´Bidang Kajian Sintaksisµ

Pengenalan kepada Sintaksis
y Bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk,struktur,dan

binaan atau konstruksi ayat.
y Kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang

mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa.

Struktur Binaan Ayat y Setiap pembentukan ayat dalam sesuatu bahasa itu dikenali sebagai satu binaan atau konstruksi. y Sesuatu binaan ayat itu bukan sekadar gabungan atau rentetan bentuk kata yang sewenang-wenang dan tidak tersusun.tetapi terbentuk daripada susunan beberapa unit kecil rangkai kata yang dalam ilmu bahasa dikenali sebagai unsur atau konstituen. .

ayat Bahasa Melayu jauh lebih panjang dan kompleks daripada ayat 1. . Ahmad tertidur. 2. tertidur y Jelas bahawa dalam contoh binaan ayat 1. Namun.terdapat hanya dua perkataan.y Contoh ayat: 1. iaitu Ahmad dan tertidur. Ahmad 3.pada umumnya.

.

y Setiap penutur asli sesuatu bahasa mempunyai kecekapan berbahasa atau daya pengetahuan untuk mengetahui struktur unsur atau struktur konstituen setiap ayat. y Kebolehan memenggal ayat kepada bahagian-bahagiannya iaitu pemenggalan frasa subjek dan frasa predikat. .

Bil 1 2 3 4 Subjek Petani itu Abu Ali Guru itu Predikat membajak sawahnya setiap hari. . bermain bola. guru sementara di sekolah itu. menyemak rekod kehadiran muridnya setiap hari.

y Apa yang dikatakan sebagai subjek kepada sesuatu ayat ialah konstituen. sama ada terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan. y Subjek bertindak atau berfungsi sebagai frasa nama dan menjadi unsur yang diterangkan. . y Predikat pula ialah kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek.

. y Setiap ayat yang tidak mempunyai frasa nama sebagai subjek tidak dapat diterima dalam ayat bahasa Melayu. subjek bertindak atau berfungsi sebagai frasa nama.y Dalam kebanyakan bahasa.

. Mencari rotan adalah hobinya pada waktu lapang. sungguh membina bangunan itu.Bil 1 2 3 4 Subjek Gemuk Tinggi Bersukan Predikat sekali pergi ke sekolah. menjadi kegemarannya.

Petani itu membajak sawahnya setiap hari Ayat Subjek Petani itu Predikat membajak sawahnya sawah nya setiap hari setiap hari .

y Contohnya.y Pembahagian atau pemenggalan kepada frasa subjek dan predikat bagi sesuatu ayat tidak boleh dilakukan tanpa peraturan atau secara ad hoc. unsur itu dan membajak tidak boleh digabungkan menjadi sesuatu binaan kerana bentuk tersebut termasuk ke dalam kelompok berasingan. .

. Ahmad membayar hutangnya setiap bulan. Kereta itu memecut dengan laju. *penggosok itu memandikan rumahnya setiap saat.Contoh lain: Pemuda itu mengecat rumahnya setiap hari.

.*ayat tersebut menunjukkan bentuk dan makna yang ganjil. Tetapi merupakan satu binaan ayat dalam tatabahasa bahasa Melayu dan dianggap gramatis kerana mematuhi peraturan atau rumus binaan ayat bahasa Melayu.

.Setiap mengecat tahun pemuda itu rumah y Ayat di atas dianggap tidak gramatis kerana perkataan-perkataannya tidak tersusun mengikut rumus struktur ayat bahasa Melayu walaupun ia adalah perkataan bahasa Melayu.

pengetahuan tentang struktur unsur ayat sesuatu bahasa yang ada pada seseorang penutur asli membolehkan ia mengenal pasti dan menentukan ayat yang gramatis dengan yang tak gramatis dalam bahasa. .y Kesimpulannya.

.

y Walaupun bilangan ayat sesuatu bahasa itu memang tidak ada hadnya. semua ayat yang terbentuk masih tetap mematuhi dan pasti berasal daripada satu ayat dasar. iaitu pola ayat yang menjadi sumber kepada pembentukan atau terbitan semua ayat lain dalam sesuatu bahasa. . demikian juga panjang pendeknya dan kemajmukannya.

yang berstruktur biasa atau songsang. semua ayat. yang berbentuk ayat mudah atau ayat kompleks. iaitu salah satu daripada empat pola ayat dasar yang berikut : . sama ada yang pendek atau yang panjang.y Dalam bahasa Melayu. pasti dapat dikembalikan kepada bentuk asalnya. misalnya.

Subjek Pola 1 Pola 2 Pola 3 Pola 4 Frasa Nama (Ali Frasa Nama (Adikku Frasa Nama (Pegawai itu Frasa Nama (Rumahnya Predikat Frasa Nama guru) Frasa Kerja sedang tidur) Frasa Adjektif amat rajin) Frasa Sendi Nama di Kampung Baru) .

is sleeping. works downtown. . seperti : Frasa Nama Ali My brother The officer His house Frasa Kerja is a teacher. is by the roadside.y Kalau bahasa Melayu mempunyai empat pola ayat dasar. tidak bererti bahasa-bahasa yang lain mempunyai bilangan pola ayat dasar yang sama. Bahasa Inggeris misalnya hanya mempunyai satu pola ayat dasar iaitu pola frasa nama + frasa kerja.

baik unsur perkataan mahupun unsur frasa ditambah pada frasa subjek atau frasa predikat sesuatu ayat dasar. y Ayat terbitan terbentuk apabila beberapa unsur. bentuk ayat dasar bahasa Melayu. y Misalnya. seperti yang diberikan dapat diperkembang menjadi ayat-ayat terbitan berikut : . yang kita namai ayat terbitan.y Daripada ayat dasar kita dapat membina ayat-ayat yang lebih panjang atau lebih kompleks.

di Kampung Baru dalam Wilayah Persekutuan. amat rajin dan cekap pula.Subjek Ali Adik bongsuku Pegawai kanan pejabat itu Rumah kediamannya Predikat guru sementara di sekolah itu. sedang tidur di serambi rumah. .

Pembentang : Muhammad Faisal Bin Razalli .

y Susunan biasa bermaksud binaan ayat yang mempertahankan pola ayat dasar.Huraian y Ayat dibahagikan kepada dua jenis iaitu susunan biasa dan susunan songsang. y Susunan songsang pula terhasil apabila frasa predikat yang mendahului frasa subjek. iaitu unsur frasa subjek mendahului frasa predikat. .

2. Sedang menanda kertas jawapan peperiksaan.Contoh Ayat Susunan Biasa Subjek 1. Cikgu Ahmad . Adik bongsuku Predikat Sedang tidur di serambi rumah.

Cikgu Ahmad. . Sedang menanda kertas jawapan peperiksaan Subjek adik bongsuku.Contoh Ayat Susunan Songsang Predikat 1. Sedang tidur di serambi rumah 2.

Sekian Terima Kasih .