BAHASA MELAYU 2 WACANA

DEFINISI
WACAN A

Unit bahasa yang mempunyai kesatuan fikiran yang utuh dan melebihi batas ayat. Dalam hierarki bahasa, wacana terletak pada tingkat yang tertinggi, iaitu hadir selepas tingkat ayat. Fonem Ayat Morfem Wacana Kata Frasa Klausa

Wacana terdapat dalam bentuk lisan atau tulisan. Contoh wacana dalam bentuk lisan ialah pidato, ucapan, khutbah, dan dialog.

Dalam bentuk tulisan pula terdiri daripada laporan, surat, rencana, cerpen, novel, dan puisi.

Keutuhan fikiran dalam wacana sangat penting. Hal yang demikian adalah kerana menerusi keutuhan ini, ahli bahasa dapat menentukan sama ada sesuatu bentuk ujaran atau tulisan itu merupakan wacana atau hanya terdiri daripada kumpulan ayat yang tidak berhubungan.

Wacana juga dikatakan melebihi batas ayat, ini adalah kerana: Dalam kajian wacana, aspek yang diteliti tidak terbatas pada tahap ayat sahaja tetapi turut merangkum aspek-aspek yang lebih luas daripada ayat. Sesuatu wacana mungkin terdiri daripada dua ayat, sejumlah ayat, satu perenggan, sebuah karangan, satu bab, sebuah buku, ataupun satu siri buku.

ayat ini ialah ayat perintah. kemampuan menghasilkan wacana menjadi kayu ukur terhadap kecekapan berbahasa seseorang. Oleh hal yang demikian. huraian bahasa sewajarnya dilanjutkan hingga tahap wacana.• Wacana boleh terdiri daripada satu ayat yang dikaitkan dengan konteks dan fungsi penggunaanya. . Sehubungan dengan itu. • Contoh ayat “Mengapa bising sangat” : Daripada segi struktur merupakan ayat tanya Tetapi apabila dilihat dalam konteks di bilik darjah. Ahli bahasa berpendapat bahawa huraian bahasa yang berasaskan aliran stuktural (rumus) dan transformasi generatif adalah tidak lengkap kerana huraian mereka berakhir pada tahap ayat sahaja walhal penggunaan bahasa yang sebenarnya sering melebihi batas ayat. iaitu seorang guru dengan tegas memerintahkan pelajarnya supaya senyap.

CIRICIRI WACAN A .

~CIRI-CIRI WACANA~ Mempunyai tema Bermotif Gaya bahasa Kohesi dan koherens Tiada ayat tautologi Elemen-elemen yang logikal dan realistik Terdiri daripada andaian (subjek) dan inferensi .

1. TEMA . MEMPUNYAI Pengarang atau penulis berkesempatan menentukan etika dan prosedur penghasilan penulisan.

BERMOTIF Penulisan bertujuan untuk pebaca menilai dan mengenalpasti hubungan hasil bacaan dengan pembaca. .2.

GAYA BAHASA Karya menggunakan gaya bahasa yang sesuai kepada para pembaca. . Adakalanya.3. gaya bahasa yang digunakan mampu menimbulkan kesan dialek sosial (laras bahasa biasa) dalam pertuturan.

KOHESI .DAN KOHERENS Ayat-ayat dihubungkan dengan menggunakan penanda wacana agar ayatayat tersebut berkohensi (makna tautan) dan koherens (logik). 4.

5. . TIADA AYAT TAUTOLOGI Ayat tautologi (ayat yang sudah dinyatakan sebelumnya) tidak perlu diulang.

6. logik dan realistik. bukanlah rekaan individu sematasemata. . ELEMEN-ELEMEN YANG LOGIKAL DAN REALISTIK Hasil penulisan perlulah bersifat kenyataan.

ANDAIAN INFERENSI Kebiasaannya satu ayat hanya mempunyai satu inferensi sahaja. Contoh : Keluar! . Tetapi adakalanya andaian dapat ditentukan oleh pembaca tanpa ditulis. TERDIRI DARIPADA ANDAIAN (SUBJEK) DAN INFERENSI (KOMEN/ASERI) Kucing Parsi itu comel.7.

PENANDA WACANA .

Digunakan untuk memantapkan lagi keutuhan wacana bagi mengaitkan perenggan dengan perenggan.PENANDA WACANA Bermaksud kata. . rangkai kata atau frasa yang menunjukkan pertalian hujah dan buah fikiran.

CONTOH PENANDA WACANA Tambahan Selanjutnya. tambahan pula. selain itu. sebagai akibatnya. malahan. sebagai hasilnya . Kesan atau Lanjutan Oleh sebab itu. tambahan lagi. begitu juga Tambahan dan Penegasan Lebih-lebih lagi. demikian juga. malah. seterusnya. di samping itu. lagipun Sebab. dengan itu. dengan demikian. bahkan. jadi.

bagaimanapun. lama-kelamaan. berhubung dengan. dalam hal ini. pada masa ini. sejajar dengan. namun demikian. pada waktu yang sama. akhirnya . kini. sungguhpun begitu Perkaitan Sehubungan dengan itu. sementara itu. selaras dengan. merujuk kepada Waktu Sebelum itu. kemudian.Pertentangan Namun begitu. dari segi. akan tetapi. walaupun.

sebagai contoh. di sana. bersebelahan dengan. sama juga dengan Contoh Misalnya. bertentangan dengan Perbandingan Dalam hal yang demikian. sebagaimana. di samping.Tempat Disini. serupa dengan. seperti juga. sesuai dengan. berhampiran dengan. contohnya .

selepas itu.Pernyataan semula Yakni. hal ini bererti. hal ini bermaksud. dengan kata lain Urutan Pertama. kemudian. hal ini membawa pengertian. akhirnya Tujuan dan Maksud Untuk tujuan ini. maksudnya . kedua.

secara keseluruhannya. sebagai rumusan.Harapan Semoga. moga-moga. sebagai penutup. sebagai mukadimah Rumusan Kesimpulannya. pertamanya. . mulanya. sebagai permulaan. akhir kata. mudah-mudahan Pendahuluan Sebagai pendahuluan.

secara umumnya Penekanan atau Penegasan Sesungguhnya.tentulah. tidak dapat dinafikan .Singkatan Ringkasnya. secara amnya. sebenarnya. Pastilah. pendek kata. sememangnya. secara ringkasnya Generalisasi Pada umumnya. jelaslah.

adapun. maka. arakian . syahadan. sekali peristiwa. kalakian. alkisah.Bahasa Klasik Hatta. Sebermula.

KEUTUHAN WACANA .

(kesinambungan idea yang menjadikan wacana itu suatu teks yang bermakna dan dapat difahami) .Terhasil daripada wujudnya susunan yang berurutan atau teratur dalam sesuatu wacana Ciri ini sangat penting kerana cirri inilah yang menentukan sesuatu ujaran atau tulisan itu wacana atau hanya merupakan kumpulan ayat yang tidak teratur. iaitu : terdapatnya runtuhan atau koheren. (keserasian hubungan antara suatu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain). Terdapat dua aspek penting yang menghasilkan wacana yang utuh. dan wujudnya tautan atau kohesi. .

dan gramatikal antara bahagian dalam sesuatu wacana.Seterusnya. . keutuhan wacana dapat dianalisis daripada wujudnya hubungan daripada aspek semantik. leksikal.

Hubungan Wacana daripada Aspek Semantik. dan unsur-unsur paralinguistik yang terdapat dalam wacana. situasi sesuatu wacana. . Kepaduan makna ini dapat dilihat antara bahagian wacana. Bermaksud hubungan daripada aspek kepaduan makna yang wujud dalam sesuatu wacana. keseluruhan wacana.

Dia mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan STPM. Hubungan latar dan kesimpulan Contoh = Halaman rumah Cikgu Mohamad sentiasa hijau dengan pokok-pokok bunga yang menyegarkan. Dia dijatuhi hukuman gantung sampai mati Hubungan sebab dan hasil Contoh = Pelajar itu rajin berusaha.Hubungan Semantik Hubungan sebab dan akibat Contoh = Lelaki itu terbabit dalam pengedaran dadah. Rupa-rupanya isteri beliau yang pandai menanam dan mengurus tanaman .

Contoh = Rakyat harus tekun bekerja. Soalan analisis wacana lagi susah Hubungan memperkuat isi atau hubungan penjelasan Contoh = Bencana Tsunami sungguh dasyat. Ombak besar itu mengorbankan ratusan ribu nyawa manusia serta banyak memusnahkan harta benda .Hubungan syarat dan hasil. Ketekunan rakyat menentukan kemajuan negara Hubungan perbandingan Contoh = Soalan analisis ayat susah.

. Akan tetapi. dan nada suara. ayat ini merupakan ayat suruhan yang membawa perasaan marah dan tidak boleh ditentang. Antaranya termasuklah hentian. maka ayatnya ialah silaan. Sekiranya kesenyapan suara berlaku selepas perkataan Ali. CONTOH : Ayat Ibu bapa Ali telah meninggal dunia mengandung ketaksaan makna. bergantung pada hentian atau kesenyapan suara yang berlaku. ayat minimal duduk. Tetapi. maka ayat ini membawa maksud ”kedua-dua ibu bapa Ali telah meninggal dunia”. maka ayat ini bermaksud ”nenek Ali telah meninggal dunia”. Misalnya. ayat penyata Ali menulis surat akan menjadi ayat tanya Ali menulis surat? Seterusnya. Begitu juga halnya dengan intonasi yang berbeza. intonasi. sekiranya diucapkan dengan nada yang lembut.Hubungan semantik antara bahagian wacana juga dapat ditimbulkan oleh unsur-unsur fonologi dalam sesuatu wacana. dengan tingkat nada yang meninggi di akhir ayat. jika diucapkan dengan nada yang keras. sekiranya kesenyapan suara berlaku selepas perkataan Ibu dan perkataan Ali.

tanda petik. noktah bertindih. pengetahuan tentang laras bahasa yang digunakan akan membantu seseorang memahami sesuatu wacana.Hubungan semantik dalam sesuatu wacana juga dikaitkan dengan situasi wacana. dan sebagainya. Dalam hal ini. Pemahaman tentang sesuatu wacana juga dibantu oleh unsur-unsur paralinguistik yang terdapat dalam wacana. koma bertitik. . keadaan air muka dan isyarat daripada gerakan tangan akan menghasilkan wacana yang utuh daripada segi semantik kerana penggunaan unsur-unsur paralinguistik ini membantu seseorang memahami ujaran tersebut. noktah. Dalam tulisan. alat-alat ini termasuklah penggunaan tanda baca seperti koma. Dalam lisan. Unsur-unsur paralinguistik merujuk kepada alat-alat lain yang digunakan untuk memperjelas persembahan wacana.

dengan mengulang kata yang sama. pertama. .Hubungan Wacana daripada Aspek Leksikal Hubungan ini dapat dilihat daripada aspek wujudnya pertalian antara perkataan dalam sesuatu wacana. CONTOH : ”Semalam dia termenung. Hubungan leksikal antara bahagian dalam wacana tercapai dengan cara memilih kosa kata yang serasi. Tampaknya dia memang gemar termenung”. Antara caranya termasuklah. Hari ini dia termenung lagi. Terdapat beberapa cara untuk memperoleh hubungan leksikal.

bercerai kita roboh”. Dengan menggunakan hiponim CONTOH : ”Terdapat pelbagai jenis ikan diternak di dalam kolam itu. Dengan menggunakan antonim CONTOH : ”Bersatu kita teguh. . Antaranya termasuklah keli. tilapia dan puyu”. Gejala ini sungguh membimbangkan para pencinta dan pejuang bahasa Melayu”. haruan.Dengan menggunakan sinonim CONTOH : ”Sindrom bahasa rojak kini menular dalam masyarakat kita.

Pelajar memberikan jawapan”. .Dengan menggunakan kolokasi CONTOH : ”Kawasan hutan digondolkan untuk pembangunan. Dengan memanfaatkan unsur bersambut CONTOH : ”Guru mengemukakan soalan. Kini gajah dan harimau kehilangan habitat semula jadi”.

5. Antara penanda gramatikal yang mewujudkan keutuhan wacana ialah penanda rujukan. penanda penggantian.Hubungan Wacana daripada Aspek Gramatikal. Hubungan daripada aspek gramatikal ialah hubungan wacana yang berkaitan dengan tatabahasa. elipsis dan penanda penghubung. 3. .

• Penanda rujukan menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tunjuk. • Berikut adalah contoh penanda rujukan yang menggunakan kata ganti nama diri orang. . Kata ganti nama diri orang yang digunakan sebagai penanda rujukan dalam contoh ini ialah mereka. Dahulu mereka lebih banyak membantu suami di rumah tetapi sekarang mereka telah tampil ke hadapan untuk memberikan sumbangan dalam pembangunan negara”.Penanda Rujukan. : • ”Wanita sekarang bukan seperti wanita dahulu. • Penanda rujukan digunakan untuk perkaitan antara bahagian dalam wacana.

Kami juga membeli sebuah”. Penggantian dalam bahasa Melayu dapat bersifat kata nama (nominal). kata kerja (verbal). Penanda penggantian merujuk kepada proses menggantikan unsur bahasa dengan unsur lain. Penanda Penggantian. Saya telah tinggal di sini sejak empat puluh tahun yang lalu”. 5. . dan klausa. 3.1. Ini ialah contoh penggantian yang bersifat kata nama atau nominal: • ”Jiran kami membeli sebuah kereta baru. 7. Yang berikut ini pula ialah contoh penanda rujukan yang menggunakan kata ganti nama tunjuk : a) ”Ini kampung saya.

Perbuatan seperti itu menyebabkan dia diberhentikan sekolah”. .• Ini pula ialah contoh penggantian yang bersifat kata kerja atau verbal : • ”Pelajar itu sering melakukan kegiatan samseng di sekolah.

) • • . Saya belajar di situ sejak tiga bulan yang lalu. Sekarang saya belajar di Institut Bukit Mertajam. Contohnya : REMAJA A: Sekarang kamu belajar di mana? REMAJA B: Institut Bukit Metajam. atau klausa yang telah disebut dalam ayat sebelumnya. Pengguguran ini dilakukan kerana pembaca atau pendengar sudah mengetahui maklumat tersebut berdasarkan konteks wacana. iaitu sesuatu yang ada tetapi tidak diucapkan atau dituliskan. (Sepatutnya.Elipsis. frasa.) REMAJA A: Sejak bila? (Sepatutnya . (Sepatutnya. Sejak bila kamu belajar di situ?) REMAJA B: Tiga bulan lalu. • Elipsis melibatkan pengguguran kata. Elipsis dapat dikatakan sebagai penggantian kosong.

Perhatikan contoh ayat ini untuk mengetahui bagaimana penanda penghubung menjalin semua yang dinyatakan itu : a) ”Gejala bahasa rojak turut menular melalui rancangan-rancangan hiburan. Dalam hal ini.Penanda Penghubung. i. • Penanda penghubung berfungsi menjalinkan kata dengan kata. frasa dengan frasa. klausa dengan klausa. . 4. rancangan yang paling ketara banyak merojakkan bahasa Melayu ialah drama dan siri komedi tempatan yang sengaja merojakkan bahasa Melayu dengan alasan untuk memperlihatkan realiti masyarakat Malaysia. dan ayat dengan ayat.

dlam siri komedi tempatan. kita sering mendengar katakata atau ungkapan –ungkapan seperti : i. dan sebagainya. • Ungkapan-ungkapan seperti ini memberikan kesan negatif terhadap penggunaan bahasa anak-anak muda kerana merekalah golongan yang kerap menonoton rancangan hiburan seperti ini. .a) Sebagai contoh. ”cubateral”. ”What la you ni”. ”I punya motor buat trouble”. ”you ni teruk la”. ”break no eat”.

• Dalam sesuatu wacana. Maklumat yang terkandung dalam sesuatu wacana dapat dibahagikan kepada maklumat lama dan maklumat baharu. tidak harus wujud dalam sesuatu wacana seperti ini : .MAKLUMAT 2. Untuk mengetahui hal ini. setiap ayat mesti mempunyai maklumat baru yang belum dinyatakan dalam ayat sebelumnya. frasa kucing itu dalam ayat kedua merupakan maklumat lama manakala frasa sangat comel ialah maklumat baharu. • Dalam wacana itu. • Oleh hal yang demikian. 4. Kucing itu sangat comel”. perhatikan contoh ini : • ”Saya membela seekor kucing. iaitu mengulang idea yang terkandung dalam ayat yang sebelumnya. ayat yang berupa tautologi.

maka ayat-ayat itu tidak menghasilkan sesuatu wacana yang mantap.a) ”Pesakit AIDS itu telah meninggal dunia. contoh tersebut bukanlah suatu wacana. Dia sentiasa ponteng dan tidak mematuhi peraturan sekolah”. iaitu dapat diterima akal. Ayat kedua merupakan tautologi bagi ayat pertama dan oleh itu. • Sesuatu wacana juga tidak seharusnya mempunyai maklumat yang bertentangan seperti ayat ini : • ”Pelajar itu amat berdisiplin. . Selain itu. Pesakit AIDS itu telah menghembuskan nafas terakhir”. • Kedua-dua ayat ini tidak dianggap sebagai wacana kerana maklumat yang terkandung dalam ayat kedua bertentangan dengan maklumat dalam ayat pertama. Sekiranya maklumat dalam sesuatu wacana tidak logik. maklumat yang terkandung dalam wacana mesti bersifat logik. 4. 3.

Oleh itu. kerajaan terpaksa membenarkan pekerja asing yang merugikan”.1. Dalam hal ini. penggunaan perkataan merugikan adalah tidak logik dan dengan demikian. Wacana itu dapat dibaiki dengan menukar perkataan merugikan kepada klausa yang mendatangkan pelbagai kesan ekonomi dan sosial. Contoh yang berikut ini tidak memprlihatkan wacana yang logik : • • ”Negara kitas menghadapi masalah kekurangan tenaga. • . kedua-dua ayat tersebut tidak menghasilkan wacana yang mantap.

Ayat ini dapat menjadi wacana yang mantap dengan pembaikan seperti yang berikut : ”Kerajaan memang tegas hendak menghantar pendatang tanpa izin Indonesia pulang ke negara mereka tetapi bencana Tsunami yang berlaku di negara berkenaan telah menyukarkan kerajaan untuk berbuat demikian”. Contoh ini juga tidak memperlihatkan wacana yang logik : • ”Kerajaan memang tegas hendak menghantar pendatang tanpa izin Indonesia pulang ke negara mereka tetapi bencana Tsunami telah berlaku”.1. iaitu idea-ideanya tidak dikemukakan secara logik. • • • . Ayat tersebut tidak dapat dianggap sebagai wacana kerana idea-idea yang dikemukakan tidak memperlihatkan proses berfikir yang sistematik dalam membuat penaakulan (reasoning).

~TAMAT~ .

=%%= .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful