P. 1
45013894-Assignment-Tajwid-Yang-Dah-Nak-Siap-Dibuat

45013894-Assignment-Tajwid-Yang-Dah-Nak-Siap-Dibuat

|Views: 1,708|Likes:
Published by Mohamad Izat

More info:

Published by: Mohamad Izat on Feb 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2013

pdf

text

original

HBQE2103:AL- TAJWID

TAHAP PENGUASAAN BACAAN SURAH AL-ALAQ DAN AL-A¶ADIYAT DI KALANGAN MURID TAHUN 6

Abstrak Pendidikan Islam merupakan mata pelajaran teras dalam pendidikan. Subjek ini mencakupi bidang Tilawah Al-Quran, Aqidah, Ibadah, Sirah dan Akhlak. Walau bagaimanapun bidang Tilawah Al-Quran merupakan bidang yang tidak popular dan tidak digemari oleh kebanyakan pelajar.Ini mungkin kerana kesukaran dan kurang minat serta kesedaran tentang peri pentingnya Tilawah Al-Quran sedangkan kemahiran membaca Al-Quran merupakan salah satu bidang yang amat penting dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. Keadaan ini membawa kepada pengabaian dan kegagalan penguasaan dalam bidang ini oleh pelajar. Kajian ini bertujuan meninjau tahap penguasaan bacaan al -Quran di kalangan murid-murid Tahun 6 bagi sekolah yang dipilih. Seramai 30 orang murid dipilih secara rawak daripada 1 kelas / aliran. Kajian ini melihat secara menyeluruh tentang kebolehan membaca dua surah dalam al-Quran yang meliputi aspek mengenali ketepatan makhraj dalam menyebut huruf, kesempurnaan ketika mendatangkan sifat huruf, kesempurnaan dalam hukum Nun sakinah dan tanwin, kesempurnaan dalam hukum Mad dan menyempurnakan Waqaf dan Ibtidak dalam bacaan. Data kajian ini diperolehi melalui soal selidik yang diambil dan diolah daripada soal selidik yang disediakan oleh saya.. Kajian ini mendapati kebolehan membaca al-Quran di kalangan murid umumnya masih di tahap yang rendah khasnya aspek pembacaan al-Quran yang lebih mencabar yang memerlukan kemahiran yang tinggi. Dapatan kajian juga menunjukkan wujudnya perbezaan signifikan tahap kebolehan membaca al-Quran antara murid lelaki serta murid perempuan. Beberapa cadangan di kemukakan untuk meningkatkan tahap kebolehan membaca al-Quran di kalangan murid Tahun 6.

1

Dalam Islam. Pendidikan Islam adalah mata pelajaran yang wajib diambil. Mulai tahun 1996 . Ia merupakan satu usaha yang berterusan dalam menyampaikan ilmu. Membaca al-Quran tanpa mengambil kira Hukum Tajwid adalah satu pencemaran dan penghinaan terhadap Kitab Suci al-Quran. Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam telah diubah untuk memberi penekanan kepada pembacaan al-Quran secara Qiraati. Di sekolah. " Berhubung makna µ Tartil ¶ . mempelajari Ilmu Tajwid adalah tanggung jawab Fardhu Kifayah . bagi sekolah yang dipilih.Quran hukumnya haram jika disengajakan. Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam didahulukan dengan Pendidikan al-Quran yang meliputi beberapa surah seperti Surah Al-Alaq dan Surah Al-µAadiyat. Sebagaimana termaklum.HBQE2103:AL.0 PENGENALAN Kajian ini bertujuan meninjau penguasaan bacaan 2 surah iaitu Surah Al-Alaq dan Surah Al-A¶adiyat di kalangan murid Tahun 6.Quran mengikut Hukum Tajwid adalah Fardhu Ain. membentuk kemahiran dan memupuk budaya al-Quran dan penghayatan Islam berdasarkan al-Quran dan 2 . Saiyidina Ali Karramallah Wajhah telah menjelaskan bahawa ia bermaksud mengelokkan sebutan huruf di samping menjaga hukum bacaan (Hukum Tajwid). sementara membaca al. lebih-lebih lagi pencemaran pada lafaz al-Quran kerana ianya boleh membawa kepada kekufuran. sebarang bentuk pencemaran dan penghinaan terhadap al. Bagi seorang muslim .TAJWID BAB I 1. Allah telah memerintahkannya melalui firmanNya dalam Surah al-Muzammil (4) : Maksudnya : " Hendaklan kamu mentartilkan bacaan al-Quran seberapa tartil yang boleh. pembelajaran dan penguasaan bacaan al-Quran adalah merupakan kewajipan setiap muslim.

Adalah menjadi harapan pengkaji agar kajian yang bertujuan meninjau penguasaan bacaan al-Quran di kalangan murid-murid Tahun 6 ini dapat membekalkan maklumat berguna kepada guru berkenaan dalam usaha mengatasi masalah penguasaan bacaan al-Quran. Ramai pelajar yang tidak boleh 3 . masyarakat. Sebagai langkah awal untuk mengatasi masalah tersebut.1 PENGENALAN SKOP DAN TEMPAT KAJIAN Kebolehan membaca Al-Quran merupakan satu tuntutan Fardhu ¶Ain ke atas setiap muslim.TAJWID as-Sunnah. Sebagai murid. berkemahiran dan bersikap positif untuk membangun diri. Ini menyebabkan murid-murid kurang berminat mengikuti kelas Pendidikan Islam serta setengah-setengah murid pula merasa rendah diri dan terpinggir. Melalui interaksi antara guru dan murid di dalam kelas Pendidikan Islam pengkaji . walaupun kemahiran dan kebolehan ini bukan merupakan prasyarat untuk kemasukan ke mana-mana sekolah berasrama penuh (kecuali sekolah agama) tetapi. berkeperibadian mulia. Apa yang lebih membimbangkan ialah keadaan akan bertambah buruk sekiranya masalah ini dibiarkan berpanjangan tanpa sebarang usaha untuk memperbaikinya samada daripada diri murid itu sendiri atau pihak-pihak yang terbabit. Dapatan kajian juga diharap dapat menyedarkan murid tentang kelemahan mereka dalam membaca ayat-ayat al-Quran terutama mengenai tajwid dan seterusnya meningkatkan keupayaan mereka ke tahap yang lebih baik dan sempurna. alam sekitar dan agama ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Di sekolah. Ia bertujuan untuk melahirkan insan yang berilmu. satu kajian empirikal untuk mengumpul data persepsi murid terhadap tahap penguasaan bacaan al-Quran dijalankan. penguasaan terhadap perkara ini akan mencerminkan keperibadian kita. BAB II 2. kemahiran bacaan dan hafazan Al-Quran termasuk dalam penilaian bagi mata pelajaran Pendidikan Islam iaitu Amali & Tilawah Al-Quran. mendapati ramai murid Tahun 6 yang tidak boleh membaca al-Quran dengan baik.HBQE2103:AL.

HBQE2103:AL. c) Merancang tindakan untuk meningkatkan kebolehan dan kemahiran bacaan Al-Quran. Pada 5 minit kedua pula. d) Menilai keberkesanan tindakan ¶latihan amali dan tasmik Al-Quran¶ untuk meningkatkan kebolehan dan kemahiran bacaan Al-Quran. 2.1 OBJEKTIF KAJIAN Kajian ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan : a) Menyemai dan menanam rasa cinta dan minat yang mendalam terhadap bacaan Al-Quran. Kekerapannya pula ialah 2 kali seminggu. rakan pelajar. pelajar akan menyemak dan merujuk bacaan contoh kepada Al-Quran.3 KUMPULAN SASARAN Kajian ini melibatkan pelajar-pelajar tahun 6 Bestari Sekolah Kebangsaan Padang Lumat iaitu seramai 30 orang pelajar yang terdiri daripada 11 orang lelaki dan 19 orang perempuan. kaset atau sebagainya.TAJWID memperoleh markah yang tinggi bagi subjek ini kerana kurangnya penguasaan dalam bacaan Al-Quran. Ketika ini juga. 2. 2. Pada 5 minit pertama dalam sesi pengajaran dan pembelajaran.4 PELAKSANAAN TINDAKAN Tindakan yang dirancang telah dilaksanakan selama2 minggu berturut-turut. pelajar akan diperdengarkan bacaan contoh daripada guru. Setiap sesi pengajaran hanya memerlukan 10 hingga 15 minit sahaja. pelajar akan memperdengarkan bacaan surah sama ada 4 . b) Meningkatkan kebolehan dan kemahiran pelajar dalam bacaan Al-Quran.

guru akan memberi teguran. peneguhan dan sebagainya kepada pelajar berkaitan bacaan tersebut. Pada minggu pertama pelajar akan membaca surah Al Alaaq. 2. 2. Manakala guru dan pelajar yang lain akan menyemak bacaan tersebut. Bacaan pelajar pada ujian ini juga dinilai dan diberi markah. Sesi pengajaran dan pembelajaran disambung dan diteruskan dengan tajuk dan bidang semasa seperti biasa.5 BATASAN KAJIAN y Dapatan kajian terbatas kepada persepsi murid Tahun 6 terhadap keupayaan diri dalam menguasai kemahiran asas membaca al-Quran. y Tahap penguasaan al-Quran yang diukur terbatas kepada kebolehan menyebut dan melafaz kalimah-kalimah al-Quran dengan makhraj yang betul dan membaca beberapa surah yang pendek mengikut Hukum Tajwid.Ujian kedua pula ditadbirkan pada minggu berikutnya. nasihat. y Pelajar telah di uji melalui dua kaedah iaitu talaqqi musyafahah dan kaedah soal jawab.HBQE2103:AL. Ia tidak bertujuan untuk digeneralisasikan bagi kumpulan murid Islam yang lain.Pelajar ±pelajar telah dinilai selama 2 minggu. Pada 5 minit seterusnya. Bacaan pelajar dinilai dan diberi markah mengikut kebolehan dan kecekapan masing-masing. Dalam ujian ini. setiap pelajar dikehendaki membaca surah kedua iaitu surah al-A¶adiyat.TAJWID secara individu atau kumpulan( Talaqqi Musyafahah).4 PENGUMPULAN DATA Setiap pelajar dikehendaki membaca surah Al-Alaq daripada 2 surah yang telah ditentukan. 5 .

7 36.0 23.3 20.HB .7 16.3 36.0 90% 80% 70% 60% 50% 33.7 26.7 40% 30% 20% 10% 0% 26.7 ketepatan makhraj dalam menyebut huruf kesempurnaan ketika mendatangkan sifat huruf kesempurnaan dalam kesempurnaan dalam hukum Nun Sakinah hukum Mad dan Tanwin ¨§¦ ¥¤£ ¢¡  : TAJWID B B L EB L ME T M L M T 23. L T T W EL T EL E L 100% 23.0 36.3 26.7 26.3 33.7 33.7 menyempurnakan Waqaf dan Ibtidak dalam bacaan 6 .7 20.3 16.3 20.7 13.3 Cemerlang = 4 Baik = 3 6.

7 0.7   40% 0.7 © :AL. Cemerlang = 4 Baik = 3 Sederhana = 2 Lemah = 1 7 . 16.7 6.0 70% 60% 0% 0% 10% 0% ketepatan makhraj dalam menyebut huruf kesempurnaan ketika mendatangkan sifat huruf kesempurnaan dalam kesempurnaan dalam hukum Nun Sakinah hukum Mad dan Tanwin menyempurnakan Waqaf dan Ibtidak dalam bacaan 6.7 6.HB 100% 0% 0.7   .7 6. 50% 46.0 10.7 6. 0.0  .7 16.  90%  .TAJWID 16.0 . .0    .

2 KESEMPURNAAN KETIKA MENDATANGKAN SIFAT HURUF Pada bahgian ini didapati di dalam surah Al Alaaq lemah 26.3 baik 23.7.7 manakala di dalam surah Al Adiyaat lemah 26.1 ASPEK KETETAPAN MAKHRAJ HURUF Mengikut jadual yang telah dianalisa dalam rajah 1.1 Surah Al Alaq dan 1.3 dan 23.0 dan cemerlang 16.TAJWID 3.7 baik 33.0 .2 surah Al Al Adiyaat semasa menjalankan kaedah soal selidik dan talaqqi musyafahah aspek yang pertama iaitu ketepatan makhraj dalam menyebut huruf bagi surah al-alaq didapati lemah 26.baik dan cemerlang 30.Kelemahan di bahagian ini berkemungkinan pelajar-pelajar tidak diberi pendedahan yang secukupnya dalam menyebut makhraj huruf yang betul pada permulaan pembacaan Al Quran.7 sederhana 16.3 dan 16.HBQE2103:AL.baik 20.Bahagian ini perlulah di beri penekanan kepada sifat huruf dengan sebaiknya kerana jika tidak mengusai sifat huruf dengan sempurna sudah tentu akan tersasar dari garis panduan bacaan Al Quran 8 .3 di tahap cemerlang manakala di dalam surah al- aadiyaat didapati keputusan yang sama iaitu lemaseh 26.0.Keseluruhan bahagian ini berada pada tahap sederhana.7 sederhana 33.Tumpuan hanya diberikan kepada kebolehan membaca Al Quran sahaja tanpa sebutan mahkraj huruf yang betul 3.7 cemerlang.7 sederhana 20.7 sederhana 36.

3 pada surah Al Adiyaat.0 pada surah Al Alaaq dan 26.huruf samada baris sukun dan tanwin .7 dan cemerlang 26. 3.Manakala cemerlang 20.Guru juga hendaklah mempelbagaikan kaedah pengajaran agar lebih berkesan di samping bimbingan dari ibu bapa di rumah.Tanda tanwin adalah baris dua di atas .Bahagian ini tidaklah membimbimbangkan keran a kebanyakkan pelajar dapat mengusainya walaupun tidaklah sepenuhnya.Pemulihan Al Quran tidak dapat diasingkan lagi kerana sekolah Kebangsaan Padang Lumat tidak ada guru j Qaf untuk tahun enam.HBQE2103:AL.3 .7 cemerlang iaitu 23.3 KESEMPURNAAN HUKUM NUN SAKINAH DAN TANWIN Pada kedua-dua surah tersebut pelajar telah diuji berkaitan dengan dengan kesempurnaan hukum nun sakinah dan tanwin.Oleh itu guru perlulah sentiasa memberi bimbingan dan teguran semasa pel.Semasa dijalankan talaqqi musyafahah pelajar-palajar tiadak dapat membaca dengan betul dan masih lagi tidak mengenal baris .3sederhana iaitu 26.Ini menyebabkan guru guru Pendidikan Islam sukar untuk mengajar tilawah Al Quran .7 pada surah Al Aadiyaat. Pelajar-pelajar tersebut masih di tahap lemah dalam mengecam huruf walaupun berada pada tahun enam.7 sederhana 10 baik 46.Pelajar masih dapat membezakan nun sakinah kerana tiadak ada baris kekal sebagai sebutan dan tulisan.dua tanda baris di bawah dan dua tanda bris dua d depan.Di dalam surah Al Alaaq didapati lemah16.Hukum mad tidak di perkenalkan sepenuhnya kerana hanya sisipan pada setiap surah yang dibaca mengikut hukum tajuid didalam sesuatu surah.3 baik 36.7 baik 20.Apabila diuji pada bahagian ini dalam surah Al Alaaq didapati lemh 26.7.ajar membaca Al Quran.Ini menyebabkan pelajar tidak dapat memaham dan menguasai hukum mad dengan i sebaiknya 9 . 3.4 KESEMPURNAAN DALAM HUKUM MAD Setelah di uji pelajar dalam bahagian ini pada kedua-dua surah tentang kesempurnaan dalam hukum mad di dapati lemah pada keduanya iaitu 33.Oleh iti guru perlulah memberi penekanan dan memainkan peranan yang lebih semasa pengajaran Al Quran .0 pada surah Al alaaq dan 23.TAJWID .Kebamyakkan pelajar tidak dapat mengetahui hukum mad pada ayat Al Quran yang dibaca.7 sederhana 13.

7 surah Al Alaaq manakala 23.Semasa dijalnkan talaqqi musyafahah didapati pelalajar tidak dapat mewaqafkan bacaan mereka dengan sempurna keran mereka tidak mengetahui yang mana harus di berhenti dan yang tidak boleh diberhentikan . 3. membaca sahaja tanpa memikirkan hukum tajuid sedangkan hukum tajwid merupakan sesuatu yang amat pentng dalam membetulkan bacaan Al Quran .6.Tahap baik 26.Ini yang menjadi masalah kepada guru Pendidikan Islam. Pelajar ±pelajar hanya .Guru perlulah me mperkenalkan dan mempelbagaikan lagi teknik agar pelajar dapat memahami semula hukum mad dengan sempurna.5 MENYEMPURNAKAN WAQAF DAN IBTIDAK Dalam bahagian yang terakhir iaitu panyempurnaan waqaf dan ibtidak dalam bacaan pada surah Al Alaaq. Pelajar juga kurang merberi perhatian pada hukum mad dan pelajar kurang mengaplikasikan hukum mad ini semasa membaca Al Quran.HBQE2103:AL.Apabila pelajar tidak memahami secara tidak langsung mereka tidak dapat membezakan yang mana bacaan dipanjang dan dipendekkan Pelajar juga kurang memahami kalimah yang dibaca samada dua harakah empat harakah .0 surah Al Adiyaat.3 surah Al Adiyaat seterusnya aras cemerlang surah Al Alaag ialah 23.7 sederhana surah Al Alaaq dan 20.Selain daripada itu mereka tidak mahu berusaha untuk memahaminya.Wakaf dan ibtidak dalam bacaan adalah penting dalam ilmu tajwid.3 dan 26.Aras lemah pada kedua ±dua surah pada bahagian agak lemah. pengusaan pelajar lemah 36.0 surah AL Adiyaat. 10 .7 manakala 30.TAJWID Penguasaan pelajar dalam bahagian berada paha aras yang lemah.Sekiranya waqaf tidak sempurna maka pembacaan ayat-ayat Al Quran tidak betul.7 surah Al Adiyaat. lima dan enam harakah.

terdapat segelintir pelajar yang kurang minat dan selesa dalam sesi pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Mereka didapati kurang menguasai kemahiran atau pengetahuan yang lebih tinggi dan mencabar. pelajar begitu seronok untuk belajar kemahiran membaca Al-Quran malah ada yang meminta untuk lebih mendalaminya. 11 . Ini bererti murid tersebut tidak dibimbing secara teratur ketika mula belajar membaca al-Quran. Faktor Pembimbing Sebahagian besar murid mendapat pendedahan awal pembelajaran membaca al-Quran daripada pembimbing yang tidak bertauliah. Penguasaan membaca Al-Quran dalam kalangan pelajar dapat ditingkatkan dengan jaya dan baik. menghafaz ayat-ayat al-Quran dan membaca al-Quran di khalayak ramai.TAJWID REFLEKSI DAPATAN Pada peringkat awal pelaksanaan tindakan ini. Masalahmasalah tersebut boleh dikaitkan dengan faktor-faktor berikut:- i. BAB IV Tahap kebolehan membaca al-Quran Dapatan kajian menunjukkan murid hanya menguasai kemahiran atau pengetahuan yang rendah dalam membaca al-Quran. Contohnya. Pada peringkat ini. Ramai dibimbing oleh tok-tok guru dan ibu bapa sendiri yang tidak dilatih khas untuk membimbing membaca al-Quran. ilmu tajwid dan tanda-tanda bacaan.HBQE2103:AL. Keadaan berubah apabila mereka mengetahui tentang tujuan tindakan ini dan apabila mereka mula merasakan keberkesanan tindakan ini ke atas diri mereka. Keputusan kajian tindakan yang dijalankan menampakkan hasil yangmemberangsang dan boleh dibanggakan. Ini mengakibatkan tahap kebolehan membaca al-Quran yang rendah di kalangan murid tersebut.

apatah lagi mengaplikasikannya dalam bacaan al-Quran. Memandangkan sukatan Pendidikan Agam adalah a berat dan pelbagai. iii. Ia lebih banyak bergantung kepada budi bicara guru Pendidikan Islam sendiri. Faktor Kurang Penekanan Terhadap Ilmu Tajwid Walaupun dapatan kajian menunjukkan kebanyakan respoden pernah mendapat pendedahan Ilmu Tajwid tetapi ianya hanya berlaku secara tidak sengaja. akidah dan sirah). Ia termasuk aspek Tilawah Quran (bacaan. Keadaan ini menjadi berta mbah parah apabila dalam pendidikan Islam di sekolah. guru pendidikan Islam dikehendaki menyempurnakan Perkara Asas Fardhu Ain(PAFA) dalam waktu yang sama.TAJWID ii. hafazan dan tafsir). Faktor Peruntukan Masa Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di sekolah rendah. Pendidikan Agama diperuntukkan 180 ninit seminggu. termasuk Ilmu Tajwid.HBQE2103:AL. peruntukan masa 180 minit seminggu sudah tentu tidak memungkinkan pembelajaran membaca al-Quran disempurnakan sepenuhnya. Pembelajaran dan pengajaran yang tidak sistematik turut menjadi punca . Peruntukan masa khas untuk Ilmu Tajwid tidak disediakan. asas Akhlak Islamiyah dan amali. Keadaan ini berpunca dari kurangnya penekanan terhadap Ilmu Tajwid semasa mereka belajar membaca al Quran. Adalah malang bagi ibu bapa yang beranggapan Pendidikan Islam di sekolah sudah membebaskan mereka dari tanggungjawab memberi ilmu kepada anak -anak mereka khususnya yang berkaitan dengan ilmu Fardhu Ain. Faktor Sikap Ibu Bapa Sikap ibu bapa yang mengutamakan pencapaian akademik dan membelakangkan kebolehan membaca al-Quran juga turut memainkan peranannya. Ilmu Tajwid hanya disampaikan melalui penggabungjalinan kemahiran Tilawah al-Quran sahaja. Di samping itu. Sementara sukatan pelajarannya adalah luas. Ramai ibu bapa akan terkilan sekiranya anak mereka tidak mecapai kejayaan cemerlang dalam peperiksaan awam 12 . iv. Malah ada yang langsung tidak tahu hukum-hukum asas yang terdapat dalam Ilmu Tajwid. asas Ulumul Syariah (ibadah. Akibatnya tidak ramai di kalangan mereka yang benar-benar menguasai Ilmu Tajwid.

Ramai yang tidak menjadikan membaca al-Quran sebahagian daripada amalan hidupnya . beberapa cadangan dikemukakan untuk meningkatkan tahap kebolehan membaca al-Quran di kalangan murid. Pihak sekolah perlu mengadakan bengkel Quran dan kelas bimbangan al-Quran khususnya untuk murid yang tidak mengenal huruf-huruf al-Quran. Selain mempelajari al-Quran secara Talaqi Musafahah. ii.HBQE2103:AL. Sukatan pelajaran Pendidikan Islam yang hanya memperuntukkan 180 minit seminggu untuk kaedah Iqrak adalah belum mencukupi bagi mengatasi kemahiran 13 . Kementerian Pelajaran perlu mengadakan bengkel dan kursus kemahiran al-Quran untuk semua guru.TAJWID tetapi tidak ramai yang terkilan jika anak mereka tidak boleh membaca al Quran mengikut hukum tajwid. Kelas membaca al-Quran secara intensif diadakan pada hari tertentu. Pihak Kementerian Pelajaran sepatutnya mengasingkan mata pelajaran al-Quran dengan Mata Pelajaran Pendidikan Islam. vi. v. pembelajaran pengajaran alQuran dengan menggunakan pelbagai media seperti komputer juga boleh diperkenalkan supaya lebih menarik minat murid. Sikap sambil lewa terhadap perkara tersebut telah menyebabkan tahap kebolehan membaca alQuran yang rendah dan kurang keyakinan membaca al Quran di khalayak ramai di kalangan murid. v. Kajian mendapati hanya sebilangan kecil murid kerap kali membaca al-Quran. Faktor Kurang Penekanan Terhadap Amalan Membaca Al-Quran Dalam Kehidupan. iv. iii. CADANGAN Berdasarkan dapatan kajian. i. Ini membolehkan perhatian yang lebih diberi kepada mata pelajaran tersebut.

KESIMPULAN Secara keseluruhannya. pengkaji dapat mengenalpasti kukuatan dan kelemahan pelajar dalam menguasai hukum bacaan alQuran melalui empat tahap iaitu cemerlang. Oleh itu. baik. Juga didapati wujudnya perbezaan signifikan tahap kebolehan membaca al-Quran di kalangan murid perempuan dan lelaki. sederhana dan lemah. Ini menunjukkan bahawa pelajar dapat memahami dan menguasai kedua-dua aspek tersebut dari teorinya sahaja tetapi tidak mengamalkannya ketika membaca Al-Quran. kajian ini bertujuan untuk meninjau tahap kebolehan membaca dua surah Al-Quran di kalangan murid Tahun 6 sekolah Kebangsaan Padang Lumat.TAJWID membaca al-Quran. 14 . Dapatan kajian menunjukkan tahap kebolehan membaca al-Quran murid tersebut agak rendah khasnya aspek pembacaan al-Quran dengan tajwid dengan betul. tambahan masa untuk perkara tersebut perlu dipertimbangkan. Dinilai dari aspek mutu bacaan secara talaqqi musyafahah didapati majoriti pelajar masih belum menguasai dan mengaplikasi aspek ketetapan sifat huruf dan penyempurnaan waqaf dan ibtidak ketika membaca Al-Quran. Beberapa cadangan dikemukakan untuk pihak berkenaan meningkatkan tahap kebolehan membaca al-Quran di kalangan murid. Mengikut analisis yang telah dilakukan.HBQE2103:AL.

Hajah Wan Rahimah binti Othman (1990). Jurnal Akademik . Sukatan Pelajaran Diploma Pendidikan Malaysia. Jilid 2.TAJWID Oleh itu pelajar hendaklah mempertingkatkan lagi kefahaman dan latihan dalam sesuatu kemahiran dalam bidang ilmu tajwid supaya dapat meningkatkan mutu bacaan mereka dengan betul ketika membaca Al-Quran. Pencapaian pendidikan Islam di kalangan pelajar. Sukatan pelajaran Pendidikan Islam di sekolah 15 . RUJUKAN Al-Quranul Karim Bahagian Pendidikan Guru (1996) . Kementerian Pendidikan Malaysia . Kuala Lumpur.HBQE2103:AL. Kementerian Pendidikan Malaysia ( 1997 ) .

Kemahiran Tajwid. Kuala Terengganu.TAJWID rendah kerajaan. Mohd Yassin bin Haji Sulaiman (1995) . 16 . Laporan Penyelidikan Maktab Perguruan Islam Bangi. Kuala Lumpur.Selangor. Dewan bahasa dan Pustaka. Jurnal Wacana Pendidikan Islam 97.HBQE2103:AL. Menjadikan Pendidikan Islam di sekolah rendah lebih bermakna. Maktab Perguruan Pasir Panjang. Razali bin Ismail (1991).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->