NAMA: THAM MUN YIN, TAM YOU MING, KOK YU CHUAN, YEOH KANG SEAN KUMPULAN: 2PC1 LARI

PECUT 1. PengenalanLariPecut Laripecutialahlarianterpantasdalamsukanolahraga.Larianpantasinibergantung pula kepadabeberapafaktorsepertijarak, kelajuanangin, permukaanbalapan, jeniskejohanandantarafpelari yang mengambilbahagiandanmungkinjugainsentif yang ditawarkan.Latihan yang teraturdanberjadualakanmembolehkanseseorangmenjadipelari yang baikmenerusipotensi yang sediaadadalamdiriseseorang. Ada duafaktor yang bolehdikuasaiolehpelaripelaripecutiaitufaktorkelajuandanjaraklangkahsemasaberlari.Untukmenguasaikelajuan kaki, pelariharuslahmempunyaikordinasi, kelenturan yang tinggidankeupayaanmerehatkandiriataubadansemasaberlari.Bagifaktorjaraklangkah pula ianyabergantungkepadapanjang kaki, kekuatandanmobilitisemasabergerak.Pelaribiasanyamempunyaijaraklangkah 1.5 meter hingga 2 meter.Jaraklangkahbolehditingkatkandenganlatihan yang menekankankepadalatihanpergelangan kaki, lututdansendipinggang. 2. SejarahLariPecut Laripecutmerupakansalahsatuacaraterawaldalampertandinganolahraga yang pernahdicatatkan.Padazamanmoden, antararujukanterawalialahpertandingan di kalanganpekerjaserta orang suruhanbangsawan. Padaabad ke-19 laripecutmenjadisemakin popular.Acarastadeadalahantaraacara yang mula-muladipertandingkandanmelibatkanjarak 192 meter.Jarakinijugamerupakanpanjang stadium yang digunakan.Berikutaniniacaraulangalik yang dinamakandialosberjarak 384 (192 meter x 2 )diadakan. Padazamanolimpikkuno, larianbermuladenganblokpermulaan yang dibinamelintangkeluasan stadium berkenaan. Blok permulaandiperbuatdaripadaketulanbatumarmar.Blok permulaandisediakandenganlubangsaiztapak kaki.Semuaatletmenggunakanblok yang tetapwalaupunsaiz kaki merekaberbeza. Pagarpermulaan yang dinamakanhusplexdigunakanuntukmemulakanperlumbaan.Perkembanganlaripecutpadaabad 19 terbataskeranatiadaundang-undangdanperaturan-peraturan, prosedurpermulaandanpenjagaanmasa yang tepat.Perlbagaicarapermulaandigunakan, sehinggamenjadimasalahmengenaicaramana yang patutdigunakan. Walaubagaimanapunpersetujuandibuatuntukmejadikancarapermulaanberdirisebagaicaraper mulaan yang paling baikdanditerimaolehsemuapihak. Padatahun 1880an ramajurulatihmembuatpercubaancaramemulakansesuatularian. Antarapermulaanawalialah ³pencil start´, di manaparaatletberlari 20 meter pertamadenganmemegangpensil. Permulaandimulakandenganpersetujuandantembakan.Kemudianwujudlahgayadekampadatah un 1884. Di Australia gayainidikenalisebagai kangaroo start. Sebelumtahun 1921

kebanyakkanpertandinganhanyauntuklelakisahaja. . pertandinganpertamauntukwanitatelahdiperkenalkanpadatahun 1921 di Monte Carlo.