P. 1
kkbi

kkbi

|Views: 1,492|Likes:
Published by nakkemanakan

More info:

Published by: nakkemanakan on Feb 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

Definisi Pendidikan Khas

Ia merupakan program yang dibentuk khusus untuk memenuhi keperluan kanak-kanak yang mengalami pelbagai kecacatan / kurang upaya. Merangkumi aspek-aspek pengajaran dan pembelajaran, latihan jasmani dan pendidikan yang berteraskan rumah, hospital dan institusi. Tujuannya ialah mewujudkan insan seperti yang dihasratkan oleh Falsafah Pendidikan Khas iaitu berkemahiran, berhaluan, berupaya, beriman, berdikari, merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai seorang individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Konsep Pendidikan Khas
Secara am, Pendidikan Khas ialah program yang dirancang khusus untuk kanak-kanak istimewa, iaitu kanak-kanak cacat dan juga kanak-kanak pintar cerdas. Secara khususnya, Pendidikan Khas merujuk kepada satu pendekatan, rancangan pendidikan, strategi, kaedah dan teknik mengajar, untuk kanak-kanak bukan normal tetapi luar biasa kerana mereka tidak akan sanggup mendapat faedah dan pencapaian yang sepatutnya daripada program sekolah biasa. Mengikut Dr. Chua Tee Tee (1982), pendidikan khas ini adalah satu program pendidikan yang dirancangkan khas untuk kanak-kanak istimewa, atau luar biasa dari segi intelek, jasmani, sosial atau emosi. Mereka tidak akan dapat mencapai pertumbuhan dan penyuburan biasa, hinggakan mereka tidak berupaya mendapat faedah sepenuhnya daripada program pendidikan sekolah biasa. Kanak-kanak istimewa yang memerlukan pendidikan khas boleh digolongkan dalam 7 kategori seperti berikut : 1. Kanak-kanak kerencatan akal (mentally retarded) 2. Kanak-kanak bermasalah pembelajaran (learning disabilities) 3. Kanak-kanak kecelaruan tingkah laku (behavioral disorders) 4. Kanak-kanak cacat pendengaran dan bermasalah komunikasi 5. Kanak-kanak cacat penglihatan

6. Kanak-kanak cacat fizikal (psikometer atau neurosis) 7. Kanak-kanak pintar-cerdas dan berbakat istimewa Program Pendidkan Khas menegaskan kepentingan memelihara setiap kanak-kanak yang yang mempunyai potensi yang berbeza. Perbezaan potensi ini mewujudkan pelbagai keperluan pendidikan. Kanak-kanak istimewa ini hendaklah diberi peluang mengikuti satu program pendidikan khas yang sesuai dengan potensi mereka. Program Pendidikan Khas ini akan dapat mengembangkan potensi mereka secara optimum, dan seterusnya menjadi rakyat yang berguna, berupaya memberi sumbangn dan perkhidmatan kepada negara. Berlandaskan kepada kenyataan di atas, Kementerian Pendiddikan Malaysia pada tahun 1986 mengisytiharkan Falsafah Pendidikan Khas yang berbunyi : ³Falsafah Pendidikan Khas ialah untuk menyediakan peluang yang sama kepada kanakkanak biasa untuk perkembangan psikososial yang seimbang. Falsafah ini diselaraskan dengan dengan objektif untuk memastikan bahawa keperluan tenaga rakyat dan untuk memastikan bahawa sistem pendidikan itu dapat memenuhi matlamat negara ke arah melahirkan masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan terlatih.´ Selaras dengan Falsafah Pendidikan Khas, tujuan pendidikan khas ialah mengembangkan potensi kanak-kanak istimewa dari segi intelek, jasmani, sosial dan emosi secara optimum. Dengan cara demikian, kanak-kanak istimewa ini pula dapat peluang dilatih untuk menjadi rakyat yang berguna, dan seterusnya memberi sumbangan, bersama-sama dengan rakanrakan normal mereka, untuk keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian Pendidikan telah menentukan lapan strategi berikut supaya melaksanakan program pendidikan khas bagi kanak-kanak istimewa di negara kita. 1. Menyediakan peluang persekolahan dengan membina sekolah-sekolah khas dan kelas khas bermasalah pembelajaran untuk kanak-kanak cacat. 2. Melatih kanak-kanak cacat dengan kemahiran dan vokasional yang membolehkan mereka menjadi warganegara yang berguna. 3. Melalui Bimbingan dan Kaunseling untuk pihak yang berkenaan agar mengikis pandangan atau sikap negatif terhadap ketidakupayaan kanak-kanak cacat menjalankan aktiviti pembelajaran di sekolah.

4. Menyediakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling bagi kanak-kanak cacat dengan tujuan meningkatkan konsep kendiri dan membantu mereka menyesuaikan diri dalam persekitaran hidup yang sebenar. 5. Melatih tenaga pengajar untuk melaksanakan program pendidikan khas dengan berkesan. 6. Menyediakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling untuk ibu bapa yang mempunyai kanak-kanak cacat supaya mereka dapat bekerjasama dengan pihak sekolah, demi mempertingkatkan peluang menjayakan program pendidikan khas dan mencapai tujuannya dengan berkesan. 7. Menyediakan kemudahan perubatan dan penyelidikan untuk merawat atau memulihkan kecacatan fizikal, mental atau emosi kanak-kanak cacat. 8. Bekerjasama dengan agensi persendirian atau pertubuhan sukarela untuk membantu mereka dari segi kewangan atau latihan untuk orang cacat. Di Malaysia, program pendidikan khas adalah dilaksanakan mengikut dua model berikut : 1. Program pendidikan khas diintegrasikan dengan program pendidikan biasa dalam institusi pendidikan yang sama. 2. Program pendidikan khas dilaksanakan dalam institusi khas, misalnya sekolah kanakkanak buta dan sekolah kanak-kanak pekak dan bisu. Biasanya, kanak-kanak buta atau pekak semata-mata adalah ditempatkan di dalam sekolah khas. Manakala, kecacatan kanak-kanak yang tidak teruk adalah ditempatkan di dalam kelas Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) yang terletak di bawah pentadbiran sekolah biasa. Jenis Kanak-Kanak Istimewa Sebagaimana yang telah dijelaskan, kanak-kanak istimewa adalah diklasifikasikan dalam tujuh kategori,iaitu, kanak-kanak keterencatan akal,kanak-kanak bermasalah pembelajaran, kanakkanak kecelaruan tingkahlaku, kanak-kanak cacat pendengaran, kanak-kanak cacat penglihatan, kanak-kanak cacat fizikal, dan kanak-kanak pintar-cerdas.

1. Kanak-Kanak Kerencatan Akal (Mentally Retarded)
Kanak-kanak kerencatan akal adalah kanak-kanak yang mempunyai Darjah Kebesaran (intelligent Quotient, IQ)di antara 35 hingga 85.Kanak-kanak dalam kategori ini biasanya menghadapi kerosakan sistem saraf akibat masalah kelahiran, kecederaan, warisan baka keluarga, kekurangan zat makanan atau ganguan hormon dan sebagainya. Kanak-kanak cacat yang mempunyai darjah kecerdasan di antara 50-70 merupakan kadar kecacatannya ringan atau sederhana. Mereka boleh dididik dan dilatih di sekolah. Kanak-kanak cacat ini adalah digolongkan dalam kumpulan murid yang belajar lambat. (slow learners). Kanak-kanak cacat yang mempunyai darjah darjah kecerdasan di antara 35-49 biasanya menghadapi masalah menjaga diri sendiri Mereka hanya boleh dilatih mengurus hal peribadi seperti memakai pakaian, makan, membuang air dan sebagainya. Mereka sukar dididik kerana kekurangan kemahiran untuk belajar apa mata pelajaran pun di sekolah. Kanak-kanak cacat yang mempunyai darjah kecerdasan di bawah 35 merupakan kecacatan mental yang amat buruk. Mereka kurang keupayaan untuk berdikari dan memerlukan penjagaan yang rapi.

Mengenal Pasti Kanak-Kanak Kerencatan Akal
Untuk mengenal pasti kanak-kanak kerencatan akal, kita boleh gunakan Ujian Mengukur Darjah Kecerdasan yang disarankan oleh Binat dan Terman, dengan mengaitkan umur kanak-kanak kepada umur masanya. Mengikut Terman, seorang kanak-kanak yang berumur genap sepuluh tahun boleh menjayakan sesuatu ujian yang dijangkakan, boleh disempurnakan oleh kanak-kanak normal yang juga berumur 10 tahun, maka umur akal adalah sama dengan umur masanya. Dalam kes ini, kanak-kanak tersebut mempunyai kebolehan akal yang normal mengikut umurnya. Jika umur kanak-kanak kurang 10 tahun, tetapi berjaya dalam ujian kanakkanak berumur 10 tahun, maka kanak-kanak itu dikatakan mempunyai kebolehan akal yang lebih tinggi daripada kanak-kanak yang berumur sama dengannya. Jika umur kanak-kanak itu

Ciri-ciri mereka dapat diperlihatkan seperti berikut: Kanak-kanak ini boleh mengikuti pelajaran hingga darjah 4. Kanak-kanak ini tidak berupaya belajar kecuali dengan cara menghafal. maka dia mempunyai kebolehan akal lebih rendah daripada kanak-kanak yang berumur sama dengannya. membuang air dan sebagainya.sahaja. Mereka memerlukan bantuan orang normal untuk menolong . Ingatan mereka tidak kekal. sehingga mereka mencapai umur 16 tahun. dan tidak berupaya belajar lebih dari satu kemahiran secara serentak ataupun konsep yang abstrak. seperti memakai baju. menjaga kebersihan diri. Kanak-kanak yang mempunyai Darjah Kecerdasan di bawah 35 tidak boleh berdikari langsung. kanak-kanak kerencatan akal juga boleh dikenal pasti melalui pemerhatian atau ujian saringan. Mereka tidak boleh mengikuti pelajaran di sekolah biasa.ialah lebih 10 tahun. Kanak-kanak ini hanya boleh membaca atau memahami konsep matematik secara formal apabila umur mereka mencapai di antara 9 hingga 12 tahun. Taraf pencapaian akademik bagi kanak-kanak ini adalah di antara setengah hingga tigaperempat daripada taraf pencapaian murid-murid biasa. Selain daripada Ujian Mengukur Darjah Kecerdasan. Kanak-kanak cacat yang mempunyai Darjah Kecerdasan di antara 50-70 boleh dididik dan juga dilatih. Mereka belajar lambat. Ciri-ciri kanak-kanak ini boleh diperhatikan seperti berikut: Kanak-kanak golongan ini boleh dilatih untuk mengurus hal peribadi diri sendiri. Mereka hanya boleh belajar satu kemahiran asas dalam satu tempoh masa. Sukar bagi mereka belajar konsep yang abstrak. makan. dan cepat lupa apa yang baru dipelajari. dan perlukan banyak aktiviti pengukuhan untuk mengekalkan kemahiran. Kanak-kanak yang mempunyai Darjah Kecerdasan di antara 35-49 hanya boleh dilatih mengurus hal peribadi sahaja. Kanak-kanak golongan ini mudah dikenal pasti kerana mereka tidak boleh menjaga diri dalam sebarang urusan hal peribadi.

dan kecederaan ringan otaknya. kanak-kanak cacat ini memangnya pula memangnya pula mempunyai masalah pembelajaran. 2. Punca kanak-kanak sering menghadapi masalah pembelajaran biasanya disebabkan masalah keluarga atau peribadi atau kedua-duanya. tabiat malas berusaha. Golongan kanak-kanak bermasalah pembelajaran ini biasanya mempunyai konsep kendiri negatif. . Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran (Learning Diabilities) Kanak-kanak bermasalah pembelajaran adalah kanak-kanak yang tidak berupaya mengikuti pembelajaran dalam kelas biasa. emosi dan fizikal. seperti makan. Bagaimanapun. tetapi mereka memerlukan perkhidmatan yang berganda serta pendidikan khas yang lebih canggih daripada kanak-kanak bermasalah pembelajaran. motivasi rendah. memakai baju dan aktiviti-aktiviti harian yang lain. sifat introvert. Definisi ini adalah diturunkan seperti berikut: ³ Kanak-kanak bermasalah pembelajaran adalah dimanifestikan daripada salah satu atau beberapa proses psikologikal yang melibatkan gangguan tatatertib dalam kefahaman dan pengunaan bahasa lisan atau tulisan. Keadaan gangguan tatatertib tersebut dapat diperlihatkan daripada proses mengingat semula peristiwa lama. Definisi untuk kanak-kanak bermasalah pembelajaran pembelajaran yang diterima umum adalah definisi digariskan oleh Jawatankuasa Penasihat Kebangsaan Bagi Kanak- Kanak Cacat pada tahun 1986. asphyxia. kanak-kanak bermasalah pembelajaran tidak melibatkan kanak-kanak cacat yang menghadapi masalah pembelajaran kerana kecacatan mental (kerencatan akal). membersihkan badan. dyslexia.´ Mengikut Jawatankuasa Penasihat Kebangsaan bagi Kanak-kanak Cacat.mereka. penglihatan. pendengaran. Ini juga termasuk keadaan-keadaan yang dirujuk sebagai handikap persepsi. kekurangan minat dan kecenderungan dalam kanak-kanak ataupun sering sakit.

tetapi boleh belajar dengan kaedah mengajar mengajar biasa. (b) Lemah pencapaian dalam mata pelajaran Matematik dan Bahasa. kanak-kanak yang tidak berpeluang belajar. Halangan ini dapat dihuraikan daripada kriteria-kriteria berikut : (a) Percanggahan di antara tingkah laku yang spesifik dengan kebolehan atau pencapaian kanak-kanak bermasalah pembelajaran. (f) Hanya berupaya memberi perhatian atau tumpuan singkat terhadap aktiviti pengajaran dan . (d) Tidak menunjukkan minat dalam pelajaran. sama ada lisan atau tulisan. (e) Sentiasa menjauhkan diri daripada rakan-rakan sedarjah atau guru. (c) Kaedah mengajar khas ini bukan digunakan terutamanya untuk mengajar kanak-kanak yang tidak berpeluang belajar. tidak pula digolongkan dalam kategori kanak-kanak bermasalah pembelajaran. atau aktiviti psikomotor. (c) Sering mengantuk dalam kelas. kanak-kanak pembelajaran dapat dikenal pasti dengan ciri-ciri dirumuskan berikut : (a) Pencapaian akademik keseluruhannya tidak sampai ke tahap memuaskan. (b) Mereka tidak berupaya mengikuti pelajaran dalam kelas biasa. tetapi memerlukan kaedah mengajar khas untuk membantu mereka belajar. persepsi kognitif. Berdasarkan definisi dan huraian di atas. Mengenal Pasti Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran : Satu Rumusan Berdasarkan huraian-huraian di atas.Selain itu. keadaan kanak-kanak bermasalah bembelajaran khusus dirujuk sebagai halangan psikologikal atau neurological terhadap gerak balas bahasa.

Mempunyai konsep kendiri rendah. Bersifat pendiam dan tidak berani bertanya. dan dapat prestasi baik dalam Senilukis. tetapi boleh mencapai peringkat lulus dalam bahasa. Bersifat pemalu dan introvert. Mereka mungkin menghadapi masalah dalam matematik. (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) Ingatan lemah. mudah lupa. Masalahnya tidak dipedulikan atau tidak dapat dibantu mengatasinya oleh ahli keluarga. kemahiran Manipulatif atau mata pelajaran yang lain. atau tidak membuat kerja rumah Langsung. Sering ponteng sekolah.Pembelajaran. (g) Sering meniru atau menyalin kerja rumah rakan sedarjah. Tidak menghargai sahsiah diri sendiri. Mereka bukan kanak-kanak lembam yang gagal sama sekali di sekolah. .

(d) Tingkah laku antisosial : Kanak-kanak sering bertindak liar dan kerap menimbulkan masalah disiplin sekolah seperti memeras. pendiam. (b) sensitif. Kanak-Kanak Kecelaruan Tingkah Laku (Behavorial Disorders) Secara am. Tingkah laku ketidakmatangan : Kanak-kanak kurang berupaya menumpukan perhatian dalam pelajaran. kanak-kanak kecelaruan tingkah laku boleh diklasifikasikan kepada empat kategori seperti berikut : (a) Tingkah laku terbias : Mempunyai tingkah laku yang menentang autoriti. sering berkhayal dan tidak mengendahkan nilai kendiri sendiri. mengugut. Mereka sering melakukan tindakan di luar dugaan. mencuri. tidak mematuhi peraturan atau undang-undang. tidak suka berkawan. dan mudah tersinggung. Pasif. kurang bertimbang rasa dan suka menyerang orang. ponteng kelas dan ponteng sekolah. Mereka tidak berminat belajar. (c) Sifat pengongkongan dalaman : Kanak-kanak yang bersifat pemalu.3. Kanakkanak golongan ini adalah hiperaktif atau hiperkinetik. .

Mudah kehilangan akal dan perasaannya amat sensitif. . Suka menentang autoriti dan sering melanggar peraturan sekolah. dan hiperagresif. Menunjukkan sifat penarik diri dan sering memencilkan diri daripada kumpulan sebaya Bersifat pemalu dan pendiam. Tidak berminat belajar dan serin ponteng sekolah. Suka membohong dan sentiasa berkhayal. hiperkinetik. Mempunyai kendiri yang amat negatif.Kanak-kanak kecelaruan tingkah laku boleh dikenal pasti dengan ciri-ciri berikut : (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Bersifat hiperaktif. Suka mencuri barang orang lain.

saraf pendengaran ataupun warisan baka. yang biasanya berlaku selepas telah mempunyai pengalaman bercakap. kanak-kanak cacat pendengaran dalam peringkat pretutur menghadapi masalah pembelajaran dan masalah komunikasi lebih teruk daripada kanak-kanak cacat pendengaran dalam peringkat postutur. sering tersekat-sekat atau berulang-ulang. (h) Sering cuba mengelakkan daripad menjawab soalan lisan orang lain kerana kurang pasti Tepat apa yang di soal. (d) Menghadapi masalah memahami kata orang lain.4. Kanak-kanak cacat pendengaran pretutur adalah kanak-kanak pekak sejak lahir. pemalu dan tidak suka bertanya. Punca-punca cacat pendengaran biasanya disebabkan kerosakkan gegendang telinga. (g) Sering bergantung membaca pergerakan bibir orang untuk memahami maksud kata. iaitu kanak-kanak cacat pendengaran pretutur(prelingual) dan kanak-kanak cacat pendengaran postutur(postlingual). manakala kanak-kanak cacat pendengaran postutur adalah cacat pendengaran separa atau sepenuhnya. (e) Kurang berupaya menggunakan perkataan-perkataan tepat untuk menerangkan atau menyatakan sesuatu perkara atau idea. . (b) Terlalu pasif dan tidak suka bergaul dengan rakan-rakan sebaya. Memangnya.Kanak-Kanak Cacat Pendengaran Dan Bermasalah Komunikasi Kanak-kanak cacat pendengaran sering menghadapi masalah komunikasi dan sukar mempelajari sebutan perkataan-perkataan dengan jelas dan tepat. (c) Pertuturan mereka kurang lancar. Kanak-kanak cacat pendengaran boleh dikenal pasti dengan ciri-ciri berikut : (a) Bersifat pendiam. (f) Persepsinya kurang tepat kerana tidak boleh mendengar sesuatu dengan jelas dan tepat. Kanak-kanak cacat pendengaran biasanya digolongkan dalam dua kumpulan.

Kanak-kanak cacat penglihatan boleh digolongkan dalam beberapa jenis . myopia. Kanakkanak cacat penglihatan tentunya akan menghadapi masalah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. . kekurangan zat makanan ataupun kerosakkan saraf optic atau menghidap penyakit seperti hypermetropia. rabun malam. terpesong sedikit kedudukan mata hitamnya. rabun warna. berbanding dengan kanak-kanak penglihatan normal yang mempunyai kadar kecekapan penglihatan 20/20. katarak. Kanak-Kanak Cacat Penglihatan Kanak-kanak cacat penglihatan adalah kanak-kanak buta atau mempunyai kadar kecekapan penglihatan di antara 20/200 hingga 20/70 selepas pembetulan . 5. khasnya dalam proses persepsi dan penangkapan konsep dengan tepat. rabun jauh. (b) Sering membawa buku dekat matanya untuk membaca. Di antara punca-punca cacat penglihatan ialah kesakitan mata. Kecacatan penglihatan merupakan kecacatan deria yang buruk sekali. (e) Matanya juling . (i) Kerap menulis perkataan-perkataan dengan ejaan lama. (f) Sering merasa pening kepala. (c) Sering mengesat matanya. (g) Matanya amat sensitif terhadap cahaya.(i) Mencondong mukanya ke depan untuk mendengar jelas kata orang. astigimatisme. glaucoma dan juling. iaitu kanak-kanak rabun dekat. Kanak-kanak cacat penglihatan boleh dikenal pasti dengan ciri-ciri berikut : (a) Kesukaran membaca tulisan dan ilustrasi dalam buku serta di papan kapur. (d) Matanya kelihatan kemerah-merahan. dyslexia dan sebagainya. (h) Tidak dapat membaca dalam tempoh lama.

Pergerakan anggota-anggota badan yang kurang cekap atau lancar adalah ciri yang jelas diperlihatkan bagi kanak-kanak cacat fizikal. muzik dan pendidikan jasmani. dan sebagainya. pelajar pintar-cerdas ialah kanak-kanak yang menunjukkan potensi atau kebolehannya dengan cemerlang dalam aktiviti intelek seperti pemikiran abstrak. Punca-punca utama kanak-kanak kecacatan fizikal ialah kekurangan zat makanan atau kecederaan disebabkan kemalangan. pemikiran logik atau kemahiran bertutur.sukan dan sebagainya. penulisan. Mereka juga mempunyai daya ingatan yang tinggi serta berbakat mencipta atau berbakat khas dalam senilukis. . Kraftangan. Chua Tee Tee. 7. penulisan. tangan atau kakinya hingga menjadi lemah dan kurang berdaya. Kecacatan ortopedik mempengaruhi fungsi tulang sendi atau otot. muzik. (c) Kanak-kanak yang berbakat khas dalam senilukis. kanak-kanak pintar-cerdas atau berbakat merujuk kepada kanak-kanak yang ada Darjah Kecerdasan melebihi 120. muzik. Kanak-Kanak Berbakat Pintar-Cerdas Dan Secara am. drama. iaitu : (a) Kanak-kanak yang mempunyai intelek yang tinggi. kemahiran kemanipulatif. (b) Kanak-kanak yang mempunyai bakat mencipta. Kecacatan fizikal ini akan menjejaskan pencapaian akademik mereka.6. misalnya mata pelajaran seni lukis. pinggang. Menurut Dr. Kanak-Kanak Cacat Fizikal Kanak-kanak cacat fizikal ialah kanak-kanak yang mempunyai kecacatan ortopedik atau anggotanya. menyebabkan pergerakan leher. drama. Mereka biasanya digolongkan dalam tiga kategori. khasnya pelajaran yang bergantung kepada kecekapan anggota badan.

Mempunyai sifat ingin tahu yang amat kuat dan ketara. Menunjukkan sifat ingin tahu terhadap bidang dan skop yang mendalam degan kerap kali bertanya serta membaca.Ciri-ciri am kanak-kanak pintar-cerdas dan berbakat y y y y y Mempunyai kemahiran kognitif yang tinggi. Dapat megukuhkan dan mengekalkan dalam ingatan apa yang dipelajari tanpa banyak latihan berulang-ulangan. . (b) Memperolehi kebolehan intelek am. Pintar- Kanak-kanak pintar-cerdas dan berbakat boleh dikenal pasti berdasarkan ciri-ciri am dan ciri-ciri spesifik seperti yang dihuraikan berikut: 2. Ciri-ciri spesifik kanak-kanak pintar-cerdas dan berbakat Ciri-ciri spesifik yang dimanifestikan oleh kanak-kanak pintar-cerdas dan berbakat boleh ditinjau daripada dua aspeks. (f) Boleh bervisi jauh. Menunjukkan motivasi yang kuat. Mengenal Pasti Kanak-Kanak Cerdas Dan Berbakat 1.Dr. (e) Cekap menyesuaikan diri dari segi sosial dan emosi. Mempunyai perasaan afektif yang tinggi. Chua juga mengenal pasti tujuh ciri pelajar pintar-cerdas : (a) Mempunyai keupayaan berfikiran kreatif.iaitu : (a) Ciri-ciri aspek positif y y y Boleh belajar dengan mudah dan cepat. (d) Berbakat dalam satu atau lebih kesenian. (c) Memiliki kebolehan akademik khusus. Mempuyai potensi kreativiti dan sensitivity. (g) Mempunyai bakat memimpin.

pada masa yang lalu . selaras dengan objektif-objektif Pendidikan Khas untuk kanak-kanak pintarcerdas dan berbakat yang disenaraikan berikut oleh Kementerian Pendidikan pada tahun 1982 : 1.mengelasifikasi.y y y y y y y y y y y Memperolehi perbendaharaan kata yang banyak dengan ditonjolkan dalam pemikiran dan pendapatnya. (b) Ciri-ciri aspeks negatif y y y y Hiperaktif dan tidak boleh berdiam diri.mengumpul. Silap dalam ejaan. Berminat terhadap asal-usul manusia dan alam persekitarannya. Meluaskan lagi pengetahuan dan pengalaman mereka. Suka berkawan dengan kanak-kanak dan orang dewasa yang lebih matang daripada kanak-kanak sebaya. Berupaya membuat generalisis. Suka mencari kelemahan dan mengkritik secara terbuka rakan-rakan dan gurugurunya.tak acuh terhadap kerja yang diberikan oleh gurunya. Mempunyai sifat lucu dan sering nampak riang. Di Malaysia . mempersepsi perkaitan . kanak-kanak pintar-cerdas dan berbakat adlah diberikan peluang menyertai aktiviti pengayaan semasa aktiviti kumpulan dalam kelas biasa.jelas dan tepat. dan membuat assosiasi secara logis. Menjalani kegiatan.tulisan kurang kemas atau silap dalam kira-mengira keran kekurangan kesabarannya. Sikap acuh. Mengetahui dan menaruh minat terhadap banyak perkara dan peristiwa di mana kanak-kanak biasa tidak pernah menyedarinya. Menguasai kemahiran pemikiran kognitif dengan cekap. Mempunyai keinginan yang kuat untuk menunjukkan kehebatannya. Menunjukkan minat terhadap rekaan dan ciptaan yang canggih. . serta berupaya memahaminya dengan cepat. Menggunakan masa lapang mengikut minat dan bakat mereka. 2. Suka membaca bahan-bahan di paras kematangan.kegiatan pembelajaran yang lebih mencabar. 3. tidak boleh menumpukan perhatian dan sering mengganggu rakan-rakan di sekelilingnya. menginferensi dan melapor.menjadual. Cekap menyisat.

cara pemerhatian ini adalah kurang objektif dan kurang jitu. pendengaran dan psikomotor. Lazimnya.Tetapi. menyedikan inventori Ujian Kecerdasan ini adalah sukar dan rumit. Mengenal Pasti Kanak-kanak Istimewa Melalui Ujian Kecerdasan Untuk mengenal pasti kanak-kanak istimewa. Memupuk minat untuk belajar sendiri. Meminati dan menguasai bacaan luas dengan merujuk kepada pelbagai bahan dan sumber maklumat. dengan mengaitkan umur akal kanak-kanak kepada umur masanya.Bagaimanapun. ujian saringan ini juga mengukur tahap pengamatan kanak-kanak. 5.4.Contohcontoh Ujian Saringan ini adalah diubahsuai daripada Ujian Saringan yang disedikan oleh Innotech Malaysia : A Basic Programme For Remedial Education. malah memerlukan kepakaran untuk menggubal soalansoalan yang bermutu tinggi. Berikut ialah sebahagian contoh ujian saringan bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan Matematik untuk mengenal pasti kanak-kanak istimewa di sekolah rendah. Mengenal Pasti Kanak-kanak Istimewa Melalui Ujian Saringan (Screening Test) Sebagaimana yang dihuraikan. kanak-kanak istimewa boleh dikenal pasti dengan cara memerhati cirri-ciri tingkah laku mereka. Memajukan kualiti kepimpinan. kita boleh gunakan Ujian Mengukur Darjah Kecerdasan yan disarankan oleh Binet dan Terman. dan 7.Bagaimanapun. kanak-kanak istimewa juga boleh dikenal pasti melalui pemerhatian atau ujian saringan. Selain daripada Ujian Mengukur Darjah Kecerdasan . ujian saringan untuk mengenal pasti kanak-kanak istimewa adalah disediakan khas untuk menentukan peringkat pencapaian dalam mata pelajaran Bahasa dan Matematik sahaja.Cara yang sah dan boleh dipercayai ialah penggunaan Ujian Kecerdasan ( Intelligent Test).Cara yang lebih praktik dan boleh dijalankan ialah penggunaan pemerhatian bersama dengan ujian saringan untuk mengenal pasti kanak-kanak istimewa. . iaitu kuasa penglihatan. 6. Melahir atau mengembangkan daya cipta atau kreativiti.

Sehubungan itu. untuk mengenal pasti kanakkanak istimewa secara menyeluruh dan jitu. penulisan. sama ada kanak-kanak cacat atau kanak-kanak pintar-cerdas. seperti kemahiran psikomotor . merancang satu kurikulum pendidikan khas bagi kanak-kanak istimewa dengan lebih berkesan. pendidik akan dapat menyediakan ujian diagnostic yang sesuai.Bagi kanak-kanak pintar-cerdas. kesenian ataupun bakat kepimpinan. . ujian saringan hendaklah mengandungi item-item yang berbentuk pengayaan. Sesungguhnya. dan selepas itu. ujian saringan untuk kanak-kanak istimewa.Dengan cara yang demikian. ujian aptitud khas dan minat mereka hendaklah juga diadakan bersama dengan ujian saringan. adlah banyak menumpukan uasah mengukur peringkat pencapaian berbentuk ilmiah dan jarang sekali melibatkan ukuran penguasaan bidang kemahiran yang lain. ujian saringan dan ujian aptitud khas dapat membantu pendidik mengnal pasti kanak-kanak istimewa dengan lebih tepat dan lebih objektif.Hasil penilaian daripada pemerhatian.

Jadual 1.852 orang. Tahap Bilangan sekolah 2243 2331 2490 2395 Bahasa Melayu Jumlah Purata murid murid/sekolah 48614 23 29881 13 56957 23 29895 12 Tahap 1 : 1999 Tahap 2 : 1999 Tahap 1 : 2000 Tahap 2 : 2000 Namun begitu. Jadual 1. satu pendekatan pengajaran yang mudah dan berkesan dapat dikenalpasti. didapati hanya 50% sahaja bilangan murid yang mengikuti pelajaran di kelas-kelas pemulihan khas berjaya dipulihkan.Kajian-kajian Mengenai Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Latarbelakang kajian Kajian ini bertujuan untuk melihat keberkesanan tiga pendekatan pengajaran awal bacaan Bahasa Melayu iaitu melalui kaedah Abjad. bagi membantu guru-guru mengatasi masalah kanakkanakyang tidak tahu membaca dan lambat membaca di peringkat awal.2 di bawah yang menunjukkan bilangan murid-murid yang mengikuti kelas Pemulihan Khas dan telah berjaya dipulihkan pada tahun 1999 dan 2000. .495 ke 86.1 di bawah menunjukkan bilangan murid-murid yang mengikuti kelas Pemulihan Khas Bahasa Melayu pada tahun 1999 dan 2000. Pernyataan Masalah Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pelajaran telah menjalankan satu kajian untuk menyelidik perlaksanaan program pemulihan khas di sekolah rendah di Malaysia.Penyelidikan ini dilakukanterhadap kanak-kanak di tiga buah taman bimbingan kanak-kanak (tabika) KEMAS bagi melihat perlaksanaan ketiga-tiga pendekatan pengajaran awal bacaan iaitu kaedah Abjad.1 Bilangan murid-murid yang mengikuti kelas Pemulihan Khas Bahasa Melayu pada tahun 1999 dan 2000. Hasil Laporan Kajian Perlaksanaan Program Pemulihan Khas di Sekolah Rendah (2002) menunjukkan bahawa bilangan murid-murid yang mengikuti kelas pemulihan khas Bahasa Melayu pada tahun 1999 ke 2000 telah meningkat iaitu dari 78. Ini dapat dilihat dalam Jadual 1. kaedah Seluruh Perkataan dan kaedah Gabungan bunyi Kata Penyelidik berharap melalui kajian ini. Kaedah Seluruh Perkataan dan Kaedah Gabungan Bunyi Kata terhadap kanak-kanak tabika.

Kepentingan Kajian Membaca merupakan satu kemahiran asas yang penting untuk murid mendapat ilmu pengetahuan. Oleh itu. iaitu kanak-kanak lima tahun. Di sini menunjukkan bahawa pendekatan pengajaran awal membaca merupakan satu aspek yang penting untuk memastikan masalah ini tidak berlarutan. Pearson & Johnson (1978) mengatakan bahawa guru. Antara faktor yang dinyatakan ialah faktor pembelajaran yang melibatkan kurikulum yang kurang sesuai diterima oleh murid dan bahan bantu mengajar yang kurang sesuai untuk menarik minat murid. Tahap Bilangan sekolah 2012 2102 2064 2041 Bahasa Melayu Jumlah Purata murid murid/sekolah 18512 9 14375 7 18625 9 12719 6 Tahap 1 : 1999 Tahap 2 : 1999 Tahap 1 : 2000 Tahap 2 : 2000 Perangkaan di atas menunjukkan bilangan murid yang lemah membaca di Malaysia agak membimbangkan.Jadual 1. Oleh itu pengajaran awal membaca Bahasa Melayu perlulah dikaji untuk melihat tahap keberkesanannya terutama pada peringkat tabika lagi. Justeru. Mok Soon Sang (1994) pula. employment and enjoyment¶. Reading is the key to continuingeducation. telah menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian murid-murid dalam pelajaran. Ini . suasana pengajarandan pembelajaran yang diujudkan serta jenis dorongan dan pengukuhan yang digunakan dapat mempengaruhi tahap kefahaman murid (ms19). pemilihan bahan bacaan dan alatan yang digunakan untuk mengajar. Staiager dan O.2 Bilangan murid-murid yang telah berjaya dipulihkan pada tahun 1999 dan 2000. rakan sebaya dan ekologi sesebuah bilik darjah mempengaruhi kebolehan membaca dan kefahaman murid. Dapatan yang diperolehi dari kajian ini diharap dapat membantu guru-guru menyelesaikan masalah murid-murid yang lambat dan tidak boleh membaca Bahasa Melayu. Otto dan Smith (1980) pula mengatakan masalah dalam pembelajaran juga disebabkan oleh faktor guru yang tidak cekap ataupun kelemahan kurikulum. beberapa langkah perlu diambil untuk mengatasi masalah ini .Dalam Laporan Kajian Perlaksanaan Program Pemulihan Khas di Sekolah Rendah turut menjelaskan antara faktor penyumbang kepada masalah ini ialah kerana pengajaran guru tidak berkesan. melalui kajian ini penyelidik membuat tinjauan situasi sebenar di dalam kelas dan melihat keberkesanan tiga pendekatan pengajaran awal bacaan Bahasa Melayu. Kegiatan dan perlakuan guru seperti menyediakan murid untuk pembelajaran bacaan.Anderson (1968) mengatakan : µReading is a key to communication and contributes to the solution of world problems of poverty and animosity.

kemahiran asas bacaan permulaan amat diutamakan sebelum kemahiran yang lain diajar. Terdapat berbagai pendekatan dan perkaedahan pengajaran. Kesemua kanak-kanak berumur lima tahun.adalah kerana membaca merupakan kemahiran asas yang perlu dipelajari oleh semua kanak-kanak. Bagaimanakah guru-guru tabika melaksanakan Kaedah Fonik.Pada peringkat awal kajian. seramai 10 orang kanakkanak dari tabika A. kaedah Seluruh Perkataan dan kaedah Gabungan Bunyi Kata. Tidak boleh membaca .B dan C telah dipilih. kaedah Seluruh Perkataan dan kaedah Gabungan Bunyi Kata) . Bagaimanakah kanak-kanak tabika mengambil bahagian dalam setiap aktiviti pembelajaran membaca yang dijalankan? Persoalan 2 : Secara bandingan. Pendekatan-pendekatan yang dikaji ialah kaedah Abjad. tidak mengenal huruf dan tidak pernah mendapat pendedahan . Kaedah Seluruh Perkataan dan Kaedah Gabungan Bunyi Kata di tabika ? a. Persoalan 1. Berdasarkan ujian diagnostik tersebut. Bagaimanakah perlaksanaan Kaedah Abjad. iaitu seramai 10 orang bagi setiap tabika. Objektif Kajian Objektif kajian ini ialah untuk melihat dan membanding keberkesanan tiga pendekatan pengajaran awal membaca Bahasa Melayu di kalangan kanak-kanak tabika. penyelidik telah menjalankan ujian diagnostik ke atas kanak-kanak di tabika A. Kaedah Perkataan dan Kaedah Gabungan Bunyi Kata di tabika mereka? Seluruh b. Apakah pencapaian kanak-kanak tabika dalam kemahiran membaca setelah mereka diajar dengan mengguna tiga pendekatan di atas? Metodologi Kajian Kajian telah dijalankan ke atas 30 orang kanak-kanak tabika di tiga buah tabika yang berasingan. ujian bacaan pada setiap minggu dan ujian penilaian terakhir. sejauh manakah keberkesanan kaedah Abjad. Tujuan utama dijalankan ujian diagnostik ialah untuk mengetahui tahap kebolehan bacaan sampel yang telah dipilih. Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu peringkat awal. melibatkan ujian diagnostik. Namun masalah tidak menguasai kemahiran membaca masih menjadi masalah utama di sekolah rendah. kaedah Seluruh Perkataan dan kaedah Gabungan Bunyi Kata dalam pengajaran awal membaca di kalangan kanak-kanak tabika? a.B dan C. penggunaan ketiga-tiga pendekatan pengajaran membaca (iaitu kaedah Abjad.

ujian penilaian dan alatan mengajar. rekod penilaian. kaedah Seluruh Perkataan dan Kaedah Gabungan Bunyi Kata . Markah keseluruhan ialah 100. Perak. Alatan Kajian Terdapat beberapa alatan kajian yang digunakan sepanjang kajian iaitu ujian diagnostik. Ujian membaca ayat : 10 markah e. Ujian membaca perkataan : 20 markah d. Ujian penilaian ini terbahagi kepada lima bahagian iaitu : a. kamera video. Bagaimanakah perlaksanaan Kaedah Abjad. Pada setiap minggu. Dapatan kajian Persoalan 1. Ujian membaca sukukata : 10 markah c.tentang kaedah membaca. ujian bacaan . Kajian dijalankan selama enam minggu. tabika B menggunakan kaedah Seluruh Perkataan dan tabika C menggunakan kaedah Gabungan Bunyi Kata. Sampel kajian Sampel kajian dipilih selepas ujian diagnostik dijalankan di tiga buah taman bimbingan kanak-kanak di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) Daerah Batang Padang. penyelidik telah menjalankan ujian bacaan untuk mengetahui tahap kebolehbacaan kanak-kanak. Keadaan persekitaran adalah selesa bagi aktiviti pengajaran danpembelajaran . penyelidik telah menjalankan ujian penilaian . borang rekod anekdot harian. Kemudian penyelidik telah menjalankan pengajaran menggunakan pendekatan kaedah yang berbeza di ketiga-tiga buah tabika. Ujian menama dan membunyi huruf-huruf abjad : 10 markah b. iaitu tiga kali seminggu selama satu jam sehari. Penyelidik tidak mengubah sebarang kedudukan kanak-kanak atau peralatan kelas kerana penyelidik mahu kanak-kanak berinteraksi dengan guru dalam situasi sebenar bilik darjah. Tabika A menggunakan kaedah Abjad. Kaedah Seluruh Perkataan dan Kaedah Gabungan Bunyi Kata di tabika? Perbezaan keputusan pemerhatian antara kaedah Abjad. 10 orang kanak-kanak dari setiap tabika telah dipilih. Ujian Diagnostik Kaedah Gabungan Bunyi Kata : 50 markah Aturan Kajian Kajian ini telah dijalankan didalam situasi sebenar pembelajaran formal iaitu di dalam bilik darjah.rekod profil sampel. Pada minggu ketujuh.

Minat Kurang berminat Kurang berminat 4. .9%) Persoalan 2 : Secara bandingan.B/Kaedah Seluruh Perkataan Tempoh pengajaran bertahan 15 minit sahaja T. Tumpuan dan fokus kanak-kanak Kurang tumpuan terhadap pengajaran Kurang tumpuan terhadap pengajaran 3. Skor pencapaian Rendah (purata Rendah(purata skor : ujian penilaian skor : 12. kaedah Seluruh Perkataan dan kaedah Gabungan Bunyi Kata dalam pengajaran awal membaca di kalangan kanak-kanak tabika? Ujian Menama dan Membunyi Huruf-huruf Abjad Jadual 1.1 menunjukkan analisa ANOVA perbandingan min Ujian Menama dan Membunyi huruf yang telah dijalankan di tiga tabika .T.C/Kaedah GBK 1.1%) 13%) Sering dilakukan Tinggi(purata skor : 62.Aktiviti Jarang dilakukan Jarang dilakukan berpasangan/kumpulan 8.A/Kaedah Abjad T. sejauh manakah keberkesanan kaedah Abjad. Motivasi 5. Pengajaran Sederhana Berpusat guru Sederhana kepada Berpusat guru kepada Berpusat kepada kanak-kanak Sikap yang tinggi kendiri 6. Tempoh masa pembelajaran Tempoh pengajaran bertahan 15 minit sahaja Tempoh pengajaran bertahan sehingga 30 minit Menumpukan sepenuh perhatian terhadap pengajaran Menunjukkan minat yang baik Bermotivasi tinggi 2. Sikap kendiri Tidak kelihatan Jarang kelihatan 7.

4 Min Skor Ujian Membaca Sukukata Tabika A Min Sisihanlazim 3.66 7.3 Min Skor Ujian Menama dan Membunyi huruf .243 .03 Jumlah 7.62 Tabika C 9.001 14.68 Jumlah 5.23 Tabika B 6.2 3.0 1.2 menunjukkan analisa ANOVA perbandingan min Ujian Membaca Sukukata yang telah dijalankan di tiga buah tabika . Jadual 1.1 2.7 1.70 Nilai F = 50.5 2.5 Min Skor Ujian Membaca Perkataan Tabika A Tabika B Tabika C Min Sisihanlazim .7 1.16 Tabika B 3.61 Jumlah 5. p < .2 1. p < .72 Nilai F = 3. Tabika A Min Sisihan lazim 7.Jadual 1.00 2.3 5. Jadual 1.316 .10 .001 Ujian Membaca Sukukata Ujian ini dijalankan untuk mengetahui samada sampel kajian telah menguasai kemahiran membaca sukukata.8 1.4 3.74 .00 .06 .94 Tabika C 8. Jadual 1. p < .001 Ujian Membaca Perkataan Ujian ini dijalankan untuk mengetahui samada sampel kajian telah menguasai kemahiran membaca perkataan. Nilai F = 37.

617 .166 27.8 Min Skor Ujian Penilaian Tabika B Tabika C 13.90 1. B dan C Jadual 1.00 .887 Jadual 1.00 .26 Huraian analisis perbandingan min skor pra ujian dan pasca ujian menunjukkan min skor Tabika A ialah 10.323 Nilai F = 48.543 .70 20.57 Jumlah 2. Min .20 0.00 3.Ujian membaca ayat Ujian ini dijalankan untuk mengetahui samada sampel kajian telah menguasai kemahiran membaca ayat.10 dan min Tabika C ialah 61. Tabika C 24.00 .90 Jumlah 30.7 Min Skor Ujian Diagnostik KGBK Tabika A Min Sisihanlazim 2.19 Nilai F = 40. 6.6 Min Skor Ujian Membaca Ayat Tabika A Tabika B Tabika C Min Sisihanlazim .80 2. p < .00 Nilai F = 69.480 Tabika A Min Sisihanlazim 13.56 Jadual 1.26 3.80 8.001 Ujian Diagnostik Kaedah Gabungan Bunyi Kata Ujian ini dijalankan untuk mengetahui samada sampel kajian telah menguasai kemahiran membaca.00 . p < . Ini menunjukkan min Tabika C adalah tertinggi daripada Tabika A dan Tabika B.90. Jadual 1. Tabika B ialah 11. p < .097 Jumlah 9.001 Ujian Penilaian di tabika A.60 11.7 menunjukkan analisa ANOVA perbandingan min Ujian Penilaian yang telah dijalankan di tiga buah tabika.001 63.78 Tabika B 1.82 .56 12.

Guru-guru perlu sentiasa mencuba pelbagai teknik untuk mencari teknik inovatif yang lebih berkesan. Kaedah eXra merupakan pendekatan membaca melalui pengecaman suku kata atau silibik secara pantas dan cepat. kanak-kanak tidak merasa terasing menggunakan perbendaharaan kata yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh yang demikian. Kaedah Seluruh Perkataan dan Kaedah Gabungan Bunyi Kata telah menunjukkan Kaedah Gabungan Bunyi Kata adalah lebih baik daripada 2 kaedah yang lain (Kaedah Abjad dan Kaedah Seluruh Perkataan). Aspek psikologi juga dititikberatkan oleh penyusun kaedah e-Xra kerana modul bacaan tersebut mewajibkan kesediaan mental. ini membuktikan bahawa Kaedah Gabungan Bunyi Kata merupakan kaedah yang paling berkesan untuk pengajaran awal membaca Bahasa Melayu. Oleh kerana kanak-kanak prasekolah suka ritma dan pengulangan frasa maka kaedah ini paling sesuai dengan cara mereka belajar secara semula jadi.Tabika B adalah kedua tertinggi dan Tabika A terendah Ia menunjukkan bahawa pencapaian sampel di tabika C yang menggunakan Kaedah Gabungan Bunyi Kata adalah lebih baik daripada tabika A yang menggunakan Kaedah Abjad dan tabika B yang menggunakan Kaedah Seluruh Perkataan. pendekatan ini juga komprenhasif dengan mengandungi tiga pakej yang dapat memenuhi keperluan . psikologi dan rohani. Teknik atau pendekatan membaca perlu efektif dan menyeronokkan. Peranan ibubapa sebagai pemudah cara dan penyokong pembelajaran juga ditegaskan. dipotong dan suku kata tertutup yang lazim terdapat dalam bahasa Malaysia. Pendekatan e-Xra juga menampilkan kepada pengenalan suku kata terbuka. Format buku tersebut mudah dan menarik. Merancang dan Memilih Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berdasarkan daripada 3 Kajian Kaedah iaitu . Oleh itu. Kanak-kanak diberi empowermen terus membaca sejurus selepas mengenal dua silibik pertama. Kaedah Abjad. Keunikannya adalah kanak-kanak boleh mengenal dan mengecam silibik tanpa perlu mengeja atau mengenal abjad. Oleh yang demikian saya sebagai Guru Pendidikan Khas telah membuat keputusan untuk menggunakan Kaedah Gabungan Bunyi Kata. Penguasaan dan pengulangan silibik memberi peneguhan kepada pembacaan frasa dan ayat seterusnya.

. Keberkesanan dan kejayaan pendekatan tersebut jelas dengan hasil eksperimen yang telah dilaksanakan dengan segolongan ibubapa yang telah mendorong anak mereka belajar dengan kaedah tersebut. Modul e-Xra juga mengintegrasikan ilustrasi dan kandunga yang relevan dengan kurikulum prasekolah. Pendekatan e-Xtra juga menampilkan ciri-ciri multimedia yang user-friendly. Kekuatannya juga bertambah dengan pengintegrasian unsur penkomputeran di dalamnya. Kejayaan membaca dalam masa singkat iaitu dalam masa tiga bulan memberi keyakinan kepada ibu bapa terhadap keberkesanan kaedah tersebut.bacaan asas. bersifat interaktif serta menggunakan unsure animasi dan grafik secara efektif.

10 pagi Kelas: Mesra Bilangan Murid : 5 orang 1) Prem Kumar 2) Gunasuntrishono 3) Suvaatini 4) Vikneswaran 5) Thilakavaty Kecacatan Murid Mata Pelajaran Tajuk Bahan Bantu Mengajar : Slow leaner : Bahasa Melayu : Anggota Badan : kad bergambar.10-10.Rancangan Pengajaran Harian Tarikh: 4 Oktober 2010 Masa: 9. Hasil Pembelajaran : 1) Diakhir pembelajaran diharapkan murid dapat membaca sekurang-sekurangnya 5 suku kata KV i) ku ii) ma iii) ta iv) ka v) gi vi) ki vii) ja viii) ri . kad suku kata dan papan suku kata.

2) Membina sekurang-kurangnya 5 perkataan daripada suku kata (KV+KV). Murid-murid meneka teka-teki tersebut secara beramai-ramai dan hanya seorang sahaja yang dipilih oleh guru untuk menjawab soalan tersebut. i) ii) iii) Kaki Kuku jari iv) gigi v) mata Pengetahuan Sedia Ada : Murid mengetahui bunyi vokal dan konsonan Penerapan Nilai Unsur Terapi : Kebersihan anggota badan : Terapi pertuturan Langkah Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Masa Teka-teki (anggota tubuh manusia) 1. 2.teki mengenai anggota badan. Guru memberi pujian kerana 2. Guru memberi teka. Murid menjadi model Unsur nilai : 1. Kebersihan menjawab . Set Induksi (5 minit) Contoh seperti : a) mata b) kaki c) kuku d) jari e) gigi 2. BBM 1. Minat 1. gambar kecil yang disarungkan dijari.

anggota badan 3. 2. Terapi pengamatan Penerangan mengenai kad suku kata (kv) ma ta 1. berani sendiri kad suku kata tanpa bantuan guru secara individu. Murid-murid dikehendaki mengulang dan membaca semula kad suku kata tersebut. Terapi : Pertuturan Langkah 2 (Bertutur) (15 minit) ma + ta ku + ku (i) Guru menyediakan sebuah kotak yang berisi pelbagai kad suku kata (kv). Setiap murid diminta membaca 2. kerjasama 3. Guru mempamer dan membaca kad suku kata dipapan tulis.teka-teki dengan betul. ja + ri gi + gi ka ki . BBM : Langkah 1 (15minit) Kad suku kata (kv) ki ku Nilai : ri ja gi ka 1.

(i)Murid di beri lembaran kerja (ii)Murid dikehendaki melengkapkan lembaran kerja seperti yang di .+ (ii) Murid dikehendaki menyerahkan kotak tersebut pada rakan sebelah secara berterusan mengikut arah jam dengan iringan muzik. (iii)Apabila muzik di matikan murid yang memegang kotak dikehendaki mengambil satu kad suku kata untuk dibaca dan seterusnya membina perkataan dengan mencantumkan suku kata tersebut pada suku kata di papan tulis. Langkah 3 (15 minit) Gambar tubuh badan di suaikan dengan perkataan yang di beri (seperti lampiran).

Terapi: ii)Guru menunjukkan terima kasih kerana telah memberi kerjasama.arahkan di dalam lembaran kerja tersebut. i)Bahan maujud anggota badan sendiri Penutup (10 minit) ii)Murid dikehendaki menunjuk dengan jari sendiri kea rah anggota badan yang di sebut oleh guru dengan cepat. -Pendengaran Jumlah Masa 60 Minit . BBM i)Guru menyebut beberapa anggota badan manusia secara rawak. Nilai: -Minat -Kesungguhan Rumusan pelajaran: i)Murid-murid di kehendaki menamakan semua anggota badan yang di pelajari pada hari ini.

Refleksi: Kekuatan i) Semua murid mengenal anggota tubuh badan. Kelemahan i) Prem Kumar masih gagal membaca perkataan kv+kv ini mungkin kerana kurang perhatian dan penglibatannya dalam aktiviti.10 pagi Kelas: Mesra Bilangan Murid : 5 orang . Cadangan memperbaiki i) Perhatian yang lebih akan di berikan kepada pelajar terbabit dan teknik ganjaran yang sesuai akan dijalankan di dalam pengajaran dan pembelajaran seterusnya untuk mengalakkan penglibatan mereka Tarikh: 13 Oktober 2010 Masa:8. ii) 4/5 murid dapat membaca dan membina perkataan (kv+kv) dengan baik.10± 9.

Penggabung jalinan isi pelajaran : Kemahiran mendengar Kemahiran bertutur Kemahiran membaca Hasil Pembelajaran : 1) Diakhir pembelajaran murid dapat i) menulis sekurang-kurangnya 5 perkataan kv+kv Pengetahuan Sedia Ada : Murid mengetahui bunyi vokal dan konsonan Penerapan Nilai Unsur Terapi Bahan Bantu Mengajar : Terapi pergerakkan motor halus : Nilai kerjasama dan minat : Kad suku kata dan kad bergambar anggota badan dan bahan maujud (anggota badan sendiri) .1) Prem Kumar 2) Gunasuntrishono 3) Suvaatini Kecacatan Murid Mata Pelajaran Tajuk Kemahiran 4) Vikneswaran 5) Thilakavaty : Slow leaner : Bahasa Melayu : Menulis : menulis dan menyalin huruf. suku kata dan perkataan secara terkawal.

BBM -kad suku kata pi pi 2. Murid-murid dikehendaki mengulang dan . Guru menerangkan dan membaca kad perkataan yang di pamerkan pada papan tulis. Guru menerangkan tentang tajuk pelajaran hari ini. Guru menyebut abggota badan manusia secara rawak. -pipi -dada -siku -dagu -jari 2. Anggota tubuh badan: Langkah 1 (10 minit) Kad perkataan kv+kv 1. 3.Langkah Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Masa Set Induksi (5 minit) i)Meneka anggota badan: 1. Murid-murid secara berpasangan menunjukan kea rah anggota tubuh badan masing-masing seoerti yang di sebut oleh guru.

ja si da ri ku da Langkah 2 (Bertutur) (10 minit) Puzzle anggota badan (i) Guru menyediakan puzzle gambar anggota badan. ta ma (iii)Murid tersebut perlu menulis perkataan kv+kv anggota badan berkenaan pada papan tulis. Contoh: (ii) Murid diminta memasang satu gambar anggota badan pada puzzle berkenaan dan menamakannya.da gu membaca semula kad suku kata tersebut bersamasama. .

mereka dikehendaki menulis nama anggota badan itu di atas kad tulisan yang di sediakan menggunakan pen maker. Contoh: i)Murid dikehendaki menulis dan menyalin semula perkataan kv+kv seperti yang di arah di dalam lembaran kerja. Langkah 3 (15 minit) (ii)Setelah mengecop dan mengetahui anggota badan tersebut.Aktiviti kreatif (Cop anggota badan) Contoh: i)Kad tulisan mata mata (i)Murid di berikan cop bergambar anggota badan. Lembaran kerja. BBM i)Lembaran kerja Nilai Langkah 4 (15minit) Terapi i)Motor halus i)Menurut arahan .

BBM i)Rumusan pelajaran. i)Guru bertanya kepada murid tentang apa yang di pelajari pada hari ini. -Psikomotor Jumlah Masa 60 Minit Refleksi: Kekuatan i) Murid boleh menamakan anggota badan manusia dan seronok . ii)Pujian -syabas i)Anggota badan masing-masing Penutup (5 minit) ii)Murid menyatakan dengan menamakan anggota badan manusia. Nilai: -Prihatin Terapi: iii)Guru mengucapkan terima kasih dan memberi pujian k etas kerjasama semua murid.

ii) 5/5 murid dapat menulis 5 perkataan kv+kv dengan baik Kelemahan i) Semua murid mempunyai tulisan tidak kemas. ii)Terapi dipraktikkan untuk dislexsia seperti penggunaan cermin boleh dalam pembelajaran dan pelajaran seterusnya.10± 9. Ini mugkin kerana mereka kurang latihan untuk menulis. ini kerana disebabkan masalah dislexsia yang dialaminya.dengan aktiviti.10 pagi Kelas: Mesra Bilangan Murid : 5 orang . Cadangan memperbaiki i)Semua pelajar dilatih memegang pensil dengan lebih kemas dan selesa. ii) Vikneswaran mengalami masalah tulisan terbalik. Tarikh: 20 Oktober 2010 Masa:8.

1) Prem Kumar 2) Gunasuntrishono 3) Suvaatini 4) Vikneswaran 5) Thilakavaty Kecacatan Murid Mata Pelajaran Tajuk Kemahiran : Slow leaner : Bahasa Melayu : Bahasa Melayu makanan dan minuman : Membina dan membaca suku kata : Membina dan membaca perkataan Pengabung jalinan : Mendengar : Bertutur : Menulis Hasil Pembelajaran : 1) Membina dan membaca sekurang-kurangnya 5 perkataan kv+kv i) nasi ii) roti iii) ceri v) kopi vi) duku iv) milo Pengetahuan Sedia Ada : Murid mengetahui bunyi vokal dan konsonan .

Setiap murid diberi belon yang berisis kad gambar (makanan+minuman) BBM 1. Murid-murid dikehendaki meniup belon sehingga besar dan kemudian memecahkan belon tersebut. berani dan berdikari : Pertuturan psikomotor dan motor halus.Penerapan Nilai Unsur Terapi : Kerjasama mendengar arahan. 2. kad gambar makanan dan minuman Unsur nilai : 3. Murid di minta . Bahan bantu mengajar :Kad suku kata (kv) :Kad perkataan (kv+kv) :Dadu bergambar :Set permainan :Mini bola jarring :Kad tulis dan pen maker Langkah Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Masa Set Induksi (5 minit) Meneka makanan dalam belon 1. Belon 2.

Guru memberitahu tentang pelajaran hari ini iaitu bacaan kv+kv yang berkaitan dengan makanan dan minuman. 2. kerjasama (membaca suku kata) Terapi : Pertuturan .meneka dan menamakan gambar yang di perolehi daripada belon masing-masing. Mendengar arahan. BBM : Kad suku kata (kv) 2. Terapi petuturan (tiup belon) 1. Berani apabila elon dipecahkan 4. 3. Nilai : mi ro Langkah 1 (10 minit) Penerangan mengenai kad suku kata (kv) na du ce ko 3. Guru memberi peneranggan tentang kad suku kata kv yang di pegang oleh murid dan membacakan suku kata tersebut satu persatu. 1. Setiap murid diberi kad suku kata kv untuk di pegang.Semua murid dikehendaki mengulang bacaan suku kata kv yang dibaca oleh guru sambil melihat kea rah kad suku kata yang di pegang oleh 1.

BBM -Kad bergambar -milo -nasi -ceri -duku (ii)Murid dikehendaki menutup mata sementara guru -Kad perkataan .murid berkenaan Langkah 2 (Bertutur) (10 minit) Aktiviti kreatif -meneka perkataan berdasarkan gambar (i) Setiap murid diminta membuat balingan dadu bergambar (makanan+minuman). Terapi: Pertuturan Langkah 3 (15 minit) Aktiviti kreatif meneka gambar objek berdasarkan perkataan (i)Guru memberikan pelbagai kad bergambar(makanan +minuman) kepada setiap murid. BBM -Dadu bergambar (makanan+minuman) -Pen maker -Kotak yang mengandungi gambar berdasarkan suku kata yang diberi (ii) Murid perlu menulis perkataan kv+kv berdasarkan gambar objek yang terdapat pada dadu -Kad tulis Nilai: -Berdikari (iii)Murid dikehendaki membaca perkataan -Mendengar arahan yang di tulis bersamasama kv+kv.

Terapi: -Psikomotor (berfikir) iv)Semua murid perlu membaca perkataan tersebut dan meneka gambar dari kad gambar objek(makanan+minu man) masing-masing v)Semua murid dikehendaki mengangkat dan menunjukan kad gambar objek tersebut.-kopi -roti mempamerkan kad perkataan secara rawak. . vi)Setiap murid yang Berjaya dan betul akan diberi gula-gula bagi menentukan gelaran murid paling pandai. Nilai -Kesungguhan -Keberanian iii)Murid-murid diminta mambuka mata dan melihat pada perkataan yang dipamerkan oleh guru.

ABM -Kad gambar (makanan+minuman) -Kad suku kata -Papan tulis -Pen maker Langkah 4 (10 minit) Permainan dan aktiviti kreatif ii)Murid yang Berjaya memasukkan bola perlu membina perkataan dengan memadankan suku kata pada papan tulis Contoh: ii)Murid tersebut perlu membaca perkataan yang dibina tadi. Terapi: ce ti -Motor halus ro si . Nilai: -Gambar nasi -Gambar ceri -Gambar roti na ri -Minat -Mendengar arahan iv)Setiap murid yang berjaya akan di beri bintang sebagai ganjaran untuk dikumpul bagi mementukan murid paling pandai.i)Setiap murid di beri peluamg membaling bola ke dalam jarring sebanyak 2 kali.

R___t___ 4. Terapi: -Psikomotor .___uk___ ii)Murid dikehendaki melengkapkan lembaran kerja seperti yang di arahkan di dalam lembaran kerja tersebut.___ ____ ri 5.___t___o Langkah 5 (10 minit) 2. Lembaran kerja Contoh isi tempat kosong -Lembaran kerja 1. Nilai: -Minat ii)Guru membuat kiraan stiker yang banyak dikumpul oleh murid sepanjang sesi pelajaran dan pembelajaran.ABM i)Murid diberi lembaran kerja.K___ ___ i 6.N___s___ 3. Nilai: -Menurut arahan Terapi: -Psikomotor -Rumusan pelajaran -Soalan: a)Apakah makanan dan minuman yang di pelajari tadi? Penutup (5 minit) b)Adakah seronok belajar hari ini? i)Guru meminta murid menamakan erkataan yang telah dipelajari hari ini.

Jumlah Masa 60 Minit Refleksi: Kekuatan i) Aktiviti yang pelbagai dan permainan dalam P&P sangat menarik minat murid. Kelemahan i)Penggunaan masa tidak sesuai sehingga menjadikan sesi P&P lebih laa diperlukan untuk melengkapkan lembaran kerja. Ini kerana fitrah kanak-kanak suka bermain membantu mereka memahami pelajaran dengan mudah. Murid kelihatan tidak berminat dengan lembaran kerja dan masih meminta untuk terus bermain. .iii)Guru mengumumkan nama murid yang mendapat gelaran murin paling pandai. Cadangan memperbaiki i)Galakan untuk diberi peluang bermain selepas menyempurnakan P&P akan dapat membantu mereka melengkapkan tugasan. ivGuru memberi pujian dan ucapan terima kasih kepada murid kerana telah memberi kerjasama di dalam kelas.

nasi.Tarikh: 28 Oktober 2010 Masa:10.duku.ceri.40 pagi Kelas: Mesra Bilangan Murid : 5 orang 1) Prem Kumar 2) Gunasuntrishono 3) Suvaatini 4) Vikneswaran 5) Thilakavaty Kecacatan Murid Mata Pelajaran Tajuk Kemahiran : Slow leaner : Bahasa Melayu : Makanan dan minuman : Menulis dan menyalin huruf suku kata dan perkataan secara terkawal Pengabung jalinan : Mendengar : Bertutur : Membaca Hasil Pembelajaran : 1) Diakhir membelajaran di harap murid dapat menulis sekurang-kurangnya 5 perkataan kv+kv (milo.40 ± 11.kopi) . roti.

Murid-murid dikehendaki untuk menamakan jenisjenis makanan yang telah dipelajari sebelum ini.Pengetahuan Sedia Ada : Murid mengetahui bunyi vocal dan konsonan Penerapan Nilai Unsur Terapi Bahan bantu mengajar : Kerjasama dan minat : Pertgerakan motor halus.Minat. 2.Guru bertanya tentang pelajaran lepas berkaitan bacaan (makanan dan minuman). :Kad suku kata (kv) :Kad perkataan (kv+kv) :kad bergambar :makanan dan minuman Langkah Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Masa Set Induksi (5 minit) Pelajaran lepas 1. Unsur nilai : . Terapi : -psikomotor .

Guru menerangkan tentang pelajaran hari ini iaitu menulis perkataan makanan dan minman yang telah dip elajari sebelum ini. Guru mempamerkan kad perkataan kv. Langkah 1 (15 minit) Kad perkataan 1. BBM -Kad tulis -Kad perkataan (ii) Guru menyebut . BBM : Kad perkataan milo roti kopi ceri duku nasi 2.3. (i) Setiap murid diberi kad tulis. kesungguhan 3. Nilai : 1. Guru memberi peneranggan tentang kad perkataan dan meminta murid membaca kembali kad perkataan tersebut.Semua murid dikehendaki mengulang bacaan perkataan yang di pamerkan secara individu.

perkataan yang dipamerkan secara rawak. -Minat Permainan kreatif Langkah 2 (Bertutur) (15 minit) -menulis perkataan contoh: milo Terapi: Motor halus iv)Aktiviti diulang beberapa kali. Nilai: (iii)Murid dikehendaki menulis perkataan yang disebut oleh guru dengan berpandukan perkataan yang telah dipamerkan. milo (i)Setiap murid diberi peluang mencabut kad gambar (makanan+minuman) Permainan kreatif teka dan tulis BBM -Kad bergambar (ii)Murid dikehendaki menulis perkataan berdasarkan gambar yang di cabut tadi pada papan tulis. -Papan tulis Langkah 3 (15 minit) -gambar milo milo Nilai -Keberanian .

-gambar ceri ceri iii)Aktiviti diulang beberapa kali. Terapi: -Psikomotor -gambar kopi kopi -gambar buah duku duku -gambar roti roti -gambar nasi nasi Latihan pengukuhan (lembaran kerja) BBM .

i)Setiap murid di beri lembaran kerja.

-lembaran kerja

Contoh:

ii)Murid dikehendaki melengkapkan lembaran kerja seperti yang di arahkan di dalam lembaran kerja tersebut.

Nilai:

-Minat -Salin semula
milo

Terapi:

Langkah 4
ceri

-psikomotor

(15minit)

duku

nasi

roti

kopi

-Rumusan pelajaran

-Soalan:

i)Guru meminta murid menamakan perkataan yang telah di tulis hari ini.

Nilai: -Minat

Penutup (5 minit)

a)Apakah makanan dan minuman yang ii)Guru memberi di tulis pada hari ini? pujian dan ucapan terima kasih kepada murid kerana telah b)Adakah seronok memberi kerjasama belajar hari ini? di dalam kelas.

Terapi: -Psikomotor

-Ucapan terima kasih dan syabas Jumlah Masa 60 Minit

Refleksi: Kekuatan i) Murid telah mempelajari perkataan makanan dan minuman pada sesi P&P sebelum ini memudahkan mereka untuk lebih memahami perkataan yang di pelajari

Kelemahan i)Masih terdapat murid yang tidak dapat menulis perkataan kv+kv dengan betul terutama Prem Kumar kerana penggunaan kv beliau berada pada tahap lemah.

Cadangan memperbaiki i)Prem Kumar perlu di latih suku kata dengan lebih kerap. Saya akan memberikan latihan bacaan untuk di bawa pulang ke rumah dan memintanya membaca semula sebelum P&P bermula.

Tarikh: 1 November 2010 Masa:10.40 ± 11.40 tengahari Kelas: Mesra Bilangan Murid : 5 orang 1) Prem Kumar 2) Gunasuntrishono 3) Suvaatini 4) Vikneswaran 5) Thilakavaty

Kecacatan Murid

: Slow leaner

Mata Pelajaran Tajuk Kemahiran

: Bahasa Melayu : Haiwan

: Mebaca dan memahami ayat dalam kontek kv+kv

Pengabung jalinan

: Mendengar : Bertutur : Menulis

Hasil Pembelajaran

: 1) Murid dapat membaca sekurang-kuragnya 3 daripada ayat yang diberi

Penerapan Nilai Unsur Terapi

: Kerjasama mendengar arahan, berani dan berdikari : Pertuturan psikomotor dan motor halus.

Bahan bantu mengajar

:Kad suku kata (kv) :Kad perkataan (kv+kv) :Dadu bergambar :Kad tulis

Terapi petuturan Langkah 1 (10 minit) Kad perkataan 1. Minat. Guru memberitahu tentang pelajaran hari ini iaitu membaca ayat berkaitan haiwan kuda dan babi.Langkah Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Masa -Bacaan doa1. Unsur nilai : 1.Semua murid dikehendaki membaca perkataan yang dipamerkan secara individu. Nilai : 1. kutu 3. Set Induksi (5 minit) Soalan: a)Namakan jenis haiwan di Malaysia? 2. Guru mempamerkan kad perkataan kv+kv berkaitan haiwan. 3. BBM : -Kad perkataan kuda babi hama 2. Guru meyebut perkataan yang dipamerkan. kesungguhan .Guru bertanya soalan tentang haiwan yang terdapat di Malaysia.

kutu. Nilai . hama. (iii)Guru memanggil murid secara rawak untuk membaca ayat tersebut. Ayat: (ii)Murid dikehendaki membaca ayat tersebut bersama- BBM -Kad ayat .Kuda Ali ada kutu. -Kuda Ali ada dua. -Ali suka jaga kuda (i)Guru mempamerkan 3 lagi ayat mudah yang berkaitan dengan haiwan. BBM -Kad ayat Langkah 2 (Bertutur) (10 minit) Ayat -Ini kuda Ali.Terapi : Pertuturan (i) Guru mempamer 3 yat mudah berkaitan haiwan seperti kuda. (ii) Murid dikehendaki membaca ayat tersebut bersamasama.

-Pertuturan Kuda Ali juga ada hama. Terapi: -Kuda Ali ada kutu. sama. -Kesungguhan -Kerjasama -Kutu dan hama suka kuda. -Hama dan kutu . ii)Murid diminta membaca ayat itu bersama-sama. -kerjasama -Ali suka jaga kuda. iii)Guru memanggil murid secara rawak untuk membaca ayat tersebut Terapi: -Petuturan i)Setiap murid di beri kad ayat untuk dibaca sendirian. BBM -Kad ayat -Ini kuda Ali Nilai: -Kuda ada kaki dan gigi.Langkah 3 (15 minit) -Kuda Ali juga ada hama. Langkah 4 (10 minit) Latihan pengukuhan Contoh: ii)Setiap murid dikehendaki membaca ayat itu secara individu.

-Rumusan pelajaran -Ucapan trerima kasih dan syabas i)Guru bertanyakan minat tentang apa yang dipelajari pada hari ini Nilai: -Minat Penutup (5 minit) ii)Guru mengucapkan terima kasihdan syabas kepada murid kerana telah memberi kerjasama di dalam kelas Terapi: -Petuturan Jumlah Masa 30 Minit Refleksi: Kekuatan i) Bahan bantu mengajar yang digunakan menarik. . Kelemahan i)Murid kelihatan tidak aktif dan bosan semasa P&P. Cadangan memperbaiki i)Latih tubi bacaan akan diperbanyakkan walupun di luar P&P.suka kuda. ini kerana tajuk kemahiran ini masih baru.

Pengabung jalinan : Mendengar : Bertutur : Menulis .Tarikh: 10 November 2010 Masa:9.10 pagi Kelas: Mesra Bilangan Murid : 5 orang 1) Prem Kumar 2) Gunasuntrishono 3) Suvaatini 4) Vikneswaran 5) Thilakavaty Kecacatan Murid Mata Pelajaran Tajuk Kemahiran : Slow leaner : Bahasa Melayu : Haiwan : Menulis dan menyalin huruf suku kata dan perkataan secara terkawal.10 ± 10.

Penerapan Nilai Unsur Terapi Bahan bantu mengajar : Kerjasama. Murid di kehendaki mencari padanan kad gambar dengan kad perkataan yang betul kemudian menamakan semula. -Kesungguhan.Guru menyediakan kad gambar dan perkataan haiwan yang telah dipelajari pada P&P lepas diatas meja murid secara tidak tersusun BBM -Kad perkataan.Hasil Pembelajaran : 1) Diakhir pembelajaran murid dapat menulis sekurangkuragnya 5 perkataan kv+kv. :Papan tulis :Kad tulis Langkah Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Masa Set Induksi (5 minit) Permainan kreatif mencari padanan kad gambar dengan perkataan. Unsur nilai : 2. minat : Pegerakan motor halus. Terapi -Psikomotor . 1.

Langkah 1 (10 minit) Kad Ayat 1. Setiap murid diberi kad ayat berkaitan haiwan. -Kad ayat (ii) Guru menyebut ayat mudah secara rawak daripada ayat yang terdapat pada kad bacaan. BBM : -Kad ayat 2. Nilai -Minat (iii)Murid dikehendaki . Terapi : Pertuturan Langkah 2 (Bertutur) (10 minit) Tulis ayat di kad tulis (i) Setiap murid di beri BBM kad tulis dan pen maker.Semua murid dikehendaki membaca kad ayat tersebut secara individu. Guru membaca ayat-ayat tersebut dn murid dikehendaki membaca semula bersama-sama. Nilai : -minat 3.

(ii)Murid dipanggil secara individu untuk mencuba ayat tersebut berpandukan kad bacaan. Nilai -Kerjasama iii)Salah seorang murid lain menyebut dan membaca ayat yang telah di tulis. . Terapi: -psikomotor dan motor halus iv)Murid yang lain diminta menulis ayat tersebut pada kad tugasan masingmasing.membaca dan menulis ayat yang di sebut oleh guru kemudian murid menulis dan menyalin semula ayat berkenaan. BBM -Kad ayat -Kuda Ali ada kaki dan gigi. Terapi -Pertuturan iv)Aktiviti diulang untuk beberapa kali Langkah 3 (15 minit) Tulis ayat di papan tulis Contoh (i)Guru membaca ayat mudah secara rawak daripada ayat pada kad bacaan.

ABM -Lembaran kerja Langkah 4 (10 minit) 1)Lembaran kerja Contoh: Latihan pengukuhan ii)Setiap murid dikehendaki melengkapkan lembaran kerja seperti yang diarahkan di dalam lembaran tersebut Penutup (5 minit) -Rumusan pelajaran -Ucapan trerima kasih dan syabas i)Guru bertanyakan minat tentang apa yang dipelajari pada hari ini Nilai: -Minat ii)Guru mengucapkan terima kasihdan syabas kepada murid kerana telah memberi kerjasama di dalam kelas Terapi: -Petuturan Jumlah Masa 60 Minit .i)Setiap murid di beri lembaran kerja.

Tarikh: 18 November 2010 Masa:10. Kelemahan i) Ada murid tidak membawa alat tulis Cadangan memperbaiki i)Memastikan murid mempunyai alatan tulis yang mencukupi .Refleksi: Kekuatan i) Bahan bantu mengajar yang digunakan menarik.00 pagi Kelas: Cerdik Bilangan Murid : 5 orang 1) Prem Kumar 2) Gunasuntrishono 3) Suvaatini 4) Vikneswaran 5) Thilakavaty .00 ± 11.

Kecacatan Murid Mata Pelajaran Tajuk Kemahiran : Slow leaner : Bahasa Melayu : Buah-buahan : Membaca dan memahami ayat kv+kv Pengabung jalinan : Mendengar : Bertutur : Menulis Hasil Pembelajaran : 1) Minat murid dapat membaca dan memahami sekurangkurangnya 3 daripada ayat yang diberi. :Kad suku kata (kv) :kad bergambar buah-buahan :kad tulis Langkah Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Masa . Pengetahuan Sedia Ada : Murid mengetahui bunyi vocal dan konsonan Penerapan Nilai Unsur Terapi Bahan bantu mengajar : Kerjasama. minat dan kesungguhan : Pertuturan dan psikomotor.

2.-Bacaan doa1. Guru menamakan perkataan yang dipamerkan. Set Induksi (5 minit) 2. Guru memberitahu tentang pelajaran hari Terapi : ini iaitu membaca ayat berkaitan buh -psikomotor duku dan ceri (kv+kv). Unsur nilai : Soalan: a)Apakah buahbuahan yang terdapat di Malaysia? .Minat Terapi: pertuturan . Guru mempamerkan kad perkataan kv+kv berkaitan buahbuahan.Guru bertanya mengenai buahbuahan yang terdapat di Malaysia. kesungguhan ceri 3. Nilai : 1. Langkah 1 (10 minit) \ Kad perkataan 1. ABM : Kad perkataan duku ciku 2.Minat.Semua murid dikehendaki menama dan membaca perkataan yang dipamerkan.

(ii) Murid dikehendaki membaca ayat tersebut bersamasama. Langkah 2 (10 minit) 3)Ali pula suka ceri. (iii)Guru memanggil murid secara rawak untuk membaca ayat tersebut Terapi: -pertuturan -psikomotor (i)Guru mempamer 3 lagi ayat mudah yang lain berkaitan buah ceri dan buah ciku (kv+kv) Ayat ABM -Papan tulis . Nilai: -Keberanian 2)Duku ini duku Ali.Ayat contoh: (i) Guru mempamer 3 ayat mudah berkaitan buah duku dan buah ceri (kv+kv) ABM -Papan tulis 1)Ini buah duku.

-Ini buah duku. iv)Setiap murid diminta membaca semula secara beramai-ramai -pertuturan Ayu suka buah ceri. iii)setiap murid di minta membaca kad tersbut secara individu. Terapi: -Ayu beri Ali ceri. Nilai: -Duku ini duku Ali. -kerjasama -Ali pula suka ceri.Langkah 3 (15 minit) -Ayu beri Ali ceri (ii)Murid dikehendaki membaca ayat tersebut bersamasama Nilai -Keberanian -Ayu suka buah ceri iii)Guru memanggil murid secara rawak untuk membaca ayat yang dipamer tersebut -Dia suka buah ceri Terapi: -Psikomotor dan pertuturan Langkah 4 (10 minit) Latihan pengukuhan (kad ayat) i)Setiap murid di beri kad bacaan ayat untuk dibaca secara bersendirian ABM -kad ayat Contoh: ii)Murid dikehendaki berlatih membaca ayat tersebut. .

Terapi: -Psikomotor . ceri dan ciku b)Siapakah yang suka buah ceri? *Ayu dan Ali c)Siapakah yang mempunyai buah duku? *Ali -Rumusan pelajaran -Ucapan terima kasih dan syabas i)Guru meminta murid menamakan perkataan yang telah di tulis hari ini.-Dia juga suka buah ciku. v)Guru megemukakan beberapa soalan berdasarkan ayat pada kad bacaan Soalan guru: a)Nyatakan buahbuahan yang terdapat di dalam ayat tersebut? vi)Murid dikehendaki menjawap berdasarkan pemhaman ayat *Duku.

Kelemahan i)Murid seperti Prem Kumar perlu diberi perhatian kerana dia sangat lemah berbanding murid lain. Cadangan memperbaiki .Penutup (5 minit) ii)Guru memberi pujian dan ucapan terima kasih kepada murid kerana telah memberi kerjasama di dalam kelas Jumlah Masa 60 Minit Refleksi: Kekuatan i) Murid memberi kerjasama sepenuhnya dan amat berminat dengan sesi P&P. ini mugkin di sebabkan waktu pada awal pagi untuk belajar.

.i)Prem Kumar perlu di latih membaca dengan lebih kerap supaya dapat mengkiti pelajaran.

Guru-guru memerlukan kesabaran yang tinggi bagi mengawal tingkah laku mereka. guruguru perlu mencari jalan bagi mengurangkan rasa ingin memberontak dan menonjolkan aksi-aksi yang melampau. Apabila keadaan ini berlaku. Kebanyakan murid-murid bermasalah pembelajaran kerap menonjolkan aksi-aksi tertentu untuk menarik perhatian orang lain. Kadang-kadang mereka suka memberontak terhadap rakan-rakan mereka sendiri. biasanya terdapat 2-3 orang murid yang memeningkan kepala guru. Pembelajaran yang dijalankan di dalam kelas perlu mengikut tahap individu. guru perlu menjalankan cara µdiplomasi¶ bagi memastikan murid melakukan aktiviti yang disuruh dan siap pada akhir waktu kelas. Hal ini demikian. Walaupun dalam satu kumpulan. Ada sesetengah murid yang tidak suka mengikut arahan dan lebih suka mengikut kehendak mereka. Lembaran kerja dan latihan yang diberikan berbeza mengikut tahap keupayaan murid. murid-murid kelas masalah pembelajaran menghadapi . Apabila terjadi keadaan seperti ini. Guru perlu melayan pertanyaan murid apabila mereka mengajukan soalan bagi membina keyakinan dan kekuatan minda mereka untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan. Adakalanya kelakuan mereka ini menimbulkan rasa takut murid-murid kelas normal untuk berkawan dengan mereka. Saya sebagai guru yang mengajar kelas PKBP tidak terkecuali menghadapi masalah ini. adakalanya agak sukar menilai tingkah laku murid-murid.Refleksi Sebagai guru yang mengajar kelas pendidikan khas bermasalah pembelajaran. Murid-murid pendidikan khas mempunyai pelbagai bentuk masalah tingkah laku yang berbeza.

Guru-guru juga perlu meningkatkan motivasi diri sendiri dari semasa ke semasa bagi melayan karenah dan memberikan pendidikan yang bermutu kepada golongan ini. Selain itu. Latihan seperti mencari benda tersembunyi di dalam gambar atau mewarna benda yang mempunyai saiz yang berbeza seperti besar dan kecil atau tinggi dan rendah dapat mengembalikan minat murid-murid. Kebiasaannya.masalah menyiapkan latihan yang diberikan dan kerap memberi alasan penat. Hal ini demikian kerana ada sesetengah ibu bapa yang tidak dapat menerima keadaan anak-anak mereka ditempatkan di kelas Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran. Situasi seperti ini kerap berlaku selepas waktu rehat. Penumpuan mereka menjadi kurang akibat terlalu banyak bermain sehingga berpeluh-peluh apabila masuk ke kelas. Kemajuan murid-murid kelas PKBP perlu dipantau dari semasa ke semasa bagi memastikan mereka mendapat pengajaran yang berkesan. tak larat dan sebagainya. murid-murid ini perlu melalui proses pembelajaran yang terancang supaya perkembangan mereka meningkat supaya ibubapa tidak menyalahkan guru-guru yang mengajar kelas PKBP. . pengajaran yang lebih ringkas atau bercorak pengamatan atau menguji minda akan membuatkan mereka seronok untuk mengikuti kelas seterusnya.

dan gaya pembelajaran murid. dalam menyampaikan sesuatu mata pelajaran.STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM PENGAJARAN BAHASA Dalam BAHASA MELAYU strategi pengajaran dan pembelajaran adalah berasaskan kebolehan murid yang berbeza. dalam melaksanakan strategi pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu. Guru juga hendaklah menyediakan suasana pembelajaran yang menggalakkan murid mengambil bahagian secara aktif melalui penggunaan pelbagai media yang sesuai dengan perkembangan diri dan kebolehan murid. Adalah menjadi tanggungjawab guru untuk mewujudkan suasana dan persekitaran yang mengamalkan proses pendekatan serta yang dapat meransang kaedah pembelajaran dan teknik yang yang bertumpukan mengguna pelbagai berkesan. guru seharusnya menggabung.jalinkan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah supaya pelajaran yang disampaikan itu dikaitkan dengan pengalaman mereka. guru hendaklah menggunakan pelbagai kaedah dan teknik pengajaran untuk mengambilkira kebolehan. minat.Dalam menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid. bakat. kemampuan. prinsip-prinsip tertentu dalam proses pengajaran dan . terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Mengamalkan pembelajaran. guru seharusnya: y y Mewujudkan suasana persekitaran yang meransang pembelajaran. Menurut buku Strategi Pendidikan Bahasa Melayu(1994). Kementerian Pendidikan Malaysia.

kebolehan. kumpulan mahupun secara individu. sama ada dilaksanakan secara kelas. antara pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang boleh digunakan menurut Rahil Mahyuddin. proses pengajaran dan pembelajaran memerlukan guru menggunakan pelbagai pendekatan yang sesuai dengan perkembangan diri. keupayaan. Aktiviti akan menjadi lebih diminati oleh pelajar. secara kelas. berkesan dan menggembirakan. bakat. Habibah Elias dan Kamariah Abu Bakar(1997) di dalam buku Pedagogi 2 : Pelaksaanaan Pengajaran Di Sekolah ialah :- . dalam buku Pedagogi 2:Pelaksanaan Pengajaran Di Sekolah menyatakan bahawa pengajaran dan pembelajaran guru harus menggunakan pelbagai pendekatan aktiviti yang sesuai dengan perkembangan diri. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Pengajaran Bahasa Menurut Rahil Mahyuddin. Proses pengajaran dan pembelajaran perlu dirancang serta dikendalikan dengan teliti dan sistematik bagi menjamin setiap murid mendapat peluang yang sama. bakat serta minat pelajar.Oleh itu. Habibah Elias dan Kamariah Abu Bakar(1997). guru harus menyediakan aktiviti yang sesuai. minat serta latar belakang pelajar. mereka akan memperoleh pelbagai pengalaman pembelajaran sebenar sama ada secara individu. atau kumpulan. kebolehan. usaha ini akan dapat memastikan pelajar terlibat secara aktif. Dalam BAHASA MELAYU. bermakna dan menyeronokkan. juga membantu proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih berkesan.07. Memandangkan pelajar mempunyai keupayaan berbeza. keupayaan. Guru perlu menjalankan aktiviti yang melibatkan murid secara aktif supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna. Aktiviti tersebut perlu dirancang dan dikelolakan secara teliti dan sistematik bagi menjamin setiap murid mendapat peluang yang sama.

Pendekatan ini dapat meningkat keupayaan kognitif. Kelonggaran masa. Pemilhan tema dalamproses pengajaran dan pembelajaran adalah: y y y y Berasaskan cadangan murid. situasi tertentu atau peristiwa semasa. Dalam pendekatan ini penekanan diberi kepada ³bermain sambil belajar´ dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan tematik adalah pengurusan kurikulum dan pembelajaran melalui satu topik yang dipilih bersesuaian dengan kehidupan murid. kemahiran motor kasar dan halus. kemahiran inovatif. Pendekatan bertema. kreatif dan kritis serta membantu mengatasi perasaan bimbang dan tertekan. Mempunyai pemeringkatan daripada yang mudah kepada yang lebih mencabar. keinginan untuk meneroka bagi memenuhi perasaan ingin tahu. Permainan bebas dan terancang. Pendekatan ini menekankan ciri-ciri yang berikut: y y y y y y Aktiviti yang mengembirakan. . Peluang untuk memberikan tumpuan dan perhatian. Pendekatan bersepadu.Pendekatan bermain sambil belajar. Penerokaan dan interaksi dengan persekitaran. Merentas atau berkaitan dengan komponen. masa. tempat dan minat murid. Percubaan idea sendiri. Meluaskan pengetahuan dan kemahiran murid serta pengukuhan kesepaduan.

. Manakala pemilihan perkataan. Kesepaduan aktiviti berfokuskan guru dan berfokuskan murid. afektif dan psikomotor.keupayaan seseorang mengenal lambing bahasa. Pengendalian ketiga-tiga domain ini tidak dapat dipisahkan sewaktu pengajaran membaca. Pendekatan bersepadu melibatkan: y y y y y Kesepaduan antara komponen.Pendekatan bersepadu dalam mengendalikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran membantu murid memahami hakikat kehidupan sebenar. Daripada perspektif psikologi. ayat tema dan suasana dalam bahasa bacaan menyuburkan jiwa dan emosi. Zarina Mohd Yatim (1994) dalam buku Strategi Pendidikan Bahasa Melayu mentafsirkan pendekatan psikologi dalam program bacaan sebagai merangkumi ketigatiga domain kognitif. Aspek psikomotor pula mengukuhkan mental dan emosi seseorang mengarang dan membaca karangannya. Kesepaduan pelbagai kaedah dan teknik. Dengan kata lain. sesuatu itu saling berkaitan antara satu sama lain dan bukannya sesuatu yang terpisahpisah. proses pengembangan daya intelek. Kesepaduan kemahiran dan nilai murni. Dalam kehidupan sebsenar. aspek kognitif dan psikomotor memainkan peranan yang utama untuk meningkatkan kebolehan membaca. Kesepaduan aktiviti dalam kelas dan di luar kelas. mencari maknanya dan memahami lambangnya secara tersurat dan melihat maksudnya yang tersirat adalah proses mental yang aktif. peningkatan dan penyuburan rohani dan emosi serta pelakuan menulis ialah satu rangkaian dalam proses pembelajaran. khususnya dalam membaca. Pendekatan Psikologi dalam Program Bacaan.

3. Kuala Lumpur. Rashidi Azizan. Ab Razak Habib. . (1994). Institut Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka. Kaedah dan Strategi. (1996). 2. Sekolah rendah dan menengah. Pengajaran Dalam Bilik Darjah. Strategi Pendidikan Bahasa Melayu.BIBILIOGRAFI 1. Jabatan Pendidikan Khas Malaysia . Kementerian Pendidikan Malaysia. Buku panduan Bahasa Melayu Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran.

(1990). (UKM) Fakulti Pendidikan 7. Pedagogi 4. (1997). Prosiding Seminar Pendidikan Kebangsaan (2001).Pedagogi 2. Kamarudin Hj. (1990). (UPM) Jabatan Bahasa 5. 6. Psikologi Perkembangan . Hussin. Hussin. Kamarudin Hj. Shah Alam. Media Pengajaran untuk Pendidikan dan Latihan. Yusup Hashim. Psikologi Pendidikan 1.4. Fajar Bakti. (UPM) Jabatan Bahasa. Strategi Pengajaran Kepelbagaian Pelajar.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->