PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM Pendekatan yang ditubuhkan mempunyai asas yang kukuh dalam falsafah dan juga

teorinya dan dengan itu percubaan untuk mengaplikasikannya dalam bilik darjah adalah tinggi kemungkinannya untuk berjaya : RAJAH MENUNJUKKAN KEDUDUKAN PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM

PENDEKATAN PENDIDIKAN ISLAM

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM 1. Amalan 2. hayatan 3. sistem hidup 4. pegangan 5. teras falsafah negara PEMBENTUKAN KEBIASAAN

TEORI PEMBELAJARAN

KEAKALAN 1. Persepsi dikawal 2. kaitan dengan alam sekeliling 3. kefahaman 4. Gabungjalin

1. Membentuk tabiat 2. Pengulangan 3. Pengukuhan 4. Ganjaran/ denda

tetapi tidaklah merupakan sesuatu yang mengubah tingkah laku . maka haruslah ada pengukuhan Pengukuhan boleh diperoleh melalui berbagai cara . bahkan boleh mengurangkan sambutan c) PRINSIP-PRINSIP ASAS PENGAJARAN AGAMA ISLAM BERDASARKAN PEMBELAJARAN KEAKALAN • • Persepsi pelajar haruslah diarahkan kepada ajaran islam mengikut Al-Quran dan Hadis dan tidak dibiarkan mengikut persekitarannya tanpa kawalan Pembelajaran haruslah dikaitkan dengan alam sekeliling pelajaran dan sebab – musabab keperluan sesuatu hukum atau peraturan . a) TANGGAPAN ASAS FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM • Agama islam harus dipraktik sebagai satu amalan • Selepas diamali . Deraan walaupun pada tempat-tempatnya berfaedah . Antaranya ialah ganjaran dan pengulangan yang serta-merta. ia harus dihayati • Agama islam ialah satu sistem kehidupan • Agama islam ialah satu pegangan dan bukan satu keperluan semata-mata • Falsafah islam haruslah berteraskan falsafah Negara b) PRINSIP-PRINSIP ASAS PENGAJARAN AGAMA ISLAM BERDASARKAN TEORI PEMBELAJARAN PEMBENTUKAN KEBIASAAN • • • • Pengajaran agama islam pada peringkat awal ialah satu proses pembentuakan kebiasaan Untuk suatu perlakuan menjadi kebiasaan .Sebagai rumusan dihuraikan kembali ketiga-tiga aspek tanggapan tersebut sebelum diperincikan dan digabungjalin menjadi pendekatan pengajaran pendidikan islam yang dikenali sebagai Hayati Amali.

Di sini perlukan menggabungjalinkan bahan dan isi pelajaran. Proses ini haruslah dikuasai melalui prinsipprinsip seperti dalam teori pembentukan kebiasaan. maka perlulah pelajar menghafal aspek-aspek ibadat agama islam melalui proses mengulang dan latih tubi . Kefahaman akan memungkinkan pembelajaran yang kekal dan tetap Setiap pelajran haruslah ada hubungan aspek pelajran lain untuk menggalakkan pengingatan dan kefahaman konsep agama islam sebagai uatu kesatuan Berdasarkan pendekatan yand ditentukan itu . Tidak mungkin mewujudkan penghayatan terhadap agama islam dalam satu mata pelajaran . maka perlulah pelajra memahami aspek-apek ibadat agama islam melalui prinsip-prinsip seperti yang terdapat dalam teori pembentukan keakalan. .mereka juga boleh menghayati sesuatu amalan. Sehubungan dengan prinsip 6 . berlanjutan daripada perkara 1 dan 2 di atas maka sewajarnya bahan-bahan yang dikemukakan kepada pelajar melalui pendekatan induktif dan juga pendekatan deduktif . Tiap-tiap aspek pelajaran agama islam dilihat sebagi sebahagian daripada kesatuan yang menyeluruh (gestalt) kehidupan islam. 5. maka wajarlah setiap pelajaran itu diikuti dengan contoh – contoh hidup . Kaedah ini dinamakan kaedah Hayati Amali. konkrit dan dekat kepada pelajar untuk membuktikan bahawa Islam itu satu pegangan hidup . Dalam tiap-tiap pelajaran perlulah kesedaran secara tidak langsung kepada pelajar akan konsep falsafah Islam sebagai satu dasar dan teras falsafah Negara. 4. 6. 7. maka bolehlah diwujudkan satu kaedah untuk mengajar pendidikan islam .• • Penghafalan adalah wajib . Untuk mewujudkan amalan . kematangan pelajar dan juga keupayaan guru. 3. bergantung kepada jenis bahan . 8. Bagaimanapun setiap pelajaran haruslah menuju kearah penghayatan menyeluruh. tetapi tidaklah boleh digunakan sebagai gantian kefahaman. satu budaya dan tidak hanya kepercayaan semata-mata. Di samping itu juga . Untuk membolehkan proses penghayatan . 2. Tidak boleh dipelajari sesuatu aspek agama islam tanpa rujukan kepada aspek lain .wajarlah digabungjalinkan kedua-dua pendekatan pembentukan kebiasaan dengan pendekatan pembentuakan kebiasaan dengan pendekatan keakalan untuk matlamat akhirnya selain daripada boleh mengamalkan . Prinsip-prinsip asas kaedah ini adalah seperti berikut : PRINSIP-PRINSIP KAEDAH HAYATI AMALI 1.

tiap-tiap satu aspek pelajaran seharusnya diperkenalkan untuk difahami sebagai satu keperluan hidup islam . 2. Secara amnya. terutamanya sekali untuk pelajaran yang berhubung dengan hukum dan peraturan ibadat dan ayat Al-Quran. dan haruslah dikawal oleh guru agar tidak terpesong. maka teknik deduktif bolehlah digunakan . maka perlulah digunakan latih tubi dan pengulangan agar pelajar dapat menghafal bahan yang diajar . amalan dan akhirnya penghayatan.diikuti dengan aktiviti membentuk kebiasaan dan diakhiri dengan matlamat kearah penghayatan. aplikasi teori pembelajaran kebiasaan dan keakalan adalah bersifat sebagai suatu yang bertimbal balik tanpa membezakan kelebihan antara satu sama lain. 6. Pengenalan bahan adalah bersifat susun lapis daripada pengenalan ke arah kefahaman . kaedah hayati amali bersifatkan induktif dalam teknik penyampaian pelajaran terutamanya untuk pelajaran yang memerlukan kefahaman . penyelidikan . Bagaimanapun aktiviti pembelajaran seperti ini . tetapi untuk tujuan membentuk kebiasaan (amalan) . perpustakaan dan sebagainya. Kedua-duanya mempunyai tempat yang khusus dan tertentu dalam bilik darjah . Pada amnya . Untuk memastiakan agar amalan menjadi satu kebiasaan . 5. Bahan pelajaran pendidikan islam haruslah dipersembahkan sebagi satu kesatuan dengan maksud bahawa tiap-tiap pelajar adalah sebahagian daripada keseluruhan yang besar. walaupun guru memainkan peranan utama sebagai penyampai ilmu . maka perlaksanaannya dalam bilik darjah akan merangkumi perkara-perkara berikut : a) teknik b) Bahan c) Penilaian . yang penting untuk melahirkan manusia yang mampu berfikir . 3. maka kaedah hayati amali bercirikan seperti berikut: 1. Dalam semua hal . Dalam kebanyakan hal . 4. Ia juga dapa menolong dan mengukuhkan kefahaman. Dengan itiu konsep gabungjalin isi adalah penting bagi penyedaran pelajar terhadap konsep islam yang menyeluruh. Berdasarkan prinsip dan ciri-ciri kaedah hayati amali ini .ciri-ciri kaedah hayati amali Berdasarkan tanggapan asas falsafah pendidikan islam dan prinsip-prinsip teori pembelajaran dan pembentukan kebiasaan dan keakalan . tetapi guru juga haruslah cuba menggalakkan pembelajaran persendirian oleh pelajar melalui teknik perjumpaan .

Surat khabar 5. kejumpaan terpimpin BAHAN PENILAIAN 1. Praktik 3. Analisis 3. Latihtubi /hafalan 3. Deduktif 4.Rajah Perlaksanaan Kaedah Hayati Amali Di Bilik Darjah KAEDAH HAYATI AMALI TEKNIK 1. Gambar a) Kaku b) Bergerak c) Tayangan . Papan Hitam 3. Gabungjalin a) isi b) teknik 2. Teks 2. Sintesis Prinsip 1. Mengecam fakta 2. Carta 4. Mudah 2. Murah 4. Induktif 5. Cerita 6. Menarik Jenis 1. Majalah 6.

Mengecam fakta 2. Persepsi dikawal 2. kaitan dengan alam sekeliling 3. sistem hidup 4. Amalan 2. hayatan 3.Sebagai rumusan yang ditunjukkan dalam rajah ini jelas menerangkan kedudukan kaedah pengajaran pendidikan islam seperti berikut : PENDEKATAN PENDIDIKAN ISLAM FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM 1. Gambar a) Kaku b) Bergerak c)Tayangan . Gabungjalin KAEDAH HAYATI AMALI TEKNIK 1. Membentuk tabiat 2. Prinsip Mudah Praktik Murah Menarik Jenis 1. 8. Cerita 6. Ganjaran/ denda KEAKALAN 1. Deduktif 4. Latihtubi /hafalan 3. Induktif 5. Surat khabar 5. Sintesis BAHAN 5. Gabungjalin a) isi b) teknik 2. kefahaman 4. pegangan 5. Teks 2. Pengukuhan 4. kejumpaan terpimpin PENILAIAN 1. Carta 4. 6. Papan Hitam 3. Analisis 3. Majalah 6. teras falsafah negara TEORI PEMBELAJARAN PEMBENTUKAN KEBIASAAN 1. Pengulangan 3. 7.

Hanya teknik penggunaannya saja yang harus diawasi. gur haruslah mencari jalan agar tugasnya tidalah menjadi begitu berat tetapi berkesan.suratkhabar . televisyen .MEMBINA PELAJARAN BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP KAEDAH HAYATI AMALI Sebelum kita membincangkan cara kita boleh merancang dan membina pelajaran untuk pengajaran agama islam berdasarkan prinsip-prinsip kaedah hayati amali . Guru kadang-kadang terpaksa berlawan dengan kebisingan di bilik sebelah . Dalam pembinaan rancangan pelajaran . Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas setiap rancangan pelajaran yang dibina sebagaimana contoh yang menekankan aspek-aspek berikut : . c) Keupayaan guru dari segi pengajaran dan tugas luar bilik darjah d) Penggunaan alatan yang Praktik . Murid yang dihadapi rata-rata adalah berbeza keupayaan . Guru haruslah menggunakan bahan-bahan di sekelilingnya.eloklah kita lihat latar belakang guru serta bilik darjah agama islam di sekolah . pencapaian . Ini ialah untuk memastikan agar sebarang rancangan pelajaran yang kita binakan itu akan dapat dipraktikkan. yang mudah diperoleh ataupun disediakan dengan carta-carta yang mudah .factor-faktor berikut haruslah diambil kira. majalah dan sebagainya.minat dan juga motivasi dalam sebuah tingkatan yang termuat sehingga lebih daripada 40 orang pelajar. Adalah tidak wajar bagi kita membina sesuatu jika ia tidak dapat dipraktikkan dalam bilik darjah oleh guru.antara lain . a) Saiz darajah yang besar b) Perbezaan keupayaan murid. ataupun di luar darjah . Jadi . Guru tidak harus melupakan aspek yang penting bagi pelajar iaitu keperluan lulus peperiksaan dengan cemerlang. perakam video dan sebagainya. mudah diperolehi dan senang disediakan e) Penggunaan bahan yang sedia ada sepenuhnya. f) Keperluan pelajar untuk lulus peperiksaan dengan pencapaian yang cemerlang Dalam semua hal kita harus sedar bahawa seseorang guru harus mengajar lebih daripada 20 waktu seminggu dan mungkin di berbagai-bagai tingkatan pula. Adalah disarankan bahawa buku teks harus digunakan untuk sesuatu yang lebih baik. Guru juga tidak mampu menyediakan peralatan yang kompleks kerana selain daripada kekurangan masa dan juga tenaga juga mungkin sekolah sendiri tidak mampu ataupun lengkap dengan OHP .

Ia mungkin hanya merupakan menyampaikan satu kalimat“ Hari ini kita akan belajar berkenaan dengan .. Guru haruslah mengetahuinya sebelum is melangkah masuk ke bilik darjah dengan secara khusus akan apa yang ingin dicapainya selama 40 minit.. cerita daripada suratkhabar dan rakaman radio /televisyen adalah sumber-sumber Jenis penilaian (ujian) yang akan dikenakan Teknik penyampaian Jenis bahan yang hendak digunakan . SET INDUKSI Tujuan set induksi ialah untuk menyediakan pelajar dengan latar belakang pelajaran dan juga untuk menarik minat mereka terhadap apa yang mereka akan pelajari pada hari tersebut..Kadangkala set induksi adalah panjang tetapi berfaedah untuk latarbelakang pelajaran.OBJEKTIF PELAJARAN Aspek ini penting kerana tanpa mengetahui dengan khusus mengapa guru mengajar sesutu pelajaran.. Begitulah juga dengan objektif pengajaran. Bagaimanakah hendak menguji penghayatan ? setiap pengajaran haruslah berobjektifkan yang khusus ..objektif pengajaranya haruslah boleh dinilai secara praktik dan mungkin dicapai dalam satu waktu pelajaran. Gambar rajah. Dengan mengetahui apa yang ingin dicapai dari pelajaran .“supaya murid dapat mempelajari pelajaran.maka aktiviti selanjutnya akan menjadi seperti kapal tanpa nakhodanya. Objektif inilah yang akan menentukan : a) b) (termasuklah ) c) untuk menguji kefahaman murid.. maka pengajaran guru bolehlah menuju ke arah pencapaina matlamat tersebut secara keseluruhan ..“ia harus diperincikan secara khusus kepada“ apakah yang hendak difahami“ dan pada peringkat kefahaman apakah yang ingin dicapai? juga tidak mungkin dicapai objektif“ menghayati“ dengan mudah. Tidaklah kita pergi ke kedai tanpa objektif membeli belah tanpa mengetahui apa yang hendak dibeli(adanya senarai) dan apa yang hendak dibelah (adanya wang) .adalah tidak wajar memberi pelajaran dengan objektif mpamanya.“ataupun jalinan cerita /penerangan berhubung dengan sesuatu yang akan menimbulkan minat pelajar untuk tujuan mengetahui lagi tentang pelajaran yang akan dipelajari pada hari tersebut.guru harus sentiasa sedar akan apa yang ingin dicapainya dari pelajaran yang diajar dan apa pelajar harus perolehi daripada pengajaranya.

b) Penggunaan manila kad yang murah dan mudah didapati untuk penulisan carta dan fakta-fakta yang kerap digunakan berulang kali. Guru yang kreatif akan lebih berptensi untuk mewujudkan set induksi yang baik.potongan akhbar ... Adalah lebih berkesan jika guru menarik perhatian murid terhadap pelajaran yang akan dipelajarainya pada hari itu dengan memulakan .yang mudah diperolehi dan berkesan untuk dijadikan bahan set induksi. projector (filem dan slaid) dan lain-lain alat teknologi adalah digalakkan tetapi patutlah disesuaikan dengan kedudukan kewangan ...sains social . d) Penggunaan OHP ..“ Daripada hanya mengatakan“ pelajaran hari ini bertajuk . c) Buku teks digunakan sebagai bahan pembelajaran asas dan pengukuhan dengan teknik-teknik penggunaan yang terancang dan khusus.Buka buku muka surat .. BAHAN BANTU MENGAJAR Alatan yang akan digunakan untuk membantu proses pengajaran adalah terpilih berdasarkan prinsip : a) Mudah diperoleh b) Senang disediakan c) Murah harganya d) Keberkesanannya untuk menolong kefahaman e) Boleh menarik perhatian murid Dengan itu disyorkan agar : a) Papan hitam digunakan sepenuhnya dengan teknik –teknik penggunaan yang terancang.adalah disyorkan agar bahan-bahan jenis lain seperti bahan-bahan sains . Selain daripada bahan-bahan yang berhubungan dengan Agama Islam secara terus .“hari ini kita akan belajar berkenaan dengan suatu aspek hukum islam yang ada hubungan dengan apa yang akan terjadi jika awak melangggar perintahnya.“ Murid akan lebih tertarik untuk mengetahui akan apa yang hendak dipelajari dengan kenyataan pertama daripada kenyataan kedua kerana guru menimbulkan suasana“ingin tahu“ dengan kenyataan tersebut. kemudahan dan aspek praktik altalat tersebut.

