BAHASA MELAYU 2 WACANA

DEFINISI
WACAN A

Unit bahasa yang mempunyai kesatuan fikiran yang utuh dan melebihi batas ayat. Dalam hierarki bahasa, wacana terletak pada tingkat yang tertinggi, iaitu hadir selepas tingkat ayat. Fonem Ayat Morfem Wacana Kata Frasa Klausa

Wacana terdapat dalam bentuk lisan atau tulisan. Contoh wacana dalam bentuk lisan ialah pidato, ucapan, khutbah, dan dialog.

Dalam bentuk tulisan pula terdiri daripada laporan, surat, rencana, cerpen, novel, dan puisi.

Keutuhan fikiran dalam wacana sangat penting. Hal yang demikian adalah kerana menerusi keutuhan ini, ahli bahasa dapat menentukan sama ada sesuatu bentuk ujaran atau tulisan itu merupakan wacana atau hanya terdiri daripada kumpulan ayat yang tidak berhubungan.

Wacana juga dikatakan melebihi batas ayat, ini adalah kerana: Dalam kajian wacana, aspek yang diteliti tidak terbatas pada tahap ayat sahaja tetapi turut merangkum aspek-aspek yang lebih luas daripada ayat. Sesuatu wacana mungkin terdiri daripada dua ayat, sejumlah ayat, satu perenggan, sebuah karangan, satu bab, sebuah buku, ataupun satu siri buku.

• Contoh ayat “Mengapa bising sangat” : Daripada segi struktur merupakan ayat tanya Tetapi apabila dilihat dalam konteks di bilik darjah. Ahli bahasa berpendapat bahawa huraian bahasa yang berasaskan aliran stuktural (rumus) dan transformasi generatif adalah tidak lengkap kerana huraian mereka berakhir pada tahap ayat sahaja walhal penggunaan bahasa yang sebenarnya sering melebihi batas ayat. huraian bahasa sewajarnya dilanjutkan hingga tahap wacana. kemampuan menghasilkan wacana menjadi kayu ukur terhadap kecekapan berbahasa seseorang.• Wacana boleh terdiri daripada satu ayat yang dikaitkan dengan konteks dan fungsi penggunaanya. Oleh hal yang demikian. Sehubungan dengan itu. iaitu seorang guru dengan tegas memerintahkan pelajarnya supaya senyap. . ayat ini ialah ayat perintah.

CIRICIRI WACAN A .

~CIRI-CIRI WACANA~ Mempunyai tema Bermotif Gaya bahasa Kohesi dan koherens Tiada ayat tautologi Elemen-elemen yang logikal dan realistik Terdiri daripada andaian (subjek) dan inferensi .

MEMPUNYAI Pengarang atau penulis berkesempatan menentukan etika dan prosedur penghasilan penulisan. TEMA .1.

.2. BERMOTIF Penulisan bertujuan untuk pebaca menilai dan mengenalpasti hubungan hasil bacaan dengan pembaca.

gaya bahasa yang digunakan mampu menimbulkan kesan dialek sosial (laras bahasa biasa) dalam pertuturan. . GAYA BAHASA Karya menggunakan gaya bahasa yang sesuai kepada para pembaca. Adakalanya.3.

4. KOHESI .DAN KOHERENS Ayat-ayat dihubungkan dengan menggunakan penanda wacana agar ayatayat tersebut berkohensi (makna tautan) dan koherens (logik).

TIADA AYAT TAUTOLOGI Ayat tautologi (ayat yang sudah dinyatakan sebelumnya) tidak perlu diulang. .5.

bukanlah rekaan individu sematasemata.6. ELEMEN-ELEMEN YANG LOGIKAL DAN REALISTIK Hasil penulisan perlulah bersifat kenyataan. logik dan realistik. .

Contoh : Keluar! . ANDAIAN INFERENSI Kebiasaannya satu ayat hanya mempunyai satu inferensi sahaja. TERDIRI DARIPADA ANDAIAN (SUBJEK) DAN INFERENSI (KOMEN/ASERI) Kucing Parsi itu comel. Tetapi adakalanya andaian dapat ditentukan oleh pembaca tanpa ditulis.7.

PENANDA WACANA .

rangkai kata atau frasa yang menunjukkan pertalian hujah dan buah fikiran.PENANDA WACANA Bermaksud kata. Digunakan untuk memantapkan lagi keutuhan wacana bagi mengaitkan perenggan dengan perenggan. .

tambahan pula. sebagai akibatnya. di samping itu. jadi. dengan demikian. begitu juga Tambahan dan Penegasan Lebih-lebih lagi. selain itu. lagipun Sebab. demikian juga. malahan. Kesan atau Lanjutan Oleh sebab itu. malah. bahkan. seterusnya. tambahan lagi.CONTOH PENANDA WACANA Tambahan Selanjutnya. dengan itu. sebagai hasilnya .

selaras dengan. akhirnya . pada masa ini.Pertentangan Namun begitu. kemudian. dalam hal ini. pada waktu yang sama. dari segi. akan tetapi. kini. lama-kelamaan. sementara itu. bagaimanapun. walaupun. sejajar dengan. sungguhpun begitu Perkaitan Sehubungan dengan itu. berhubung dengan. merujuk kepada Waktu Sebelum itu. namun demikian.

sesuai dengan. bertentangan dengan Perbandingan Dalam hal yang demikian. berhampiran dengan. seperti juga. bersebelahan dengan. serupa dengan. di sana. sama juga dengan Contoh Misalnya.Tempat Disini. sebagaimana. contohnya . di samping. sebagai contoh.

hal ini bererti. dengan kata lain Urutan Pertama. selepas itu. kedua. hal ini bermaksud.Pernyataan semula Yakni. hal ini membawa pengertian. maksudnya . kemudian. akhirnya Tujuan dan Maksud Untuk tujuan ini.

sebagai permulaan. moga-moga. mulanya. sebagai penutup. akhir kata. mudah-mudahan Pendahuluan Sebagai pendahuluan.Harapan Semoga. pertamanya. secara keseluruhannya. . sebagai mukadimah Rumusan Kesimpulannya. sebagai rumusan.

secara umumnya Penekanan atau Penegasan Sesungguhnya. pendek kata. tidak dapat dinafikan . secara ringkasnya Generalisasi Pada umumnya. jelaslah. Pastilah.Singkatan Ringkasnya. secara amnya. sebenarnya.tentulah. sememangnya.

Sebermula. arakian . maka. adapun.Bahasa Klasik Hatta. kalakian. syahadan. sekali peristiwa. alkisah.

KEUTUHAN WACANA .

. iaitu : terdapatnya runtuhan atau koheren. dan wujudnya tautan atau kohesi. (keserasian hubungan antara suatu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain).Terhasil daripada wujudnya susunan yang berurutan atau teratur dalam sesuatu wacana Ciri ini sangat penting kerana cirri inilah yang menentukan sesuatu ujaran atau tulisan itu wacana atau hanya merupakan kumpulan ayat yang tidak teratur. Terdapat dua aspek penting yang menghasilkan wacana yang utuh. (kesinambungan idea yang menjadikan wacana itu suatu teks yang bermakna dan dapat difahami) .

dan gramatikal antara bahagian dalam sesuatu wacana.Seterusnya. leksikal. keutuhan wacana dapat dianalisis daripada wujudnya hubungan daripada aspek semantik. .

Bermaksud hubungan daripada aspek kepaduan makna yang wujud dalam sesuatu wacana. dan unsur-unsur paralinguistik yang terdapat dalam wacana. Kepaduan makna ini dapat dilihat antara bahagian wacana.Hubungan Wacana daripada Aspek Semantik. . keseluruhan wacana. situasi sesuatu wacana.

Hubungan Semantik Hubungan sebab dan akibat Contoh = Lelaki itu terbabit dalam pengedaran dadah. Dia dijatuhi hukuman gantung sampai mati Hubungan sebab dan hasil Contoh = Pelajar itu rajin berusaha. Hubungan latar dan kesimpulan Contoh = Halaman rumah Cikgu Mohamad sentiasa hijau dengan pokok-pokok bunga yang menyegarkan. Dia mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan STPM. Rupa-rupanya isteri beliau yang pandai menanam dan mengurus tanaman .

Soalan analisis wacana lagi susah Hubungan memperkuat isi atau hubungan penjelasan Contoh = Bencana Tsunami sungguh dasyat. Contoh = Rakyat harus tekun bekerja.Hubungan syarat dan hasil. Ketekunan rakyat menentukan kemajuan negara Hubungan perbandingan Contoh = Soalan analisis ayat susah. Ombak besar itu mengorbankan ratusan ribu nyawa manusia serta banyak memusnahkan harta benda .

ayat ini merupakan ayat suruhan yang membawa perasaan marah dan tidak boleh ditentang. sekiranya kesenyapan suara berlaku selepas perkataan Ibu dan perkataan Ali. . bergantung pada hentian atau kesenyapan suara yang berlaku. sekiranya diucapkan dengan nada yang lembut.Hubungan semantik antara bahagian wacana juga dapat ditimbulkan oleh unsur-unsur fonologi dalam sesuatu wacana. dan nada suara. maka ayat ini bermaksud ”nenek Ali telah meninggal dunia”. Sekiranya kesenyapan suara berlaku selepas perkataan Ali. Akan tetapi. jika diucapkan dengan nada yang keras. maka ayatnya ialah silaan. Begitu juga halnya dengan intonasi yang berbeza. CONTOH : Ayat Ibu bapa Ali telah meninggal dunia mengandung ketaksaan makna. Antaranya termasuklah hentian. dengan tingkat nada yang meninggi di akhir ayat. Misalnya. intonasi. ayat penyata Ali menulis surat akan menjadi ayat tanya Ali menulis surat? Seterusnya. Tetapi. ayat minimal duduk. maka ayat ini membawa maksud ”kedua-dua ibu bapa Ali telah meninggal dunia”.

Pemahaman tentang sesuatu wacana juga dibantu oleh unsur-unsur paralinguistik yang terdapat dalam wacana. Unsur-unsur paralinguistik merujuk kepada alat-alat lain yang digunakan untuk memperjelas persembahan wacana. Dalam tulisan. koma bertitik.Hubungan semantik dalam sesuatu wacana juga dikaitkan dengan situasi wacana. Dalam lisan. dan sebagainya. noktah. pengetahuan tentang laras bahasa yang digunakan akan membantu seseorang memahami sesuatu wacana. tanda petik. alat-alat ini termasuklah penggunaan tanda baca seperti koma. noktah bertindih. keadaan air muka dan isyarat daripada gerakan tangan akan menghasilkan wacana yang utuh daripada segi semantik kerana penggunaan unsur-unsur paralinguistik ini membantu seseorang memahami ujaran tersebut. . Dalam hal ini.

Hubungan Wacana daripada Aspek Leksikal Hubungan ini dapat dilihat daripada aspek wujudnya pertalian antara perkataan dalam sesuatu wacana. Hari ini dia termenung lagi. . Terdapat beberapa cara untuk memperoleh hubungan leksikal. Tampaknya dia memang gemar termenung”. CONTOH : ”Semalam dia termenung. Hubungan leksikal antara bahagian dalam wacana tercapai dengan cara memilih kosa kata yang serasi. dengan mengulang kata yang sama. pertama. Antara caranya termasuklah.

Dengan menggunakan antonim CONTOH : ”Bersatu kita teguh. tilapia dan puyu”. Gejala ini sungguh membimbangkan para pencinta dan pejuang bahasa Melayu”.Dengan menggunakan sinonim CONTOH : ”Sindrom bahasa rojak kini menular dalam masyarakat kita. . Dengan menggunakan hiponim CONTOH : ”Terdapat pelbagai jenis ikan diternak di dalam kolam itu. haruan. bercerai kita roboh”. Antaranya termasuklah keli.

Pelajar memberikan jawapan”. .Dengan menggunakan kolokasi CONTOH : ”Kawasan hutan digondolkan untuk pembangunan. Kini gajah dan harimau kehilangan habitat semula jadi”. Dengan memanfaatkan unsur bersambut CONTOH : ”Guru mengemukakan soalan.

5. Antara penanda gramatikal yang mewujudkan keutuhan wacana ialah penanda rujukan.Hubungan Wacana daripada Aspek Gramatikal. elipsis dan penanda penghubung. penanda penggantian. 3. Hubungan daripada aspek gramatikal ialah hubungan wacana yang berkaitan dengan tatabahasa. .

• Penanda rujukan menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tunjuk. . : • ”Wanita sekarang bukan seperti wanita dahulu. • Berikut adalah contoh penanda rujukan yang menggunakan kata ganti nama diri orang. • Penanda rujukan digunakan untuk perkaitan antara bahagian dalam wacana. Dahulu mereka lebih banyak membantu suami di rumah tetapi sekarang mereka telah tampil ke hadapan untuk memberikan sumbangan dalam pembangunan negara”. Kata ganti nama diri orang yang digunakan sebagai penanda rujukan dalam contoh ini ialah mereka.Penanda Rujukan.

Saya telah tinggal di sini sejak empat puluh tahun yang lalu”. . 3. Yang berikut ini pula ialah contoh penanda rujukan yang menggunakan kata ganti nama tunjuk : a) ”Ini kampung saya. 7. kata kerja (verbal). dan klausa.1. Kami juga membeli sebuah”. Penanda penggantian merujuk kepada proses menggantikan unsur bahasa dengan unsur lain. Penggantian dalam bahasa Melayu dapat bersifat kata nama (nominal). 5. Penanda Penggantian. Ini ialah contoh penggantian yang bersifat kata nama atau nominal: • ”Jiran kami membeli sebuah kereta baru.

. Perbuatan seperti itu menyebabkan dia diberhentikan sekolah”.• Ini pula ialah contoh penggantian yang bersifat kata kerja atau verbal : • ”Pelajar itu sering melakukan kegiatan samseng di sekolah.

Saya belajar di situ sejak tiga bulan yang lalu.) • • . Sejak bila kamu belajar di situ?) REMAJA B: Tiga bulan lalu.) REMAJA A: Sejak bila? (Sepatutnya . Pengguguran ini dilakukan kerana pembaca atau pendengar sudah mengetahui maklumat tersebut berdasarkan konteks wacana. Elipsis dapat dikatakan sebagai penggantian kosong. Contohnya : REMAJA A: Sekarang kamu belajar di mana? REMAJA B: Institut Bukit Metajam. Sekarang saya belajar di Institut Bukit Mertajam. (Sepatutnya. (Sepatutnya. • Elipsis melibatkan pengguguran kata. atau klausa yang telah disebut dalam ayat sebelumnya. iaitu sesuatu yang ada tetapi tidak diucapkan atau dituliskan.Elipsis. frasa.

Penanda Penghubung. dan ayat dengan ayat. i. frasa dengan frasa. Dalam hal ini. rancangan yang paling ketara banyak merojakkan bahasa Melayu ialah drama dan siri komedi tempatan yang sengaja merojakkan bahasa Melayu dengan alasan untuk memperlihatkan realiti masyarakat Malaysia. . • Penanda penghubung berfungsi menjalinkan kata dengan kata. klausa dengan klausa. 4. Perhatikan contoh ayat ini untuk mengetahui bagaimana penanda penghubung menjalin semua yang dinyatakan itu : a) ”Gejala bahasa rojak turut menular melalui rancangan-rancangan hiburan.

”you ni teruk la”. dan sebagainya. kita sering mendengar katakata atau ungkapan –ungkapan seperti : i. . ”break no eat”. dlam siri komedi tempatan. ”I punya motor buat trouble”. • Ungkapan-ungkapan seperti ini memberikan kesan negatif terhadap penggunaan bahasa anak-anak muda kerana merekalah golongan yang kerap menonoton rancangan hiburan seperti ini. ”cubateral”. ”What la you ni”.a) Sebagai contoh.

iaitu mengulang idea yang terkandung dalam ayat yang sebelumnya. setiap ayat mesti mempunyai maklumat baru yang belum dinyatakan dalam ayat sebelumnya. Kucing itu sangat comel”. ayat yang berupa tautologi. frasa kucing itu dalam ayat kedua merupakan maklumat lama manakala frasa sangat comel ialah maklumat baharu. Untuk mengetahui hal ini. • Dalam sesuatu wacana.MAKLUMAT 2. Maklumat yang terkandung dalam sesuatu wacana dapat dibahagikan kepada maklumat lama dan maklumat baharu. 4. • Dalam wacana itu. • Oleh hal yang demikian. tidak harus wujud dalam sesuatu wacana seperti ini : . perhatikan contoh ini : • ”Saya membela seekor kucing.

• Sesuatu wacana juga tidak seharusnya mempunyai maklumat yang bertentangan seperti ayat ini : • ”Pelajar itu amat berdisiplin. maka ayat-ayat itu tidak menghasilkan sesuatu wacana yang mantap. 3. Dia sentiasa ponteng dan tidak mematuhi peraturan sekolah”. 4. Pesakit AIDS itu telah menghembuskan nafas terakhir”.a) ”Pesakit AIDS itu telah meninggal dunia. • Kedua-dua ayat ini tidak dianggap sebagai wacana kerana maklumat yang terkandung dalam ayat kedua bertentangan dengan maklumat dalam ayat pertama. . Ayat kedua merupakan tautologi bagi ayat pertama dan oleh itu. Selain itu. contoh tersebut bukanlah suatu wacana. iaitu dapat diterima akal. maklumat yang terkandung dalam wacana mesti bersifat logik. Sekiranya maklumat dalam sesuatu wacana tidak logik.

Wacana itu dapat dibaiki dengan menukar perkataan merugikan kepada klausa yang mendatangkan pelbagai kesan ekonomi dan sosial. Oleh itu. Dalam hal ini. penggunaan perkataan merugikan adalah tidak logik dan dengan demikian. Contoh yang berikut ini tidak memprlihatkan wacana yang logik : • • ”Negara kitas menghadapi masalah kekurangan tenaga. kedua-dua ayat tersebut tidak menghasilkan wacana yang mantap. kerajaan terpaksa membenarkan pekerja asing yang merugikan”. • .1.

Ayat tersebut tidak dapat dianggap sebagai wacana kerana idea-idea yang dikemukakan tidak memperlihatkan proses berfikir yang sistematik dalam membuat penaakulan (reasoning). Contoh ini juga tidak memperlihatkan wacana yang logik : • ”Kerajaan memang tegas hendak menghantar pendatang tanpa izin Indonesia pulang ke negara mereka tetapi bencana Tsunami telah berlaku”.1. Ayat ini dapat menjadi wacana yang mantap dengan pembaikan seperti yang berikut : ”Kerajaan memang tegas hendak menghantar pendatang tanpa izin Indonesia pulang ke negara mereka tetapi bencana Tsunami yang berlaku di negara berkenaan telah menyukarkan kerajaan untuk berbuat demikian”. • • • . iaitu idea-ideanya tidak dikemukakan secara logik.

~TAMAT~ .

=%%= .