KONSEP WACANA

BAHASA MELAYU 2 WACANA

DEFINISI
WACAN A

Unit bahasa yang mempunyai kesatuan fikiran yang utuh dan melebihi batas ayat. Dalam hierarki bahasa, wacana terletak pada tingkat yang tertinggi, iaitu hadir selepas tingkat ayat. Fonem Ayat Morfem Wacana Kata Frasa Klausa

Wacana terdapat dalam bentuk lisan atau tulisan. Contoh wacana dalam bentuk lisan ialah pidato, ucapan, khutbah, dan dialog.

Dalam bentuk tulisan pula terdiri daripada laporan, surat, rencana, cerpen, novel, dan puisi.

Keutuhan fikiran dalam wacana sangat penting. Hal yang demikian adalah kerana menerusi keutuhan ini, ahli bahasa dapat menentukan sama ada sesuatu bentuk ujaran atau tulisan itu merupakan wacana atau hanya terdiri daripada kumpulan ayat yang tidak berhubungan.

Wacana juga dikatakan melebihi batas ayat, ini adalah kerana: Dalam kajian wacana, aspek yang diteliti tidak terbatas pada tahap ayat sahaja tetapi turut merangkum aspek-aspek yang lebih luas daripada ayat. Sesuatu wacana mungkin terdiri daripada dua ayat, sejumlah ayat, satu perenggan, sebuah karangan, satu bab, sebuah buku, ataupun satu siri buku.

• Wacana boleh terdiri daripada satu ayat yang dikaitkan dengan konteks dan fungsi penggunaanya. Ahli bahasa berpendapat bahawa huraian bahasa yang berasaskan aliran stuktural (rumus) dan transformasi generatif adalah tidak lengkap kerana huraian mereka berakhir pada tahap ayat sahaja walhal penggunaan bahasa yang sebenarnya sering melebihi batas ayat. • Contoh ayat “Mengapa bising sangat” : Daripada segi struktur merupakan ayat tanya Tetapi apabila dilihat dalam konteks di bilik darjah. huraian bahasa sewajarnya dilanjutkan hingga tahap wacana. Oleh hal yang demikian. ayat ini ialah ayat perintah. kemampuan menghasilkan wacana menjadi kayu ukur terhadap kecekapan berbahasa seseorang. . iaitu seorang guru dengan tegas memerintahkan pelajarnya supaya senyap. Sehubungan dengan itu.

CIRICIRI WACAN A .

~CIRI-CIRI WACANA~ Mempunyai tema Bermotif Gaya bahasa Kohesi dan koherens Tiada ayat tautologi Elemen-elemen yang logikal dan realistik Terdiri daripada andaian (subjek) dan inferensi .

TEMA .1. MEMPUNYAI Pengarang atau penulis berkesempatan menentukan etika dan prosedur penghasilan penulisan.

BERMOTIF Penulisan bertujuan untuk pebaca menilai dan mengenalpasti hubungan hasil bacaan dengan pembaca. .2.

gaya bahasa yang digunakan mampu menimbulkan kesan dialek sosial (laras bahasa biasa) dalam pertuturan. GAYA BAHASA Karya menggunakan gaya bahasa yang sesuai kepada para pembaca.3. . Adakalanya.

4. KOHESI .DAN KOHERENS Ayat-ayat dihubungkan dengan menggunakan penanda wacana agar ayatayat tersebut berkohensi (makna tautan) dan koherens (logik).

TIADA AYAT TAUTOLOGI Ayat tautologi (ayat yang sudah dinyatakan sebelumnya) tidak perlu diulang.5. .

. bukanlah rekaan individu sematasemata.6. logik dan realistik. ELEMEN-ELEMEN YANG LOGIKAL DAN REALISTIK Hasil penulisan perlulah bersifat kenyataan.

7. TERDIRI DARIPADA ANDAIAN (SUBJEK) DAN INFERENSI (KOMEN/ASERI) Kucing Parsi itu comel. Tetapi adakalanya andaian dapat ditentukan oleh pembaca tanpa ditulis. ANDAIAN INFERENSI Kebiasaannya satu ayat hanya mempunyai satu inferensi sahaja. Contoh : Keluar! .

PENANDA WACANA .

.PENANDA WACANA Bermaksud kata. Digunakan untuk memantapkan lagi keutuhan wacana bagi mengaitkan perenggan dengan perenggan. rangkai kata atau frasa yang menunjukkan pertalian hujah dan buah fikiran.

tambahan pula. seterusnya. jadi. sebagai akibatnya.CONTOH PENANDA WACANA Tambahan Selanjutnya. begitu juga Tambahan dan Penegasan Lebih-lebih lagi. bahkan. di samping itu. lagipun Sebab. selain itu. sebagai hasilnya . malah. dengan demikian. malahan. tambahan lagi. demikian juga. Kesan atau Lanjutan Oleh sebab itu. dengan itu.

sementara itu. sungguhpun begitu Perkaitan Sehubungan dengan itu.Pertentangan Namun begitu. pada masa ini. namun demikian. walaupun. dalam hal ini. pada waktu yang sama. sejajar dengan. berhubung dengan. akhirnya . akan tetapi. kini. kemudian. merujuk kepada Waktu Sebelum itu. lama-kelamaan. bagaimanapun. dari segi. selaras dengan.

sebagai contoh. di sana. berhampiran dengan. bertentangan dengan Perbandingan Dalam hal yang demikian. sama juga dengan Contoh Misalnya. bersebelahan dengan. di samping. sebagaimana.Tempat Disini. serupa dengan. contohnya . seperti juga. sesuai dengan.

hal ini bermaksud. maksudnya . selepas itu. hal ini membawa pengertian. dengan kata lain Urutan Pertama. kedua. kemudian.Pernyataan semula Yakni. hal ini bererti. akhirnya Tujuan dan Maksud Untuk tujuan ini.

akhir kata.Harapan Semoga. mudah-mudahan Pendahuluan Sebagai pendahuluan. mulanya. sebagai permulaan. sebagai rumusan. pertamanya. sebagai penutup. . sebagai mukadimah Rumusan Kesimpulannya. secara keseluruhannya. moga-moga.

Singkatan Ringkasnya. sememangnya. jelaslah. secara amnya.tentulah. secara umumnya Penekanan atau Penegasan Sesungguhnya. secara ringkasnya Generalisasi Pada umumnya. Pastilah. sebenarnya. pendek kata. tidak dapat dinafikan .

sekali peristiwa. Sebermula.Bahasa Klasik Hatta. alkisah. kalakian. arakian . syahadan. adapun. maka.

KEUTUHAN WACANA .

iaitu : terdapatnya runtuhan atau koheren. Terdapat dua aspek penting yang menghasilkan wacana yang utuh. (keserasian hubungan antara suatu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain). (kesinambungan idea yang menjadikan wacana itu suatu teks yang bermakna dan dapat difahami) . .Terhasil daripada wujudnya susunan yang berurutan atau teratur dalam sesuatu wacana Ciri ini sangat penting kerana cirri inilah yang menentukan sesuatu ujaran atau tulisan itu wacana atau hanya merupakan kumpulan ayat yang tidak teratur. dan wujudnya tautan atau kohesi.

. dan gramatikal antara bahagian dalam sesuatu wacana. leksikal.Seterusnya. keutuhan wacana dapat dianalisis daripada wujudnya hubungan daripada aspek semantik.

Hubungan Wacana daripada Aspek Semantik. Bermaksud hubungan daripada aspek kepaduan makna yang wujud dalam sesuatu wacana. . Kepaduan makna ini dapat dilihat antara bahagian wacana. situasi sesuatu wacana. dan unsur-unsur paralinguistik yang terdapat dalam wacana. keseluruhan wacana.

Hubungan Semantik Hubungan sebab dan akibat Contoh = Lelaki itu terbabit dalam pengedaran dadah. Hubungan latar dan kesimpulan Contoh = Halaman rumah Cikgu Mohamad sentiasa hijau dengan pokok-pokok bunga yang menyegarkan. Dia mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan STPM. Dia dijatuhi hukuman gantung sampai mati Hubungan sebab dan hasil Contoh = Pelajar itu rajin berusaha. Rupa-rupanya isteri beliau yang pandai menanam dan mengurus tanaman .

Soalan analisis wacana lagi susah Hubungan memperkuat isi atau hubungan penjelasan Contoh = Bencana Tsunami sungguh dasyat. Ketekunan rakyat menentukan kemajuan negara Hubungan perbandingan Contoh = Soalan analisis ayat susah. Ombak besar itu mengorbankan ratusan ribu nyawa manusia serta banyak memusnahkan harta benda . Contoh = Rakyat harus tekun bekerja.Hubungan syarat dan hasil.

Sekiranya kesenyapan suara berlaku selepas perkataan Ali. Akan tetapi.Hubungan semantik antara bahagian wacana juga dapat ditimbulkan oleh unsur-unsur fonologi dalam sesuatu wacana. bergantung pada hentian atau kesenyapan suara yang berlaku. dan nada suara. . CONTOH : Ayat Ibu bapa Ali telah meninggal dunia mengandung ketaksaan makna. Antaranya termasuklah hentian. jika diucapkan dengan nada yang keras. maka ayatnya ialah silaan. sekiranya diucapkan dengan nada yang lembut. maka ayat ini membawa maksud ”kedua-dua ibu bapa Ali telah meninggal dunia”. maka ayat ini bermaksud ”nenek Ali telah meninggal dunia”. ayat minimal duduk. sekiranya kesenyapan suara berlaku selepas perkataan Ibu dan perkataan Ali. ayat ini merupakan ayat suruhan yang membawa perasaan marah dan tidak boleh ditentang. Begitu juga halnya dengan intonasi yang berbeza. intonasi. ayat penyata Ali menulis surat akan menjadi ayat tanya Ali menulis surat? Seterusnya. Tetapi. Misalnya. dengan tingkat nada yang meninggi di akhir ayat.

. pengetahuan tentang laras bahasa yang digunakan akan membantu seseorang memahami sesuatu wacana. Pemahaman tentang sesuatu wacana juga dibantu oleh unsur-unsur paralinguistik yang terdapat dalam wacana. noktah bertindih.Hubungan semantik dalam sesuatu wacana juga dikaitkan dengan situasi wacana. Dalam tulisan. tanda petik. Dalam hal ini. noktah. alat-alat ini termasuklah penggunaan tanda baca seperti koma. Dalam lisan. keadaan air muka dan isyarat daripada gerakan tangan akan menghasilkan wacana yang utuh daripada segi semantik kerana penggunaan unsur-unsur paralinguistik ini membantu seseorang memahami ujaran tersebut. Unsur-unsur paralinguistik merujuk kepada alat-alat lain yang digunakan untuk memperjelas persembahan wacana. koma bertitik. dan sebagainya.

. CONTOH : ”Semalam dia termenung. dengan mengulang kata yang sama. Tampaknya dia memang gemar termenung”. Hubungan leksikal antara bahagian dalam wacana tercapai dengan cara memilih kosa kata yang serasi.Hubungan Wacana daripada Aspek Leksikal Hubungan ini dapat dilihat daripada aspek wujudnya pertalian antara perkataan dalam sesuatu wacana. Antara caranya termasuklah. Hari ini dia termenung lagi. Terdapat beberapa cara untuk memperoleh hubungan leksikal. pertama.

Antaranya termasuklah keli. haruan. tilapia dan puyu”. . bercerai kita roboh”.Dengan menggunakan sinonim CONTOH : ”Sindrom bahasa rojak kini menular dalam masyarakat kita. Dengan menggunakan antonim CONTOH : ”Bersatu kita teguh. Dengan menggunakan hiponim CONTOH : ”Terdapat pelbagai jenis ikan diternak di dalam kolam itu. Gejala ini sungguh membimbangkan para pencinta dan pejuang bahasa Melayu”.

Kini gajah dan harimau kehilangan habitat semula jadi”. .Dengan menggunakan kolokasi CONTOH : ”Kawasan hutan digondolkan untuk pembangunan. Pelajar memberikan jawapan”. Dengan memanfaatkan unsur bersambut CONTOH : ”Guru mengemukakan soalan.

Hubungan Wacana daripada Aspek Gramatikal. penanda penggantian. 5. Hubungan daripada aspek gramatikal ialah hubungan wacana yang berkaitan dengan tatabahasa. . 3. elipsis dan penanda penghubung. Antara penanda gramatikal yang mewujudkan keutuhan wacana ialah penanda rujukan.

. Dahulu mereka lebih banyak membantu suami di rumah tetapi sekarang mereka telah tampil ke hadapan untuk memberikan sumbangan dalam pembangunan negara”. Kata ganti nama diri orang yang digunakan sebagai penanda rujukan dalam contoh ini ialah mereka. : • ”Wanita sekarang bukan seperti wanita dahulu. • Penanda rujukan digunakan untuk perkaitan antara bahagian dalam wacana.Penanda Rujukan. • Penanda rujukan menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tunjuk. • Berikut adalah contoh penanda rujukan yang menggunakan kata ganti nama diri orang.

Saya telah tinggal di sini sejak empat puluh tahun yang lalu”. Penggantian dalam bahasa Melayu dapat bersifat kata nama (nominal). . Yang berikut ini pula ialah contoh penanda rujukan yang menggunakan kata ganti nama tunjuk : a) ”Ini kampung saya.1. Ini ialah contoh penggantian yang bersifat kata nama atau nominal: • ”Jiran kami membeli sebuah kereta baru. 3. dan klausa. kata kerja (verbal). 5. Penanda Penggantian. Penanda penggantian merujuk kepada proses menggantikan unsur bahasa dengan unsur lain. Kami juga membeli sebuah”. 7.

Perbuatan seperti itu menyebabkan dia diberhentikan sekolah”.• Ini pula ialah contoh penggantian yang bersifat kata kerja atau verbal : • ”Pelajar itu sering melakukan kegiatan samseng di sekolah. .

Elipsis. (Sepatutnya. iaitu sesuatu yang ada tetapi tidak diucapkan atau dituliskan.) • • . Sejak bila kamu belajar di situ?) REMAJA B: Tiga bulan lalu. Contohnya : REMAJA A: Sekarang kamu belajar di mana? REMAJA B: Institut Bukit Metajam. Elipsis dapat dikatakan sebagai penggantian kosong. Saya belajar di situ sejak tiga bulan yang lalu.) REMAJA A: Sejak bila? (Sepatutnya . atau klausa yang telah disebut dalam ayat sebelumnya. frasa. Pengguguran ini dilakukan kerana pembaca atau pendengar sudah mengetahui maklumat tersebut berdasarkan konteks wacana. (Sepatutnya. Sekarang saya belajar di Institut Bukit Mertajam. • Elipsis melibatkan pengguguran kata.

frasa dengan frasa. klausa dengan klausa. i. Dalam hal ini. rancangan yang paling ketara banyak merojakkan bahasa Melayu ialah drama dan siri komedi tempatan yang sengaja merojakkan bahasa Melayu dengan alasan untuk memperlihatkan realiti masyarakat Malaysia. dan ayat dengan ayat. 4. .Penanda Penghubung. • Penanda penghubung berfungsi menjalinkan kata dengan kata. Perhatikan contoh ayat ini untuk mengetahui bagaimana penanda penghubung menjalin semua yang dinyatakan itu : a) ”Gejala bahasa rojak turut menular melalui rancangan-rancangan hiburan.

kita sering mendengar katakata atau ungkapan –ungkapan seperti : i. dlam siri komedi tempatan. . ”What la you ni”. ”break no eat”. ”you ni teruk la”. dan sebagainya.a) Sebagai contoh. • Ungkapan-ungkapan seperti ini memberikan kesan negatif terhadap penggunaan bahasa anak-anak muda kerana merekalah golongan yang kerap menonoton rancangan hiburan seperti ini. ”I punya motor buat trouble”. ”cubateral”.

frasa kucing itu dalam ayat kedua merupakan maklumat lama manakala frasa sangat comel ialah maklumat baharu.MAKLUMAT 2. Kucing itu sangat comel”. tidak harus wujud dalam sesuatu wacana seperti ini : . perhatikan contoh ini : • ”Saya membela seekor kucing. ayat yang berupa tautologi. Untuk mengetahui hal ini. • Dalam sesuatu wacana. • Dalam wacana itu. iaitu mengulang idea yang terkandung dalam ayat yang sebelumnya. setiap ayat mesti mempunyai maklumat baru yang belum dinyatakan dalam ayat sebelumnya. • Oleh hal yang demikian. Maklumat yang terkandung dalam sesuatu wacana dapat dibahagikan kepada maklumat lama dan maklumat baharu. 4.

contoh tersebut bukanlah suatu wacana. iaitu dapat diterima akal. • Kedua-dua ayat ini tidak dianggap sebagai wacana kerana maklumat yang terkandung dalam ayat kedua bertentangan dengan maklumat dalam ayat pertama. • Sesuatu wacana juga tidak seharusnya mempunyai maklumat yang bertentangan seperti ayat ini : • ”Pelajar itu amat berdisiplin. . Sekiranya maklumat dalam sesuatu wacana tidak logik. Selain itu. Ayat kedua merupakan tautologi bagi ayat pertama dan oleh itu. 3. maka ayat-ayat itu tidak menghasilkan sesuatu wacana yang mantap. maklumat yang terkandung dalam wacana mesti bersifat logik. Dia sentiasa ponteng dan tidak mematuhi peraturan sekolah”. 4.a) ”Pesakit AIDS itu telah meninggal dunia. Pesakit AIDS itu telah menghembuskan nafas terakhir”.

Oleh itu. Dalam hal ini. kerajaan terpaksa membenarkan pekerja asing yang merugikan”. Contoh yang berikut ini tidak memprlihatkan wacana yang logik : • • ”Negara kitas menghadapi masalah kekurangan tenaga.1. • . Wacana itu dapat dibaiki dengan menukar perkataan merugikan kepada klausa yang mendatangkan pelbagai kesan ekonomi dan sosial. penggunaan perkataan merugikan adalah tidak logik dan dengan demikian. kedua-dua ayat tersebut tidak menghasilkan wacana yang mantap.

1. Ayat ini dapat menjadi wacana yang mantap dengan pembaikan seperti yang berikut : ”Kerajaan memang tegas hendak menghantar pendatang tanpa izin Indonesia pulang ke negara mereka tetapi bencana Tsunami yang berlaku di negara berkenaan telah menyukarkan kerajaan untuk berbuat demikian”. • • • . Contoh ini juga tidak memperlihatkan wacana yang logik : • ”Kerajaan memang tegas hendak menghantar pendatang tanpa izin Indonesia pulang ke negara mereka tetapi bencana Tsunami telah berlaku”. Ayat tersebut tidak dapat dianggap sebagai wacana kerana idea-idea yang dikemukakan tidak memperlihatkan proses berfikir yang sistematik dalam membuat penaakulan (reasoning). iaitu idea-ideanya tidak dikemukakan secara logik.

~TAMAT~ .

=%%= .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful