´Bidang Kajian Sintaksisµ

Pengenalan kepada Sintaksis
y Bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk,struktur,dan

binaan atau konstruksi ayat.
y Kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang

mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa.

Struktur Binaan Ayat y Setiap pembentukan ayat dalam sesuatu bahasa itu dikenali sebagai satu binaan atau konstruksi. . y Sesuatu binaan ayat itu bukan sekadar gabungan atau rentetan bentuk kata yang sewenang-wenang dan tidak tersusun.tetapi terbentuk daripada susunan beberapa unit kecil rangkai kata yang dalam ilmu bahasa dikenali sebagai unsur atau konstituen.

pada umumnya.y Contoh ayat: 1. Ahmad tertidur. Namun. Ahmad 3.ayat Bahasa Melayu jauh lebih panjang dan kompleks daripada ayat 1. iaitu Ahmad dan tertidur.terdapat hanya dua perkataan. 2. tertidur y Jelas bahawa dalam contoh binaan ayat 1. .

.

y Kebolehan memenggal ayat kepada bahagian-bahagiannya iaitu pemenggalan frasa subjek dan frasa predikat. .y Setiap penutur asli sesuatu bahasa mempunyai kecekapan berbahasa atau daya pengetahuan untuk mengetahui struktur unsur atau struktur konstituen setiap ayat.

menyemak rekod kehadiran muridnya setiap hari. bermain bola. . guru sementara di sekolah itu.Bil 1 2 3 4 Subjek Petani itu Abu Ali Guru itu Predikat membajak sawahnya setiap hari.

y Predikat pula ialah kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek. y Subjek bertindak atau berfungsi sebagai frasa nama dan menjadi unsur yang diterangkan.y Apa yang dikatakan sebagai subjek kepada sesuatu ayat ialah konstituen. . sama ada terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan.

y Setiap ayat yang tidak mempunyai frasa nama sebagai subjek tidak dapat diterima dalam ayat bahasa Melayu.y Dalam kebanyakan bahasa. . subjek bertindak atau berfungsi sebagai frasa nama.

. Mencari rotan adalah hobinya pada waktu lapang. sungguh membina bangunan itu.Bil 1 2 3 4 Subjek Gemuk Tinggi Bersukan Predikat sekali pergi ke sekolah. menjadi kegemarannya.

Petani itu membajak sawahnya setiap hari Ayat Subjek Petani itu Predikat membajak sawahnya sawah nya setiap hari setiap hari .

unsur itu dan membajak tidak boleh digabungkan menjadi sesuatu binaan kerana bentuk tersebut termasuk ke dalam kelompok berasingan. y Contohnya. .y Pembahagian atau pemenggalan kepada frasa subjek dan predikat bagi sesuatu ayat tidak boleh dilakukan tanpa peraturan atau secara ad hoc.

Ahmad membayar hutangnya setiap bulan.Contoh lain: Pemuda itu mengecat rumahnya setiap hari. . Kereta itu memecut dengan laju. *penggosok itu memandikan rumahnya setiap saat.

. Tetapi merupakan satu binaan ayat dalam tatabahasa bahasa Melayu dan dianggap gramatis kerana mematuhi peraturan atau rumus binaan ayat bahasa Melayu.*ayat tersebut menunjukkan bentuk dan makna yang ganjil.

.Setiap mengecat tahun pemuda itu rumah y Ayat di atas dianggap tidak gramatis kerana perkataan-perkataannya tidak tersusun mengikut rumus struktur ayat bahasa Melayu walaupun ia adalah perkataan bahasa Melayu.

pengetahuan tentang struktur unsur ayat sesuatu bahasa yang ada pada seseorang penutur asli membolehkan ia mengenal pasti dan menentukan ayat yang gramatis dengan yang tak gramatis dalam bahasa. .y Kesimpulannya.

.

y Walaupun bilangan ayat sesuatu bahasa itu memang tidak ada hadnya. . demikian juga panjang pendeknya dan kemajmukannya. semua ayat yang terbentuk masih tetap mematuhi dan pasti berasal daripada satu ayat dasar. iaitu pola ayat yang menjadi sumber kepada pembentukan atau terbitan semua ayat lain dalam sesuatu bahasa.

pasti dapat dikembalikan kepada bentuk asalnya. iaitu salah satu daripada empat pola ayat dasar yang berikut : . semua ayat. yang berstruktur biasa atau songsang. sama ada yang pendek atau yang panjang. misalnya. yang berbentuk ayat mudah atau ayat kompleks.y Dalam bahasa Melayu.

Subjek Pola 1 Pola 2 Pola 3 Pola 4 Frasa Nama (Ali Frasa Nama (Adikku Frasa Nama (Pegawai itu Frasa Nama (Rumahnya Predikat Frasa Nama guru) Frasa Kerja sedang tidur) Frasa Adjektif amat rajin) Frasa Sendi Nama di Kampung Baru) .

tidak bererti bahasa-bahasa yang lain mempunyai bilangan pola ayat dasar yang sama.y Kalau bahasa Melayu mempunyai empat pola ayat dasar. . Bahasa Inggeris misalnya hanya mempunyai satu pola ayat dasar iaitu pola frasa nama + frasa kerja. seperti : Frasa Nama Ali My brother The officer His house Frasa Kerja is a teacher. works downtown. is by the roadside. is sleeping.

y Misalnya. baik unsur perkataan mahupun unsur frasa ditambah pada frasa subjek atau frasa predikat sesuatu ayat dasar. seperti yang diberikan dapat diperkembang menjadi ayat-ayat terbitan berikut : . yang kita namai ayat terbitan. bentuk ayat dasar bahasa Melayu.y Daripada ayat dasar kita dapat membina ayat-ayat yang lebih panjang atau lebih kompleks. y Ayat terbitan terbentuk apabila beberapa unsur.

sedang tidur di serambi rumah.Subjek Ali Adik bongsuku Pegawai kanan pejabat itu Rumah kediamannya Predikat guru sementara di sekolah itu. amat rajin dan cekap pula. di Kampung Baru dalam Wilayah Persekutuan. .

Pembentang : Muhammad Faisal Bin Razalli .

y Susunan biasa bermaksud binaan ayat yang mempertahankan pola ayat dasar.Huraian y Ayat dibahagikan kepada dua jenis iaitu susunan biasa dan susunan songsang. iaitu unsur frasa subjek mendahului frasa predikat. y Susunan songsang pula terhasil apabila frasa predikat yang mendahului frasa subjek. .

Contoh Ayat Susunan Biasa Subjek 1. 2. Cikgu Ahmad . Adik bongsuku Predikat Sedang tidur di serambi rumah. Sedang menanda kertas jawapan peperiksaan.

Cikgu Ahmad. . Sedang menanda kertas jawapan peperiksaan Subjek adik bongsuku. Sedang tidur di serambi rumah 2.Contoh Ayat Susunan Songsang Predikat 1.

Sekian Terima Kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful