Pendekatan komunikatif

Dalam pengajaran bahasa, terdapat pelbagai pendekatan seperti pendekatan komunikatif, pendekatan situasi, pendekatan psiko-linguistik, pendekatan terjemahan dan pendekatan nahu. Pendekatan-pendekatan ini timbul berasaskan teori-teori pembelajaran yang berbentuk mentalis atau behavouris. Contohnya jika kita mengikut teori mentalis atau kognitif maka pendekatan yang digunakan adalah seperti pendekatan terjemahan dan pendekatan nahu. Bagi teori behavouris, maka pendekatan pengajaran yang digunakan adalah pendekatan komunikasi dan situasi.

Pendekatan Komunikatif dibentuk berdasarkan teori fungsi bahasa yang diutarakan oleh M.A.K Halliday (1970). Berdasarkan eksperimennya dengan kanak-kanak, Halliday telah membuktikan bahawa bahasa memainkan beberapa peranan penting dalam kehidupan manusia. Menurut Halliday, peranan bahasa itu ialah seperti yang berikut:
y

Bahasa digunakan sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu. Bahasa digunakan untuk mengawal tingkah laku orang lain. Bahasa digunakan untuk berinteraksi dan berhubung dengan orang lain. Bahasa digunakan untuk menyampaikan maksud. Bahasa digunakan untuk meluahkan perasaan. Bahasa digunakan untuk menyampaikan maklumat. Bahasa digunakan untuk mencipta sesuatu secara kreatif dan imaginatif.

y y y

y y y

Sungguhpun Halliday yang mengutarakan teori ini, dia sendiri tidak membina pendekatan pengajaran bahasa. Ahli-ahli lain yang merupakan ahli pedagogi bahasa seperti Keith Morror, H.G. Widdowson, Keith Johson, D. Hymes, Christopher Brumfit dan lain-lain telah cuba membina satu pendekatan pengajaran bahasa berdasarkan teori Halliday.

minatdankeperluanpelajar. stimulus atau aktiviti pembelajaran hendaklah menggalakkan atau memberangsangkan muridmurid bercakap dan berkomunikasi.latarbelakang. Keenam. Kedua. semua latihan dan aktiviti bahasa hendaklah bercorak realistik dan pragmatik dan menggambarkan keperluan sebenar penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dalam dunia yang sebenarnya. Kelima. pengalaman. Dengan kata lain. Ketujuh. semasa mengajar pula pelajar perlu dilibatkan secara aktif iaitu wujudnya komunikasi dua hala. keupayaan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa secara betul dan berkesan ialah matlamat pendekatan komunikatif. Ketiga. ataupun menggunakan bahasa dalam pelbagai keperluan berkomunikasi. fungsi atau peranan komunikatif dialog itu hendaklah diutamakan dan bukan dilakukan untuk dihafaz. terdapat beberapa perkara penting yang perlu dipraktikkan sekiranya kaedah pengajaran hendak dibina berdasarkan pendekatan komunikatif. Ketiga. kemahiran berkomunikasi yang dimaksudkan ialah penggunaan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi.Ciri-ciri penting dalam pendekatan komunikatif yang pertama ialah aspek makna sangat diutamakan. pekerjaan atau pergaulan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi tujuh perkara. iaitu sama ada dalam alam persekolahan. Menurut ahli-ahli yang telah menyokong pendekatan ini. bahan-bahan pembelajaran yang dipilih hendaklah bersesuaian dengan situasia atau simulasi dalam aktiviti pengajaran. Pertama. semua latihan dan aktiviti bahasa hendaklah bersesuaian dengan umur. Kedua. ada pihak yang memainkan peranan berbahasa yang bersifat produktif dan ada pihak yang memainkan peranan berbahasa yang bersifat reseptif. . konteks dan situasi penggunaan bahasa amat dipentingkan. Keempat. Keempat. pembelajaran bahasa merupakan pembelajaran untuk berhubung dan kemahiran bahasa dianggap sebagai kemahiran sosial. sama ada secara lisan atau tulisan. sekiranya dialog digunakan dalam pengajaran.

prinsip. prinsip. setelah murid mempelajari rumus luas segiempat tepat. Ketujuh. aspek tatabahasa sangat penting dan tidak boleh diabaikan. guru haruslah kreatif dan hendaklah sentiasa mencuba menghidupkan situasi pembelajaran di bilik darjah agar dapat menarik minat dan menyeronokkan murid-murid. guru seharusnya bertindak sebagai pengawas. Ditakrifkan sebagai sesuatu pendekatan mengajar yang bermula daripada suatu atau beberapa rumus. hukum. mereka dibimbing menggunakan rumus itu untuk mendapat rumus luas segitiga bersudut tegak. Contohnya. Contohnya. (c) Untuk membukti hipotesis . hukum. (b) Untuk membuat generalisasi baru Boleh digunakan untuk membuat generalisasi baru. Kseilapan perlu dibetulkan serta-merta apabila berlaku dan tidak boleh dibiarkan berterusan. Kaedah deduktif berlandaskan pendekatannya merupakan kaedah mengajar yang kompleks kerana ia memerlukan murid-murid memperolehi kefahaman yang komprehensif dan pengetahuan yang lengkap serta berupaya memilih rumus. prinsip. Jenis pendekatan deduktif (a) Untuk penyelesaian masalah Pendekatan deduktif banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah. teorem atau peraturan yang telah dipelajari dengan tepat untuk diaplikasikannya dalam contoh-contoh yang khusus. Keenam. atau teorem yang diketahui. dalam sesuatu aktiviti bahasa yang diadakan di dalam bilik darjah. hukum.Kelima. setelah murid mempelajari imbuhan ³ber´ mereka disuruh membuat beberapa ayat dengan menggunakan imbuhan ³ber´. penasihat atau pemerhati sahaja di mana penglibatan guru amat minimum iaitu masa yang diambil olehnya untuk menerangkan sesuatu aktiviti yang dijalankan itu haruslah seringkas mungkin. Pendekatan ini juga digunakan untuk mendapatkan kesimpulan atau generalisasi yang baru daripada rumus. teorem atau peraturan dikuti dengan aplikasinya ke atas contoh-contoh yag dikhususkan.

teorem atau teori agar membolehkan mereka menyelesaikan masalah atau hipotesis yang telah didedahkan.Boleh digunakan untuk membuat hipotesis melalui prinsip atau hukum yang telah dipelajari. setelah murid mempelajari teorem sudut-sudut bersebelahan atas garis lurus mereka dibimbing menggunakan teorem ini untuk membuktikan hasil tambah tig a sudut dalam sebuah segitiga. Guru sendiri tidak perlu menunjukkan cara menyelesaikan masalah atau menghuraikan cara membukti hipotesis. pendengaran dan sentuhan *nota diambil daripada pensyarah IPGM. generalisasi. tetapi membimbing murid melalui aktiviti soal-jawab sehingga mereka menjalankan aktiviti penyelesaian masalah sendiri. rumus. Murid-murid harus dibimbing mengingat kembali rumus. prinsip. Penggunaan pendekatan deduktif haruslah dilaksanakan mengikut prosedur dengan tepat. y y PENDEKATAN INDUKTIF       7 PM Melibatkan aktiviti mengumpul dan mentafsir maklumat Murid membuat kesimpulan Guru membimbing murid melalui aktiviti soal jawab dan menyediakan contoh-contoh yang sesuai Guru membina soalan-soalan untuk membimbing murid membina kesimpulan BBM harus disediakan untuk memudahkan murid membuat kesimpulan Aktiviti P & P melibatkan penggunaan deria seperti penglihatan.hukum atau teori yang telah dipelajari. prinsip atau teori yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau membukti hipotesis haruslah diketahui serta telah difahamkan secara mendalam. Generalisasi. Proses menyelesaikan masalah atau untuk membuktikan hipotesis tidak terhad kepada menggunakan satu generalisasi. prinsip. Prinsip-prinsip penggunaan strategi pengajaran secara deduktif y y y y Pada peringkat permulaan. masalah atau hipotesis harus didedahkan terlebih dahulu. . Contohnya.

Mendapat satu teori daripada satu urutan pemikiran. Pada permulaan pengajaran. Membentuk satu hukum daripada pernyataan-pernyataan tertentu misalnya. mendapat hukum tatabahasa daripada membuat analisa terhadap struktur ayat-ayat bahasa. mengkaji. Misalnya mencari siri segitiga yang sama daripada pelbagai segitiga. guru harus menyediakan contoh-contoh yang sesuai. Membentuk satu prinsip daripada ujikaji tertentu. Prinsip-prinsip penggunaan strategi pengajaran secara induktif y Sebelum memulakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara induktif. Kaedah induktif yang berlandaskan pendekatannya. Misalnya mendapat prinsip graviti daripada ujikaji benda-benda dijatuhkan dari atas ke bawah. iaitu yang boleh digunakan oleh . guru akan memberikan beberapa contoh yang khusus tetapi mengandungi satu prinsip yang sama. merupakan salah satu kaedah mengajar yang sesuai digunakan dalam pengajaran berbagai-bagai mata pelajaran. mengenal pasti dan mentafsir maklumat yang terkandung dalam contoh-contoh khusus itu. memerhati tingkah laku manusia untuk mendapatkan satu teori pembelajaran. khususnya matematik. kemudian membuat generalisasi atau kesimpulannya. Berdasarkan pada contoh-contoh yang diberikan. Jenis pendekatan induktif y y y y Membentuk satu generalisasi daripada contoh-contoh tertentu. kemudian membuat generalisasi atau kesimpulan yang berkenaan. murid dibimbing memikir.PENDEKATAN INDUKTIF Posted by I N D A H Pendekatan induktif melibatkan aktiviti mengumpul dan mentafsir maklumat-maklumat. Misalnya. sains dan bahasa.

Jenis contoh khusus yang diberikan haruslah dipelbagaikan. iaitu daripada contoh-contoh spesifik kepada umum. soalan-soalan haruslah disediakan untuk membimbing murid mendapat kesimpulan yang berkenaan. Alat bantu mengajar harus disediakan untuk membantu murid mendapatkan kesimpulan yang berkenaan. murid-murid juga digalakkan memberi contoh-contoh yang serupa. Murid-murid harus dibimbing melalui aktiviti soal jawab untuk mendapat kesimpulan diri sendiri. Guru tidak harus memberi keterangan atau menghuraikan isi pelajaran yang berkaitan dengan kesimpulan. tetapi mengandungi ciri yang sama serta mudah untuk membolehkan murid mengenalpasti. Setelah contoh-contoh khusus yang dikemukakan oleh guru. Kaedah ini haruslah mengikut urutan yang tepat. Sajap Maswan2 Pusat Teknologi Pengajaran dan Multimedia Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang irfan@usm. Di samping itu.my 2 .y y y y y y murid membuat generalisasi. Contoh-contoh khusus yang dipilih haruslah sesuai dan mencukupi. L A BE L S : I L M U P E N D I D I K A N APLIKASI PENDEKATAN INKUIRI DALAM PERSEKITARAN PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB Irfan Naufal Umar.

Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang sajp. dan diikuti dengan latihan serta peneguhan.my ABSTRAK Pelbagai laman web pendidikan samada yang dibangunkan di negara ini atau dari negara luar boleh digunakan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan tutorial dikatakan lebih berfokuskan kepada proses pemaparan dan pemindahan maklumat serta proses mendapatkan kembali maklumat berkenaan. Umumnya. Namun. pembelajaran dalam persekitaran web berasaskan tutorial dimulakan dengan penerangan tentang objektif yang hendak dicapai. satu contoh pembelajaran berasaskan web yang telah dibangunkan penulis akan digunakan.pd04@stud. Pembelajaran akan dimulakan dengan mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan domain . Berbanding pendekatan tutorial yang lebih berbentuk deduktif. Bagi tujuan tersebut. pendekatan inkuiri terbimbing adalah lebih bersifat induktif. dengan merujuk kepada model Collins dan Stevens (1999) serta model Kitar Pembelajaran Lawson (1995). tutorial langkah demi langkah.usm. Kertas kerja ini akan cuba mencadangkan aplikasi pendekatan inkuiri terbimbing sebagai inovasi atau alternatif kepada pendekatan tutorial dalam membangunkan persekitaran pembelajaran berasaskan web. sebahagian besar daripada laman web tersebut dibangunkan berasaskan pendekatan tutorial yang bersifat linear dan informatif.

Pihak kerajaan Malaysia juga telah memberikan peruntukan yang besar ke arah menyediakan prasarana ICT yang membolehkan pembelajaran berasaskan web dapat dilaksanakan di sekolah-sekolah seluruh negara. Kemudian. pelajar akan dibimbing untuk melakukan penerokaan. 1 . berdasarkan permasalahan yang ditimbulkan.pembelajaran. Teori dan model pembelajaran adalah di antara faktor utama yang harus dipertimbangkan dan digunakan sebagai asas dalam proses membina laman web pendidikan. Namun demikian. Walaupun tiada teori dan model pembelajaran yang khusus untuk membina laman web pendidikan. ia dikatakan masih belum boleh menjamin berlakunya peningkatan di dalam pencapaian para pelajar terutama di dalam aspek pemikiran tahap tinggi. membuat pemerhatian. Pendekatan inkuiri terbimbing dikatakan berupaya membantu dalam pemindahan maklumat secara aktif dengan menyediakan suasana pembelajaran yang dapat mempertingkatkan kemahiran berfikir tahap tinggi. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. namun teoriteori dan model-model pembelajaran yang sedia ada boleh disesuaikan dan digunakan sebagai asas di dalam membangunkan laman-laman web tersebut. PENGENALAN Inovasi teknologi Internet dan Web semakin meluas digunakan sebagai medium pengajaran yang berkesan. Ianya sangat penting bagi menjamin keberkesanannya di dalam meningkatkan pencapaian para pelajar selepas menggunakan laman web pendidikan tersebut.

Sebagai contoh di dalam mata pelajaran sains. Pendekatan inkuiri di dalam pembelajaran boleh dilihat dalam berbagai bentuk bergantung kepada bidang mata pelajaran yang dipelajari.Walaupun kini terdapat banyak laman web pendidikan yang telah dibina untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran di negara ini. 2003). kebanyakannya adalah berdasarkan pendekatan tutorial (Irfan. Sementara itu di dalam bidang sains sosial pula. PEMBELAJARAN INKUIRI Pembelajaran berasaskan pendekatan inkuiri bukanlah sesuatu yang baru dan terdapat pelbagai definisi yang berkaitan dengannya. Kaedah tutorial telah digunakan di dalam hampir semua bidang mata pelajaran. pembelajaran sains melalui inkuiri merujuk kepada aktiviti yang dilakukan oleh para pelajar dalam membina pengetahuan mereka dan memahami idea-idea saintifik seperti kaedah yang dilakukan oleh para saintis menyelidiki alam ini. Begitu juga dengan koswer yang direkabentuk berdasarkan laman web untuk sekolah-sekolah bestari secara umumnya dibina berdasarkan kaedah tutorial (Hanafi.1996). atau pelajar dikehendaki menguji hipotesis secara saintifik di dalam ujikaji di makmal.al. menyatakan µsekiranya kita tanya kepada sepuluh orang pendidik yang berlainan untuk mendefinisikan ³inkuiri´ nescaya kita akan mendapat sebelas definisi yang berbeza tentangnya¶. Wager & Rojas. 1981). dari mata pelajaran kemanusiaan kepada sains sosial hinggalah kepada sains fizikal (Gagne. Bahan pengajaran yang dibina berasaskan tutorial biasanya mempunyai struktur dan langkah-langkah yang tersusun. Ahmad et. melalui inkuiri pelajar mungkin dikehendaki menganalisa bahan-bahan dari sumber pertama yang dapat digunakan bagi menjelaskan serta . Berdasarkan kepada Piawaian Pendidikan Sains Antarabangsa (National Research Council. 2003). inkuiri mungkin akan melibatkan pelajar di dalam membuat penyiasatan dan menjelaskan sesuatu fenomena yang dianggap baru kepada mereka. Philip (2004).

Semakin banyak peranan diberikan oleh pelajar di dalam aktiviti pembelajaran mereka semakin tinggi aras pembelajaran berasaskan inkuiri. Sekiranya semua masalah. Herron (1971) telah membahagikan pembelajaran secara inkuiri kepada empat aras yang berbeza (Jadual 1). prosedur serta jawapan diberikan oleh pelajar sendiri dan guru hanya bertindak sebagai pembimbing maka ia merupakan pembelajaran berasaskan inkuiri pada aras yang paling tinggi (inkuiri terbuka). Ia berasaskan kepada penyoalan dan penyelesaian masalah di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Sebaliknya jika masalah. Seterusnya jika guru hanya menyediakan masalahmasalah sementara pelajar sendiri yang menentukan prosedur serta memberikan jawapan terhadap permasalahan yang diberikan. dan begitulah sebaliknya. maka ia tidak dianggap sebagai pembelajaran berasaskan inkuiri (pengesahan). dan melibatkan diri secara aktif di dalam pembelajaran mereka. maka pembelajaran tersebut dikategorikan sebagai inkuiri terbimbing. Carin dan Sund (1971) mendefinisikan inkuiri sebagai pembelajaran tidak langsung yang melibatkan aktiviti penerokaan dan penemuan yang berkaitan dengan proses untuk mendapatkan maklumat. prosedur. 2 Aras 0 1 2 3 . maka ia dikategorikan sebagai inkuiri berstruktur. Melalui aktiviti tersebut pelajar akan terlibat di dalam pemprosesan maklumat mental untuk mendapatkan kefahaman yang bermakna. serta jawapan telah disediakan oleh guru dan pelajar hanya berperanan sebagai penerima sahaja di dalam pembelajaran mereka.memahami sesuatu kejadian di dalam peristiwa sejarah dan bagaimana mereka dapat mengaitkan dengan keadaan yang berlaku pada hari ini. Aras-aras tersebut adalah bergantung kepada berapa banyak peranan yang diberikan kepada pelajar di dalam proses pembelajaran mereka. Sekiranya. guru menyediakan masalah dan prosedur sementara pelajar dikehendaki mencari jawapan berdasarkan prosedur yang telah disediakan.

Jadual 1: Empat Aras Pembelajaran Inkuiri (Herron.Pelajar melakukan penyelidikan berdasarkan soalan-soalan dan langkah-langkah yang dibina dan ditentukan sendiri oleh mereka berdasarkan topik-topik yang tertentu . 1971) Jenis Inkuiri Pengesahan (Confirmation) Inkuiri Berstruktur (Structured Inquiry) Inkuiri Terbimbing (Guided Inquiry) Inkuri Terbuka (Open Inquiry) Penerangan pelajar mengesahkan prinsip-prinsip tertentu berdasarkan aktiviti penerangan oleh guru dan keputusan sesuatu penyelidikan telah diketahui terlebih awal pelajar melakukan penyelidikan berdasarkan soalan dan langkah-langkah yang telah ditentukan oleh guru pelajar melakukan penyelidikan berdasarkan soalan-soalan yang telah disediakan oleh guru. . dan pemilihan langkahlangkah penerokaan ditentukan sendiri oleh pelajar.

Schulman dan Tamir (1973)mendefinisikan inkuiri terbimbing adalah sebagai proses pembelajaran di mana guru menyediakanunsur-unsur asas dalam satu pelajaran dan kemudian meminta pelajar membuat generalisasi. JSP.Setiap pendekatan inkuiri di atas tentunya mempunyai kelebihan dan kelemahannya yang tersendiri. Inkuiri terbimbing adalah di antara pendekatan yang difikirkan lebih sesuai digunakan untuk membina bahan pengajaran berasaskan computer yang ditujukan kepada pelajar-pelajar di peringkat sekolah. Sebagai contoh sekiranya pereka bentuk kurang menguasai bahasa pengaturcaraan yang kompleks (PERL contohnya). ColdFusion dan sebagainya boleh digunakan bagi membangunkan laman web interaktif yang mampu menyediakan elemen-elemen bimbingan dan memberi maklum balas kepada pengguna laman web tersebut. PHP. Di dalam membina bahan pengajaran berasaskan komputer dan laman web. peranan guru sebagai pembimbing boleh digantikan dengan arahan bahan yang boleh diprogramkandengan menggunakan bahasa pengaturcaraan yang tertentu. Elektif bererti pemilihan. Banyak kajian yang telah dijalankan mendapati bahawa pelajar tidak membuat keputusan dengan baik di dalam pembelajaranberasaskan komputer yang memberikan kebebasan mengawal sendiri pembelajaran mereka. Tennyson & Rothen. Pendekatan tersebut selari dengan model Kitar Pembelajaran Lawson (1995) dan Teori Pengajaran Inkuiri Collins dan Stevens (1983) yang mementingkan aktiviti pengajaran guru untuk menjamin keberkesanan sesuatu pembelajaran penemuan. Steinberg. Inkuiri Terbimbing Terdapat berbagai teori dan model yang telah dikemukakan oleh mereka yang terlibatdalam bidang pendidikan berkaitan dengan inkuiri terbimbing. Ini adalah kerana pelajar yang berada di peringkat ini perlu diberikan bimbingan asas bagi mencetuskan persoalanpersoalan dan merangsang mereka untuk terus membuat penerokaan. eklektik bermakna bercampur Gabungan pendekatan digunakan . Sebagai contoh. Pendekatan inkuiri yang ingin digunakan seharusnya disesuaikan dengan bidang dan tahap pemikiran pelajar-pelajar yang terlibat. ASP. 1979). 1975. 1991). kini teknologi skrip berasaskan server seperti ASP. Juga.Semakin banyak kebebasan kawalan pelajar diberikan semakin kurang pelajar belajar (DiVesta. inkuiri terbuka mungkin lebih sesuai untuk pelajar-pelajar di peringkat pengajian tinggi manakala inkuiri terbimbing mungkin lebih sesuai untuk pelajar-pelajar di peringkat sekolah.NET. kawalan pelajar yang terlalu kompleks akan menyebabkan masa yang terlalu banyak digunakan dan memberi kesan ke atas hasilpembelajaran (Neil & Nelson.Guru bertindak sebagai fasilitator yang mencetuskan persoalan-persoalan untuk merangsangpelajar supaya terus membuat penerokaan. 1977.

Menurut Piaget (1970). Selaras dengan usaha meningkatkan kemahiran berfikir kreatif (KBK) dalam kalangan pelajar. keberkesanan pentadbiran dan pengurusan serta kadar aliran maklumat turut menentukan pencapaian matlamatmatlamat tersebut. 1996). Jelas di sini. ketika bayi lagi manusia telah berfikir tentang cara hendak memenuhi keperluan di peringkat sensori motor. walaupun potensi kreatif hadir bersama-sama dengan kelahiran.sumber dan infrastruktur. banyak dan pelbagai. Menurut Hassan Langgulung (1997). Pusatan murid. sikap dan jenis tenaga manusia. institusi sekolah dipertanggungjawabkan menyedia peluang berinteraksi. Pusatan bahan Digunakan dalam aktiviti pemulihan dan pengayaan Manusia menggunakan akal untuk berfikir kreatif tentang cara hendak menyelesai masalah dan membuat keputusan. peruntukanMenentukan pendekatan-pendekatan keberkesananMenurut Willen (1994). tujuan utamaSejak pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KPM/KBSR. rohani. kreatif dan imaginatif. potensi kreatif kanak. Tingkah laku bayi pula bergantung kepada tahap keupayaan dan kematangan kanak-kanak sebagaimana yang dikatakan oleh Lilian dan Virgil (1971) tentang kanak-kanak yang dilahirkan normal mempunyai potensi kreatif tetapi tahap kekreatifan agak berbeza antara satu sama lain. afektif dan psikomotor agar matang . melalui pemupukan dan latihan membolehkan interaksi unsur genetik dengan unsur-unsur persekitaran. 1988) dan pernyataan secara eksplisit Falsafah Pendidikan Kebangsaan (KPM/FPK.kanak kaku dan beku.Menggabungkan pendekatan indukti dan deduktifBanyak digunakan dalam pengajaran sains dan matematik Boleh gunakan strategi Pusatan guru.untuk pendidikanpendidikan.Mengaplikasikan seterusnyDi samping itu. sikap pelajar dan guru. nilai masyarakat terhadap pendidikan. nilai. usaha untuk menyatukan keempatempat aspek ini bertujuan melahirkan pelajar yang berfikiran kritis. 1983). analitis dan kreatif.Aktiviti berfikir difahami melalui pemerhatian tingkah laku bayi.yang ada pada kanak-kanak adalah disebabkan oleh keupayaan mental yang berbeza-beza kerana mewarisi genetik yang berlainan (Sufean Hussin.melahirkan individu yang terdidik dari segi kognitif.Potensi kreatif boleh dipertingkatkan.memudahkan hasrat untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis. Dengan mencerakinkan keseluruhan yang berkaitan kemahiran berfikir dalam pengajaran. kompetensi. emosi dan jasmani.Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KPM/KBSM.pendidikan ialah untuk memperkukuhkan daya fikir seseorang ke tahap maksimum supaya daya fikir seseorang itu bersifat inovatif. perkembangannya bergantung kepada individu dan persekitaran khususnya melalui pengajaran di bilik darjah secara formal dan akan mengubah berfikir biasa¶ yang menjadi rutin kepada yang baru. asli.pelbagai watak. menunjukkan bahawa melalui rangsangan persekitaran membolehkan potensi kreatif berkembang berbanding dengan kanak-kanak terbiar. 1987) yang menekankan aspek-aspek intelek.

untuk melahirkan insan yang seimbang. Nordin tentang jenis manusia. iaitu Kualiti serta bilangan manusia terpelajar dan berkemahiran berfikir Hasrat dihuraikan dalam Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) tentang perkara yang perlu diajar.merupakan penentu sama ada sesebuah negara itu makmur atau sebaliknya. Menurut Wan Zahid Mohd Nordin lagi. Dimensi instrumental membincangkan perkaitan pendidikan dengan kehidupan individu sebagai ahli masyarakat dan dimensi intrinsik membincangkan perkaitan pendidikan untuk pembangunan dan perkembangan pelajar sebagai manusia. Dalam HSP Bahasa Melayu Tingkatan IV (KPM/PPK.1987).berfikir. 1989:x) diharapkan: .Kepentingan sumber manusia menurut Harbinson (1973). Jelas di sini. merupakan asas utama yang bergantung kepada jenis masyarakat yang dibentuk. Perkembangan daya intelek dan kerohanian generasi muda dikira perlu kerana generasi muda merupakan penyumbang tenaga kerja utama negara. berkemahiran untuk memikul tanggungjawab dan mempunyai komitmen untuk mendukung aspirasi pendidikan negara. jenis matlamat yang sesuai untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kualiti tamadun (bangsa). jenis ketrampilan. Bahasa Melayu berupaya merentas kurikulum dan boleh diajar kepada semua pelajar yang mengikuti KBSR atau KBSM.(1988). Bahasa Melayu berperanan sebagai alat komunikasi dan media bagi rakyat Malaysia berhubung antara satu sama lain untuk memahami kehendak. memikirkan tentang tujuan pendidikan adalah sama dengan memikirkan Menurut Wan Zahid Mohd. Matlamat pendidikan negara ialah untuk memperkembangkan daya intelek dan kerohanian ke peringkat yang maksimum. perasaan dan fikiran KPM/FPK µditerjemahkan¶ pula dalam Sukatan Pelajaran dan orang lain. kualiti tamadun bangsa akan dapat digarap dengan lahirnya individu yang mampu menggunakan minda mereka untuk berfikir dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang tersurat dalam FPK (KPM/FPK. pendidikan di Malaysia adalah untuk Penekanan kepada perkembangan yang seimbang dan menyeluruh meliputi dimensi instrumental dan dimensi intrinsik. untuk menyatakan sesuatu. harmonis dan berkualiti dari segi pemikiran melalui pendidikan akan menjadi kenyataan melalui usaha yang bersungguh-sungguh para pelaksana pendidikan. untuk berfikir dan untuk menguasai sesuatu bidang pengetahuan di peringkat yang lebih tinggi. Pengajaran di bilik darjah disampaikan melalui Bahasa Melayu kerana Bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar dan mata pelajaran teras.mengenai kunci masa depan sesuatu bangsa bergantung kepada sumber manusia dan bukan lagi kepada sumber alam semula jadi sebagaimana berlaku pada zaman dahulu. Tenaga kerja yang berkualiti merupakan aset negara yang penting. pendidikan negara.Hakikat ini ditegaskan oleh Ohmae (1987).

berpidato. Menurut Mohd.iaitu pelajar harus dapat menghasilkan berbagai-bagai jenis penulisan dengan tepat dan jelas tentang ilmu pengetahuan. Saranan Gardner bermula dengan kemahiran lisan kemudian diikuti dengan merakamkan idea dalam bentuk tulisan. menilai dan mengulas dengan kritis dalam perbincangan. penilaian penulisan pelajar akan menentukan sama ada pelajar layak atau tidak melanjutkan pelajaran ke Institusi Pengajian Tinggi atau menjawat jawatan di sektor awam (Asmah Hj Omar. emosi dan jasmani . berpidato dan berinteraksi dengan berkesan. dapat melahirkan pelajar yang berfikiran kritis dan kreatif sesuai dengan peranan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama . melahirkan masyarakat Malaysia yang berpengetahuan dan berdaya saing . berupaya mencapai kesempurnaan diri´. cekap membaca dan dapat menulis dengan kreatif . Pelajar juga harus dapat melahirkan idea melalui kemahiran melahirkan idea. Kombinasi antara kemahiran berfikir dengan kemahiraan menulis karangan akan melahirkan pelajar yang mempunyai kecerdasan linguistik.. Yusuf Hassan (1994). memberi tumpuan terhadap ketrampilan berbahasa yang dapat mendidik pelajar agar bertutur... untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek. .. penulisan karangan yang dianggap sebagaiPenghasilan karangan melibatkan hubungan pemikiran dan peluahan dalam bentuk tulisan... penulisan kreatif yang berbentuk karangan deskriptif dan karangan imaginatif yang panjang minimumnya tiga ratus patah perkataan (KPM/PPK..1987).. Kecekapan dipertingkatkan supaya pelajar boleh berbicara.Bahasa dan berbahasa Gardner (1993b) menyatakan pelajar yang mempunyai Pelajar Tingkatan IV yang baru mengalami perubahan daripada kebiasaan menjawab soalan objektif perlu lebih peka dengan penulisan karangan selaras dengan penetapan matlamat Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM/FPK. 1992).kecerdasan linguistik dapat berhujah. rohani..1989:3) dapat mempercepatkan kemahiran melahirkan idea dan membuat keputusan dalam kalangan pelajar. Dengan demikian. pembacaan dan penulisan. Pada akhir Tingkatan V..bayangan mental yang diluahkan dalam bentuk tulisan mencerminkan perkara yang difikirkan oleh pelajar..

pemikir strategik. satu ayat menyatakan contoh dan satu ayat penutup) telah membuatkan pelajar menjana bentuk yang tetap. iaitu satu ayat utama. (1990) mencadangkan agar menggunakan pendekatan proses yang menekankan bukan sahaja isi karangan tetapi juga matlamat mengarang. pelajar dengan pelajar dan penggunaan alat bantu mengajar di samping memberi sedikit kebebasan untuk berfikir kreatif. setelah pelajar Pelajar menjadi lebih reflektif. dan pergi lebih jauh daripada teks serta dapat menghurai.menguasai format penulisan karangan yang bermula dengan ayat tesis. Perlakuan pelajar yang pasif boleh diatasi dengan Penglibatan aktif pelajar meningkatkan KBK dan memudahkan Penulisan karangan membosankan jika sentiasa mengikut format penulisan yang sama. penulisan karangan fakta mengikut formula 1211. Sokongan suasana bilik darjah yang kondusif akanmelahirkan pelajar positif.Kombinasi ketiga-tiga domain. melihat karangan Akhirnya.pengetahuan daripada teks yang dibaca. seterusnya akan menghasilkan karangan yang lebih kreatif. dan alternatif-alternatif untuk menangani tugasan.Menurut Durst (1984) dan Marshall (1984b). afektif dan psikomotor membolehkan pelajar menulis karangan.mengaktifkan interaksi guru dengan pelajar.sebagai masalah retorik dan aksi konstruktif. 1984).mempertimbangkan kriteria.penulisan karangan adalah hubungan antara keupayaan pelajar berfikir dengan domain kognitif di samping domain afektif dan psikomotor. Oleh yang demikian. dua ayat huraian. Begitu juga jika berlaku pengulangan penggunaan formula penulisan yang sama mengakibatkanpengajaran mengarang kurang berkesan (Applebee. masalah. diharapkan dengan melaksanakan pendekatan penyebatian kemahiran berfikir kreatif (PPKBK) akan mengubah suasana dan menghidupkan situasi pembelajaran. Dengan itu. kreatif dan inovatif. penulisan karangan berada di peringkat lima (sintesis) dalam domain kognitif dan domain afektif pula melibatkan kemampuan mengubah suai bentuk karangan menghasilkan karangan asli manakala domain psikomotor melibatkan tingkah laku yang membawa kepada sesuatu kemahiran setelah berlaku penyelarasan otot-otot. iaitu kognitif.pelajar meluahkan idea. Flower et al. diikuti dengan ayat-ayat menyokong tesis yang berkait dengan idea utama daripada tesis dan penutup (di Malaysia. pelajar memperoleh .