PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM Pendekatan yang ditubuhkan mempunyai asas yang kukuh dalam falsafah dan juga

teorinya dan dengan itu percubaan untuk mengaplikasikannya dalam bilik darjah adalah tinggi kemungkinannya untuk berjaya : RAJAH MENUNJUKKAN KEDUDUKAN PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM

PENDEKATAN PENDIDIKAN ISLAM

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM 1. Amalan 2. hayatan 3. sistem hidup 4. pegangan 5. teras falsafah negara PEMBENTUKAN KEBIASAAN

TEORI PEMBELAJARAN

KEAKALAN 1. Persepsi dikawal 2. kaitan dengan alam sekeliling 3. kefahaman 4. Gabungjalin

1. Membentuk tabiat 2. Pengulangan 3. Pengukuhan 4. Ganjaran/ denda

maka haruslah ada pengukuhan Pengukuhan boleh diperoleh melalui berbagai cara . Deraan walaupun pada tempat-tempatnya berfaedah . Antaranya ialah ganjaran dan pengulangan yang serta-merta.Sebagai rumusan dihuraikan kembali ketiga-tiga aspek tanggapan tersebut sebelum diperincikan dan digabungjalin menjadi pendekatan pengajaran pendidikan islam yang dikenali sebagai Hayati Amali. bahkan boleh mengurangkan sambutan c) PRINSIP-PRINSIP ASAS PENGAJARAN AGAMA ISLAM BERDASARKAN PEMBELAJARAN KEAKALAN • • Persepsi pelajar haruslah diarahkan kepada ajaran islam mengikut Al-Quran dan Hadis dan tidak dibiarkan mengikut persekitarannya tanpa kawalan Pembelajaran haruslah dikaitkan dengan alam sekeliling pelajaran dan sebab – musabab keperluan sesuatu hukum atau peraturan . a) TANGGAPAN ASAS FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM • Agama islam harus dipraktik sebagai satu amalan • Selepas diamali .tetapi tidaklah merupakan sesuatu yang mengubah tingkah laku . ia harus dihayati • Agama islam ialah satu sistem kehidupan • Agama islam ialah satu pegangan dan bukan satu keperluan semata-mata • Falsafah islam haruslah berteraskan falsafah Negara b) PRINSIP-PRINSIP ASAS PENGAJARAN AGAMA ISLAM BERDASARKAN TEORI PEMBELAJARAN PEMBENTUKAN KEBIASAAN • • • • Pengajaran agama islam pada peringkat awal ialah satu proses pembentuakan kebiasaan Untuk suatu perlakuan menjadi kebiasaan .

Untuk membolehkan proses penghayatan . maka perlulah pelajra memahami aspek-apek ibadat agama islam melalui prinsip-prinsip seperti yang terdapat dalam teori pembentukan keakalan. 2. Prinsip-prinsip asas kaedah ini adalah seperti berikut : PRINSIP-PRINSIP KAEDAH HAYATI AMALI 1. maka bolehlah diwujudkan satu kaedah untuk mengajar pendidikan islam .mereka juga boleh menghayati sesuatu amalan. Di samping itu juga .wajarlah digabungjalinkan kedua-dua pendekatan pembentukan kebiasaan dengan pendekatan pembentuakan kebiasaan dengan pendekatan keakalan untuk matlamat akhirnya selain daripada boleh mengamalkan . 8. 4. 7. Kaedah ini dinamakan kaedah Hayati Amali. konkrit dan dekat kepada pelajar untuk membuktikan bahawa Islam itu satu pegangan hidup . maka wajarlah setiap pelajaran itu diikuti dengan contoh – contoh hidup . . Untuk mewujudkan amalan . berlanjutan daripada perkara 1 dan 2 di atas maka sewajarnya bahan-bahan yang dikemukakan kepada pelajar melalui pendekatan induktif dan juga pendekatan deduktif . Di sini perlukan menggabungjalinkan bahan dan isi pelajaran. 5. Tiap-tiap aspek pelajaran agama islam dilihat sebagi sebahagian daripada kesatuan yang menyeluruh (gestalt) kehidupan islam. Tidak boleh dipelajari sesuatu aspek agama islam tanpa rujukan kepada aspek lain . Bagaimanapun setiap pelajaran haruslah menuju kearah penghayatan menyeluruh. tetapi tidaklah boleh digunakan sebagai gantian kefahaman. 3. Tidak mungkin mewujudkan penghayatan terhadap agama islam dalam satu mata pelajaran . kematangan pelajar dan juga keupayaan guru. Dalam tiap-tiap pelajaran perlulah kesedaran secara tidak langsung kepada pelajar akan konsep falsafah Islam sebagai satu dasar dan teras falsafah Negara.• • Penghafalan adalah wajib . Sehubungan dengan prinsip 6 . bergantung kepada jenis bahan . Kefahaman akan memungkinkan pembelajaran yang kekal dan tetap Setiap pelajran haruslah ada hubungan aspek pelajran lain untuk menggalakkan pengingatan dan kefahaman konsep agama islam sebagai uatu kesatuan Berdasarkan pendekatan yand ditentukan itu . satu budaya dan tidak hanya kepercayaan semata-mata. Proses ini haruslah dikuasai melalui prinsipprinsip seperti dalam teori pembentukan kebiasaan. maka perlulah pelajar menghafal aspek-aspek ibadat agama islam melalui proses mengulang dan latih tubi . 6.

kaedah hayati amali bersifatkan induktif dalam teknik penyampaian pelajaran terutamanya untuk pelajaran yang memerlukan kefahaman . maka perlaksanaannya dalam bilik darjah akan merangkumi perkara-perkara berikut : a) teknik b) Bahan c) Penilaian . Dengan itiu konsep gabungjalin isi adalah penting bagi penyedaran pelajar terhadap konsep islam yang menyeluruh. tiap-tiap satu aspek pelajaran seharusnya diperkenalkan untuk difahami sebagai satu keperluan hidup islam . Kedua-duanya mempunyai tempat yang khusus dan tertentu dalam bilik darjah . terutamanya sekali untuk pelajaran yang berhubung dengan hukum dan peraturan ibadat dan ayat Al-Quran. Dalam kebanyakan hal . walaupun guru memainkan peranan utama sebagai penyampai ilmu . Untuk memastiakan agar amalan menjadi satu kebiasaan . Secara amnya. dan haruslah dikawal oleh guru agar tidak terpesong. maka kaedah hayati amali bercirikan seperti berikut: 1. Bagaimanapun aktiviti pembelajaran seperti ini . maka teknik deduktif bolehlah digunakan . tetapi guru juga haruslah cuba menggalakkan pembelajaran persendirian oleh pelajar melalui teknik perjumpaan . yang penting untuk melahirkan manusia yang mampu berfikir .ciri-ciri kaedah hayati amali Berdasarkan tanggapan asas falsafah pendidikan islam dan prinsip-prinsip teori pembelajaran dan pembentukan kebiasaan dan keakalan . maka perlulah digunakan latih tubi dan pengulangan agar pelajar dapat menghafal bahan yang diajar . Ia juga dapa menolong dan mengukuhkan kefahaman. Pengenalan bahan adalah bersifat susun lapis daripada pengenalan ke arah kefahaman . 5. perpustakaan dan sebagainya. tetapi untuk tujuan membentuk kebiasaan (amalan) . 2. 3. aplikasi teori pembelajaran kebiasaan dan keakalan adalah bersifat sebagai suatu yang bertimbal balik tanpa membezakan kelebihan antara satu sama lain. amalan dan akhirnya penghayatan. 4. Bahan pelajaran pendidikan islam haruslah dipersembahkan sebagi satu kesatuan dengan maksud bahawa tiap-tiap pelajar adalah sebahagian daripada keseluruhan yang besar. Dalam semua hal . Pada amnya . 6.diikuti dengan aktiviti membentuk kebiasaan dan diakhiri dengan matlamat kearah penghayatan. penyelidikan . Berdasarkan prinsip dan ciri-ciri kaedah hayati amali ini .

Analisis 3. Teks 2. Surat khabar 5. Gabungjalin a) isi b) teknik 2. Gambar a) Kaku b) Bergerak c) Tayangan . Murah 4. Deduktif 4. Induktif 5. Papan Hitam 3. Menarik Jenis 1. Latihtubi /hafalan 3. Mengecam fakta 2.Rajah Perlaksanaan Kaedah Hayati Amali Di Bilik Darjah KAEDAH HAYATI AMALI TEKNIK 1. kejumpaan terpimpin BAHAN PENILAIAN 1. Carta 4. Mudah 2. Praktik 3. Sintesis Prinsip 1. Majalah 6. Cerita 6.

kefahaman 4. Deduktif 4. Membentuk tabiat 2.Sebagai rumusan yang ditunjukkan dalam rajah ini jelas menerangkan kedudukan kaedah pengajaran pendidikan islam seperti berikut : PENDEKATAN PENDIDIKAN ISLAM FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM 1. 8. Pengukuhan 4. sistem hidup 4. kaitan dengan alam sekeliling 3. Amalan 2. Induktif 5. Ganjaran/ denda KEAKALAN 1. Mengecam fakta 2. teras falsafah negara TEORI PEMBELAJARAN PEMBENTUKAN KEBIASAAN 1. Gabungjalin KAEDAH HAYATI AMALI TEKNIK 1. 7. Gambar a) Kaku b) Bergerak c)Tayangan . Pengulangan 3. Persepsi dikawal 2. hayatan 3. Teks 2. Gabungjalin a) isi b) teknik 2. Carta 4. Sintesis BAHAN 5. kejumpaan terpimpin PENILAIAN 1. Papan Hitam 3. Latihtubi /hafalan 3. Prinsip Mudah Praktik Murah Menarik Jenis 1. pegangan 5. 6. Cerita 6. Majalah 6. Surat khabar 5. Analisis 3.

Ini ialah untuk memastikan agar sebarang rancangan pelajaran yang kita binakan itu akan dapat dipraktikkan. Adalah tidak wajar bagi kita membina sesuatu jika ia tidak dapat dipraktikkan dalam bilik darjah oleh guru. Murid yang dihadapi rata-rata adalah berbeza keupayaan . Guru tidak harus melupakan aspek yang penting bagi pelajar iaitu keperluan lulus peperiksaan dengan cemerlang. televisyen . mudah diperolehi dan senang disediakan e) Penggunaan bahan yang sedia ada sepenuhnya. c) Keupayaan guru dari segi pengajaran dan tugas luar bilik darjah d) Penggunaan alatan yang Praktik .minat dan juga motivasi dalam sebuah tingkatan yang termuat sehingga lebih daripada 40 orang pelajar.suratkhabar . perakam video dan sebagainya.factor-faktor berikut haruslah diambil kira. ataupun di luar darjah . Dalam pembinaan rancangan pelajaran . a) Saiz darajah yang besar b) Perbezaan keupayaan murid.MEMBINA PELAJARAN BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP KAEDAH HAYATI AMALI Sebelum kita membincangkan cara kita boleh merancang dan membina pelajaran untuk pengajaran agama islam berdasarkan prinsip-prinsip kaedah hayati amali . Guru juga tidak mampu menyediakan peralatan yang kompleks kerana selain daripada kekurangan masa dan juga tenaga juga mungkin sekolah sendiri tidak mampu ataupun lengkap dengan OHP . Guru haruslah menggunakan bahan-bahan di sekelilingnya. f) Keperluan pelajar untuk lulus peperiksaan dengan pencapaian yang cemerlang Dalam semua hal kita harus sedar bahawa seseorang guru harus mengajar lebih daripada 20 waktu seminggu dan mungkin di berbagai-bagai tingkatan pula. gur haruslah mencari jalan agar tugasnya tidalah menjadi begitu berat tetapi berkesan. Jadi . Guru kadang-kadang terpaksa berlawan dengan kebisingan di bilik sebelah . majalah dan sebagainya. Hanya teknik penggunaannya saja yang harus diawasi. pencapaian . yang mudah diperoleh ataupun disediakan dengan carta-carta yang mudah .antara lain .eloklah kita lihat latar belakang guru serta bilik darjah agama islam di sekolah . Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas setiap rancangan pelajaran yang dibina sebagaimana contoh yang menekankan aspek-aspek berikut : . Adalah disarankan bahawa buku teks harus digunakan untuk sesuatu yang lebih baik.

maka pengajaran guru bolehlah menuju ke arah pencapaina matlamat tersebut secara keseluruhan ..adalah tidak wajar memberi pelajaran dengan objektif mpamanya.OBJEKTIF PELAJARAN Aspek ini penting kerana tanpa mengetahui dengan khusus mengapa guru mengajar sesutu pelajaran.maka aktiviti selanjutnya akan menjadi seperti kapal tanpa nakhodanya.“ataupun jalinan cerita /penerangan berhubung dengan sesuatu yang akan menimbulkan minat pelajar untuk tujuan mengetahui lagi tentang pelajaran yang akan dipelajari pada hari tersebut. Dengan mengetahui apa yang ingin dicapai dari pelajaran .“ia harus diperincikan secara khusus kepada“ apakah yang hendak difahami“ dan pada peringkat kefahaman apakah yang ingin dicapai? juga tidak mungkin dicapai objektif“ menghayati“ dengan mudah. Begitulah juga dengan objektif pengajaran.. Tidaklah kita pergi ke kedai tanpa objektif membeli belah tanpa mengetahui apa yang hendak dibeli(adanya senarai) dan apa yang hendak dibelah (adanya wang) ..Kadangkala set induksi adalah panjang tetapi berfaedah untuk latarbelakang pelajaran. Objektif inilah yang akan menentukan : a) b) (termasuklah ) c) untuk menguji kefahaman murid. Guru haruslah mengetahuinya sebelum is melangkah masuk ke bilik darjah dengan secara khusus akan apa yang ingin dicapainya selama 40 minit.. Ia mungkin hanya merupakan menyampaikan satu kalimat“ Hari ini kita akan belajar berkenaan dengan ...guru harus sentiasa sedar akan apa yang ingin dicapainya dari pelajaran yang diajar dan apa pelajar harus perolehi daripada pengajaranya.“supaya murid dapat mempelajari pelajaran. Bagaimanakah hendak menguji penghayatan ? setiap pengajaran haruslah berobjektifkan yang khusus . Gambar rajah..objektif pengajaranya haruslah boleh dinilai secara praktik dan mungkin dicapai dalam satu waktu pelajaran. SET INDUKSI Tujuan set induksi ialah untuk menyediakan pelajar dengan latar belakang pelajaran dan juga untuk menarik minat mereka terhadap apa yang mereka akan pelajari pada hari tersebut. cerita daripada suratkhabar dan rakaman radio /televisyen adalah sumber-sumber Jenis penilaian (ujian) yang akan dikenakan Teknik penyampaian Jenis bahan yang hendak digunakan .

c) Buku teks digunakan sebagai bahan pembelajaran asas dan pengukuhan dengan teknik-teknik penggunaan yang terancang dan khusus.sains social ...adalah disyorkan agar bahan-bahan jenis lain seperti bahan-bahan sains .potongan akhbar .yang mudah diperolehi dan berkesan untuk dijadikan bahan set induksi.“ Daripada hanya mengatakan“ pelajaran hari ini bertajuk . Adalah lebih berkesan jika guru menarik perhatian murid terhadap pelajaran yang akan dipelajarainya pada hari itu dengan memulakan . d) Penggunaan OHP . projector (filem dan slaid) dan lain-lain alat teknologi adalah digalakkan tetapi patutlah disesuaikan dengan kedudukan kewangan .. BAHAN BANTU MENGAJAR Alatan yang akan digunakan untuk membantu proses pengajaran adalah terpilih berdasarkan prinsip : a) Mudah diperoleh b) Senang disediakan c) Murah harganya d) Keberkesanannya untuk menolong kefahaman e) Boleh menarik perhatian murid Dengan itu disyorkan agar : a) Papan hitam digunakan sepenuhnya dengan teknik –teknik penggunaan yang terancang.Buka buku muka surat . Selain daripada bahan-bahan yang berhubungan dengan Agama Islam secara terus . Guru yang kreatif akan lebih berptensi untuk mewujudkan set induksi yang baik.“ Murid akan lebih tertarik untuk mengetahui akan apa yang hendak dipelajari dengan kenyataan pertama daripada kenyataan kedua kerana guru menimbulkan suasana“ingin tahu“ dengan kenyataan tersebut. b) Penggunaan manila kad yang murah dan mudah didapati untuk penulisan carta dan fakta-fakta yang kerap digunakan berulang kali... kemudahan dan aspek praktik altalat tersebut..“hari ini kita akan belajar berkenaan dengan suatu aspek hukum islam yang ada hubungan dengan apa yang akan terjadi jika awak melangggar perintahnya.

Dalam menggabungjalin teknik . ia secara tidak langsung membantu pelajar untuk memahami apa yang dia pelajari dengan lebih mendalam lagi tambahan pula apabila bahan-bahan semasa dan tempatan serta dekat dengan kehidupan pelajar digunakan. Dalam hal ini pengajaran bukanlah proses satu hala di mana guru sahaja yang“aktif“ dan bercakap hampir seluruh pelajaran dan murid hanya“pasif“ mendengar dengan hanya menyahut soalan-soalan guru secara beramai-ramai. Hal ini kerana setiap aspek pelajaran Pendidikan Islam itu harus dilihat sebagai sebahagian daripada kesatuan seperti hubungkait .satu langkah yang berikutnya adalah diambil kira.. guru sedar akan proses : Guru mengajar  murid belajar Proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku adalah bersifat dua hala di mana guru dan murid yang sentiasa berinteraksi. Juga pada hakikatnya . Begitu juga dengan pendekatan bilik darjah induktif dan deduktif.serta jenis dan keperluan bahan isi pelajaran.siaran televisyen dan radio digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. AKTIVITI PELAJAR Dalam semua aspek pelajaran . Dalam sesuatu pelajaran . secara tidak langsung akan dapat mengukuhkan lagi kefahamannya tentang Hadith dan pelajaran Fekah tersebut. LANGKAH PENGAJARAN Dalam merancang pelajaran .jika dia mengetahui bahawa pendekatan pembentukan kebiasaan adalah lebih berkesan untuk pengajaran hafalan sesuatu surah umpamanya. kesinambungan dan kelicinan .majalah . adalah tidak wajar bagi guru hanya menumpukan pengajarannya hanya dengan menggunakan pendekatan yang berasaskan teori pembelajaran keakalan. Hal ini kerana. Selain itu. Murid akan tertarik dengan pelajaran di mana gurunya menggunakan bahan-bahan yang di luar kebiasaan bahan pembelajaran Agama Islam. Justeru.umpamanya pelajaran Hadis dengan pelajaran yang telah dipelajarinya dalam pelajaran Fekah yang lalu. guru hanya berfungsi sebagai pemimpin dan pengggerak pembelajaran dan penglibatan murid yang aktif . konsep gabungjalin dan teknik juga amat penting.pelajar akan dapat melihat bahawa Agama Islam itu adalah suatu agama kehidupan seharian dan tiap-tiap ilmu lain(seperti sains dan sebagainya) adalah ilmu Islam. Guru haruslah dapat mengubah-ubah pendekatannya berdasarkan jenis dan kebolehan murid . Konsep gabungjalin isi digalakkan..

Untuk tujuan penilaian di akhir pelajaran .soal jawab ringkas . Semua jenis penilaian ini harus disemak atau ditanda secepat mungkin untuk tujuan ganjaran dan pengukuhan pelajaran. Penilaian adalah bertujuan untuk mengetahui pelajar itu belajar ataupun tidak . Mungkin juga murid hanya diperlukan menyalin nota yang diberikan ataupun menyediakan nota dari pelajaran yang telah dipelajari. Semua hasil penilaian harus mendapat reaksi yang segera daripada guru untuk memastikan keberkesanannya. Aktiviti ini boleh berbentuk kerja bertulis . murid langsung tidak mempelajari sesuatu pun daripada usahanya. Tetapi amat berfaedah sekali jika pelajar dapat mengetahui potensinya bermingguminggu selepas usahanya kerana dalam masa tersebut ia mungkin telah melakukan. . Kerja-kerja kumpulan kecil.ataupun kerja lanjutan di rumah yang harus berbentuk aktiviti pengukuhan pelajaran yang telah diajar oleh guru. Oleh itu . KESIMPULAN Dalam setiap pelajaran guru haruslah sedar akan keperluan untuk mengetahui samada murid belajar apa yang diajarinya ataupun tidak.bolehlah dilaksanakan sebagai penutup pelajaran. Sebagai panduan am. Dan juga mengukuhkan pembelajaran pelajar. Ini kerana yang belajar ialah pelajar. Jadi merekalah yang seharusnya aktif dan sentiasa bekerja (berfikir) di dalam kelas. Adalah tidak wajar bagi guru untuk mengajar selama 40 minit dan diakhir pelajaran .dalam sesuatu pelajaran . Dalam merancang aktiviti murid .penilaian pelajaran sebagai penutup yang menolong guru mengetahui keberkesanan pelajarannya.di dalam kelas.boleh dilakukan semasa pelajaran dijalankan (dengan menggunakan teknik menyoal yang berkesan ) ataupun di akhir setiap pelajaran. guru bolehlah disifatkan seolah-olah“pasif“ dan pelajarlah yang aktif. Malahan.guru harus memastikan agar setiap murid terlibat dalam aktiviti tersebut.murid haruslah lebih banyak bertugas dan berfungsi daripada guru. kadangkala lebih berkesan daripada kerja individu . kerana selain daripada mempelajari asas-asas kehidupan berkerjasama dan bermasyarakat.

KE ARAH KEBERKESANAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful