Dari Anas bin Malik ra.katanya, Rasulullah SAW telahberkatakepadaku: Haianakku! Jikaengkaumamputidakmenyimpandendamkepada orang lainsejakdaripagisampaikepetangmu, hendaklahengkaukekalkankelakuanitu!

Kemudianbeliaumenyambung pula: Haianakku! Itulahperjalananku (sunnahku), danbarangsiapa yang menyukaisunnahku, makadiatelahmenyukaiku, danbarangsiapayang menyukaiku, diaakanberadadenganku di dalamsyurga! (RiwayatTarmidzi) Dari Ibnu Abbas ra.bahwaNabi SAW yang berkata: Barangsiapa yang berpegangdengansunnahku, ketikameratakerusakanpadaummatku, makabaginyapahalaseratus orang yang matisyahid . (RiwayatBaihaqi) DalamriwayatThabaranidari Abu Hurairahra.adasedikitperbedaan, yaitukatanya: Baginyapahala orang yang matisyahid. (At-TarghibWat-Tarhib 1: 44) Thabaranidan Abu Nu aimtelahmengeluarkansebuahHadismarfuk yang diriwayatkanoleh Abu Hurairahra.bahwaNabi SAW telahbersabda: Orang yang berpegangkepadasunnahkudalamzamankerusakanummatkuakanmendapatpahala orang yang matisyahid. Hakim pula meriwayatkandari Abu Hurairahra.jugabahwaNabi SAW telahberkata: Orang yang berpegangkepadasunnahkudalammasaperselisihandiantaraummatkuadalahseperti orang yang menggenggambaraapi. (KanzulUmmal 1: 47) Dan Muslim pula meriwayatkandariAnasra.dariRasulullah SAW katanya: Orang yang tidaksukakepadasunnahku, bukanlahdiadarigolonganku! Demikian pula yang dikeluarkanolehIbnuAsakirdariIbnu Umar ra.cumaadatambahan di permulaannyaberbunyi: Barangsiapa yang berpegangkepadasunnahku, makadiadarigolonganku. KemudianDaraquthni pula mengeluarkansebuahHadisdariSitiAisyahr.a.dariNabi SAW katanya: Sesiapa yang berpegangkepadasunnahkuakanmemasukisyurga! Dan dikeluarkanoleh As-SajzidariAnasra.dariNabi SAW katanya: Barangsiapa yang menghidupkansunnahku, makadiatelahmengasihiku, dansiapa yang mengasihikudiaakanmemasukisyurgabersama-samaaku!