P. 1
pengurusan sumber manusia

pengurusan sumber manusia

|Views: 1,395|Likes:
Published by Haziah Hassan

More info:

Published by: Haziah Hassan on Feb 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Pengurus sumber manusia didalam perkhidmatan awam menyumbang idea-idea dan

strategi-strategi baru dengan matlamat bersama untuk meningkatkan keupayaan perkhidmatan awam kepada suatu tahap yang lebih tinggi dalam memenuhi cabaran bersaing menerusi amalan pengurus sumber manusia yang berkesan. Negara kita memerlukan Perkhidmatan Awam yang berprestasi tinggi untuk menyampaikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat serta menyediakan persekitaran yang kondusif bagi merangsangkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing negara. ke arah mencapai wawasan negara. Sehubungan itu, menjadi tanggungjawab kepada pengurusan sumber manusia di setiap agensi perkhidmatan yang ditubuhkan untuk memberi komitmen sepenuhnya dalam menyelaras, melaksana, memantapkan dan memantau semua aspek pelaksanaan dasar pengurusan sumber manusia di peringkat jabatan khususnya dan perkhidmatan awam amnya.

salah satu faktor pengurusan sumber manusia yang strategik ke arah kecemerlangan perkhidmatan awam ialah keupayaan sumber tenaga manusia yang berdaya saing dan menjadi pengerak utama menyokong dan melaksanakan pembaharuan, pengubahsuaian, penciptaan semula, dan perekayasaan semula kepada sistem dan proses pengurusan. Dalam hal ini, pembudayaan nilai-nilai kecemerlangan dalam perkhidmatan awam amat diperlukan dan berada pada tahap amalan yang tinggi seperti penghayatan nilai-nilai kualiti, produktiviti, inovatif, integriti, akauntabiliti, disiplin, profesionalisme, tadbir urus yang baik, dan berfokuskan kepada komuniti. Atas pertimbangan sedemikian, menjadi

1

tanggungjawab setiap peringkat organisasi perkhidmatan awam untuk terus responsif kepada persekitaran dan mengambil tindakan yang proaktif melalui pelaburan modal insan dalam aspek pemeliharaan kebajikan, pembangunan kerjaya, penguasaan pengetahuan dan kemahiran, dan amalan nilai-nilai peribadi mulia dalam memastikan anggota perkhidmatan awam dapat melaksanakan tugas mereka dengan berkesan. Ini bermakna walaupun dipisahkan daripada kepimpinan organisasi yang berbagai-bagai, setiap pegawai awam dan organisasi perkhidmatan awam perlu berpegang kepada prinsip dan matlamat yang sama dengan wawasan semasa negara menerusi sumbangan pada tahap prestasi yang tinggi daripada perkhidmatan awam. Cabaran utama yang dihadapi oleh pengurus-pengurus sumber manusia dalam perkhidmatan awam ialah bagaimana pengurusan perubahan terhadap pengurusan sumber manuia itu bermakna dan berkesan serta menjamin pencapaian prestasi yang tinggi kepada organisasi masing-masing. Antara ciri sesebuah organisasi yang mencapai tahap prestasi tinggi ialah keupayaan pengurus sumber manusia membuat penyesuaian terhadap amalan pengurusan sumber manusia dengan keperluan perubahan semasa. Oleh yang demikian, perubahan-perubahan dari pelaksanaan pengurusan sumber manusia dalam perkhidmatan awam memerlukan pengurus-pengurus sumber manusia yang berkeupayaan membentuk satu sistem pengurusan perubahan yang komprehensif dan berkesan dalam organisasi masingmasing. Bagi menjadikan perkhidmatan awam yang baik dan berdaya saing, amalan pengurus sumber manusia yang meliputi aspek-aspek struktur, sistem dan keanggotaan perlu terus ditingkatkan secara strategik. Ini memerlukan pendekatan dan strategi yang berteraskan nilai-nilai keadilan, keharmonian dan kesempurnaan yang mencerminkan amalan budaya berprestasi tinggi. Antara aspek yang perlu dipertimbangkan ialah sistem

2

kecekapan. peringkat keanggotaan dan kemahiran yang perlu diadakan serta nilainilai dan budaya kerja yang harus diwujudkan. maka segala perkhidmatan dapat disampaikan dengan sempurna kepada masyarakat. bertanggungjawab. semua peringkat organisasi perkhidmatan awam bertanggungjawab memastikan segala dasar. program dan perkhidmatan yang dibentuk perlu berkonsepkan budaya berprestasi tinggi yang dapat menunjukkan tahap kecemerlangan dalam penyampaian perkhidmatan dari segi keberkesanan.dan struktur pentadbiran organisasi yang diperlukan. dan responsif kepada pelanggan. strategi dan gaya kepimpinan yang hendak digunakan. Sehubungan itu. Keupayaan seperti ini akan membawa hasil dan mewujudkan kemakmuran kepada negara sebagaimana yang dihasratkan oleh kerajaan. 3 . Dengan adanya pengurusan yang cekap dan keupayaan pengurusan organisasi yang berkesan.

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah yang merupakan jabatan atau bahagian yang mengendalikan urusan pengurusan sumber manusia untuk penjawat awam Negeri Kedah yang berjumlah 6.PERANAN PENGURUS SUMBER MANUSIA Peranan pengurus sumber manusia didalam sesebuah organisasi itu amat penting untuk memastikan pengurusan dari segi pembangunan diri dan kerjaya. penguru sumber manusia perllah lebih kreatif dan sentiasa mengmbil inisiatif untuk memikirkan dan merancang kaedah dan prosedur terbaik dengan mengambil kira scenario. Ini kerana Bahagian Sumber Manusia. peranan pengurus sumber manusia dari konteks Bahagian Sumber Manusia. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi pengurusan sumber manusia ini. Dalam hal ini. setiappengurus sumber manusia didalam sector awam hendaklah memahami dengan jelas akan peranan dan tanggungjawab mereka bagi memastikan fungsi-fungsi pengurusan sumber manusia di jabatan dan agensi negeri dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan kepada dasar dan peraturan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah adalah seperti berikut 4 . dari kontek pengurus sumber manusia. keperlun dan objektif agensi masing-masing berdasarkan dasar dan peraturan pengurusan sumber manusia yang telah ditetapkan. Untuk itu.000 orang. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah sebagai contoh bagi menerangkan dengan lebih jelas akan peranan penguru sumber manusia. Dalam penyediaan kertas ini. modal insan dapat dirancang secara strategik dan teratur . saya telah menggunakan Bahagian Sumber Manusia.

Peringkat Pendedahan Kompetensi merupakan peringkat awalan kepada laluan perjalanan latihan yang melibat anggota yang baru dilantik bagi tempoh 12 bulan ke bawah. banyak aspek yang diberi penekanan seperti berikut: Program orientasi dan pembangunan diri dan kerjaya yang berterusan Program orientasi ini dirangka dan dilaksanakan oleh pengurus sumber manusia yang dofokuskan kepada penjawat awam yang baru dilantik kedalam perkhidmatan awam Negeri Kedah. pembangunan modal insan dimana ianya adalah proses yang melibatkan aspek latihan dan juga kompetensi. struktur pentadbiran kerajaan serta bahagian-bhgian dan jabatan-jabatan dibawah pentadbiran kerajaan negeri. Perkhidmatan 4. Program orientasi ini dianggap sangat penting sebagai langkah awal bagi mendedahkan penjawat awam lantikan baru tentang perkhidmatan. Prestasi dan Tatatertib Pembangunan Sumber Manusia adalah proses yang melibatkan pembangunan diri dan kerjaya. Pembangunan Organisasi/Kualiti 3. Pembangunan Sumber Manusia 2. penerapan nilai-nilai positif serta pengetahuan asas berkaitan dasar-dasar kerajaan negeri dan persekutuan.1. Selepas itu. Pada peringkat ini pendedahan lebih tertumpu kepada pengenalan dan pendedahan kepada budaya kerja/persekitaran kerja. Dari aspek latihan. peringkat kedua 5 .

pembangunan keupayaan untuk memahami. Bagi memastikan kesinambungan dari aspek pembangunan diri dan kerjaya secara berterusan. memantapkan tahap kepakaran. merancang dan menganalisis tugasan.Antara perkara-perkara yang diberi perhatian pada peringkat ini adalah seperti Pemahaman matlamat dan fungsi jabatan. membangunkan kebolehan menyelia. Antara penekanan latihan yang diberikan adalah tertumpu kepada perkara-perkara seperti pembangunan keupayaan berkomunikasi. pengkhususan kepada pengenalan asas-asas pentadbiran dan pengurusan jabatan. orientasi kepada persekitaran kerja. Antara penekanan latihan yang diberikan adalah tertumpu kepada perkara-perkara seperti 6 . pemantapan tahap profesioanlisme dan memantapkan keupayaan dan kemahiran kepimpinan. Peringkat seterusnya adalah program latihan yang dirangka adalah ditumpukan kepada meningkatkan kemahiran sedia ada dan mendedahkan kemahiran baru bagi meningkatkan kompetensi anggota. penyesuaian diri dengan etika dan budaya kerja jabatan dan perkaraperkara asas dalam pekerjaan. mengurus dan mentadbir dan pembangunan kemahiran-kemahiran teknikal. Antara penekanan latihan yang diberikan adalah tertumpu kepada perkaraperkara seperti pemantapan mutu kerja ke tahap yang lebih tinggi.pendedahan adalah Peringkat Penerapan Kompetensi merupakan peringkat kedua dalam laluan latihan yang melibatkan anggota perkhidmatan awam negeri yang berkhidmat di antara 1 hingga 3 tahun. Peringkat seterusnya adalah merangkumi latihan yang dirangka yang ditumpukan kepada kebolehan dan keupayaan anggota melakukan sesuatu tugas dengan cepat dan mencapai satu standard umum yang ditentukan. Pada peringkat ini. peringkat latihan yang seterusnya yang dirangka adalah ditumpukan kepada usaha bagi memantapkan dan mengukuhkan keupayaan anggota secara berterusan dan selaras dengan keperluan dan cabaran-cabaran semasa.

Latihan ini ama penting selain daripada arahan perkhidmatan yang mensyaratkan supaya setiap penjawat awam perlu menghadiri sekurang-kurangnya 7 hari kursus setahun. memantapkan integriti. Antara penekanan latihan yang diberikan adalah tertumpu kepada perkara-perkara seperti penyediaan kebolehan mengadakan jaringan. memantapkan keupayaan membuat keputusan dan menyediakan kebolehan mengadakan perhubungan. Institut Tanah Negara (INSTUN) dan kursus-kursus yang dijalankan oleh Institut Pengurusan dan Intergriti Negeri Kedah (INSPIN). Program-program latihan ini merangkumi program latihan yang dijalankan oleh Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN). mengukuhkan kepimpinan. latihan yang dirangka adalah ditumpukan kepada persiapan menghadapi tempoh persaraan secara mental dan fizikal dan kewangan. Kursuskursus ini sangat berguna untuk mendedahkan penjawat awam kepada budaya kerja 7 . menyediakan ketahanan mental dan psikologi dan menyediakan kebolehan menangani tekanan dan cabaran. Aspek latihan ini juga merangkumi pengantarabangsaan penjawat awam menerusi kursus jangka pendek yang dijalankan dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) seperti JICA dan COTI yang dijalankan selama sebulan di Jepun dan Korea. Seterusnya adalah program latihan berterusan yang dijalankan kepada semua peringkat penjaat awam di Negeri Kedah.mengembangkan kebolehan dan keupayaan. Disinilah pentingnya peranan pengurus sumber manusia dalam mengenalpasti kesesuain kursus yang perlu dan patut dihadiri. Pada peringkat terakhir sebelum persaraan. Anggota akan didedahkan kepada peluang-peluang membangunkan kerjaya selepas bersara dalam pelbagai bidang. menyediakan pengetahuan mengenai peluang dan cabaran baru.

Latihan yang merupakan instrumen penting seperti yang dinyatakan seperti diatas perlulah ada satu sistem untuk merekod bagi tujuan pemantaun tahap-tahap serta kursuskursus yang telah dihadiri dan perlu dihadiri. Prgram mentoring ini akan mewujudkan prses mengajar. Untuk itu. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah selaku pengurus sumber manusia dapat mengenalpasti dan membuat perancangan keperluan keperluan kursus. melatih dan menyelia untuk satu tempoh masa. KPI. Motivasi dan sebagainya.kedah. Bahagian Sumber Manusia. kerjasama yang baik dengan JPA membolehkan lebih banyak penjawat awam dari Negeri Kedah berpeluang untuk mengikuti kursus-kursus ini. Dari masa ke semasa. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah selaku pengurus sumber manusia untuk kakitangan awam negeri Kedah juga mencalonkan pegawai-pegawai tadbir negeri untuk mengikuti kursus-kursus kepimpinan seperti Leadership in Public Sector. Program mentoring juga dilaksanakan sebagai satu cara untuk mewujudkan perhubungan dan penyeliaan serta meningkatkan tahap produktiviti yang tinggi. Selain itu.gov. Kaunseling.my 8 . Berikut adalah screenshot E Log Latihan yang boleh diakses di http://eloglatihan. Bahagian Sumber Manusia. Blue Ocean Strategy.negara luar. Balance Scoecard. ESQ. satu sistem yang dinamakan E Log Latihan telah diwujudkan bagi tujuan membuat penyimpanan rekod latihan secara atas talian dan akan diperluaskan keseluruh negeri pada 2010.

9 .

Selain itu. ketua jabatan juga dapat memantau program-program latihan yang telah dihadiri oleh kakitangan dibawah jabatan masing-masing dan seterusnya membuat perancangan keperluan latihan. 10 .Apabila sistem e log latihan ini diguna pakai secara menyeluruh. Program sarjana dengan kerjasama Universiti Utara Malaysia untuk Pegawai Tadbir Negeri adalah antara program pembelajaran secara berterusan. aspek pembelajaran secara berterusan juga merupakan peranan pengurus sumber manusia dimana setiap penjawat awam berpeluang untuk meningkatkan kualiti kerjaya dan diri dengan melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi.

kreativiti dan inovasi dalam perlaksanaan tugas. kemahiran. Peranan kedua Bahagian Sumber Manusia.Dibawah pembangunan sumber manusia sebagai salah satu peranan pengurus sumber manusia adalah kompetensi. perkhidmatan tanah. cuti. Untuk memastikan kesinambungan terhadap program kompetensi ini. pertukaraan. elaun. tuntutan rawatan. menguruskan aspek pertukaran dan sebagainya. kematian dan juga 11 . Perlaksanaan urusan pengambilan untuk jawatan kontrak dan sementara serta mendapatkan calon calon daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Kedah. Ini adalah berdasarkan kepada surat pekeliling perkhidmatan yang mewajibkan semua penjawat awam melalui proses kompetensi bagi menguji kebolehan dan kecekapan penjawat awam sebagai salah satu syarat untuk dipertimbangkan untuk anjakan gaji dan kenaikan pangkat dan seterusnya menggalakan penggunaan pengetahuan. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri selaku pengurus sumber manusia untuk kakitangan awam Negeri Kedah ialah dari aspek perkhidmatan yang merangkumi gaji. daerah dan kewangan dan lebih ditumpukan kepada kakitangan sokongan. Penempatan dilaksanakan berdasarkan beberapa aspek seperti kekosongan jawatan akibat persaraan. pengubahsuaian terhadap modul Penilaian Tahap Kecekapan telah dilakukan berdasarkan surat pekelling perkhidmatan bil 19/2008 dan dikenali sebagai Pusat Penilaian Kompetensi(PPK). elaun. Selain itu. kemudahan perkhidmatan. program pembangunan kompetensi (CDP) dijalankan setiap tahun merangkumi aspek aspek gaji. cuti. Penempatan juga dilaksanakan untuk memastikan setiap penjawat awam berpeluang bertukar dan melalui pengalaman dan ruang kerja ditempat yang berbaza supaya dapat meningkatkan pengetahuan dan kualiti perkhidmatan.

segala dasar. Selain itu. Untuk tujuan itu. Didalam konteks perkhidmatan awam. Bahagian Sumber Manusia. peraturan yang dilaksanakan adalah berpandukan kepada pekeliling perkhidmatan. MAMPU telah memperkenalkan HRMIS ataupun Human Resources Management Information System yang akan memudahkan semua urusan didalam 12 . surat pekeliling dan surat arahan kerajaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. untuk menyesuaikan dengan struktur dan sistem pentadbiran kerajaan negeri. Penggabungan ini akan menjimatkan masa dan memendekkan tempoh untuk memproses permohonan tersebut dari 10 hari kepada 5 hari sahaja. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah selaku pengurus sumber manusia menjadi penyelaras kepada proses kenaikan pangkat ini. Elaun untuk memangku dan mananggung kerja telah melalui satu proses transformasi apabila setiap permohonan bagi tujuan tersebut perlu disertakan dengan pnyata perubahan (Kew 8) bagi mempercepatkan proses tersebut. Secara tidak langsung. Ini adalah antara langkah-langkah penambah baikan yang telah dilaksanakan oleh Bahagian Sumber Manusia. setiap pekelling tidak diterima terus dan perlu dimasukkan untuk pertimbangan Majlis Mesyuarat Kerajaan untuk kelulusan. ini merupakan salah satu daripada ganjaran kepada kakitangan. Walau bagaimanapun. Penggunaan teknologi maklumat juga merupakan satu aspek yang perlu diberi penekanan dalam peranan pengurus sumber manusia. gaji dan elaun yang merupakan salah satu aspek penting dalam pengurusan sumber manusia juga dilaksanakan. apabila kerajaan mengumumkan kenaikan pangkat secara KUP (Khas Untuk Penyandang) bagi yang berhidmat lebih dari 15 tahun. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah selaku pengurus sumber manusia untuk menambah baik sistem perkhidmatan dan penyampaian pengurusan sumber manusia. Selain itu.apabila diluluskan jawatan baru.

Ini kerana dengan adanya data yang lengkap serta mudah diperolehi. disiplin. forecasting dan simulation boleh digunakan bagi menjana dan menilai beberapa senario atau alternatif sebelum membuat sesuatu keputusan. sistem ini akan dapat menentukan pengagihan sumber manusia yang lebih berkesan di antara agensi-agensi Kerajaan.pengurusan sumber manusia. Ini akan membolehkan perancangan yang lebih berkesan di mana sumber tenaga yang berlebihan dapat digembling untuk faedah agensi yang berkurangan. sistem ini akan memudahkan setiap urusan dan boleh diakses dari mana sahaja dan merealisasikan konsep e government dalam perkhidmatan kerajaan. Apabila terlaksana sepenuhnya. Di antara fungsi. pengurusan gaji.fungsi pengurusan sumber manusia yang akan diliputi oleh HRMIS termasuklah perancangan sumber manusia. managerial dan knowledge base. Prestasi Perkhidmatan Awam akan meningkat jika kebolehan dan kemahiran pegawai dan staf dipadankan dengan keperluan jawatan. HRMIS akan membolehkan personel yang sesuai untuk sesuatu tugas 13 . penempatan. pengistiharaan harta. perancangan Perkhidmatan Awam dapat dibuat dengan lebih sempurna. pinjaman. Projek HRMIS ini bertujuan menyediakan satu antaramuka atau single interface untuk semua pegawai dan kakitangan Kerajaan melaksanakan tugas-tugas pengurusan sumber manusia dengan lebih cekap dan berkesan dalam sebuah persekitaran yang bersepadu. pengesahan lantikan. persaraan. dan bimbingan pekerja. Dengan wujudnya HRMIS. cuti. kenaikan pangkat. pemprosesan gaji. Apabila dilaksanakan kelak. teknikteknik seperti data mining. dan merangkumi semua aspek pembangunan sumber manusia bermula dari tarikh seseorang pegawai itu dilantik hinggalah ke hari persaraannya. Pembangunan projek ini meliputi fungsi operational. latihan. pengambilan.

Apabila dluluskan kelak. pengukuhan perjawatan. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah selaku pengurus sumber manusia. banyak input-input dan maklumat untuk tujuan penambahbaikan diterima oleh Bahagian Sumber Manusia. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah selaku pengurus sumber manusia ialah pembangunan oragnisasi yang menyentuh perkara perkara berkaitan penyusunan semula struktr organisasi. Dialog perhidmatan ini berfungsi sebagai medium untuk setiap kakitangan membawa sebarang masalah dengan lebih dekat. cepat serta mengemukakan sebarang kemusykilan. Terbaru adalah penubuhan Lembaga Urus Air Negeri (LUAN) yang telah dipanjangkan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) untuk kelulusan. penambahan jawatan dan naik taraf jawatan. Sepanjang dialog perkhidmatan berjalan selama hampir setahun. Selain itu. semua penjawat awam berpeluang untuk dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat ke jawatan yang lebih baik. akan ada pembukaan lebih banyak jawatan baru dan secara tidak langsung. untuk membolehkan pengurus sumber manusia mengetahui tentang masalah masalah penjawat awam. Peranan seterusnya Bahagian Sumber Manusia. Ini adalah proses untuk meningkatkan struktur organisasi pentadbiran kerajaan negeri. diadakan dialog perkhidmatan awam yang merangkumi setiap pentadbiran daerah dan juga jabatan-jabatan negeri yang lain.dikenalpasti melalui semakan profil peribadi dengan profil jawatan supaya setiap personel awam dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk negara. 14 . setiap bulan.

pemantauan prestasi kerja setiap jabatan dapat dilakukan dan seterusnya dapat menegnal pasti kelemahan setiappentadbiran itu. Laporan KPI adalah seperti dilampiran yang disertakan. selaku pengurus sumber manusia. Untuk tujuan itu. KPI ini dilaksanakan di bahagian sumber manusia sendiri dan seterusnya diluaskan kepada pentadbiran tanah. mesyuarat penyelarasan akan diadakan bagi menilai dan meneliti semula setiap laporan supaya segala kelemahan dapat diatasi. Untuk itu. pada tahun 2007 telah dilaksanakan pengukuran petunjuk prestasi utama ataupun Key Perfomance Indicator (KPI) bagi memantau keckapan proses kerja. Ntuk proses penambahbaikan. selaras dengan pekelling perkhidmatan bil 2/1992. Laporan pengukuran ini akan diselaraskan oleh urusetia bahagian sumber manusia setiap 3 bulan untuk bahagian sumber manusia sendiri. perlu diwujudkan satu platform untuk menyatakan sebarang masalah atau cadangan. setiap 4 bulan untuk pihak berkuasa tempatan dan setiap 4 bulan untuk pentadbiran pejabat daerah. Dengan adanya KPI ini.Aspek kualiti juga merupakan satu aspek dalam pengurusan sumber manusia yang bertujuan untuk memantau proses dan prosedur kerja penjawat awam. daerah dan pihak berkuasa tempatan. perlu diadakan Majlis Bersama Jabatan bagi memberi peluang kepada kakitangan untuk menyuarakan pendapat. setiap 6 bulan untuk pejabat tanah. Untuk memahami kehendak dan permasalahan kakitangan. KMK berperanan sebagai medium untuk mengetengahkan sebarang idea dan 15 . setiap hujung tahun. Kmpulan Meningkat Mutu Kerja juga adalah satu lagi proses untuk inovasi bagi penjawat awam.

Penilaian akan dibuat berdasarkan kepada prestasi secara objektif dan bukan seara andaian semata mata ataupun budi bicara ketua jabatan.inovasi baru berkaitan perkhidmatan awam. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah selaku pengurus sumber manusia berperanan sebagai penyelaras diperingkat negeri Kedah. ketua jabatan dan organisasi. Walaupun kedua duanya mempunya maksud dan pengertian yang jauh sekali berbeza. namun kedua dua aktiviti ini saling berkai kerana penialian prestasi boleh mmpengaruhi pembangunan kerjaya kakitangan ataupun penjawat awam. Penilaian prestasi juga merupakan alat pengukur yang boleh digunakan untuk melindungi sebarang bentuk penganiyaan yang mungkin dilakukan oleh ketua jabatan. Hubungan antara pengurusan sumber manusia dengan perancangan kerjaya dan pengurusan kerjaya diunjukan seperti rajah dibawah 16 . Penilain prestasi merupakan satu keperluan kepada kakitangan. Ia akan menjadi penentu kepada pengurus sumber manusia bagi menentukan gaji dan ganjaran kepada kakitangan yang adil dan saksama. displin. Penilaian prestasi dan pembangunan kerjaya adalah dua aktivii yang merupakan cabang darpada pengurusan sumber manusia. Dengan adanya penilaian prestasi. Bahagian Sumber Manusia. mutu kerja dan latihan. Prestasi dan tatatertib adalah satu lagi peranan pengurus sumber manusia. Penilaian prestas digunakan sebagai langkah untuk menilai tahap keberkesanan dan kualiti. kelemahan yang perlu diperbaiki dan kekuatan yang boleh dipertingkatkan akan dapat diketahui.

Sebanyak 8% kouta diperuntukan untuk tujuan APC ini yang merangkumi semua perjawatan daripada kumpulan sokongan kepada kumpulan pengurusan dan profesional. 17 . Proses ini berasakan daripada keputusan penilaian kompetensi yang dijalankan dan ini juga akan dibawa kepada pertimbangan Panel Pembangunan Sumber Manusia. Perghargaan ini biasanya akan berasakan kepada prstasi penilaian tahunan dan akan dimasukkan dalam mesyuarat Panel Pembangunan Sumber Manusia. Anjakan Gaji juga merupakan satu lgi aspek penghargaan kepada penjawat awam yang digunakan oleh pengurus sumber manusia untuk memberi faedah dari segi kenaikan gaji.Pengurusan Sumber Manusia Perancangan Sumber Manusia Pembangunan Kerjaya Perancangan Kerjaya Pengurusan Kerjaya Anugerah Perkhidmatan Cemerlang adalah kaedah yang diguna untuk menghargai prestasi dan pencapaian penjawat awam yang menunjukan prestasi cemerlang.

18 .Kawalan tatatertib adalah merupakan suatu alat pengurusan yang penting bagi memastikan perlaksanaan segala fungsi organisasi dengan berkesan ke arah mencapai matlamat dan objektif yang ditetapkan. Keberkesanan sesuatu kawalan tatatertib itu pula banyak bergantung kepada pengurusan tatatertib yang cekap.

Naziran Naziran juga boleh dilaksanakan untuk memantau tahap displin penjawat awam supaya proses kawalan tatatertib dan pencegahan dapat dilaksanakan. Antara langkah yang boleh dilaksanakan adalah seperti bengkel atau kem bina semangat bagi memberi motivasi dan semangat kepada kakitangan didalam kumpulan berprestasi rendah dan bermasalah ini.CADANGAN PENAMBAHBAIKAN Antara penambahbaikan yang boleh dilakukan bagi mempertingkatkan peranan pengurus sumber manusia ialah Pemantauan kakitangan berprestasi rendah Bagi kakitangan yang berprestasi rendah dimana penilaian prestasi dibawah 70% yang diklasifikasikan sebagai berprestasi rendah dan 50% bagi kakitangan yang bermasalah. eKPI Proses petunjuk prestasi utama atau KPI boleh dilakanakan secara online atau eKPI supaya semua pihak dapat melihat sendiri pencapaian setiap jabatan dan agensi dan dapat diakses dari mana sahaja atau pun web based sistem. perlu diadakan satu proses bagi mengatasi masaah ini. 19 .

Klinik Tatatertib Klinik tatatertib ini adalah sebagai salah satu cara untuk berkongsi pengetahuan dan kemahiran di dalam menguruskan tindakan tatatertib. Ini adalah sebagai satu saluran pilihan kepada pengurus sumber manusia bagi mendapatkan pandangan dan bertukar maklumat berhubung aspek pengurusan tatatertib. Bahagian Sumber Manusia selaku sebahagian daripada pengurus sumber manusia jentera perkhidmatan awam kerajaan Negeri Kedah. 20 . Klinik tatatertib ini boleh dikendalikan oleh Unit Prestasi dan Tatatertib.

tetapi ianya harus merangkumi aspek career path tiap-tiap anggota perkhidmatan awam.KESIMPULAN Pengurusan Sumber Manusia dalam perkhidmatan awam perlu berubah. Ini kerana kerjaya seseorang anggota perkhidmatan awam bukan sahaja apabila ia berjaya dinaikkan pangkat. motivasi bekerja. Ini adalah selaras dengan perkembangan semasa dan peningkatan kehendak pelanggan dan stakeholders. latihan dan sebagainya harus diberi penekanan dalam persekitaran sekarang. serta menguruskan hal-hal pemangkuan dan kenaikan pangkat sahaja. 21 . tetapi aspek-aspek lain seperti kaunseling. Pengurusan Sumber Manusia pada masa kini tidak boleh tertumpu kepada hal-hal pengurusan personel kakitangan seperti urusan pertukaran dan penempatan. Ianya juga selaras dengan penubuhan Bahagian Sumber Manusia selaku pengurus sumber manusia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->