Apakah KIA 2M? Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis.

Apakah program KIA 2M? KIA2M ialah program pemulihan awal untuk menangani masalah penguasaan kemahiran membaca dan menulis dalam kalangan pelajar-pelajar tahun 1.

KERTAS KONSEP PELAKSANAAN KELAS INTERVENSI AWAL MEMBACA DAN MENULIS 1.1 Mesyuarat Memperkasa Sekolah Kebangsaan pada 22 November 2005 telah mengambil ketetapan supaya masalah kegagalan menguasai kemahiran asas membaca dan menulis di kalangan murid Tahun 1 ditangani segera. Justeru, Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) telah dipertanggungjawabkan untuk menerajui usaha mengatasi masalah ini. Satu program alternatif telah dirancang untuk menyelesaikan masalah penguasaan kemahiran membaca dan menulis ini. Program ini diberi nama “Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis (KIA2M)”.

1.2 Setelah tamat mengikuti program intervensi ini, diharapkan murid dapat mengecam dan mengenal huruf dengan tepat, mengeja dan menyebut setiap perkataan dan ayat tunggal dengan sebutan yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

Apakah sekolah-sekolah jenis kebangsaan terlibat dengan KIA 2M? Secara konsepnya,program ini melibatkan semua sekolah, namun sekolahsekolah jenis kebangsaan diberi pilihan sama ada untuk terlibat atau sebaliknya.

Siapakah yang terlibat dengan program KIA 2M? Semua murid tahun 1 akan menduduki Ujian Penapisan KIA2M, murid yang gagal melepasi Ujian Penapisan akan mengikuti program KIA2M.

Bagaimana P&P KIA 2M dijalankan?

my/v1/index.gov. kemahiran KIA2M ini juga diajar secara penyerapan dalam waktu P&P Pendidikan Seni Visual.- P&P KIA2M dijalankan dalam waktu P&P Bahasa Melayu. Pendidikan Muzik serta Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Apakah peranan guru pemulihan dalam KIA 2M? Guru pemulihan amat digalakkan membantu guru KIA2M terutama dalam aspek P&P seperti pedagogi dan penyediaan bahan.spajpnsabah. Bolehkan GSTT terlibat dengan P&P KIA 2M? P&P KIA2M hanya melibatkan guru yang terlatih sahaja. http://www. Di samping itu.php? option=com_content&view=article&id=104:kia2m-unit-bahasa-malaysia&catid=28:unitbahasa&Itemid=44 .