WALlMA1uSSAlA8 1426 P kŦ 1A!uP8l S?

A8ll AMln (kval A[ud) uAn lS18l

Þerlhal ť undanaan WallmaLussafar kepada ?Lhţ 8apak/lbu/Sdr/l
ŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŦ
ul 1empaL 8lsmlllahlrrohmanlrrohlm
Assalamu'alalkum WrŦ WbŦ

1erlrlna do'a dan rasa svukur klLa keh
adlraL llahl 8abbl aLas karunla nlkmaL dan lnavahnva vana dlberlkan kepada klLa vana wa[lb klLa svukurlţ
shalawaL serLa salam semoaa Lercurahkan kepada nabl Muhammad SAWţ keluaraanvaţ sahabaLnva dan
klLa selaku umaLnva vana lnsva Allah lsLlqomah menalkuLl a[aran dan sunnahnva hlnaaa akhlr zamanŦ
AmlnŦ
ualam ranaka mensvukurl nl'maL Allah SW1ţ kaml aLas nama keluaraa
kŦ 1a[uhrl Svarlf Amln (kval A[ud) dan lsLrl akan men[alankan perlnLah Allah pada rukun lslam vana keŴ3
valLu unLuk melaksanakan lbadah Pa[l ke 1anah Sucl Mekkah Lahun lnlţ unLuk lLu kaml menaundana
8apak/lbu/Sdr/l unLuk hadlr pada acara WallmaLussafar vana lnsva Allah akan dlselenaaarakan padať
Parl/1anaaal ť SabLuţ 17 uesember 2003 !am
ť 19ť00 Wlb (8a'da lsva)
Acara ť WallmaLussafar 1empaL ť kampus Þondok ÞesanLren 8anl Zuhrl Arrahman !lŦ Clkuva koplţ
kmpŦ Saronaaeţ uesa Þaslr kembana kecŦ Ma[a
Ŷ
kabŦ Lebak Ŵ 8anLen uemlklanlah suraL undanaan lnl kaml sampalkanţ aLas perhaLlan dan kehadlrannva
kaml ucapkan Lerlma kaslhŦ
Wassalamu'alalkum WrŦ WbŦ
ALas nama keluaraa 8esar Þondok ÞesanLren 8anl Zuhrl Arrahman WALlMA1uSSAlA8 u8SŦ APMAu
1AullC PluA?A1
uS1PŦ nu8SA'AuAP

Þerlhal ť
undanaan WallmaLussafar
uan 1asvakuran Þemberlan nama kepada ?Lhţ 8apak/lbu/Sdr/l
ŧŧŧŧŧŧŧŧŧŦŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŦ
ul 1empaL
· Ƈ ´ 'Ǝ´ -´`· =~ Ɖ´· ¹ -´´ - `~ ¹ ~´

uenaan memohon rahmaL dan rldho Allah SW1ţ kaml bermaksud menvelenaaarakan WallmaLussafar ke
1anah Sucl Mekkah alŴMukarromah dan Madlnah alŴMunawwaroh unLuk menunalkan lbadah Pa[lţ vana
lnsva Allah akan dllaksanakan padať Parl/1anaaal ť Ahadţ 11 uesember 2003 !am
ť 13ť00 Wlb (8a'da uzuhur)
Acara ť WallmaLussafar dan 1asvakuran Þemberlan nama Þenceramah ť kPŦ Ahmad Suhalml Pasan
Corl ť PŦ Ahmad lauzl Lublsţ MŦAa 1empaL ť kampus Þondok ÞesanLren uarul ulum !lŦ Surva
uarmaţ kmpŦ 8awaroLanţ kelŦ Selapa[ana !ava kecŦ nealasarl
İ
koLa 1anaerana uenaan rasa keLulusan haLlţ kaml memohon dlbukakan plnLu maaf vana seluasŴluasnva
aLas seaala kesalahan d
an kekhllafanŦ kaml mohon do'a resLu semoaa Allah SW1
memberkahl dan merldlol per[alanan lbadah kamlţ hlnaaa kemball memperoleh PA!l ?AnC MA88u8Ŧ
uemlklan pula semoaa anak kaml men[adl anak vana sholehŦ Merupakan suaLu kehormaLan dan
kebahaalaan baal kaml apablla
8apak/lbu/Saudara/lţ berkenan hadlr unLuk memberlkan do'a resLuŦ

ALas kehadlran dan do'a resLu 8apak/lbu/Saudara/lţ kaml haLurkan Lerlma kaslhŦ

· Ƈ ´ 'Ǝ´ -´`· =~ Ɖ´· ¹ -´´ - · `~ ¹ ~´

PormaL kaml keluaraa 8esar Þondok ÞesanLren uarul ulum WALlMA1uSSAlA8 k?Al 1A!uP8l S?A8ll
AMln uAn lS18l

Þerlhal ť
undanaan WallmaLussafar
kepada ?Lhţ 8apak/lbu/Sdr/l
ļļļļļļļļļŦŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŦ
ul 1empaL

· Ƈ ´ 'Ǝ´ -´`· =~ Ɖ´· ¹ -´´ - `~ ¹ ~´

uenaan memohon rahmaL dan rldho Allah SW1ţ kaml bermaksud menvelenaaarakan WallmaLussafar ke
1anah Sucl Mekkah alŴMukarromah dan Madlnah alŴMunawwaroh unLuk menunalkan lbadah Pa[lţ vana
lnsva Allah akan dllaksanakan padať Parl/1anaaal ť SabLuţ 17 uesember 2003 !am
ť 19ť00 Wlb (8a'da lsva)
Acara ť WallmaLussafar 1empaL ť kampus Þondok ÞesanLren 8anl Zuhrl Arrohman !lŦ Clkuva koplţ
kmpŦ Saronaaeţ uesa Þaslr kembana kecŦ Ma[a
İ
kabŦ Lebak Ŵ 8anLen uenaan rasa keLulusan haLlţ kaml memohon dlbukakan plnLu maaf vana seluasŴ
luasnva aLas seaala kesalahan dan kekhllafanŦ kaml mohon do'a resLu semoaa Allah SW1
memberkahl dan merldlol per[alanan lbadah kamlţ hlnaaa kemball memperoleh PA!l ?AnC MA88u8Ŧ
Merupakan suaLu kehormaLan dan kebahaalaan baal kaml apablla
8apak/lbu/Saudara/lţ berkenan hadlr unLuk memberlkan do'a resLuŦ

ALas kehadlran dan do'a resLu 8apak/lbu/Saudara/lţ kaml haLurkan Lerlma kaslhŦ

· Ƈ ´ 'Ǝ´ -´`· =~ Ɖ´· ¹ -´´ - · `~ ¹ ~´

PormaL kaml
keluaraa 8esar Þondok ÞesanLren 8anl Zuhrl Arrohman

@ D@ -D# 9 f .@D .f½ ¯½ f°–– ¾f9f¾ ¯ f°– n .f©f f f f° ° ¯f°f¾f° f°–f°°f¯¾f¯½ff° ff¾½ ff° f° f f°°f f¯nf½f° ¯ff¾ Jf¾¾ff¯#ff¯J J f¾-f¯f f–f ¾f9° 9 ¾f° ° f°f¯f°J. @D.

 ¯f f ¾ .@D@D . –@ ¯½f f¯½¾9° 9 ¾f° °fD¯ f f¯f ¯½ fff°  f½f©f°–ff n - –f¾f f@f°– f°– °–f°f¾f ¾f°f f¯¯ ¯° ff°½°¯ff€f°–¾ f¾ f¾°f ff¾¾ –ff ¾fff° f° f€f° f¯¯° #f ¾¾ ¯–ffJ@ ¯ ¯ f f°¯ ½ ©ff°f° f ff¯ °––f ¯ f¯ ¯½ -. D  ¯f°½f¾ ¯–ff°ff¯¯ °©f f°ff°–¾ . ½ff°¾f ¯ff° f° ff–ff° f–f¯f½f f f½f$ $f ff$  °f°f °¯ ¯ f° #f ¾  f¾ f f° f° #f ¾ f½f$ $f ff$ f¯ff° ¯ff¾  &          ¯ff¯ f–f ¾f9° 9 ¾f° °fD¯J.f °ff .f¯f f°.D° f°–f°Jf¯f¾¾f€f f°@f¾ff°9 ¯ f°-f¯f ½f f f½f$ $ $ @ ¯½f &         °–f°¯ ¯°f¯f f° fJ@ f¯ ¯f¾ ¯ ° °––fff°Jf¯f¾¾f€f @f°fn. ff .°ff°¯ °°ff° f ff© f°– °¾ffff° f¾f°ff°½f f f$@f°––f f ¾ ¯ f¯ J % f# f% nff Jf¯f¾¾f€f f°@f¾ff°9 ¯ f°-f¯f9 °n f¯f ¯f f¯f¾f° .--@ .

f °ff .°ff°¯ °°ff° f ff© f°– °¾ffff° f¾f°ff°½f f f$@f°––f f  ¾ ¯ f¯ J % f# f¾f% nff Jf¯f¾¾f€f@ ¯½f f¯½¾9° 9 ¾f° ° f°¯f° . ff .9 f D° f°–f°Jf¯f¾¾f€f ½f f f½f$ $ $ @ ¯½f  &         °–f°¯ ¯°f¯f f° fJ@ f¯ ¯f¾ ¯ ° °––fff°Jf¯f¾¾f€f @f°fn.f¯f f°.

 D . ½ff°¾f ¯ff° f° ff–ff° f–f¯f½f f f½f$ $f ff$  °f°f °¯ ¯ f° #f ¾  f¾ f f° f° #f ¾ f½f$ $f ff$ f¯ff° ¯ff¾  &          ¯ff¯ f–f ¾f9° 9 ¾f° ° f°¯f° .f©f f f f° ° °–f°f¾f ¾f°f f¯¯ ¯° ff°½°¯ff€f°–¾ f¾ f¾°fff¾¾ –ff ¾fff° f° f€f° f¯¯° #f ¾¾ ¯–ffJ@ ¯ ¯ f f°¯ ½ ©ff°f° f ff¯ °––f ¯ f¯ ¯½ -.f½ ¯½ f°–– ¾f9f¾ ¯ f°– n .

 .