P. 1
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN merupakan suatu usaha berterusan yang dipraktikkan di setiap sekolah di Malaysia

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN merupakan suatu usaha berterusan yang dipraktikkan di setiap sekolah di Malaysia

|Views: 2,315|Likes:
Published by Athirah Radzi

More info:

Published by: Athirah Radzi on Feb 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

1.

0 PENGENALAN
Pertama-tama sekali, saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pensyarah pembimbing iaitu En. Mohd Mokhtar bin Sulaiman yang telah memberikan taklimat mengenai kerja kursus pendek ini. Kami diminta untuk menekankan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan

Jasmani Tidak lupa juga kepada rakan-rakan yang sudi berkongsi maklumat mengenai objektif Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Dengan bantuan mereka, saya berupaya untuk mengolah isi-isi tersebut. Kami juga sering bertukar-tukar idea dan pendapat bagi menambahkan pengetahuan yang sedia ada. Selain itu, terima kasih juga kepada pihak pusat sumber Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Ipoh kerana telah bekerjasama dalam mencari bahan untuk menyiapkan kerja kursus pendek ini. Dengan bantuan daripada semua pihak, dapatlah saya menyiapkan kerja kursus pendek ini. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Sekian.

1

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berdisiplin dan bersatu padu selaras dengan prinsip-prinsip Rukun Negara. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. masyarakat dan Negara demi mewujudkan masyarakat Malaysia yang taat setia. rohani. emosi. intelek dan sosial berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berketerampilan. berakhlak mulia.FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani. 2 .

Perkembangan potensi individu ini meliputi perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan merupakan antara intipati dan medium penting dalam kehidupan masyarakat. Daripada apa yang kita boleh lihat. Seiring dengan itu. berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ini. rakyat malaysia yang berakhlak mulia. secara tidak langsung dapat memperkembangkan potensi individu. pendidik berupaya melahirkan rakyat malaysia yang berilmu pengetahuan. melalui Pendidikan Jasmani dapat menjana perkembangan yang seimbang kepada individu. Falsafah Pendidikan Kebangsaan seharusnya dapat diterapkan dan di guna pakai bukan hanya tertumpu dalam satu aspek atau bidang sahaja. Keseimbangan ini meliputi aspek kognitif. rohani.2. Malahan falsafah ini boleh di guna pakai oleh warga pendidik dalam menjalankan proses Pembelajaran dan Pengajaran (PNP) khususnya dan dalam Pendidikan Jasmani secara amnya. Motif kewujudan Falsafah Pendidikn Kebangsaan adalah untuk menyeragamkan dan menyelaraskan matlamat bidang pendidikan dalam mencapai misi dan visi yang sama.0 TERJEMAHAN FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN merupakan suatu usaha berterusan yang dipraktikkan di setiap sekolah di Malaysia. Hal ini terjadi berdasarkan misi Falsafah Pendidikan Kebangsaan itu sendiri yang ingin melahirkan individu yang lengkap dari segi jasmani. emosi. Berdasarkan tiga aspek yang berikut. Dengan itu. masalah wabak gejala sosial dapat dibendung secara holistik jika misi dan visi Falsafah Pendidikan Kebangsaan di manfaatkan sebagai panduan. intelek dan sosial. individu yang dilahirkan lengkap dengan kemahiran dan juga nilai-nilai murni serta sahsiah yang mantap. rakyat malaysia yang bertanggungjawab dan rakyat malaysia yang berkeupayaan 3 . rakyat malaysia yang berketrampilan. Selain itu. efektif dan psikomotor. Berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang diselaraskan dalam bidang pendidikan.

masyarakat dan terhadap negara. Falsafah Pendidikan Kebangsaan begitu menekankan tentang pembentukan sahsiah dan rohani dalam diri individu seiring dengan hasrat Perdana Menteri Malaysia yang kelima.mencapai kesejahteraan diri. intelek dan sosial seiring dengan matlamat pembangunan modal insan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Hal ini meliputi sumbangan rakyat malaysia yang dapat memberi input keharmonian dan kemakmuran keluarga. Di sini. Kesimpulannya. Tidak kurang dengan itu. kita dapat melihat bahawa berlakunya perkembangan dari segi kognitif di mana individu mendapat input dan berupaya mengeluarkan produk yang dapat di sumbangkan kepada masyarakat dan negara. Dato¶ Haji Abdullah Ahmad Badawi iaitu Pembangunan Modal Insan dalam diri individu. Falsafah merangkumi perkembangan dari segi lima aspek iaitu jasmani. emosi. rohani. 4 .

manipulatif dan sosial. Seterusnya ialah aspek efektif yang merupakan aspek yang mengukur seseorang dari segi nilai-nilai murni yang diamalkan atau yang terdapat dalam diri individu. emosi. Sejak lahir. kita dapat lihat perkembangan tersebut berlaku dalam tempoh masa yang tidak tetap mengikut setiap individu. Secara umumnya. Semuanya masih terpendam. Psikomotor ialah perkembangan secara fizikal yang berlaku ke atas seseorang individu tersebut. Aspek kognitif ialah aspek yang menekankan tentang pengetahuan seseorang individu.3. 3.1 KAITAN PENDIDIKAN JASMANI DENGAN JASMANI DARI ASPEK PSIKOMOTOR Jasmani ialah sifat luaran atau fizikal diri manusia. Fizikal pula penting untuk kemahiran teknikal. individu memiliki pelbagai keupayaan dan bakat atau potensi. Pendidikan Jasmani memainkan peranan utama memperkembangkan potensi individu ke tahap cemerlang Usaha itu perlu dirancang dan dilaksanakan secara teratur dan bersungguh-sungguh. Intelek dan sosial dapat dilihat daripada tiga aspek utama iaitu kognitif. Hal ini mempengaruhi produktiviti dan daya pengeluaran bagi seseorang individu tersebut. Dalam konteks jasmani. Kecergasan fizikal perlu untuk kecergasan mental. Hal ini 5 . aspek yang dapat dikembangkan ialah psikomotor di mana perkembangan secara fizikal dapat di lihat dengan jelas. Dan akhir sekali ialah aspek psikomotor. rohani. Jasmani berkaitan dengan anggota tubuh badan manusia. efektif dan psikomotor.0 HUBUNG KAIT JERIS DALAM PENDIDIKAN JASMANI Hubung kaitan jasmani.

Hal ini terjadi kerana peningkatan potensi seseorang individu tersebut mempengaruhi perkembangan fizikal mereka. Contohnya. Bermula dari seseorang yang tidak aktif kepada yang aktif. 6 . Mereka juga secara tidak langsung akan menjadi lebih aktif dan tidak mustahil akan bergiat dalam bidang sukan setelah mereka dapat diberi peluang untuk meneroka kebolehan yang mereka ada.berlaku mengikut proses pembelajaran dan juga penerimaan seseorang individu terhadap apa yang dipelajarinya. bagi mereka yang mengambil acara berlari dalam jarak yang jauh. Individu seperti akan mempunyai daya tahan jasmani yang kuat dan juga jasmani yang sihat. kaedah ansur maju yang diguna pakai dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat diaplikasi dalam perkembangan fizikal seseorang. proses pembelajaran Pendidikan Jasmani mengguna pakai proses ansur maju ataupun cuba jaya di mana individu tidak akan dipaksa untuk menerima proses pembelajaran tersebut secara drastik. Jadi. Kita perlu sedar tentang keupayaan sesorang berbeza mengikut kemampuan masing-masing. Di sini kita dapat lihat. perkembangan psikomotor yang berlaku pada individu. Pendidikan Jasmani merupakan salah satu medium bagi mengembangkan potensi seseorang individu. Mereka juga akan cuba untuk mengawal cara pemakanan mereka bagi memastikan mereka mempunyai stamina yang tinggi. Oleh yang demikian. Secara spesifikasinya. Mereka akan mengaplikasikan kaedah ansur maju yang dipelajari semasa Proses Pembelajaran dan Pengajaran (PNP) Pendidikan Jasmani bagi meningkatkan kadar ketahanan kardiovaskular. konsep ansur maju yang diterapkan mampu memberi peluang dan ruang kepada individu untuk menyesuaikan diri dengan setiap pembelajaran atau perkara yang baru seterusnya membuka peluang kepada individu untuk mengenalpasti bakat yang mereka ada.

manusia perlu memenuhi pelbagai keperluan kehidupan. Individu perlu membentuk emosi yang stabil dan terkawal agar tidak cenderung melakukan sesuatu di luar tabii manusia. sesorang individu itu dapat mengawal emosinya dengan baik. Selain itu. Semua potensi dikembang secara bersepadu di atas suatu paksi iaitu prinsip ketuhanan. pengetahuan dan nilai murni tidak boleh bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Pendidikan Jasmani yang berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan memberi kesepaduan dalam mengimbangi perkembangan dari segi jasmani. Marah merupakan salah satu sifat yang sukar dikawal oleh kebanyakkan individu. Nilai kehidupan. Selain itu. kepintaran EQ melahirkan kekuatan diri dan keteguhan peribadi serta membina hubungan yang sejahtera dengan orang lain. Setiap potensi perlu dihubungkaitkan dengan potensi yang lain supaya semuanya berkembang secara tergabung dan saling berkaitan antara satu sama lain. kemahiran. kemahiran dan nilai murni bagi memenuhi keperluan tersebut. Pendidikan Jasmani turut member nilai-nilai positf yang boleh kita gunakan dan aplikasikannya dalam kehidupan seharian kita. Dengan itu. 2 KAITAN PENDIDIKAN JASMANI DENGAN EMOSI DARI ASPEK EFEKTIF Emosi berkaitan dengan jiwa dan perasaan. intelek dan sahsiah. Namun begitu.3. Contohnya seperti perasaan marah. Emosi boleh dikaitkan dengan aspek efektif ataupun nilai dalam kehidupan. Di sini kita dapat lihat bagaimana Pendidikan Jasmani memberi kita laluan yang betul dalam menyalurkan perasaan. Pendidikan Jasmani memberi mereka laluan sepenuhnya dalam melahirkan perasaan mereka 7 . Oleh itu semua potensi perlu dikembang secara menyeluruh. Emosi mempengaruhi tingkahlaku seseorang individu. Nilai berdikari dapat menguji kematangan seseorang dalam menguruskan emosi mereka. Melalui Pendidikan Jasmani. Manusia perlu mempunyai ilmu. emosi kita dapat dikawal dengan nilai yang ada dalam diri kita. Pendidikan Jasmani juga memberi impak yang besar ke atas emosi individu. emosi. rohani.

Rasionalnya adalah kerana individu akan memberi sepenuh tumpuan dan fokus terhadap penglibatan mereka. emosi juga memainkan peranan dalam menggerakkan kekuatan seseorang. Dari satu aspek yang lain pula. dengan berpaksikan pada nilai-nilai yang ada dalam diri mereka. Mereka seharusnya mampu untuk mengawal dan menguruskan emosi secara betul di jalan yang telah disediakan. Contohnya ketika melakukan aktiviti di padang seperti melontar peluru. mereka akan mengatakan apabila seseorang individu melibatkan diri dalam olahraga ataupun permainan. emosi tidak sepatutnya dipendam secara berterusan kerana akan menyakitkan diri sendiri. Jadi. melalui Pendidikan Jasmani dan di bantu dengan nilai positif berupaya untuk mengawal emosi seseorang individu. Pendidikan Jasmani mampu untuk menggerakkan seseorang individu untuk lebih fokus dengan matlamat yang ingin dicapai disamping mengawal emosi mereka seiring dengan usaha yang berterusan. Jadi. hal ini sedikit sebanyak telah mengalihkan tumpuan mereka terhadap masalah dan juga ketegangan yang dihadapi. Seperti yang kita sedia tahu. Jika dilihat dari sudut yang positif. Inidividu bpleh mengambil kesempatan ini untuk melontar kemarahan ataupun kesedihanya bersma-sama peluru tersebut. maka emosi dapat disalurkan dengan baik. Berdasarkan kebanyakan pendapat. 8 . Lakukan sehabis baik dan selepas itu. emosi kita akan mampu dikawal dengan nilai-nilai positif yang ada dalam diri kita. Jadi.secara sihat.

Pendidikan Jasmani melatih seseorang individu untuk menjadi lebih berdisiplin. Pemain tidak dibenarkan untuk membawa senjata tajam ataupun mengambil benda yang mengkhayalkan. Antara nilai yang mempengaruhi seseorang individu ialah disiplin. Menyedari hal itu. disiplin amat diperlukan untuk mengelakkan berlakunya kecedaraan yang ringan mahupun kecederaan yang serius. Rohani boleh dilihat dari sudut efektif. Hubungan yang erat dengan unsur ketuhanan dan Pencipta. Hal ini kerana. Disiplin semasa Pendidikan Jasmani bermulanya dari semasa melakukan aktiviti memanaskan badan sehinggalah bermulanya permainan dan di akhiri dengan cooling down. setiap permainan mempunyai peraturan dan undang-undangnya yang tersendiri.3. Contohnya setiap kali sebelum bermulanya permainan. Malalui disiplin. dapat menerapkan nilai disiplin dalam diri individu. Disiplin merupakan salah satu aspek penting yang harus dititikberatkan. Keteguhan rohani melahirkan kemurnian akhlak dan keinsafan kepada Pencipta. Di sini.3 KAITAN PENDIDIKAN JASMANI DENGAN ROHANI DARI ASPEK EFEKTIF Berkaitan dengan jiwa dan kalbu. Rohani juga melibatkan nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan yang memberi pengaruh yang besar ke atas individu. Bermulanya dari pergerakan yang asas sehinggalah ke pergerakan yang rumit. Unsur rohani lebih menjurus kepada amalan keagamaan. Selain itu. di dalam Pendidikan Jasmani terdapat pelbagai peraturan dan undang-undang yang perlu dipatuhi sebelum memulakan permainan. maka Pendidikan Jasmani menjadi salah satu subjek yang dikekalkan dari sekolah rendah hingga sekolah menengah baik Sekolah Harian Biasa ataupun Sekolah Berasrama Penuh (SBP). Rasionalnya di sini adalah untuk memastikan individu tidak mengalami kecederaan di samping melatih individu itu untuk mematuhi arahan yang diberi. setiap pemain akan diperiksa untuk memastikan keselamatan pemain lain. seseorang individu dapat dibentuk danseterusnya melahirkan individu yang mempunyai sahsiah dan nilai diri yang tinggi. Disini kita dapat lihat bagaimana dalam Pendidikan Jasmani secara khususnya melatih individu untuk 9 .

Ketua pasukan dipilih atas pilihan mereka sendiri. Selain itu. secara tidak langsung mereka juga memiliki nilai tanggungjawab iaitu bertanggungjawab atas pilihan sendiri seterusnya menghormati keputusan tersebut dan menghormati juga ketua pasukan mereka. inidividu secara tidak langsung akan mempunyai nilai hormat yang tinggi. 10 . Bagaimana yang dikatakan demikian? Nilai hormat wujud dalam diri apabila individu terlibat dalam permainan berpasukan.mengenalpasti peraturan dan undang-undang yang ada seterusnya melatih individu teersebut untuk mematuhinya. nilai hormat juga wujud apabila mereka menyedari bahawa mereka memerlukan antara satu sama lain untuk berjaya. matlamat dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan dapat dicapai. seseorang individu akan menghormati ketua pasukan mereka. Tanpa kita sedari. Pendidikan Jasmani mengajar seseorang individu untuk lebih menghormati orang lain. Oleh yang demikian. Selain itu. Jadi. Nilai tersebut secara tidak langsung akan menjadi sebahagian dari kehidupan mereka dan menjadi stu budaya bagi mereka. Melalui pemerhatian secara rawak. hormat menghormati seharusnya menjadi amalan dalam pasukan mereka. Jadi. Walaupun mereka tidak berpuas hati dengan ketua pasukan mereka. mereka tetap menghormati ketua pasukan mereka kerana mereka menyedari hakikat bahawa ketua pasukan merupakan tonggak bagi sesebuah pasukan disamping memikul tanggungjawab yang berat.

individu dapat menambah pengaetahuan dalam pelbagai aspek. individu bukan saja dapat menimba pengetahuan mengenai sukan dan permainan. Intelek boleh dikaitkan dengan aspek kognitif iaitu pengetahuan seseorang individu.4 PENDIDIKAN JASMANI DENGAN INTELEK DARI ASPEK KOGNITIF Intelek berkaitan dengan akal dan daya berfikir. Manusia berintelek ialah manusia yang bijaksana. menaakul. Intelek merupakan unsur penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan . merumus dan menghasilkan idea-idea yang bernas. kemahiran mengendalikan kecederaan. cara untuk mengelakkan kecederaan. berfikir secara kritis dan kreatif serta mampu menghurai.3. individu dapat memperolehi pelbagai maklumat dan pengetahuan tambahan melalui Pendidikan Jasmani. mereka juga akan turut mempelajari bagaimana untuk melakukan ansur maju. Pendidikan Jasmani tidak terhad kepada pengetahuan mengenai sukan dan permainan semata-mata. apabila seseorang mempelajari jenis-jenis permainan. Sebagai contoh. individu dapat juga menambahkan pengetahuan tentang bagaimana untuk mengendalikan serta menguruskan sesuatu pertandingan atau kejohanan olahraga. Oleh yang demikian. mencerakin. Jadi. Selain itu. Jadi. Kita dapat lihat bagaimana perkara-perkara ini mempunyai hubung kait antara satu sama lain. Pendidikan Jasmani memberi peluang individu untuk menambahkan pengetahuan dari pelbagai sudut dan aspek. Melalui Pendidikan Jasmani. tentang nilai-nilai kehidupan dan banyak lagi. bagaimana untuk mengendalikan program motivasi ataupun program-program lain berpaksikan terhadap pengetahuan tentang menguruskan kejohanan tadi. tetapi boleh menambahkan pengetahuan dalam bidang anatomi. Contohnya. mereka boleh mengaplikasinya dalam kehidupan. Setelah itu. anggota badan yang terlibat dan cara pemakanan yang betul. Antara persediaan awal yang perlu indivdu perlu lakukan sebelum menganjurkan kejohanan olahraga ialah mereka perlu membuat draf ataupun kertas kerja mengenai 11 . fisiologi.

individu itu akan turut terlibat dalam pengurusan di padang. Secara teknikalnya pula. kemahiran seperti ini di ajar secara langsung ataupun secara tidak langsung. Individu secara tidak langsung akan turut terlibat bagi memantapkan lagi pengetahuan yang sedia ada. intelek dari aspek kognitif dapat dilihat menerusi Pendidikan Jasmani. Oleh yang demkian. Perancangan ini diikuti dengan pengendalian mesyuarat perancangan. Individu dapat menambahkan pengetahuan mengenai pengurusan kejohanan. individu perlu memebentuk jawatankuasa dan membahagi-bahagikan tugas mengikut tanggungjawab masing-masing. Dalam Pendidikan Jasmani. 12 . Dalam perancangan kejohanan. Pendidikan Jasmani mampu mengembangkan lagi pengetahuan dalam kalangan individu. kemahiran berkomunikasi dan kemahiran mengurus dapat diterapkan. Di sini. Individu secara tidak langsung dapat meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mengenai peraturan dan undang-undang di padang.kejohanan yang ingin dianjurkan.

mana mungkin seseorang individu itu mampu menerima ilmu dengan hanya berpandukan apa yang di baca. Di sini. Hal ini berkaitan dengan nilai kesefahaman yang wujud dalam diri individu terhadap individu yang lain. Pendidikan Jasmani membentuk seseorang individu itu untuk mempunyai keyakinan diri yang tinggi.5 PENDIDIKAN JASMANI DENGAN SOSIAL DARI ASPEK EFEKTIF Sosial merupakan salah satu aspek yang ditekankan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Menerusi Pendidikan Jasmani juga. Di mana cara pembawakan diri mereka menunjukkan nilai yang diamalkan dalam kehidupan seharian mereka dan juga mencerminkan siapa mereka. mereka tidak akan berasa rendah diri dengan diri mereka sendiri seterusnya membataskan pergaulan mereka sedangkan pelbagai input luar yang mereka seharusnya ketahui. menusia diciptakan tidak sempurna. Jika perasaan rendah diri menguasai diri. sosial individu dapat dibentuk agar cara pembawakan individu dalam masyarakat disenangi dan memahami kehendak individu yang lain. Mereka tidak lagi digelarkan sebagai µkatak di bawah tempurung¶. Seperti yang kita tahu. Apa yang dikatakan sebagai nilai kesefahaman ialah apabila seseorang individu itu tidak memandang rendah terhadap ketidakupayaan individu yang lain malahan menerimanya dengan sikap yang terbuka. Ilmu tidak semestinya diperolehi dari pembacaan dan pengalaman sendiri. 13 . pembentukan keyakinan individu melalui Pendidikan Jasmani dan penglibatan mereka semasa aktiviti di laksanakan mampu memberi motivasi pada mereka untuk lebih yakin dan berani menyatakan pendirian mereka. Dengan itu. Sosial ialah cara pembawakan individu dalam masyarakat dan bagaimana seseorang individu bergaul dengan masyarakat yang pelbagai budaya dan kebolehan. Sosial seseorang boleh dinilai dari aspek efektif atau nilai hidup. Oleh yang demikian. individu berupaya untuk menyatakan pendapat mereka secara yakin dengan fakta yang mereka ada. Tetapi juga dari pengalaman orang lain.3. Ada falsafah yang mengatakan bahawa kita tidak punyai cukup waktu untuk belajar dari pengalaman sendiri. jadi kita harus menimbanya dari orang lain.

14 . Maka. Setiap individu akan melakukan perkara yang sama. Jadi. Begitu juga semasa proses Pengajaran dan Pembelajaran (PNP). kebolehan dan potensi individu akan dikembangkan secara selari mengikut kemampuan masning-masing. Sebagai buktinya. Oleh yang demikian. tiada amalan pilih kasih yang berlaku. proses ansur maju menjadi keutamaan dalam Pendidikan Jasmani.Jadi. individu yang mahir dan handal akan bersama-sama untuk mencapai matlamat proses pembelajaran itu tadi. Apa yang diterapkan dalam Pendidikan Jasmani ialah bagaimana seorang individu yang handal akan membantu individu yang lemah. amalan diskriminasi merupakan amalan yang hampir tidak wujud dalam Pendidikan Jasmani seterusnya dapat membentuk sosial individu yang seimbang. melalui Pendidikan Jasmani berupaya untuk membentuk seorang individu yang mampu bertolak ansur dengan individu yang lain di mana tidak hanya bergaul dengan individu yang hanya sama taraf.

tetapi masih menggunakan pengetahuan dan juga teknik-teknik untuk bermain disertakan dengan cara untulk mengawal emosi ketika sdang bermain. melalui Pendidikan Jasmani. Jelaslah di sini. Oleh yang demikian. maka lahirlah individu yang mempunyai modal insan seperti yang sering di uar-uarkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang ke-lima. intelek dan sosial. Pendidikan Jasmani memberi ruang itu dan seterusnya telah memberi satu input dalam diri individu untuk berfikir secara rasional terhadap apa yang dilakukan. Dari setiap satu unsur.0 KESIMPULAN Kesimpulannya. emosi.4. nilai yang terdapat dalam diri seseorang perlu dirangsang secara langsung ataupun tidak langsung agar potensi atau keupayaannya untuk menjadi lebih baik tidaj terbantut. rohani. pelbagai budaya belajar dan juga nilai yang telah diterapkan dalam diri seseorang individu. Jika seseorang individu itu minat untuk bermain. Ini kerana Pendidikan Jasmani bukan hanya sekadar bermain dengan tulang empat kerat. 15 . Dato¶ Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi. Persekitaran yang terdapat di sekitar individu mempunyai pengaruh yang kuat. Pendidikan Jasmani telah mencapai motif dan agenda utama Falsafah Pendidikan Kebangsaan. terdapat beberapa aspek yang dapat dihuraikan dalam kelangsungan proses Pengajaran dan Pembelajaran (PNP) dalam subjek Pendidikan Jasmani. Setiap satu unsur yang terdapat Falsafah Pendidikan Jasmani merupakan satu komponen yang lengkap bagi seseorang individu serta berpaksikan kepada Rukun Negara yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Hal ini berlaku secara tidak langsung dan berupaya melatih individu untuk memantapkan lagi nilai yang ada dalam diri individu. rohani. Pendidikan Jasmani mencapai objektif dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang ingin melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani. emosi. Tanpa disedari. Hal ini kerana. bahawa Pendidikan Jasmnai membentuk seterusnya melahirkan individu yang seimbang dari segi jasmani. intelek dan sosial.

univac. Meteor Doc Snd.edu/stdysk/stdyhlp. y BUKU RUJUKAN UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA (OUM) -HBPE1130 PENGENALAN PENDIDIKAN JASMANI. September 2006.BIBLIOGRAFI y Pengenalan Pendidikan Jasmani.k12.html http://www.ca/learning http://www. Bhd. Norazhan Che Lan. Penulis: Shaifol Bahary Sulaiman dari Institut Perguruan Tun Hussein Onn dan Norazhan Che Lan & Hasnul Faizal Hushin Amri dari Universiti Teknologi Mara.html http://www. Perlis.edu/walsh/linda7.vt.us/resources 16 .coun.uwo.ca/learn http://www.ucc.uni. y y y y y http://www.isd77.mn.sdc.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->