KUMPUTAN DO'A DANDZIKIR NABAWI

Oleh:

SyaikhulIslam lbnu Taimiyah

Pentahqiq: Muhammad Nashiruddin Al-Albani

DAREI.HUJJAH Jakafta

,-.LrlJ<4|

l*Ot>t-YCr,.-:rf
;tlYulr,.t*:6;i

Judul Arli: Al-Kalinu Ath-Tharyib Paruli!: Syaikhulltlan lbnu Toimiyrnh P.otrhqiq: Muhamn NashiruddinAI-Alban| ad Pcncrbit: Al-Makab Al-lslany Edisi Indonesir: Kunpulan Do'a Dan Dz*r Nabowl Penerj.mab: Abu lhson Al-Atsa Al-Medani Mursjr'rh: Anan Abdurrahrnon, LC Editor: Unmu Abdillah Setting: Tin DAR EL-HUJJAH Dessin Srmpul: Shtdio Rafrsuol Penerbit: DAR EL HUJJAH.Jakada lsuqonah di atas Sunmh JI Kana ksbri Blok J/19 kbak testtr LebakBulusJakarta Se j lalan Telp.,Faks I - 75I 002 02 Cerakan Sya'ban I, l122ll, t\iarenbet200t11 Dllarang memperbanlak bukurnrlanpa tenuIsd6rr isi rzrn penerbil HakterJemalr dilrndungr Lindang-unoans AU Rtghts Resened

KATAPENGANTAR PENERJEMAH

Alhamdulillah, denganizin dan inayah Allah {s 'thayyib ini dapat ;.ra penerjemahanbuku Al-Kalimut r'irampungkan.Buku yang memuat kumpulan do'a dan r.zikir ini memang sangat dibutuhkan oleh setiap rrruslim. Betapa tidak, hampir separuh hidup seorang itu dipakai untuk berdo'a cian bermunajat kepada Allah Sg. Do'a merupakan ibadah, bahkan termasuk ibadah yang sangat agung. Allah S telah memerintahkan hamba-hambaNyaagar selalu berdo'a kepadaNya. Allah ig berfirman: nuslim

'.ua1i',t"--+sL"J-' ;/
-t ... --- -:,.,..

"'

t/''-' "

\ J';' t -:17 ;;- r,:-: f ,r j:aft
"Dan Tuhanmu berfrman. " Berdo'alah kepadoKu, okon Kttperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orong yang menyombongkan diri dari meryembahKu akan masuk neroka Jahannqm dolam keadaan hina dina." (QS.Al- Mu'min: 60) niscaya

Hampir seluruhaktifitas yang dilakukanoleh muslim dian'ali dan diakhiri dengando'a. ltu seorang muslim selalu bahwasetiapsaatseorang menunjukkan membutuhkanAllah $6 dan butuh perlindungan dariNya. Sehingga do'a tersebut selain sarana usaha Allah d6,juga sebagai diri mendekatkan kepada Dalam melindungidiri dari segalamacamgangguan. tegasAllah tE mencelaorang-orang ayat di atas secara yang engganmemohonkepadaAllah Yang Maha Kaya lagi Maha Memberi. Maka sungguhsangatnaif bagi berimankepadaAllah muslim yang mengaku seorang {6 namun tidak mau memohon kepada Rabbnya. Allah *, tidak butuh ia Seolah-olah tidak butuhkepada dan p€rtolongan perlindunganNya. Buku kumpulan do'a dan dzikir karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ini merupakansalah satu dari sekian banyak buku-buku kumpulan do'a dan dzikir yang dikarang oleh para ulam4 sepertiAmalul Yaum wal Lailah katanganIbnu Sunni dan An-Nasa'i, ldDu'a karanganAth-Thabrani,Al-Adzknr karanganAnNawawi, Al-Wabil Ash-ShoWibkaranganmurid beliau Ibnul Qayyim dan buku-buku lainnya. Dan merupakan salah satu kelemahanbuku-buku kumpulan do'a dan dzikir tersebutadalahkurang selektif dalam memilih haditsadukkan nabi.Merekamencampur hadits-hadits dha'if bahkan hadits-hadits haditsyang shahihdengan ii

maudhu'! Tidak terkecuali buku yang hadir di hadapan pembacaini. Dan alhamdulillah buku ini telah ditahqiq oleh Syaikh Al-Albani. Tahqiq ilmiah tersebutadalah salah satu usaha menyeleksi hadits-hadits yang tercantum dalam buku ini. Dan terbukti ditemui di dalamnya beberapahadits dha'if bahkanmaudhu'. sempat diragukan penisbatarnya kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, namun setelah diteliti temyata penisbatan tersebut benarl Buku ini memang karya beliau. Adapun pertanyaan yang mungkin menggelayrt di benali pembaca, yaitu bagaimana mungkin ulama selevelSyaikhuiIslam Ibnu . Taimivah mcncantumkan hadits-hadits dha'if dan maudhu' dalarn bukunya ini? Syaikh Al-Albani telah menjawab pertanyaan tersebut, silakan baca muqaddimah beliau. Demikianlah, setelah melalui proses yang panjang akhimya terjemahanbuku Al-Kalimut Thalyib inr clapathadir ke hadapanpembaca.Kritik dan saran dari pembaca sangatkami harapkan. karenakami.juga n.rengakuiketerbatasandan kekurangzrnkami selaku manusia. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi segenap kaum muslimin. Hanya kepada Allah Cs Buku ini

lIl

saya meminta semoga amalini ikhlasbagiAllah sajalah JCsemata.

Penerjemah

lv

KATAPENGANTAR PENERBIT

Bi smi IIuohir r ahmaanirr ahii m Segala puji hanyalah milik Al.lah.Shalawat dan salarnsentogatercurahatasRasulNya. Antmaba'du. kitab berjudul ,lt_Kalimut Thayyib karangan S_r'aikhul Islam lbnu Taimil.ahrahimtthullah :eng krmi hidangkan hadapan kc pembaca dari segala rapisan.nulai dari ulama sampai masyarakat umurlt. 'iarena kilab ini ntengandung iaedahr,angalnarbanyak, Jiantaranva adalah mengingatkan mereka agar selalu .lzikruilun. Sebuah perkara lang banl.ak dilaltrikan ;:anu oanyak. Ada 1,ang meninggalkantlzih.ullah !i;rna rnaiasdan menganggapnya sepele. atau karena iilr( i"1-,l-t \ang harusdiucapkan apa sebelum memuiai .:lall rnenvuciahi satu aktifitas. Ada pula yang :nefalaikan rizikrullah .vang telah diperintahlan dan nenvibukkandirinva denganwirid_rvirid. dzikir-dzikir ,lan clo'a-do'a sebagiannva bertentansan _u-'ang dengan keridhaan Allah. sehingga menyia-n1,iakan yang ia apa Cipintanya. benarlah orang yang mengatakan: inilah

"Tidaklah ditegakkan sebuah bid'ah melainkan akan ditinggalkannyasunnahnabi." menyebabkan Keinginan menerbitkanbuku ini dan buku-buku Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah lainnya sudahada sejak pertama kaii didirikannya Al-Maktab Al-lsiami. Pencetalianbuku ini dimulai di Damaskusdan Beirut secara sederhana namun kami harapkan akan bermanfaat. Saya memohon kepada Allah agar mewujudkan seluruh harapan kami dan mudabmudahan dengan demikian kami telah melaksanakan sebagiankewajiban kami dalam menerbitkanwarisanwarisan Islam yang berhargasebagaipusakabagi anak cucu kita. muncul kembalipadatahun Keinginantersebut H. Mulanya dari seseorangyang meminta

li8i

naskahcetakanbuku ini untuk dibagi-bagikan beberapa semata-matamengharappahala di sisi Allah. Namun sayangnyapermintaan tersebut belum bisa dipenuhi, padahal kitab ini telah dicetak berulang kali. Setelah memeriksa ulang naskah yang telah tercetak saya menilai bahwa pengeditan dan pengecekankitab ini belum digarap dengan baik. Sayapun memutus[an untuk segera mencetak ulang kitab ini. Hal itu memaksa saya untuk memeriksa beberapa naskah manuskripnya. Pada mulanya saya belum berhasil satupunnaskahmanuskipnya. menemukan vi

tidak langsung mengingatkan saya pada dua perkara, dengan kedua perkara tersebut para pembaca dapat mengetahui rahasia dibalik tersimpannya sebagian besarkitab-kitab Syaikhul lslam Ibnu 1'aimiyahrahimahullah. seorang penguasa yang berdomisilidi Damaskus pada kurun waktu yang lalu adalahseorang yangmemiliki kekuasaan kekayaan. dan ia mcngumpulkankarangan-karangan Syaikhul Islam 'faimiyah Ibnu dan murid beliau, Ibnul ealyim, lalu membakarnya. Jika ia tidak dapat memaksapemilik kitab untuk menyerahkannyauntuk dibakar maka ia rela membelinyaatau memintanyasebagaihadiah. Dan kadang kala ia memakai cara-cara lain unluk memusnahkan kitab-kitablbnu Taimiyahdidorongoleh Pertama: salah

Peristiwa

itu

secara

semangat membela madzhabnya, yaitu madzhab htrluliyah dan ittihadiyah. Keduanya merupakan madzhab yang telah dibongkar kedustaannya oleh Syaikhul Islam dengan hujjah-hujjah yang kuat dan jelas. Tindakan penguasa itu mendorong seorang ulama pada zaman iru yaitu Al-Allamah Syaikh Thahir Al-Iazaairi untuk menyalin ulang kitab-kitab Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan menjualnya kepada orangorang yang punya pengaruh dan kekuasaan,hasilnya diserahkansebagai upah penyalinan kitab dan ongko.s
vll

membeli kertas. Semua itu dilakukan agar kitab-kitab dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dapat terselamatkan jamahan penguasa tersebut dan orang-orang yang dengannya. sepaham Kedua:Selahseorang urusan )ang menangani fatwa berusaha menghalangi pihak Al-Maktab AlIslami yang mencetak buku-buku Syaikhul Islam dan ulama-ulama lainnya. Dengan alasan buku-buku tersebut dapat merusztli pikiran. Hal itu berhasil dilakukannya sehinggabeberapabuku terpaksaditunda pcnerbitannya. Setelahbuku-buku tersebutsayateliti ulang dan berlangsunglah pembahasan ,vang r:ukup alot dengannyadi hadapanbeberapaorang ulama. barulah ia berkata:"Silakan mencetakbuku-buku itu asalkan bariskalimatdihapusdan dibuangil beberapa Saya menanggapinya: "Yang bertanggung

.jawab atas buku ini adalah seorang ulama besar. kesalahan. terdapatbeberapa Anggaplahdi dalamn.va saya mohon agar dibuatkankorcksi atas nama Anda sekalian dan dicetak di catatan kaki. Adapun menghapus beberapa kalimat, saya tidak akan melakukan hal itu dan saya anggap itu adalah khianat menebarilmu itu merupakanamanah ilmiah. Sementara dan tanggung jawab. Ketika itu ia berusaha viii

mempertahankan pendapatnya dan mencari_cari alasan bahwa penisbatan buku tersebut kepada para ulama masih diragukankebenarannya, begitu komentamya.Ia juga berkata: "sekiranya penisbatankitab ini keDada lbnu Taimiyah memang terbukti benar. maka *ajib bagi kita mengikutinya,sebabbeliau adalahulama yang terdekat zamannya dengan kita dibandingkan ulama_ ulama yang lain, dan derajatnyalebih terdepandaripada kebanyakanulama lainnya. Beliau telah menelaahapa belum ditelaah oleh ulama lain. Maka fatwa apa -v*ang saja yang shahih penisbatannyakepada beliau wajib diikuti apalagioleh orang sepertisaya.,' Saya katakan kepadanya: ,.Apa yang

menyebabkan Anda meragukan penisbatan kitab ini kepadaIbnu Taimiyah?" "Karena mayoritas kitab_kitab Ibnu Taimiyah telah dibakar, dirubah dan dimusnahkan pada kurun yang lampau." Maka sayapun menulis surat kepada beberapa ulama meminta tolong kepada mereka agar saya bisa mendapatkan naskahmanuskrip kitab ini. Namun tidak ada jawaban kecuali dari seorang ulama yang berkecimpungdalam ilmu hadits. Ia mengatakan bahwa kitab yang telah dicetak sama sekali tidak

lx

memperhatikanamanah ilmiah khususnya dalam hadits. pencantuman matan-matan menyelaraska:r kami telahberusaha Sebelumnya Dan kami juga yangtelahtercetak tersebut. buku-buku yangdapatkami periksaCi telahmerujukhadits-hadits sumber-sumberaslinya. Kami temui apa yang itu dikatakannya benar. unrukmenangani itu Olehkarena kami berazam penerbitan kitab ini secara benar. Maka sayapun Ustadzkami yangmulia, seorang menulissuratkepada ulama dalam bidang hadia pada zaman ini, yaitu Syaikh NashiruddinAl-Albani, pengajardi Jami'ah IslamiyahMadinah Munawwarahketika itu. Dengan kitab ini dan beliausudi mengoreksi mengedit harapan serta hadits-hadir yang tercantum di dalamnya. Beliau mengirim Alhamdutillah beliau menyambutnya. naskah yang telah teredit dan diberi komentar yang bermanfaat. Dan kami tambahkan pula beberapa haditsyang adadalamkitab komentartentangbeberapa menatadan menyusun ini. Kamipun telah berusaha kitab ini dengan menyertakan komentar-komentar tersebut. Kamipun mengirimkannya ke Damaskus untuk disettingdandilayout kemudiannaik cetak. adalahSyaikh AlKejutan yang menyenangkan Albani mendapatkannaskah manuskip kitab ini di x

H gg€l ueqpeur?u rE lnJleg IB urrwDlDD, lrqqD.t ntbttlppuDtllD ued?rn rl?lEpzIruEI B,op]rp{v 'lsrlrpp u?pemnpue)II?qeI l€deplatefuulepp rp 3u€,( 'lul Suef uerp epedel enures clq uells{epuoru Jlueq qelyy e8orueg .qnef Suef ludruel uep ururuDlnur umel deua8esInlun uep e,{us 1n}un uurTulas€puv Fep {pq Suef e,op ueldureq8ustule8uusufeg 'qDllv D,(sut leuJrreuraq 'eceqrued uSoura5 upedel uu>iqequrasrad l€dep rrue>l 3ue.,{ rueqly-1y relueuol-pluauo{ uep qefturel ,erJnruBuei rqeu nuql urelsl InW{lE.{S ueducn-uedecn slrpeq-slrpeq qpldruInJ .rurs rp ule{ Buefuefuaduraru ur8ur 4ep1te,{us'ueurpnq Eue.{ucequred e.teg 'ecuqurad ered qelo n33m1-n33rmlrp €ruel qe1e1 u,{un1ua1 q?lrull uep emtasbfiqotp qe1a1 Suef ur ecequred uudepeqrp epe 8ue,(n4nq qelrlpeqntl qB,{ed qr.refuep yrseg .II")I 3ue1ruaq udulno,{u1aru Bur11e,{uaur e88urqas uep snreq qreq:adrp uup rslerolrp lleq Bueln:equndrur qelr1 e1ey1 'bfiqoged qerurppebnru n€tlaq uernlnued rp rpues ereq ue{ells .g€f}{q€qz uee>ielsnd:ed

MUHAQQIQ KATAPENGANTAR

B i smiIIaahirt ahmaanirr ahi i m segalapuji hanvalahmilik Allah Sesungguhnva dan meminta fi. Kami mcmuji. memohonpertolongan ampun kcpadaNya.Kami beriindung kepadaAllah dari keburukan jiwa kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapadiberi hidayah oleh Allah niscaya tiada seorangpun yang dapat menyesatkannya'Dan a tiaJa barangsiapa disesatkan olehNla niscar seorangpun yang dapat mcmberinya petunjuh Sayzt bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan saya bersaksi bahu'a q hambedan ufusanN\'3' Muhammad adalah Ammaba'du' Di penghujung tahun 1383 H telah datang sepucuk surat kepadaku darj Al-Akh Ustadz Zuhair Syawais. Dalam surat itu ia meminta kepadaku agar aku mengedit kitab Al-Kalimut Tha15'ib karangan SyaikhulIslam lbnu Taimiyahrahimahullah Ketika itu saya mengajar di Jami'ah Islamivah Madinah Munawwarah. Saat itu saya tidak memiliki s'aktu dan xii

kesempatanyang cukup luang untuk mengedit kitab tersebutsebagaimana idealnvaatau yang selaras dengan etika ilmil'ah. Namun dalam hatiku berkata: "sesuatu r-angtidak bisa diraih seluruhnyatidaklah ditinggalkan sama sekali!" Oleh karena itu saya berazam untuk rnemenuhi permintaannyaitu dengan modal tawakkal kepadaAllah de. Pengeditan buku ini terfokuspadatiga point: Pertama: Mengedit dan membenahi beberapa kesalahan cetak atau kekeliruan penulis naskah sehingga dapat kembali seperti aslinya seperti yang iitulis oleh Syaikhul lslam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kecuali beberapa yang teluput. hal Kedua: Memberi catatanringan pada beberapa )oint penting. Misalnya penjelasanbeberapakata-kata .rsing, syarah beberapa kalimat dan pencantuman beberapa faedah. Ketiga: Memeriksa hadils-hadits yang tersebut ,1i dalamnya. Dan memisahkanyzrrg shahih dari yang dha'if dengan pembahasanyang ringkas kecuali di beberapa tempat yang harus dibahas agak panjang, namunifu jumlahnya sedikit. Dan point terakhir tersebut merupakan point terpenting yang saya tangani ekstra serius. Sebab
xlll

banyaksekalibuku-bukuyangdisusun dalammasalah ini (yaitu buku-buku kumpulan do'a) -saya tidak mengecualikansatu bukupun- tercantumdi dalamnya hadits-hadits dha'if dan lemah sekali tanpa diperingatkanoleh penulisnya. Termasuk juga di penuiiskitab ini, yaitu SyaikhulIslam Ibnu dalamnya Taimiyah rahimahullah.Oleh sebabitu saya sangat yaitu sisi sungguh-sungguh, memperhatikan ini secara derajatyang tepat bagi masingdenganmenetapkan masinghadits,apakahshahih,dhaif atau derajatlain yang sudah dimaklumi dalam ilmu hadits. Setelah penelitian masing-masing ilmiyah terhadap melakukan ilmu sejalan dengan kaidah-kaidah haditstersebut sanad jarh dan para haditsdanulasan-ulasan imam musthalah mereka dengan balasan Allah membalas ta'dil -semoga hadits dan ahli yang baik atasjasa merekaterhadap hadits-. Khususberkaitandenganpoint pertama,saya Sebab sayatidak memiliki menemuibanyakkesulitan. manuskripkitab ini yang asli sebagaiacuan dalam yanghendakdicetakulangini -mesti naskah mengedit dimaklumi bahwa ketika itu saya masih beradadi Madinah-. Naskah tersebut cetakan Al-Muniriyah kalimat atau mengecek beberapa Mesir. Sayaterpaksa lafal yang sulit dipahamike kitab-kitabaslinyayang penulis. Sebagai acuannya saya memakai disebutkan xiv

beberapa kitab kumpulando,a,sepertikitab Al_Adzknr karanganImam An-Nawawi, Al-Wabit Ash-Shayyib karanganIbnul Qayyim, murid Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah beberapa dan kitablainnya. Dengancara demikiansayadapatmengoreksi beberapa kesalahan kekeliruan dan yangterdapat pada naskah Muniriyaft.Namun sayamerasa masihbanyak sekali kalimat yang harus diperiksa lebih lanjut terutama kalimatyang berasal dari perkataan penulis-. Hanya saja hal itu tidaklah mungkin saya lakukan kecualisaya mendapa&an naskah manuskrip yanglebih baik lagi.Dan saatitu, hal tersebut tidaklahmudahbagi saya, sementara ketika itu saya beradadi Madinah Munawwarah.Maka dari itu sayapunmerasapuas denganapa yang telah Allah berikandan mudahkan bagikudalammengoreksi kitab ini. Sayapun mengirim naskah editantersebut kepada Al-Akh Zuhair Syawais untukdicetak ataumeninjau kembali kelayakannya. Setelah selesai tahun ajaran di Jami'ah Islamiyah MadinahMunawwarah, sayapun kembalike Damaskus untuk menghabiskan masa liburan musim panas,tepatnya akhir bulan Shafartahun 1384 H. di Sayapun mengurung di kamarkerja sayadi Darul diri Kutub Zhahiriyah Al-Amirah untuk melakukan penelitian menulis dan buku.

lembaranKetika sayatengahmembolak-balik tengah lembaranmanuskip dalam lemari perpustakaan mengharappahala Allahmembahas-semata-mata hal yang barangkalibisa menyempumakan beberapa sebagian kitab-kitab yang tercecer beberapa halamannya di perpustakaan.Tiba-tiba mata saya tertumbuk pada sebuah potongan kertas kecil, di haditstentang dzikir dan beberapa tercantum dalamnya cermatdan sayabolakdo'a.Ketika sayateliti dengan manuskrip sayatahu bahwaitu adalah balik, segeralah kitab Al-Kalimut Thayyibini. Bukanmain gembiranya saya ketika itu. Segerasaja saya cocokkandengan naskah cetakan Al-Muniriyah. Dengan begitu saya dapat mengoreksi beberapa hal yang terluput hal beberapa yangmemperkuat Disamping sebelumnya. koreksiansaya kemudiansegera beberapa kebenaran Al-Akh Zuhair untuk dicetak. sayakirim kepada naskahmanuskripyang Akan tetapi disebabkan kecil dari kitab berisisebagian tadi temukan hanya saya ini, tentu saja tidak cukup untuk mengoreksikitab hal Masih tersisabeberapa yang secarakeseluruhan. kembali. perludikoreksi Kemudian Allah menakdirkan saya tidak kembali mengajardi Jami'ah Islamiyahpada tahun dari berikut. Maka saya melazimi perpustakaan pagi yang biasa saya lakukan sampai petang sebagaimana xvi

sebelum saya menjadi guru di Jami'ah. Maha benar Allah denganfirmanNya:
t i,. i. J'vt /-,,: ' . . i--t,-:'"; t.,, :-- t 4'lr-r-; --1r . . ,. .' :/l,ytut: '-

f

,4ih+
"Yang demikian itu adalah dari keraia Allah kepadaktmi. dan kepada ntanusia (seluruhnya); tetapi kebanyakan manusid mensyttkuri(\'ya1. (QS. yusuf: 38) " ri ti.lut

Sebelurlliburanmusim panas tersebut herakhjr, 1\,f ujamma' Ilrniyah Arabil ah di Damaskus meminia saya untuii mencetakulang indeks terbaru manuskii.t l\{aktabah Zhahiril'ah Al-Arrilah. yang mana sava telalr rnenfisiirkal waktu sa1,aselama scpul_ih tahur untuk menvusurule melalui perjalananyang sai)gai nenarii: untuk ciisimak.sebuahperjalanan dape.1 _,-ang jipctik oannl:t buah ketabahan rian kesabaran ata., di pe{alanantersebur .iaiui iimu. Sat'eakan mencerital:an Ci muqaddimahbuku Indeks tersebut.rSaya banvak menemukan beberapa manuskrip berharga ).an! bebcrapa atau ban)'ak diantaranya tidal: diketahui karena suciah usang.Pekerjaanitu memaksasa1-.a untuk memeriksakembali ratusanjilid manuskrip tersebut
I Sampai s€karang telahdicetak sebanyak s€puluh edisi.

xvll

kriteria yang guna mencocokkannomor dan beberapa diperlukan dalam pen]'usunan indeks dan menambahkan beberapa koreksi yang terluput pencatatannya perlu dimasukkan. dan Ketika saya memeriksa sebuah manuskrip sebuah sayatertujukepada bemomor8778,pandangan lembarandenganno: (2123)"Pasal. Do'a memasuki marfu' danmauquf WC. Dari Abu Hurairah.*t secara segera sayaketahuibahwaitu adalahbagian kitab Al-Kalimut Thayyib.Itu adalah akhir manuskrip pasal terakhir kitab ini. Manuskipnya tidak tercatat karena bagian Zhahiriyah dalamindekskitab Maktabah yangdapat sudah rusakdantidak adapetunjuk awalnya judul dannamapenulisnya untukmengenali digunakan kitab ini ketika itu sayatidak mengoreksi Sekiranya niscayaakan terluputjuga dan sayatidak akan dapat kecuali atas kehendakAllah. Karunia mengenalinya BagiNyapuja danpuji dariNya. hanyalah dan anugerah rasaslukur atasnikmatyangdicurahkanNya. serta BentukManuskiPTersebut Naskah ini tercantumpada au'al jilid yang (1-22Q, l9-21S' nomorurutnya: tadi disebutkan dengan cm). 17X5 tertulis naskhi,pasal-pasalnya Jenistulisannya naskahini disalin dari tinta merah.Sepertinya dengan xviii

naskah yang ditulis oleh Syaikhul Islam. Naskah tersebutditulis empat puluh tahun setelahbeliau wafat. Seluruhjilid kitab ini disalin oleh Utsman bin Abdullah bin Syu'aib Ash-Shuwaiti pada rahun 768 H. Naskah ini lebih baik daripadanaskahterdahlu, apalagi dibandingkan dengan naskah Al-Muniriyah Mesir. Meskipun tidak terlepas dari beberapa kesalahan. Hanya tiga lembar dari naskah ini yang rusak, dua lembar pada awal kitab hingga pertengahan hadits no: 12, dan lembaran lain yang terletakantarahalaman 6 dan 7, mulai dari akiir hadits no: 7l hingga awal haditsno: 81. Di akhir naskahini tercantumperkataan penulis (lbnu Taimiyah) yang mensyarahsabdanabi * berbunyi:

((.1;'A' ,))
"Keburukan tidaklahterpulang itu kepado-Mu" Menunj ukkan sambunganyang terdapat di awai lembaran setelahnya yangberbunyi: (17) "Seluruhnya dari Allah, dengankehendak dan takdirNya". Tambahanini memiliki banyak faedah yang tidak ditemui pada naskahlain. Sayatelah menemukannya

dari kitab Al-Adzkar karangan loam An-Nawawi rahimahullah. Saya telah mencocokkanpotongan dengan ucapan beliaudan sayadapati kalimat tersebut temyata memang cocok. Mengertilah saya bahwa penulis menukil ucapan beliau dalam menafsirkan Maka menuruthematsayasangat baik haditstersebut. syarahyang ada dalam kiranyajika saya gabungkan potongan yang dengan syarah kttab Al-Adzkartersebut bahwasyarah adadalamkitab ini. Tanpamenyebutkan tersebut berasal dari ucapan beliau- Karena berat persangkaan bahwa penulis (Ibnu Taimiyah)tidaklah seperti itu. Tambahan syarah mencantumkannya tersebutsaya beri tanda kurung yang menunjukkan bahwa sebenamyatidak ada dalam naskah asli. inisiatif sayaitu benar makaalhamdulillah Sekiranya jika itu ataskarunianNya, keliru makakekeliruan dari saya dan saya meminta ampun kepada Allah atas lainnya. dan tersebut kekeliruan kekeliruan naskahtersebutdan Setelahselesaimenelaah memutuskan pendapat yang benar tentangnya, saya dikirimnyacontohnaskah buku ini dikejutkandengan olehAl-MaktabAl-lslami Beirut. yangakanditerbitkan yang dicetak berdasarkannaskah cetakan Muniriyah lainnyayang bersandarkan Mesir dan cetakan-cetakan yangtelahsayasinggung tadi. potongan naskah kepada Disertai dengan kata sambutandari Al-Akh Zuhatr,

maKa segera sa1a sava selaraskan dengan naskah manuskrip yang baru saja sayatemukan tadi yang saya jadikan sebagaipatokannya.Tentu saja contoh naskah yang akan diterbitkan '.adi harus dibubuhi beberana tambahanvang sangat berhargr. Sudah pasri hal i'Lu sangatberat khususnyabagi pcngeiola penerbitanyang tertunlut harus iebih seriusdan sabar.Namun hal itu tentun)a boleh-bolehsaja. Khususnl,abagi penerbit selevel Al-Maktab Al-Islami dalam rangka rnenegakkan amanahilmiah iang relah diperintahkan oleh Dienul Islam,Rasulullah bersabda:

{('A.i}'"e gLi

-;

': ';3'it))

'' Sesunggu hnya . I Iuh menyui<a .,eseor ang yang i upabila menangunisesuatu muka ditanganinya denganproJbsional." Oleh sebab itu saya berharapagar saya diberi kesempatan untuk menerbitkanbuku ini tlengandisertai koreksi iian eciitan sehingga iebih seiaras dengan naskah )ang ditulis scndirioleh penulisnya. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatNya amal_amal-"halih dapatterlaksana dengan sempurna.

rxi

dan Pertanyaan JawabannYa
Para pembaca akan dapat melihat sebanyak empat puluh hadits dha if yang terdapatdalam buku ini, ada yang dha'if dan ada yang sangat dhaif sekali Namun penulis tidak mengomentarinya. Beberapa "Bagaimanahal itu bisa terjadi?" orang bertanya-tanya: Padahal penulis ini adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah diakui keilmuannya dalam ilmuilmu syari'at, termasuk diantaranya ilmu hadits oleh apalagirekan pecinta beliau dan orang-orang lavr,annya yang mengakui keutamaanbeliau. SehinggaAl-Hafizh Adz-Dzahabi berkata: "setiap hadits yang tidak diketahui oleh Ibnu Taimiyah maka ia bukan hadits "' Bahkan beliau dianggap sangat ekstrim dalam beliaur llal ini sangar haditsoleh la'uran pendha'ifan tidak sesuaidengan diamnya beliau terhadapbeberapa hadits dha'if dalam buku ini! sisi: Jauabankami dari beberaPa Pertama: SesungguhnyaIbnu Taimiyah telah Beliau tersebut. hadits-hadits mendha'iflian mengisyaratkannya dengan perkataan:'Yudzkar' (konon dirin'ayatkan). bentuk seperti it': biasa
'?Syadzarat Adz Dzahab(V/82) r Silakanlihat Ar-Rafu wat takmilkarangar Abul HasanatAl-Laknawl(hal 90 dan 135). Tahqiq Al'Vstadz Al Fadl|l Asy'Syaikh AMul Fattah Abu Ghuddah.

xxii

digunakan untuk membawakan hadits-hadits dha'if menurutterminologia i hadits.Oleh karenaitu tidak menjadi masalahbila beliau membawakannya dengan bentuk seperti itu. Hanya saja sayasedikit rnengkritik beberapahadits yang menurut penilaianku maudhu, (palsu). Seharusnyabeliau tidak mencantumkannya sama sekali atau mencantumkannya dengan menyertakan penjelasan tentang kedudukannya. Barangkaliudzur bagi SyaikhulIslam Ibnu Taimiyah dalam hal ini adalah belum tampak bagi beliau kepalsuannya.Demikian pula beberapahadits yang belum jelas kelihatan kedha'ifannyamenurut beliau. Maka beliau hanya menyebutsumber aslinya agar dapat diperiksa olehorangyangingin menelitinya. Kedua: Kadangkala beberapa derajat hadits tidak diketahui oleh sebagian ulama. Disebabkan mereka tidak punya banyak waknr untuk menelaah sanad-sanadnya. (orang 'alim) dapati para imam Dia ahli hadits terdahulu menyatakanshahih atau hasan sebuah hadits,lalu ia mengikutipenilaianpara imam tersebut. Sehingga merasa ia cukupmenisbatkan hadits tersebutkepadamereka dan mencantumkan penilaian merekatersebut. Dalamhal ini merekamendapatudzur, apalagi imam yang mengrx$ai seluruh ilmu-ilmu syari'atnamur tidak khususmenekunisatubidangsaja, seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah. Oleh karena itu
xxllt

sangat wajar jika ia berpatokan kepada ulama lain dalam bidang-bidang tertentu. Boleh jadi yang mengambil hadils-hadits tersebut dari mereka adalah orang-orangyang terlalu gampang dalam menyatakan shahih atau hasan sebuahhadits, seperti Ibnu Hibban, ArTirmidzi dan selainnya. Maka orangyang mengikuri juga jatuh dalam kesalahanyang tidak pantas ulama muhaqqiq setingkat Ibnu Taimiyah rahimahullah terjatuh di dalamnya. Sesungguhnya kema'shumanitu hanyalahmilik Allah semata. Ketiga: Dari hasil penelitian saya terhadap pasal-pasal yang ada dalam kitab ini serta hadits-hadits yang dicantumkan oleh penulis kelihatannya beliau meringkasnya dari kitab Al-Adzkar karangan AnNawawi rahimahullah. Seringkali saya dapati penulis membawakanlafal hadits yang dicantumkan oleh AnNawawi begitu pula takhrijnya sertapenilaian terhadap hadits-haditstersebut.Jarangsekali penulis menyelisihi An-Nawawi dalam hal ini. Misalnya hadits no: 27, AnNawawi juga tidak memberi komentar apapun tentangnyasamahalnya denganpenulis (lihat hal 79-80 buku asli cetakanAl-Halabi). Demikian pula hadits no: 28 dan masih banyak yang lainnya yang tidak dikomentari oleh Ibnu Taimivah sementara haditshaditstersebutielas dha'ifnva.

XXIV

AXX

s1p€q-slpeq 'rur

uolunluucueu

e,{uqaloq Suepuerueru

8ue,( Suao ueSuap ledepuedes leprl rure; Ipq urepp p\€,^deN-uvIln{t?uau (qefiutrel nuql n1m,{) sqnued 'e.tes 1€uaq trunuol l 'pruo plnqpot qequrepp qplpseru qeluqnq nlr Fq emq€q neryoq uuur>pfe4 rmp e\ubtbqnpetu Intrm nerTaqueludurasal eiuepe 1epr1qelupe nll urel 3uuXro1>p;nllrunuetu'ulel rolIBJ nele 1ndn1:e1 eueru>1 qslspu slrpuq eduaqeq ueluaruo8usur {Eprt nerleq qeqos e.\\r{eq ue4e1e,{uau qelel .r,tre.tr€N-uv rndn;.r:r eua:e1 ,, urpl tol{eJ euaml undnele 'rftluauro)l e,{es lepr1 8uu,{ nule Jr,uqp nu1p ueseq 'qrqeqsue:p1e.(u efes 3ue,{ slrpeq-s}rpeq uu{e^\Equour e,{es rur n)Fq UEI€p eueJEI rut lesed uelumluecuaru efeSues e,{e5 '(nspd) ,nqpneu sllpeq uolnq pwo lnlnqpof ,qepseururslep uempuesre3eqes etrrcles slrpeq-slrpprl uele\requeul ue4nfuerp uc{qeq qJIoq :e1eryaqqrbg llqe wp slrpeq rlqe uer8eqag,, :Bl€)lreq qelp{ q€rulppebmuurepp €,{usr1ntlp 3ue,{ psud q€nqes urelep e,{uue4elefurp qepns nll .qtbouow pq 'Lre^\pN-uV ureurl e,{uereluerp {nsBuJoI '1owo pltotlpol geq velep 1D evas qlLuq rlep q1qtuo1 up{E,trequleu1e,{o.r nlElle} sllpeq Jr,sqp slrpeq-slrpsq rTqs re8eqos e,rq€q rt.ml{erurp eueulre8eqog ne\oq 'Dlzpylf,

dhaif tanpa menjelaskankedha'ifannya.Dan menurut kami tidak ada bedanya antara bab ahkam dengan bab .fadhailul amcl, bukankah semua itu termasuk perkara syari'at? Ahli ilmu tentunya sudah memaklumi bahwa hadits-haditsdha'if yang dicantumkan dalam kitab ini memberi kesanbahwa do'a dan dzikir yang terkandung di dalamnya termasuk dianjurkan syari'at. Karena memang itulah tujuan pencantumannya.Dan sudah dimaklumi juga bahwa hukum syar'i tidak boleh ditetapkan kecuali dengan nash yang shahih. Bagaimana mungkin menetapkannyadengan haditshadits dha'if sepertiyang Anda lihat dalam buku ini? Ini merupakan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri. Barangkali beliaulah yang memiliki kelebihan itu pertama kaii -setelah Allah- yang memperingatkan hal ini kepada kita. Beliau berkata dalamkitab Al-Qa'idah Al-Jalilah hal98 "Tidak dibenarkan bersandar kepada haditshadits dhaif yang tidak shahih dan tidak pula hasan dalam menetapkan perkara syari'at. Akan tetapi Imam Ahmad dan ulama lainnya memberi kelonggarandalam bab fadhailul amal penggunaan hadits-hadits yang belum diketahui pasti keshahihannya,selama ia tahu bahwa hadits itu bukan maudhu' (palsu). Karena apabila diketahui bahwa sebuahamal itu disvari'atkan dalil syar'i dan telah diriwayatkan tentang berdasarkan xxvi

IIAXX

n€l€ eleq€d dereqreq e1]I 1rlp e,{urge ;r,eqp slrpeq uell€supreq rm?uappwo,tag,, :€ls)Jeq qei(rulu1 nuqi ure1s1 rruDlruroq qrgeqs1l1ep ue8uap 1n91rc,{ge,{ue1u>y ue1d4 elrp snreq uellerefslp ryp! ptuo pluqpn! qeq ruelcp uuerel 'ueInIEIIp efes qeloq-qelog,, :uie>1:eq rsrpbery-lv puruu€qntr nqy q4a,{g,, { :qrqs€]]eleqs3uu1ue1 eurep ledepued ede:eqeq ueltnqa.{ueru qeyers (179177)ElD,y&X-ly qelD1ruspp uelele8uatu qen.r-rnurq llv rpllefs nelu q€llv pl\quq ..'e,(uSuereleru uerynfue8ueur n1r e,{uuelnpnpel rnqelolrp r{epll 3u€,{ stpeq ureles urBI lrlep rnleleu rnqelolrp qelal lere{s ue8uepunure1li 'qrqtq uep Eq8nl qeq urelep nspd strppq uelnq ue11e,(e,trrraru qayoqundul lnq"lolIp 8uu.{slrpuq-slrpeq 'e,{uue11e,{ur"ruoru 'ns1edslrpuq uulnq qeloq el e{eru nl! srlp?q e.&qEqnqEl el uep e,(unTeledsele ueuecue 3ue1ue1 rm4elrrequrau3ue,{slrpuq r{pnqes ue1le,{u,trurp q€lal uep ue{urejeqlp qelay erel:ad nlpns B/y\q€q nqe1€r u;lrf rmurElrl r.ru(s plep uu8usp rl?noel nlunsas uelurereq8uaru uelueueryedrp rypp elnd uet{tuleq '.eru[r rqrsqe,{uaru qele} er E{etu uur{ruep ledepued:eq 'qDLlDlsnw edurs8nereg nele q1fu,r umlnq uoldeleusu: urelsp JI,€qp stlp€q ueurmSSued ue)Fleloqworu .epe l€uoq 3ue,{ erueln und8ue:oes €pB {epll -r€ueq rul Fure rrep epqed rpet qeloq e)ieru .,nqpneu stpeq ue{nq Inqu}e{lp Suef qrpeq qunqesu"eruptnel

khawatir atas sebuah ancaman azab. Demikian pula halnya menetapkm targhib dan tarhib dengan kisahkisah israiliyat dan mimpi atau sejenisnyayang tidak boleh diangkat dengan sendirinya dalam menetapkan hukum syar'i, baik hukum mustahab ataupun lainnya. Akan tetapi boleh mencantumkannya dalam bab yang targhib dan tarhib selamadalam perkara-perkara telah diketahui bagus atau jelek oleh dalil-dalil syar'i yang lain. Sebab hal itu ada gunanya dan tidak membahayakan.Adapun meyakini kadar pahala dan berat hukuman hanya boleh ditetapkan dengan dalil syar'i yang shahih." Saya katakan: "Itulah pendapat yang dipilih oleh penulis rahimahullah. Bahwa tidak dibenarkan menetapkanhukum syar'i, baik hukum mustahabatau hukum lainnya dengan hadits dha'if. Itulah pendapat tidak yang benar, selain itu jelas salah.Konsekuensinya ada beda antara hadits-hadits tentng.fadhailul amal dengan hadits-hadits tentang hukum. Tidak ada dispensasi dalam hal ini. Kecuali setelah dipastikan keshahihannya,atau harus disertai penjelasantentang kedha'ifannya (jika ternyata dha'if -pent) meskipun dengan memberi sinyalemen, sebagaimana yang dilakukan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap bebcrapa hadits dalam kitab ini. Itulah madzhab mayoritas ulama ahli tahqiq, seperti Al-Hafizh Ibnu xxviii

XIXX

neru 3up,{ 3ue:o-3ue.lorieq dnlnc qepns qrquqs 8ue,{slrpeq-slpuq qeqas qe1ue11u33uu qrqpqs elpur 'qn3e1ue8uapur qel3ue3aduup qrqpqs {Bprt ulrf ue1u1e,{urp rn1uap puo.tag {ela1 8uB,{stlp€q-sllpuq 'rur qe1r4btbqnl e,{u.rrpeq ue)plrs uu8uapeg1 r8eq .e,{uueqrqeqsel uelqupnurp qplelntl 1eq nfnueuue1u1 uel4sedrp qelalas lluncel e,{uurepp rp epe 3ue{ slrpeq-slrpeq uelluruu8uaurrunq-runqral{up!t re8u qelrquup rur q€ul eJ€qurau3ue,{Suero-3uu:o e,{uure1 'se1e epedalue4uqrseu e.,(es rp Ieq uelfts€prog

leq!seN

e,{untual ..'eumsroq Iuml{eu u}rl qepns qcllv s€le epe-epe8uaru 3ue,{ Suero sele upun{nH 'e,(pqo1o ue{e1ul Wprl 3ue.{nlensesI{BIIV spte epe -epe8uaur 8ue,{ ffnq qe Inseuuele;pru {epp E{lt qrqeqs ue8uap rTencal e.,{ur:epnlunses uelrer,{uaurqeloq r,refs urnlnq {eplJ epaq€pu {epll uurase,{uqnmlas 'qo nLlDwtqDrruulne,{5 -un{nH,, :elBIJeq nerlaq -Xsy urerul uup lepuad ueele,{u:ad qenqesue8uap .qu11ye.{surn}l rur ueseqeqruad qepns e.{eg {niun ueludruesalepv'rursrp €Ieroru ueplolJed-uee1e>1.rad uefunlueJrp n1:sd 4epr1 e.rr>1 e,{ug .e,{uure1 egas npfg peuureqnrurplle{S uep ue{X uesu6 brpprqg qeursllv-lv'ruzope,{g-,{sy ureuy .ruelebsyJv re[€H

beribadah. Bahkan saya meyakini sekiranya seorang muslim diberi kesempatanmengamalkanseluruh do'ado'a dan dzikir-dzikir yang shahih dari Rasulullah& niscaya ia termasuk lelaki atau wanita yang banyak berdzikir kepadaAllah d{. Dari keterangan di atas para pembaca yang budiman tentunyamengetahuisikap yang harusdiambil terhadap do'a, dzikir dan shalawat yang tidak shahih oleh orang-orang dari Rasulullah H. yang diada-adakan zaman sekarangl

Terakhir Pesan
Kemudian setelah itu. barangkali di antara hadits-haditsdha'if yang dimuat dalam buku ini secara denganaqidah tauhid, sepertiyang zhahir bertentangan kita ketahui penulis termasuk pengibar panii-panji tauhid. Misalnya hadits tentang seruan: Yaa ahli Muhammadno:235. Hal itu mendorongsebagian ilmu bertanya kepadaku: "Benarkah penisbatan kitab SyaikhulIsiam Ibnu Taimiyah'?" ini kepada Saya katakan: "Benar. itulah yang dikenal di kalangan uiama. Penulis kitab Kaslfuzh Zhunuun telah mencantumkan kitab ini sebagai salah satu karangan Syaikhui lslam Ibnu Taimiyah. Ia juga menyebutkan xxx

IXXX

r.uelep lnqasralIesEd Jr,eqp qrunlos eucrsl sn3eq le3uus nlr nerloq slrpeq-slrpPq '99-tg 'rur qeltl tuelup Jrlursrul Ipspd pped ruedes uelSuelrqSuaru e,{uelel epv qtqsul sr I€sBdBdEroqeq ueleunSSuou eppduep lluq qlqal nI ruados erer e,{uese,aa.q€q 'rJeuef u€f ue8uepJrlrzp Surulq8uau uep Suerucl 99 lusud u,tu1esr1,1 4 qellnlnsuy e,op -e,op uelndunq 3uu1ua1 sllpeq-sllpeq 'tr rqeu tu,\\eluqs 3uu1ue1slrpeq-strpeq uep pnqqeisel 3ue1ue1slpuq e,{upsrru 'utel strpeg-strpequep ru€q psed ede:aqaq q€qtueuotuuges qe,{rure1 nuql ruelsl 1nq4e.{g nlnq urepp epe 3ue,( lesed-1esed selr:o.(uuru€Uns€uleur el (rJrpuas eles e,{ueq urplaq lnqasratq€lr) :€npe) ',qeru.{s qelr>1. quplsr Suuluel nrulr ryqer8olouru.ue1 lmnuou qere,(s1nseu.ue1 u€Inq {nsErrrJa} }nqosJol qell) :surEuad :uBselu snp uelJ€s€preq 'J€ueq {epD e.,(eslrunusru ue{qeg rlequol nulup1p n1:ed rur rur.d(f lnuqq uuBur:e1 Ettoqg-qsy yqn11 -tV Fvq .qeru,{s qelr>1,ueeureuad undrlse4

'ql,ibqg-qsy pqo,y1y lnpn{nq q€]H urel€p qe,{rzne1-1y urrl,{e} nuql :qu.{nure1 nuql plmru qeppe elubrbqnTteduep geuegqy rulyly urpprup€g q€ruellv-1y qelo qerefsrp rur qelrl e.^Aqeq

Indikasi yang menguatkan bahwa kitab ini SyaikhulIslam Ibnu Taimiyahadalah adaiahkarangan bahwalbnul Qalyim menukil darinyadalamkitab ,4/tadi (hal 115, 164 dan 183 -buku lilabil Ash-Shayyib asli). Berikut tiga rangkaiankalimat yang termuat hadits 34, 115dan173.Dan no: kilabini setelah dalam dari kitab Ibnul Qayyim itu pula kami dapatmenambah yang terdapatdalam rangkaian kekurangan beberapa yang sebagaimana telahkami singgung kalimattersebut sebelumnya. Terakhir, saya ingin menegaskankepada yang mulia bahwa kami ini bukan saudarapenanya 'Iaimiyyiin (orangyang taklid kepadaIbnu Taimiyahbagi seorangpun pent). Sebabtidak ada kema'shuman selain nabi Muhammad as. Dahulu Imam Malik kecuali rahimahullahberkata:"Tidak ada seorangpun makamini dan mengoreksi dikoreksikecualipenghuni *." cela bagi SyaikhulIslam Tidaklah merupakan kita mengoreksi orangseperti Ibnu Taimiyahbilamana beliau. kekeliruan beberapa yang indahkalimatpamungkas sangat Sungguh ketikamemuat oleh Al-HafizhAdz-Dzahabi dibawakan biografi SyaikhulIslam Ibnu Taimiyahdalamkitabnya ia Hulfazh(IY 1279), berkata: berjudulTadzkiratul xxxii

IIIXXX

peurur€qnl^ lueqlv-tv urpprurqsuN
:qelosrlnltC

'e(uuedecn edu 6e,tuqules n1u1 Suenqrp uep Ilqurelp eirmplepe Suero der1e5 'n€rleq ruodJsSuero leqrlsru qeuJedrunlaq e,te5 .neqaq rzr{pFaru uep rundruz8uatu ueualJeq qellv eSouas 'e,tunurp uplnel tuulep Lnrel ntt Fq unureN 'rre{qeJolrp nerlaq u€lpuuoqel E,{ueueJel3ue,{ urul eureln ue8uep epaq:aq 3ue,{ u,r\luJ-p,trle3 refunduratu ner1ag,,

g lusBd_ 6t epedunSueqreJ lrell tuelpr^l elrle) e,oc g lesed,t . . .rnpll lupusHelqa) e,oo t I€sed0Z Sueted uuc r8edrrlrzo ueurelna)

0l

e lesEd.lrTqeJ .qrqsuJ rlq{eJ uuc prurqEJ usew€lne)
z lssPd. ..Jr{rzcl uueul?lne) g I les€d1 rux qeurrppebnll-

brbbuqnll :uluu8ue4eley-

^ " 'lrqJauedteluu8uageleyr " r{eurefteued relue8ue4e1e;,1-

rsl dvuvo

Do'a Ketika Melihat Sesuatu Yang Menakutkan Tidumya... 53 Dalam -Pasal 7 57 KetikaBermimpi... Dilakukan ApaYangHarus -Pasal 8 Pada MalamHari.. . 6l Ibadah Keutamaan -Pasal 9 Dari Tidur... 65 Do'aKetikaBangun Tenlang Lanjutan -Pasal 10 69 Ke Do'aKetikaMasuk DalamRumah... -Pasal 1 I Do'aKetikaMasukMasjidDanKeluarDarinya...72 -Pasal 12 Bab Adzan dan . . 75 Mendengamya. -Pasal 13 Do'aIstiftah...84 -Pasal l4 Do'a Ketika Ruku', BangkitDari Ruku' Dan Duduk . DuaSujud. . 93 Diantara Do'a Bagi Orang Yang

g
Jessg

qEgrsnl{

edurual

IIce) undnel{ ?Irto) e,oo

zzIes€dZt I ery1a;e,oq leultN ledupuayrl I z lEsed_ ...uuqlqel_grqeFog UBC tlpriel pulrJeuan 0z les?d...n33ue33ue4 Bueleg uctesu>Jne) 961 €,06l 6l [esud€Irle) uep qnsn'\l 611'esen8ue4depeq8ua6l ue8usp nruouog e,oq 8l lusudrIPqrpesJ)

qerua'I

de,'1ls

6f I eduel

'ueqesns.)

szl .. u{ncuep
edru4rq tBeS e,oe L I l€s€d€,oc 6l I "q€rell)l4slteJuqs
9l lesBd-

gg1 " 'pnqqefseJ qeleles €,o(l 9l lesed-

-Pasal 23 Do'aAgarBisaMelunasi Hutang.. 149 . -Pasal 24 Do'a-do'a Ruqyah... 151 -Pasal 25 Perkuburan.158 .. Do'aMemasuki -Pasal 26 D o ' a l s t i s q a '1.5 9 . . -Pasal 27 Ada Do'aBilamana AnginRibut...162 -Pasal 28 Halilintar. . 165 . Suara Do'aKetikaMendengar -Pasal 29 HujanTurun. . . 167 Do'aSetelah -Pasal 30 Baru). 170 .. Do'aKetikaMelihatHilal (Bulan -Pasal 1 3 Berpuasa Dan Ketika Do'a Ketika Sedang Keutarnaan 171 Berbuka... Hendak

I I lesed/61 ' uruBurfl eIuE 0f lesBdI6l tunurl{ UECuelBt{ ell13) e,o(l 6! Iesud_ 681 Blrla) e,o0 ledruaf ntens rC qESSurS 8€ lesedL8 I ' IloSoNnlens rlns€ruatl{ IepuaH u]r}e) e.oc Le lesEd9gl SueltlI ueel€pua)elrqedv e,oc 9e lPsedt8l rel'I uuSuBSSunf up/\\elluEl{eurluatN e,oc sE Iesedzgl tE^elJoB e,oc f. Iesed8/ I ueempuo) rlruuet{ elr}a) e,oc

tt les€d€,oc fll " reJes ze [es€d-

200 Ucapan Salam... -Pasal 42 Do'aKetikaBersinDanMenguap. 205 . -Pasal 43 Do'a-Do'aNikah...208 -Pasal 44 Kelahiran.. 214 . Hal-HalMenyangkut -Pasal 45 Do'a Ketika MendengarKokokan Ayam, Ringkikan . Keledai DanLolongan Anjing. . 221 -Pasal 46 Do'aKetikaMelihatKebakaran... 223 -Pasal 47 Majelis.. 224 .. Do'aKafarat -Pasal 48 Do'aKetikaMarah...228 -Pasal 49 Melihat Do'a Ketika Tertimpa Musibah... 230 Orang Yung

gg lesEduelSuelrqBualN Suza

Suerg

'uerolo) ttz epede;q u,o(l L9 lesEd-

qulpeH liz uuldecnrq 3ue'{ u,oq uequot\ iue,( 3ue:g epede>1
99 lesedItz elue) s,o(l rtcullaSleJ ueB.r€pue) s9 lesed6€Z uPlnuase) tle) elue) €,oc ts lesed1g7 e,oq e8utlel e1t1e;1 SunSuap.rag

ts lewdggz ru€Isqlegellle) €,oc zs lesedtez €r{I}a)€,ocl uruueJrag I S Issed{nsel l €,oc I€Z "resEd
0E lesed-

Do'a Ketika Matang... 245 -Pasal59

Melihat

Buah yang Pertama Kali

Bacaan Ketika Melihat Sesuatu Yang Menakjubkan Atau Dikhawatiri Terkena lln (Penyakit Akibat Mata). . . 246 PengaruhPandangan -Pasal 60 TenlangFa'l Dan Thiyarah... 250 -Pasal 61 Kamar Mandi.. . 254 PerihalKeutamaan

I 'n,{NUSn[

n|nru

DdDtsBunnq

lppruaa nansop-D'^op nwdnq tundwD8uau uDp tttuuDpaD-uop:uo ttunBnq nlrDqtaduaw Llollri DD;{2JSrnuaq Suni uDe

uDp

qD]tr

uDDtulJadqDlut lDtD! uDp qn V opntlay nruoq qDlort1otraq 'uDwuaq Sunr( Sunto-EunJolDH,.
\p G/.{V.v1 e,l cr-'t *- \ ' . ) i'-...::;t.':./ 'A

i:-,

T,:::,,:(,

."'r'

e-,,i

.

:-,'.:

- ^'2<

--Q
:ltutuJrlJ:q

*' ' ' Y " ; U a ', " 1' ' -

, , u < t t w c5 c - p ^ " ; ; .:',:.''r':'

9F qallv ef5luesnlnuep Eqru€qqelcpe peurueqntr\ e^\quq rslesraqn{e upq e.t51r3eq unles ppe Iupu 'esE uqptrAl 3ue1 qe11yurelasbeq 3uu,{ uequgtuesas .e,tpueqrpd uquuq epeu E^\r{eq rs{esleq nlv rSequreps uep ie,{tel€rls eleuas qeJIV 4pru e,{ueq 'puruueqnn lind eye8eg'erlnuuel 8uu,{ 'ntr41eqrueq epedel tpmeleqs qeluelrlerno ,qellv ee1

HVI^|IOOVbnhl

" (QS' Almendapat kemenanganyang besar' Ahzab: 70-71) Allah 4<juga berfirman:

4.iiror:^6:?prgil5t\.y
" ...KepadaNyalah naik perkalaan-perkataan saleh amal Yang dan baik yang l0) . rlinaikkanNya. " (QS' Faathir: Allah berhrman {g:
, t , ,..". "

\ J\VH)|'-.-:

!-!csP\'t

I

*

niscal'a "Karena itu' ingatlah kamu kepadaKu dan bersyttkurlah Aku ingat (pula) kepatlamu' 152) kepadaKu, " (QS' Al-Baqarah: Allah $ berfirman:

, 2,, /'- \;:n+:lj:rr37tffy q\r':9\r'-)4\\t
"Hai orang-orang yang beriman' berdzikirluh dzikir yang (dengan menyeb nama) Allah' " (QS' Al-Ahzab: 4l) seba;nyak-banyaknya Allah $g berfirman:

,jr

x9r26st;7itj2('t$fi

^:-l---.:l
ir'\ a-i. )r-'. '

2/)-

--<-: , , " , .(/ )^. a--/. / :, /

\
" -,

,:

'l

.')---=-"< y)

a-aa/1'rt / , , t,

:u"LUluraq e;nf qellv (gp :1ueyuy1y 'SO) ,, Suaunraq nanl IDBD Dtblotuoq+lDlunqas qDllb. bruDu) qD nqas uDp naDl qolpq qnSauaq DlDru '(qnsnu) unlnsDd tBuD)auaw nany DIlqodV ,,

..aT!F
A il4\ ',, '"
; . ,

A . n y3,(r -'c. . \ i \)

* -2. /
/

+)>t tt

tn--"w //

:ueurulaq9Fqelff 'SO) (161 :uurw1,-11y ,, "'Suuoqtaq uoDpoalwDlDp nDlD \npnp notDlnphq lrquDs qDIIV tD8uSuaw Suot tsuoto-8uDn (n Df,),, 4 r€Cn -+o
' ; " ' ' . ' D /

rp-n.rtgrcrr.rfri+-

b

:ueuugreq r{BIIV $ :qczqy{v 'SO) ,, "'ttDilV @wnu) pqatuaut tlniuoq 8un( uondaarad uDp qofplo.I ',,

G€

" Apabila ktmu telah menyelesaikan ibadah haiimu, maka berdzikirlah (dengon menyehul) Altuh, sehuguimantt kunru meny'ebut-nyehttt (membuttgga-banggakun) nenek molangmu' atuu (hahkan) berdzikirlah lebih baryak dari trr..." (QS.Al-Baqarah: 200) Allah $s berllrman:

q itpi

;',-+:

"t;V",*a:Cl:'..--JjVF

,lungunLtth hdrlo-hut'lunru dun unakunukmu neluluikun ktutttt Lluri meng'ingul " Allah.... (QS.Al-Munaafiquun: 9) Allah *e juga berfirman:
-' . ' ,,-t9*\ur-) ly ) J.,.'4"_ *i:i!
" '7

" -)'ar'

:

4 *1;tite5l'6t
tidak dilalaikan oleh perniagaundan titlak (pula) oleh.iual beli dati mengingttt Allah' mendirikan shulat' dan " Luki-taki yang zakut." (QS. An-Nuur: 37) membayarkan

(969 :yeur,y {y 'SO) 1o1o7 Suot Suoto-8uoto tpsouot nwt4 tloluoBuof uop '8un1ad uop 8od nl4nu, rp 'otnns un4sotaBuau lDplt uoBuap uDp 'tffilol osDl uDp tttp urrltlDpuanw ur:8uap nartDtl ulDlop naqqDll (twnu) 4opnqas uoq,,

iq\ ]rc.:x9\ ')F ' r, / & a,€r', /.(,:i'.-:o \ )'
/;' , ..

f1

:_r9'et>f --, ^rlt't (cro*t+r'f

ta

Pasal 1

DZIKIR KEUTAMAAN

l-Diriwayatkan dari Abu Darda' 'd. ia berkata: bersabda: Rasulullah
\-''

. 2,. .: .. ' < . " . " , , , , ' r,a , / a ' rP\Jt^t' r;.1 f-xri ' i' .)' ' : l^l5 jr) : r,]Xs-I,

r-:
,, -t

at),t =.^Jr itii:

'."3

.*:

"*(;r'-r., J

''. 'i ".--'. 1r. /.23 i lte f+"-----:tt

,'-'" . ' "ai 1,,)- "J'1 J', -\

'tr! !'.-tru;' J- ;' ts: Ju .r" Maukah ksmu aku tunjukkan amalan yang terbaik dan paling suci di sisi Rabbmu, yang paling mengangkat derajatmu, lebih baik bagimu daripada menginfakkanemasdan perak dan lebih baik bagimu daripada berlemu dengan musuhmulantas kamu memenggalleher " mereka atau merekrt memenggal lehermu? Para sahabatyang hudir meniawab "Tentu saja wahai Rasulullah!" Beliau bersabcla: " Dzikir kepada Allah Yang Maha Tinggi " 6

L

'rqPqezo-zpv

ploi Llalo uep 'lnqaslaluJDleH,lv 0PlPdasrp LUeLUI teua8,, :uelelq e^psr

ntr ouarD! qalo

nlD lntuDq qDlal wDIsJ|ntuDls D,luUnB8unsas nlnsDYrDqnl|,, qn

Duu4

'I
-?> . r!: -? ,"' 1^: r'i^ '
' r,

^ \ -. fl,,F

,

11 -l. r s q."jj.

'r" ;: :-. ':'' ,( \ *(< n- S:-/:. +f '- rl i

:eleltaq r{el-rTE1 8ue:oaseIuqnSSunsaS:ute)taq 4- rsng urq '{cllnpqy uep uel}e.itr,.'rurC-[ (ur1sntrq.4y1) ,, tn1tzptaq yolunq tsuot tlttuD,A uDp DlDl-t1Dl wnDX,, tqDllnlnsDtr tDqDA n1r unptttolnw qnYodryg . :\fuo1taq pqDqDS Drnd ,,uDtlul tnlnq0puaw qDlal (DLaallsual Suoi
ln-t < ie

.DpqDeaq qDllnlnsD[

Dqrunl-DqanD
lfr, (:vritit-,Crr:r

unpurD{nru

annx,.

-l

,rT'.ii i'.,'.'l

q d 1 i'1 1 " - o'' q ; e i , T ' .,. ],;", S-f I :epqeslaq

qBllnlnsEu

:elelreq

s'

qerrernll

nqv-z

,.,(t{!{uqs z'(upuues rur sltpeH.. :ele)lraq urplEH-Iv 'qefe6 nuql uup rzprruttl slrpug) 1u,te,nr11

tunjukkanlah kepadaku sesuatuyang akan aku bersabda' Beliau pegangan " jadikan "Lisanmu senannasa basah karena dzikir kepada Allah (isanmu senantiasa herdzikirpent) (PIF.' Tirmidzi, ia berkata: Hadits ini hasan)2 4-Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari +o dari Rasulullah* bersabda:

"o-At'i-; *-1','|':.t ai1 4t !':: ai'";-

it'
" Perumpamaan orang yang berdzikir kepada Rabbnyadan orang yang tidak berdzikir kepada Rabbnya adalah seperti perbedaan antara " (HR' orang yang hidup dan yang mati Bukhari) 5-Diriwayatkan dari Abu Hurairah **" dari Rasulullah4€ bersabda:

shahlh Demikian 2 Belumtepat, yanq benar adalahl"adistin' sanadnya Adr Al Hakimdan disepakati DTahabi p;rkataan

8

6 (OB-bLqeqlqerls-t/sv qelgts wepp p uqtnqaseles qetalupO tsDeHTV 'L!llsnh lelels lntnuaulqtqeJse^useluoleuJ jeier,rJ 6ue,{tnlet re6eqtaq poeraqaq ledeprettdelal ue)lv uespqpnMeonqv ppuesuep qrqeqs.

.UH) ,(pn.neq nqy unlnsatuad uop Inrnq lnqDp ,unBuotmlasl n1n[ qDrlJ ,,qolly rrDp tulnstp 4npt7 Buo[ nlonsas uoqtndnpuaa uDlD Dt nlou ,qo11y opndaq rDllzpnq lDplt npl ,pdwa\ nlons ry Euttoqtaq Sunr{ ndnts?un,ng .qo v lrnp (guouanp t1np1tSunl nrynsas) qn l unllDdDpuaw uapD Dt npa 'n{uwnlnp lp qDilv npodatl nqtzptaq 'pdwa1 nlnns IDpll ryDt ry 4npnp ndorsBuntog,,

Pasal2

TAHMID, TAHLIL KEUTAMAAN DAN TASBIH

atkan o-Diriwal Rasulullah{ bersabda:

dari

Abu

Hurairah

",f

AV ,t

J . '

J

(( :-u

:-f

-o ,"

jFJ . -r^+' ar,

a*1-

Jv

^?:sj lit-)

r\U-3r :.:)r

+-'\i1 ,:.i J-r.iiJ U\s,+ -l;u'^:e"J;.

..r- r; -pu ;i -!(.1:
" Barangsiapa yang

? Jui;:., ; 5ir"". i,l:

l"^

me':mbaca: (Tiada yang haq selain Allah Yang Maha sesembahan Esa, tiada sekutu bagiNya BagiNya kerajaan dan pujian. Dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu) sebanyak serqtus kali dalam sehari, niscaya ia memperoleh pahala sebagaimana

10

II DuDW) :qDilr qap l,lurltp uDp ,uqaunqau ry iotaq unwDu uDSu uoBuLt tp Buot torutytl onq,,

trr,))
il ,1*l: jl:rr (( ,----re ,n,6' ' ' ''': '':' :l-1-o 1--;=C T =i,-:f rr^1r-..r-.1ef ,::jc. -.<:r.

- t,,

:€pqesloq qelTnlnseu rlerrurnH # e* nqv rrsp ur1sn4 e3n[ uep ueqlng_lv uelluie,lrr:rq-g undt:1saw ,, untnDltp qrnqqn[unqas oluunqolnsayuoqnlnsay sndoqtaluotlnn,ln:tstu /lul sntDras qni(unqas (n[,y1goq rInd nln]as uDpqnlly trns oqDl,t{) ;DrDqwaw odms7uotng,,

lTa1l:!i:(.ic t2{.f t f.qi,: ( ?ri 1T .,-"r-o ))

,*
/ ?i ) qe 4s ')i ' c'

:Epqeslaq einf ffi nerl3g_1 (u11sn141 rrBrplng uEp yntruoq qtqal o{uo:toqwaw ,,'nlwtop SunI Buoto rlDnrry )DSaq qlqal nloqntl DitDqwawSunt undBuntoasopn ,unq lDprt uDp atos r:83ury a! !fiq npnd unps. lrDp Bunpurlatl ofutSoq uDp ,um1a1alat1 r-tttDtas. otutnp sndnqtal 'uu!!nqa4 snlntas nt{ut4oq slryllp \1npnq Suoto qryndas umlsnqaqwaw opqnd 'UH)

suci Allah dan segala puji bagiNya dan tnaha suci Allah Yang Maha agug) "(HR.Bukhari dan Muslim) 9-Diriwayatkan dari Abu llurairah .& ia berkata Rasulullah bersabda: * ",,.'".' ;-Jr ' ! ._J) ); +L --1,-Jr. "!' ..,t*-.,- )) :-Je' r) ' '>"'\' 'J-J , - ',: t - ,J: ---i tt .5t -') JJ-:f' Alhamdulillah,Laa " Memhaca(Subhaanallah, ilaaha illallah, dan Allahu akbar) Iebih aku sukai daripada seluruh dunia yanpi terkena terbitnyamatahari.(HR' Muslim) Rasulullah ig bin 1O-Samurah Jundub.$.berkata bersabda:
:.:r1-1, *t\, 3r"rn
. r..3 6 ,,tr,

r i;i"irr J.{<\'-;i
ll

ilit ,i';Arr{irie* q';i rtr, ;-itr

"(icapan yang paling disukai Allah adu empat, sama saja engkau memulainya dari mana' (Subhaanallah, Athamdulillah, Laa illallah,Allahu akbar)." (HR. Muslim) ilaaha

12

fI

sni: n i? 't'f"i
I l-loq
rC ,f-t' l
<i l-

i
'f

' .r'
'

-'\

q,1: if n:q': nfl;
1. rC;q:. . ; + *]r.-l
"'r5. . ,-.*-' 't' f vf

t: rqt ^{c ' , -<r '1

,nquo, nqo1 1o{tqpry ururuqnl^ Inrurun qe,{rrre,lrnl IJup ue4efe,trrrrq-31 .Ay1) (ur11sn141 ,, unqn1osat1 t.rop sndnqtal uDp unlnq ! oloqnd nquas uot1o48nq np1ry nlocstu ,t1tt1 snlDrasqnlqtqsDuaq,, :DpqnsDq # qo nlnsoa ,, 1.urjllDq ! nloqnd nquas uotltodnpuaa onq twnq nuowtoBng,, :ntunlnq tanl nwDsfiq tlnpnp Sunt SuDtoas qo1o5 ,,;tnq douas' uD4lDq l nlnqod nEtas unytndopuaw ndwnw untlu! o.tDtuD tp Suntoas qDIDS qnplDptJ,,
),t-t

nqtras uolln!

( l-q rn ,rr- -A -". 1,. r' _') '<*-",'' 9li- - . ni! r*t]' * rS:^ P rtr^ ' ":'., ,. .. ' '- .'1 ,1.,:i'

:€pqesreq nurle[J 'ffi qelplnsux euusreq rruEl rJBqnl€ns.! :ele{raq ul qsebbel6 rlq* IqV ulg pl€SIrepue11e,{u,,n 11

c,>-; ,;r-.rl ;;i Ji" :;
,-.

r;J :r,rJ'Ju. c.'-i:"r. -(..
11

:;+.;:"^
u) I ?*

-,-j;--r!\r ,1'
)-rt

\-.c) ) 4A;

' o-!.-'q -. - i-"lJ

'>tt'-' +;'s ( Y.CY

" Bahwa pada suatu pagi nabi * keluar dari rumah selesai menunaikan shalat Subuh. Sementarsia tetap beruda di tempat shalatnya. Rasulullah /! kembalipada waktu dhuha dan ia masih duduk di tempahya. Rasulullah bertanya: "Engkau masih letap sebagaimana ketika aku tinggalkan?" "Benar" jcwabnya bersabda. "Sungguh aku Ielah membaca empal kalimat sebanyak tiga kali, yang jika dilimbang akan setara dengan apa yqng engkau baca semenjak tadi pagi: (Maha suci Allah, aku memujiNya, sebrtnyak makhlukNya, sejauh kerelaanNya, seberat 'arsyiNya, dan sebanyak tinta timbangan tulisan kalimatNya)." (HR. Muslim) bin dari 13-Diriwayatkan Saad Abi Waqqash.&,
-i., :'r, jo '. : *' r.L L ""Lt " . : ,* :,. Jr) _r-' J.'-) tu'

Maka Rasulullah #

* r-- -'J i iuj .: ::j
14

,;'t(

t"; U+ :; j

SI

ntl

ulDlas uDpnl l lD{uDqas qD Y lnp uDp DlDp npn lnplt uD(I DBn[ ntt ID{uDqas qD y ulDps bnq 8un{ unqnqwasas Dpt)

t1t:pg n8n[ w1 ID{uDqas qnilV QDq rfnd np8as uae DBn[ nlt tlntunqas ,tDsaq DqDLu V une qn 'uDyDtdlJotg SunI DdD ID(uDqas n(1p[nu.taw 'nlunnpay Dnlun tp npD 8uD,( unp n1y 'lLunq unp tBuol tp npn 8uo{ n{rynlqtloa lp t1o{uoqas Dt(NrfnwaruntD tlD1y nns DqD]4i) ;DpqD aq nnuag zoantn qtqal unp nw8nq qopnur qtqal 8uo( nlnnsasopodaqunryn[un1n1n nnqBuaqDFoW,, # qnlpyts0y qlqsnuaq )fltun uDlDunB Sunt um[tqaqnop IDlu ! aDq-npq ot D$Dqwawnit DttuDll n1tunt Suotoasmaauaw # qollnlnsny nuD''Dq SuAnp n1 uDq n\DnS,, i l 1 m ' q q f i ?) ) 'r"^ Sfl?;K ir it ,no':^ tm tt i^ i1r--rc ;DpqDstaq

\ntt ) f. t€ c-v, {,,n ,,,7:,'( )+
-.-i ;;;-rc ,f '-( "1 ;l c0. ;---l=e 1\ "e^+ ,r-: 1 it'- i '{-ll' ':Tr €.c \ --f- ( r q{ ,eJ rna f .r, ,( ,ra-e e."r . (( "---rc ,n" e . i. | ;.''

.juga)."(}{R. Abu Dawud dan At-Tirmidzi. la berkata: haditsini hasan ){ 14-Diriwayatkan dari Saadbin Abi Waqqash 4; bahrvaada seorangarab badui datangmenemui Nabi g dan berkata: "Wahai Rasulullah ajarkanlah kepadaku suatukalimat untuk aku bacal" Rasulullahbersabda:
j-5' "J, .4J -:^?r

\ .!L-:Jt--r . (( i --'

'-,'*:
/.\

! o-u--. eJt \'-

\

);:-.;

,o+;4
r,r.,,. )):-! t"t -' , :." .
(/
\\ J

"* l^'=l-.'.J
',i.,, : *. i ) -+r
:-b'r /
:a

.'. -,:,,,j :-i*: -r

) r ,r,r ' .

2 \:

- - . o > -' r

''ticapkanlah (tiada

yang henar se.sembahan

selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bogiNya. Allah mqha besar, segala puii hanya milik Allah, mahu suci Allah Rabb semesto alam, lia"i,.tdaya dan kekuatan kecuali dengan Allah YangMaha perkasa lagi maha bijaksanal.

' Demikian haditsin katanya. Namunitu sangatkeliru,sebabmasalah dari perawi padaseorang bernama 5a'idbinAbi Hilalmeriwayatkan terletak 'tlapalannya kacau" oleh Khuzairnah sa'id,dikatakan ImamAhmad: dan La dan Al-Asqalani menurutlmam AdzDzahabi Khuzaimah Sementara Hadtts Dha'if hal menjelaskan ini dalamSilsilah dLkenal. teJah Sava trdaklah no: 83.

16

LI
uleul peu.lqv qalo uqleleMutp lnqasral lelel unuleN .e^uue)lqseLuauJ tuapv,lelpl undepv, :rueqnrlv esnh nqv uep ntrsrp teqep Lunlaqer'.es ue{nqasto e^utMe.lad qalo ue)jn6eltpqrseullnqasJal lpjel r! lsnh le^eMr] urele0 pputqv UJeLUI le^eMt] ulelpp ledepta) unuteu ,,(ueleupa)1n)1e qe Daq) tulJev e/A,, :lejel ulnluellal lepl u]tlsn!,]le,ieuu uele6 :e6qay .peLuqV leJel pnd uet\wap ,puumlnlnnbe uryeew|e.l,, ue\rq ,nllnlnnbv ueulep/et,, :lnqasjal u.lFnh le]el ulelpC ,"npa;

e,{upeues:el"iraq et (LbZlIDq!q6ref-lVqE!l urelep ,O"U,nr-,i"153 .96a e^uno prqv nuql epeda)e,4luexleqstuau.l utzpunh-lv"tn, tou lUeL/9./V qelal ,etuI qql\ ulelepeluue)lulnlue3uaut e^ps .lqeqezo_zpv ulrleH uep ' nuql qap qtqeqs ue)jelelur6 lV ueqqtH peuEs ueseq uebuap eluurei /pnMeonqv qalo DUel el]as ppulqv uteull uep tbelltsg ue)l]eIeML|O lV uebuap eluue6uEenpsl rqnuaLuaul ,,.uelteqa) qelal er e^uqn66un$S,, :elDiraq * qellnlnsed r6Jadnlt 6up]o el[a) ,nle uep nle qelrlpuJqel qettundue ,, ueleueal tlazat,qe^eptq qeluaq,nle qelv eeL :qetueldeln, :elqraq qellnlnse! eueurntel ,,.nDtnlun 'n)iqqeu :etq]aq eI r6pltleqi.]]a) r6radnlr 6uero lntun nlr e,op-e,oc,, nlel uetpnrJJe\ 4nb ,Uellq ellt eleA4 eepr',,elneq eel teqlv nqelJv1!e//unpae!l/V tlelleueqqns :qpteleg, :elellaq r qellntnsed etreqnl ledepouei e,runjeo qeLU'ue,Jnb,NgJequrau.l n)e qelr.Jefe lrqeul )iepq eles e,{uun66unses 'qpllllnseu ,eqe,i^, teleuaq upp 4 .lellnlnspd epeda)itlel.r)iel oueroas 6usleo, :elelFq er eJnV urqqellnpqv rqv slrpeq uepuoBeieMltp 'rurqesq redrualuaul qest)i ulel ujplepulnlue?lalet untuelllnqasel |e1e| ueqPquJst eduet(S8IE 0gl/l) peuqv qap uofte^pMurp 6ue,{qelueqrurlp '(g uj{snh nlt qe.lp 1) leIeMDuoinq,, .rbJad Inpeq e)ina),, lelel,, :eLuq]ad :tutslpe\l[uqe] buqual rsialoltpnpad6ue^elofad edelaqaq . epv

.(urJlsntrt 1gH) ,, url4nq ! uz8uapnluuDBuDl :DpqDs.fiq lqnuaruaw qolat Dlp qn88uns,, '8.tad n mpog qDrD qDptas # qnllnlnsny /n4npnda4 nlazat 'nnlDpnda! qn,ftJb, qnlttaq qDlunlqornr uDp 'n1npoda7 yn[un1ad LlDItraq 'n\D LlnIpwqDr 'n4o qoltunduo qD y DDf) qn1urydoc7,, ;DpqDStaq ,nYqqna)lwun qDllnlns,t[ ., zrylwufl DuDwnlDl aI lDwUDt Dnuas,, :Dtr4.taqnlt tnpDg qDrv

l5-Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud '$; Rasulullahbersabda:

"Aka telah hertemu dengan nabi lbrahim pada " Sampaikanlah malam Isra', dia berkata: salamku kepada umatmu Dan kabarkanlah kepada merektt bahwa surga itu sqngal harum tanahnya, tawar airn,,-adan tanah r-ang sangal tandmonn!-a adalah subhaanalluh' olhamdulillah, laa ilaaha illallah' dan Allahu luas, akbar. (HR' Tirmidzi, dan dia trerkata: "Hadits ini hasan'")b 16-Abu Musa Al-Asy'ari +' berkata: Nabi 9€ bertanya kepadaku: "Maukah engkau aku tunjukkan
lafal membawakan d atasdarilalur lafal membawakan lalnsetelah l"1us||m Rasulullah ketika '! rnendengar ayahnya aOuVutit lt-atyiut daribahwa '^wahai Rasulullah' dan beliau berkata: menemui t"or.nq i.fi-fukl'iut.ng + RasulLllah Rabbku)" kepada b fuucapkanla akr,memrnta aouvaiq nurus 'xat"tun'.h: '^Yaa akL, aku, Allah arrpunilan rahmablah berilah llljoJi, ibu jari kecuali beliau mefapatkan jemari Beliau t"inuu" danrezeki." 'sesungguhnya baglmu mengumpulkan "f,uoan oert<ata: tersebut kalimat iarr " dan dunia akhirat kebaikan Al Abu ; g;u|- katabeliau, duapenyerta darihadits Ayyub Anshan lain ada 'anhuma. dalam telahrnembicarakannya Saya Radhiyalahu oun Ibnu Uma|. HaditsShahihnot 106 Sllslah

l8

6I

(ur!lsntrAl ,, (qDilf rrDp DtuBuaDp tlnnJat uDlDnlal uop D{np opnt, qDillq Dllt olotLAnh DDlottr Dlnoq DDI qDpnldDJn,, t-: (( & J^;1e{"
q| ,]\ ...

uep rrBq{ng

'}jH)

it r|]\

|lL

l)

:epqesrcq nerleg .n1qe,ref *qellnlnsudrequ,refes n1ua1.,,,6e8rnsueureqepuaqred r:ep ueeruqepueq:ad

Pasal3

DZIKIR PADAWAKTU PAGI DAN PETANG

Allah berfirman:

1;1' 4 (p P)it tu'z-^it ; 6( n
"Hai orang-orang y 1t: beriman, berdzikirlcrh (dengan menyebut nama) Allah, dzikir yang " (QS. Al-Ahzab: 4l) sebanyak-banyalorya. AI-Ashil adalah waktu antara ashar sampai maghrib. Allah berfirman: Ji,'i?t jtt)--t
. : . . ''.'-, '.. ,. 1z) .7 ', ,€ t.

o"."'Y

,

'.

i-r^/-:')

:

6 :*6f ; .<;Y, :Gvr, ; ";1. l',it'
\ e.2 \J9

"Dansebutlah A".,

^*O*, aaoi, na'i*,

diri dan rasa takut, dan denganmerendahkan 20

tz ,t9
;| c/t\ ,q4 r af ,tic;- , , - o , ) , ) " ) t - , ) /'t"-'.<-1s-a $-r,# y'n oc
",

(6€ :JEEO'g0) ,, (niulwnuaqnt anpqas unp tfiqDtDa trqral wnlaqas nutqqny t[nruaw ltqans qnlqrqsDuaq uDp uDlDlry mlanlu 8mI ndo dopnqtal nruml 1Dunqnsraq DlnN,,
r a-1 lF- i.r d1 '.^-

. \ : ,4. 1 A { , . .:Y f ';= 7 - 7*' - :F fr-y 1+tr7 xI-,

qellY :ueu.lgr0q (99 :uru,n1411y'g(y) ,, 8nd unp 8un1at[ np1n,u. nynd nwqqny rlnwaw n.(ntas qDlqtqs'Duaq ntuDsop lnun unundwo qDpoqou 'nuaq n qryilv lluD! DtruqnSSunsas uDp 'nruDl Duafi4 qDuDqDsraq ryDw,, .. ;. \v::y.,::" y
lit<r" i la'r-rr. .; - i:. faFYar-'-r.,<-r " .\i

unp

-:-

1,1^, 6\ , ' tfl- . . r',l li tf .

(967 :;uur,y1y '<l) ,, n1n1 SuntSuoto 'Suotad -8uoto1nsnruta1 nrun1 qoluoBuoIuop unp 'DJons 8nd nqou tp untlsotaBuaw lnplt unBuap

"Dctn .janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeruRabbnyadi pugi hari dan petang mereka menghendaki sedang " keridhaanNya. (QS. Al-An'am: 52) hari,

\':7s2;u'--' "lvlaka ia keluar dari mihrab menuiu kaumnya, lalu memberi isyarot kepadamereka,hendaklah kamu bertusbih di v,aktu pagi dun petang." (QS.Maryam: ll) l,- ,^." -. ,;.. . . $. ,t l\ /^..t J 42:-J i\ ,ql I " Dan bertashihlohpo',ionyn poTo ,rit"rooo ,o* di malan hari dan di wuktu terbenam binlangbintang (di waktu./ttlar)." (QS. Ath-Thur: 49)
,<, ,.:. //.,,.:/ 4' \ e*n l>r i *..r '-,-1. 1 're<til " \ .>.---", Cn

, ,: . --'.',

"Maka bertasbihlah kepada Allah di u,aktu kamu berada di petang hrtri dan waktu kamu " berodadi waktusubuh. (QS. Ar- Rum: l7) Dan firman Allah:

22

tlnn) l lDsaq qrqal DloqDd n Dqwaw uDSuap tDwnDl lnq DpDd Sunpp Bunr{ und&uotoas opo s7np4 o{otstu .tlnl snfiras 1ofuoqas (o,(lrpBnqt fnd nlnBas uDp qD V r.ns DqDn) IqlpaoqlqDtfi qDllouDDqqns D)Dqwatu lnq alos uDp tSod nplott npod BuoI ndotsBuntng.,

"t.

fqc'^ -r'1'a ;; : '':-"rc )) 'tr --i'I

'i(

,-r ,:j.."'r i-

q- -l^.\ , -r--ra ,r( frc ,,_l.. ' ,-1.

-r,{T.t,.--}. -*5. ( ( f o\7, 2^ tu;) (4r - .:,\. .;. ;-.-'..;-" . tfll :-:3f qellnlnsBu ululraq :EpqesJeq qetrernH nqv_/I

*'

(ltf :pnH.SO) ,, t1ntnq Buot uolnnq.tad-uolonqtad (osop) uttysndnqBuata nl! 8un,( unpnqtad-unlnnqtad IlDq ntuqnSSunsag unlnw opndttop urnlnrutad un8oqnq opnd uop yBuolad ur:p Bnd) Buors 1da1onpa4 opod ny JDInqs qlipnlrtlp une,, , -.,.\ I _, .c
,r

e-. lf'-l(1 t/
28)

&
/

& cir-- v-v:qr'f

t6/

(/rn -f,{iare...-r,i

orang yang membacanyasama atau lebih banyukdorinya. " (HIl. Muslim) dari Abdullah bin Mas'ud +, 18-Diriwayatkan ia berkata: Padawaktu soreRasulullah49 membaca:

dr':1j; t ^is.t;r,ir-iriJ' ;:i't'z;r >
rr a) L"--r'lr.Uj'l I *r; \ !-^-.
.+_o ' J.. ) g : al-)l r-Ls ,:t ,i:., iIt-t n+u ;s

:t--.'; ;t'";a, u';':g, :: "; i ;i "r
i':', 31. r1lt o,) -d!' r {' ,. ,,L*('' :,

tt #'*+ :is'r'*?
"(Kami telah memasuki v'aktu sore, kerajaan 'I'idak adu milik Altah dan segalapuji bagiNya. sesembahan yang benar selain Allah Yang Maha Esa, tiatla sekutu bagiNya. BagiNya kerajoan dan bugiNya pujian. Dialah Yang Maha kuasa atas segala sesualu.Ya Rabbku, aku mohon kepadaMu kebuikan di malum ini dan kebaikan sesudtthnya. Aku berlindttng kepadaMu dari kejahatan malam ini dun keiahatan sesudahrya- Yo Rabbku' aku berlindung kepadaMu dari kemalusan tlan keielekandi hari tua. Ya Rabbkuaht berlinduttg kepadaMudari siksaneraka dan siksakuburl "
'1.1

;DpqDStaq lag,, lunlDtryl nDl ntDS snfiq Sunt ndy,, :n(uoltaq uDrpnw l qh' ,,iqoluulntDx,, ;:.3n1 nlmltaq notlag 'DdD-ndD uoqolo8uaw )tDplt dDtat n4D unwDN ,,iqDlunlntDx,, ;:dn1 opqtaq nn4ag odtl-oclo un4op8uaw yDplt ruln unaDN ,,iqolunlorox,, .DpqDs,taq nDrlag n,luuoSuap nw4hq 'lopqs twu! twowtBuaw urtdtuoy ryns nDua(l n8o # qnllnlnsoy tto)uaa lopuaq untnq untnl pns dnla8 uDq uDput npod nnlaq twny,,

;-ll I'r ai 9^ f i
.

/-r- !5r.l?',

-, 4^ ,;p r-r J,d.:-^ tir^ r.*3- :.<n:
:. .;:

^5t

q* 1c-r^ :, lff r,^ 6!^-:. i.:-:,ff" r-:r ,, :. 'i; '
;'-"

n lt{f

'q'f

,-t-J , "o.:.

q*,c{^ ra er. j:. ,,:-.,.::

:'-:r J oT cC .);, "t "rJ,c1^ . " , ; - : , , . 4 .

't* rv t:f f'f nrli:-n;rlrp
f (:-11 T: :Blelraq qlBqmDurqqsllnpqv_61 etr fr-4 rX'-1 3n-9

nf <.?

'1g11) (ur11sntr41 ,, (ttDltv yt1tut uoofntaq 't8od nlnsnwaru qDlal !utDX),,
(( la^'v-1 | 1a'*
z ,-'l

lfym

l-rF ,)

zpe;e1 uu8uep u,'{uucequeru nerleqriud n11e,u e8n[ epeduuq

"Bacalah Qul huwallaahu ahad (surat AlIkhlash) dan Al-Muawwidzatain (surat AlFalaq dan surat An-Naas)pada waktu pagi dan sore hari sebary)ak tigo fuli, niscaya akan mencukupi engkau dari segala sesuatu. (IIR. " Abu Dawud An-Nasai dan Tirmidzi. Dan dia berkata: haditsini hasanshahih)" Hurairah .g; menyebutkan bahwa Rasulullah * mengajarkan kepada para sahabatnya, beliaubersabda:"Jika salahseorang dari kalian masuk 20-Abu waktu pagi, maka bacalah:

'!--4)

t--+J :L) q-Ji'$'r

&:*i
((;.l5r

'.Al:tr

J.I? r{jJr ))

"(Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganMu kami memasukipagi, dan dengan rahmat dan pertolonganMu kami memasuki waktu sore. Dengan rohmat dan pertolonganMu komi hidup, dan dengan kehendakMukami moti. Dan kepadaMulahkami dikumpulkan|." Dan apabilamemasukiwaktu sorebacalah:

7 Benar katabeliau, sanadnya bagus.

26

'qtqeqs qlpeH qellsltsqelry ureleppluue)splafuaul qelal ples /sn6eqelupeues .netlaqLlalouqtpleMl]rp uep qeteh nuql te^pMuqpleperut ueqequJel ueq atos eltqedeupp,, :leJelunuJpu,nerlaqelq reuaS )epq ,, "

'fr{,-

.trf : ( f i\ r.:. ))

qf f

[?' rli.ii. *g' :rt o€ 4fF.it:---r :i ,r;7rl )c.I.f : Kl);f .i rir---i[
6'

t:.: tr n-f ln f. ngr:r, "l' )trya' f.', r -c" ) o::i, rt.: fn {,

.;.1.

r rc+-.r"r.:.----r :

:Ppqesreqtr qellnFsud snv urq peppu,{g uep ue1le,{e,tu:rq_ 1g 'r({l{eqs

uBsEq slrpEH :efE{req Etp uEo .tzprrrrrrl '11H) ,, qnlrylow Dnwas llDqw ! 1ndwa1 qolnqopndatl un1 1!ow twn! nlplDpuaq l uo8uap uop 'dnplq lant nTyunBuololatl '8nd IDIDM Dfi,^Daaw uDp pru4u unBuaq rwm1 nTyunBuololtad uop pruqot uo&uap uop 'alos tynsDwaw twoy nlyun8uololtad ,qDilV uDp uo8uap tDwqDl zD,l), -C(iiL . . r ' ' rz-;r )) :

((,tfr 11 tT-Ti'rt l"i:a:.t; r;r

i--rr

"Sayyidul Istighfar adalah (Yaa Allah, engkau atlatah Rabbku, tiuda IIah yang benar sek n Engkau. Engkaulahyang menciptdkanaku Aku atlalah hambaMu. Aku akan setia pada perjanjianku denganMu semampuku. Aku berlindung kepadaMu tlari kejelekanyang aku perbuat. Aku mengakui nikmalMu kepadaku oleh karena itu Dqn aku mengakuidosa-dosaku, ampunilah aku. Sesungguhnyalidak ada yang mengampuni drtsa kecuali Engkau) Barangsiapa yang membacanya pada waktu sore, lalu mati pada malam harinya' niscaya ia masuk surga. Dan barangsiapa membacanya pada pagi hari lalu mati puda siang harinya' niscayaia masuksurga "(HR. Bukhari) 22-Diriwayatkan dari Abu l{urairah '4;, bahwa Abu Bakar Ash-shiddiq berkata: "Wahai Rasulullah ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk aku baca pada waktu pagi dan sorehari!" "4 Rasulullah bersabda:

28

oc
e! uep lzplri|Jj[-]v Llalo uqte^pMurp 6ueA eanque, lelp,,qped wu urq qellnpqv sltpeq uep unureN islnuad uptern uep dp)i6ue]rpledep 6upl eueuip6pqasqf qeltelnH nqv qtpeq uep qpluqnq eluutel leieMu undppv 'lnqaral rnlet uep pnMeo nqv qalo e6nf uqtp^eMurp/npttaq ele) leua8 a

o("{!{tqs uEseq sfrpBH(. :Elu)lraq et( 'lzpruutl .uH) ,,lnwun8uuoqwad ry npotaq no48ua pos npod Duas uDq atos uDp tSod nqou, npnd ryr qnp)D{J (n{uopnday wrFna Suotoas Suotopuaw nDn nrltrtp dnpnqtat uo4a1a[at1 u2lnlnlaut mlD '(ntunnqat Dpq nDto) :utn1 1o{n,tttt wopq unp uotas unloqofaq !.tDp urlp nyurp uoloqnlatl uop nyyopndaqSunpu4taq nsly notlSuE nolas bo7 8un,( unqnqwasas npo tloplt D$qnq ls1nsraq ru1V o,{unfntaw 8un,( uop nlnnsasoln?as qqny 'tanq uDp qqng nqnlq n1o{u SuoI unp 113uo1 qroqB8un{ mqnlaBuawoqnp13un;1qo11y, nntr),,

:a:::ra
qe : cp icr p-.<-j '' ;;' " ai(, r'-.----: ' ii., ,*-_-' t :'

l-i

l.tc

..:

23-Utsmanbin Affan + berkata Rasulullah bersabda:

pada "Tidaklah seorang hambc yang membaca setiap waktu pttgi dan sore hari: (Dengan nama Allch yang bila disebut maka segala sesuatuyang ada di bumi dan di langit tidak akan berbahuya.Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ) sebanyak tiga kali kecuali tidak ada sesuatuPun membahayakannya.(HR. Tirmidzi. berkata: Hadits hasanshahih)ro Yang Dan ia

24-Diriwayatkan dari Tsauban ,& dan yang Iainnyabahwa Rasulullah4i bersabda:
))

juga Diriwayatkan shahih. Menurut sayasanadnya hasan" berkata:"Hadits dari haditsAbu Malik,itulah riwayatyang populermenurutAbu Dawud yang shahih. sanad dengan rosanadnya shahih.

30

LL

ueqezlh nuql ut)i6unul leprl ue\ng lnqtew tMetad e ,qel(eN urq brqeseuJeulaq tMpJad ulelepetese,{ueg.urzpun4 lpdeplaleiupeues 1V uee]Da0 Uadas lepD u,el .tnlef upp ueHeleMuaLu qelal eluutel uep pn^4ec nqv bueuah .lleuguq oe'uap pluue)neleMuaul tutleleMtl er LUeleO :uoiEel e\es,Ftlepnu !,eq1,, qubel-lv wepp sloiraq qzueH N 'ueqezrihutq pLeS nltel ,tutsltpequqqtqeqsuaul tbplede uDiuespq6uaul lnlun sllppq nullt nqel 6ue^ 6ueto le[ue66uau] 6uei tMejadledeplal elupeuesu-lelep euale) .leuaq uep ,ulzpunw-lv etp qalo n.llal d?66uerp unweu lzpnll-lv upuns Ue\qseu uetoeqas uep qeleperuts tp stlnuad .rzplurr[-tv qalo ll)inulp6up,\ Vep (\ZZ|D qtq,JeL]V welep ntzpunt^) 1V qalolqnurp6ue^qelnl ueo.uereuaqa) qrqal 6ue^qelnll Bp)apuaul 'EJeqb ueseqqlpeH,, : qaslal beng \Juenp\ EptwJll_JV ueuns qe\seu urelepe]eluautaslnqas]al qelDi uelep Lunluellal6up^ qeluetlrluec ,,

uep roedepedrqr ,)irzp ue)def,noueu, eders6uereg,, ,*uft"f,"r"tii uJelec e^uuelnqaluad le^eMu ue)ir,{unquJa,{uauJ ue11e,4er.luau nlele,(uuep

(( tff+! iI1 rd^-'.-.r ';.r v. .
3ai

:epqesJeq

qellnlns€u e

seuv uDp {re{1e,{e,rrrrc_gz

uEsEqEIpEH :BlE{req r r(IIIqEqs unpDdDpuaw yDtqaq Dt DIDW ft.tD1v qap snfiry 8uo{) rynu nSnqas ponwoqnyg uDp owoBD toSoqas wolsJ ,(uro1Buoto qn1un uDp n4lnqn) qqoy nSoqas t1o11ynlat n1y)
:DJDqAaw

aros IDIDM Insoa o4!ta4 8uo{ odtlrsBuong,,

,*r:'.,i'i). ;ut

--l-i r,.r'
., aJlr 4r3r

'. '--

: -a, ',-'.,j
L'JJ| LPl, Jr9

,t!\

"Barang siapo yang podo *-aktupagi ,lon ,urn aku hari membaca: (Yatt Allah, sesungguhnya di waktu pagi bersaksi kepadaMu, malaikat yang memikul ArsyMu, para malaikat dan seluruh makhlukMu, sesungguhnya Engkau adalah Allah, ridak ada Ilah yang haq kecuali Engkau Yang Maha Esa, tiada sekulu bagiMu, dan sesungguhnyaMuhammad adalah hamha akan dan utusanMu). NiscaYaa Allah membebaskanseperempat hadannya dari api neraka. Barangsiapa membacanya dua koli niscaYqa Allah akan menyelamatkanseparoh badannya dari api nerako. Barangsiapa membacanya liga kali, niscaYaa Allah akan menyelamatkantiga perempal badannya dari api neraka. Dan barangsiapa membacanya akan Allah niscaYaa kali empdt menyelamatkannya dqri dpi neraka." (HR. Tirmidzi. Dia berkata: Hadits hasan)12
rzPernyataannya ditinlau sisi: perlu kembali beberapa dari lafaltersebutNamun dengan tidakmeriwayatkannya Pertama:At-l-irmidzi atas musibah yang dengan lafal: "KecualiAllah mengampuninya pada padahari itu. Jikaia mengucapkannya sorehan maka menimpanya padamalamitu " yang menimpanya atas Allahmengampuninya musibah Abu Dawuddan lbnu sunni serta lafal Yangmeriwayatkan di atasadalah keduanya. selain

'snOeq .* eiuppues'6uelad t6ed uep nlleMuesnsnLll6uad eduel epp qejrernH nqv uepfelpelsnl4-lvqelt)juelep tul p,opInu]aleles uetpnula) 'pe4nw /nqepvqetl\ Luelep ledepralrul t,nqelq re,4s olepqea,, :nlre^/u ueqeqwel eel el ueLlpqutel ppv eles to?l .undeupur uoldrsrsrp e^ueqnlr e]q eies slrpeqqelt) Luelep tnqaral lelel uolnLuauaul unlSq eles unweup)y'ensnJ %lpqnlrye/r,, :ueqequjel e/r qe ples ueleo l!,eqosltpeH r/e/6/ts lPoepJal utunu Llelseu Luelep ue)iselal Llelal 6uel pueure6eqas eluueleuleppdtsla^oluo) lpelralueo qeMtbeB sele lp lMeladn\e^ lnqtea tMpladbueloasledeplal eiuppupsuletep qeqas reuaq6ue^qelnl qlreqbstlpeH :ete)raqnerla€e|wolJtPqpuaa uelqeq eluue)ueseqbuaut )pp!l tzpll].ltl'I :enpa)t lV ulpLul

LL

Dry qnSSuns r,loa 'uDq atos DpDdntuD)Dquaa DdDtsBuntDB u! Dpnd )nlntsraq lnq qoPr nrp qnSSuns ntDw (ny:Yryqt1ow qnrnlas uDp) tn4nr{s unpfuod nTyopodatl uDp '!/nd np8as nygBng nW!8Dqnfilas opDlJ 'DSgoqDrunoq8ug 'nlyuop qrsppn rut 8od ry nrylnlrylDu DlDtuD rp Suntoasasqap Drurratlp nDtD Dwlnl nqo Sunt pwyru 'qD y DDf,) :oJnqwaw uoq 8nd opnrl 8utl[ odotsBunng ,, ia --:t
' : - , ' )r.t r

eor

r:, i{' i

,)

n:o nC -.- Si-6.

rr-:'S' )) iY-r rcf *\' 1 d4,:a:, ' r1' '. .'.. ;-

r.1rtr TTa \ is F, r-e r:i-: t-c
qa -.]: ,o'-.,--:(( ,n}! n ,o*i I "r...,---n :epqesJ3q

f

qellnlnseu *l uetrueqD urg qellnpqv rrEc-gz

telah bersyukurpada malam itu. " Dawud)13

(HR. Abu

'anhuma 27-Abdullah bin tJmar Radhiyallahu berkata:

Rasulullah E membaca do'a-do'a ini pada waktupagi dan sore hari; aku mohon kebajiknn (Yaa Allah, sesungguhnya dan keselamatandi dunia dan di akhirat. Yaa
rr Sanadnya bin 'Anbasah berkatar 'Abdullah dha'it Imam Adz-Dzahabi juga kitabAt dalam Dikeluarkan olehAn-Nasai tidakdapatdikenali. hampir Targhib(U229) dan tambahandalam matan hadits inr adalah dari (no: dari Ibnu meriwayatkannya lalur lmamAn-Nasai 39) riwayatnva. Sunni ketikasoreatau mengucapkannya namuntanpaperkataan:"Barangsiapa (2361) namun oleh pagihari....." Demikian diriwayatkan lbnu Hibban iuga bin bukanAbdullah bin itu: 'Abdullah Abbas, dalamriwayatnya tercantum ditegaskan oleh Abu cetak sebagaimana Ghanam,itu jelas kesalahan dan Nu'aim lainnya,

s€

'reuaqe uenpa)ueprqeqpzo_zpv ueutl qaloqoiedastp lr ueo

:ueq r8ed€33urqq€qlsnurudurUal uury ryprl ur B.ecsru ueq alos epud €,{uuB)dernSueul edersSuu&q 'ueq e:os e83urq qeqrsnru edrurUol u€r{u {epu ur e,{ecsrur:eq €ed rp efuueldecn8uaru eders8ue:eq 'ffi qullnlnsu1 lrep:e3uap efes 3ue,t 1erur1u1 ede:aqaq euere) inlr pq u?Inleletu qel{uprl qellv .teryqlol qBIIeplJ.. :ele{req .epreq nqv iru)€qrot sn8ueqqeyal nluqeluru .eprBc nqv leqe,,l[ ,. :elu{req uep ,eprec nqv rntueuetu 3uutep r>p1-qe1 Bueroag.. :elelraq el qlqeH urq b1eq1 r:ep ue>llefe.urrrq-g7 o,({!{uqs u'{uPeues .qEIBI uHuHl} uEp I nuql cpnArEe nqv .UH) !(Es"N-uv ,, tLunqrDsnp at1 urrlunlaSSuaqp ntlo4., .Dlry)a(l , blDl4 wDwl (anq LuDlDp ! uoqruo1aBBua1ry qop11 'nryuo,nsaqal unBuap nqo n8n Bunpurpaq ,!rp! ,uDunl 'Buoqnlaq rulsDlD uDp ryy 'Dlna qDn qo11y ltDp rulo qnpnqtlad nDf, rytloq tp uDwDrtuat ! qoluaq unp ,(Buo.to pqlpp ry{o1 4np11 Suot nlonsas olnEas unp q!D) qp.mD qopdn1n1 qD v Dq4 .nlot.tDq uDp n3,nn1a1 'ntunp 'oruo8o ruDpp uuDtDwqasal :EtE{raq unp uoql{oqa4uoqou nyD ntuqnB&unsasqo11y

"Yaa Allah Engkau adalah Rabhku, tiada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau, saja aku bertawakkal.Engkuu adalah Rabb pemilik Arsy hunya kepadaMu

Yang Maha agung. Apa yang Allah kehendaki pasli lerjadi dan apa yong tidak dikehendaki olehNya niscayo tidctkakon terjadi. Tiada daya dan upayu kecuali duri Allah YangMaha Tinggi dan Maha Agung. Sayctmengakui huhwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya ilntu Allah meliputi segala sesuatu. yaa Allah aku berlindung kepadaMu dari kejelel.,un diriku dan dari kejahatanseluruh yang makhluk Engkau kendalikan SesungguhnyaRabbku berada di atas jalan yang lurus."15

15Dha'it d[iwayatkan olehlbnu Sunnino: 55, di dalamsanadnya terdapat Al-Aghlab bin Tamim, Imam Al-Bukharidan Iainnya berkomentar juga HadttsKemudian riwayatkan dengan d matan tentangnya:"Munkarul perawiyangtidakdisebut yangsenada dengannya seorang dari namanya, yang menwayatkan darinyabelum kuketahui dan Ma?n Abu Abdullah identitasnya!

36

LT
:e]"{Jeqer DquDl

nqD D&qpDa qu,(srv. rrPp uuItu.{e.&urc-0t (1q1u1c, unbulu11n4) qnp(11ttpodat1 Dt!4 ,, (uo4tn18uoEp unp Dtp! uDrlDtu ! qopps Dtb! uoqdnprq8uaw n(unq ![nd lltlw notlaq npu uop un8unq opBag) ;unqdotnBuaru qDpt nDlpq nllt Qnpll ltow
I lTr ti-:r

3un{

qDily

((un8uDq) tpqwatl dnptq uop nlD nWDwDuunBuap 'qo11yona),,

' ,,,

n :ti 71.,<( f \trn\a)N a ))i--\' lf11
(( r:-r? 'fr?: r:"i i,i ' )) ;icr r'j,a\ ,-?. ';'. ,,' , 'r
mpn r8rad lepueq :e,opraq nerleq # qeylnlnsege1tqudy., :ulElroq €.f'qeJrczpnH6z

unoil )voNlH v)|IlI) v,oo
t lesBd

'1;,i->u :-U; *i;',,.,'S3i
"Apabila Rasulullah w hendak pergi tidur di pembaringan, beliau merapalkan kedua telapak tangannya. Lalu ditiupnya dan dibacakan Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu birabbil Falaq dan Qul A'udzu birabbinaus. Kemudicrndengan kedua telapak t(tngannya beliau mengusrtp bagian tubuh yang dupat clijangkuu dengan tangannya. Dimulai duri kepala, v,ajah dan tubuh bagian depan. Beliau melakukannyatiga kali. " (Muttafaqun 'alaihi) 3 1-Diriwayalkan dari Abu Hurairah ,+,

yang selalu sctiap malam ada scseorang bahwasanya datang mencuri hatla zakat. sedangkanAbu Hurairah adalah orang yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk Padamalam ketiga Abu Hurairah bcrkata: menjaganya. "Sa-va akan melaporkanmukepada Rasulullah *1" Orang itu berkata: "Biarlah aku mengajarimubeberapa kalin'rat semoga bermanfaat bagimu. Para sahabat adalah orang yang paling semangat dalam mencari 38

6E
.,-1.174 W -lV n4

tZ " "r'.4'4t

N

o-l t"\ n hnotn ^aqr; ),,ri/.Y?1 h 1b15 u,4.ly
., qerebeg te,{e e8rl eJeqtuetu unJoqas V,lt- X,*4 -

vP)O '"tzng tP

leJns rJ€p Jtplutal

:npr1 r8rad leqas l€Iereq 3ue,{ 8uu:oas epe qellcprl

n{trunuot^{.r:s}e{reqs" qlleqJ Iqv ulq llv-t€ (!q!etu, unbulupnl,n) ,, o(utdn4ntuaw qDpj fiqaeal doqasrpqo.nbogly 1n[o onpatl Dpw LuDlDw
ioJns nqyDnt Jn{o Dttp o)Dqwau ndntsBuntng,,
f err r[ 4:,]

:epqBsreq nerlequ.rqeq h qellnlnseu uep F rruqsuv-lv pnlsel4l nqv r'tep ue1te,{e,nrlq-3g (r.rug4ng1y.gg) ,,inlsnpuad oiutnuaqa,l m pqnpod nanpnrlatl n[n[ n1otltaq qDpt Dt 'uaas qDppn nL, :EluIJoq nsrlaq ff qellnlnseg epedal uu1e1:e3rpnlr lpq qelctas .,.!eq rSed e8?urq u€tes qelo rleloprp uelu lepu neq8ue uS8urqes qellv snlnrp 3ue,{ 1e4e1uurSueroas qalo e8e[rp npyas ue>1u nru€I efuqnSSunseg.reseles e88urq (wnKtnj p6o11 punq D t DqDDltttDl nqo V) :rsrrr:1 lu,{e eoequaur ne13ue qellepuaq nurue8ur:eqruad {Suetepueru ne>18ua e>1r1., :E}e1roq 3uur6 .uu4eqe1 n1r

34-Diriwayatkan dari Abu Hurairah+a bahwa Rasulullah bersabda: 4€
y
l,l '

j"^Z-,.J.'e:
''.

:>:, eJ :,.:

_: p,r,_' J).;

,u ,)' ojrjl

" " l)p e-r& +r

'el---,'r ,;'c:b) ;i $J-r,, ;fr;'t"tr"'
JIJ --r;*;u J------"""! g-\wr '9 1,rJ;

,.,i.l-. t J)+

) 4ip j,r,.

!':G(( ..+J_fur +'Li; a\iLt\\)
'..b-a .) I

rULt

.:

<-lll

4 l J -I^'Jr

h.:'.1 )) : uir-re !

l)te

a( o)-rr,t?-r J)l t,<>t)

'..i '

.',1'"-."
<rt )l!

-J,t-"".':

",lika salah seorang drtri kamu bangkit dari tempat tidurnya kemudiankembali hendaklah ia mengibaskan tempat tidurnya dengan ujung kainnya sebanyaktiga kali sebab ia ticlak tahu apa yang terjadi sepeninggal dirinya. Jika ia ingin berbaring hendaklah mengucapkan; (Denganmenyehutnama Engfutuwahui Rubbku aku meletakkan lambungku dan namaMu pula aku dengan bangun menyebut

daripadanya. ,Iika Engkau menahan ruhku maka berilah rahmat padanya. Dan jika Engktu

40

Ib
(09-61) L!rtsnh uep ' nlqnqnl ue))ietalaur fui, uep 09IlN) ueqyg lV ulqetls)eqtlu?lelrs ,, nle nheueu lnqaiuaur uPbuap'n)qqex qPllv Dns eqehl, :etequlaul er qellepuaLlueo ueuel qelaqaseluqnqnl eped ndi.lnl.raque6uep 'buueqraq eltqede qpDlepuaq buupqJaq er uec eluleoouruadas e^urnsol plequJaur qeHepuaH,, sele rpeLal0ueI edenqel)eprl erqeqas/Upllru]srq er :ue)qequreuaLir urlsnh ueurl ueQlnglv tllqeqs Llelepleoepralunure! 'ulusnu lflqeqs u.relep p)el lnqasral lepq \nqasa! ,//et e6D)/e,,fueqas,, uee 'enpJl teJel urnluelJJl leprl urlsrh uPpueq)in8 qel)r urelec . porla)l rv (6:ou)ruuns nuqlqato ebnt ue)le^eMurp elupeuet ;Uelelq eIeS ueseqqrppq,, :elqlaq ,,snbeq /(90T/xI) lzpLUrLL-IV uerpnLUa)i ry8 lnqle] urelepJefeq nuql qzueH 'e(uuel Llellts -lV qalouelse6allp Pueurebeqas snqnlDl srlnuad e.red uep qplepe le^eMu urelbuel qalouoJ]enla)rp 6ue^plulp^eMu nlr ueo leprl (beln€ueletar 'LbZlli e,luueuns qelepp rzpiurlll-lv Lueurl LUelep trlduJo) 6ue^ qeqas uet)turap leusq eJelaslnqasra]lelel ue6u3puelleleMuaur '(OtI leprl lPqepPd leq) EA,4ett,-tlsy ltqer'/Hvwegp urMeb Inuqt qato rur uPpr]Pqln8 epeda) qlpeq uP)tPqsluah :enpa) unl|p uep 'urllsnh v 'eluel]ad 6ue^leJel ueln(uel uep uqednraurenpa)i 6ue^lejelqeqas etes lejel nles e^u]euaqas lelleped lejel enp rurslrpequoilpetueld, :eue]Jad :r$laJo)rp 6uel turodederaqaq rl.rad epv ",

:eleIJeq et ?*r qllsqJ Iqv ulq IIV uep u€I1e.{€.4\rrrc-9 € (o(NtoButBuaw lntun ntlunqutz8uaw nr,, Duas nlqtu uo4rloqwaBuaw unp nqposo[ 8un,{ qn11yfinq ttnd nT8ag) DrDtlrpruaa qn1a1 :um1 cnBuatu qoplopuaL!o{u rnp! I do unp tq8uoq nwDl ttop Suotoas 1DIDSml[,, :uullnqesrpurel le,{e,,r,ru rueleq (rq1z1e, unbe;e1rytrq),, (qtpqs 8un[ nTynquoq -Dquoq DJDqllaruaru noqBug nuowto8nqas ntpa ot qn1o.nq11ad ttnqu l ot(uunysndalaw

"Fathimah Radhiyallahu 'anha dalangmenemui Rasulullah { untuk meminta pembantu (khadim) namun ia tidak bertemu dengan beliau. Ia bertemu dengan 'Aisyah Radhiyallahu 'anha dan mengabarkan maksud kedatangannya. Ali bin Abi Thalib .*" menuturkan: "Rasulullah S datang menemui kami ketika kami telah bcrada di pembaringan.Beliau berkata:

I ";:ji 1)) lfjr:r ul r _r'u./' u<Jli!i (J,!___;)UJ LJ L-;)Ut-i----,+-r, u)J Ji "9,J L.<J r)l-. .J.. !; r-q,,.;>G, i,,i t]J-. a:'L1
" Maukah kalian aku tunjukkan se:tuatuyang lebih baik daripada khadim?! Apahila kalian mendatangi pembaringan kalian ucapkanlah subhanallahu sebanyak 33 kali, alhamdulillah sebanyak33 kali dan Allahu akbar sebanyak31 kali. Sesungguhnyaitu lebih baik bagi kalian daripada seorangkhadim." Ali berkata. "Kami tidak pernah meninggalkan kalimat itu semenjak kami merulengarkannya Rasulullah e Ado yang bertanyo "Tidak juga pada malum kepadanya; " peperqngun ShilJin'? Ali menjawab. "Yaa, dari

cl, 'netlaq elq leuaS8r

.reseraq rur ruadas upderl qe)pders )eprelusnrpqas ',.'rtlil:ffjfrHXi
eles upp rut upltlnuadei{uuDlu.tnluellp pnqeu UabuaulLunlaq eies /i

.eF

qqruzpnH rnpl rrep efuueqle,{ea,rrraur e8nf e1 slrpeH :ElE{raq rzplurJ!I-lv ,,(tl!{uqs uEsEq 'pn,re( nqv .UH) ruerrll !!DI oBtJ 1o,{unqas (nyptquoq-oqwoq uo4tryBuoqwaunoyBug unq npnd nTyqozo u,rp nlD qn113unpu11 qn11y ooa) ;D)Dqwaw uotpnut otu tdtd at1 qo$nqtp o(uunuo4 un8uol uoytlolapu nDryaq np4 8nd lDpuaq # qDIflnsDV n11qndy,,

7in'.e.))
J t\l: (( ,"$ . . F o.., '{. - -- n:' ,;, ., .. -:-l . l---l!E]'" ;..... ,c ,f1 SC iqr r.rc jrC "1. (.a too j--:- (r.^-----v .j
!6''/,,; ,:._

:plalreq €r nquo, nqn11o{tqpr}r ururrqnn Intutun qeqsJeH lrep ue11u.{e,urrrq-9 g

e,{rrue1euade1 ueqr1ale1 rrup edurrlrpue>ie ,,'efta>1eq er ?)eru ur}ru ElEceslnqosJal l€rurTe{ eJuqrueu {€prl edurs8uereq u,'rnqeg ue>lule8uaru Bue,{ epy (;qru1e, unbeyzpnl4l) ,,iu{Iltts uoButuadad wnlow opod n8n[ 4npr1

"Apabila

Rasulullah

H

mendatangi

beliaumembaca: pembaringannya

uuiy . r---.-'rir .uay ' *il si'.ir I-j' lt

((J,r !-.1tir ii:;c
" (Segalapuji bagi Altah yang tretoh.u*brrf kami makan dan minum serta telah memberi kami kecukupan dan tempat berteduh. Sementara berapa banyak orang yang tidttk memiliki tuhan yang memberi kecukupan dan " tempat berteduh). (HR. N{uslim) 38-Diriwayatkan dari Ibnu Umar 4; bahwa ia memerintahkanseoranglaki-laki untuk membaca do'a ini setiapkali hendaktidur:

ra-i'::lr|iALu'a^Li"oy. ut rJ'| g4'et'dui j1"*tt
" (Yaa Allah Engkaulahyang lelah menciplaknn Di diriku, Engkaupulalah yang mewafatkannya. tangan Engkau hidup dan mdtinya. Jika engkau membiarkannyahidup makn peliharalah diriku, jika Engknu mewafatknnnya maka ampunilah

41

9V

undnlsaw uDp tDdwDtlJal Sunt .usnd untrlnq t1o,(uoqas undt:1saw 'u1fiol tp qrnq qotuoqas undnlsaa otuosop rundwo8uaw uqD qo V olow ltn! o31t 4nKuoqas (ntpnpodatl pqfiDuaq or{ns uop 'ttryuas Hrp,tag uop dnprg nqn1,y 8uo;q 'o1q rpnr ! rDuaq un8uap tloqaanp '8un7y oqoTy7uotr loqtaq SunI qoy opo4 8untr qn11ynpodatl uoundwo nlutuaw otng) :fipll IDpuaq D!!p4 tut tnltzp D)oqwaw odorsBuott:tg,,

;iC S=. l-r<i(c,r-,-;.
/,r: td ,fi'fv cJ+ fic

tic S-i
cr.-: J '-

,.r:. .:i
..

,n-t ' 'I ' iry ir c.r ,J' ? ': l' "; '' ;'

,ft{) C,{.- iro, " ----rrr' . t )) ':'. :'.: ' 'i, ' :

'c fl1 -n \Cf il ( e-, (( r-?tr r{\' rF# "t :Epqesreq qsllnlnsed :elelraq 4 pr eSupnq)-lv pl.uS nqv lrup uu11e.{emr:rq-69 (u;1sn61 .dH) ,,# tqolplnsDy rrDp n,fun8uapuaw o(nq,, :ele{Joq qt' Jeurn nuql unptJoatl Dtutwau ofus ,, (nTyopnda4 qn11y ntr ru!!4p

:::1..':)','khil,:rtgstthttri " {I,:atn "1t-Tirnridzi lr:r!:ti.r: Hedits has;n gllarih)'e .,, i-:;ri'''a)atkan daii -"rbu i{i-.rarirh +" dali R r'.rlrll.'Lil Ll bah'*a apabila beliau mcndatangt g-r;rriti; ilgltl lrelieunrcmbaca:
.: .r-i.Li ))

iurtgitzttdon "Oa Alktit Rabbyang menguLtsai Arsyyang ngung, yang menguasai btrtti2t Robb ,
L'q Saya katakanl "Daiam sanac.ya terlailat kelenahan K?ieia dinwayatkanoieh Athiyah Al-Aufi, dia adalah seorang geia\\i dha'tfkarena hafalannya.Kemudan dia juga sevang mudallisCenganbci't;k fad'syang dalaii SllsiiahHadtts hai sanqat buruk. Sebagaimana itu telah savajelaska!1 Dh;'if. Dan perawr darl Athiyah, yaknr Al washaf, l\-)gaitali n:'"']n ad3 oleh Al-Mundziiiladr musiillr rnanadileiaskan penyeda baqlnyasebaga sanadInl terletak PadaAthLYah pula Catata.: lafait "AljAzhim"terdapafdalam naskalresi Demiiran '4t'Adzkar tersebut' ')an dalam naskah At-Tirnridzr.Akan tetapi tidak Au-Na$a'!. karangan ;1 Im;m Ahmad menambahkan: 'Yang tljLh" saoadny3shahrhsesuti dalan rlw?yeil'l |i oleh Imam l4uslim .n. dengansyaratr4usl Diriwayatkan 4 6ari Ab! lii,ra,rah

46

'urlFnh rlelep ledepJal uer6eqas (9€Suep ,0b'IgEht) le^P^Au uep lepq e^uteJel peurqvuep lzpruJJll 'pnMeo nqv qap uqleleMurp end upt)trurec lv ., .nhepeduep rpurs-sv ueseH ue)ielpltp up,l,ulac Inqvqdlo qlqal 6ue^ nlensas epe e66utqasnh6uqelaqtp nltp/ dunqu-rasral 'nNlleMeqrp undnlensas )tep[) nhupjiL]pLlz epe elleuJ3luepulndulasa] burduesrp 'nhlezO loiqeq Inqela6uaul ndu_teuJ undbue.toas 6ue1 leptl e66urqas nwuplesaqa) ueeu]ndLuesa)i nhue6un6eol upp ueouap nIeI rz ',,(nlensas ele'as)ulE4Srlnx,. :Iqasral urrsnh leJel ulelpo lzprulill-lv uep pnMeo 'pe{!qv nqv le^eMuu€lep elndueDllujap leipMl}L!plep ledep]altutlejel z. 'peulqvqaloue)fleieMurp nqasral lelfl ,,rLllnq -rung,, :$qesJalnerEqqaloue)lrltqeqsp EplulJ[-]v leie,\ u utelec' uep

L?

'f rzr1 fsr-: ,frfT" r,(.rr ,,

T{int'

isry': 7=7J; da;1 catS f^{,-, l.e3Q
er * :n1epede1 e1eryeq qpllnlnse1., :?lelreq ffi qrzv ulq .er€glv uep ueltefentgrq- 1y

'UH) ttop sodaltal ,,'(uo.u4olat1 o.(uflsntr{ ttuotl o3&utq ryo4 opodatl uoo{r4aq LlDlr.taq unp 'nl{qDADq undnpnsas twml 8un1nqqolsDunl lp DpDtt n1oq 3uotr t1opo48uE 'nWsDfDlp ttuttDg undnlonsas DpDlt llqDqz oqoVy3uo;1 qolnt:1&ug 'nryqDpnsas npnsas DpDll tltqqV ot1o1,,g 8untr noqBug 'nygutnlaqas nwnsas Dpott loMV D1DI/I 3uotr qopotlSug qD V DDf, ntuunqn-unqn Suo8awawno48ug Suot yryq1ow nln?as ,1oqn[ un1n4n fay unp nT,yopoda4 Sunpu1toq ns1y, 'uo,nf,1y uDp 'ptnDJ uD4uunuau Suot I!{q qqDV 'uDtlonq-qDnq unwouDtrftq qolaqwau uDp 'nlonsasop8as qqDAuDp 8uo,t qqoy lutot qqDV

i-j;

,.lIJl

.; ,

S it

..

,

r\2)\ j ,.41 " .t :' ";^ o ' S

?. i,.

,,

,; ,

-.

'.:J\.
iF

-Dt'lt_-:l;i

';

\'r'At\,':))\.,+)')
i.,.,' J-l,u>J

.' .t" .i .' i":. (( -:-t- jl JIr J-I.rJ.Jj,'J-ur

J",v',-; 1ilu,,;r' l" -' J
tidur hendak Pergi berwudhu'lah sebagaimanawudhu'mu ketika "Apabikt kamu hendak Kemudian berbaringlah di atas bagian tubuh yang kanan lalu bacalah: lTaa Allah aku menyerahkan diriku kepadaMu, aku menyerahkan urusanku mengerjakan shalat. kepadaMu, menghadapkan wajahku kepadaMu, aku menyandarkan punggungku kpadaMu. Karena rasa senang dan lakut tempat kepadaMu, sesungguhnya tiada aku berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanMu kecuali kepadaMu. Aku beriman kepada kitab yung telah Engkau lurunkan serta nabi yang Engkau utus). Apabila kamu mati pada malam itu maka kamu telah mali di atas fitrah (lslam) Dan jadikanlah kalimat itu sebagai ysng terakhir kamu ucapkan

(Muttafaqun'alaihi)"

'zs dari terkomposisi duarawayat lafalAl-Bukhari di Lafal atasadalah

48

.eiutnlef uep uellpleMuaul e6nt tuuns nuql,pluleieMu rqeorp nljad lepu", :uqelebuaLu rutqnbe]pc_pv ,uqsrh,lv prleMJV ulq qpllnpqv eureuraqlMp]ad ledpprat plupeups wepp p ?,eqp atpe+ e?

l)

:uEId€JnBuour qel)ppueqe,{ulnprl uep un8ueq nrupl rJup Bueroasqeyuse1rqedy., :epqesreq nerl0qH qellnlnseu lrep uellefu,nr:rq_gy

u€p f

qutrernH nqv

'UH) ,, fttaqwa7y ,.(pnueg nqy nqny13un1 qqDUqDppD no4&uEotuqnB*unsas nr[tsls tlDp tDtaqu blD qoltraq ,qotoptq ttaq no13u7 qDplas ruluDq uoryosas noqBug qolun8uoI uop 'n1nwy ntl8oq qDruDqtuDt qo11y 'nJ4{pwqDr nf uoqoaaa np ,mlnsop-DSop solo nyJnpodatlununduo Lroqowaa ntn ,qn y nt notlSuE trns DqnW 'noq4ug utolas nuaq unBuap qoqutasry yDqnq Buo,( qnp npntl),,

r{*r- )) :'.
i.; *-.tt. . rc--. - ll . ,n-.r: r-" - i - - }f f , i - - - - ' . ,,.' .

:eseqrueunerlaq ueq ureplu eped un8ueq.rag qullnlnse1 elrqedee,,(uese,t oquDl 4 qeq nqollntt1pny qe.(sry. rrep ue1te,re,n l.r rg-ytr

q-

j_UV

S €-

: ) jre

)J J-ui

.rir -r..'Jr ))

(qi;
"(Segala puji podoJdsaaKu).
,, ''29

bagi

Alltth

yang

telah

mengembolikanruhku dan memberi kealiatan

46-Diriwayatkandari Anas .$; ia berkata: diperintahkan supaya mengucapkan tujuh puluh kali setiapmalam."30 istighfar sebanyak "Kami

'?s 20i yangbagus, takhiiya te-dat\ulu, 34 telahdisebutkan Hadits s Sayatidakmengetahutnya, menurut perkiraan tersebut sayariv,/ayat dan trdakshahih.

t9
'n[utstas unp uDp qnfu Sunt nunq otnquawad ooa),, qnht Suot ttBuol onqtlawad qqny qrt11y

(( ,n+.r r.,- rT -.,1fr.: ,r-'
' ' : , . ' , ' "

f ----.1g1----1-' ( | -' d

:qeleceq e)I€u nurue8ulJBquadlSuei€pueu nulSue eIII e}eIreq q€llnlnseu :e.{uepBdeI ..'Fq nl€nsosuuerel uuq ueleu uped Jnpll ledep )eptl efes 'qu1lnlnsuAIeqel6,. :elelleq Ireqtuosqellnlnseg ppudel npeSuoiu 3ue1ep plle,46-lv ulq pllet;1l., :elelraq er rts qupre:ng uep uelletr€^\ulc-l,t

Idl^lll{ l{\nVO NVXIn)VNll{

9NVA

nlvnsSs rvHl-llhl \nlgvdv v,oo
9 lPsed

seisinya, Rabb penguasa setan-setdn dan seluruh yang disesatkannyo.Peliharalah aku dari kejahatan seluruh makhlukMu yang jahat. .langanloh biarkan mereka menggangguku atau berbuat.jahat terhadapku,mulialah hambayang Engkctu lindungi, Maha Agunglah pujianMu dan tiada ilah yung herhak disembah kecuali Engkau dan tiado ilah yang berhak disembah dengan benur kecuali Engktni." (HIl. AtTirmizdi)31 48-Diriwayatkan dari Amru bin Syuaib dari bapaknyadari knkeknya,yakni Abdullah bin Amru bin Rasulullah Al- Ash Radhiyctllahu'anhuma bahu'asanya q! mengajarkannya beberapakalimat apabila ditimpa yangmenakutkan: sesuatu
:f ) t)+ r) * r arL:Jr.)'.)L.D!

',.'''',

)Jr'

))

((i;;;-'i: '.+J' :'*
" (Aku berlindung dengan kllimat Allah Yang Muha sempurna dari kemarahanNya,siksaNya,
rr ImamAt-Tirmidzi (IV/266): "sanadhadLts tidakkuat,hadits berkata inr Al-Hakam Zhahir bin banyak ditrnggalkan sebagian hadits." oleh ahli hadits Ibnu Halafberkomentar tentangAl Hakamini: Sayakatakanr 'Al-Hafizh "Matruk. diluduh oendusta Ibnu Ma'in" oleh sangat lemah. Sungguh sangat mengherankan bila Jadi hadits tersebut padahal Imam At-Irmidzi telah penulis tidak mengomentarinya penyenalain dari hadlts Kemudian saya menemukan mendha'lfkarnya. oleh Ath-Thabrani dalam MuJamAl-Kabir(I/192/l) Khaliddiriwayatkan Kesimpulannya tefsebut hadits drdi'f sanad terputus. dengan

',,elulpuabuaul e,{es,,:ele}raqulneHnqv /,UeMutq )epD uPursln eureu.laq rMered )iepl eluulelep e^uelDlas epe qtqeqs lp eiupeues ,, eiuuel6unle6ueul nP]plqes 6ueroepede)e^uueNujnutLuaul up,lnb,NontueLu nlpl 6uetetauj er eMqequqseg-MuespH-Muep uqlelpMuau] pteqn nqv uptpnLua) ,, nlr leqDuaqulaul nexaq e,(uuPteqrla) 6ueI uJeulap aeluapn)t ltlp^uaduqqnqu.laiuaur tnlun 'Sb) ,.uuleJql (6,9:e,(!quV-tV 6eq qeluelewelasaN rpetuewuep 'rlepbutp pe[uaw de 4-1,,:uewJ!!!aqtwe, tt :ou Dleluelelel st leLl leie qerv ppeda) :rurue.Jno-vlele 6unlue66uaLU Lle)qalo8,, eles trutqelql e^ue]]aqqeurad pies,, :elqraq lqqeqo,qpvu]sbnh urq qejq6nhl-lv uep ue,rnbIV uep(lelbueuad lewt1qewuel uep ,, eluulelas undneur 'uuepw lellnwnqewftleY leqeqes elpd ru)iei- e)iarahr, :ele)iraq nellaq eMqeqerlnu.r 6ue/{ req)jeN-uv u.ltLlerql qrqeqs Lep Lqel 6ueJoaspleqn nqv (I/IITb) ue,JnO 6upl peupsuebuapuelleleMDaur /nl?qpef qPlll urelPoz(uueps uepMelezpLlle,nh! qelbn.t ue1uap /.Je/G sndeqouaul PSrq 6ueI ledepued tsuan)asuol ueo * qellnlnse! lnqasraluqqaloqLuaL! puale) qtltd 6uel qelnll eluouptelaul uepqrqeqs 6ue^lilep epe)ieptl ettl p)jatauluetoeqastut qelpseu.l uep Luelep !6el ue!6eqas e^uuelqaloqLuaul epaqraq elajaur urelas uep ut,tqel ueouelq uep weqs snjeles ledepuad ,, uesele uellpetrpesrq)ep0 rpel nrLUV Llellnpqv urq uedeln nlt uep e)jew .leLutr ue)Ounlue66uaur upbuerelad ue)Untunuaut 6ue/ le^eMt-t llnulp qelatr, :PlP)iraq rue)neIs-Asv llPttnLl /nrwv uellpellpesrq)eprl e)eN lnbnew tnqa aT]eleMDl6el qequrelrp nuql uep e^ule^eMu )iepqqeqas',ue,lnb lple uebuolod uep leutt ups lv uel6unlue66uauJ uelqaloquau 6uei qettnqre6eqas eluqtpeq te)euraul qaloqlepll 'qeuque, qep) uepsLppnw 'uuoas ue6]apeluuP)ilpleMueu qelepe erp'beqslulq peurureqnh eurpuraq rMe-rad e^uluelep tp ledeptal qeqas'nrulv nuql epeda)redu.res qrqeqs leprl elupeues,,:uelelq eies ,r

55

.releraru raqayeped Iur leurrlel uelSunle8ueru nerlaq e)pru rgaSueur urnlsq 3ue,{ undepu rye8ueru qupns Suef e,{n1eue-qeue epudal rur e,op uelmfuiuau

'dH)

nruv

ulq

qellnpqv eaqeq uelinqasrc
,, '(nlnpodatl otlataw

unBunlnpaq rnp

DUas (of,uuoqtsrq) untas

uonpoB unp unp n(lJnqwnq-oqwnq unpqn[at1

Abu

Dawud dan At-Tirmidzi, hadits hasan)33

beliau berkata:

hasanli ghatflhi, " Sayakatakan: Yakni) yang beliaukatakan. benatlah Sebab ada penyerta yangdiriwayatkan laln secara mursal olehIbnu Sunni. Ucapan At-Tlrmidzi tadi mengindikasjkan adanya kelemahanpada para pembaca sanadn/a. Sayatelah menglsyaratkan kelemahan tersebut. mungkinmemperhatikan bahwamatanhaditstidak selaras denoaniudul bab, sebabtidak disrnggung etu hat yang berkartan dr dengin tidur. Riwayat di atas adalah riwayat Abu Dawud, seharusnyapenulis membawakan riwayatAt-Ttrmirdzi. lafal karenadi situ disebutkan:,!ika salah seorangdari kamu terbangundari tidurnya,hendaklah ia mengucapkanr ...."

56

L9 otsul o{uuoqnft:tqnqutaw ,, (tqo11y uDlD lDpli np tdwtw ntuqnSSunsas ouatny (zpnun,o1 umldotnBuaruaBuap) n(uuoyntnqatl ltDp tlDllv DpDd ! Sunpu4aq uDp unBunqtal DYUat Uut D8!t u!4 a4 qDpnpw Dl LlDplDpuaq tryDu uoqBunua(uaut lDplt 8uo{ ryonsas rdtutwtaq nwD4 trDp Suotoas qops oyqadn 'uDps trDp lDsnraqyntnq Suat dutrw Dtoqawas Llpltv Utrp lDsuaq IlDq 8w:tt tdwtfu,, /. . (:'
\

('r'i q .l a'*-t'{A -'r; "
-.

t g-'.. .i

!:tt T >.Y ffi
rfr{i
.l t'fd'-: "..rrr''

*-l:;=r
.

:-N.r
ilr

'F;-7tf 'rif

:Bpqusreq qellnlnsea ;e8uepuaur ffi e,{eg :e1e1;eq e,{es l.qed ulq qepete} nqy:e8uapuaur :€]olreq ueuqexnpqv urq qEruBlesnqv-6t

IdhUhlU:lS \nIS

Nv)tnx\nro 9NvA vdv
z lPsed

Abu Salamahberkata: "Aku pernah bermimpi sesuatu yang lebih terasa lebih berat bagiku daripada gunung, begitu aka mendengarhadits ini aku tidak mempedulikan mimpi tersebut." Dalam riwayat lain disebutkan: "Saya pernah bermimpi sesuatu yong memberatkunku, sehinggaoku mendengarAbu Qatadah berkata; "Aku juga pernah bermimpi sesuatu yang jatuh sakit sehinggaaku mendengar membuatku Rasulullah berkata. "Mimpi yang baik berasal dari Allah jika seseorangdari kamu bermimpi riesuatu yang menyenangkan makajanganlah ia ceritakan kecuali kepada orang yang suka mendengarkannya. Dan hendaklah ia meludah ke kiri sebanyak tiga kali. Dan hendaklah io berlindung kepada Allah dari keburukannya yang dilihatnya dulam mimpinya itu (dengan mengucapkanta'awudz) Karena sesungguhnya " mimpi itu tidak akan membahayakannya. 'alaihi) (Muttafaqun 5Olmam Muslim meriwayatkan dari Jabir +a dari Rasulullahg beliau bersabda:

58

b! 'eluUerooq uqledep eles ulnlaq peues ulelepruuns nuql q)tels '9 esnh nqv strpeq lnqasjal uep (691 :oN) lqes nuql rurv nlel ruuns loetatuole ,qubeLlv qplll ujelep uqlnqaslp nuql q3p uDile^eMl)to eupultebeqas In4eu wuad qelepp erp ,tuJezv.lv uelttpreqnutq ppLuLleqnh elueureu ueezzellv lelatr ueqelesal uDiedruauj sela[ nlt unuleu utel qqseu ulelep 'ueezzej-lveueueq me]ad ,,ulueeMeb-v. :stlnl-tal qelepe e^uqeqa^uad sln€d qap ue)oelp^s qeFl euewp'eqaslt,eqo .. p

odwruaw uDlD 8uD,(uo)lntnq ! uDp qaprad Dp! ut4o 3uo{ LlDluDllDqaX nwuDp unyDpurqry 3uo{ olnd unlnrnqal uop tlodop no1&ua7uotr qDluryrDqay.. :upltnqssrpurel le,renr: ureJe6 guo{ nlnd uDlrDq uop n ! bt,,tp0rat uoYo rdwtw ruopp 1oqt1nn48ua Zuo( qopoyoqay,, :epq€sreq nurlaq 'nBrlaq epudo) efurdrulru uulg]rJaJuatl] 8ue:oeses €^\quq ff r{BIInlns€U uep ue11e.{umrrrq-g 1 qoqn,tawuDpllol Dglt lDfuDqas ,, otfutsrsod ouas unnSSuo8UDp qD y opnda4 zpnnnnltaq '1pq n31tt1o,funqas uD! ! qDpryawm qDplDpuaq tqow o(urtuaqry 8uD{ nlonsas otutdunu ruDpp tDqtpu nwn! t)Dp Suotoas qDps D!f,,

;.-) In-r 5c ttf
r(r 'til::'! ':. - ., 1ffo f ': |q, frf : rf._1t{lf .6.f i 'i' .'. 1-l ., ) : :-; ;;ip r-<r-d r/f ' .n '^d o-h ,;"."a t-a'------ i, 'r , 1 ,'"1,'. t'.i'

musuh-musuhkita dan segala puji bagi Allah alam."35 Rabbsemesta

t5 Dha'if juga oleh Ibnu sunni akan tetapidari jalur )iddan,diriwayatkan perawibernama Sulaiman Atha' bin yanqlain.Di dalamsanadnya terdapat mengatakan: AfJuhani, Imam Al-Bukhari bin dari Maslamah Abdullah Dalamkitab Adh"Banyak dalam hadits-haditsnya" terdapatkontroversi dari bin berkata: "Meriwayatkan l'laslamah Abdullah Dhu'afa'lhruHibban yangbukan terpercaya. Saya dari berasal perawi-perawi haditshaditspalsu ataukah dari Sulaiman? itu tidaktahu aoakah oemalsuan dar| Maslamah bahwaia namanya Abdullah, dikatakan hadits dariIbnuZimal, Yaitusebuah bahwa ia seorang seorangsahabatnabi. Hadltsini lelas menyatakan Anda ketahui.Dan tidak ada sahabatnamuntidak shahihsebagaimana lain oenyebutan kecualidalamhaditsini saja." Oleh karenaitu Al-fairuz dalam Abadiberkata Qamusnya; 'Abdullahbin zimal, seorangtdbi\ majhul tidak lstqah.Perkiraan Ashkellru." sahabat sangat ra seorang bah!.1/aadalah Shaghaani

60

I9 :ueulrJJoqqellv urel l€fe tueleo (S-I :IuluEzznl4l-lv .SO) ,, ln;ag SuoI uonlotpad nwopodaq uo4un)nuaw umlD twoy ofuqnSSunsas'uzqDfuDqoltad un8uap ny uo,tnjly qDp)Dq uDe 'ryt nnptadas unp Llrqal naD'lultpas ryr nnptadas uop qop8uotnq nDlo D{uDnpradas(n1pf '(otuopodrtop) t\t11pa s 'uoq wDpw rp (1npqs rpnra4 4ryun) qolunBuoq '(powwoqnq) fiuuasfiq Sunt 8uo.to tn1J,,

?t 2ft"fA,lxt' j f 'rt-'
-^2. ,' , ^:.-/-6.J,,o -r';< t.,.\in ilerr( l.rlfi:lTyA \r,,,,,", ), ., y,

/4"

\Y1, 4.$r$, {} T,f,wr'(, r}yrf \r4 sgr$, trlr \f,w''rk* {
:tmrulgJaqr{ellv

IUVH t^llnvhl VOVd HVOVSI NWt{VInt)
I lesed

t i, i, -,,. !/t:.', >',i.-.1 -.',::,.,., -,.4. dtJ,/..jr.is i\ r-e $ -*,14\,:t:F eu i)t ' , ar,a R lf^,l, "Dan pada sebagian malam hari tahajudlah knmu sebagai suatu shalat ibadah

tambahan bagimu; mudah-mudahan RabbMu mengangkat komu ke tempat yang terpuji." (QS. Al-Israa': 79) Dan dalamayatlain pula Allah berfirman:
/ / a . ./ / / ' ,.' 4 )&ria)\-Je>.-r4,re.-l: lJl ,.r 4

" Dan pada ,rtogio, i*, -^t^, maka pada bagianyangpanjang sujudlahkepadaNya ftarl." (QS.Al-Insaan:26) di malam 52-Dalam Shahihain(Al-Bukhari dan Muslim) dari Abu Hurairah .& dari Rasulullah * beliau bersabda:
J.,- !i-ur ct -Jr J, 4Lf j JI'JJ :s:tt VI J 2

--...r--'t )fi- -f
, ..i. 4J _Jt't J /ii;"-r

:Jr;, ,-)r -+'U
'r , i. rr ,a-.bt\e .? -JL".? ..

r*
r -r .cJ

"Sesungguhnya Ar-RabbTa'ala turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga akhir
oz

'uelelq qalau.l 6upl qeleuaq uep /lqeqezo-zpv qalo Intnlastp uep utFnh u.leu.llleteis up6uap rensasurDteH-lvqalo Llrqeqsuplelelurp qep, :uelelq e^ps oc

t9

re8uapuelu p,{€S

:€pqssroq qellnInseu ff :ulpllaq f rlqet-ts

uBsoq sl!Pu H nr(q!qeqs 'qopblnpt :BfEIreq lzplurllJv uruurl) ,, Dlou ntt pns npnd .tDltzpnqndwou notlSua Dltf wolow tqtp opod qolopn otlTnEuoq opodaq plap qlqat qn11y 3uo( n14or1q,,

i"

.r { rrs E. ; ' ',c' , r.C e rf ' 4 ^{c ' ' f ,rr f 1.r rii rr'! ; ' n ' a , rf-.1 r ,*

-.; 1-.---

:Bpqesroq qellnlnseg reSuopuaur er B,trqeq qesqv urq turuv u€p ue{lp,{€,l.rurq- S E ,, D,{ut8oq uoundwn lnq rulV o[ocsru nyopndaq uoundtuo Dlulwaw Suot qoqodnts 'otuun4uaqutaw nyy o[ocstu nyopodaq D]utwaa 8un( qolodns 'uDlUqD! nlv n{Drslu nynpodatl uoqoruaa 8uo( qot1odnry,, :Dltjlraq qo V 'urnlDu

4ir J L-4 f.I^..-r

..',t' '',"

'

l€:;lJJ) ra;tJ,l=lJt l', -- r', ,'s',r,'i
t) 67 tl) 2-l.l\ /t

Jil

-lt rUrJ .;Ulo lJ4tl

" Sesungguhnyadi malam hari terdapat satu saat tidaklah seorang muslim meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat pada saal itu kecuali dikabulkanNya. Dan kesempalan itu berlaku setiap malom." (HR. Muslim) Allah berfirman:

& -cJ<i',;r:i(b pf . .1
"dan yang memohon ampundi waktu sahur." (QS.Al-Imran: 17) dari 55-Diriwayatkan Anasbin Malik '& bahwa ia berkata:
diperintahkan supaya mengucapknn istighfar sebanyak tujuh puluh kali setiap "Kami malam."

64

s9

qelallut sqtpeH,, (s, uelsetefrp tp qlpeqteJ€'t ueps€ :oN)e,{u$npqas

'ruuns nuql lejelLlelepe ssle

u.^dqeq F

qerrernH nqv

:epq€sraq qellnlnsPd # lrup qlsehl-/s

.r({!Qtq. sllPEH),, (o[lgto8u8uaw nquoqurztBuaw uDp ntlposn[ Iniun 'nqqnt uotluoqwaBuaw npod uopttoaq Ltaqwaw qDpr Suot qDilV !8Dq f[nd nlnBag)

:D)0quaw qDftDpuaq n{unp1l uop un8uoq nwo4 trDp Suntoas qops t4rf,,

'f,',y .,f- F -*ir^ . c,r,r, ,,c . ( \;? :!; )) ..c .i r. t .t.
; . ,/ !]qrr::.*T' cfi1.: t( r!AT. rq rlTa 4ai. f-J, '\ /\

:epqesroq nurleq e.t\qeq rqeN # uep F q€rr€JnHnqv uep ue>pe,{e,trurq-99

unoil ruvo NngNvs \nlsvdv vf,vslo 9NvA v,oo-v,ooNvIntN\n
6 lesed

"Tidaklah seseorangbangkit dari tidumya lalu membaca:

" (Segala puji

bagi

Allah

yang

telah

menciptakantidur dan bangun darinya. Segala puji bagi Allah yang telah membangkitkanaku dari tidur dalam keadaan selamat dan sehat. Saya bersaksibahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa menghidupknn yang mati ddn Dia Maha " Kuasa atas segalasesuatu). melainkan Allah akan mengatakan: Benarlah hambaKu itu! "38 58-Anas bin Malik berkata: bersabda: "Barangsiapa membaca do'a ini ketika keluar dari rumahnya: Rasulullah *

rB Dha'if jiddan,diriwayatkan oleh Ibnu Sunni No: 13 dalamsanadnya terdapatperawibernama Muhammad AMillahAl-Azrah bin Al-Fazzari, ia perawiMatruk, padahadits adalahseorang sebagaimana telah dijelaskan no: 51.

66

L9
(Sl€Zrou)eiuqtqeqs urelep ueqqrH nuql qalop6ntuqlpleMuto l.lltlpqs strppq rur uDiqeq,netlaq elel Jeua€ 6e

:ulu)iJeq uerpnrual ]r8uel e{ €,{ueledal uelqepESuouourTencolp,{uqeuru lffp r€nlol qpllnlnsuu qelrypll.. :uelrnlnueul DquDl nqD DftqpDu q?ul€l€s nruurll-69

:ElDlreq B! .fzprulJll-ly utp l.€suN-uv 'pn,$u(I nqv .UH) 2.;gunpu111p uop uodnyncatluaEp 'qolnptq uaEp qolat Sunl Sur.uoasas n33uo33uaruwdop unt1n1 ury?unw uBsBq sltpuH outlwnBng,, :o,{uun1 uolas npodatl unlDIDIlp unlD uo1 nauop uDps uoyqno ftp umlD uDp 'Bunpwltp 'uodn1nca4 tnEp qotopry uaEp qo1a1 nnqBug :o,{uopndal untDtmllp unlD DlDw ,, (qn11y lttp tlontaq olndn 'qo11p, DpDltuDpn[Dp DpDt] npodayp)plD&Dlraq mf) 'ttDllv
rqTt rtc

ur(.u,luqs

DwDu

tnqa{uaw

un8ua1),,

('r i ..{ r.r. "rE-?,nC . . , : , ' r-qti ;{C . '' .:''''.:-

,l:

sr- m / -1^ rr
.( -.€

.1T, )) 6:nl tr:

C- <!.--:- ( aT?-:.(( r-:

(( ,*-i ,n,. 4 s,-:. :rt

',x ,n!. r(\ Jao l (_ r \ t1c - - r t \ ,rL : . L

",.{.t',.r,:'

J.)' Jr J)l )t Jbt tt J.;' ,' ' +
-.'

!,;

,rr\ ,J) ftll )
i;.,

tt.t:.ti,

";", {t uV 1.4^., J+-' )t lb, I lb' s, )t

...'.:;tr;

" lTaa Allah aku berlindung kepadaMu dari perbuatan sesat atou disesatkan, lergelincir atau digelincirkan, dari perbuatan zhalim atau dizhalimi, dari perbuatan bodoh atau dibodoh" bodohi). (HR. Sunan yang empat, Imam AtTirmidzi berkata: Hasan shahih)ao

4 Benar katabeliau, sanadnya dan shahih.

68

69 lopll D! mltf ,, wnlnwraq pdwat uDlnwauaa qDlat uDtlDx,, :Dtrytaq uD4D uqas DTDaqDwnl lnsDw ulr! l qD y opnd ! nllzwaq lDplJ Dtlt !u! tqdwat ry uDqnl 8Dq u.olDw uopv uDp u0louhq pdwat DpD loprJ,, ;DlDlDq

uDtas mtDa uDlDtu )tDpuaq Dtll t uop Ins0a D1@t qDily npoday ntpzptaq n1n1 otuqount wopp al 1nsDru nruDl unp SuntoasqDps ml{,,
,e-:---: f,rr.^rI

,r-?
.{ #

'(iq'

d l{

f (

:'r- I'r'qf

: J:'J--=! o:'iicr
(.t:---r

r ( rnr ar .Jp'

oe ,r:--qre ,cr cr :

{'\*'irf
i., .-i

'finc:

"'-. D:;f

l

,d -1^ ---o' n- { ,no +r <4r-,

e,{eg

:epqesraq q€llnlnse1 re8uapusru # :ele{req f qulFpqv urq rrqel-69

Hvhtnuhtylvq t)| )nsvht v,oo
0l lPsEd

menyebutAllah ketikn makan maka setan akan berkata; "Kalian telah mendopatkan tempat bermalamdan makan malqm." (HR. Muslim) 61-Diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari .{., ia berkatabahwa Rasulullah4 bersabda: "Jika kamu masuk ke dalam rumah hendaklahia mengucapkan:
o. .1\lece2..t\'

& . , ; - J t ' , o ' , f_-,J (L-1?'; \:', at Ge)

Jr ,.r-

J^Jt-l
) o

\r,: fi-Ul
, ; '

))
,

'v

f

cxl I [nJ d,'] ' trJ_r ,"i ,- | ,,'':

T'.r- d1 r

" (Yaa Allah aku memohon kepadaMu sebaikbaik tempar masuk dan sebaik-baik tempat keluar. Dengan menyebut nama Allah kami masuk dan dengan menyebut namaNya pula kami keluar. bertawakkal)." Kemudian ia Dan kepada Allah kami

mengucapkan solam kepada keluarganya.(HR. Abu Dawud)ar 62-Anas bin Malik .$ berkata: Rasulullahg bcrkatakcpadaku:

ar Sayakatakan: "sanadnyashahih"

70

rur slrpeq uplndLlEallaq netla€ lDal znc qenqas utelep te(eH nuqy qz,JeH qelal )nqaral stloeq-sllpeHtu, 'ltpel ue)itpnDuer lv qa)o uetlndnJn)itp DUe^ urel lnlet lelueq eualel ,nerlaqelel leua€,, :ue)iplel eIpS ,"

qeqeyeur rderuedlurs.rar rnqas.rar i;l)*t' rrpllrqeqz rp qrseLrr rp"r

,o(Q!tluqs ucssq sltpeH :els{req rzprrulrl-1y uerul) ',,uoqo1raq l ytdopuaw umlD nwnBnnlaq unp nrum! D{DJStu ,Dla.taw opndatl wnlos ut4dntnBuatu ru48ua qogopuaq nwo4tonlaq tnwaudlu lnsow nntlSua oy[ ,nt14ouo toqnry1.. ; r''l 1g' 3;

i .f

.

is' .'-r:' r'r rr-,1? f*t) . t, )

)ir

:,

tT?

Pasal 11

DO'A MASUKMASJID DARINYA DAN KELUAR

63-Diriwayatkandari Anas bin Malik "e; dan lainnl'a bahwa apabilaRasulullah* masuk ke dalam masjidbeliauberdo'a:

" (Dengan menyebut nama Allah, yaa Allah berilah shalowat kepadaMuhammad)." Ketika keluardarinyabeliauberdo'a:

" (Dengan menyebut nama Allah, yua AIIah 'al kepadaMuhammatl). berilah .shalav'at

yang (No: 86) dengan sanad oleh hasan diriwayatkan IbnuSunni "r Hadits dalam Takhtulul lbnu HaiarAl-Asqalaan dha'if olehAl-Haflzh dioyalakan Adzkar (tIl'gl), silakanlihat LisanulMtzan(II/316) Akan tetapi ada oleh brra yang diriwayatkan Radhiyalahu dari Denverta hadiGFathimah hasan. Hadits ia At-Irmidzi, berkata: dan lbnuSunni

',8' :AU pn^4eo qtqpqsqelr) u.lelep nqv uqLuntu€l eles qelal ueo Ll||.lpqs uespH nele 6ue^peues ue6uep uep ]enla) ,ptlspul elqa) ureles uedeln, uelLlpqLUeuaulnellaq qtqpqs upp qpueMn LUelep nqv 'sele elndupDirLuap tp leJel uebuap sltpeq tu pnMpc ue)le^eMuau nqv $

LL

li:-.ni:

-<-,rT f

lf-

r--: ^ n;cr s---1 c:-? gl^

.? ,r:"a-'..':--*

ll 91^:

((

lT.t l" 1t:;'n

-.<-'-,---'o:r.gl
:erequlelu nell0q

elqedy :u1uryaq H InsELU qe11n1nse5 €r e nruv ulq qEIInpqV uEp uulle,{e^\urc-99 'llE) ,, (nnrrwtlDt uDp oo(rullsnl{l unEoqas ny1npndatl uoqoaaa nyo 'qn11y ool,,
,, (( ^ 1,.a lffr* rr- , \1ci',^ . '| I.
' )

'prfseu tuele e{ p

-^ 6/-ll? ))

:qelueldecnprfseruuep .ren1e:i eyqedeueq nluul ,, (nryJnruqnt nplaun qDluulmlnq qoilv nntr) :unldncnBuaru uDp tqDu sDtDtot^oloqsDq nr qoplnpuaqptfs'nru wnpp al InsDa nruoy rnp SuntoasqDps bltf ,,
^l 6... , .<-e1? )) I Tc : (( rlr}*_ ' \16:"'r l" 11,.1

\,,\14.):\l,rr.r tfi T--" ,rf

ffi r

:upqesreq qellnlnseu :€leIroqur ss? prcsnnqv preurngnqv rJepueqlefe,,urrrq-tr9 uep nulee$.

"(Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung dan wajohNya yang mulia, dan kekuasaanNya yang terdahulu dari godaan se|ant{u1g |erkuluk)." Beliau hersuhdu. "Apahila seseorang mengucupkan demikian, muka setan akan mengatakan; Orang ini dijaga dariku.seluruh ' v,aktuhari lnl. (HR. Abu Dawud)45

shahihsebagaimana lelaskan saya dalamShahih Abu Dawud "s Sanadnya no; 485dantelahdinyatakan hasan olehAn-Nawawi Ibnu Hajar. dan '7A,

9L i--"-- 1p1cf, dCrgcF rir-l. jr-t' --{ {c5. n-..6. 1cr lggt fq1 if q-q + K

itr -{-€

:epqesreq qellnlnsEu :BiPIreq x 'e8nf qerretnH nqv er uBp ue1lu.{e,lrr.rrq-19 (ur;1sn141 IrEqrlng ,, tpunBuaw uDID Dyanw o(nts.tu 'n,{utpun8uawunBuap rlnntatl ntuuntltndopuaw nstq loplt D4araw LlDp '1n,r,n Joqs uDp uDzpn uoDwDtnq tnqolaBuaw DrstruDw or(urntyag,, 'UH) ii\ lC -+"{ I .'f'} K-:t-'r ":1 'n', I f rfirrr . 1"-l; '[tT : I i-<-ci, f t;r P :epq€sroq qPJInlnsPu :* :Pler{trq qeJrernH nqv rJep uu>1te,{e,rr:rq_99

vANUV9NlONtht 9NVA 9NVUOI9V8

v,ooNvoNvzov svs
zl lEsed

tt)-"b.JJ C-----4 ! G-----'Jr ;o-- *t- j;\.4;:Jr "

Jl-ul "..;'i

;\,u

"ri rlj 3.- c;,!\:Jr

;5

t;i I u .vs f ti , (r,i<
* €

:j t;'-,^*; t

Otn" il J'--Jl J"L: .s- f t

"Jika adzan dikumandangkan, mak{tsetan akan Iari terbirit-birit scmbil kentut agar adzan lidak terdengar. Apabila adzan telah selesai selan akan datang kembali. Apabila iqamat shulal dikumandangkan maka .telan okan kembali pergi. Dan apabila iqamat selesai dikumandangkan naku setan akan kembdli untuk menggong€:u orang yang shalat, ia berkata: " Ingatlah ini dan itu, yaitu perknra yang tidak terlintas dalam pikiran sebelumnyo. Sehingga ia tidak menyadari .iumlah rakaat tung telah dikerlukannya." (Muttafaqun 'alaihima)

68-Abu Sa'id berkata: "Saya mendengar Rasulullah berkata: 48

rti--; r-.l-1:,,]o

J)l\

:rt

.rr" l..-!

)

c,LJt a" d Ja-jl

76

'mlsDtD uDllDI qDuD/,rDlDqsraq iiqns uorpnaax o{uqa1ouo4dntnry SunI undas
qnluoydntn nyow uozpn unqBuopunwnBuaw utzpzpnntu Suotoas nBuapuaw uDltDI D!1t,.

:epqPsr0q tr qpllnlns€U.re8uapueur p^\qBq p nrurv urq er qellnpqv rrep ue1te,{e.trrrotu urlsnhtrureu{-gl (rq1e1u, unbeyel ut 1ntrq),, zpzpnnw qalo uoydntntp Sunt tltadas qopoqdnn mlow uDzpD unntas toBuapuaa uDtlrrl Dltf ,, a

isr \ ff.'f ^ . ":Tl'tr': . {t f::
:epqesreq ?*' pr!es nqv-69
(uswlnglv

+ qellnlnsuu :elslroq

.1511) uoq ,,.tDLuDb! npod otfu8nq rlos tpn[uaw umln 4nntatl o(uutn1 Suoi unp D*ru,nw 'ur[ ns8unq qa]o utzpzpnrutl Suntoas uozpu Dtnns nBuaptal qDHDplJ,,

burangsiapa yang bershalawat atasku maka Allah akan membalasnya sepuluh kali lipat. Kemudian mintalah wasilah bagiku kepada Allah. Karena sesungguhnya itu merupakan ketludukan di surgu yang dikhususkan hanya hagi seorang hamba Allah saia. Saya berharap semoga sayalah hamba tersebut Barangsiapa meminta kepadaAllah wasilah bagiku maka ia " berhak mendapatsYaJaat. 4. 71-Umarbin Khaththab berkata: Rasulullah bersabda:

ii

'-Si Ji'Fi ^i '';!1,iu r;1 )) r<
iir',,,iLi

,i ,+ri l) Ju- ((';;;t,';t

:jL; ij'i: 'l: ! r ,, ;' i: "l:L: ,j;i 11 rt 'ir:.i 11:'ju (( ^l' J,;l ii;l'u( !:i)) ,is

'ls- tr.i,' J';;iiJJ3i :>2,J'i t> :Ji"i 11.rr-.lri:,itJ'r I ;; ,ju 11
1 1; ; '-L; 11 \\ ; > " i l '3 o ' l i' 11:-r--i U'-5 ^ F: "i,' ll Ju c' 11n! f , -r \rl :,Lj 1 1; ' ) , " l ' : ) ) : J t t , ' . 1 1; i ;' ;i

'^A,'y;ij:, t<"l',*t4l ll

78

OL

et,o nNaI_'reJqv qetrr ,.,nurnr-,' r,.',prep ;"ll?#:t#[n:fr nnm.
urplepetnd leDtl uep w4sn4 r1,tfetl5wslBp "*r,*6nq", Pqeped(19/D uJusnbt Jetts epeoal rnqasrar q u-eqeq..rJi ]:T:l qlpeq uelleqsruau/qes snJeue4 qelrl ueouap fl! ..ueqe/pqt, srrnJad'rninij-"" leJel ueqequet upbuap ue)le^emrrpqe,4ulunw-M q"lr* 'p^uulpl sllpeq qelll.qeltl 1,i.)::)^.tl|--,*-/!!q9

peewt weppue)i6upra1 q"pr eles

(utrtsnI,\l ,3/r?r Insnw Dr DlDu Dtrwpq uDSnflpI ,, uD8uap e/nqqlDll! DqDn ool uoqdncnBuaa tury Dt '(nqoilDll! DqoDIl DD uttldocn8uaa utzpzpDnw nllqndn uDe .eoqqo nqD V rDqln nqo y) uoqdotnBuaw fi.mt m ,(rDqlD nqD y rDqtD nqo11V) uo4dotnBuaw utzpzponw -(qDillq Dil! DItq uDlpnaax nlnuunb no1 nu olnDq Dn ut4docnBuaw il ,(qDlD! lDlD, ottbt!) uoqdotnBuawuEpzpDnwoltq untpnwaa .(qo1pq n11r nlouunb oD! nlA Dlnnq ool unqdotn*uau nr '(tnlDqs sDlD, ottotl uoydotnBuaururzpzponw '(qn11n1nsot ollqndy tDpDLuwDqnW DuuD npoqf,sr:) uoydocnBuaw firnt m ,(qo11n1nsnt 'UH) rDpDawoqnry ouun npoq(so1 unqdocnBuaw utzpzpDnw ollq uDtpnwax ftqo1yt111 DqDDlt Dnl uo npnq{so) ursqdocn8uaw ptnl ot '(nqoilDlt! DqDDf DDIun npnqlso) unqdrnn4uaw ./o(pg) utzpzpDnu ollqndo uDtpnwax nqD y tDqlD nqn11y )uoqdntn7uaw p.rn1 nwrry ttDp Suotoas 1DlDs npl ,enE1n nqollSt )Dqto nqo V ) .uo4dtccn8uaw uzpzponw o)ltf ,,

72-lmam Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir *p bahwa Rasulullah*€ bersabda: do'a ini setiapkali mengucapkan "Barangsiapa selesaimendengaradzan:

.,1 a--;iijr ;>-eltl ^1rtr;riilr '-ri' ot';lt

y

" (|'aa Allah pemilik panggilan yttng sempurna ini dan shalat yang ditegakkan ini berikanlah yang linggi) dan kemuliaan wasikth (kedudukan kepada Muhammad #., Serta berilah beliau maqam mahmud yang telah Engkau janjikan) Maka ia berhak mendapal syofaat dariku pada Huri Kiamat. "41 73-Diriwayatkandari Abdullah bin Umar +; bahwa seoranglaki-laki berkata: "Wahai Rasulullah para muadzdzin telah mencapai kemuliaan yang lebih bersabda: tinggi dari kami!" Rasulullah
47Demiklanlah dirlwayatkan ImamAhmad dan lalnnya tanpa yang oleh 'Ad-Dara)atur buku meskipun dalam beberapa RafrA/1 kalimat tambahan seperti dalam lmam Al Bukhari, kepada dinisbatkan tersebut tambahan lslam lbnu karanganpenulis(Syaikhul kitab AtTawassulwal Wasllah sisipan dari penyalin itu tambahan merupakan Ke|hatannya Tarmivah) 'Innaka laa masyarakat; yangpopuler tenqah di tambahan Adapun naskah. oleh lmam Al-Baihaqr. Mlbd di akhir hadits diriwayatkan tukhliful jelaskan yang sebagaimana telahsaya syadz tercebut tambahan Sayangnya dalamIrwaul Ghalilno:24.

80

I8
(tll LD reUVlntreeleN urelep LtzUpH -F qalolqedaslp qelaluep ueqqrH nuql rqpLuteznq) qaloqrqeqs nuqt ',ou,eMI-lV u?tep e(vtuqfejuaw uqetelulp qelal lnqas]alqrpeH M qPlal Ples llele,opJaq efew tewebt uep uezpe eJeJuple/opal uere qrqeqs pez uep 6uel !1eqp e(uenpa\tulLllv-lv ,ep] e,oo,, :lelelqPlPpe uPniPllv ulq e^qel eueuraqrMelao JJelep Jt,etlp tQ lpoeptalel.l'lpeues qPtepe sele rp teJet ue6uep :uqelq eies <" lnqas]atqtpeq e,{u6ue1es,, (s6zoN)upqorH qaloqrLleqs nJal qp uelelpiJrp al uepJespq eiuppLps .,

er.*

:epqesreq qellnlnseu :elelloq fr* p,es urq FIIES u€p u3>lle,{e,uurc-g/

uEsBqsfIpEH oo(tIl{uqs '611) nttqt1n tp uop :Eturyaq tzplurrl-lv ,, nlunp lp uDpaopsa4 qn11p, opndatl qopruu4t,, :Dtnlraq nDtlag , iqD nlnsoy tnqDt unydotn nany Suol ody, :niuopaq pqDqDS DrDd
,,.1OaOht

unp uDzpDDft4uo Dtop )tDlouat u04n !nptJ,,

(-{? r?i srl -t'' y'Prcl f ft
trnt K / r
a^,f q,: (,(o'.v

(

\J:
i-r

od. e-rc. +;^

:epq€sJ3q

ffi qellnlnseu :elelroq s' Illehtr ulq seuv-tl nqv 1111) ,, o,(11qa1o unypqnpp"(Pn'tuo o{ncsru qo11y npndatl qDf4urw DyDa nsaps qnpt np[ 'utnldntn mla.taw 8un( rltadas qopotldocp,,
:^

r;f1 n t'f e risr

--l

ry

,r3r-U.ecG-Ul

:Jl)i

t J

'I

J')J

J

J4

'2
^-2a4

\' '-

^)-

?al

irL

" Duc macamdo'a yang tidak akan lertolak alau jarang sel.,ali tertolak. " Do'a selepas adzan dan do'a ketika perang, " berkecomuk.(HR. Abu sctdt perang Dawud) 50

Ummu Salamah 76-Dirin'ayatkan dari 'anha ia berkala: Rasulullah 43 Radhiyallahu mengajariku apa yang harus kuucapkan selepas adzanmaghrib: mendengar
,:-,\ I -,----,a\ !-,1-j ,l->'.. J4 - '", 1 Jtr: '-t" i+' ))

(( J

'llu

:r r^-

'r'r".-

, :Xv',

" (Yaa Allah malam hari te':laht)atang. .si'ang hqri telah pergi, itulah suara panggilanMu pertanda waktu shulat pun lelah hadir, maka dttri itu ompunilahdaku)." (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi)sl 77-Diriwayatkan dari sebagian sahabat nabi bahwasany'a Bilal adalah sahabat yang befiugas
50Hadits dilelaskan olehAl-Hafizh oleh sebagaimana tersebut hasan shahih saya dalam koreksr telahmenlelaskannya NataaiulAkar(77ll) Saya dalam tethadapkital' At'Targhib. 'llasan s' Dan dinyatakan dhd'if oleh At'TirmidzidenqanucC)annya: gharid' di dalamnya terdapat perawi majhul dan dha'if. SaYa telan Abi not 85, daLam menlelaskannya kilabDha'ifSunan Dawud

82

t8
rutqeleseul uelepqeouel 6ue^ lplueq 6uero -ouejo ,,u|zpzpenw qalo upNEolp 6ue.1 uadas qeperylex,, :* qellnlnset r.rPpunLun |lep tqtstlaluau eualel rut sltpeq ue)]esep.taq Fuletag qeloqlep[ :luls lp uolqequre] e(es 'v8 :oupnqeo qv ueunsltteln ,tbe!]teg uelpp e^uue)sela[ual! qelal e^es tueplpbsv.lv tMeMeN,uV uep -M qel9!,eqpue)ieleiurp qeqas ntr qal) lt,eqp t/'/.E:,ad enpuepJt,eqp 6ue/o lMp]adbueroas ledppralp^uuJelep !t,p!lp e(upeues,,:uoletel e,teS e ,.

'uH) ,, (D({uuoltpDqDSualu z((pn^rE( nqv uop uryplDBauaw qryily DSoaaS),,

(( rlrf rw *.rA))
.qDDpqs :uelducn8uaru q?lln1nseg g qs4Dwnoe pnfi :ueqducn8ueur eIrlel,qeurebr uel8uepueum8ueru er

Pasal 13

DO'A ISTIFTAH

78-Abu Hurairah .+;

berkata:

Apabila

Rasulullah* memulai shalatnya. beliau diam sejenak sebelummembacaAl-Fatihah. Saya bertanya: Ayah dan ibuku menjadi tebusannyarvahai Rasulullah, saya melihat engkau diam sejenak antara takbir dan pembacaan Al-Fatihah, apakah yang engkau baca? Beliaumeniawab:"Savamembaca do'aini:
-J -lttr 9 -. : I r ,!srrrl.|lJ
' .

.-.r-Ljl \ I

!, J,.:.^ll
r

j a , J c a t \ 2 P \" . , ,

' c . 'i, ' l

t\

) rl

! --l:l

! aLaJU

" (Taa Allah .jauhkanlah antaro aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. YaaAllah, bersihkanlah aku dari kesalahankusebagaimanabaju pfiih dibersihkan dari noda. Yaa Allah cucilah

84

98
lste :ou).!euel47v welepeiuueltnqeluau qel3l eles tnqasrel strpeq rbeq et]aluad leiueq ,qlqeqs sttpeH E5

nerreq efulepqs p{nqueru * un,,nrnrn;nt:i0,.;;; e,rrquq e.,{uenpaq urulaseges p pl,us nqy uep nquDl nqolptftqpoy qe.{sly, r:ep ue11e,{e,nrrrq_6g 'uuuseurq0{ rnp,{ nqnzuequeprru,{s ,uu8uoquosallu1u.{ ru1e.{nqnsgeu nqng4e51 .uH) ,,'(otuuDopo| ,r(pnaeo nqy uDp ub!!s!q 'undn4 uop jlryrynt Buo{ uqas uonSSunB lnp tlDIIy npnda4Bunputltaq otog) ftptl oBtt 4otunqas) .18uo1ad uop tB\d ryqnn tp qD V r)ns DqDWilDfuoq Bun,(uot[nd uo&uap qn11y13oqtfnd oln7as ,tnsag oqnry qo11y),,
))

'1epqsuuye lrs8uarury qullnlnseu lPqllJtu el P,.flguq rul.qlnhtr ulq rrBqnf uep uu1le.{e,,rrrlq-61
(rqre1u,unbe;e11n141)

:eJEqrue(u nel[6q

,, (n[ps unp to

,sa uo8uap nyunqoptsaq

it- z'

"(Maha suci Engkcu yaa Allah aku memujiMu. Maha Maha Tinggi namaMu. kemuliaanMu.Tiada ilah yang berhak disembah dengan benar selain Engkrn). " (Diriwayatkan suci oleh penulis sunan yang empat)54 8l -Diriwayatkanoleh Imam Muslim dari Umar +, bahwa selepasbertakbir ia membacado'a istiftah tersebut."55 82-Ali bin Abi Thalib .+, berkata: "Apabila Rasulullah 9! memulai shalat beliau membaca do'a berikut:

:t

";'*()

'"' e( J ) !:!r.

. t( !ir

)1 ., r,rlt

-J

-r:tL-,

!.lr

s" Haditsshahjh, (nol dalamALManar telah sayasebutkan sebagaimana 334) 55Sanadnya yang yangdikeluarkan Imam Muslim. Adapun shahih selain sanadnya terputus. oleh dicantumkan penulis

86

L8 ,pqnl. Buot u:tBuotatl Sunt opntl ni(uqnSSunsas uDp mlo qoluryqnnt uoq .nny8uE rloncatl n{ut4n[unuaw pdnp Suol opn qnpoptl ,ttndtal 3uo( ynlqyn opoday nyo qolqntunl nny4ug ulops osop tundruo8uaw pdop Buo{ nporl n,(uqnSSunsas'nlDsop-Dsop qnnlas ?npundwn nlt DuaJDt qalo 'mlDsop-nsoptnlnBuaw unp ulpuas nlurp twtlDqzuau qDlat mlv .nh{nqaDq qDlDpD ryn uDp qqqDy qnlnpo no4Bug 'noyBug utnlas nuaq unBuapqaquasry IDWaq 8uotr qnp opn11 n[oy qnlnpn nmlBuE 'qo V DD;I 'wt1snru Bun{ SuD ) lnsDwol ntln unp nqnpndal uolqouuadtp Suot 4o1n11 .nl118oq nlnqas Dpott 'WDID uDtlDlas qqoa 'qDtty lnqn q1ppD ny4nw unp dnptq 'unqqaqwatuad ,ppqs nr{uqnSSunsag slt.uis lonqtaq 3uo{ Bunto-Bunto lnsnarat qoluqnq ruln unp Jtunq SunI uatp SuoBaaaa unBuaptanq unp tBuol umlnldrtuau Sunt qqoy npoday nyqntnu uoydnpoq ntlV),,

(6-

iir))
':i .r? tif,? 'ri-s= ;r.r;:
'6-..rf

,,*^ :;f.
rf(: 'T '( ?

'tl:,t,f

,a.! 6- rJ

tii

'' ''.ri.

,\:-: 1\i5e

f ,r+/ cp f +-.r: .(,c:' " i,, . -r -+r t^ ot *---3r ;f K ^ '_t

f i 6.-*h ;6

dapat menjauhkannya kecuali Engkau. Aku penuhi panggilanMu dengan penuh rQSa gembira, seluruh kebaikan ada di kedua tanganMu dan kejahatan tidaklah terpulang kepadaMu.Aku hidup denganpertolongan dan rahmatMu dan kepadaMu aku kembali Maha suci Engkau dan Maha Tinggi Aku meminta ampun dan bertaubat kepadaMu) " (HR' )\Iuslim) Disebutkan bahwa Rasulullah membaca do'a tahajjucils6 istif,ahini padashalatmalam(shalat Ketahuilah bahwa manhaj ahli kebenaranyaitu tabi'in dan ahli hadits dan fiqih dari kalangan sahabat, ulama-ulama kaum muslimin yang datang setelah mereka adalah meyakini bahwa semua yang terjadi di alam ini. yang baik maupunyang buruk. yang manlaat dan yang mudharatadalahberasaldari Allah {k dengan kehendak dan takdirNya. Maka hadits ini harus dijelaskan maknanya. Para ulama menyebutkan

pada e6 tersebut do'a trdakadapengkhususan istiftah hadiEtersebut Dalam Adadua lafalbagihaditsini yangsayaketahui. malam sajasejauh shalat secaramutlaktidak ada eertama: Riwayatl4uslimdi atas, disebutkan 'Dalam shalat sFalatmaktubah kedua: Denganlafal: p"n-gkhutut"n. dengansanad yang shahih oleh Ad-Daraquthni ifarinu)" d'nwayatxan shahlholehnya At-llrmrzidan dinyatakan i"ru", d"ngansyaratl4usllm, Marafi Ibnu Haiardalamkitab Eulughul Al-Hafizh Olehkareni itu ucapan bahwado'a itu drbaca disebutkan yaitu: 'DalamriwayatMuslim tertolak, itu kekeliruan diikutioleh AshRasulullah padashalatmalam"meskipun * para kekeliruan itu Sesungguhnya merupakan dan Shan'aani Asy-syaukani! ularna.

88

68 r;-::'1'r':- i 16.',{ '.J-ll r,T- ; rr-i--n!g ',i-

(( ,fj' - i-: *.',-i 65f-i '; ' ' //''

(i:--',;

.;{

:EJuquolx nprlaq luEIurulpJsqsElnqulatu ff ilDllnlnsed e1tqedy.. :etelreq Br nqttn, nqn11n,lq1rry qeisry. qelo ue11e,{u.trr.rrp8ue,{ qelppe ueleru 1e1eqs uped

qellnlnsu; uceqrp3ue,{ e,op-u,op Ere}uurq-[g 'e{Bleqers-elseJuces nlpnsosueleldnuaru 1upr1 ne13ug u,(uqnSSunsas uue:e1 .nul8ug uueuuslufrqal tnrnuaurInrnq qelryplJ :1edruoe1 ueselallo4 'e,ruueleldrruau 3us.{ qel-el6l undrlsaru ilqeq e}drcuad leqp,41.. :ue{plelrp qoloq lpprt eueuue8eqeg.e.,(uueleldrcueur 8ue,{ qEI-r?lC undrlsaut 'ueleqefaq eldrrued u€IrBpur?srp Ieqp,41 :uer{slulrp qulryprl'n1,,qepeda1 plrta urpJaS qulloprl :e3uaq uuselalua4 '4eq 3ue.{ueele1.r:rd-uuu1e1.red qelu,{ueq qe11y epedal 1e13ue:a13ue1 .n1,qepeda1 rulirre:a1 upIE IepD nlr uelnJnqa) :unpal ueselalue6 utp .,.n61upede1 uullelepueur uelrpelrp qelluprl ladup u€Inrnqal e1eia5..:qe1er e.(uru1eu: e.{ucsenqrq u.iuqe1e1:c tucrur ured uep luurn ig urq leqpeN-uy rrep ueselafuecl qeler .ueselafued rnqi(suur8ur1ed uup urueued3ue,{ ederaqaq pueres

Laj

p-\.ol.

!) '4L:t',

aJ

.

l/D

!,/,

t^J

'., . jJ)qt, - ' ' ' ' 2 "
;,* f}"

:

.s--.Jj ..".- _/ +-t,

,*,ru.'1r."-"^,ii*,
(( ea:-,
i.

-b\ )e

"(Yaa Allah Rabb Jibril, Mikail, dan Israfil. Yaa Rabbi Pencipta langit dan bumi. YrtaRabbi yang mengetahui perkara ghaib dan nyata, Engkttulah yang memutusknn apa yang diperselisihktn di antara hamba-hambaMu Tunjukilah aku kepada kebenaran dari apa yang mereka perselisihkan itu dengan izinMu Sesungguhnya Engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lttrus bagi hamba yang Engkaukehendafr." (HR. Muslim) 84-Diriwayatkan dari Ibnu Abbas + ia berkata: Sesungguhnya apabila Rasulullah *8 bangun pada malam hari untuk mengerjakanshalat,beliau membaca:
EJ

1. 'i i:;j' :u, uo"'\l .,i4t

i; ii ">"r\,;.:-,r'r*it

i:-j' :l $'rt

iri Ui i;j'

90

I6 qnl! opDlJ nlqq0a qDppD nDlSuE .u03uua1 -8unta1 undnolD ruDrp-w)Ip DJnJas uoynyDl nyn 8un( '8unpp uoyn SunI ntlosop-osop uDp npl qolat 3uo( nlnsop-Dsop qnyunduo 'nynp qnlrundan o7o1y uosnlntlatl pqwnBu,tw ntlo qnloBnl nllopoday npoBuaruntln qnloBnt nVynpnday !pqwa)! nqn qnloBnt nTynpodaX 'lnplD nuaq nlD nl,ynpoday 4op8n[ 'uDtarnq ntln qopBnI nTynpoday .qDtashq ntln nyynpnday oluo11 iqD1v D;{ .nuaq qolDpD tDLuDlX t.tDH .tDuaq qoloplr DlDtaN tDuaq qDInpD Ddtns tDuaq qolDpD (tortrylv rto111nVyun8uapuoodutnfuadD*rtstral ..Duaq qDlDpD nWuDarU tnudq rnuaq qDlopD n/{!lunl qDlnfD nnt18u.J n.tuonpstl DrnMD

tp Sunpuoltal 8un,(onua"^nttas uanq unp uBuol lp qqDA qolopn noqtsuq nyiSoq qnlorfuoq rlnd nln8ag ranq ry uop tBur:1 ry lnru)lnw uosntn nln8as tnlnBuau 3uotr qn1not1,3u7 'ry11poq r[nd olnBag rulnq uDp 1t8uo1o{oqnt qolnpn nnq8uE qn11ynoI nTyBnq t[nd olo?ag)

)-,f,i
qZt t

'rry )) i,t1;i
.t cr'-':' i n,-/.-:. ! ,t,J ( -: (.,rr-----:-

{41 ti';t fi

lrr i1:?;ir:ri

-r;:--l

yang berhak disembah dengan benar selain 'alaihi) Engkau)." (Muttafaqun

92

t6

'rpq eBrl lefueqss oqoTy 8uotrnqqqoynns oqnfu,, ,,(1BBu11

((;3!

rl

,1at )) :ur€quetu nerleq pnfns eIDaI ueq
'qe>1 u8rl 1u,{ueqes

,, (8un8y oqnpg8uDf, DlqqDll nns D1DN),, (( '--''.-rer.n ,oo,J 1; :.nlnl €{rtel eceqruour qullnlnseg :e?uepuaru ff uI e,{qeq f qe;rezpng rrep uu>pe,{e,urrrq-Eg

ontns vno vuvlNvIo )nono v)tilt) Nvo ontnsv)tilt) trruruvo lugNvs ',n)nuv)tlrt)| v,oo
t I lesed

(Diriwayatkan oleh penulis sunan yang empat)s7 86-Dalam hadirsAli bin Abi Thalib 4; tentang sifat shalatRasulullah4Ebahwaapabilaruku: beliau membaca:

"; . --.1 :I;. ::t ):) !-i' :-^."-- ii i*))
€t. 9 /-_-a. -. *.* J; q:,-. ,:_a;: .:;J

('#')'€b'j
"(Yaa Allah hanya untukMu aku ruku', hanya kepadaMu aku beriman, hanya kepadaMu aku seluruh pendengaran, penglihatan, pikiran, tulang dan urat syaraJku tunduk kepadaMu)." Apabilabangkitdari ruku' beliaumembaca:
.'i,.

berserah

diri,

J)t,

cy)

J'..L&rr c}

-rr>J ,!U !),,<Jl

t"'',

,:.t.;t".

))

(( r+
".;.,'",.

:g;- q -

v c1"; vaa v e).1

" (Semoga Allah mendengar pujian hambahambayang memujiNya,yaa Rabb kami segala puji hanyalah bagiMu sepenuhlangit dan bumi, sepenuhopa yang ada di antaro kedtunya dan

s7Haditsshahihdengan didukungoteh syawaahjhya (penyertanya)

94

96 :tF qellv wrulg nlrP^ (rqrulu, unbu;e1yytr),,.uo, nfi-1y tnto aDIDpuryqDtutradrp Suot odo 4nq8uau notlag
qD V DDf .n1,ngtfnwaw ntD ttuul qqDU qDily t;t:t{ nnyBuE nns nqopy),, qoltundwn '(nlDsop

(( :;rr,fl

r:,r;-1F r(:,?r.: )) fl

:pnlnsuep ,n1n.r elrlel rul e,op ureqrueru>pfueqraduaru # qe11n1nse;,. :ele)roq Dquryl nqo11n,{tqpny qp,(slv.-l.g (urr1sn141 1gH) . (Dtdtruadynq-ynqas qn11y nor( notlSuE tcns nqnyy unlnqtlaBuad uDp untn8uapuad un1oqruaw qDpl 'o{ulnluaqwaa uop oluuoyoldtcuaru 8un( qo1a1 .rnp tlonsnq 3uo{ pz67 opndatlpn[ns nqqnblq n1n nl,yopndatlotuor1 'unwttaq ntln nqnpoday n{unq 'pnfns n1o nr\plnvn qDily nD.l,,

( --'0,.1(.F,q ;1*l Ffr:: tl
"--"r a-$. ' ' . .*St ' '' -.* (a--1Cct ( r--l ,,------*

:ecuqtueru nuqaq pnfns ellqedy ,, (n1! qDplas qDpuaqatl noy8ua tsun( ndo qnuadas

-1 t4,"<t. t \ e.i a.-

t4 |cr':v' a ' 5r I )*ft!

'4'".".,

,-

, -.'1

Y

" Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadaNya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima " taubat. (QS. An-Nashr: 3) 88-'Aisyah Rasulullah * sujud: Radhiyallahu 'anha berkata:

membacadzikir ini ketika ruku' dan

,_, ,_,jj ,_j.r,. , ,., ( gs)'sa<;>r_!,
" (Maha suci Engkau yaa lllah dan Maha luhur, Rabbpara malaikatdan ruh (Jibril))." (HR. Muslim) 89-Masih riwayatMuslim dari Ibnu Abbas-$ ia berkata:Rasulullah bersabda: *
,.i , , i , ,- . L----r\e-b- Lr J t-'J ,,J, :, . )i4 J' -.-#" '. . ;" I, , 1: : , " .' :. .,: J'l.J' 'lr Jr \:-i+ " )r +-L -. 'J i', " !. .: v. r: J+. J--4'r ; i ..at F\' ! -i-t:--9 c ''iu _,-J: , .'* j,.

" Sesungguhry,,a aku dilarung membaca AlQur'an saat ruku' dan sujud. Adapun ketikct ruku' hendaklah engkau agungkanloh Ar-Rabb Ta'ula, adapun ketika sujud hendaklah engl<au

96

LO

fnwaut ,, @q\,[t Suni nqwoq-nqwnqfiBuapuaa qn1p,nBotaafl,. (( -lce-l -r-. D
:etPqruaLu

+ t{Ellnlnseu :ete{reqe} qsrrprnHnqv-16 (r.usep-uyuep pn^re( nqy .gq) ...pnfns e1r1a1 eSnfnlr €,opeJuqtuelu nurleq uErpntua)
,, (uoBun8oatl 'unr:tfrua1 unp uo8uoqwosa:1 n[undaaw 'nsnqad oqoTy 3uo1 qqDA trns Dqon),,

.lrrpraqnerloq :eceqruotu nurJaq Bueluedas ,n1nr .qu11y nerJJq uetpntue) epudal ue3unpurped u1uruatu zpnK D.DtJaq rluaqJaq uup nerleqqezpeusumsue rsrJsq teiu etpqruaur r1e1durlas ue6 .qellv epedel elunuaru uep leueles lluaqreq nerlaq lptuqer edn:eq e.uqua8 reqe{ rsrJeq 1e,{e ucequau rlBI deqes .q€rebpg -lV lerns ereqruaru wp leleqs uelzfta8ueu: lrl8uzq nlel nerlog .ueq tll?plu eppd # qBllnlns€u pur€staq un8wq e,{eg :u}elraq e. IIIBAI ulq JnV,-06 ,, urylnqqlp nwDtop uoqDpnw-qopnw,n,optlotuoqtadwau

ketika bangkit dari ruku', kemudian setelah beliau membaca: terakberdiri

:.i11rJ; y; 11 ";Jr
" (Yact Rabb komi dan segala puji hanyalah bagiMu). " Dalam lafal yangshahihberbunYi:
t",i i * (( _i.^,..Jr J! tJ) ))

" (Yaa Rabb kami segala puji bagiMu). "

hanyalah

Lafal yang dibau'akan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Shahihainmerekaadalah: 1i llJt elJ I Ui, yy

"(Yaa Rabb kami dan segala puji hanyalah bagiMu). " Dan:

11il-rl el f,, cirJ,;
"(Yaa Allah Rabb kami segalapuji hanyalah bagiMu)." dari 92-Diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri 4; ia berkata: Apabila Rasulullah}€ bangkit dari ruku' beliaumembaca: 98

ob

((:i r['r!.::: ))
eJeqluelunerleq ,nInJ u€p e1r1a; + qellnlnse1 n-ueleleq tEIEqs 1t13ueq rp nuul Iffq nlens ppud :el?{req .ued ulq qB.BJIU_t6 rrop ,, (nJ,\[D$lts n{utttp uotltownla,{uaw ttduttru yDplt n4 nluunlnrutoqay 'uDlDrunqal Dltltruau BunI Buotoas unp 'ryn8atnotlSuE Bun[ ndo t.taqwawndwow Buol. Dpnlt une uoYuaq nntlSul Bun,(ndn qn]acuaa ndwow Euo[ DpDlt qn V onf ;nNt)qwDq qoppn o{uqntnlas rwrry uDp DqaDtl Buntoas. qalo unldntnry o(ut1otro1asBun( pwpy 'uoyBunSorp uop 1lndp yo{o1 Bunt qqoy Dnf a! qopps DlDpuaqal no:18u2 Buot odn qnuadasunp olunnpaq D.tDJuD npn Buo,( ntln tp 'ttunq qnuadas ,1t,3uq qnuadas qnuatlas uor[nt! ,tunl (lqoy qDilv uoBuapry,yrlnwawrup Dof,),,

( rd (.8I? rF:I' -f.", try-1c-r-' c.-J"

" (Semoga yang Allah mendengarhamba-hamba memujiNya)." scorang laki-laki menyahut dari belakang:
(( I

.:-

s ,r!" !-

'i-,

';s

t-t*

-t^>-r JJJJ uJr ))

"(Yaa Rabb kami. segola pryi hagiMu, aku memujiMu dengan pujian yang ban-,-ak.yang " baik dan penuhberkah). Tatkala beliau selesai shalat terus bedanva: "Siapakah yangberkata tadi?" "Sayal"sahut i-lak itu. lak i Beliau* berkata:

'-iri45.J+rr{

"6.i r\ a>; t'^,-4 )

"Saya melihat tiga puluh sekian malnikat berlomha-lombo .siapakah di antaro mereka " yong lerddhulu menulisnya. (HR. AlBukhari) 94-Diriwayatkan dari Abu I lurairah -&,

Rasulullah* bersabda: bahwasanya
c Lt-!l lr 5 L9

JP

t .rtr

100

t0t
nwltDDqptDl uDSuap nl4tDpDdr! lrDp 'qDlly Dnr),, Sunputltaq n4n ntuqnSSunsas ' (l
l,:---:)) ; . ' ' :tt .:o::1 ';,ol , t? ,.:r? '( ,-<r '" r r . r : ? _ -,", -.-..f.

.1.__ ,-^

(( .f:] r'"S : -^. '-'5a11- 'i -:qn..i "17 .,.',,: netleq rIeI ledelet uluiural 'nelleq t)el

:ecequrstu nerlaB ue)IeSrlrp 'pnlns iuepas nurpq enpal

Iedpl.lt qnlua,{uetu nlue8uel 'nerleq rJetuJul undnlv nTel eiuueiur:eqruad rp:+ qellnlnspu rledBpu u Iuprl nla urEleurntuns

epud :elelroq nuun, nt4ollot tqpry qer\sry.-g6 SuDl undnDa ,, (tr(unqtuasta1 uo8untal-8unta1 Suoi lryqn 8uo,( undnotu lnKn SuDf nsaq BuDtr undnnu 1rtas1]ut); 'nlnsop-nsop 4ntnlas qnyundtuD qn y Dnf.),,
{ 5,1':v iJo (( 'r.N ,;"/ i )7 ..t

:''' "' :ecequeut qeyynynseg pnfnse1ue1 # e.{uese.t\q€q qeremH nqv uup r{lsehl-96 ei " " i-' :' ,, nt! Dylt l o,op qopn[unqtad 'pn[ns D! nl!@t qDppn D{uqqDA Dpnd nlow ! pyap Suqnd 8un{ png,, nqwoq Suonas DrDluD

<r cc' i --n. i ,( p, ( ,-J

a.

kemarahanMu dan dengan perlindunganMu dari sil6aMu, Aku berlindung kepadaMu dari murkaMu. Aku tidak bisa menghitung pujion adalah sebagaimana pujianMu kepadadiriMu). " (HR. Muslim) 97-Diriwayatkan dari Ibnu AbbasRadhiyallahu 'anhumaia berkata: Rasulullah * membacado'a ini ketika duduk di antaradua sujud: kepadaMu. Engkau

"i

,"1 r+l ))
(( ;J,,\.

" (Yaa AIIah ampunilah aku, rahmatilah diriku, berilah aku petunjuk. cukupkanlahuku. berilah aku keaJiatandan berilah aku rezeki.)."s8 98-Dalam hadits Hudzaifah .& disebutkan bahwa Rasulullah4j membacado'a ini ketika duduk di antaradua sujud:
I rtl .J, )\

Alluh ampunilah daku, Yaa Allah " ampunilah daku). (HR. Abu Dawud dan lainnya)5e

"ftaa

'3 Hadits didukung oleh tiwayatmauqufdari Ali Jawid (hagussanadnya), binAbiThalib.*.

102

g0t

'eluenpa)ulelas Plas ebelunr,t 'tqeN le/eqs leJtqs

-M ue9p p el nuql uep urlsnh LrieLUI qalo ue)le^eMDrp'rlrqeqs i, qelal e^es 'qlLleqs sele rp strpeq tuelel u.]eppp^uue)iLUnluefualu enpa) 6e

:l€pqs tlIulep rp IIn u,opuJ€qrueur qellnlnseu e,rqeq F DquDtnqD Dflqpru qe,{srv. uel}u,{3,\\r]l(I-00t lDllbo utrrlqnl l \)e,, trDp Duas uDtlDw ! uDp uDdnprq l L,lDutl/ uDp 'Jnqnl DS14ts trDp 'wDuuDqof qozD rrDQ :Drnlrad tDdaa uDp qD V DpDd ! Bunpuryaq Droqwaw ot rlDplDpuaL! 4rylo pnqntsq ro'^alas naDl 'f-1lt | ,Tl.:'
jo'

rnp 't

Suntoas qnPS ry[,,

,(.n'. .:".T'; tz.

:"- ':,..,'.- r[a] ", -1i* ', "l 4-,- *;
, :

';r:

q:--

: .--\ ; .ci./c :(r / . ,-<\-(4 ,- rc-_-+rrKJ 1rr----r.-^ '. ,: ,. -"'.

:epqesr0q * qellnlnseu :€tB{raqs' quJtemHnqv-66

onHv^svr H\nt+tsv,oc
9l lEsed

r:1p;r :ju (drJrJP i1

'-i---i *'r't ,:-':K o:;'i,'
" 17 cta Allah aku berlindung kepudaMu dari azab kubur, akujuga berlindung kepadaMudari kejahatan Dajjal, aku berlindung kepadaMu dari .fitnah kehidupan dan kematian. Yaa Allah aku herlindung kepadaMu dari perbuatan dosu dan lilitan hutang).Ada seorangyang bertanya kepada beliau. " Mengapa Ando sering kali berlindung kepada Allah dari lilitan hutang?" "Sesungguhnya apahila Beliau menjawab; seseorangterlilit hutang maka bila berbicara ia akan berdusta dan bila berianii ia akan " memungkiri. I 0l -Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru ,+ bahwasanya Abu bakar Ash-Shiddiq berkata kepada Rasulullah 4: "Ajarilah aku sebuahdo'a yang kubaca di dalam shalat."Beliau berkata: bacalah:

U l;^-Jl

;f

#

104

'ueq)in8-lv uqlpieMurp ,Lutlsnh qalo )eptl qelo uollP^eMutp u]Prul e^ueqf qe.rPrnH qlppH :ue)etq eles !e nqv

90t

Sunt unp uot1t1odan1n1 8uo{ ,uoyntsnqonq Sunf nsog '8un1op unln SunI unp Dmal qDpt 8uD{ nlDsop-Dsop qnpundan qD V DD ,,
i* ir ',t7'7 i... . 'i4 tJE: .,. i ,a \\ rrr* o, '"t ;. i,l , ',.= t; ,..o. :,-,,

,

'(-',--;.

(( ,rfl rt r i ';'' , '''

-, *:'"

,

lq rl ,:. '(4,--rr,^;^ :.'

:qulepe ulrlsel uup pnqu,{se1 eretue teleqs uulep eceq nerlaq 3ul?.( rr{pleJel e,op e,t{r{uqff rqeu }€pqs leJrs uelselslueur 3ue,{ q* qllugJ IqV ulq llv slrpeqtuPlec-z0I unbBJErnI4l) ., (8untrotua4 re(lqIEIB, nqDn uaqluan Dqnn !8Dt uounduo nDISuI DtuqnSSunsas nlD qDfputqDt nn:.lrs rnp qnt(q3ow nlo qD!fiq 'nyn qopundwn Dlnl[ DSop tundwoBuatu DSDuI 8uo[ DpD yop!] o(uqn8?unsas.'tnpuas nrnlEug unlas

nTrrlp tatlDqzuaa lnfuDq qolat rulDqn y DDf),,

iro rrr ur{' \{a ))
.. rn^fa \-, q'-'{.'f"f.2 t ., o-yF., ,.\'.-:: iK
i e.

c\

"

(( lffr!

ir

{r.:r

g+

qT"1

q:-J

;

i

(g

')

*nJ

"'

kulakukan secara berlebihan serla dosa yang Engkau lebih mengetahuinya drtripadaku. Engkuu adalah Yang Maha Terduhulu dan Maha Terakhir. Tidak tda ilah yang berhak disembahdengan benar selain Engkau)." (llR. Muslim) 103-Dalam Sunan Abu Dawud diriwayatkan laki-laki: bahwaNabi E pemahberkatakepadaseorang "Do'a apa yang engkaubacadi dalam shalat?" Dia menjau'ab: Saya bertasyahhud lalu

do'a: membaca

.( t6\t $'t";\,{)t'ettc.i J r*.u'l;
"(Yaa Allah aku memohon kepadaMu agar di masukkanke dalam surga dan aku herlindung kepadaMudari siksaneraka).
.. >l-r,,ijljr );.JL;rl>

'
-l-l

'l''

) J)

t'":

t,'

Saya tidak dipat meniru bacaanmuatau bacaan Mu'adz!" jawab laki-laki itu. Rasulullah4 menjawab: J$r; \cf

106

L0l
-V uepmeMeN qaloqrqeqs uV qepl uelele^utp ""0 n^"prr* Ulil;;;1:

mqDpBuaIN DTDW nD!8u!

DtuqnSSunsas

tlsop-Dsop ltDp lnqD@l nD+8uI SuoI nL,,Jnpndat1 uDundaD uoqowaw nlv nqDl l nn13u7 8un{ uopqn[ay 4ntnps t)Dp nyinpoda4 Sunputpaq nlD uDp mqo1a1 noslSuE Sunt umlmq ! ltaqtp n8o nryDpod ! uoqoualu nlv n[n[ Suot uDsrl 'qry]aq 8un( gnq nruunltp nBn nTyopodatl uollowaw Dlv nnopDda! tllDq un8uap qnpnEta(l 'nWpuulru Ltnlntsuaut ryDps to,3n nTyopnday uoqowaa m1V unBurqwtq snln ',unsun wDlDp lp uDqDnDbr$tal lp uDqndapl nwDpDd! uoqowaa filD qDilV DD.4-),,

inr.\|,fl- ))
rTl;lTr -i *:'i il '-,f"':--- q*1 t t,T :r1 t :!:,'17 r .: ) );liri'^:r) t,l ^
of (-r! i'

lr11n'; i;.- f,..:f ') '-:' ' '-,

i-:.-\c.--t?.

(( rn+":t ,-:tfi?r:-1.:f '"" r': "i'

rK/ (,-r11; ,e{:--

:leluqsumlEplur e,opecpqruau * qellnlnsea e,nqeq !ts snv urq peppe.,(Suep ue11u,{e,nrrrg-tr91 iD)Dq taoq 8un{ o,op qoplt t1tadag,, ze,,

perkora yang ghaib). " (HR. At-Tirmidzi An-Nasa'i)63

dan

105-Diriwa,vatkan dari 'Atha' bin Saaib dari 'Ammar bin Yasir a-v-ahnya berkata: Suatu kali shalat. Beliau mengerjakannya kaum berkata: "Engkautelah denganringan.Sebagian shalat!"'Ammar menimpali: "Itu tak jadi meringankan masalah.sebab saya telah membacado'a yang telah kudengardari Rasulullah9." Ketika ia hendak pergi kcpadan-va seoranglaki-laki mengikutinya dan bertan-va 'Ammar membaca do'aitu: lentangdo'atersebut.
f, , J-f . . I j!'-lr . : ,Ss 5:u: --=!' $.J.'? f+'))

mengimami kami

'r''y':'J \; \ ---; ;ti''J\3-lri r;1
.)r € ; r rq

36J\

-c:"Je

,,', 5t-'..

..;. ,..------.1' t L, t'

. li'' " _'>-Lr 4--D -.UL-'_. Je ".

:.ULiy .i"+ ! \-:

JJLiJ

'€

,-,:

...J'

i--b'

:uU..u-r'' L,.'.) r!'Li-.i:t* \ ini)
-F ,:C.'-.rJl .-Li' ;,J 3.rJ'uiy i *\ ; F ,"' j ;.-.-;,'r- ."e3 Ju] -. -,y*'..

" . , lr-Ln , : , _ ' j g+' (( _-_+, : . , . ' " . .Lr'>-'J rtr_)' "- r !

63sanadnya dha'if.

108

601 3un,( qotoptq npndayqntunuadtwo4 tloluoytpot uDp uDuDut / uoBuap twoy tlDllsDry qD v nf uultDsaf,uawSunt qnul{' unp un4qosn,fuaw nnuDduap nruauaq unnpurr l nTyqo[o,n lil tDqtlaw uDtDzalatl n4opnday uoqowaa mlV rtDu mlo qolatas.uulqnfa{uaru Btn( uotlnptqatl '(D8rtts nVynpndatluoqoaaw blf rryIDt dnpnq*uatu aDlop uDDqpuay loqlp tnBo nTlopnrlaq uoqowau n4y snlnd opnll Buoi un7unualaq .s!(lDq Dpnlt nVyopodaq uoqouaw nly Suot unlowyruaq nlyopodatl uoqowaw nIV 'n{nq undnop uplslu Dloy tp uDDuDqrapas ! nyyopoda4 uoqowau DIV .tlD,tDut t1DlDDqpu nlul tp uDtDuaqatlqnBal Bun8awaw pdop nBn nVynpndatluotlowau nyy unnwntaq qnBuat tp undnnln !4pud;^ n/D! tp nTynporlal nyol DsDtlunuas n4n n8o nyynpodayuoqoluatu nID n[uqnSSunsas qD V Dnf, n48nq qnq qtqal n uDuDa l nlyuonqqaBuad tntnuaw ouDw o7q otaBas uo8uap nlD unluza uoq .n1goq yoq qlqal nt! uodnptqatl nVyuonqolaBuad nrnuaw DuDw oltq nqdnplq qol7uofuorfuarl 'ryHrya utryotdgtuau t1ryun noy&ug unn,^DfilDqowaI ,qfDq? nBuap uDp Buo{ dopoqtal noyBug uonqnloqouay uoBuap qn11y nn1),,
?un( unntrt;tpuad oduol

memperoleh bimbingan dariMu). " (HR' AnNasa'i)ba 106-Tsauban berkata: "Setiap kali selesai + shalat Rasulullah € mengucapkan istighfar sebanvak tiga kali lalu membaca:
'.
'' z -

J)GJI \; ! 5

rtr t)LJi e!'r

l)-Jl

"; t1, c^]1 2.-i-ll\ ))

(( rF)iJ
Altah Engkauluh Yung Muha Sejahteru itu dan hanya dariMu saja keseiahteruan Maha suci Engkau wahai Rabb YangMaha Agung dan lvlahu Mulia). " (HR. Muslim) 1O7-Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin ''Apabila Rasulullah 4 S.vu'bah +, ia berkata: shalat mer.r,velcsaikan beliaumembaca: ''(faa

iJ; l-i-il' Lt':i;7
L; :tr ) n-{*' , -r-! : ,g", ".

i-r-yl'rr .1 : ;; 11
' ,'2
J le

-

. !s.' ' -r-c'2L, I ''. :

:.- *;' , !i \-. .i*

t- s*':;

':-a:)

((!i'
" (fiatla ilah yang berhak disembahselain AIluh semata tiadu sekutu bdgiNya Kertiuan dan
dan Adz 6oSanadnya shahiholeh Al-Hakim shahihdan telah dlnyatakan rusak' hafalannya sebelLlm Atha'meriwayatkannya Dzahabi.

110

III
leultlel ueunsns upbuapsp.relas )epq uep zpeis Llelepe tnqaeat leleli6elle^s lepq,,!le6aJ ne)6ui 6uel ede uaqurau] ledep 6ue^ epe )pp[, :le]el que6 rebeqas p/erunH ulq pqv peusnu uelep ledeplal nlt upqeqluel ewqeq lueg fiqeJ urelepeluuqlnqa^uau LlelalqzueH-M [ojas eues u.J]snh uep ueq:n8 epe ne)6ul 6uel Jrplel lelouau.l lV lp^eMuLUelep )epq unueu,,.ue)jdelal ;uelqpquettp )sail rle,4uunt Lle)lseuujeleo (q tedep 6ue/ epe leprl

(;q;u1u, unbu3e1y61),,((u ad-qt pqs IDuD qDlDiuoq nluuntpnrunlaluaw ?uo{) n/[D$!rs tnp nlutttp un4wwolatuaw ndwoa 'uolDw)oq Dlrqwaw IDqU nt! n{uuopwtoqa4 ! Suot Suotoas unp '.eqo8ar nDifug Suot odn uaqwaru ndwnw Suot opDu uDe unlt.taq nm18ug Sunt{ odo qoBatuaw nduow Bunl DpnlJ qD v DDf, npnsas. nlnBas snlo osony oqDn Dte uop n[1gt1t1tw qnp(uoq uotfnd nytBas

" (Tiada ilah yang berhak disembahselain Allah semata tiada sekunt bagin"ya. Kerujaan tlan pujian hanyalah milikNya dan Dia ltlahu segctla Kuasa atos segala sesuatu. Tiada daya dan liadu upayctkecuali dari Allah, Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, fumi tidak menyembah kecuali kepadctNya. Kenihrulan tlan karunia hanyulah milikNva, dan han,,"a bagiNya pt4ian-puiian yung indah. Tiada ilah yung berhak disembah selain Allah dengan ntemurnikan keta'atan kepudaNya dalant (menjalankan) agoma ))ang Lurus meskipun " kafir benci1. oran2i-orang Ibnu Az-Zubair .4; berkata:

" Rasulullah * rulin membacodzikir tersebut shalat." (HR' Muslim) setiopkali sele,sai dari Abu Hurairah"+,bahwa 109-Diriwayatkan kaum fakir dari kalangan N4uhajirin mendatangi Rasulullah* dan berkata: "Orang-orangkala telah derajat-derajatyang tinggl pulangdenganmemperoleh dan kenikmatan yang abadi. Mereka mengerjakan shalat sebagaimana kita mengerjakann.va' mereka kita berpuasa,mereka memiliki berpuasasebagaimana

112

ilI

(;q;u1e, unbu;e;tntr^l) llel gg Sursetu-Surseru ., reqlE nqellv uep qelllnpureqlu 'nqelpueqqns uedecn nll€I,. :€t€rgaq qlleqs nqv ,, t1ttyEESutsow -Sutsow tDpqs tnsalar^rlul dntlas pruqnl uop )tqlnt qlqsDJqnloJDg,, .DpqDsraqqD nrsD[ 't\ataw nqon nfns n1ua1,, Qowl ,,iqD nf sDA ,, i.llonqtad uarp4 8unt. tl.tadasumlnqolawSunl rlnncay un11o4 npndnp DwDtn ryqal SuoI und8uotoas npo lDptl DJfts untlul qolalas 8un1op SuoI Sunto-8un.ro tnlnqDpuawuDp uDtpl rnlnqDpuaa 4o1a1 8un[ ytdnp uorptl oluuoBuap Eunto-8uoto psntruatu Sun{ t4nns'a"^ tnlb ntln umpl qnlnDn,,

.r--a C i:S. ;C i:'.--r, e fl'^

5

-',(.'

:,(:r

{
rl

. -:". al,: -' 'i,-<.ni ' ' ' , 'c*.. 't' L , r- .-" 5ai " "; ;.^

|,t,:.5* i1 -i

e--r::
.'--

;'\ ;"1)1 ? x',jr .

".

*-et 5::-r'. 1

:spqEsroq qellnlnsed,..q€Iop0sr0q ffi 'rlurrun u€p uep peqrt:eq l!"q qepeql uulreunuotu 'rIrl{ru elalo{u Suef egeq uep esrq elaretu ueetuulnJ1

I 10-Masih Abu Hurairah dari Rasulullah dari .*a bersabda: 4 beliau

."r---,:;,-r,'-:,
.t-' 4 ;

e. l!.j, l-. :_i:i, t .t :n;t .:D J: r ou\.a>: __r _.ir _J_r-f

"Bororgsiopo brrtasbih sehanyak33 kuti

setiap

kali selesai shalat, bertahmid sebanyak33 kali tlan bertakbir sebanyak 33 kati, dan itu jumlahnya 99, kemudian diakhiri sebagui penggenap100 denganucapan: ''Tiuda ilah yang berhak disembahseluin Allah semata tiada sekutu bagiNya. Kerajaan dan .segola pujian honyalah milikNya dan Dia Mqha Kuasa alas segala se.suatu. " Maka akan diampuni dosa-dosanyanteskipun sebanyak buih di lautan." (IIR. Muslim) I I I -Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru .& dari Rasulullah beliaubersabda: 4

l14

9II
uDsll uDSuap44lzp ltnl 00 t tlDldDua, 'npu Erad yDpuat!tlD4 dDuas tpl ,t ryqsanq uDp tpl tt ptwqa.taq 'llry tt lD{unqas tlqpuaq uoq Qowo uo8uoqwtll uoztu UDIDq uqloqa4 npqod 969y rolru.taqSuoI uosrl un8uap trtlzp llnt 0_c qnldnuag uul 0l ttqp aq uDp llrn! I 'tyn1 y tDsaps 6 ry[uoqas IDIDL1s 0 [ ptwtlataq 'ntuunyn1o1au tp4 do4as qrqsouaq nln'{ nnu 3uo{ Suoto lrqtpas do1 4npnw pBuns nr uDlDwDnnpay 'nBtns tlnsna 4snd Dl mlvu ntuuoyohaBuaut uuu ullsnw nqwoq Suonas DuDwnllq uDpwD onp nolo otoqtad ong,,

yang bernilai 1000 pahala kebaikan dalam mizan." Abdullah bin Amru berkata. Rasulullah * "Saya melihat mengisyaratkannyadenganjari

beliau." Para sahabat bertanya; "Bagaimana mungkin kedua amalan itu sangqt mudah tapi " sedikit orang yang mau melakukannyc? beliau "Ya. karena seton mendalangi meniatrah; salah seorang dari :ehingga komu dalam tidurnya lerpulas membuutnya semakin

sebelumsempat membacadzikir tersebut. Lalu .gelun mendatanginya ketika ia sedang shalat lalu membuatnyateringat kepada keinginannya sebelumia sempal membacadzikir tersebut." (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi dan AnNasa'i)6b
s Dalam rjwayat Abu Dawud disebutkan: "Beliau menghitungbilangan tasbth dengan tangan kanai'menurutkusanadnya shahih. DanImamAnNawawi telah menghasankannya dalam Al-Adzkar.Akan tetapi ia menrsbatkannya kepada Imam An-Nasa'i, dalamhal ini ia keliru.Karena yangdiriwayatkan An-Nasai yangpertama. oleh ri$/ayat adalah Adapun Abu Dawudmeriwayatkan keduanya. Al-Hafizh lbnu Hatarberkata dalamkitab NataaiulAfkar(l8ll): "Hadits hasan,Oercwinya tslqahkecuali Atha' bin As'Saarb, hafalannya rusak. riwayat A'masy Sementara Al darinya adalah riwayat hafalannya sebelum rusak, sebab termasuk la seangkatan dengan Atha'." Sayakatakan:"Riwayatnya dlsertai telah olehHammad Zaiddengan bin lafalyanqpertama tadi.Dan Hammad mendengar riwayat dari Atha' ini hafalannya sebelum rusak. Jadi,sanad hadlts dapatdipastikan ini shahih. juga Dirjwayatkan olehIbnuHibban dalarn Shah hnya(no: 2343) Al-Hafizh pembicaraan riwayat pada pertama Ibnu HalarAl-Asqalaani memusatkan karena dalamnya di dinyatakan tentang menghltung tasbih dengan tangan pertama tidakkeluar kanan. Meskipun zhahirnya riwayat tadi dari rnakna

ll6

'sulepna 1uuoosqelepe elpluautss et 'tre.rnt nuql L/eueuv, leAeMDledepral upp snlndtal selp tp gtpeq 'rlequ.ra) peues euor?) netuqrp nFadlnqaral uereluad:ueleloi eles se rrPqqtH qaloqiqeqs nuql uqelelu p qeal uep qLleqs peups peulqvUeLUI qeloe6ntUe)ileleMt_t uebuap C re l,etuqsIaq )inlun uepbunprq JrpbuenqulaLu e,{uue)eun6ledtp ue6uel r.rep 6ue^ )nlun qrqsp}]aq ueouap uJrlsnur ouetoas 6eqlplpl LJp tq fepll q€uuns slieluaul 'nlr ue6uel enpa)iue6uapqrqsel bunltqbuaLu I]ep eleh .lnqas]al

LII

sllpEq 8e(uEssq 6rzprrurll-lv .lJlt) nqpni ptoqs :el€{req Er ,, -ppqs srydalas Dlop unp ruDpu LlDSual op1,, ry A r- i! r\J . f q/ ,.--d .:. rr1{ t.:'. /,' :qe,{du fuau nerTag .,eqEIIV qalo re8uep rp 3ur1ed8ue,{ qe>pueru e,ofl.. :e,{uulp qeued ff qellnlnsud,. :ulplrf,q Er f qeuletul-l nqv rrep u€Ite,{e,rurc-t I I

(luad-seeu urqqulrq nzpnn.V nzpnn.V 1nf lems ntrel) 1nf wp be1e3 lrqqerrq rpl dotlas unvzplwNo, nyi tg,,IDlDqslDsalas n)Dqwaru n8o nqqntntuaw # qo nlnsDy,,

:elelJeqer qtsJtruv ulq qeqbn, r:ep uu>11e,{u.ttr:eu eqs:a11-7 1 eBn[ 1

114-Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal S Rasulullah* memegangtangannya lalu bahwasanya berkata: "Wahai Mu'adz, demi Allah saya sungguh mencinlaimu, maka janganlah lupakan membacado'a kali selesai shalat: ini setiap

(( ji)qr
''(Yau

---!

. -l <, -. -l -f, ,r" *rri n-*-' D
selalu

AIluh, hantulah aku agar

mengingatMu, mensyuktu'i nikmutMu dan beribadah tlengan buik kepaduMu)." (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i)6e

6e shahih perawinya dan seluruhnya fsli7rr. Sanadnya

118

6II

(( rfft-J : ' ) , . 'ia,--.t., t ' ,' ; ;,

an-1^,f-,... ' , l t -T - T ' : T i ' l:T :''

:rure,opecequreru 'nqprq uerpnrua) leleqs ue)Inq lep{pr ?np lelBris uuln{eleru q€l)epuaqnlznsasuu4eLrsSuau €uBcueJaq ntue>Ie:ulup rp Suaoas upqedy.. :epq€sraq nerlag 'ue.Jnb-lv rurel rrefe8uaru nerJsq etmrure8uqas nl€nses e1e3ssuelsnlnuout urplep qBrerplnsrleJpqs rluel rmleSueuff qellnlns?u., :Ble)lreq rlqef-sl f I

HVUVH)IJSrV,OO
9l lesed

'-+j,';.'rirt ^e,>u
((!

" (Yau Alloh, sesungguhnya aku memohon pilihan yang tepat kepadaMu dengan ilmuMu, aku memohon kekudtan kepadrtMu dengan kemahakuusaanMu,aku memohon karuniulvlu Engkau Maha Kuu.sa yung besar. Sesungguhnya sementara aku tidak kuasa. Engkau Mr'thu Mengetahui,sedung aku tidak mengetahui,dan Engkaulah Yang Maha Mengetdhui perkara ghaib. Yaa Allah, apabila Engkau mengetahui (dan menyebutkan ini bahwa perkaro perkaranyu) baik bagiku, bagi agamaku' bagi hidupku dan boik akibatnya terhadap dirika di tluniu maupun akhirat, maka tetapknnldh don mudahkanlah bagiku. Dan berikanlah barokuh jika untukku di dalamnya. Dan sesungguhnya Engkau tahu hahwa perkara ini buruk bagiku bagi agamaku, bagi hidupku dan buruk akibatnya terhadap diriku di dunia maupun di akhirat, maka jauhkanlah perkara ini dariku dan jauhkan diriku darinya. Tetapkanloh kebuikan untukku dimana saja aku berada,

1.20

'eluUpr60rq uelelelue)nulauaur urnlaq e^es 'ueiurlH-lV p6nt qellnprpqn lpdpp.rat e^uLuelpp lp,,leual!p )epLL, :elqraq Lueu.rl e^!)aloi epedal ue)leqsrurp eluuadas 'Ils!{ utq er rqpqezo-zpv u.ielep (99l/lx) ro seuv uq.reqpeN-uv eueujaqrMerad ledepralelupPuPs reteH nuql LlalouqselatrpeueulPbeqas ueq lnrlle! ureleptueelebsv-lv 'rlp)as qelual (z6s :ou)ruuns 6ueipPUes uebuap nuqlqaloue)te^eMuro ,r 'urelenqelleil^ nlr efesqaloq-Llapq [Jadas n)i]runuahudnual leq eluueldernrp 6!eI 6ueI lplel undnles epe lepq /ueqeu leJplqelepe e,op lelpl eMqequrle/ ]euaq-reuaq e,opraq 6uel 6uerore6e e,{uuenfnl 'lnqasj?l nlel !en6c.Ja\,n!Jea eJef,as e^uuPlLlnluerua{ri Pure}rad lMe.rad a) uqdrsrluaubuei qelsrlnuad lpIeMUlejelLuplep lnqasjalueqequrpl llelbue]pE n6e] e(uwuad lq\tee e^4 uwe rylee, :eleeb e /Jwe uep nleqlbv, :lPwt'r.\ qelatasntrPl 'ptqne_!-lv lee/ie,eo-pv qet!)ieped Luelep wn)ue]]a\unweu,eqlllnl, ileJelnls rp u]nluPlrallepq eluqlqpqs etes p^upHlej lnwe/ta qeg urelepueqln8-F ureuJlLlaloue)leieMurp sln]]al uetltulaool eureseluleJq rFe qqseu uJelep 6uel luadassrsrad

tzI

npl €,{uqqegep€da{ ledo} 3ue.{ueqtltd q?rp,r€,{snuuoq elurruotu SueX Sueroas lesa,{uaul u€)P rypII npo umlpqil! .L " ...-oiuopnd I 'nw\ol! wolop n{u1n88unsas Dualm! l\aqnl tlDllDtlll uDlprut ! odo trtl nuD1tad SuoI 1pI qn[ry 4otuoqas qo11y opoday pdat 8un'{ uDqllld qDPMlw nlDu nlDnsas uo{nftaBuau 'sDuV DuDJuaraq notlSua nl![ !Dt1o,44,,

N,(."f
h' i r,*^
' ,

. iq, cr*.:. ,

'ft lf ia TT'i: '1 T _ tJ a.a a .lrj
).

a*i v

o.'

;n

g:.

*

€.ttqeq et€Iraq# qBllnlnseU :e,{uepedal 1 IIIBI I urq spuv rrep ue1le.4e.r,rutq-91 (n{uoruuauaw 0/(frer{rn8{v'411),, tlDluo4lpD! uDtpnwE qrrlp

qqpu

dengan

orang

lain

komitmen

dengan

urusannva."72 Allah Ceberllrman:

"...Dan bermttsyav'arahlcth dengttn mcreka tlttlumurusunitu. Kemudianapabilakamuteluh memhulatkan tekad, maka bertawukkallah Alluh.... (QS. Al-Imran: 159) kepada "Tidaklah suatu kaum Qatadah berkata: karena mengharapridha Allah kecuali bcrmusyai.varah merekapasti ditunjuki kepadayang terbaikdari urusan mercka."

72 ini Tambahan kamitemukan dalamkitabAl-Wabil Ash-Shawib katangan IbnulQayyim. Sebaglannya dapatditemukan naskah dalam Muniiyah.

tzl
(;q1u1u, unbuyultrl.1,11 (o11nu ,, 8uo,{ Isty qtltwad oltas rwnq uop 18uo1 4tltwad qn11ytpnr l nuaq wBuap qoqtuasrp tlo1taq 8uo( qDl! DqD1J 3un3o 8un[ tsty tpywad qn11p, tpnr ! rouaq uDBuapqDqwasry )pqoq BuDt( qDI npnlJ unlunlual oqoy,t; uDp SunBV DqoW 8uDf, qD y lpnr l nuaq uD8uap qDqwasry lDpaq 8un( qny npotl),,
- :.-. I ,t' r .{' '/1 . ' ' ) .t/ ( . . . .: roi I :i.. r . . a- r ) )

,{{

rrn'f,

.i,- if, ,c----..r,,r-1i r.:-(r.I r" r '

i

:ueqesnssl udlxrlrpe{rlel rure,ope3€qualu nlPlrs rd qellnlnsEu ul qeq DwnquD, nqnlp,fiqpny seqqv nuql Fep ue{1e.{€.rrrrq-a I l

'lrtvxvsnslx vdlr'tilIo Iws v,oo
/l lesed

v)tncNvoNvHrorsrx

I I 8-Dirirvayatkan dari Anas bin Malik + dari Rasulullah t bahrva apabila bcliau bersedihkarena makabeliaumembaca suatupersoalan do'aini: ((-:');^'-r':r
., ,..ij

U+-t-))

" (faa Rabb YangMaha Hidup, Yaa Rcbb Yang Berdiri Sendiri, tlengun ruhmutidu uktt memintu "13 pertolonganl. 119-Diriwalatkandari Abu I{urairah +- bah*a yang men.vedihkan apabilaRasulullahditimpa sesuatu kepala ke langit lalu membaca beliau menengadahkan do'a: 11,=2.Jl.irt r$ ''(Maha " suci Allah YanglvluhaAgunEN. lt

.lika beliau sungguh-sungguh dalam berdo'a beiiaumembaca:
t . ,.

"(Yaa Rabb YangMaha Hidup, Yaa Rahh Yang Bertliri Sentlir (HR. At-Tirmidzi.yT{ il.
'3 Haditshasan, (IV/267)Ar-Raqqasyi dlriwayatkan Imam At-Tlrrnrdzi oleh ada terteradalam AmalulYaumi Lallah wal namanya ah Yazid, sebagaimana riwayat tersebut dha'tf, namun ada Ibnu Sunm (no: 332) sayangnya yangdiriwayatkan ImamAl-Hakim penyerta baglnya oleh dalan Mustadrak

(r/s0e) 124

'qubeL)Vuelep)eteqnuql qaloup)selaftp eueurte6€qa 'rru)ehl t,i.uedbueioas er lqpelJv utq ullqerqleuteuloq tMelad ledepral e^upeuss uieleptO llolesqeutal enp3l le^eMuundepv.e,(u6uelua tp6ups uesqeqluad nlnqppJat uoilnqesrpqeFt eulelad )e(ewu lt,ptlp E\eA tqueqo gpeH isplprp leieMu enpa)buptualele)raqrzgtriull-lvueLul b,

>tt

,, (nt1;opndat1 4ittts pnqtaq unlD lDplt rulv TqqqDlI tDqD!^ DID qopuo1o11,. ((,qo.,p(f r,,4c I,; li

edrullrp pItlel ueqdecnnuul Bue.{ ,.iue1rynse1 lururpq ude:aqeqlr€ie n{€ nup) riDlnehi!. :nlepede>1 ulelroq ff qellnlnsuu.. :€t€Ireq er DquD,nqD D[tqpDA slerun Durq leursv u€p ue11e.{e,rr:r6191 ,, (noyBuTtpntal tnuaq uoBuapLlDquasry ynqtaq Suot qop npotl 'mluDsntn qnfilas qnlultDqta1 npw do[aqas nolou nryut:8uo1o1tad oduq ouanl nh{paq ntpt umlntq no48ua rlnpn8uDl n nqo Sunt : .--^ 4a1g unqdonq oiunq 4ni1V oo.l.,

4 ' :':*" l. :1f .:ry ( if' 1t 'r:'' ))

(( 'rrl i::=rt

r:a..Klr{ if f-.<.-

:gPlepe uulrouesa) rpe,oo. elel e,ttqeq* :Epqssreq qellnlns€u h qeDleg nqv uep ue4e,{e,,'turq-671

bahwa kalimat Dalam riwayat lain disebutkan tujuh kali. (HR. Abu itu diucapkan sebanyak
Dawud)75

122-Diriwayatkan Sa'adbin Abi Waqqash dari ,.*", berkata:Rasulullah bersabda: ia *8

"Do'a Dzin Nun yang diucupkannya ketika ia herada di dalam perut ikan ialah: lTiada ilah yang berhak disembah dengun henar kecuuli aku Engkau. Maha Suci Engkau se.sungguhnyct termasukhamba yang berbuat zhalim). Setiap kali seorang muslim memanjatkando'a tersebut dalam menghadapi persoalan apa saja pasti

)5Sanad peftama hasan, dinyatakan dan shahih olehlbnu Hibban riwayat hadits hasan. dalam Di (No: 2170)Adapun riwayat kedua adalah sanad oleh Umarbin Abdul Aziz. Dicantumkan lbnu terdaoat HilalMaula sanadnva apapun Abr HaUmdalam kltab larh wa ta'dil dan tidak berkomentar penuhsbiografi Eeradria adalah percv\\malhul.Anehnya, tentangnya. perawi-Derawi dan hadils kutubusstttah sepefti At-Tahdzib,Al-Khulashah Akan At-Taqib tidak menyebutkannya. tetapi haditsinl ada penyertany oleh dalam ?rra d riwayatkan Ibnu Hrbban Radhiyalahu darihadts'Aisyah pengulangan Adapun (2369)dan di dalamnya lafal. terdapat Shahihnya yang menyebutkan sebanyak tujuh kali, bahwado'a itu diucapkan riwayat juga menyebutkanny riwayatnya. Ibnul Qayyim sayabelummendapatkan yang kekeliruan, lafal tersebutmerupakan dalam kitabnya.Sepertinya dalam diriwayatkan Ath-Thabrani oleh tiqa kali sebagaimana benaradalah kitab Ad-Dua'.

126

LZI
qeluel rle)as peues 6ue^ (B€€) ue6uap ruuns nuQIdH /l 'p^uenpa) plq qeLteua€ tqeqezo uleuli zpv qato qe)edasrp elraseiuqaloqlqeqs ue)etplurp uep (E8t/II) ulteH_tv '(0lIlI) peuqV 'hgzlN) e^uueuns urelep rzpruJj-t-lv uelteieMurO qato er

,, << ,," . , 'lT:

i. "Tq

'

:. r]f

' ,i, l.-ti- 1--.'.

:ruru,opP3Dquounpl ueqrpasel uep ueqesnsal edurrirp equeq Sueroas eueurelrg,. :€pqesroq nPrl0q rqeN rrup H urq qpllnpqv rwp ue11e,{u,rr.rrq-g31 *' pn.se11 'nlnnpnns n,op nlrot LL"tETfsnunf 'nll uDillns tnp n{uuo4sndapru uDlD qn v l DD D)r'tlt uDlllns ! ndw111poy11at1 I uoqdntnp DItqDdn 8uD{ Dpp nps mqola?uaw o(og,, :uellnqosrpurel le.{e^\rJ rrrepC -lv 'Uil nr(!zP!urru ,, Df,uuDluou lradwaru uo4n ryo11y

sesungguhnya aku adalah hambaMu, anak hambaMu (Adam) dan anak humba perempuanMu (Hawa) [ibun-ubunku di tanganMu. HukumMu telah berlaku atasku. TakdirMu teloh Engkau tetapktn dengan adil atas diriku. Aku memohon kepadaMu dengan seliap nama yang telah engkau gunakan unluk diriMu, yang Engkau tttrunkan dalam KitabMu. yang Engkau ajarkan kepada salah sectrung dari hambatrlu, atau yang engkau rahasiakan untuk diriMu dalam ilmu ghaib di sisiMu. Maka dengan itu jadikanlah AI-Qur'an sebagai penenteram hatiku, penerong dadaku,pelenyup lara dan penghilang kedukaankul. Niscaya Allah akan mengganti kesedihannya dengan kegembiroan.(HR. Ahmad dalam Musnad dan Ibnu Hibban dalam shahihnya)78

" (Taa

Allah,

'3 Haditsshahih.Sebelumnya saya tidak menilaidemikiandalam taliq AqidahThahawiyah. Kemudian setelahsayateliti ulang hadib'hadi9 Syarah yang sangatdetailternyatashahih, sayaberencana denganpembahasan dalamSilsllahHadttsShahth. mencantumkannya

128

6Zl

uep uJ)eH-lv qalo qtLleLlsup)jeleiutp qelal uPp 'elupeues qtLleqs

'iqeqezc-zpv tte)edastp qalo 6.

:qnsnu ueSuopnruoueqeltla{ rur e,opu3€qluoru nerlaq er{qEq ff rqeu rrep uelle{e,rr:rq_ c71 ur(!,eseN-uvucp pn^{u( 'UH) nqv ,, (DlafiM uotnqofayuop nTynpodaq Sunpulltaq !wm! uDp (n:1ataw SuopnqBuata noqBug n3o1 mlataw undopnq ry notlBug uo4tpofuaw twttl nluqnSSunsas qD V nn;{),,

{,'.t*"D
(r ,fi iir f1: e.l .,.,..'y:.;T-.r --1",-"

ueteqafal depeq.rel1nryl f g rru,isy-1y psnhl nqv rrupuu1le.{u,turg-p31

e,opJeq nerl0qrunel nlens rqeu elqedu e,{uese.nqeq

vsvngNtd dvovHgNS!{V)tilt) NVC Hnsn!{ Nv9NlOnhHlulg v,oc
8t lessd

t,,r/,,

t\"i

JP\ AtS irtet'.'4r-)

\

"

ctJ-,:r c^jl frJl

t.,

*atl,

))

tt ,-ufrur
"(Taa Allah, Engkau adalah penolongku, dan penyelamatku, dengan adalah Engkau bantuanMu aku bergerak, dengan bantuanMu aku menyergap dan dengan bantuanMu pula aku berperang)."Eo 126-Diriwayatkan dari beliau * bahwa dalam beliau berdo'a: satu peperangan

" (Taa Rabb Penguasa Hari Kemudian. Hanya kepadaMu hanYa pertolongan)-" kepadaMusaja kami memohon kami beribadah dan

Anas berkata: "Sungguh sayamelihat beberapa orang musuh terbunuh dipukul oleh para malaikat dari depandan dari belakang."sl

30HR. Abu Dawuddalamkilab A/:lihaddengan sanadyang shahihdari juga secara dari +. Qatadah Anas Diriwayatkan olehAt lrmidzi danAhmad (1661)Adapenyerta lain shahih oleh Ibnu Hibban Dan ringkas. dinyatakan (VI/16)dengan sanad oleh diriwayatkan lmam Ahmad dari haditsShuhaib, yang shahih. Maka tjdak perlu dibawakandengan kalimat yang yang oleh sebagaimana disinyalir penulis kedra?,6nnya mengesankan 3\ Dha'it dirivtayalkan lbnu sunni(329)dari Abdus salambin Hasyim oleh Hanbal adalah yangkuat hafalannya, sementara ia AFA'war, bukanperawi perawi/ralhul ia seorang IbnuAbdillah, adalah

130

til
uep rpv nuql Llaloelsnpraq qnpnltp?.eqj,, :ele aq refeHnuql qzueH .tupeulel!eg,lv 1V qlJbeltv qelr)i u.telpO ueu_tr.lprnpqv peurule!nh urq te ledppral eluu.lelep .uepp{. Jt,eqp peues uebuapruun5 nuqy .1g ,,

qerepp uep urprep rnqas.ral uet)eqwe! ru"rrd:l;t l|;ifi",ili lLettp

.6, <-1

\ / ' . " \ . /l i'? r l ! _ . t f ' :

,/

-

--^,
' " :PIPIJAq
db

€1

nwnquDt nqD D{lqpDAseqqv urq qellnpqv_gzl (nn:l8uTurDps tDuaq ,r., uDBuapqDqaasry lDqnq SunI tlnp DpDlt uDp nm18uq umfnd qDplpru 'Bunpuq nryBuq Bun,( nqwDq qDpllnw 'noyBuv anlas nuaq unBuap qnqraar'tp qnqtaq 3untr qDl! DqDIJ ,Bun]n osonBuad uop qntnl BunI yBunl DrDqtlawad qD v nns DqDh[ Dt]nn Dqnw unp ounsqnhg nqoTy 3uo1 qollv unlas rDuaq uonuap qDqwar^rp loqraq 8un[ qnp npnta1,, 4- 1,,.; ( -. ":1{.,,i f. ' . :p ;rr tr )) 8un( tstlt

rqt'ro rr:i '.'.2,{.n 'r-# ,<, ltqi,l (( & ;Pir ,r>j,D-'1 fa :-:.\f ,ry r
:qelueqdecn eleru Buuroasas nele esen8uedrdepuq8ueru :elue8 neq8uc elrf,. :epqesraq S qellnlnseg :etulreq er Dlunqunl nqollnlrypoy rerun urq qpllnpqv uep uu>1ge,{r,rrlq_171

"Cukuplah Allah menjadi Penolong knmi dan " Pelindung. (QS. Al.4llah adaltthsebaik-baik Imran:173) adalah kalimat yang diucapkanNabi Ibrahim ke *!i ketika dilemparkan dalamapi. Dan juga kalimat diucapkanNabi Muhammad 4 ketika orang-orang -vang berkata kepadanya: "Sesungguhnya manusiu teloh pasukan untuk menyerangni.r"(QS. 3: mengumpulkan 173)8r

33HR.Al-Bukhari selainnya. dan

132

EEI
s-\a c '

:.

-ir:<r

i.!-j}r/

(( r/< .rro 'r*' 'e
t.,; I

"

1f-3'-{ : I U lE , O p

uuldeJnSuaru qeuad nerloqe,r\q€q qullnlnspulJl?p H e{uureluep pl.uS nqv uep u€Ile,{e,ldur(J-62I (96-t6:unultu,nW{V'SO)
'nlqqnll ,, filDpDd l Dl aw uDBuDtDp rrryp l Dt nuQug DpDd l (DUd) Sunputltaq nlD utie 'un1tnf,suntpstq-ublrslq Lnp nmlBuE opodatl Sunputltaq rulD ntqqDy DDf '4npopJnl uDe,, n-7. -iif.f-.".'lv\

If

,41l /adc.rT ' €)irr;.+ {,rr !:-r rr 'a //./ } t-.,, \ t/)
:uPuuuraq qellv 9s

n99NV99Ntt{ 9NVIVO NVITSV)|II]) V,OO
6l lesed

berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari gongguon seton yang terkutuk, dari tiupan, bisikcn tlan godaannyal. '8a Dan juga berdasarkan firman Allah jg: ,, i -)1 Y " . , , 1 ( , . ,r]'.;4:Jt w;"u . t . \r f Jl-v -,. V u.J' r. ' ., -,..n'-, t,, -' 1-

'' (Aku

{ ^#,
"Dan jikn syaitan mengganggumu dengansuatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Diolah (QS. Fush-Shilat:36) Dan seruan adzandapatmengusir setan. 130-Rasulullah bersabda: 49 Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

,i. ,..; . : ,:,.,,..,. .r) J\k-r\"",.,1":i;y![, ,jr r)P -at )^.a \j-.4, "ii '-,
A, +ro, ,)p ili ;)..-tq ,i 'rr-.,;i , 'j,

J,i
",Jika adzan dikumandangkan,maka setan lari sambil membunyikan kentutnya agar adzan
u'Shahih, (no: telah disebutkan rlya terdahulu 79) fak

134

9Et

(19 :ou)nlnqep]at qetal uqtnqesrp eueLure6eqas'qrLtpL.lS ..

rp uezpe uelSuupuelun8uelu JeSE ue{q€lulloruorl el e{etr^l uri )p,{u€q eues rp u,\\r{eq elrJecJeq 3ue:o-3uer6 urppi€I4l rp rnu:eqn8 rpefuaur 1e>13uerp €r €,ur{eqru€lsv urq p\ez \rap u€I}etre,rurq-Z€I (|rrllsnlAl'UH) ,, 1.111 uDln unla'^DlDw unlSuopuDwnlry unzpnoltqodo otuqnSSunsag,.
\ C tf.-?ttf '.r:, i(l ,{c5r 1p-60 - ) -1<{ , ,. .

:epqesreq nerl0qe,{\q€q qulJnlnseurreprI€Ieluecuorx * .f qerrernH nqy :e8uepuaru nIE suJrel uezpe uellSSuedqeluulSuepueu:nleleu erens .mSuepueu nrusnlnSueru uery I€pti n>p u{ucsru ueDlrruep rtuele8ueru uule ne18uenqe} nle 'n{q€fe ppedal nlr pq u€Ietrrocueru nep).. :€telraq er nlv undeders leqllau Iuprl unuuu nlr erpns qeJe t8u€tepueu undel Surpurp Irlpq lrep e.{ueureu nBISuo elrq rdelai ueIV

]nqa,{ueu 3ue:oeses eqrl-r:qrJ ruel lepnq 3ue:oes euesreq qeslrrell rtrzg ueBundueryed a1 n>lsnln8ueur n{qe,{V.. :etelreq qrleqs lqv ulq IIeqnS-I t I lpqw l uDlD uops DlDw ur4Sunpuntun4tp s8,, tDsaps ptuDbt oltqodo uog Etad tlnEua4 uDlD uops otlon uotlSunpunanlry ppqs totuobt nltqndy lpqruay 8un1op utlpt uolas tnsalas qDlat uozpo nltqody ltDBuapnt lDptt

setiap waktu dan memperbanyakseruanadzan. Setelah itu merekatidak melihatkejadian apapun."86 133-Abu Darda' ,+ berkata: "Satu kali

Rasulullah i€ bangkit mengerjalian shalat. Saya mcndengar beliaumembaca:

(( gt. nr,lpi ))
berlindung " gangguanmu) '' (Aku kepudtt Ur,,*' tluri

Kemudianbeliauberkata:

eHi;; 11.1r*i
" (Aku mengutukmu dengankutukanAllah) " tiga kali sebanyak Lalu beliau membentangkantangan beliau Ketika selesai seakan-akan beliau mengambilsesuatu. "Wahai shalat kami bertanya kepada beliau: Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan kami tidak sesuatudi dalam shalat yang sebelumnya pernah mendengar engkau mengucapkannya. Kami melihat engkau membentangkan tangan." Beliau berkata:

36 Sayabelum dapatmemeriksanya.

136

LTI

:€t€IJeqff q€llnlnseu !..n+reereq n33ue33uaru uup teleqs u€Iefta8ueru Buepas n4e .rJellnlns€U erlnal nln33uu33ueur uelas e,{uqnFBunsas IsqDA.. :elelraq qsv IIqv ulq uuLuslll_tg I '1111) t1nu1po7; (urlsntr4i ynpnpuadt1nun-t1nun ,, unutnwtad unqnq ryn[uaw oBZwqas p1tn1 qDPl Wt srlqt n{ntsru ,t7fr uoutlDrs ,nlDrDpnDS o,op Duatq lDplt qnlnDpl qDilY ryap 'ntudnySunuaw DqDsnJaq mlD t1lD7 rtrpunw nBn! yop11 unwDv fp! DBU4ntunqas (qn11y ot unqnlnl unBuap nwlunBuaw nly) .unlan! nlo uDtpnruax lpl D3! yn{unqas (twunnBBunB q0ilV npndatl Sunpu\nq UDp m!y) :umlDtnl ryD bpm nyqn[ou at1 uoyndwapp qn1un dn uop qouod ounqwaw uoBuap 8uo1np 'qo11y qnsnu ,stlq nluqnB\unsag,

#

rl{' rFr,-J,fr:]i '. '

e

/:n

. ] . ' , ' t,

,

.o fr1r.,v1
; , i,

71.i
1a:
(-$

f:.1)1\,:'f.\':i ral ;lrc
r1--.'

{t ,,]? .K-:"'Ft ,T ,fi1 ))
eor-:,:(( ,4< :,)' ' )"J
"

io a-f ,rci.{ a '''
"

-r,'

3ri

"ltu adalah setan bernama Khanzab. Jika engknu merasukan kedatangannya maktr berlindunglah kepudaAllah dari gangguannya. Dan meludahlah kecil ke kiri sebanyak tiga kuli.' Setelah mengamctlkannya Allah meniauhkan gangguan itu dariku. " (HR. aku Muslim) 135-Abu Zamil berkata: "Saya bertanyakepada Ibnu Abbas Radhiyallahu'anhuma: "Bagaimanakah cara menghilangkan kcraguan )'ang kerap kali jiwaku'?"Beliaumenjawab:''Ucapkanlah: men.vusupi

,,.i,

,,i,,',

_oU' J ,,oU' , f\\l

r,i

'',r.i.
l_.)' 9 )i

<<'*:"o
"(Diulah Yang Maha Au,al dan Maha Akhir, Yang Maha Zhahir dan Maha Balin dan Dia " Maha Mengetahuisegala sesuatu). (HR. Abu Dawud)87

37Sanadnya hasan.

138

6il -Dwnsoq dn7a1ula.taw nn1oy,, Dlataw n0t0 rwnq Dlnw .Suntadtaq

lp unuopftad umlopo8uaw nlatatu oltqndn ularaw D.npnDS -ntnpnos opodaqumlopBuautSuoK ,n1t(tltJounut Sunto-8unto) tt/by 8un.ro-8unto t\.tadasnwo4 qnpoBunf 'uzwuaq ?un[ Sutuo-Bun)o tnH,,

;Jr';-q','i.r
, | .1 ,.2.

/)2t/,t

q.f ,.x, U
>/ , ;

i-: sl!,J * (ff.v,sr ::3 i t u, rv
Vl/taV

fiv:it *,'i w:i,l=f, f f =r

*:pv9f,aryt7yla:,rf,
:ul?r.uluJf,q qellv

I'tnodld )volr Nvo
HVhI]] dDIIS I9NSUVSIOVdNVI H\nlV UIOXVI.VHrUtNthl
0z lBsBd

sama kitu tenlulah merekt litlak mati dan tidak Akibat (dari perkataan don dihunuh". keyukinan merekal yung tlemikian in, Allah ntenimbulkan rasa penyesalan "yong sangal .li dalam di hati mereka.Allah menghidupkandan mematikan.Dan Allah melihat apa yang kumu jokan." (QS. AI-Imran: 156) ker 136-Abu Hurairah + berkata: Rasulullah* bersabda:

J\;lii, *'opt t'Pt /*,:/ c-n#t ,".'J? .r.--:1 ;e(;- c ,*"sit "j ,-f x '; '!:L?i'i\ i7.: \1;,c ii-'r ir--,6'r;ut"i ;; '1,j,'r<, ;k'r'Lt ;i 'ri glL.,rr !-; 1gj;; (J* J-;

" Mukmin !-ang kuttt lebih haik dan lebih dicintai Allah daripadu mukntin tang lemoh llasing-masing ttda kebaikunnya. Berusohaluh meraih apa yung bermanfaal hagimu dan mintalah pertolongan kepadaAllah dan .iangan bersikap lemah. .lifur engkau tertimpa salu aku rnusibahjanganlah kotakan; Seandctinya berbttat hegini tlan begini niscoya hasilnya akan lain. Akan tetapi katakanlah: (lni adaluh

140

'rlnp€d unurPN iqPrlsJ lepD lqPqPzc-zpv 'tMeradered lsepJauro)ia-aur p,(LrLelpleiuaLu -elPp rlfl.V elJpnpal ulq LuL, ue))ntunuaru luelele)e^es uep,eN nuqluele66uola)i uepueqqlH p leq) e^ueqeiuuep ue)ileleMusLu 6uPI e.leluaulas leua)llp ,,e^usPllluapl zpv ss Nepl-l-,:lqeLlezc qalo r]eluauo)lplulels lsv Jles?,eL/pe(upeues

Iil

nqv 'uH) ,r(pn.nuo
ltDqllnqas qDppD qD V unp ,,'18unpur1a,J nyBuoloua1tpo[uaw 4n11yt1opn1n3) :uDyotu! qnptnq 4t1adunloosnd nlons ndw4tal nn4Bua otlu' nuns1oliq do1ts,taq noy8ua nluynpuap itlnwal dotlts Dpruaru qn11y nf,uqn88unsag,,

?-:" (i.qr:

(t ---'r,ry (* 'lJi

)) lDl^ "iS'

;e y -r- r; ;r' ,9-f- lfS; -fr

:Elelroq tr qellnlnsed '..3unput1a.1 Ireq-Imqas qelepr q€llV uep rpeluau qu11yqe1dn1n3,, :ela)laq IS{ws n13uo1oua6 eual:c1 8ue( Suero 8ur1efuaqeqrle; e1e13uas::q 8ue.{ 8uuJo €np er?l.uee;e1.led uelsnlnujoru * lqeN e,trqpqf Irlehl urq JnV. uep ue>11e,{e,turq-1g 1 'a11) uolas ntuul o4nqwaw (ur;1sn141 ,, ryt mpun-npuoBuaw qoqas ,, (poltal 4sntl ntr1'Tnlopuaqatltp Bunt ofos ndo 'qn11y ttpqnl

Pasal21

DO'A KETIKAMEMPEROLEH NIKMAT

Allah berfirman:

6;tvi;vi,-'?"-u -'.it .,+ - i" :t fj_: ft' "<r. !-lr!i\;> '-b:
"Don ^rn'.rooo komu tidak -rrrr"orkon tatkala kamu memasukikebunmu "Maasyaa Allah, laa quwwatqillaa billah" (Sungguh atas kehendakAlluh semua ini tenrujud. !iada kekualan kecualidengun pertolongan Allahl," (QS.Al-Kahfi: 39) I 38-Diriwayatkan dari Anas bin Nlalik +, ia berkata: Rasulullah bersabda:"BilamanaAllah * menganugerahkan nikmat kepada scorang hamba istri,harta berupa atau anaklaluia mengucapkan:

;,l1 << !i ;1ii i, ,r; c 7;

112

(puaqtp),nqe)/e,4, ue6uap plel ruuns nuql uepqefeNnuql te^eMrl (elulruaqlp) LUeleC ,nLlnquleA, :leJelue6uap ue\)e(ew)tpqe^uunu qelseu !!elPo dulsnueul qe)seu pnp LUelep Lunlueltal uetltLUao 16 (tqup'p)nqEqnA :lejelueouap ue)tp^eMutp ruuns nuqluepqetehnuqlleleMuulelpo tFeqelseuutplep uet)tLuao 05 'reu3qqel)epq nllrunuaul lut ,,l.ltqeqs sltppH,, :$b teq)[/V lOe!ils wepp u]rMeb Inuqt ueete^ured,,:ue)etq e^es quunz urq)tleh lnpqv" :elqraq rurpsteH lt,eqp twE"]ad qtLleqs )iep[ i' seuv upp qe]ernzutq]tleh 1V,ewteu-lvueleo e^usllpeq Inpqvuepuepunv,urqesl, relqraq tpzvlv tuej InqvqzueH :ete)raq vr|stP) nuql qzueH-Ne spuv uep qere.tnz lrleh lnpqv uep unv, uq urq esl :eLueuraq lMeladledep]ale^upeues Luelep z\weusna welep tQ lllqsneh-v etpl nqv '(09t rou)tuunsnuql 'qlesnv uep lnuetn4 uretep (zzt lpq) /6eqssnae[zzl Luetep ) ruerqeqt-q]V uqteleMurpTpqd aa qalo

ttI

r6uelSu€ua.(ueu 8uu.{ nl€nsas leqrlolu netleq elrqudv rypU ,, (DunqDual qlpLls DINJDutIIu tDd,p lDwD-pruo uD8uap SuoI qo11y !8Dq 1{nd n1n8aj,,
(( rC,<-"'rrp 165- e--5J 11*131.: )) :u€ldecnSuetU nerleq u{3ru

:ueldecn8uauln€rloq

3u€,{ n}€nsosleqrloru nerleq ulrqede 06ue{ErrquaSSueru €^\qBq # qellnlnseu rrEp ri€I1e,{u,ldrrrc-6I € uellPuel qeqrsnur 68.. urulas qeqrsmu edruruel uEIe r{epll er u,{eJsrN urt8uololtad ,, (qo11Y unpru! ! DpDli 'pnfnuta1

un8uap rlDn) l tut Dnaas qD y lDpuaqa4 solo qnSSung),,

((

lb-';

!

nl i,i,

,'

''

(Segala puji
,,,9)

bagi

Atlah aolo^

setiop

Ke0Lloan).

e'HR. Ibnu majah shahih (ll/422)dan Ibnu sunni(372)dandinyatakan sayangnya Namunperlu ditinjaukembali, serta selainnya. oleh Al-Hakim Saya.luga untuk kali kesempatan ini tidakmemungkinkan menjelaskannya. sebuah penyertayang dha'if bagi hadits ini yang telah menemukan hasan. Akantetapi menladi derajatnya untuk mengangkat memungkrnkan seKarang. bisamemutuskannya sayabelum

144

9nr
:epqusreq qellnlnsug ffi ,* qerrprnH e,rquq nqv uep ue1te.{u.trrrrq-6tr 1 0Sl_SSf :qu.rebug 'SO) t1nfuryadpdopuaw 8uo( Bunn lV ,, -8uotoqnpy Dlarawuop 'nfuqqoy uDppaqo.t unp nundwas Sunt uwnpaqaq uoqvdopuaw 3uo{ r,1o1wr oqa.taVy rqDI DDuut Dtur ,,unn1[oDr ,LlD(fsruu tqD ll oDuuJ,, :uotldocnBuaw blanru odw1tlp opqodo 8un,( Suoto-8utuo (utDtr),,

f.iff.!{ror)x}
,. ,/.\ -r'.' ,r * lfr.. lcr r4aF?'--.,?--.16tFr

-^: -: . ..I Lo \. tI lft A1.' { ryt'-' t c-f\ )t(?/. . 0--- (r'<-tc( , y ' } ,ti . , -\ c/_ | -, - _,-tr) t
z "

:

. ; , , , . yrr'\ ,ifrni"ilrl'<A ) t i+),\

, >

:uErrugJeq rJellv

lIf,Dl NndnVlV UVS:IS

HVSISnht Vd!{Ird;tl v)II3)t v,oo
zz lBsed

.1:

L#P 4.).- a*

,..

.

on oro Oo^iu mengucapkankalimat istirja' (Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun) pada setiap musibah seseorang di yang menimpanya, hinggo talkala tali putus. Karena ilu juga terma.suk sandalnya93 mustDan. 'anha

" Hendaklah

"Apabilo seordng hamba tertimpa musibah lalu kami milik Allah dan membaca:(Sesungguhnya kepadaNya lah kami akan kembali Yaa Allah berilah aku pahala dari musihahku ini dan gantilah dengan sesuatu yang lebih haik daripadanya)." Allah pasti memberinyapahala

sr Yaitu salahsatu tali sandalyang diselipkan antaradua jari kakj, lalu (lihatAn-l'lihayah) sandal tepatdi depan disematkan ujungnya q oleh Ibnu Sunnidengansanaddha'll akan Haditshasandiriwayatkan mursal namun rlwayat tersebut larn ada Letapr r,wayat yangmenyertarnya,

146

Lnl
qetepp upp rur 'te^pMu enp (8€ teJet ueouap telIII) ne'aq ,,r"i'Jffi:.t::

,rf ,r! ? I {, c{( p; ))
';.. o a :t . -6 .'t, jt ..

t,-rqo F ;.i 'j.'

"''

,",,'/f (,.1./ .: .n('r'-;;'1tr!.

:'

(( rq# rrol tri ';,-,,;q

1-t - f ,rr-'- .. : l f ."

'r+-r'.<c'

:e.opJ3q n€rl0querpn{ua) nuel 3ue,{ ede uolurure8uou t€lreJeru e;ed eue:e1 '1luq 3uu,1 u.op-urop uu8uep rlencal nrur'trp uule,opuatu qu1ue8ue1., :€lslroq # qellnlnse1 eleru 'qeruups nqy u8renlal qeHIuBd ...pesef rrup :unya1 lues eped qn.r qn4Suaur nl€Josuele eleru ue8uepuud u,{uqn38unsog., :el€{roq Irques e,{udnlnueut nerlaq nlel leleloqrat e.,{ueleruue8uepued e)rte) q€tueleS 'ueI€]€I nqy lnSuaiuaru 3ue1epg qeJlnlns€U!, :rr€t{rnlnuou DquDl nqollt tqpoy qetll€les nuun_Z,I 'UH) # qD nrusDa ,, ,u(urllsnw 'o{uopotltrDp tutlot IlDq qtqal Buo{ unBuap or(ut1un88uaw qqlv DIDW # qD rynsDA qalo unlnluDtp 8ur:I tltadas fi(las,tal pwtlnl ur4docnBuaw ntos ,\n{nu (o(utaons) qDuolDS nqY ry|tax,, :olua).taq qDwDlDS naan Bunt nvnsas ,, n{uopodttop ymq 4tqa1 un8uap o,(uquoSSuaauDp ryt ntuqoqrsnw snlo

" (Yaa

Allah

umpunilah

Abu

Salamah.

Angkatlah derajatnyo di antara orang-orang yang mendopat petunjuk. Dan jadikanlah baginya penggsnti untuk (memelihara) anakanalrnya di antara orang-orang yang ditinggalkan. Ampunilah kami dan ampunilah 'alamin. Lapangkanlahkuburnvu tlia ya Rabbal dan berilah dia cahaya dalam kuburnyal." (HR. Muslim)

148

6nl

DpDd l

Dlulwau

)toplt

mlD

nSSutqas

qnPmPttnY un8uap nln l ploq wnnq 8un,( IrDp tDpulqral n4n n88utqa"^ Suot nlazat uoBuapnqn qopdn4nc qD Y nDI),, nnuDprullu
4n -\G ,)

:qelueldecn
1;efurseunleur u€Iu qetlv u.,(e:stu Sunun8 t33ut1es 8ue{ 5 q€llnlnseg e,'(uert>1os 8uelnq r4lturau ne>18ue nles uefe nI€ ntuel q€Inel\., lerp 8ue,( ]ururp>1 ue1.re etelroq qII€qJ IqV ulq llv ., nIB qelnlueq :e,{uepedeq ul€tu nIIJIp uesnqeuod ls€unleu r8el ndueru 1ept1 n>p e,{uqn33unsag,. :ev1.req (qDtnlnpl-1y) efuttrp uesnqauedIscunlau urSur 8ue,{ lepnq Suuoes e,trqeq (u,nt:tq-g; 1 * qlluql lqv ulq llv Ir€p ue>1tu

gNVrnH rsvNnllhlvsrguvgv v,oq
0z lPsed

selainMo. " (At-Tirmidzi hasan)e6

berkata:

Hadits

% Benar katabeliau.

150

t9r

:e1€IJeq

Br * rrpn{x-lv pl.es nqv rr€pu€){te,{e.urrrc

HVAbnUV,OO'V,OO
tz lesEd

;j''i;

ii;u

ql, s*-i' ju, t i;t ,a;i- * iia ; 'r \ -,, n* t:+ lir -- ; i'it i-', J't|i r:')t "i' re s^),I';"ia
J! t-t--- t. " i. n-* rt f -r].ir 4 'Ji -).,J-J 4.1, *' ,. :,,.:"-,.:"!li,,t ) "=* aj.ir -r*, d! . f ) :+;r!'^+-'

J\i "r c us s*3Uu

l*

" Sesungguhnya beberapa orang dari kalangan Sahabat Rasulullah # sedang berada dalam perjalanan. Mereka pergi ke salah salu kampungArab dan merekaberharap agar boleh diterima sebagai tamu penduduk kampung tersebut. Namun ternyata penduduk kampung ilu tidak mau menerima mereka. Kemudian ketua atau penghulu kampung ktmi disengat binatang berbisa. Mereka sudah mengusahakan berhagai macam pengobatan namun tidctk mujarab. Salah seorungpenduduk kampung itu berkata: " Bagaimana jika kalian temui rombongan tadi, barangkali mereka memiliki " menyembuhkan!? dapat sesuatu yang Penduduk kampung itupun datang menemui merefutlalu berkata: " ll/ahai rombonganyang

t52

t9l qDsD!t2Suapuaw qrypps .nqasral u\tuDlDSuad uulnlunuaw uop qonnlnsoa lnwauaw Sunrd undnlafiM ,, innpq qDluuad odn n&Bunuaw Dt!4 unp rpnfta1 qolal BunI ndo ublD b) otDl 'qD ntnsoa DpDda! umuodDl DlDl uqaqas rynp um113nq un8uo1,, :llDdwtuaruryq qnlhntaw pqoqos ,,lny Butqwnl-Bulqwtq qn114og,, 8un,{ t:loB&uo Bunxtas qnlog uotfunf.taduDBuapnnsas Burqwo4 rc4a odotaqaq uaqp undwlarary BDI 1DIDS osDral oduot npy ntpas 4tadas unlohaq wdnp qnqwas tnqasral 8undruoY DryaY uDrynwaN .qDqlpl -lv tDJns ut lD)nqwau uo8uap oturdtuo[uau uDp tnqas'Dl Sundwnq on1at1mwauau undnt n1n'J Sutqaoy rct1aodntaqaq ttaqwaw pqodas und tqatal,y ,,11wt4 opnday uDlDqrutnpnsas Lraqwau uDunl o88ury otuuoqnlnlaw uoyn yDpU lwul 'o,(uyo1ouawuDtlDy unruDu nwol nBnqas tanq Dwrlauaa umpl ntutwaw ryDt taml unwDu 'otuqn{bntaw ndwnw otros qo11V twag,, .qouofuaw pqDqDSunp Suotoas qolog ,, i,t uutqqnqwa{uaw qnlun nlDnsas Dltllwaul Sunr( opo uDtln! tJDp Sutttoas qops qotlndn 'Jnluoa 4Dplt unutDu uDlDqo8uad ruocow mBnqtaq uo4oqnsnBuawqDpt twn! 'Dsrq)aq SuolnutqpBuastal ruoq Sundwtryolodaq 'ot1nw :nlnlJaq uoBuoqwot

mereka itu Rasulullah bersabda: engkau, bahwa Al-Fatihah itu merupakan

" Trthukah memang

ruqyah." Kemudian baginda "Tindakan ktlian benar, bersabda lagi. bagilah pemberian mereka dan pastikan aku bersama kalian. " mendapalkan bagian 'alaihi) (Muttafaqun

'anhuma bin 145-Abdullah Abbas Radhiyallahu berkata:"Rasulullah pemah berdo'auntuk perlindungan 'anhumadengan Al-Hasan dan Al-Husain Radhiyallahu membaca:
, uLn I J l-l2j t)

" (Aku meminta perlindungan bagi kalian berdua kepada kalimat-kalimat Allah Yang Maha sempurna dari segala gangguon setan, binatong berbisa dan dari pengaruh penyakit 'ain (penyakit akibal pandangan mata) yang jahat). " Beliau berkata:

ol-*lJ J:'rer ui';- tr Ltli jl

154

(99S)luuns nuql plnd uet\twep1qele7 nwneA-M welep py'/l r,eseu-uv qpteur uPp nuql ,pnMeonqv Llalo e6n[ue)fleleMulp qlpeH ,^ lul
A,

991

i,( ,ffll.' A.;-.''\' :-?rr,,E' .\,"f.i Tr :-t:

))

( ,tl] '.': gr-' {.' (.'t:-!-'i ;lF ,r:€Jeqrue{u nlBI nerlaq ueuel ue8uul desn8ueruue8uop nerleq u8:en1aq r8eq ue8unpurpad uelelurrueu ff qullnlnsed errqeq oqun, nqnptfuqpny qe.{sry, rrep qrset!-/tl t6,,(!wo1 qqoY urztasuoBuaqt unyqnqwastp lodop uuml rylDtuad uDqDpnw -qopnu tam! qopnl un8uap uDp twn! lwnq qnuq qaltut 'qD V Dwsn lnqa{uaw uDBuaO),,

'r )) rt -j rq {.i ,,..- i * y'37'

--r--l

.iqO

:BcBqlualu nerlaq uelpmual (u,{u1e13ue8ueru ff nlel qBu€l Ip e,{uuuuref IrEf uep{€lol3ur rmSuapefuueleSuredursu qeure,{n urq w,Qng) :lul rpadas uelnleyeru nerlaq Blnlrol nule ir1e,{usd nlensas uerlqn;a8uer"u 3ue:oases elrqecie Sue,r. cpe e.\\qeqnquD, nqnlp[rqpny qe,{sry, r:up ue4u.{e.t\rlC-9t l .Ay1) bnqsl uDp ,, llDwsJ 8unput1aru lnqn fiqasrat n,op uotlnunSSuaw Dnp)aq uDltt ! tlndoq otuqnSSunsag,, (rreq{nglv

"(Yaa

Allah

Rabb

sekalian dan

manusia,

hilangkanlah penyakit

sembuhkanlah

sesungguhnyu Engkaulah Yung Maha Kuasa Menyembuhkan Penyakit, tiada penyembuhan kecuali penyembuhan dariMu, penyembuhan yang tidak disertai penyakit. " (Muttafaqun 'alaihi) l48-Diriwayatkan dari Utsman bin Abil Ash bahwa ia mengeluhkankepada Rasulullah * penyakit pada jasadnya yang dideritanya sejak ia memeluk berkata: Islam.Rasulullah "Letakkanlah tanganmu pada tubuhmu yang terasa sakit lalu ucapkanlahBismillah tiga kali lalu bacalah:

belindung kepada Allah dan yang aku sesuatu dari kekuasaanNya kejelekan jumpai danaku takuti)." (HR. Muslim) Abbas Ibnu l49-Diriwayatkan dari 'anhuma dari Rasulullah bahwabeliau 4.b Radhiyallahu bersabda: yang sakit "Barangsiapa menjenguk saudaranya yang belum tiba ajalnya lalu membacado'a ini di tuj sebanyak uh kali: sampingnya 156

" (Aku

191 'rqeqezo-zpv

qalo Intnlasrp 1]eQjn8-lv uep rensas ul|leH lereisue6uap qelat/netlaq reuag :ue)ielel up)elpiurp elq eles qr lv qaloe6ntLlrqeqs

:Blu{raq uBp lzptrurrl-ly 'UH) .,'e,{uuu{qnqua.{uou uele qEIIV e,{ursrN '(nwlryotuad uolqnqwatuaw n8o SunBo Suot (sty ytlwad qqDA '3unBy D1DW SuDf qn11y opndatl uotlowaw ntly),, (( r".ll rcr, ,aq) r -'- ,{{ o L , .;, r'4n,r.l ' r .:-'.ra- ))

sf!pBq 86(uBssq uBp pn^reo nqv

Pasal 25

PERKUBURAN DO'A MEMASUKI

150-Buraidah .*, berkata: "Rasulullah * rnengajaripara sahabatdo'a yang diucapkan ketika memasukiperkuburan: ',/c-'1'i .: . "..i,r;vrJt ,[t A-lt . -r"urj .r- P\ af
t'-

.)t!r

))

Jr'uni:tf .' i;rA,.i,r,c 31f;
(( o+,-,,
semogaiercurah kepudct kesejahteraan kaLian wahai penghuni kubur dari kalungan kaum muslimin dan muslimin. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Kami Allah keofiatan bagi kami dan memohonkepadct " kamusekalian). (HR. Muslim) ''(Salam

r58

6SI
qa rMeMeN-uv o e6nf qrqeqs qelal upc ienpraqe)atau p19i tpua8 rqeqezo-zpv ue)ieleluip qalo nlnlasrp uep urFnh uPp ueq)in8-vle.te^s lpbuap €nsasqlqels :ete)i_taq pr 'LurleHv uep pnMec nqv qalo ue)leleMLt 'qlqeqs eiup€ues p 66

epBdol npe8uaur Suero-8ueJo,, :elBlreq et nqunt 'tqnllltfi4pn qe.isrV. uep uelleie\\ut0-!-S I unJnl uele u€lnq 66.. "puuued Sunpu:ru rpeiueu qeqn;eq uSupl pqn-eqtI '(DpunrDpunlrp lnplt nlundatas uoqotu twDy !8nt 8untr uofnq lwnl sDtn qopoqornr un4or{nqnqruawYDptl uop lDtlut:nutaq untpnqnluaw 'uoytn?atuaw DiDfiw 7DIIV onI),,

n-K {. \i .,) (( ,-,1 ,?l ?F :-'r -l

.1.1 :,qn ,-

n,

:u,oproq qellnlnse6Qued-epuelaru ue8uualal 3uu.'( # qeqrsnru eue.teq) sr8ueuou Irqups ff qullnlnseX rnruoueru 3ue1ep ulruu.u ue8uoqruo11,. :ElEIJoq pr.fr q€llnpqv urq lqel rrup uu>11u.{emurq1c1

v,oo ,vosrrsl
9Z lesed

Rasulullah karena musibah kekeringan yang melanda' Lalu beliau memerintahkanagar mimbar diletakkan di tanah lapang tempat shalat. Kemudian ditetapkanlah hari mereka berkumpul di tanah lapang itu. Rasulullah 4! keluar menemui mereka ketika matahari telah menampakkan dirinya. Beliau duduk di atas mimbar takbir dan tahmid kemudianberkata: lalu mengucapkan "sesungguhnya kalian mengadukan musibah kekeringan yang tengah melanda negeri kalian dan keterlambatan musim turunnya hujan. Allah d{ telah memerintahkankalian agar berdo'akepadaNyadan Dia telah menjajikan akan mengabulkannyabagi kalian membaca: KemudianRasulullah

" dJi ) 4!' !:--J ri " i t , (+ r_€rrr

'i '., t, '

','

',".,'

(' ir ;.6'.y-" lt dt )
9\ raAl 2) <P

( J x ', "

r,

lrr!-! , --:r.J, +

" , i ,, : i ' -"r , i aJ'.
(( ..>-

, -?i rtr

Jl Le)" q o.J U c J l r

' i - r r, l L,

" (Segalapuji bagi Allah, Rabb semestaalam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Yang menguasai hari pembalasan. Tiada IIah yang berhak tlisembah dengan benar selain Allah Yangmelakukanapa yang dikehendakiNya Yaa Allah Engkau adalah Alloh yang Tiada llah yang berhak disembah dengan benar selain

160

qap u?)r.lrqeqsrp urUeHlVqaloe6n[uof]e^eMuro nlPlnertaq uep IntnFstp 'ueseq sltppH ,,(snbeq) pLlle! e(upeues,, :qe)iraq pnMpp nqv lor

I9i

(Pn'tzc oo, nqv 'UH) ,, e,{ppser u€p €quruq q?lepe ep8as seleesen) €guhl qelry nle uup nlensas rsl€sraq ef€S., :elerpeq n€Ileg qnpaueq e,trqeq eliareurleqlletu €{I}eI ledusq e1 rJul-rJ€lJaq ueleqllel u38urqefese.tteualefueq nurlaqrBrB qepns rp uelnq nerlcg eueru-eueur SueueSSuau: rrc prlserua{ rlpqtuel nerloqt8el urnlog q€llv urzr ueSuap uelnq qelumnl uerpnrusl rtled tuut8usru uen€lDl truprnlun8 t8utrttpnlul ue,ln€ qellv u€rpnuol uuel ede:eq IpprJ leuler
€np leleqs UEI€uESIelaul uep leqlullx llEp unJn] nlel eqereu epedel depeq8ueru netleq 'neqaq ue8uel unpel telSue8ueur e,(u1n[ue1as uelllleqtuaru de1a1rrequas nutleq Suepuayes 3ue:o-8uuro tSuelelequreru n€rlaq uerpntue>1 nelloq uelpnuo) uellrl€qtuoru uepuq 'nprTaq nerlaq Ierlal qrlnd 1edue1 eSSurqas ue8uel enpel lelSuu8ucru n€Ileq uelpnua) '(nWaUaltPIDtrtsDtoq n88ury tany 8oq pqaq uDp uopnl n ubluuu ! tpo[uaw noqBug Sunt uo[nq qoyoytpot

unp uolnq twoq opndaq 4o1un7qotn3 tryol qDppo ranl Suopas oiny nqny1 3m1 notlSug

Pasal27

DO'ABILAMANA ADA ANGIN RIBUT

153-Abu Hurairah .4;,berkata: Sayamendengar Rasulullah49bersabda:

t:u ,.,tJir."j.it:',
'., - .. 1 ,". \. ,r-!U lr-Ll:,,]J Lar>-

r cr. t \ " .iti' .axr :,- r, a r .-r r _ -)Jl 9. >rr
: l ^ * 6l \rl- 1 . J tt^F; it \l

LAFI, )\r L - r ^ i l

:1

,u-

"Angin itu termasukrahmat Allah ydng datang membawa rahmat dan kadang kala datang membawa adzab. Jika kalian melihat angin rihut janganlah kalian memakinvaMpi mintolah kepada Allah kebaikannya.Dan berlindunglah " kepada Allah dari kejahatannya. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)ror

oleh Adz-Dzahabi. Namunsebenarnya hanyasanadnya saja yang hasan. Adapun yang lafal sebelumnya adalah shahih. r01Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Ahmaddengansanadhasan sebagaimana dikatakan An-Nawawi, dinyatakan oleh dan shahih ularna oleh larnnya,

162

t9r
(( rirP -i -.a ))

:ue{decn8uerx n€rlequrunl rrEfnqsltq€d€uec ,, (or{uunpqo [at1 unp nti{Dpndal Sunpurltaq np qD y DD ),, r t( ,ryF 1.r 1:{c 1; -^ ar*',' 11 .;,..'',,, :eoeqruaur nurlequ€rpnua) teleqsSuupas nerlaq undrqseu selgrlle qnJnlosu€Irtucq8uaurneryaq qngn rp u€,tleuelere luqrlau ffi qelFlnsed eyqedeexqeq nquo, nqnlpftqpoy q€,{srv, u€p us)}s,{e,rurq-g9 I (urlsnt\l 'A11) ,, (n{uqa1o n,tnqry Sunl uDpqD[ l unp o,funpnd opn Suot uD]DqD[l 'D[uuDpqDlay nVynpodatl Sunputyaq lnp n1D utte Dtuqap nuoqrp Sunt umllDq ! unp otuopod opn 8uo,( unllDq ! 'n,(uuttynqay nqnpnday uoqowaw mlD qDilV oD,tr-),, n la"f-:., ; ))

;:-n 'ifl,l f -l r--n' :4 \ c+,,,,-F. ( r , f F i i r ? 1 1 ; 'e"' i { ' ' ' n q t r ' : 1 ' {' ""-'j :
"; :E,Op EJ€q{Uetu q€llnlnssg :ets{req Suecuel oquDt snqueqraq ur8ue elqedy,, nqnlpftqpny qe.{sry,-yg 1

yang hujan turunknnlah Allah " bermanfaat). (IIR. Abu Dawud, An-Nasa'i "(Ya dan Ibnu Majah)ro2

'02Demikian dengan dalamShahihnya puladiriwayatkan Abu tjrr/anah oleh Muslim. syarat dengan yangshahih sesuai sanad

164

qlpeq ;n4?reuluqasJal)ileh leAeMlJ p66ulqasirleqnz-zvulq qellnpqvuep srlnllal \ep\,eUlLqeMnW qe\seu 6uP^peuPs uebuap f uretep unLueN rreqnzurq qellnpqv lep qrqeqs kgtll]J) sqnx lnueuns wptep beqeqlv'pe4n4 nqPpv qelt\ ue9p eluuep uqte^eMUa[!ueqlng-lVu]eLuluetpnLlal'(tS1/III) tlPlpl/eatqe.t lnbnew Plclas qrqeqs elupeuPs r0r lleh uleul qalo ue)|]PleMurp

99r

uPIe eI elutu Jelullll€q IJepu€)ll€Ixeleslp t0r,,'lnqosJol rpI €3D {e,{u€qos u,{uuu:ideJnSuerueders8ue:e9., :e]€Iraq er qu,e) ppp uel]€,{e,rrrrq-Lg l (ntrNoPndal lnlDl Duarn\ lt ltDlDw ,0r,, nlnd n18aq uttp tt{1p[nruau un8uap Suot qo11Vtrns oqDW),,

ond

qlqsDuaq nrtulllpq

({

a.

,i<\

:ue>ldecnBuau uup ueeJeclquedueltluaq8ueur nellaq J€luIIIIerl €J€ns €. re8uopuaur r€qnz ulq qEIlnpqv elrqudy-og 1

vov uvrNr'tnvH v)lrrl) v,oo
8Z lesEd

l5 8-Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar Radhiyalluhu 'anhuma bahwa Nabi H apabila mendengar suara halilintar dan petir beliau mengucapkan:

r_tG'. .J-t,i;

L5J+ \J .iJ;;

i-t:,j \

nJlJI

))

(( .rt. ,'; "(Yaa .4llah janganlah Engktu motikan kami dengan kemarahanMu dan .janganlah Engkau binasakan kami dengan adzahMu dan kami)." (HR, At-Tirmidzi)r05 selamatkanlah

-

rs Riwayat naqthui Al-Hafizh lbnu Hajarberkata: "Mauqutsanadnya ini lihal syarhulAdzkar silahkan oleh hasandan diriwayatkan Ath-Thabrani..." lbnu Allan(Ivl286) karangan 'as Hadits dha'if, dinyatakan dha'lf oleh Imam At-Tirmidzi dengan perkataannya: kecuali dari ]alur ini." "Ghaib, !€mi tidak mengetahuinya adalahAbu Mathar,ia adahh perawinajhul, Sayakatakan: "Sebabnya dikatakanoleh Al Hafizh dan lainnya.Namun meskjpun sebaqaimana ahli haditsini dishahihkan sekelompok ilmu,namunitu lelas oleh demikian insyaAllahdalam tidaksekarang Waktunya sayaielaskan, tertolaklNamun SilsilahHadiEDha'if

166

L9l Dtp olDru 'nlt SuDutq nov rut Bunrurq nuatoY oti4 opnda:1ut:t un.tn1qn1ai,, .unynln4uaw fnq Sunl Sunto uoy8unpag Suolutq-Bunlutqnpotlatl ttlt1 uop nvnpodatl uDurraq Bunl nynqwnq qDlolp ',qDlly lDuqDt uDp Dtunro\l iD'Y,taq Dttlt DpDd / uDinq u.nrn! qDjal,, :unlopBuaw Suot Bunto undnpy ..upy Bunl nlnd npt uDp uourlaq Suo,l npo nXDawDq,.oJun rp Ltl 8n4,, :uow.r1!taq qDilv ;npqDsDq WIFlnsoy ,,io[utnqnta8uaw ?uo{ qniott:ts n,(,y1nsoy uDp ttDllv,, ;Dtutraq Dl)raw iuDrlD! qqDa 4a7o uoluowt(ip Suot odn uDrlnt LplnqDJ., :e'lel.r3q uep .ruuleru 3uu:o-8uero depeqiuaru nerlaq tsluqs seclsle5 lpEl ue!.nq]uqr1e Ioroq Suei qeuel sele rp riuirqrepnil Ip qnqns rulEqs rulul truururSuaul g qEllnlnsud:., :eleryeq f iuqnf -;y piiurD{ ulq plez-69 t

ruilun.i. NvrnHH\ntI3S V,OO
6Z lBse.J

kafir kepadctKudan beriman kepada bintang'alaihi) bintangitu. " (Muttafaqun 160-Anasbin Malik "S;menuturkan: "Sesungguhnya seorang laki-laki masuk ke masjid pada hari Jum'at pada waktu itu Rasulullah 4€ sedang berdiri sambil menghadapRasulullah 4 berkhutbah. Orang itu sambil berdiri. kemudian

harta bendatelah berkata: "Wahai Rasulullah!Segala musnah dan jalan-jalan menjadi terputus (karena jeleknya musim ketika itu), oleh itu berdo'alahkepada Allah agar Dia berkenan menurunkan hujan kepada kita. Rasulullah { lalu mengangkatkedua tangan dan berdo'a

(,ii("&i gi'"&igf .*ril
Ea Allah! turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah! turunkanlah hujan kepada kami Ya Allah! turunkanlah hujan kepadakami)." Anas berkata: "Demi Allah! kami tidak melihat di langit ada mega atau gumpalan awan. Padahal pandangankami tidak terhalang oleh gunung Sal'106, rumah ataupun perkampungan (untuk melihat tandatanda akan turunnya hujan) Tiba-tiba muncul arakan awan bagaikanperisai dari balik gunung. Ketika berada
'6 Yaitugunung yangtedetak sebelah baratlautkotal'ladinah. di

168

'nlqesueqPpPd uelnq nsaur 'uqad derlesntrei /nlqes derlas,pqnbptlseu t6unfun6ueu elupsprqr( pueln uet6eqas uoijsjeltp upt)tru3o qellnlnset elueseMqPB qalo slrppq r^,

691

(1q1u1u, unbuye11n141)rreqeteru l€uts qe,trsqrp ,, 'runya>1 uuluftaq tudep rue{ u€p epor rmd uefng '(unuoqodad o(uqnqwnl pdwal unp ququal-qoqwallp 'tptnqlplnq uop 8unun8-SununBsotD tp ut unfnq 7o1urrs1unn1 nnqBuE1t1o11y wotl npndatluDlnq uop twnl ntr rDtDlastp uotnq qopoquuu in1qqDy !Dt!D,4),, t.|f f t,r.t,.1 t.1-: 1S-."2))

(( 'fl j'q1 le,:*,r i€,&5J,,dr,fr1
:e,oproq seluel ue8uelBnpel lelSue8ueruund 'ru€{ rJep uefnq ueqeueruusuelJeq erq ff qellnlnsea re8e qu11y epede>1 qelu,oproqnlr euore) qa16 (uefnq uup Ie,{uBq n€dueFal €uorel) snlnd:a1qeyeluelei-ue1ef esaurq 8rle,{ €puaq €ueq ry.{ueq ;qe11n1nseg req€/d.. 'rJrpleq :elelreq nlel Itqu€s nerlag depeq8ueu n1r 3ue:6 qeqlnql:oq Irqruesr:tpraq Suepash qellnlns€U nlr elrtol 'Bur€s 3uE,{ nlurd rmp r1e1-lpy Sue.ross elnd lnseu u,{u1n1lraq runl rJuqupe.1(sn:euau sn:e1 le eruelesrJeq€leu]uqrleu ,o,ueqedos IEpp nu€{ iqellv rruoq uefnq uerlun:nuau uerpnwe) rcqeleru relnru nlr ue,re '1r8ue1 qe8uel-qe8uel rp unJnl u€fnq eua:e1)

Pasal 30

DO'A KETIKAMELIHATHILAL

i 6l -Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu 'anhuma berkata: Apabila Rasulullah 4 melihat hilal (bulan baru) maka beliau membaca do'a berikut:

-):J,,
t". -

u: ;;i ;rL' ii :L.j),,_rvl "ir' ))
! .I ! r

, (( d' JJ";.' Y-t.,s. "i:. .->', t- rpP;

p)-).r.'

"(Allah maha besar, ya Allah munculkanlah hilal itu kepada kami dengan membawa keamanan dan keimanan, keselamatan dan Islom, membawa taufiq kepada apa yang Engkau ridhai, Rabb kami dan Rabb kamu adalah Allah). " (HR. Ad-Darimi, adapun AtTirmidzi meriwayatkannya dari hadits Thalhah)ro8

'03 Haditsshahihdenganpenyerta-penyertanya, dinyatakan shahiholeh (2375) dihasankan At Tirmidzi. dan oleh IbnuHibban

170

tLl

srlnllalleleMu uelep :ele)iraq ,,(p66urqas),e#pq, lMeMeN-uv G\qa\) ,eulu, srlnlal e^uureluep lFe qe)seu u..leleo 60r ueldelnouaur burledraq uep ,, reqlv nqellv er elulepuaqrdelsluele'lelrq depeqbualu urpraq 6uerelaur eMqeq er qPlepe nqelle^ eunque, ue)ileleMuro nuqqet lped seqqvnuql l.rep ,,qellv Lleldnlnl'eluepeda) uep n)qqe!,, :uqdplnbuol!upbuap depeqbuaur uerle)eledel uelqepeouet uerlol qeluebuei oleur lelrqleLlrlau uerlp) qrc, :etP)iraq e qrtPql ulq||v uep(II/B/IIX)qeqre^s nuqlqato Pr rqv rqv qel6uev ,,qellv 6ueI ue)ieMeqrp le^eMu eluqeput epedal e,opraq llenra) qaloq )eprl,, eMqeqle,uels qeple)i epedal depeqbuaur e)qal ntPnsas qelal6uel eueL!re6eqas LUelep ue)delalrp uolqaloqrp erel leprl nlr +radas prel'(lrleuruqe,opuau p)ia-raLu elrta))rnqn)i depeqOuaur eueLureOeqa rure,opue)ldefnbualu e)lla) lelrq deppLlouaur 6uero)e,{up€ :uelelel 6upi

SunI Sunto nlop uop ppn SunI ruDtul 'nlnqraq osnndtaq Suopas SuoI 3uot6 uo,o33r!q :o,(un,op )plouat lDptt 3uo,( Suoto o8t,1,,

'-!?-:rrTr,
l: 1(3 i .( cift; '-1t' '-':'r-a" i,(1.,6nc^'

:epqesloq* qellnlnsEd eiulroq

ur S qeJreJnHnqv rrep uulle{e,t\urc-Z9l

vsvndvxnsdtSv)IIt) v,oo Nvo vsvndurggNvols v)|rr3) v,oo Nwhtvrnt)
It lesed

terzhalimi." (At-Tirmidzi hasan)llo

berkata:

Hadits

Mulaikah meriwayatkan dari 'anhuma bahwa ia Abdullah bin Amru Radhiyallahu mendengarRasulullah* bersabda: 163-lbnu Abi "Sesungguhnyu orang yong herpuasa diberi sebttahdo'a tidak tertolak ketika ict berbuka." "Saya pernah 'anhuma mendengarAbdullah bin Amru Radhiyallahu do'a ini ketika berbukapuasa: mengucapkan Ibnu Abi Mulaikah berkata:

lf;i
((; /",,

" (Yau Allah soya memohonkepudaMu dengon rahmatMu yang meliputi segala sesuatu agar

rr0Demikian Menurut yang dikatakan sayahal itu perlu olehAfHafizhl Abu terletakpada perawibernama Sebabpersoalannya ditinlaukembali. ''tldak dikenal". AlMemang, berkomentar; Imam Adz-Dzahabi Mudillah, jalur-jalur lainnya Abu Hurairah sayangnya dari Hafizh menyebutkannya "6, Sebagian riwayat mudhtharib. lagi malannya dha'il Ditambah selwuhnya 'imamyang adil', sebagian menyebutkanssss"do'amusafr/ sebagatganl 'do'a orang tua kepadaanaknya'sebagianlagi riwayat menyebutkan 'do'aseseorang Itu untukdirinyasendiri'. mengindikasikan menyebutkan: ulamahadrts sehingga seorang bahwahaditsiot dha'ifdantidak konsisten yang benardiantara lafal-lafal tersebutl manakah tidakdapatmemastikan lihal Syarah lbnu AIan (lV 1338) Silakan

172

tLl
(I06 :ou) rleqg u.telep ln,eMil qplal eluue)sela[uau.] eIeS pule]rad6ue( epeduep !,eqp qtqalrurenpa) 'eanque, 6ue^leIeMU nqellp,hqped spqqvnuql slrpequep enpa)teieMu 'ed seuvqlpeq r.rep ,eIu]eIeMU puteuad .tnlp[ enpa\uep?,ern z,l leleM|.] uq0elaltp ,, qellve^sut qrerpqelatueplern-leln 6up^eleqed qeseq qelat,pbprlpp qelatr, 6u€lrq
-r tf1: 5r.Ttf5 661 5l'-

:qeleieiui qeq'ueiepq'Lrp,rs'5,re,{ st,oeu '1t06 :ou) uepp |eFpuauJelelas tut qeleseLu seqequlaLu /4er/9/ne^4JJ 'uteqsng-N qelateies nrrla)et unureu qeloue)LltLleqsrp tpee npeez uep urelppLulMeblnuql qelo up)jte.teilsrtp nlt pq !,erp e(upeues$l qelet

tl\r<.

. .li

tnb

DqDw!8Dl tD*uapual{ =rr,, (!n4waBual't7 D1DI,{ nm!8ug r:{uqnSSunsas lwn! pwD qDputrra! ryDw 'Dlnqr?q trun1nVyryazat unBuap unp nsondnq tanl nl[ouany qnilv DDf),, 1f':. tT--"'Y trrr* .r, (( rrflr : ry; e-1 ref '.. ((er? sdq c;f
:;:* .,-..
--'\ - L.

n i--r:.

:r,{unq:equrc1tefe,tru ruepq-gg l ,. (mlnqtaqnqo ny,lqazat un8uap uop D'^Dndnq mlD nWDuatD! qDily Dntr),,

(', ((.tl: ,q4,-:(( ,rP 13 \) 1:1
:esend e>pqrsq ElrloI rure,opecuqucru nerleq €.t\qsq # qellnlnseu uup ue11e,{u,trrJlg-;91 uup , , ,(u,{uurel 'dg.) qe[EI I nuql ,,'(nlundan8uaw noqBuT

Pasal32

DO'A SAFAR

I 66-Diriwayatkan dari Rasulullah *! bahwa bersabda: beliau \-#,r
" -,..'(
4!6r -r:'
t'l ''

FJ

g4r>

L'

rA)\ 4j

Jr'- e.I:'

"Tiada bekal yang lebih baik vang ditinggalkan oleh seseorang, bagi keluarganya daripada shalat dua rakaat yang dikerjakannya ketika (HR. Athendak berangkot sa/br." Thabrani)rr3 dari Abu Hurairah e; dari 167-Diriwayatkan Rasulullah 4! bahwa beliau bersabda: "Barangsiapa .vang pergi bersafar hendaklah ia mengucapkan do'a bagi keluargayang ditinggalkan:
113 sanadnya dalam Al-Mushanna[ oleh Ibnu Abi Syaibah Diriwayatkan adalah diisyaratkan sendirioleh penulis,sebabnya dha'if sebagaimana Hadtts Dha'lf dalam Silsilah sanad, sayatelahmenlelaskannya keterputusan (372\

174

.p6nt qrqeqs 6ue^ ppups ueouap rnlefuep (Zl€Z)ueqqlH urel nuql qaloebntue €ieMutp ,eluppues uep'(18/lD ppu[{V ueu]l qalo ueneleMurp qlLlpLls slpeH lrr 'qzueH_F ueseq qep ue)iple^urp Ltelel 'qeJ!e1 nwne^-iv welep PtiaspeLuqv upp tuunsnuql plnd uer)tutap le r,PseN-uv qeteh nuql qap uqleleMuro .eluppups uPp upseq sltppHrrr lu!

9Ll

nerlaq plelu 8ue:oases sedoloru 4 qEllnlnseu elrqedBp\\qeq upllnqeslp urnl le.ip,\\rJ LUpIEC ,, (ff tlDily opDdil! nqtloial Suoi nw1nrun uop nwpuDtuD 'nwowo8n uoydrlruatu nyy),, (( '-:; c;- rw ce.l?ir-li:l? i-",:1:l; -_ ,,' - ,) : . , D

:ueldecn8uau 'nue1 sedeleu H nerleq tr qullnlnseU euerure8eqas r3:ed nusedayaru ueIE u,{es qeluurxo)., ::e3es 13;edlepuaq 8ue,(8ue;oasas epedo) lerxll ElDIraq quurad DutnquDt nqolln,Oqpoy urq qellnpqv :slelleq ulles-69 i

'911) otunBnluaur ,, ,,,(u.{uuluyesuep peu.rqy ubltt Dte nIDw ntonsas !d7!t!p qDltv npqndy,, :Ppqesraqnerlsq €,t,rquqff qel1n1nsel uep DlunquDt nqn11o[1qpny ruun nuql rrep ue11u,{e,trr:rq-g9 1 (n,{Nnpndal uoqdl1 1 g 1p , r r,, Suot npnsas olnBas ots-ntstat unlD 4Dp1l Sunt qn11y opndatl uotlosl uotld4ruaw nyy),, (( r.:{.c:1? rF, 'J.1 ( ..?":: ic p! ))

memegang tangannya dan tidak akan beliau lepas hingga orang tersebutlahyang melepastangan beliau. Lalu beliau membaca do'a di atas. (AtTirmidzi r6 berkata: Hadits hasanshahih)r bin Malik 'g. berkata: "Seorang laki17O-Anas laki datang menemui Rasulullah * dan berkata: "Wahai Rasulullah saya hendak pergi safar. bekalilah aku." Rasulullahberkata:

(( rF''i,l i'ir ))
" (Semoga dengantakwa)." Allah membekalimu "Tambahilahbagiku" kata lakilaki itu. Rasulberkata:

('t:i'Pi ))
" (Danmengampuni dosa'dosamu)" lagi "Tambahilah bagiku"pintalaki-lakiitu. lagi: Rasulberkata

(ck +',:;, -t'*.'t >

116 lmam At-llrmidzi: itulahpernyataan sanadnya, shahih Riwavat Dertama 'tfasan shahih". adapun riwayat keduanya,beliau dha'iKan dengan HadiEShahih(I4) pernyataan: 'll'asangharid' silakar bacaSilsilah

176

LLI ,l?il'o')"lrl13J#:: uep nuqr e6nr GLtz Bc.dupqqrH qalo uDiqrqeqsrp 'qzueH-lV
,nelFqelq leuag qalouqueseqrp elndueDirrlrap Ar

sflpeH srr(uEsBq :Bfu{rrq rzpgulra-1y) ,, (o(u18nq tnqasral ununpftad qD]unlLlDpnw uDp qnnf Sunl w:sun1o[tad o{ut3oq qD]umpqap qDilv Do,l),,

:e,opraq n€rlaq ]BlSueroqntl I)pl-lryl elpe) .! rlepueru ueleI qndruauerur1e1derleslrqryuaq uep qel1y epude>1 u^\)€ueq de1e1ne13ua qellepuaH., :elelJoq nerleg 'rejes r3:ad >ppuaq e,{es ,, n1epede1 lers€,r qeluaq 'qullnlnse1mqul6., :Etulreq l)pl-llel 3ue:oog :e1e1.raq €r * q€rrernH nqv Fep ue) ef€.lrlurq-l/ I ,,,(eyuqi ussuq sfrpeH :Elu{req rzprruJrl -lV),, (Dpuaq naml nlns Dunatp unlllq l lnnqtaq notlRua uDlqDpnaaa qo11ynSoutaj,

Pasal 33

DO'A KETIKA MENAIKI KENDARAAN

172-Ali bin Rabi'ah berkata: "Saya pemah menyaksikan Ali Thalib 4, dipersilakan menaiki hewan tungganganyang dipersiapkanbaginya. Ketika ia meletakkan kakinya di pedal pelana ia mengucapkan do'a: "Bismillahi" (DenganmenyebutnamaAllah) Dan ketika telah duduk di tunggangannya membaca: ia "Alhamdulillah" (Segala puji hanyalah bagi Allah) Kemudian ia membacaayat: atas hewan bin Abi

178

6Ll -esop qelrundru€rqquu €e^.t :elElroq 8ue.{e{p.equuq
EUeJE).. epedal qnilel 9S qpllv e,(uqnSSunses

:qu,tru lueur ?.^&Puel epuy ude8ue11,, ffi nerTog..aq€llnlns€d reqe.^d
:e^rmuaq n)iv'€,.\\€ual nerlaq u€rpn(uol u€lnlel n)p 3ue.{ ruodss uulnl€loru ff qellnynseSleqqoru qeu:ed nlp puerel e^\euel nlv., :qe,nefuau !lV ..,,p\^euol upuy ede8ueruururuDlnl lrurruv req€ld.! :u.,{uegaq 8ue,{€pV 'e,reuot qrTpr{J IqV ulg IV uerpnwe) undwoBuaw ,, (noy8ug uops Dsop-Dsop pdop 8ur:t npo lnp!! Duafi)! n4n qoyundwo n qDlal rulD unp mtDw tltpuas mturp twrlDqzuaLu otuqnSSunsasqo11Vn,( nn13uE tcns nqnVy),,

r1 rc{,- in rr
c 6.

))

:esEquJru nlel r1e1e8rt 1e,{uuqes leq)p nqellv u€p rlel e8rl lefireqes qD rflpuDqp ueldecn8ueur er uerpnua) (tI-€I :Jnrq{nZ-zV ,, !wo4 qqny opodatl tpqw ! ut lD trurn! ndwnw qnptl unp nt(utosonBuaw o(uqnSSunsas pqnpod two4 8oq tut Dnwas truoy o(uutn1aqas unplnpunuaa qnlal 3uo,{ Dte IrnS D1DW,, 'Sb)

dosaku, ia mengetahui bahwa tidak ada yang dapat dosaselainAku." menganpuni (HR. Abu Dawud, An-Nasa'i dan AtHadits hasan ia berkata:

Tirmidzi, shahih)rre

bin

dari Abdullah 173-ImamMuslim meriwayatkan 'anhuma bahwa apabila Umar Radhiyallahu

menaiki unta beliau hendak bersafar tiga kali kemudianberkata: beliau bertakbir sebanyak Rasulullah 4!
1.*

U! I \Y l Cr'.-d,a v:v

,

,.

'",,,'/-

t..,<z

t l.L6u]r'.'BJxrr;\'e

t4..-z

.,,<r- ,,

.r,

F

$ 1:t1i,j1;iir.S
"Maha Suci Dia yang telah menun;kkct; semua ini bagi kami padahal sebelumnyakami tidak mampu menguasainyadan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb koni". (QS. Az-Zukhruf: l3-14) "Yaa Allah kepadaMu sesungguhnya kami memohon kebeikan dun taKwt*a dalqm

I1eBenarkata beliau, (2380dan 2381), oleh dishahihkan Ibnu Hibban (ll/98-99) Al-Hakim mereka. pulaAl-Hakim, dan An-Nawawi selain begitu kitab adapun dari meriwayatkan lalurlaindariAlibinRabi'ah, lalurpenulis kitab sunantersebutterdapatcacat,yaitu anbnah Abu Ishaq As-Sabi'i. Ali dua Terbuktibahwaia telah menggugurkan perawiantaradia denqan lihat oleh telah sebagaimana ditegaskan lbnu Halar(silakan bin Rabi'ah, Syarahlbnu AllanVlI25)

180

rl]]e)j Pllqedv,, qndu.rauau.l e)rt'rqleUaqrure)eleur llepuau.r uelefInlelaLu ',* :lPlel ue6uapunu.reu IqPt qlpeq r.ep 'tetl)lnglv qlqeq, p\e^ ozr

I8I

oal "'

.-, qrqEqs qBlr{ tuelep ue{lu.{eMulp lul sllpEH '" ' '

,,(nqoTpunqoqns ue>ldecn8ueu) qrqs€Ioq eIeJeIu unrnuoru eyqude uep rrqleueq eIaJeIu lI€puoru ueueplrad qnduoueur nerlaq l€qeqPs ered uzp h qellnlnsea eltqrde e,trqeq upltnqeslp urEI le.(emu [u€leC-tl I ,, (lant qqDv tfnruaw n1o1as uop LlDpDEraqdo1a1'pqnoltaq unDpD ! wolop lpqu ! qDpl !uDx),,

( ( r a f o , 1{o'

n;1f1' {"r -t-r-fc ))

:rrE)lq€q(Uuueul uup selu rp €,op ecequreurn€rTaqrpqrual eltqedy 'oBr nlaq uop DuDq ndwtuaa 3uo,( qnqtsnw uDp In,mq Suot uoBunpuntuad 'ptaq Sunt uouolnhad UDp nl,ynpodaq Sunputltaq n4D qDItV ntr nynBnnlatl o8ofuau 3uo,{ uop ununlnf.tad tuDlop uDwal qn1no48ug IIDIIV D,I uop rmlap tlDp-qDpas Mt qno[ 8uD[ uDunlnftadqnpotlpoI 1u! !wD! unuop[.tad qDlunlqDpnw qDilV D;1, t)qpt.t nllpnqruau Sunt uopnq.tad ny,lopndatl uoqouaru lwDX '!u! unwlofuad

Pasal 34

DO'A BERLAYAR

175-Diriwayatkandari Al-Husain bin Ali Radhiyallahu 'anhumo ia berkata: Rasulullah 4 bersabda: "Umatku akan terhindar dari musibah tenggelamdalam pelayaranmereka apabila mereka membaca:
-f q. o a n

-/,..

7trt. y^ J.v^Ji\''-)r'., t'),4) y, *-

:-,' -

, ',t,a

, /\.,

!

!

7

"Dengan menyebut nama Allah

di

waktu

berlayar dan berlabuhnya". Sesungguhnya Rabbku benaar-benar Maha Pengampun lagi Muha PenyayanC" (QS, Huud: 41)
& . yr -,r, i><tlllr -,r,.t\,. dr r \

,

,1:.7,, , .-,.. '

menurun, kamipun Adapun di atas bertasbih." lafal adalah riwayat dari lalan Abu Dawuddari haditsIbnu Juraij secarcmu'dhal(terputussanadnya karenadigugurkan dua perawidari sanadsecaraberurutan), disisipkan hadits Ibnu UmaryangdinwayadGn Imam Muslim dalam oleh ke hadiLs riwayat Abu Dawud, ini merupakan bentuk idraj yang paling samar, sebagaimana dikatakan Ibnu Hajar.Silakan oleh merujuk kitabSyarah [bnu (vlI40) Al/an

182

'uillesurquer!^leh 'sllpeqnsleuaul qnpnllp UPnpa) e lep /se eqbn ulq qereqqef y'lV eueu]aq et ulq eelv.-lv e(qe^ tep l!,eqp rMerad '|€\es vP\ueq lMpradledepral elupeuesLuPleo !,eqp 6ue( ppues rlr]sr,rvF elel nqv uPprLunsnuql qslo ueueleMuro ue6Jap (l "nqpnPu

t8r

, . ,( I 6 uolorutoqBuad :rnB,uV-ly'Sd\ n,(u!lsawas uoBuapqo11V 4nwtoqBuaw loplt mlanru UDO

Pasal 35

DO'AMENJINAKKAN LIAR HEWANTUNGGANGAN

I 75-Yunus bin Ubaid rahimahullah berkata: "Apabila salah seorang dari kalian berada di atas hewan tunggangan yang liar bisikkanlah pada telinganya:

o\ 1*-:t u!,rS- aJ-- IA-.iJ ir+
\ jf-./r-::9
.t.- 2,-r j (<t,'.

-,, .

l. i.

'-'.

.-\\e: v.+t
.,r'(

- -.i '
. ''<l

|'

'h/-)

-so

f

,' o ':

"(Maka apakah merekt mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadaNya-lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan merek{l AllshJah kepada hanya dikembalikan)." (QS. Al-Imran: 83)

184

re6eqas ue]epues le,|..le^s le)i6uerp nuql uedeln rdelalue)lv qe^ruJle_L ureFl Inq)reIS ledpp)eprl upluelebuad qeepentl eMqPq (I^ lel) q4.,1,eqs-Ltsv M wePp rurleque)selaluaLu lqet4 Ltetal urrMeb lnuql ,, "elueqoruaur qelal luJe),, :eluuelelelulp qelal nellaq eua]el sele lp leAPMll ebeqas',r.rpuas e^ueqoruau] eueLu sltpeq stlnuad lebpqas ue)eMeqLuaLU -!lpllnq lPdPp lel6uelp lPptl,nLllbeut bueroas 'esl ulq lequrh-lvledep]alP^uulelep er e6nl wO lnq{ew rMerad qelepe peues 6ueloas ulweu tqebsl 6uel t,tqel lp /r.llqeqs )ppll eluepeda) eu e\ tnqlDew sllPeulul ar el pleqn ulq snunl uedeln uep leseraq

s8t

'$ qellv urzrueSuap ruueq llssqreq -J€ueq ele,{Illol uPp e,{ueqocuoruq€lo} ItuB) qellV zzr"FF urzr ueSuepJrunuou ue{€ lnqesJolu€,t\oq qsed

Pasal 36

HILANG DO'A APABILA KENDARAAN

177-Diriwayatkandari Abdullah bin Mas'ud .+; dari Rasulullah4! beliau bersabda: "Jika salah seorang dari kamu kehilangan hendaklahia menyeru: di kendaraannya gurun sahara
. . i

J

t_rf

:r

, rJ,*i'

',

'

!0' >t-r !l

.

, l

':r^-,n, drJ' )L^t L ))

i1 i--*:

:nw

-o'r\'

" Vr/ahai Altah ,onontolr, *o'hoi ho-bo hamba
Allah tahqnlah!" Karena sesungguhnyaAlluh malaikat yang selalu hadir memb hentikanryo). "123 er memiliki para

12rDiriwayatkan dan Ibnu Sunnidengansanad yang oleh At-Thabrani Hadits Dha'if. hal Silsilah telahmenjelaskan itu dalam dha'it saya

186

L8l nwDpud l uoqowau mlv .o{uu%lSu\qraup 8uotr qntnlas oltasaq urBuo nlo&uacl qqoy 'ut lwsasnqataw8uo{ ndo uDpuops nsonBuad 'n(urst qntnlas D!.tasaq lwnq qn[n1 osnnBuad 'n{uuoBunnu qqny aDpp opntaqSunKqntryas oltasaq 3un1 qn[n1 nsonBuadqD f DDtr),, rs"fi.{. rh ))

r.{.tih (.{,I *t c.t'.,;'F r'"9 (.r-" r. tr..:,(.,.: si:l r:rm T r-. rs."--} tr
,2 j,t. ., :...1" ';,'

,1r.."q,-d

(,rIL ( -1,r::,-,r:j

"'i;:;'."i{:l!t---l:

( q ,ati ( a.- ,-

tl

11T-:;:a

:e,{uleqrlaru qBIaleIDeI rurp,opec€queu rlsed nerlaq ue8au qenqesr{nserueu Iupuaq qpllnlnsed IIPI durlese,nqeqf qpqnqs rrep ue11e,{e,tr,r:rq-g1 1

Idr9lN nvlv 9Nndhtvx

Dtnsv!{tw)tvoNtH v)trl]) v,oc
/t lesEd

kebaikan negeri ini dan keboikanpenduduknya besertaseluruhyang ada di dalamnya.Dan aku berlindung kepadaMu dari kejahatannya dan keiahatan pendudulnya beserta seluruh yang ada di dalamnya) " (IHR. An-Nasa'i dan lainnya)r2a

shahih olehkeduanya dan "" YaituIbnu Hibban Al Hakjmsertadinyatakan dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.Namun perlu ditinjau kembali, penyebabnya adalah perawi bernamaAbu Marwan,ayah Atha'. AdzAl-Mizan, katanya:'Andalam catatan bioqrafinya mencantumkan Dzahabi Siapasaia yang mengtrala Nasa'iberkata: Abu l'larwantidak dikenal. Al kecuali riwayat-riwayat makatidakada hujjahbaginya sahabat seorang Al-Hafizh walaupun demikian, Al-Waqidi sendirlMatruk. sementara Waqidi, makna beliauhanyamenghasankan haditsini, barangkali menghasankan saja bukan hasanmenurutistilahbeliau,silakanlil'al Syarah matannya IbnuAIan (v1154)

188

68I

:rure,op€ceqlxelu nerloq uletu tueleru npp,\\ eqr] uep J€Jesreq ;uep3s 4 qPllnlnseu Blrqedv,, :elelroqer DwnquD, nqDlF)&qpoa uup uelle,{e./t{rrrc-0g I (rullsn6 'UH) ,, nll ]uduraiuep lefueleq pr eS,,aurq e,{un33ue88uaru 3ue,{ undnlensesepeg e,{ersr51 ,, (nqnt Sutt'(t1n1qt1nw unnSSuoB tnp ou"rndutas oqoyy lnlplDw 3uo1 qo11y 1owt1n1unBuap Sunpu4.raqnqy1,, rerun urq qellnpqv

(( r"r.

'Sm.:'

tfft lF:\nrr "?

{,1:€D

:uuldecnSueru n1e1 ledruat n]ensrp qeSSurs eders8ue:eg.. :Epqeslaq qellnlnseX # re8uepueru e,{e5.. :elelreq er oqun, nqolptftqpoy turIeH rturq qelnery rrup uu11u.{e,trurq-611

tvdhtfr nlvns Io
HV9gNIS V)tI$t) V,OO
8€ lPsed

V r)

lf

';'4s .!+. -r-' u ..r-...-L Ji' u'; t l+
."i. -, i"r: , :i, ."7. i| " :,,, '-=,fn') "4\ J ) .)rrJ -r- J.. !'!li )JrrJ ( JJ')6i n\')"t') GtJl\iiL

:/

t. l"tt .Il? )rt'.

't" .lj' 3!-lJ " j.)

t."a' f ), u- ))

" lWahai humi, Rabbku dan Rabbmu adolah Alluh. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu dan kejahatan yang ada padamu serta seluruh kejahatan yang diciptakan di atasmu dan kejahatan yang teriadi di atasmu. Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari gangguan singa dan orang jahat dan dari ular ular dan kalajengking dan dari penghuni Qin) negeri dqn dari bapak (iblis) dan anak " keturunannyo). (HR. Abu Dawud)i25

shahih oleh Al-Hakimdan "s Hadits ini dha'it meskipundinyatakan Hasan olehAl-Hafrzh. serta oleh disepakati Adz-Dzahabi, telah dinyatakan Adz-Dzahabl bin terdapatAz-Zubair Al-Walid. di Karena dalamsanadnya darinyalSaya berkatar HanyaSyureihbin Ubaid yang menwayatkan atau mungkin menshahihkan katakan: "ltu atli}ya ia majhul,bagaimana haditsnya?? menghasankan

190

r6l
:spqesraq qellnlnseg H nqo11n[tqpny qe{slv,

:elelJ0q

DquDt

(rqrulu,unbu;epn141)nurrep ]elepralBue,( qulueryru .. .qDillwslq u€p upuel ueSuq ueSuap q€lu€{eur '{eue ruqe16,.:nlepudal qeluc€q elalreq tr rl€llnlnse1 :elelr3q c8? qeulelus lqv ulq rerun-I g I (79 :qenbeg-ly.SO) . qnqwa{uaw nruu! qnily opndaq otunLl fiuaq-rDuaq Dt!! 'qDltynpnda4 qolnqn{snq uDpnwnpoda:1 utn1uaq twoy 8un,( qnq-:1nqBun{ tlazat ntnlun 'uDwtfiq Suot Sunto-Buon rp qDlurjyDru DH,,

tr:'t6ie:7"9"n,11Y
:uururuJaq qEIIV

hlnNIW NVO NV)lVl"lV)tIIl) EEIEEE

V,OO

"Apabila seseorangdari kamu hendak makan maka bacalah bismillah. Apabila terlupa maka hendaklahia mengucapkan:
(( , -, o,t-] J ':'i, a l y t c l t g -"" , : ))

" (Dengan menyehutnama Allah di awal dan di akhir)." (Imam At-Tirmidzi berkata: Hadits hasanshahih)126. 183-Diriwayatkan dari Umalyah bin Makhsyi .+ ia berkata: "Seorang laki-laki tengah men.vantap makanannya di hadapan Rasulullah yang ketika itu sedangduduk. Laki-laki itu belum membacabismillah hingga makanannya tinggal sesuap lagi. Ketika ia ia hendakmenghabiskannya berkata:
tt . t.''i"i,. o.>l . a J t l a . ! 1r r ))

" (Dengan namaAllah di awal dan di menyebut akhir)." tertawa dan berkata: Rasulullah * tadi, makanbersamanya ketikaia setan "sesungguhnya apa memuntahkan yang bismillah setanpun membaca

126 silakan Benarkata beliau,karenaada jalur lain yang menguatkannya, lbnu Allan(V/182-183) lhat Syarah

192

qelepe reteHnuql qzUpH-lV sqeM urq qreH urq r^sqeM eluqeqa^uad 'ueqqlH nuql qalo qrqeqsuefelelutp undqsau ?,eqp e(upeues s?l ,,leua}p leprL, qzupH r,eznq) :elqreq lqeqezo-zpv P]e)uawas ntnlseu,, rele)l.laq tv -N ueuJqP|npqv utq euue9nulv qelepp pluqpqaluad 'qlJetl6qpeH :p^uuedern uebuapLIzUeH- qalo uqle]els||p Uep) ?,e!lp eiuppues,,, V

t6I

nqy

,.,({elehl nuql ueP Pn^ruo 'UH) ,, nqar'rat uDuDlDu opnd untptl

npndaq qoqtaq uaqwaw uo4o qo11y o{ocstu 'qD,DtltouaqqDIUDIDI^I,, TDIIY DwDu qounqas

o -.:-J, tF <q^<. (,< {;, ,*

,n' rrr -rir r.c.

:€telloqi* qellnlnsed 'e1a:oru qe,re[,.i Juuou,, sJEres uelelu uerJeI ,'rJrpues-rJrpues r1e13ue:e9,, :eqe:eru epeda>1 elelr3q 5f qpllnlnssll eseraru qeu:ad Wpll unrueu ueleru ,,13ua.{uo>1 Ituul'qPllnlnsuu reqe/d.. :e]e)lroq q€llnlnssu leqeqes -luqeqese,rtqeqr,tsqu,11 uep ue11e,{e,.rturq-gg 1 (rqrz1u, unbe3e11n141) nurlaq ., uu;11e33urt luprl u4f uep ueleru nerloq preleseirl lle)as BuES ueueletueloJuou qeu:edlepu tr rlullnlnsuu,, :elplroq er .P qsrl€rnH nqv uep uEl1e,{3,t\rrr(I-tg I ,.,(I.esuN urelup ppp ..'e,{u1rucd

-uV uBp pn^au( nqv 'gg)

186-Anasbin Malik berkata: "Rasulullah € bersabda:
' ' . -,'-:,. -l'.i "i. . LS-I' oJ.>J 4D )'_15 q J'-lr-'__e J-, t 4ljl Ji

q=-;-rJ.-, L"Pt - O'ri "Sesungguhnya Allah meridhaiseoranghomba yang mengucapkan tahmid setiap kali selesai " makan dan minum. (HR. Muslim) 187-Diriwayatkan dari Muadz bin Anas .& ia berkata: "Rasulullah 4 bersabda: "Barangsiapa mengucapkan ini setiap selesai do'a kali makan:
J +)tS l$ ,-:.:-.^bt JJJI , ai J->Jl ))

'',.":.,, (( .t iJ s"

,,

" (Segolapuji hagi Allah yang telah memberiku mokanan dan rezeki ini tanpa daya dan " kekuatanku). Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanyayang telahlalu." (At-Tirmidzi berkata: Hadits hasan)r2e
yangmenganjurkan berkata:"mastu/'.Adabeberapa hadits-hadits lainnya makan bedama'ah tidak terpencar-pencar, silakanlihat kitab Al-Majna' (v 121) 1?s katabeliau, disetujui Benar dan olehAl-HaRzh Hajar.Diriwayatkan Ibnu 'ary luga oleh Abu Dawuddan lbnu Majah.Dalambuku asli tertulis: syarlba' (atau minum) bukan 'thabaman' (makanan) Kelihatannya kesalahan bersumber dari penulis,Karenamurid beliau,Ibnul Qayyim,

194

s6l
'.ou rl leqs slpeH qel]ls ulelepeluue)unluelueur Llelat eles,qrqeqs Oull peups (6St :ou) ruuns plnd uebuap nuql qelouene^eMurp uerlrulac Il. 'qEpqef-lvwepp qzupH-lV qal0ue)selaitp qelal6up^pueureoeqas 'elu Merad eppd rpetral 6uel quqlql eude\ ?,el/p e(upeues t e6nttnqasret et)) qLuetls-Llsv ,"4e,ter1.l8,i rceA47l uretep lelel ueouap

'49) ,, (np;ntunny ,.,(eiuufef uep r(asuN-uv npBas snln nTy8nq tlnd olo8ag undnpnlatl uop qDiDpttl 'DtrDq uootrn1at1 'anu a 'uulDa uaqwaru Sunt qolnoqBug qoilV DDf),, i,+ ': *" .m,e-.-,- 7f \,.ta---: )) ;

( s+) 977'.)-i= c.)T- (,)T7 (.ra:ueldecn8ueru n€rToq ruseles ulrlol uepq€llpusJq ueldecn8uaru nerlaqepedel ueue{eru uelSueprqrp rp1 durlasqulplnsug :e8uapueru e,uqeq4 qullnlnsea €t wpDpl 8ue:oes lrep ue11e,{e.,rr:rq-6g y or,(lzP!tn'tlr uBp pn,rreq nqy) ,, (wtlsnu Sunto rruD!ublrpoluaru DUas unutw uDpumlqwtrun! poq ttnd olnBag),, t)aqaau qo1a1 Suot qn11y -ly

11 'rT

T,fl l"-t-r;-nr f:--, :--

))

:ueldecnBueur nerlsq uelutu resalos ffi q€lln1nsuU r1u1 deries e,(uuse,trquq 3P pl,?s nqv Irep ue1le.{e.rurq-gg l

I90-[mam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu [, mamah .+ bahwa setiap kali Rasulullah selesai menvantap hidangan belinumengucapkan: iL-tt: . .l,*:): ' . l-,1-.->.!

: , -tr-arll i . "

))

(( V ). are .r:^-,

).. ; ) +.

" l\cgala puli hagi Alluh dengan pujian yang hunyak lugi haik dan penuh keberkthan, buktn pujiun yang lidak mencukupi,tersia-siakln atau yung tidak dihutuhkanolehMu yua Ruhbanal "

196

L6I l umluaq nolSuE 8urt,l nlazat unp uDquuaqal DIataw qDlltaq qDllY n0,tr),, (( ,nF, crc" "P i+1 (lr.+a '( 6d ,F;rr<--F. ';'. ' " ';" : "r,' )) 'DIaDLu Dpnd

:e,opraq nurlog H .. Iru€I qelu€I€,o(I..:elellcq n1qr,{e nerlaq ueeftpuel tTcpua{ IIe} Suuiarueu 'nelloq sedalau Wpueq EIDa) u,{uueucl Irqurcs efuue4:oqrueu Surdruesrp eperaq 3ue,{ 8ue:o epuda>1 qelolos e,{utunutuaut undnurlaq 'urnulul nll :re uelSueprqrp uurpnue)'e(uuelludu:aru e,{e.rcs qe3ue1r:e[ uep 1n[un1otr:ef ue8uepe,{urfrqSuenqrueur u€ISueplqlp uep e,'(rrue1eueu n€lleq 'eu:nl uerpnua) eruJnl uep e,{udelue,{uau n€Ilog ueueleu u(uepedal qEnI rndrueor:q uelSueprq3ustu

undrue;,1 nlqefe

qerunr a1 :tdururu qeuJod 4 qellnlns€u., :eleuoq ?'l rsng ulq qPllnpqv-l6l

Nr\n-Nr\nNvq nhtvrdls v)|Ill
0t lPsed

ampunilah don rahmatilah mereka)." (HR. Muslim) I 92-Diriwayatkan dari Anas ,$i, bahwa g menemuiSa'adbin Ubadah+:,.Ia Rasulullah datang roti dan minyak. Beliau menl'antapnya menghidangkan kcmudianbeliaumengucapkan:

,lrf',li'&L-:L'Tfr,'t";'At €'*',ai >
11.(ljr
bersama kalian, orang-orang
n>.^lt c-r, a

" (Orang-orang yang berpuasa telah berbuka haik telah menyanlap makanan kalian dan para malaikat telah mendo'akankalian). " (HR. Abu Dawud dan lainnya)r12 -Diriwayatkan juga dari Jabir ,4; ia berkata: 193 "Abul Haitsam bin At-l aihan membuatkan bagi Rasulullah dan Ia Rasulullah makanan. mengundang * sahabat-sahabatbeliau. Ketika selesai menyantap hidanganbeliau berkata: "Balaslahkebaikansaudara kalian" Mereka berkata: "Bagaimana membalasnya wahai Rasulullah?"Rasulullah* bersabda:

'r'zsanadnya zifafhal 9I'92. shahih,sllakanllhat kitab Adabuz

198

'elueueu uqlnqasrp r)iel )eprl 6ue,{ -l)el oueJoas uelle^eMuau, pt upp 6ue|!,pqp tMp]ad 6ueJoes /tlpplepo-pV pllPLD plzel euleulaq nqv tMejad tp ledeprsleAuwepp lt,pqp elupeues ..,

661

t uuDsoloqqop ,rr,, oqnw otuuo1n,opuaw n! nruu nlnl 'nwqDunt 'nruDn, duDJop lp wnutw uDp uD|Dw npl lp nwn! Dfi)luD tp SuotoasasqDwu rrltf,,
O .rn? i.1.:1r

i1("{.i:, ;: li. yz (-{.: {.,r, y{"' :{

Pasal41

SALAM UCAPAN

194-Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru Radhiyallahu 'anhuma bahwa seorang lakilaki "Amalan manakah bertanya kepada Rasulullah *: yang paling baik dalam agama Islam?" beliau menjawab:

i

;', i? ; * i>t' l;'',ir;L,
JN

"Memberi makan, memberi salam kepada orang yan€: engkau kenal dan yang tidak " kenal. (Muttafaqun'alaihi) engkau 195-Abu Hurairah berkata: "Rasulullah* bersabda:

200

'peB nqleJ LUelep.refeH qellnanqewtqeaeHlv qeqPl)eur dDsnueurednraq lp nuql uep (!))e!{ lv qtsew) urppnJqsPN nuql qalo Jeqsut-lv leqpef slpeH lq JeqlHV Luelep qelal euewrebeqas ele]as eiuulPl nrlaf selal n7tunweu,ryJew ue)lernlp qeuque,uebuape^uuqle^eMuaul tut leieM|l et qao ebnt ue)1]eleMut1 'LrqeS-sV beqsl nqv e6n[ uep lesnr eluuele]eq wepp tsllqpnwbuproas pleqpneA wetepueqqlHnuql (61 \en)a\ qebgJ elurMerad letl),eelebn, qPqteIS nuqtqaloelup€ues rqv u€)OunqLUes uJPlep uepQtlZ6tYeuLlY C ireqlnB-V ueull qalo le)le^eMl-llo,!r jnbnew uep belenw F'-]e)as

L0z

'ype de4srag urel 8uu:o epedaq uelus ue>peqa,{ueru r:rp eped lndurnl:at epqede e:eryed eBr1., :elelreqf rsul urq lEruruY-g61 (urtlsny,q'411) ., un1pt1 DtDluD lp unps qDluwlioqal Sutps uotln untp4 nlotsru ;8uo,{n{uaw umfilDl uDtlnl n33ut4a"^

3uef ageq Ircp IP.]uIraq uep rfl,. ]IIIpas

:uuueurel elueped yndunl:at q€let el€ru 8ue:oeses

npqndn Sunt nlonsas unlb np uDrlnl qnlnnll1{ 8un'lo"^ qtsnl.taq 8ut1os uDqbt unutrraq uqD n33nq nBns 4Dpll uDl|ry UDQ uDaLtaq lnsDlu umlD IDqU uDrlox,

.'"i-J j +J-t

l),i.Jl

:JEi ';":

,( j:t'
:JI JU'
'''- '

laki-laki datang menemui Rasulullah xi dan berkata. "As-Salamu 'alaikum" Beliau menjawab salamnya. Ketika laki-luki ittt duduk "Sepuluh" Lalu datang lakilaki lain dan berknta; "As-Salamu 'alaikum wa beliau berkata: rahmatullah" menjawab salamnya. Ketika laki-laki itu duduk beliau berkata: " Dua puluh" Lalu datang lagi laki-laki lain dan "As-Salaamu 'alaikum wa berkata; Beliau

''Seorong

rahmatullah wu barakaatuhu" Beliau menjawab salomnya. Ketika laki-laki itu duduk heliau berkata. "Tiga puluh" (HR. AtTirmidzidania berkata:Hadits hasan;r15 I98-Diriwayatkan dari Abu Umamah.g. bahwa Rasulullah bersabda: 4!

"Sesungguhnya hamba yang paling

dekat

kepada Allah adalah yang memulai salum

trs Benarkatab€liau, juga olehAl-Baihaqi dan telahdinyatakan hasan dan Al-Hafizh lbnu Hajar.

202

unbeJPllnuJ uqqeq irqrele, uoiPlq eIPs urMeb lnuql Llaloqrqeqsuelelqlp e6n[ uelru]ao s,r 'e^uurel e]lalued -el]aiuad ueouapuqten)rp rdetstuolv ueqeurelsl ledepreteluluelep lp unuJeu'rDet|e8lv uep pPuqv qalo ue)le^eMurpuPseqslrpeH r.r 'qlqeqs elupeues srr

t07,

:epqEsreq ffi q€llnlnseu.. :€le{roq f qerrernH nqv- I0z ,r,({l{eQs rrrEIES ueldecn8uau

.r'Bleretu nerlaq 'urururoq Suepas 8ue,{ I€ue-Ieu€ rselurlaur # qu11n1nse5..:EtEIraq )rlet\ urq seuv-002 Ltr,,o(us0lDqwaw st1a[ow oloSSun lnp ntDs' tlDlDS

st!peH)

epedel

8uo{

qoldntlnt uDp ulDlDS uo4docnBuatu olataw uop Suntoas qnlos qbpruTnc nqnut stla[oru ntDSsDtutpw Tnpuaq unBuoqwot opo oyqndy,,
| ?.4. f

-

:-

t.

rFT! /
;.;

rC F c r-t-c- " .r
!...!

--4 i, {
,

re*te i.r / :
;'

1

(, ,C # t
"t

^

i

t-.J.

:epqusrsq n€rloq e.\\qeq qsllnlnseuuBp* qlleq,L ff pn,r\ecnqv-661 Iqv ulq IIV uep ueli.efe,uueur ,r,(uesu{slrpuH :cle)ueq u! uep rzp.rlu'tll{V 'U11),,'uto1Sunto npodaq

:'r\,q
",lika sulcthseorang dari kumu menddtangisatu majelis hendaklah ia mengucapkan salam. Jika ia berkeinginan duduk maka hendaklah ia duduk. Kemudian bila bartgkit dari mujelis hendaklah ia memberi salam karentr ucapan salum pertama tidaklah lebih berhak daripuda " yang kedua. (HR. At-Tirmidzi dan ia berkata: Hadits hasan)l3e

t3e Benar katabeliau tersebut.

204

902
'uDlas dnnBuaw lwt l uDp Suotoas tlDlDSDIII rtop otuSuolop ny undontl undopV fttuot1 rpuqoraru qDltv nSowagl qD mlnuDqrD[ n8uaPuaw qDHDPuaq .uo1nlo7uaw Suot tnp wqsnlu dnuas Dl uDldo)n8uau uDp (IlDttltnpuDqq) qoqPpuaq ulsaq nuut

Suntoas LIDIos D!u' undoml nuaqwaru uDp ursaq m1n,(uaw qo11y n(ut1n88unsag,,

,-;1'l l' ,i: ,1J icr n1'-. q-'<G? 'r:-Tt r: rp-3c.iis, r-r,- l:l+ 5,::'r { _-.,*" turf' re(( 1.-,r: ,w )) 611,Lria .iir ,c. . - '

<lr.::r \\ )l Zr- f {" :4 a )Z-?.,
il ,q -:,qnt
lr€p

I . ;

I .

i>: rg:ri--' qisr or*-

:€le{roq nelleq e,f qeq * qellnlnsEu ue1tu,{e,tusur .,$' TIBJIEmH nqV-ZgZ

dvn9Nlhl Nvo NIsdlS v)lll:l) v,oo

zr-rEe

hendakluh ia menahan semampunya. Sebab setun uknn tertawa jika salah seorang dari " kamu menguap. (HR. Al-Bukhari) 203-Masih dari Abu Hurairah +" dari Rasulullah 4! beliaubersabda:

]^--: ja
(( o-:J!

.i, y1, r11 i,J..,-r

i _ _ Jl r ; t : r ; r r
d-,a: I altt

"Jika salah seorang dari hendaklah mengucapkan;

kamu menguap (Alhamdulillahl.

Hendaklah saudaranya atau temannya yang mendengarnya mengucapkan: yarhamukallah (.semoga Allah merahmatimu)Dan hendaklah ia membalasnya dengan mengucapkan: yahdikumullah wa yushlihu baalakum (Semoga Allah memberimu hidayah dan memperbaiki " keadaanmu). (HR. Al-Bukhari) Dalam riwayat Abu Dawud dengan lafal: "Alhamdulillah 'ala kulli haalin (segala puji keadaan)"r10 bagi Allah dalamseriap
ro0Sanadnya dan oleh An-Nawawi, telah dinyatakan shahihsebagaimana penyerta-penyerta yang menguatkannya. silakanlihat Syarah lain terdapat (vll Al-Muhadzdzab 12) Faedah: Dalamhaditsno; 199 disebutkan: ryaka waiib atas setrap dalil wajibnyamenjawab itu muslimyang mendengarnya....". merupakan

206

L0z

u.lplpp 6up^ulet?s i86T:ous]rpeq lnqasJat 'rle)las qeMefuaur upbuap eiuleqepaq]aq eLues eluutpl lrlep.taq qelepe )pprl qplnbno eleu] 6ue]oasqelpsqalo qeMeftp 6uei splp ueqrfeMa)i eltqede qrteM qplelueqe^uqeMp[uau 6ue^ efesqpIeJDi eMqeq 6up]ouqelueqel updpbbup undepv elurpouapuoL!6ue^ 6ueto deqas f,eg lru,|sel

(ur;1sn4 'a11) ,,'o(uBnq gutsol uoldntn qnynBuot Dpru loplt oqt[ '(nqo11ot1nwnq.tn{ undncn a!D{) n(u8nq t!rutrsDt orDqaaru uDrlD4 qDplnpuaq qn tfpaDqln uotldncnBuaw nlDl utsnq nwo! t,tDp Suotoas qDps o!ry,,
\ifp' c( ': -{,
,.

)t

.

i,lr

:-\1.r.-r 19 r-:l

';c"t -1.---.

:e8uapu :Epqesroq qelynlnsea ffi e,{u5., :e1e1:eque.,(sy-[V €snhl nqv-tgz

Pasal 43

DO'A NIKAH

Abdullahbin Mas'ud & berkata: Rasulullah 4 hajatsebagai berikut: kami khutbah mengajari
" -J----r !, 4.:! i"''. t .t) " 14 t .ftL4 ) Ai:dJ "..'|, , o-r..>g ' . . ici -i-.tir ))

J"-.y*
'. ' o-r-;

i' ;,/
.tt o -\.t
rl,_.jr

u.L.ii :,u-"-1u-;i ,'i;
J' J#'J ta J). f
-... 4Jlt!

. | ".'" t ' .. ), :,, ,, l,'..a,,.. i. 't . crtl )) 4Jl ) il l3.i;la cal SrLr )ti ,)L;a'- -t; .4f
.r

,i ,.. , ,.. | , ,'.r t.'.i. l-L-r!,
, 't , ilu ,. . ..1 4l-,' :, ,. :o)Ui

,i. ,. .. i,
I

a - - lr ,

u-,

Ir_ro

,.

J

!

i'.:v 6-6. a':

C; nr'j;- \

1r

i it g; Y i.yt:tt
') ;-\t t;i-

'., . ' 2'-i. . ? ., ' , . + . ' - t . , o , ,, . 4 , . , 'rar J'.r L6:'9 -/ r>\!l-> #r' *J :-,) f l- ..'. .,a.. ..., ., .:.. l;:J L{J .:Jt J L<- c.t: V:j )bj rL-;r
. r-.\.

n5:lt i-

Jl5 ,lJ' JJ f b ) )lJ a Jrt

.,-

|

i'

rr

:

.tt a.t , J-rJ ar' rt!'J

-at'

\tt't 208

602 odr:ttsBunng

't1nti.m1ad

qaptadwaw

qopt nl n1nru ntl1psoy uDp qDilV tloDuaw odntsButuog towDtx rtDH o33ut4asuoln8uuad tnqaad uop nnqtua8 nqo4 nnnqwad roSoqas uunuaqDl unBuapnntlaq '^ntnBuaw qnlat 8untr,, ;unlqDqtuo|lp uro1oftt,tttt wo1nq 'D[NuDSnln uDpnqrunqqoppD pDLuuDLlntrI nflIas Dpou un(I o,{1,p8oq n,$qDqslDs.taq D,{Ds Dpwas qDlll/ llanr ! fiuaq uoBuap rqttpoqtrp :lnqtaq 3un,( qDnlt DpDtl nnqoq rctlostaq o{og niuttaquaw pdnp 3ut:tt undBuptoas :1n[tm1ad npnll nin:ts1u ntr11qap wrltDsaslp Sunt ntlnts3un.tnquDp'n,{uuD!1D'^,),{traru tndnp Suni nyt,tt nh,:sttr qn11yt1.t1r, ttnclJun.tr'.,t 4n.inptt1 lDun unlnJttq ! npndal ltDp uDp lamt !4p unyalatatlttnp qn11p' Suttputpaq truoy nllinpnday unundtunnlutwaut Dl.tas uo,3uoytltad uoqoruau 'nlgtfnwaw uaqrp odot"^'3uong tuu! nunl 'Dpuas qn11ydnq o{un7 tlntl npfiag.1,,

h,fr rn-f 'a "j'

.oro Crl r..:fr r-fr '. , )" ";1 " ,rt 4- - ; - ' -

-.

F ! - r -d . .

i( \ | tre /

.t6r !

mendurhakai mencelakan

keduanya dirinya

maka

ia dan

hanya tidak

sendiri

Allah sama sekrtli." membahayakan Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada RabhMu yang telah menciptaknn kamu dari yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah dan laki-laki memperkembangbiakkan perempuan yong banyak. Dan bertaht,alah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim Sesungguhrrya Allah selalu menjaga dan mengawasikamu. Hai orang-orang yang beriman, bertahtalah kepada Allah sebenar-benartaloua kepadaNya; dan janganlah sekali-kali kamu mati meloinkan dalam keadaanberagamaIslam. Hai orang-orang yang beriman, berlakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkttaan yang benar niscaltu Allah memperbaiki bagimu omalan-antalanmu dan mengampuni bagitnu Dan barangsiapa menta'ati Allah dosa-dosamu. ia dan RasulNya,maka sesungguhnyu telah " mendapat kemenangantang besar). (HR.

2\0

.lqeqezc -zpv qalo [oiedaslp uep ulrleHlv qalo uole]oitp eueultebeqas ulFnh lprpls uebuaplensasqrqeqse^upeues lnqastal nerFq elp)i teua8_ zrj lqeteeH ,tur qqraq qnued neqlM npnt ue6uap))elalrp qplat qe rlnplueqle 6ue^ qeqlnei ouptualsnsnq)jqelesuqenqasurelepuret qepaeJ qepapl euasoq enuras ue)spla[uau nlr qela]eles iuqaeal ueLlequlel ueleleMt.tad !Je9p \esfi)?!fiqtea uv'ejed 1ueroas bunrnturptep uplleta !,eqp qelepe rLue)6ue^ urelle^eMu undepv ultFnh lpiels ln]nuaul qtqeuse^unles qees'"t" pn,sehnuql uep.tnlpl]eduraepv iqrqeqs slrpeq uqqe8 r]r

TIZ

:?pq€sJeq q€llnlnseu eft\qeqDwnquDI nqq D{rqpDE

ruuv urq qellnpqv n1ru,4 e,4u)Ie)i€I rr€p e,{uq€fe u€p qre.n,(s luruv rr€puulle,4u.rurc-/02 urq
u€seqslrpEH(. .0,..({Flu{s urBrrlr :ulE{req lzprurrlJ ,, (uqtDqa)t aDpp nnp,Dq nwotl uoqpdwn8uaw oltas nwnpnd o{uuotluaqtp Suot odn-odo opoda4 unp nwnpndaqLlmlfiq uaqwaw qo11y, nSowag),,

(( r.F ,qi m'{rlr -f11'{J ->lr4 -"r )) -r '
:ueldecnSueru n€rlaqq€Irueu rueq Suef Suaoas epudel teuelas rraqtuatu qellnlnsed elqedy,, :€luIJaq Br eh qeJruJnH nqv IJep ue1le,{e.,nrrq-993

sllpcH., :eleuaq ,o,(..ueseq 'ledue 8ue,{ uuuns srlnued lzplrurrl uruwy

"Apabila s.tlah seorang dari ktrmu menikahi seorang wonita atau membeli seorang budak maka peganglah ubun-uhunnya lalu bactrlah busmalah serta do'akanlah dengan do'a haroksh sembari mengucapkan: lTaa ,4llah, sesungguhnya aku memohon kepodaMu kebuikan \t'unit(t ini dan kebaikanyang engkau berikan pqdanla. Dan aku memohon p erI inelungunke padutr:ludar i keb urukun y,unita ini drrn keburukcrn .tung tlitelapkan untuknvu)." .lika ia membeli unta hendaklahia men.regang punukn-va mengucapkan lalLr do'a di atas."(HR. Abu Dawurldan Ibnu Majah)ror 208-Abdullah bin Abbas RadhiyaLlahu'anhuntu meriu'ayatkan dari bcrsabda: "Jika salah seorang dari kamu hendak Rasulullah x bahwa beliau

menyetubuhiistrinya lalu membaca do'a:

lar Sayakatakan:Sanadnya hasan, dishahihkan mayoritas dan oleh ulama. yangmenshahihkannya Silakan lihat takhrnya betikutulama-ulama dalam Adabuz zfafhal 17-\8.

212

ttz

(rqre1u,unbu;u11n111),, ntunwofowDps n[uuoqn{nqnqwalu ublD t1np4 untas ntncnu 'or{unnpay o,torun uoBunqnquDp louD Suntoas o{u.ntlDl uo4dnlauaw qo11y oltqndn ot1ny,1 ,, (ruynpndaq unlDruntnl no4Bug ytloq 8uo{ tlnuo LtDpuDps qnpotlqnof uDp uDps lnp mlDp tyolunqqm I 'qD qDf, 'qD y DulDu nqatfuaLuuo8uaq),, V (frn )) (( ;*
.

,gp' .1g+. <'1 qqqlr^ f ..:-^ l6-qlc ,---l '.'o: .a! ;.; ",.

Pasal 44

YANGMENYANGKUT HAL.HAL KELAHIRAN

209-Diriwayatkan dari Fathimah Radhiyallahu 'anha bahwa ketika hari ia melahirkan sudah dekat Rasulullah * mengutus Ummu Salamah dan Zainab binti Jahsy untuk menemuinya dan membacakanayat Kursi. ayat: .t ' '\ " .,. , !r' .7: t t2:'ti'' n';!i 6 tJ\ ^\'-+:/' J\ Y r' Cf

-

eg*;t6r#11'f,

X6;:\:"^J,g
\" t. ,'t.:,:. ,'.. ,." &, ',-l trl i r-..r -dliJ,LJ

;v'*,t*rti;rF:;AcAc,,Sc
" SesungguhnyaRabb kamu ialah Allah yang telah menciptakanlangit dan bumi dalam enam 'Arsy. Dia masa, lalu Dia bersemayamdi atas menulupkan malam kepada siang yang

214

cI7

(g :snuna .gl) ,, uo.toto1ad yqwo&uaw 'Dre LlDruDquas yDpU ruam! qo4odn o4nVy 'naml qq0a 'qDilv qDUJI npa UDDltuap 8untr ntltJununatl opD qnpnsas lpnJ ! p,oJitts uaqutaw utryo Suoi undBuo,toas npotl 'unsnn oyt8as tnlo8uaw t1ryun (ouosoB8uts) [stV, solo tp wotowastaq ote uDrpnwa! 'osDw wDua wDlDp tanq uDp 1t8uo1 uttqttldnuaut Butry qn11y qDpr nuotl qqny or{uqn33unsag,, :'--

i1:rp-.v

,\,i

l--3

1:.c,. L4\ $,

y

--r**t1,o7,nli;'1,, -t --n -4i . -r'--: ,1rr ,:.i ): ,r:,, ) ,hi )' 7'\'.:D >1

&'in/-.-.,* " :c',

ir'

rr-ii*..,4' / t 2 c, t "c-5j{ *-.,r,.4 ^ >./"
1i,-

)-

:1e,(e ueq (pg :yzr,y1y 'gj) ,, wn1no$aaas qqoy 'qDlly nns DqDW qoily )pq qn1n,(unq unlqoluuaaau unp uoqnldttuau,qopnBuJ n[1r,1qn1uuad npndatl ynpunl @ursnw-Bwsnw) Suoptq-Sungtq uDp uDpq 'uoqnpw (o1nrl ot11uoynfip1p) uop 'wdac unBuap ntu4nqBuaw

Dan membacakanmu'awidzatain (surat AlFalaq dm swal An-Naas) kepadanya."raa 2l 0-Abu Rafi' ,+, berkata: Saya melihat

Rasulullahi: membisikkanadzandi telinga Al-Hasan bin Ali Radhiyullahu 'anhuma ketika Fathimah " Radhiyal Iohu' anha melahirkannya. (I mam Tirmidzi berkata: "Hadits hasanshahih")ras 211-Diriwavatkan dari Al-Husain bin .,\li 'unhumadari Rasulullah bahrva Rodhiy,ulluhu beliau * bcrsabda:
kedha'iknnya, drikutioieh lbnul Qayyim. "' Penulstelah mengisyaratkan Namun itu tidak cukup! SementaraAn-Nawawidan yang lain Udak mengornentarinya, dan itu tidaklah bolehl Sebab hadits \ni saneal dha'if sekali, bahkan Maudhu', ditiwayatkanoleh lbnu Sunni (no: 614) dr dalam terdaDat bernamal.4usa Muhammad Alha'. Imam sanadnva Derawi bin bin ''Sa pembawa Adz Dzahabberkomentar tentangnya: ah seorang bencana, oleh Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Imam An Nasa' dinyatakan Oendusta 'Tdak ts/qahl"Ibnu Hrbban 'Tidak berkata: berkatar boleh meriwayatkan haditsnabii Kemudran dannya,1amemalsu be|au membawakan hadits tiga r wayat lvlusa l4uhammad,yang pertamabeliau kafakat Maudhu,yang bin kedua: Batil,dan yang ketjgar "Dusta!" juga terdapat bin IbrahimAl-Qurasyi, Isa Di dalarrnya Imam Al-Bukhari dan An Nasa'i berkomentar tentangnya: "Munkarul Hadi61" Abu Hatrm, Anberkala: " Matruk" dan dia meriwavatkannva rlasa'i dan Adz-Dzahabi dari Musabln Ab Habrb,Abu HaUmberkatat " Dzaahibul Hadttl. 'Tentu sala sanad seperti ni lelas Maudhul lmam An Saya katakan: Nawawisangatkejiru ketika mencantumkan hadits ini dalamktta5,Al-Adzkar yang fanpa mengsyaratkan kedha'iknnya paling Udakl Sebagainrana drlakukan oleh penulis s nr. l"leskipun di sayaberharap agar haditsInrtidak dicaniumkan sama sekali.lbnul Qayyrmmengikutijejak mereka berdua dan yanq lebih aneh lagr, Ibnu Allan sama sekalitidak daan A/-Wabi/, mengomentari kedha'tknnya, wailahul musta'anl '05 Saya katakan: Sanadnyadhalt namun hadits tersebut Hasan karena adanyapenguat-penguat baginyayanq diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam As Syu'ab dari Ibnu Abbas Radhiya/lahu 'anhuma, silakan lihat fuhfatul Maulud hal 16 dan Ituaul Ghaltl 1!59.

216

LIZ

'lnqaslal nelaq Ee)i leuag 6)r 'llrEnh uJeurlqap e6nt

utnu pulq qelunbuaul aI ue)pinseuip uerpnu.ra)i e66utt1 qeppeyullel Lrj leuinl 'IZE tou!,erlo gtpeH qeltsltsuepp l€q]| ue\etts relzpv-lv wptep4eMeN uv qalo uP)0PleMUrp uetlluec utpsnH-lv elnd uep tur lelpMu uleleptp 'rlv unureu urqueseH-lv sltppl_l lbeqteg-lv upp uJeul qap e6n[ue)l]eleMuto 'bll :ou qrpeq pppo e?\uutnlaqas qelal yt,eqp e6\e\ up)ilnqesrp 6up^Meraduep'sltpeqnsleueutqnpnltp 6uel rMetad 6uPloenpledpplal ',nqpneU eluwelep lp peuesue6u3ptuuns nuql qep uptrelerliurp srr

uolleieM,ip qelal uep ut6nh lelels ue6uap tpns3s qrqeqs eluppues .|^eq srr

nqv ?Jelnd rSeq ulrq€lql ulueu ueqrueur .rurq€Jql n€rlaq €r3tnd u€{€ueualux qellnJnseu-tlz
(uEsEq 6,I sllpBH :El"{raq lzprrnrll ruErul) ,. lqeIIIElp uup €,{ulnqurpJ lnlnclp 'qnlnta{ rJuq €ped etu€u ucqrp rrqel 8uu,{ leue 8ue:oes :e8e uolr{elurJeruatu nerlaq e.\rqpqh qeylnlnseuuep 'nwnquD,nllDllDftqpDY nruv urq qellnpqv n1rc,{ e,{u1a>p1 r.rup e,{uqale uep qe.n,{5 urq ruurv r:ep uelgefe,urrrq-g17

(pn,tuO nqv 'UH) ,0, ,0,..'e{uqruquluau uep efur8eq ueqelraqel uel€,opuou netTeg.lrqel nleq Suef eq tr qel1nlnsu1epedaquele.,neqrpIJe>I nlens.. :etelraq DquDl nqollof,rtqpoy q€,(slv.-Zt Z

9,t,, uDps qa1onSSuoBrp unlD tlDpU Dt nlDu n(utnt1 o8utlal lp JDuDbl uop o,{uuouoYnBuUat ry uDzpn unl\stqwaw nt n1o1doq Suntoas uDrrqDpy odotsBuotog,,

Musa, Abdullah bagi putera Abu AlMundzir bagi puteraAbu Usaid."ls0 2l 5-Diriwayatkan dari Abu berkata: Rasulullah* bersabda:
i. r\tJ .. ,i, i.... r etLJ rJ rNt-q

Thalhah dan

Darda' .j,

ia

"Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada IIori Kiamat dengan nama kalian don nama bapak knlian, makt dari itu pergunakanlah yo.ngbai*." (HR Abu Dawud)rsl nama-nama 216-lmam Muslim meriwayatkan dalam

shahihnya dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu 'anhumadari Rasulullah bahwa beliau bersabda: !e

F1,*':

';i j1 yt!'-.i,r "u.l,!r

"Sesungguhnya yangpaling disukaiAllah nama " adalahAbdullahdanAbdurrahman. 217-Diriwayatkan Abu WahabAl-Jusyami dari ia berkata Rasulullah bersabda: #E

r'0 Kisah-kisah tersebutseluruhnya shahih,yang menunjukkan bolehnya menggunakan nama-nama (Abdullah tersebut. adapun nama sebelumnya danAbdurrahman) menunjukkan keutamaan. 15r Sanadnya dratt sungguh telah keliru orang-orang yang mengnasanKannya.

218

6ta

'wtlsnw qtqeqsutplep rur enpa).(r ledeprat sttpeq (t9l I :oL),pr,!l rVqP]rllnlnraurue\elslt.ptlp e,tupeues ,.,

qerydurg..:r1e1-r1e1 Sueroos .!anru€tueu Ep€dc) e{ueuaq q€urodnErlag (.41yuet) qnllwop ueauap (eryq.np) qnt1qsp,.eumu rlueSSuetu rlellnlnseg nerlaq plBI ,,i(ueqepntue1.) pqDS qelepene18ua.rypr1 ..(qrpos),zrl1. :qe,trefuaru e1

r{€{edu1g., 11ey !,anrueurcu -r1u1 8ue:oes epeda>1 e.{uegeq nerlsg ,r,..(ueryeqa1) r{€rug uell€88uruau r8:ad ulc :upelelrad 'qeurcZ e,(uueleueuau miuapueru elns {eprl n€rTag # qullnlnsey nl€l !,atrrpues rrrp rlnuroru urSur er qe1edy.. :e1eq:aq 3ue,{epe 'r{€rJ€geur€ruoqqeurcZ nFqec 'Iruq 3ue,{ urueu-eureu u€8uep ry_rnq 8ue,( erueu-eurBu rlueSSueru qelal ff qellnlns€d-glz ,r,(!.useN-uy uEp qErrsrnH 'UH) nqv ,, qD nW uDp qrDH qDIDpDlntnq 8ur1od Sunt uop aDwwDH uDp st1tDH1V tlDlDpD 'uDaqDrtnpqv uDp qDilnpqv touaq 8ut1od uop qDppD qD y ro4nstp Sutpd 'tqou otnd DaDu-DwDuuo8uap
C/o .t.t

8un[

nwou

ownu qDIUag,,

r.z: (.<-:
-1r

( e-.($ i':

-r. -:. f or-rJ. ( ,i-.h ' ,^ :i',' .'

J -..

1Tt;r\r1".):ittr'

'f '[ * 'q

"Ashram" jawabnya. "Bahkanengkau adalah Zur'ahl" katabeliau.r5a Beliau mengganti nama Harb dengan Silm, Mudhthaji' dengat Al-Munba'its. Daerah bemama 'Afrah beliau ganti menjadi Khadhrah, blkit Dhalalah menjadi blkil Al-Huda, Bani Zaniyyah menjadi Bani Rasyadah.t55

'5' Riwayatinl terdapatdalamSunanAbu Dawuddengansanad jawid (bagus), sayatelahmenyebutkan takhrhya betikuthadib-hadits yang lain semakna dengannya dalamSilsilahHadiEShahih. 's5 Disebutkan oleh Abu Dawuddalam kitab AlAdab dalamSunannya, secarcmubllaqlanpa sanad,namuntelah disambungkan sanadnya oleh Ath Thahaw dalam Syarah Al-MaA dan Ath-Thabranidalam Mu'jamul yangshahih. sanad Shaghirdengan

220

tz7.
:?pqusJeq n€rTeq e,\\qeqffi qEllnlnsed rr€p * rrqpf uep uer{l€,(€,\\urc-0zz (1qru1u, unbuSultnIAI),,' rmlv ptu Dl n,(uqnSSunsas ouanY ot1troruntn4

pqlpw

qolt7 opodaq qnputw rt1otu tun(n lnp unlolol onns n8uapuaw uDllo4 Dlt[' uDps pqt1aru Suopas nt nluqnSSunsasDuafiI uDlas uDnSSunBlnp qtt V opnday qnppnw,nl.taq 'ropa1at1 uoqt4Sutt tn8uapuau unlpl D!!t,, ,a ,o* i+^ ' rr.:. -r.<r 'i '':/: .: ,' .';
ciff '' r,.:. r*m q ' ':
)

licr --.-*
: q'

a-i 2 ,1;e" 1*'/-

5.--1{, ,*
:"-

;., '_---!

.hC

r-<-jl

. 6:# c(, '

';'

1q '._

rr:-_R]f

:Bpqusraq nerleqe.\\qeq qellnlnseu ff Irup uBlls{E.ruoru * qerrernH nqv-6lz

9NIINV NV9NO101NVOrVOtltX NV)til9NId'trtVAV NV)|O)OX uv9N10N1!{ V)ilt)| V,OO
9t lPsed

"Jika kslian mendengar lolongan anjing dan ringkikan keledai padu malam hari maka berlingdunglah kepadaAllah darinya karena ia melihat apa yang tidak dapat kalian lihat." (HR. Abu Dawud)rs6

rs6Haditsshahih,silakanlihat kitab ALqusnad(t1V306,355-356)dan (noi 307) (not 1233-1235) sertaIbnu Sunni Mufrad Adabul

222

'qrP,nls njujv, Uep 6ue( urq lPbues le\as!!,eLlp pM wneAplewv wetep rterc1 nuqt'(€62-682) rnlet uep (t€-IlAU) rDipsv u.rPlep rlrebn-v Llalo luuns nuqt \ruex1v wePp Pv, nuql 'eJe,nqo-qptr qelouoileJe^slp sltpeHrer srlnued !lelaleueujlP6eqes/lPqp uqle,(eMurO

LLO

nll Jlq)i€l rsr,.8,{uu€{uepeueut ludep eruo8 euor€I (:eq1y nqe11y ueldecn) r{€llq{eueq eIIf.. uerul€qo) elelu leqllaru u€IIeI :PpqesJeq 'Dwnlpn, nqnllnttqpny nerleq B,|(qeq q€llnlnseH ep * ruruv urq qEIInpqV n1te.{ u,{u1e1e1 uup B,{uq€,l.e rrBp qru.n{S urq n:urv uep ue4efe.,tutq- 179

NVUV)|V8])| rVHI'lf N V,OO
9t lBsBd

Pasal 47

MAJELIS KAFARATUL

ayatkan dari Abu Hurairah + 222-Diriu Rasulullah bersabda: bcrkata: x
'."---.q ,!-i ,'',9 4-t - i+

ia

;\e

_'-l-r,-,. J ,'u

_,

J1, ,:tL-=*t I :-.1,iai;-. ;: --;r: :-"----.,".-r.J'

- d ,r'' \: rt:-rJ) -,-;i, -!';lr-i 'ii l:, ul|'

'l

,.t

!: "Jl) 3|rk

'Barungsiaptr menghadiri sebuah majelis yung hanyak terdapat keributan di dulamnya lalu ia .sebelum bangkit darinyu ia membaca:(lVuhu sut'i Engkau ya Allah aku memujiMu, aku bersaksi bahwa tiada Rabb yang berhak disembah dengun benar selain Engkau. Aku umptmondan ber|uuhatkepada|v[u1. ntetnohon Pastilah Allah menghapus kesalahonnya1'ang

1)A

'08-rL touqtqeqsglpeH qeltsltswepp uellunluereies qelal 6ue,(eluurelrnlef uep lpJelpcelaqaq epv enptaq qalo qeledasrp e)arau.r ejel qel.reuaq 'rqeqezo,zpv uPp uep ,,drsnh qladascrr rensas :elolraqn€tlaq tere^suebuap LlrqPqg, uep 'LUt)jeH-iV qelsls 1eq|ue)Pltsenpraq :au)qtqerts sltpeH elarau elel reuaq \IB ueprrqeqezo qaloqeledasLp LuLFnh upV upp rensas aq ne lereis uebuap 'r,eseN-uv qalo uelelelurp elras'LUDleH-v tue]qeql-illv uep lalo Llrrl€rls 6uei ue)l]e^eMurp u]llqnhurq.rpqn[ slrpeLl uJplep ue)0nqasrp ueDlrLuaC 6sr elel qeleuraqueo rqeq?zc qaloIntnlaslp nerlaq zpv uep ie^uenpal Llaloui lsnh lerP^suebuaprensas LlrLleqs uojele,4urp el]as Lll)eHlv upp ',qe,euJet ue)0e^eMlrc qalo nuqle^uereluerp ueqqrH nerlaq ele)i ]puago(r

(u,{uuleluzp pnA{E{Inqv on, ,, )tDpl nyanru 8nq unlosatuad tpo[uaw uDlD uDp topala4ny8uoq unp qBunqumlnSoq DI aw wrlulDlaw D[uaDlDp rp qn V quDu 'd1g) pqa{uaa )pplt n4araw nunwrp BunI st1albw qDnqas r.tDp tpQunq wnn! nps r1at1do1ag,,
6:,i t i :.

) f.{.1t'
er F :epqesroq qellnlnsEu :Blelraq m qurrurnH nqv rJep ue)lef8,r\rrc-tzz

"f

n.," e{ule:e3ei1 rpuluou nlt e,op E{Eu] u€r{elusolepu n1 srleleu uelep c1r1 e,{ur8eq rpefulu nll e,opeleru 'IlBq nll lodluats srloloru DIrI.. :ueltnqosrp UteIstrpequreleq-tZZ rzplufrfl ,r,({!{u{s ueseq slrpuH :Efalreq ururul) ,, tnqasrat stlalbw tp ryn[tat

225-Diriwayatkan dari Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhuma bahwa ia berkata: "Rasulullah 4€ sering kali beliau mengucapkan do'a ini bagi sahabat-sahabat bangkitdari majelis: sebelum '-t-Jit
t:it-- t
:)3\b jr.

'!i\,.

fe'J' ))

, -"t. U-tJl !jLa,

-.:. L.]-c q, Jl€J

L.

"i----t, L.'t,()t'i-Lt,e;i c a";, e,c;i, _; l, {\tGj o'e"nrt cJ v g t'r\i
-.--r. !-.Lj -5i f!' -; \-. ujr'; r::,,o1

(,:t";.,t j Ct'at: t, e^"
''tYaa.lllah turahkanlah bagi kami rasu takut kepuduMu 1,ang menjaukan kami duri berhuat maksiat kepadaMu. Karuniailah kqmi ketautan 1'ang dapat membuu,ainmi ke surgaMu. Dan dapat keyukinan yang kami berilah meringankan musibah-musibah dunia yang menghimpit kami. f'aa Allah hiasilah pendengaran, penglihatan dan kekuatan kami selamakami hidup. Berikanlah karunia tersehul kepada lumi selama hayat di kandung badan. Turunkanlah pembalasanlvlu terhadap orang yang mendhalimi komi dan tolonglah kami atqs

226

LZZ
qalo irqeqezo-zpv IntnFsrp uep,,leqln8-lvLueurl uep le.relslnrnuauiqlqellt ;ete)tlaq (gzs/l) uqeH 'nptlaq -lV upp(ott :ou)ruuns nuqlqaloebntue$e^pMurp Ee)iJeuag ,.,

sl!pEH.. :slu{raq nulleq 1e1(,,uBsetl uBp lzplruJrJ,-lv 'uH) .llwrrl tSuD{n|{uau lopll SuDt Suoto ttuny solo ur4nsonslnnq?ua qnpoBunl nltas rrurrynwlr uDtlDpnsq tpnluaw Suni twotl unutS:::2q rpl)fuaa Drunp uollipiif qDUDBuDl"uDp 'tuol uatp LtDp fisaqnt npod qnqtsnw twtjy DpDd ! uotlndml noyBug qDIuDBuDf taDy tqnsnwau Sunt Suoto-8unto

Pasal48

DO'A KETIKAMARAH

Allah berfirman:
'

l2

'...-.-Ji .-AAJi4I'u " J*J?

a,/',i'-,

z,

t,;"

.r/.

ul

,L \''b.-r\

/

n ta.,,/',f,-.tlr

jr \r9iJb

t

tr

4"^+t
"Dan jika setan mengganggumudengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS.Fush-Shilat: 36) 226-Sulaimanbin Shurad berkata: "Suatu hari saya duduk bersamaRasulullah *, sementaradi dekat kami dua orang lakiJaki saling mencaci.Salahsatu dari keduanyatelah mcmerah wajalrnya dan menegangurat lehernya. Rasulullah {€ berkata: "Sungguh saya tahu satu kalimat sekiranya diucapkan olehnya maka akan Sekiranyaia mengucapkan: lenyaplahkemarahannya. Sesungguhnya Dialah

228

6ZZ

'Luele,e 'uPSPH qelepe qeLu nqelleM PAUUOinpnp3l rurslpeq rbeqlenouaduep elaluad pppelrl elurelJeluaul 6ue^ppe qrt ^lte^ lnqbel4, :qubPl-lv qe\\ urelep eloilaq leteHnuql qzupH-lv,,injlal /ueqqtH :nerlaq qseu undnlt elp)buepp),, updprn upbuap uelualuol nerlaq qerlg Pluuqele,(u3!!6ue^ epe lpptl unujeN p)alalu qelt) nuql rlenf,a) qe,euret qalo rqedro 'rp,ps-sv peuLueqnw qeMrn, rMerad reoeqas ulq urq '(9ZZIAI)peuqv qeio ebnf uotleleMuro ]edep]alelupeuesureleprp ,",

nqy uH) ,, ,nqpnlAtaq zer(pn.t.reo qnpuaBas DlDw tlDJDru ruunl ttDp Suotoas g 4o1osnyt m1n7 .uo uo8uap uotlwnpodtpwdnp tdo o,togawag 1dn ynp un4oldtcrp nr uDlas uoe uDps rJDpnu uDqDnua4 o[uqn33unsag,,

:€pqesreq qellnlnssu :ulu:ueq er ff q& qp,r\Jll,urq qe.{rqry,uep ue11e.{e,trur6-177 (;4u1u, unbuyu;1ntr4l) r{€l8wl${ e,(ecsru ,, z,{uueqereiual Suot uolas ,, (t1rynyta1 opodaqSunpuutaqor{os),, unnSSuo8 1np qo11V (( ,or..rrn, . ,e,"o'i ,( A f I
t"; ".)

))

Pasal49

DO'A KETIKAMELIHATORANG YANGTERTIMPAMUSIBAH

dari Abu Hurairah.*; dari 228-Diriwayatkan Rasulullah beliaubersabda: 4
',,'-: i^, ' , .:.. . .i. '. ' . ;. t. . L.....r 3ute JJI .rr r--.J\ )) :JU, rLJ d;rJ r

,',, , r' :."..,._;.' k (( >'=-i; J- :f r. :.

- li,iai v.

. l$,

'lJl Jl,; ,r:-yang tertimpa " Barangsiapa melihat seseorang puji bagi Allah musibahlalu membaca: (Segala yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang Allah timpal(nn kepadamu dan telqh memberikan keutamaan kepadaka melebihi orang banyak) niscaya ia tidak akan tertimpa musibsh tersebut." "Hadits hasan')163 (At-Tirmidzi berkata:

rB Benar jalurdanpenyerta yangbanyak ini hadits memiliki katabeliau,

230

rtz
D{DrstN (npnsas op?as snlo osDnx D7DW 8untr qoplq uDp ut ltDq l olnBasotl1uoBunlrg 'ttDM utrlo lDplt uDp dnptg 8uo[ qolmq 'uo4uDwaw unp uotldnprq8uaw Suot(,otutltlttu qnln[unq unr[nd uop uoofotay .o,$118oq ntnlas DpDu 0lDuas qo Y uvps JDuaq uttduap qoqaastp Toqtaq 8uo[ qn11 opn 7op11),,

:epqesraq qelFlnseue.'!\q€q f# * quqlqleqlJ\/ urq rerull uep ue4e,{e.trrlq-693

uvsvd )tnsvw v,oo
09 lesPd

Allah aknn menulis baginya sejuta pahala kebaikandan menghapus sejuta dosa kesalahan serta mengangkatnya sejula derajat. " (HR. AtTirmidzi)'il 230-Diriwayatkan dari Buraidah & bahwa apabilaRasulullahS keluar pasarbeliau membaca:

"(Dengan menyebutnama Allah, ya Allah aku memohon kepadaMu kebaikan pada pasar ini tlan kebaikanyang ada di dalamnya. Dan aku berlindung kepadaAllah dari kejahatannyacian kejahatanyang ada di dalamrya. Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari sumpah yang jahet dan penjualan yang merugi) " (Sanad hadits ini lebih baik daripadayang pertama;r''
ra Dinyatakan dha'if oleh beliau denganucapannya: "Haditsghand Adapun Al-Mundziri menghasankan sanadnyadalam kitab AtTarghib, namun perlu ditinjau kembali!lldak sekarangwaktu menjelaskannya. penguat hadits Hasan, ini Namun demikan dengan didukung jalur-jalur oleh oleh Ibnu Sunni(178) dan lain yang diriwayatkan Al-Hakm(Ii538-539), l,hmad dalamAz-zuhud(hal 214\ 'ttanyasajahaditstersebut 165 grard Penyebabnya adalah Sayakatakan: perdwi yang oleh lbnu Sunni (no: 176) dan lainnyadisebut seorang bin Al-Hakim menyebutnya namanya denganMuhammad AbaanAl-Ju'fi,

232

LLC PlNtPUqer isenlLlrqal uep rbel .resaqqqal qe v eruntel untleu 'lpsaq 6ue,( plptlpd rtuef ug)l]nqasrp ?AuurPlep undt)s3htut enpal Suei epeduep rp qtl]prls Lltqal eies lnrnuaul€urelad 6uel peues ut,eh nuql \alolt,eqp uqeleiutp upp p]qlaq rqeqezo .ruujv nov ue6uap zpv ,.ieualrp!ep[, .s!tt:l/e1)vurelep

:cJcqrueunBllsqel?ru 'u[ulorJaqnerleqBlrqed€ * '* (uuse,rlqeq ilv Bp w'ltu^e.$utc-i li.luuc Iz .. (atlsnru Sunto-Stoto un8uo1o8lnsnulfiI nyumltpo litaw rn:tp n,{uuoqsnSoqDdruaa LtDrynu ! nN (Ddtu) qnlb,tr )iwueq unlDllnwaw uox nf,unln8uaut oBni uotpnwat !!)plnluaq unlnutnriwaluaw tinial 8un,i qDIty' :lritut qnlofuoi| ttnci nloBa!,,
))
i { ) d-:aa .-_', I ..a

:u3eq{uelu 'urruJecraqnsrTeqEirqsde n€rloq eI€ru ff qe11n1nse11 'o9' seuy rrep ue4u.{e,,rrFrq-g3 :eielroq erp 1

NII{U]3U]8 V)tI$Dt V,OO
19 lEsed

((

"-l'
,jr,'-

*r*t

" r ' : , - ' ,jr''

c-.:-^>

.r.,

i!

-,',i.
fi!'

,a-j

i,

" (Segalapuji hanyalah miiik Allah, ya Allah, sebagaimana Engkou membaguskan "t66 bcntukkumaka baguskanlahakhlakku1. telah

is Haditsini dan haditssebelumnya haditsdhait telah dikeluarkan adalah dan babini dariIbnuAbbas Dan dan olehIbnuSunni selainnya. di dalam do'a telah-shahlh setali,ya memang oua sanad vangoh,aif oengan Aisyah r'5 oelau! oenganperkataannya.r.-+b .,-^.>9 uLib ....".,"D ,+Jl secara ini dan hadits-hadits telah tentang bercermin muthlaqbukanmuqoyyad 'A/-lMa"no. 73. di seluruhnya dalmktlab keluar

234

9tT.
,(7e1e) Jqpx nuar .tEre.! L]/p[Jp li::!":;:!:," . ::\yAp ueDlrurep ;,r" -,dr";;;l"o'i,1;;"a":r: ruun5 4uqr re^e'U urerpp elnd uep

-*ff"il;;il3 :::ff 1""1i",11? i:Jr u,:,::,":,i::7:1, unueu u r"d:l:1_11!p""' "u.4; "6#; ;; ;;'1; ,"e1eo,;--'-'

.e^u pr6oq

!,erfp tllt tl!|'u?d e,,.ueq

.9t.t'ru€Iaqraq lulserpl ue{ledepueru uele ur elelu uru)eqroq )i€pu5q eIrts) ISmI ip,{e eJeqluoili edersSuaug., :"pqBsJ3q nBrTaq e^{qeq# qellnlnsug uep qllut{J :qV qq IIV lrpp ue)l1€{u.A\Flc-re Z

*

htv)|tsdt8 v)tlll) v,oo

Pasal53

DO'A KETIKATELINGABERDENGUNG

234-Diriwayatkan dari Abu Rafi' ,& bahwa Rasulullah* bersabda: ".Iika telinga salah seorang dari kamu

berdengunghendaklahia mengingatkudan bershalawat untukku sertamengucapkan:

"(Semoga Allah menyebut dengan kebaikan "t68 bagi orang yang telah menyebutku).

'8 Dha'if dalam jiddad Bahkan ulamamencantumkannya deretan sebagian riwayat Maudhul diiwayalkbn oleh Ibnu sunni, Ath-Thabrani riwayat dalam Ash-shaghir (hal 229) dan ialam Al Kabtr dan Al-Aushath bin bin adalahperawibernamaf4uhammad Ubaidillah Abi Penyebabnya draTf Rafl'.ia adalah Derawi

236

'zzl :ou Diq u4eler pnp uoielrs peups lalpJ3d upp 6ueJo leLlrl uPlnqalu3d up4n6n66uau.t 'rut bpqsl nqv uep qaues//pei Inqsla)i er eDl qelal nlnqPpral Diol uEEsl eped 'qeue,ue, ue6uepeluueBp^eMuau'l el le(\Elpel upp)ial3( 6ue,(pluueleJeq taqun$eq le^Prl.rqtunpslj.jepp uep 'bPqst nqv qetepe eiuqpqeluad .LeseN-uv uqa$al uetlelesal lpet qatoqeblg ue\si.e(Ulptttebtg |Maad qeppe pp,es ulq uer.llternpqv (89I) luuns nuql uep (n96)pe4nt4Fqepl uelep ueQtng-Nqap upnpleMurp ""eunuq nlelleirqpea reurn nuql lelsp rp epsaq eles qqsl ntens. " :Eqreq et ples ulq ueuqernpqv ueo :uElslp6usr!er elq ouepe)l ueo (t9I) luuns nuql qep ue{pler ulo . ples nqv s ml4 urptqqseu u.rPlPp qeqnls nqv lep elq 6uepq uepuesqteH-Jy ue4pleMmur uPp uep e! elq6uepq 'eiupeues eped qalqqpf lPd,epr€q e6nl ueo eiuuptejeLl uqesrual leque ueqepsal rges qelesuoledrusu lur qrpeq uec .lesru eluuelpJeqebnl uel 'qwque ue6uapp,(uus4eler ua/(.]qel.! uepstFpnru meradqplepp 'L|qes-s1C nqv leleMu uep s4e !p StpeH,, :enpa) el beqq \Bg pU)qe,lety-N |!|el€pqtgptot-M qep uqseFfip eueur|eoeqss uresqreH-v, :euEusd !ry{ea w)& qelepe :enpepPe^uqeq3^ued l!,eqp peu€s ueEuap (99I) luuns nuql qap uo0eleMurp ,ral6f 6er

Lt7,

efur:fu:l uqnruese{ un,..'3ue1ru ufus dulalas ETBI/{ ..ip?tuurerlnry sel,, :stqleq r?run nuql ,.'n4ns nu18ueSurpd 8rn,( Sueroqepnqag., :e,{uepede4 ete1req ppl-ptq Sueroa5 .u4nruesel a{upp1 eqp-?qp 'Dwntluo, nqnl1ott1poy reurn ulq q?lFpqv ?urBsraq rypnp qauad rur") :stolreqer fseuell urq ueslT-€try-lvuep uetpe,(e,nFrq-993

NVInhHSIX I)V)t V)tIIfX V,OO
t9 lEsBd

236-Diriwayatkan dari Mujahid ia berkata: Kaki seoranglaki-laki tiba-tiba kesemutanketika ia beradadi dekat Ibnu Abbas +. Ibnu Abbas .S*berkata: "Scbutlah orangyang paling engkausukai." Ia berkata: "Muhammad" sekejap saja

rasakesemutan kakinya."l70 hilanglah
Catatan: Kataseru 'Wahar' dalarnhaditslers€buthdak terdapatdalan naskah, tercantum dan dalam naskah naskah lainnya. Kamr telai beberapa menelrtinya dalamnaskahmanuskipyang kaml milik da. berusaha begitu tentunya terbukbbahwa kata seru itu memangada. Walaupun pembaca mengetahui kedudukan inil telan hadits 170Maudhu', oleh Ibnu Sunni (165) Di dalam sanadnya diriwayatkan Yahya l4a'inberkatar?endusta,,t artsl Ghiyats Ibrahim. bin brn terdapat Oleh karena itu sungguh sangat saya sesalkanmengapa penui,s hadits dalam Inipenulis hal nanya mengrku:i mencantumkan Ini.Memang, yang sudahada sebelurnnya, kitab-kjtab ddzikrr sepe'1 alur oenuluisan rahimahullah. Kemudian diikutiDUla cleh penulis-penulli lmam An-Nawawi IbnulJazan, Hasan Knafoanseia,'r larnnya, seperti lbnulQafryim, Shiddrq pencantuman sebelumnya, hadits saya setuju dengan rnereka Bahkan trdak yanqkedua Sebab aoal.. In. ia lebih daflpada mesktpun sanadnya bagus yang l lidakmemiliki statusmarfu'sebagatmana akandileiaski mauqufdan huljah ADalali l4aka trdak dapat diangkat sebagai sekiranva shahih! nanti. sebagardairl balehny?istighats?. kaum ahll lrid'ah n]enggunakannya lebih hal selain Allah!Dalam ini Imam Asy-Syaukari mendeka:: keDada 'Tidak ia dalam kitabnya Tuhfatud: Dzaktri, kebenaran, berkata ihal 206): statusnarfit'. Boleh' bahwahaditsmauquffl memiliki ada indikasi )ail pengalaman yangpaijng cint. di hanyalah belakal Sebalt orang rujukannya Rasulullah'c. Makalayaklah belrau disebutl Sepea rirusiim adalah setiap yangtersurat dalam firmanAllahas: arab ayathal121 "Jikakamu(benar-bena.) mencintai A//ah,ikuhlahaku, niscar'3 Katakanlah: dan dosa-dosamu". AllahMahaPengampun Allahmengasihl mengampuni Al-Imranr 31) /agiMahaPenyayang. dQS. yangtersebut dalam hadits: Danseperti "lldaklah sempuma keimanansalah seorang darj kamu hingga ia daripada keluarga, hartadan aku menjadikan orangyangpalingdicintainya manusia." seluruh orangyang palingdicintai Sayakatakan: Tentusaja Rasulullah adalah * agar kita oleh setiap muslim. Namun apakah Allah mensyari'atkan namanya ataumenyerunya ketikakakikita kesemutan! Sehingga menyebut

238

6tz

'ue.slsnu qe(nq uqnq elu!!p sqe Lte(Lnq qPtepelue)inP^S tnqelteMi?iur6eq -lsv qatouennqastp 6ue^qrppq ueple^e oteu )epl ellt eelulllepeueui n]r eleur leuaq qlf ianelFqepedal 6uer€6aselup ueJqn lpeluaur leq

unuou,,iruluDlDn4q

uDduaQ,,

:Dlqnq

fisaq LpqwDuaq uDp LIDwnrrosaqas DSSurqas uDlD Dt uryt[tuap umlDp[ nn!8ua bl![ qDqas 'uops qDlmlolaJ.. :umlDpl qDpDSuD[,.

_.ir?iqrrf- :rf; y-t{ f
^<rc rf ,--: c'.af .'l'|'|'o.|./-|
'x r : . , ' ,l )',

^t'C ci^ rfflI

'-a'f

, (€

r{- (('-j,cF ))

-,r,.-"o,. i-r ' ' . 1.,'' .'t r.
)'i:

.''aJ . '. . .- " . , . " ) . # t
:€pq€sJeq n€rTeg

netleq qep)pleJ,, :e1eryaq e,(eg'rrcurla8rol .,'ueles ue^rer{eqrt-eqrt ffi qslFlnse5 3ue1e1aq ue8uuSSrml qeu:ed e,{e5,, :etelroq €I Hsl-piBI rp Suecuoqreq rrepqllEI I InqV uep ue4ef,emut6-1.€Z 8ue:oas

Hnrvt nvrv ur3Nr119d1r
NVVuVONI)V)trrt) V,OO
99 lesEd

ucapkanlah:

(Bismillah)!

Sesungguhnya

apabila engknumengucapkan demikian maka ia akan bertambah kecil hingga menjadi sekecil lalat. "171

th Diriwayatkkan Abu Dawuddengan oleh sanadyang shahih, mqhuh,ya seorang sahabat tentunya tidakmenjadi masalah. Ditambah lbnu Sunni lagr meriwayatkannya dengansanadyang bolehdipakaidari Abul Malihdari ayahnya,dan ayahnya adalah seorang sahabat, namanya Usamah. Demikjanpula yang diriwayatkanoleh An-Nasa'idalam Amalul yaum wal Lailah lbnu Matdawaihi datl dalam tafuirnya sertaImamAhmad.

240

tra

D8owa),, lloyaqtp o8n[otla.taw ,,'(tqo11y (( (' . iF. . , .rrc rm,)) .. .,
'.eteTreq DLluq nqo1\o,(ttlpoy qef,sty , o8owag1,, ,, (unryn!ltmqaqwaw qo11y
(( .l' c lm, r-\* -', , ./o
i I

,,

\\

:uelele8ueue1e:e1t1,. :€l€Ireq nlr wryDqX .,Lelereurelel edy.. :efuegsq nlaps Dtluq nqnlpftqpoy qe,{sry, rpqruel (ue,(e1ed) wtpory1 eyqedy ..1n1r Surqurul Sut8ep qeyt8eg,. :nue1 epedel sl€Iraq nelloq nluy Sutquel Sut8ep qeu:ad 4 qplFlnse1., '.ete1,teq oquDl Er. 1r1elp€qp nqolp[ttlpoy qefslv, Irep ue4efe.,nutq-ggg

v,oo 9NvA vovdt) Nv)ldvcnlo
99 lesBd

9NVA 9NVUO HVIOVHIUISl',1:lY,l

Kita

membalasnya seperti yang

mereka

pahalanya sehir.rgga tctapadapadakita."r72 ucapkan. Demikian juga diriwayatkan kepadakami dalam hal sedekah.

'72 HR. Ibnu Sunni(No: 283) dari jalur An-Nasa'i dengansanadjawid (bagus)
1A''

ulz-gld '].lun'nuql qalouqle^pMuro ll,eqp e(uenpe) 'lPlrHnqv ledeprsl enpe)ilpipMu peuesuelep upp /pteel utq ueulsln PL'l]euraq lMerad ledepra]Pue sd le^pMupeueswepp lt,pqp q,pe+ |

wr?alata4 tnl rrOrr r:,il:::':{"::#;, Ddu
(( (_^S i' i? r# t i ,1 r;'.- )) i^,'t'n'

:r,iunqraqurel lu.{e,rr: ruepq (ln'(f,V ttQVm4n$ nuaq nt4Bua Suot ,,,,, tltio tnp nruu lqsiaqwaw qn11y a8oruag),,
l: "--,- ci ' i ,-l r+,- -, :.*10 ))

:eiuepudeleruryaq nerleq'ff '.le:yr13ur,(uelu e*qellnlnseginSSuei eped ue:o1o1 €r gg i.:eqsuv-iv qrui{y nqy uep ue:11efu.,nrrrq-6

NVUOIO) NV)lUDlgNIANlltl 9NVA 9NVUO Vqvd]) V,OO
z9 lesPd

240-Diriwayatkan dari Ibnu Umar 4, bahwa ia menyingkirkan kotoran dari jenggut atau rambut Orang itu berkata: seseorang. "Semoga Allah menghindarkan engkau dari kejelakan. " "Umar ,-*., Allah telah berkata: "Sesungguhnya menghindarkan karni dari keielekan semenjak kami memelukIslam.Akan tetapikatakanlah:

q(p

!tI. Li;i

))

;a " (Semoga tanganmumeraih kebaikan)."t

11" no: 278. nauqufnnadnyabagus, diriwayatkan Ibnu Sunni oleh Hadlls

244

9nz

.gH) nlls p rrpuq3ue.{ (u;1sn141 yrcel:e1 3ue,4 ,, n€rTequ?pnrue) leuu epzdal rJu{rJeqrueu ,, (tub! ppnu uDp,oqsqollqnyaq (qnutptryyl !wo! ttaBaurp Mol qn qnlraq !u! 'rwry uDqDnq-qDnq qDlrllqraq qDily ootr),,

.lq.n { 1q(. tit.p{.a7tt (t 'n?-.' n {:*r ' ; riC n 1:F: ' " . ' {

-:r

i

:E]?Iraqq€llnlnseu 7. qelFlns€d wdupeqel e.{ue,lruq.uaru eleraur 3ueleru r1e1euiegad 8ue,{ ueqenq-qenqteqrlaur 8ue:o -3uero eyqedy :eteIJJq * rlerremH nqv-ltz

9NVIVhl nV)l VltMuld 9NVA NVHVnS-HVflS

lvHlllht v)Itf)
89 lEsed

v,oc

Pasal59

BACAANKETIKAMELIHATSESUATU YANG MENAKJUBKAN ATAU DIKHAWATIRI TERKEN Ain A (PenyakitAkibat Pengaruh PandanganMata)

Ailah berfirman:

cft.c{A ilYf } 4 .i,I Y r;V,:rt; C'tiaAt
^rnroOo kamu ridak ^"r*"oOfo, tatkala kamu memasuki kzbunmu "Maasyaa Allah, Iaa qutt\)ata illaa billah" (Sungguh atas kchendak Allah semua ini teruujud, tidda kekuatan kecuali denganpertolonganAllah)." (QS.Al-Kahli: 39) 242-Rasulullah bersabda: *
J.'Jr {4-J J-uJ' lilreiri \)|) ,J (.F .J*-t

\

.

2/

^

_

" *n

246

'96t PUqtueqs_qsvtqPA4-lvwePp ,ue\wrque2p urlMeb lnuql qelo ue)utnluelrpplnd ueDltuJao qerluunt uqseu urPlep unuleu'tEeqqseu uieleplnqaral lepq tulqtpeH :uEplel 'LllpLe .netlaq nqellpM qalo ItLUV pnpal6upI uep lndnual 'lpet eurelad 6uel peuesqeppe p?uesqelo-qeloas uelpqewtu sflUad piuuele^pMuad \ap j/,eqp up)uesa)lpSuel lpl_ltl epue eueulleoeqas '(snbeq)pt,4,1e( p(uqtpeH Lresldral M )eplt qeqas :up)ete) eies 'e^ueua^uad e)itftu)ie^ epp ,.qDeH :quDe_L qptDiLuelep etqraq re[pHnuql .80I/s znt,ea[etu lv lv !e ep ruleslreH qalo uqele)lp eueulleopqas Jnlseu twuad 6u4oasel M -,!eH ur8 leqesu q ppesutg unputH qp^^€ujrl tq eutpuJaq tMerad ledeplal E^upPUes LuPlepp ue)iele) eles tq€Llezc qaloInfnlastp tqtqeqs zpv uep ,L*/t peluqv,z0z ou tuuns E,\uDpLps elp)jraQ sIzlt u_lfpH rep eI lv r-laio L.rq1 Je)ltEAe^ eluueouap .rc eu)eulas qe,lqetutq IjLUV bup,{ sllpeq .u.ltlpq qaloupllnqaslD ppe -?De^lrbeq e]]a^uad uetpnua) urs lladas N -|snh uep r]eq)n8 qtqeLls iut sltpeqlesv .se)6uu L.tep eJetas zlt-IIt .q € znl ur)eHlV lpp 9Br/€peurqv ueujl qaioebnluoi]e^eMuro JrupH l 0 leqes rnlel uep Ia ou'1ruuns qalouelleieMutp nuql Lltqeqs slpeH -, F ltpuuenue\el,qpea peLuqv u]lsnh SH(-; spqqvruqt t-Pp uep

Lbz

:epqusJ0q n€rTaq E,rqeq i:: ripllnlns€d t"iEp uellpiB,\\rJrp qts€hl-.hte nJI o,,,,lPelel reuaq-reu3q elelu ueSuepued qn:e8ued 1eqr1e 1r1u,(uede,{uqnSSunsas :uererl e.iusele ueqelrrqa{ uel€,opuoru el r{epppueq . rr.le' .Q r:ctp c,{ur.rrp rpeO urlqnlryuaLu 3ue.i r lenseslerllloLu ntuel uep 3ue:oesqules e41., :Epqest.q nerleq E,r\qeq :{ qellnlnse1 uep w4efumur6-gy3 ,, ,({l{e{s sllPuH) ,, ti{utnlnqopuau qtqal utD, n,(ocstu trp4o1 rnfqDpuaw pdop 8ut:[ npnsas DpD qofDIDX 'tpnfua1 pdnp tDuaq-rDuaqny un, qntnBua1,,

''Barangsiapa

melihat

sesuatu

yang

menakjubkannya hendaklahia mengatakan:

<tir' ii ;:;'t l't 'w '; 11
"(Atas Kehendak AIh;, ,** kecuali dari Allah). "t17 ** dan upaya

245-Diriwayatkanjuga dari Rasulullah4! bahwa apabila beliau khawatir terjadi suatu musibah akibat pengaruhpandangan matanyabeliau membaca:

Ki,a \':l!rl'&i,>
berknhilah dia dan janganlah Engkau menceIakakannya). " t 78 246-Abu Sa'id berkata: "Rasulullah 4 biasa berta'awwudz dari gangguan jin dan pengaruh 'ain hingga turunlah Mu'awwidzatoinl (surat Al-Falaq dan surat An-Naas) Ketika kedua surat itu turun beliau " lTaa Allah

'77Sanadnya Abu Bakar AFHudzali. Aldha'ifjiddao, dalamnya di terdapat juga oleh itafizh berkatadalamAt-Taqrib: "MahJkul haditr' Diriwayatkan (203) ibnusunnr '73 Hadils dha'if sanadnya,sebagaimana diisyaratkan oleh penulis, bin bin oleh diriwayatkan lbnu sunni(404)dari haditsHizam Hakim Hizam secaramarfu'. Hizamadalahseorangtabi'l yang najhut. DalamAl-Adzk:ar karangan An-Nawawi Al-lani' Ash-shaghir dan Suyuthiienulis karangan Ibnu Sunni, wallahu dan dinisbatkan kepada a1am. Sa'id bin Sa'id Hizam mursal. tabi'1. Jadi,hadiLs tersebut seorang adalah

248

'qrqeqs peues 6uel ueouap /neltaq leuag qeiehnuql uepLPseN-uV e6n[uoi]eleMurp qalo elel 6rr

6nz

st!pBH :ElErl.teqrzplurll-lv urcuI) u,,(uesu{ ..e{uureles uelpSSutueu,t uep e,tuuelermS:edruaru

Pasal60

TENTANG Fa7 (PengharapanNasib Baik) Dan Thiyaraf (PerasaanSial)

247-Rasulullah bersabda: *

: 1r, .,L

Vul:

" .-

'. .j \ -.-^,

-;. u;

,.-...^^,- ,-, ,. --

'''l';duk utltt ndrtu''" tla:t ihi.tutuh. lt:.ni Iang benur udaluh ..flr'1.' Ptira suhabol ':Lrtury,u. ''.|po itu.la l? Beliuu menluwub; ..:to-kata ',tltg huik1'angtlidengar .seseorang. "'' 248-Diriwayatkan lahwa i 82 nen-u-'enangi.7i,r'l. Rasuiuriah g

's0 penularan yangberlangsung dengan sendirinya-pent) A'Adwa adalah r31 dari Abu oleh dan Diriwavatkan A1-Bukhari Muslim hadits Hurairah,+. rbrShahih, (1429) AbuHurairah.+. Dan oleh dan diriwayatkan IbnuHibban 'Aisyah 'anha Radhiyalahu dengar' sanadHasan. dari Ahmad(VIl129-130) diiwayatkansebuahhadits yang semakna Di dalam ShahihAl-Bukhari dengannya.

250

tsz
,ils,Fg nqlt Fqe nu.,qetld q4P)f,Fqrrt:aerieq x qqtn[|ssu .iurups ttEs g€(L :qerd€r! e)|,reu aia! "aeureF6 r.loFoe lep oFFu, ?p€@t \purrp^uq ijqee ft|V |aF^l larJqa' noFje e6ou.,as. :e,{uuptepp ue}nrqr3o .* tul€Fvjy qepprng slpci.r uep.rur o.FoasqesDt usEelem$eurlcrzt€LU uu]eN .treag rLgrefp"furO uunraq uEo e uueDon uEqEc uqnu-st eles unFq 6uo{ fieJ€d ld€pJe4 eluoalg '!lsF6 anjes uepp !O e,{qr"TJauo6ue|x )|.pp upp (OOI teq) ]Fef nuql [Flo uqe^reqlp 6uel prues ueOuapu4gnN rnV qap uelp;lelUlA ,,iqqfY plsul s6€qeq epuv e6o{rles, :Es)paq e^eFs + r$lpg nqv epedq r|equl3) qap6u, nelpq,ipfl,srl.L :€qerpeq qeledgt :e^uqr€qnelF€,,qelv e,tsur er,,inul-pueu nuuE8euerj,tiaui qplE eDouJaS,, :elqtaq e^elas jelpg nqv ppedel qapuaoj * qellnlnsst , ureFv nlns upp 6uptcta6es )itlr4, :qemefuaul ola.rap ,,;rr.r, elrn-e1ui qqegeE )llll4, :elqleq ii ne ag qejllnf tp tuiq{ rprr.rqau {[ul Errl]-elun pnp.raqela.teul ,f jqe€ nqv euJessq qeutpeHq qerftLl lelOueJeq f qelFlnsed oi0a)L :el$itaq et ruJeFVlV uq >Ile4 r.rep snv qesry e,{uure; 'lsrer lpdep.ial urelep|c "^upeues 1V qetepepnp.l3o ueriDi a.llpu uotqeq )iep!!, :qofel - ii#;i#{, ,,tuetlnN-lv euJeuSq tulol :qeMe[u3u]e)a.tah .pnpx]g elataur eueu uPlelueuau tr qellnlnseu uerpnLle).uJeFI e)ia€N {npulauj undpnpteq ujeFl lnspu, eletaut uqJeMeuaur nelag .qeupphjnlnuauruelpfqenqas rp,,JJels! nms uep unlded 6ueto enp ueoueouesedpdraq r]e11nlnseX I elueseMqeq tlteo-pvpp,essllpequep (bL/N\ peusnurueteO ,errjiUai l€pn .nellaq uen4 qe,lep.E )eut ue\etts 'eunduJas ej€as qe{q qeEl u€pp e^uug{unlusluau.,rqef nuql qzUeH -,v r1uaq tgEfqatoqe1etu,pluenpai uetx qqepe pnqeurp Ouei elii 'llllqsnur nll ujllsnwuEpu?r]|ng1vqelepe te6u?s E)euJ pnqeurip e,tuqaio oue e\t( qqag qelq u'Jepp tut sqlpeqeMqeq uellnqaluaur 'relal slpued qeuuE snqnln, ledEp]at uelep eiuuonueoeul unleq eies rEr

e^u".r .,urssrnuad,#!"1j|"ffff'r:yl3ili31Hil ner's jp ,"" unureu .(t0z-891llll) qe,@EN

..elrl

uEsnm wlqnpouflu

'rls nlns8u nqurss ,8r qeIIV s6oluos..

..qepPmg.. :qsa\€tuaunu r}BI_PF.I rlDledas.. :"rrrelJeqn rcrl.g .anul?urEu 'nntf.{{€l 3uu:oos ue8uep nuqJoq DIeJrUr <qprfr}I usuepil'd uuelspIs?s rpB.fr.q ?uef rfredeg-6p6

juga pemah berkata:"Dalammimpi 250-Beiiau aku aku melihal.seolah-olah beradadi daiarnrumah 'Uqbahbin Rafi,.lalu'dihidangkan kami kurma kepada ibnu Thab. Mimpi itu aku takwilkan dengan yang kami di duniadankesudahan derajat terangkatnya dien baik bagikami di ak}irat dan bahwasanya kami jaya." telah thiyarah Mu'awiyah bin dengan 251-Berkaitan sesun€guhnya Al-Hakamberkata: "Wahai Rasulullah, " Beliau orangdi antarakami bertathayyur!84 beberapa yangterlintasdalam hati berkata: "Itu hanyalahsesuatu janganlah itu memalingkan merekadari hal mereka. semula." niatmereka dalamkitab diriwayatkan tersebut Hadits-hadits Shahih.r85
'Di Akan tetapi Al-Haitsamiberkata dalam n|d,b A|'Muianni- {W155)t seorang AbdulAnz bin Imrantu-Zuhrl,ia adalah terdapat dafdn sanadnya c€falNlMaau?l atau melihat {4{Tad€yyuradalahmengarEgap karenamendenqar sial -pent) sesJatu q r.Ogrkhl kata b€fiaul Namuntidak seluruhfiyabenar' Adapun hadits As-sulamidiriwayau€noleh lmam I'luslim dalam l.{u'airi\€lttin At-Hakam kisahyang belia! ceritaksnsendid S€mentbra tiabsrdat3abm rangkaian oleh Imam Muslim diriviayadcn haditssebelumnya iuga dalamkitab lf' ' Ruya-t,c,a1(F'' hadits . Al-Hiirsh belum saya brnukan si6pa yang yaflg telah saya singgurE dalam catatan rneriEa*id(alrrF sebagatEnna, khawatir hadits ter*btrt tertimdr. atns penulis k8kirrsedJnnys:. SaYa. de'lgafl;1taditsi.,:i'4lhh telah meniudahkanurirsan kamul" yang bellau ucaptdl kettkaflelihat Slharl btn Amru, yaibJ dalan hsah Hudaibiyah Gr$p ridaFL.iMah yang t€t(anturn dalam Asi-shahlh/ yaknr ShalnhAl' 3ar!6attrii#f wafad{Ar oleh lntam A-B*lrari dalam Wab W-'Wrut1' meskipunseca.a zhdir.had[s ters€but onrsel Eelhu rnei\Ntiyatkarrrya

o^o

'qeueup, ue6uap piuue)leleMuaul qelal turle^eMu uJplep 'sl/epnw 6u4oas qelepe ttqesl tqv utq qneH nlte,{ ,?Iuuep Merad .lrqel i.rela-rap uelep eluup)iLunluplueut ueqqrH nuql ,,rqeu leqeqes ieoeqai E^usnlels ue)iqtsllasladtp q6ehl,, :qzupH_lv qap ueJuauloltp llrllv ulq i?,wfl, eueuraq lMetad pnMeo nqv qalo ue{e,4eMurp ?,e!lp e(upeues esl

Llc

i qern buelpp urq nset n.rurv rreqns e)iqa)" ,#ij:r",:l'rtfl',h;;:]?'lj:;

(tlDlly lnp tlDn)al Dt{Ddn esr,, ,uDlala[ ::.11)uuop o{Dp Dpntl /un!?uDlu4guaw '.rnl SuDt nlnd nrydu7 D.fuDq unp umlrnq ! rinlSuDrtlpuau 8uo{ n4,3uE otruDq qDIIy DnI),, ----..-:'i( l;r t. :! | \ J.:6 (. f._t;\ 1r: )) ;.

r iJ5 i--':

tn -l'l ) ii---r

:ueldeonFuau qeplepuaqrruoq irerlel Suei nlensas leqrleu uetpl Blrf .elnruase.,(u1uru rrep ullsnur 8ue;oes r8uepq8ueur nlr qe&i(rql qelre8uef 'l,gj nerlaq 'qontryt \eqpe reueq 3ue1.. :qe.,nefueru 3ue1ua1 e,{uulp qeurad ffi qellnlnspd.. :el"IJeq €r rrruv, ulq qE.{\ln, uep u€} e,{e,t\utc_Zgz

Pasal61

PERIHALKEUTAMAAN KAMARMANDI

dari 253-Diriwayatkan Abu Hurairah.+, secara -dan kelihatan yanglebihbenaritu marfu' danmauquf bahrva beliaubersabda:
"Sebaik-baik ruangan adalah kamar mandi yang apabila dimasuki oleh seorang muslim ia meminta kepada Allah surga dan berlindung kepadaNya dari azah neraka. "t8l

t87Dha'it diiwaya*anolehIbnu Sunni(310),di dalam terdapat sanadnya Al'Hafizh bin bin perawi Yahya Ubaidullah Abdullah Muwahhrb. bin bemama lebih kerasldgr,ia tentangnya: "Maba(' Mapun Al-Hakim berkomentar dari sebagai pemalsu hadits. Yahya ini meriwayatkan menuduhnya perawimajhul Diiwayatkan seordng Abdullah, luga oleh lbnu ayahnya, Asakir(lIl373lII) dari lalur lain dari Abu Hurairah,b.Di dalamsanadnya penduda! ia IshaqAl-Qurasyi, seorang terdapat denganhaditsshahih b€rtentangan sayahadiF ini Maudhu'dan l4enurut 'llindarilahrumah yang disebutkamar mandi!" para vanq berbunyr: 'Sesungguhnya dan kamarmandiitu banyakgunanya sah;bat berkata: 'tsarangsiapa badan!"Rasulullah bersabda: * tempatkita membersihkan " ia hendaklah menutupnya memasukinya dalamMuianul Kabir(III/103/I) dan Dhiya'dalam,4/' HR. Ath-Thabrani dan Dinyatakan shahiholeh Ai-Hakim *t7a selainkeduanya. Mukhtarah Dalam hadits tersebutterdapat bantahan disetujuioleh Adz-Dzahabi.

254

s9z
epedqelpMMewalv "rriili,:ffni:r"'r19 qeurpehrp tle)i uetEet ues{nuad TZ le66uet lesatas '* qejteJnH uepqtqells nqv peues ue1uapJeuueqsnr.l // uelep qeqrelslqv nuql qalo uqrenFltp 6ue^le^eMuqenqas qelepe pnqeurlp6ue^|lel6ueteq qalo uetrere^s|p6ue|Jnbnpw)e(eMtd srlnuad -qellllnpurellleM tut eluqng, rpueL! iqrqeqs slrpeq reuloi ouelualeluaJ.taq qrpeq undnles?pe )ep[, :Eoireq 6ue^ OuetoOepeqaj 6ue^ Llrqeqs

Ltileqs rtptenr teure-teurp elNleurrru

:i,?X?'lt l]:;i

az_nan@hotmail.com