P. 1
Belajar melalui bermain(PK)

Belajar melalui bermain(PK)

|Views: 189|Likes:

More info:

Published by: Idayu Irdawanty Muhandar on Feb 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2015

pdf

text

original

BAB 1 KEBERKESANAN KAEDAH BERMAIN SAMBIL BERLAJAR DI PERINGKAT PRA SEKOLAH

1.0

PENGENALAN Permainan adalah satu gerak kerja rangsangan yang menggembirakan

seseorang. Permainan juga ialah suatu gerak kerja yang mengembangkan fizikal dan mental mengikut peraturan-peraturan tertentu. Kanak-kanak lebih tertarik dan sangat berminat membuat sesuatu aktiviti atau penyelesaian masalah dengan cara bermain. Permainan selalunya dikaitkan dengan kanak-kanak yang dianggap oleh orang dewasa sebagai satu perbuatan yang membuang masa dan tidak produktif. Sebaliknya jika kita kaji, permainan adalah satu aktiviti yang dapat membantu kanak-kanak dalam perkembangan sahsiah pertumbuhan fizikal dan ia adalah keperluan khas kanak-kanak. Mengikut Kamus Dewan ‘bermain’ adalah suatu yang dilakukan oleh seseorang untuk bersenang lenang dan bersuka-suka dengan menggunakan alatan ataupun tidak.Permainan selalunya digunakan sebagai alat hiburan dan keseronokan semasa mempelajari sesuatu kemahiran. Semasa bermain mereka menggunakan pancaindera dan minda, yang tidak secara langsung menuju ke arah pembelajaran menyelesaikan masalah. Bermain menampakkan suatu proses yang mendatangkan kesukaan. Dengan kata lain kanak-kanak itu akan membuat sesuatu kerana ia suka berbuat demikian dan berhenti apabila dia telah bosan,

maka aktiviti-aktiviti tersebut boleh dikatakan bermain.

1

Caplan and Caplan (1973), mentakrifkan bermain sebagai penentu penting bagi perkembangan sahsiah, daya cipta, kestabilan emosi, perkembangan sosial dan intelek. Aktiviti-aktiviti bermain dapat memperkembangkan kekuatan fizikal, koordinasi dan ketangkasan. Apabila konsep main dicantumkan dengan belajar, maka ia menjadi ‘belajar melalui bermain’. Sebagai contoh apabila kanak-kanak itu bermain sesuatu permainan sahibba, mereka dapat membina dan menambah perbendaharaan kata dan aktiviti matematik iaitu menjumlah setiap markah yang di perolehi. Sahsiah yang baik juga terbentuk melalui kerjasama, toleransi, saling hormat menghormati dan bersedia menerima kekalahan. Pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan di sekolah-sekolah hanya sehala dan tidak begitu praktikal serta kurang mencapai matlamat yang di kehendaki. Penglibatan aktif sama ada daripada guru atau murid lebih berkesan dalam menyampaikan sesuatu kemahiran. Murid-murid akan mudah memahami sesuatu konsep baru yang diperkenalkan, apabila mereka melakukannya sendiri. Sebenarnya permainan ini telah wujud sejak zaman purba. Kajian-kajian yang dibuat di negara barat telah menunjukkan bahawa bahan permainan dalam bilik darjah boleh meningkatkan minat murid terhadap mata pelajaran sambil meningkatkan pencapaian mereka dalam mata pelajaran lain. Dengan kata lain, semasa mereka bermain, konsep-konsep pembelajaran dapat diserapkan tanpa mereka sedari dalam suasana yang gembira dan tanpa tekanan. Dengan ‘belajar melalui bermain’ murid-murid tidak akan cepat bosan mempelajari sesuatu malah dapat meningkatkan lagi minat belajar.

2

1.1

Masalah Kajian Pada hakikatnya, pusat-pusat prasekolah di Malaysia mempunyai

penekanan yang pelbagai dalam program pendidikan masing-masing seperti penekanan terhadap kemahiran sosial, perkembangan persediaan, perkembangan diri dan sahsiah, pendidikan kesihatan dan pemakanan yang sihat, penerapan nilai-nilai murni masyarakat dan pendidikan rohani, tetapi dari segi realitinya kurikulum pendidikan prasekolah pada hari ini terutamanya prasekolah swasta yang terdapat di kawasan bandar lebih banyak memberi tumpuan kepada pendidikan yang berbentuk formal yang menekankan kepada pencapaian akademik kanak-kanak prasekolah. Dalam keadaan-keadaan tertentu, tekanan daripada ibu bapa dan pengaruh sosial, yang mengukur kejayaan dengan pencapaian akademik seseorang dan sistem pendidikan yang berorientasikan peperiksaan adalah keterlaluan dan

meninggalkan kesan yang negatif. Keadaan seperti ini jika tidak diberi perhatian yang sewajarnya akan mengakibatkan fenomena yang disebut oleh Elkind (1981,1986,1987), sebagai ‘miseducation’, di mana kanak-kanak dipaksa mempelajari ilmu pengetahuan yang bersifat terlalu akademik pada peringkat terlalu muda dan ini menurut beliau akan memberi kesan negatif terhadap perkembangan menyeluruh kanak-kanak. Kanak-kanak yang gemar meneroka, membina dan berfantasi melalui aktiviti-aktiviti permainan dan pada masa inilah mereka berpeluang berinteraksi dengan alam persekitarannya. Silberman (1970), menegaskan bahawa, “ A child’s greatest asset in the process of learning is his or her ability to play. It is through

3

Fokus kajian adalah untuk: i. Guru juga merupakan orang yang bertanggungjawab memberi galakkan dan perangsang serta dapat membantu mengembangkan pemikiran kanak-kanak. Mengenalpasti jenis-jenis aktiviti permainan yang dijalankan di pusat-pusat prasekolah. Elliason and Jenkins (1986) menegaskan bahawa guru merupakan orang yang boleh mengarahkan perhatian kanak-kanak dan seterusnya menjadi pemudahcara kepada pembelajaran kanak-kanak semasa mereka bermain. The child who does not play has no really effective means to develop”. 4 .2 Tujuan Kajian Kajian ini bertujuan untuk mengjkaji keberkesanan ‘belajar melalui bermain’ dalam pembelajaran dan pembentukan sahsiah kanak-kanak prasekolah. maka wajarlah mereka dibimbing dalam aktivitiaktiviti pembelajaran yang menjurus ke arah pemahaman alam persekitaran mereka. Oleh yang demikian. maka kajian ini cuba meninjau jenis-jenis permainan dan pengurusan aktiviti-aktiviti permainan di pusat-pusat pendidikan kanak-kanak prasekolah di negara ini. and make it something he or she can understand and control. Menyedari kepentingan aktiviti permainan dalam program pendidikan kanak-kanak. 1.play that heor she manages to come to terms with the world. Sehubungan itu. Ini merupakan salah satu daripada tugas penting guru kerana gurulah yang berupaya mencipta persekitaran permainan yang menggalakkan.

Mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi oleh guru-guru dalam menguruskan pelaksanaan aktiviti permainan kanak-kanak prasekolah. Memberi gambaran yang sebenar tentang kedudukan pengurusan aktiviti permainan dalam pendidikan kanak-kanak prasekolah. i. emosi. 5 .3 Kepentingan Kajian Pendidikan awal kanak-kanak adalah amat penting dalam pembentukkan sahsiah seseorang individu (Dennis 1966. Justeru itu. Menurut Lawrence Frank (dalam Braus and Edwards 1972). jasmani. Piaget 1969. dan Asiah Abu Samah 1976). Sehubungan itu. “Permainan merupakan pekerjaan kanakkanak. menentukan tugasan untuk disiapkan oleh dirinya sendiri dan berinteraksi dengan rakan-rakan sekelas dengannya”. adalah diharapkan dapatan daripada kajian ini dapat. Dengan demikian ternyatalah aktiviti –aktiviti permainan ini mempunyai peranan yang amat penting dalam proses perkembangan kanak-kanak keseluruhannya. 1. dan iii. Kanak-kanak belajar melalui bermain. aspek permainan dalam pendidikan kanak-kanak prasekolah perlu diberi perhatian yang sewajarnya oleh semua pihak yang terlibat dalam program pendidikan kanakkanak.ii. Mengenalpasti kemudahan serta peralatan permainan kanak- kanak di pusat-pusat prasekolah. Mukerji 1968. Aktiviti permainan merupakan cara kanak-kanak itu menyelesaikan masalah. sama ada dari aspek kognitif. rohani dan perkembangan sosial.

4 Definisi Istilah Bahagian ini akan cuba menjelaskan beberapa konsep penting atau istilah penting berhubung dengan kajian yang akan dijalankan. Membantu memperkayakan khazanah kajian-kajian berhubung dengan pendidikan kanak-kanak prasekolah di negara ini. iii. dan v. dan “masalah”. Membantu pihak perancang kurikulum. Membantu pihak-pihak mutu yang berwajib dalam menyelaras di dan mempertingkatkan pendidikan kanak-kanak pusat-pusat prasekolah di negara ini. “kanakkanak prasekolah”.ii. “pengurusan aktiviti permainan”. 1. pengelola dan pentadbir serta guru-guru di pusat-pusat prasekolah mengenalpasti aspek-aspek yang perlu di beri perhatian dan diperbaikki berhubung dengan pelaksanaan aktiviti permainan di pusat pendidikan kanak-kanak prasekolah di negara ini. “kemudahan peralatan atau bahan permainan”. Istilah-istilah atau konsep-konsep yang di maksudkan itu ialah “permainan. iv. “jenis permainan”. 6 . “aktiviti permainan kanak-kanak prasekolah”. “matlamat pendidikan”. Memastikan kanak-kanak menjalani perkembangan pembelajaran yang sewajarnya mengikut peringkat umur yang sesuai dalam ‘Belajar Melalui Bermain’.

Dalam konteks kajian ini. Permainan.1 Permainan Good (1973). dalam ‘Dictionary of Education’ memberi definisi istilah permainan sebagai “any pleasurable activity on for its own sake.5. kata beliau “is an end in itself”. Aktiviti-aktiviti yang di maksudkan itu merupakan aktiviti-aktiviti yang memberikan keseronokan dan kegembiraan 7 . perkataan ‘permainan’ digunakan dengan membawa maksud segala aktiviti yang dijalankan oleh kanak-kanak yang dirancangkan oleh guru di dalam bilik darjah atau di luar bilik darjah. Seterusnya Good menambah bahawa permainan kanak-kanak merupakan aktiviti kanak-kanak bagi tujuan memberi keseronokan dan kegembiraan sama ada yang berlaku secara spontan atau dirancangkan. Development and Education’ pula mendefinasikan permainan sebagai suatu “aktiviti di mana kanak-kanak membiasakan dirinya dengan persekitarannya” Menurut Mock lagi.1. permainan juga di ertikan sebagai pekerjaan kanak-kanak. Kanak-kanak bermain semata-mata untuk keseronokannya Kesimpulannya. without reference to ulterior purpose or future satisfactions”. menurut beliau berkaitan dengan perkembangan budi pekertinya. permainan merupakan aktiviti-aktiviti yang menimbulkan keseronokan dan kegembiraan yang berlaku dalam keadaan bersahaja. dalam bukunya yang berjudul ‘Early Childhood”. Ini bermakna beliau melihat permainan itu sebagai aktiviti yang menyeronokan yang dilakukan semata-mata bertujuan untuk tujuannya sendiri tanpa tujuan lain atau kepuasan di masa akan datang. Bagaimanapun ia berbeza daripada pekerjaan orang dewasa yang mempunyai tujuan tertentu. Aktiviti-aktiviti itu pula. Mack (1975).

Seterusnya dalam konteks kajian ini. yang memasuki pusat-pusat pendidikan prasekolah atau taman didikan kanak-kanak (TADIKA) atau taman bimbingan kanak-kanak (TABIKA). tumpuan kajian adalah kepada kanak-kanak prasekolah di dalam lingkungan umur di antara 4 hingga 6 tahun (KPM 1986 b:2). mendefinasikan perkataan ‘jenis’ sebagai golongan benda-benda yang mempunyai sifat yang sama atau bersamaan bangsa. Penglibatan dan pemilihan aktiviti permainan mengikut pilihan murid. i. 1. Aktiviti-aktiviti hendaklah berlaku dalam situasi yang bersahaja. Kepelbagaian jenis aktiviti permainan yang dijalankan iaitu berdasarkan kelompok-kelompok yang telah di tetapkan di atas. sama ada secara kumpulan. Dengan demikian. yang belum memasuki sekolah rendah.2 Jenis Permainan Kamus Dewan (1970). 1. berpasangan dan bersendirian. Aktiviti ini juga mungkin berstruktur atau tidak.5. Dalam kajian ini.5. menyatakan kanak-kanak prasekolah merupakan kanak-kanak yang di bawah umur 7 tahun.3 Kanak-kanak Prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia (1986). dalam kajian ini frasa ‘jenis berjenis’ digunakan sebagaikan maksud permainan-permainan dari golongan yang sama yang dimainkan oleh kanakkanak di pelbagai jenis prasekolah. jenis permainan di pelbagai prasekolah itu di lihat dari beberapa segi iaitu dari segi. 8 .kepada kanak-kanak. ii.

5. perancangan guru sebelum pelaksanaan aktiviti permainan. iii.1. i. frasa ‘masalah pelaksanaan aktiviti permainan’ merujuk kepada perkara-perkara yang menimbulkan kesukaran atau kesulitan kepada guru- 9 . Dengan itu. mendefinisikan perkataan ‘masalah’ sebagai sesuatu yang menentukan penyelesaian perkataan atau keadaan yang menimbulkan kesukaran atau kesulitan. semasa pelaksanaan aktiviti permainan. merujuk kepada perkara-perkara yang di lakukan oleh guru pada peringkat. ‘pengurusan pelaksanaan aktiviti permainan’. Kesimpulannya dalam konteks kajian ini. Walaubagaimanapun. ii. dan selepas pelaksanaan aktiviti permainan dijalankan 1.5. dalam kajian ini. dalam konteks kajian ini. istilah tersebut merujuk kepada istilah pengurusan yang membawa maksud ‘mengendali’ atau ‘mengelola’ sesuatu tugasan. khususnya mengendalikan tugasan-tugasan atau usaha-usaha yang berhubung dengan pelaksanaan aktiviti-aktiviti permainan di dalam atau di luar bilik darjah. akhir pelaksanaan aktiviti permainan.5 Masalah Pelaksanaan Aktiviti Permainan Kamus Dewan (Dewan Bahasa Dan Pustaka 1989).4 Pengurusan Pelaksanaan Aktiviti Permainan Istilah pengurusan mempunyai maksud yang amat luas. iv.

guru prasekolah dalam usaha mereka melaksanakan aktiviti permainan kanakkanak semasa berada di luar atau di dalam bilik darjah.1 Pengenalan Bahagian ini akan membuat tinjauan literatur tentang kajian-kajian yang berkaitan dengan permainan dan kaitannya dengan pendidikan kanak-kanak prasekolah. BAB 2 TINJAUAN LITERATUR 2. Bahagian ini juga akan mengemukakan beberapa contoh-contoh aktiviti permainan yang dijalankan di pusat-pusat prasekolah. jenis-jenis permainan dan bentuk-bentuk permainan. selain itu bahagian ini juga menghuraikan secara ringkas beberapa kajian yang telah dijalankan 10 . kategori permainan.

bentuk-bentuk binaan dan manusia. Menurut mereka. Definisi Permainan Frost dan Kissinger (1976). Teori recaptulation (Gulick.1898) yang menyatakan bahawa permainan mewakili pengulangan biologi dalam persejarahan manusia.2. ialah permainan pasir. di mana Valentine menjelaskan bahawa aktiviti membina mahligai pasir menjadi lebih bermakna kerana terhasilnya ‘mahligai’. Mereka juga menjelaskan bahawa definisi Valentine itu tidak menafikan bahawa permainan boleh juga menuju kearah suatu matlamat atau akhiran yang mana ianya merupakan sebahagian daripada ciri yang menarik minat terhadap permainan itu. Permainan boleh jadi memuaskan serta menyeronokkan dan hal seperti yang seperti itu merupakan nilai-nilai yang baik untuk kanak-kanak”. 11 . ruang dan masa. Contoh yang diberi oleh Valentine. Valentine telah mendefinisi permainan sebagai ‘mana-mana aktiviti yang dijalankan semata-mata untuk tujuannya yang tersendiri’. Frank (1952). mereka memetik definisi permainan yang telah di kemukakan oleh Valentine pada tahun 1942. haiwan. melaporkan bahawa sejak tahun 1930.berhubung dengan kepentingan dan peranan aktiviti permainan dalam pendidikan kanak-kanak prasekolah 2. menurut Frost and Kissinger (1976). telah mendefinisikan permainan sebagai “cara kanak-kanak belajar sesuatu yang tidak diajarkan kepadanya. Permainan merupakan cara kanak-kanak meneroka dan membiasakan dirinya dengan alam sebenar. ramai penulis telah menerokai tajuk permainan. perkara-perkara atau barang-barang. Dalam buku mereka yang berjudul ‘The Young Child and the Educative Process’.

Di waktu kanak-kanak meneroka dan mengkaji. Scarfe (1966).Fetter (1997). Piaget dilaporkan pernah menyatakan bahawa melalui permainan. Froebal menekankan pada kepentingan main. Umur dan jantina mempengaruhi kebolehan social semasa permainan sosiodramatik. seorang kanak-kanak itu sentiasa mempelajari sesuatu yang baru. iaitu ekspresi bebas terkandung dalam roh seorang kanak-kanak. melihat permainan sebagai satu proses pendidikan. Menurut Friedrich Froebal (1782-1852). Dengan kata lain kanak-kanak itu belajar mendapatkan kepercayaan diri dan semasa bermain. kanak-kanak mengeluarkan semula apa yang telah terlintas dalam fikirannya atau mengeluarkan semula apa yang telah menyeronokkannya atau sesuatu yang membolehkan kanak-kanak menjadikan dirinya lebih menyeluruh sebagai sebahagian daripada persekitarannya. Scarfe juga berpendapat bahawa “melalui permainan kanak-kanak belajar bagaimana belajar. sedangkan kanak-kanak perempuan lebih berminat dalam bidang dramatik. perkembangan-perkembangan kemahiran fizikal dan 12 . pula mengkaji perbezaan umur dan jantina dalam kebolehan sosial semasa permainan sosiodramatik di prasekolah. Daripada pemerhatiannya tentang kanak-kanak. Kesan jantina terhadap tingkah laku bermain juga dikaji oleh Son (1996). Dia juga menemui bagaimana dapat bermesra dengan alam dan menyesuaikan diri dengan tugas-tugas hidup untuk menguasai kecekapan motor”. perhubungan alam dengan dirinya terbina. main merupakan suatu ekspresi paling tinggi perkembangan manusia pada peringkat kanak-kanak. Beliau mendapati kanak-kanak lelaki lebih suka bermain dengan bongkah.

Pelajaran mungkin tidak berkesan jika terlalu cepat diberikan sebelum kanak-kanak bersedia menerimanya”. pula berpendapat bahawa permainan adalah satu cara semulajadi kanak-kanak mendapat pendidikan dengan sendirinya.penguasaan bahasa. Maka eloklah pelajaran peringkat awal diberi dalam bentuk permainan. 1999). serta membantu mengatasi perasaan bimbang dan tertekan. berpendapat bahawa permainan adalah ulangan dari cara dan taraf penghidupan manusia dari zaman dahulu kala sehingga ke hari ini. Seorang pendidik. Buhter (Jurnal Pendidikan. Pendapat ini bertepatan jika diberi kepada kanak-kanak prasekolah yang baru mula mengenali alam pembelajaran. menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran bagi kanak-kanak. 1992). Beliau menekankan prinsip 13 . juga seorang ahli psikologi barat menyatakan “permainan adalah latihan untuk melepaskan emosi. Melalui permainan seseorang kanak-kanak menjalani pertumbuhan dan pembesaran. Permainan dan kelakuan yang betul boleh di sifatkan tanda kesihatan fikiran. perasaan tertekan. muzik dan ekspresi kendiri sebagai dasar pendidikan awal kanak-kanak. yang memperkenalkan Kaedah Montessori yang kini sangat popular di seluruh dunia. 2. seorang ahli psikologi Amerika. Stanley Hall (1983). Katanya lagi permainan adalah satu kerja bagi kanak-kanak.3 Pelaksanaan Permainan Dan Keberkesanannya Maria Montessori (Majalah Wanita. Susan Isacs (1978).

‘belajar melalui bermain’ kepada kanak-kanak asuhannya. 30 minit adalah masa yang terbaik jika mereka dapat memberikan perhatian. Kanak-kanak harus diberi kebebasan untuk menggunakan kuasa mentalnya. Main juga mendorong kanak-kanak menyusun semula corak-corak. Jean Piaget (1973). melalui bermain. Mengikut Roberts dan Schumm (1971). Permainan dapat memberikan mereka pengalaman awal tentang keadilan peraturan dan kesamaan. berpasangan atau kumpulan. permainan bahasa boleh dilakukan secara kelas. Menurut Maria Montessori “A child’s work to create the person she will become”. beliau sarankan aktiviti permainan dilaksanakan dengan langkah-langkah seperti yang telah dirancangkan. Oleh itu. Menurut Andrew Wright (1979). bentuk-bentuk dan skema-skema yang memberi makna kepada pembelajaran yang dialami oleh mereka. Saling membantu dapat meningkatkan rangsangan dan keupayaan belajar dengan lebih cepat. berpendapat bahawa aktiviti permainan haruslah diajarkan melalui demonstrasi dan bukan disampaikan dengan cara penerangan lisan sahaja. main akan memperkuatkan kebolehan berfikir dalam berbagai cara. Bagi kanak-kanak yang hiperaktif pula. individu. untuk merealisasikan apa yang ada dalam dirinya. kebanyakan 14 . merupakan sumber pengayaan yang boleh mempercepatkan kadar pembelajaran pelajar sederhana sambil mendalami pengalaman pelajar yang cerdas. Jill Hadfield (1984). Paling lama kanak-kanak hanya boleh memberi tumpuan tidak lebih daripada 45 minit. Pengasasnya sedar bahawa kanak-kanak cepat berasa bosan apatah lagi jika dihadapkan dengan perkara-perkara yang serius seperti angka dan fakta. Bagaimanapun.

maklum balas yang diberi secara serta merta tentang betul atau salah. Nilai bermain juga boleh membantu kanak-kanak supaya berupaya untuk menguruskan sesuatu (Fower 1980. sosioemosi dan mental. bekerjasama. Sifat-sifat pengurusan ini sebenarnya ada dalam setiap permainan. Melalui main. akan mengukuhkan lagi pembentukan satu-satu konsep. bermain mendatangkan keseronokan dan hiburan yang juga merangsangkan individu mempelajari sesuatu melalui cara yang aktif dalam keadaan yang tidak formal. Aktiviti seperti 15 .aktiviti permainan biasanya dijalankan dalam kumpulan kecil atau pun secara berpasangan tanpa paksaan. Main membenarkan perkembangan individu mengikut kemajuan masing-masing. Bermain juga dapat meningkatkan kemahiran motor halus dan motor kasar. murid-murid dapat berinteraksi antara satu sama lain. Pellegrini 1984).bersabar. Lagipun. Ketika bermain. individu yang lemah akan mendapat bantuan daripada rakanrakan dengan tidak berasa terdesak apabila mempelajari sesuatu. Pengurusan untuk menyelenggarakan peraturan-peraturan inilah yang memperkuatkan dan menyenangkan untuk mencari penyelesaian kepada masalah iaitu apabila kanak-kanak dapat melihat hubungkaitnya. bertimbang rasa. Menurut Ee Ah Meng dalam bukunya. Main membantu perkembangan fizikal. kebersihan dan sebagainya. Mereka akan dapat mempelajari nilai-nilai sosial yang positif seperti bertolak ansur. Main yang melibatkan kegiatankegiatan fizikal tentu akan meningkatkan kekuatan sertaa ketangkasan kanakkanak. Kesan keseronokan daripada main akan membantu mempercepatkan lagi proses pembelajaran.

menggunting kertas. memainkan sesuatu peranan dengan sebetul-betulnya secara intensif. Mengikut Comenius lagi. pendidikan dan persekolahan adalah bagi pengembangan sosialisasi. dalam buku ‘Understanding Children’s Play’. berlari. mencadangkan pendidikan perlu bersifat universal dan wajib serta menitikberatkan keperluan agama. 16 . Frank and Goldenstone (1952). keagamaan dan moral. sekolah merupakan bengkel kanak-kanak bekerja dengan penuh minat. Froebel percaya bermain adalah asas untuk kanak-kanak mempelajari sesuatu dan Comenius menganggap kindergarten sebagai jambatan dari rumah ke sekolah. John Amos Comenius (1592-1670). juga memberi cadangan supaya kanak-kanak perlu menghadiri sekolah dan sekolah perlu menggalakkan kanakkanak supaya sentiasa berasa gembira dengan diri mereka. kanak-kanak memperolehi kemahiran koodinasi mata dan tangan. Comenius merasakan pendidikan perlu memberi pengalaman pembelajaran yang positif termasuklah kebebasan dan kegembiraan. Aktiviti adalah sangat penting. Martin Luther (1483-1546). ‘bapa’ dan lain-lain. meluahkan keperluan perasaan. berpeluang memainkan peranan yang biasanya tidak dapat dilakukan seperti jadi ‘guru’. berguling dan sebagainya Hanleh. Baginya. Beliau menegaskan muzik dan pendidikan jasmani perlu diintegrasikan dalam kurikulum. Perkembangan koodinasi motor kasar melalui aktiviti memanjat. menyatakan proses bermain dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti: meniru kelakuan orang dewasa. menghasratkan sesuatu desakan secara spontan dan memainkan peranan untuk menyelesaikan sesuatu masalah.

Semasa kanak-kanak bermain mereka dengan cara tidak langsung mempelajari berbagai kemahiran seperti kemahiran sosial. sependapat dengan Piaget yang menyatakan perkembangan kanak-kanak tidak berlaku kerana satu factor sahaja seperti pengaruh semulajadi dan berpendapat proses mental yang lebih tinggi berkembang apabila kanak-kanak membentuk pertuturan semasa melakukan aktiviti praktikal. Sebelum kanak-kanak bertutur. Tetapi setelah mereka bertutur. Ahli Falsafah Vygotsky (1896-1934). Oleh sebab itu guru prasekolah haruslah memikirkan strategi-strategi yang boleh menyeronokkan kanak-kanak.Beliau yakin permainan yang sesuai dapat membantu kanak-kanak berfikir berkenaan interaksi antara ‘kehidupan dan aktiviti sendiri. Pendidikan prasekolah adalah peringkat pendidikan yang paling awal bagi kanak-kanak selepas pendidikan yang diperolehi daripada keluarga. pemikiran dan tindakan. kemahiran bahasa dan kemahiran berfikir di samping menggalakkan pertumbuhan jasmani. perwakilan dan kognisi serta kebolehan dan pemahaman’. 17 . mereka menggunakan bahasa dalam aktiviti dan tingkahlaku mereka juga berubah. mereka menggunakan alat bagi menyempurnakan tugas. Dalam usaha mengajar kanak-kanak ini guru tidak harus memikirkan pencapaian akademik semata-mata tanpa memikirkan aspek perkembangan yang lain. Mereka berupaya merancang dan menguasai sekeliling mereka dengan pertuturan. Kanak-kanak tidak harus dibebankan dengan aktivitiaktiviti kelas yang terlalu berat dan rigid (kaku) kerana ia boleh menghilangkan minat mereka untuk belajar. Salah satu strategi pengajaran yang difikirkan sesuai bagi peringkat kanak-kanak prasekolah ialah belajar melalui bermain.

mereka telah cuba mengelompokkan atau mengklasifikasikan aktiviti-aktiviti permainan kanak-kanak berdasarkan kategori. Hasil daripada pemerhatian tersebut. 18 .BAB 3 METOLOGI KAJIAN 3.1 Latar Belakang Kajian Para pengkaji dan pendidik kanak-kanak prasekolah telah membuat beberapa pemerhatian tentang aktiviti permainan kanak-kanak. jenis dan bentuk aktiviti-aktiviti tersebut.

permainan pemerhatian (onlooker play). permainan perubatan dan permainan luar.Leeper (1976). permainan khayalan (imaginative play) dan permainan percubaan atau penerokaan (adventure play). Pengelasan serta peristilahan yang digunakan oleh Parten masih digunakan sampai hari ini. permainan selari (parallel play). permainan terap. memberi peluang kepada kanak-kanak untuk berinteraksi sesama sendiri dan 19 . di mana beliau membahagikan aktiviti-aktiviti tersebut kepada permainan spontan. telah mengkategorikan permainan kepada tiga kumpulan berdasarkan kepada bahanbahan dan alat-alat permainan yang digunakan. Kumpulan-kumpulan tersebut ialah permainan kreatif (creative play). permainan bersendirian (solitary play). Menurut Morrison. permainan bebas. Morrison (1984). menyatakan bahan Matterson (1967). pengkategorian tersebut merupakan sesuatu pembahagian yang agak ‘superficial’ kerana biasanya dalam sesuatu permainan kadang-kadang terdapat percampuran unsur-unsur serta bahan-bahan yang terkandung di dalam setiap kategori itu. permainan dramatik. mendakwa bahawa huraian dan klasifikasi permainan kanak-kanak yang paling menyeluruh adalah yang digunakan oleh Mildred Parten (1932). Pengelompokan aktiviti permainan berdasarkan bentuk pula adalah seperti yang dihuraikan oleh Morrison (1984). aktiviti-aktiviti permainan yang terdapat dalam bentuk diatas itu. menurut Leeper dan rakan-rakan. Bagaimanapun. permainan bersekutu (associative play) dan permainan bersama (co-operative play). Beliau mengklaskan permainan sebagai permainan ‘unoccupied’ (unoccupied play).

pemilihan alat permainan amat penting bagi memotivasikan murid dan pencapaian objektifnya. Main koperatif pula ialah kanak-kanak bermain bersama dengan rakan-rakannya dalam satu-satu kumpulan.seterusnya mempelajari kemahiran hidup bermasyarakat. berbual dengan kanakkanak lain. 3. Main selari ialah kanak-kanak masih bermain secara bersendirian tetapi caranya adalah serupa dengan kanak-kanak lain atau alat permainan yang digunakan adalah serupa dengan kanak-kanak lain. Permainan koperatif biasanya dikelolakan oleh guru untuk memastikan setiap kanak-kanak memainkan peranan masing-masing dalam permainan tersebut. Main sendiri bermaksud kanak-kanak bermain seorang diri sehinggakan dia tidak menyedari kehadiran kanak-kanak lain yang ada di sekelilingnya. Kesimpulannya walau dari sudut apapun perbincangan tentang pengelasan aktiviti-aktiviti permainan dilakukan.2 Jenis-jenis Permainan Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran menggunakan teknik permainan. Oleh itu pengelasan aktiviti permainan yang telah dibincangkan di atas adalah semata-mata dilakukan sebagai landasan untuk memudahkan perbincangan. belajar tentang pandangan orang lain dan belajar mengawal diri. pengelasan tersebut bersifat ‘superficial’. Kanak-kanak berinteraksi di antara satu sama lain melalui soalan-soalan yang dikemukakan atau ketika 20 .

ibu atau bapa. kanak-kanak tidak bermain dengan sesiapa pun serta tidak terlibat dalam sebarang permainan. Bagi kanak-kanak prasekolah. guru hendaklah memenuhi objektif-objektif pelajaran yang dirancangkan untuk hari itu. buaian. alat 21 . Selain daripada itu. Alat permainan yang disediakan termasuklah titi pengimbang. Main bebas bermaksud kanak-kanak bebas memilih aktiviti-aktiviti yang mereka suka. permainan ini lebih menitik beratkan permainan yang berkaitan dengan motor kasar. Dalam main dramatis pula permainan ini melibatkan kanak-kanak yang bermain sebagai watak-watak tertentu. mereka tidak bermain bersama-sama. kanak-kanak banyak memberi perhatian terhadap permainan kanak-kanak lain tetapi mereka tidak terlibat dalam permainan yang dimainkan. Selain daripada yang diklasifikasikan oleh Mildred Parten. Guru hendaklah memastikan bahawa aktiviti-aktiviti itu membawa faedah kepada murid-murid. Selain daripada itu. Bahasa Inggeris dan Pendidikan Moral. askar dan lain-lain watak yang mereka suka. Main luar lebih mudah diterangkan sebagai jenis permainan yang biasanya dikendalikan di luar bilik darjah. Dalam main pemerhati. Contohnya seperti melakonkan watak seorang guru.berkongsi bahan-bahan permainan dalam main asosiatif. jenis-jenis pendekatan ‘Belajar Melalui Bermain’ yang lain ialah. Kanak-kanak hanya berdiri atau duduk tanpa membuat apa-apa. Begitu juga dengan main ‘ unoccupied’. Ia adalah sesuai untuk pelajaran Bahasa Melayu.

Sejauh manakah ia bermanfaat kepada kanakkanak adalah bergantung kepada perancangan. pengurusan dan pengelolaan permainan itu. termasuk main peranan dan sosiodrama. Guru juga mestilah memberi penerangan yang jelas dan membuat demonstrasi tentang cara satu-satu permainan dijalankan. penyelesaian masalah serta tunjukcara. Setiap jenis permainan memang mendatangkan keseronokan kepada kanak-kanak. perancangan juga perlu mengambil kira bahan-bahan permainan yang sedia ada. Bagi permainan yang melibatkan banyak pergerakan juga hendaklah dikendalikan di luar bilik darjah. Walaupun biasanya hanya terdapat satu set permainan bagi satu kumpulan. Semua kaedah ini memerlukan bimbingan dari guru pada peringkat awalnya. kelicinan perjalanan permainan akan terjejas. Sekiranya tidak mencukupi.permainan air dan sebagainya. guru haruslah menilai potensi pembelajaran bagi setiap jenis permainan untuk mencapai objektifnya. Jadi guru mestilah membuat persediaan yang maksimum. Selain itu.3 Kaedah Dan Teknik Bermain Kaedah dan teknik bermain adalah dikaitkan dengan kaedah dan teknik mengajar seperti simulasi. 22 . 3. Ketika membuat perancangan. guru hendaklah berusaha bagaimana untuk melibatkan seberapa ramai murid dalam permainan supaya setiap murid dapat menikmati faedah-faedah main.

membentuk konsep atau memberi peneguhan yang sesuai bagi peringkat kemajuan murid. 23 . Menentukan tujuan guru dengan jelas mengadakan permainan tersebut. Guru perlu memastikan permainan itu bertujuan memotivasikan murid. Guru juga harus tahu menentukan jenis-jenis mainan yang akan dilaksanakan. maka objektif permainan itu di harap akan tercapai.4 Langkah-langkah Perlaksanaan Guru di pusat pendidikan prasekolah mempunyai tanggungjawab yang penting dalam menjayakan kurikulum permainan yang bermutu.3. menggariskan beberapa tanggungjawab penting untuk menjamin keberkesanan perlaksanaan teknik permainan ini. Mainan yang menepati aras dan tema pasti memudahkan guru dalam penyediaan permainan tersebut. Langkah-langkah penting dalam strategi ini ialah: Menentukan tema dari kandungan sukatan pelajaran iaitu sama ada permainan yang dipilih itu adalah berfaedah atau sebaliknya. sekiranya diperlihatkan adanya perkaitan di antara permainan dengan isi pelajaran serta pengalaman murid-murid. dalam bukunya yang berjudul ‘Early Childhood Education Today’. Morrison (1984). Menentukan aras kebolehan murid juga penting supaya permainan yang dipilih dapat menyediakan kemahiran yang sejajar dengan keupayaan dan kebolehan murid-murid.

5 Prinsip-prinsip Bermain 24 . Menentukan proses dan masa tentang satu-satu permainan hendaklah diberi penerangan kepada murid-murid. Contohnya kumpulan kecil mempunyai bilangan pemain yang sedikit berbanding kumpulan besar jadi penilaiannya juga berbeza. Mengumpul Bahan. 3. perlu dijelaskan. apa yang sepatutnya dibuat oleh pemain dan bilangan pemain yang terlibat. Guru mestilah telah menyediakan cara-cara yang munasabah dan sesuai untuk menilai. Mendapatkan maklum balas daripada murid selepas permainan dijalankan supaya guru dapat menilai perasaan murid dan menilai konsep permainan sama ada baik atau sebaliknya. Menentukan cara menilai iaitu bagaimana hendak menilai hasil daripada permainan murid.kumpulan kecil atau kumpulan besar. Perkara-perkara seperti undang-undang. Murid juga sudah disediakan dari segi fizikal dan mental.Menentukan bentuk permainan sama ada dilakukan secara individu. Guru juga harus sentiasa mengawasi aktiviti muridmurid supaya dapat membuat penilaian yang terbaik.Guru hendaklah menentukan bahawa semua bahan yang digunakan seperti buah dadu. papan dam. Setiap permainan mempunyai syarat-syarat tertentu dalam kumpulannya. kad-kad mainan atau bongkahbongkah disediakan lebih awal.

kognitif dan afektif. Tempoh permainan hendaklah munasabah. Murid-murid seharusnya bersedia dengan keadaan fizikal mereka untuk memudahkan interaksi antara murid dan dengan bahan permainan. penerapan nilai murni dan moral. Maklum balas tentang betul atau salah dalam satu-satu permainan hendaklah diberi serta merta agar murid-murid mendapat motivasi untuk meningkatkan prestasi permainan mereka. Permainan hendaklah sesuai dengan umur. 8. keseronokkan. keadilan. 7. pengalaman kebolehan serta kecenderungan murid-murid. 2. 6. iaitu tidak terlalu pendek (untuk mengelakkan murid-murid terdesak-desak menjalankan aktiviti) atau terlalu lama sehingga membosankan murid. 9. fasilitator. murid-murid tentunya tidak bersedia dari segi mental dan emosi. 4. kemahiran social. Permainan hendaklah menekankan kepada kerjasama. 25 . pengadil. 3. Jika permainan itu terlalu kompleks atau bercanggah dengan budaya. Peranan guru hendaklah ditentukan terlebih dulu. tepat serta mudah difahami. penjaga masa atau penilai. Permainan hendaklah melibatkab aspek psikomotor. iaitu sama ada menjadi pencatat masa. Pastikan permainan adalah berkaitan dengan objektif pembelajaran dan boleh merentas semua komponen.1. 5. Arahan tentang permainan hendaklah jelas. Murid-murid hendaklah melibatkan diri secara langsung dalam aktiviti permainan.

Permainan hendaklah dalam bentuk yang boleh menarik minat muridmurid.6. meninjau pandangan guru-guru prasekolah tentang peranan aktiviti permainan. mengenalpasti masalah yang di hadapi oleh guru dan mengenalpasti pengurusan perlaksanaan aktiviti permainan. Oleh kerana kanakkanak di peringkat prasekolah perkembangannya masih lagi di peringkat praoperasi dan di peringkat puncak menjana kreativiti. 26 . 11. Pastikan alatan yang digunakan oleh kanak-kanak adalah dari bahan yang selamat dan tidak berbahaya. kemudahan peralatan permainan. mengenalpasti aktiviti yang menjadi pilihan murid. Memastikan keselamatan kanak-kanak ketika bermain. mereka memerlukan bahan manipulatif yang terbuka untuk membantu pembelajarannya 3.10. Permainan hendaklah merupakan salah satu alat pengajaran untuk membantu kanak-kanak yang lemah. Bahan yang cangih belum tentu dapat menjana pengajaran yang berkesan.6 3. Pemikiran kreatif tidak akan berjaya dihasilkan jika guru tidak berubah sikap terhadap pendekatan pengajaran dan pembelajaran di kelas. 12.1 ANALISIS KAJIAN Latar Belakang Sampel Tujuan kajian ini ialah untuk mengenalpasti jenis-jenis aktiviti permainan yang dijalankan di prasekolah.

