PENGHARGAAN

Terlebih dahulu, kami ingin memanjatkan kesyukuran ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurnia-Nya dapatlah kami menyiapkan tugasan berkumpulan ini dengan jayanya. Setinggi-tinggi penghargaan juga ditujukan buat pensyarah perakaunan dari kumpulan A iaitu Dr. Norlia bt Mat Norwani di atas tunjuk ajar dan bimbingan yang diberikan oleh beliau sepanjang tempoh kami menyiapkan tugasan ini. Di samping itu, terima kasih tidak terhingga diucapkan kepada ahli-ahli kumpulan kami yang banyak bekerjasama dan berkorban sama ada dalam bentuk tenaga, masa mahupun wang sepanjang menyiapkan tugasan perakaunan ini. Jutaan terima kasih juga buat kawan-kawan yang sudi menghulurkan bantuan dengan menyumbangkan buah fikiran untuk menjayakan tugasan ini.

1

1.0

PENGENALAN Perakaunan memainkan peranan yang penting dalam sistem ekonomi kita. Perakaunan

menyediakan maklumat yang berguna kepada pembuat keputusan seperti individu, perniagaan, kerajaan dan terutama sekali dalam membuat keputusan berkaitan perkaraperkara yang melibatkan kewangan. Perniagaan memerlukan maklumat perakaunan untuk membolehkannya beroperasi dengan baik dan mencapai maklumat. Tanpa maklumat perakaunan, pengurus perniagaan tidak dapat mengawal kos, menetapkan harga jualan dan menyediakan belanjawan. Dalam setiap jenis profesion, ada dibentukkan satu piawai atau standard tertentu yang perlu diikuti oleh mereka yang terlibat dengan amalan bidang berkenaan. Bidang perakaunan juga tidak dapat lari daripada konsep-konsep Perakaunan Diterima Umum atau lebih kerap disebut sebagai Generally Accepted Accounting Principle (GAAP). Ia termasuklah konvensyen, peraturan dan tatacara yang membentuk amalan perakaunan yang diterima. Perkataan ³Diterima Umum´ bermakna diterima secara persetujuan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam profesion perakaunan. Persetujuan ke atas set prinsip-prinsip itu diwujudkan daripada pengalaman, kebiasaan, penggunaan dan keperluan yang praktikal. Ketika mengira hasil dan belanja bagi sesuatu tempoh perakaunan, terdapat dua asas yang digunakan iaitu asas tunai dan asas akruan. Mengikut prinsip GAAP, penyata kewangan perlu disediakan mengikut asas akruan kerana asas ini menggambarkan operasi kewangan dan kedudukan kewangan dengan tepat dan saksama. Berdasarkan kenyataan ini maka, penyata kewangan tidak boleh disediakan dengan hanya menggunakan maklumat baki akaun yang terdapat dalam imbangan duga sesebuah perniagaan kerana maklumat yang terdapat di dalamnya tidak menggambarkan kedudukan kewangan perniagaan yang sebenarnya bagi tempoh perakaunan yang dilaporkan. Dengan itu keputusan yang dibuat berdasarkan maklumat tersebut adalah tidak relevan dengan operasi perniagaan tempoh tersebut. Maka, pelarasan perlu dibuat untuk mengira hasil yang sebenar-benarnya hasil tahun semasa dan belanja yang sebenarnya belanja tahun semasa. Terdapat tiga prinsip utama dari GAAP yang diguna pakai dalam membuat pelarasan hasil dan belanja mengikut asas akruan iaitu:

2

2. beberapa negara telah beralih kepada sistem perakaunan asas akruan. Prinsip tempoh perakaunan Walaupun hayat perniagaan adalah berterusan. 2. Switzerland. prinsip tempoh perakaunan diperlukan iaitu sama ada secara tahunan. Itali dan United Kingdom pula mengamalkan asas akruan untuk penyata kewangan peringkat Jabatan dan agensi. terdapat dua asas perakaunan yang digunakan iaitu asas tunai dan asas akruan. Sweeden dan Amerika Syarikat telah mengamalkan asas akruan sepenuhnya. Pada masa dahulu. Negara-negara seperti New Zealand. Beberapa negara lagi iaitu Jepun. Prinsip Pemadanan Prinsip ini pula menetapkan bahawa segala belanja yang dilibatkan untuk memperolehi hasil perlu dipadankan dengan hasil berkenaan dalam tempoh di mana hasil diperolehi tanpa mengira sama ada tunai sudah di bayar atau belum.0 LATAR BELAKANG TAJUK Dalam menguruskan kewangan dan perakaunan. kedua-dua sektor awam dan swasta menggunakan perakaunan asas tunai sehingga abad ke-16. 3 . Finland. Walau bagaimanapun. Belanda. menurut Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Kemudiannya. Prinsip ini membolehkan prestasi entiti diukur dan seterusnya dibaiki dari semasa ke semasa. Australia. Prinsip Realisasi Juga dikenali sebagai prinsip pengiktirafan hasil iaitu prinsip yang menetapkan bahawa hasil perlu diiktiraf dan dilaporkan dalam penyata pendapatan bagi tempoh di mana hasil tersebut diperolehi dan bukannya dalam tempoh di mana tunai darip ada hasil tersebut diterima atau dalam erti kata lain hasil akan diiktiraf sebaik sahaja urusniaga atau penjualan berlaku tanpa mengambilkira sama ada ia berlaku secara tunai atau secara kredit.1. asas tunai masih terus diamalkan bagi perakaunan kerajaan di seluruh dunia manakala sektor swasta membangunkan GAAP dan perakaunan asas akruan serta mengamalkannya. 3. bagi tujuan pelaporan dan pengiraan untung bersih. Kanada dan Iceland mengambil asas akruan kecuali tidak mengambilkira aspek aset modal dan susutnilai aset. Portugal. dwi tahunan dan sebagainya mengikut kesesuaian perniagaan.

terdapat juga lain-lain entiti seperti agensi-agensi Kerajaan yang ditubuhkan di bawah Akta Badan Berkanun dan Syarikat-syarikat Kerajaan yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965. Belanja yang telah dibayar dan hasil yang telah diterima bagi Pengiraan untung tempoh perakaunan tidak diambil kira dalam menghitung keuntungan tempoh perakaunan semasa Semua akaun hasil dan belanja Pengiktirafan hasil mesti diselaraskan dan amaun yang sebenar dipindahkan ke penyata pendapatan.Di Malaysia. Di samping itu. terdapat tiga peringkat kerajaan mengikut Perlembagaan Persekutuan iaitu Kerajaan Persekutuan. 2. Jenis perniagaan Rumus Pengiraan untung Firma besar (urusniaga secara kredit) Hasil sepatutnya-belanja terlibat=untung 4 . Hasil tidak direkod jika tunai tidak diterima. dan Kerajaan Tempatan. Kerajaan Negeri.1 PERBEZAAN PERAKAUNAN ASAS TUNAI DENGAN ASAS AKRUAN Asas Tunai Prinsip pemadanan membandingkan jumlah hasil sebenar dengan jumlah belanja sebenar Untung bagi sesuatu tempoh perakaunan dihitung dengan mencari perbezaan antara hasil yang diterima dengan belanja yang dibayar dalam bentuk tunai. agensi agensi kerajaan dan syarikatsyarikat kerajaan pula mengamalkan sistem perakaunan asas akruan.apabila tunai tidak dibayar.belanja tidak direkod Perniagaan kecil-kecilan dan perniagaan perkhidmatan Hasil diterima-belanja dibayar=untung Ciri-ciri Asas akruan Mengikut prinsip pemadanan Konsep Perakaunan (pemadanan ) bagi pengiraan untung yang tepat. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri di negara ini mengamalkan sistem perakaunan asas tunai manakala Kerajaan Tempatan.Begitu juga.

2.2 PERAKAUNAN ASAS TUNAI Mengikut asas ini. Mengikut asas tunai. Contoh: Belanja Syarikat Din telah menerima bil telefon untuk perkhidmatan bekalan elektrik tersebut bagi bulan Disember 2001. Bil tersebut telah dibayar dalam bulan Januari 2001. 5 . hasil diiktiraf dan direkod hanya apabila tunai telah diterima dalam tempoh perakaunan tersebut manakala belanja pula akan diiktiraf dan direkodkan hanya apabila tunai telah dikeluarkan untuk membayar belanja berkenaan dalam tempoh perakaunan tersebut. Bayaran sewa untuk bulan Disember telah diterima pada 31 Januari 2002. Penentuan keuntungan mengikut asas tunai ialah: Keuntungan = tunai diterima . Jadi belanja telefon ini akan ditunjukkan dalam akaun untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2002. hasil sewa akan diiktiraf dan direkodkan dalam tahun 2002 iaitu semasa bayaran tunai diterima.tunai dibayar Contoh: Hasil Syarikat Casway telah menyewakan sebahagian bangunan kedainya kepada pelanggannya pada 1 Disember 2001 dengan kadar RM200 sebulan. Pengiraan untung rugi asas konsep tunai tidak mematuhi prinsip-prinsip perakaunan diterima umum. belanja telefon akan diiktiraf dan direkodkan dalam tahun 2002 iaitu semasa bayaran tunai dibuat. Jadi hasil sewa ini akan ditunjukkan dalam akaun untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2002. Asas ini selalunya diramalkan oleh firma kecil atau firma perkhidmatan seperti pusat tuisyen dan klinik perubatan. Mengikut asas tunai.

Seterusnya urus niaga tersebut dilaporkan dalam penyata kewangan dalam tempoh yang sama. perlu diingatkan bahawa segala belanja yang telah dibayar dan hasil yang telah diterima bagi tempoh perakaunan yang berikutnya tidak di ambil kira dalam menghitung keuntungan tempoh perakaunan semasa. bukan semasa penerimaan dan pembayaran tunai dibuat. Semua kos berkaitan aktiviti penjanaan hasil dalam tempoh tersebut juga dilaporkan dalam tempoh yang sama walaupun bayaran ke atas perbelanjaan belum dibuat. Namun demikian. Belanja diiktiraf dalam penyata pendapatan berdasarkan perkaitan langsung di antara kos yang dikenakan (incurred) dengan perolehan item tertentu pendapatan. urus niaga dan peristiwa diiktiraf apabila ia berlaku (bukan bila tunai diterima atau dibayar) dan direkodkan dalam rekod perakaunan tempoh urus niaga tersebut berlaku. sepanjang tempoh perakaunan tertentu bukan semua hasil atau belanja yang direkodkan itu adalah berkaitan dengan tempoh perakaunan yang sedang berlaku sahaja. hasil dan belanja diiktiraf dan direkodkan ketika urusniaga berlaku. Mengikut perakaunan asas akruan. Ini bermakna di bawah asas ini. Perakaunan asas akruan mengamalkan prinsip-prinsip perakaunan yang diterima umum dan mengikut prinsip pemadanan bagi pengiraan untung yang lebih tepat. Ini termasuk semua belanja yang belum dibayar dan semua hasil yang belum diterima bagi tempoh perakaunan tersebut. maka amalan perakaunan asas tunai adalah tidak sesuai untuk menghitung untung. Ini kerana. Berdasarkan asas akruan. 6 . Oleh kerana kebanyakan perniagaan menjalankan urus niaga secara kredit.2. di mana jumlah hasil sebenar bagi sesuatu tempoh perakaunan dipadankan dengan jumlah belanja sebenarnya yang wujud dalam tempoh perakaunan yang sama. hasil akan diiktiraf dan direkodkan apabila barangan atau perkhidmatan telah diberikan dalam tempoh perakaun an tersebut tanpa mengira sama ada tunai telah diterima ataupun belum. Ini adalah untuk memastikan belanja dipadankan dengan pendapatan yang berkaitan.3 PERAKAUNAN ASAS AKRUAN Sesebuah perniagaan perlu menyediakan penyata kewangan mengikut asas akruan kecuali maklumat aliran tunai.

1 ITEM-ITEM TERAKRU Perniagaan biasanya merekodkan setiap perbelanjaan di dalam akaun masing-masing setelah pembayaran di buat tanpa mengambilkira tempoh kegunaan belanja tersebut. Kutipan untuk jualan kredit bulan April diterima dalam bulan Mei 20X1. boleh termasuk dalam insurans untuk tahun akan datang. Pada tarikh imbangan. 7 .4 ITEM-ITEM PELARASAN Untuk membolehkan perniagaan menggunakan konsep asas akruan. Selain itu. Oleh itu. iv. pelarasan pada hari imbangan adalah perlu bagi memastikan hanya hasil dan belanja bagi tempoh itu sahaja dimasukkan. semua akaun hasil dan belanja mesti diselaraskan dan amaun yang sebenar diterima atau dibayar dipindahkan ke penyata pendapatan untuk menentukan untung atau rugi bagi tempoh perakaunan itu. ii. iii. jualan dalam bulan April 20X1 ialah RM20 ribu walaupun RM18 ribu sahaja kutipan diterima dalam bulan April 20X1.Sebagai contoh. Belanja terakru Belanja terdahulu Hasil terakru Hasil terdahulu 2. 2. Pelarasan-pelarasan yang perlu dibuat pada tarikh imbangan adalah seperti berikut :i. dalam bulan April 20X1 hasil jualan terdiri daripada RM18 ribu jualan secara tunai dan RM2 ribu secara kredit. Oleh itu. untuk contoh yang lebih jelas ialah insurans yang dibayar dalam tahun semasa ini. baki yang terdapat dalam akaun belanja biasanya merupakan nilai yang telah di bayar. satu pelarasan di akhir tempoh perakaunan perlu dilakukan ke atas item-item yang terlibat.4. Berapakah jumlah jualan yang harus diiktiraf dalam bulan April? Mengikut perakaunan asas akruan.

1 BELANJA TERAKRU/BELANJA BELUM BAYAR Belanja yang di buat dalam tempoh perakaunan semasa tetapi masih belum di bayar. Walaupun akan di bayar dalam tempoh perakaunan berikutnya. Ini kerana perniagaan berhutang atas perkhidmatan yang telah diperoleh. gaji belum bayar. Catatan pelarasan yang perlu di buat dalam jurnal am untuk merekodkan belanja terakru/belanja belum bayar ialah: Dt: Akaun belanja berkenaan Kt: Akaun belanja terakru/belanja belum bayar (merekodkan belanja terakru/belanja belum bayar) xx xx Pelarasan pada hari imbangan ialah akaun belanja akan ditutup dan dipindahkan ke Akaun Untung Rugi manakala akaun belanja terakru akan dibawa ke bawah bakinya dan ditunjukkan dalam Kunci Kira-kira sebagai liabiliti semasa. Sebarang belanja terakru hendaklah ditambah dan diambilkira sebagai sebahagian daripada belanja tahun semasa. ia harus dianggap sebagai belanja tahun perakaunan semasa. Penyelesaian: Catatan jurnal pada 1 Mei 2009.4. Faedah atas pinjaman akan dibayar pada 30 April 2010 semasa pinjaman tersebut dijelaskan sepenuhnya.2. Syarikat Bunga Indah telah membuat pinjaman sebanyak RM10 000 dengan kadar faedah 10% setahun. 000 RM10. utiliti belum bayar dan faedah belum bayar. Tarikh 2009 Mei 1 Butiran Dt Tunai Kt Pinjaman (merekod pinjaman dengan kadar faedah 10% setahun) Debit (RM) RM10. Contoh soalan: Pada 1 Mei 2009. Belanja terakru mer pakan u satu liabiliti kepada perniagaan. Contohnya. 000 Kredit (RM) 8 .1.

4. Catatan pelarasan yang perlu di buat dalam jurnal untuk merekodkan hasil belum terima ialah: Dt : hasil belum terima Kt : hasil berkenaan xx xx 9 . ia harus dianggap sebagai hasil perakaunan tahun semasa. Tarikh 2009 Dis 31 Butiran Dt Belanja Faedah Kt Belanja Faedah Belum Bayar (merekod belanja faedah belum bayar) Debit RM500 RM500 Kredit 2. 000 x 10% x 6/12 bulan = RM500 Catatan jurnal pelarasan adalah seperti berikut. Sebarang hasil boleh terima hendaklah ditambah dan diambil kira sebagai sebahagian daripada hasil tahun semasa.2 Hasil Belum Terima Hasil belum terima wujud apabila perniagaan member perkhidmatan secara kredit dan bayaran hanya akan diterima daripada pelanggan pada tempoh perakaunan berikutnya.1. Hasil belum terima merupakan satu aset semasa kepada perniagaan. syarikat perlu mengiktiraf belanja faedah atas pinjaman tersebut untuk tempoh 6 bulan yang berjumlah: = RM10. Pelarasan pada hari imbangan bagi hasil belum terima akan melibatkan dua akaun iaitu akaun hasil yang terdapat di dalam Penyata Pendapatan sebagai hasil dan akaun aset yang terdapat dalam Kunci Kira-kira sebagai aset semasa.Pada 31 Disember 2009.

2. Penyelesaian: Catatan jurnal pelarasan yang perlu dibuat : Tarikh 2009 Dis 31 Butiran Dt Sewa Belum Terima Kt Sewa (merekod hasil sewa belum terima) Debit RM4800 RM4800 Kredit 2. ITEM-ITEM PRABAYAR Item-item prabayar terdiri daripada prabayar atau bayar dahulu dan hasil b elum terperoleh atau terima dahulu. 2.4.Contoh soalan: Syarikat Atiqah Sdn.2.4. Contoh soalan: Pada 1 Ogos 2010. Tempoh perakaunan Zua Katering berakhir pada 31 Ogos 2010. 10 .1. Hasil ini akan dianggap liabiliti sehingga perkhidmatan diberikan kepada pelanggan. Bhd memberi sewa kedai pada 25 Disember 2009 berjumlah RM4800 dan hanya akan menerima bayaran dalam tempoh sebulan dari tarikh menyewa. Hasil terdahulu Merupakan tunai yang diperoleh dalam tempoh perakaunan semasa tetapi perkhidmatan masih belum diberikan kepada pelanggan. Zua Katering telah meminta pensyarah tersebut membayar wang pendahuluan sebanyak RM500 dan bakinya RM1000 akan dibayar kemudian.Zua Katering telah menerima tempahan makan malam daripada seorang pensyarah pengurusan perniagaan Kolej Matrikulasi Perlis.

2 Belanja prabayar Wujud apabila tunai dibayar dalam tempoh perakaunan semasa untuk manfaat yang akan dinikmati pada masa hadapan. Pembayaran ini akan dianggap sebagai aset dan akan diktiraf sebagai belanja setelah manfaatnya diperoleh.Penyelesaian: Catatan jurnal pada 1 Ogos 2010.4. Tarikh 2010 Ogos 31 Butiran Dt Hasil Belum Terperoleh Kt Hasil (merekod pelarasan hasil sewa) Debit RM1000 RM1000 Kredit 2. Contoh soalan: Pada 1 Ogos 2010. Tarikh 2010 Ogos 1 Butiran Dt Tunai Kt Hasil Belum Terperoleh (merekod hasil belum terperoleh) Debit RM500 RM500 Kredit Catatan pelarasan pada 31 Ogos 2010. Catatan jurnal pada 1 Ogos 2010 Tarikh 2010 Ogos 31 Butiran Dt Insurans Prabayar Kt Tunai (merekod pembelian insurans) Debit RM1200 RM1200 Kredit 11 . syarikat telah membeli polisi insurans bernilai RM1200 untuk perlindungan selama setahun dan merekodkannya seperti di bawah.2. Tempoh perakaunan berakhir pada 31 Oktober 2010.

Kaedah pengiraan susutnilai yang dipilih haruslah tekal supaya pebandingan antara tempoh-tempoh dan antara syarikat-syarikat dapat dilakukan. perubahan masa atau keusangan teknologi dan perubahan pesanan. Faktor-faktor berlakunya susutnilai: y Aset tetap yang digunakan mengalami penurunan dari segi kecekapan akibat daripada penggunaan yang lasak dan kerap. Tarikh 2010 Okt 31 Butiran Dt Belanja Insurans Kt Insurans Prabayar (merekod pelarasan belanja insurans) Debit RM400 RM400 Kredit 2.4. sama ada berpunca daripada penggunaan.3 SUSUTNILAI Definisi Susutnilai ditakrifkan sebagai ukuran bagi kesusutan. Peredaran masa akan menyebabkan aset tetap mengalami keusangan dan dianggap lapuk Kaedah-kaedah pengiraan susutnilai Terdapat dua kaedah utama dalam mengira susutnilai iaitu kaedah Garis lurus dan Kaedah Baki berkurangan. 12 . Pemilihan kaedah pengiraan susutnilai bergantung kepada corak penggunaan aset dan manfaat yang akan diperolehi.Catatan pelarasan pada 31 Oktober 2010. y Aset tetap mempunyai usia yang terhad dan sentiasa mengalami kehausan dan kereputan fizikal seperti karat atau reput. y y Faktor keusangan sesuatu aset tetap akibat daripada perubahan teknologi. penggunaan atau kehilangan bagi sesuatu aset.

i. susutnilai van itu setahun ialah: Jawapan: Susutnilai = RM31.500 dan dijangkakan van ini boleh digunakan selama 10 tahun. Pada akhir tahun yang ke sepuluh.500 ± RM500 10 tahun = RM3.100 Nilai ini adalah sama setiap tahun iaitu 10% setahun. Kaedah baki berkurangan Kaedah ini digunakan apabila manfaat yang diperolehi daripada aset tetap itu menunjukkan corak penurunan iaitu manfaat diperoleh tinggi di awal tahun penggunaan dan menurun di akhir tahun penggunaan. nilai akhir van itu dianggarkan cuma RM500. 13 . Kaedah garis lurus Kaedah ini mengandaikan corak hasil yang diperoleh adalah sama bagi setiap tempoh penggunaanya. ii. Formula untuk mengira belanja susutnilai tahunan: Belanja susutnilai tahunan = kos belian aset-anggaran nilai sisaan anggaran usia guna Contoh: Sebuah van telah dibeli dengan harga RM31. amaun belanja susutnilai juga harus sama. Berdasarkan formula. Oleh itu. Kaedah ini sesuai dengan prinsip pemadanan kerana amaun susutnilai tinggi pada awal tahun penggunaan dan semakin berkurang pada akhir tahun penggunaan.

400=RM3.400 RM29.000 10% X RM36. Jika kadar tidak diberi. Bangunan itu disusutnilaikan sebanyak 10% setahun secara baki berkurangan.Formula untuk mengira belanja susutnilai di bawah kaedah baki berkurangan: Susutnilai tahunan = kadar susutnilai (%) X nilai buku pada awal setiap tahun Kadar yang digunakan adalah tetap untuk setiap tahun.840 Nilai buku RM36.160 Kaedah lain untuk mengira susutnilai Terdapat banyak kaedah dalam mengira susutnilai.000=RM4. Pengiraan adalah seperti berikut: Tahun 1 2 3 Belanja susutnilai tahunan 10% X RM40.240 Susutnilai terkumpul RM4.000 RM32. Antara dua kaedah lain untuk mengira susutnilai ialah kaedah jumlah angka tahunan dan kaedah unit aktiviti. pengiraannya adalah seperti berikut: Kadar susutnilai (%) = 100 Usia guna Contoh: Sebuah bangunan dibeli dengan harga RM40.000.600 10% X RM32.000=RM3.600 RM10.000 RM7. 14 .

Formula belanja susutnilai: Belanja susutnilai tahunan = kos boleh disusutnilaikan X pecahan jumlah angka tahunan  Kos boleh disusutnilaikan merupakan jumlah kos asal aset tetap selepas ditolak anggaran nilai sisaan. Dianggarkan tempoh guna mesin itu adalah 4 tahun.i.  Pecahan pula merupakan sebahagian daripada jumlah angka tahun usia guna aset. Kaedah jumlah angka tahunan Kaedah ini menentukan susutnilai berada pada keadaan menurun atau berkurang sepanjang tempoh aset itu digunakan. Formula jumlah angka tahunan dikira seperti berikut: Jumlah angka tahunan = n (n+1) 2 *n = usia guna Contoh: En. 15 . Pada awal tempoh aset digunakan. Nilai sisaan dianggarkan sebanyak RM5. susutni ai l yang dikira adalah tinggi dan pada akhir tempoh aset itu digunakan susutnilai adalah rendah.000 pada tahun 2009.000. Amran membeli sebuah mesin memproses roti berharga RM 25.

Ini kerana aset tetap disusutnilaikan dalam bentuk ukuran aktiviti dan bukannya tahun yang dijangkakan daripada aset tetap tersebut.000 Belanja susutnilai tahunan (RM) 4/10 X 20.000 RM20.000=4.Jawapan: Jumlah angka tahunan = 4 (4+1) 2 = 10 Tahun Kos boleh disusutnilaikan 1 2 3 4 RM20.000 Sepanjang tahun susutnilai menunjukkan pola yang menurun. Lagi lama usia aset lagi besar jumlah angka sebagai asas kadar pengiraan susutnilai tersebut.000 RM20.000=2.000 1/10 X 20.000=8. Kaedah unit aktiviti Kaedah ini lebih tepat dalam menentukan susutnilai dan hayat sesuatu aset. ii.000 2/10 X 20. Ini kerana ia memberi pemadanan belanja dan hasil yang baik.000 7.000=6.000 RM20.000 Nilai buku (RM) 17000 11.000 Susutnilai terkumpul (RM) 8.000 5. Formula belanja susutnilai: Belanja susutnilai tahunan = Kadar susutnilai seunit X Jumlah unit aktiviti sepanjang tahun Formula untuk mengira kadar susutnilai seunit: Kadar susutnilai seunit = Kos boleh disusutnilaikan Jumlah anggaran unit aktiviti 16 .000 3/10 X 20. Kaedah ini sesuai digunakan jika amaun penggunaan mesin yang diukur dengan pengeluaran adalah berbeza dari tahun ke tahun.000 20.000 18.000 14.

4.000 ± RM20.000 jam = RM 45. y y y Penghutang meninggal dunia. Penghutang tidak dapat dikesan.000. Penghutang melarikan diri dengan tujuan menipu. Firma akan mengiktiraf amaun yang tidak dapat dikutip sebagai belanja hutang lapuk yang mewakili sebahagian daripada belanja operasi syarikat atau belanja pentadbiran firma.960 2.83 X 12.000 jam = RM 3. Anggaran nilai skrap sebanyak RM20. Mat telah membeli jentera menuai padi berharga RM250.000. Jika pada tahun 2010 jentera ini telah beroperasi sebanyak 12. kirakan susutnilai jentera tersebut. 17 .Contoh: En.000 jam. Jawapan: Kadar susutnilai sejam = RM250. Jentera ini dijangka beroperasi selama 5 tahun.4 HUTANG LAPUK Definisi Hutang lapuk adalah hutang yang tidak dapat dikutip atau hutang yang masih belum dijelaskan oleh pelanggan apabila tempoh kredit sudah tamat. Sebab-sebab berlakunya hutang lapuk y Penghutang tidak mampu membayar atau penghutang sengaja tidak mahu membayar.000 60.83 sejam Belanja susutnilai tahun 2010 = RM 3.

Pengiraan belanja hutang lapuk. Tujuan amaun peruntukan ini dibentuk ialah untuk mematuhi prinsip pemadanan.250 Catatan jurnal pelarasan bagi belanja hutang lapuk pada 31 Disember 2009 adalah seperti berikut: 18 . Belanja hutang lapuk = Anggaran (%) hutang lapuk X Baki akaun belum terima Contoh: Baki akaun belum terima pada 31 Disember 2009 berjumlah RM12.Kaedah untuk merekod belanja hutang lapuk Terdapat dua kaedah yang biasa digunakan bagi merekodkan belanja hutang lapuk iaitu kaedah peruntukan hutang lapuk dan kaedah hapuskira langsung. i. Mengikut kaedah ini. Jawapan: Belanja hutang lapuk = 10% X RM12.500. Kaedah peruntukan hutang lapuk Kaedah ini digunapakai sekiranya pihak syarikat hanya sangsi atau ragu ke atas kemampuan penghutang menjelaskan bayaran. satu anggaran amaun yang tidak dapat dikutip atau dijangka menjadi hutang lapuk dibentuk setiap akhir tahun. Pihak syarikat menjangkakan sebanyak 10% daripada jumlah tersebut akan menjadi lapuk.500 = RM1.

Mengikut kaedah ini. tiada anggaran hutang lapuk perlu dibuat dalam tempoh jualan berlaku dan juga tiada akaun peruntukan serta tiada pelarasan pada akhir tempoh perlu dilakukan.500.Tarikh 2009 Dis 31 Butiran Dt Belanja Hutang Lapuk Kt Peruntukan Hutang Lapuk (merekod pelarasan belanja hutang lapuk) Debit RM1250 Kredit RM1250 ii. Kaedah hapuskira langsung Kaedah ini lebih senang berbanding dengan kaedah peruntukan. Pihak syarikat membuat keputusan 5% daripada hutang tersebut tidak dapat dikutip lagi.500 = RM625 Catatan jurnal pelarasan bagi belanja hutang lapuk pada 31 Disember 2009 adalah seperti berikut : Tarikh 2009 Dis 31 Butiran Dt Belanja Hutang Lapuk Kt Akaun Belum Terima (merekod pelarasan belanja hutang lapuk) Debit RM625 RM625 Kredit 19 . amaun belanja hutang lapuk hanya diiktiraf dalam tempoh di mana akaun belum terima ini benar-benar pasti tidak dapat dikutip. Contoh: Baki akaun belum terima pada 31 Disember 2009 sebanyak RM12. Oleh itu. Jawapan: Belanja hutang lapuk = 5% X RM12.

Seterusnya. analisis ini juga menunjukkan penggunaan maklumat akruan dapat membantu pelabur kekal melakukan pelaburan dalam syarikat pada jangkamasa yang panjang. Pelabur juga boleh menggunakan analisis kewangan ini bagi menganggarkan hasil pelaburan pada masa akan datang kerana jangkaan hasil pelaburan akan berubah mengikut pasaran.3. y Syarikat atau organisasi perlu menentukan kadar akruan yang tepat supaya tidak menjejaskan keuntungan bersih syarikat y Sistem akruan lebih sesuai digunakan dalam sesebuah organisasi kerana ia memenuhi prinsip-prinsip GAAP dan tidak semua urusniaga berlaku dalam bentuk tunai.0 PERBINCANGAN & CADANGAN Perbincangan Analisis ini akan dapat membantu dalam penyediaan analisis kewangan syarikat untuk menentukan sama ada analisis tersebut boleh digunakan mahupun tidak. Ia diperlukan bagi akaun asas akruan kerana asas akruan melibatkan hasil dan belanja yang telah diiktiraf oleh entiti sedangkan hasil atau belanja masih belum dibuat sepenuhnya. Oleh sebab inilah makan asas akruan amat penting bagi memastikan akaun sesuatu entiti itu betul dan tepat. Konsep asas akruan ini sesuai digunakan apabila entiti mempunyai banyak urusniaga sama ada penerimaan atau pengeluaran yang bersifat atau bertempoh panjang iaitu lebih dari satu tahun. Selain itu. Cadangan y Setiap pelabur perlu mengetahui maksud dan konsep asas akruan kerana ia memberi kesan terhadap pulangan pelaburan pada masa hadapan. 20 . Manakala asas tunai sesuai digunakan jika entiti melakukan banyak urusniaga yang melibatkan amaun yang kecil dan bersifat jangka pendek. penggunaan asas tunai lebih baik berbanding asas akruan kerana hasil yang di perolehi pada masa akan dating lebih tepat dan mudah di kenalpasti. Catatan pelarasan adalah perakaunan tambahan yang direkodkan pada akhir tempoh perakaunan untuk memadankan hasil dan belanja dengan tepat.

perakaunan asas akruan juga mempunyai kebaikan da keistimewaan tersendiri. mereka boleh menggunakan maklumat dalam penyata kewangan yang disediakan oleh para penganalisis. Perakaunan asas akruan juga sesuai digunakan oleh firma besar yang menjalankan urus niaga secara kredit.4. Oleh itu. dari aspek perakaunan kerajaan. iaitu akauntan untuk mengenal pasti syarikat yang mempunyai perubahan pulangan inventori pada masa akan datang disebabkan oleh perubahan pendapatan yang dijangka diterima. Ia juga dapat memberikan gambaran sebenar tentang prestasi dan kedudukan aset. perakaunan asas tunai digunakan bagi mengatasi kelemahan dalam perakaunan asas akruan. Tambahan pula. Misalnya. perakaunan asas akruan adalah tidak relevan kerana matlamat sektor awam dan sektor swasta adalah berbeza antara satu sama lain. seperti pusat tuisyen dan klinik perubatan. Walaupun asas tunai mempunyai kelemahan tertentu. Penggunaan asas akruan amat berguna bagi memastikan hasil dan belanja untuk sesuatu tempoh tidak terlebih atau terkurang nyata. hasil keputusan daripada kajian ini telah memberi implikasi yang jelas kepada penganalisis dan para pelabur. liabiliti dan ekuiti pemilik bagi sesuatu tempoh perakaunan. Kesimpulannya. Para penganalisis seharusnya berhati-hati dalam menyediakan maklumat akruan bagi sesebuah syarikat untuk menentukan sama ada asas akruan yang digunakan akan memberi impak positif atau menyebabkan berlakunya kekurangan dalam pendapatan atau hasil untuk masa akan datang. kami mendapati bahawa sistem perakaunan asas tunai masih penting serta memenuhi kehendak semasa dan kehendak akan datang bagi konteks perakaunan. maklumat dalam asas akruan menunjukkan kedudukan sebenar perniagaan dan kedudukan kewangan persatuan serta ianya berguna dalam membuat jangkaan untuk masa depan perniagaan. Asas ini selalunya diamalkan oleh firma kecil atau firma perkhidmatan. tetapi ia masih merupakan kaedah perakaunan yang paling sesuai digunakan oleh kerajaan persekutuan dan agensi lain. 21 .0 RUMUSAN Daripada kajian yang dibuat. Namun begitu. Dari sudut para pelabur pula.

Dalam The Accounting Review. Perlis: Kolej Matrikulasi Perlis. Wan.BIBLIOGRAFI Buku Tutorial Perakaunan Sesi 2009/2010 (2009). Selangor: Pearson Prentice Hall.com/study_guide/GenerallyAccepted-Accounting-Principles.S dan Tuna I..in/YUzhOMOmHT.articleId-21005. K. Bhd. 81(5).S. 2010 daripada http://www. 22 . Khalid Ismail dan Mahadzir Hamid (2005). H. (2010) Diperoleh pada Ogos 3. Richard G.L.R. (2006). Kuala Lumpur: Pelangi Sdn..scribd. dan Tee. Scott A.com/doc/18177598/KonsepPadanan-Dan-Proses-Pelarasan.html. 2010 daripada http://embedit.topicArticleId-21081. 2010 daripada http://www. Wong C. Diperoleh pada Ogos 29. Diperoleh pada Ogos 29. Mark T.cliffsnotes. Fokus Super Hot Prinsip Perakaunan SPM (jilid II). 713. Perakaunan Awalan Edisi Kedua. The implication of accounting distortion and growth for accruals and profitability. (2008).C.B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful