Pendekatan komunikatif

Dalam pengajaran bahasa, terdapat pelbagai pendekatan seperti pendekatan komunikatif, pendekatan situasi, pendekatan psiko-linguistik, pendekatan terjemahan dan pendekatan nahu. Pendekatan-pendekatan ini timbul berasaskan teori-teori pembelajaran yang berbentuk mentalis atau behavouris. Contohnya jika kita mengikut teori mentalis atau kognitif maka pendekatan yang digunakan adalah seperti pendekatan terjemahan dan pendekatan nahu. Bagi teori behavouris, maka pendekatan pengajaran yang digunakan adalah pendekatan komunikasi dan situasi.

Pendekatan Komunikatif dibentuk berdasarkan teori fungsi bahasa yang diutarakan oleh M.A.K Halliday (1970). Berdasarkan eksperimennya dengan kanak-kanak, Halliday telah membuktikan bahawa bahasa memainkan beberapa peranan penting dalam kehidupan manusia. Menurut Halliday, peranan bahasa itu ialah seperti yang berikut:
y

Bahasa digunakan sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu. Bahasa digunakan untuk mengawal tingkah laku orang lain. Bahasa digunakan untuk berinteraksi dan berhubung dengan orang lain. Bahasa digunakan untuk menyampaikan maksud. Bahasa digunakan untuk meluahkan perasaan. Bahasa digunakan untuk menyampaikan maklumat. Bahasa digunakan untuk mencipta sesuatu secara kreatif dan imaginatif.

y y y

y y y

Sungguhpun Halliday yang mengutarakan teori ini, dia sendiri tidak membina pendekatan pengajaran bahasa. Ahli-ahli lain yang merupakan ahli pedagogi bahasa seperti Keith Morror, H.G. Widdowson, Keith Johson, D. Hymes, Christopher Brumfit dan lain-lain telah cuba membina satu pendekatan pengajaran bahasa berdasarkan teori Halliday.

Keenam.latarbelakang. Kedua. . semua latihan dan aktiviti bahasa hendaklah bersesuaian dengan umur. keupayaan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa secara betul dan berkesan ialah matlamat pendekatan komunikatif. fungsi atau peranan komunikatif dialog itu hendaklah diutamakan dan bukan dilakukan untuk dihafaz. Prinsip-prinsip tersebut meliputi tujuh perkara. Pertama.Ciri-ciri penting dalam pendekatan komunikatif yang pertama ialah aspek makna sangat diutamakan. stimulus atau aktiviti pembelajaran hendaklah menggalakkan atau memberangsangkan muridmurid bercakap dan berkomunikasi. Ketujuh. iaitu sama ada dalam alam persekolahan. terdapat beberapa perkara penting yang perlu dipraktikkan sekiranya kaedah pengajaran hendak dibina berdasarkan pendekatan komunikatif. Keempat. bahan-bahan pembelajaran yang dipilih hendaklah bersesuaian dengan situasia atau simulasi dalam aktiviti pengajaran. pengalaman. Keempat. pekerjaan atau pergaulan. Kelima. konteks dan situasi penggunaan bahasa amat dipentingkan. semua latihan dan aktiviti bahasa hendaklah bercorak realistik dan pragmatik dan menggambarkan keperluan sebenar penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dalam dunia yang sebenarnya. sama ada secara lisan atau tulisan.minatdankeperluanpelajar. sekiranya dialog digunakan dalam pengajaran. ada pihak yang memainkan peranan berbahasa yang bersifat produktif dan ada pihak yang memainkan peranan berbahasa yang bersifat reseptif. Menurut ahli-ahli yang telah menyokong pendekatan ini. pembelajaran bahasa merupakan pembelajaran untuk berhubung dan kemahiran bahasa dianggap sebagai kemahiran sosial. kemahiran berkomunikasi yang dimaksudkan ialah penggunaan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi. Ketiga. semasa mengajar pula pelajar perlu dilibatkan secara aktif iaitu wujudnya komunikasi dua hala. Kedua. Dengan kata lain. Ketiga. ataupun menggunakan bahasa dalam pelbagai keperluan berkomunikasi.

hukum. Kaedah deduktif berlandaskan pendekatannya merupakan kaedah mengajar yang kompleks kerana ia memerlukan murid-murid memperolehi kefahaman yang komprehensif dan pengetahuan yang lengkap serta berupaya memilih rumus. aspek tatabahasa sangat penting dan tidak boleh diabaikan. atau teorem yang diketahui. hukum. Pendekatan ini juga digunakan untuk mendapatkan kesimpulan atau generalisasi yang baru daripada rumus. teorem atau peraturan dikuti dengan aplikasinya ke atas contoh-contoh yag dikhususkan. teorem atau peraturan yang telah dipelajari dengan tepat untuk diaplikasikannya dalam contoh-contoh yang khusus. hukum. Ketujuh. Ditakrifkan sebagai sesuatu pendekatan mengajar yang bermula daripada suatu atau beberapa rumus.Kelima. setelah murid mempelajari imbuhan ³ber´ mereka disuruh membuat beberapa ayat dengan menggunakan imbuhan ³ber´. guru haruslah kreatif dan hendaklah sentiasa mencuba menghidupkan situasi pembelajaran di bilik darjah agar dapat menarik minat dan menyeronokkan murid-murid. penasihat atau pemerhati sahaja di mana penglibatan guru amat minimum iaitu masa yang diambil olehnya untuk menerangkan sesuatu aktiviti yang dijalankan itu haruslah seringkas mungkin. prinsip. Contohnya. prinsip. dalam sesuatu aktiviti bahasa yang diadakan di dalam bilik darjah. Keenam. mereka dibimbing menggunakan rumus itu untuk mendapat rumus luas segitiga bersudut tegak. guru seharusnya bertindak sebagai pengawas. Jenis pendekatan deduktif (a) Untuk penyelesaian masalah Pendekatan deduktif banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah. Contohnya. (c) Untuk membukti hipotesis . prinsip. setelah murid mempelajari rumus luas segiempat tepat. Kseilapan perlu dibetulkan serta-merta apabila berlaku dan tidak boleh dibiarkan berterusan. (b) Untuk membuat generalisasi baru Boleh digunakan untuk membuat generalisasi baru.

Penggunaan pendekatan deduktif haruslah dilaksanakan mengikut prosedur dengan tepat. prinsip. tetapi membimbing murid melalui aktiviti soal-jawab sehingga mereka menjalankan aktiviti penyelesaian masalah sendiri. setelah murid mempelajari teorem sudut-sudut bersebelahan atas garis lurus mereka dibimbing menggunakan teorem ini untuk membuktikan hasil tambah tig a sudut dalam sebuah segitiga. Contohnya. teorem atau teori agar membolehkan mereka menyelesaikan masalah atau hipotesis yang telah didedahkan. Generalisasi. prinsip atau teori yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau membukti hipotesis haruslah diketahui serta telah difahamkan secara mendalam. pendengaran dan sentuhan *nota diambil daripada pensyarah IPGM. Prinsip-prinsip penggunaan strategi pengajaran secara deduktif y y y y Pada peringkat permulaan. Murid-murid harus dibimbing mengingat kembali rumus. . masalah atau hipotesis harus didedahkan terlebih dahulu. generalisasi.Boleh digunakan untuk membuat hipotesis melalui prinsip atau hukum yang telah dipelajari.hukum atau teori yang telah dipelajari. Guru sendiri tidak perlu menunjukkan cara menyelesaikan masalah atau menghuraikan cara membukti hipotesis. prinsip. y y PENDEKATAN INDUKTIF       7 PM Melibatkan aktiviti mengumpul dan mentafsir maklumat Murid membuat kesimpulan Guru membimbing murid melalui aktiviti soal jawab dan menyediakan contoh-contoh yang sesuai Guru membina soalan-soalan untuk membimbing murid membina kesimpulan BBM harus disediakan untuk memudahkan murid membuat kesimpulan Aktiviti P & P melibatkan penggunaan deria seperti penglihatan. Proses menyelesaikan masalah atau untuk membuktikan hipotesis tidak terhad kepada menggunakan satu generalisasi. rumus.

mendapat hukum tatabahasa daripada membuat analisa terhadap struktur ayat-ayat bahasa. iaitu yang boleh digunakan oleh . memerhati tingkah laku manusia untuk mendapatkan satu teori pembelajaran. mengkaji. Prinsip-prinsip penggunaan strategi pengajaran secara induktif y Sebelum memulakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara induktif. kemudian membuat generalisasi atau kesimpulannya. murid dibimbing memikir. mengenal pasti dan mentafsir maklumat yang terkandung dalam contoh-contoh khusus itu.PENDEKATAN INDUKTIF Posted by I N D A H Pendekatan induktif melibatkan aktiviti mengumpul dan mentafsir maklumat-maklumat. kemudian membuat generalisasi atau kesimpulan yang berkenaan. guru akan memberikan beberapa contoh yang khusus tetapi mengandungi satu prinsip yang sama. Misalnya mencari siri segitiga yang sama daripada pelbagai segitiga. guru harus menyediakan contoh-contoh yang sesuai. Jenis pendekatan induktif y y y y Membentuk satu generalisasi daripada contoh-contoh tertentu. Berdasarkan pada contoh-contoh yang diberikan. sains dan bahasa. Pada permulaan pengajaran. Kaedah induktif yang berlandaskan pendekatannya. Mendapat satu teori daripada satu urutan pemikiran. Misalnya mendapat prinsip graviti daripada ujikaji benda-benda dijatuhkan dari atas ke bawah. khususnya matematik. Membentuk satu prinsip daripada ujikaji tertentu. merupakan salah satu kaedah mengajar yang sesuai digunakan dalam pengajaran berbagai-bagai mata pelajaran. Membentuk satu hukum daripada pernyataan-pernyataan tertentu misalnya. Misalnya.

Alat bantu mengajar harus disediakan untuk membantu murid mendapatkan kesimpulan yang berkenaan. murid-murid juga digalakkan memberi contoh-contoh yang serupa. Sajap Maswan2 Pusat Teknologi Pengajaran dan Multimedia Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang irfan@usm. Guru tidak harus memberi keterangan atau menghuraikan isi pelajaran yang berkaitan dengan kesimpulan. Kaedah ini haruslah mengikut urutan yang tepat. soalan-soalan haruslah disediakan untuk membimbing murid mendapat kesimpulan yang berkenaan. tetapi mengandungi ciri yang sama serta mudah untuk membolehkan murid mengenalpasti. Di samping itu. iaitu daripada contoh-contoh spesifik kepada umum. Contoh-contoh khusus yang dipilih haruslah sesuai dan mencukupi.my 2 . L A BE L S : I L M U P E N D I D I K A N APLIKASI PENDEKATAN INKUIRI DALAM PERSEKITARAN PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB Irfan Naufal Umar. Jenis contoh khusus yang diberikan haruslah dipelbagaikan.y y y y y y murid membuat generalisasi. Murid-murid harus dibimbing melalui aktiviti soal jawab untuk mendapat kesimpulan diri sendiri. Setelah contoh-contoh khusus yang dikemukakan oleh guru.

pendekatan inkuiri terbimbing adalah lebih bersifat induktif. dan diikuti dengan latihan serta peneguhan.pd04@stud. Kertas kerja ini akan cuba mencadangkan aplikasi pendekatan inkuiri terbimbing sebagai inovasi atau alternatif kepada pendekatan tutorial dalam membangunkan persekitaran pembelajaran berasaskan web. satu contoh pembelajaran berasaskan web yang telah dibangunkan penulis akan digunakan.Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang sajp. Namun.usm. Berbanding pendekatan tutorial yang lebih berbentuk deduktif. pembelajaran dalam persekitaran web berasaskan tutorial dimulakan dengan penerangan tentang objektif yang hendak dicapai. tutorial langkah demi langkah. Pendekatan tutorial dikatakan lebih berfokuskan kepada proses pemaparan dan pemindahan maklumat serta proses mendapatkan kembali maklumat berkenaan.my ABSTRAK Pelbagai laman web pendidikan samada yang dibangunkan di negara ini atau dari negara luar boleh digunakan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. dengan merujuk kepada model Collins dan Stevens (1999) serta model Kitar Pembelajaran Lawson (1995). Pembelajaran akan dimulakan dengan mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan domain . Bagi tujuan tersebut. sebahagian besar daripada laman web tersebut dibangunkan berasaskan pendekatan tutorial yang bersifat linear dan informatif. Umumnya.

berdasarkan permasalahan yang ditimbulkan. pelajar akan dibimbing untuk melakukan penerokaan. Walaupun tiada teori dan model pembelajaran yang khusus untuk membina laman web pendidikan. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. 1 . namun teoriteori dan model-model pembelajaran yang sedia ada boleh disesuaikan dan digunakan sebagai asas di dalam membangunkan laman-laman web tersebut. ia dikatakan masih belum boleh menjamin berlakunya peningkatan di dalam pencapaian para pelajar terutama di dalam aspek pemikiran tahap tinggi. Kemudian. membuat pemerhatian. PENGENALAN Inovasi teknologi Internet dan Web semakin meluas digunakan sebagai medium pengajaran yang berkesan. Ianya sangat penting bagi menjamin keberkesanannya di dalam meningkatkan pencapaian para pelajar selepas menggunakan laman web pendidikan tersebut. Pendekatan inkuiri terbimbing dikatakan berupaya membantu dalam pemindahan maklumat secara aktif dengan menyediakan suasana pembelajaran yang dapat mempertingkatkan kemahiran berfikir tahap tinggi.pembelajaran. Pihak kerajaan Malaysia juga telah memberikan peruntukan yang besar ke arah menyediakan prasarana ICT yang membolehkan pembelajaran berasaskan web dapat dilaksanakan di sekolah-sekolah seluruh negara. Teori dan model pembelajaran adalah di antara faktor utama yang harus dipertimbangkan dan digunakan sebagai asas dalam proses membina laman web pendidikan. Namun demikian.

menyatakan µsekiranya kita tanya kepada sepuluh orang pendidik yang berlainan untuk mendefinisikan ³inkuiri´ nescaya kita akan mendapat sebelas definisi yang berbeza tentangnya¶. melalui inkuiri pelajar mungkin dikehendaki menganalisa bahan-bahan dari sumber pertama yang dapat digunakan bagi menjelaskan serta . inkuiri mungkin akan melibatkan pelajar di dalam membuat penyiasatan dan menjelaskan sesuatu fenomena yang dianggap baru kepada mereka. 1981). Kaedah tutorial telah digunakan di dalam hampir semua bidang mata pelajaran. Philip (2004). Sementara itu di dalam bidang sains sosial pula.al. atau pelajar dikehendaki menguji hipotesis secara saintifik di dalam ujikaji di makmal. Wager & Rojas. kebanyakannya adalah berdasarkan pendekatan tutorial (Irfan.Walaupun kini terdapat banyak laman web pendidikan yang telah dibina untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran di negara ini. PEMBELAJARAN INKUIRI Pembelajaran berasaskan pendekatan inkuiri bukanlah sesuatu yang baru dan terdapat pelbagai definisi yang berkaitan dengannya. Bahan pengajaran yang dibina berasaskan tutorial biasanya mempunyai struktur dan langkah-langkah yang tersusun. dari mata pelajaran kemanusiaan kepada sains sosial hinggalah kepada sains fizikal (Gagne. 2003). Ahmad et. Berdasarkan kepada Piawaian Pendidikan Sains Antarabangsa (National Research Council. 2003). Sebagai contoh di dalam mata pelajaran sains. pembelajaran sains melalui inkuiri merujuk kepada aktiviti yang dilakukan oleh para pelajar dalam membina pengetahuan mereka dan memahami idea-idea saintifik seperti kaedah yang dilakukan oleh para saintis menyelidiki alam ini. Pendekatan inkuiri di dalam pembelajaran boleh dilihat dalam berbagai bentuk bergantung kepada bidang mata pelajaran yang dipelajari. Begitu juga dengan koswer yang direkabentuk berdasarkan laman web untuk sekolah-sekolah bestari secara umumnya dibina berdasarkan kaedah tutorial (Hanafi.1996).

Aras-aras tersebut adalah bergantung kepada berapa banyak peranan yang diberikan kepada pelajar di dalam proses pembelajaran mereka. maka ia tidak dianggap sebagai pembelajaran berasaskan inkuiri (pengesahan). prosedur. Semakin banyak peranan diberikan oleh pelajar di dalam aktiviti pembelajaran mereka semakin tinggi aras pembelajaran berasaskan inkuiri. Sebaliknya jika masalah. dan begitulah sebaliknya.memahami sesuatu kejadian di dalam peristiwa sejarah dan bagaimana mereka dapat mengaitkan dengan keadaan yang berlaku pada hari ini. Ia berasaskan kepada penyoalan dan penyelesaian masalah di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. guru menyediakan masalah dan prosedur sementara pelajar dikehendaki mencari jawapan berdasarkan prosedur yang telah disediakan. Melalui aktiviti tersebut pelajar akan terlibat di dalam pemprosesan maklumat mental untuk mendapatkan kefahaman yang bermakna. maka pembelajaran tersebut dikategorikan sebagai inkuiri terbimbing. Seterusnya jika guru hanya menyediakan masalahmasalah sementara pelajar sendiri yang menentukan prosedur serta memberikan jawapan terhadap permasalahan yang diberikan. Sekiranya semua masalah. serta jawapan telah disediakan oleh guru dan pelajar hanya berperanan sebagai penerima sahaja di dalam pembelajaran mereka. Sekiranya. 2 Aras 0 1 2 3 . Carin dan Sund (1971) mendefinisikan inkuiri sebagai pembelajaran tidak langsung yang melibatkan aktiviti penerokaan dan penemuan yang berkaitan dengan proses untuk mendapatkan maklumat. Herron (1971) telah membahagikan pembelajaran secara inkuiri kepada empat aras yang berbeza (Jadual 1). dan melibatkan diri secara aktif di dalam pembelajaran mereka. prosedur serta jawapan diberikan oleh pelajar sendiri dan guru hanya bertindak sebagai pembimbing maka ia merupakan pembelajaran berasaskan inkuiri pada aras yang paling tinggi (inkuiri terbuka). maka ia dikategorikan sebagai inkuiri berstruktur.

Pelajar melakukan penyelidikan berdasarkan soalan-soalan dan langkah-langkah yang dibina dan ditentukan sendiri oleh mereka berdasarkan topik-topik yang tertentu . dan pemilihan langkahlangkah penerokaan ditentukan sendiri oleh pelajar.Jadual 1: Empat Aras Pembelajaran Inkuiri (Herron. . 1971) Jenis Inkuiri Pengesahan (Confirmation) Inkuiri Berstruktur (Structured Inquiry) Inkuiri Terbimbing (Guided Inquiry) Inkuri Terbuka (Open Inquiry) Penerangan pelajar mengesahkan prinsip-prinsip tertentu berdasarkan aktiviti penerangan oleh guru dan keputusan sesuatu penyelidikan telah diketahui terlebih awal pelajar melakukan penyelidikan berdasarkan soalan dan langkah-langkah yang telah ditentukan oleh guru pelajar melakukan penyelidikan berdasarkan soalan-soalan yang telah disediakan oleh guru.

kawalan pelajar yang terlalu kompleks akan menyebabkan masa yang terlalu banyak digunakan dan memberi kesan ke atas hasilpembelajaran (Neil & Nelson. inkuiri terbuka mungkin lebih sesuai untuk pelajar-pelajar di peringkat pengajian tinggi manakala inkuiri terbimbing mungkin lebih sesuai untuk pelajar-pelajar di peringkat sekolah. Di dalam membina bahan pengajaran berasaskan komputer dan laman web. Schulman dan Tamir (1973)mendefinisikan inkuiri terbimbing adalah sebagai proses pembelajaran di mana guru menyediakanunsur-unsur asas dalam satu pelajaran dan kemudian meminta pelajar membuat generalisasi. Elektif bererti pemilihan. Ini adalah kerana pelajar yang berada di peringkat ini perlu diberikan bimbingan asas bagi mencetuskan persoalanpersoalan dan merangsang mereka untuk terus membuat penerokaan. Banyak kajian yang telah dijalankan mendapati bahawa pelajar tidak membuat keputusan dengan baik di dalam pembelajaranberasaskan komputer yang memberikan kebebasan mengawal sendiri pembelajaran mereka. Juga. Sebagai contoh. Inkuiri terbimbing adalah di antara pendekatan yang difikirkan lebih sesuai digunakan untuk membina bahan pengajaran berasaskan computer yang ditujukan kepada pelajar-pelajar di peringkat sekolah. ColdFusion dan sebagainya boleh digunakan bagi membangunkan laman web interaktif yang mampu menyediakan elemen-elemen bimbingan dan memberi maklum balas kepada pengguna laman web tersebut.Semakin banyak kebebasan kawalan pelajar diberikan semakin kurang pelajar belajar (DiVesta.Setiap pendekatan inkuiri di atas tentunya mempunyai kelebihan dan kelemahannya yang tersendiri.Guru bertindak sebagai fasilitator yang mencetuskan persoalan-persoalan untuk merangsangpelajar supaya terus membuat penerokaan. Tennyson & Rothen. Inkuiri Terbimbing Terdapat berbagai teori dan model yang telah dikemukakan oleh mereka yang terlibatdalam bidang pendidikan berkaitan dengan inkuiri terbimbing. kini teknologi skrip berasaskan server seperti ASP. Steinberg. ASP. peranan guru sebagai pembimbing boleh digantikan dengan arahan bahan yang boleh diprogramkandengan menggunakan bahasa pengaturcaraan yang tertentu. PHP. 1975.NET. JSP. eklektik bermakna bercampur Gabungan pendekatan digunakan . 1977. Pendekatan inkuiri yang ingin digunakan seharusnya disesuaikan dengan bidang dan tahap pemikiran pelajar-pelajar yang terlibat. Sebagai contoh sekiranya pereka bentuk kurang menguasai bahasa pengaturcaraan yang kompleks (PERL contohnya). 1979). 1991). Pendekatan tersebut selari dengan model Kitar Pembelajaran Lawson (1995) dan Teori Pengajaran Inkuiri Collins dan Stevens (1983) yang mementingkan aktiviti pengajaran guru untuk menjamin keberkesanan sesuatu pembelajaran penemuan.

