HBQE2103:AL- TAJWID

TAHAP PENGUASAAN BACAAN SURAH AL-ALAQ DAN AL-A¶ADIYAT DI KALANGAN MURID TAHUN 6

Abstrak Pendidikan Islam merupakan mata pelajaran teras dalam pendidikan. Subjek ini mencakupi bidang Tilawah Al-Quran, Aqidah, Ibadah, Sirah dan Akhlak. Walau bagaimanapun bidang Tilawah Al-Quran merupakan bidang yang tidak popular dan tidak digemari oleh kebanyakan pelajar.Ini mungkin kerana kesukaran dan kurang minat serta kesedaran tentang peri pentingnya Tilawah Al-Quran sedangkan kemahiran membaca Al-Quran merupakan salah satu bidang yang amat penting dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. Keadaan ini membawa kepada pengabaian dan kegagalan penguasaan dalam bidang ini oleh pelajar. Kajian ini bertujuan meninjau tahap penguasaan bacaan al -Quran di kalangan murid-murid Tahun 6 bagi sekolah yang dipilih. Seramai 30 orang murid dipilih secara rawak daripada 1 kelas / aliran. Kajian ini melihat secara menyeluruh tentang kebolehan membaca dua surah dalam al-Quran yang meliputi aspek mengenali ketepatan makhraj dalam menyebut huruf, kesempurnaan ketika mendatangkan sifat huruf, kesempurnaan dalam hukum Nun sakinah dan tanwin, kesempurnaan dalam hukum Mad dan menyempurnakan Waqaf dan Ibtidak dalam bacaan. Data kajian ini diperolehi melalui soal selidik yang diambil dan diolah daripada soal selidik yang disediakan oleh saya.. Kajian ini mendapati kebolehan membaca al-Quran di kalangan murid umumnya masih di tahap yang rendah khasnya aspek pembacaan al-Quran yang lebih mencabar yang memerlukan kemahiran yang tinggi. Dapatan kajian juga menunjukkan wujudnya perbezaan signifikan tahap kebolehan membaca al-Quran antara murid lelaki serta murid perempuan. Beberapa cadangan di kemukakan untuk meningkatkan tahap kebolehan membaca al-Quran di kalangan murid Tahun 6.

1

Saiyidina Ali Karramallah Wajhah telah menjelaskan bahawa ia bermaksud mengelokkan sebutan huruf di samping menjaga hukum bacaan (Hukum Tajwid). mempelajari Ilmu Tajwid adalah tanggung jawab Fardhu Kifayah . Di sekolah. sementara membaca al. bagi sekolah yang dipilih.0 PENGENALAN Kajian ini bertujuan meninjau penguasaan bacaan 2 surah iaitu Surah Al-Alaq dan Surah Al-A¶adiyat di kalangan murid Tahun 6. Mulai tahun 1996 . Ia merupakan satu usaha yang berterusan dalam menyampaikan ilmu. sebarang bentuk pencemaran dan penghinaan terhadap al. Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam telah diubah untuk memberi penekanan kepada pembacaan al-Quran secara Qiraati. " Berhubung makna µ Tartil ¶ . Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam didahulukan dengan Pendidikan al-Quran yang meliputi beberapa surah seperti Surah Al-Alaq dan Surah Al-µAadiyat. Dalam Islam. Bagi seorang muslim . lebih-lebih lagi pencemaran pada lafaz al-Quran kerana ianya boleh membawa kepada kekufuran.HBQE2103:AL. Pendidikan Islam adalah mata pelajaran yang wajib diambil. Allah telah memerintahkannya melalui firmanNya dalam Surah al-Muzammil (4) : Maksudnya : " Hendaklan kamu mentartilkan bacaan al-Quran seberapa tartil yang boleh. pembelajaran dan penguasaan bacaan al-Quran adalah merupakan kewajipan setiap muslim. membentuk kemahiran dan memupuk budaya al-Quran dan penghayatan Islam berdasarkan al-Quran dan 2 . Membaca al-Quran tanpa mengambil kira Hukum Tajwid adalah satu pencemaran dan penghinaan terhadap Kitab Suci al-Quran.Quran mengikut Hukum Tajwid adalah Fardhu Ain.TAJWID BAB I 1. Sebagaimana termaklum.Quran hukumnya haram jika disengajakan.

satu kajian empirikal untuk mengumpul data persepsi murid terhadap tahap penguasaan bacaan al-Quran dijalankan. Ramai pelajar yang tidak boleh 3 . Adalah menjadi harapan pengkaji agar kajian yang bertujuan meninjau penguasaan bacaan al-Quran di kalangan murid-murid Tahun 6 ini dapat membekalkan maklumat berguna kepada guru berkenaan dalam usaha mengatasi masalah penguasaan bacaan al-Quran. Apa yang lebih membimbangkan ialah keadaan akan bertambah buruk sekiranya masalah ini dibiarkan berpanjangan tanpa sebarang usaha untuk memperbaikinya samada daripada diri murid itu sendiri atau pihak-pihak yang terbabit.HBQE2103:AL. BAB II 2. walaupun kemahiran dan kebolehan ini bukan merupakan prasyarat untuk kemasukan ke mana-mana sekolah berasrama penuh (kecuali sekolah agama) tetapi. berkemahiran dan bersikap positif untuk membangun diri. mendapati ramai murid Tahun 6 yang tidak boleh membaca al-Quran dengan baik.TAJWID as-Sunnah. Sebagai murid. Sebagai langkah awal untuk mengatasi masalah tersebut. Dapatan kajian juga diharap dapat menyedarkan murid tentang kelemahan mereka dalam membaca ayat-ayat al-Quran terutama mengenai tajwid dan seterusnya meningkatkan keupayaan mereka ke tahap yang lebih baik dan sempurna. masyarakat. Ia bertujuan untuk melahirkan insan yang berilmu.1 PENGENALAN SKOP DAN TEMPAT KAJIAN Kebolehan membaca Al-Quran merupakan satu tuntutan Fardhu ¶Ain ke atas setiap muslim. Ini menyebabkan murid-murid kurang berminat mengikuti kelas Pendidikan Islam serta setengah-setengah murid pula merasa rendah diri dan terpinggir. Di sekolah. berkeperibadian mulia. alam sekitar dan agama ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Melalui interaksi antara guru dan murid di dalam kelas Pendidikan Islam pengkaji . kemahiran bacaan dan hafazan Al-Quran termasuk dalam penilaian bagi mata pelajaran Pendidikan Islam iaitu Amali & Tilawah Al-Quran. penguasaan terhadap perkara ini akan mencerminkan keperibadian kita.

pelajar akan diperdengarkan bacaan contoh daripada guru. pelajar akan menyemak dan merujuk bacaan contoh kepada Al-Quran. 2.TAJWID memperoleh markah yang tinggi bagi subjek ini kerana kurangnya penguasaan dalam bacaan Al-Quran. rakan pelajar. pelajar akan memperdengarkan bacaan surah sama ada 4 . kaset atau sebagainya. Pada 5 minit pertama dalam sesi pengajaran dan pembelajaran.3 KUMPULAN SASARAN Kajian ini melibatkan pelajar-pelajar tahun 6 Bestari Sekolah Kebangsaan Padang Lumat iaitu seramai 30 orang pelajar yang terdiri daripada 11 orang lelaki dan 19 orang perempuan. Kekerapannya pula ialah 2 kali seminggu. c) Merancang tindakan untuk meningkatkan kebolehan dan kemahiran bacaan Al-Quran. 2.4 PELAKSANAAN TINDAKAN Tindakan yang dirancang telah dilaksanakan selama2 minggu berturut-turut. Pada 5 minit kedua pula. Ketika ini juga.HBQE2103:AL. b) Meningkatkan kebolehan dan kemahiran pelajar dalam bacaan Al-Quran. Setiap sesi pengajaran hanya memerlukan 10 hingga 15 minit sahaja.1 OBJEKTIF KAJIAN Kajian ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan : a) Menyemai dan menanam rasa cinta dan minat yang mendalam terhadap bacaan Al-Quran. d) Menilai keberkesanan tindakan ¶latihan amali dan tasmik Al-Quran¶ untuk meningkatkan kebolehan dan kemahiran bacaan Al-Quran. 2.

5 BATASAN KAJIAN y Dapatan kajian terbatas kepada persepsi murid Tahun 6 terhadap keupayaan diri dalam menguasai kemahiran asas membaca al-Quran.Pelajar ±pelajar telah dinilai selama 2 minggu. Bacaan pelajar pada ujian ini juga dinilai dan diberi markah. 2. Manakala guru dan pelajar yang lain akan menyemak bacaan tersebut.HBQE2103:AL. guru akan memberi teguran. setiap pelajar dikehendaki membaca surah kedua iaitu surah al-A¶adiyat. 2.TAJWID secara individu atau kumpulan( Talaqqi Musyafahah). Sesi pengajaran dan pembelajaran disambung dan diteruskan dengan tajuk dan bidang semasa seperti biasa. peneguhan dan sebagainya kepada pelajar berkaitan bacaan tersebut. Pada 5 minit seterusnya.4 PENGUMPULAN DATA Setiap pelajar dikehendaki membaca surah Al-Alaq daripada 2 surah yang telah ditentukan. Dalam ujian ini. nasihat. Pada minggu pertama pelajar akan membaca surah Al Alaaq. Bacaan pelajar dinilai dan diberi markah mengikut kebolehan dan kecekapan masing-masing. y Tahap penguasaan al-Quran yang diukur terbatas kepada kebolehan menyebut dan melafaz kalimah-kalimah al-Quran dengan makhraj yang betul dan membaca beberapa surah yang pendek mengikut Hukum Tajwid.Ujian kedua pula ditadbirkan pada minggu berikutnya. Ia tidak bertujuan untuk digeneralisasikan bagi kumpulan murid Islam yang lain. 5 . y Pelajar telah di uji melalui dua kaedah iaitu talaqqi musyafahah dan kaedah soal jawab.

3 20.7 ketepatan makhraj dalam menyebut huruf kesempurnaan ketika mendatangkan sifat huruf kesempurnaan dalam kesempurnaan dalam hukum Nun Sakinah hukum Mad dan Tanwin ¨§¦ ¥¤£ ¢¡  : TAJWID B B L EB L ME T M L M T 23.3 Cemerlang = 4 Baik = 3 6.3 16.7 26.0 90% 80% 70% 60% 50% 33.3 20.HB .7 40% 30% 20% 10% 0% 26.7 13.3 33.7 36.7 26.7 menyempurnakan Waqaf dan Ibtidak dalam bacaan 6 .0 36.3 26.7 16.3 36.7 33.0 23. L T T W EL T EL E L 100% 23.7 20.

7 © :AL.7 0.7   40% 0.0  .7 6.7   .0    . 50% 46.0 10. .7 16.7 6.7 6.7 6.  90%  . 16.HB 100% 0% 0. Cemerlang = 4 Baik = 3 Sederhana = 2 Lemah = 1 7 .0 .0 70% 60% 0% 0% 10% 0% ketepatan makhraj dalam menyebut huruf kesempurnaan ketika mendatangkan sifat huruf kesempurnaan dalam kesempurnaan dalam hukum Nun Sakinah hukum Mad dan Tanwin menyempurnakan Waqaf dan Ibtidak dalam bacaan 6.TAJWID 16. 0.

7 sederhana 20.Tumpuan hanya diberikan kepada kebolehan membaca Al Quran sahaja tanpa sebutan mahkraj huruf yang betul 3.3 dan 16.Bahagian ini perlulah di beri penekanan kepada sifat huruf dengan sebaiknya kerana jika tidak mengusai sifat huruf dengan sempurna sudah tentu akan tersasar dari garis panduan bacaan Al Quran 8 .7 cemerlang.Kelemahan di bahagian ini berkemungkinan pelajar-pelajar tidak diberi pendedahan yang secukupnya dalam menyebut makhraj huruf yang betul pada permulaan pembacaan Al Quran.7.HBQE2103:AL.Keseluruhan bahagian ini berada pada tahap sederhana.3 dan 23.TAJWID 3.7 sederhana 36.0 dan cemerlang 16.baik 20.7 sederhana 33.1 Surah Al Alaq dan 1.3 di tahap cemerlang manakala di dalam surah al- aadiyaat didapati keputusan yang sama iaitu lemaseh 26.1 ASPEK KETETAPAN MAKHRAJ HURUF Mengikut jadual yang telah dianalisa dalam rajah 1.2 surah Al Al Adiyaat semasa menjalankan kaedah soal selidik dan talaqqi musyafahah aspek yang pertama iaitu ketepatan makhraj dalam menyebut huruf bagi surah al-alaq didapati lemah 26.3 baik 23.baik dan cemerlang 30.0 .7 baik 33.7 manakala di dalam surah Al Adiyaat lemah 26.7 sederhana 16.2 KESEMPURNAAN KETIKA MENDATANGKAN SIFAT HURUF Pada bahgian ini didapati di dalam surah Al Alaaq lemah 26.0.

Ini menyebabkan pelajar tidak dapat memaham dan menguasai hukum mad dengan i sebaiknya 9 .3 .7 dan cemerlang 26. 3.Oleh iti guru perlulah memberi penekanan dan memainkan peranan yang lebih semasa pengajaran Al Quran .HBQE2103:AL.Tanda tanwin adalah baris dua di atas .Semasa dijalankan talaqqi musyafahah pelajar-palajar tiadak dapat membaca dengan betul dan masih lagi tidak mengenal baris .7 sederhana 13.huruf samada baris sukun dan tanwin .Guru juga hendaklah mempelbagaikan kaedah pengajaran agar lebih berkesan di samping bimbingan dari ibu bapa di rumah. Pelajar-pelajar tersebut masih di tahap lemah dalam mengecam huruf walaupun berada pada tahun enam.0 pada surah Al alaaq dan 23.3 baik 36.7.Pelajar masih dapat membezakan nun sakinah kerana tiadak ada baris kekal sebagai sebutan dan tulisan.7 pada surah Al Aadiyaat.Hukum mad tidak di perkenalkan sepenuhnya kerana hanya sisipan pada setiap surah yang dibaca mengikut hukum tajuid didalam sesuatu surah.4 KESEMPURNAAN DALAM HUKUM MAD Setelah di uji pelajar dalam bahagian ini pada kedua-dua surah tentang kesempurnaan dalam hukum mad di dapati lemah pada keduanya iaitu 33.Oleh itu guru perlulah sentiasa memberi bimbingan dan teguran semasa pel.Bahagian ini tidaklah membimbimbangkan keran a kebanyakkan pelajar dapat mengusainya walaupun tidaklah sepenuhnya.Ini menyebabkan guru guru Pendidikan Islam sukar untuk mengajar tilawah Al Quran .dua tanda baris di bawah dan dua tanda bris dua d depan.3sederhana iaitu 26.3 pada surah Al Adiyaat.TAJWID .0 pada surah Al Alaaq dan 26.Kebamyakkan pelajar tidak dapat mengetahui hukum mad pada ayat Al Quran yang dibaca.Manakala cemerlang 20.Pemulihan Al Quran tidak dapat diasingkan lagi kerana sekolah Kebangsaan Padang Lumat tidak ada guru j Qaf untuk tahun enam.3 KESEMPURNAAN HUKUM NUN SAKINAH DAN TANWIN Pada kedua-dua surah tersebut pelajar telah diuji berkaitan dengan dengan kesempurnaan hukum nun sakinah dan tanwin.7 cemerlang iaitu 23.7 sederhana 10 baik 46.7 baik 20.Di dalam surah Al Alaaq didapati lemah16.ajar membaca Al Quran. 3.Apabila diuji pada bahagian ini dalam surah Al Alaaq didapati lemh 26.

Apabila pelajar tidak memahami secara tidak langsung mereka tidak dapat membezakan yang mana bacaan dipanjang dan dipendekkan Pelajar juga kurang memahami kalimah yang dibaca samada dua harakah empat harakah .0 surah AL Adiyaat.Aras lemah pada kedua ±dua surah pada bahagian agak lemah.Guru perlulah me mperkenalkan dan mempelbagaikan lagi teknik agar pelajar dapat memahami semula hukum mad dengan sempurna.7 sederhana surah Al Alaaq dan 20.5 MENYEMPURNAKAN WAQAF DAN IBTIDAK Dalam bahagian yang terakhir iaitu panyempurnaan waqaf dan ibtidak dalam bacaan pada surah Al Alaaq.TAJWID Penguasaan pelajar dalam bahagian berada paha aras yang lemah.Tahap baik 26. Pelajar ±pelajar hanya .3 surah Al Adiyaat seterusnya aras cemerlang surah Al Alaag ialah 23. lima dan enam harakah. pengusaan pelajar lemah 36. membaca sahaja tanpa memikirkan hukum tajuid sedangkan hukum tajwid merupakan sesuatu yang amat pentng dalam membetulkan bacaan Al Quran .7 manakala 30.0 surah Al Adiyaat. 10 .Ini yang menjadi masalah kepada guru Pendidikan Islam. 3.HBQE2103:AL.Selain daripada itu mereka tidak mahu berusaha untuk memahaminya.7 surah Al Adiyaat.7 surah Al Alaaq manakala 23.Sekiranya waqaf tidak sempurna maka pembacaan ayat-ayat Al Quran tidak betul.3 dan 26. Pelajar juga kurang merberi perhatian pada hukum mad dan pelajar kurang mengaplikasikan hukum mad ini semasa membaca Al Quran.Wakaf dan ibtidak dalam bacaan adalah penting dalam ilmu tajwid.Semasa dijalnkan talaqqi musyafahah didapati pelalajar tidak dapat mewaqafkan bacaan mereka dengan sempurna keran mereka tidak mengetahui yang mana harus di berhenti dan yang tidak boleh diberhentikan .6.

Pada peringkat ini.TAJWID REFLEKSI DAPATAN Pada peringkat awal pelaksanaan tindakan ini. pelajar begitu seronok untuk belajar kemahiran membaca Al-Quran malah ada yang meminta untuk lebih mendalaminya. Masalahmasalah tersebut boleh dikaitkan dengan faktor-faktor berikut:- i. Contohnya. BAB IV Tahap kebolehan membaca al-Quran Dapatan kajian menunjukkan murid hanya menguasai kemahiran atau pengetahuan yang rendah dalam membaca al-Quran. menghafaz ayat-ayat al-Quran dan membaca al-Quran di khalayak ramai. terdapat segelintir pelajar yang kurang minat dan selesa dalam sesi pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Ini mengakibatkan tahap kebolehan membaca al-Quran yang rendah di kalangan murid tersebut. Mereka didapati kurang menguasai kemahiran atau pengetahuan yang lebih tinggi dan mencabar. 11 . Ini bererti murid tersebut tidak dibimbing secara teratur ketika mula belajar membaca al-Quran. Keadaan berubah apabila mereka mengetahui tentang tujuan tindakan ini dan apabila mereka mula merasakan keberkesanan tindakan ini ke atas diri mereka. Penguasaan membaca Al-Quran dalam kalangan pelajar dapat ditingkatkan dengan jaya dan baik. ilmu tajwid dan tanda-tanda bacaan. Ramai dibimbing oleh tok-tok guru dan ibu bapa sendiri yang tidak dilatih khas untuk membimbing membaca al-Quran.HBQE2103:AL. Faktor Pembimbing Sebahagian besar murid mendapat pendedahan awal pembelajaran membaca al-Quran daripada pembimbing yang tidak bertauliah. Keputusan kajian tindakan yang dijalankan menampakkan hasil yangmemberangsang dan boleh dibanggakan.

akidah dan sirah).TAJWID ii. Pembelajaran dan pengajaran yang tidak sistematik turut menjadi punca . guru pendidikan Islam dikehendaki menyempurnakan Perkara Asas Fardhu Ain(PAFA) dalam waktu yang sama. asas Akhlak Islamiyah dan amali. apatah lagi mengaplikasikannya dalam bacaan al-Quran. Sementara sukatan pelajarannya adalah luas. Keadaan ini menjadi berta mbah parah apabila dalam pendidikan Islam di sekolah. asas Ulumul Syariah (ibadah. peruntukan masa 180 minit seminggu sudah tentu tidak memungkinkan pembelajaran membaca al-Quran disempurnakan sepenuhnya. Akibatnya tidak ramai di kalangan mereka yang benar-benar menguasai Ilmu Tajwid. Faktor Peruntukan Masa Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di sekolah rendah. Ia lebih banyak bergantung kepada budi bicara guru Pendidikan Islam sendiri. iii. Faktor Kurang Penekanan Terhadap Ilmu Tajwid Walaupun dapatan kajian menunjukkan kebanyakan respoden pernah mendapat pendedahan Ilmu Tajwid tetapi ianya hanya berlaku secara tidak sengaja.HBQE2103:AL. Di samping itu. Malah ada yang langsung tidak tahu hukum-hukum asas yang terdapat dalam Ilmu Tajwid. Ramai ibu bapa akan terkilan sekiranya anak mereka tidak mecapai kejayaan cemerlang dalam peperiksaan awam 12 . Peruntukan masa khas untuk Ilmu Tajwid tidak disediakan. iv. Memandangkan sukatan Pendidikan Agam adalah a berat dan pelbagai. hafazan dan tafsir). Keadaan ini berpunca dari kurangnya penekanan terhadap Ilmu Tajwid semasa mereka belajar membaca al Quran. Adalah malang bagi ibu bapa yang beranggapan Pendidikan Islam di sekolah sudah membebaskan mereka dari tanggungjawab memberi ilmu kepada anak -anak mereka khususnya yang berkaitan dengan ilmu Fardhu Ain. termasuk Ilmu Tajwid. Ilmu Tajwid hanya disampaikan melalui penggabungjalinan kemahiran Tilawah al-Quran sahaja. Faktor Sikap Ibu Bapa Sikap ibu bapa yang mengutamakan pencapaian akademik dan membelakangkan kebolehan membaca al-Quran juga turut memainkan peranannya. Ia termasuk aspek Tilawah Quran (bacaan. Pendidikan Agama diperuntukkan 180 ninit seminggu.

Kajian mendapati hanya sebilangan kecil murid kerap kali membaca al-Quran. iii. Sikap sambil lewa terhadap perkara tersebut telah menyebabkan tahap kebolehan membaca alQuran yang rendah dan kurang keyakinan membaca al Quran di khalayak ramai di kalangan murid. CADANGAN Berdasarkan dapatan kajian.TAJWID tetapi tidak ramai yang terkilan jika anak mereka tidak boleh membaca al Quran mengikut hukum tajwid. vi. pembelajaran pengajaran alQuran dengan menggunakan pelbagai media seperti komputer juga boleh diperkenalkan supaya lebih menarik minat murid. Pihak Kementerian Pelajaran sepatutnya mengasingkan mata pelajaran al-Quran dengan Mata Pelajaran Pendidikan Islam. Selain mempelajari al-Quran secara Talaqi Musafahah. Kementerian Pelajaran perlu mengadakan bengkel dan kursus kemahiran al-Quran untuk semua guru. ii. beberapa cadangan dikemukakan untuk meningkatkan tahap kebolehan membaca al-Quran di kalangan murid. Pihak sekolah perlu mengadakan bengkel Quran dan kelas bimbangan al-Quran khususnya untuk murid yang tidak mengenal huruf-huruf al-Quran. Ini membolehkan perhatian yang lebih diberi kepada mata pelajaran tersebut. v. Kelas membaca al-Quran secara intensif diadakan pada hari tertentu. v. iv.HBQE2103:AL. Sukatan pelajaran Pendidikan Islam yang hanya memperuntukkan 180 minit seminggu untuk kaedah Iqrak adalah belum mencukupi bagi mengatasi kemahiran 13 . i. Faktor Kurang Penekanan Terhadap Amalan Membaca Al-Quran Dalam Kehidupan. Ramai yang tidak menjadikan membaca al-Quran sebahagian daripada amalan hidupnya .

Mengikut analisis yang telah dilakukan. Beberapa cadangan dikemukakan untuk pihak berkenaan meningkatkan tahap kebolehan membaca al-Quran di kalangan murid.TAJWID membaca al-Quran. 14 . Oleh itu. Dinilai dari aspek mutu bacaan secara talaqqi musyafahah didapati majoriti pelajar masih belum menguasai dan mengaplikasi aspek ketetapan sifat huruf dan penyempurnaan waqaf dan ibtidak ketika membaca Al-Quran. Ini menunjukkan bahawa pelajar dapat memahami dan menguasai kedua-dua aspek tersebut dari teorinya sahaja tetapi tidak mengamalkannya ketika membaca Al-Quran. Juga didapati wujudnya perbezaan signifikan tahap kebolehan membaca al-Quran di kalangan murid perempuan dan lelaki. pengkaji dapat mengenalpasti kukuatan dan kelemahan pelajar dalam menguasai hukum bacaan alQuran melalui empat tahap iaitu cemerlang. Dapatan kajian menunjukkan tahap kebolehan membaca al-Quran murid tersebut agak rendah khasnya aspek pembacaan al-Quran dengan tajwid dengan betul. KESIMPULAN Secara keseluruhannya. kajian ini bertujuan untuk meninjau tahap kebolehan membaca dua surah Al-Quran di kalangan murid Tahun 6 sekolah Kebangsaan Padang Lumat. sederhana dan lemah. tambahan masa untuk perkara tersebut perlu dipertimbangkan.HBQE2103:AL. baik.

Kuala Lumpur. Jurnal Akademik . RUJUKAN Al-Quranul Karim Bahagian Pendidikan Guru (1996) . Kementerian Pendidikan Malaysia ( 1997 ) .HBQE2103:AL. Jilid 2. Sukatan pelajaran Pendidikan Islam di sekolah 15 . Sukatan Pelajaran Diploma Pendidikan Malaysia. Hajah Wan Rahimah binti Othman (1990). Kementerian Pendidikan Malaysia .TAJWID Oleh itu pelajar hendaklah mempertingkatkan lagi kefahaman dan latihan dalam sesuatu kemahiran dalam bidang ilmu tajwid supaya dapat meningkatkan mutu bacaan mereka dengan betul ketika membaca Al-Quran. Pencapaian pendidikan Islam di kalangan pelajar.

Jurnal Wacana Pendidikan Islam 97.HBQE2103:AL. Maktab Perguruan Pasir Panjang.TAJWID rendah kerajaan. Laporan Penyelidikan Maktab Perguruan Islam Bangi. 16 . Dewan bahasa dan Pustaka. Razali bin Ismail (1991). Kuala Terengganu. Menjadikan Pendidikan Islam di sekolah rendah lebih bermakna. Kemahiran Tajwid. Mohd Yassin bin Haji Sulaiman (1995) . Kuala Lumpur.Selangor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful