BAHASA MELAYU 2 WACANA

DEFINISI
WACAN A

Unit bahasa yang mempunyai kesatuan fikiran yang utuh dan melebihi batas ayat. Dalam hierarki bahasa, wacana terletak pada tingkat yang tertinggi, iaitu hadir selepas tingkat ayat. Fonem Ayat Morfem Wacana Kata Frasa Klausa

Wacana terdapat dalam bentuk lisan atau tulisan. Contoh wacana dalam bentuk lisan ialah pidato, ucapan, khutbah, dan dialog.

Dalam bentuk tulisan pula terdiri daripada laporan, surat, rencana, cerpen, novel, dan puisi.

Keutuhan fikiran dalam wacana sangat penting. Hal yang demikian adalah kerana menerusi keutuhan ini, ahli bahasa dapat menentukan sama ada sesuatu bentuk ujaran atau tulisan itu merupakan wacana atau hanya terdiri daripada kumpulan ayat yang tidak berhubungan.

Wacana juga dikatakan melebihi batas ayat, ini adalah kerana: Dalam kajian wacana, aspek yang diteliti tidak terbatas pada tahap ayat sahaja tetapi turut merangkum aspek-aspek yang lebih luas daripada ayat. Sesuatu wacana mungkin terdiri daripada dua ayat, sejumlah ayat, satu perenggan, sebuah karangan, satu bab, sebuah buku, ataupun satu siri buku.

• Wacana boleh terdiri daripada satu ayat yang dikaitkan dengan konteks dan fungsi penggunaanya. • Contoh ayat “Mengapa bising sangat” : Daripada segi struktur merupakan ayat tanya Tetapi apabila dilihat dalam konteks di bilik darjah. . iaitu seorang guru dengan tegas memerintahkan pelajarnya supaya senyap. Sehubungan dengan itu. Ahli bahasa berpendapat bahawa huraian bahasa yang berasaskan aliran stuktural (rumus) dan transformasi generatif adalah tidak lengkap kerana huraian mereka berakhir pada tahap ayat sahaja walhal penggunaan bahasa yang sebenarnya sering melebihi batas ayat. ayat ini ialah ayat perintah. kemampuan menghasilkan wacana menjadi kayu ukur terhadap kecekapan berbahasa seseorang. Oleh hal yang demikian. huraian bahasa sewajarnya dilanjutkan hingga tahap wacana.

CIRICIRI WACAN A .

~CIRI-CIRI WACANA~ Mempunyai tema Bermotif Gaya bahasa Kohesi dan koherens Tiada ayat tautologi Elemen-elemen yang logikal dan realistik Terdiri daripada andaian (subjek) dan inferensi .

MEMPUNYAI Pengarang atau penulis berkesempatan menentukan etika dan prosedur penghasilan penulisan.1. TEMA .

.2. BERMOTIF Penulisan bertujuan untuk pebaca menilai dan mengenalpasti hubungan hasil bacaan dengan pembaca.

GAYA BAHASA Karya menggunakan gaya bahasa yang sesuai kepada para pembaca. .3. Adakalanya. gaya bahasa yang digunakan mampu menimbulkan kesan dialek sosial (laras bahasa biasa) dalam pertuturan.

DAN KOHERENS Ayat-ayat dihubungkan dengan menggunakan penanda wacana agar ayatayat tersebut berkohensi (makna tautan) dan koherens (logik). 4. KOHESI .

5. . TIADA AYAT TAUTOLOGI Ayat tautologi (ayat yang sudah dinyatakan sebelumnya) tidak perlu diulang.

. logik dan realistik. ELEMEN-ELEMEN YANG LOGIKAL DAN REALISTIK Hasil penulisan perlulah bersifat kenyataan. bukanlah rekaan individu sematasemata.6.

ANDAIAN INFERENSI Kebiasaannya satu ayat hanya mempunyai satu inferensi sahaja.7. Tetapi adakalanya andaian dapat ditentukan oleh pembaca tanpa ditulis. TERDIRI DARIPADA ANDAIAN (SUBJEK) DAN INFERENSI (KOMEN/ASERI) Kucing Parsi itu comel. Contoh : Keluar! .

PENANDA WACANA .

Digunakan untuk memantapkan lagi keutuhan wacana bagi mengaitkan perenggan dengan perenggan.PENANDA WACANA Bermaksud kata. rangkai kata atau frasa yang menunjukkan pertalian hujah dan buah fikiran. .

Kesan atau Lanjutan Oleh sebab itu. demikian juga. lagipun Sebab. bahkan. jadi. sebagai hasilnya . dengan demikian. tambahan pula. seterusnya. tambahan lagi. malah. begitu juga Tambahan dan Penegasan Lebih-lebih lagi.CONTOH PENANDA WACANA Tambahan Selanjutnya. di samping itu. selain itu. malahan. dengan itu. sebagai akibatnya.

sungguhpun begitu Perkaitan Sehubungan dengan itu. pada masa ini. lama-kelamaan. kini. sejajar dengan. berhubung dengan. walaupun. dalam hal ini. selaras dengan. namun demikian. akhirnya . dari segi. pada waktu yang sama. akan tetapi. kemudian.Pertentangan Namun begitu. sementara itu. bagaimanapun. merujuk kepada Waktu Sebelum itu.

bersebelahan dengan. sama juga dengan Contoh Misalnya. sebagai contoh. seperti juga.Tempat Disini. sesuai dengan. serupa dengan. bertentangan dengan Perbandingan Dalam hal yang demikian. contohnya . sebagaimana. di samping. berhampiran dengan. di sana.

dengan kata lain Urutan Pertama. hal ini bermaksud. hal ini membawa pengertian. kemudian. hal ini bererti. akhirnya Tujuan dan Maksud Untuk tujuan ini. maksudnya .Pernyataan semula Yakni. selepas itu. kedua.

mulanya. akhir kata. mudah-mudahan Pendahuluan Sebagai pendahuluan. secara keseluruhannya. moga-moga. sebagai rumusan.Harapan Semoga. pertamanya. sebagai mukadimah Rumusan Kesimpulannya. sebagai permulaan. sebagai penutup. .

sebenarnya. secara ringkasnya Generalisasi Pada umumnya. secara amnya.tentulah. jelaslah. sememangnya.Singkatan Ringkasnya. tidak dapat dinafikan . secara umumnya Penekanan atau Penegasan Sesungguhnya. Pastilah. pendek kata.

alkisah. Sebermula. adapun.Bahasa Klasik Hatta. arakian . maka. syahadan. kalakian. sekali peristiwa.

KEUTUHAN WACANA .

(kesinambungan idea yang menjadikan wacana itu suatu teks yang bermakna dan dapat difahami) .Terhasil daripada wujudnya susunan yang berurutan atau teratur dalam sesuatu wacana Ciri ini sangat penting kerana cirri inilah yang menentukan sesuatu ujaran atau tulisan itu wacana atau hanya merupakan kumpulan ayat yang tidak teratur. dan wujudnya tautan atau kohesi. . Terdapat dua aspek penting yang menghasilkan wacana yang utuh. iaitu : terdapatnya runtuhan atau koheren. (keserasian hubungan antara suatu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain).

leksikal. keutuhan wacana dapat dianalisis daripada wujudnya hubungan daripada aspek semantik. dan gramatikal antara bahagian dalam sesuatu wacana.Seterusnya. .

situasi sesuatu wacana. keseluruhan wacana.Hubungan Wacana daripada Aspek Semantik. Kepaduan makna ini dapat dilihat antara bahagian wacana. dan unsur-unsur paralinguistik yang terdapat dalam wacana. . Bermaksud hubungan daripada aspek kepaduan makna yang wujud dalam sesuatu wacana.

Hubungan Semantik Hubungan sebab dan akibat Contoh = Lelaki itu terbabit dalam pengedaran dadah. Hubungan latar dan kesimpulan Contoh = Halaman rumah Cikgu Mohamad sentiasa hijau dengan pokok-pokok bunga yang menyegarkan. Rupa-rupanya isteri beliau yang pandai menanam dan mengurus tanaman . Dia dijatuhi hukuman gantung sampai mati Hubungan sebab dan hasil Contoh = Pelajar itu rajin berusaha. Dia mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan STPM.

Hubungan syarat dan hasil. Soalan analisis wacana lagi susah Hubungan memperkuat isi atau hubungan penjelasan Contoh = Bencana Tsunami sungguh dasyat. Ombak besar itu mengorbankan ratusan ribu nyawa manusia serta banyak memusnahkan harta benda . Contoh = Rakyat harus tekun bekerja. Ketekunan rakyat menentukan kemajuan negara Hubungan perbandingan Contoh = Soalan analisis ayat susah.

bergantung pada hentian atau kesenyapan suara yang berlaku. ayat ini merupakan ayat suruhan yang membawa perasaan marah dan tidak boleh ditentang. maka ayatnya ialah silaan. . dengan tingkat nada yang meninggi di akhir ayat. maka ayat ini bermaksud ”nenek Ali telah meninggal dunia”. Akan tetapi. Begitu juga halnya dengan intonasi yang berbeza. sekiranya kesenyapan suara berlaku selepas perkataan Ibu dan perkataan Ali. sekiranya diucapkan dengan nada yang lembut. ayat minimal duduk.Hubungan semantik antara bahagian wacana juga dapat ditimbulkan oleh unsur-unsur fonologi dalam sesuatu wacana. Tetapi. maka ayat ini membawa maksud ”kedua-dua ibu bapa Ali telah meninggal dunia”. CONTOH : Ayat Ibu bapa Ali telah meninggal dunia mengandung ketaksaan makna. dan nada suara. ayat penyata Ali menulis surat akan menjadi ayat tanya Ali menulis surat? Seterusnya. Antaranya termasuklah hentian. intonasi. Misalnya. Sekiranya kesenyapan suara berlaku selepas perkataan Ali. jika diucapkan dengan nada yang keras.

koma bertitik. Dalam lisan. . alat-alat ini termasuklah penggunaan tanda baca seperti koma. Unsur-unsur paralinguistik merujuk kepada alat-alat lain yang digunakan untuk memperjelas persembahan wacana. dan sebagainya. Dalam tulisan. Dalam hal ini. Pemahaman tentang sesuatu wacana juga dibantu oleh unsur-unsur paralinguistik yang terdapat dalam wacana. tanda petik. noktah. noktah bertindih.Hubungan semantik dalam sesuatu wacana juga dikaitkan dengan situasi wacana. keadaan air muka dan isyarat daripada gerakan tangan akan menghasilkan wacana yang utuh daripada segi semantik kerana penggunaan unsur-unsur paralinguistik ini membantu seseorang memahami ujaran tersebut. pengetahuan tentang laras bahasa yang digunakan akan membantu seseorang memahami sesuatu wacana.

. Hubungan leksikal antara bahagian dalam wacana tercapai dengan cara memilih kosa kata yang serasi.Hubungan Wacana daripada Aspek Leksikal Hubungan ini dapat dilihat daripada aspek wujudnya pertalian antara perkataan dalam sesuatu wacana. Hari ini dia termenung lagi. Terdapat beberapa cara untuk memperoleh hubungan leksikal. dengan mengulang kata yang sama. Tampaknya dia memang gemar termenung”. Antara caranya termasuklah. pertama. CONTOH : ”Semalam dia termenung.

.Dengan menggunakan sinonim CONTOH : ”Sindrom bahasa rojak kini menular dalam masyarakat kita. Dengan menggunakan antonim CONTOH : ”Bersatu kita teguh. tilapia dan puyu”. Antaranya termasuklah keli. Gejala ini sungguh membimbangkan para pencinta dan pejuang bahasa Melayu”. haruan. Dengan menggunakan hiponim CONTOH : ”Terdapat pelbagai jenis ikan diternak di dalam kolam itu. bercerai kita roboh”.

Kini gajah dan harimau kehilangan habitat semula jadi”. Pelajar memberikan jawapan”. Dengan memanfaatkan unsur bersambut CONTOH : ”Guru mengemukakan soalan. .Dengan menggunakan kolokasi CONTOH : ”Kawasan hutan digondolkan untuk pembangunan.

Antara penanda gramatikal yang mewujudkan keutuhan wacana ialah penanda rujukan. elipsis dan penanda penghubung. . penanda penggantian.Hubungan Wacana daripada Aspek Gramatikal. 3. Hubungan daripada aspek gramatikal ialah hubungan wacana yang berkaitan dengan tatabahasa. 5.

• Penanda rujukan menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tunjuk. • Berikut adalah contoh penanda rujukan yang menggunakan kata ganti nama diri orang. Dahulu mereka lebih banyak membantu suami di rumah tetapi sekarang mereka telah tampil ke hadapan untuk memberikan sumbangan dalam pembangunan negara”. . : • ”Wanita sekarang bukan seperti wanita dahulu. Kata ganti nama diri orang yang digunakan sebagai penanda rujukan dalam contoh ini ialah mereka. • Penanda rujukan digunakan untuk perkaitan antara bahagian dalam wacana.Penanda Rujukan.

Penggantian dalam bahasa Melayu dapat bersifat kata nama (nominal). kata kerja (verbal). 5. Yang berikut ini pula ialah contoh penanda rujukan yang menggunakan kata ganti nama tunjuk : a) ”Ini kampung saya.1. dan klausa. Penanda penggantian merujuk kepada proses menggantikan unsur bahasa dengan unsur lain. 3. . Kami juga membeli sebuah”. 7. Saya telah tinggal di sini sejak empat puluh tahun yang lalu”. Ini ialah contoh penggantian yang bersifat kata nama atau nominal: • ”Jiran kami membeli sebuah kereta baru. Penanda Penggantian.

Perbuatan seperti itu menyebabkan dia diberhentikan sekolah”. .• Ini pula ialah contoh penggantian yang bersifat kata kerja atau verbal : • ”Pelajar itu sering melakukan kegiatan samseng di sekolah.

(Sepatutnya. • Elipsis melibatkan pengguguran kata.) REMAJA A: Sejak bila? (Sepatutnya . iaitu sesuatu yang ada tetapi tidak diucapkan atau dituliskan. frasa. Pengguguran ini dilakukan kerana pembaca atau pendengar sudah mengetahui maklumat tersebut berdasarkan konteks wacana. Saya belajar di situ sejak tiga bulan yang lalu. (Sepatutnya. Contohnya : REMAJA A: Sekarang kamu belajar di mana? REMAJA B: Institut Bukit Metajam. atau klausa yang telah disebut dalam ayat sebelumnya. Sekarang saya belajar di Institut Bukit Mertajam. Elipsis dapat dikatakan sebagai penggantian kosong.) • • . Sejak bila kamu belajar di situ?) REMAJA B: Tiga bulan lalu.Elipsis.

klausa dengan klausa. • Penanda penghubung berfungsi menjalinkan kata dengan kata. i. rancangan yang paling ketara banyak merojakkan bahasa Melayu ialah drama dan siri komedi tempatan yang sengaja merojakkan bahasa Melayu dengan alasan untuk memperlihatkan realiti masyarakat Malaysia.Penanda Penghubung. frasa dengan frasa. dan ayat dengan ayat. Dalam hal ini. . 4. Perhatikan contoh ayat ini untuk mengetahui bagaimana penanda penghubung menjalin semua yang dinyatakan itu : a) ”Gejala bahasa rojak turut menular melalui rancangan-rancangan hiburan.

kita sering mendengar katakata atau ungkapan –ungkapan seperti : i. • Ungkapan-ungkapan seperti ini memberikan kesan negatif terhadap penggunaan bahasa anak-anak muda kerana merekalah golongan yang kerap menonoton rancangan hiburan seperti ini.a) Sebagai contoh. dan sebagainya. ”What la you ni”. ”break no eat”. ”I punya motor buat trouble”. . ”cubateral”. ”you ni teruk la”. dlam siri komedi tempatan.

• Dalam wacana itu. ayat yang berupa tautologi. perhatikan contoh ini : • ”Saya membela seekor kucing. Maklumat yang terkandung dalam sesuatu wacana dapat dibahagikan kepada maklumat lama dan maklumat baharu. • Oleh hal yang demikian. Kucing itu sangat comel”. Untuk mengetahui hal ini.MAKLUMAT 2. 4. setiap ayat mesti mempunyai maklumat baru yang belum dinyatakan dalam ayat sebelumnya. iaitu mengulang idea yang terkandung dalam ayat yang sebelumnya. • Dalam sesuatu wacana. tidak harus wujud dalam sesuatu wacana seperti ini : . frasa kucing itu dalam ayat kedua merupakan maklumat lama manakala frasa sangat comel ialah maklumat baharu.

4. Dia sentiasa ponteng dan tidak mematuhi peraturan sekolah”.a) ”Pesakit AIDS itu telah meninggal dunia. contoh tersebut bukanlah suatu wacana. iaitu dapat diterima akal. maklumat yang terkandung dalam wacana mesti bersifat logik. Selain itu. • Kedua-dua ayat ini tidak dianggap sebagai wacana kerana maklumat yang terkandung dalam ayat kedua bertentangan dengan maklumat dalam ayat pertama. maka ayat-ayat itu tidak menghasilkan sesuatu wacana yang mantap. . Ayat kedua merupakan tautologi bagi ayat pertama dan oleh itu. Sekiranya maklumat dalam sesuatu wacana tidak logik. Pesakit AIDS itu telah menghembuskan nafas terakhir”. • Sesuatu wacana juga tidak seharusnya mempunyai maklumat yang bertentangan seperti ayat ini : • ”Pelajar itu amat berdisiplin. 3.

Wacana itu dapat dibaiki dengan menukar perkataan merugikan kepada klausa yang mendatangkan pelbagai kesan ekonomi dan sosial. • .1. kerajaan terpaksa membenarkan pekerja asing yang merugikan”. Oleh itu. Contoh yang berikut ini tidak memprlihatkan wacana yang logik : • • ”Negara kitas menghadapi masalah kekurangan tenaga. Dalam hal ini. penggunaan perkataan merugikan adalah tidak logik dan dengan demikian. kedua-dua ayat tersebut tidak menghasilkan wacana yang mantap.

Ayat tersebut tidak dapat dianggap sebagai wacana kerana idea-idea yang dikemukakan tidak memperlihatkan proses berfikir yang sistematik dalam membuat penaakulan (reasoning). iaitu idea-ideanya tidak dikemukakan secara logik. • • • . Ayat ini dapat menjadi wacana yang mantap dengan pembaikan seperti yang berikut : ”Kerajaan memang tegas hendak menghantar pendatang tanpa izin Indonesia pulang ke negara mereka tetapi bencana Tsunami yang berlaku di negara berkenaan telah menyukarkan kerajaan untuk berbuat demikian”. Contoh ini juga tidak memperlihatkan wacana yang logik : • ”Kerajaan memang tegas hendak menghantar pendatang tanpa izin Indonesia pulang ke negara mereka tetapi bencana Tsunami telah berlaku”.1.

~TAMAT~ .

=%%= .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful