BAHASA MELAYU 2 WACANA

DEFINISI
WACAN A

Unit bahasa yang mempunyai kesatuan fikiran yang utuh dan melebihi batas ayat. Dalam hierarki bahasa, wacana terletak pada tingkat yang tertinggi, iaitu hadir selepas tingkat ayat. Fonem Ayat Morfem Wacana Kata Frasa Klausa

Wacana terdapat dalam bentuk lisan atau tulisan. Contoh wacana dalam bentuk lisan ialah pidato, ucapan, khutbah, dan dialog.

Dalam bentuk tulisan pula terdiri daripada laporan, surat, rencana, cerpen, novel, dan puisi.

Keutuhan fikiran dalam wacana sangat penting. Hal yang demikian adalah kerana menerusi keutuhan ini, ahli bahasa dapat menentukan sama ada sesuatu bentuk ujaran atau tulisan itu merupakan wacana atau hanya terdiri daripada kumpulan ayat yang tidak berhubungan.

Wacana juga dikatakan melebihi batas ayat, ini adalah kerana: Dalam kajian wacana, aspek yang diteliti tidak terbatas pada tahap ayat sahaja tetapi turut merangkum aspek-aspek yang lebih luas daripada ayat. Sesuatu wacana mungkin terdiri daripada dua ayat, sejumlah ayat, satu perenggan, sebuah karangan, satu bab, sebuah buku, ataupun satu siri buku.

iaitu seorang guru dengan tegas memerintahkan pelajarnya supaya senyap. Oleh hal yang demikian. kemampuan menghasilkan wacana menjadi kayu ukur terhadap kecekapan berbahasa seseorang. Sehubungan dengan itu. • Contoh ayat “Mengapa bising sangat” : Daripada segi struktur merupakan ayat tanya Tetapi apabila dilihat dalam konteks di bilik darjah. . ayat ini ialah ayat perintah. huraian bahasa sewajarnya dilanjutkan hingga tahap wacana.• Wacana boleh terdiri daripada satu ayat yang dikaitkan dengan konteks dan fungsi penggunaanya. Ahli bahasa berpendapat bahawa huraian bahasa yang berasaskan aliran stuktural (rumus) dan transformasi generatif adalah tidak lengkap kerana huraian mereka berakhir pada tahap ayat sahaja walhal penggunaan bahasa yang sebenarnya sering melebihi batas ayat.

CIRICIRI WACAN A .

~CIRI-CIRI WACANA~ Mempunyai tema Bermotif Gaya bahasa Kohesi dan koherens Tiada ayat tautologi Elemen-elemen yang logikal dan realistik Terdiri daripada andaian (subjek) dan inferensi .

MEMPUNYAI Pengarang atau penulis berkesempatan menentukan etika dan prosedur penghasilan penulisan. TEMA .1.

.2. BERMOTIF Penulisan bertujuan untuk pebaca menilai dan mengenalpasti hubungan hasil bacaan dengan pembaca.

gaya bahasa yang digunakan mampu menimbulkan kesan dialek sosial (laras bahasa biasa) dalam pertuturan. GAYA BAHASA Karya menggunakan gaya bahasa yang sesuai kepada para pembaca. .3. Adakalanya.

DAN KOHERENS Ayat-ayat dihubungkan dengan menggunakan penanda wacana agar ayatayat tersebut berkohensi (makna tautan) dan koherens (logik). KOHESI . 4.

.5. TIADA AYAT TAUTOLOGI Ayat tautologi (ayat yang sudah dinyatakan sebelumnya) tidak perlu diulang.

ELEMEN-ELEMEN YANG LOGIKAL DAN REALISTIK Hasil penulisan perlulah bersifat kenyataan. bukanlah rekaan individu sematasemata.6. logik dan realistik. .

Tetapi adakalanya andaian dapat ditentukan oleh pembaca tanpa ditulis.7. Contoh : Keluar! . ANDAIAN INFERENSI Kebiasaannya satu ayat hanya mempunyai satu inferensi sahaja. TERDIRI DARIPADA ANDAIAN (SUBJEK) DAN INFERENSI (KOMEN/ASERI) Kucing Parsi itu comel.

PENANDA WACANA .

PENANDA WACANA Bermaksud kata. rangkai kata atau frasa yang menunjukkan pertalian hujah dan buah fikiran. Digunakan untuk memantapkan lagi keutuhan wacana bagi mengaitkan perenggan dengan perenggan. .

sebagai hasilnya . jadi. tambahan lagi. tambahan pula. bahkan. dengan demikian. selain itu. seterusnya. Kesan atau Lanjutan Oleh sebab itu.CONTOH PENANDA WACANA Tambahan Selanjutnya. dengan itu. malahan. malah. sebagai akibatnya. lagipun Sebab. begitu juga Tambahan dan Penegasan Lebih-lebih lagi. demikian juga. di samping itu.

walaupun. sungguhpun begitu Perkaitan Sehubungan dengan itu.Pertentangan Namun begitu. pada masa ini. kini. lama-kelamaan. kemudian. akan tetapi. berhubung dengan. bagaimanapun. akhirnya . merujuk kepada Waktu Sebelum itu. namun demikian. sementara itu. selaras dengan. dari segi. pada waktu yang sama. sejajar dengan. dalam hal ini.

sama juga dengan Contoh Misalnya. sebagai contoh. di sana. berhampiran dengan. bersebelahan dengan. sebagaimana. sesuai dengan. bertentangan dengan Perbandingan Dalam hal yang demikian. contohnya . serupa dengan. di samping.Tempat Disini. seperti juga.

selepas itu. dengan kata lain Urutan Pertama. akhirnya Tujuan dan Maksud Untuk tujuan ini.Pernyataan semula Yakni. hal ini membawa pengertian. kemudian. kedua. maksudnya . hal ini bererti. hal ini bermaksud.

mudah-mudahan Pendahuluan Sebagai pendahuluan.Harapan Semoga. akhir kata. mulanya. secara keseluruhannya. pertamanya. . sebagai rumusan. moga-moga. sebagai mukadimah Rumusan Kesimpulannya. sebagai permulaan. sebagai penutup.

secara umumnya Penekanan atau Penegasan Sesungguhnya. tidak dapat dinafikan . pendek kata. sebenarnya.tentulah. secara amnya. Pastilah. sememangnya.Singkatan Ringkasnya. jelaslah. secara ringkasnya Generalisasi Pada umumnya.

adapun.Bahasa Klasik Hatta. maka. alkisah. Sebermula. syahadan. kalakian. sekali peristiwa. arakian .

KEUTUHAN WACANA .

(keserasian hubungan antara suatu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain). (kesinambungan idea yang menjadikan wacana itu suatu teks yang bermakna dan dapat difahami) . Terdapat dua aspek penting yang menghasilkan wacana yang utuh. . dan wujudnya tautan atau kohesi.Terhasil daripada wujudnya susunan yang berurutan atau teratur dalam sesuatu wacana Ciri ini sangat penting kerana cirri inilah yang menentukan sesuatu ujaran atau tulisan itu wacana atau hanya merupakan kumpulan ayat yang tidak teratur. iaitu : terdapatnya runtuhan atau koheren.

Seterusnya. keutuhan wacana dapat dianalisis daripada wujudnya hubungan daripada aspek semantik. dan gramatikal antara bahagian dalam sesuatu wacana. leksikal. .

Hubungan Wacana daripada Aspek Semantik. Bermaksud hubungan daripada aspek kepaduan makna yang wujud dalam sesuatu wacana. situasi sesuatu wacana. Kepaduan makna ini dapat dilihat antara bahagian wacana. . dan unsur-unsur paralinguistik yang terdapat dalam wacana. keseluruhan wacana.

Hubungan Semantik Hubungan sebab dan akibat Contoh = Lelaki itu terbabit dalam pengedaran dadah. Rupa-rupanya isteri beliau yang pandai menanam dan mengurus tanaman . Dia mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan STPM. Hubungan latar dan kesimpulan Contoh = Halaman rumah Cikgu Mohamad sentiasa hijau dengan pokok-pokok bunga yang menyegarkan. Dia dijatuhi hukuman gantung sampai mati Hubungan sebab dan hasil Contoh = Pelajar itu rajin berusaha.

Hubungan syarat dan hasil. Soalan analisis wacana lagi susah Hubungan memperkuat isi atau hubungan penjelasan Contoh = Bencana Tsunami sungguh dasyat. Contoh = Rakyat harus tekun bekerja. Ketekunan rakyat menentukan kemajuan negara Hubungan perbandingan Contoh = Soalan analisis ayat susah. Ombak besar itu mengorbankan ratusan ribu nyawa manusia serta banyak memusnahkan harta benda .

sekiranya kesenyapan suara berlaku selepas perkataan Ibu dan perkataan Ali. Akan tetapi. Tetapi. sekiranya diucapkan dengan nada yang lembut. Antaranya termasuklah hentian. jika diucapkan dengan nada yang keras. ayat ini merupakan ayat suruhan yang membawa perasaan marah dan tidak boleh ditentang. dan nada suara. dengan tingkat nada yang meninggi di akhir ayat. Misalnya. CONTOH : Ayat Ibu bapa Ali telah meninggal dunia mengandung ketaksaan makna. Begitu juga halnya dengan intonasi yang berbeza. ayat penyata Ali menulis surat akan menjadi ayat tanya Ali menulis surat? Seterusnya. . intonasi.Hubungan semantik antara bahagian wacana juga dapat ditimbulkan oleh unsur-unsur fonologi dalam sesuatu wacana. ayat minimal duduk. maka ayat ini membawa maksud ”kedua-dua ibu bapa Ali telah meninggal dunia”. Sekiranya kesenyapan suara berlaku selepas perkataan Ali. bergantung pada hentian atau kesenyapan suara yang berlaku. maka ayat ini bermaksud ”nenek Ali telah meninggal dunia”. maka ayatnya ialah silaan.

Unsur-unsur paralinguistik merujuk kepada alat-alat lain yang digunakan untuk memperjelas persembahan wacana. Dalam tulisan. koma bertitik. tanda petik. dan sebagainya. noktah. noktah bertindih. keadaan air muka dan isyarat daripada gerakan tangan akan menghasilkan wacana yang utuh daripada segi semantik kerana penggunaan unsur-unsur paralinguistik ini membantu seseorang memahami ujaran tersebut. Dalam lisan. pengetahuan tentang laras bahasa yang digunakan akan membantu seseorang memahami sesuatu wacana. Dalam hal ini. Pemahaman tentang sesuatu wacana juga dibantu oleh unsur-unsur paralinguistik yang terdapat dalam wacana.Hubungan semantik dalam sesuatu wacana juga dikaitkan dengan situasi wacana. . alat-alat ini termasuklah penggunaan tanda baca seperti koma.

Terdapat beberapa cara untuk memperoleh hubungan leksikal. dengan mengulang kata yang sama.Hubungan Wacana daripada Aspek Leksikal Hubungan ini dapat dilihat daripada aspek wujudnya pertalian antara perkataan dalam sesuatu wacana. CONTOH : ”Semalam dia termenung. Hubungan leksikal antara bahagian dalam wacana tercapai dengan cara memilih kosa kata yang serasi. Tampaknya dia memang gemar termenung”. Hari ini dia termenung lagi. Antara caranya termasuklah. pertama. .

tilapia dan puyu”. Antaranya termasuklah keli. haruan. bercerai kita roboh”. Dengan menggunakan antonim CONTOH : ”Bersatu kita teguh.Dengan menggunakan sinonim CONTOH : ”Sindrom bahasa rojak kini menular dalam masyarakat kita. Gejala ini sungguh membimbangkan para pencinta dan pejuang bahasa Melayu”. . Dengan menggunakan hiponim CONTOH : ”Terdapat pelbagai jenis ikan diternak di dalam kolam itu.

Kini gajah dan harimau kehilangan habitat semula jadi”. . Pelajar memberikan jawapan”.Dengan menggunakan kolokasi CONTOH : ”Kawasan hutan digondolkan untuk pembangunan. Dengan memanfaatkan unsur bersambut CONTOH : ”Guru mengemukakan soalan.

Antara penanda gramatikal yang mewujudkan keutuhan wacana ialah penanda rujukan. penanda penggantian. elipsis dan penanda penghubung. 5. . Hubungan daripada aspek gramatikal ialah hubungan wacana yang berkaitan dengan tatabahasa.Hubungan Wacana daripada Aspek Gramatikal. 3.

• Penanda rujukan menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tunjuk.Penanda Rujukan. Dahulu mereka lebih banyak membantu suami di rumah tetapi sekarang mereka telah tampil ke hadapan untuk memberikan sumbangan dalam pembangunan negara”. Kata ganti nama diri orang yang digunakan sebagai penanda rujukan dalam contoh ini ialah mereka. • Penanda rujukan digunakan untuk perkaitan antara bahagian dalam wacana. : • ”Wanita sekarang bukan seperti wanita dahulu. • Berikut adalah contoh penanda rujukan yang menggunakan kata ganti nama diri orang. .

kata kerja (verbal).1. 3. Penanda penggantian merujuk kepada proses menggantikan unsur bahasa dengan unsur lain. Penggantian dalam bahasa Melayu dapat bersifat kata nama (nominal). 7. dan klausa. Saya telah tinggal di sini sejak empat puluh tahun yang lalu”. Kami juga membeli sebuah”. Penanda Penggantian. Yang berikut ini pula ialah contoh penanda rujukan yang menggunakan kata ganti nama tunjuk : a) ”Ini kampung saya. Ini ialah contoh penggantian yang bersifat kata nama atau nominal: • ”Jiran kami membeli sebuah kereta baru. 5. .

• Ini pula ialah contoh penggantian yang bersifat kata kerja atau verbal : • ”Pelajar itu sering melakukan kegiatan samseng di sekolah. Perbuatan seperti itu menyebabkan dia diberhentikan sekolah”. .

Elipsis. • Elipsis melibatkan pengguguran kata. Saya belajar di situ sejak tiga bulan yang lalu. (Sepatutnya. Sekarang saya belajar di Institut Bukit Mertajam.) REMAJA A: Sejak bila? (Sepatutnya . (Sepatutnya. iaitu sesuatu yang ada tetapi tidak diucapkan atau dituliskan.) • • . Elipsis dapat dikatakan sebagai penggantian kosong. Pengguguran ini dilakukan kerana pembaca atau pendengar sudah mengetahui maklumat tersebut berdasarkan konteks wacana. Contohnya : REMAJA A: Sekarang kamu belajar di mana? REMAJA B: Institut Bukit Metajam. atau klausa yang telah disebut dalam ayat sebelumnya. frasa. Sejak bila kamu belajar di situ?) REMAJA B: Tiga bulan lalu.

Perhatikan contoh ayat ini untuk mengetahui bagaimana penanda penghubung menjalin semua yang dinyatakan itu : a) ”Gejala bahasa rojak turut menular melalui rancangan-rancangan hiburan. • Penanda penghubung berfungsi menjalinkan kata dengan kata. . i. Dalam hal ini. rancangan yang paling ketara banyak merojakkan bahasa Melayu ialah drama dan siri komedi tempatan yang sengaja merojakkan bahasa Melayu dengan alasan untuk memperlihatkan realiti masyarakat Malaysia.Penanda Penghubung. klausa dengan klausa. dan ayat dengan ayat. 4. frasa dengan frasa.

kita sering mendengar katakata atau ungkapan –ungkapan seperti : i. ”What la you ni”. ”I punya motor buat trouble”. dan sebagainya. dlam siri komedi tempatan. ”you ni teruk la”.a) Sebagai contoh. ”break no eat”. ”cubateral”. . • Ungkapan-ungkapan seperti ini memberikan kesan negatif terhadap penggunaan bahasa anak-anak muda kerana merekalah golongan yang kerap menonoton rancangan hiburan seperti ini.

ayat yang berupa tautologi. • Oleh hal yang demikian. frasa kucing itu dalam ayat kedua merupakan maklumat lama manakala frasa sangat comel ialah maklumat baharu. setiap ayat mesti mempunyai maklumat baru yang belum dinyatakan dalam ayat sebelumnya. perhatikan contoh ini : • ”Saya membela seekor kucing. 4. Maklumat yang terkandung dalam sesuatu wacana dapat dibahagikan kepada maklumat lama dan maklumat baharu. tidak harus wujud dalam sesuatu wacana seperti ini : . • Dalam wacana itu. • Dalam sesuatu wacana.MAKLUMAT 2. iaitu mengulang idea yang terkandung dalam ayat yang sebelumnya. Kucing itu sangat comel”. Untuk mengetahui hal ini.

• Sesuatu wacana juga tidak seharusnya mempunyai maklumat yang bertentangan seperti ayat ini : • ”Pelajar itu amat berdisiplin.a) ”Pesakit AIDS itu telah meninggal dunia. iaitu dapat diterima akal. Ayat kedua merupakan tautologi bagi ayat pertama dan oleh itu. maka ayat-ayat itu tidak menghasilkan sesuatu wacana yang mantap. . Dia sentiasa ponteng dan tidak mematuhi peraturan sekolah”. 4. Selain itu. maklumat yang terkandung dalam wacana mesti bersifat logik. Pesakit AIDS itu telah menghembuskan nafas terakhir”. Sekiranya maklumat dalam sesuatu wacana tidak logik. contoh tersebut bukanlah suatu wacana. • Kedua-dua ayat ini tidak dianggap sebagai wacana kerana maklumat yang terkandung dalam ayat kedua bertentangan dengan maklumat dalam ayat pertama. 3.

Dalam hal ini. kedua-dua ayat tersebut tidak menghasilkan wacana yang mantap. • . Contoh yang berikut ini tidak memprlihatkan wacana yang logik : • • ”Negara kitas menghadapi masalah kekurangan tenaga.1. Oleh itu. kerajaan terpaksa membenarkan pekerja asing yang merugikan”. Wacana itu dapat dibaiki dengan menukar perkataan merugikan kepada klausa yang mendatangkan pelbagai kesan ekonomi dan sosial. penggunaan perkataan merugikan adalah tidak logik dan dengan demikian.

Ayat tersebut tidak dapat dianggap sebagai wacana kerana idea-idea yang dikemukakan tidak memperlihatkan proses berfikir yang sistematik dalam membuat penaakulan (reasoning).1. iaitu idea-ideanya tidak dikemukakan secara logik. Contoh ini juga tidak memperlihatkan wacana yang logik : • ”Kerajaan memang tegas hendak menghantar pendatang tanpa izin Indonesia pulang ke negara mereka tetapi bencana Tsunami telah berlaku”. Ayat ini dapat menjadi wacana yang mantap dengan pembaikan seperti yang berikut : ”Kerajaan memang tegas hendak menghantar pendatang tanpa izin Indonesia pulang ke negara mereka tetapi bencana Tsunami yang berlaku di negara berkenaan telah menyukarkan kerajaan untuk berbuat demikian”. • • • .

~TAMAT~ .

=%%= .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful