1 Pn Siti Sara; Terlebih dahulu tahniah kerana anda sedang berusaha untuk memurnikan kajian anda.

Teruskan usaha anda dengan fokus kepada komen-komen berikut: SILA BACA DAHULU KOMEN TERSEBUT! 1) Abstrak yang ditulis adalah tidak betul! Kenapa ada perkataan akan dalam abstrak tersebut? Mana dapatan yang diperolehi? Apakah rumusannya? Implikasinya? Kenapa tidak disebut dalam bahagian ini? Berapa kali saya harus sebut perkara ini? Sila rujuk komen kali pertama saya! Sila perbetulkannya!

2) Kenapa kerangka konsep tidak dibetulkan? ³ (c) Mengesan sikap saintifik dan nilai murni pelajar melalui strategi peta minda dan pembelajaran tradisional.´ Anda kaji sikap saintifik dan nilai murni dalam satu soalan? Mana boleh buat macan ini? Ada dua variable!! Keberkesanan Kaedah Pembelajaran Peta Minda Terhadap Peningkatan Prestasi, Sikap Positif dan Motivasi Pelajar dalam Pembelajaran Sains dalam topik µPelbagai Bentuk dan Sumber Tenaga¶ Tingkatan satu.
Rajah 1.4: Rangka konsep Kajian

Anda guna perkataan sikap positif! Anda guna perkataan sikap saintifik, adakah kedua dua ini sama? Sila selaraskan! Anda tidak baca komen kali kedua saya ke? ³Prestasi, sikap positif dan motivasi pelajar setelah menerima kaedah pembelajaran peta minda adalah di antara hasil kajian ini.´ Mana boleh sebut Diantara? Fokus kepada soalan kajian anda!

3) Obkektif kajian dan soalan kajian No 2 anda adalah salah! Mana boleh ada dua variable dalam satu soalan? Sila betulkannya. Sudah DUA KALI saya sebut perkara ini! Masih tidak faham ke? ³ Mengenalpasti kesan kaedah pembelajaran melalui peta minda dalam memupuk
nilai dan sikap positif pelajar terhadap mata pelajaran sains berbanding kaedah pembelajaran

tradisional´ Nilai = satu variable, sikap = satu variable!.

4) Hipotesis yang ditulis adalah juga salah! Sila betulkannya semula!

5) Tujuan kajian anda masih lagi tidak jelas! Anda menulis: ³Maka kajian ini bertujuan untuk
menimbang penggunaan peta minda sebagai satu strategi pembelajaran yang berkesan dalam

2 pengajaran´ Mana boleh menimbang? Ini adalah kajian sila jelaskan dengan fokus kepada tujuan yang sama!

6) Pastikan bahawa semua huruf ³s´ dalam perkataan ³sains´ ditulis dengan huruf ³S´ yang besar seperti ³Sains´

7) Anda menulis: ³Kajian ini menekankan kepada langkah-langkah untuk membuktikan bahawa strategi menggunakan peta minda bersaiz poket ini dapat digunakan untuk

meningkatkan daya ingatan pelajar dan menentukan sejauh mana keberkesanan penggunaan sesuatu alat bantu dalam pengajaran dapat memperbaiki amalan pengajaran guru´. Cara penulisan ini adalah tidak betul. Sila nyatakan tujuan kajian anda dengan fokus kepada persoalan kajian yang akan di selidiki!

8) Pernyataan masalah anda harus dibuktikan melalui rujukan..sila nyatakan rujukannya Contoh ³ ia itu menurut Halim, (2009) guru-guru tidak mengajar..

9) Semasa anda menulis tujuan kajian jangan sebut perkataan ³ Ini diharapkan´.. Nyatakan terus tujuan kajian anda dengan jelas dan terang!

10) ³sains ³ adalah satu matapelajaran, oleh itu sila tulis sebagai matapelajaran Sains, anda menulis ³ terhadap sains ³ , ³ belajar sains´««. Sila pastikan anda memurnikan semua ini dalam seluruh kajian anda!

11) Anda tidak konsisten dengan apa yang sebenarnya anda sedang kaji: Anda menulis Keberkesanan Kaedah Pembelajaran Peta Minda Terhadap Peningkatan Prestasi, Sikap Positif dan Motivasi Pelajar dalam Pembelajaran
Comment [U1]: Disini anda kaji 3 perkara

dapat meningkatkan pencapaian akademik, pembentukan sikap yang positif di kalangan pelajar , motivasi dan sikap saintifik pelajar dalam proses pengajaran Sila selaraskan mengikut objektif dan persoalan kajian anda
Comment [U2]: Disini anda sedang mengkaji 4 perkara! Selaraskan ikut soalan kajian anda!

3 13) Tajuk kajian anda adalah menggunakan peta minda bersaiz poket, bukannya teknik peta minda.Oleh itu kenapa teknik peta minda disebut dalm persoalan kajia n anda? Adakah anda gunakan teknik peta minda, peta minda atau peta minda bersaiz poket? Yang mana satu ini? Sila selaraskan dan jadikannya konsisten! Anda menulis: ³ 1) Untuk mengenalpasti keberkesanan pembelajaran menggunakan teknik peta
minda berbanding pembelajaran tradisional terhadap prestasi pencapaian pelajar.

2) Mengenalpasti kesan kaedah pembelajaran melalui peta minda dalam memupuk nilai dan sikap positif pelajar terhadap mata pelajaran sains berbanding kaedah pembelajaran tradisional. 3) Untuk melihat perbandingan kesan kaedah pembelajaran melalui peta minda terhadap peningkatan motivasi pelajar terhadap mata pelajaran sains berbanding kaedah pembelajaran tradisional. Anda harus menulis semua objektif tersebut dengan menyebut perkataan peta minda bersaiz poket ! Begitu juga dengan persoalan kajian anda!

14) Anda menulis ³Kaedah pembelajaran menggunakan teknik peta minda diharapkan dapat mengatasi masalah ini dan melahirkan pelajar yang bermotivasi tinggi, berminat dalam menambahkan ilmu pengetahuan, meneroka alam sains, memperkembangkan konsep
kendiri dan menanam sikap saintifik dan nilai murni di dalam diri masing -masing.

Adakah anda menmggunakan teknik peta minda atau peta minda bersaiz poket? Adakah anda mengkaji konsep kendiri? Sila jelaskan dan perbetulkannya!

15) Dalam bahagian 2.1 anda tidak memberi ulasan mengenai kajian ±kajian yang telah dijalankan, apa kaitan kajian tersebut dengan kajian anda, kelemahan kajian tersebut berbanding dengan kajian anda? Kenapa anda harus jalankan kajian ini? Anda cuma melaporkan balik apa yang telah dijalankan oleh pengkaji lain!

16) Anda tidak menjelaskan mengenai Rajah 2.2 apakah kandungannya, bagaiman ia beroperasi? Sila jelaskan!

tajuk anda adalah Peta Minda bersaiz Poket. anda menulis ³Sekarang huraikan pula bagaimana untuk membuat peta minda khususnya kepada para pelajar´. tetapi penerangan yang diberikan adalah mengenai peta minda? Sila selaraskannya! 23) Anda menggunakan item ±item berbentuk negatif.6 dengan terperinci. bahagian pengenalan anda ! 20 ) Sila jelaskan 15 item yang digunakan dalam borang soal selidik dalam bahagian Soal selidik yang digunakan.4.4 17) Dalam bahagian 2.4 . Soalan Temubual / terbuka. iaitu item mana yang berbentuk negatif dalam bentuk jadual! Jelaskan juga mengenai item-item yang menguji sikap saintifik dan nilai murni dalam bentuk Jadual! 24) Anda tidak menerangkan mengenai jenis ujian statistik yang anda gunakan dalam bahagian 3. Ujian Pra / Pos . Anda menulis ³Item yang bersifat negatif diterbalikkan skala nilainya kepada nilai yang sepadan sebelum ia dianalisis. Apa ini? Dari mana anda cut and paste atau dapatkannya? Sila jelaskan? Adakah anda membaca apa yang anda tulis ini? 18) Tulis semula rumusan untu bahagian 2.6? Apakah jenis ujian statistik yang anda gunakan? Sila rujuk komen pada bahagian tersebut dan jelaskannya! . Borang Pemerhatian disertakan sebagai Lampiran yang berlabel! 22) Dalam bahagian 3. Jelaskan item tersebut dalam bentuk Jadual Contoh: Item no 1 Soalan Adakah anda berminat belajar matapelajaran Sains? Kategori Minat 21) Pastikan semua Borang Soal selidik.6 semula.´ Sila jelaskan item tersebut dalam bahagian 3. berpandukan kep ada komen yang telah diberikan! 19) Sila tulis semula Bab 3.

6 anda juga tidak menyatakan bagaimana anda akan menganalisa data yang diperolehi . sila tulis semula bahagian ini! Saya tidak akan membaca selagi anda perbetulkannya! 27) Dalam Bab 4 anda menyebut perkataan ³peta minda´ anda tidak menyebut ³peta minda bersaiz poket´ Apa sebanarnya yang and kaji ini.5 25) Dalam bahagian 3. anda gunakan peta minda biasa atau peta minda bersaiz poket? Sila jelaskannya dan perbetulkannya! 28) Anda tidak melaporkan dapatan yang diperolehi dari borang pemerhatian seperti yang anda jelaskan anda menggunakannya dalam Bab 3? Mana dapat annya? Kenapa ia tidak dilaporkan dalam Bab 4? 29) SAYA TIDAK MEMBACA BAB 5 ANDA KERANA ANDA ADA BANYAK PEMBETULAN YANG HARUS DILAKUKAN. nyatakan dengan ringkas apa yang akan dibincangkan dalam bab ini! 26) Untuk bahagian ini: 4. 2 3 DAN 4! .0 (Pengenalan): nyatakan tujuan kajian anda. SILA LAKUKANNYA DAN OLEH SEMULA BAB 5 ANDA MENGIKUT ACUAN BAB 1 .2 Perbandingan Pembelajaran Menggunakan Peta minda dan Pembelajaran Tradisional Terhadap Sikap dan Nilai Positif Pelajar Saya mahu anda focus kepada satu variable sahaja. iaitu dengan mengunakan perisian apa? SPSS ke? Versi apa? Sila jelaskannya! 26) Tulis semula Bahagian 4.2.

6 KEBERKESANAN PENGGUNAAN TEKNIK BELAJAR MENGGUNAKAN PETA MINDA BERSAIZ POKET DALAM MENINGKATKAN PRESTASI PELAJAR DALAM PEMBELAJARAN SAINS TINGKATAN SATU SITI SARA BT ABU BAKAR 790915025548001 BACHELOR OF EDUCATION ( SCIENCE) WITH HONOUR (BESC) PPW PULAU PINANG 019-4734700 DR. PARVINDER SINGH FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI OPEN UNIVERSITY MALAYSIA 2010 ISI KANDUNGAN .

0 1.7 1.6 1.2 1.5 1.1 1.7 PERKARA Muka surat Pengakuan Penghargaan Abstrak i ii iii BAB I MASALAH KAJIAN 1.4 1.3 2.1 2.3 1.5 2.8 Pengenalan Latar Belakang Kajian Penyataan Masalah Rangka Konsep Tujuan Kajian Kepentingan Kajian Batasan kajian Takrifan Istilah Rumusan BAB II TINJAUAN LITERATUR 2.0 2.6 Pengenalan Kajian Berkaitan Teknik Pembelajaran Menggunakan Peta Minda Peta Minda Bersaiz poket ( P-MM) Tatacara Membuat Peta Minda Kepentingan Peta Minda Rumusan BAB III METODOLOGI KAJIAN .2 2.4 2.

1 3.1 5.0 4.8 3.2 4.5 5.4 3.4 5.3 3.1 4.0 3.3 Pengenalan Profil Sampel Laporan Dapatan Kajian Rumusan BAB V PERBINCANGAN & KESIMPULAN 5.3 5.0 5.2 5.6 Pengenalan Rekabentuk kajian Populasi dan Sampel Kajian Instrumen kajian Prosedur Pengumpulan Data Prosedur Menganalisis Data Rumusan BAB IV DAPATAN KAJIAN 4.6 Pengenalan Ringkasan Kajian Perbincangan Dapatan Kajian Kesimpulan Dapatan kajian Implikasi Dapatan kajian Cadangan Kajian Lanjutan Rumusan RUJUKAN LAMPIRAN .5 3.2 3.

Siti Sara Bt Abu Bakar 790915025548001 XXX XXX . Tarikh: 24 MEI 2010 Tandatangan:««««««.9 PENGAKUAN Saya akui ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

guru pembimbing Puan Noorhayati bt Zakaria serta para pelajar kelas 1PE1 dan 1KP1 di sebuah sekolah menengah di Seberang Perai Utara. Nurina Izzati. Segala tunjuk ajarnya jasa baiknya tidak akan dilupakan.kasih dan setinggi-tinggi penghargaan ditujukan kepada suami tercinta Mohd Rohaizad b Mustafa kerana telah memberi segala pengorbanan dan semangat serta motivasi dalam menyiapkan kajian ini. PPW Pualau Pinang yang telah bekerjasama dengan baik dalam menjana idea dan mencurahkan buah fikiran bagi menghasilkan kajian yang terbaik. Yang paling disayangi . Muhammad Syahmie Fitri dan Muhammmad Sufi Adlie yang setia dan sabar menunggu dengan tugasan yang amat mencabar yang dilakukan ini.10 PENGHARGAAN Alhamdullilah. XXXX Comment [U3]: Namakan dan Masukkan m/surat untuk semua Lampiran yang disertakan . Tidak dilupakan juga kepada rakan-rakan seperjuangan di Open University Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan kepada tutor kajian bahagian 1. Terima kasih semua. setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Ilahi. kerana dengan limpah kurnia dan rahmatnya. Dr Parvinder Singh yang juga telah banyak memberi panduan yang berguna. Semoga dengan segala usaha murni ini akan diredhai olehNya. Tidak lupa juga kepada tutor kajian bahagian ke 2. Terima kasih atas segala ilmu yang telah dicurahkan Terima kasih yang tidak terhingga kepada Pengetua. Dr Yeoh Poh Choo kerana telah banyak memberi penerangan dan tunjuk ajar dan bimbingan kepad a saya tanpa mengenal rasa dalam memberi kefahaman untuk menjalankan kajian ini . Pulau Pinang yang telah banyak membantu dan memberi bimbingan sepanjang kajian dijalankan.dapat saya menyiapkan Kajian Berasaskan Sekolah ini mengikut jadual yang telah ditetapkan sebagai memenuhi syarat bagi mendapatkan Ijazah Sarjana Muda (Sains) Dengan Kepujian. Begitu juga dengan anak-anak tersayang. guru penolong kanan.

Kajian ini melibatkan seramai 60 orang pelajar dari sebuah kelas dalam Tingkatan Satu di sebuah sekolah menengah yang terdiri daripada pelajar-pelajar pada tahap pencapaian yang pelbagai dalam mata pelajaran Sains.11 XXXX Comment [U4]: Namakan dan Masukkan m/surat untuk semua Jadual yang disertakan XXXXX Comment [U5]: Namakan dan Masukkan m/surat untuk semua Rajah yang disertakan KEBERKESANAN PENGGUNAAN TEKNIK BELAJAR MENGGUNAKAN PETA MINDA BERSAIZ POKET DALAM PEMBELAJARAN SAINS TINGKATAN 1 ABSTRAK Kajian ini adalah bertujuan untuk melihat sejauh mana kaedah pembelajaran mengunakan teknik peta minda bersaiz poket dapat meningkatkan kefahaman dan minat pelajar serta mengkaji sejauh mana keberkesanan kaedah peta minda dalam proses pengajaran dan pembelajaran sains dalam meningkatkan pencapaian dan prestasi pelajar-pelajar Tingkatan 1 dalam tajuk µ Pelbagai sumber dan Bentuk Tenaga µ. Kaji an yang akan dijalankan ini adalah bersifat kuantitatif yang melibatkan ujian pra pada peringkat awal kajian (sebelum pengkaji memulakan aktiviti pembelajaran) dan diikuti oleh ujian pos (selepas aktiviti P&P yang dirancang telah dilaksanakan). Semua data yang dikumpul akan dibuat perbandingan dan dianalisis untuk mengetahui sejauh mana keberkesanan pendekatan menggunakan kaedah peta minda dalam mata pelajaran Sains di sekolah. Kajian ini diharapkan dapat menghasilkan dan menunjukkan peningkatan yang positif dalam kefahaman pelajar yang berbeza cara dan latar belakang pembelajaran. .

12 BAB 1 MASALAH KAJIAN 1. saintifik dan progresif serta mampu melahirkan pengurus alam yang dapat menjamin keharmonian hidup secara optimum dalam membentuk warganegara yang kritis. merekod maklumat atau peristiwa. Selain itu. berfikiran terbuka. Penggunaan ilmu pengetahuan dengan berteraskan masyarakat berilmu. bentuk peta minda juga berbagai-bagai bergantung kepada kreativiti seseorang individu tersebut. kreatif dan berketrampilan dengan mengamalkan budaya sains dan teknologi. Pengajaran sains adalah bertujuan mengembangkan pengetahuan dan kemahiran sains dengan memupuk daya pemikiran saintifik dan nilai -nilai murni yang Comment [U7]: // Comment [U6]: Huruf besar . gigih dan bersikap objektif dalam segala usaha dengan tidak meminggirkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. sikap saintifik dan nilai murni perlu diintegrasikan bagi meningkatkan mutu pendidikan sains.0 Pengenalan Sains merupakan salah satu bidang ilmu yang dapat membawa negara mencapai status negara maju menjelang tahun 2020. Tiga elemen di dalam bidang sains iaitu pengetahuan. merancang aktiviti dan membuat sesuatu persembahan dan sebagainya. mencatat nota. kemahiran. Warganegara yang berkualiti adalah insan yang mempunyai semangat ingin tahu. Ia adalah alat berkesan yang mendorongkan pemikiran kreatif. Sains adalah satu bidang ilmu pengetahuan yang menyediakan rangka konsep bagi menyediakan pelajar memahami keadaan di sekeliling mereka. Peta minda merupakan suatu lakaran grafik pemikiran individu yang membolehkan kita merangka.

1.1994).13 diterima di persekitaran budaya Malaysia. Maka kajian ini bertujuan untuk menimbang penggunaan peta minda sebagai satu strategi pembelajaran yang berkesan dalam pengajaran sains Tingkatan satu dalam topikµPelbagai bentu dan sumber tenaga¶ dalam meningkatkan pemahaman pelajar tentang konsep -konsep sains yang abstrak. berkemahiran tinggi. Penglibatan pelajar secara aktif dapat membantu mereka dalam mengharungi arus kehidupan yang berkesan dan bermakna seiring dengan perkembangan dunia sains dan teknologi. Justeru itu. pembelajaran tradisional menjadikan pelajar pasif (Hotler. Pembelajaran melalui peta minda akan lebih bermakna kerana ia tidak membosankan dan menggunakan pengetahuan sedia ada dan pengetahuan yang baru diterimanya bagi Comment [U12]: Apa sebenarnya tujuan kajian anda. pelajar harus membina pemahaman yang bermakna terhadap alam sekeliling mereka. (Ee Ah Meng.1 Latar Belakang Kajian Comment [U8]: // Comment [U9]: Huruf besar Kaedah pembelajaran tradisional seperti pembelajaran berpusatkan guru. sila focus dengan jelas! Comment [U13]: // Comment [U14]: Ejaan! Comment [U15]: // . Kini penggunaan peta minda semakin penting sebagai satu kemahiran mengorganisasi maklumat dan menghuraikan konsep atau objektif secara teratur ( Subadrah. Satu kajian yang dijalankan oleh Osman Affan (2008) . nusa dan bangsa. Namun peratusan pelajar yang mengikuti pembelajaran sains secara tradisional ini. dilihat sebagai satu cara penyampaian ilmu yang berkesan dalam jangka masa yang pendek. dapat meningkatkan lagi produktiviti dan ingatan memori pelajar. Oleh itu. keputusan peperiksaan di dalam mata pelajaran sains masih kurang Ini kerana guru Comment [U10]: // Comment [U11]: Huruf besar memuaskan sama ada di peringkat menengah rendah atau menengah atas. 2001). 2004). membuktikan kaedah peta minda ini menggunakan kedua-dua belah otak dan dengan cara ini. Kebanyakan mengamalkan kaedah pengajaran biasa yang tidak ditumpukan kepada pengajaran yang bermakna dan berkesan. bertanggungjawab dan berfikiran positif dalam membentuk suasana yang selesa kepada agama. tidak begitu berkesan. kuliah dan latih tubi secara individu sering digunakan ketika proses pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan ini. Pendekatan pembelajaran yang betul dan tepat dilihat sebagai penyumbang ke arah merealisasikan kecemerlangan pendidikan seiring dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Sains yang mempunyai impian untuk melahirkan modal insan yang mempunyai keseimbangan diri terutama dari segi perkongsian idea dalam suasana yang tidak terancam bagi melahirkan insan berkebolehan.

Dengan cara ini pemahaman pelajar dapat dikukuhkan dan prestasi pelajar dalam mata pelajaran sains akan meningkat. Kumpulan kawalan diajar dengan kaedah pembelajaran tradisional manakala. Adakalanya 1.2 Penyataan Masalah Comment [U18]: Buktikan pernyataan masalah anda melalui rujukan/bacan yang dibuat! Proses pengajaran dan pembelajaran memerlukan pelbagai kaedah dan pendekatan yang bersesuaian untuk digunakan. Matlamat guru hanyalah ke arah menyediakan pelajar untuk menduduki peperiksaan pada setiap hujung tahun.3 Rangka Konsep Kajian ini adalah satu cubaan untuk membanding kesan kaedah pembelajaran menggunakan peta minda bersaiz poket dengan kaedah pembelajaran tradisional terhadap peningkatan prestasi. Comment [U21]: Comment [U19]: // Comment [U20]: Nyatakan dalam badasa Malaysia. Kajian ini menekankan kepada langkah-langkah untuk membuktikan bahawa strategi menggunakan peta minda bersaiz poket ini dapat digunakan untuk meningkatkan daya ingatan pelajar dan menentukan sejauh mana keberkesanan penggunaan sesuatu alat bantu dalam pengajaran dapat memperbaiki amalan pengajaran guru. kebanyakan guru biasanya menyampaikan pengetahuan berasaskan isi kandungan dan berpusatkan pengajaran itu s endiri. Apa yang terjadi adalah proses pembelajaran hanya berlaku secara dasar sahaja. sikap dan motivasi pelajar terhadap mata pelajaran Sains untuk pelajar tingkatan satu di dalam topik pelbagai bentuk dan sumber tenaga. Ingatan dan kefahaman konsep memainkan peranan yang utama di dalam pendidikan sains bagi meningkatkan prestasi diri pelajar. Kaedah pengajaran tradisional chalk and talk adalah jauh ketinggalan dalam menjelaskan konsep-konsep yang abstrak . Oleh itu. setiap konsep yang disampaikan tidak jelas dan berada jauh di luar konteks sebenar.14 menunjukkan perkaitan dan perhubungan diantara konsep sains yang dipelajarinya. Comment [U16]: // Comment [U17]: // 1. Namun. Tidak mementingkan pemahaman pelajar samada benar-benar menguasai kemahiran atau pun tidak. Kajian ini menggunakan reka bentuk kuasi eksperimen di mana sampel dibahagikan kepada kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen. kajian yang dijalankan adalah amat penting dalam menentukan tahap keberkesanan pembelajaran menggunakan teknik peta minda bagi subjek sains yang bertajuk µPelbagai Bentuk dan Sumber Tenaga¶ dalam Sains Tingkatan 1 KBSM. kumpulan .

c) Mengesan sikap saintifik dan nilai murni pelajar melalui strategi peta minda dan pembelajaran tradisional.15 eksperimen pula diajar dengan kaedah pembelajaran peta minda . Pembelajaran menggunakan Peta minda Pembelajaran Tradisional . b) Mengenalpasti kesan kaedah pembelajaran peta minda berbanding pembelajaran tradisional terhadap peningkatan prestasi pelajar. Comment [U22]: Sila selaraskan ini mengikut persoalan kajian anda! Instrumen Ujian Pra Borang pemerhatian Ujian Pos Soal selidik Sikap Analisis Data Sampel Kumpulan Eksperimen Kumpulan Kawalan Min sisihan piawai ± Ujian-t Objektif a) Mengenalpasti keberkesanan pembelajaran peta minda berbanding pembelajaran tradisional. Prestasi. sikap positif dan motivasi pelajar setelah menerima kaedah pembelajaran peta minda adalah di antara hasil kajian ini.

2 Persoalan Kajian a) Adakah kaedah pembelajaran menggunakan teknik peta minda lebih berkesan berbanding pembelajaran bercorak tradisional terhadap prestasi pencapaian pelajar? b) Adakah pembelajaran menggunakan teknik peta minda dapat memupuk sikap dan nilai positif terhadap sains kepada pelajar berbanding kaedah pembelajaran tradisional ? Comment [U31]: Sila fokus kepada satu variable sahaja! Comment [U32]: Terhadap Sains atau matapelajaran Sains? Comment [U30]: Dalam apa? .1 Objektif Kajian Kajian ini secara terperincinya ingin mencapai tiga objektif iaitu: a) Untuk mengenalpasti keberkesanan pembelajaran menggunakan teknik peta minda berbanding pembelajaran tradisional terhadap prestasi pencapaian pelajar. c) Untuk melihat perbandingan kesan kaedah pembelajaran melalui peta minda terhadap peningkatan motivasi pelajar terhadap mata pelajaran sains berbanding kaedah pembelajaran tradisional.16 Keberkesanan Kaedah Pembelajaran Peta Minda Terhadap Peningkatan Prestasi.4. Ini diharapkan dapat meningkatkan pencapaian akademik. pembentukan sikap yang positif di kalangan pelajar .XXX b) Mengenalpasti kesan kaedah pembelajaran melalui peta minda dalam memupuk nilai dan sikap positif pelajar terhadap mata pelajaran sains berbanding kaedah Comment [U27]: Sila pilih hanya satu variable sahaja! Comment [U28]: Huruf besar Comment [U26]: Dalam apa? pembelajaran tradisional.4 Tujuan Kajian Comment [U23]: Disini anda kaji 3 perkara Kajian ini adalah bertujuan untuk mengkaji keberkesanan kaedah pembelajaran menggunakan teknik peta minda dalam mata pelajaran sains tingkatan satu ke atas tajuk µPelbagai Bentuk dan Sumber Tenaga¶. motivasi dan sikap saintifik pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sikap Positif dan Motivasi Pelajar dalam Pembelajaran Sains dalam topik µPelbagai Bentuk dan Sumber Tenaga¶ Tingkatan satu.4: Rangka konsep Kajian 1. Rajah 1. Comment [U29]: Huruf besar 1.4. Comment [U25]: Disini anda sedang mengkaji 4 perkara! Selaraskan ikut soalan kajian anda! Comment [U24]: Huruf besar 1.

Comment [U37]: Sala ada dua variabel Hipotesis Alternatif ( ) HA 2 Terdapat perbezaan yang signifikan dalam sikap dan nilai positif pelajar dalam mata pelajaran Sains pelajar sebelum pelajar diajar dengan menggunakan kaedah peta minda Comment [U38]: Salah ada dua variable! .4. Comment [U36]: Salah ada dua variable! Hipotesis Nol ( HN 2 ) Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam sikap dan nilai positif pelajar dalam mata pelajaran Sains pelajar sebelum pelajar diajar dengan menggunakan kaedah peta minda bersaiz poket dan selepas pelajar diajar dengan menggunakan kaedah peta minda yang bersaiz poket . Comment [U35]: Salah ada dua variabel Hipotesis Alternatif ( ) HA 1 Terdapat perbezaan yang signifikan dalam pencapaian dan prestasi dalam mata pelajaran sains sebelum pelajar diajar dengan menggunakan pendekatan peta minda bersaiz poket dan selepas pelajar diajar dengan menggunakan pendekatan peta minda bersaiz poket.3 Hipotesis Kajian Hipotesis Nol ( ) HN 1 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam pencapaian dan prestasi dalam mata pelajaran sains sebelum pelajar diajar dengan menggunakan pendekatan peta minda bersaiz poket dan selepas pelajar diajar dengan menggunakan pendekatan peta minda bersaiz poket.17 c) Adakah pembelajaran menggunakan teknik peta minda dapat meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar sains berbanding kaedah pembelajaran tradisional ? Comment [U33]: Comment [U34]: Belajar Sains atau belajar matapelajaran Sains? 1.

Hipotesis Alternatif ( ) HA 2 Terdapat perbezaan yang signifikan terhadap peningkatan motivasi pelajar sebelum pelajar diajar dengan menggunakan kaedah peta minda bersaiz poket dan selepas pelajar diajar dengan menggunakan kaedah peta minda bersaiz poket. menarik dan menyeronokkan. Kajian ini juga diharapkan dapat menarik sokongan yang positif Comment [U39]: Huruf besar daripada pelbagai pihak untuk melaksanakan pengajaran yang berkualiti dan berkesan. Hipotesis Nol ( HN 2 ) Tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap peningkatan motivasi pelajar sebelum pelajar diajar dengan menggunakan kaedah peta minda bersaiz poket dan selepas pelajar diajar dengan menggunakan kaedah peta minda bersaiz poket. Kajian ini diharapkan menjadikan pembelajaran lebih berstruktur dan berpusatkan pelajar. 1. Kaedah pembelajaran ya ng sesuai dapat menjadikan mata pelajaran sains lebih bermakna dan mudah dikuasai oleh pelajar. Kajian ini diharapkan dapat membawa perubahan yang positif kepada pelajar di dalam menguasai subjek sains sama ada ketika kegiatan amali di dalam makmal mahu pun di dalam kelas.18 bersaiz poket dan selepas pelajar diajar dengan menggunakan kaedah peta minda yang bersaiz poket .5 Kepentingan Kajian Proses pengajaran dan pembelajaran di dalam mata pelajaran sains perlu dipelajari dengan menggunakan kaedah yang berkesan. diharapkan kaedah pembelajaran menggunakan teknik peta minda menjadi satu alternatif yang boleh digunakan oleh guru-guru untuk meningkatkan prestasi pelajar. Dengan perubahan sikap yang positif . .

2. Perkara yang penting diberikan pertimbangan ialah . Pulau Pinang . 1. iaitu bergantung kepada kreativiti pengguna. Kajian akan menggunakan bilangan pelajar yang terbatas di salah sebuah sekolah menengah di Seberang Perai Utara. Suatu keputusan dari maklumat yang banyak telah dipermudahkan.7. Bentuk peta minda berbagai-bagai.1 Pembelajaran Teknik Peta Minda bersaiz poket Peta minda merupakan satu alat pengurusan minda yang amat berguna dalam menghasilkan perhubungan dan kesepaduan terutamanya dalam menghubungkaitkan rangka isi sesuatu fakta dan konsep dalam sains. Kajian ini melibatkan murid-murid daripada pelbagai kecerdasan dan kebolehan serta pelbagai latar belakang hidup. 1. 3. Berbanding dengan cara yang lain. peta minda membolehkan kita menggunakan keseluruhan otak kita kerana teknik ini meliputi tindakan dan fikiran yang datang dari kedua-dua belah otak. Peta minda membolehkan kita mengumpulkan banyak maklumat dalam satu muka surat dan memerhatikan perhubungan di antara beberapa topik dan subtopik . Oleh itu.7 Takrifan Istilah Terdapat beberapa istilah yang perlu diperjelaskan.19 1. Kajian ini akan mewujudkan kesukaran untuk mengawal pembolehubah luar yang memesong dari tujuan kajian seperti maklumat palsu yang diberikan oleh pelajar. kajian ini adalah lebih sesuai untuk pelajar-pelajar di sekolah tersebut.6 Batasan Kajian Kajian ini mempunyai batasan seperti berikut: 1.

guru membuat penerangan dan pelajar hanya mendengar. (Kamus Dewan. 2000). Peta minda yang bersaiz poket ini berukuran seperti kertas yang bersaiz A4 yang dilipatkan menjadi 4 bahagian. Kaedah pengajaran tradisional chalk and talk adalah jauh ketinggalan dalam menjelaskan konsep-konsep yang abstrak berbanding menggunakan teknik yang kreatif seperti menghasilkan nota peta minda bersaiz poket. (a) penyampaian kandungan mata pelajaran oleh guru (b) pelajar membuat latihan secara individu (c) kuiz secara individu dan (d) pengiraan skor bagi individu. 1. tidak kreatif dan hanya mengharapkan guru semata -mata.2 Pembelajaran Tradisional Mok Song Sang ( 2004 ) menyatakan bahawa pembelajaran tradisional adalah satu pengajaran yang bersifat sehala dan hanya berpusatkan guru berbanding dengan pembelajaran menggunakan teknik peta minda yang lebih berpusatkan pelajar. Tekniknya.3 Sains Sains ialah satu ilmu pengetahuan yang telah dibuktikan kebenaran melalui formula dan bukti bukti yang dihasilkan.7.7. Turutan aktiviti pembelajaran di bawah menunjukkan pembelajaran secara tradisional iaitu. Pembelajaran tradisional ini lebih kepada bersifat mengingat dan menghafal. 1. 1. menarik dan bermakna kepada pengguna.4 Motivasi . Idea dan kreativiti pelajar dapat digabungkan untuk menghasilkan peta minda yang bukan sahaja berguna malahan bermakna kepada pelajar itu sendiri Pembelajaran tradisional sudah tidak relevan lagi dalam fenomena pendidikan sekarang kerana pelajar menjadi pasif. Dengan saiz yang kecil . (Toh Hon Leong. Proses pengajaran menjadi lesu dan tidak bermaya akibat daripada hubungan satu hala guru dengan pelajar. 1992).7.20 mudah. peta minda ini dapat dimuatkan ke dalam poket dan mudah untuk dibawa ke mana-mana.

Rahman Aroff (1997) menyatakan bahawa minat akan wujud apabila sedar tentang kecenderungan terhadap sesuatu objek itu.7. mengarah dan mengawal minat serta tingkah laku manusia. Abd.7. . Dari sudut objektif pembelajaran. Rashid .7. 1. 1.9 Pencapaian Sains Pencapaian Sains ialah prestasi seseorang pelajar yang akan dinilai dan diukur daripada keputusan ujian atau peperiksaan bulanan samada memuaskan atau tidak.8 Minat Minat adalah satu kecenderungan atau tarikan terhadap sesuat u perkara.7. Abd. 2002) . 2000) 1.5 Keberkesanan Keberkesanan membawa maksud perubahan di dalam sesuatu tindakan. Dalam kajian ini. Berkesannya sesuatu kaedah dapat dilihat daripada hasil yang diperolehi melalui ujian dan pencapaian. prestasi pelajar dikesan melalui ujian pra dan ujian pos.7.1990) 1.6 Pembelajaran Pembelajaran sebagai satu proses individu mendapatkan informasi tingkah laku atau kebolehan baru untuk disesuaikan dengan kehendak dan keperluan pembelajarannya.7 Prestasi Pelajar Prestasi merupakan kebolehan pelajar mengikuti kurikulum yang diajar dan ditentukan melalui ujian tertentu seperti ujian bulanan. 1. (Woolfolk. pencapaian sains boleh dilihat dari peratus kefahaman pelajar terhadap sesuatu topik yang diajar melalui soaljawab atau pemerhatian guru di dalam kelas terhadap pelajarnya . (Kamus Dewan. (Abdul Rahim b.21 Motivasi sebagai satu kuasa dalaman yang membangkitkan. 2000). ( Mohd Yusof Othman .

meneroka alam sains. Ujian pasca pula dijalankan kepada kesemua pelajar dalam kelas kawalan dan eksperimen selepas setiap kaedah pengajaran dan pembelajaran peta minda dan kaedah pengajaran berpusatkan guru dijalankan. Comment [U41]: Adakah anda juga mengkaji ini? .2003). rasional. 1. berminat dalam menambahkan ilmu pengetahuan. tujuan. Bab ini juga merumuskan bahawa kaedah pembelajaran yang berpusatkan pelajar akan dapat mewujudkan situasi di mana pelajar dapat berinteraksi sesama sendiri dan guru bagi membantu pelajar mengukuhkan kefahaman dan meningkatkan daya ingatan mereka di dalam subjek sains. Rumusan Kajian ini menghuraikan latar belakang. ( Zuraidah Mat Hussein.10 Ujian Pra dan Ujian Pasca Ujian pra dijalankan kepada kesemua pelajar di dalam kelas kawalan dan eksperimen sebelum setiap kaedah pengajaran dan pembelajaran iaitu kaedah pembelajaran berpusatkan guru dengan kaedah pembelajaran peta minda dijalankan. Kaedah pembelajaran menggunakan teknik peta minda diharapkan dapat mengatasi masalah ini dan melahirkan pelajar yang bermotivasi tinggi. Permasalahan ini jika tidak diatasi akan menjejaskan Comment [U40]: Sila nyatakan ini adalah menurut siapa? Mana ada buktinya? penguasaan ilmu pelajar. hipotesis.22 Dengan itu pencapaian sains pelajar dapat diukur melalui markah keputusan peperiksaan bulanan masing-masing. 2002) 1. (Ibrahim Deris . Subjek sains sering dilihat sebagai mata pelajaran yang sukar sehingga pelajar kurang bermotivasi untuk menguasainya. objektif.8. memperkembangkan konsep kendiri dan menanam sikap saintifik dan nilai murni di dalam diri masing-masing. kepentingan dan batasan kajian.7.yang bertajuk µpelbagai bentuk dan sumber tenaga¶ bagi pelajar tingkatan satu.

Bagi pelajar yang mempunyai kebolehan yang tinggi. dapatan kajian lepas. pelajar yang kurang berkebolehan tidak dapat menguasai kemahiran yang diajar oleh guru dengan baik. kajian berkaitan dan rumusan mengenai pembelajaran menggunakan teknik peta minda yang bersaiz poket. Strategi ini didapati kurang berkesan. Guru perlulah mengubah strategi pengajaran bagi memastikan semua pelajarnya menguasai kemahiran yang diajar Dalam bab ini pengkaji akan membincangkan mengenai literatur yang berkaitan iaitu kajian terdahulu oleh tokoh-tokoh akademik dari dalam dan luar negara tentang memahami bidang kajian.23 BAB 2 TINJAUAN LITERATUR 2. Comment [U42]: Sila keluarkan semua ini Ini bukannya bab pengenalan mengenai tajuk ini! 2. mereka dapat menerima apa yang diajarkan oleh guru dengan baik. Sebaliknya. Strategi yang biasa digunakan oleh guru ialah strategi pengajaran tradisional iaitu pengajaran berpusatkan guru.0 Pengenalan Kajian ini merupakan kajian tentang pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan teknik peta minda bersaiz poket terhadap pencapaian pelajar dalam sains.1 Kajian berkaitan .

24

Kajian oleh Cohen dan Morisson

(2000) merumuskan bahawa salah satu cara penentuan

kecekapan atau prestasi seseorang individu mempelajari dan menguasai ilmu adalah dengan menyedari gaya pembelajarannya. Penggunaan kaedah atau gaya pembelajaran dapat membantu untuk mencapai keputusan cemerlang. Peta minda yang telah dibangunkan oleh Tony Buzan pada tahun 1976 adalah kaedah yang berkesan untuk membuat nota dan berguna untuk menjanakan idea dengan perkaitan. Untuk membina satu peta minda, sese orang haruslah bermula di tengah muka surat yang menjadi tajuk utamanya. Kemudian ia bercambah keluar ke semua arah menghasilkan struktur yang tumbuh dan tersusun mengandungi kata kunci (keywords) dan rajah kunci (key images). (Blog- Cikgu ZulPakar , 2007) Menurut penulis buku Pelajar Cemerlang, Ismail Zain ( 2003 ) ingatan seorang pelajar akan menurun selepas waktu yang tertentu. Oleh yang demikian adalah penting seorang pelajar yang telah mempunyai peta minda mengulangkaji peta mindanya dari masa ke semasa. Adalah dicadangkan seorang pelajar mengulangkaji peta mindanya selepas satu jam sesi
Comment [U43]: Mana rujukannya? Tiada rujukan pada bahagian rujukan?

pembelajarannya. Ini bertujuan untuk mula memetakan mindanya dengan maklumat yang telah dipelajarinya. Menurut Osman Affan (2008 ), kemahiran belajar merujuk kep ada gaya pembelajaran yang merangkumi motif dan strategi tertentu yang diamalkan oleh pelajar bagi memperolehi hasil pembelajaran tertentu. Menurut Rabe Juhari (2001), ³ Nota yang anda buat sendiri adalah
yang terbaik berbanding pelbagai buku rujukan yan g terdapat di pasaran´.

Pembelajaran adalah satu perubahan yang berlaku disebabkan oleh pengalaman indiv idu (Slavin, 1997) . Oleh itu seseorang guru haruslah mengetahui dan memahami strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan pengendalian pengajaran dan pembelajaran berdasarkan topik yang ingin diajar. Seseorang guru hendaklah mengetahui bagaimana hendak mengajar pelajar supaya dapat menguasai maklumat, konsep dan kemahiran yang berguna (Slavin, 1997). Pembelajaran juga merupakan perubahan tingkah laku yang melibatkan ketrampilan kognitif, iaitu penguasaan ilmu dan perkembangan kemahiran intelek . ( Mok Song Sang , 2004 ). Mengikut kajian yang dijalankan oleh Lee Smith, (1996 ) otak manusia dibahagikan kepada dua iaitu hemisfera otak kanan dan hemisfera otak kiri. Mengikut kajian mereka , ramai pelajar menjalankan aktiviti dengan lebih banyak bertumpu kepada otak kiri berbanding otak kanan . Mengikut seorang penulis , Dilip Mukerjea (1996) dalam bukunya bertajuk ³Superbrain´,

25 melalui pemetaan minda seseorang itu dapat ³ learn MORE, remember MORE, use LESS paper,
invest LESS effort«´yang membawa maksud penggunaan peta minda dapat memperolehi ilmu

pengetahuan yang lebih banyak, mempertingkatkan daya ingatan tanpa merugikan terlalu banyak kertas serta tenaga. ( Sumber : Utusan online, 2009 ). Kajian lepas juga menjelaskan untuk

belajar lebih berjaya individu pelajar perlu didedahkan dengan pelbagai model dan teknik pembelajaran. Malangnya, unsur ini kurang ditekankan oleh guru di sekolah. Wan Mohd Zahid Nordin (1999) menyatakan sistem pendidikan di Malaysia masih kurang menekankan aspek teknik belajar secara formal. Menurutnya lagi, kebanyakan pelajar mempelajari teknik atau kemahiran belajar secara kebetulan, tidak langsung atau terikut -ikut dengan rakan sebaya. Situasi ini wujud disebabkan pelajar tidak mempunyai panduan yang khusus untuk menghadapi pembelajaran mereka terutamanya mata pelajaran sukar . Oleh itu guru perlu tahu gaya pembelajaran pelajar dengan merancang pengajaran yang memenuhi gaya belajar pelajar ( Osman Affan, 2008 ). Guru memainkan peranan utama di dalam pemilihan strategi pengajaran dan pembelajaran. Teori yang turut menjadi panduan kepada kajian ini ialah Teori Kognitif Pembelajaran secara Kreatif ( Mayer,2001). Mayer merupakan ahli konstruktivisme yang memfokuskan kepada pembinaan pengetahuan bagi menghasilkan pembelajaran bermakna dikalangan pelajar. Menurut beliau , peranan minda sebagai alat untuk mentafsir secara aktif tentang objek atau peristiwa bukan sekadar memperolehi realiti dari luar minda sepertimana perspektif objektivis. Teori ini juga menyarankan penggunaan pelbagai teknik-teknik yang kreatif secara sistematik agar proses pembelajaran yang bermakna dapat diwujudkan dalam minda pelajar. Dalam hal ini penggunaan peta minda dan pengurusan grafik adalah sesuai ke arah memudahkan pembacaan serta memudahkan otak membuat analisis untuk menghasilkan sesuatu yang bermakna. Dalam melakar peta minda atau pengurusan grafik, beberapa langkah perlu dibuat agar ianya dilakukan secara sistematik. Penganalisisan data melalui pemetaan minda ini adalah merupakan salah satu ciri-ciri aktiviti yang terdapat dalam pembelajaran sekolah bestari. Oleh itu guru seharusnya memahirkan diri serta berusaha memperkenalkan aktivi ti ini kepada pelajar-pelajarnya mulai sekarang.

XXXX

Comment [U44]: Nyatakan ulasan anda mengenai kajian-kajian yang telah dinyatakan di atas!

26

2.2

Teknik-teknik Pembelajaran Menggunakan Peta Minda

Pelbagai penyelidikan telah dibuat untuk membentuk dan menyusun strategi pembelajaran yang lebih berkesan terhadap pelajar-pelajar. Pembelajaran secara hafalan memerlukan daya ingatan yang kuat, tetapi ianya tidak dapat membentuk insan yang kritis dan kreatif malah ianya tidak sesuai di zaman yang serba maju ini. Menurut Lee Shok Mee dalam bukunya Psikologi Pendidikan (1997),
³ Tanpa kebolehan mengingat, segala yang dipelajari menjadi sia -sia sahaja. Dari segi peperiksaan pula kebolehan mengingat menj adi asas ukuran untuk menentukan sejauhmana seseorang murid telah mencapai pembelajaran. Oleh itu, kegagalan mengingat fakta atau prinsip sudah tentu akan menjejaskan prestasi calon . justeru itu, calon tersebut dianggap telah gagal dalam pembelajaran .´

Peta minda merupakan teknik belajar yang telah diasaskan oleh pakar pelajaran sejak tahun 1960-an lagi. Ianya telah dimajukan dan dipopularkan penggunaannya oleh Tony Buzan seorang ahli fikir dan juga pakar motivasi sekitar tahun 80 an lagi. Berasaskan kajian-kajian yang lepas , kemahiran belajar seperti mencatat nota dan membuat peta minda merupakan kemahiran yang sangat penting dalam pembelajaran subjek Sains. Pembelajaran menggunakan peta minda biasanya boleh dilakukan oleh pelajar cerdas dan lambat. Unsur-unsur pembelajaran menggunakan peta minda adalah seperti berikut:
y y

Ingatan visual - Huruf kata kunci, penggunaan warna, simbol, ikon, anak panah . Keterserlahan - setiap peta minda memerlukan satu idea atau tajuk di tengah-tengah.

3 Peta minda bersaiz poket ( P-MM) Dalam proses menimba ilmu pelajar harus menggunakan pelbagai kaedah agar dapat meninggalkan kesan terhadap pemahaman . Ciri-ciri peta minda bersaiz poket ialah : y y y y y y y Kemas dan kecil. Pengajaran bertajuk pelbagai bentuk dan sumber tenaga Ujian Pra Memberi penerangan cara membuat peta minda bersaiz poket dan prosedurnya Membuat perbandingan hasil dapatan kajian dan manila keberkesanan teknik peta minda Ujian Pos Memantau perkembangan proses membuat nota poket dan menggalakan pelajar menggunakannya untuk meningkatkan daya ingatan .27 y y y Organisasi dan kata kunci.1999). Bentuk yang menarik dimana menarik minat pembaca untuk membacanya berulang -ulang . Perkaitan dan penggabungan isi penting. Peta minda yang bersaiz poket adalah lebih praktikal berbanding peta minda yang biasa bersaiz A4. didengar atau dilihat adalah penting kerana tanpa membuat catatan daya ingatan tidak dapat bertahan lama . Kemahiran mencatat semula apa yang telah dibaca . Mudah dibawa ke mana-mana. (Muhammad Kamil Abdul Samad . Berinformasi . Ini kerana pelajar tidak menghadapi masalah untuk membawa nota poket ini ke mana-mana pada bila-bila masa disebabkan saiz yang kecil. Ringkas dan padat . 2. Jimatkan masa untuk membaca . Pelajar adalah bertanggungjawab kepada pembelajaran sendiri. Mudah untuk dibaca dan diingati .

Kata kunci (keyword) yang boleh mengambarkan keseluruhan subjek yang hendak dibuat.2 Rangka Strategi Pembelajaran menggunakan peta minda XXXXX 2. boleh membentuk beberapa cabang lain yang diisi dengan perkataan atau perkara yang bersangkutan dengan cabang utama. Sekarang huraikan pula bagaimana untuk membuat peta minda khususnya kepada para pelajar. bagi membuat peta minda mengenai pelbagai sumber dan bentuk tenaga maka kata kunci yang sesuai adalah tenaga. Contohnya. Otak kanan kita suka pada seni dan kreativiti. jadi kalau boleh gunakan garisan bersahaja dan tidak terlalu lurus. Contohnya. rasa dan lain lain. Jika perlu. Buat sahaja gambar mengikut kefahaman anda sendiri. 5. Comment [U46]: Apa ini? Adakah cara penulisan ini betul! . Gunakan kata kunci yang ringkas bersaiz sederhana. kreatif. peta minda adalah teknik mengingati sesuatu perkara melalui bentuk. mencampurkan gambar. Bahan grafik seperti garisan anak panah dan pelbagai untuk membentuk jaringan. gambar bewarna mengelilingi kata kunci tersebut. 4. Dengan menggunakan kreativiti sendiri membuat bulatan. 6. Letakkan kata kunci ini di bahagian tengah peta minda.4 Tatacara membuat peta minda Comment [U45]: Sila jelaskan mengenai Rajah tersebut!! Seperti yang diterangkan sebelum ini. 2. Gunakan warna yang terang dan pelbagai. 7.gambar bewarna yang berkaitan bertujuan untuk memperkukuhkan fakta yang hendak diingat. Sediakan sehelai kertas bersaiz kecil .28 Rajah 2. 1. warna. Garisan lurus seolah olah statik dan tidak menarik. 3. Dari cabang utama . sehelai kertas A4 boleh dilipat kepada 4 bahagian dan pen pelbagai warna . Jangan gunakan garisan yang lurus untuk memulakan jaringan.

29 Jika pelajar mengulangkaji peta minda berterusan maka tidak mustahil pelajar boleh memetakan 100% maklumat ke dalam mindanya. y Grafik. ( Osman Affan . Kebanyakan model pembelajaran yang dikaji dapat mempertingkatkan prestasi pelajar yang merangkumi kepimpinan. Semasa peperiksaan. Namun. 2008 ) 2. 2. Sebelum peperiksaan pelajar hanya perlu membuat ulangkaji sepintas lalu untuk memantapkan ingatannya.Gambar-gambar yang dilukis bagi melambangkan sesuatu isi pada teks dapat menjelaskan lagi pemahaman serta mengukuhkan daya ingatan dengan cara mencerdaskan daya gambaran mental yang ada pada setiap individu.6 Rumusan Comment [U47]: Sila tulis rumusam mengenai apa yang telah dibincangkan di atas! Kajian-kajian yang lalu sama ada yang dijalankan di dalam atau di luar negara menunjukkan kesan positif kaedah pembelajaran menggunakan teknik peta minda bersaiz poket terhadap prestasi diri. Oleh itu dalam proses pembelajaran. minat dan motivasi pelajar.Teks yang ringkas dan mudah difahami serta saiznya yang tidak begitu kecil dapat mengelakkan mata berasa letih serta seterusnya mengelakkan diri seseorang itu berasa bosan untuk membacanya. segi empat dan bulatan dapat digunakan untuk membentuk jaringan bagi memudahkan pemahaman bagi satu -satu topik.5 Kebaikan menggunakan Peta Minda Menurut Mohd Yusof Othman (2000)di dalam bukunya Kaedah Pembelajaran Berkesan. teknik yang betul adalah penting agar segala isi pelajar an yang diperolehi dapat diproses oleh otak dengan lebih mudah. membina kepercayaan.Bahan grafik seperti garisan anak panah. Pembelajaran sains menggunakan teknik peta minda merupakan satu pelaksanaan prosedur yang Comment [U48]: Kalau sudah tahu keputusannya kenapa kajian ini harus dijalankan? Comment [U49]: Model apa yang anda kaji ini? . Penggunaan teknik belajar seperti mengaplikasikan peta minda dapat membantu dala m kejayaan pelajar. y Gambar. komunikasi dan pengurusan konflik. semua fakta yang telah tersimpan akan "mengalir keluar" dari mindanya dengan laju bila ia diperlukan. sikap. membuat keputusan. bagi meningkatkan pemahaman dan ingatan jangka panjang pelajar peta minda dilihat seba gai satu cara yang terbaik. Beberapa elemen yang dapat merangsangkan fungsi otak dan memudahkan pemahaman kita adalah seperti berikut:y Teks.

kaedah pembelajaran menggunakan peta minda dapat mewujudkan pembelajaran yang lebih menarik dan mendorong kreativiti serta memberi kesan yang lebih baik kepada pelajar. penganalisis data dan kesimpulan. metodologi kajian juga boleh digunakan untuk memastikan objektif kajian dapat dicapai berdasarkan data sah dan dipercayai . Berdasarkan kajian yang lalu. BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3. 1999) . prosedur atau cara yang betul. kreatif . Metodologi kajian merupakan bahagian penting yang digunakan untuk memastikan kajian yang dijalan menggunakan kaedah.0 Pengenalan Metodologi kajian menjelaskan bentuk rangka kerja untuk menjalankan sesuatu kajian.30 menggalakkan pembelajaran yang lebih efektif . Selain itu. instrumen kajian. (Mohd Najib Abdul Ghaffar. bermakna dan berkesan bagi mencapai aspirasi negara. Rekabentuk kajian yang akan dijalankan ke atas dua buah kelas pelajar t ingkatan 1 dari sebuah sekolah menengah di Seberang Perai Utara iaitu di dalam negeri Pulau Pinang dengan menggunakan kaedah eksperimen kuasi. populasi. prosedur kajian. Comment [U50]: Ini semau bukan merupakan pengenalan kepada bab ini? Sila nyatakan tujuan kajian anda dan apa yang akan dibincangkan dalam bab ini secara ringkas! . Bab ini terdiri daripada rekabentuk kajian.

jawapan-jawapan dikumpul dan dianalisis untuk mengenalpasti pengetahuan sedia ada pelajar. Pulau Pinang. Kelas-kelas tersebut telah diberikan ujian pra pada minggu pertama kajian dijalankan agar mereka dapat membuat persediaan awal.2 Populasi Sampel Kajian Sampel kajian terdiri daripada 60 orang pelajar dari Tingkatan 1 di Sekolah Menengah di Seberang Perai Utara.31 3. Borang pemerhatian digunakan untuk mencatat hasil pemerhatian yang dilakukan. Sebuah kelas dipilih sebagai kumpulan eksperimen yang bertujuan untuk mendedahkan pelajar-pelajar tersebut kepada pembelajaran menggunakan teknik peta minda dan membandingkannya dengan sebuah kelas lain dalam kumpulan kawalan yang menggunakan kaedah pengajaran tradisional. Pelajar dibahagikan kepada dua kelas. ilmu pengetahuan dan nilai murni pelajar diberi penekanan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Data yang diperolehi berdasarkan hasil analisis dapat menunjukkan atau menguji sejauh mana tahap keberkesanan pengajaran menggunakan teknik peta minda yang digunakan dalam topik µ Pelbagai bentuk dan sumber tenaga¶ bagi pelajar tingkatan satu dalam mata pelajaran sains. Ujian pos dan soal selidik diberikan pada minggu terakhir kepada pelajar daripada kedua-dua kumpulan. proses pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan kedua -dua kaedah dijalankan. Pengkaji selidik guru bertindak sebagai pemudahcara dalam kumpulan eksperimen dan mengajar secara tradisional dalam kumpulan kawalan. Kumpulan eksperimen diajar dengan kaedah pembelajaran menggunakan teknik peta minda manakala kumpulan kawalan diajar secara kaedah tradisional. seramai 30 orang pelajar dalam kelas eksperimen dan 30 orang pelajar dalam kumpulan kawalan.1 Rekabentuk kajian Kajian yang dijalankan ini menggunakan rekabentuk eksperimen kuasi kerana pelajar yang terlibat berada di dalam kelas yang telah sedia ada dan telah ditentukan oleh pihak pentadbiran sekolah berkenaan. Pelajar-pelajar yang terlibat mempunyai tahap pencapaian akademik yang hampir sama. sila keluarkannya dan tulis dalam bahagian prosedur kajian! Comment [U52]: Ubah tajuk ini kepada Sampel kajian! 3. Kemudian. Selepas diberi ujian pra. Markah ujian dikumpulkan dan dianalisis menggunakan ujian-T. Comment [U51]: Ini bukannya bahagian rekabentuk kajian. Pelajar-pelajar yang terlibat di dalam persampelan ini adalah terdiri daripada pelajar Comment [U53]: Gunakan teknik peta minda atau peta minda bersaiz poket? . Pemerhatian ke atas sikap saintifik.

1 Soal selidik Instrumen soal selidik digunakan untuk mendapatkan data. Ujian pra diberi pada awal pelaksanaan kajian manakala ujian pos setelah pengajaran dan pembelajaran selesai. pinggir bandar dan desa yang terletak satu kilometer hingga enam belas kilometer dari sekolah.32 yang tinggal di kawasan taman-taman perumahan. Ujian pos dijalankan bagi melihat perkembangan yang berlaku selepas pengajaran . borang soal selidik dan borang pemerhatian. Selain itu. soal . 3. soal selidik merupakan kaedah paling mudah untuk memperoleh maklumat.2 : Populasi sampel Kajian Pelajar Tingkatan 1 Bilangan Peratus KUMPULAN KAWALAN KUMPULAN EKPERIMEN Jumlah 30 50 30 60 50 100 3. Menurut Sulaiman Masri (1996) . Ia merangkumi aspek-aspek yang diuji dalam tajuk µPelbagai bentuk dan sumber tenaga¶. ujian pos .3. Jadual 3.3 Instrumen Kajian Instrumen kajian yang utama yang digunakan untuk mengumpul maklumat ialah ujian pra.

Jadual 3. Comment [U55]: Sila jelaskan item-item tersebut dalam bahagian ini! 3. ( Rujuki Lampiran 1 ) . jantina dan bangsa.3. Bahagian B mengandungi 15 item berpandukan skala empat mata. Soalansoalan yang berkaitan dengan topik yang akan diajar berdasarkan buku-buku rujukan akan dijadikan instrument kajian.2 Ujian pra dan ujian pos Ujian pra dan ujian pos terdiri daripada 20 item yang bertujuan menguji kefahaman dan penguasaan objektif pembelajaran. Bahagian B dan Bahagian C. bebas (terbuka). Skala 2 menunjukkan tidak setuju (TS).1: Jadual Skala Tiga Mata Peringkat Singkatan Skor Amat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju ATS TS S 1 2 3 Set borang soal selidik kajian ini dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu Bahagian A.3. Comment [U56]: Sila nyatakan dua soala terbuka tersebut! 3. senarai semak atau skala kadar. dan skala 3 merujuk kepada setuju (S). Skala 1 merujuk kepada amat tidak setuju (ATS). Comment [U54]: Kepilkan sebagai Lampiran! Bahagian A mengandungi item-item yang berkaitan dengan latar belakang pelajar seperti kelas dan tahun .(XXX) 1. 2. . Pelajar perlu memberi pilihan terhadap pernyataan yang diberi dengan membulatkan nombor yang disediakan mengikut pilihan diri yang sesuai.33 selidik selalu digunakan untuk mengukur sikap seseorang samada melalui soalan respon tetap.Soalan yang berbentuk objektif ini memerlukan pelajar memilih jawapan yang tepat bagi setiap item yang dikemukakan. Konsep yang digunakan adalah sama bagi kertas ujian pra dan pos. Bahagian C menyediakan dua soalan terbuka. Skala yang digunakan adalah terdiri daripada skala 1 hingga skala 3.

pemetaan minda ini lebih sesuai dibuat dalam bentuk pengurusan grafik dan jaringan klasifikasi. 3.3. tanggungjawab dan toleransi serta sikap saintifik di antara pelajar akan ditafsir melalui borang pemerhatian yang akan diisi oleh guru sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Ianya dapat dilakukan dengan cara menggaris isi-isi serta huraian-huraian yang dianggap ada kaitan dan relevan dengan topik bahan bacaan tersebut. y Penggunaan beberapa simbol berserta dengan warna-warna tertentu dapat digunakan sebagai satu teknik memetakan minda kita ke arah memudahkan pemahaman. tabah. Pelbagai cara dapat dilakukan untuk perkembangan idea ini. Sebagai permulaan guru menerangkan beberapa langkah perlu dibuat agar penghasilan peta minda dilakukan secara sistematik:y Comment [U58]: Peta minda biasa atau bersaiz poket? Comment [U59]: // Memahami isi petikan.34 3.4 Kaedah Penggunaan Peta Minda bersaiz Poket Dalam hal ini penggunaan peta minda dan pengurusan grafik adalah sesuai ke arah memudahkan pembacaan serta memudahkan otak membuat analisis untuk menghasilkan sesuatu yang bermakna. y Di atas sekeping kertas A4 yang telah dilipatkan menjadi 4 bahagian. maka bahan bacaan itu perlulah dibaca dan difahami secara keseluruhan terlebih dahulu. pelajar mula melakar simbol. . Idea yang utama akan bermula pada satu titik permulaan dan ianya disimbolkan dengan satu bulatan. Sekiranya sesuatu lakaran peta minda itu hendak dilakukan berdasarkan daripada bahan bacaan. Dari sinilah idea ini akan berkembang. y Mengenalpasti isi dan huraian yang berkaitan.3 Borang Pemerhatian Comment [U57]: Sila jelaskan mengenai borang pemerhatian ini dengan lebih lanjut! Lampiran Apa ini? Penyerapan nilai-nilai murni seperti sikap rajin. Borang skor individu akan mengandungi empat petunjuk prestasi (PP) dengan skor 1 hingga 3. y Untuk peringkat pelajar-pelajar sekolah rendah dan menengah rendah.

Jika pelajar mengulangkaji peta minda berterusan maka tidak mustahil pelajar boleh memetakan 100% maklumat ke dalam mindanya.5 Prosedur Pengumpulan Data Ujian pra dibuat terlebih dahulu ke atas kedua-dua kumpulan pada minggu pertama kajian dijalankan. Ulangkaji seterusnya harus dilakukan pada hari berikutnya. (Cikgu Wan Noor Azlinahttp://smkbb. Penggunaan teknik belajar seperti mengaplikasikan peta minda dapat membantu dalam kejayaan pelajar. Masa untuk mengulangkaji akan menjadi semakin pendek kerana ingatannya semakin baik.edu. Pada ulangkaji kedua ini seorang pelajar sudah mula mengingati lebih banyak fakta.kelantan. Ulangkaji yang seterusnya akan menambahkan lagi daya ingatan dengan masa yang lebih pendek.Ulangkaji yang pertama mungkin memakan masa yang agak panjang kerana maklumat dan fakta tersebut masih baru. Sebelum peperiksaan pelajar hanya perlu membuat ulangkaji sepintas lalu untuk memantapkan ingatannya. Oleh itu dalam proses pembelajaran. . Langkah seterusnya.my/petaminda. Semasa peperiksaan.html. manakala cabang-cabang peta yang tersedia pula semakin banyak dicetakkan ke dalam mindanya. pelajar diminta untuk sentiasa menggunakan peta minda yang telah dihasilkan sebagai bahan ulangkaji . teknik yang betul adalah penting agar segala isi pelajaran yang diperolehi dapat diproses oleh otak dengan lebih mudah. Gambar juga dapat memberi pelbagai interpretasi yang dapat mencetuskan pemikiran yang lebih kritis dan kreatif. semua fakta yang telah tersimpan akan "mengalir keluar" dari mindanya dengan laju bila ia diperlukan. Gambar merupakan salah satu media yang dapat memberi rangsangan yang begitu cepat daripada teks. Ujian dijalankan selama satu jam dan pelajar menjawab soalan berdasar kan Markah bagi ujian pra ini direkodkan.. ) Comment [U60]: Menggunakan peta minda atau peta minda bersaiz poket? Comment [U61]: // Comment [U62]: . Setelah ia pengetahuan dan kefahaman mereka. disini nyatakan nama pengkaji tersebut dan tahunnya! 3.mana saiznya? Comment [U63]: Sila tulis rujukan ini dalam bentuk APA! Tuliskan semua ini dalam bahagian rujukan.35 y Melukis gambar.

kaedah pembelajaran tradisional dijalankan kepada kelas kawalan dan kaedah pembelajaran menggunakan teknik peta minda pula ditumpukan pada kumpulan eksperimen. dianalisis. Jadual 3. Jadual 3. Skala Likert digunakan bagi mengira skor responden. Sesi ini dijalankan serentak pada waktu yang sama dan ia juga turut direkodkan. Peratusan minat pelajar dianalisis melalui item soal selidik.6 Prosedur Menganalisis Data Comment [U65]: Sila tulis semula! Analisis secara statistik digunakan bagi data soal selidik yang dijalankan. Borang pemerhatian bagi setiap pelajar dalam kedua-dua kumpulan diisikan ketika proses pembelajaran ini dijalankan. Segala maklumat yang diperolehi direkodkan dan Comment [U64]: Huruf besar! 3.6.36 dijalankan. Jadual pengredan diwujudkan bagi menetapkan gred yang ingin diberikan. Item yang bersifat negatif diterbalikkan skala Comment [U66]: Jelaskan mengenai item-item tersebut dalam bahagian ini dalam bentuk Jadual! nilainya kepada nilai yang sepadan sebelum ia dianalisis. Borang soal selidik terhadap mata pelajaran sains hanya diberikan kepada kumpulan eksperimen pada hari yang sama ujian pos diedarkan. Setelah selesai sesi pembelajaran. ujian pos pula diberikan kepada pelajar.6 : Skala Likert mengira Skor Responden Dalam Soal Selidik Amat Tidak Setuju (ATS) Tidak Setuju (TS) Setuju (S) 1 2 3 Rumusan bagi skor untuk perkara yang ditafsir dalam borang pemerhatian adalah berdasarkan jumlah skor yang tertinggi.1 : Petunjuk Skala Pengredan Bagi Sikap Saintifik Dan Nilai Murni Gred Julat s kor Penerangan gred A B 4 3 Pencapaian tahap cemerlang Pencapaian tahap kepujian .

Dua puluh soalan objektif diberikan kepada pelajar bagi menguji tahap pencapaian mereka dan keselarasan dengan objektif pembelajaran. Data-data yang akan diperolehi dapat membanding bezakan . Jadual penggredan skor adalah seperti di bawah. Ujian Comment [U67]: Anda menggunakan Statistik apa? Ujia T atau ujian lain. untuk memupuk sikap positif dan motivasi terhadap matapelajaran sains khususnya.37 C D X 2 1 X Pencapaian tahap memuaskan Pencapaian tahap minimum Tidak hadir Kaedah statistik digunakan bagi menganalisis data yang telah dikumpulkan.79 0 ± 39 3.20 6 .100 40 . borang pemerhatian dan satu set ujian pra dan ujian pos. Selain itu .6. Skor 1 diberikan kepada item yang tepat dan skor 0 pada item yang salah. Jadual 3.14 0-5 Lulus Lulus Gagal 80 .7 Rumusan Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk mengkaji keberkesanan pembelajaran dalam topik µ Pelbagai bentuk dan sumber tenaga µ menggunakan teknik peta minda berbanding pembelajaran tradisional terhadap prestasi pencapaian pelajar. sila nyatakan! perbandingan min dilakukan untuk menilai pencapaian pelajar dalam ujian pra dan ujian pos. Ini perlu dilakukan bagi mencapai matlamat kajian iaitu data yang diperolehi dianalisis untuk diaplikasikan dalam bentuk perbandingan data bagi melihat nilai min dan peratusan pencapaian pelajar. Comment [U69]: Huruf besar Comment [U70]: Struktur ayat tidak betul! Comment [U68]: Bersaiz apa? Kajian dijalankan ke atas responden yang belajar di dalam dua buah kelas yang melibatkan instrumen kajian dalam bentuk borang soal selidik.2 : Penggredan Skor Skor Gred Peratus 15 .

BAB 4 DAPATAN KAJIAN 4.0 digunakan untuk proses menganalisis data. Data-data tersebut telah dikumpul dan disusun secara sistematik untuk memudahkan analisis -analisis yang perlu dilakukan seterusnya.38 keberkesanan di antara pembelajaran bercorak tradisional dengan pembelajaran menggunakan peta minda terhadap diri pelajar terutama di dalam menarik minat pelajar bagi subjek sains tingkatan satu dalam penguasaan ilmu µPelbagai bentuk dan sumber tenaga µ. Analisis data yang diperolehi membandingkan keberkesanan pembelajaran menggunakan teknik peta minda dengan pembelajaran berpusat kan guru .0 Pengenalan Comment [U71]: Tulis semula!i Bab ini melaporkan dan menerangkan tentang dapatan hasil kajian yang telah dilaksanakan di sebuah sekolah menengah di Daerah Seberang Perai Tengah . dan SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 12. Pulau Pinang.

Pulau Pinang. . Comment [U72]: Sila nyatakan ini dalam bahagian analisa data. analisis kuantitatif menyokong dapatan kajian.39 (tradisional).0 40.2 Dapatan Kajian Objektif kajian ini adalah untuk menyiasat keberkesanan pembelajaran menggunakan teknik peta minda berbanding pembelajaran tradisional terhadap prestasi pencapaian pelajar. Objektif kajian diberi fokus dan soalan kajian dijawab secara kuantitatif.7 Perempuan Kawalan Lelaki Perempuan Jumlah Lelaki Perempuan 4. Hasil kajian telah mengambil kira data-data yang diperolehi daripada markah pra ujian dan pasca ujian. bukan dalam bahagian ini! Comment [U73]: Sila keluarkan ini! Tidak bermakna disini! 4. Objektif kajian yang ketiga adalah untuk melihat perbandingan keberkesanan kaedah pembelajaran melalui peta minda dalam meningkatkan motivasi pelajar terhadap mata pelajaran sains berbanding kaedah pembelajaran tradisional. Jadual 4. Selain itu.1: Profil Sampel Kajian Kumpulan Eksperimen Lelaki Jantina Bilangan 18 12 17 13 35 25 Peratus 60.1. Selain itu.0 56. kajian ini juga mengkaji sikap positif pelajar terhadap mata pelajaran sains berbanding kaedah pembelajaran tradisional yang berpusatkan guru. Profil sampel kajian mengikut kumpulan ditunjukkan di dalam Jadual 4. Data-data yang dikutip telah dianalisa dengan menggunakan jadual perbandingan dan ujian statistik. dan juga hasil daripada maklumat soal selidik pelajar.7 43.3 41.1 Profil Sampel Sampel kajian terdiri daripada 60 orang pelajar tingkatan satu dari s ebuah sekolah menengah kebangsaan di Seberang Perai Utara .3 58.

3 Comment [U79]: // . Skor peningkatan prestasi sampel diperolehi melalui perbezaan markah ujian pra dan ujian pos.2. dalam hipotesis dinyatakan seperti berikut: Comment [U75]: // Comment [U76]: // Hipotesis Nol ( ) HN 1 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam pencapaian dan prestasi dalam mata pelajaran sains sebelum pelajar diajar dengan menggunakan pendekatan peta minda bersaiz poket dan selepas pelajar diajar dengan menggunakan pendekatan peta minda bersaiz poket.1 Perbandingan Pembelajaran Menggunakan Peta Minda dan Pembelajaran Tradisional Terhadap Prestasi Pelajar Comment [U74]: Saiz apa? Soalan kajian yang pertama ialah adakah kaedah pembelajaran menggunakan teknik peta minda berkesan meningkatkan prestasi pelajar berbanding kaedah pembelajaran tradisional.40 4. Jadual 4. Analisis data menunjukkan min peningkatan skor prestasi kumpulan pembelajaran peta minda adalah 10. Min dan sisihan piawai bagi skor peningkatan prestasi mengikut kaedah pembelajaran ditunjukkan di dalam Jadual 4. min peningkatan skor prestasi yang diperolehi lebih rendah berbanding dengan kumpulan pembelajaran peta minda iaitu 5.6 16. Bagi membandingkan kesan kaedah pembelajaran peta minda dan pembelajaran tradisional terhadap prestasi.93 dengan sisihan piawai 6. Manakala bagi kumpulan pembelajaran tradisional.90 dengan sisihan piawainya 5.14.2.77. Comment [U77]: Comment [U78]: Disini pakai saiz poket pula! Hipotesis Alternatif ( ) HA 1 Terdapat perbezaan yang signifikan dalam pencapaian dan prestasi dalam mata pelajaran sains sebelum pelajar diajar dengan menggunakan pendekatan peta minda bersaiz poket dan selepas pelajar diajar dengan menggunakan pendekatan peta minda bersaiz poket.2: Min dan Sisihan Piawai Peningkatan Skor Prestasi Mengikut Kaedah Pembelajaran Kaedah Pembelajaran Pembelajaran Peta minda Bilangan Min Sisihan Piawai 30 44.

1 9.2.002 Comment [U83]: // 4. Maka hipotesis nol.229. Ujian menunjukkan nilai T = 3.3: Jadual Ujian-T Bagi Peningkatan Skor Prestasi Mengikut Kaedah Pembelajaran Kaedah Pembelajaran Nilai T Nilai p Pembelajaran Peta minda 3.002 < 0.3.41 Pembelajaran Tradisional 30 34. iaitu bahagian prosedur analisa data? Jadual 4.22 Pembelajaran Tradisional 0.2 Perbandingan Pembelajaran Menggunakan Peta minda dan Pembelajaran Tradisional Terhadap Sikap dan Nilai Positif Pelajar Comment [U84]: Rujuk komen diatas No 26! Soalan kajian yang kedua ialah adakah kaedah pembelajaran peta minda dapat memupuk sikap dan nilai positif terhadap sains kepada pelajar berbanding pembelajaran tradisional.2 Analisis ujian-T sampel tak bersandar digunakan bagi membandingkan min peningkatan skor antara kaedah pembelajaran peta minda dan pembelajaran tradisional. Dapatan kajian ini menunjukkan pelajar yang menerima pembelajaran peta minda menunjukkan prestasi yang lebih tinggi berbanding pelajar yang menerima pembelajaran tradisional. Bagi membandingkan kesan kaedah pembelajaran peta minda dan kaedah tradisional terhadap sikap dan nilai. seperti yang ditunjukkan d i dalam Jadual 4. p = 0. dalam hipotesis dinyatakan sebagai: . H01 ditolak.05 adalah signifikan. Ini bermakna kaedah pembelajaran peta minda memberi kesan yang lebih baik bagi meningkatkan prestasi pelajar di dalam mata pelajaran sains bagi topik µPelbagai bentuk dan sumber tenaga'. Comment [U81]: Saiz apa sekarang? Saiz king kong ke? Comment [U82]: // Comment [U80]: Anda tidak sebut pun ini dalam Bab 3.

16 Pembelajaran Tradisional 30 2.4: Min dan Sisihan Piawai Sikap dan Nilai Positif Pelajar Mengikut Kaedah Pembelajaran. min sikap dan nilai positif pelajar yang diperolehi adalah lebih rendah berbanding dengan kumpulan pembelajaran peta minda iaitu 2.23 0.4.16. Hipotesis Alternatif ( ) HA 2 Terdapat perbezaan yang signifikan dalam sikap dan nilai positif pelajar dalam mata pelajaran Sains pelajar sebelum pelajar diajar dengan menggunakan kaedah peta minda bersaiz poket dan selepas pelajar diajar dengan menggunakan kaedah peta minda yang bersaiz poket . rujuk komen no 26 di atas! Jadual 4. Kaedah Pembelajaran Bilangan Min Sisihan Piawai Pembelajaran Peta minda 30 3. Min dan sisihan piawai bagi sikap dan nilai positif pelajar mengikut kaedah pembelajaran ditunjukkan di dalam Jadual 4.20 . Comment [U85]: Semua ini adalah tidak betul .20.98 dengan sisihan piawai 0. Manakala bagi kumpulan pembelajaran tradisional pula. Analisis data menunjukkan min sikap dan nilai positif pelajar kumpulan pembelajaran peta minda adalah 3.42 Hipotesis Nol ( HN 2 ) Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam sikap dan nilai positif pelajar dalam mata pelajaran Sains pelajar sebelum pelajar diajar dengan menggunakan kaedah peta minda bersaiz poket dan selepas pelajar diajar dengan menggunakan kaedah peta minda yang bersaiz poket .23 dengan sisihan piawai 0.98 0.

H02 ditolak. Maka hipotesis nol.3 Perbandingan Pembelajaran Peta minda dan Pembelajaran Tradisional Terhadap Motivasi Pelajar Comment [U86]: Saiz apa sekarang? Soalan kajian yang ketiga ialah adalah kaedah pembelajaran peta minda dapat meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar sains terutama bagi topik tingkatan satu µPelbagai bentuk dan sumber tenaga¶ berbanding kaedah pembelajaran tradisional.407 0. . Bagi membandingkan kesan Comment [U87]: // . p = 0. Pelajar kumpulan pembelajaran peta minda menunjukkan sikap yang lebih positif berbanding pelajar kumpulan pembelajaran tradisional.5.5 : Jadual Ujian-T Bagi Min Sikap dan Nilai Positif Mengikut Kaedah Pembelajaran Kaedah Pembelajaran Nilai T Nilai P Pembelajaran Peta minda Pembelajaran Tradisional 5.2.000 < 0. Ini bermakna kaedah pembelajaran peta minda memberi kesan yang positif terhadap sikap pelajar mempelajari sains.000 4. Dapatan kajian ini menunjukkan pelajar yang menerima pembelajaran peta minda menunjukkan sikap dan nilai yang lebih positif terhadap sains berbanding pelajar yang menerima pembelajaran tradisional.43 Analisa ujian-T sampel tak bersandar digunakan bagi membandingkan min sikap dan nilai positif antara pembelajaran peta minda dan pembelajaran tradisional.407. Jadual 4.05 adalah signifikan seperti yang ditunjukkan di dal am Jadual 4. Ujian menunjukkan nilai T = 5.

Min dan sisihan piawai bagi motivasi pelajar mengikut kaedah pembelajaran ditunjukkan di dalam Jadual 4. min yang diperolehi adalah lebih rendah berbanding dengan kumpulan pembelajaran peta minda iaitu 2. Kaedah Pembelajaran Bilangan Min Sisihan Piawai Pembelajaran Peta minda 30 2. Comment [U89]: // saiz apa? Comment [U90]: // Jadual 4.26 Comment [U91]: // Pembelajaran Tradisional 30 2. Manakala bagi kumpulan pembelajaran tradisional pula.56 dengan sisihan piawai 0.20.98 dengan sisihan piawai 0.6.20 .26. Analisis data menunjukkan min motivasi pelajar kumpulan pembelajaran peta minda adalah 2.6: Min dan Sisihan Piawai Motivasi Pelajar Mengikut Kaedah Pembelajaran. Hipotesis Alternatif ( ) HA 2 Terdapat perbezaan yang signifikan terhadap peningkatan motivasi pelajar sebelum pelajar diajar dengan menggunakan kaedah peta minda bersaiz poket dan selepas pelajar diajar dengan menggunakan kaedah peta minda bersaiz poket.44 kaedah pembelajaran peta minda dan pembelajaran tradisional terhadap motivasi dalam hipotesis dinyatakan seperti berikut : Comment [U88]: //saiz apa? Hipotesis Nol ( HN 2 ) Tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap peningkatan motivasi pelajar sebelum pelajar diajar dengan menggunakan kaedah peta minda bersaiz poket dan selepas pelajar diajar dengan menggunakan kaedah peta minda bersaiz poket.56 0.98 0.

Comment [U92]: // Maka hipotesis nol.45 Analisis ujian-T sampel tak bersandar digunakan bagi membandingkan min motivasi antara pembelajaran peta minda dan pembelajaran tradisional. p = 0. Ini menunjukkan kaedah pembelajaran peta minda dapat meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar sains. H03 ditolak.7.949.05 adalah signifikan seperti yang ditunjukkan di dalam Jadual 4. Ujian menunjukkan nilai T= 6.000 < 0. Comment [U93]: // Comment [U94]: // Comment [U95]: // Jadual 4.7: Jadual Ujian-T Bagi Min Motivasi Mengikut Kaedah Pembelajaran Kaedah Pembelajaran Nilai T Nilai p Pembelajaran Peta minda Comment [U96]: /// Pembelajaran Tradisional 6.949 0. Dapatan kajian ini menunjukkan pelajar yang menerima pembelajaran peta minda lebih bermotivasi untuk belajar sains berbanding pelajar yang menerima pembelajaran tradisional.3 Rumusan .000 XXX Comment [U97]: Mana dapatan untuk pemerhatian? Dalam Bab 3 Anda menyatakan yang anda gunakan borang pemerhatian. mana datanya? 4.

.46 Dapatan kajian yang membandingkan kesan pembelajaran peta minda dan pembelajaran tradisional terhadap pencapaian prestasi. dapatan kajian dibincangkan secara lebih mendalam berserta dengan implikasi kajian. Lanjutan daripada kajian ini. pembelajaran menggunakan teknik peta minda didapati memberi kesan yang lebih baik terhadap pencapaian prestasi. Seterusnya.0 Pengenalan Bahagian ini menerangkan sepintas lalu tujuan kajian. Hasil daripada kesimpulan. beberapa cadangan dikemukakan dan diakhiri dengan rumusan keseluruhan untuk laporan kajian ini. sikap dan nilai positif serta motivasi pelajar di dalam mata pelajaran sains tingkatan satu khususnya bagi tajuk ´ Pelbagai bentuk dan sumber tenaga ³. Secara umumnya. metodologi yang dijalankan dan rumusan dapatan kajian. Rumusan analisis data kuantitatif yang melaporkan kesan pembelajaran peta minda dan pembelajaran tradisional terhadap prestasi. sikap dan nilai positif serta motivasi pelajar berbanding dengan pembelajaran tradisional yang berpusatkan guru. Comment [U102]: Sila perbetulkannya! Comment [U101]: // Comment [U98]: Saiz apa? Comment [U99]: Sila perbetulkannya! Comment [U100]: ?? BAB 5 IMPLIKASI DAN PERBINCANGAN Comment [U103]: Tukarkannya: Perbincangan dan Implikasi Kajian 5. sikap dan motivasi pelajar ditunjukkan dalam jadual yang telah disertakan .

47 perubahan boleh dilihat terhadap kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk meningkat pencapaian para pelajar dalam mata pelajaran sains amnya. beberapa cadangan dikemukakan dan diakhiri dengan rumusan keseluruhan untuk laporan kajian ini. Lanjutan daripada kajian ini. Seterusnya dapatan kajian dibincangkan secara lebih mendalam beserta dengan implikasi kajian. keberkesanan kaedah pembelajaran menggunakan peta minda diukur dari aspek peningkatan prestasi. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengetahui keberkesanan pembelajaran peta minda ke arah menarik minat dan meningkatkan pemahaman pelajar serta wujud perbezaan pelajaran biasa dengan pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran menggunakan teknik peta minda. Memandangkan aspek pelaksanaan pembelajaran menggunakan peta minda di dalam kelas perlu diambil kira. maka kajian ini juga mendapatkan pandangan daripada para pelajar yang terlibat. Comment [U106]: // Comment [U104]: Sila keluarkan pernyataan ini dari bab pengenalan ini! Comment [U105]: Mana saiznya? 5. sikap dan nilai positif serta motivasi pelajar. serta dalam topic yang dipilih iaitu µpelbagai sumber dan bentuk tenaga khususnya. soalan kajian yang hendak dijawab adalah seperti berikut: Comment [U107]: // Comment [U108]: Sila olah semula! Ikut komen-komen asal! Comment [U109]: // a) Adakah kaedah pembelajaran menggunakan teknik peta minda lebih berkesan berband ing pembelajaran bercorak tradisional terhadap prestasi pencapaian pelajar? b) Adakah pembelajaran menggunakan teknik peta minda dapat memupuk sikap dan nilai positif terhadap sains kepada pelajar berbanding kaedah pembelajaran tradisional ? .1 Ringkasan Kajian Di dalam kajian ini. Secara lebih khusus.

05 adalah signifikan .48 c) Adakah pembelajaran menggunakan teknik peta minda dapat meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar sains berbanding kaedah pembelajaran tradisional ? 5.2 Perbincangan Dapatan Kajian Guru perlu memberikan perhatian kepada beberapa perkara dalam pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai matlamat Sains KBSM. Dapatan kajian menunjukkan bahawa peningkatan skor prestasi pelajar kumpulan pembelajaran menggunakan peta minda yang bersaiz poket lebih tinggi dan signifikan berbanding dengan pelajar kumpulan pembelajaran tradisional. cara menyoal dan bimbingan yang diberikan haruslah ke arah meningkatkan daya pemikiran pelajar dan membantu pembelajaran menerusi pengalaman dan meningkatkan kreativiti pelajar .229. . 5.002 < 0. Sesi pengajaran dan pembelajaran perlu melibatkan pelajar secara aktif. p = 0. Jenis aktiviti. Pengalaman yang diberikan itu meliputi aktiviti yang bersifat inkuiri dan memberi peluang kepada pelajar untuk sampai kepada sesu atu kesimpulan atau pemahaman dengan sendirinya. Ini menyokong pendapat Ismail Zain (2003) dalam bukunya Pelajar Cemerlang melangkah ke alam siber yang menegaskan kaedah pembelajaran peta minda merupakan pendekatan yang kreatif dan sistematik yang boleh digunakan dalam sebarang peringkat persekolahan dan sesuai untuk pengajaran sebarang mata pelajaran. Ujian menunjukkan nilai T = 3. Maka ini menyokong dapatan kajian lepas yang melibatkan matapelajaran sejarah yang dijalankan di dalam negara oleh Dayang Sarinah Awang Sura (2004). Kesemua dapatan kajian tersebut menunjukkan kaedah pembelajaran menggunakan peta minda yang bersaiz poket dapat meningkatkan prestasi pelajar.2. Analisis ujian-T sampel tak bersandar digunakan bagi membandingkan min peningkatan s kor antara kaedah pembelajaran peta minda dan pembelajaran tradisional.1 Kesan Kaedah Pembelajaran menggunakan peta minda yang bersaiz poket Terhadap Peningkatan Skor Prestasi Pelajar.

dapatan kajian yang menunjukkan peningkatan prestasi pelajar kumpulan pembelajaran menggunakan peta minda yang lebih tinggi daripada pelajar kumpulan tradisional adalah konsisten dengan teori -teori dan kajian lepas yang telah dibincangkan sebelum ini. menyemak sebarang kesilapan yang dilakukan serta saling bantu-membantu antara satu sama lain di dalam masalah pelajaran. ia dapat merangsangkan minat pelajar terhadap pelajaran tersebut (Tajul Ariffin & Noraini Dan .05 adalah signifikan. Perkara yang dapat dirumuskan di sini ialah. Jika sesuatu pelajaran itu disampaikan dengan cara dan gaya yang menarik dalam situasi yang menyeronokkan. 5. Malangnya. Dapatan kajian ini menunjukkan pelajar yang menerima pembelajaran peta minda menunjukkan sikap dan nilai yang lebih positif terhadap sains berbanding pelajar yang menerima pembelajaran tradisional. Wan Mohd Zahid Nordin (1999) menyatakan sistem pendidikan di Malaysia masih kurang menekankan aspek teknik belajar secara formal. Berbanding dengan suasana di dalam kumpulan tradisional yang berbentuk individu.000 < 0.49 Dengan kata lain. Ini bermakna kaedah pembelajaran peta minda memberi kesan yang positif terhadap sikap pelajar mempelajari sains. Menurutnya lagi. Ujian menunjukkan nilai T = 5. unsur ini kurang ditekankan oleh guru di sekolah. kebanyakan .2 Kesan Kaedah Pembelajaran menggunakan Peta Minda Terhadap Sikap dan Nilai Positif Pelajar. Kajian lepas juga menjelaskan untuk belajar lebih berjaya individu pelajar perlu didedahkan dengan pelbagai model dan teknik pembelajaran. 1992). p = 0.2. pelajar melihat guru mereka sebagai satu-satunya sumber rujukan dan kurang berlaku interaksi antara sesama pelajar melainkan dengan rakan baik mereka sahaja. Cara ini juga akan menggalakan perbincangan di antara rakan-rakan. Analisa ujian-T sampel tak bersandar digunakan bagi membandingkan min sikap dan nilai positif antara pembelajaran peta minda dan pembelajaran tradisional. peningkatan prestasi pelajar dapat dikaitkan dengan perlaksanaan pembelajaran menggunakan peta minda yang mengkehendaki pelajar yang berbeza tahap kebolehan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan nota-nota dalam bentuk peta minda yang mudah untuk dibawa kemana-mana dan menarik perhatian untuk dibaca. Pelajar kumpulan pembelajaran peta minda menunjukkan sikap yang lebih positif berbanding pelajar kumpulan pembelajaran tradisional.407. memberi pandangan.

56 dengan sisihan piawai 0. ( Sumber : Utusan online.05 adalah signifikan . Menurutnya lagi. Analisis ujian-T sampel tak bersandar digunakan bagi membandingkan min motivasi antara pembelajaran peta minda dan pembelajaran tradisional. Situasi ini wujud disebabkan pelajar tidak mempunyai panduan yang khusus untuk menghadapi pembelajaran mereka terutamanya mata pelajaran sukar bermotivasi untuk belajar sains berbanding dengan pelajar kumpulan pembelajaran tradisional. remember MORE. mempertingkatkan daya ingatan tanpa merugikan terlalu banyak kertas serta tenaga.98 dengan sisihan piawai 0.26. Toh Hon Leong ( 2000 ) menyatakan sistem pendidikan di Malaysia masih kurang menekankan aspek teknik belajar secara formal. 5.20. p = 0. Guru memainkan peranan utama di dalam pemilihan strategi pengajaran yang mana secara tidak langsung berperanan dalam pembentukan sikap dan nilai positif dalam diri pelajar. use LESS paper. Situasi ini wujud disebabkan pelajar tidak mempunyai panduan yang khusus untuk menghadapi pembelajaran mereka terutamanya mata pelajaran sukar . invest LESS effort«´yang membawa maksud penggunaan peta minda dapat memperolehi ilmu pengetahuan yang lebih banyak. Kajian lepas juga menjelaskan untuk belajar lebih berjaya individu pelajar perlu didedahkan dengan pelbagai model dan teknik pembelajaran.949.3 Kesan Kaedah Pembelajaran Peta Minda Terhadap Motivasi Analisis data menunjukkan min motivasi pelajar kumpulan pembelajaran peta minda adalah 2. Ujian menunjukkan nilai T= 6. melalui pemetaan minda seseorang itu dapat ³ learn MORE. kebanyakan pelajar mempelajari teknik atau kemahiran belajar secara secara kebetulan. Malangnya. 2009 ). . unsur ini kurang ditekankan oleh guru di sekolah. Dilip Mukerjea (1996) dalam bukunya bertajuk ³Superbrain´.50 pelajar mempelajari teknik atau kemahiran belajar secara kebetulan.2. tidak langsung atau terikut-ikut dengan rakan sebaya. Manakala bagi kumpulan pembelajaran tradisional pula. min yang diperolehi adalah lebih rendah berbanding dengan kumpulan pembelajaran peta minda iaitu 2.000 < 0. tidak langsung atau terikutikut dengan rakan sebaya. Dapatan kajian menunjukkan pelajar-pelajar kumpulan pembelajaran peta minda lebih menunjukkan perubahan yang positif terhadap motivasi . 2008 ). Oleh itu guru perlu tahu gaya pembelajaran pelajar dengan merancang pengajaran yang memenuhi gaya belajar pelajar ( Osman Affan.

guru-guru sains perlu mempelbagaikan kaedah pengajaran yang digunakan di dalam kelas sains. Implikasi daripada dapatan-dapatan tersebut. Kaedah yang digunakan tidak seharusnya terhad kepada penyampaian isi kandungan secara kuliah semata mata kerana ingin menghabiskan sukatan pelajaran tanpa mengambil kira tahap kefahaman pelajar dan lebih tertumpu kepada latih tubi secara individu. c) Kaedah pembelajaran menggunakan peta minda dapat meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar sains. .4 Implikasi Dapatan Kajian Berdasarkan dapatan-dapatan kajian yang menunjukkan prestasi. Tambahan pula.3 Kesimpulan Dapatan Kajian Kesemua hipotesis kajian diterima pada aras signifikan 0. kaedah ini selaras dengan konsep KBSM dan konsep sekolah bestari yang mementingkan agar pelajar lebih cenderung menjadi kreatif dan kritis. implikasinya di sini menunjukkan pembelajaran menggunakan peta minda boleh dijadikan sebagai salah satu alternatif kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sedia digunakan di dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran sains. Berikut adalah ringkasan bagi dapatan kajian berdasarkan soalan kajian : a) Kaedah pembelajaran menggunakan peta minda dapat meningkatkan prestasi pelajar dalam sains khususnya bagi topik µ Pelbagai bentuk dan sumber tenaga µ.05. sikap dan nilai positif dan motivasi pelajar kumpulan pembelajaran menggunakan peta minda lebih tinggi dan signifikan berbanding dengan kumpulan pembelajaran tradisional. 5.51 5. b) Kaedah pembelajaran menggunakan peta minda dapat memupuk sikap dan nilai positif terhadap sains kepada pelajar. Guru juga perlu menggunakan kaedah pembelajaran menggunakan peta minda kerana kaedah ini telah banyak diuji dan didapati dapat membantu meningkatkan pencapaian pe lajar.

Oleh kerana pembelajaran menggunakan teknik belajar peta minda selari dengan konsep KBSM dan sekolah bestari. Ini adalah kerana konsep dan pelaksanaan pembelajaran menggunakan peta minda tidak sama dengan strategi-strategi lain dalam pembelajaran tradisional yang tidak berstruktur. Implikasinya adalah. . guru pelatih perlu diberi galakan untuk menggunakan teknik pembelajaran menggunakan peta minda mengajar. didapati terdapat aspek-aspek yang perlu diambil kira ketika perlaksanaan pembelajaran ini. pihak guru perlu mengimbangkan antara. Imbuhan yang berbentuk penghargaan wajar diberikan kepada guru yang berusaha menggunakan kaedah pengajaran yang baru.52 Walau bagaimanapun tidak dinafikan penggunaan kaedah pengajaran yang baru seperti pembelajaran menggunakan peta minda ini sememangnya memerlukan pengorbanan daripada pihak guru. khususnya Bahagian Pendidikan Guru.5 Cadangan Kajian Lanjutan Berdasarkan maklumbalas yang diberi oleh pelajar yang terlibat dalam kajian. Implikasi kepada institusi pengajian tinggi yang menawarkan program pendidikan guru adalah tentang keperluan memberi pendedahan men genai pembelajaran menggunakan pelbagai teknik seperti peta minda kepada bakal guru secara formal iaitu dalam bentuk sebahagian daripada kursus pedagogi. Bagi guru-guru lain yang ingin membuat penyelidikan lain yang melibatkan aktiviti mengunakan peta minda perlu menuruti langkah-langkah seperti yang dicadangkan . Pihak kementerian. aktiviti kerja kumpulan dengan kerja secara individu di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. perlu memberi latihan dalam perkhidmatan atau kursus jangka pendek kepada guru sains yang sedang berkhidmat bagi membantu mereka menguasai penggunaan kaedah pembelajaran menggunakan peta minda dengan lebih afektif lagi . semasa menjalankan latihan 5. maka pihak Kementerian Pelajaran Malaysia perlu mewujudkan satu garis panduan sama ada dalam bentuk modul atau manual untuk guru-guru. Selain daripada itu. ia tidak bermakna guru perlu menggunakan pembelajaran menggunakan peta minda sepanjang masa dan di dalam semua topik. usaha yang lebih banyak dan persediaan yang lebih awal adalah amat penting . Ini akan menggalakkan guru untuk bersikap inovatif dan kreatif dalam meningkatkan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas mereka. Namun begitu.

kaedah pembelajaran menggunakan teknik peta minda dalam membantu pelajar mengingati dan memahami konsep dan fakta sains mampu meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran sains bukan sahaja dalam topik yang telah dikaji malahan untuk topik-topik yang lain juga. sikap dan nilai yang positif serta motivasi pelajar dalam matapelajaran sains. Berdasarkan kaedah kuasi eksperimen yang dijalankan selama enam minggu yang melibtkan 60 orang pelajar.6 Rumusan Kajian ini dijalankan bagi menentukan kesan pembelajaran menggunakan peta minda terhadap pencapaian prestasi. Sebagai kesimpulan. didapati minat pelajar turut meningkat secara signifikan selepas diajar dengan menggunakan kaedah pembelajaran peta minda. b) Memberikan ganjaran dan galakan yang lebih besar lagi kepada pelajar -pelajar yang kreatif dan berjaya sebagai galakan kepada mereka. d) Memaparkan peta minda yang terpilih di sudut-sudut tertentu di sekitar kawasan sekolah atau di dalam kelas. 5. Selain itu. kaedah . Berdasarkan maklum balas soal-selidik berkaitan sikap dan nilai positif serta motivasi yang diberikan oleh pelajar dan disokong oleh skor pencapaian yang lebih tinggi. Diharapkan selepas ini guru-guru sains akan berusaha memantapkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan kaedah pembelajaran peta minda yang amat menarik dan menyeronokkan ini. dapatan kajian menunjukkan prestasi kumpulan pembelajaran peta minda adalah lebih tinggi daripada kumpulan pembelajaran tradisional. Segala idea dan pengetahuan dikongsi bersama dengan rakan yang lain dan membuatkan pelajar merasa lebih yakin untuk membentangkan dan menerangkan jawapan mereka di hadapan pelajar yang lain .53 a) Guru harus memperkenalkan peta minda bagi setiap topik kepada pelajar bermula dari awal tahun lagi. Berdasarkan dapatan kajian juga dapat dirumuskan bahawa pelajar lebih bermotivasi untuk mempelajari sains dengan menggunakan kaedah pembelajaran menggunakan peta minda. c) Guru haruslah menggunakan peta minda setiap kali selesai pengajaran satu sub topik agar pelajar dapat melihat dengan jelas hubungan setiap tajuk kecil.

Last accessed 23 Mei 2010 Cikgu ZulPakar (2007) dalam blog . Disamping itu .net/modules/news/Jurnal%20Munsyi/DgSarinah.kelantan.com/ Last accessed 23 Mei 2010 Cohen . Wawasan dan Agenda Pendidikan . http://www. Rahman Aroff (1997). Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn.Kuala Lumpur: Budiman Sdn Bhd.blogspot.http://smkbb. London: Routledge Palmer David Lim Chong Lim (Ed) (2005). Penggunaan peta minda dapat menarik minat pelajar disamping dapat meningkatkan kefahaman pelajar terutamanya pelajar yang lemah.edu. RUJUKAN Abd. Morrison (2000). Dengan menggalakkan pelajar melukis peta minda bukan sahaja mereka dapat berfikir secara kritis dan kreatif tetapi juga dapat melatih mereka melaksanakan suatu tugasan secara terancang dan teratur. Research Methods in Education 5th.54 pembelajaran menggunakan peta minda wajar dijadikan sebagai salah satu kaedah pengajaran dan pembelajaran di dalam mata pelajaran sains terutama bagi topik µ Pelbagai bentuk dan sumber tenaga µ. HBEF4106 School-based Research .pdf Last accessed 20 Mei 2010 .html. peta minda boleh digunakan sebagai satu strategi pengajaran dan pembelajaran di dalam builik darjah. Bhd Abd. Edition.my/petaminda.aktiviti ini dapat memupuk sikap bekerjasama antara pelajar dan dapat menajamkan ingatan mereka dalam mengingati sesuatu fakta . Cikgu Wan Noor Azlina. Kesimpulannya. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran .http://bina-peta-minda. (2004) .smkmajakir. Kuala Lumpur : Open University Malaysia Dayang Sarinah Awang Sura. Rahim Abd Rashid (2000).

Kamus Dewan ( Edisi ke 4 ). Ibrahim Deris (2003). Julai . Kuala Lumpur. Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa. Selangor: Aras Mega (M) Sdn. N. Psikologi Pendidikan 2 . Lee Shok Mee (1997).Selangor: Kumpulan Budiman. Dewan Bahasa & Pustaka. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.(2007). Good News About Memory . Cambridge: Cambridge University Press. Superbrain. 2. (1992). Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Sains Tingkatan 3 . Perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI).73-76.s.Selangor: Fajar Bakti. Mohd Najib Abdul Ghaffar (1999). Pelajar Cemerlang Melangkah ke Alam Siber . Kaedah Pembelajaran Berkesan . (2005). Mayer. Dewan Bahasa & Pustaka.55 Dilip Mukerjea (1996) . (2002).E (2001). Singapura : Heinemann Asia Ee Ah Meng (2004). Penyelidikan Pendidikan.C (1994 ). Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran . Singapura: Reader¶s Digest. Open University Malaysia Kamus Dewan ( Edisi ke 2 ).Pendidikan Negeri Kelantan. Mohd Yusof Othman (2000). R. Lee Smith ( 1996 ). Bil. Kuala Lumpur. m. Kementerian Pendidikan Malaysia. Creative Learning. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributions Sdn Bhd Kaedah Penyelidikan Dalam Penyelidikan (HBEF2503) . Dalam Buletin Pusat Sumber . .9 Ismail Zain (2003). 69. Hotler. Muhammad Kamil Abdul Samad (1999). Communication in Classroom. Jurnal Science for Education. Subang Jaya. Bagaimana Anda Belajar Dan Cemerlang .Kuala Lumpur .

R. Hybrid Plus Science PMR . Toh Hon Leong ( 2000). Kajian Sikap Pelajar dan Pendekatan Guru Terhadap Pencapaian Pelajar Biologi Tingkatan Lima di Daerah Kota Bharu. Portal OUM : http://www. research. Educational Psychology (6 th Ed). Kuala Lumpur . Kebangsaan Kurikulum. Boston: Allyn and Bacon. Selangor : Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Tanjung malim:UPSI Seminar . Pendidikan dan Wawasan 2020 . Englewood Cliffs. Teknik Belajar untuk Skor Tertinggi.my . Sulaiman Masri (1996). Kurikulum Untuk Tahun 2000 dan Selepasnya.238/mpgaya/abstrak/Subadra_Nair. Zuraidah Mat Hussein (2002). NJ: Prentice Hall. Selangor: Cerdik Publication Sdn Bhd Slavin. Seminar Penyelidikan Pendidikan Guru Peringkat Kebangsaan Tahun 2001. Tajul Ariffin & Noraini Dan (1992).E. Kuala Lumpur : Arena Ilmu Sdn Bhd. and practice . Kelantan. (2008 ) .56 Mok Song Sang (2004 ). Learning Theory. Kuala Lumpur: Utusan Publications Distributors Sdn. Kesan pendekatan teknik belajar terhadap pencapaian dan minat pelajar dalam pembelajaran . True Wealth Sdn Bhd. Psikologi Pendidikan & Pedagogi.192. Subadrah Nair. A.oum. Woolfolk.Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributions Sdn Bhd Wan Mohd Zahid Nordin (1999). (1995). Shah Alam.E.doc .( 2009 ). Ng Chee Kin .Eastview Sdn Bhd. (2001). Kuala Lumpur . Kuala Lumpur.edu. URL http://219. Rahsia Pelajar Cemerlang . Persediaan Minda untuk menjadi pelajar cemerlang . Bhd. Osman Affan . (1990). Pelajar Cemerlang. Last accessed 23 Mei 2010 Rabe Johari (2001). Latihan Ilmiah.93.

57 LAMPIRAN 1 TOPIC : SOURCES AND FORM OF ENERGY.Electric fan Which of the following appliances undergoes the same energy change as the above appliances? A Electric iron B Electric saw C Television D Battery 2.Washing machine . CLASS :_______ 1. Choose the best answer for each question. .FORM 1 NAME :__________________ Instruction : Each question is followed by four possible answers. Kinetic energy electrical energy .

Q Which of the following represents energy P and Q? . Electric iron : Electrical energy --------. L. what is produced when an electric bulb is lights up? A K only B K and L only C L and N only D K. Which of the following provides you with the energy needed to carry out daily activities? A Chemical energy B Heat energy C Kinetic energy D Light energy 7. Among the following sources. What form of energy possesses by a running boy? A Kinetic energy B Nuclear energy C Potential energy D Light energy 5. and M 6.58 Which of the following appliances undergoes the above energy change? A Hair dryer B Dynamo C Electric iron D Electric kettle 3.P Electric fan : Electric energy --------. Electrical energy K Light energy L Heat energy M Chemical energy N Among the forms of energy above. which does not originate from the Sun? A Biomass energy B Geothermal energy C Fossil fuel D Wind energy 4.

An object is said to have potential energy if it«. ..59 P A Heat energy B Kinetic energy C Chemical energy D Heat energy Q Potential energy Chemical energy Heat energy Kinetic energy 8. Which energy is required to evaporate the excess water from sea water in the making of salt beside the sea? A Potential energy B Kinetic energy C Heat energy D Electric energy 12. Among the following sources of energy. A clock that is wound up possesses« A kinetic energy B heat energy C potential energy D electric energy 13. A is placed on the floor B moves with a certain speed C releases a lot of heat D is stretched or compressed 9. What is the energy changes taking place in the simple cell in the diagram above when the bulb lights up? A Light energy nuclear energy heat energy B Chemical energy electrical energy kinetic energy potential energy C Chemical energy electrical energy heat energy + light energy D Potential energy kinetic energy electrical energy kinetic energy 10. which is a renewable source of energy? A Petroleum B Natural gas C Coal D Biomass 11.

and III 18. II. We must use and manage our energy resources properly because«. Of the following energy sources. What is the energy change that occurs? A Light energy chemical energy B Potential energy kinetic energy C Light energy heat energy D Chemical energy light energy 15. Which of the following energy changes occurs in a hydroelectric station? A Potential energy chemical energy electrical energy B Chemical energy heat energy electric energy C Potential energy kinetic energy electrical energy D Heat energy kinetic energy potential energy 17. the highest point the iron can reach is«. Plants carry out photosynthesis to make food. AP BQ CR DS 14. which are renewable? I Biomass II Solar energy III Geothermal energy A I only B I and II only C II and III only D I. I fossil fuel is non-renewable II the rate of energy usage is increasing rapidly III non-renewable energy sources are decreasing rapidly . If there is no friction between the iron ball and the curtain rail.60 An iron ball is released from point X. What is the energy changes that occur when someone plays a guitar? A Kinetic energy potential energy chemical energy B Chemical energy potential energy kinetic energy C Chemical energy electrical energy sound energy D Potential energy kinetic energy electrical energy sound energy sound energy sound energy kinetic energy 16.

Min Kesesuaian Min Motivasi dan Peningkatan . Motivasi. Sikap. Of the followi ng forms of energy . Kesesuaian. Min Sikap. II. Which of the following is the use of heat energy? I Grinding wheat II Lighting up a dark room III Drying hair with a hair dryer LAMPIRAN 2 Data Skor Prestasi. and III B I L A N G A N K U M P U L A N U J I A N P R A U J I A N P O S S I K A P S I K A P S I K A P S I K A P S I K A P K E S E S U A I A K E S E S U A I A K E S E S U A I A K E S E S U A I A K E S E S U A I A K E S E S U A I A M O T I V A S I M O T I V A S I M O T I V A S I M O T I V A S I M O T I V A S I M I N S I K A P M I N K E S E S U M I N M O T I V P E N I N G K A T S K O R 19. II. which is/are posses sed by a piece of burning charcoal? I Heat energy II Chemical energy III Light energy A I only B I and II only C II and III only D I.61 A I only B I and II only C II and III only D I. and III 20.

00 24.6 0 1.3 A I A N 1.00 52.7 0 1.3 0 1.7 0 1.5 0 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 1.00 34.00 51.3 0 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 1.00 70.00 44.8 A S I 1.0 0 12.2 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1.2 0 1.6 0 1.00 45. 00 18.00 24.00 83.00 56.00 34.00 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1. 00 20.6 0 1. 00 14. 00 9.00 41.6 0 1.0 0 7.4 0 1.00 43.3 A N 2. 00 3.7 0 1.3 0 1. 00 9.00 51.00 20.5 0 1.4 0 1.3 0 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 1. 00 7.5 0 1.2 0 1.00 38.3 0 1.00 72.3 0 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1.00 38. 00 13.0 0 8.8 0 1.7 0 1.2 0 1.00 50.3 0 1.4 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 1.00 19.00 43.3 0 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 1.7 0 1.4 0 1.5 0 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1.4 0 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 1.00 40.2 0 1.4 0 1.4 0 1.5 0 1.3 0 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 1.00 56. 00 13.00 40.00 36.00 42.2 0 1.4 0 1.00 70.00 40.00 52.7 0 1.5 0 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1.5 0 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 1.00 39.3 0 1.2 0 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 1. 00 14.00 22.3 0 1. 00 15.0 0 5.00 85.4 0 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 1.00 21.00 56.4 0 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 1.62 N N N N N N 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P M P 38.1 0 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 1.00 36.7 0 1.00 43.00 44.4 0 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1.4 0 1.0 0 10. 00 17.00 58.00 39.3 0 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 1.5 0 1.4 0 1.4 0 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 1.00 58. 00 11.2 0 1.4 0 1.3 0 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1.0 .4 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1. 00 13. 00 2.6 0 1.8 0 1.4 0 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 1.00 34.00 42.0 0 17.6 0 1.00 30.3 0 1.00 31.0 0 21.00 34.4 0 1.00 40.6 0 1.00 63.7 0 1. 00 12.00 30.3 0 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 1.4 0 1.3 0 1.6 0 10 60 1.4 0 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 1. 00 20.00 45.00 40.0 0 11.5 0 1.00 25.8 0 1.4 0 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 1.

4 0 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 1.0 0 4.5 0 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 1.00 25.4 0 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 1.0 0 4.00 38.5 0 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 1.4 0 1.5 0 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 1.63 M P M P M P M P M P T P T P T P T P T P T P T P T P T P T P T P T P T P T P T P T P T P T P T P T P T P T P 0 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1.5 0 1.4 0 1.5 0 1.00 36.0 0 3. 00 7.00 20.2 0 1.4 0 1.00 40.00 36.0 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 20.00 60.6 0 1.6 0 1.6 0 1.00 1.5 0 1.8 0 1. 00 1.00 30.3 0 1.00 40.00 48.7 0 1.00 35.4 0 1.00 53.3 0 1.00 20.4 0 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1.5 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1.4 0 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 1.0 0 2.8 0 1.0 0 7.00 40.00 36.6 0 1.5 0 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 1.5 0 1.3 0 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1.00 30.0 0 8.5 0 1.0 0 3.00 26.7 0 1.00 55.00 59.0 0 4. 00 4.00 40.3 0 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1.6 0 1.0 0 3.00 40.2 0 1.00 15.3 0 1.00 26.00 26.5 0 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1.4 0 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1.00 37.7 0 1.3 0 1.0 0 3.7 0 1.2 0 1.00 45.00 42.1 0 1.00 34.00 18.00 .00 42.00 30.5 0 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 1.6 0 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 1.5 0 1.00 25.3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 1. 00 14.3 0 1.2 0 1.00 43.4 0 1.7 0 1.00 24.00 34.00 32.00 29.8 0 1.00 36.00 30.0 0 2.4 0 1.00 20.2 0 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1.00 46.00 34.3 0 1.0 0 2. 00 6.5 0 1.4 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 1.4 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1.7 0 1.4 0 1.5 0 1.0 0 1.00 44.1 0 1.00 48.00 53.00 46 47 48 49 50 51 52 53 40.00 42.7 0 1.00 32.4 0 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 1.2 0 1.4 0 1.3 0 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 1.7 0 1.0 0 3.3 0 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 1.00 22.00 18.4 0 1.0 0 12.0 0 33.3 0 1.4 0 15.00 43.3 0 1.4 0 1.00 43.5 0 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 1.0 0 2.4 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 1.7 0 1. 00 10.0 0 10.00 50.5 0 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 1.3 0 1.6 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 1.7 0 1.0 0 .7 0 1.2 0 1.

00 18.4 0 0 4.00 16.00 44.4 0 1.00 18.6 0 1.5 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 1.7 0 1.5 0 1.5 0 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1.5 0 1.00 24.3 0 1.8 0 1.00 20.8 0 1.0 0 8.5 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 1.00 30.2 0 1.00 22.00 50.0 0 8.2 0 1.00 28.7 0 1.0 0 6.8 0 0 1.00 32.5 0 0 1.5 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1.00 20.4 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1.0 0 54 55 56 57 58 59 60 16.00 .0 0 6.64 T P T P T P T P T P T P T P T 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1.0 0 2.7 0 1.5 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 1.00 40.0 0 4.

26 5.20 3.20 .1 9.949 0.2 0.407 0.003 30 3.3 Nilai T Nilai p 30 44.6 3.000 2.6 0.0 0.757 30 34.000 30 Pembelajaran tradisional Motivasi Pembelajaran Peta Minda 30 Pembelajaran tradisional 30 2.2 0.26 6.65 LAMPIRAN 3 Ujian-T Bagi Skor Prestasi. Min Sikap dan Min Motivasi Mengikut Kaedah Pembelajaran Kaedah Pembelajaran Prestasi Pembelajaran Peta Minda Pembelajaran tradisional Sikap Pembelajaran Peta Minda Bilangan Min Sisihan Piawai 16.9 0.

(2-tailed) Mean Difference Std.000 .16165 .949 58 .9767 2.2333 2.20117 .29190 .002 4.14162 .12130 .88755 3.5633 Std.25667 . Deviation 5.674 5.16157 .05900 .41000 .35176 2.76763 6.824 .05900 .19561 Std.66 LAMPIRAN 4 Jadual Ujian-t Group Statistics beza_markah KUMPULAN PM PT N 30 30 30 30 30 30 Mean 10.179 .25667 .04604 .03673 .002 4.29172 .413 3.04747 .03007 .53824 1.949 54.229 57.96667 1.000 .000 .16470 .04747 .9000 5.407 58 . Error Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 8.05302 1.831 .52810 6.04696 .53824 1.773 .88730 8.407 55. Error Mean 1.52828 .137 .9333 3.04578 Beza_markah Minsikap minmotivasi Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed .098 6.229 58 .9733 2.25722 .41000 .96667 1.680 . t df t-test for Equality of Means Sig.000 .03571 Minsikap PM PT Minmotivasi PM PT Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F Sig.35169 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful