DASAR, PIAWAIAN DAN GARIS PANDUAN PERANCANGAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN JURUTEKNIK PERANCANGAN BANDAR & DESA & PELUKIS PELAN

GRED J17-J22

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA

PIAWAIAN DAN GARIS PANDUAN PERANCANGAN
Merupakan instrumen yang menentukan keperluan ruang, tapak, penempatan dan lain-lain kriteria perancangan yang perlu dipatuhi di dalam sesuatu pembangunan tanah.

OBJEKTIF PIAWAIAN & GARIS PANDUAN PERANCANGAN

‡

Memastikan perancangan dan pembangunan fizikal mencapai misi jabatan untuk mewujudkan persekitaran manusia yang berkualiti dan mampan selaras dengan Wawasan 2020. Menterjemahkan falsafah ´Doktrin Perancangan dan Pembangunan Sejagat´ di dalam perancangan dan pembangunan fizikal.

‡

‡
‡

Bagi memandu di dalam aktiviti kawalan perancangan. Sebagai input yang penting di dalam penyediaan Rancangan Pembangunan (Rancangan Tempatan dan Rancangan Kawasan Khas). Menetapkan dasar-dasar pelaksanaan yang perlu dipatuhi.

‡

SKOP PTK UNTUK J17-J22
1. PIAWAIAN DAN GARIS PANDUAN UTAMA ISU SEMASA Penyediaan tanah lapang dan rekreasi Banjir Degradasi sumber sungai Penyediaan kemudahan masyarakat

2. -

RUJUKAN
1. GARIS PANDUAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN SEJAGAT ± EDISI KEDUA. GARIS PANDUAN PERANCANGAN SUSUN ATUR OPTIMA BAGI KAWASAN PERUMAHAN.

2.

3. PIAWAIAN PERANCANGAN TANAH LAPANG DAN REKREASI. 4. GARIS PANDUAN PERANCANGAN KEMUDAHAN MASYARAKAT 5. GARIS PANDUAN PERANCANGAN DAN TANAH LAPANG DAN REKREASI. PEMBANGUNAN

6. GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN RIZAB SUNGAI SEBAGAI SEBAHAGIAN TANAH LAPANG AWAM. 7. GARIS PANDUAN PETUNJUK BANDAR MAMPAN MURNInet.

moral dan kerohanian dari aspek fizikal dan kebendaan .GARIS PANDUAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN SEJAGAT (EDISI KEDUA) DOKTRIN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN SEJAGAT (DPPS) Teras utama DPPS ialah integrasi nilai kerohanian dalam perancangan dan pembangunan. Sifat Menyeluruh Perancangan dan pembangunan tidak boleh memisahkan aspek nilai. DPPS diterjemahkan pada 5 ciri falsafah. Nilai kerohanian ini pula adalah hasil daripada jalinan 3 hubungan yang menjadi asas sesuatu masyarakat iaitu: Hubungan MANUSIA dengan PENCIPTA Hubungan MANUSIA dengan MANUSIA Hubungan MANUSIA dengan ALAM SEKITAR.

 Perubahan Kuantitatif dan Kualitatif Perancangan dan pembangunan akan menghasilkan perubahan dari segi kuantitatif dan juga kualitatif. Aktiviti Pelbagai Dimensi Semua pembolehubah (variables) perlu diberi pertimbangan di dalam sesuatu perancangan dan pembangunan. Perseimbangan antara keduanya perlu ada dan perubahan harus membawa manusia mensyukuri nikmat pencipta. . Manusia Sebagai Fokus Pembangunan Keperluan. Walau bagaimanapun keupayaan alam sekitar di dalam memenuhi keperluan tersebut perlulah diseimbangi. dorongan perasaan dan aspirasi manusia amat penting dan di beri fokus dalam perancangan dan pembangunan. Penggunaan dan Pengagihan Sumber dengan Saksama Penggunaan secara optimum serta pengagihan yang saksama segala sumber alam antara manusia berasaskan hak dan keadilan. sikap.

. berselerak dan tidak digunakan Tidak selamat. Susun atur Kurang kreatif (berderet dan lurus) Wujud tanah lapang yang kecil. utiliti dan anjakan antara kenderaan dan pejalan kaki.GARIS PANDUAN PERANCANGAN SUSUN ATUR OPTIMA BAGI KAWASAN PERUMAHAN ISU/MASALAH a. b. Kurang ruang untuk interaksi. lebar jalan hadapan rumah yang tidak lagi sesuai. Sistem Jalan Tiada hierarki jalan raya yang jelas. Tiada ruang pejalan kaki. Tiada sistem rangkaian pejalan kaki. lorong belakang tak berfungsi.

Gambarajah Keratan Rentas Jalan Pengumpul Kecil (20 m) .

d. Kemudahan Awam  e. Alam Sekitar  Kurang penekanan kepada alam sekitar Pembuangan sampah yang tidak teratur di ´high rise´ . Kawasan Lapang  Lokasi tidak strategic dan kurang penyediaan. Infrastruktur dan Utiliti  Kurang ambilkira keadaan fizikal dan topografi.c. Kemudahan awam di ´high rise´ yang tidak lengkap. tidak cukup serta tidak mudah sampai. Kurang kemudahan bagi golongan remaja/ orang tua/OKU f. Perletakan tidak sesuai. Perletakan/agihan yang tidak sesuai seperti kolam oksidasi dll.

tanam rumput. Pemaju buat kerja tapak. Menerimapakai dasar J/K Kabinet bagi Membenteras MasalahMasalah Sosial  Menyediakan 10% tanah lapang awam Pemaju buat kerja tapak. bina parit dan jalan masuk. . Tapak kemudahan sosial adalah 20%. Menerimapakai dasar MNKT mengenai pelaksanaan tanah lapang awam di kawasan PBT  b.DASAR PELAKSANAAN a. Selenggaraan oleh PBT. bina parit dan jalan masuk tetapi tidak membina bangunan. Tanah lapang awam diserahkan kepada PBN dan diwartakan.

parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) .Guidelines for Developers ± Sewerage Policy for New Developments 1999. 2000. Mengikut Garis Panduan Jabatan Teknikal seperti: . JPS .c.Kanun Tanah Negara 1960 (Akta 385) .Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984.Akta Jalan. JPP . Memenuhi konsep asas perumahan iaitu:  Mengikut Rancangan Pembangunan Mematuhi Akta-Akta .Manual Mesra Alam.Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) .

20% dari jumlah letak kereta hendaklah di dalam bangunan.  Rumah kos rendah sekurang-kurangnya 30% Bagi ³high-rise´. kawasan tanah lapang dll. Berasaskan konsep kejiranan. . Setiap kejiranan mempunyai minimum 1 padang bola sepak Pembangunan perlu menunjukkan hierarki kejiranan. Merancang tapak gerai Pembinaan perumahan tidak mengatasi kemampuan infrastruktur seperti jalan raya.

Gambarajah Hierarki Kejiranan .

6 hek). . e.6 hek) Saiz minimum tanah lapang awam tidak kurang 0. Kemudahan sosial mudah sampai. Pemaju sedia 1 padang permainan kanak-kanak/padang bola (minimum 0.d. Syarat-syarat kelulusan Kebenaran Merancang meliputi perkara berikut:  Tidak digalak susun atur berderet/lurus. Mematuhi Garis Panduan Perancangan oleh JPBD Sem Malaysia.

bengkel. iii. . industri sederhana: 250m dan induatri berat: 500m. Alam Sekitar ± kecantikan/keaslian alam semulajadi dikekalkan. Topografi ± Mengikut topografi asal. v. a. Infra dan Utiliti ± merancang kepadatan (density) pembangunan mengikut keupayaan infra dan kemudahan sosial. ii. edaran udara dan vista semulajadi.GARIS PANDUAN A. Aksessibiliti ± kemudahsampaian yang tinggi mengikut hirarki jalan dan kesinambungan dengan jalan sedia ada. Zon penampan = industri kecil: 30-50m. Gunatanah yang sesuai di zon penampan ± tanah lapang. PERANCANGAN TAPAK i. Zon penampan bagi kawal udara dan bunyi. Lokasi ± jarak yang sesuai dari kawasan yang mencemarkan. iv. b. halang pemandangan tidak menarik. c. Orientasi bangunan disesuaikan dengan sinaran matahari. TLK.

penyayang terutama kanak-kanak. kem masyarakat. Rumah kos rendah diintegrasikan di dalam keseluruhan pembangunan. Bagi ´high-rise´. dan mewujudkan tanah lapang awam untuk interaksi. SUSUNATUR DAN REKABENTUK Wujudkan ruang interaksi ± tanah lapang & rekreasi. Beridentiti. Wujudkan ruang kesendirian (privacy) dari segi bilangan bilik (min 3 bilik tidur). rekabentuk dan lokasi bersesuaian dengan kemampuan. orang tua. . Mengikut arah kiblat Mengandungi komponen riadah dan khidmat sosial. Wujudkan ciri-ciri keselamatan. kedudukan pintu dan tingkap. bertaman. OKU. laluan pejalan kaki dan rumah tidak berpagar. Pelbagai pilihan jenis rumah dari segi harga.B. kemudahan lif dan tangga perlu cukup untuk membawa jenazah/orang sakit. Galakkan perumahan secara berkelompok (cluster) berkonsep ´courtyard´ ± bertujuan mengoptimumkan tapak. indah dan harmoni dengan alam sekitar.

15m (50 kaki) c.C.Sistem siar kaki yang yang berfungsi sebagai penghubung antara rumah dan sekolah. 12m (40 kaki). a. b. 22 ± 30m (70 -100 kaki). Jalan tempatan. padan permainan perlu diutamakan untuk wujudkan kawasan kejiranan yang mesra kanak-kanak. Jalan pengumpul kecil. Utamakan pejalan kaki melalui penyediaan sistem siar kaki dan juga laluan berbasikal. SISTEM PERHUBUNGAN Mempunyai sistem rangkaian jalan yang selamat. d. Jalan pengumpul. tersusun. mudah difahami serta mudah dituju. Jalan susur bagi rumah berhadapan jalan utama. - . ´Cul-de-sac´. Asingkan through traffic dengan sistem siar kaki dan laluan berbasikal.

Penggunaan permukaan yang meresap air seperti pelantar kayu untuk memperkayakan air bawah tanah.D. Parit buatan manusia perlu diselindungkan melalui penggunaan batuan sungai. . konkrit berwarna dan dilanskap. SISTEM PERPARITAN DAN SALIRAN Arah aliran perparitan semulajadi perlu dikekal dan digabungkan sebagai sebahagian rekabentuk projek.

Pusat perniagaan menempatkan kedai mini market.6 hektar) c. kedai runcit.KONSEP PUSAT KEJIRANAN a. sekolah dll) hendaklah di jadikan fokus dan hendaklah mencukupi (selfcontained) serta mudahsampai. kedai gunting rambut dan bengkel. 1 kawasan kejiranan ± 1. (0. perpustakaan awam. b. . surau. Pusat kejiranan meliputi tanah lapang.500 penduduk). tadika.000 ± 7.500 unit perumahan atau 3. klinik awam. Perlu mempunyai minimum 1 padang permainan kanak-kanak atau padang bola sepak. pusat perniagaan dan penjaja serta kemudahan masyarakat (dewan orang ramai.

padang sukan dan rekreasi awam atau sebagai suatu tempat awam´ ± Akta Perancangan Bandar dan Desa (Pindaan) 1995. Akta (A933). .PIAWAIAN PERANCANGAN TANAH LAPANG DAN REKREASI DEFINISI TANAH LAPANG DAN REKREASI ´mana-mana tanah samada yang dikepong atau tidak yang dikhas atau direzabkan untuk dikhaskan keseluruhannya atau sebahagiannya sebagai suatu taman bunga awam. taman awam. Seksyen 2(f).

Tiada sistem saliran baik menyebabkan air bertakung Kemudahan tiada menggunakannya.ISU/MASALAH a. d. Keselamatan  c. jalan besar yang membahayakan. -bersebelahan pencawang elektik. Sistem Saliran  Kemudahan dan Peralatan Peralatan tidak mengikut piawaian yang disediakan. menyebabkan tidak ramai b. Lokasi Perletakan tidak sesuai -tidak dipusatkan di tempat tumpuan penduduk. Tidak diselenggarakan Diperbuat dari permukaan bahan-bahan yang keras spt konkrit. .

Tempat Letak Kereta Tiada TLK yang mencukupi dan sesuai. Kemudahan untuk OKU Tiada kemudahan untuk OKU seperti ´ramp´ untuk kerusi roda dll. wakaf. g. Bentuk Lot Tanah Lapang dan Taman Rekreasi ´Odd-lots´ (segi tiga contohnya) atau ´incidental spaces´ digunakan untuk lot permainan dan padang permainan.e. lampu dan pencahayaan kurang disediakan. Kemudahan Awam Tandas awam. f. tempat berteduh. h. Ini menyusahkan susunan peralatan dan perancangan aktiviti dalam taman rekreasi. .

. b. Menyediakan 10% tanah lapang bagi semua jenis pembangunan berikut: .pembangunan bercampur . c.pembangunan pelancongan . menyediakan parit dan jalan masuk serta tanam rumput.pembangunan perumahan .pembangunan perdagangan . Pembangunan di bawah KTN.pembangunan perindustrian .pembangunan institusi PBN merizab dan mewartakan tanah lapang yang diluluskan dalam Ranc. Pemaju merata dan membersihkan tapak.DASAR PELAKSANAAN a.

Hirarki dan fungsi pengagihan tanah lapang dan rekreasi perlu berlandaskan ¶Piawaian Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi¶. JPBD Sem Malaysia. Menyediakan kolam takungan sebagai sebahagian tanah lapang bagi mengelak banjir. e. f. Syarat CFO supaya tanah lapang diselenggarakan oleh pemaju sebelum diambilalih oleh PBT.d. .

longkang besar. hiking dan berkelah. ii. kawasan beralun/berbukit dikekalkan untuk mengembara. . Sistem saliran perlu ada di sekeliling tapak. Rupa Bentuk Bumi Semulajadi ± untuk Padang Kejiranan.GARIS PANDUAN PERANCANGAN TAPAK i. Saliran yang Baik ± bukan kawasan berpaya atau senang berlaku banjir. Taman Tempatan. Taman Bandar dan Taman Wilayah. iii. Bentuk Tanah Lapang dan Rekreasi ± seboleh-bolehnya berbentuk segi-empat. iv. Lokasi ± perlu jauh dari tapak pelupusan seperti kolam oksidasi dan gunatanah yang boleh membahayakan spt pencawang elektik.

v. Kecerunan Maksimum bagi Taman Rekreasi . vii.Taman kejiranan dan taman tempatan = <6% . Plot Ratio Tanah Lapang dan Rekreasi ± 60% keluasan tapak tanah lapang dan rekreasi merupakan kawasan lanskap lembut. vi. .Taman bandar dan taman wilayah = tidak terhad. Sumber Air atau Punca Air ± dikekalkan dan dirancang sebagai tempat rekreasi berasaskan air.Lot permainan dan taman permainan = 1-4% .

Taman Wilayah . keperluan mengekal alam semulajadi dan penyelidikan keluasan ± 100 hektar jarak dengan kediaman ± 1 jam perjalanan kenderaan.HIRARKI. keluasan ± tiada had jarak dengan kediaman ± tiada terhad. kawasan unik. wujud ´wildlife´ dan bahan penyelidikan. luar bandar dan dari daerah luar. EKSESIBILITI DAN FUNGSI TANAH LAPANG DAN REKREASI Taman Negara menampung penduduk satu negara kepentingan pengekalan alam semulajadi warisan kepada negara dan bahan terpenting untuk penyelidikan. penduduk tampungan > 1 juta pusat tumpuan penduduk bandar.

000 penduduk. Padang Kejiranan - .c. keluasan ± 8-40 hektar jarak dengan kediaman ± 3km penduduk tampungan = 3. kemudahan untuk menikmati keindahan semulajadi. pusat kegiatan sukan aktif dan tersusun. menempatkan rekreasi pasif dan kegiatan sukan mengadakan acara-acara pertandingan sukan pusat interaksi sosial kebudayaan.000-50. penduduk tampungan 12. keluasan ± 40-100 hektar jarak dengan kediaman ± 5-10km. Taman Tempatan - e. d.000 penduduk. Taman Bandar penduduk tampungan < 1 juta.000-12.

6 hektar jarak dengan kediaman ± 0.5km penduduk tampungan = 1.f.000-3. keluasan ± 0.2-0. Padang Permainan g - Lot Permainan .000 penduduk Tempat kanak-kanak berumur bawah umur persekolahan.6-2 hektar jarak dengan kediaman ± 1km. keluasan ± 0. Dilengkapi dengan padang/gelanggang sukan keluasan ± 2-8 hektar jarak dengan kediaman ± 1. - tempat melakukan kegiatan sukan dan rekreasi pasif. penduduk tampungan = 300-1.000 penduduk kemudahan bagi kegiatan permainan sama ada tersusun atau tidak formal khususnya kanak-kanak peringkat umur persekolahan rendah.5km.

Jarak Maksimum dan Jarak Berjalan kaki .Gambarajah Konsep Kawasan Lapang Awam di Kawasan Kejiranan (Keluasan dan Kegiatan).

Gambarajah Hirarki Tanah Lapang dan Rekreasi .

bagi beberapa jam supaya saliran perparitan dan sungai sempat mengalirkan air larian (surface run-off) ke lautan. Penyediaan kolam takungan di kawasan pembangunan merupakan satu langkah yang lebih mampan untuk mengatasi masalah banjir yang mendatangkan kerosakan harta benda dan bencana kepada penduduk dan orang awam. .sebuah kolam yang digunakan untuk menahan air. Fungsi kolam takungan ialah untuk mengatasi masalah banjir dan juga sebagai kolam penapis kelodak dan tempat beriadah.GARIS PANDUAN KAWASAN KOLAM TAKUNGAN SEBAGAI SEBAHAGIAN TANAH LAPANG DEFINISI KOLAM TAKUNGAN (Detention pond) .

GARIS PANDUAN a. Dibenar guna maksimum 30% peruntukan tanah lapang. Bagi kawasan perumahan dan industri > 10 hek.mudah sampai iii. Saiz minimum tanah lapang setelah diperuntukkan untuk kolam takungan tidak kurang saiz padang bola. Penyediaan kolam takungan sebagai sebahagian dari tanah lapang digunapakai di kawasan bandar di mana terdapat masalah banjir. Perletakannya yang sesuai: i. Menakung air selama 5 jam sebelum ke sungai Bercirikan ´wet pond´ Mengambilkira kos penyelenggaraan oleh PBT. - .dapat menampung saliran dari sekitar pembangunan.mengikut topografi (saliran semulajadi) ii.

Di atas taman permainan kanak-kanak di mana keluasan adalah terlalu kecil dan tidak sesuai untuk diintegrasikan - - . kolam khas. Di kawasan industri yang menggunakan air larian untuk aktivitinya (recycling).b. Sudah wujud kolam semulajadi Terdapat alternatif lain yang digunakan spt penakungan di atas bumbung. Penyediaan kolam takungan sebagai sebahagian dari tanah lapang tidak perlu digunapakai: Kawasan luar bandar yang tidak ada banjir.

kumbahan dari kediaman. industri tidak disalur ke kolam takungan. d. aktiviti yang boleh dilaksanakan: Taman rekreasi (termasuk rekreasi air spt ´boating´) dan tempat memancing Tempat beristirehat Berkelah Laluan jogging. Bangunan dan jalan perlu menghadap tanah lapang utama (termasuk kolam takungan). e. f. g. kekalkan kawasan pembiakan flora dan fauna. Pembinaan struktur konkrit di tebing-tebing kolam takungan dihadkan. . rizab untuk tujuan lanskap.c.

iii. Rezab sungai -Dataran banjir (flood plain) -Ban dan benteng sungai Dalam sungai ii.DEFINISI RIZAB SUNGAI Kawasan sungai dibahagi kepada 3 iaitu: i. Koridor sungai GAMBARAJAH : KERATAN RENTAS REZAB SUNGAI .

Perancangan Lanskap merancang dan mereka bentuk lanskap di kawasan sungai terhakis dan tepubina. Susunatur Komponen-komponen rekreasi yang sesuai sahaja yang boleh diletakkan di rizab sungai. . Kawasan sungai Koridor sungai Rizab sungai Dataran banjir Ban dan benteng * ** ** *** ** * ** * Sementara Kekal * Pasif *** Aktif *** Dalam sungai Petunjuk: * ** *** Agak sesuai Sesuai Sangat sesuai b.GARIS PANDUAN a.

Perancangan Tapak memaksimumkan kelebihan alam semulajadi seperti badan air. menyediakan zon penampan yang secukupnya di antara pembangunan taman dengan sungai. - - e. d. saliran. Infrastruktur jalan masuk dan jalan perkhidmatan disediakan di kawasan rizab sungai disepanjang sungai . bekas lombong.c Kemudahan awam menyediakan sistem pelupusan sampah dan kumbahan yang berkesan untuk mengelak pembuangan ke sungai. mengekalkan ekologi sungai (flora dan fauna) dalam perancangan tapak. bukit-bukau dan kehijauan dalam mereka bentuk imej kawasan taman.

tempat letak kenderaan. Tidak di kawasan yang terlalu bising dan ada pencemaran. Mencukupi untuk menyediakan bangunan dengan kemudahan yang perlu ada. hospital . lanskap dan kemudahan sokongan serta pembesaran masa hadapan. Keluasan Tapak . ii. Tidak di pusat bandar untuk mengelak kesesakan lalulintas.GARIS PANDUAN PERANCANGAN KEMUDAHAN MASYARAKAT KEMUDAHAN KESIHATAN GARIS PANDUAN Perancangan Tapak a. Disediakan mengikut hirarki dan tadahan penduduk: i. b. c. d. iii. a.hospital besar dan daerah Klinik kesihatan ± di peringkat tempatan Klinik desa ± di peringkat petempatan kecil (kawasan luar bandar) Mestilah mudah sampai oleh rangkaian jalan dan berdekatan pusat pengangkutan awam.

Berfungsi sebagai pusat rawatan untuk semua golongan. Lanskap untuk mengindah/menceriakan kebaikan pesakit dan pelawat. d. Laluan yang efektif bagi kenderaan kecemasan. c. Rekabentuk yang memudah dan tidak menghalang pergerakan pesakit dan pegawai perubatan. Kemudahan tempat persinggahan/ruang rehat pelawat. Ruang/taman untuk beriadah. c. Lintasan laluan pejalan kaki yang selamat dan pertimbangan khusus bagi keperluan OKU Teratur dan indah serta mewujudkan satu taman masyarakat. e. d. Sirkulasi yang lancar serta TLK yang mencukupi. persekitaran untuk . Laluan khas ´ramp´ untuk OKU. Kiosk keperluan harian dan pusat maklumat. b. b.Rekabentuk dan Susunatur a. Kemudahan Sokongan a.

0.6km (1/2 ± 1 batu) c. Tidak sesuai di kawasan paya. keluasan dan kemudahan minimum b. Penyediaan mengikut hirarki berdasarkan bilangan penduduk tadahan. .8km-1.KEMUDAHAN PENDIDIKAN GARIS PANDUAN Perancangan Tapak a.8km (1/4 ± ½ batu) Jarak sekolah menengah dengan rumah. lokasi. berbukit.000-7.0. 1 sekolah rendah bagi 1 unit kejiranan (3. Jarak sekolah rendah dengan rumah. banjir atau berisiko tanah runtuh. Jarak yang optimum dengan kawasan perumahan supaya pelajar tidak perlu jarak perjalanan jauh.4km-0.5000 penduduk) 1 sekolah menengah bagi setiap 2 atau 3 unit kejiranan.

g. Mempunyai ciri fizikal yang baik spt saliran yang baik. . f. e. Jauh dari kawasan industri dan mempunyai pemisah yang cukup dari gunatanh tidak sesuai seperti lebuhraya. Tidak terletak di tapak yang melibatkan perjalanan melalui loronglorong yang sunyi/terpencil. Tidak terletak di sepanjang atau berhampiran jalan utama bagi mengelak kesesakan dan mengutamakan keselamatan. h.d. contohnya agar padang permainan dapat berfungsi. Terletak berhampiran kemudahan awam yang lain spt bas awam.

GAMBARAJAH LOKASI DAN JARAK SEKOLAH DARI RUMAH .

Keluasan Tapak a. Keluasan perlu mencukupi` Sekolah rendah: 2-4 hektar atau 5-10 ekar (2 hektar untuk kawasan rata. 3 hektar untuk kawasan berbukit dengan ketinggian tidak melebihi 60 m (200 kaki) dan berkecerunan tidak melebihi 10 dargah Sekolah menengah: 3. c. . 4 hektar untuk kawasan berbukit dengan ketinggian tidak melebihi 60 m (200 kaki) dan berkecerunan tidak melebihi 10 dargah - b. Keluasan boleh dikecilkan di kawasan bandar. Mengikut garis kontor dan bentuk bumi yang disesuaikan dengan perancangan lanskap. b.2-6 hektar atau 8-15 ekar (3 hektar untuk kawasan rata. Rekabentuk yang mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk proses pembelajaran dan pengajaran. Rekabentuk dan Susunatur a. Rekabentuk yang berfungsi dengan ciri-ciri keselamatan.

Laluan bas dan kenderaan ibu-bapa dengan laluan utama mestilah diasingkan c. d. . Tempat menunggu berbumbung bagi kanak-kanak dan ´Lay-by´ untuk bas menunggu di luar sekolah. menarik dan senang diselenggara bagi mewujudkan sekolah yang ceria. e. Sistem perhubungan yang selamat bagi kanak-kanak.SISTEM PERHUBUNGAN DAN KEMUDAHAN SOKONGAN a. Lanskap dengan pokok bersesuaian. Menyediakan lorong khas bas sekolah dan perhentian sekolah Menyediakan laluan sehala Menyediakan beberapa laluan jalan keluar. b. TLK yang mencukupi.

di kawasan luar bandar (200-1. b. Di tempatkan berhampiran kemudahan masyarakat yang lain seperti padang.dewan orang ramai . pembelajaran dan rekreasi.di kawasan bandar. (>10. Aktivitnya tidak bercanggah dengan aktiviti gunatanah berhampiran. politik. .di kawasan bandar (3.000-3.000 penduduk) GARIS PANDUAN Perancangan Tapak a. Terdapat 3 jenis dewan orang ramai: i. Juga berfungsi sebagai alat untuk memupuk semangat perpaduan dan kejiranan. c. Di lokasi yang mudah dikunjungi.000 penduduk) ii.000 penduduk) iii. aktiviti penerangan dan sebagainya.balai raya . d.dewan sebaguna . Mudahsampai dan dihubungi dengan pengangkutan awam. melaksanakan perkhidmatan kerajaan seperti kempen kesihatan.000-10.000 penduduk) dan di kawasan bandar (1.DEWAN ORANG RAMAI Merupakan keperluan penting bagi masyarakat sebagai tempat perjumpaan umum untuk tujuan sosial. pusat kesihatan dan sebagainya.

e. b.6 hektar. Mengikut garis kontor dan diintegrasikan dengan alam semulajadi. Melambangkan budaya tempatan.1 ± 0. . Rekabentuk kemudahan hendaklah sesuai dengan fungsi dan aktiviti yang akan dijalankan dan fleksibel untuk pelbagai aktiviti. Rekabentuk dan Susunatur a. Dilengkapi dengan kemudahan sokongan spt TLK yang mencukupi dan lanskap yang memerlukan penelenggaraan yang rendah. Keluasan adalah berdasarkan kepada jenis dan fungsi ± 0.Keluasan Tapak a. d. Mudah diselenggara. dewan untuk majlis sosial seperti perkahwinan dan sebagainya. c. Mengambilkira keperluan ruang aktiviti-aktiviti tertentu seperti bilik mesyuarat.

e. Tapak mestilah mempunyai laluan khas keluar masuk kenderaan bomba yang tidak mewujudkan bahaya kepada pengguna jalanraya terutama kanak-kanak dan murid sekolah.KEMUDAHAN BOMBA DAN PENYELAMAT GARIS PANDUAN Perancangan Tapak a. Tidak sesuai berhampiran dengan sekolah. Tidak sesuai berhampiran kawasan rendah seperti berhampiran sungai. Di lokasi yang strategik dan ideal supaya perlindungan kebakaran dapat diberi secara cepat dan optimum. dewan orang ramai dan lain-lain tempat perhimpunan. Penyediaan kemudahan bomba berdasarkan fungsi dan hirarki perbandaran dan kadar pembangunan sesuatu kawasan. c. b. d. stadium. .

Mempunyai jalan keluar yang cukup untuk memastikan tindakan dapat diambil dengan pantas sekiranya berlaku kebakaran. Rekabentuk dan Susunatur a. b. Keluasan adalah hendaklah mencukupi mengikut piawaian terkini bomba.Keluasan Tapak a. Perlu dilanskap untuk pengindahan kawasan sekeliling. .

Ia berupaya menganalisis keadaan semasa iaitu mengkaji isu. guna tanah. terdapat 44 petunjuk bandar mampan yang meliputi 11 sektor perancangan telah dipilih untuk di analisis tahap pemampanannya. perumahan. . alam sekitar. Sektor-sektor perancangan tersebut adalah sektor demografi.GARIS PANDUAN DAN MANUAL PENGGUNAAN PETUNJUK BANDAR MAMPAN (MURNInet) MURNinet (³Malaysia Urban Indicators Network´) merupakan satu perisian computer bagi membantu perancangan pembangunan bandar mampan di Malaysia. pengangkutan dan aksessibiliti dan pengurusan dan kewangan. ekonomi. masalah dan kekuatan sesebuah bandar berdasarkan petunjuk-petunjuk bandar mampan dan berupaya menyediakan scenario-senario dan seterusnya cadangan dan strategi pembangunan bandar mampan bagi sesebuah bandar. reka bentuk bandar dan warisan. kemudahan masyarakat dan rekreasi. Di dalam MURNInet. utiliti dan infrastruktur. sosiologi dan impak sosial.

Kepadatan penduduk. Kadar perbandaran. ii. Purata saiz isi rumah. . Teknik/Metodologi: Pengumpulan dan kemasukan data i. iii. Segala data dan maklumat yang telah diperolehi dan disahkan ketepatannya akan dimasukkan ke dalam sistem aplikasi MURNInet.bagi membangunkan pangkalan data ii. Mengumpul data dan maklumat sekunder berpandukan kehendak sesuatu petunjuk. Kadar pertumbuhan purata tahunan penduduk iv. Umur median v. serta disesuaikan dengan keperluan tempatan. Contoh petunjuk-petunjuk bagi sektor demografi adalah: i.Petunjuk di dalam MURNInet adalah merupakan satu alat pengukur yang digunakan bagi menilai pencapaian kemampanan sesebuah bandar Pembentukan petunjuk bandar mampan di negara ini adalah berdasarkan kepada konsep pembangunan mampan dan bandar mampan yang diterima pakai di dalam dan luar negara.

nilai skor setiap petunjuk akan dihasilkan. Dari analisis data-data tersebut. ii. Ianya akan di bandingkan dengan sasaran piawaian yang telah ditetapkan dan analisis pencapaian kemampanan boleh dibuat Tahap pencapaian kemampanan sesuatu petunjuk dan sesuatu sektor perancangan serta kemampanan keseluruhan kawasan bandar dapat dibuat. Data-data yang telah dimasukkan ke dalam sistem perlu dianalisa menggunakan formula-formula yang telah dibina untuk menghasilkan petunjuk bandar digunakan untuk menganalisis datadata yang telah dimasukkan. piawai. Cadangan-cadangan bagi memperbaiki kekurangan kemampanan bagi sesuatu sektor perancangan dan sesuatu petunjuk boleh diketengahkan.Analisis Data i. Melaluinya. skor dan sasaran piawaian bagi sektor ´Demografi´ dan petunjuk kemampanan iaitu ´Kadar Perbandaran´ adalah: . isu-isu dan kelemahan-kelemahan serta kekuatan sesuatu sektor perancangan dan sesuatu petunjuk boleh dikenalpasti. Contoh formula.

60% 3 =sederhana >60% tinggi = 1 . Pbandar = Jumlah penduduk bandar pada tahun kajian.SEKTOR DEMOGRAFI Petunjuk Bandar Formula Piawaian <30% rendah Skor Sasaran Piawaian = 2 30%-60% P1-1: P 1-1 = Pbandar X 100 Kadar Pkajian Perbandaran Di mana. 30% . PPBT = Jumlah penduduk di kawasan kajian pada tahun kajian Skor 1: Tidak memuaskan/Rendah 2: Memuaskan/Sederhana 3: Paling memuaskan/Paling Baik/Tinggi.

. i. ii. proses. Ini dapat mempertingkatkan ketelusan dan kefahaman orang ramai mengenai keputusan yang dibuat oleh pihak berkuasa dan mempermudahkan pihak berkuasa untuk memohon peruntukan menggunakan justifikasi-justifikasi yang terhasil dari sistem ini. . program dan aktiviti pembangunan bandar mampan dan menjana senario-senario ke arah pembangunan bandar yang berkualiti dan mampam. Boleh membantu di dalam membuat keputusan dengan lebih rasional dengan menggunakan kaedah yang lebih scientifik. Memberi kebaikan kepada masyarakat bandar keseluruhan melalui pentadbiran bandar yang lebih efektif.yang menyumbang kepada peningkatan kualiti hidup. Maklumat dapat disimpan secara sistematik dan boleh digunakan secara mudah. Pengurusan maklumat yang bersistematik akan mempertingkatkan keupayaan untuk menilai keberkesanan dasar.Kepentingan MURNInet. iii.

Walaupun tidak tepat untuk menunjukkan kualiti petunjuk yang dibangunkan. Ketepatan hasil penemuan adalah bergantung kepada iii. Data-data boleh di manupulasi untuk menghasilkan skor kemampanan yang tinggi. . Kebanyakan data yang terdapat pada agensi-agensi adalah tidak di dalam bentuk yang diperlukan. Ini adalah kerana maklumat yang terbaik dan paling tepat bagi petunjuk tidak dapat diperolehi kerana tidak terdapat dalam simpanan PBT atau agensi-agensi yang lain. iii.Kekurangan i. Petunjuk bandar mampan yang dicadangkan adalah tidak exhaustive. Kalau adapun tidak dikumpul dan disimpan secara rutin dan berstruktur bagi setiap bulan/tahun. misalnya ii. ketepatan dan kualiti data yang dikumpulkan. petunjuk tersebut dapat mencerminkan sedikit sebanyak isu utama sektor-sektor yang tertentu. Terdapat juga petunjuk yang kaitannya tidak secara langsung terpaksa diambil.

Tiap-tiap bandar mempunyai ciri-ciri tersendiri di mana Melaka contohnya mempunyai banyak elemen warisan yang menyumbang kepada skor kemampanan. Sistem yang tidak dipantau dan diselaras tidak memberi gambaran yang tepat. Petunjuk. vii. . v. vi. Skor hanya di bahagikan kepada 3 kategori iaitu rendah.iv. sederhana dan tinggi. Di dapati kebanyakan bandar yang menggunakan sistem ini di dapati berada pada tahap sederhana walaupun dari pemerhatian. Tiada pemberat (weightage) diberi kepada indikator-indikator mengikut keutamaan dan kepentingan masing-masing. terdapat sesetengah dari bandarbandar ini termasuk di dalam sama ada kategori sederhana rendah atau sederhana tinggi. dan yang demikian akan mendapat skor yang lebih tinggi berbanding lain-lain bandar yang kekurangan dari aspek tersebut. formula dan piawaian perlulah di pantau dan dikemaskini selalu selaras perkembangan semasa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful