PASARAN DERIVATIF DI MALAYSIA oleh Shaiful Rizal Mohd Sani Sejarah Penubuhan.

Bursa Opsyen dan Kewangan Hadapan Kuala Lumpur Berhad. (KLOFFE). Bursa Opsyen dan Niaga Hadapan Kewangan Kuala Lumpur (KLOFFE), merupakan bursa derivatif kewangan yang pertama di Malaysia telah dilancarkan pada 15 Disember 1995. KLOFFE telah ditubuhkan untuk memenuhi permintaan yang tinggi daripada pelabur-pelabur dengan menawarkan pengurusan risiko dan potfolio yang tidak terdapat sebelum ini kepada pelabur-pelabur serta pengurus potfolio, domestik dan antarabangsa. Pada waktu penubuhan KLOFFE adalah anak syarikat seratus peratus KLOFFE Capital. Pemegang saham KLOFFE Capital terdiri daripada Renong Bha, HLG Capital Bhd, News Straits Times Press (M) Bhd dan Rashid Hussain Bhd. Walau bagaimanapun pada bulan Januari 1999, µPerjanjian Jual ± Beli¶ (Sales and Purchase Agreement) telah ditandatangani oleh Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL) dan pemegang saham KLOFFE Capital bagi pembelian KLOFFE Capital oleh BSKL dengan harga RM27 juta. Ini secara langsung meletakkan BSKL sebagai pemegang saham seratus peratus KLOFFE Capital dan seterusnya pemegang saham terunggul. Kementerian Kewangan telah diberi tanggungjawab di bawah Akta Industri Niaga Hadapan, 1993 (FIA) untuk mengawal perniagaan opsyen dan niaga hadapan dan telah memberikan kuasa kepada Suruhanjaya Sekuriti (SC) untuk mengawal perkara-perkara yang berkaitan dengan industri derivatif. Kedua-dua badan pengawal selia ini adalah

bertanggungjawab untuk membuat peraturan bagi operasi Bursa. Suruhanjaya Sekuriti ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti, 1993 dengan bermatlamat utama untuk membuat peraturan dan pengawasan industry sekuriti dan niaga hadapan. Di bawah peruntukan FIA, Suruhanjaya Sekuriti juga adalah badan yang bertanggungjawab di dalam memberikan kelulusan kepada semua kontrak yang diniagakan dan dalam pemberian lesen kepada peserta dalam pasaran seperti Broker Hadapan, Penasihat Urusniaga Hadapan danPengurus Dana Hadapan serta wakil-wakilnya masing-masing. Seperti yang disebutkan tadi, Bursa pula merupakan sebuah organisasi yang mengawasi amalan urusniaga melalui pengawalseliaannya sendiri. Di bawah Peraturan Perniagaan KLOFFE (KLOFFE¶s Business Rules), terdapat empat jawatankuasa yang telah ditubuhkan untuk mengendalikan perkara-perkara yang berkaitan dengan keahlian, tingkah laku perniagaan ahli,

pelancaran produk-produk dan tabung fidelity untuk memastikan peraturan di pasaran hadapan, antaranya; ‡ Jawatankuasa keahlian. Jawatankuasa ini menimbangkan permohonan keahlian, membuat kajian samada kelas keahlian baru diperlukan dan akan mempertimbangkan isu-isu yang berkaitan dengan keahlian. ‡ Jawatankuasa Tabung Kesetiaan. Jawatankuasa ini mentadbirkan Tabung Kesetiaan bagi pihak KLOFFE. Tabung ini diadakan untuk membayar ganti rugi kepada orang yang telah mengalami kerugian disebabkan oleh penyalahgunaan dan penggelapan wang oleh broker hadapan. Setiap Ahli Dagangan dikehendaki membayar deposit pendahuluan sebanyak RM30,000 ke dalam tabung ini dan kemudiannya RM10,000 untuk 5 tahun yang akan datang. ‡ Jawatankuasa Konduk Perniagaan. Jawatankuasa ini mengendalikan segala hal yang berkenaan dengan kelakuan ahli dan integriti pasaran, di mana jawatankuasa ini mempunyai kuasa untuk membuat penyiasatan dan pengadilan. ‡ Jawatankuasa Pembangunan Produk. Jawatankuasa ini mengendalikan pengenalan kontrak derivatif yang baru, di samping melihat kepada pelaksanaan produk hadapan dan opsyen untuk memenuhi kehendak kumpulan pengguna yang berbeza. Malaysian Derivatives Clearing House Berhad (MDCH) merupakan rumah yang akan menyelesaikan kontrak-kontrak yang diniagakan di KLOFFE. Fungsi utama sesebuah rumah penjelasan ialah menyediakan kestabilan kewangan dengan menjamin prestasi kesemua kontrak yang diniagakan. Yang paling penting, ia bertindak sebagai pihak berlawanan bagi kesemua kontrak yang diniagakan dengan mengambil tanggungjawab sebagai pembeli (penjual) kepada penjual (pembeli) asal kontrak. MDCH juga merupakan rumah penjelasan bagi dua bursa derivatif, iaitu KLOFFE dan juga untuk Commodity and Monetary Exchange of Malaysia (COMMEX).

Sistem Dagangan secara elektronik yang digunakan oleh KLOFFE dikenali sebagai KLOFFE Automated Trading System (KATS). KATS merupakan adaptasi daripada sistem yang telah digunakan oleh Bursa Deutsche, bursa niaga hadapan dan opsyen Jerman. Sistem ini telah direkabentuk untuk; ‡ ‡ ‡ Melaksanakan penyelesaian urusniaga yang cekap; Menjadikan pengurusan kredit dan risiko yang berkesan; dan Menyelaras fungsi-fungsi operasi (back-office) broker.

Antara fungsi KATS ialah menyelenggara pembahagian akaun-akaun klien individu. Sistem yang canggih dalam merekodkan butir-butir perniagaan dan kolateral ini, membolehkan Bursa, MDCH dan Ahli Dagangan mengawasi dan menaksir risiko pada peringkat klien individu pada setiap masa. Ini membolehkan semua pihak menguruskan risiko secara efektif pada semua peringkat terutamanya pada keadaan pasaran yang mudah berubah (Volatile). Sebelum tahun 1999, KLOFFE telah menyediakan fungsi penjelasan front end, manakala MDCH melaksanakan fungsi penjelasan back-end bagi produk yang diniagakan di KLOFFE. Walaubagaimanapun, satu persetujuan telah dicapai pada peringkat industri, di mana MDCH akan menyediakan fungsi penjelasan front dan back-end untuk produk-produk KLOFFE serta COMMEX. Seterusnya, pada tahun yang sama juga, penyelesaian derivatif industry baru telah dilancarkan dengan jayanya. Keahlian KLOFFE terbahagi kepada dua kategori iaitu Ahli Dagangan dan Ahli Individu. Ahli Dagangan adalah syarikat yang telah ditubuhkan khususnya untuk mengendalikan urusniaga perniagaan hadapan. Mereka juga dikenali sebagai Broker Hadapan dan mesti dilesenkan di bawah Akta Perindustrian Niaga Hadapan, 1993. Ahli Dagangan ialah syarikat-syarikat yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat, 1965 dengan nilai modal minimum saham diterbitkan dan dibayar sepenuhnya sebanyak RM5 juta. Keahlian membolehkan syarikat itu berurusniaga kontrak opsyen dan hadapan sebagai proprietary atau bagi pihak orang lain. Keahlian Dagangan adalah secara langganan saham keutamaan µA¶ bernilai RM1.00 yang disertakan bersama hak dan tanggungjawab seorang ahli dagangan. Ahli Dagangan juga mempunyai laluan penuh dan langsung kepada kemudahan urusniaga KLOFFE.pelanggan.

Ahli Individu pula hanya terbuka kepada orang perseorangan yang ingin berurusniaga bagi pihak diri mereka sendiri. Mereka tidak boleh berurusniaga bagi pihak pelanggan. Ahli Individu hanya boleh menggunakan kemudahan urusniaga KLOFFE untuk diri mereka sendiri dan perlu membuat penyelesaian urusniaganya melaui MDCH. Ahli Individu tidak perlu dilesenkan di bawah FIA kerana mereka tidak dianggap sebagai orang perantaraan di dalam industry ini. Sebaliknya, mereka dikehendaki menjalani proses pendaftaran dengan Bursa dan pemeriksaan oleh Suruhanjaya Sekuriti.

