P. 1
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN merupakan suatu usaha berterusan yang dipraktikkan di setiap sekolah di Malaysia

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN merupakan suatu usaha berterusan yang dipraktikkan di setiap sekolah di Malaysia

|Views: 2,315|Likes:
Published by Athirah Radzi

More info:

Published by: Athirah Radzi on Feb 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

1.

0 PENGENALAN
Pertama-tama sekali, saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pensyarah pembimbing iaitu En. Mohd Mokhtar bin Sulaiman yang telah memberikan taklimat mengenai kerja kursus pendek ini. Kami diminta untuk menekankan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan

Jasmani Tidak lupa juga kepada rakan-rakan yang sudi berkongsi maklumat mengenai objektif Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Dengan bantuan mereka, saya berupaya untuk mengolah isi-isi tersebut. Kami juga sering bertukar-tukar idea dan pendapat bagi menambahkan pengetahuan yang sedia ada. Selain itu, terima kasih juga kepada pihak pusat sumber Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Ipoh kerana telah bekerjasama dalam mencari bahan untuk menyiapkan kerja kursus pendek ini. Dengan bantuan daripada semua pihak, dapatlah saya menyiapkan kerja kursus pendek ini. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Sekian.

1

berakhlak mulia. emosi. rohani. intelek dan sosial berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berketerampilan. berdisiplin dan bersatu padu selaras dengan prinsip-prinsip Rukun Negara.FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. masyarakat dan Negara demi mewujudkan masyarakat Malaysia yang taat setia. 2 .

Seiring dengan itu. Keseimbangan ini meliputi aspek kognitif. Berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang diselaraskan dalam bidang pendidikan. individu yang dilahirkan lengkap dengan kemahiran dan juga nilai-nilai murni serta sahsiah yang mantap. efektif dan psikomotor.0 TERJEMAHAN FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN merupakan suatu usaha berterusan yang dipraktikkan di setiap sekolah di Malaysia. intelek dan sosial. Perkembangan potensi individu ini meliputi perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. Hal ini terjadi berdasarkan misi Falsafah Pendidikan Kebangsaan itu sendiri yang ingin melahirkan individu yang lengkap dari segi jasmani. melalui Pendidikan Jasmani dapat menjana perkembangan yang seimbang kepada individu. Dengan itu. pendidik berupaya melahirkan rakyat malaysia yang berilmu pengetahuan. secara tidak langsung dapat memperkembangkan potensi individu. rohani. Berdasarkan tiga aspek yang berikut. berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ini. Motif kewujudan Falsafah Pendidikn Kebangsaan adalah untuk menyeragamkan dan menyelaraskan matlamat bidang pendidikan dalam mencapai misi dan visi yang sama. Selain itu. kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan merupakan antara intipati dan medium penting dalam kehidupan masyarakat. rakyat malaysia yang berakhlak mulia. Falsafah Pendidikan Kebangsaan seharusnya dapat diterapkan dan di guna pakai bukan hanya tertumpu dalam satu aspek atau bidang sahaja. masalah wabak gejala sosial dapat dibendung secara holistik jika misi dan visi Falsafah Pendidikan Kebangsaan di manfaatkan sebagai panduan. rakyat malaysia yang bertanggungjawab dan rakyat malaysia yang berkeupayaan 3 . Daripada apa yang kita boleh lihat. emosi. rakyat malaysia yang berketrampilan.2. Malahan falsafah ini boleh di guna pakai oleh warga pendidik dalam menjalankan proses Pembelajaran dan Pengajaran (PNP) khususnya dan dalam Pendidikan Jasmani secara amnya.

Tidak kurang dengan itu. Falsafah merangkumi perkembangan dari segi lima aspek iaitu jasmani. Dato¶ Haji Abdullah Ahmad Badawi iaitu Pembangunan Modal Insan dalam diri individu. 4 .mencapai kesejahteraan diri. kita dapat melihat bahawa berlakunya perkembangan dari segi kognitif di mana individu mendapat input dan berupaya mengeluarkan produk yang dapat di sumbangkan kepada masyarakat dan negara. Kesimpulannya. Di sini. Falsafah Pendidikan Kebangsaan begitu menekankan tentang pembentukan sahsiah dan rohani dalam diri individu seiring dengan hasrat Perdana Menteri Malaysia yang kelima. intelek dan sosial seiring dengan matlamat pembangunan modal insan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. masyarakat dan terhadap negara. Hal ini meliputi sumbangan rakyat malaysia yang dapat memberi input keharmonian dan kemakmuran keluarga. rohani. emosi.

Hal ini 5 .1 KAITAN PENDIDIKAN JASMANI DENGAN JASMANI DARI ASPEK PSIKOMOTOR Jasmani ialah sifat luaran atau fizikal diri manusia. aspek yang dapat dikembangkan ialah psikomotor di mana perkembangan secara fizikal dapat di lihat dengan jelas. Jasmani berkaitan dengan anggota tubuh badan manusia. kita dapat lihat perkembangan tersebut berlaku dalam tempoh masa yang tidak tetap mengikut setiap individu. Sejak lahir. Semuanya masih terpendam. Psikomotor ialah perkembangan secara fizikal yang berlaku ke atas seseorang individu tersebut. rohani. Kecergasan fizikal perlu untuk kecergasan mental. manipulatif dan sosial. emosi. Hal ini mempengaruhi produktiviti dan daya pengeluaran bagi seseorang individu tersebut. Dan akhir sekali ialah aspek psikomotor.3. Fizikal pula penting untuk kemahiran teknikal.0 HUBUNG KAIT JERIS DALAM PENDIDIKAN JASMANI Hubung kaitan jasmani. efektif dan psikomotor. Dalam konteks jasmani. Secara umumnya. Aspek kognitif ialah aspek yang menekankan tentang pengetahuan seseorang individu. individu memiliki pelbagai keupayaan dan bakat atau potensi. Seterusnya ialah aspek efektif yang merupakan aspek yang mengukur seseorang dari segi nilai-nilai murni yang diamalkan atau yang terdapat dalam diri individu. Pendidikan Jasmani memainkan peranan utama memperkembangkan potensi individu ke tahap cemerlang Usaha itu perlu dirancang dan dilaksanakan secara teratur dan bersungguh-sungguh. 3. Intelek dan sosial dapat dilihat daripada tiga aspek utama iaitu kognitif.

Hal ini terjadi kerana peningkatan potensi seseorang individu tersebut mempengaruhi perkembangan fizikal mereka. Bermula dari seseorang yang tidak aktif kepada yang aktif.berlaku mengikut proses pembelajaran dan juga penerimaan seseorang individu terhadap apa yang dipelajarinya. kaedah ansur maju yang diguna pakai dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat diaplikasi dalam perkembangan fizikal seseorang. Individu seperti akan mempunyai daya tahan jasmani yang kuat dan juga jasmani yang sihat. Kita perlu sedar tentang keupayaan sesorang berbeza mengikut kemampuan masing-masing. 6 . Jadi. Secara spesifikasinya. Di sini kita dapat lihat. Pendidikan Jasmani merupakan salah satu medium bagi mengembangkan potensi seseorang individu. Mereka akan mengaplikasikan kaedah ansur maju yang dipelajari semasa Proses Pembelajaran dan Pengajaran (PNP) Pendidikan Jasmani bagi meningkatkan kadar ketahanan kardiovaskular. Contohnya. Mereka juga secara tidak langsung akan menjadi lebih aktif dan tidak mustahil akan bergiat dalam bidang sukan setelah mereka dapat diberi peluang untuk meneroka kebolehan yang mereka ada. Mereka juga akan cuba untuk mengawal cara pemakanan mereka bagi memastikan mereka mempunyai stamina yang tinggi. bagi mereka yang mengambil acara berlari dalam jarak yang jauh. Oleh yang demikian. konsep ansur maju yang diterapkan mampu memberi peluang dan ruang kepada individu untuk menyesuaikan diri dengan setiap pembelajaran atau perkara yang baru seterusnya membuka peluang kepada individu untuk mengenalpasti bakat yang mereka ada. perkembangan psikomotor yang berlaku pada individu. proses pembelajaran Pendidikan Jasmani mengguna pakai proses ansur maju ataupun cuba jaya di mana individu tidak akan dipaksa untuk menerima proses pembelajaran tersebut secara drastik.

Emosi mempengaruhi tingkahlaku seseorang individu. Pendidikan Jasmani turut member nilai-nilai positf yang boleh kita gunakan dan aplikasikannya dalam kehidupan seharian kita. emosi. Nilai berdikari dapat menguji kematangan seseorang dalam menguruskan emosi mereka. Pendidikan Jasmani yang berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan memberi kesepaduan dalam mengimbangi perkembangan dari segi jasmani. Setiap potensi perlu dihubungkaitkan dengan potensi yang lain supaya semuanya berkembang secara tergabung dan saling berkaitan antara satu sama lain. intelek dan sahsiah. Melalui Pendidikan Jasmani. manusia perlu memenuhi pelbagai keperluan kehidupan. kemahiran dan nilai murni bagi memenuhi keperluan tersebut. pengetahuan dan nilai murni tidak boleh bertentangan dengan prinsip ketuhanan. rohani. Contohnya seperti perasaan marah. Manusia perlu mempunyai ilmu. Namun begitu. Selain itu. Nilai kehidupan. Semua potensi dikembang secara bersepadu di atas suatu paksi iaitu prinsip ketuhanan. Marah merupakan salah satu sifat yang sukar dikawal oleh kebanyakkan individu. Pendidikan Jasmani juga memberi impak yang besar ke atas emosi individu. Selain itu.3. emosi kita dapat dikawal dengan nilai yang ada dalam diri kita. Emosi boleh dikaitkan dengan aspek efektif ataupun nilai dalam kehidupan. Individu perlu membentuk emosi yang stabil dan terkawal agar tidak cenderung melakukan sesuatu di luar tabii manusia. kemahiran. Di sini kita dapat lihat bagaimana Pendidikan Jasmani memberi kita laluan yang betul dalam menyalurkan perasaan. Oleh itu semua potensi perlu dikembang secara menyeluruh. sesorang individu itu dapat mengawal emosinya dengan baik. Dengan itu. kepintaran EQ melahirkan kekuatan diri dan keteguhan peribadi serta membina hubungan yang sejahtera dengan orang lain. 2 KAITAN PENDIDIKAN JASMANI DENGAN EMOSI DARI ASPEK EFEKTIF Emosi berkaitan dengan jiwa dan perasaan. Pendidikan Jasmani memberi mereka laluan sepenuhnya dalam melahirkan perasaan mereka 7 .

Rasionalnya adalah kerana individu akan memberi sepenuh tumpuan dan fokus terhadap penglibatan mereka. emosi juga memainkan peranan dalam menggerakkan kekuatan seseorang. dengan berpaksikan pada nilai-nilai yang ada dalam diri mereka. Jadi. Seperti yang kita sedia tahu. Jika dilihat dari sudut yang positif. emosi kita akan mampu dikawal dengan nilai-nilai positif yang ada dalam diri kita. Dari satu aspek yang lain pula. Contohnya ketika melakukan aktiviti di padang seperti melontar peluru.secara sihat. Jadi. Jadi. 8 . Lakukan sehabis baik dan selepas itu. Berdasarkan kebanyakan pendapat. Pendidikan Jasmani mampu untuk menggerakkan seseorang individu untuk lebih fokus dengan matlamat yang ingin dicapai disamping mengawal emosi mereka seiring dengan usaha yang berterusan. maka emosi dapat disalurkan dengan baik. Inidividu bpleh mengambil kesempatan ini untuk melontar kemarahan ataupun kesedihanya bersma-sama peluru tersebut. hal ini sedikit sebanyak telah mengalihkan tumpuan mereka terhadap masalah dan juga ketegangan yang dihadapi. melalui Pendidikan Jasmani dan di bantu dengan nilai positif berupaya untuk mengawal emosi seseorang individu. Mereka seharusnya mampu untuk mengawal dan menguruskan emosi secara betul di jalan yang telah disediakan. mereka akan mengatakan apabila seseorang individu melibatkan diri dalam olahraga ataupun permainan. emosi tidak sepatutnya dipendam secara berterusan kerana akan menyakitkan diri sendiri.

Bermulanya dari pergerakan yang asas sehinggalah ke pergerakan yang rumit. Antara nilai yang mempengaruhi seseorang individu ialah disiplin. setiap pemain akan diperiksa untuk memastikan keselamatan pemain lain. Contohnya setiap kali sebelum bermulanya permainan. Unsur rohani lebih menjurus kepada amalan keagamaan. disiplin amat diperlukan untuk mengelakkan berlakunya kecedaraan yang ringan mahupun kecederaan yang serius. di dalam Pendidikan Jasmani terdapat pelbagai peraturan dan undang-undang yang perlu dipatuhi sebelum memulakan permainan. Disini kita dapat lihat bagaimana dalam Pendidikan Jasmani secara khususnya melatih individu untuk 9 . Disiplin merupakan salah satu aspek penting yang harus dititikberatkan. setiap permainan mempunyai peraturan dan undang-undangnya yang tersendiri.3. Hal ini kerana. seseorang individu dapat dibentuk danseterusnya melahirkan individu yang mempunyai sahsiah dan nilai diri yang tinggi. Pemain tidak dibenarkan untuk membawa senjata tajam ataupun mengambil benda yang mengkhayalkan. Rohani boleh dilihat dari sudut efektif. Disiplin semasa Pendidikan Jasmani bermulanya dari semasa melakukan aktiviti memanaskan badan sehinggalah bermulanya permainan dan di akhiri dengan cooling down. Rohani juga melibatkan nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan yang memberi pengaruh yang besar ke atas individu. Menyedari hal itu. dapat menerapkan nilai disiplin dalam diri individu. Pendidikan Jasmani melatih seseorang individu untuk menjadi lebih berdisiplin. Selain itu. Di sini. Hubungan yang erat dengan unsur ketuhanan dan Pencipta. maka Pendidikan Jasmani menjadi salah satu subjek yang dikekalkan dari sekolah rendah hingga sekolah menengah baik Sekolah Harian Biasa ataupun Sekolah Berasrama Penuh (SBP). Malalui disiplin.3 KAITAN PENDIDIKAN JASMANI DENGAN ROHANI DARI ASPEK EFEKTIF Berkaitan dengan jiwa dan kalbu. Keteguhan rohani melahirkan kemurnian akhlak dan keinsafan kepada Pencipta. Rasionalnya di sini adalah untuk memastikan individu tidak mengalami kecederaan di samping melatih individu itu untuk mematuhi arahan yang diberi.

10 . Melalui pemerhatian secara rawak. nilai hormat juga wujud apabila mereka menyedari bahawa mereka memerlukan antara satu sama lain untuk berjaya. secara tidak langsung mereka juga memiliki nilai tanggungjawab iaitu bertanggungjawab atas pilihan sendiri seterusnya menghormati keputusan tersebut dan menghormati juga ketua pasukan mereka. Jadi. mereka tetap menghormati ketua pasukan mereka kerana mereka menyedari hakikat bahawa ketua pasukan merupakan tonggak bagi sesebuah pasukan disamping memikul tanggungjawab yang berat. Selain itu.mengenalpasti peraturan dan undang-undang yang ada seterusnya melatih individu teersebut untuk mematuhinya. Jadi. Bagaimana yang dikatakan demikian? Nilai hormat wujud dalam diri apabila individu terlibat dalam permainan berpasukan. seseorang individu akan menghormati ketua pasukan mereka. Ketua pasukan dipilih atas pilihan mereka sendiri. Tanpa kita sedari. Oleh yang demikian. matlamat dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan dapat dicapai. Walaupun mereka tidak berpuas hati dengan ketua pasukan mereka. inidividu secara tidak langsung akan mempunyai nilai hormat yang tinggi. Nilai tersebut secara tidak langsung akan menjadi sebahagian dari kehidupan mereka dan menjadi stu budaya bagi mereka. hormat menghormati seharusnya menjadi amalan dalam pasukan mereka. Selain itu. Pendidikan Jasmani mengajar seseorang individu untuk lebih menghormati orang lain.

Antara persediaan awal yang perlu indivdu perlu lakukan sebelum menganjurkan kejohanan olahraga ialah mereka perlu membuat draf ataupun kertas kerja mengenai 11 . individu bukan saja dapat menimba pengetahuan mengenai sukan dan permainan. Intelek boleh dikaitkan dengan aspek kognitif iaitu pengetahuan seseorang individu. individu dapat juga menambahkan pengetahuan tentang bagaimana untuk mengendalikan serta menguruskan sesuatu pertandingan atau kejohanan olahraga. Kita dapat lihat bagaimana perkara-perkara ini mempunyai hubung kait antara satu sama lain. apabila seseorang mempelajari jenis-jenis permainan. mereka juga akan turut mempelajari bagaimana untuk melakukan ansur maju. tentang nilai-nilai kehidupan dan banyak lagi. Jadi. tetapi boleh menambahkan pengetahuan dalam bidang anatomi. Manusia berintelek ialah manusia yang bijaksana.3. Oleh yang demikian.4 PENDIDIKAN JASMANI DENGAN INTELEK DARI ASPEK KOGNITIF Intelek berkaitan dengan akal dan daya berfikir. Contohnya. merumus dan menghasilkan idea-idea yang bernas. mereka boleh mengaplikasinya dalam kehidupan. menaakul. Pendidikan Jasmani memberi peluang individu untuk menambahkan pengetahuan dari pelbagai sudut dan aspek. berfikir secara kritis dan kreatif serta mampu menghurai. anggota badan yang terlibat dan cara pemakanan yang betul. Melalui Pendidikan Jasmani. Setelah itu. Intelek merupakan unsur penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan . cara untuk mengelakkan kecederaan. Selain itu. Pendidikan Jasmani tidak terhad kepada pengetahuan mengenai sukan dan permainan semata-mata. Sebagai contoh. individu dapat memperolehi pelbagai maklumat dan pengetahuan tambahan melalui Pendidikan Jasmani. kemahiran mengendalikan kecederaan. bagaimana untuk mengendalikan program motivasi ataupun program-program lain berpaksikan terhadap pengetahuan tentang menguruskan kejohanan tadi. mencerakin. fisiologi. Jadi. individu dapat menambah pengaetahuan dalam pelbagai aspek.

12 . Individu dapat menambahkan pengetahuan mengenai pengurusan kejohanan. individu perlu memebentuk jawatankuasa dan membahagi-bahagikan tugas mengikut tanggungjawab masing-masing.kejohanan yang ingin dianjurkan. Secara teknikalnya pula. Oleh yang demkian. Perancangan ini diikuti dengan pengendalian mesyuarat perancangan. kemahiran berkomunikasi dan kemahiran mengurus dapat diterapkan. kemahiran seperti ini di ajar secara langsung ataupun secara tidak langsung. intelek dari aspek kognitif dapat dilihat menerusi Pendidikan Jasmani. individu itu akan turut terlibat dalam pengurusan di padang. Individu secara tidak langsung akan turut terlibat bagi memantapkan lagi pengetahuan yang sedia ada. Dalam perancangan kejohanan. Dalam Pendidikan Jasmani. Individu secara tidak langsung dapat meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mengenai peraturan dan undang-undang di padang. Pendidikan Jasmani mampu mengembangkan lagi pengetahuan dalam kalangan individu. Di sini.

3. Ilmu tidak semestinya diperolehi dari pembacaan dan pengalaman sendiri. mereka tidak akan berasa rendah diri dengan diri mereka sendiri seterusnya membataskan pergaulan mereka sedangkan pelbagai input luar yang mereka seharusnya ketahui. Apa yang dikatakan sebagai nilai kesefahaman ialah apabila seseorang individu itu tidak memandang rendah terhadap ketidakupayaan individu yang lain malahan menerimanya dengan sikap yang terbuka. 13 . Sosial seseorang boleh dinilai dari aspek efektif atau nilai hidup. Ada falsafah yang mengatakan bahawa kita tidak punyai cukup waktu untuk belajar dari pengalaman sendiri. Sosial ialah cara pembawakan individu dalam masyarakat dan bagaimana seseorang individu bergaul dengan masyarakat yang pelbagai budaya dan kebolehan.5 PENDIDIKAN JASMANI DENGAN SOSIAL DARI ASPEK EFEKTIF Sosial merupakan salah satu aspek yang ditekankan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Tetapi juga dari pengalaman orang lain. Hal ini berkaitan dengan nilai kesefahaman yang wujud dalam diri individu terhadap individu yang lain. jadi kita harus menimbanya dari orang lain. Mereka tidak lagi digelarkan sebagai µkatak di bawah tempurung¶. Seperti yang kita tahu. Dengan itu. individu berupaya untuk menyatakan pendapat mereka secara yakin dengan fakta yang mereka ada. Pendidikan Jasmani membentuk seseorang individu itu untuk mempunyai keyakinan diri yang tinggi. menusia diciptakan tidak sempurna. mana mungkin seseorang individu itu mampu menerima ilmu dengan hanya berpandukan apa yang di baca. Oleh yang demikian. Menerusi Pendidikan Jasmani juga. sosial individu dapat dibentuk agar cara pembawakan individu dalam masyarakat disenangi dan memahami kehendak individu yang lain. Di mana cara pembawakan diri mereka menunjukkan nilai yang diamalkan dalam kehidupan seharian mereka dan juga mencerminkan siapa mereka. Jika perasaan rendah diri menguasai diri. pembentukan keyakinan individu melalui Pendidikan Jasmani dan penglibatan mereka semasa aktiviti di laksanakan mampu memberi motivasi pada mereka untuk lebih yakin dan berani menyatakan pendirian mereka. Di sini.

Setiap individu akan melakukan perkara yang sama. Apa yang diterapkan dalam Pendidikan Jasmani ialah bagaimana seorang individu yang handal akan membantu individu yang lemah. Maka. Oleh yang demikian. amalan diskriminasi merupakan amalan yang hampir tidak wujud dalam Pendidikan Jasmani seterusnya dapat membentuk sosial individu yang seimbang. Begitu juga semasa proses Pengajaran dan Pembelajaran (PNP). kebolehan dan potensi individu akan dikembangkan secara selari mengikut kemampuan masning-masing. tiada amalan pilih kasih yang berlaku. Sebagai buktinya. melalui Pendidikan Jasmani berupaya untuk membentuk seorang individu yang mampu bertolak ansur dengan individu yang lain di mana tidak hanya bergaul dengan individu yang hanya sama taraf. 14 .Jadi. Jadi. individu yang mahir dan handal akan bersama-sama untuk mencapai matlamat proses pembelajaran itu tadi. proses ansur maju menjadi keutamaan dalam Pendidikan Jasmani.

nilai yang terdapat dalam diri seseorang perlu dirangsang secara langsung ataupun tidak langsung agar potensi atau keupayaannya untuk menjadi lebih baik tidaj terbantut. emosi. Tanpa disedari. 15 . Pendidikan Jasmani telah mencapai motif dan agenda utama Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Persekitaran yang terdapat di sekitar individu mempunyai pengaruh yang kuat. rohani. Jelaslah di sini. melalui Pendidikan Jasmani.4. pelbagai budaya belajar dan juga nilai yang telah diterapkan dalam diri seseorang individu.0 KESIMPULAN Kesimpulannya. intelek dan sosial. terdapat beberapa aspek yang dapat dihuraikan dalam kelangsungan proses Pengajaran dan Pembelajaran (PNP) dalam subjek Pendidikan Jasmani. Pendidikan Jasmani mencapai objektif dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang ingin melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani. Oleh yang demikian. bahawa Pendidikan Jasmnai membentuk seterusnya melahirkan individu yang seimbang dari segi jasmani. Dato¶ Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi. emosi. Dari setiap satu unsur. rohani. maka lahirlah individu yang mempunyai modal insan seperti yang sering di uar-uarkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang ke-lima. Ini kerana Pendidikan Jasmani bukan hanya sekadar bermain dengan tulang empat kerat. Jika seseorang individu itu minat untuk bermain. Hal ini berlaku secara tidak langsung dan berupaya melatih individu untuk memantapkan lagi nilai yang ada dalam diri individu. Hal ini kerana. Pendidikan Jasmani memberi ruang itu dan seterusnya telah memberi satu input dalam diri individu untuk berfikir secara rasional terhadap apa yang dilakukan. tetapi masih menggunakan pengetahuan dan juga teknik-teknik untuk bermain disertakan dengan cara untulk mengawal emosi ketika sdang bermain. intelek dan sosial. Setiap satu unsur yang terdapat Falsafah Pendidikan Jasmani merupakan satu komponen yang lengkap bagi seseorang individu serta berpaksikan kepada Rukun Negara yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan.

sdc. Norazhan Che Lan.BIBLIOGRAFI y Pengenalan Pendidikan Jasmani. y y y y y http://www.html http://www. September 2006.coun. y BUKU RUJUKAN UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA (OUM) -HBPE1130 PENGENALAN PENDIDIKAN JASMANI. Bhd.k12. Meteor Doc Snd.ca/learn http://www. Perlis. Penulis: Shaifol Bahary Sulaiman dari Institut Perguruan Tun Hussein Onn dan Norazhan Che Lan & Hasnul Faizal Hushin Amri dari Universiti Teknologi Mara.ca/learning http://www.uni.edu/stdysk/stdyhlp.html http://www.isd77.uwo.us/resources 16 .univac.edu/walsh/linda7.mn.vt.ucc.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->