PERBEZAAN ANTARA

UJIAN FORMATIF

DENGAN

UJIAN SUMATIF

Ujian dibina untuk memenuhi dua tujuan utama pertama untuk memperbaiki pengajaran dan pembelajaran sepanjang kursus dipanggil Ujian Formatif manakala Ujian Sumatif adalah untuk menentukan status atau pencapaian pelajar di akhir kursus. Ujian formatif ialah ujian yang dijalankan secara berterusan, iaitu semasa pengajaran dan pembelajaran sedang dijalankan. Tujuannya ialah untuk mengenal pasti kelemahan yang wujud semasa pengajaran dan pembelajaran. Dapatan daripada ujian formatif ini akan memberi maklum balas kepada guru dan dengan itu guru dapat membaiki dari segi pengajarannya dan memberi tumpuan yang lebih pada tajuk-tajuk yang menimbul kesulitan kepada pelajar. Oleh itu ujian formatif adalah penting untuk menentukan sesuatu kursus atau program itu berkesan dan menepati matlamat yang ditentukan. Contoh ujian formatif ialah ujian yang guru beri di bilik darjah seperti ujian ringkas, kuiz, kerja rumah untuk mengetahui tahap kebolehan pelajar. Keberkesanan Menjalankan Ujian Formatif 1. Menentukan Tajuk Pengajaran 2. Menentukan Aspek dan Tahap Penguasaan 3. Menghubungkan Elemen dengan Tajuk 4. Membina Soalan Ujian 5. Mencadangkan Tindakan Susulan Kata Tugas Tahap Penilaian Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian Bentuk Soalan Siapa , Apa, Di Mana , Terangkan Huraikan, Bandingkan, Bezakan, Nyatakan Gunakan, Selesaikan, Kelaskan, Pilih Kenapa, Kenalpasti, Rumuskan, Tentukan,Buktikan Selesaikan Nilaikan, Pilih, Bicarakan, Menaksirkan

ujian sumatif ialah ujian yang dijalankan di akhir sesuatu kursus atau program.Berbanding dengan ujian formatif. plaksanaan ni u wt la dalam huraian. Ia bertujuan untuk memperoleh maklumat tentang pencapaian pelajar pada kursus itu.. SPM dan STPM. Contoh ujian sumatif ialah ujian pada peperiksaan UPSR.heeee Perbezaan Penilaian Formatif Dan Penilaian Sumatif Aspek Penilaian Formatif Penilaian Sumatif Konsep Ujian yang boleh dibentuk dan Ujian yang dijalankan secara . Yg. PMR. atau untuk mengetahui setakat mana keberkesanan program yang telah dijalankan itu. Ujian sumatif juga diguna untuk tujuan persijilan.

lisan.ditadbir secara formal atau tidak formal bagi mengesan formal bagi mengesan kemajuan pencapaian murid dalam atau penguasaan murid terhadap tempoh tertentu persekolahan. tugasan. latihan Dibuat secara individu atau dalam kumpulan Dibuat secara formal – ujian Tidak formal : pemerhatian. penguasaan dan kemajuan murid pelajar untuk beberapa topik langkah susulan bagi membaiki memberikan skor dan gred Waktu penilaian Sepanjang pengajaran dan pembelajaran berlangsung Selepas beberapa topik pembelajaran atau pada pertengahan atau akhir penggal persekolahan. . Dijalankan secara berkumpulan Selepas penilaian dijalankan Membaiki kelemahan murid serta Menempatkan murid mengikut merta dengan mengulang semula topik pembelajaran – pemulihan Menjalankan aktiviti pengukuhan Memberikan pengiktirafan – kumpulan pencapaian yang sesuai. Mengenal pasti pencapaian pembelajaran dan seterusnya pencapaian pelajar. sesuatu pembelajaran Tujuan Mengenal pasti tahap dan seterusnya mengambil kelemahan yang wujud. soal pensel-kertas. Kaedah Formal : pensel-kertas jawab.

perbandingan antara pelajar tidak timbul. Ujian seperti ini mempunyai tiga bahagian penting. Oleh itu ujian jenis ini mengandungi soalan-soalan yang sederhana kesukarannya kerana soalan-soalan yang sederhana kesukarannya mempunyai kuasa diskriminasi yang lebih tinggi. Markah ujian hanyalah dapat ditafsirkan melalui perbandingan prestasi seseorang pelajar dengan prestasi kumpulan tertentu yang mengambil ujian yang sama. Contoh ujian rujukan kriteria ialah seperti ujian menaip bagi jurutaip. dan STPM yang melibatkan bilangan pelajar yang banyak adalah ujian rujukan norma. dan (3) piawaian.– pengayaan sijil. Manakala Ujian Rujukan Kriteria (URK) dibina untuk menentukan status seseorang pelajar dalam sesuatu bidang. Ujian-ujian pada peperiksaan UPSR. interpretasi skor dan pembinaan ujian. Oleh itu pada ujian rujukan kriteria. hadiah dsb. Membaiki kurikulum / mata pelajaran PERBEZAAN ANTARA UJIAN RUJUKAN NORMA DENGAN UJIAN RUJUKAN KRITERIA Perbezaan asas antara Ujian Rujukan Norma dan Ujian Rujukan Kriteria dapat dilihat daripada aspek fungsi. Kesilapan ejaan 2 perkataan atau kurang pada setiap muka surat. Ia seharusnya boleh membezakan pelajar yang terpandai daripada pelajar yang kedua terpandai dan pelajar kedua terpandai daripada pelajar yang ketiga terpandai dan seterusnya. sifat atau kemahiran yang diuji di dalam ujian itu. SPM. (2) syarat. . Fungsi utama ujian rujukan norma (URN) ialah untuk membandingkan pelajar di antara pelajar di dalam sesuatu bidang. Kelajuan menaip 50 psm atau lebih 2. telah menguasai atau 2. iaitu (1) tugasan. sifat atau kemahiran berbandingkan dengan pengetahuan atau kemahiran yang telah ditetapkan kriterianya. Ujian rujukan norma yang baik dapat mendiskriminasikan pelajar. Contoh ujian menaip: Tugasan : Boleh menaip 10 muka surat Syarat : Mengguna mesin taip elektrik Piawaian : 1. PMR. belum menguasai. Markah yang dihasilkan mengelaskan pelajar kepada kategori: 1.

analisis item bergantung kepada prinsip bahawa semua pelajar yang telah diajar konsep yang sama itu tidak semuanya yang dijangka akan menguasai konsep itu. Apa yang dipentingkan dalam Ujian Rujukan Kriteria. Tegasnya berdasarkan perspektif rujukan norma. Soalan yang penting dalam pengujian rujukan kriteria ialah sejauh manakah status seseorang itu dalam dimensi atau sifat yang diukur adalah tepat dan sama ada seseorang itu dapat diisytiharkan sebagai telah menguasai objektif yang diuji itu dengan jitu. Skor ujian dapat ditafsir hanya melalui perbandingan prestasi seseorang calon dengan prestasi kumpulan tertentu yang mengambil ujian yang sama. Tegasnya Ujian Rujukan Kriteria dibina untuk membandingkan pengetahuan atau kemahiran seseorang pelajar dengan pengetahuan atau kemahiran yang telah ditetapkan oleh pembina ujian atau dalam kurikulum. Ujian Rujukan Kriteria biasanya dibina untuk menentukan status seseorang dalam dimensi atau sifat yang diuji. selain daripada mengkelaskan pelajar kepada kategori ‘telah menguasai/belum menguasai’. Dalam konteks Ujian Rujukan Norma. Skor yang dihasilkan daripada ujian itu mempunyai pengertian tersendiri tanpa ditafsir melalui perbandingan dengan prestasi pelajar-pelajar lain yang mengambil ujian yang sama. dan calon yang kedua pandai dengan calon yang ketiga pandai dan begitulah seterusnya. Maka timbullah istilah ‘kumpulan berkebolehan tinggi’ yang kebanyakannya dapat menjawab item dengan betul dan ‘kumpulan . Persoalan perbandingan antara pelajar tidak penting. Berbeza dengan Ujian Rujukan Norma. ialah sama ada skor yang dihasilkan daripada ujian itu dapat memberi satu huraian yang jelas tentang apa yang pelajar itu dapat lakukan dan apa pula yang tidak dapat dilakukannya.Fungsi utama Ujian Rujukan Norma ialah untuk membandingkan pelajar atau calon berdasarkan dimensi atau sifat yang diuji dalam ujian itu. Ujian Rujukan Norma yang bermutu adalah ujian yang dapat mendiskriminasikan dengan tepat calon yang terpandai dengan calon yang kedua pandai. ujian yang gagal membezakan calon berdasarkan kebolehan yang diuji dianggap sebagai ujian yang kurang berkualiti.

Manakala prosedur analisis item rujukan kriteria berpegang kepada prinsip bahawa kebanyakan pelajar yang telah diajar akan menguasai konsep yang diajar dan hanya pelajar yang belum diajar tidak akan menguasai. Kumpulan yang menguasai dan kumpulan yang tidak menguasai yang merupakan kumpulan perbandingan yang diperlukan dalam prosedur analisis item boleh dibentukkan atau diperoleh dengan cara yang berlainan.Mengesan bakat seseorang menguasai sesuatu bahasa asing .Menentukan setakat mana pelajar telah menguasai kemahiran. Ini telah mengakibatkan dua prosedur bagi menganggarkan indeks diskrisminasi item rujukan kriteria.Untuk menelah potensi seseorang pelajar dalam pelajaran. bahan.Boleh diajar pada akhir kursus setelah tamatnya sesuatu unit pembelajaran PERBEZAAN ANTARA UJIAN KEMAJUAN DENGAN UJIAN KEFASIHAN . PERBEZAAN ANTARA UJIAN PENCAPAIAN DENGAN UJIAN BAKAT . . atau isi pelajaran yang telah diajar.mengandungi pelbagai unsur bahasa. Maka indeks diskriminasi bagi item rujukan kriteria boleh dianggap sebagai satu petanda yang menunjukkan sejauh mana ‘kumpulan yang telah menguasai konsep’ dapat menjawab item dengan betul dan ‘kumpulan yang tidak menguasai konsep’ tidak dapat menjawab dengan betul.Selalunya melibatkan data-data bahasa yang ”artificial”.berkebolehan rendah’ yang kebanyakannya tidak dapat menjawab dengan betul. . UJIAN PENCAPAIAN .Menentukan setakat mana seseorang menguasai sesuatu bahasa .Menilai umum seseorang dalam bahasa yang dipelajari . .Soalan-soalan dikemukakan berdasarkan isi pelajaran yang telah diajar sahaja.

.. kadar kelajuan bacaan dengan bahan yang dibaca. UJIAN KEMAJUAN .Membolehkan guru mengetahui dengan jelas kemahuan setiap pelajar.Mengukur dan menilai pelajar menguasai bahan atau perkara yang diajar. . pemilihan ungkapan yang betul. posisi tubuh yang betul.Digunakan untuk menempatkan seseorang dalam kumpulan pembelajaran yang sesuai. kedudukan buku yang betul dan lain-lain lagi. mimik muka yang jelas.Adalah khusus bagi sesuatu darjah dan hanya dinilai oleh guru kelas sahaja. intonasi dan nada yang betul.Berasaskan objektif pengajaran . [1:57:55 PM] makhluk kunim: ujian kemajuan ujian rujukan norma [1:57:28 PM] makhluk kunim: ujian rujukan kriteria [1:57:41 PM] makhluk kunim: ujian pencapaian [1:57:49 PM] makhluk kunim: ujian bakat [1:57:55 PM] makhluk kunim: [1:58:07 PM] makhluk kunim: ujian kemajuan dan ujian kefasihan .Digunakan dalam bilik darjah .dinilai berdasarkan – sebutan yang betul. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful