Ushul al-Fiqh (Metodologi Hukum Islam

) 
   

Pengertian Objek kajian Tujuan dan Kegunaan Sejarah Perkembangan Aliran-aliran

PENGERTIAN USHUL FIQIH

IDHAFIY

µILMY

USHUL

USHUL AL-FIQH

AL-FIQH

Pengertian Ushul al-Fiqh (Idhafy)
Ushul
Bahasa: Bentuk jamak dari µashlun. Artinya: fondasi sesuatu. Istilah:  Landasan hukum (dalil): ³ashlu wujubis shalah al-qur¶an was sunnah´  Dasar/fondasi (al-qaidah alkulliyah): ³buniyal islamu µala khamsati ushul´  Paling kuat (ar-rajih): ³al-ashlu fil kalami al-haqiqah´  Bagian (al-far¶u): ³al-khamru ashlun lin nabiz  Pemberlakuan hukum asal (Mustashhab): ³al-ashlu aththaharah´

Al-Fiqh
Bahasa: pengetahuan mendalam Istilah: ³Mengetahui hukum-hukum syara¶ yang bersifat µamaliah dari dalil-dalinya yang terperinci´

Ushul al-fiqh secara µidhafy: ³Dalil-dalil fiqih secara umum (alqur¶an, sunnah, ijma¶, qiyas, dll)´

Pengertian Ushul al-Fiqh (¶Ilmy) 

Syafi¶iyah: 

Jumhur:

þ

Objek studi: 
Dalil global (al-qur·an, sunnah) Cara istinbat dari dalil-dalil itu Syarat yang menggali hukum (mujtahid & muqallid)

Objek studi: Bagaimana menggunakan kaidah umum (global) ushul fiqih. Ex. Al-qur·an sbg dalil, alamru lil wujub, dst« 

Sumber hukum Islam/dalil-dalil Pertentangan antar dalil Ijtihad dan mujtahid Hukum syara·, hakim, mahkum ¶alaih & fih Kaidah bahasa dan maqashidusy syari·ah

Kegunaan Ushul al-Fiqh  

 

Mengetahui kaidah dan cara penetapan (istinbath) hukum yang digunakan oleh mujtahid Menghindari penyalahgunaan dalil Mengetahui kekuatan dan kelemahan pendapat mujtahid Menyikapi perbedaan pendapat dengan arif dan lebih yakin dalam bersikap.

Masa Nabi: 


Tabi¶in / Imam Mazhab: 

Embrio ushul fiqh Cara-cara ijtihad Nabi (spt. qiyas) Masa Sahabat: Abu Bakar: ijma¶ (hak waris nenek 1/6) Umar: maslahat (jizyah tanah rampasan perang, dll) µUsman : maslahat (pembukuan qur¶an) µAli: sadduz zari¶ah (hukum pemabuk sama dengan qazaf)       

Abu Hanifah (80-150/699-767): al-qur¶an, sunnah, fatwa sahabat, qiyas, dan istihsan Imam Malik (93-179/712-795): al-qur¶an, sunnah, amal penduduk Madinah, qiyas, maslahat mursalah Syafi¶i (150-204/767-820): al-qur¶an, sunnah, ijma¶, qiyas, µurf, maslahah mursalah, sadduz zari¶ah. Ibn Hanbal (164-241/780-855): al-qur¶an, sunnah, fatwa sahabat, qaul sahabat, hadis mursal, qiyas.

Aliran Ushul
Mutakallimin Tidak terpaku pada pendapat mazhab (syafi¶iyah) Contoh: Al-mu¶tamad, Abu Hasan al-Bashry (mu¶tazily) Al-mustasyfa, Al-Ghazaly (asy¶ary) Hanafiyah Untuk mendukung pendapat mazhab Contoh: Ushul, al-Karkhi; Ushul, al-Razi Jam¶ul Jawami¶, Ibnu Subky (syafi¶iyah) Gabungan mutakallimin Al-Tahrir, Kamaluddin Ibn al-Hummam -hanafiyah (Hanafy) Trend baru Kaedah bahasa dan maqashidusy syari¶ah Contoh: Al-Muwafaqat, Al-Syatiby