PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM Pendekatan yang ditubuhkan mempunyai asas yang kukuh dalam falsafah dan juga

teorinya dan dengan itu percubaan untuk mengaplikasikannya dalam bilik darjah adalah tinggi kemungkinannya untuk berjaya : RAJAH MENUNJUKKAN KEDUDUKAN PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM

PENDEKATAN PENDIDIKAN ISLAM

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM 1. Amalan 2. hayatan 3. sistem hidup 4. pegangan 5. teras falsafah negara PEMBENTUKAN KEBIASAAN

TEORI PEMBELAJARAN

KEAKALAN 1. Persepsi dikawal 2. kaitan dengan alam sekeliling 3. kefahaman 4. Gabungjalin

1. Membentuk tabiat 2. Pengulangan 3. Pengukuhan 4. Ganjaran/ denda

ia harus dihayati • Agama islam ialah satu sistem kehidupan • Agama islam ialah satu pegangan dan bukan satu keperluan semata-mata • Falsafah islam haruslah berteraskan falsafah Negara b) PRINSIP-PRINSIP ASAS PENGAJARAN AGAMA ISLAM BERDASARKAN TEORI PEMBELAJARAN PEMBENTUKAN KEBIASAAN • • • • Pengajaran agama islam pada peringkat awal ialah satu proses pembentuakan kebiasaan Untuk suatu perlakuan menjadi kebiasaan . bahkan boleh mengurangkan sambutan c) PRINSIP-PRINSIP ASAS PENGAJARAN AGAMA ISLAM BERDASARKAN PEMBELAJARAN KEAKALAN • • Persepsi pelajar haruslah diarahkan kepada ajaran islam mengikut Al-Quran dan Hadis dan tidak dibiarkan mengikut persekitarannya tanpa kawalan Pembelajaran haruslah dikaitkan dengan alam sekeliling pelajaran dan sebab – musabab keperluan sesuatu hukum atau peraturan . maka haruslah ada pengukuhan Pengukuhan boleh diperoleh melalui berbagai cara . Antaranya ialah ganjaran dan pengulangan yang serta-merta.Sebagai rumusan dihuraikan kembali ketiga-tiga aspek tanggapan tersebut sebelum diperincikan dan digabungjalin menjadi pendekatan pengajaran pendidikan islam yang dikenali sebagai Hayati Amali.tetapi tidaklah merupakan sesuatu yang mengubah tingkah laku . a) TANGGAPAN ASAS FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM • Agama islam harus dipraktik sebagai satu amalan • Selepas diamali . Deraan walaupun pada tempat-tempatnya berfaedah .

Kaedah ini dinamakan kaedah Hayati Amali. Untuk mewujudkan amalan . 5. Sehubungan dengan prinsip 6 . kematangan pelajar dan juga keupayaan guru.• • Penghafalan adalah wajib . Kefahaman akan memungkinkan pembelajaran yang kekal dan tetap Setiap pelajran haruslah ada hubungan aspek pelajran lain untuk menggalakkan pengingatan dan kefahaman konsep agama islam sebagai uatu kesatuan Berdasarkan pendekatan yand ditentukan itu . konkrit dan dekat kepada pelajar untuk membuktikan bahawa Islam itu satu pegangan hidup . 3. 4. Di samping itu juga . maka bolehlah diwujudkan satu kaedah untuk mengajar pendidikan islam . Prinsip-prinsip asas kaedah ini adalah seperti berikut : PRINSIP-PRINSIP KAEDAH HAYATI AMALI 1. 8. 7. maka wajarlah setiap pelajaran itu diikuti dengan contoh – contoh hidup . Tidak boleh dipelajari sesuatu aspek agama islam tanpa rujukan kepada aspek lain . satu budaya dan tidak hanya kepercayaan semata-mata. Di sini perlukan menggabungjalinkan bahan dan isi pelajaran. Tiap-tiap aspek pelajaran agama islam dilihat sebagi sebahagian daripada kesatuan yang menyeluruh (gestalt) kehidupan islam. . Bagaimanapun setiap pelajaran haruslah menuju kearah penghayatan menyeluruh. Untuk membolehkan proses penghayatan . maka perlulah pelajar menghafal aspek-aspek ibadat agama islam melalui proses mengulang dan latih tubi . Dalam tiap-tiap pelajaran perlulah kesedaran secara tidak langsung kepada pelajar akan konsep falsafah Islam sebagai satu dasar dan teras falsafah Negara. bergantung kepada jenis bahan . 6. berlanjutan daripada perkara 1 dan 2 di atas maka sewajarnya bahan-bahan yang dikemukakan kepada pelajar melalui pendekatan induktif dan juga pendekatan deduktif . Proses ini haruslah dikuasai melalui prinsipprinsip seperti dalam teori pembentukan kebiasaan.mereka juga boleh menghayati sesuatu amalan. Tidak mungkin mewujudkan penghayatan terhadap agama islam dalam satu mata pelajaran .wajarlah digabungjalinkan kedua-dua pendekatan pembentukan kebiasaan dengan pendekatan pembentuakan kebiasaan dengan pendekatan keakalan untuk matlamat akhirnya selain daripada boleh mengamalkan . 2. maka perlulah pelajra memahami aspek-apek ibadat agama islam melalui prinsip-prinsip seperti yang terdapat dalam teori pembentukan keakalan. tetapi tidaklah boleh digunakan sebagai gantian kefahaman.

Dalam semua hal . Pengenalan bahan adalah bersifat susun lapis daripada pengenalan ke arah kefahaman . tiap-tiap satu aspek pelajaran seharusnya diperkenalkan untuk difahami sebagai satu keperluan hidup islam . amalan dan akhirnya penghayatan. Bagaimanapun aktiviti pembelajaran seperti ini . aplikasi teori pembelajaran kebiasaan dan keakalan adalah bersifat sebagai suatu yang bertimbal balik tanpa membezakan kelebihan antara satu sama lain. tetapi guru juga haruslah cuba menggalakkan pembelajaran persendirian oleh pelajar melalui teknik perjumpaan . Untuk memastiakan agar amalan menjadi satu kebiasaan . penyelidikan .diikuti dengan aktiviti membentuk kebiasaan dan diakhiri dengan matlamat kearah penghayatan. walaupun guru memainkan peranan utama sebagai penyampai ilmu . dan haruslah dikawal oleh guru agar tidak terpesong. Pada amnya . perpustakaan dan sebagainya. maka teknik deduktif bolehlah digunakan . maka perlaksanaannya dalam bilik darjah akan merangkumi perkara-perkara berikut : a) teknik b) Bahan c) Penilaian . maka kaedah hayati amali bercirikan seperti berikut: 1. 4. maka perlulah digunakan latih tubi dan pengulangan agar pelajar dapat menghafal bahan yang diajar . yang penting untuk melahirkan manusia yang mampu berfikir . Bahan pelajaran pendidikan islam haruslah dipersembahkan sebagi satu kesatuan dengan maksud bahawa tiap-tiap pelajar adalah sebahagian daripada keseluruhan yang besar. Kedua-duanya mempunyai tempat yang khusus dan tertentu dalam bilik darjah . Dalam kebanyakan hal . Secara amnya. Berdasarkan prinsip dan ciri-ciri kaedah hayati amali ini . 6. 2. 5. Ia juga dapa menolong dan mengukuhkan kefahaman. kaedah hayati amali bersifatkan induktif dalam teknik penyampaian pelajaran terutamanya untuk pelajaran yang memerlukan kefahaman . 3.ciri-ciri kaedah hayati amali Berdasarkan tanggapan asas falsafah pendidikan islam dan prinsip-prinsip teori pembelajaran dan pembentukan kebiasaan dan keakalan . Dengan itiu konsep gabungjalin isi adalah penting bagi penyedaran pelajar terhadap konsep islam yang menyeluruh. terutamanya sekali untuk pelajaran yang berhubung dengan hukum dan peraturan ibadat dan ayat Al-Quran. tetapi untuk tujuan membentuk kebiasaan (amalan) .

Mudah 2. Papan Hitam 3. Sintesis Prinsip 1. kejumpaan terpimpin BAHAN PENILAIAN 1. Cerita 6. Gabungjalin a) isi b) teknik 2. Murah 4. Majalah 6.Rajah Perlaksanaan Kaedah Hayati Amali Di Bilik Darjah KAEDAH HAYATI AMALI TEKNIK 1. Teks 2. Analisis 3. Mengecam fakta 2. Latihtubi /hafalan 3. Deduktif 4. Carta 4. Surat khabar 5. Induktif 5. Gambar a) Kaku b) Bergerak c) Tayangan . Menarik Jenis 1. Praktik 3.

pegangan 5. kejumpaan terpimpin PENILAIAN 1. Membentuk tabiat 2. Pengukuhan 4. Teks 2. Deduktif 4. Gabungjalin KAEDAH HAYATI AMALI TEKNIK 1. teras falsafah negara TEORI PEMBELAJARAN PEMBENTUKAN KEBIASAAN 1. kefahaman 4. Mengecam fakta 2. Persepsi dikawal 2. Prinsip Mudah Praktik Murah Menarik Jenis 1. kaitan dengan alam sekeliling 3. hayatan 3. Gabungjalin a) isi b) teknik 2. Ganjaran/ denda KEAKALAN 1. Gambar a) Kaku b) Bergerak c)Tayangan .Sebagai rumusan yang ditunjukkan dalam rajah ini jelas menerangkan kedudukan kaedah pengajaran pendidikan islam seperti berikut : PENDEKATAN PENDIDIKAN ISLAM FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM 1. Surat khabar 5. Amalan 2. 8. Analisis 3. Cerita 6. Induktif 5. Papan Hitam 3. Latihtubi /hafalan 3. 6. Carta 4. Majalah 6. Pengulangan 3. 7. sistem hidup 4. Sintesis BAHAN 5.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas setiap rancangan pelajaran yang dibina sebagaimana contoh yang menekankan aspek-aspek berikut : . Guru haruslah menggunakan bahan-bahan di sekelilingnya. majalah dan sebagainya. Guru juga tidak mampu menyediakan peralatan yang kompleks kerana selain daripada kekurangan masa dan juga tenaga juga mungkin sekolah sendiri tidak mampu ataupun lengkap dengan OHP . ataupun di luar darjah . pencapaian . Adalah disarankan bahawa buku teks harus digunakan untuk sesuatu yang lebih baik.suratkhabar . Guru tidak harus melupakan aspek yang penting bagi pelajar iaitu keperluan lulus peperiksaan dengan cemerlang. perakam video dan sebagainya. Adalah tidak wajar bagi kita membina sesuatu jika ia tidak dapat dipraktikkan dalam bilik darjah oleh guru. yang mudah diperoleh ataupun disediakan dengan carta-carta yang mudah . televisyen . Hanya teknik penggunaannya saja yang harus diawasi. Guru kadang-kadang terpaksa berlawan dengan kebisingan di bilik sebelah .MEMBINA PELAJARAN BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP KAEDAH HAYATI AMALI Sebelum kita membincangkan cara kita boleh merancang dan membina pelajaran untuk pengajaran agama islam berdasarkan prinsip-prinsip kaedah hayati amali .factor-faktor berikut haruslah diambil kira. Ini ialah untuk memastikan agar sebarang rancangan pelajaran yang kita binakan itu akan dapat dipraktikkan.antara lain .minat dan juga motivasi dalam sebuah tingkatan yang termuat sehingga lebih daripada 40 orang pelajar. f) Keperluan pelajar untuk lulus peperiksaan dengan pencapaian yang cemerlang Dalam semua hal kita harus sedar bahawa seseorang guru harus mengajar lebih daripada 20 waktu seminggu dan mungkin di berbagai-bagai tingkatan pula. Dalam pembinaan rancangan pelajaran . c) Keupayaan guru dari segi pengajaran dan tugas luar bilik darjah d) Penggunaan alatan yang Praktik . a) Saiz darajah yang besar b) Perbezaan keupayaan murid.eloklah kita lihat latar belakang guru serta bilik darjah agama islam di sekolah . Jadi . Murid yang dihadapi rata-rata adalah berbeza keupayaan . mudah diperolehi dan senang disediakan e) Penggunaan bahan yang sedia ada sepenuhnya. gur haruslah mencari jalan agar tugasnya tidalah menjadi begitu berat tetapi berkesan.

Guru haruslah mengetahuinya sebelum is melangkah masuk ke bilik darjah dengan secara khusus akan apa yang ingin dicapainya selama 40 minit.maka aktiviti selanjutnya akan menjadi seperti kapal tanpa nakhodanya. Ia mungkin hanya merupakan menyampaikan satu kalimat“ Hari ini kita akan belajar berkenaan dengan .OBJEKTIF PELAJARAN Aspek ini penting kerana tanpa mengetahui dengan khusus mengapa guru mengajar sesutu pelajaran... Tidaklah kita pergi ke kedai tanpa objektif membeli belah tanpa mengetahui apa yang hendak dibeli(adanya senarai) dan apa yang hendak dibelah (adanya wang) . maka pengajaran guru bolehlah menuju ke arah pencapaina matlamat tersebut secara keseluruhan .“ataupun jalinan cerita /penerangan berhubung dengan sesuatu yang akan menimbulkan minat pelajar untuk tujuan mengetahui lagi tentang pelajaran yang akan dipelajari pada hari tersebut. Dengan mengetahui apa yang ingin dicapai dari pelajaran .guru harus sentiasa sedar akan apa yang ingin dicapainya dari pelajaran yang diajar dan apa pelajar harus perolehi daripada pengajaranya..objektif pengajaranya haruslah boleh dinilai secara praktik dan mungkin dicapai dalam satu waktu pelajaran.. Gambar rajah. Begitulah juga dengan objektif pengajaran.. SET INDUKSI Tujuan set induksi ialah untuk menyediakan pelajar dengan latar belakang pelajaran dan juga untuk menarik minat mereka terhadap apa yang mereka akan pelajari pada hari tersebut. Bagaimanakah hendak menguji penghayatan ? setiap pengajaran haruslah berobjektifkan yang khusus .“supaya murid dapat mempelajari pelajaran..Kadangkala set induksi adalah panjang tetapi berfaedah untuk latarbelakang pelajaran.“ia harus diperincikan secara khusus kepada“ apakah yang hendak difahami“ dan pada peringkat kefahaman apakah yang ingin dicapai? juga tidak mungkin dicapai objektif“ menghayati“ dengan mudah.. cerita daripada suratkhabar dan rakaman radio /televisyen adalah sumber-sumber Jenis penilaian (ujian) yang akan dikenakan Teknik penyampaian Jenis bahan yang hendak digunakan .adalah tidak wajar memberi pelajaran dengan objektif mpamanya. Objektif inilah yang akan menentukan : a) b) (termasuklah ) c) untuk menguji kefahaman murid.

potongan akhbar . Selain daripada bahan-bahan yang berhubungan dengan Agama Islam secara terus .... projector (filem dan slaid) dan lain-lain alat teknologi adalah digalakkan tetapi patutlah disesuaikan dengan kedudukan kewangan . BAHAN BANTU MENGAJAR Alatan yang akan digunakan untuk membantu proses pengajaran adalah terpilih berdasarkan prinsip : a) Mudah diperoleh b) Senang disediakan c) Murah harganya d) Keberkesanannya untuk menolong kefahaman e) Boleh menarik perhatian murid Dengan itu disyorkan agar : a) Papan hitam digunakan sepenuhnya dengan teknik –teknik penggunaan yang terancang. c) Buku teks digunakan sebagai bahan pembelajaran asas dan pengukuhan dengan teknik-teknik penggunaan yang terancang dan khusus.adalah disyorkan agar bahan-bahan jenis lain seperti bahan-bahan sains ..sains social . Adalah lebih berkesan jika guru menarik perhatian murid terhadap pelajaran yang akan dipelajarainya pada hari itu dengan memulakan . Guru yang kreatif akan lebih berptensi untuk mewujudkan set induksi yang baik.. kemudahan dan aspek praktik altalat tersebut.“ Daripada hanya mengatakan“ pelajaran hari ini bertajuk .“ Murid akan lebih tertarik untuk mengetahui akan apa yang hendak dipelajari dengan kenyataan pertama daripada kenyataan kedua kerana guru menimbulkan suasana“ingin tahu“ dengan kenyataan tersebut.Buka buku muka surat .yang mudah diperolehi dan berkesan untuk dijadikan bahan set induksi.“hari ini kita akan belajar berkenaan dengan suatu aspek hukum islam yang ada hubungan dengan apa yang akan terjadi jika awak melangggar perintahnya. b) Penggunaan manila kad yang murah dan mudah didapati untuk penulisan carta dan fakta-fakta yang kerap digunakan berulang kali.. d) Penggunaan OHP .

Justeru. konsep gabungjalin dan teknik juga amat penting.majalah . Begitu juga dengan pendekatan bilik darjah induktif dan deduktif..umpamanya pelajaran Hadis dengan pelajaran yang telah dipelajarinya dalam pelajaran Fekah yang lalu. Dalam hal ini pengajaran bukanlah proses satu hala di mana guru sahaja yang“aktif“ dan bercakap hampir seluruh pelajaran dan murid hanya“pasif“ mendengar dengan hanya menyahut soalan-soalan guru secara beramai-ramai. Dalam menggabungjalin teknik . Selain itu.jika dia mengetahui bahawa pendekatan pembentukan kebiasaan adalah lebih berkesan untuk pengajaran hafalan sesuatu surah umpamanya. kesinambungan dan kelicinan . adalah tidak wajar bagi guru hanya menumpukan pengajarannya hanya dengan menggunakan pendekatan yang berasaskan teori pembelajaran keakalan. Murid akan tertarik dengan pelajaran di mana gurunya menggunakan bahan-bahan yang di luar kebiasaan bahan pembelajaran Agama Islam. Hal ini kerana setiap aspek pelajaran Pendidikan Islam itu harus dilihat sebagai sebahagian daripada kesatuan seperti hubungkait .serta jenis dan keperluan bahan isi pelajaran. Dalam sesuatu pelajaran . LANGKAH PENGAJARAN Dalam merancang pelajaran . Guru haruslah dapat mengubah-ubah pendekatannya berdasarkan jenis dan kebolehan murid . Konsep gabungjalin isi digalakkan. AKTIVITI PELAJAR Dalam semua aspek pelajaran . guru sedar akan proses : Guru mengajar  murid belajar Proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku adalah bersifat dua hala di mana guru dan murid yang sentiasa berinteraksi. ia secara tidak langsung membantu pelajar untuk memahami apa yang dia pelajari dengan lebih mendalam lagi tambahan pula apabila bahan-bahan semasa dan tempatan serta dekat dengan kehidupan pelajar digunakan. secara tidak langsung akan dapat mengukuhkan lagi kefahamannya tentang Hadith dan pelajaran Fekah tersebut. guru hanya berfungsi sebagai pemimpin dan pengggerak pembelajaran dan penglibatan murid yang aktif .. Hal ini kerana.siaran televisyen dan radio digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.pelajar akan dapat melihat bahawa Agama Islam itu adalah suatu agama kehidupan seharian dan tiap-tiap ilmu lain(seperti sains dan sebagainya) adalah ilmu Islam.satu langkah yang berikutnya adalah diambil kira. Juga pada hakikatnya .

ataupun kerja lanjutan di rumah yang harus berbentuk aktiviti pengukuhan pelajaran yang telah diajar oleh guru. Malahan. Tetapi amat berfaedah sekali jika pelajar dapat mengetahui potensinya bermingguminggu selepas usahanya kerana dalam masa tersebut ia mungkin telah melakukan. Kerja-kerja kumpulan kecil.di dalam kelas. Aktiviti ini boleh berbentuk kerja bertulis . kerana selain daripada mempelajari asas-asas kehidupan berkerjasama dan bermasyarakat. Adalah tidak wajar bagi guru untuk mengajar selama 40 minit dan diakhir pelajaran . Semua jenis penilaian ini harus disemak atau ditanda secepat mungkin untuk tujuan ganjaran dan pengukuhan pelajaran. Ini kerana yang belajar ialah pelajar.guru harus memastikan agar setiap murid terlibat dalam aktiviti tersebut. Untuk tujuan penilaian di akhir pelajaran . Sebagai panduan am. Dan juga mengukuhkan pembelajaran pelajar. guru bolehlah disifatkan seolah-olah“pasif“ dan pelajarlah yang aktif. Jadi merekalah yang seharusnya aktif dan sentiasa bekerja (berfikir) di dalam kelas. Dalam merancang aktiviti murid . murid langsung tidak mempelajari sesuatu pun daripada usahanya. Penilaian adalah bertujuan untuk mengetahui pelajar itu belajar ataupun tidak .bolehlah dilaksanakan sebagai penutup pelajaran.boleh dilakukan semasa pelajaran dijalankan (dengan menggunakan teknik menyoal yang berkesan ) ataupun di akhir setiap pelajaran. .penilaian pelajaran sebagai penutup yang menolong guru mengetahui keberkesanan pelajarannya.dalam sesuatu pelajaran . Semua hasil penilaian harus mendapat reaksi yang segera daripada guru untuk memastikan keberkesanannya. KESIMPULAN Dalam setiap pelajaran guru haruslah sedar akan keperluan untuk mengetahui samada murid belajar apa yang diajarinya ataupun tidak.murid haruslah lebih banyak bertugas dan berfungsi daripada guru. kadangkala lebih berkesan daripada kerja individu . Oleh itu .soal jawab ringkas . Mungkin juga murid hanya diperlukan menyalin nota yang diberikan ataupun menyediakan nota dari pelajaran yang telah dipelajari.

KE ARAH KEBERKESANAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful