P. 1
Pendekatan komunikatif

Pendekatan komunikatif

|Views: 875|Likes:
Published by 吇帷

More info:

Published by: 吇帷 on Feb 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2013

pdf

text

original

Pendekatan komunikatif

Dalam pengajaran bahasa, terdapat pelbagai pendekatan seperti pendekatan komunikatif, pendekatan situasi, pendekatan psiko-linguistik, pendekatan terjemahan dan pendekatan nahu. Pendekatan-pendekatan ini timbul berasaskan teori-teori pembelajaran yang berbentuk mentalis atau behavouris. Contohnya jika kita mengikut teori mentalis atau kognitif maka pendekatan yang digunakan adalah seperti pendekatan terjemahan dan pendekatan nahu. Bagi teori behavouris, maka pendekatan pengajaran yang digunakan adalah pendekatan komunikasi dan situasi.

Pendekatan Komunikatif dibentuk berdasarkan teori fungsi bahasa yang diutarakan oleh M.A.K Halliday (1970). Berdasarkan eksperimennya dengan kanak-kanak, Halliday telah membuktikan bahawa bahasa memainkan beberapa peranan penting dalam kehidupan manusia. Menurut Halliday, peranan bahasa itu ialah seperti yang berikut:
y

Bahasa digunakan sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu. Bahasa digunakan untuk mengawal tingkah laku orang lain. Bahasa digunakan untuk berinteraksi dan berhubung dengan orang lain. Bahasa digunakan untuk menyampaikan maksud. Bahasa digunakan untuk meluahkan perasaan. Bahasa digunakan untuk menyampaikan maklumat. Bahasa digunakan untuk mencipta sesuatu secara kreatif dan imaginatif.

y y y

y y y

Sungguhpun Halliday yang mengutarakan teori ini, dia sendiri tidak membina pendekatan pengajaran bahasa. Ahli-ahli lain yang merupakan ahli pedagogi bahasa seperti Keith Morror, H.G. Widdowson, Keith Johson, D. Hymes, Christopher Brumfit dan lain-lain telah cuba membina satu pendekatan pengajaran bahasa berdasarkan teori Halliday.

stimulus atau aktiviti pembelajaran hendaklah menggalakkan atau memberangsangkan muridmurid bercakap dan berkomunikasi. sekiranya dialog digunakan dalam pengajaran. keupayaan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa secara betul dan berkesan ialah matlamat pendekatan komunikatif. ataupun menggunakan bahasa dalam pelbagai keperluan berkomunikasi. Ketiga. Kelima. Keempat. semua latihan dan aktiviti bahasa hendaklah bersesuaian dengan umur. ada pihak yang memainkan peranan berbahasa yang bersifat produktif dan ada pihak yang memainkan peranan berbahasa yang bersifat reseptif. konteks dan situasi penggunaan bahasa amat dipentingkan. terdapat beberapa perkara penting yang perlu dipraktikkan sekiranya kaedah pengajaran hendak dibina berdasarkan pendekatan komunikatif. pekerjaan atau pergaulan. pengalaman. Prinsip-prinsip tersebut meliputi tujuh perkara. Keenam. Dengan kata lain. sama ada secara lisan atau tulisan. .Ciri-ciri penting dalam pendekatan komunikatif yang pertama ialah aspek makna sangat diutamakan. semua latihan dan aktiviti bahasa hendaklah bercorak realistik dan pragmatik dan menggambarkan keperluan sebenar penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dalam dunia yang sebenarnya. semasa mengajar pula pelajar perlu dilibatkan secara aktif iaitu wujudnya komunikasi dua hala. pembelajaran bahasa merupakan pembelajaran untuk berhubung dan kemahiran bahasa dianggap sebagai kemahiran sosial. Keempat. Kedua. kemahiran berkomunikasi yang dimaksudkan ialah penggunaan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi. fungsi atau peranan komunikatif dialog itu hendaklah diutamakan dan bukan dilakukan untuk dihafaz. Pertama. bahan-bahan pembelajaran yang dipilih hendaklah bersesuaian dengan situasia atau simulasi dalam aktiviti pengajaran. Ketiga. Menurut ahli-ahli yang telah menyokong pendekatan ini. Kedua. iaitu sama ada dalam alam persekolahan.latarbelakang. Ketujuh.minatdankeperluanpelajar.

Contohnya. setelah murid mempelajari imbuhan ³ber´ mereka disuruh membuat beberapa ayat dengan menggunakan imbuhan ³ber´. Ketujuh. Kseilapan perlu dibetulkan serta-merta apabila berlaku dan tidak boleh dibiarkan berterusan. Contohnya. Keenam. atau teorem yang diketahui. hukum. mereka dibimbing menggunakan rumus itu untuk mendapat rumus luas segitiga bersudut tegak. guru seharusnya bertindak sebagai pengawas.Kelima. hukum. Kaedah deduktif berlandaskan pendekatannya merupakan kaedah mengajar yang kompleks kerana ia memerlukan murid-murid memperolehi kefahaman yang komprehensif dan pengetahuan yang lengkap serta berupaya memilih rumus. prinsip. dalam sesuatu aktiviti bahasa yang diadakan di dalam bilik darjah. teorem atau peraturan dikuti dengan aplikasinya ke atas contoh-contoh yag dikhususkan. setelah murid mempelajari rumus luas segiempat tepat. Pendekatan ini juga digunakan untuk mendapatkan kesimpulan atau generalisasi yang baru daripada rumus. (c) Untuk membukti hipotesis . guru haruslah kreatif dan hendaklah sentiasa mencuba menghidupkan situasi pembelajaran di bilik darjah agar dapat menarik minat dan menyeronokkan murid-murid. prinsip. prinsip. teorem atau peraturan yang telah dipelajari dengan tepat untuk diaplikasikannya dalam contoh-contoh yang khusus. (b) Untuk membuat generalisasi baru Boleh digunakan untuk membuat generalisasi baru. aspek tatabahasa sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Jenis pendekatan deduktif (a) Untuk penyelesaian masalah Pendekatan deduktif banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah. hukum. Ditakrifkan sebagai sesuatu pendekatan mengajar yang bermula daripada suatu atau beberapa rumus. penasihat atau pemerhati sahaja di mana penglibatan guru amat minimum iaitu masa yang diambil olehnya untuk menerangkan sesuatu aktiviti yang dijalankan itu haruslah seringkas mungkin.

y y PENDEKATAN INDUKTIF       7 PM Melibatkan aktiviti mengumpul dan mentafsir maklumat Murid membuat kesimpulan Guru membimbing murid melalui aktiviti soal jawab dan menyediakan contoh-contoh yang sesuai Guru membina soalan-soalan untuk membimbing murid membina kesimpulan BBM harus disediakan untuk memudahkan murid membuat kesimpulan Aktiviti P & P melibatkan penggunaan deria seperti penglihatan. generalisasi. teorem atau teori agar membolehkan mereka menyelesaikan masalah atau hipotesis yang telah didedahkan. masalah atau hipotesis harus didedahkan terlebih dahulu. Prinsip-prinsip penggunaan strategi pengajaran secara deduktif y y y y Pada peringkat permulaan. Murid-murid harus dibimbing mengingat kembali rumus. . Proses menyelesaikan masalah atau untuk membuktikan hipotesis tidak terhad kepada menggunakan satu generalisasi. prinsip. Penggunaan pendekatan deduktif haruslah dilaksanakan mengikut prosedur dengan tepat.Boleh digunakan untuk membuat hipotesis melalui prinsip atau hukum yang telah dipelajari. prinsip. prinsip atau teori yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau membukti hipotesis haruslah diketahui serta telah difahamkan secara mendalam.hukum atau teori yang telah dipelajari. pendengaran dan sentuhan *nota diambil daripada pensyarah IPGM. Contohnya. rumus. tetapi membimbing murid melalui aktiviti soal-jawab sehingga mereka menjalankan aktiviti penyelesaian masalah sendiri. Generalisasi. Guru sendiri tidak perlu menunjukkan cara menyelesaikan masalah atau menghuraikan cara membukti hipotesis. setelah murid mempelajari teorem sudut-sudut bersebelahan atas garis lurus mereka dibimbing menggunakan teorem ini untuk membuktikan hasil tambah tig a sudut dalam sebuah segitiga.

khususnya matematik. Misalnya. memerhati tingkah laku manusia untuk mendapatkan satu teori pembelajaran. Jenis pendekatan induktif y y y y Membentuk satu generalisasi daripada contoh-contoh tertentu.PENDEKATAN INDUKTIF Posted by I N D A H Pendekatan induktif melibatkan aktiviti mengumpul dan mentafsir maklumat-maklumat. Prinsip-prinsip penggunaan strategi pengajaran secara induktif y Sebelum memulakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara induktif. Membentuk satu hukum daripada pernyataan-pernyataan tertentu misalnya. Berdasarkan pada contoh-contoh yang diberikan. guru akan memberikan beberapa contoh yang khusus tetapi mengandungi satu prinsip yang sama. Misalnya mencari siri segitiga yang sama daripada pelbagai segitiga. mengkaji. iaitu yang boleh digunakan oleh . Misalnya mendapat prinsip graviti daripada ujikaji benda-benda dijatuhkan dari atas ke bawah. kemudian membuat generalisasi atau kesimpulannya. mendapat hukum tatabahasa daripada membuat analisa terhadap struktur ayat-ayat bahasa. Kaedah induktif yang berlandaskan pendekatannya. Pada permulaan pengajaran. Mendapat satu teori daripada satu urutan pemikiran. murid dibimbing memikir. mengenal pasti dan mentafsir maklumat yang terkandung dalam contoh-contoh khusus itu. Membentuk satu prinsip daripada ujikaji tertentu. merupakan salah satu kaedah mengajar yang sesuai digunakan dalam pengajaran berbagai-bagai mata pelajaran. sains dan bahasa. kemudian membuat generalisasi atau kesimpulan yang berkenaan. guru harus menyediakan contoh-contoh yang sesuai.

Sajap Maswan2 Pusat Teknologi Pengajaran dan Multimedia Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang irfan@usm. Alat bantu mengajar harus disediakan untuk membantu murid mendapatkan kesimpulan yang berkenaan. iaitu daripada contoh-contoh spesifik kepada umum.y y y y y y murid membuat generalisasi. Jenis contoh khusus yang diberikan haruslah dipelbagaikan. Guru tidak harus memberi keterangan atau menghuraikan isi pelajaran yang berkaitan dengan kesimpulan.my 2 . murid-murid juga digalakkan memberi contoh-contoh yang serupa. Di samping itu. Kaedah ini haruslah mengikut urutan yang tepat. Murid-murid harus dibimbing melalui aktiviti soal jawab untuk mendapat kesimpulan diri sendiri. tetapi mengandungi ciri yang sama serta mudah untuk membolehkan murid mengenalpasti. L A BE L S : I L M U P E N D I D I K A N APLIKASI PENDEKATAN INKUIRI DALAM PERSEKITARAN PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB Irfan Naufal Umar. Contoh-contoh khusus yang dipilih haruslah sesuai dan mencukupi. Setelah contoh-contoh khusus yang dikemukakan oleh guru. soalan-soalan haruslah disediakan untuk membimbing murid mendapat kesimpulan yang berkenaan.

Bagi tujuan tersebut. dengan merujuk kepada model Collins dan Stevens (1999) serta model Kitar Pembelajaran Lawson (1995). Pembelajaran akan dimulakan dengan mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan domain . Umumnya. sebahagian besar daripada laman web tersebut dibangunkan berasaskan pendekatan tutorial yang bersifat linear dan informatif. Berbanding pendekatan tutorial yang lebih berbentuk deduktif. Pendekatan tutorial dikatakan lebih berfokuskan kepada proses pemaparan dan pemindahan maklumat serta proses mendapatkan kembali maklumat berkenaan. dan diikuti dengan latihan serta peneguhan. pembelajaran dalam persekitaran web berasaskan tutorial dimulakan dengan penerangan tentang objektif yang hendak dicapai.usm.pd04@stud. tutorial langkah demi langkah.my ABSTRAK Pelbagai laman web pendidikan samada yang dibangunkan di negara ini atau dari negara luar boleh digunakan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. pendekatan inkuiri terbimbing adalah lebih bersifat induktif.Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang sajp. Kertas kerja ini akan cuba mencadangkan aplikasi pendekatan inkuiri terbimbing sebagai inovasi atau alternatif kepada pendekatan tutorial dalam membangunkan persekitaran pembelajaran berasaskan web. satu contoh pembelajaran berasaskan web yang telah dibangunkan penulis akan digunakan. Namun.

pelajar akan dibimbing untuk melakukan penerokaan. namun teoriteori dan model-model pembelajaran yang sedia ada boleh disesuaikan dan digunakan sebagai asas di dalam membangunkan laman-laman web tersebut. Namun demikian. Pendekatan inkuiri terbimbing dikatakan berupaya membantu dalam pemindahan maklumat secara aktif dengan menyediakan suasana pembelajaran yang dapat mempertingkatkan kemahiran berfikir tahap tinggi. Teori dan model pembelajaran adalah di antara faktor utama yang harus dipertimbangkan dan digunakan sebagai asas dalam proses membina laman web pendidikan. berdasarkan permasalahan yang ditimbulkan. Walaupun tiada teori dan model pembelajaran yang khusus untuk membina laman web pendidikan. 1 . PENGENALAN Inovasi teknologi Internet dan Web semakin meluas digunakan sebagai medium pengajaran yang berkesan. Kemudian. Ianya sangat penting bagi menjamin keberkesanannya di dalam meningkatkan pencapaian para pelajar selepas menggunakan laman web pendidikan tersebut. membuat pemerhatian. ia dikatakan masih belum boleh menjamin berlakunya peningkatan di dalam pencapaian para pelajar terutama di dalam aspek pemikiran tahap tinggi. Pihak kerajaan Malaysia juga telah memberikan peruntukan yang besar ke arah menyediakan prasarana ICT yang membolehkan pembelajaran berasaskan web dapat dilaksanakan di sekolah-sekolah seluruh negara.pembelajaran. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.

menyatakan µsekiranya kita tanya kepada sepuluh orang pendidik yang berlainan untuk mendefinisikan ³inkuiri´ nescaya kita akan mendapat sebelas definisi yang berbeza tentangnya¶. Philip (2004). pembelajaran sains melalui inkuiri merujuk kepada aktiviti yang dilakukan oleh para pelajar dalam membina pengetahuan mereka dan memahami idea-idea saintifik seperti kaedah yang dilakukan oleh para saintis menyelidiki alam ini. Berdasarkan kepada Piawaian Pendidikan Sains Antarabangsa (National Research Council. Sebagai contoh di dalam mata pelajaran sains. 1981).al. Bahan pengajaran yang dibina berasaskan tutorial biasanya mempunyai struktur dan langkah-langkah yang tersusun. 2003). 2003). atau pelajar dikehendaki menguji hipotesis secara saintifik di dalam ujikaji di makmal. Ahmad et. Pendekatan inkuiri di dalam pembelajaran boleh dilihat dalam berbagai bentuk bergantung kepada bidang mata pelajaran yang dipelajari. melalui inkuiri pelajar mungkin dikehendaki menganalisa bahan-bahan dari sumber pertama yang dapat digunakan bagi menjelaskan serta . Sementara itu di dalam bidang sains sosial pula. kebanyakannya adalah berdasarkan pendekatan tutorial (Irfan. inkuiri mungkin akan melibatkan pelajar di dalam membuat penyiasatan dan menjelaskan sesuatu fenomena yang dianggap baru kepada mereka.Walaupun kini terdapat banyak laman web pendidikan yang telah dibina untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran di negara ini. PEMBELAJARAN INKUIRI Pembelajaran berasaskan pendekatan inkuiri bukanlah sesuatu yang baru dan terdapat pelbagai definisi yang berkaitan dengannya.1996). Begitu juga dengan koswer yang direkabentuk berdasarkan laman web untuk sekolah-sekolah bestari secara umumnya dibina berdasarkan kaedah tutorial (Hanafi. dari mata pelajaran kemanusiaan kepada sains sosial hinggalah kepada sains fizikal (Gagne. Kaedah tutorial telah digunakan di dalam hampir semua bidang mata pelajaran. Wager & Rojas.

guru menyediakan masalah dan prosedur sementara pelajar dikehendaki mencari jawapan berdasarkan prosedur yang telah disediakan. maka pembelajaran tersebut dikategorikan sebagai inkuiri terbimbing. Ia berasaskan kepada penyoalan dan penyelesaian masalah di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 2 Aras 0 1 2 3 . prosedur.memahami sesuatu kejadian di dalam peristiwa sejarah dan bagaimana mereka dapat mengaitkan dengan keadaan yang berlaku pada hari ini. maka ia tidak dianggap sebagai pembelajaran berasaskan inkuiri (pengesahan). maka ia dikategorikan sebagai inkuiri berstruktur. Aras-aras tersebut adalah bergantung kepada berapa banyak peranan yang diberikan kepada pelajar di dalam proses pembelajaran mereka. dan melibatkan diri secara aktif di dalam pembelajaran mereka. Carin dan Sund (1971) mendefinisikan inkuiri sebagai pembelajaran tidak langsung yang melibatkan aktiviti penerokaan dan penemuan yang berkaitan dengan proses untuk mendapatkan maklumat. Seterusnya jika guru hanya menyediakan masalahmasalah sementara pelajar sendiri yang menentukan prosedur serta memberikan jawapan terhadap permasalahan yang diberikan. Sekiranya. prosedur serta jawapan diberikan oleh pelajar sendiri dan guru hanya bertindak sebagai pembimbing maka ia merupakan pembelajaran berasaskan inkuiri pada aras yang paling tinggi (inkuiri terbuka). Semakin banyak peranan diberikan oleh pelajar di dalam aktiviti pembelajaran mereka semakin tinggi aras pembelajaran berasaskan inkuiri. Herron (1971) telah membahagikan pembelajaran secara inkuiri kepada empat aras yang berbeza (Jadual 1). dan begitulah sebaliknya. serta jawapan telah disediakan oleh guru dan pelajar hanya berperanan sebagai penerima sahaja di dalam pembelajaran mereka. Sekiranya semua masalah. Melalui aktiviti tersebut pelajar akan terlibat di dalam pemprosesan maklumat mental untuk mendapatkan kefahaman yang bermakna. Sebaliknya jika masalah.

1971) Jenis Inkuiri Pengesahan (Confirmation) Inkuiri Berstruktur (Structured Inquiry) Inkuiri Terbimbing (Guided Inquiry) Inkuri Terbuka (Open Inquiry) Penerangan pelajar mengesahkan prinsip-prinsip tertentu berdasarkan aktiviti penerangan oleh guru dan keputusan sesuatu penyelidikan telah diketahui terlebih awal pelajar melakukan penyelidikan berdasarkan soalan dan langkah-langkah yang telah ditentukan oleh guru pelajar melakukan penyelidikan berdasarkan soalan-soalan yang telah disediakan oleh guru. dan pemilihan langkahlangkah penerokaan ditentukan sendiri oleh pelajar. .Jadual 1: Empat Aras Pembelajaran Inkuiri (Herron.Pelajar melakukan penyelidikan berdasarkan soalan-soalan dan langkah-langkah yang dibina dan ditentukan sendiri oleh mereka berdasarkan topik-topik yang tertentu .

Inkuiri Terbimbing Terdapat berbagai teori dan model yang telah dikemukakan oleh mereka yang terlibatdalam bidang pendidikan berkaitan dengan inkuiri terbimbing. eklektik bermakna bercampur Gabungan pendekatan digunakan . Elektif bererti pemilihan. kawalan pelajar yang terlalu kompleks akan menyebabkan masa yang terlalu banyak digunakan dan memberi kesan ke atas hasilpembelajaran (Neil & Nelson. Steinberg. kini teknologi skrip berasaskan server seperti ASP. JSP. Banyak kajian yang telah dijalankan mendapati bahawa pelajar tidak membuat keputusan dengan baik di dalam pembelajaranberasaskan komputer yang memberikan kebebasan mengawal sendiri pembelajaran mereka. Schulman dan Tamir (1973)mendefinisikan inkuiri terbimbing adalah sebagai proses pembelajaran di mana guru menyediakanunsur-unsur asas dalam satu pelajaran dan kemudian meminta pelajar membuat generalisasi. 1979). PHP. inkuiri terbuka mungkin lebih sesuai untuk pelajar-pelajar di peringkat pengajian tinggi manakala inkuiri terbimbing mungkin lebih sesuai untuk pelajar-pelajar di peringkat sekolah.Guru bertindak sebagai fasilitator yang mencetuskan persoalan-persoalan untuk merangsangpelajar supaya terus membuat penerokaan. Di dalam membina bahan pengajaran berasaskan komputer dan laman web.Semakin banyak kebebasan kawalan pelajar diberikan semakin kurang pelajar belajar (DiVesta. 1977. peranan guru sebagai pembimbing boleh digantikan dengan arahan bahan yang boleh diprogramkandengan menggunakan bahasa pengaturcaraan yang tertentu.NET. Pendekatan tersebut selari dengan model Kitar Pembelajaran Lawson (1995) dan Teori Pengajaran Inkuiri Collins dan Stevens (1983) yang mementingkan aktiviti pengajaran guru untuk menjamin keberkesanan sesuatu pembelajaran penemuan. Juga. 1975. Sebagai contoh sekiranya pereka bentuk kurang menguasai bahasa pengaturcaraan yang kompleks (PERL contohnya). Tennyson & Rothen. Pendekatan inkuiri yang ingin digunakan seharusnya disesuaikan dengan bidang dan tahap pemikiran pelajar-pelajar yang terlibat. Ini adalah kerana pelajar yang berada di peringkat ini perlu diberikan bimbingan asas bagi mencetuskan persoalanpersoalan dan merangsang mereka untuk terus membuat penerokaan. Sebagai contoh. Inkuiri terbimbing adalah di antara pendekatan yang difikirkan lebih sesuai digunakan untuk membina bahan pengajaran berasaskan computer yang ditujukan kepada pelajar-pelajar di peringkat sekolah. 1991).Setiap pendekatan inkuiri di atas tentunya mempunyai kelebihan dan kelemahannya yang tersendiri. ColdFusion dan sebagainya boleh digunakan bagi membangunkan laman web interaktif yang mampu menyediakan elemen-elemen bimbingan dan memberi maklum balas kepada pengguna laman web tersebut. ASP.

tujuan utamaSejak pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KPM/KBSR. sikap dan jenis tenaga manusia. analitis dan kreatif.Aktiviti berfikir difahami melalui pemerhatian tingkah laku bayi. 1983). 1988) dan pernyataan secara eksplisit Falsafah Pendidikan Kebangsaan (KPM/FPK.Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KPM/KBSM. kompetensi. potensi kreatif kanak. sikap pelajar dan guru. rohani.Menggabungkan pendekatan indukti dan deduktifBanyak digunakan dalam pengajaran sains dan matematik Boleh gunakan strategi Pusatan guru. 1987) yang menekankan aspek-aspek intelek. peruntukanMenentukan pendekatan-pendekatan keberkesananMenurut Willen (1994). banyak dan pelbagai. Pusatan murid. Jelas di sini. Tingkah laku bayi pula bergantung kepada tahap keupayaan dan kematangan kanak-kanak sebagaimana yang dikatakan oleh Lilian dan Virgil (1971) tentang kanak-kanak yang dilahirkan normal mempunyai potensi kreatif tetapi tahap kekreatifan agak berbeza antara satu sama lain. melalui pemupukan dan latihan membolehkan interaksi unsur genetik dengan unsur-unsur persekitaran. Selaras dengan usaha meningkatkan kemahiran berfikir kreatif (KBK) dalam kalangan pelajar. perkembangannya bergantung kepada individu dan persekitaran khususnya melalui pengajaran di bilik darjah secara formal dan akan mengubah berfikir biasa¶ yang menjadi rutin kepada yang baru.Potensi kreatif boleh dipertingkatkan. Dengan mencerakinkan keseluruhan yang berkaitan kemahiran berfikir dalam pengajaran.pendidikan ialah untuk memperkukuhkan daya fikir seseorang ke tahap maksimum supaya daya fikir seseorang itu bersifat inovatif. nilai masyarakat terhadap pendidikan. Menurut Piaget (1970). Pusatan bahan Digunakan dalam aktiviti pemulihan dan pengayaan Manusia menggunakan akal untuk berfikir kreatif tentang cara hendak menyelesai masalah dan membuat keputusan. institusi sekolah dipertanggungjawabkan menyedia peluang berinteraksi. afektif dan psikomotor agar matang .yang ada pada kanak-kanak adalah disebabkan oleh keupayaan mental yang berbeza-beza kerana mewarisi genetik yang berlainan (Sufean Hussin. keberkesanan pentadbiran dan pengurusan serta kadar aliran maklumat turut menentukan pencapaian matlamatmatlamat tersebut. menunjukkan bahawa melalui rangsangan persekitaran membolehkan potensi kreatif berkembang berbanding dengan kanak-kanak terbiar. walaupun potensi kreatif hadir bersama-sama dengan kelahiran. 1996). asli. Menurut Hassan Langgulung (1997). usaha untuk menyatukan keempatempat aspek ini bertujuan melahirkan pelajar yang berfikiran kritis.kanak kaku dan beku.pelbagai watak. ketika bayi lagi manusia telah berfikir tentang cara hendak memenuhi keperluan di peringkat sensori motor.sumber dan infrastruktur. kreatif dan imaginatif.memudahkan hasrat untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis.melahirkan individu yang terdidik dari segi kognitif. emosi dan jasmani.untuk pendidikanpendidikan. nilai.Mengaplikasikan seterusnyDi samping itu.

berkemahiran untuk memikul tanggungjawab dan mempunyai komitmen untuk mendukung aspirasi pendidikan negara. pendidikan negara. merupakan asas utama yang bergantung kepada jenis masyarakat yang dibentuk. Dalam HSP Bahasa Melayu Tingkatan IV (KPM/PPK.Kepentingan sumber manusia menurut Harbinson (1973). 1989:x) diharapkan: . Dimensi instrumental membincangkan perkaitan pendidikan dengan kehidupan individu sebagai ahli masyarakat dan dimensi intrinsik membincangkan perkaitan pendidikan untuk pembangunan dan perkembangan pelajar sebagai manusia.1987).mengenai kunci masa depan sesuatu bangsa bergantung kepada sumber manusia dan bukan lagi kepada sumber alam semula jadi sebagaimana berlaku pada zaman dahulu. kualiti tamadun bangsa akan dapat digarap dengan lahirnya individu yang mampu menggunakan minda mereka untuk berfikir dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang tersurat dalam FPK (KPM/FPK. iaitu Kualiti serta bilangan manusia terpelajar dan berkemahiran berfikir Hasrat dihuraikan dalam Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) tentang perkara yang perlu diajar. jenis ketrampilan. Perkembangan daya intelek dan kerohanian generasi muda dikira perlu kerana generasi muda merupakan penyumbang tenaga kerja utama negara. Bahasa Melayu berperanan sebagai alat komunikasi dan media bagi rakyat Malaysia berhubung antara satu sama lain untuk memahami kehendak.untuk melahirkan insan yang seimbang. Nordin tentang jenis manusia. Tenaga kerja yang berkualiti merupakan aset negara yang penting.Hakikat ini ditegaskan oleh Ohmae (1987). Menurut Wan Zahid Mohd Nordin lagi. untuk menyatakan sesuatu. jenis matlamat yang sesuai untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kualiti tamadun (bangsa). Pengajaran di bilik darjah disampaikan melalui Bahasa Melayu kerana Bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar dan mata pelajaran teras. memikirkan tentang tujuan pendidikan adalah sama dengan memikirkan Menurut Wan Zahid Mohd. Bahasa Melayu berupaya merentas kurikulum dan boleh diajar kepada semua pelajar yang mengikuti KBSR atau KBSM.(1988). untuk berfikir dan untuk menguasai sesuatu bidang pengetahuan di peringkat yang lebih tinggi. Matlamat pendidikan negara ialah untuk memperkembangkan daya intelek dan kerohanian ke peringkat yang maksimum. pendidikan di Malaysia adalah untuk Penekanan kepada perkembangan yang seimbang dan menyeluruh meliputi dimensi instrumental dan dimensi intrinsik. perasaan dan fikiran KPM/FPK µditerjemahkan¶ pula dalam Sukatan Pelajaran dan orang lain.berfikir. harmonis dan berkualiti dari segi pemikiran melalui pendidikan akan menjadi kenyataan melalui usaha yang bersungguh-sungguh para pelaksana pendidikan.merupakan penentu sama ada sesebuah negara itu makmur atau sebaliknya. Jelas di sini.

1987). Dengan demikian.. berpidato dan berinteraksi dengan berkesan.Bahasa dan berbahasa Gardner (1993b) menyatakan pelajar yang mempunyai Pelajar Tingkatan IV yang baru mengalami perubahan daripada kebiasaan menjawab soalan objektif perlu lebih peka dengan penulisan karangan selaras dengan penetapan matlamat Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM/FPK. Pada akhir Tingkatan V. pembacaan dan penulisan. menilai dan mengulas dengan kritis dalam perbincangan. berupaya mencapai kesempurnaan diri´... rohani. untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek.. Kecekapan dipertingkatkan supaya pelajar boleh berbicara. Yusuf Hassan (1994)..kecerdasan linguistik dapat berhujah.. 1992)..1989:3) dapat mempercepatkan kemahiran melahirkan idea dan membuat keputusan dalam kalangan pelajar. penilaian penulisan pelajar akan menentukan sama ada pelajar layak atau tidak melanjutkan pelajaran ke Institusi Pengajian Tinggi atau menjawat jawatan di sektor awam (Asmah Hj Omar. dapat melahirkan pelajar yang berfikiran kritis dan kreatif sesuai dengan peranan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama . berpidato. memberi tumpuan terhadap ketrampilan berbahasa yang dapat mendidik pelajar agar bertutur... melahirkan masyarakat Malaysia yang berpengetahuan dan berdaya saing . emosi dan jasmani .iaitu pelajar harus dapat menghasilkan berbagai-bagai jenis penulisan dengan tepat dan jelas tentang ilmu pengetahuan.. penulisan kreatif yang berbentuk karangan deskriptif dan karangan imaginatif yang panjang minimumnya tiga ratus patah perkataan (KPM/PPK. cekap membaca dan dapat menulis dengan kreatif . Menurut Mohd. Saranan Gardner bermula dengan kemahiran lisan kemudian diikuti dengan merakamkan idea dalam bentuk tulisan. . penulisan karangan yang dianggap sebagaiPenghasilan karangan melibatkan hubungan pemikiran dan peluahan dalam bentuk tulisan. Kombinasi antara kemahiran berfikir dengan kemahiraan menulis karangan akan melahirkan pelajar yang mempunyai kecerdasan linguistik.bayangan mental yang diluahkan dalam bentuk tulisan mencerminkan perkara yang difikirkan oleh pelajar. Pelajar juga harus dapat melahirkan idea melalui kemahiran melahirkan idea..

sebagai masalah retorik dan aksi konstruktif. 1984). iaitu satu ayat utama. iaitu kognitif.Kombinasi ketiga-tiga domain. pelajar memperoleh . (1990) mencadangkan agar menggunakan pendekatan proses yang menekankan bukan sahaja isi karangan tetapi juga matlamat mengarang.mengaktifkan interaksi guru dengan pelajar. penulisan karangan berada di peringkat lima (sintesis) dalam domain kognitif dan domain afektif pula melibatkan kemampuan mengubah suai bentuk karangan menghasilkan karangan asli manakala domain psikomotor melibatkan tingkah laku yang membawa kepada sesuatu kemahiran setelah berlaku penyelarasan otot-otot. satu ayat menyatakan contoh dan satu ayat penutup) telah membuatkan pelajar menjana bentuk yang tetap. seterusnya akan menghasilkan karangan yang lebih kreatif. Sokongan suasana bilik darjah yang kondusif akanmelahirkan pelajar positif. setelah pelajar Pelajar menjadi lebih reflektif.Menurut Durst (1984) dan Marshall (1984b). pelajar dengan pelajar dan penggunaan alat bantu mengajar di samping memberi sedikit kebebasan untuk berfikir kreatif. dua ayat huraian. Flower et al. Oleh yang demikian. melihat karangan Akhirnya. pemikir strategik.mempertimbangkan kriteria. penulisan karangan fakta mengikut formula 1211. afektif dan psikomotor membolehkan pelajar menulis karangan.pelajar meluahkan idea. diikuti dengan ayat-ayat menyokong tesis yang berkait dengan idea utama daripada tesis dan penutup (di Malaysia. Perlakuan pelajar yang pasif boleh diatasi dengan Penglibatan aktif pelajar meningkatkan KBK dan memudahkan Penulisan karangan membosankan jika sentiasa mengikut format penulisan yang sama.pengetahuan daripada teks yang dibaca. kreatif dan inovatif. Begitu juga jika berlaku pengulangan penggunaan formula penulisan yang sama mengakibatkanpengajaran mengarang kurang berkesan (Applebee. dan alternatif-alternatif untuk menangani tugasan. Dengan itu. masalah.penulisan karangan adalah hubungan antara keupayaan pelajar berfikir dengan domain kognitif di samping domain afektif dan psikomotor. diharapkan dengan melaksanakan pendekatan penyebatian kemahiran berfikir kreatif (PPKBK) akan mengubah suasana dan menghidupkan situasi pembelajaran. dan pergi lebih jauh daripada teks serta dapat menghurai.menguasai format penulisan karangan yang bermula dengan ayat tesis.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->