PENILAIAN TAHAP KEPUASAN PENGUNJUNG TERHADAP PERANCANGAN LANDSKAP DARI SEGI KESELAMATAN DI PUSAT PELANCONGAN KAJIAN KES : BANDAR

LUMUT (BANDAR PELANCONGAN DAN MARITIM)

ISI KANDUNGAN BAB 2 LITERATURE RIVIEW 1.1 DEFINISI PELANCONGAN 1.2 DEFINISI PERANCANGAN LANDSKAP 1.3 DEFINISI KESELAMATAN 1.4 KAWASAN PELANCONGAN YANG MENERAPKAN ELEMEN KESELAMATAN DALAM PERANCANGAN LANDSKAP

Pelancongan dalam bahasa Latin iaitu µtornare¶ dan Greek iaitu µtornos¶ membawa maksud pergerakan dalam satu bulatan. . dan ekopelancongan. pelancongan rehat dan rawat. perniagaan dan sebagainya. Menurut Menteri Pelancongan Malaysia. industry pelancongan melibatkan perkhidmatan dan banyak melibatkan hubungan manusia dan kenalan. perlancongan perniagaan. Para pelancong mendapat pengalaman melancong sepanjang hayat mereka. Pengalaman yang mereka alami dan lalui ketika melancong sama ada pahit atau manis. Bagi World Tourism Organistaion (WTO) pula.1 DEFINISI PELANCONGAN Pelancongan mempunyai pelbagai maksud mengikut perspektif dan pandangan pihakpihak yang terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak langsung dengan industri pelancongan. Adalah tidak penting sama ada perusahaan-perusahaan ini menyediakan perkhidmatan yang eksklusif banyak atau sedikit sahaja bagi pelancong´.1. menyatakan definisi pelancongan oleh Krippendorf iaitu ³semua bentuk perniagaan yang menyediakan barangan dan berbagai-bagai jenis perkhidmatan yang memenuhi keperluan pelancong dan dengan demikian mengadakan hubungan dengan pelancong-pelancong dalam urusan mereka sehari-hari. Yoeti dalam buku beliau Pemasaran Pelancongan (1988). akan kekal dalam ingatan mereka selama-lamanya. Oka A. pelancongan sukan. pelancongan didefinisikan sebagai aktiviti pengembaraan seseorang individu ke suatu tempat keluar daripada persekitaran asalnya dan menetap di situ tidak lebih daripada setahun bagi tujuan rehat. Datuk Seri Tenkgu Adnan Tengku Mansor. pelancongan pendidikan. Terdapat pelbagai bentuk dan pilihan pelancongan kepada pengunjung di antaranya adalah pakej pelancongan kesihatan.

1. . c) Pendekatan terhadap penerapan elemen-elemen landskap yang mengambil kira aspek keselamatan perlu disesuaikan mengikut fungsi dan peranan sesuatu Bandar kerana setiap Bandar mempunyai kepentingan dan cirri-ciri yang berbeza antara satu sama lain.2 DEFINISI PERANCANGAN LANDSKAP Berikut adalah beberapa kenyataan masalah yang dikenalpasti berhubung kait dengan tahap kepuasan pengunjung terhadap perancangan landskap dari segi keselamatan di pusat pelancongan : a) Penilaian terhadap penerapan elemen-elemen lanskap di dalam mengambil kira aspekaspek keselamatan tidak mengambil kira kepuasan pengunjung dalam menentukan keberkesanan konsep itu secara menyeluruh terutamanya bagi pelancong-pelancong. d) Pemantauan ke atas setiap kriteria di dalam penyediaan landskap perlu dilakukan dengan lebih sistematik kerana sesetengah criteria memerlukan penyelenggaraan bagi memastikan ia terus berfungsi bagi tujuan menjamin keselamatan yang berterusan dan berupaya mengelak dari berlakunya perkara yang tidak diingini menimpa pengunjung. b) Penyediaan elemen-elemen lanskap yang menepati kriteria keselamatan masih sukar dilaksanakan secara menyeluruh terutamanya bagi kawasan yang menjadi tumpuan masyarakat terutamanya di kawasan pelancongan kerana aspek estetika untuk tarikan masyarakat lebih dititik beratkan berbanding aspek keselamatan.

3 DEFINISI KESELAMATAN Aspek keselamatan merupakan satu elemen yang penting bagi setiap perancangan yang dilakukan terutamanya bagi kawasan pelancongan. Keupayaan menyediakan aspek keselamatan yang tinggi dan berkesan akan memberikan lebih keyakinan kepada masyarakat ataupun pengguna untuk menjalankan rutin seharian dan seterusnya menggalakkan kepercayaan dari masyarakat luar terutamanya pelancong. .1.

a) Mengenalpasti setiap kriteria-kriteria elemen lanskap yang mengambil kira aspek keselamatan secara lebih terperinci dan menyeluruh supaya penilaian ke atas setiap kriteria tersebut dapat dijalankan bagi mengukur tahap penyediaan yang telah sedia wujud di dalam kawasan pelancongan.4 SKOP KAJIAN Skop kajian ini turut diperjelaskan kepada beberapa perkara penting yang membantu dalam mencapai tujuan dan objektif kajian ini. . c) Menyediakan metodologi kajian yang bersesuaian dengan kajian ini supaya tujuan dan objektif utama kajian ini akan dapat dicapai dan akan menghasilkan sebuah keputusan yang baik serta meyakinkan. b) Mengkaji secara tioritis tentang setiap aspek yang berkaitan elemen lanskap dan konsep keselamatan secara umu mahupun secara khusu supaya pemahaman yang lebih mendalam dapat dijana dalam menjalankan kajian ini. e) Mencadangkan usul dan strategic terbaik untuk perkembangan perancangan bagi keseluruhan kawasan kajian dari setiap aspek supaya usul dan strategi tersebut dapat diterapkan di kawasan pembangunan yang lain.1. d) Mengenalpasti setiap halangan dan masalah yang wujud yang mondorong kepada kelemahan perancangan seterusnya mewujudkan sebuah pusat pelancongan yang efisien.

1. Maklumat-maklumat yang diperlukan untuk melengkapkan peringkat ini diperolehi daripada bahan-bahan bacaan yang berkatian seperti laporan-laporan. b) Data Sekunder Data sekundar merupakan data yang telah sedia ada untuk dijadikan sebagai rujukan di antaranya adalah seperti piawai perancangan di dalam pusat pelancongan dari Majlis terlibat serta bahan rujukan yang berkaitan. Selain itu.5. Antara peringkat-peringkat tersebut adalah seperti berikut: 1. Ini bertujuan supaya kajian yang dijalankan tidak lari dan terpesong dari tujuan utama kajian. majalah dan buku-buku berkaitan. 1.5.1. Dengan adanya methodologi kajian.2 Peringkat 2 : Kajian Teoritikal Kajian teoritikal ini adalah menumpukan kepada pemahaman tentang kajian yang dijalankan. Ini bertujuan supaya kajian yang dijalankan tidak lari dan terpesong dari tujuan utama kajian. pengkaji memerlukan data primer sebagai alat atau indicator yang membantu dalam memantapkan kajian dan bagi mengukuhkan lagi kenyataaan masalah yang dibuat.3 Peringkat 3 : Kajian Lapangan Peringkat ini merupakan peringkat pengumpulan data yang melibatkan dua jenis sumber data yang boleh diperolehi iaitu data primer dan data sekunder : a) Data Primer Bagi mencapai kesahihan data nda menjayakan kajian yang dijalankan. .1 Peringkat 1 : Kajian Awalan Peringkat pertama ini adalah kajian awalan yang merupakan peringkat dalam pembentukan tujuan. objektif dan juga skop kajian. sesuatu kajian yang dilakukan akan berjalan lancar dan mengikut susunan yang telah ditetapkan. Kajian tapak akan dilakukan untuk melihat scenario pembangunan yang dijalankan di kawasan kajian.5. pada peringkat ini pengkaji akan melihat dan membuat gambaran awalan masalah yang telah dikenalpasti di kawasan kajian.5 PENDEKATAN KAJIAN Methodologi kajian merupakan perkara penting dalam menjalankan kajian ini.

1.5. Selain itu juga cadangan yang dibuat juga seharusnya merujuk kepada teori-teori yang bersesuaian supaya cadangan yang dibuat tidak terpesong. .6 RUMUSAN Dengan adanya kajian ini diharapkan agar beberapan tindakan dan alternatif dapat dirangkakan dan dilaksanakan supaya penerapan elemen-elemen lanskap yang mengambil kira aspek keselamatan dapat dipertingkatkan di Bandar Lumut. Ini merupakan satu langkah yang penting untuk mengetahui isu dan masalah yang berlaku dalam kawasan kajian. Cadangan yang dibentuk ini adalah berdasarkan kepada tujuan asal kajian. Aspek keselamatan merupakan aspek yang sangat penting terutamanya di kawasan yang menjadi pusat tumpuan umum seperti kawasan pelancongan. Hasil daripada kajian ini diharap akan dapat memperkukuhkan lagi fungsi kawasan kajian sebagai pusat pelancongan terhadap keperluan dan tuntutan umum kerana pendekatan yang digunakan di dalam kajian ini lebih berbentuk telus dan mengambil kita pandangan atau persepsi umum. Analisis data ini perlu dilakukan dengan sempurna dan teliti bagi membuktikan kesahihan kenyataan masalah yang dibuat. Segala data dan maklumat data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan akan diproses dan dianalisis. Pembentukan masalah mestilah mengambil kira masalah yang timbul di kawasan kajian supaya cadangan yang dibentuk tidak tersasar dari objektif asal kajian ini dijalaknakn.5. penganalisaan data ini boleh digunakan dalam teknik-teknik yang tertentu mengikut jenis kesesuaian kaedah kajian yang dipilih.1. 1. Secara amnya.5 Peringkat 5 : Pembentukan Cadangan Peringkat yang akhir adalah peringkat mengemukakan cadangan dan juga strategi atau jalan penyelesaian.4 Peringkat 4 : Analisis Data dan Maklumat DI peringkat ini adalah kaedah bagi pemprosesan data.

1 Carta Alir Pembentukan Kajian KAJIAN AWALAN Peringkat 1 KAJIAN TEORITIKAL/ILMIAH Peringkat 2 KAJIAN LAPANGAN DATA PRIMER I. Kaedah Soal Selidik I. III. IV. DATA SEKUNDER Gunatanah Semasa Lanskap Sedia Ada Elemen Keselamatan Risalah.Rajah 1. Kaedah Pengamatan II. Laporan & Jurnal Berkaitan Peringkat 3 ANALISIS DAN PENEMUAN Peringkat 4 PEMBENTUKAN CADANGAN Peringkat 5 . II.