Pendekatan komunikatif

Dalam pengajaran bahasa, terdapat pelbagai pendekatan seperti pendekatan komunikatif, pendekatan situasi, pendekatan psiko-linguistik, pendekatan terjemahan dan pendekatan nahu. Pendekatan-pendekatan ini timbul berasaskan teori-teori pembelajaran yang berbentuk mentalis atau behavouris. Contohnya jika kita mengikut teori mentalis atau kognitif maka pendekatan yang digunakan adalah seperti pendekatan terjemahan dan pendekatan nahu. Bagi teori behavouris, maka pendekatan pengajaran yang digunakan adalah pendekatan komunikasi dan situasi.

Pendekatan Komunikatif dibentuk berdasarkan teori fungsi bahasa yang diutarakan oleh M.A.K Halliday (1970). Berdasarkan eksperimennya dengan kanak-kanak, Halliday telah membuktikan bahawa bahasa memainkan beberapa peranan penting dalam kehidupan manusia. Menurut Halliday, peranan bahasa itu ialah seperti yang berikut:
y

Bahasa digunakan sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu. Bahasa digunakan untuk mengawal tingkah laku orang lain. Bahasa digunakan untuk berinteraksi dan berhubung dengan orang lain. Bahasa digunakan untuk menyampaikan maksud. Bahasa digunakan untuk meluahkan perasaan. Bahasa digunakan untuk menyampaikan maklumat. Bahasa digunakan untuk mencipta sesuatu secara kreatif dan imaginatif.

y y y

y y y

Sungguhpun Halliday yang mengutarakan teori ini, dia sendiri tidak membina pendekatan pengajaran bahasa. Ahli-ahli lain yang merupakan ahli pedagogi bahasa seperti Keith Morror, H.G. Widdowson, Keith Johson, D. Hymes, Christopher Brumfit dan lain-lain telah cuba membina satu pendekatan pengajaran bahasa berdasarkan teori Halliday.

Kedua. keupayaan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa secara betul dan berkesan ialah matlamat pendekatan komunikatif. sama ada secara lisan atau tulisan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi tujuh perkara.minatdankeperluanpelajar. semua latihan dan aktiviti bahasa hendaklah bercorak realistik dan pragmatik dan menggambarkan keperluan sebenar penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dalam dunia yang sebenarnya. terdapat beberapa perkara penting yang perlu dipraktikkan sekiranya kaedah pengajaran hendak dibina berdasarkan pendekatan komunikatif. Menurut ahli-ahli yang telah menyokong pendekatan ini. sekiranya dialog digunakan dalam pengajaran. Ketiga. bahan-bahan pembelajaran yang dipilih hendaklah bersesuaian dengan situasia atau simulasi dalam aktiviti pengajaran. konteks dan situasi penggunaan bahasa amat dipentingkan. ataupun menggunakan bahasa dalam pelbagai keperluan berkomunikasi. Keempat. Ketiga.latarbelakang. Keempat. Pertama. pekerjaan atau pergaulan. pembelajaran bahasa merupakan pembelajaran untuk berhubung dan kemahiran bahasa dianggap sebagai kemahiran sosial. semasa mengajar pula pelajar perlu dilibatkan secara aktif iaitu wujudnya komunikasi dua hala. Dengan kata lain. Kelima. Kedua. Keenam.Ciri-ciri penting dalam pendekatan komunikatif yang pertama ialah aspek makna sangat diutamakan. kemahiran berkomunikasi yang dimaksudkan ialah penggunaan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi. stimulus atau aktiviti pembelajaran hendaklah menggalakkan atau memberangsangkan muridmurid bercakap dan berkomunikasi. ada pihak yang memainkan peranan berbahasa yang bersifat produktif dan ada pihak yang memainkan peranan berbahasa yang bersifat reseptif. iaitu sama ada dalam alam persekolahan. . pengalaman. Ketujuh. fungsi atau peranan komunikatif dialog itu hendaklah diutamakan dan bukan dilakukan untuk dihafaz. semua latihan dan aktiviti bahasa hendaklah bersesuaian dengan umur.

(c) Untuk membukti hipotesis . Kseilapan perlu dibetulkan serta-merta apabila berlaku dan tidak boleh dibiarkan berterusan. penasihat atau pemerhati sahaja di mana penglibatan guru amat minimum iaitu masa yang diambil olehnya untuk menerangkan sesuatu aktiviti yang dijalankan itu haruslah seringkas mungkin. Jenis pendekatan deduktif (a) Untuk penyelesaian masalah Pendekatan deduktif banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah. Pendekatan ini juga digunakan untuk mendapatkan kesimpulan atau generalisasi yang baru daripada rumus. (b) Untuk membuat generalisasi baru Boleh digunakan untuk membuat generalisasi baru. prinsip. setelah murid mempelajari rumus luas segiempat tepat. atau teorem yang diketahui. Kaedah deduktif berlandaskan pendekatannya merupakan kaedah mengajar yang kompleks kerana ia memerlukan murid-murid memperolehi kefahaman yang komprehensif dan pengetahuan yang lengkap serta berupaya memilih rumus.Kelima. Keenam. Contohnya. hukum. Ditakrifkan sebagai sesuatu pendekatan mengajar yang bermula daripada suatu atau beberapa rumus. hukum. prinsip. dalam sesuatu aktiviti bahasa yang diadakan di dalam bilik darjah. Ketujuh. Contohnya. prinsip. aspek tatabahasa sangat penting dan tidak boleh diabaikan. guru haruslah kreatif dan hendaklah sentiasa mencuba menghidupkan situasi pembelajaran di bilik darjah agar dapat menarik minat dan menyeronokkan murid-murid. mereka dibimbing menggunakan rumus itu untuk mendapat rumus luas segitiga bersudut tegak. teorem atau peraturan dikuti dengan aplikasinya ke atas contoh-contoh yag dikhususkan. teorem atau peraturan yang telah dipelajari dengan tepat untuk diaplikasikannya dalam contoh-contoh yang khusus. hukum. setelah murid mempelajari imbuhan ³ber´ mereka disuruh membuat beberapa ayat dengan menggunakan imbuhan ³ber´. guru seharusnya bertindak sebagai pengawas.

Murid-murid harus dibimbing mengingat kembali rumus.hukum atau teori yang telah dipelajari. prinsip. Proses menyelesaikan masalah atau untuk membuktikan hipotesis tidak terhad kepada menggunakan satu generalisasi. . tetapi membimbing murid melalui aktiviti soal-jawab sehingga mereka menjalankan aktiviti penyelesaian masalah sendiri. y y PENDEKATAN INDUKTIF       7 PM Melibatkan aktiviti mengumpul dan mentafsir maklumat Murid membuat kesimpulan Guru membimbing murid melalui aktiviti soal jawab dan menyediakan contoh-contoh yang sesuai Guru membina soalan-soalan untuk membimbing murid membina kesimpulan BBM harus disediakan untuk memudahkan murid membuat kesimpulan Aktiviti P & P melibatkan penggunaan deria seperti penglihatan. Guru sendiri tidak perlu menunjukkan cara menyelesaikan masalah atau menghuraikan cara membukti hipotesis. Contohnya. Penggunaan pendekatan deduktif haruslah dilaksanakan mengikut prosedur dengan tepat. prinsip atau teori yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau membukti hipotesis haruslah diketahui serta telah difahamkan secara mendalam. Generalisasi. masalah atau hipotesis harus didedahkan terlebih dahulu.Boleh digunakan untuk membuat hipotesis melalui prinsip atau hukum yang telah dipelajari. teorem atau teori agar membolehkan mereka menyelesaikan masalah atau hipotesis yang telah didedahkan. setelah murid mempelajari teorem sudut-sudut bersebelahan atas garis lurus mereka dibimbing menggunakan teorem ini untuk membuktikan hasil tambah tig a sudut dalam sebuah segitiga. Prinsip-prinsip penggunaan strategi pengajaran secara deduktif y y y y Pada peringkat permulaan. pendengaran dan sentuhan *nota diambil daripada pensyarah IPGM. prinsip. generalisasi. rumus.

kemudian membuat generalisasi atau kesimpulannya. Mendapat satu teori daripada satu urutan pemikiran. Membentuk satu hukum daripada pernyataan-pernyataan tertentu misalnya. merupakan salah satu kaedah mengajar yang sesuai digunakan dalam pengajaran berbagai-bagai mata pelajaran. Misalnya. Membentuk satu prinsip daripada ujikaji tertentu. guru harus menyediakan contoh-contoh yang sesuai. khususnya matematik. guru akan memberikan beberapa contoh yang khusus tetapi mengandungi satu prinsip yang sama. iaitu yang boleh digunakan oleh . Misalnya mendapat prinsip graviti daripada ujikaji benda-benda dijatuhkan dari atas ke bawah. mengenal pasti dan mentafsir maklumat yang terkandung dalam contoh-contoh khusus itu. Pada permulaan pengajaran. Prinsip-prinsip penggunaan strategi pengajaran secara induktif y Sebelum memulakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara induktif.PENDEKATAN INDUKTIF Posted by I N D A H Pendekatan induktif melibatkan aktiviti mengumpul dan mentafsir maklumat-maklumat. Jenis pendekatan induktif y y y y Membentuk satu generalisasi daripada contoh-contoh tertentu. Kaedah induktif yang berlandaskan pendekatannya. memerhati tingkah laku manusia untuk mendapatkan satu teori pembelajaran. mengkaji. kemudian membuat generalisasi atau kesimpulan yang berkenaan. murid dibimbing memikir. Berdasarkan pada contoh-contoh yang diberikan. sains dan bahasa. mendapat hukum tatabahasa daripada membuat analisa terhadap struktur ayat-ayat bahasa. Misalnya mencari siri segitiga yang sama daripada pelbagai segitiga.

y y y y y y murid membuat generalisasi. tetapi mengandungi ciri yang sama serta mudah untuk membolehkan murid mengenalpasti. Alat bantu mengajar harus disediakan untuk membantu murid mendapatkan kesimpulan yang berkenaan. Sajap Maswan2 Pusat Teknologi Pengajaran dan Multimedia Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang irfan@usm.my 2 . Guru tidak harus memberi keterangan atau menghuraikan isi pelajaran yang berkaitan dengan kesimpulan. Di samping itu. iaitu daripada contoh-contoh spesifik kepada umum. soalan-soalan haruslah disediakan untuk membimbing murid mendapat kesimpulan yang berkenaan. L A BE L S : I L M U P E N D I D I K A N APLIKASI PENDEKATAN INKUIRI DALAM PERSEKITARAN PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB Irfan Naufal Umar. Kaedah ini haruslah mengikut urutan yang tepat. Murid-murid harus dibimbing melalui aktiviti soal jawab untuk mendapat kesimpulan diri sendiri. Contoh-contoh khusus yang dipilih haruslah sesuai dan mencukupi. Jenis contoh khusus yang diberikan haruslah dipelbagaikan. Setelah contoh-contoh khusus yang dikemukakan oleh guru. murid-murid juga digalakkan memberi contoh-contoh yang serupa.

pembelajaran dalam persekitaran web berasaskan tutorial dimulakan dengan penerangan tentang objektif yang hendak dicapai.pd04@stud. pendekatan inkuiri terbimbing adalah lebih bersifat induktif.usm. Berbanding pendekatan tutorial yang lebih berbentuk deduktif. Kertas kerja ini akan cuba mencadangkan aplikasi pendekatan inkuiri terbimbing sebagai inovasi atau alternatif kepada pendekatan tutorial dalam membangunkan persekitaran pembelajaran berasaskan web. dengan merujuk kepada model Collins dan Stevens (1999) serta model Kitar Pembelajaran Lawson (1995). Bagi tujuan tersebut. sebahagian besar daripada laman web tersebut dibangunkan berasaskan pendekatan tutorial yang bersifat linear dan informatif.Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang sajp.my ABSTRAK Pelbagai laman web pendidikan samada yang dibangunkan di negara ini atau dari negara luar boleh digunakan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Namun. satu contoh pembelajaran berasaskan web yang telah dibangunkan penulis akan digunakan. tutorial langkah demi langkah. dan diikuti dengan latihan serta peneguhan. Pembelajaran akan dimulakan dengan mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan domain . Pendekatan tutorial dikatakan lebih berfokuskan kepada proses pemaparan dan pemindahan maklumat serta proses mendapatkan kembali maklumat berkenaan. Umumnya.

pembelajaran. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Ianya sangat penting bagi menjamin keberkesanannya di dalam meningkatkan pencapaian para pelajar selepas menggunakan laman web pendidikan tersebut. Teori dan model pembelajaran adalah di antara faktor utama yang harus dipertimbangkan dan digunakan sebagai asas dalam proses membina laman web pendidikan. ia dikatakan masih belum boleh menjamin berlakunya peningkatan di dalam pencapaian para pelajar terutama di dalam aspek pemikiran tahap tinggi. Walaupun tiada teori dan model pembelajaran yang khusus untuk membina laman web pendidikan. namun teoriteori dan model-model pembelajaran yang sedia ada boleh disesuaikan dan digunakan sebagai asas di dalam membangunkan laman-laman web tersebut. Namun demikian. PENGENALAN Inovasi teknologi Internet dan Web semakin meluas digunakan sebagai medium pengajaran yang berkesan. Pihak kerajaan Malaysia juga telah memberikan peruntukan yang besar ke arah menyediakan prasarana ICT yang membolehkan pembelajaran berasaskan web dapat dilaksanakan di sekolah-sekolah seluruh negara. Kemudian. pelajar akan dibimbing untuk melakukan penerokaan. 1 . membuat pemerhatian. Pendekatan inkuiri terbimbing dikatakan berupaya membantu dalam pemindahan maklumat secara aktif dengan menyediakan suasana pembelajaran yang dapat mempertingkatkan kemahiran berfikir tahap tinggi. berdasarkan permasalahan yang ditimbulkan.

1996).al. Sebagai contoh di dalam mata pelajaran sains. Bahan pengajaran yang dibina berasaskan tutorial biasanya mempunyai struktur dan langkah-langkah yang tersusun. Pendekatan inkuiri di dalam pembelajaran boleh dilihat dalam berbagai bentuk bergantung kepada bidang mata pelajaran yang dipelajari. Begitu juga dengan koswer yang direkabentuk berdasarkan laman web untuk sekolah-sekolah bestari secara umumnya dibina berdasarkan kaedah tutorial (Hanafi. menyatakan µsekiranya kita tanya kepada sepuluh orang pendidik yang berlainan untuk mendefinisikan ³inkuiri´ nescaya kita akan mendapat sebelas definisi yang berbeza tentangnya¶. pembelajaran sains melalui inkuiri merujuk kepada aktiviti yang dilakukan oleh para pelajar dalam membina pengetahuan mereka dan memahami idea-idea saintifik seperti kaedah yang dilakukan oleh para saintis menyelidiki alam ini. dari mata pelajaran kemanusiaan kepada sains sosial hinggalah kepada sains fizikal (Gagne. Philip (2004). inkuiri mungkin akan melibatkan pelajar di dalam membuat penyiasatan dan menjelaskan sesuatu fenomena yang dianggap baru kepada mereka. 2003).Walaupun kini terdapat banyak laman web pendidikan yang telah dibina untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran di negara ini. 2003). kebanyakannya adalah berdasarkan pendekatan tutorial (Irfan. atau pelajar dikehendaki menguji hipotesis secara saintifik di dalam ujikaji di makmal. Sementara itu di dalam bidang sains sosial pula. PEMBELAJARAN INKUIRI Pembelajaran berasaskan pendekatan inkuiri bukanlah sesuatu yang baru dan terdapat pelbagai definisi yang berkaitan dengannya. Wager & Rojas. Kaedah tutorial telah digunakan di dalam hampir semua bidang mata pelajaran. 1981). Berdasarkan kepada Piawaian Pendidikan Sains Antarabangsa (National Research Council. melalui inkuiri pelajar mungkin dikehendaki menganalisa bahan-bahan dari sumber pertama yang dapat digunakan bagi menjelaskan serta . Ahmad et.

Semakin banyak peranan diberikan oleh pelajar di dalam aktiviti pembelajaran mereka semakin tinggi aras pembelajaran berasaskan inkuiri. Melalui aktiviti tersebut pelajar akan terlibat di dalam pemprosesan maklumat mental untuk mendapatkan kefahaman yang bermakna. prosedur. dan begitulah sebaliknya. maka pembelajaran tersebut dikategorikan sebagai inkuiri terbimbing. maka ia dikategorikan sebagai inkuiri berstruktur. maka ia tidak dianggap sebagai pembelajaran berasaskan inkuiri (pengesahan). guru menyediakan masalah dan prosedur sementara pelajar dikehendaki mencari jawapan berdasarkan prosedur yang telah disediakan. Sekiranya. Ia berasaskan kepada penyoalan dan penyelesaian masalah di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. prosedur serta jawapan diberikan oleh pelajar sendiri dan guru hanya bertindak sebagai pembimbing maka ia merupakan pembelajaran berasaskan inkuiri pada aras yang paling tinggi (inkuiri terbuka). 2 Aras 0 1 2 3 . Herron (1971) telah membahagikan pembelajaran secara inkuiri kepada empat aras yang berbeza (Jadual 1). Sekiranya semua masalah.memahami sesuatu kejadian di dalam peristiwa sejarah dan bagaimana mereka dapat mengaitkan dengan keadaan yang berlaku pada hari ini. Carin dan Sund (1971) mendefinisikan inkuiri sebagai pembelajaran tidak langsung yang melibatkan aktiviti penerokaan dan penemuan yang berkaitan dengan proses untuk mendapatkan maklumat. serta jawapan telah disediakan oleh guru dan pelajar hanya berperanan sebagai penerima sahaja di dalam pembelajaran mereka. Seterusnya jika guru hanya menyediakan masalahmasalah sementara pelajar sendiri yang menentukan prosedur serta memberikan jawapan terhadap permasalahan yang diberikan. dan melibatkan diri secara aktif di dalam pembelajaran mereka. Aras-aras tersebut adalah bergantung kepada berapa banyak peranan yang diberikan kepada pelajar di dalam proses pembelajaran mereka. Sebaliknya jika masalah.

dan pemilihan langkahlangkah penerokaan ditentukan sendiri oleh pelajar.Jadual 1: Empat Aras Pembelajaran Inkuiri (Herron. . 1971) Jenis Inkuiri Pengesahan (Confirmation) Inkuiri Berstruktur (Structured Inquiry) Inkuiri Terbimbing (Guided Inquiry) Inkuri Terbuka (Open Inquiry) Penerangan pelajar mengesahkan prinsip-prinsip tertentu berdasarkan aktiviti penerangan oleh guru dan keputusan sesuatu penyelidikan telah diketahui terlebih awal pelajar melakukan penyelidikan berdasarkan soalan dan langkah-langkah yang telah ditentukan oleh guru pelajar melakukan penyelidikan berdasarkan soalan-soalan yang telah disediakan oleh guru.Pelajar melakukan penyelidikan berdasarkan soalan-soalan dan langkah-langkah yang dibina dan ditentukan sendiri oleh mereka berdasarkan topik-topik yang tertentu .

Tennyson & Rothen. inkuiri terbuka mungkin lebih sesuai untuk pelajar-pelajar di peringkat pengajian tinggi manakala inkuiri terbimbing mungkin lebih sesuai untuk pelajar-pelajar di peringkat sekolah. JSP. 1975. ColdFusion dan sebagainya boleh digunakan bagi membangunkan laman web interaktif yang mampu menyediakan elemen-elemen bimbingan dan memberi maklum balas kepada pengguna laman web tersebut. Juga. 1977. kini teknologi skrip berasaskan server seperti ASP. ASP.Semakin banyak kebebasan kawalan pelajar diberikan semakin kurang pelajar belajar (DiVesta.NET. Ini adalah kerana pelajar yang berada di peringkat ini perlu diberikan bimbingan asas bagi mencetuskan persoalanpersoalan dan merangsang mereka untuk terus membuat penerokaan. peranan guru sebagai pembimbing boleh digantikan dengan arahan bahan yang boleh diprogramkandengan menggunakan bahasa pengaturcaraan yang tertentu. Pendekatan inkuiri yang ingin digunakan seharusnya disesuaikan dengan bidang dan tahap pemikiran pelajar-pelajar yang terlibat. Inkuiri Terbimbing Terdapat berbagai teori dan model yang telah dikemukakan oleh mereka yang terlibatdalam bidang pendidikan berkaitan dengan inkuiri terbimbing.Guru bertindak sebagai fasilitator yang mencetuskan persoalan-persoalan untuk merangsangpelajar supaya terus membuat penerokaan. Pendekatan tersebut selari dengan model Kitar Pembelajaran Lawson (1995) dan Teori Pengajaran Inkuiri Collins dan Stevens (1983) yang mementingkan aktiviti pengajaran guru untuk menjamin keberkesanan sesuatu pembelajaran penemuan. kawalan pelajar yang terlalu kompleks akan menyebabkan masa yang terlalu banyak digunakan dan memberi kesan ke atas hasilpembelajaran (Neil & Nelson.Setiap pendekatan inkuiri di atas tentunya mempunyai kelebihan dan kelemahannya yang tersendiri. Sebagai contoh. Sebagai contoh sekiranya pereka bentuk kurang menguasai bahasa pengaturcaraan yang kompleks (PERL contohnya). eklektik bermakna bercampur Gabungan pendekatan digunakan . Elektif bererti pemilihan. 1991). PHP. Di dalam membina bahan pengajaran berasaskan komputer dan laman web. Banyak kajian yang telah dijalankan mendapati bahawa pelajar tidak membuat keputusan dengan baik di dalam pembelajaranberasaskan komputer yang memberikan kebebasan mengawal sendiri pembelajaran mereka. Inkuiri terbimbing adalah di antara pendekatan yang difikirkan lebih sesuai digunakan untuk membina bahan pengajaran berasaskan computer yang ditujukan kepada pelajar-pelajar di peringkat sekolah. Schulman dan Tamir (1973)mendefinisikan inkuiri terbimbing adalah sebagai proses pembelajaran di mana guru menyediakanunsur-unsur asas dalam satu pelajaran dan kemudian meminta pelajar membuat generalisasi. Steinberg. 1979).

nilai. tujuan utamaSejak pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KPM/KBSR. Dengan mencerakinkan keseluruhan yang berkaitan kemahiran berfikir dalam pengajaran. sikap dan jenis tenaga manusia. 1987) yang menekankan aspek-aspek intelek.Mengaplikasikan seterusnyDi samping itu. Menurut Piaget (1970). kreatif dan imaginatif. Menurut Hassan Langgulung (1997). ketika bayi lagi manusia telah berfikir tentang cara hendak memenuhi keperluan di peringkat sensori motor. analitis dan kreatif. institusi sekolah dipertanggungjawabkan menyedia peluang berinteraksi. perkembangannya bergantung kepada individu dan persekitaran khususnya melalui pengajaran di bilik darjah secara formal dan akan mengubah berfikir biasa¶ yang menjadi rutin kepada yang baru. kompetensi.Aktiviti berfikir difahami melalui pemerhatian tingkah laku bayi. 1996).yang ada pada kanak-kanak adalah disebabkan oleh keupayaan mental yang berbeza-beza kerana mewarisi genetik yang berlainan (Sufean Hussin.sumber dan infrastruktur. emosi dan jasmani. Tingkah laku bayi pula bergantung kepada tahap keupayaan dan kematangan kanak-kanak sebagaimana yang dikatakan oleh Lilian dan Virgil (1971) tentang kanak-kanak yang dilahirkan normal mempunyai potensi kreatif tetapi tahap kekreatifan agak berbeza antara satu sama lain.memudahkan hasrat untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis. nilai masyarakat terhadap pendidikan. potensi kreatif kanak.Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KPM/KBSM.pendidikan ialah untuk memperkukuhkan daya fikir seseorang ke tahap maksimum supaya daya fikir seseorang itu bersifat inovatif. Pusatan murid. walaupun potensi kreatif hadir bersama-sama dengan kelahiran. rohani. menunjukkan bahawa melalui rangsangan persekitaran membolehkan potensi kreatif berkembang berbanding dengan kanak-kanak terbiar.melahirkan individu yang terdidik dari segi kognitif. usaha untuk menyatukan keempatempat aspek ini bertujuan melahirkan pelajar yang berfikiran kritis. banyak dan pelbagai.kanak kaku dan beku.pelbagai watak. 1983). Jelas di sini. peruntukanMenentukan pendekatan-pendekatan keberkesananMenurut Willen (1994). melalui pemupukan dan latihan membolehkan interaksi unsur genetik dengan unsur-unsur persekitaran.Potensi kreatif boleh dipertingkatkan. afektif dan psikomotor agar matang . Selaras dengan usaha meningkatkan kemahiran berfikir kreatif (KBK) dalam kalangan pelajar. 1988) dan pernyataan secara eksplisit Falsafah Pendidikan Kebangsaan (KPM/FPK. sikap pelajar dan guru. keberkesanan pentadbiran dan pengurusan serta kadar aliran maklumat turut menentukan pencapaian matlamatmatlamat tersebut. Pusatan bahan Digunakan dalam aktiviti pemulihan dan pengayaan Manusia menggunakan akal untuk berfikir kreatif tentang cara hendak menyelesai masalah dan membuat keputusan.untuk pendidikanpendidikan. asli.Menggabungkan pendekatan indukti dan deduktifBanyak digunakan dalam pengajaran sains dan matematik Boleh gunakan strategi Pusatan guru.

jenis matlamat yang sesuai untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kualiti tamadun (bangsa).berfikir. iaitu Kualiti serta bilangan manusia terpelajar dan berkemahiran berfikir Hasrat dihuraikan dalam Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) tentang perkara yang perlu diajar.1987). Perkembangan daya intelek dan kerohanian generasi muda dikira perlu kerana generasi muda merupakan penyumbang tenaga kerja utama negara. Dalam HSP Bahasa Melayu Tingkatan IV (KPM/PPK. Menurut Wan Zahid Mohd Nordin lagi. Bahasa Melayu berperanan sebagai alat komunikasi dan media bagi rakyat Malaysia berhubung antara satu sama lain untuk memahami kehendak. untuk menyatakan sesuatu.merupakan penentu sama ada sesebuah negara itu makmur atau sebaliknya. merupakan asas utama yang bergantung kepada jenis masyarakat yang dibentuk. Jelas di sini.Hakikat ini ditegaskan oleh Ohmae (1987). untuk berfikir dan untuk menguasai sesuatu bidang pengetahuan di peringkat yang lebih tinggi. Bahasa Melayu berupaya merentas kurikulum dan boleh diajar kepada semua pelajar yang mengikuti KBSR atau KBSM. perasaan dan fikiran KPM/FPK µditerjemahkan¶ pula dalam Sukatan Pelajaran dan orang lain. Nordin tentang jenis manusia. harmonis dan berkualiti dari segi pemikiran melalui pendidikan akan menjadi kenyataan melalui usaha yang bersungguh-sungguh para pelaksana pendidikan. jenis ketrampilan. berkemahiran untuk memikul tanggungjawab dan mempunyai komitmen untuk mendukung aspirasi pendidikan negara. memikirkan tentang tujuan pendidikan adalah sama dengan memikirkan Menurut Wan Zahid Mohd.Kepentingan sumber manusia menurut Harbinson (1973). Dimensi instrumental membincangkan perkaitan pendidikan dengan kehidupan individu sebagai ahli masyarakat dan dimensi intrinsik membincangkan perkaitan pendidikan untuk pembangunan dan perkembangan pelajar sebagai manusia. Matlamat pendidikan negara ialah untuk memperkembangkan daya intelek dan kerohanian ke peringkat yang maksimum. pendidikan di Malaysia adalah untuk Penekanan kepada perkembangan yang seimbang dan menyeluruh meliputi dimensi instrumental dan dimensi intrinsik. Pengajaran di bilik darjah disampaikan melalui Bahasa Melayu kerana Bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar dan mata pelajaran teras.untuk melahirkan insan yang seimbang. 1989:x) diharapkan: .(1988).mengenai kunci masa depan sesuatu bangsa bergantung kepada sumber manusia dan bukan lagi kepada sumber alam semula jadi sebagaimana berlaku pada zaman dahulu. pendidikan negara. kualiti tamadun bangsa akan dapat digarap dengan lahirnya individu yang mampu menggunakan minda mereka untuk berfikir dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang tersurat dalam FPK (KPM/FPK. Tenaga kerja yang berkualiti merupakan aset negara yang penting.

Saranan Gardner bermula dengan kemahiran lisan kemudian diikuti dengan merakamkan idea dalam bentuk tulisan... rohani. Menurut Mohd. 1992).1987)...kecerdasan linguistik dapat berhujah.1989:3) dapat mempercepatkan kemahiran melahirkan idea dan membuat keputusan dalam kalangan pelajar. penulisan karangan yang dianggap sebagaiPenghasilan karangan melibatkan hubungan pemikiran dan peluahan dalam bentuk tulisan. Dengan demikian. memberi tumpuan terhadap ketrampilan berbahasa yang dapat mendidik pelajar agar bertutur.iaitu pelajar harus dapat menghasilkan berbagai-bagai jenis penulisan dengan tepat dan jelas tentang ilmu pengetahuan.... Kombinasi antara kemahiran berfikir dengan kemahiraan menulis karangan akan melahirkan pelajar yang mempunyai kecerdasan linguistik..Bahasa dan berbahasa Gardner (1993b) menyatakan pelajar yang mempunyai Pelajar Tingkatan IV yang baru mengalami perubahan daripada kebiasaan menjawab soalan objektif perlu lebih peka dengan penulisan karangan selaras dengan penetapan matlamat Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM/FPK.. Pelajar juga harus dapat melahirkan idea melalui kemahiran melahirkan idea.. pembacaan dan penulisan. emosi dan jasmani . . menilai dan mengulas dengan kritis dalam perbincangan.. penilaian penulisan pelajar akan menentukan sama ada pelajar layak atau tidak melanjutkan pelajaran ke Institusi Pengajian Tinggi atau menjawat jawatan di sektor awam (Asmah Hj Omar. Yusuf Hassan (1994). berpidato dan berinteraksi dengan berkesan. melahirkan masyarakat Malaysia yang berpengetahuan dan berdaya saing . cekap membaca dan dapat menulis dengan kreatif . penulisan kreatif yang berbentuk karangan deskriptif dan karangan imaginatif yang panjang minimumnya tiga ratus patah perkataan (KPM/PPK.bayangan mental yang diluahkan dalam bentuk tulisan mencerminkan perkara yang difikirkan oleh pelajar. Kecekapan dipertingkatkan supaya pelajar boleh berbicara. berpidato. untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek. berupaya mencapai kesempurnaan diri´. Pada akhir Tingkatan V. dapat melahirkan pelajar yang berfikiran kritis dan kreatif sesuai dengan peranan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama .

pelajar meluahkan idea. masalah. iaitu satu ayat utama.Menurut Durst (1984) dan Marshall (1984b). 1984).Kombinasi ketiga-tiga domain. iaitu kognitif.penulisan karangan adalah hubungan antara keupayaan pelajar berfikir dengan domain kognitif di samping domain afektif dan psikomotor. penulisan karangan berada di peringkat lima (sintesis) dalam domain kognitif dan domain afektif pula melibatkan kemampuan mengubah suai bentuk karangan menghasilkan karangan asli manakala domain psikomotor melibatkan tingkah laku yang membawa kepada sesuatu kemahiran setelah berlaku penyelarasan otot-otot. Perlakuan pelajar yang pasif boleh diatasi dengan Penglibatan aktif pelajar meningkatkan KBK dan memudahkan Penulisan karangan membosankan jika sentiasa mengikut format penulisan yang sama. pelajar dengan pelajar dan penggunaan alat bantu mengajar di samping memberi sedikit kebebasan untuk berfikir kreatif.menguasai format penulisan karangan yang bermula dengan ayat tesis. dua ayat huraian. pelajar memperoleh .mengaktifkan interaksi guru dengan pelajar. satu ayat menyatakan contoh dan satu ayat penutup) telah membuatkan pelajar menjana bentuk yang tetap.pengetahuan daripada teks yang dibaca. Begitu juga jika berlaku pengulangan penggunaan formula penulisan yang sama mengakibatkanpengajaran mengarang kurang berkesan (Applebee. dan alternatif-alternatif untuk menangani tugasan. pemikir strategik. afektif dan psikomotor membolehkan pelajar menulis karangan. Flower et al. penulisan karangan fakta mengikut formula 1211. melihat karangan Akhirnya. diharapkan dengan melaksanakan pendekatan penyebatian kemahiran berfikir kreatif (PPKBK) akan mengubah suasana dan menghidupkan situasi pembelajaran. (1990) mencadangkan agar menggunakan pendekatan proses yang menekankan bukan sahaja isi karangan tetapi juga matlamat mengarang. Dengan itu.mempertimbangkan kriteria. dan pergi lebih jauh daripada teks serta dapat menghurai. diikuti dengan ayat-ayat menyokong tesis yang berkait dengan idea utama daripada tesis dan penutup (di Malaysia. kreatif dan inovatif.sebagai masalah retorik dan aksi konstruktif. setelah pelajar Pelajar menjadi lebih reflektif. Sokongan suasana bilik darjah yang kondusif akanmelahirkan pelajar positif. seterusnya akan menghasilkan karangan yang lebih kreatif. Oleh yang demikian.