´Bidang Kajian Sintaksisµ

Pengenalan kepada Sintaksis
y Bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk,struktur,dan

binaan atau konstruksi ayat.
y Kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang

mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa.

Struktur Binaan Ayat y Setiap pembentukan ayat dalam sesuatu bahasa itu dikenali sebagai satu binaan atau konstruksi. y Sesuatu binaan ayat itu bukan sekadar gabungan atau rentetan bentuk kata yang sewenang-wenang dan tidak tersusun. .tetapi terbentuk daripada susunan beberapa unit kecil rangkai kata yang dalam ilmu bahasa dikenali sebagai unsur atau konstituen.

y Contoh ayat: 1. iaitu Ahmad dan tertidur. Ahmad tertidur. 2. Ahmad 3.pada umumnya. tertidur y Jelas bahawa dalam contoh binaan ayat 1.ayat Bahasa Melayu jauh lebih panjang dan kompleks daripada ayat 1. Namun. .terdapat hanya dua perkataan.

.

y Kebolehan memenggal ayat kepada bahagian-bahagiannya iaitu pemenggalan frasa subjek dan frasa predikat. .y Setiap penutur asli sesuatu bahasa mempunyai kecekapan berbahasa atau daya pengetahuan untuk mengetahui struktur unsur atau struktur konstituen setiap ayat.

guru sementara di sekolah itu. . bermain bola. menyemak rekod kehadiran muridnya setiap hari.Bil 1 2 3 4 Subjek Petani itu Abu Ali Guru itu Predikat membajak sawahnya setiap hari.

y Apa yang dikatakan sebagai subjek kepada sesuatu ayat ialah konstituen. y Subjek bertindak atau berfungsi sebagai frasa nama dan menjadi unsur yang diterangkan. . sama ada terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan. y Predikat pula ialah kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek.

y Dalam kebanyakan bahasa. subjek bertindak atau berfungsi sebagai frasa nama. . y Setiap ayat yang tidak mempunyai frasa nama sebagai subjek tidak dapat diterima dalam ayat bahasa Melayu.

Bil 1 2 3 4 Subjek Gemuk Tinggi Bersukan Predikat sekali pergi ke sekolah. . menjadi kegemarannya. Mencari rotan adalah hobinya pada waktu lapang. sungguh membina bangunan itu.

Petani itu membajak sawahnya setiap hari Ayat Subjek Petani itu Predikat membajak sawahnya sawah nya setiap hari setiap hari .

.y Pembahagian atau pemenggalan kepada frasa subjek dan predikat bagi sesuatu ayat tidak boleh dilakukan tanpa peraturan atau secara ad hoc. y Contohnya. unsur itu dan membajak tidak boleh digabungkan menjadi sesuatu binaan kerana bentuk tersebut termasuk ke dalam kelompok berasingan.

Ahmad membayar hutangnya setiap bulan. *penggosok itu memandikan rumahnya setiap saat. .Contoh lain: Pemuda itu mengecat rumahnya setiap hari. Kereta itu memecut dengan laju.

. Tetapi merupakan satu binaan ayat dalam tatabahasa bahasa Melayu dan dianggap gramatis kerana mematuhi peraturan atau rumus binaan ayat bahasa Melayu.*ayat tersebut menunjukkan bentuk dan makna yang ganjil.

Setiap mengecat tahun pemuda itu rumah y Ayat di atas dianggap tidak gramatis kerana perkataan-perkataannya tidak tersusun mengikut rumus struktur ayat bahasa Melayu walaupun ia adalah perkataan bahasa Melayu. .

y Kesimpulannya. . pengetahuan tentang struktur unsur ayat sesuatu bahasa yang ada pada seseorang penutur asli membolehkan ia mengenal pasti dan menentukan ayat yang gramatis dengan yang tak gramatis dalam bahasa.

.

y Walaupun bilangan ayat sesuatu bahasa itu memang tidak ada hadnya. iaitu pola ayat yang menjadi sumber kepada pembentukan atau terbitan semua ayat lain dalam sesuatu bahasa. . demikian juga panjang pendeknya dan kemajmukannya. semua ayat yang terbentuk masih tetap mematuhi dan pasti berasal daripada satu ayat dasar.

yang berbentuk ayat mudah atau ayat kompleks. pasti dapat dikembalikan kepada bentuk asalnya. misalnya. sama ada yang pendek atau yang panjang. semua ayat. iaitu salah satu daripada empat pola ayat dasar yang berikut : . yang berstruktur biasa atau songsang.y Dalam bahasa Melayu.

Subjek Pola 1 Pola 2 Pola 3 Pola 4 Frasa Nama (Ali Frasa Nama (Adikku Frasa Nama (Pegawai itu Frasa Nama (Rumahnya Predikat Frasa Nama guru) Frasa Kerja sedang tidur) Frasa Adjektif amat rajin) Frasa Sendi Nama di Kampung Baru) .

Bahasa Inggeris misalnya hanya mempunyai satu pola ayat dasar iaitu pola frasa nama + frasa kerja. is by the roadside. . is sleeping.y Kalau bahasa Melayu mempunyai empat pola ayat dasar. seperti : Frasa Nama Ali My brother The officer His house Frasa Kerja is a teacher. tidak bererti bahasa-bahasa yang lain mempunyai bilangan pola ayat dasar yang sama. works downtown.

bentuk ayat dasar bahasa Melayu. yang kita namai ayat terbitan. y Ayat terbitan terbentuk apabila beberapa unsur. baik unsur perkataan mahupun unsur frasa ditambah pada frasa subjek atau frasa predikat sesuatu ayat dasar.y Daripada ayat dasar kita dapat membina ayat-ayat yang lebih panjang atau lebih kompleks. seperti yang diberikan dapat diperkembang menjadi ayat-ayat terbitan berikut : . y Misalnya.

.Subjek Ali Adik bongsuku Pegawai kanan pejabat itu Rumah kediamannya Predikat guru sementara di sekolah itu. di Kampung Baru dalam Wilayah Persekutuan. amat rajin dan cekap pula. sedang tidur di serambi rumah.

Pembentang : Muhammad Faisal Bin Razalli .

y Susunan songsang pula terhasil apabila frasa predikat yang mendahului frasa subjek. iaitu unsur frasa subjek mendahului frasa predikat. y Susunan biasa bermaksud binaan ayat yang mempertahankan pola ayat dasar. .Huraian y Ayat dibahagikan kepada dua jenis iaitu susunan biasa dan susunan songsang.

Adik bongsuku Predikat Sedang tidur di serambi rumah.Contoh Ayat Susunan Biasa Subjek 1. Cikgu Ahmad . 2. Sedang menanda kertas jawapan peperiksaan.

Cikgu Ahmad.Contoh Ayat Susunan Songsang Predikat 1. Sedang menanda kertas jawapan peperiksaan Subjek adik bongsuku. Sedang tidur di serambi rumah 2. .

Sekian Terima Kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful