PENGHARGAAN

Terlebih dahulu, kami ingin memanjatkan kesyukuran ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurnia-Nya dapatlah kami menyiapkan tugasan berkumpulan ini dengan jayanya. Setinggi-tinggi penghargaan juga ditujukan buat pensyarah perakaunan dari kumpulan A iaitu Dr. Norlia bt Mat Norwani di atas tunjuk ajar dan bimbingan yang diberikan oleh beliau sepanjang tempoh kami menyiapkan tugasan ini. Di samping itu, terima kasih tidak terhingga diucapkan kepada ahli-ahli kumpulan kami yang banyak bekerjasama dan berkorban sama ada dalam bentuk tenaga, masa mahupun wang sepanjang menyiapkan tugasan perakaunan ini. Jutaan terima kasih juga buat kawan-kawan yang sudi menghulurkan bantuan dengan menyumbangkan buah fikiran untuk menjayakan tugasan ini.

1

1.0

PENGENALAN Perakaunan memainkan peranan yang penting dalam sistem ekonomi kita. Perakaunan

menyediakan maklumat yang berguna kepada pembuat keputusan seperti individu, perniagaan, kerajaan dan terutama sekali dalam membuat keputusan berkaitan perkaraperkara yang melibatkan kewangan. Perniagaan memerlukan maklumat perakaunan untuk membolehkannya beroperasi dengan baik dan mencapai maklumat. Tanpa maklumat perakaunan, pengurus perniagaan tidak dapat mengawal kos, menetapkan harga jualan dan menyediakan belanjawan. Dalam setiap jenis profesion, ada dibentukkan satu piawai atau standard tertentu yang perlu diikuti oleh mereka yang terlibat dengan amalan bidang berkenaan. Bidang perakaunan juga tidak dapat lari daripada konsep-konsep Perakaunan Diterima Umum atau lebih kerap disebut sebagai Generally Accepted Accounting Principle (GAAP). Ia termasuklah konvensyen, peraturan dan tatacara yang membentuk amalan perakaunan yang diterima. Perkataan ³Diterima Umum´ bermakna diterima secara persetujuan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam profesion perakaunan. Persetujuan ke atas set prinsip-prinsip itu diwujudkan daripada pengalaman, kebiasaan, penggunaan dan keperluan yang praktikal. Ketika mengira hasil dan belanja bagi sesuatu tempoh perakaunan, terdapat dua asas yang digunakan iaitu asas tunai dan asas akruan. Mengikut prinsip GAAP, penyata kewangan perlu disediakan mengikut asas akruan kerana asas ini menggambarkan operasi kewangan dan kedudukan kewangan dengan tepat dan saksama. Berdasarkan kenyataan ini maka, penyata kewangan tidak boleh disediakan dengan hanya menggunakan maklumat baki akaun yang terdapat dalam imbangan duga sesebuah perniagaan kerana maklumat yang terdapat di dalamnya tidak menggambarkan kedudukan kewangan perniagaan yang sebenarnya bagi tempoh perakaunan yang dilaporkan. Dengan itu keputusan yang dibuat berdasarkan maklumat tersebut adalah tidak relevan dengan operasi perniagaan tempoh tersebut. Maka, pelarasan perlu dibuat untuk mengira hasil yang sebenar-benarnya hasil tahun semasa dan belanja yang sebenarnya belanja tahun semasa. Terdapat tiga prinsip utama dari GAAP yang diguna pakai dalam membuat pelarasan hasil dan belanja mengikut asas akruan iaitu:

2

beberapa negara telah beralih kepada sistem perakaunan asas akruan. Switzerland. menurut Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Walau bagaimanapun. 2. 2. Portugal. Prinsip Realisasi Juga dikenali sebagai prinsip pengiktirafan hasil iaitu prinsip yang menetapkan bahawa hasil perlu diiktiraf dan dilaporkan dalam penyata pendapatan bagi tempoh di mana hasil tersebut diperolehi dan bukannya dalam tempoh di mana tunai darip ada hasil tersebut diterima atau dalam erti kata lain hasil akan diiktiraf sebaik sahaja urusniaga atau penjualan berlaku tanpa mengambilkira sama ada ia berlaku secara tunai atau secara kredit. 3 .0 LATAR BELAKANG TAJUK Dalam menguruskan kewangan dan perakaunan. 3. Beberapa negara lagi iaitu Jepun. Pada masa dahulu. Australia. dwi tahunan dan sebagainya mengikut kesesuaian perniagaan. asas tunai masih terus diamalkan bagi perakaunan kerajaan di seluruh dunia manakala sektor swasta membangunkan GAAP dan perakaunan asas akruan serta mengamalkannya. Sweeden dan Amerika Syarikat telah mengamalkan asas akruan sepenuhnya. Prinsip ini membolehkan prestasi entiti diukur dan seterusnya dibaiki dari semasa ke semasa. prinsip tempoh perakaunan diperlukan iaitu sama ada secara tahunan. Belanda. terdapat dua asas perakaunan yang digunakan iaitu asas tunai dan asas akruan. Kemudiannya. Negara-negara seperti New Zealand.1. Finland. Kanada dan Iceland mengambil asas akruan kecuali tidak mengambilkira aspek aset modal dan susutnilai aset. Itali dan United Kingdom pula mengamalkan asas akruan untuk penyata kewangan peringkat Jabatan dan agensi. kedua-dua sektor awam dan swasta menggunakan perakaunan asas tunai sehingga abad ke-16. Prinsip tempoh perakaunan Walaupun hayat perniagaan adalah berterusan. bagi tujuan pelaporan dan pengiraan untung bersih. Prinsip Pemadanan Prinsip ini pula menetapkan bahawa segala belanja yang dilibatkan untuk memperolehi hasil perlu dipadankan dengan hasil berkenaan dalam tempoh di mana hasil diperolehi tanpa mengira sama ada tunai sudah di bayar atau belum.

apabila tunai tidak dibayar. 2. Hasil tidak direkod jika tunai tidak diterima.1 PERBEZAAN PERAKAUNAN ASAS TUNAI DENGAN ASAS AKRUAN Asas Tunai Prinsip pemadanan membandingkan jumlah hasil sebenar dengan jumlah belanja sebenar Untung bagi sesuatu tempoh perakaunan dihitung dengan mencari perbezaan antara hasil yang diterima dengan belanja yang dibayar dalam bentuk tunai. Jenis perniagaan Rumus Pengiraan untung Firma besar (urusniaga secara kredit) Hasil sepatutnya-belanja terlibat=untung 4 . dan Kerajaan Tempatan. Belanja yang telah dibayar dan hasil yang telah diterima bagi Pengiraan untung tempoh perakaunan tidak diambil kira dalam menghitung keuntungan tempoh perakaunan semasa Semua akaun hasil dan belanja Pengiktirafan hasil mesti diselaraskan dan amaun yang sebenar dipindahkan ke penyata pendapatan.Di Malaysia.Begitu juga. Di samping itu. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri di negara ini mengamalkan sistem perakaunan asas tunai manakala Kerajaan Tempatan.belanja tidak direkod Perniagaan kecil-kecilan dan perniagaan perkhidmatan Hasil diterima-belanja dibayar=untung Ciri-ciri Asas akruan Mengikut prinsip pemadanan Konsep Perakaunan (pemadanan ) bagi pengiraan untung yang tepat. Kerajaan Negeri. terdapat juga lain-lain entiti seperti agensi-agensi Kerajaan yang ditubuhkan di bawah Akta Badan Berkanun dan Syarikat-syarikat Kerajaan yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965. terdapat tiga peringkat kerajaan mengikut Perlembagaan Persekutuan iaitu Kerajaan Persekutuan. agensi agensi kerajaan dan syarikatsyarikat kerajaan pula mengamalkan sistem perakaunan asas akruan.

Bil tersebut telah dibayar dalam bulan Januari 2001.tunai dibayar Contoh: Hasil Syarikat Casway telah menyewakan sebahagian bangunan kedainya kepada pelanggannya pada 1 Disember 2001 dengan kadar RM200 sebulan. hasil diiktiraf dan direkod hanya apabila tunai telah diterima dalam tempoh perakaunan tersebut manakala belanja pula akan diiktiraf dan direkodkan hanya apabila tunai telah dikeluarkan untuk membayar belanja berkenaan dalam tempoh perakaunan tersebut. Mengikut asas tunai. Mengikut asas tunai. Penentuan keuntungan mengikut asas tunai ialah: Keuntungan = tunai diterima . Pengiraan untung rugi asas konsep tunai tidak mematuhi prinsip-prinsip perakaunan diterima umum.2 PERAKAUNAN ASAS TUNAI Mengikut asas ini. belanja telefon akan diiktiraf dan direkodkan dalam tahun 2002 iaitu semasa bayaran tunai dibuat. Jadi hasil sewa ini akan ditunjukkan dalam akaun untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2002.2. Bayaran sewa untuk bulan Disember telah diterima pada 31 Januari 2002. 5 . Jadi belanja telefon ini akan ditunjukkan dalam akaun untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2002. Asas ini selalunya diramalkan oleh firma kecil atau firma perkhidmatan seperti pusat tuisyen dan klinik perubatan. hasil sewa akan diiktiraf dan direkodkan dalam tahun 2002 iaitu semasa bayaran tunai diterima. Contoh: Belanja Syarikat Din telah menerima bil telefon untuk perkhidmatan bekalan elektrik tersebut bagi bulan Disember 2001.

perlu diingatkan bahawa segala belanja yang telah dibayar dan hasil yang telah diterima bagi tempoh perakaunan yang berikutnya tidak di ambil kira dalam menghitung keuntungan tempoh perakaunan semasa. sepanjang tempoh perakaunan tertentu bukan semua hasil atau belanja yang direkodkan itu adalah berkaitan dengan tempoh perakaunan yang sedang berlaku sahaja. di mana jumlah hasil sebenar bagi sesuatu tempoh perakaunan dipadankan dengan jumlah belanja sebenarnya yang wujud dalam tempoh perakaunan yang sama. Mengikut perakaunan asas akruan. Oleh kerana kebanyakan perniagaan menjalankan urus niaga secara kredit. urus niaga dan peristiwa diiktiraf apabila ia berlaku (bukan bila tunai diterima atau dibayar) dan direkodkan dalam rekod perakaunan tempoh urus niaga tersebut berlaku. Belanja diiktiraf dalam penyata pendapatan berdasarkan perkaitan langsung di antara kos yang dikenakan (incurred) dengan perolehan item tertentu pendapatan. bukan semasa penerimaan dan pembayaran tunai dibuat. hasil dan belanja diiktiraf dan direkodkan ketika urusniaga berlaku. Ini kerana. maka amalan perakaunan asas tunai adalah tidak sesuai untuk menghitung untung. Semua kos berkaitan aktiviti penjanaan hasil dalam tempoh tersebut juga dilaporkan dalam tempoh yang sama walaupun bayaran ke atas perbelanjaan belum dibuat. Berdasarkan asas akruan. hasil akan diiktiraf dan direkodkan apabila barangan atau perkhidmatan telah diberikan dalam tempoh perakaun an tersebut tanpa mengira sama ada tunai telah diterima ataupun belum. Ini bermakna di bawah asas ini.3 PERAKAUNAN ASAS AKRUAN Sesebuah perniagaan perlu menyediakan penyata kewangan mengikut asas akruan kecuali maklumat aliran tunai. Namun demikian.2. Ini termasuk semua belanja yang belum dibayar dan semua hasil yang belum diterima bagi tempoh perakaunan tersebut. 6 . Perakaunan asas akruan mengamalkan prinsip-prinsip perakaunan yang diterima umum dan mengikut prinsip pemadanan bagi pengiraan untung yang lebih tepat. Ini adalah untuk memastikan belanja dipadankan dengan pendapatan yang berkaitan. Seterusnya urus niaga tersebut dilaporkan dalam penyata kewangan dalam tempoh yang sama.

Selain itu.4 ITEM-ITEM PELARASAN Untuk membolehkan perniagaan menggunakan konsep asas akruan. baki yang terdapat dalam akaun belanja biasanya merupakan nilai yang telah di bayar. untuk contoh yang lebih jelas ialah insurans yang dibayar dalam tahun semasa ini. semua akaun hasil dan belanja mesti diselaraskan dan amaun yang sebenar diterima atau dibayar dipindahkan ke penyata pendapatan untuk menentukan untung atau rugi bagi tempoh perakaunan itu. boleh termasuk dalam insurans untuk tahun akan datang. Oleh itu. satu pelarasan di akhir tempoh perakaunan perlu dilakukan ke atas item-item yang terlibat. ii. 2.1 ITEM-ITEM TERAKRU Perniagaan biasanya merekodkan setiap perbelanjaan di dalam akaun masing-masing setelah pembayaran di buat tanpa mengambilkira tempoh kegunaan belanja tersebut. 7 .Sebagai contoh. Pada tarikh imbangan. dalam bulan April 20X1 hasil jualan terdiri daripada RM18 ribu jualan secara tunai dan RM2 ribu secara kredit. Belanja terakru Belanja terdahulu Hasil terakru Hasil terdahulu 2. iii. iv.4. Kutipan untuk jualan kredit bulan April diterima dalam bulan Mei 20X1. Pelarasan-pelarasan yang perlu dibuat pada tarikh imbangan adalah seperti berikut :i. Berapakah jumlah jualan yang harus diiktiraf dalam bulan April? Mengikut perakaunan asas akruan. jualan dalam bulan April 20X1 ialah RM20 ribu walaupun RM18 ribu sahaja kutipan diterima dalam bulan April 20X1. Oleh itu. pelarasan pada hari imbangan adalah perlu bagi memastikan hanya hasil dan belanja bagi tempoh itu sahaja dimasukkan.

ia harus dianggap sebagai belanja tahun perakaunan semasa.4. Penyelesaian: Catatan jurnal pada 1 Mei 2009. 000 Kredit (RM) 8 . Belanja terakru mer pakan u satu liabiliti kepada perniagaan. Sebarang belanja terakru hendaklah ditambah dan diambilkira sebagai sebahagian daripada belanja tahun semasa.1 BELANJA TERAKRU/BELANJA BELUM BAYAR Belanja yang di buat dalam tempoh perakaunan semasa tetapi masih belum di bayar. Faedah atas pinjaman akan dibayar pada 30 April 2010 semasa pinjaman tersebut dijelaskan sepenuhnya. Contohnya. Catatan pelarasan yang perlu di buat dalam jurnal am untuk merekodkan belanja terakru/belanja belum bayar ialah: Dt: Akaun belanja berkenaan Kt: Akaun belanja terakru/belanja belum bayar (merekodkan belanja terakru/belanja belum bayar) xx xx Pelarasan pada hari imbangan ialah akaun belanja akan ditutup dan dipindahkan ke Akaun Untung Rugi manakala akaun belanja terakru akan dibawa ke bawah bakinya dan ditunjukkan dalam Kunci Kira-kira sebagai liabiliti semasa. gaji belum bayar. utiliti belum bayar dan faedah belum bayar. Tarikh 2009 Mei 1 Butiran Dt Tunai Kt Pinjaman (merekod pinjaman dengan kadar faedah 10% setahun) Debit (RM) RM10. Contoh soalan: Pada 1 Mei 2009. 000 RM10. Syarikat Bunga Indah telah membuat pinjaman sebanyak RM10 000 dengan kadar faedah 10% setahun. Ini kerana perniagaan berhutang atas perkhidmatan yang telah diperoleh.1. Walaupun akan di bayar dalam tempoh perakaunan berikutnya.2.

2 Hasil Belum Terima Hasil belum terima wujud apabila perniagaan member perkhidmatan secara kredit dan bayaran hanya akan diterima daripada pelanggan pada tempoh perakaunan berikutnya.1. Tarikh 2009 Dis 31 Butiran Dt Belanja Faedah Kt Belanja Faedah Belum Bayar (merekod belanja faedah belum bayar) Debit RM500 RM500 Kredit 2.Pada 31 Disember 2009. Catatan pelarasan yang perlu di buat dalam jurnal untuk merekodkan hasil belum terima ialah: Dt : hasil belum terima Kt : hasil berkenaan xx xx 9 .4. Sebarang hasil boleh terima hendaklah ditambah dan diambil kira sebagai sebahagian daripada hasil tahun semasa. Pelarasan pada hari imbangan bagi hasil belum terima akan melibatkan dua akaun iaitu akaun hasil yang terdapat di dalam Penyata Pendapatan sebagai hasil dan akaun aset yang terdapat dalam Kunci Kira-kira sebagai aset semasa. 000 x 10% x 6/12 bulan = RM500 Catatan jurnal pelarasan adalah seperti berikut. Hasil belum terima merupakan satu aset semasa kepada perniagaan. syarikat perlu mengiktiraf belanja faedah atas pinjaman tersebut untuk tempoh 6 bulan yang berjumlah: = RM10. ia harus dianggap sebagai hasil perakaunan tahun semasa.

2. Zua Katering telah meminta pensyarah tersebut membayar wang pendahuluan sebanyak RM500 dan bakinya RM1000 akan dibayar kemudian. Contoh soalan: Pada 1 Ogos 2010. Penyelesaian: Catatan jurnal pelarasan yang perlu dibuat : Tarikh 2009 Dis 31 Butiran Dt Sewa Belum Terima Kt Sewa (merekod hasil sewa belum terima) Debit RM4800 RM4800 Kredit 2. Hasil terdahulu Merupakan tunai yang diperoleh dalam tempoh perakaunan semasa tetapi perkhidmatan masih belum diberikan kepada pelanggan.2. Bhd memberi sewa kedai pada 25 Disember 2009 berjumlah RM4800 dan hanya akan menerima bayaran dalam tempoh sebulan dari tarikh menyewa. Hasil ini akan dianggap liabiliti sehingga perkhidmatan diberikan kepada pelanggan.Contoh soalan: Syarikat Atiqah Sdn.2. ITEM-ITEM PRABAYAR Item-item prabayar terdiri daripada prabayar atau bayar dahulu dan hasil b elum terperoleh atau terima dahulu.1.4.Zua Katering telah menerima tempahan makan malam daripada seorang pensyarah pengurusan perniagaan Kolej Matrikulasi Perlis.4. 10 . Tempoh perakaunan Zua Katering berakhir pada 31 Ogos 2010.

Pembayaran ini akan dianggap sebagai aset dan akan diktiraf sebagai belanja setelah manfaatnya diperoleh. Tarikh 2010 Ogos 31 Butiran Dt Hasil Belum Terperoleh Kt Hasil (merekod pelarasan hasil sewa) Debit RM1000 RM1000 Kredit 2. Tarikh 2010 Ogos 1 Butiran Dt Tunai Kt Hasil Belum Terperoleh (merekod hasil belum terperoleh) Debit RM500 RM500 Kredit Catatan pelarasan pada 31 Ogos 2010.2 Belanja prabayar Wujud apabila tunai dibayar dalam tempoh perakaunan semasa untuk manfaat yang akan dinikmati pada masa hadapan. syarikat telah membeli polisi insurans bernilai RM1200 untuk perlindungan selama setahun dan merekodkannya seperti di bawah.Penyelesaian: Catatan jurnal pada 1 Ogos 2010. Tempoh perakaunan berakhir pada 31 Oktober 2010. Catatan jurnal pada 1 Ogos 2010 Tarikh 2010 Ogos 31 Butiran Dt Insurans Prabayar Kt Tunai (merekod pembelian insurans) Debit RM1200 RM1200 Kredit 11 . Contoh soalan: Pada 1 Ogos 2010.2.4.

y Aset tetap mempunyai usia yang terhad dan sentiasa mengalami kehausan dan kereputan fizikal seperti karat atau reput. Tarikh 2010 Okt 31 Butiran Dt Belanja Insurans Kt Insurans Prabayar (merekod pelarasan belanja insurans) Debit RM400 RM400 Kredit 2.3 SUSUTNILAI Definisi Susutnilai ditakrifkan sebagai ukuran bagi kesusutan. y y Faktor keusangan sesuatu aset tetap akibat daripada perubahan teknologi. penggunaan atau kehilangan bagi sesuatu aset. Faktor-faktor berlakunya susutnilai: y Aset tetap yang digunakan mengalami penurunan dari segi kecekapan akibat daripada penggunaan yang lasak dan kerap.Catatan pelarasan pada 31 Oktober 2010.4. 12 . Kaedah pengiraan susutnilai yang dipilih haruslah tekal supaya pebandingan antara tempoh-tempoh dan antara syarikat-syarikat dapat dilakukan. Pemilihan kaedah pengiraan susutnilai bergantung kepada corak penggunaan aset dan manfaat yang akan diperolehi. sama ada berpunca daripada penggunaan. perubahan masa atau keusangan teknologi dan perubahan pesanan. Peredaran masa akan menyebabkan aset tetap mengalami keusangan dan dianggap lapuk Kaedah-kaedah pengiraan susutnilai Terdapat dua kaedah utama dalam mengira susutnilai iaitu kaedah Garis lurus dan Kaedah Baki berkurangan.

amaun belanja susutnilai juga harus sama.100 Nilai ini adalah sama setiap tahun iaitu 10% setahun. Kaedah ini sesuai dengan prinsip pemadanan kerana amaun susutnilai tinggi pada awal tahun penggunaan dan semakin berkurang pada akhir tahun penggunaan. Pada akhir tahun yang ke sepuluh.500 dan dijangkakan van ini boleh digunakan selama 10 tahun. Kaedah garis lurus Kaedah ini mengandaikan corak hasil yang diperoleh adalah sama bagi setiap tempoh penggunaanya.500 ± RM500 10 tahun = RM3.i. Oleh itu. Kaedah baki berkurangan Kaedah ini digunakan apabila manfaat yang diperolehi daripada aset tetap itu menunjukkan corak penurunan iaitu manfaat diperoleh tinggi di awal tahun penggunaan dan menurun di akhir tahun penggunaan. 13 . ii. Formula untuk mengira belanja susutnilai tahunan: Belanja susutnilai tahunan = kos belian aset-anggaran nilai sisaan anggaran usia guna Contoh: Sebuah van telah dibeli dengan harga RM31. Berdasarkan formula. susutnilai van itu setahun ialah: Jawapan: Susutnilai = RM31. nilai akhir van itu dianggarkan cuma RM500.

600 RM10. Antara dua kaedah lain untuk mengira susutnilai ialah kaedah jumlah angka tahunan dan kaedah unit aktiviti.600 10% X RM32.400=RM3. Jika kadar tidak diberi. Bangunan itu disusutnilaikan sebanyak 10% setahun secara baki berkurangan.400 RM29. Pengiraan adalah seperti berikut: Tahun 1 2 3 Belanja susutnilai tahunan 10% X RM40.000=RM3.000 RM7.160 Kaedah lain untuk mengira susutnilai Terdapat banyak kaedah dalam mengira susutnilai.000. pengiraannya adalah seperti berikut: Kadar susutnilai (%) = 100 Usia guna Contoh: Sebuah bangunan dibeli dengan harga RM40.Formula untuk mengira belanja susutnilai di bawah kaedah baki berkurangan: Susutnilai tahunan = kadar susutnilai (%) X nilai buku pada awal setiap tahun Kadar yang digunakan adalah tetap untuk setiap tahun.000=RM4. 14 .240 Susutnilai terkumpul RM4.840 Nilai buku RM36.000 RM32.000 10% X RM36.

15 . Amran membeli sebuah mesin memproses roti berharga RM 25.000. Formula jumlah angka tahunan dikira seperti berikut: Jumlah angka tahunan = n (n+1) 2 *n = usia guna Contoh: En. Dianggarkan tempoh guna mesin itu adalah 4 tahun.000 pada tahun 2009. susutni ai l yang dikira adalah tinggi dan pada akhir tempoh aset itu digunakan susutnilai adalah rendah. Nilai sisaan dianggarkan sebanyak RM5.i.  Pecahan pula merupakan sebahagian daripada jumlah angka tahun usia guna aset. Formula belanja susutnilai: Belanja susutnilai tahunan = kos boleh disusutnilaikan X pecahan jumlah angka tahunan  Kos boleh disusutnilaikan merupakan jumlah kos asal aset tetap selepas ditolak anggaran nilai sisaan. Pada awal tempoh aset digunakan. Kaedah jumlah angka tahunan Kaedah ini menentukan susutnilai berada pada keadaan menurun atau berkurang sepanjang tempoh aset itu digunakan.

000 1/10 X 20.Jawapan: Jumlah angka tahunan = 4 (4+1) 2 = 10 Tahun Kos boleh disusutnilaikan 1 2 3 4 RM20.000 3/10 X 20.000=8.000 2/10 X 20.000 18.000 Sepanjang tahun susutnilai menunjukkan pola yang menurun.000 5. Kaedah ini sesuai digunakan jika amaun penggunaan mesin yang diukur dengan pengeluaran adalah berbeza dari tahun ke tahun.000 RM20. Formula belanja susutnilai: Belanja susutnilai tahunan = Kadar susutnilai seunit X Jumlah unit aktiviti sepanjang tahun Formula untuk mengira kadar susutnilai seunit: Kadar susutnilai seunit = Kos boleh disusutnilaikan Jumlah anggaran unit aktiviti 16 .000 7.000 RM20.000 14.000=4.000 Susutnilai terkumpul (RM) 8.000 RM20.000 Belanja susutnilai tahunan (RM) 4/10 X 20. Kaedah unit aktiviti Kaedah ini lebih tepat dalam menentukan susutnilai dan hayat sesuatu aset.000=2.000=6.000 20.000 Nilai buku (RM) 17000 11. Ini kerana aset tetap disusutnilaikan dalam bentuk ukuran aktiviti dan bukannya tahun yang dijangkakan daripada aset tetap tersebut. Ini kerana ia memberi pemadanan belanja dan hasil yang baik. Lagi lama usia aset lagi besar jumlah angka sebagai asas kadar pengiraan susutnilai tersebut. ii.

Penghutang tidak dapat dikesan.000.000 60. y y y Penghutang meninggal dunia.000 jam = RM 3. kirakan susutnilai jentera tersebut. Sebab-sebab berlakunya hutang lapuk y Penghutang tidak mampu membayar atau penghutang sengaja tidak mahu membayar. Jika pada tahun 2010 jentera ini telah beroperasi sebanyak 12.4.83 X 12.000.960 2.4 HUTANG LAPUK Definisi Hutang lapuk adalah hutang yang tidak dapat dikutip atau hutang yang masih belum dijelaskan oleh pelanggan apabila tempoh kredit sudah tamat. Penghutang melarikan diri dengan tujuan menipu.000 ± RM20. Jawapan: Kadar susutnilai sejam = RM250. Firma akan mengiktiraf amaun yang tidak dapat dikutip sebagai belanja hutang lapuk yang mewakili sebahagian daripada belanja operasi syarikat atau belanja pentadbiran firma. Anggaran nilai skrap sebanyak RM20.000 jam. 17 . Mat telah membeli jentera menuai padi berharga RM250.000 jam = RM 45.Contoh: En.83 sejam Belanja susutnilai tahun 2010 = RM 3. Jentera ini dijangka beroperasi selama 5 tahun.

Pihak syarikat menjangkakan sebanyak 10% daripada jumlah tersebut akan menjadi lapuk. Pengiraan belanja hutang lapuk.500 = RM1.Kaedah untuk merekod belanja hutang lapuk Terdapat dua kaedah yang biasa digunakan bagi merekodkan belanja hutang lapuk iaitu kaedah peruntukan hutang lapuk dan kaedah hapuskira langsung. Tujuan amaun peruntukan ini dibentuk ialah untuk mematuhi prinsip pemadanan.500. Jawapan: Belanja hutang lapuk = 10% X RM12.250 Catatan jurnal pelarasan bagi belanja hutang lapuk pada 31 Disember 2009 adalah seperti berikut: 18 . Kaedah peruntukan hutang lapuk Kaedah ini digunapakai sekiranya pihak syarikat hanya sangsi atau ragu ke atas kemampuan penghutang menjelaskan bayaran. Belanja hutang lapuk = Anggaran (%) hutang lapuk X Baki akaun belum terima Contoh: Baki akaun belum terima pada 31 Disember 2009 berjumlah RM12. satu anggaran amaun yang tidak dapat dikutip atau dijangka menjadi hutang lapuk dibentuk setiap akhir tahun. i. Mengikut kaedah ini.

Oleh itu. Kaedah hapuskira langsung Kaedah ini lebih senang berbanding dengan kaedah peruntukan. Jawapan: Belanja hutang lapuk = 5% X RM12. Contoh: Baki akaun belum terima pada 31 Disember 2009 sebanyak RM12. Mengikut kaedah ini. amaun belanja hutang lapuk hanya diiktiraf dalam tempoh di mana akaun belum terima ini benar-benar pasti tidak dapat dikutip.500.Tarikh 2009 Dis 31 Butiran Dt Belanja Hutang Lapuk Kt Peruntukan Hutang Lapuk (merekod pelarasan belanja hutang lapuk) Debit RM1250 Kredit RM1250 ii.500 = RM625 Catatan jurnal pelarasan bagi belanja hutang lapuk pada 31 Disember 2009 adalah seperti berikut : Tarikh 2009 Dis 31 Butiran Dt Belanja Hutang Lapuk Kt Akaun Belum Terima (merekod pelarasan belanja hutang lapuk) Debit RM625 RM625 Kredit 19 . tiada anggaran hutang lapuk perlu dibuat dalam tempoh jualan berlaku dan juga tiada akaun peruntukan serta tiada pelarasan pada akhir tempoh perlu dilakukan. Pihak syarikat membuat keputusan 5% daripada hutang tersebut tidak dapat dikutip lagi.

Cadangan y Setiap pelabur perlu mengetahui maksud dan konsep asas akruan kerana ia memberi kesan terhadap pulangan pelaburan pada masa hadapan. 20 . Oleh sebab inilah makan asas akruan amat penting bagi memastikan akaun sesuatu entiti itu betul dan tepat. Pelabur juga boleh menggunakan analisis kewangan ini bagi menganggarkan hasil pelaburan pada masa akan datang kerana jangkaan hasil pelaburan akan berubah mengikut pasaran. Seterusnya.0 PERBINCANGAN & CADANGAN Perbincangan Analisis ini akan dapat membantu dalam penyediaan analisis kewangan syarikat untuk menentukan sama ada analisis tersebut boleh digunakan mahupun tidak. analisis ini juga menunjukkan penggunaan maklumat akruan dapat membantu pelabur kekal melakukan pelaburan dalam syarikat pada jangkamasa yang panjang.3. Konsep asas akruan ini sesuai digunakan apabila entiti mempunyai banyak urusniaga sama ada penerimaan atau pengeluaran yang bersifat atau bertempoh panjang iaitu lebih dari satu tahun. Ia diperlukan bagi akaun asas akruan kerana asas akruan melibatkan hasil dan belanja yang telah diiktiraf oleh entiti sedangkan hasil atau belanja masih belum dibuat sepenuhnya. penggunaan asas tunai lebih baik berbanding asas akruan kerana hasil yang di perolehi pada masa akan dating lebih tepat dan mudah di kenalpasti. Selain itu. y Syarikat atau organisasi perlu menentukan kadar akruan yang tepat supaya tidak menjejaskan keuntungan bersih syarikat y Sistem akruan lebih sesuai digunakan dalam sesebuah organisasi kerana ia memenuhi prinsip-prinsip GAAP dan tidak semua urusniaga berlaku dalam bentuk tunai. Manakala asas tunai sesuai digunakan jika entiti melakukan banyak urusniaga yang melibatkan amaun yang kecil dan bersifat jangka pendek. Catatan pelarasan adalah perakaunan tambahan yang direkodkan pada akhir tempoh perakaunan untuk memadankan hasil dan belanja dengan tepat.

Dari sudut para pelabur pula. Asas ini selalunya diamalkan oleh firma kecil atau firma perkhidmatan. Namun begitu. Para penganalisis seharusnya berhati-hati dalam menyediakan maklumat akruan bagi sesebuah syarikat untuk menentukan sama ada asas akruan yang digunakan akan memberi impak positif atau menyebabkan berlakunya kekurangan dalam pendapatan atau hasil untuk masa akan datang. kami mendapati bahawa sistem perakaunan asas tunai masih penting serta memenuhi kehendak semasa dan kehendak akan datang bagi konteks perakaunan.4. Tambahan pula. perakaunan asas tunai digunakan bagi mengatasi kelemahan dalam perakaunan asas akruan. Perakaunan asas akruan juga sesuai digunakan oleh firma besar yang menjalankan urus niaga secara kredit. hasil keputusan daripada kajian ini telah memberi implikasi yang jelas kepada penganalisis dan para pelabur. tetapi ia masih merupakan kaedah perakaunan yang paling sesuai digunakan oleh kerajaan persekutuan dan agensi lain. mereka boleh menggunakan maklumat dalam penyata kewangan yang disediakan oleh para penganalisis. Oleh itu.0 RUMUSAN Daripada kajian yang dibuat. iaitu akauntan untuk mengenal pasti syarikat yang mempunyai perubahan pulangan inventori pada masa akan datang disebabkan oleh perubahan pendapatan yang dijangka diterima. liabiliti dan ekuiti pemilik bagi sesuatu tempoh perakaunan. dari aspek perakaunan kerajaan. seperti pusat tuisyen dan klinik perubatan. Penggunaan asas akruan amat berguna bagi memastikan hasil dan belanja untuk sesuatu tempoh tidak terlebih atau terkurang nyata. perakaunan asas akruan juga mempunyai kebaikan da keistimewaan tersendiri. perakaunan asas akruan adalah tidak relevan kerana matlamat sektor awam dan sektor swasta adalah berbeza antara satu sama lain. Kesimpulannya. Misalnya. 21 . maklumat dalam asas akruan menunjukkan kedudukan sebenar perniagaan dan kedudukan kewangan persatuan serta ianya berguna dalam membuat jangkaan untuk masa depan perniagaan. Ia juga dapat memberikan gambaran sebenar tentang prestasi dan kedudukan aset. Walaupun asas tunai mempunyai kelemahan tertentu.

Diperoleh pada Ogos 29. Kuala Lumpur: Pelangi Sdn.. 2010 daripada http://embedit.R. The implication of accounting distortion and growth for accruals and profitability.BIBLIOGRAFI Buku Tutorial Perakaunan Sesi 2009/2010 (2009). Khalid Ismail dan Mahadzir Hamid (2005). 2010 daripada http://www. (2008).in/YUzhOMOmHT. Fokus Super Hot Prinsip Perakaunan SPM (jilid II).B.scribd.com/study_guide/GenerallyAccepted-Accounting-Principles.cliffsnotes. Perakaunan Awalan Edisi Kedua.S. Diperoleh pada Ogos 29. (2010) Diperoleh pada Ogos 3. Wan.L. Richard G.C. Mark T..html. Wong C. (2006). Perlis: Kolej Matrikulasi Perlis. Dalam The Accounting Review. 2010 daripada http://www. Scott A.S dan Tuna I. 81(5). Bhd. 713. 22 .com/doc/18177598/KonsepPadanan-Dan-Proses-Pelarasan.articleId-21005. K. H. Selangor: Pearson Prentice Hall.topicArticleId-21081. dan Tee.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful