Pendekatan komunikatif

Dalam pengajaran bahasa, terdapat pelbagai pendekatan seperti pendekatan komunikatif, pendekatan situasi, pendekatan psiko-linguistik, pendekatan terjemahan dan pendekatan nahu. Pendekatan-pendekatan ini timbul berasaskan teori-teori pembelajaran yang berbentuk mentalis atau behavouris. Contohnya jika kita mengikut teori mentalis atau kognitif maka pendekatan yang digunakan adalah seperti pendekatan terjemahan dan pendekatan nahu. Bagi teori behavouris, maka pendekatan pengajaran yang digunakan adalah pendekatan komunikasi dan situasi.

Pendekatan Komunikatif dibentuk berdasarkan teori fungsi bahasa yang diutarakan oleh M.A.K Halliday (1970). Berdasarkan eksperimennya dengan kanak-kanak, Halliday telah membuktikan bahawa bahasa memainkan beberapa peranan penting dalam kehidupan manusia. Menurut Halliday, peranan bahasa itu ialah seperti yang berikut:
y

Bahasa digunakan sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu. Bahasa digunakan untuk mengawal tingkah laku orang lain. Bahasa digunakan untuk berinteraksi dan berhubung dengan orang lain. Bahasa digunakan untuk menyampaikan maksud. Bahasa digunakan untuk meluahkan perasaan. Bahasa digunakan untuk menyampaikan maklumat. Bahasa digunakan untuk mencipta sesuatu secara kreatif dan imaginatif.

y y y

y y y

Sungguhpun Halliday yang mengutarakan teori ini, dia sendiri tidak membina pendekatan pengajaran bahasa. Ahli-ahli lain yang merupakan ahli pedagogi bahasa seperti Keith Morror, H.G. Widdowson, Keith Johson, D. Hymes, Christopher Brumfit dan lain-lain telah cuba membina satu pendekatan pengajaran bahasa berdasarkan teori Halliday.

Menurut ahli-ahli yang telah menyokong pendekatan ini. bahan-bahan pembelajaran yang dipilih hendaklah bersesuaian dengan situasia atau simulasi dalam aktiviti pengajaran. Dengan kata lain. iaitu sama ada dalam alam persekolahan. Keempat. pekerjaan atau pergaulan. keupayaan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa secara betul dan berkesan ialah matlamat pendekatan komunikatif. Kedua. konteks dan situasi penggunaan bahasa amat dipentingkan. stimulus atau aktiviti pembelajaran hendaklah menggalakkan atau memberangsangkan muridmurid bercakap dan berkomunikasi. semua latihan dan aktiviti bahasa hendaklah bersesuaian dengan umur. Keempat. Ketiga. Ketiga. Ketujuh. semasa mengajar pula pelajar perlu dilibatkan secara aktif iaitu wujudnya komunikasi dua hala. pengalaman. Keenam. kemahiran berkomunikasi yang dimaksudkan ialah penggunaan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi. fungsi atau peranan komunikatif dialog itu hendaklah diutamakan dan bukan dilakukan untuk dihafaz. sekiranya dialog digunakan dalam pengajaran. sama ada secara lisan atau tulisan. Kedua. ataupun menggunakan bahasa dalam pelbagai keperluan berkomunikasi. ada pihak yang memainkan peranan berbahasa yang bersifat produktif dan ada pihak yang memainkan peranan berbahasa yang bersifat reseptif. pembelajaran bahasa merupakan pembelajaran untuk berhubung dan kemahiran bahasa dianggap sebagai kemahiran sosial. Kelima. . semua latihan dan aktiviti bahasa hendaklah bercorak realistik dan pragmatik dan menggambarkan keperluan sebenar penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dalam dunia yang sebenarnya.Ciri-ciri penting dalam pendekatan komunikatif yang pertama ialah aspek makna sangat diutamakan.latarbelakang. Pertama. Prinsip-prinsip tersebut meliputi tujuh perkara. terdapat beberapa perkara penting yang perlu dipraktikkan sekiranya kaedah pengajaran hendak dibina berdasarkan pendekatan komunikatif.minatdankeperluanpelajar.

prinsip. (b) Untuk membuat generalisasi baru Boleh digunakan untuk membuat generalisasi baru. Pendekatan ini juga digunakan untuk mendapatkan kesimpulan atau generalisasi yang baru daripada rumus. setelah murid mempelajari imbuhan ³ber´ mereka disuruh membuat beberapa ayat dengan menggunakan imbuhan ³ber´. dalam sesuatu aktiviti bahasa yang diadakan di dalam bilik darjah. Jenis pendekatan deduktif (a) Untuk penyelesaian masalah Pendekatan deduktif banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah. prinsip. hukum. Keenam. mereka dibimbing menggunakan rumus itu untuk mendapat rumus luas segitiga bersudut tegak. Ditakrifkan sebagai sesuatu pendekatan mengajar yang bermula daripada suatu atau beberapa rumus. aspek tatabahasa sangat penting dan tidak boleh diabaikan. atau teorem yang diketahui. Kaedah deduktif berlandaskan pendekatannya merupakan kaedah mengajar yang kompleks kerana ia memerlukan murid-murid memperolehi kefahaman yang komprehensif dan pengetahuan yang lengkap serta berupaya memilih rumus. teorem atau peraturan dikuti dengan aplikasinya ke atas contoh-contoh yag dikhususkan. guru seharusnya bertindak sebagai pengawas. hukum.Kelima. (c) Untuk membukti hipotesis . Kseilapan perlu dibetulkan serta-merta apabila berlaku dan tidak boleh dibiarkan berterusan. teorem atau peraturan yang telah dipelajari dengan tepat untuk diaplikasikannya dalam contoh-contoh yang khusus. Ketujuh. guru haruslah kreatif dan hendaklah sentiasa mencuba menghidupkan situasi pembelajaran di bilik darjah agar dapat menarik minat dan menyeronokkan murid-murid. Contohnya. Contohnya. hukum. setelah murid mempelajari rumus luas segiempat tepat. prinsip. penasihat atau pemerhati sahaja di mana penglibatan guru amat minimum iaitu masa yang diambil olehnya untuk menerangkan sesuatu aktiviti yang dijalankan itu haruslah seringkas mungkin.

tetapi membimbing murid melalui aktiviti soal-jawab sehingga mereka menjalankan aktiviti penyelesaian masalah sendiri. prinsip. Generalisasi.hukum atau teori yang telah dipelajari. prinsip. Guru sendiri tidak perlu menunjukkan cara menyelesaikan masalah atau menghuraikan cara membukti hipotesis. y y PENDEKATAN INDUKTIF       7 PM Melibatkan aktiviti mengumpul dan mentafsir maklumat Murid membuat kesimpulan Guru membimbing murid melalui aktiviti soal jawab dan menyediakan contoh-contoh yang sesuai Guru membina soalan-soalan untuk membimbing murid membina kesimpulan BBM harus disediakan untuk memudahkan murid membuat kesimpulan Aktiviti P & P melibatkan penggunaan deria seperti penglihatan. generalisasi. prinsip atau teori yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau membukti hipotesis haruslah diketahui serta telah difahamkan secara mendalam. Proses menyelesaikan masalah atau untuk membuktikan hipotesis tidak terhad kepada menggunakan satu generalisasi. Penggunaan pendekatan deduktif haruslah dilaksanakan mengikut prosedur dengan tepat. rumus.Boleh digunakan untuk membuat hipotesis melalui prinsip atau hukum yang telah dipelajari. . Murid-murid harus dibimbing mengingat kembali rumus. Contohnya. pendengaran dan sentuhan *nota diambil daripada pensyarah IPGM. teorem atau teori agar membolehkan mereka menyelesaikan masalah atau hipotesis yang telah didedahkan. masalah atau hipotesis harus didedahkan terlebih dahulu. setelah murid mempelajari teorem sudut-sudut bersebelahan atas garis lurus mereka dibimbing menggunakan teorem ini untuk membuktikan hasil tambah tig a sudut dalam sebuah segitiga. Prinsip-prinsip penggunaan strategi pengajaran secara deduktif y y y y Pada peringkat permulaan.

Pada permulaan pengajaran. murid dibimbing memikir. Kaedah induktif yang berlandaskan pendekatannya. Misalnya mendapat prinsip graviti daripada ujikaji benda-benda dijatuhkan dari atas ke bawah. guru harus menyediakan contoh-contoh yang sesuai. Mendapat satu teori daripada satu urutan pemikiran. khususnya matematik. guru akan memberikan beberapa contoh yang khusus tetapi mengandungi satu prinsip yang sama. merupakan salah satu kaedah mengajar yang sesuai digunakan dalam pengajaran berbagai-bagai mata pelajaran. mengkaji. kemudian membuat generalisasi atau kesimpulannya. Membentuk satu prinsip daripada ujikaji tertentu. memerhati tingkah laku manusia untuk mendapatkan satu teori pembelajaran. kemudian membuat generalisasi atau kesimpulan yang berkenaan. Membentuk satu hukum daripada pernyataan-pernyataan tertentu misalnya. sains dan bahasa. Berdasarkan pada contoh-contoh yang diberikan. Jenis pendekatan induktif y y y y Membentuk satu generalisasi daripada contoh-contoh tertentu. mendapat hukum tatabahasa daripada membuat analisa terhadap struktur ayat-ayat bahasa. Prinsip-prinsip penggunaan strategi pengajaran secara induktif y Sebelum memulakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara induktif. Misalnya. Misalnya mencari siri segitiga yang sama daripada pelbagai segitiga. iaitu yang boleh digunakan oleh . mengenal pasti dan mentafsir maklumat yang terkandung dalam contoh-contoh khusus itu.PENDEKATAN INDUKTIF Posted by I N D A H Pendekatan induktif melibatkan aktiviti mengumpul dan mentafsir maklumat-maklumat.

my 2 . Murid-murid harus dibimbing melalui aktiviti soal jawab untuk mendapat kesimpulan diri sendiri. soalan-soalan haruslah disediakan untuk membimbing murid mendapat kesimpulan yang berkenaan. iaitu daripada contoh-contoh spesifik kepada umum. Setelah contoh-contoh khusus yang dikemukakan oleh guru. murid-murid juga digalakkan memberi contoh-contoh yang serupa. Contoh-contoh khusus yang dipilih haruslah sesuai dan mencukupi. Sajap Maswan2 Pusat Teknologi Pengajaran dan Multimedia Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang irfan@usm. Alat bantu mengajar harus disediakan untuk membantu murid mendapatkan kesimpulan yang berkenaan. Di samping itu.y y y y y y murid membuat generalisasi. Guru tidak harus memberi keterangan atau menghuraikan isi pelajaran yang berkaitan dengan kesimpulan. Jenis contoh khusus yang diberikan haruslah dipelbagaikan. tetapi mengandungi ciri yang sama serta mudah untuk membolehkan murid mengenalpasti. L A BE L S : I L M U P E N D I D I K A N APLIKASI PENDEKATAN INKUIRI DALAM PERSEKITARAN PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB Irfan Naufal Umar. Kaedah ini haruslah mengikut urutan yang tepat.

Kertas kerja ini akan cuba mencadangkan aplikasi pendekatan inkuiri terbimbing sebagai inovasi atau alternatif kepada pendekatan tutorial dalam membangunkan persekitaran pembelajaran berasaskan web.usm.Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang sajp. Namun. pembelajaran dalam persekitaran web berasaskan tutorial dimulakan dengan penerangan tentang objektif yang hendak dicapai. satu contoh pembelajaran berasaskan web yang telah dibangunkan penulis akan digunakan. sebahagian besar daripada laman web tersebut dibangunkan berasaskan pendekatan tutorial yang bersifat linear dan informatif. Bagi tujuan tersebut. pendekatan inkuiri terbimbing adalah lebih bersifat induktif. Pendekatan tutorial dikatakan lebih berfokuskan kepada proses pemaparan dan pemindahan maklumat serta proses mendapatkan kembali maklumat berkenaan.pd04@stud. tutorial langkah demi langkah. dengan merujuk kepada model Collins dan Stevens (1999) serta model Kitar Pembelajaran Lawson (1995).my ABSTRAK Pelbagai laman web pendidikan samada yang dibangunkan di negara ini atau dari negara luar boleh digunakan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran akan dimulakan dengan mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan domain . Umumnya. dan diikuti dengan latihan serta peneguhan. Berbanding pendekatan tutorial yang lebih berbentuk deduktif.

PENGENALAN Inovasi teknologi Internet dan Web semakin meluas digunakan sebagai medium pengajaran yang berkesan. 1 . membuat pemerhatian. berdasarkan permasalahan yang ditimbulkan. Pihak kerajaan Malaysia juga telah memberikan peruntukan yang besar ke arah menyediakan prasarana ICT yang membolehkan pembelajaran berasaskan web dapat dilaksanakan di sekolah-sekolah seluruh negara. ia dikatakan masih belum boleh menjamin berlakunya peningkatan di dalam pencapaian para pelajar terutama di dalam aspek pemikiran tahap tinggi. Namun demikian. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Pendekatan inkuiri terbimbing dikatakan berupaya membantu dalam pemindahan maklumat secara aktif dengan menyediakan suasana pembelajaran yang dapat mempertingkatkan kemahiran berfikir tahap tinggi. Walaupun tiada teori dan model pembelajaran yang khusus untuk membina laman web pendidikan. pelajar akan dibimbing untuk melakukan penerokaan.pembelajaran. namun teoriteori dan model-model pembelajaran yang sedia ada boleh disesuaikan dan digunakan sebagai asas di dalam membangunkan laman-laman web tersebut. Ianya sangat penting bagi menjamin keberkesanannya di dalam meningkatkan pencapaian para pelajar selepas menggunakan laman web pendidikan tersebut. Kemudian. Teori dan model pembelajaran adalah di antara faktor utama yang harus dipertimbangkan dan digunakan sebagai asas dalam proses membina laman web pendidikan.

Pendekatan inkuiri di dalam pembelajaran boleh dilihat dalam berbagai bentuk bergantung kepada bidang mata pelajaran yang dipelajari. Sementara itu di dalam bidang sains sosial pula. 2003). kebanyakannya adalah berdasarkan pendekatan tutorial (Irfan. atau pelajar dikehendaki menguji hipotesis secara saintifik di dalam ujikaji di makmal. Begitu juga dengan koswer yang direkabentuk berdasarkan laman web untuk sekolah-sekolah bestari secara umumnya dibina berdasarkan kaedah tutorial (Hanafi. 2003). dari mata pelajaran kemanusiaan kepada sains sosial hinggalah kepada sains fizikal (Gagne. Kaedah tutorial telah digunakan di dalam hampir semua bidang mata pelajaran. Ahmad et. Philip (2004). Wager & Rojas.1996). PEMBELAJARAN INKUIRI Pembelajaran berasaskan pendekatan inkuiri bukanlah sesuatu yang baru dan terdapat pelbagai definisi yang berkaitan dengannya.Walaupun kini terdapat banyak laman web pendidikan yang telah dibina untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran di negara ini. Berdasarkan kepada Piawaian Pendidikan Sains Antarabangsa (National Research Council. pembelajaran sains melalui inkuiri merujuk kepada aktiviti yang dilakukan oleh para pelajar dalam membina pengetahuan mereka dan memahami idea-idea saintifik seperti kaedah yang dilakukan oleh para saintis menyelidiki alam ini. 1981). menyatakan µsekiranya kita tanya kepada sepuluh orang pendidik yang berlainan untuk mendefinisikan ³inkuiri´ nescaya kita akan mendapat sebelas definisi yang berbeza tentangnya¶. Bahan pengajaran yang dibina berasaskan tutorial biasanya mempunyai struktur dan langkah-langkah yang tersusun.al. Sebagai contoh di dalam mata pelajaran sains. inkuiri mungkin akan melibatkan pelajar di dalam membuat penyiasatan dan menjelaskan sesuatu fenomena yang dianggap baru kepada mereka. melalui inkuiri pelajar mungkin dikehendaki menganalisa bahan-bahan dari sumber pertama yang dapat digunakan bagi menjelaskan serta .

2 Aras 0 1 2 3 . Seterusnya jika guru hanya menyediakan masalahmasalah sementara pelajar sendiri yang menentukan prosedur serta memberikan jawapan terhadap permasalahan yang diberikan. Carin dan Sund (1971) mendefinisikan inkuiri sebagai pembelajaran tidak langsung yang melibatkan aktiviti penerokaan dan penemuan yang berkaitan dengan proses untuk mendapatkan maklumat. Herron (1971) telah membahagikan pembelajaran secara inkuiri kepada empat aras yang berbeza (Jadual 1). Sekiranya. serta jawapan telah disediakan oleh guru dan pelajar hanya berperanan sebagai penerima sahaja di dalam pembelajaran mereka.memahami sesuatu kejadian di dalam peristiwa sejarah dan bagaimana mereka dapat mengaitkan dengan keadaan yang berlaku pada hari ini. Aras-aras tersebut adalah bergantung kepada berapa banyak peranan yang diberikan kepada pelajar di dalam proses pembelajaran mereka. Semakin banyak peranan diberikan oleh pelajar di dalam aktiviti pembelajaran mereka semakin tinggi aras pembelajaran berasaskan inkuiri. dan melibatkan diri secara aktif di dalam pembelajaran mereka. maka ia dikategorikan sebagai inkuiri berstruktur. prosedur serta jawapan diberikan oleh pelajar sendiri dan guru hanya bertindak sebagai pembimbing maka ia merupakan pembelajaran berasaskan inkuiri pada aras yang paling tinggi (inkuiri terbuka). dan begitulah sebaliknya. maka pembelajaran tersebut dikategorikan sebagai inkuiri terbimbing. Sekiranya semua masalah. Ia berasaskan kepada penyoalan dan penyelesaian masalah di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. prosedur. Melalui aktiviti tersebut pelajar akan terlibat di dalam pemprosesan maklumat mental untuk mendapatkan kefahaman yang bermakna. guru menyediakan masalah dan prosedur sementara pelajar dikehendaki mencari jawapan berdasarkan prosedur yang telah disediakan. maka ia tidak dianggap sebagai pembelajaran berasaskan inkuiri (pengesahan). Sebaliknya jika masalah.

1971) Jenis Inkuiri Pengesahan (Confirmation) Inkuiri Berstruktur (Structured Inquiry) Inkuiri Terbimbing (Guided Inquiry) Inkuri Terbuka (Open Inquiry) Penerangan pelajar mengesahkan prinsip-prinsip tertentu berdasarkan aktiviti penerangan oleh guru dan keputusan sesuatu penyelidikan telah diketahui terlebih awal pelajar melakukan penyelidikan berdasarkan soalan dan langkah-langkah yang telah ditentukan oleh guru pelajar melakukan penyelidikan berdasarkan soalan-soalan yang telah disediakan oleh guru.Jadual 1: Empat Aras Pembelajaran Inkuiri (Herron. dan pemilihan langkahlangkah penerokaan ditentukan sendiri oleh pelajar.Pelajar melakukan penyelidikan berdasarkan soalan-soalan dan langkah-langkah yang dibina dan ditentukan sendiri oleh mereka berdasarkan topik-topik yang tertentu . .

Schulman dan Tamir (1973)mendefinisikan inkuiri terbimbing adalah sebagai proses pembelajaran di mana guru menyediakanunsur-unsur asas dalam satu pelajaran dan kemudian meminta pelajar membuat generalisasi. JSP. PHP. Inkuiri Terbimbing Terdapat berbagai teori dan model yang telah dikemukakan oleh mereka yang terlibatdalam bidang pendidikan berkaitan dengan inkuiri terbimbing. Steinberg.NET. Sebagai contoh sekiranya pereka bentuk kurang menguasai bahasa pengaturcaraan yang kompleks (PERL contohnya). kawalan pelajar yang terlalu kompleks akan menyebabkan masa yang terlalu banyak digunakan dan memberi kesan ke atas hasilpembelajaran (Neil & Nelson. 1975. Pendekatan tersebut selari dengan model Kitar Pembelajaran Lawson (1995) dan Teori Pengajaran Inkuiri Collins dan Stevens (1983) yang mementingkan aktiviti pengajaran guru untuk menjamin keberkesanan sesuatu pembelajaran penemuan. kini teknologi skrip berasaskan server seperti ASP. Di dalam membina bahan pengajaran berasaskan komputer dan laman web. Ini adalah kerana pelajar yang berada di peringkat ini perlu diberikan bimbingan asas bagi mencetuskan persoalanpersoalan dan merangsang mereka untuk terus membuat penerokaan. Tennyson & Rothen. Juga. 1991).Setiap pendekatan inkuiri di atas tentunya mempunyai kelebihan dan kelemahannya yang tersendiri. ColdFusion dan sebagainya boleh digunakan bagi membangunkan laman web interaktif yang mampu menyediakan elemen-elemen bimbingan dan memberi maklum balas kepada pengguna laman web tersebut. ASP. peranan guru sebagai pembimbing boleh digantikan dengan arahan bahan yang boleh diprogramkandengan menggunakan bahasa pengaturcaraan yang tertentu. Banyak kajian yang telah dijalankan mendapati bahawa pelajar tidak membuat keputusan dengan baik di dalam pembelajaranberasaskan komputer yang memberikan kebebasan mengawal sendiri pembelajaran mereka.Semakin banyak kebebasan kawalan pelajar diberikan semakin kurang pelajar belajar (DiVesta. 1979). 1977. inkuiri terbuka mungkin lebih sesuai untuk pelajar-pelajar di peringkat pengajian tinggi manakala inkuiri terbimbing mungkin lebih sesuai untuk pelajar-pelajar di peringkat sekolah.Guru bertindak sebagai fasilitator yang mencetuskan persoalan-persoalan untuk merangsangpelajar supaya terus membuat penerokaan. Sebagai contoh. Inkuiri terbimbing adalah di antara pendekatan yang difikirkan lebih sesuai digunakan untuk membina bahan pengajaran berasaskan computer yang ditujukan kepada pelajar-pelajar di peringkat sekolah. Pendekatan inkuiri yang ingin digunakan seharusnya disesuaikan dengan bidang dan tahap pemikiran pelajar-pelajar yang terlibat. eklektik bermakna bercampur Gabungan pendekatan digunakan . Elektif bererti pemilihan.

keberkesanan pentadbiran dan pengurusan serta kadar aliran maklumat turut menentukan pencapaian matlamatmatlamat tersebut. kreatif dan imaginatif. peruntukanMenentukan pendekatan-pendekatan keberkesananMenurut Willen (1994). institusi sekolah dipertanggungjawabkan menyedia peluang berinteraksi. Jelas di sini.Aktiviti berfikir difahami melalui pemerhatian tingkah laku bayi.Mengaplikasikan seterusnyDi samping itu.pelbagai watak.Menggabungkan pendekatan indukti dan deduktifBanyak digunakan dalam pengajaran sains dan matematik Boleh gunakan strategi Pusatan guru. nilai masyarakat terhadap pendidikan. Dengan mencerakinkan keseluruhan yang berkaitan kemahiran berfikir dalam pengajaran. walaupun potensi kreatif hadir bersama-sama dengan kelahiran. nilai.pendidikan ialah untuk memperkukuhkan daya fikir seseorang ke tahap maksimum supaya daya fikir seseorang itu bersifat inovatif.Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KPM/KBSM. rohani. ketika bayi lagi manusia telah berfikir tentang cara hendak memenuhi keperluan di peringkat sensori motor. Pusatan bahan Digunakan dalam aktiviti pemulihan dan pengayaan Manusia menggunakan akal untuk berfikir kreatif tentang cara hendak menyelesai masalah dan membuat keputusan. 1983). Tingkah laku bayi pula bergantung kepada tahap keupayaan dan kematangan kanak-kanak sebagaimana yang dikatakan oleh Lilian dan Virgil (1971) tentang kanak-kanak yang dilahirkan normal mempunyai potensi kreatif tetapi tahap kekreatifan agak berbeza antara satu sama lain.yang ada pada kanak-kanak adalah disebabkan oleh keupayaan mental yang berbeza-beza kerana mewarisi genetik yang berlainan (Sufean Hussin.Potensi kreatif boleh dipertingkatkan. analitis dan kreatif. sikap pelajar dan guru. melalui pemupukan dan latihan membolehkan interaksi unsur genetik dengan unsur-unsur persekitaran. sikap dan jenis tenaga manusia. Menurut Piaget (1970). emosi dan jasmani. Menurut Hassan Langgulung (1997). kompetensi. potensi kreatif kanak. tujuan utamaSejak pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KPM/KBSR. Selaras dengan usaha meningkatkan kemahiran berfikir kreatif (KBK) dalam kalangan pelajar. perkembangannya bergantung kepada individu dan persekitaran khususnya melalui pengajaran di bilik darjah secara formal dan akan mengubah berfikir biasa¶ yang menjadi rutin kepada yang baru. usaha untuk menyatukan keempatempat aspek ini bertujuan melahirkan pelajar yang berfikiran kritis.kanak kaku dan beku.untuk pendidikanpendidikan. asli. 1988) dan pernyataan secara eksplisit Falsafah Pendidikan Kebangsaan (KPM/FPK.melahirkan individu yang terdidik dari segi kognitif. 1987) yang menekankan aspek-aspek intelek.memudahkan hasrat untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis. banyak dan pelbagai. menunjukkan bahawa melalui rangsangan persekitaran membolehkan potensi kreatif berkembang berbanding dengan kanak-kanak terbiar. afektif dan psikomotor agar matang .sumber dan infrastruktur. 1996). Pusatan murid.

untuk melahirkan insan yang seimbang. perasaan dan fikiran KPM/FPK µditerjemahkan¶ pula dalam Sukatan Pelajaran dan orang lain. Perkembangan daya intelek dan kerohanian generasi muda dikira perlu kerana generasi muda merupakan penyumbang tenaga kerja utama negara. Tenaga kerja yang berkualiti merupakan aset negara yang penting.Kepentingan sumber manusia menurut Harbinson (1973).Hakikat ini ditegaskan oleh Ohmae (1987).(1988). Menurut Wan Zahid Mohd Nordin lagi. Jelas di sini. pendidikan negara. Nordin tentang jenis manusia. jenis matlamat yang sesuai untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kualiti tamadun (bangsa). jenis ketrampilan. untuk menyatakan sesuatu. Bahasa Melayu berupaya merentas kurikulum dan boleh diajar kepada semua pelajar yang mengikuti KBSR atau KBSM. iaitu Kualiti serta bilangan manusia terpelajar dan berkemahiran berfikir Hasrat dihuraikan dalam Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) tentang perkara yang perlu diajar. Dimensi instrumental membincangkan perkaitan pendidikan dengan kehidupan individu sebagai ahli masyarakat dan dimensi intrinsik membincangkan perkaitan pendidikan untuk pembangunan dan perkembangan pelajar sebagai manusia. Dalam HSP Bahasa Melayu Tingkatan IV (KPM/PPK. Matlamat pendidikan negara ialah untuk memperkembangkan daya intelek dan kerohanian ke peringkat yang maksimum.berfikir. Bahasa Melayu berperanan sebagai alat komunikasi dan media bagi rakyat Malaysia berhubung antara satu sama lain untuk memahami kehendak. pendidikan di Malaysia adalah untuk Penekanan kepada perkembangan yang seimbang dan menyeluruh meliputi dimensi instrumental dan dimensi intrinsik.1987). berkemahiran untuk memikul tanggungjawab dan mempunyai komitmen untuk mendukung aspirasi pendidikan negara.mengenai kunci masa depan sesuatu bangsa bergantung kepada sumber manusia dan bukan lagi kepada sumber alam semula jadi sebagaimana berlaku pada zaman dahulu. 1989:x) diharapkan: . memikirkan tentang tujuan pendidikan adalah sama dengan memikirkan Menurut Wan Zahid Mohd. harmonis dan berkualiti dari segi pemikiran melalui pendidikan akan menjadi kenyataan melalui usaha yang bersungguh-sungguh para pelaksana pendidikan. merupakan asas utama yang bergantung kepada jenis masyarakat yang dibentuk. untuk berfikir dan untuk menguasai sesuatu bidang pengetahuan di peringkat yang lebih tinggi. kualiti tamadun bangsa akan dapat digarap dengan lahirnya individu yang mampu menggunakan minda mereka untuk berfikir dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang tersurat dalam FPK (KPM/FPK. Pengajaran di bilik darjah disampaikan melalui Bahasa Melayu kerana Bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar dan mata pelajaran teras.merupakan penentu sama ada sesebuah negara itu makmur atau sebaliknya.

penilaian penulisan pelajar akan menentukan sama ada pelajar layak atau tidak melanjutkan pelajaran ke Institusi Pengajian Tinggi atau menjawat jawatan di sektor awam (Asmah Hj Omar. penulisan karangan yang dianggap sebagaiPenghasilan karangan melibatkan hubungan pemikiran dan peluahan dalam bentuk tulisan.kecerdasan linguistik dapat berhujah. Kecekapan dipertingkatkan supaya pelajar boleh berbicara. 1992)... cekap membaca dan dapat menulis dengan kreatif .1987). penulisan kreatif yang berbentuk karangan deskriptif dan karangan imaginatif yang panjang minimumnya tiga ratus patah perkataan (KPM/PPK. menilai dan mengulas dengan kritis dalam perbincangan...bayangan mental yang diluahkan dalam bentuk tulisan mencerminkan perkara yang difikirkan oleh pelajar. untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek. berpidato dan berinteraksi dengan berkesan. rohani.. Pada akhir Tingkatan V. emosi dan jasmani . Pelajar juga harus dapat melahirkan idea melalui kemahiran melahirkan idea. dapat melahirkan pelajar yang berfikiran kritis dan kreatif sesuai dengan peranan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama .. Kombinasi antara kemahiran berfikir dengan kemahiraan menulis karangan akan melahirkan pelajar yang mempunyai kecerdasan linguistik.. memberi tumpuan terhadap ketrampilan berbahasa yang dapat mendidik pelajar agar bertutur.. pembacaan dan penulisan.Bahasa dan berbahasa Gardner (1993b) menyatakan pelajar yang mempunyai Pelajar Tingkatan IV yang baru mengalami perubahan daripada kebiasaan menjawab soalan objektif perlu lebih peka dengan penulisan karangan selaras dengan penetapan matlamat Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM/FPK. Yusuf Hassan (1994)...1989:3) dapat mempercepatkan kemahiran melahirkan idea dan membuat keputusan dalam kalangan pelajar. . Menurut Mohd. melahirkan masyarakat Malaysia yang berpengetahuan dan berdaya saing .. Saranan Gardner bermula dengan kemahiran lisan kemudian diikuti dengan merakamkan idea dalam bentuk tulisan.iaitu pelajar harus dapat menghasilkan berbagai-bagai jenis penulisan dengan tepat dan jelas tentang ilmu pengetahuan. berupaya mencapai kesempurnaan diri´. berpidato. Dengan demikian.

Sokongan suasana bilik darjah yang kondusif akanmelahirkan pelajar positif. melihat karangan Akhirnya. penulisan karangan berada di peringkat lima (sintesis) dalam domain kognitif dan domain afektif pula melibatkan kemampuan mengubah suai bentuk karangan menghasilkan karangan asli manakala domain psikomotor melibatkan tingkah laku yang membawa kepada sesuatu kemahiran setelah berlaku penyelarasan otot-otot. dan pergi lebih jauh daripada teks serta dapat menghurai. afektif dan psikomotor membolehkan pelajar menulis karangan.penulisan karangan adalah hubungan antara keupayaan pelajar berfikir dengan domain kognitif di samping domain afektif dan psikomotor. dan alternatif-alternatif untuk menangani tugasan.Menurut Durst (1984) dan Marshall (1984b). Flower et al. kreatif dan inovatif.sebagai masalah retorik dan aksi konstruktif.menguasai format penulisan karangan yang bermula dengan ayat tesis. setelah pelajar Pelajar menjadi lebih reflektif. iaitu kognitif.mengaktifkan interaksi guru dengan pelajar. diikuti dengan ayat-ayat menyokong tesis yang berkait dengan idea utama daripada tesis dan penutup (di Malaysia. pelajar dengan pelajar dan penggunaan alat bantu mengajar di samping memberi sedikit kebebasan untuk berfikir kreatif.mempertimbangkan kriteria. Oleh yang demikian. (1990) mencadangkan agar menggunakan pendekatan proses yang menekankan bukan sahaja isi karangan tetapi juga matlamat mengarang.pengetahuan daripada teks yang dibaca. iaitu satu ayat utama. pemikir strategik. masalah. 1984). penulisan karangan fakta mengikut formula 1211.pelajar meluahkan idea.Kombinasi ketiga-tiga domain. Perlakuan pelajar yang pasif boleh diatasi dengan Penglibatan aktif pelajar meningkatkan KBK dan memudahkan Penulisan karangan membosankan jika sentiasa mengikut format penulisan yang sama. Begitu juga jika berlaku pengulangan penggunaan formula penulisan yang sama mengakibatkanpengajaran mengarang kurang berkesan (Applebee. Dengan itu. diharapkan dengan melaksanakan pendekatan penyebatian kemahiran berfikir kreatif (PPKBK) akan mengubah suasana dan menghidupkan situasi pembelajaran. seterusnya akan menghasilkan karangan yang lebih kreatif. satu ayat menyatakan contoh dan satu ayat penutup) telah membuatkan pelajar menjana bentuk yang tetap. dua ayat huraian. pelajar memperoleh .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful