‫وما أب‬ َّ ‫َ َ َرِئُ ن َفسي إ ِن‬ ِ ْ ّ َ ‫الن َّفس ل‬ ُّ َّ ِ‫ْ َ مارة ٌ بِالسوء‬ َ
Dan aku tidaklah mampu membebaskan atau membersihkan diriku dari kesalahan atau dosa, karena sesungguhnya nafsu itu sangatsangat menyuruh kepada kejahatan.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 108

َ ‫أ َرأَي ْت من ات َّخذ َ إِل‬ ‫َ هَه هَوَاه‬ ُ ُ ِ َ ََ َ َ ً ‫أفَأن ْت تَكُون عَلَيْهِ وَكِيل‬ ُ َ
43 :‫الفرقان‬
Pengikut
Tidakkah engkau lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya

hawa

nafsu

terseret

• Suka melanggar hukum Allah. • 08/16/08 Melakukan sifat ghaflah (lalai), 109 H. Mas'oed Abidin • Maksiat dalam berbagai bentuk dan

menjadi,

Jalan menyucikan jiwa pada asasnya hanya dengan zikrullah.

08/16/08

ْ ‫اَل َ ب ِذك‬ ‫ِ ر الله‬ ِ ِ ُ ‫تَطْمئ ِن القل‬ ُ ‫ُ وب‬
H. Mas'oed Abidin 110

Hidayah warid intibah = ‫و د ل ت ه‬ ِ ‫ َارِ ُ ا ِ نْ ِبَا‬menghilangkan sifat ghaflah dalam hati atau jiwa dan merubahnya menjadi sadar (intibah), karena hati telah bersih (yaqazah) dari segala sifat maksiat.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin

111

Menghapus maksiat dari hati, hanyalah dengan

bertaubat
08/16/08 H. Mas'oed Abidin

.
112

Jiwa yang memerintah manusia (ُ ‫ال ّو‬ ‫ر ْح‬ ‫ا َمْ ِي‬disebut dengan kalbu atau ( ‫لر‬ hati (ُ ْ‫(ال َل‬ ‫قب‬

َ ‫فَإنَّهَا ل تَعْمى الَب ْصار وَل‬ َ ‫ْ َ ُ ك ِن‬ َ ْ ِ َّ ُّ ‫تَعْمى ال ْقلُوب التِي فِي الصدُور‬ ُ ُ َ ِ
Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada.
08/16/08

(Al-Hajj:22:46)
H. Mas'oed Abidin

113

Suruhan dan larangan Allah ditujukan kepada jiwa natiq (ُ ‫ال ّف‬ ‫ن ْس‬ ‫ن ِقة‬ ُ َ ‫ )ال ّاط‬atau jiwa yang jauhari (‫النفس‬ ‫ )ال َوْ َ ِي‬di sebut pikiran jernih ,(ُ ‫( العق‬ ‫ج هر‬ ‫َ ْل‬ yang bersih, bijak berhikmah.

َّ َ ‫إ ِن فِي ذَل ِك لَذِك ْرى ل ِمن كَان‬ َ ْ َ َ ْ ‫ل َه قَل ْب أَوْ أَل‬ َّ ‫قى السمعَ وَهُو‬ َ ٌ ْ ُ َ
Sesungguhnya pada H. Mas'oed Abidin yang demikian itu benar-benar 08/16/08 114 terdapat peringatan bagi orang-orang yang

‫شهِيد‬ ٌ َ

Akal = ُ ‫ , العَق‬hati = ُ ْ‫ = ال َل‬ruh ,ُ ْ‫,الرو‬ ‫ْل‬ ‫قب‬ ‫ّ ح‬ nafs = ُ ْ‫ ال ّف‬dan sirr = ُ ّ ‫ ال‬adalah ‫نس‬ ‫سر‬ jiwa yang fithrah anugerah Allah (ٌ ّ ِ ‫(نوْ ٌ لَ ِيْ َ ٌ َ ّا‬ ‫ُ ر ط فة رب نية‬ َّ ‫وال َّذين ي ُؤتُون ما ءَات َوا وقلُوب ُهم وجل َة أَن‬ ُ َ ْ ْ َ ِ َ ‫ُ ْ َ ِ ٌ هم‬ َ َ ْ ُ َ‫إِلَى رب ِّهم راجعون -- أُولَئ ِك‬ ‫ي ُسارعون في‬ ِ َ ُ ِ َ َ ُ ِ َ ْ ِ َ ‫ال ْخي ْرات وهم ل َها ساب ِقون‬ َ ُ َ َ ْ ُ َ ِ َ َ
“Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, dengan hati yang takut, (karena mereka tahu bahwa) sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka, bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan,
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 115

Maka usaha kearah tazkiyah nafs dituntun dan dibimbing oleh hidayah terus menerus.

08/16/08

Hidayah Allah adalah syarat penting tercapainya tujuan tazkiyah
H. Mas'oed Abidin

116

‫‪Bahaya tidak‬‬ ‫‪mempergunakan hati‬‬

‫وَل َقد ْ ذ َرأْنَا ل ِجهَن َّم كثَ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ِيرا من‬ ‫ً ِ َ‬ ‫َ‬ ‫ال ْجن وَالن ْس لَهُم قُلُوب ل‬ ‫ٌ‬ ‫ْ‬ ‫ِ ِّ‬ ‫ِ‬ ‫يفقهون بها ولَهم أ َ‬ ‫َ ْ َ ُ َ ِ َ َ ُ ْ عْي ُن ل‬ ‫ٌ‬ ‫يُب ْصرون بِهَا وَلَهُم ءَاذَان ل‬ ‫ٌ‬ ‫ِ ُ َ‬ ‫ْ‬ ‫ي َسمعُون بِهَا أُولَئ ِك ك َ‬ ‫ْ‬ ‫َ النْعَام ِ ب َل‬ ‫َ‬ ‫ْ َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬
‫80/61/80‬ ‫‪H. Mas'oed Abidin‬‬ ‫711‬

ْ‫ول َقد ذ َرأن‬ ‫َ َ ْ َ َا ل ِجهَن َّم كَثِيرا‬ َ َ ً ‫من ال ْجن وَالِن ْس لَهُم‬ ْ ِّ ِ َ ِ ِ ‫قُلُوب ل ي َفقهُون بِهَا‬ َ ْ َ ٌ
Dan

sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) 08/16/08 H. Mas'oed Abidin 118

َ ‫ولَهم أ‬ ‫َ ُ ْ عْي ُن ل يُب ْصرون‬ َ ُ ِ ٌ ‫بِهَا‬ َ ‫وَل‬ ‫هُم ءَاذَان ل‬ ٌ ْ ‫ي َسمعُون بِهَا‬ َ َ ْ
Dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar 08/16/08 H. Mas'oed Abidin 119 (ayat-ayat Allah).

َ ‫أُولَئ ِك كَال‬ ْ َ َ ‫ن ْعام‬ َ ِ ُ‫ب َل هم أ َضل‬ ّ َ ُ ْ ْ ُ‫أ‬ َ‫ولَئ ِك‬ ‫هم‬ ُ ُ ُ ‫ال ْغافل‬ ‫َ ِ ون‬ َ Mereka itu sebagai binatang
08/16/08

ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.
H. Mas'oed Abidin

120

Taqzkiyah Nafs adalah upaya menjadi orang yang benar-benar beriman beramal salih dan berzikrullah perlu ada ilmu yang benar.

َ ‫ولِلَّهِ ال‬ ‫سماءُ ال ْحسنَى فَادْعُوهُ بِهَا‬ ْ ُ َ ْ َ َ ‫وذ َروا الَّذين يل ْحدون في أ‬ ‫ِ َ ُ ِ ُ َ ِ سمائِه‬ ِ َ ْ ُ َ
08/16/08 H. Mas'oed 121 Hanya milik Allah asma-ul husna, Abidin bermohonlah kepada-Nya maka dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-

‫سي ُجزوْن ما كَانُوا يَعْملُون‬ َ َ َ َ َ ْ َ

Agama Islam berdasar al Quran berperan multifungsi, “mengeluarkan manusia dari sisi gelap kealam terang cahaya (nur)”
Diantaranya terdapat dalam A.1:14,QS.Ibrahim

Ad Dienul Islam

‫ِ ُخْ ِجَ ال ّا َ ِ َ ال ُّمَا ِ إِلَى ال ّو ِ بِإذْ ِ َ ّ ِمْ إَِى‬ ‫ن ر ِ ن ربه ل‬ ‫لت ر ن س من ظل ت‬
08/16/08

‫ص ر ط ع ز ز حم د‬ ِ ‫ِ َا ِ الْ َ ِي ِ الْ َ ِي‬
H. Mas'oed Abidin

122

Wajib amalkan Nilai Dasar Islam
Bila Islam tidak diamalkan dari inti nilai-nilai dasar (basic of value) Dinul Islam, atau hanya sebatas kulit luar berupa ritual ceremonial, maka ummat ini tidak akan berkemampuan bertarung di tengah perkembangan dunia global di abad duapuluh satu mendatang.
H. Mas'oed Abidin 123

08/16/08

Pelecehan Nilai Akan terjadi jika, 1. Masyarakat lalai,
2. Hanya senang menerima, 3. Suka menampung dan menagih apa-apa yang tidak diberikan orang, 4. Akibatnya tampillah pelecehan Menjadi bangsa pengemis,

nilai-nilai bangsa yang kesudahannya membawa bangsa ini terjerumus menjual diri …,
H. Mas'oed Abidin 124

08/16/08

Dinul Islam menyimpan rahasia besar “gerakkan tanganmu, Allah akan menurunkan untukmu rezeki”

َ ْ ّ َ ‫حرِك يَد َك‬
08/16/08

ُ‫أ‬ ْ ‫نـزِل عَلَي ْك الرِزق‬ َ ْ ّ َ
H. Mas'oed Abidin

125

1. Nilai Agama Membentuk Masyarakat
Nilai ajaran dinul Islam melahirkan masyarakat proaktif menghadapi berbagai keadaan sebagai suatu realitas perbaikan kearah peningkatan mutu masyarakat.
Abad kedepan yang akan banyak berperan adalah; • masyarakat berbasis ilmu pengetahuan (knowledge base society), • masyarakat berbasis budaya (culture base sociaty), • masyarakat berbasis agama (religious base society).
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 126

Peran terbesar intelektual dan pendidik adalah aktif menata ulang masyarakat dengan nilai-nilai kehidupan berketuhanan dan bertamaddun sebagai mata rantai tadhamun al Islami (modernisasi, pengenalan Islam ketengah peradaban manusia). untuk menggiring masyarakat Indonesia ini menuju masyarakat madaniyah (maju, beradab).
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 127

2. Mengangkat taraf hidup kelompok lemah Dari akar serabut (grass root) masyarakat
1. Merasakan nilai َّ ‫وَالذِين جاهَدُوا فِينَا‬ kepentingan, َ َ 2. Mempunyai daya َّ ‫لَنَهْدِيَنَّهُم سبُلَنَا وَإ ِن‬ ُ ْ inisiatif, 3. Kreatif (daya ْ ‫الل َّه ل َمعَ ال‬ ‫َ َ محسنِين‬ َ ِ ْ ُ cipta), 4. Memiliki imaginasi “Dan orang-orang yang bekerja sungguh-sungguh pada (jalan) kami, sesungguhnya kami akan 5. Keinginan, pimpin mereka di jalan-jalan motivasi dan kami: dan sesunggunya Allah beserta orang-orang yang inovasi, untuk 08/16/08 H. Mas'oed dapat memulainya. Abidinberbuat kebaikan” 128
(QS. Al-Ankabut, ayat 69.).

3. Gerakan Memberdayakan Ummat
Potensi Ummatisasi

SDA/ ULAYAT

Iman

Adat Istiadat EFISIENSI Amaliyah

Interaksi Ukhuwah
08/16/08 H. Mas'oed Abidin

129

1. Proses mempertinggi kesejahteraan hidup adalah rangkaian gerbong yang erat terkait dengan proses pembangunan ekonomi bangsa. 2. Dalam setiap proses pembangunan keummatan (ummatisasi) tidak selalu harus ditilik dari sudut efisiensi dan rendemen ekonomis semata, 3. Pemahaman mendalam dari lubuk hati 4. Kemauan pada diri ummat secara individu/kelompok yang akan ikut serta dalam proses pembangunan itu.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 130

• Daerah kita terkenal sebagai daerah yang kaya dengan sumber alam. Sumber Daya Alam (natural resources) belum seluruhnya di olah. Dapat mendukung suatu pertumbuhan ekonomi yang sehat. • Kecenderungan penduduknya di bidang ekonomi baru kepada mencari nafkah dengan memindah-mindahkan barang-barang dari satu tempat ke tempat yang lain saja. 08/16/08 H. Mas'oed Abidin 131

4. Mensyukuri Nikmat Allah

5. Membangun Masyarakat Potensial
Membangun Masyarakat Potensial

Jiwa Sadar

Iman Adat Istiadat

Interaksi

Amal qariyah
H. Mas'oed Abidin 132

08/16/08

 Amaliyah yang sepadan dengan kekuatan dalam tubuh masyarakat mesti serentak dengan membangun jiwa dan pribadi untuk menjadi ummat yang sadar.  Latar belakang usaha sesungguhnya,
• merombak tradisi dengan membuka pikiran, • merintis jalan kehidupan baru, 08/16/08 H. Mas'oed Abidin • memulai dari urat masyarakat 133

6. Menghidupkan Jiwa Ummat
1. Ummat perlu dihidupkan jiwanya,  mempunyai falsafah dan tujuan hidup (wijhah) yang nyata,  memiliki identitas (shibgah),  bercorak kepribadian terang (transparan),  berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. • Satu susunan hidup berjama’ah yang diredhai Allah yang dituntut oleh “syari’at Islam”. • Tatanan hidup bermasyarakat sesuai Adat basandi Syara’ dan Syara’ basandi Kitabullah. • Satu “aspek dari Social Reform ” yang tidak 08/16/08 H. Mas'oed Abidin 134 dapat diabaikan, yaitu berusaha di urat

• Program silaturrahmi yang saling memahami, • Pembinaan cita-cita hendak menjelmakan tatacara hidup kemasyarakatan, • Hidup dan memberi hidup (ta’awun) bukan falsafah berebut hidup, • Menanam tanggung jawab kesejahteraan lahir batin tiap anggota masyarakat sebagai suatu kesatuan menyeluruh timbal balik (takaful dan tadhamun), • mengajarkan keragaman serta ketertiban dan disiplin jiwa dari dalam, bukan penggembalaan dari luar, • menumbuhkan ukhuwwah yang ikhlas, bersendikan Iman dan Taqwa, • mengajarkan hidup seimbang (tawazun) antara kecerdasan otak dan ketangkasan otot, antara 08/16/08 H. Mas'oed Abidin 135 ketajaman akal dan ketinggian akhlak, antara amal dan ibadah, antara ikhtiar dan do’a.

7. Menguatkan akidah Ummat

Upaya Menguatkan Akidah ummat
• Besar kecilnya nilai amal terletak dalam niat/motif NILAI AMAL melakukannya. Akidah / Nawaitu • Tinggi rendahnya nilai hasil yang dicapai sesuai dengan tinggi rendahnya mutu niat mengejar hasil itu. Masyarakat Ukhuwwah • Amal akan kering dan hampa, Muslim tatkala kulit luarnya di lakukan, tetapi tujuan nawaitu-nya hilang di tengah jalan. • Kewajiban social control Social Social (nahyun ‘anil munkar) harus Support Control lekas-lekas dilaksanakan, agar masyarakat jangan berserak, • Kengemukakan social support (amar makruf) secara jelas. Insya Allah masyarakat Amar Nahyun (dhu’afak) akan kuat dan Makruf ‘Anil Munkar masuk shaf kembali. • Inilah inti kesatuan 08/16/08 H. Mas'oed Abidin 136 persaudaraan (ukhuwah dan badunsanak ) itu.

Peran Pemimpin Sebenarnya seorang

pemimpin pelopor penggerak pembangunan memikul beban menghidupkan dapur ummat dengan sungguh-sungguh. Kebahagiaan tertinggi seorang pemimpin tatkala dapat menghidupkan salah satu dari ribuan dapur umat yang senantiasa berasap karena usahanya. “Tak ada bahagia dalam
08/16/08

kekenyangan sepanjang malam, bila si-jiran setiap akan tidur diiringi lapar “ (al Hadist).
H. Mas'oed Abidin 137

Pelihara Kebersamaan
• Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan agama, selama ini hidup rukun dan damai, di sebabkan mayoritas mutlaknya terdiri dari umat yang berakhlaq agama Islam. • Akhlak ialah terpeliharanya hubungan baik dengan Allah dan baiknya hubungan dengan manusia, lihat dalam Al Quran S.2, Albaqarah ayat 83 – 86. • Umat Muslimin dalam segala amaliah bertujuan mempertebal iman dan taqwa 08/16/08 H. Mas'oed Abidin 138 kepada Allah.

• Korban berguguran karena hilangnya kendali dan kaburnya batas kesaudaraan (wawasan Nusantara). • Hilangnya kebersamaan, melahirkan balas dendam dan disintegrasi. • Kewajiban setiap orang mencegah, agar kondisi runyam tidak terjadi. • Mengulurkan bantuan materil dan moril sebanyak mungkin, semampu kita. • Minimal dengan memanjatkan do’a 08/16/08 H. 139 secara tulus danMas'oed Abidin ikhlas.

‫الحمد لله رب‬ ‫العالمين‬
‫صدق الله‬
‫80/61/80‬

‫العظيم‬
‫‪H. Mas'oed Abidin‬‬

‫041‬

Me mahami b imb ingan sy arak dal am kaedah adat Prinsi p hi dup sei mbang

‫وإ تعد ن مة ّ ت ص إن‬ ّ ِ ‫َِنْ َ ُ ّوا ِعْ َ َ ا ِ ل ُحْ ُوهَا‬ ‫ل‬ ‫ّ لغف ر رح م‬ ٌ ‫ا َ َ َ ُو ٌ َ ِي‬ ‫ل‬
Dan jika kam u menghi tung- hi tung ni’ mat Al lah, niscaya kamu ti dak dapat menentukan juml ahnya. S es ungguhnya Allah benar -benar Maha Pengampun lagi maha Penyayang” (QS.16, An N ahl : 18 ).
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 141

Rumah gadang gajah maharam, Lumbuang baririk di halaman, Rangkiang tujuah sajaja, Sabuah si bayau-bayau, Panenggang anak dagang lalu, Sabuah si Tinjau lauik, Birawati lumbuang nan banyak, Makanan anak kamanakan. Manjilih ditapi aie, Mardeso di paruik kanyang.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 142

Kesadaran kepada luasnya bumi Al lah.

‫ل‬ ِ ْ‫َانْتَشِ ُوا ِي الرْ ِ وَابْ َ ُوا ِنْ فَض‬ ‫ض تغ م‬ ‫ف ر ف‬ ‫ا ِ وَاذْ ُ ُوا ا َ كَ ِي ًا‬ ‫ّ ثر‬ ‫ّ كر ل‬ ‫ل‬ ‫لعلك ت ح ن‬ َ ‫َ َّ ُمْ ُفْلِ ُو‬
Ma ka b erp encarlah kamu dia tas bumi, dan carila h k aru nia All ah dan (d i s amping it u) banyakla h in gat akan A ll ah, su paya k amu mencapai keja yaan.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin (QS.6 2, A l J um u’a h : 10 ). 143

Karatau madang dihulu babuah babungo balun. Marantau buyuang dahulu dirumah paguno balun. Ingek sa-balun kanai, Kulimek sa-balun abih, Ingek-ingek nan ka-pai,
08/16/08

Agak-agak nan ka-tingga.
H. Mas'oed Abidin

144

Taw akkal deng an bekerj a dan ti dak b oros.
Tawa kk al, bukan "han ya menye rahkan nasi b" dengan tid ak berbuat apa-a pa, " Bertawakkal lah ka mu, sepert i burung itu bertawakkal " (A ts ar dari Tak ada kebun tempat bertanam,H. Mas'oed Abidin tak ada pasar 08/16/08 tempat berda gan g. Seti ap
Sh ahabat).

145

َّ َ ‫ق‬ (10)‫وجعلْن َ قا قاللي ْ قل قلِبَاسا‬ َ َ َ ً ً َ َ َ َ (11) ‫وجعلْنَا الن َّهار معاشا‬ َ َ َ Kami jadikan malam menyelimuti kamu (untuk
beristirahat), dan kami jadikan siang untuk kamu mencari .nafkah hidup
(QS.78, An Naba’ “Ka lauik riak mahampeh, : 10-11). Ka karang rancam ma-aruih, Ka pantai ombak mamacah. Jiko mangauik kameh-kameh, Jiko mencancang, putuih – putuih, Lah salasai mangko-nyo sudah”
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 146

Me ncari nafkah d engan "usa ha se ndir i".
Kamu ambil seutas tali, dan dengan itu kamu pergi kehutan belukar mencari kayu bakar untuk dijual pencukupan nafkah bagi keluargamu, itu adalah lebih baik bagimu dari pada berkeliling meminta-minta. (Hadist).
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 147

Konsep tata ruang yang jelas

Basasok bajarami, Bapandam bapakuburan, Balabuah batapian, Barumah batanggo, Bakorong bakampuang, Basawah baladang, Babalai bamusajik
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 148

Ba - balai (balairuang atau balaibalai adat) tempat musyawarah dan menetapkan hukum dan aturan
“Bala iru ang ta mpek manghukum,
ba-aie ja nie h basayak l andai, aie j aniah ik an-n yo j in ak, hukum adie k atonyo b ana, dandam a gia e kasuma ik p utuih,
hukum ja tuah s angketo sudah” .
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 149

Ba -m usa ji k atau basurau tempat beribadah,
“Musaji k tampek ba ibadah, tampek bal apa ba ma’ ana, tampek bal aj a al Quran 30 j uz, tampek mangaj i sah jo b at al ”
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 150

“Pariangan manjadi tampuak tangkai, Pagarruyuang pusek Tanah Data, Tigo Luhak rang mangatokan. Adat jo syara’ jiko bacarai, bakeh bagantuang nan lah sakah, tampek bapijak nan lah taban” “Tasindorong jajak manurun, tatukiak jajak mandaki, adaik jo syara’ kok tasusun, bumi sanang padi manjadi”
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 151

Konsep tata-ruang ini adalah salah satu kekayaan budaya yang sangat berharga di nagari dan bukti idealisme nilai budaya di Minangkabau, termasuk di dalam mengelola kekayaan alam dan pemanfaatan tanah ulayat

“Nan lorong tanami tabu, Nan tunggang tanami bambu, Nan gurun buek kaparak, Nan bancah jadikan sawah, Nan munggu pandam pakuburan, Nan gauang katabek ikan, Nan padang kubangan kabau, Nan rawang ranangan itiak”
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 152

Pendukung sis ti m banagari yang terdi ri dari orang ampek jinih

 Nin ik mamak (p enghulu p ada se tia p suku), d isebut nin ik ma ma k nan gadang b asa b atuah, a ta u nan d i amba g adang, nan di j unjung tin ggi , (s atu le gitimasi masya ra kat nan di le wa kan. )  Ali m u lama ( urang s iak, tu anku, bil al, k atib n agari ata u im am s uku ), memim pin agama Is la m d i tengah denyut n adi k ehid upan masyarakat anak nagari. H. Mas'oed Abidin 08/16/08 153

3. Cerdik p andai (dapat saja
terdiri dari anak nagari yang menjabat jabatan pemerintahan, para ilmuan, perguruan tinggi, hartawan, dermawan)

4. Urang mudo

(yakni para remaja, angkatan muda, ya ng diju luki d engan nan capek kaki r ingan tangan, nan ka dis uruah di s arayo )
H. Mas'oed Abidin 154

08/16/08

Bundo Kanduang di Minangkabau, adal;ah kalangan ibu-ibu, yang mewarisi garis keturunan dalam sistim matrilinineal dan berlaku saat ini, dalam Pegangan Penghulu disebutkan,

“limpapeh rumah nan gadang, umbun puruak pegangan kunci, pusek jalo kumpulan tali, sumarak dalam nagari, nan gadang basa batuah”
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 155

Nagari di Mi nangkabau adal ah ul ayat hukum adat dan wi layah kesepakatan berbagai komponen masyarakat di nagari . Spi ri tnya adal ah ;

 Kebersam aan atau ta’awun (sa-c iok bak a yam s a-

dancia ng b ak b asi ), dalam pepatah ; “Anggang j o k ekek c ari ma kan, Tabang ka pantai k aduo nyo, Panja ng j o sin gkek pa uleh k an, mako n yo s H. Mas'oed Abidin an d i c ito.” 156 amp ai n 08/16/08

Ke hidupan b erm asyara kat s udah la ma dir ekat oleh kentalnya hubungan kebersa ma an ( ta ’awu n ) di dalam t ata ran b udaya b erat sepik ul rin gan seji njin g,

َ ‫وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْب ِرِ وَالت َّقوَى وَل‬ ْ ّ ْ ‫تَعَاوَنُوا عَلَى الِثْم ِ وَالْعُدْوَان‬ ِ ْ ‫وَات َّقوا الل َّه إ ِن الل َّه شدِيد ُ ال‬ َّ َ َ َ ‫عِقاب‬ َ ُ ِ
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 157

2.

ukhuwah

(barek sa-pikua ringan sajinjiang) atau berjamaah dengan “A dat hid uik to long manolo ng, Ad at m ati ja nguak man ja nguak, Adat i si bari mam-b ari, Adat tidak sala ng manyala ng”.

Keterpaduan

dengan

3.B asala ng tenggang saling meringankan dengan memberikan dukungan terhadap kehidupan bersama, “ Ka ra jo baiak ba-imb auan, K ara jo b uruak bahambau-a n”
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 158

Arif dan menghormati nilai budaya masyarakat Dima bumi di pijak, di sinan langik di junjuang, di situ adaik bapakai. Duduk samo randah tagak samo tinggi, Prinsip egaliter di dalam adat budaya Minangkabau, inilah prinsip demokrasi yang murni dan otoritas masyarakat yang independen.

Langkah-langkah yang harus ditempuh:
 Menguasai informasi substansial  Menerapkan low-enforcment  Memperkuat kesatuan dan Persatuan di nagari-nagari  Muaranya adalah ketahanan masyarakat dan ketahanan diri.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 159

4. Musyawarah (bulek aie dek pambuluah, bulek kato dek mupakat). “Senteng ba-bilai, Singkek ba-uleh, Batuka ba-anjak, Barubah ba-sapo” 5. Keimanan kepada Allah SWT menjadi pengikat spirit yang menjiwai setiap gerak mengenali alam keliling. “Panggiriak pisau sirauik, Patungkek batang lintabuang, Satitiak jadikan lauik, Sakapa jadikan gunuang, Alam takambang jadikan guru ”

08/16/08

H. Mas'oed Abidin

160

08/16/08

H. Mas'oed Abidin

161

Memperkuat posisi nagari
Gali kesadaran akan benih-benih kekuatan dalam diri, observasinya dipertajam, daya pikirnya ditingkatkan, daya geraknya didinamiskan , daya ciptanya diperhalus, daya kemauannya dibangkitkan. Mengembalikan kepercayaan kepada diri sendiri.
“Handak kayo badikik-dikik, Handak tuah batabua urai, Handak mulia tapek-i janji, Handak luruih rantangkan tali, Handak buliah kuat mancari, Handak namo tinggakan jaso, Handak pandai rajin balaja. Dek sakato mangkonyo ado, Dek sakutu mangkonyo maju, Dek ameh mangkonyo kameh, Dek padi mangkonyo manjadi.”.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 162

Per ki ra an Mas ya ra kat  4,3 juta berada di Kampung Min an gk aba u
  + 7 juta berada di Rantau: Tersebar di seluruh tanah air dan beberapa belahan dunia, mulai dari Kanada, Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, Asia, sampai Australia.
163

+ 25% berada di wilayah JabotabekH. Mas'oed Abidin 08/16/08

da rekat dari pa e agari adalah pn pantas, tidak cintaan ke n s yang patut da  Ke k batas-bata yang merusa fsu melewati dan hawa na ni. anyut materi ni dan jasma oha terbawa h eimbangan r kes o ibentuk oleh g dari aso, Jik ilan yang d alif, Jiko bab ari . ko mangaji d “Ji n dari tango” ru njang, Jiko tu naiak dari ja

“Lah masak padi 'rang singkarak, masaknyo batangkai-tangkai, satangkai jarang nan mudo, Kabek sabalik buhul sintak, Jaranglah urang nan ma-ungkai, Tibo nan punyo rarak sajo”,
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 164

Ta nta ngan SDM Min angkabau
1. Daya Saing Perantau Muda Minang Makin Melemah, karena:
 Mutu Pendi di kan masih perl u di pacu l agi  Bekal pengetahuan, keteram pil an dan si kap beragama yang maki n kurang kompeti ti f  Si kap enterpreneurshi
H. Mas'oed Abidin

08/16/08

p

165

…. 2. Hubungan Emosional-Kultural Generasi Muda Minang di Rantau dengan Kampung Halaman melemah, karena:
 Nilai-nilai positif keminangan kurang disosialisasikan  Daya tarik kampung halaman kurang diperkenalkan pada generasi muda
08/16/08 H. Mas'oed 166  Pendidikan adatAbidin budaya minang dan

Ta nta ngan SDM Min angkabau lanjutan…

Di Ranah Minang di Sumatera Barat ini, peran dakwah menyadarkan masyarakat akan peran mereka dalam membentuk dan meningkatkan harkat diri mereka sendiri.

"Sesungguhnya Allah tidak akan merobah nasib satu kaum, hingga kaum itu sendiri
08/16/08

َّ ‫إن الل َّه ل ي ُغي ِّر ما ب ِقوم حت‬ َ َ َّ ِ ‫َ ْ ٍ َ ى‬ َ َ ُ َ ‫يغيروا ما بأ‬ ‫َ ِ ن ْفسهم‬ ْ ِ ِ ُ ُ ِّ َ ُ
yang berusaha merobah sikap mereka sendiri.“
H. Mas'oed Abidin (QS.13, ar Ra’d : 11)

167

• Akidah Tauhid (Ketuhanan yg Maha Esa Program Ke Surau • Spiritual/Teologis (Bimbingan wahyu da

Sunnah Rasulullah) Landasan•Wajib melaksanakan kehidupan dengan pagar spritualitas dalam bernegara/nag Syarak •Sunnah (Mu‘malah ma‘al khaliq) khaliq

Bina Surau & Taklim

•Ukhuwah, esensi kesatuan bernegara, Ukhuwah bernegara •M Wawasan enghormati hak-hak & kewajiban asasi m •Membantu atau menolong orang kesusaha Ideologis •taat undang-undang (law enforcement), •Mua‘malat ma‘an naas. Amaliyah berprikemanusiaan beradab, Pemikiran •Mengedepankan integrasi bangsa, Strategis •Berkeadilan social, •

Berkeadilan social, •Alam takambang jadikan guru, (good gover

08/16/08

•Membantu atau menolong orang kesusahan Tindakan •Membuat Kebaikan/kebajikan, adil, jujur, b • taktis Menahan diri dari kejahatan, hormati sesam •Musyawarah, menjaga kerahasiaan, konsis H. Mas'oed Abidin 168 •Menghormati perbedaan, loyal dan beradat

Per an Pembentukan Bi Memulai gerakan Masyarakat Untuk dang SD M 1.
memperhatikan Pendidikan Anak Usia Dini
 Mel akukan pel at ihan unt uk guru dan pengelol a  Membantu pengem bangan sekol ahsekol ah atau kel ompok model , seper ti :
 TK d an Wa wa san I nter na si onal  Pen did ika n A na k Usi a Din i mela lui Posy andu  08/16/08 PAD U t erin teg rasi deng an T PA , d ll .169 H. Mas'oed Abidin

Me nghidupkan Jiw a Umma t
Membangun Masyarakat Potensial

Jiwa Sadar

Interaksi Iman

Adat Istiadat
08/16/08 H. Mas'oed Abidin

Amaliyah
170

Akhlak ialah terpeliharanya hubungan baik dengan Allah dan baiknya hubungan dengan manusia.
َّ ْ ‫ل تَعْبُدُون إ ِل الل َّه وَبِالْوَالِدَي ْن إ ِحسانًا وَذِي ال ْقربَى وَال‬ َ ‫يَتَامى‬ َ َ ْ ِ َ َ ْ ُ َ َّ ‫وَال ْمساكِين وَقُولُوا لِلنَّاس حسنًا وَأَقِيموا الصلةَ وَءَاتُوا‬ َ َ ْ ُ ِ ُ ِ َّ َ‫الزكَاة‬
Janganlah kamu meny embah selain Allah, dan orang mis kin, ser ta anusia,
171

berbua t baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orangucapkanlah kata-kat a yang baik kepada m

diri kanla h shalat dan H. Mas'oed Abidin zakat. tunaikanlah 08/16/08

1. Menjelaskan kewajiban manusia beriman

Tug as Besar Dakwah Agam a kete nga h Masy arakat
‫وَسارِعُوا إِلَى مغْفرةٍ من رب ِّك ُم وَجنَّةٍ عَرضهَا‬ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ِ َ ِ َ (133) ‫السموَات وَالرض أ ُعد َّت لِل ْمت َّقين‬ ْ ِ ُ ْ ُ َ َّ َ ِ ُ
Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepad a s ur ga y ang luas nya seluas langit d an bu mi yang disediakan untuk bertakwa
172

orang-or ang yang
08/16/08 H. Mas'oed Abidin

2. Agama mengingatkan manusia tidak menjadi musyrik agar tidak menjadi makhluk yang tidak meyakini tuhan

َ ‫إن الل َّه ل يغْفر أ‬ َّ ِ َ َ ْ ْ ‫َ ِ ُ ن ي ُشرك بِهِ وَيَغْفر ما‬ َ ُ ِ َ َّ ْ ْ ْ َ َ ْ َ َ ‫دُون ذَل ِك ل ِمن ي َشاءُ وَمن ي ُشرِك بِالله‬ ِ َ ‫فَقدِ افْت َرى إِث ْما عَظِيما‬ َ ً ً َ
Ses ungg uh nya All ah tid ak ak an me nga mp un i d osa syir ik, dan Dia me ng am pun i s ega la do sa y ang se lai n d ar i (syir ik) i tu, b agi si apa ya ng dik eh end ak i-N ya. Barang sia pa 08/16/08 yan g mem per seku tuk an All ah, ma ka173 H. Mas'oed Abidin sun ggu h ia tel ah be rbua t d osa yan g b esa r.

Menyadarkan masyarakat akan diri mereka dan siap menerima perubahan yang perlu mereka peroleh sesuai ketentuan Allah, sehingga masyarakat hidup bermartabat dengan nilai-nilai budaya luhur, mengikat mereka dengan satu keyakinan agama yang hanif dan dinamis.

َ ‫وأ َن أ‬ َ َ ْ َ ْ ِ ‫َ ْ قم وجهك لِلدين‬ ِّ ِ ً ‫حنِيفا ول تَكُون َن من‬ ِ َّ َ َ َ
08/16/08

ْ ُ ‫ال ْمشركِين‬ َ
H. Mas'oed Abidin

174

Hadapi Globalisasi dengan upaya
 Meningkatkan Mutu SDM anak nagari  Menguatkan Potensi yang ada dengan program
    Tumbuhkan SDM yang sehat dengan gizi cukup, Tingkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (terapan), Kokohkan pemahaman agama (sehat rohani), Lahirkan masyarakat beradat yang beragama Islam.

 Menggali potensi SDA di nagari diselaraskan dengan perkembangan global yang tengah berlaku  Menguatkan ketahanan ekonomi anak nagari
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 175

َّ ‫الذين يُن ْفقون في السراء‬ ِ َّ َّ ِ َ ُ ِ َ ِ َ َ ‫والضراء والْكَاظِمين ال ْغي ْظ‬ ِ َّ َّ َ ِ َ َ َّ ‫وال ْعافين عن النَّاس والله‬ ُ َ ِ ِ َ َ ِ َ َ ُّ ِ (134) ‫ي ُحب ال ْمحسنِين‬ ِ ْ ُ َ
(yai tu) orang- orang yang menaf kahkan
08/16/08

(hartanya) , bai k Mas'oed Abidin lapang m aupun di waktu H. 176

Di Sum at ra B arat (Mi na ng kab au ) n ya ta d al am nil ai -ni la i Adat Basa ndi Syar a’, Sya ra’ B asa nd i Kitab ull ah (ABS- SBK). • Tatara n budaya me mb erik an

doro ngan-d orongan beralasan (m otiv asi) bagi semua g erak peru bahan (r efo rma si) d ari sa tu generasi k e g enerasi, • Me njadi modal sangat besa r m era ih kema ju an di berbagai b idang pemb angunan d i d aerah - nagari, dusu n dan ta ratak - . • Me mb erik an sumbangan mewu ju dkan persatu an bangsa d an kesa tu an wi laMas'oed Abidin N egara yah d i 08/16/08 H. 177 Kesatu an R epublik In donesia

Up aya Me nguatk an Akid ah u mm at
NILAI AMAL Akidah / Nawaitu Masyarakat Muslim Social Support

Ukhuwwah

Social Control
Nahyun ‘Anil Munkar
H. Mas'oed Abidin 178

Amar Makruf
08/16/08

Amal akan kering dan hampa, tatkala kulit luarnya di lakukan, tujuan nawaitu-nya hilang di tengah jalan.

Orang- orang yang beri man dan tidak mencampur adukkan i man mereka dengan kezalH. Mas'oed Abidin k) , mer eka 179 iman (syiri 08/16/08 itul ah orang- or ang yang mendapat

ْ ‫الَّذِين ءَامنُوا وَل َم يَل‬ ‫ْ ب ِسوا‬ ُ َ َ َ ‫إِيمانَهُم بِظُلْم أُولَئ ِك ل‬ ‫َ هُم‬ ُ ْ َ ٍ ‫المن وَهُم مهْتَدُون‬ َ ُ ْ ُ ْ

Upaya merebut keberhasilan
1. Mengambil I’tibar dari kesalahan umat yang mendustakan agama, 2. Berpedoman Kitabullah dan Sunnah Rasul, 3. Tidak bersikap patah hati (pesimistis), 4. Harap terhadap kekuasaan Allah, artinya berkeyakinan tauhid.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 180

Pelatihan Guru TK seSumbar

08/16/08

H. Mas'oed Abidin

181

Kecanggihan Buday a Minang dalam Pe ndidikan Anak Dini Usia (PADU)
 Kalau Hillary Clinton 7 tahun yang lalu mengatakan “It take a v illa ge to raise a c hild ”, maka oleh masyarakat minang teori ini sudah dilaksanakan dengan cara “ME NJ UJ AI ANA K” sejak ratusan tahun yang lalu, baik di Rumah Gadang maupun di dalam nagari  “Modal Budaya” inilah yang memberikan kontribusi dalam 08/16/08 H. Mas'oed Abidin 182 melahirkan tokoh-tokoh minang baik di

De raja t b angsa dite ntukan ole h I lmu dan Imp leme nta si

Dan bagi masi ng-m asi ng m ereka deraj at menurut apa yang t el ah m ereka kerj akan 08/16/08 H. Mas'oed Abidin 183 dan agar Al lah mencukupkan bagi m ereka

َّ ِ ٌ َ َ ٍّ ‫وَلِك ُل د َرجات مما ع َملُوا‬ ِ َ‫وَلِيُوَفِّيَهُم أَع ْمالَهُم وَهُم ل‬ ْ ْ َ ْ ‫يُظْل َمون‬ َ ُ

َ ‫َو من أ‬ ‫َ ْ راد َ الدُّنْيَا فَعَلَيْه‬ ِ َ َ ‫بالْعِلْم, و من أ‬ ‫ِ َ َ ْ راد َ الخرة‬ ِ َ ِ ِ َ َ ‫فَعلَيه بالْعِلْم, و من أ‬ ‫ِ َ َ ْ راَد‬ ِ َ ْ َ َ
Siapa yang menginginkan dunia dia peroleh dengan ilmu, sesiapa yang inginkan (kebahagiaan) akhirat juga dengan ilmu, bahkan yang menginginkan keduanya, juga hanya dengan ilmu"

‫هما َ فَعَلَيْهِما بِالْعِلْم‬ َ ُ ِ
H. Mas'oed Abidin

08/16/08

184

Contoh-Contoh Buku Minang

08/16/08

H. Mas'oed Abidin

185

Kehi dupan di Al af Baru i ni , mesti dipacu ;
• • • • • Sela lu menanam k ebaikan-k ebaikan yang makruf. Cegah h al y ang m erusak d an mungkarat., Tumbuhkan h arg a diri d engan sik ap mau b erusaha sendiri, g iat b ekerja ( ente rprisin g ). Bentu k m asyara kat yang dapat menolo ng diri s endiri ( independent ) Me ngatasi kemis kinan dengan merubah ( reposisi k ondis i) kete rt inggala n d iberb agai b idang.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 186

Mengua tkan Aqi dah Umm at
Potensi Ummatisasi

SDA/ ULAYAT

Iman

Adat Istiadat EFISIENSI Amaliyah

Interaksi Ukhuwah
08/16/08 H. Mas'oed Abidin

187

Tauhid menumbuhkan rasa takut kepada keagungan Allah. Tauhid melahirkan mahabbah atau rasa kasih serta rindu kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Ketika kehidupan manusia kian bertambah modern dan peralatan teknologi makin canggih, tidak dapat dibantah bahwa makin bertambah banyak masalah hati dan kejiwaan manusia yang tampil kepermukaan dan tidak mudah dapat diselesaikan.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 188

Contoh-Contoh Buku Minang

08/16/08

H. Mas'oed Abidin

189

Taqzkiyah Nafs adalah upaya menjadi orang yang benar-benar beriman beramal salih dan berzikrullah perlu ada ilmu yang benar.

َ ‫ولِلَّهِ ال‬ ‫سماءُ ال ْحسنَى فَادْعُوهُ بِهَا‬ ْ ُ َ ْ َ َ ‫وذ َروا الَّذين يل ْحدون في أ‬ ‫ِ َ ُ ِ ُ َ ِ سمائِه‬ ِ َ ْ ُ َ ‫سي ُجزوْن ما كَانُوا يَعْملُون‬ َ َ َ َ َ ْ َ Hanya milik Allah asma-ul husna, maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut asmaa-ulAbidin husna itu dan tinggalkanlah 08/16/08 H. Mas'oed 190 orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam

Menuju tazkiyah nafs
a. keteraturan manhaj suffiyah,

b. memantapkan tauhid uluhiyah c. menerapkan tauhid rububiyah
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 191

Realisasi tauhid uluhiyah adalah pengabdian (ibadah) hanya kepada Allah, semata-mata dapat terwujud kepada di akuinya lembaga kedaulatan Allah di bumi (Mulkiyah Allah)

َّ ‫إِن َّما ال ْمؤ ْمنُون الذِين إِذَا ذُك ِر‬ ِ ُ َ َ َ َ َّ ‫الله وَجل َت قُلُوبُهُم‬ ْ ْ ِ ُ
mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka,
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 192

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah

Kesimpulan
 Melakukan evaluasi serta kesediaan membuat sesuatu yang lebih baik di masa mendatang,  Membentuk generasi muslim yang semata-mata mengabdi (menyembah) hanya kepada Allah,  Memantapkan pembelajaran aqidah tauhidiyah kepada generasi Islam yang memiliki kekuatan muqarabah, kekuatan mujahid di jalan Allah, yang mesti diwarisi generasi muda Islam, dimulai dari pembelajaran di Rumah Tangga, surau atau Didikan Aqidah (pengajian), yang menjadi buah dari tauhid uluhiyah, sehingga tertanam di dalam hati dhawq yakni rasa kesadaran ruhani yang tumbuh sempurna menjadikan generasi selalu ingat akan garis-garis yang telah ditetapkan oleh Allah,
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 193

 Menanamkan ditengah generasi bangsa keteguhan pendirian mejauhi segala bentuk kemungkaran dan senantiasa berharap supaya dihindarkan dari azab neraka,  Memerankan didalam kehidupan sehari-hari anak manusia akhlak karimah sesuai dengan azab neraka,  Membentuk watak generasi yang akan memperoleh tempat kembali yang baik disisi Allah dengan sikap jiwa yang konsisten (Istiqamah) Orang‑orang yang sabar (tabah, tahan uji, intens) Orang‑orang yang benar (jujur, amanah, shiddiq) Orang‑orang yang patuh kepada Allah Menafkahkan hartanya dijalan kebaikan (Al Munfiqiina). Selalu memohon ampun kepada Allah (melakukan koreksi setiap tahapan pekerjaannya).
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 194

 Membentuk watak generasi yang akan memperoleh tempat kembali yang baik disisi Allah dengan sikap jiwa yang konsisten (Istiqamah)

Rarak kalikih dek mindalu, tumbuah sarumpun jo sikasek, kok hilang raso jo malu, bak kayu lungga pangabek Anak urang Koto Hilalang, Handak lalu ka Pakan Baso, malu jo sopan kalau lah hilang, habihlah raso jo pareso.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 195

‫صدق الله‬ ‫العظيم‬
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 196

Ter ima Kasih
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 197