Majoriti kanak-kanak di sini ialah dari golongan bangsa Melayu dan cuma seorang sahaja berbangsa India.00 pagi hingga 11. Kebanyakan ibu bapa mereka terdiri daripada peniaga-peniaga dan kaki tangan swasta juga bekerja sendiri. Berdasarkan kaedah-kaedah yang biasa digunakan dalam pengumpulan data. Tenaga pengajarnya cuma seorang dan seorang pembantu. Cik Maisarah bt Tambi Chik. Menurut gurunya. Kaedah pemerhatian yang di maksudkan di sini meliputi berbagai-bagai teknik seperti perbualan. Kuala Lumpur. Kelas ini di lengkapi dengan berbagai alatan permainan yang bersesuaian dengan murid-murid prasekolah tersebut. Prasekolah ini terletak di dalam kawasan Bandar. Data-data kajian di kumpul pada awal bulan April hingga Mei 2004 semasa murid-murid menjalani pembelajaran aktiviti kumpulan. Prasekolah ini menitik beratkan aktiviti bermain didalam pembelajarannya.30 pagi. Jumlah kanak-kanak yang mendaftar adalah seramai 25 orang yang terdiri daripada 11 orang murid lelaki dan 14 orang murid perempuan. Prasekolah sayang menggunakan Buku Panduan Kurikulum yang dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai panduan aktiviti di Prasekolah Sayanag. Sekolah Kebangsaan Bangsar. berinteraksi dengan kanak-kanak. Mereka di tempatkan di dalam satu kelas . Kanak-kanak yang belajar di prasekolah ini datang dari kawasan perumahan yang berhampiran dan dari keluarga yang berpendapatan sederhana. guru dan melihat 27 . kaedah berbentuk senarai semak dan pemerhatian telah dipilih untuk kajian ini. Jalan Pantai Baru. Waktu belajar bagi pusat prasekolah ini ialah dari pukul 8.Kajian ini telah dijalankan di Prasekolah Sayang.

perlakuan mereka. Oleh kerana pemerhatian itu bertujuan untuk mendapatkan maklumat. Untuk mendapatkan maklumat yang terperinci saya telah menggunakan contoh-contoh soalan seperti di lampiran yang di sertakan ini. maka senarai semak digunakan. 28 .

adakah murid-murid kreatif melakukan permainan tersebut? Adakah murid-murid bertanya dan memberi cadangan semasa menjalankan aktiviti bermain? Semasa menjalankan aktiviti permainan. Soalan Semasa melakukan aktiviti permainan adakah semua murid-murid aktif bermain? Semasa murid-murid melakukan aktiviti bermain.adakah murid-murid mengamalkan nilai bekerjasama? Adakah murid-murid melakukan aktiviti permainan dengan perasaan sukarela? Selepas sesi pengajaran aktiviti bermain dijalankan.adakah mereka terlibat sepenuhnya? Adakah murid-murid menunjukkan minat semasa aktiviti bermain dijalankan? Dalam aktiviti bermain. adakah murid-murid bermotivasi untuk belajar? 29 Ya Tidak Tidak Pasti .LAMPIRAN Bahagian A Aktiviti Permainan Tarikh____________________ Masa___________________ Borang ini diisi oleh guru sebelum dan selepas murid-murid melakukan Aktiviti-aktiviti bermain. adakah murid-murid nakal apabila melakukan aktiviti? Semasa dan selepas murid-murid menjalankan aktiviti bermain. adakah murid-murid mendengar arahan guru? Adakah murid-murid mesra antara rakan-rakannya semasa melakukan aktiviti permainan? Adakah murid-murid menggunakan bahasa yang sesuai semasa berkomunikasi dengan rakannya dalam aktiviti permainan? Selepas tamat aktiviti bermain dijalankan. adakah murid-murid merasa puas? Adakah murid-murid merasa seronok semasa dan selepas melakukan aktiviti bermain? Semasa aktiviti bermain dijalankan.

adakah murid-murid faham tentang isi pelajaran yang disampaikan? Semasa murid-murid bermain dalam kumpulan. murid-murid kelihatan bosan dan kecewa.Adakah murid-murid masih lagi kecewa dan bosan selepas bermain? Selepas tamat bermain.Sebelum aktiviti bermain dijalankan. adakah murid-murid dapat menjawab soalan yang dikemukakan dalam sesi pembelajaran? Selepas tamat bermain. adakah nilai positif dapat diterapkan? Adakah mereka merasa puas dan seronok apabila diberi peluang melakukan aktiviti bermain secara individu? Adakah kemahiran motor halus mereka bertambah mahir ketika bermain? Tandatangan guru penilai:________________________ Nama:________________________________________ Refleksi selepas penilaian: 30 .

org/wiki/Prasekolah http://teoripiaget. 2009. Diperoleh pada Febuari 25. 2009 daripada http://members. Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.com/ http://www. 2009 Azizah Lebai Nordin(2002).wikipedia.edu. 8) 9) 10) 11) Perkembangan Kognitif Kanak-Kanak. Diperoleh pada Mac 8. 2009 Ramlah jantan dan Mahani Razali(2004).tripod. 2) 3) 4) 5) 6) 7) http://d.scribd. Diperoleh pada Febuari 28.php?ar=24 12) Komunikasi Melalui Interaksi Sosial: Membina dan Memperkembangkan Pengetahuan Matematik.my/6258/1/2.pdf. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia 2003. Diperoleh pada Febuari 25.utm.txt http://eprints.com/docs/916uv4tbx9q9gad2dib. Psikologgi Pendidikan – Pendekatan Kontemporari.html 31 . Universiti Kebangsaan Malaysia. Penerbit Universiti Malaya.blogspot. 2009 daripada http://www. Pendidikan Awal Kanak-kanak Teori dan Amali.my/spps/prasekolah/program. Diperoleh pada Febuari 26.htm Rohaty Mohd Majzub dan Abu Bakar Nordin(1989).anakku.Bhd. http://ms. McGraw-Hill (Malaysia) Sdn.my/artikel.ums.RUJUKAN 1) Kementerian Pendidikan Malaysia (1990). Pendidikan Prasekolah.com/~MUJAHID/Komunikasi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->