Bursa Komoditi dan Kewangan Malaysia (COMMEX). Bursa Komoditi dan Kewangan Malaysia (COMMEX) merupakan sebuah organisasi yang dimiliki oleh ahli-ahli yang ditubuhkan pada Julai 1980 dan telah dikenali dengan nama Bursa Komoditi Kuala Lumpur (BKKL). COMMEX Malaysia beroperasi di bawah kuasa dan kawalan Suruhanjaya Sekuriti dan ditadbir di bawah FIA dan dengan demikian menawarkan kepada pelabur-pelabur keselamatan berdagang di Bursa yang teratur dengan prosedur yang bertaraf antarabangsa. Pada tahun 1992, sebuah anak syarikat iaitu Bursa Kewangan Malaysia (BKM) yang dimiliki sepenuhnya oleh BKKL telah ditubuhkan bertujuan menawarkan dagangan di dalam pasaran hadapan kewangan. Pada Disember 1998 operasi BKM telah digabungkan dengan operasi COMMEX. COMMEX Malaysia menyediakan dan mengatur kemudahan-kemudahan dan tempat untuk berdagang kontrak-kontrak komoditi dan kewangan bersesuaian dengan peraturanperaturan perniagaan Bursa. Semua kontrak pasaran hadapan yang dilaksankan di bursa ini adalah dijamin oleh Pusat Penjelasan. Seksyen 5 Akta Perindustrian Niaga Hadapan 1993 telah menetapkan bahawa kuasakuasa pengurusan Bursa ini diberikan kepada Lembaga Pengurusan Bursa yang mana terdiri daripada Pengerusi Eksekutif dan dua orang pengarah yang dilantik oleh Menteri Kewangan dan enam orang pengarah yang dilantik oleh ahli-ahli. Struktur keahlian COMMEX Malaysia terbahagi kepada dua pasaran hadapan iaitu komoditi dan kewangan. Ahli-ahli COMMEX Malaysia terbahagi kepada dua kumpulan iaitu Ahli Perbadanan Bursa dan Ahli Bursa.

Ahli Perbadanan Bursa (Broker/Bukan Briker) dikategorikan sebagai Ahli Am, Ahli Komoditi dan Ahli Kewangan. Manakala Ahli Bursa pula terdiri daripada Individu atau Penyewa Individu, Pemegang Permit Niaga Individu dan Ahli Perbadanan Bersekutu. Bagi melindungi ketelusan pasaran, COMMEX Malaysia mempunyai beberapa kawalan pelindungan pasaran yang kukuh seperti; ‡ Pusat Penjelasan. COMMEX dengan kerjasama MDCH telah melaksanakan sistem pelindungan kewangan dan operasi yang bertaraf antarabangsa untuk memastikan sistem pasaran mempunyai kedudukan kewangan yang sihat. Sistem ini direkacipta untuk memberi tahap pelindungan yang tinggi kepada pasaran dengan keupayaan mengesan amalan-amalan yang tidak sihat yang dilakukan oleh ahliahlinya pada peringkat yang lebih awal. Tujuan utama sistem ini ialah untuk melindungi pasaran daripada mengalami kegagalan akibat daripada masalah kewangan yang mungkin dihadapi oleh ahli-ahlinya.

Semua kontrak yang dilaksanakan oleh entiti ini pada peringkat awal adalah dijamin oleh ahli-ahlinya dan juga Pusat Penjelasan setelah kontrak itu dipadankan dan diterima untuk penjelasan. Setelah sesuatu kontrak itu didaftarkan, MDCH akan menggantikan tempat sipembeli dan sipenjual dan akan mempertanggungjawabkan setiap ahlinya ke atas semua kontrak yang didaftarkan oleh mereka. Dengan kata lain, MDCH hanya mengikhtiraf ahlinya yang berdaftar dan menjamin sesuatu kontrak itu bagi segala pembayaran ke atas kontrak tersebut. ‡ Bahagian Audit, Pematuhan dan Pengawasan (APP). Bahagian ini bertanggungjawab sepenuhnya menjaga dan mempastikan ketelusan pasaran hadapan COMMEX Malaysia dan dibantu oleh kakitangan yang cekap dan komited menjalankan berbagai tugas mengawasi pasaran dan juga aktiviti dagangan di lantai pada setiap masa. Bahagian ini juga menjalankan audit ke atas operasi perniagaan ahli-ahlinya dengan membuat lawatan ke lokasi

perniagaan mereka. Tugas utama APP boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian seperti berikut:

‡

Audit dan Pematuhan.

APP

bertanggungjawab

mengesan

segala

salahlaku

dan

pelanggaran peraturan ahli-ahli Bursa terhadap Peraturan-peraturan Perniagaan Bursa serta peruntukan undang-undang di bawah Akta Perindustrian Niaga Hadapan, 1993 (FIA). Di dalam melaksanakan tugas ini, APP menjalankan pemeriksaan audit tahunan dan audit khas ke atas ahli-ahli COMMEX dan juga membuat penilaian keberkesanan rekod, sistem dan kawalan dalaman mereka.

‡

Pengawasan Kewangan. APP juga bertanggungjawab mengesan kegagalan ahli-ahlinya memenuhi keperluan kewangan minima yang ditetapkan oleh Bursa. Untuk tujuan itu, APP membuat penilaian yang kerap ke atas kedudukan kewangan ahli-ahlinya dan juga ke atas dana klien yang diasingkan. Paras amaran awal terhadap kedudukan kewangan ahli juga telah dibentuk bagi memudahkan bahagian ini mengenalpasti ahli-ahlinya yang perlu diawasi secara intensif.

‡

Pengawasan Pasaran. Bahagian ini juga bertanggungjawab mengesan keadaan-keadaan yang mungkin boleh menggugat kesempurnaan dan kelancaran perjalanan dagangan di pasaran COMMEX dan mengelakkannya daripada tergendala. APP membuat pengawasan harian terhadap

harga-harga yang didagangkan di pasaran hadapan, harga-harga fizikal komoditi di pasaran tunai dan juga harga-harga fizikal komoditi gantian bagi kontrak hadapan dan juga meneliti kedudukan terbuka milik peserta-peserta pasaran. ‡ Pengawasan Lantai.

Bahagian ini pula mengesan amalan-amalan perdagangan yang bertentangan dengan Peraturan-peraturan Perniagaan atau prosedurprosedur Lantai juga menjadi sebahagian daripada tanggungjawab APP. Tugas ini termasuk memastikan semua pedagang-pedagang di Lantai memelihara taraf profesionalisma yang tinggi setiap masa, menjalankan audit ke atas ahli-ahli yang melanggar keperluan peraturan Lantai, menyiasat aduan-aduan dari ahli-ahli MDCH dan dari sumber-sumber lain dan menjalankan auditan khas apabila diminta oleh jawatankuasa pematuhan.

Selain itu, APP juga mengambil langkah proaktif bagi membantu ahli-ahli mematuhi peraturan melalui perbincangan, kerjasama dan nasihat. Ahli-ahli digalakkan berbincang dan mendapatkan pandangan APP terutama tentang isu-isu berkanun. Di samping itu, APP juga sentiasa mengambil inisiatif mengesyorkan kepada pihak Pengurusan supaya Peraturan-peraturan Perniagaan tertentu dipinda bagi dari semasa ke semasa ke arah pasaran yang lebih efisien.

APP juga bertindak sebagai Sekretariat Jawatankuasa Perselisihan di mana sebarang perselisihan di antara klien dan ahli broker akan diselesaikan. Manakala Jawatankuasa Pematuhan akan mengenakan denda ke atas ahli-ahli yang melakukan kesalahan kecil dan mengarahkan ahli-ahli Broker yang gagal memenuhi keperluan

kewangan minima supaya hanya melaksanakan dagangan untuk tujuan pembubaran kontrak. Semua kesalahan yang dianggap serius yang dikesan oleh APP akan dirujuk kepada Jawatankuasa Perilaku Perniagaan untuk didengar dan tindakan disiplin diambil.

‡

Pendaftaran Broker-Broker. Ahli-ahli Bursa yang mengendalikan akaun pelanggan-pelanggan pasaran hadapan hendaklah berdaftar sebagai Broker Pasaran Hadapan dengan Suruhanjaya Sekuriti seperti yang diperuntukan di bawah Akta Perindustrian Niaga Hadapan 1993. Suruhanjaya Sekuriti merupakan sebuah agensi kawalselia Negara yang bebas yang bertanggungjawab mengawal dan menyelia dagangan hadapan komoditi dan kewangan di Malaysia.

‡

Kedudukan Kena Lapor dan Had Kedudukan Spekulatif.

Ahli-ahli dikehendaki melaporkan kepada kepada Bursa apabila akaun miliknya atau mana-mana akaun milik pelanggannya mempunyai kedudukan yang bersamaan atau melebihi daripada paras kena lapur yang telah ditetapkan untuk setiap kontrak oleh Bursa. Sebagai contoh kedudukan kena lapor kontrak hadapan Minyak Sawit Mentah telah ditetapkan pada paras 100 dan lebihan pada penutup hari urusniaga adalah dikira sebagai kedudukan kena lapur.

Begitu juga dengan had kedudukan spekulatif telah ditetapkan untuk Kontrak Minyak Sawit Mentah telah ditetapkan pada kadar 500 kontrak belian atau jualan bersih.Manakala had kontrak 3 bulan KLIBOR telah ditetapkan pada kadar 2000. Pengecualian dari ikatan had kedudukan ini boleh diberikan oleh Bursa kepada dagangan lindungnilai sebenar. Had-had ini dikuatkuasakan dengan tegas untuk mencegah dari berlakunya manipulasi ke atas harga pasaran atau pasaran dikawal oleh satu pihak demi menjaga ketelusan Bursa.

‡

Pengasingan Dana Klien. Ahli-ahli dikehendaki membuka satu akaun yang berasingan untuk keseluruhan pelanggan-pelanggan mereka. Dana pelanggan tidak boleh

dikeluarkan daripada akaun ini melainkan bagi tujuan deposit dan margin, amaun kena bayar kepada ahli dan amaun yang dikeluarkan atas arahan pelanggan. Ahliahli juga dilarang menggunakan dana kepunyaan pelanggan untuk menampung bayaran margin atau menampung bayaran dagangan atau kedudukan terbuka ahli mahupun pelanggan-pelanggan lain.

Bursa Malaysia Derivatives Berhad. (Bursa Derivatives). Bursa ini dahulunya dikenali sebagai Malaysia Derivatives Exchange Berhad (MDEX). Organisasi ini merupakan syarikat berhad yang ditubuhkan pada bulan Jun 2001 melalui penggabungan Bursa Opsyen dan Niaga Hadapan Kewangan Kuala Lumpur (KLOFFE) dan Bursa Komoditi dan Kewangan Malaysia (COMMEX). Bursa Derivatives merupakan anak syarikat Bursa Malaysia Berhad (Bursa Malaysia).

Instrumen Yang Ditawarkan. Bursa Derivatives merupakan bursa yang memperdagangkan produk-produk derivatif. Derivatif ialah produk kewangan yang memperolehi nilainya daripada harga komoditi atau instrument yang lebih asas misalnya, nilai niaga hadapan minyak sawit mentah diperolehi daripada harga minyak sawit mentah. Produk derivatif yang biasa ialah niaga hadapan dan opsyen. Di Bursa Derivatives, pelabur boleh mendapat kemudahan urusniaga derivatif yang sistematik dan cekap. Antara produk derivatif yang didagangkan di Bursa Derivatif ialah: ‡ Derivatif Ekuiti.

‡

Niaga Hadapan FTSE Bursa Malaysia KLCI (FKLI) Instrumen Pendasar: Indeks Komposit FTSE Bursa Malaysia Kuala Lumpur (FBM KLCI)

Saiz Kontrak: FBM KLCI didarabkan dengan RM50 Harga Minimum Fluktuasi: Takat indek 0.1 bernilai RM5

‡

Opsyen Hadapan FTSE Bursa Malaysia KLCI (OKLI) Instrumen Pendasar: Indeks Komposit FTSE Bursa Malaysia Kuala Lumpur (FBM KLCI) Saiz Kontrak: FBM KLCI didarabkan dengan RM100 Harga Minimum Fluktuasi: Takat indek 0.1 bernilai RM10

‡

Niaga Hadapan Stok Tunggal (SSFs) Instrumen Pendasar: Stok terpilih yang memenuhi kriteria pemilihan SSF Saiz Kontrak: 1,000 saham Harga Minimum Fluktuasi: Takat 0.02 bernilai RM20

‡

Derivatif Komoditi. ‡ Niaga Hadapan Minyak Sawit Mentah (FCPO)

Instrumen Pendasar: Minyak Sawit Mentah Saiz Kontrak: 25 tan matrik Harga Minimum Fluktuasi: RM1 bagi setiap tan metrik

‡

Niaga Hadapan Minyak Sawit Mentah USD (FUPO) Instrumen Pendasar: Minyak Sawit Mentah Saiz Kontrak: 25 tan matrik Harga Minimum Fluktuasi: USD0.25 bagi setiap tan matrik

‡

Niaga Hadapan Isirong Minyak Sawit Mentah (FPKO) Instrumen Pendasar: Isirong Minyak Sawit Mentah Saiz Kontrak: 25 tan matrik Harga Minimum Fluktuasi: RM1 bagi setiap tan matrik

‡

Derivatif Kewangan.

‡

Niaga Hadapan Kadar Faedah Ditawarkan Antara Bank Kuala Lumpur Tiga Bulan (FKB3)

Instrumen Pendasar: Deposit Berjangka Ringgit Antara Bank Kuala Lumpur Dengan Tempoh Matang 3 bulan. Saiz Kontrak: RM1,000,000 Dalam istilah indek (100.00 minus yield) Harga Minimum Fluktuasi: 0.01 peratus atau 1 detik

‡

Niaga Hadapan Sekuriti Kerajaan Malaysia Tiga Tahun (FMG3) Instrumen Pendasar: Sekuriti Kerajaan Malaysia 3 tahun. Kadar Kupon: 6 peratus. Saiz Kontrak: RM100,000 Harga Minimum Fluktuasi: 0.01 atau RM10

‡

Niaga Hadapan Sekuriti Kerajaan Malaysia Lima Tahun (FMG5) Instrumen Pendasar: Sekuriti Kerajaan Malaysia 5 tahun. Kadar Kupon:

6 peratus. Saiz Kontrak: RM100,000 Harga Minimum Fluktuasi: 0.01 atau RM10

‡

Niaga Hadapan Sekuriti Kerajaan Malaysia Sepuluh Tahun (FMGA) Instrumen Pendasar: Sekuriti Kerajaan Malaysia 10 tahun. Kadar Kupon: 6 peratus. Saiz Kontrak: RM100,000 Harga Minimum Fluktuasi: 0.01 atau RM10

Perkembangan Pasaran Derivatif. Krisis kewangan global telah menyemarakkan minat baru kepada pelabur dalam produk pengurusan risiko, apabila pasaran ekuiti yang volatile telah mendorong minat pelabur kepada bon cair kerajaan dan menggerakkan permintaan bagi instrumen yang boleh menambah hasil serta menyediakan perlindungan terhadap kerugian ke atas pendedahan pelaburan. Keperluan bagi instrumen lindung nilai yang sesuai dalam semua segmen pasaran ditekankan berikutan kesulitan yang dihadapi oleh pelabur dalam pembayaran pemulihan ke atas nota berkaitan kredit. Unjuran bagi ekonomi yang suram memandangkan keadaan pasaran yang volatile juga terus menyemarakkan permintaan bagi perlindungan daripada kemungkinan kejatuhan pasaran ekuiti dan matang. Perhatian lebih tertumpu kepada instrumen pengurusan risiko kredit khususnya, berikutan kebimbangan tentang kewajaran kredit perantara kewangan yang terdedah kepada

hutang pasaran baru muncul, permintaan hebat bagi sekuriti cair kerajaan dan volatility tinggi bagi kadar faedah. Industri derivatif Malaysia telah nenyaksikan beberapa perkembangan besar dari tahun ke tahun yang bertujuan meningkatkan akses dan kecairan pasaran. Pada tahun 2008, Bursa Malaysia telah melancarkan platform Akses Pasaran Langsung (DMA) bagi derivatif untuk memudahcara strategi perdagangan canggih seperti dagangan algoritmatik dan perdagangan bakul (basket trading). Penggunaan nota kontrak elektronik bagi pasaran sekuti dan derivatif turut diperkemas dan senarai bursa khusus telah dikembangkan untuk merangkumi Dubai Mercantile Exchange dan Central Japan Commodity Exchange. Keadaan ini membolehkan Bursa Malaysia Derivatives memperolehi pengikhtirafan timbal balik daripada pertukaran ini dan meluaskan pelbagai produk derivatif yang boleh ditawarkan oleh broker Malaysia. Selain itu, SC juga telah meluluskan kerangka kerja bagi menggerakkan pasaran untuk menarik penggerak pasaran tempatan dan asing dengan matlamat untuk meningkatkan kecairan dalam pasaran derivatif. Platform DMA telah dipilih sebagai µInovasi Terbaik Oleh Bursa¶ oleh Anugerah Niaga Hadapan dan Opsyen Dunia (FOW) 2009. Anugerah tersebut dimenangi bagi kategori Perkhidmatan Pengguna, Asia Selatan dan Tenggara serta Australasia yang mana mengikhtiraf kecemerlangan dalam inovasi produk dan perkhidmatan yang telah terbukti bermanafaat kepada pasaran derivatif. Model DMA ini membolehkan peserta dan peniaga pasaran akses yang lebih cepat, pelaksanaan perniagaan yang tepat pada masa dan membolehkan mereka mempunyai kawalan yang lebih baik terhadap pelaksanaan pesanan secara terus ke infrastruktur dagangan Bursa Malaysia.

Fungsi-Fungsi Dan Kepentingan Pasaran Derivatif. Pasaran Derivatif merupakan platform di mana instrumen-instrumen kewangan derivatif didagangkan bagi mengurus pelabur-pelabur yang terdedah kepada pasaran volatile. Nilai-nilai produk derivatif bergantung kepada instrument yang didasarinya seperti harga komoditi, kadar faedah, indeks dan harga saham. Fungsi utama pasaran derivatif adalah sebagai medium pengurusan risiko (risk management) untuk mengimbangi portfolio pelabur-pelabur. Walaupun pasaran hadapan tidak terlepas daripada para spekulator, tetapi pasaran hadapan adalah juga

tempat yang penting untuk para pelabur mengurangkan risiko masing-masing berdasarkan pengalaman dan kepintaran mereka.

Kesimpulan. Secara umumnya, pasaran dervatif merupakan medium yang amat penting bagi pelaburpelabur mengimbangi risiko portfolio pelaburan mereka. Dengan adanya entiti seperti Bursa Malaysia Derivatives Berhad yang bertanggungjawab penuh kepada pelabur-pelabur dengan menyediakan kemudahan dagangan yang terkini seperti sistem KATS yang mana dapat melaksanakan urusniaga yang cekap, cepat dan tepat di samping menjadikan pengurusan kredit dan risiko yang lebih berkesan membolehkan pasaran derivatif berkembang dan semakin dikenali di kalangan pelabur. Selain itu, produk-produk derivatif yang ditawarkan juga selaras dengan perkembangan pasaran semasa dan pelbagai pilihan yang menjadikannya tarikan kepada pelabur-pelabur untuk mengembangkan potensi pelaburan mereka di samping meminimumkan risiko yang dihadapi. Dalam keadaan krisis ekonomi global yang masih berlaku kini, produkproduk deravatif merupakan alternatif utama untuk mengurangkan risiko pelaburan.

Bibliografi. ‡ ‡ ‡ ‡ Www.klse.com.my ± Direct Market Access Handbook Www.sc.com.my ± Laporan Tahunan 2008 dan 1998, Panduan Pelabur Www.bernama.com Www.wikipedia.org