keberkesanan pentadbiran dan pengurusan serta kadar aliran maklumat turut menentukan pencapaian matlamatmatlamat tersebut. analitis dan kreatif.Aktiviti berfikir difahami melalui pemerhatian tingkah laku bayi. Tingkah laku bayi pula bergantung kepada tahap keupayaan dan kematangan kanak-kanak sebagaimana yang dikatakan oleh Lilian dan Virgil (1971) tentang kanak-kanak yang dilahirkan normal mempunyai potensi kreatif tetapi tahap kekreatifan agak berbeza antara satu sama lain. sikap dan jenis tenaga manusia. afektif dan psikomotor agar matang . 1983).pelbagai watak. nilai. institusi sekolah dipertanggungjawabkan menyedia peluang berinteraksi. kreatif dan imaginatif. menunjukkan bahawa melalui rangsangan persekitaran membolehkan potensi kreatif berkembang berbanding dengan kanak-kanak terbiar. 1996).yang ada pada kanak-kanak adalah disebabkan oleh keupayaan mental yang berbeza-beza kerana mewarisi genetik yang berlainan (Sufean Hussin.sumber dan infrastruktur. Pusatan bahan Digunakan dalam aktiviti pemulihan dan pengayaan Manusia menggunakan akal untuk berfikir kreatif tentang cara hendak menyelesai masalah dan membuat keputusan.memudahkan hasrat untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis. Dengan mencerakinkan keseluruhan yang berkaitan kemahiran berfikir dalam pengajaran. 1988) dan pernyataan secara eksplisit Falsafah Pendidikan Kebangsaan (KPM/FPK. kompetensi.Mengaplikasikan seterusnyDi samping itu. Selaras dengan usaha meningkatkan kemahiran berfikir kreatif (KBK) dalam kalangan pelajar. nilai masyarakat terhadap pendidikan. Menurut Hassan Langgulung (1997). peruntukanMenentukan pendekatan-pendekatan keberkesananMenurut Willen (1994).Potensi kreatif boleh dipertingkatkan. 1987) yang menekankan aspek-aspek intelek.kanak kaku dan beku. perkembangannya bergantung kepada individu dan persekitaran khususnya melalui pengajaran di bilik darjah secara formal dan akan mengubah berfikir biasa¶ yang menjadi rutin kepada yang baru. melalui pemupukan dan latihan membolehkan interaksi unsur genetik dengan unsur-unsur persekitaran. ketika bayi lagi manusia telah berfikir tentang cara hendak memenuhi keperluan di peringkat sensori motor. walaupun potensi kreatif hadir bersama-sama dengan kelahiran. rohani.Menggabungkan pendekatan indukti dan deduktifBanyak digunakan dalam pengajaran sains dan matematik Boleh gunakan strategi Pusatan guru. Menurut Piaget (1970). banyak dan pelbagai. usaha untuk menyatukan keempatempat aspek ini bertujuan melahirkan pelajar yang berfikiran kritis. asli.pendidikan ialah untuk memperkukuhkan daya fikir seseorang ke tahap maksimum supaya daya fikir seseorang itu bersifat inovatif. tujuan utamaSejak pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KPM/KBSR. sikap pelajar dan guru. Pusatan murid.untuk pendidikanpendidikan. potensi kreatif kanak.melahirkan individu yang terdidik dari segi kognitif.Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KPM/KBSM. emosi dan jasmani. Jelas di sini.

Dimensi instrumental membincangkan perkaitan pendidikan dengan kehidupan individu sebagai ahli masyarakat dan dimensi intrinsik membincangkan perkaitan pendidikan untuk pembangunan dan perkembangan pelajar sebagai manusia. jenis matlamat yang sesuai untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kualiti tamadun (bangsa). Jelas di sini. Perkembangan daya intelek dan kerohanian generasi muda dikira perlu kerana generasi muda merupakan penyumbang tenaga kerja utama negara. Pengajaran di bilik darjah disampaikan melalui Bahasa Melayu kerana Bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar dan mata pelajaran teras. berkemahiran untuk memikul tanggungjawab dan mempunyai komitmen untuk mendukung aspirasi pendidikan negara.berfikir. pendidikan negara. memikirkan tentang tujuan pendidikan adalah sama dengan memikirkan Menurut Wan Zahid Mohd.untuk melahirkan insan yang seimbang.(1988). Nordin tentang jenis manusia.Hakikat ini ditegaskan oleh Ohmae (1987). Bahasa Melayu berupaya merentas kurikulum dan boleh diajar kepada semua pelajar yang mengikuti KBSR atau KBSM. Bahasa Melayu berperanan sebagai alat komunikasi dan media bagi rakyat Malaysia berhubung antara satu sama lain untuk memahami kehendak. untuk berfikir dan untuk menguasai sesuatu bidang pengetahuan di peringkat yang lebih tinggi. 1989:x) diharapkan: . perasaan dan fikiran KPM/FPK µditerjemahkan¶ pula dalam Sukatan Pelajaran dan orang lain. jenis ketrampilan. Tenaga kerja yang berkualiti merupakan aset negara yang penting.1987). Menurut Wan Zahid Mohd Nordin lagi.Kepentingan sumber manusia menurut Harbinson (1973). merupakan asas utama yang bergantung kepada jenis masyarakat yang dibentuk. untuk menyatakan sesuatu. harmonis dan berkualiti dari segi pemikiran melalui pendidikan akan menjadi kenyataan melalui usaha yang bersungguh-sungguh para pelaksana pendidikan. kualiti tamadun bangsa akan dapat digarap dengan lahirnya individu yang mampu menggunakan minda mereka untuk berfikir dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang tersurat dalam FPK (KPM/FPK. iaitu Kualiti serta bilangan manusia terpelajar dan berkemahiran berfikir Hasrat dihuraikan dalam Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) tentang perkara yang perlu diajar.mengenai kunci masa depan sesuatu bangsa bergantung kepada sumber manusia dan bukan lagi kepada sumber alam semula jadi sebagaimana berlaku pada zaman dahulu. Dalam HSP Bahasa Melayu Tingkatan IV (KPM/PPK. pendidikan di Malaysia adalah untuk Penekanan kepada perkembangan yang seimbang dan menyeluruh meliputi dimensi instrumental dan dimensi intrinsik. Matlamat pendidikan negara ialah untuk memperkembangkan daya intelek dan kerohanian ke peringkat yang maksimum.merupakan penentu sama ada sesebuah negara itu makmur atau sebaliknya.

Pada akhir Tingkatan V. memberi tumpuan terhadap ketrampilan berbahasa yang dapat mendidik pelajar agar bertutur.. penulisan kreatif yang berbentuk karangan deskriptif dan karangan imaginatif yang panjang minimumnya tiga ratus patah perkataan (KPM/PPK. Kecekapan dipertingkatkan supaya pelajar boleh berbicara.bayangan mental yang diluahkan dalam bentuk tulisan mencerminkan perkara yang difikirkan oleh pelajar. untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek.. Pelajar juga harus dapat melahirkan idea melalui kemahiran melahirkan idea..kecerdasan linguistik dapat berhujah.. Kombinasi antara kemahiran berfikir dengan kemahiraan menulis karangan akan melahirkan pelajar yang mempunyai kecerdasan linguistik. cekap membaca dan dapat menulis dengan kreatif .. berpidato dan berinteraksi dengan berkesan. penulisan karangan yang dianggap sebagaiPenghasilan karangan melibatkan hubungan pemikiran dan peluahan dalam bentuk tulisan. melahirkan masyarakat Malaysia yang berpengetahuan dan berdaya saing . pembacaan dan penulisan.1987).1989:3) dapat mempercepatkan kemahiran melahirkan idea dan membuat keputusan dalam kalangan pelajar.. rohani. Menurut Mohd.. dapat melahirkan pelajar yang berfikiran kritis dan kreatif sesuai dengan peranan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama .. Saranan Gardner bermula dengan kemahiran lisan kemudian diikuti dengan merakamkan idea dalam bentuk tulisan. Yusuf Hassan (1994). . berupaya mencapai kesempurnaan diri´.Bahasa dan berbahasa Gardner (1993b) menyatakan pelajar yang mempunyai Pelajar Tingkatan IV yang baru mengalami perubahan daripada kebiasaan menjawab soalan objektif perlu lebih peka dengan penulisan karangan selaras dengan penetapan matlamat Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM/FPK.iaitu pelajar harus dapat menghasilkan berbagai-bagai jenis penulisan dengan tepat dan jelas tentang ilmu pengetahuan.. 1992).. berpidato. Dengan demikian. emosi dan jasmani . menilai dan mengulas dengan kritis dalam perbincangan. penilaian penulisan pelajar akan menentukan sama ada pelajar layak atau tidak melanjutkan pelajaran ke Institusi Pengajian Tinggi atau menjawat jawatan di sektor awam (Asmah Hj Omar..

seterusnya akan menghasilkan karangan yang lebih kreatif. dua ayat huraian. masalah. dan alternatif-alternatif untuk menangani tugasan. penulisan karangan berada di peringkat lima (sintesis) dalam domain kognitif dan domain afektif pula melibatkan kemampuan mengubah suai bentuk karangan menghasilkan karangan asli manakala domain psikomotor melibatkan tingkah laku yang membawa kepada sesuatu kemahiran setelah berlaku penyelarasan otot-otot. satu ayat menyatakan contoh dan satu ayat penutup) telah membuatkan pelajar menjana bentuk yang tetap.Kombinasi ketiga-tiga domain. afektif dan psikomotor membolehkan pelajar menulis karangan. Begitu juga jika berlaku pengulangan penggunaan formula penulisan yang sama mengakibatkanpengajaran mengarang kurang berkesan (Applebee. melihat karangan Akhirnya. diharapkan dengan melaksanakan pendekatan penyebatian kemahiran berfikir kreatif (PPKBK) akan mengubah suasana dan menghidupkan situasi pembelajaran. (1990) mencadangkan agar menggunakan pendekatan proses yang menekankan bukan sahaja isi karangan tetapi juga matlamat mengarang. pelajar memperoleh . dan pergi lebih jauh daripada teks serta dapat menghurai. pemikir strategik. kreatif dan inovatif.Menurut Durst (1984) dan Marshall (1984b). Flower et al. setelah pelajar Pelajar menjadi lebih reflektif.pengetahuan daripada teks yang dibaca. iaitu kognitif. penulisan karangan fakta mengikut formula 1211.sebagai masalah retorik dan aksi konstruktif. iaitu satu ayat utama. Sokongan suasana bilik darjah yang kondusif akanmelahirkan pelajar positif. 1984).penulisan karangan adalah hubungan antara keupayaan pelajar berfikir dengan domain kognitif di samping domain afektif dan psikomotor. Dengan itu.menguasai format penulisan karangan yang bermula dengan ayat tesis. Oleh yang demikian.mempertimbangkan kriteria. diikuti dengan ayat-ayat menyokong tesis yang berkait dengan idea utama daripada tesis dan penutup (di Malaysia. Perlakuan pelajar yang pasif boleh diatasi dengan Penglibatan aktif pelajar meningkatkan KBK dan memudahkan Penulisan karangan membosankan jika sentiasa mengikut format penulisan yang sama.pelajar meluahkan idea.mengaktifkan interaksi guru dengan pelajar. pelajar dengan pelajar dan penggunaan alat bantu mengajar di samping memberi sedikit kebebasan untuk berfikir kreatif.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful