´Bidang Kajian Sintaksisµ

Pengenalan kepada Sintaksis
y Bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk,struktur,dan

binaan atau konstruksi ayat.
y Kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang

mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa.

y Sesuatu binaan ayat itu bukan sekadar gabungan atau rentetan bentuk kata yang sewenang-wenang dan tidak tersusun.tetapi terbentuk daripada susunan beberapa unit kecil rangkai kata yang dalam ilmu bahasa dikenali sebagai unsur atau konstituen.Struktur Binaan Ayat y Setiap pembentukan ayat dalam sesuatu bahasa itu dikenali sebagai satu binaan atau konstruksi. .

terdapat hanya dua perkataan. tertidur y Jelas bahawa dalam contoh binaan ayat 1. Ahmad 3.y Contoh ayat: 1. iaitu Ahmad dan tertidur. Ahmad tertidur. 2.ayat Bahasa Melayu jauh lebih panjang dan kompleks daripada ayat 1. . Namun.pada umumnya.

.

y Setiap penutur asli sesuatu bahasa mempunyai kecekapan berbahasa atau daya pengetahuan untuk mengetahui struktur unsur atau struktur konstituen setiap ayat. . y Kebolehan memenggal ayat kepada bahagian-bahagiannya iaitu pemenggalan frasa subjek dan frasa predikat.

. bermain bola. menyemak rekod kehadiran muridnya setiap hari.Bil 1 2 3 4 Subjek Petani itu Abu Ali Guru itu Predikat membajak sawahnya setiap hari. guru sementara di sekolah itu.

. y Predikat pula ialah kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek. sama ada terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan.y Apa yang dikatakan sebagai subjek kepada sesuatu ayat ialah konstituen. y Subjek bertindak atau berfungsi sebagai frasa nama dan menjadi unsur yang diterangkan.

y Dalam kebanyakan bahasa. y Setiap ayat yang tidak mempunyai frasa nama sebagai subjek tidak dapat diterima dalam ayat bahasa Melayu. . subjek bertindak atau berfungsi sebagai frasa nama.

sungguh membina bangunan itu. menjadi kegemarannya. .Bil 1 2 3 4 Subjek Gemuk Tinggi Bersukan Predikat sekali pergi ke sekolah. Mencari rotan adalah hobinya pada waktu lapang.

Petani itu membajak sawahnya setiap hari Ayat Subjek Petani itu Predikat membajak sawahnya sawah nya setiap hari setiap hari .

. y Contohnya.y Pembahagian atau pemenggalan kepada frasa subjek dan predikat bagi sesuatu ayat tidak boleh dilakukan tanpa peraturan atau secara ad hoc. unsur itu dan membajak tidak boleh digabungkan menjadi sesuatu binaan kerana bentuk tersebut termasuk ke dalam kelompok berasingan.

Kereta itu memecut dengan laju.Contoh lain: Pemuda itu mengecat rumahnya setiap hari. . *penggosok itu memandikan rumahnya setiap saat. Ahmad membayar hutangnya setiap bulan.

.*ayat tersebut menunjukkan bentuk dan makna yang ganjil. Tetapi merupakan satu binaan ayat dalam tatabahasa bahasa Melayu dan dianggap gramatis kerana mematuhi peraturan atau rumus binaan ayat bahasa Melayu.

.Setiap mengecat tahun pemuda itu rumah y Ayat di atas dianggap tidak gramatis kerana perkataan-perkataannya tidak tersusun mengikut rumus struktur ayat bahasa Melayu walaupun ia adalah perkataan bahasa Melayu.

y Kesimpulannya. . pengetahuan tentang struktur unsur ayat sesuatu bahasa yang ada pada seseorang penutur asli membolehkan ia mengenal pasti dan menentukan ayat yang gramatis dengan yang tak gramatis dalam bahasa.

.

demikian juga panjang pendeknya dan kemajmukannya. iaitu pola ayat yang menjadi sumber kepada pembentukan atau terbitan semua ayat lain dalam sesuatu bahasa. semua ayat yang terbentuk masih tetap mematuhi dan pasti berasal daripada satu ayat dasar. .y Walaupun bilangan ayat sesuatu bahasa itu memang tidak ada hadnya.

iaitu salah satu daripada empat pola ayat dasar yang berikut : . sama ada yang pendek atau yang panjang. yang berstruktur biasa atau songsang. yang berbentuk ayat mudah atau ayat kompleks. semua ayat.y Dalam bahasa Melayu. pasti dapat dikembalikan kepada bentuk asalnya. misalnya.

Subjek Pola 1 Pola 2 Pola 3 Pola 4 Frasa Nama (Ali Frasa Nama (Adikku Frasa Nama (Pegawai itu Frasa Nama (Rumahnya Predikat Frasa Nama guru) Frasa Kerja sedang tidur) Frasa Adjektif amat rajin) Frasa Sendi Nama di Kampung Baru) .

is by the roadside. seperti : Frasa Nama Ali My brother The officer His house Frasa Kerja is a teacher. tidak bererti bahasa-bahasa yang lain mempunyai bilangan pola ayat dasar yang sama. Bahasa Inggeris misalnya hanya mempunyai satu pola ayat dasar iaitu pola frasa nama + frasa kerja. is sleeping.y Kalau bahasa Melayu mempunyai empat pola ayat dasar. . works downtown.

y Ayat terbitan terbentuk apabila beberapa unsur. baik unsur perkataan mahupun unsur frasa ditambah pada frasa subjek atau frasa predikat sesuatu ayat dasar.y Daripada ayat dasar kita dapat membina ayat-ayat yang lebih panjang atau lebih kompleks. y Misalnya. bentuk ayat dasar bahasa Melayu. yang kita namai ayat terbitan. seperti yang diberikan dapat diperkembang menjadi ayat-ayat terbitan berikut : .

di Kampung Baru dalam Wilayah Persekutuan. .Subjek Ali Adik bongsuku Pegawai kanan pejabat itu Rumah kediamannya Predikat guru sementara di sekolah itu. sedang tidur di serambi rumah. amat rajin dan cekap pula.

Pembentang : Muhammad Faisal Bin Razalli .

Huraian y Ayat dibahagikan kepada dua jenis iaitu susunan biasa dan susunan songsang. y Susunan biasa bermaksud binaan ayat yang mempertahankan pola ayat dasar. y Susunan songsang pula terhasil apabila frasa predikat yang mendahului frasa subjek. . iaitu unsur frasa subjek mendahului frasa predikat.

Contoh Ayat Susunan Biasa Subjek 1. 2. Cikgu Ahmad . Sedang menanda kertas jawapan peperiksaan. Adik bongsuku Predikat Sedang tidur di serambi rumah.

Contoh Ayat Susunan Songsang Predikat 1. Sedang menanda kertas jawapan peperiksaan Subjek adik bongsuku. Sedang tidur di serambi rumah 2. . Cikgu Ahmad.

Sekian Terima Kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful