P. 1
complete asgmnt akaun

complete asgmnt akaun

|Views: 130|Likes:
Published by nurul_norshahfandi

More info:

Published by: nurul_norshahfandi on Feb 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/10/2011

pdf

text

original

PENGHARGAAN

Terlebih dahulu, kami ingin memanjatkan kesyukuran ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurnia-Nya dapatlah kami menyiapkan tugasan berkumpulan ini dengan jayanya. Setinggi-tinggi penghargaan juga ditujukan buat pensyarah perakaunan dari kumpulan A iaitu Dr. Norlia bt Mat Norwani di atas tunjuk ajar dan bimbingan yang diberikan oleh beliau sepanjang tempoh kami menyiapkan tugasan ini. Di samping itu, terima kasih tidak terhingga diucapkan kepada ahli-ahli kumpulan kami yang banyak bekerjasama dan berkorban sama ada dalam bentuk tenaga, masa mahupun wang sepanjang menyiapkan tugasan perakaunan ini. Jutaan terima kasih juga buat kawan-kawan yang sudi menghulurkan bantuan dengan menyumbangkan buah fikiran untuk menjayakan tugasan ini.

1

1.0

PENGENALAN Perakaunan memainkan peranan yang penting dalam sistem ekonomi kita. Perakaunan

menyediakan maklumat yang berguna kepada pembuat keputusan seperti individu, perniagaan, kerajaan dan terutama sekali dalam membuat keputusan berkaitan perkaraperkara yang melibatkan kewangan. Perniagaan memerlukan maklumat perakaunan untuk membolehkannya beroperasi dengan baik dan mencapai maklumat. Tanpa maklumat perakaunan, pengurus perniagaan tidak dapat mengawal kos, menetapkan harga jualan dan menyediakan belanjawan. Dalam setiap jenis profesion, ada dibentukkan satu piawai atau standard tertentu yang perlu diikuti oleh mereka yang terlibat dengan amalan bidang berkenaan. Bidang perakaunan juga tidak dapat lari daripada konsep-konsep Perakaunan Diterima Umum atau lebih kerap disebut sebagai Generally Accepted Accounting Principle (GAAP). Ia termasuklah konvensyen, peraturan dan tatacara yang membentuk amalan perakaunan yang diterima. Perkataan ³Diterima Umum´ bermakna diterima secara persetujuan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam profesion perakaunan. Persetujuan ke atas set prinsip-prinsip itu diwujudkan daripada pengalaman, kebiasaan, penggunaan dan keperluan yang praktikal. Ketika mengira hasil dan belanja bagi sesuatu tempoh perakaunan, terdapat dua asas yang digunakan iaitu asas tunai dan asas akruan. Mengikut prinsip GAAP, penyata kewangan perlu disediakan mengikut asas akruan kerana asas ini menggambarkan operasi kewangan dan kedudukan kewangan dengan tepat dan saksama. Berdasarkan kenyataan ini maka, penyata kewangan tidak boleh disediakan dengan hanya menggunakan maklumat baki akaun yang terdapat dalam imbangan duga sesebuah perniagaan kerana maklumat yang terdapat di dalamnya tidak menggambarkan kedudukan kewangan perniagaan yang sebenarnya bagi tempoh perakaunan yang dilaporkan. Dengan itu keputusan yang dibuat berdasarkan maklumat tersebut adalah tidak relevan dengan operasi perniagaan tempoh tersebut. Maka, pelarasan perlu dibuat untuk mengira hasil yang sebenar-benarnya hasil tahun semasa dan belanja yang sebenarnya belanja tahun semasa. Terdapat tiga prinsip utama dari GAAP yang diguna pakai dalam membuat pelarasan hasil dan belanja mengikut asas akruan iaitu:

2

Prinsip ini membolehkan prestasi entiti diukur dan seterusnya dibaiki dari semasa ke semasa. Prinsip Realisasi Juga dikenali sebagai prinsip pengiktirafan hasil iaitu prinsip yang menetapkan bahawa hasil perlu diiktiraf dan dilaporkan dalam penyata pendapatan bagi tempoh di mana hasil tersebut diperolehi dan bukannya dalam tempoh di mana tunai darip ada hasil tersebut diterima atau dalam erti kata lain hasil akan diiktiraf sebaik sahaja urusniaga atau penjualan berlaku tanpa mengambilkira sama ada ia berlaku secara tunai atau secara kredit. kedua-dua sektor awam dan swasta menggunakan perakaunan asas tunai sehingga abad ke-16. Prinsip Pemadanan Prinsip ini pula menetapkan bahawa segala belanja yang dilibatkan untuk memperolehi hasil perlu dipadankan dengan hasil berkenaan dalam tempoh di mana hasil diperolehi tanpa mengira sama ada tunai sudah di bayar atau belum.1. Australia. Belanda. Kanada dan Iceland mengambil asas akruan kecuali tidak mengambilkira aspek aset modal dan susutnilai aset. Portugal. Walau bagaimanapun. 2. Prinsip tempoh perakaunan Walaupun hayat perniagaan adalah berterusan. 3 . 3. Beberapa negara lagi iaitu Jepun. Itali dan United Kingdom pula mengamalkan asas akruan untuk penyata kewangan peringkat Jabatan dan agensi. terdapat dua asas perakaunan yang digunakan iaitu asas tunai dan asas akruan. Switzerland. Kemudiannya. Sweeden dan Amerika Syarikat telah mengamalkan asas akruan sepenuhnya. Negara-negara seperti New Zealand. prinsip tempoh perakaunan diperlukan iaitu sama ada secara tahunan. 2. Pada masa dahulu.0 LATAR BELAKANG TAJUK Dalam menguruskan kewangan dan perakaunan. bagi tujuan pelaporan dan pengiraan untung bersih. menurut Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Finland. beberapa negara telah beralih kepada sistem perakaunan asas akruan. asas tunai masih terus diamalkan bagi perakaunan kerajaan di seluruh dunia manakala sektor swasta membangunkan GAAP dan perakaunan asas akruan serta mengamalkannya. dwi tahunan dan sebagainya mengikut kesesuaian perniagaan.

Di samping itu. agensi agensi kerajaan dan syarikatsyarikat kerajaan pula mengamalkan sistem perakaunan asas akruan. Jenis perniagaan Rumus Pengiraan untung Firma besar (urusniaga secara kredit) Hasil sepatutnya-belanja terlibat=untung 4 . Belanja yang telah dibayar dan hasil yang telah diterima bagi Pengiraan untung tempoh perakaunan tidak diambil kira dalam menghitung keuntungan tempoh perakaunan semasa Semua akaun hasil dan belanja Pengiktirafan hasil mesti diselaraskan dan amaun yang sebenar dipindahkan ke penyata pendapatan.Di Malaysia. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri di negara ini mengamalkan sistem perakaunan asas tunai manakala Kerajaan Tempatan.belanja tidak direkod Perniagaan kecil-kecilan dan perniagaan perkhidmatan Hasil diterima-belanja dibayar=untung Ciri-ciri Asas akruan Mengikut prinsip pemadanan Konsep Perakaunan (pemadanan ) bagi pengiraan untung yang tepat. 2. Hasil tidak direkod jika tunai tidak diterima. Kerajaan Negeri. terdapat juga lain-lain entiti seperti agensi-agensi Kerajaan yang ditubuhkan di bawah Akta Badan Berkanun dan Syarikat-syarikat Kerajaan yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965.1 PERBEZAAN PERAKAUNAN ASAS TUNAI DENGAN ASAS AKRUAN Asas Tunai Prinsip pemadanan membandingkan jumlah hasil sebenar dengan jumlah belanja sebenar Untung bagi sesuatu tempoh perakaunan dihitung dengan mencari perbezaan antara hasil yang diterima dengan belanja yang dibayar dalam bentuk tunai. terdapat tiga peringkat kerajaan mengikut Perlembagaan Persekutuan iaitu Kerajaan Persekutuan.apabila tunai tidak dibayar. dan Kerajaan Tempatan.Begitu juga.

Penentuan keuntungan mengikut asas tunai ialah: Keuntungan = tunai diterima .tunai dibayar Contoh: Hasil Syarikat Casway telah menyewakan sebahagian bangunan kedainya kepada pelanggannya pada 1 Disember 2001 dengan kadar RM200 sebulan. Asas ini selalunya diramalkan oleh firma kecil atau firma perkhidmatan seperti pusat tuisyen dan klinik perubatan. Jadi hasil sewa ini akan ditunjukkan dalam akaun untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2002. Jadi belanja telefon ini akan ditunjukkan dalam akaun untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2002.2 PERAKAUNAN ASAS TUNAI Mengikut asas ini.2. belanja telefon akan diiktiraf dan direkodkan dalam tahun 2002 iaitu semasa bayaran tunai dibuat. 5 . Mengikut asas tunai. Contoh: Belanja Syarikat Din telah menerima bil telefon untuk perkhidmatan bekalan elektrik tersebut bagi bulan Disember 2001. Pengiraan untung rugi asas konsep tunai tidak mematuhi prinsip-prinsip perakaunan diterima umum. Bil tersebut telah dibayar dalam bulan Januari 2001. Mengikut asas tunai. Bayaran sewa untuk bulan Disember telah diterima pada 31 Januari 2002. hasil sewa akan diiktiraf dan direkodkan dalam tahun 2002 iaitu semasa bayaran tunai diterima. hasil diiktiraf dan direkod hanya apabila tunai telah diterima dalam tempoh perakaunan tersebut manakala belanja pula akan diiktiraf dan direkodkan hanya apabila tunai telah dikeluarkan untuk membayar belanja berkenaan dalam tempoh perakaunan tersebut.

Ini termasuk semua belanja yang belum dibayar dan semua hasil yang belum diterima bagi tempoh perakaunan tersebut. hasil akan diiktiraf dan direkodkan apabila barangan atau perkhidmatan telah diberikan dalam tempoh perakaun an tersebut tanpa mengira sama ada tunai telah diterima ataupun belum. di mana jumlah hasil sebenar bagi sesuatu tempoh perakaunan dipadankan dengan jumlah belanja sebenarnya yang wujud dalam tempoh perakaunan yang sama. Seterusnya urus niaga tersebut dilaporkan dalam penyata kewangan dalam tempoh yang sama. Namun demikian. Ini adalah untuk memastikan belanja dipadankan dengan pendapatan yang berkaitan. bukan semasa penerimaan dan pembayaran tunai dibuat. Perakaunan asas akruan mengamalkan prinsip-prinsip perakaunan yang diterima umum dan mengikut prinsip pemadanan bagi pengiraan untung yang lebih tepat.3 PERAKAUNAN ASAS AKRUAN Sesebuah perniagaan perlu menyediakan penyata kewangan mengikut asas akruan kecuali maklumat aliran tunai. hasil dan belanja diiktiraf dan direkodkan ketika urusniaga berlaku. Belanja diiktiraf dalam penyata pendapatan berdasarkan perkaitan langsung di antara kos yang dikenakan (incurred) dengan perolehan item tertentu pendapatan. maka amalan perakaunan asas tunai adalah tidak sesuai untuk menghitung untung. perlu diingatkan bahawa segala belanja yang telah dibayar dan hasil yang telah diterima bagi tempoh perakaunan yang berikutnya tidak di ambil kira dalam menghitung keuntungan tempoh perakaunan semasa. 6 . Mengikut perakaunan asas akruan. Berdasarkan asas akruan. sepanjang tempoh perakaunan tertentu bukan semua hasil atau belanja yang direkodkan itu adalah berkaitan dengan tempoh perakaunan yang sedang berlaku sahaja. Oleh kerana kebanyakan perniagaan menjalankan urus niaga secara kredit. Ini bermakna di bawah asas ini. Semua kos berkaitan aktiviti penjanaan hasil dalam tempoh tersebut juga dilaporkan dalam tempoh yang sama walaupun bayaran ke atas perbelanjaan belum dibuat. Ini kerana.2. urus niaga dan peristiwa diiktiraf apabila ia berlaku (bukan bila tunai diterima atau dibayar) dan direkodkan dalam rekod perakaunan tempoh urus niaga tersebut berlaku.

jualan dalam bulan April 20X1 ialah RM20 ribu walaupun RM18 ribu sahaja kutipan diterima dalam bulan April 20X1. satu pelarasan di akhir tempoh perakaunan perlu dilakukan ke atas item-item yang terlibat.4. Kutipan untuk jualan kredit bulan April diterima dalam bulan Mei 20X1. untuk contoh yang lebih jelas ialah insurans yang dibayar dalam tahun semasa ini.4 ITEM-ITEM PELARASAN Untuk membolehkan perniagaan menggunakan konsep asas akruan. Oleh itu. ii. Pada tarikh imbangan.Sebagai contoh. Oleh itu. baki yang terdapat dalam akaun belanja biasanya merupakan nilai yang telah di bayar. pelarasan pada hari imbangan adalah perlu bagi memastikan hanya hasil dan belanja bagi tempoh itu sahaja dimasukkan. dalam bulan April 20X1 hasil jualan terdiri daripada RM18 ribu jualan secara tunai dan RM2 ribu secara kredit. iv. 2. Pelarasan-pelarasan yang perlu dibuat pada tarikh imbangan adalah seperti berikut :i. 7 . Belanja terakru Belanja terdahulu Hasil terakru Hasil terdahulu 2.1 ITEM-ITEM TERAKRU Perniagaan biasanya merekodkan setiap perbelanjaan di dalam akaun masing-masing setelah pembayaran di buat tanpa mengambilkira tempoh kegunaan belanja tersebut. boleh termasuk dalam insurans untuk tahun akan datang. Berapakah jumlah jualan yang harus diiktiraf dalam bulan April? Mengikut perakaunan asas akruan. semua akaun hasil dan belanja mesti diselaraskan dan amaun yang sebenar diterima atau dibayar dipindahkan ke penyata pendapatan untuk menentukan untung atau rugi bagi tempoh perakaunan itu. Selain itu. iii.

ia harus dianggap sebagai belanja tahun perakaunan semasa. gaji belum bayar.4.1. utiliti belum bayar dan faedah belum bayar. 000 RM10.1 BELANJA TERAKRU/BELANJA BELUM BAYAR Belanja yang di buat dalam tempoh perakaunan semasa tetapi masih belum di bayar. 000 Kredit (RM) 8 .2. Walaupun akan di bayar dalam tempoh perakaunan berikutnya. Sebarang belanja terakru hendaklah ditambah dan diambilkira sebagai sebahagian daripada belanja tahun semasa. Ini kerana perniagaan berhutang atas perkhidmatan yang telah diperoleh. Catatan pelarasan yang perlu di buat dalam jurnal am untuk merekodkan belanja terakru/belanja belum bayar ialah: Dt: Akaun belanja berkenaan Kt: Akaun belanja terakru/belanja belum bayar (merekodkan belanja terakru/belanja belum bayar) xx xx Pelarasan pada hari imbangan ialah akaun belanja akan ditutup dan dipindahkan ke Akaun Untung Rugi manakala akaun belanja terakru akan dibawa ke bawah bakinya dan ditunjukkan dalam Kunci Kira-kira sebagai liabiliti semasa. Tarikh 2009 Mei 1 Butiran Dt Tunai Kt Pinjaman (merekod pinjaman dengan kadar faedah 10% setahun) Debit (RM) RM10. Faedah atas pinjaman akan dibayar pada 30 April 2010 semasa pinjaman tersebut dijelaskan sepenuhnya. Contohnya. Contoh soalan: Pada 1 Mei 2009. Syarikat Bunga Indah telah membuat pinjaman sebanyak RM10 000 dengan kadar faedah 10% setahun. Penyelesaian: Catatan jurnal pada 1 Mei 2009. Belanja terakru mer pakan u satu liabiliti kepada perniagaan.

1. 000 x 10% x 6/12 bulan = RM500 Catatan jurnal pelarasan adalah seperti berikut.Pada 31 Disember 2009. ia harus dianggap sebagai hasil perakaunan tahun semasa. Sebarang hasil boleh terima hendaklah ditambah dan diambil kira sebagai sebahagian daripada hasil tahun semasa. Hasil belum terima merupakan satu aset semasa kepada perniagaan. Tarikh 2009 Dis 31 Butiran Dt Belanja Faedah Kt Belanja Faedah Belum Bayar (merekod belanja faedah belum bayar) Debit RM500 RM500 Kredit 2.2 Hasil Belum Terima Hasil belum terima wujud apabila perniagaan member perkhidmatan secara kredit dan bayaran hanya akan diterima daripada pelanggan pada tempoh perakaunan berikutnya.4. Catatan pelarasan yang perlu di buat dalam jurnal untuk merekodkan hasil belum terima ialah: Dt : hasil belum terima Kt : hasil berkenaan xx xx 9 . Pelarasan pada hari imbangan bagi hasil belum terima akan melibatkan dua akaun iaitu akaun hasil yang terdapat di dalam Penyata Pendapatan sebagai hasil dan akaun aset yang terdapat dalam Kunci Kira-kira sebagai aset semasa. syarikat perlu mengiktiraf belanja faedah atas pinjaman tersebut untuk tempoh 6 bulan yang berjumlah: = RM10.

4. 10 . Hasil terdahulu Merupakan tunai yang diperoleh dalam tempoh perakaunan semasa tetapi perkhidmatan masih belum diberikan kepada pelanggan.4. Penyelesaian: Catatan jurnal pelarasan yang perlu dibuat : Tarikh 2009 Dis 31 Butiran Dt Sewa Belum Terima Kt Sewa (merekod hasil sewa belum terima) Debit RM4800 RM4800 Kredit 2. Bhd memberi sewa kedai pada 25 Disember 2009 berjumlah RM4800 dan hanya akan menerima bayaran dalam tempoh sebulan dari tarikh menyewa.Contoh soalan: Syarikat Atiqah Sdn. Tempoh perakaunan Zua Katering berakhir pada 31 Ogos 2010.2. Contoh soalan: Pada 1 Ogos 2010. Hasil ini akan dianggap liabiliti sehingga perkhidmatan diberikan kepada pelanggan. ITEM-ITEM PRABAYAR Item-item prabayar terdiri daripada prabayar atau bayar dahulu dan hasil b elum terperoleh atau terima dahulu.2. Zua Katering telah meminta pensyarah tersebut membayar wang pendahuluan sebanyak RM500 dan bakinya RM1000 akan dibayar kemudian.Zua Katering telah menerima tempahan makan malam daripada seorang pensyarah pengurusan perniagaan Kolej Matrikulasi Perlis.1. 2.

Tarikh 2010 Ogos 31 Butiran Dt Hasil Belum Terperoleh Kt Hasil (merekod pelarasan hasil sewa) Debit RM1000 RM1000 Kredit 2. Catatan jurnal pada 1 Ogos 2010 Tarikh 2010 Ogos 31 Butiran Dt Insurans Prabayar Kt Tunai (merekod pembelian insurans) Debit RM1200 RM1200 Kredit 11 . Pembayaran ini akan dianggap sebagai aset dan akan diktiraf sebagai belanja setelah manfaatnya diperoleh.Penyelesaian: Catatan jurnal pada 1 Ogos 2010. Tempoh perakaunan berakhir pada 31 Oktober 2010.2.2 Belanja prabayar Wujud apabila tunai dibayar dalam tempoh perakaunan semasa untuk manfaat yang akan dinikmati pada masa hadapan.4. Contoh soalan: Pada 1 Ogos 2010. Tarikh 2010 Ogos 1 Butiran Dt Tunai Kt Hasil Belum Terperoleh (merekod hasil belum terperoleh) Debit RM500 RM500 Kredit Catatan pelarasan pada 31 Ogos 2010. syarikat telah membeli polisi insurans bernilai RM1200 untuk perlindungan selama setahun dan merekodkannya seperti di bawah.

Peredaran masa akan menyebabkan aset tetap mengalami keusangan dan dianggap lapuk Kaedah-kaedah pengiraan susutnilai Terdapat dua kaedah utama dalam mengira susutnilai iaitu kaedah Garis lurus dan Kaedah Baki berkurangan. y Aset tetap mempunyai usia yang terhad dan sentiasa mengalami kehausan dan kereputan fizikal seperti karat atau reput.4. penggunaan atau kehilangan bagi sesuatu aset. Kaedah pengiraan susutnilai yang dipilih haruslah tekal supaya pebandingan antara tempoh-tempoh dan antara syarikat-syarikat dapat dilakukan. Faktor-faktor berlakunya susutnilai: y Aset tetap yang digunakan mengalami penurunan dari segi kecekapan akibat daripada penggunaan yang lasak dan kerap. Tarikh 2010 Okt 31 Butiran Dt Belanja Insurans Kt Insurans Prabayar (merekod pelarasan belanja insurans) Debit RM400 RM400 Kredit 2. 12 . sama ada berpunca daripada penggunaan.Catatan pelarasan pada 31 Oktober 2010. y y Faktor keusangan sesuatu aset tetap akibat daripada perubahan teknologi. Pemilihan kaedah pengiraan susutnilai bergantung kepada corak penggunaan aset dan manfaat yang akan diperolehi. perubahan masa atau keusangan teknologi dan perubahan pesanan.3 SUSUTNILAI Definisi Susutnilai ditakrifkan sebagai ukuran bagi kesusutan.

i. Kaedah baki berkurangan Kaedah ini digunakan apabila manfaat yang diperolehi daripada aset tetap itu menunjukkan corak penurunan iaitu manfaat diperoleh tinggi di awal tahun penggunaan dan menurun di akhir tahun penggunaan. Oleh itu. Kaedah ini sesuai dengan prinsip pemadanan kerana amaun susutnilai tinggi pada awal tahun penggunaan dan semakin berkurang pada akhir tahun penggunaan. Formula untuk mengira belanja susutnilai tahunan: Belanja susutnilai tahunan = kos belian aset-anggaran nilai sisaan anggaran usia guna Contoh: Sebuah van telah dibeli dengan harga RM31.500 ± RM500 10 tahun = RM3. susutnilai van itu setahun ialah: Jawapan: Susutnilai = RM31. ii.100 Nilai ini adalah sama setiap tahun iaitu 10% setahun. 13 . Berdasarkan formula. Kaedah garis lurus Kaedah ini mengandaikan corak hasil yang diperoleh adalah sama bagi setiap tempoh penggunaanya. Pada akhir tahun yang ke sepuluh. nilai akhir van itu dianggarkan cuma RM500. amaun belanja susutnilai juga harus sama.500 dan dijangkakan van ini boleh digunakan selama 10 tahun.

000 RM32.000.400=RM3. pengiraannya adalah seperti berikut: Kadar susutnilai (%) = 100 Usia guna Contoh: Sebuah bangunan dibeli dengan harga RM40.600 10% X RM32.Formula untuk mengira belanja susutnilai di bawah kaedah baki berkurangan: Susutnilai tahunan = kadar susutnilai (%) X nilai buku pada awal setiap tahun Kadar yang digunakan adalah tetap untuk setiap tahun.000=RM3.240 Susutnilai terkumpul RM4.840 Nilai buku RM36.600 RM10.000 10% X RM36.000 RM7. Pengiraan adalah seperti berikut: Tahun 1 2 3 Belanja susutnilai tahunan 10% X RM40. Jika kadar tidak diberi.160 Kaedah lain untuk mengira susutnilai Terdapat banyak kaedah dalam mengira susutnilai. Bangunan itu disusutnilaikan sebanyak 10% setahun secara baki berkurangan.400 RM29. Antara dua kaedah lain untuk mengira susutnilai ialah kaedah jumlah angka tahunan dan kaedah unit aktiviti. 14 .000=RM4.

Kaedah jumlah angka tahunan Kaedah ini menentukan susutnilai berada pada keadaan menurun atau berkurang sepanjang tempoh aset itu digunakan. Formula belanja susutnilai: Belanja susutnilai tahunan = kos boleh disusutnilaikan X pecahan jumlah angka tahunan  Kos boleh disusutnilaikan merupakan jumlah kos asal aset tetap selepas ditolak anggaran nilai sisaan. Amran membeli sebuah mesin memproses roti berharga RM 25. 15 . Nilai sisaan dianggarkan sebanyak RM5.  Pecahan pula merupakan sebahagian daripada jumlah angka tahun usia guna aset. Pada awal tempoh aset digunakan. Formula jumlah angka tahunan dikira seperti berikut: Jumlah angka tahunan = n (n+1) 2 *n = usia guna Contoh: En.000. susutni ai l yang dikira adalah tinggi dan pada akhir tempoh aset itu digunakan susutnilai adalah rendah. Dianggarkan tempoh guna mesin itu adalah 4 tahun.i.000 pada tahun 2009.

Formula belanja susutnilai: Belanja susutnilai tahunan = Kadar susutnilai seunit X Jumlah unit aktiviti sepanjang tahun Formula untuk mengira kadar susutnilai seunit: Kadar susutnilai seunit = Kos boleh disusutnilaikan Jumlah anggaran unit aktiviti 16 .000 3/10 X 20.000=4.000=2. Ini kerana ia memberi pemadanan belanja dan hasil yang baik.000 5.000 1/10 X 20.000 7.Jawapan: Jumlah angka tahunan = 4 (4+1) 2 = 10 Tahun Kos boleh disusutnilaikan 1 2 3 4 RM20.000 Sepanjang tahun susutnilai menunjukkan pola yang menurun.000=6. Kaedah unit aktiviti Kaedah ini lebih tepat dalam menentukan susutnilai dan hayat sesuatu aset.000 18.000 14. Ini kerana aset tetap disusutnilaikan dalam bentuk ukuran aktiviti dan bukannya tahun yang dijangkakan daripada aset tetap tersebut.000=8.000 RM20.000 RM20. Lagi lama usia aset lagi besar jumlah angka sebagai asas kadar pengiraan susutnilai tersebut.000 RM20.000 Susutnilai terkumpul (RM) 8.000 2/10 X 20.000 Nilai buku (RM) 17000 11.000 Belanja susutnilai tahunan (RM) 4/10 X 20. Kaedah ini sesuai digunakan jika amaun penggunaan mesin yang diukur dengan pengeluaran adalah berbeza dari tahun ke tahun. ii.000 20.

Jawapan: Kadar susutnilai sejam = RM250.000 jam. Firma akan mengiktiraf amaun yang tidak dapat dikutip sebagai belanja hutang lapuk yang mewakili sebahagian daripada belanja operasi syarikat atau belanja pentadbiran firma.Contoh: En.000. Jentera ini dijangka beroperasi selama 5 tahun.000 60. Penghutang tidak dapat dikesan.83 sejam Belanja susutnilai tahun 2010 = RM 3.4. Anggaran nilai skrap sebanyak RM20. Penghutang melarikan diri dengan tujuan menipu. Mat telah membeli jentera menuai padi berharga RM250.000 ± RM20. Jika pada tahun 2010 jentera ini telah beroperasi sebanyak 12.960 2.83 X 12. y y y Penghutang meninggal dunia.000.000 jam = RM 45. kirakan susutnilai jentera tersebut. 17 .000 jam = RM 3. Sebab-sebab berlakunya hutang lapuk y Penghutang tidak mampu membayar atau penghutang sengaja tidak mahu membayar.4 HUTANG LAPUK Definisi Hutang lapuk adalah hutang yang tidak dapat dikutip atau hutang yang masih belum dijelaskan oleh pelanggan apabila tempoh kredit sudah tamat.

Belanja hutang lapuk = Anggaran (%) hutang lapuk X Baki akaun belum terima Contoh: Baki akaun belum terima pada 31 Disember 2009 berjumlah RM12. Kaedah peruntukan hutang lapuk Kaedah ini digunapakai sekiranya pihak syarikat hanya sangsi atau ragu ke atas kemampuan penghutang menjelaskan bayaran. Mengikut kaedah ini. Jawapan: Belanja hutang lapuk = 10% X RM12.500. i. Pihak syarikat menjangkakan sebanyak 10% daripada jumlah tersebut akan menjadi lapuk.250 Catatan jurnal pelarasan bagi belanja hutang lapuk pada 31 Disember 2009 adalah seperti berikut: 18 . Pengiraan belanja hutang lapuk.Kaedah untuk merekod belanja hutang lapuk Terdapat dua kaedah yang biasa digunakan bagi merekodkan belanja hutang lapuk iaitu kaedah peruntukan hutang lapuk dan kaedah hapuskira langsung. Tujuan amaun peruntukan ini dibentuk ialah untuk mematuhi prinsip pemadanan.500 = RM1. satu anggaran amaun yang tidak dapat dikutip atau dijangka menjadi hutang lapuk dibentuk setiap akhir tahun.

Pihak syarikat membuat keputusan 5% daripada hutang tersebut tidak dapat dikutip lagi.Tarikh 2009 Dis 31 Butiran Dt Belanja Hutang Lapuk Kt Peruntukan Hutang Lapuk (merekod pelarasan belanja hutang lapuk) Debit RM1250 Kredit RM1250 ii.500. Kaedah hapuskira langsung Kaedah ini lebih senang berbanding dengan kaedah peruntukan.500 = RM625 Catatan jurnal pelarasan bagi belanja hutang lapuk pada 31 Disember 2009 adalah seperti berikut : Tarikh 2009 Dis 31 Butiran Dt Belanja Hutang Lapuk Kt Akaun Belum Terima (merekod pelarasan belanja hutang lapuk) Debit RM625 RM625 Kredit 19 . Contoh: Baki akaun belum terima pada 31 Disember 2009 sebanyak RM12. tiada anggaran hutang lapuk perlu dibuat dalam tempoh jualan berlaku dan juga tiada akaun peruntukan serta tiada pelarasan pada akhir tempoh perlu dilakukan. amaun belanja hutang lapuk hanya diiktiraf dalam tempoh di mana akaun belum terima ini benar-benar pasti tidak dapat dikutip. Jawapan: Belanja hutang lapuk = 5% X RM12. Oleh itu. Mengikut kaedah ini.

penggunaan asas tunai lebih baik berbanding asas akruan kerana hasil yang di perolehi pada masa akan dating lebih tepat dan mudah di kenalpasti. 20 . Cadangan y Setiap pelabur perlu mengetahui maksud dan konsep asas akruan kerana ia memberi kesan terhadap pulangan pelaburan pada masa hadapan. Pelabur juga boleh menggunakan analisis kewangan ini bagi menganggarkan hasil pelaburan pada masa akan datang kerana jangkaan hasil pelaburan akan berubah mengikut pasaran. Selain itu. y Syarikat atau organisasi perlu menentukan kadar akruan yang tepat supaya tidak menjejaskan keuntungan bersih syarikat y Sistem akruan lebih sesuai digunakan dalam sesebuah organisasi kerana ia memenuhi prinsip-prinsip GAAP dan tidak semua urusniaga berlaku dalam bentuk tunai. Konsep asas akruan ini sesuai digunakan apabila entiti mempunyai banyak urusniaga sama ada penerimaan atau pengeluaran yang bersifat atau bertempoh panjang iaitu lebih dari satu tahun. Ia diperlukan bagi akaun asas akruan kerana asas akruan melibatkan hasil dan belanja yang telah diiktiraf oleh entiti sedangkan hasil atau belanja masih belum dibuat sepenuhnya.0 PERBINCANGAN & CADANGAN Perbincangan Analisis ini akan dapat membantu dalam penyediaan analisis kewangan syarikat untuk menentukan sama ada analisis tersebut boleh digunakan mahupun tidak. analisis ini juga menunjukkan penggunaan maklumat akruan dapat membantu pelabur kekal melakukan pelaburan dalam syarikat pada jangkamasa yang panjang.3. Manakala asas tunai sesuai digunakan jika entiti melakukan banyak urusniaga yang melibatkan amaun yang kecil dan bersifat jangka pendek. Catatan pelarasan adalah perakaunan tambahan yang direkodkan pada akhir tempoh perakaunan untuk memadankan hasil dan belanja dengan tepat. Oleh sebab inilah makan asas akruan amat penting bagi memastikan akaun sesuatu entiti itu betul dan tepat. Seterusnya.

4. Kesimpulannya. Perakaunan asas akruan juga sesuai digunakan oleh firma besar yang menjalankan urus niaga secara kredit. Asas ini selalunya diamalkan oleh firma kecil atau firma perkhidmatan. perakaunan asas akruan juga mempunyai kebaikan da keistimewaan tersendiri. Oleh itu. seperti pusat tuisyen dan klinik perubatan. Penggunaan asas akruan amat berguna bagi memastikan hasil dan belanja untuk sesuatu tempoh tidak terlebih atau terkurang nyata.0 RUMUSAN Daripada kajian yang dibuat. iaitu akauntan untuk mengenal pasti syarikat yang mempunyai perubahan pulangan inventori pada masa akan datang disebabkan oleh perubahan pendapatan yang dijangka diterima. tetapi ia masih merupakan kaedah perakaunan yang paling sesuai digunakan oleh kerajaan persekutuan dan agensi lain. perakaunan asas akruan adalah tidak relevan kerana matlamat sektor awam dan sektor swasta adalah berbeza antara satu sama lain. Tambahan pula. Dari sudut para pelabur pula. 21 . perakaunan asas tunai digunakan bagi mengatasi kelemahan dalam perakaunan asas akruan. Ia juga dapat memberikan gambaran sebenar tentang prestasi dan kedudukan aset. Walaupun asas tunai mempunyai kelemahan tertentu. mereka boleh menggunakan maklumat dalam penyata kewangan yang disediakan oleh para penganalisis. Para penganalisis seharusnya berhati-hati dalam menyediakan maklumat akruan bagi sesebuah syarikat untuk menentukan sama ada asas akruan yang digunakan akan memberi impak positif atau menyebabkan berlakunya kekurangan dalam pendapatan atau hasil untuk masa akan datang. kami mendapati bahawa sistem perakaunan asas tunai masih penting serta memenuhi kehendak semasa dan kehendak akan datang bagi konteks perakaunan. Namun begitu. hasil keputusan daripada kajian ini telah memberi implikasi yang jelas kepada penganalisis dan para pelabur. maklumat dalam asas akruan menunjukkan kedudukan sebenar perniagaan dan kedudukan kewangan persatuan serta ianya berguna dalam membuat jangkaan untuk masa depan perniagaan. Misalnya. dari aspek perakaunan kerajaan. liabiliti dan ekuiti pemilik bagi sesuatu tempoh perakaunan.

2010 daripada http://www. (2010) Diperoleh pada Ogos 3. Wong C. (2008).BIBLIOGRAFI Buku Tutorial Perakaunan Sesi 2009/2010 (2009).C. H. Bhd. 2010 daripada http://www.R. 2010 daripada http://embedit.S dan Tuna I. Diperoleh pada Ogos 29. 713. Dalam The Accounting Review. Richard G. Fokus Super Hot Prinsip Perakaunan SPM (jilid II). Wan. (2006).. K. Mark T. Khalid Ismail dan Mahadzir Hamid (2005). Perakaunan Awalan Edisi Kedua.cliffsnotes.in/YUzhOMOmHT.scribd.html. Selangor: Pearson Prentice Hall.S.articleId-21005.. 81(5). Perlis: Kolej Matrikulasi Perlis. 22 .com/doc/18177598/KonsepPadanan-Dan-Proses-Pelarasan.B.com/study_guide/GenerallyAccepted-Accounting-Principles.L. dan Tee.topicArticleId-21081. The implication of accounting distortion and growth for accruals and profitability. Scott A. Kuala Lumpur: Pelangi Sdn. Diperoleh pada Ogos 29.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->