LANGKAH PENGAJARAN Dalam merancang pelajaran . konsep gabungjalin dan teknik juga amat penting. Juga pada hakikatnya . Justeru. kesinambungan dan kelicinan . guru hanya berfungsi sebagai pemimpin dan pengggerak pembelajaran dan penglibatan murid yang aktif .serta jenis dan keperluan bahan isi pelajaran. adalah tidak wajar bagi guru hanya menumpukan pengajarannya hanya dengan menggunakan pendekatan yang berasaskan teori pembelajaran keakalan. Hal ini kerana.majalah . Selain itu. secara tidak langsung akan dapat mengukuhkan lagi kefahamannya tentang Hadith dan pelajaran Fekah tersebut.jika dia mengetahui bahawa pendekatan pembentukan kebiasaan adalah lebih berkesan untuk pengajaran hafalan sesuatu surah umpamanya.siaran televisyen dan radio digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.. Guru haruslah dapat mengubah-ubah pendekatannya berdasarkan jenis dan kebolehan murid . Dalam sesuatu pelajaran . Begitu juga dengan pendekatan bilik darjah induktif dan deduktif. Hal ini kerana setiap aspek pelajaran Pendidikan Islam itu harus dilihat sebagai sebahagian daripada kesatuan seperti hubungkait . Konsep gabungjalin isi digalakkan. ia secara tidak langsung membantu pelajar untuk memahami apa yang dia pelajari dengan lebih mendalam lagi tambahan pula apabila bahan-bahan semasa dan tempatan serta dekat dengan kehidupan pelajar digunakan.. AKTIVITI PELAJAR Dalam semua aspek pelajaran . guru sedar akan proses : Guru mengajar  murid belajar Proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku adalah bersifat dua hala di mana guru dan murid yang sentiasa berinteraksi. Dalam menggabungjalin teknik . Dalam hal ini pengajaran bukanlah proses satu hala di mana guru sahaja yang“aktif“ dan bercakap hampir seluruh pelajaran dan murid hanya“pasif“ mendengar dengan hanya menyahut soalan-soalan guru secara beramai-ramai.satu langkah yang berikutnya adalah diambil kira.pelajar akan dapat melihat bahawa Agama Islam itu adalah suatu agama kehidupan seharian dan tiap-tiap ilmu lain(seperti sains dan sebagainya) adalah ilmu Islam. Murid akan tertarik dengan pelajaran di mana gurunya menggunakan bahan-bahan yang di luar kebiasaan bahan pembelajaran Agama Islam.umpamanya pelajaran Hadis dengan pelajaran yang telah dipelajarinya dalam pelajaran Fekah yang lalu.

kerana selain daripada mempelajari asas-asas kehidupan berkerjasama dan bermasyarakat. Untuk tujuan penilaian di akhir pelajaran . Jadi merekalah yang seharusnya aktif dan sentiasa bekerja (berfikir) di dalam kelas. kadangkala lebih berkesan daripada kerja individu . Semua jenis penilaian ini harus disemak atau ditanda secepat mungkin untuk tujuan ganjaran dan pengukuhan pelajaran. Dan juga mengukuhkan pembelajaran pelajar.guru harus memastikan agar setiap murid terlibat dalam aktiviti tersebut.murid haruslah lebih banyak bertugas dan berfungsi daripada guru. Aktiviti ini boleh berbentuk kerja bertulis . Tetapi amat berfaedah sekali jika pelajar dapat mengetahui potensinya bermingguminggu selepas usahanya kerana dalam masa tersebut ia mungkin telah melakukan. Kerja-kerja kumpulan kecil. Mungkin juga murid hanya diperlukan menyalin nota yang diberikan ataupun menyediakan nota dari pelajaran yang telah dipelajari. Ini kerana yang belajar ialah pelajar.boleh dilakukan semasa pelajaran dijalankan (dengan menggunakan teknik menyoal yang berkesan ) ataupun di akhir setiap pelajaran. KESIMPULAN Dalam setiap pelajaran guru haruslah sedar akan keperluan untuk mengetahui samada murid belajar apa yang diajarinya ataupun tidak. . murid langsung tidak mempelajari sesuatu pun daripada usahanya. Sebagai panduan am. Semua hasil penilaian harus mendapat reaksi yang segera daripada guru untuk memastikan keberkesanannya. Penilaian adalah bertujuan untuk mengetahui pelajar itu belajar ataupun tidak . Dalam merancang aktiviti murid .ataupun kerja lanjutan di rumah yang harus berbentuk aktiviti pengukuhan pelajaran yang telah diajar oleh guru. Adalah tidak wajar bagi guru untuk mengajar selama 40 minit dan diakhir pelajaran . Oleh itu .soal jawab ringkas .bolehlah dilaksanakan sebagai penutup pelajaran.di dalam kelas. guru bolehlah disifatkan seolah-olah“pasif“ dan pelajarlah yang aktif. Malahan.dalam sesuatu pelajaran .penilaian pelajaran sebagai penutup yang menolong guru mengetahui keberkesanan pelajarannya.

KE ARAH KEBERKESANAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN .